ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) Gerekleri Hazırlayan: Remzi SALİHOĞLU Ankara Mayıs, 2010

2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş Tanımlar Elektronik Belge Yönetimi Süreci Belge ve Elektronik Belge Yönetimi Sisteminin Yararları Belge Yönetimi EBYS nin Faydaları Elektronik Belge Yönetimi ve Doküma Yönetimi Elektronik Belgenin Geleneksel Belgeden Farkı 7 6. EBY Sisteminin Gerekleri Sistem Altyapısı Standartlar Yasal Düzenlemeler Sorumluluklar Kişisel Sorumluluklar Kurumsal Sorumluluklar Ulusal Arşivin Sorumluluğu Eğitim Sonuç ve Öneriler 16 Kaynakça. 17 Sayfa 2

3 1. Giriş İnsan var olduğu günden itibaren birbiriyle ve tabiatla olan ilişkilerini kanıtlayan belgeler üretmiştir. Yaşadığı tarih ve coğrafyaya bağlı olarak belgelerin biçimi de değişmiştir. Zaman içerisinde nasıl gelişim gösterdiğini, ürettiği belgelerin içeriği, miktarı ve biçiminden anlamak mümkündür. Bilimin ilerleyişi ile birlikte artan doküman ve belge miktarına bağlı olarak bunların yönetilmesi sorunu da ortaya çıkmıştır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus çalışmanın başında da anlatılacağı üzere, doküman ile belgenin birbirinden farklı olduğu, dolayısıyla doküman yönetimi ile belge yönetiminin de birbirinden ayrılması gerektiğidir. Belgenin üretildiği ortamların değişmesi, özellikle günümüzde teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak elektronik kayıt ortamlarının yaygınlaşması, elektronik belge yönetimi kavramını güncel bir konu haline getirmiştir. Basılı ortamda üretilen belgelerin depolanmasından imhasına kadar geçen süreçteki yönetim deneyimi bu konuda çalışanlar için çok eski değildir. Buna rağmen artık elektronik ortamda üretilen ve yönetilen belgeler üzerine standartlar ve modeller oluşturulmakta, hatta klasik belgelerden oluşan arşivlerin sayısal kaynaklara dönüştürülmesi için geriye dönük çalışmalar planlanmaktadır. Kurumlar, tarihi birikimlerine paralel olarak ağır belge yükü taşımaktadırlar. Faaliyette oldukları dönem boyunca ürettikleri belge miktarı hem zaman-maliyet, hem de iş yükü ve yönetim sorunları yaratmaktadır. Bilim ve teknolojinin yardımı ile dijital arşivlerin oluşturulması ve sağlıklı elektronik belge yönetim sistemlerinin tasarlanarak uygulanması, kurumları ve dolayısıyla toplumun tüm bireylerini söz konusu ağır yükten kurtaracaktır. Nitelikli elektronik belge yönetim sistemleri ülkeye ve devlete, tüm fertleri içine alacak şekilde hızlı ve ekonomik hizmet sunma iddiasındadır. Bazı devlet kuruluşlarında bu çalışmaların pratik sonuçlarını görmek mümkündür. Sonuçların verimliliği, sistemin yaygınlaşması ile zaman içerisinde daha belirgin olarak ortaya çıkacaktır. Bu alanda yapılacak çalışmalarda amaca ulaşmak için uygulanacak programın detaylarının çok iyi belirlenmesi ve sistemin tüm gereklerinin yerine getirilmesi gerekir. Elektronik belge yönetimi programı; mevcut standartlar ve modeller temelinde, sistemin tüm gereksinimlerini karşılayan parçaların bir araya getirilmesiyle tamamlanır. Çalışmada bu parçaların neler olduğu ve sistemi oluştururken hangi unsurlara dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. 3

4 2. Tanımlar Doküman: ISO Bilgi ve Dokümantasyon- Belge Yönetimi standardına göre doküman, tek bir ünite şeklinde işlem gören kayıtlı bilgi ve objeler olarak tanımlanmıştır. Belge: Aynı standartta yapılan tanıma göre belge (record), kurumların veya bireylerin iş ilişkilerini yürütebilmek veya yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek için ürettikleri, aldıkları ve delil olarak korudukları kayıtlı bilgidir. Daha geniş bir tanımla belge, fiziksel şekline, özelliğine ve hangi araç üzerinde olduğuna bakılmaksızın herhangi bir kuruluş tarafından üretilen, alınan, sahip olunan ve kullanılan her türlü yazışma, harita, sunu, manyetik veya kâğıt kaydı, fotoğrafik film, çıktı ve benzeri dokümandır (Odabaş, 2009, s.413). Elektronik belge: Elektronik belge elektronik araçlar aracılığı ile üretilen ve bu araçlar üzerinde kullanılabilen belgelerdir. Bunlar genellikle optik ve manyetik depolama ortamları üzerinde saklanırlar. (Odabaş, 2009, s.413). Belge yönetimi: Belgelerin üretimiyle başlayan ve belgenin bir arşive transferiyle sonuçlanan tüm süreçlerin yönetimini içeren bir yönetim eylemidir. Belge yönetimi, belgelerin verimli ve sistematik bir şekilde üretilmesi, alınması, korunması, kullanımı ve tasfiyesi ile kurumsal aktivitelere ait bilgi ve delillerin belgelerle kayıt altına alınmasından sorumlu yönetim alanıdır. Yani kurumlarda belgelerin yaşam döngülerini sağlayan bir sürecin yönetimidir. (Özdemirci, 2007, s. 219) Elektronik imza: Elektronik imza, verinin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda bütünlüğü bozulmadan ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini, elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşmuş bir seti ifade eder (Ermiş, 2006, s. 122). Metadata (Üstveri): Belgelerin içerik, ilişki ve yapısal özellikleri ile onların yönetim süreçlerini tanımlayan veriler (Türkiye Bilişim Derneği, 2009, s.11) 3. Elektronik Belge Yönetimi Süreci Türkiye Bilişim Derneği nin hazırladığı rapora göre (2009, s. 17) belge yönetimi süreç ve kontrolü on adımdan oluşmaktadır (bkz Şekil 1). Bu adımlar; Kayıt edilecek dokümanların belirlenmesi, Saklama süreleri, Sisteme kayıt, Belgelerin tescil edilmesi, Tasnif, Depolama ve kullanım, Erişim, İzleme, Tasfiye, Dokümante edilmesidir. 4

5 Şekil 1. Belge sistemine kaydedilecek dokümanların belirlenmesi. Sisteme kayıt edilecek belgelerin belirlenmesi yasal gereksinimlerin analizi, kurumsal ve denetimsel ihtiyaçlar ve belgeleri kayıt etmemenin doğuracağı risklerin analiz edilmesi ile yapılır. Kayıt altına alınması gereken belgeler kurumun türü, yapısı, faaliyet gösterdiği yasal ve sosyal ortama göre değişiklikler gösterir (Türkiye Bilişim Derneği, 2009, s.17). Elektronik belge yönetimi süreci ise belge yönetim sürecinin bir parçasıdır. Ne yapılacağına karar verme ile uygulamanın hayata geçirilmesinden sonra yapılacak olan gözlem arasında gelişen süreçtir (bkz. Şekil 2). Şekil 2 den de anlaşılacağı üzere bütün iş süreçlerinde olması gereken, araştırma ve veri toplama, ihtiyaçların belirlenmesi, sistem tasarımı, sistemin uygulaması ve sistemin bakımını sağlamak gerekli adımlardır. Karar verme noktasında, organizasyonel bir elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) projesinin hazırlanması aşamasında sistemi tasarlayan olguların bir araya gelmesiyle ve uyumlu halde çalışması ile sistem başarıya ulaşacaktır. 5

6 Şekil 2. Elektronik belge yönetimi sistem tasarım adımları (Türkiye Bilişim Derneği, t.y., s.1) 4. Belge ve Elektronik Belge Yönetimi Sisteminin Yararları 4.1. Belge Yönetimi Belge yönetimi hem belge yöneticilerinin hem de kurumsal etkinlikleri esnasında belge üreten ve kullanan bireylerin uygulamalarını yönetir. Bir kurumdaki belge yönetimi şunları içerir: a) Politika ve standartların belirlenmesi, b) Yetki ve sorumlulukların atanması, c) Prosedürlerin ve kılavuzların oluşturulması ve yürürlüğe konulması, d) Belgelerin yönetim ve kullanımı için çeşitli hizmetlerin sağlanması, e) Belgelerin yönetilmesine yönelik uzmanlaşmış sistemleri tasarlanması, uygulanması ve yönetilmesi, f) Belge yönetiminin, kurumsal sistemler ve süreçlerle entegre hale getirilmesi. Belgeler, değerli bir kaynak ve önemli bir ticari varlık olan bilgi içerir. Kurumlar ve toplum, etkinliklerinin delili olan belgeleri koruyabilmeleri için belge yönetimine sistematik bir yaklaşım geliştirmek zorundadır. Bir belge yönetimi sistemi, kurumların daha sonraki etkinliklerinde ve kararlarında kullanabilecekleri bilgi kaynağı oluşmasının yanında, mevcut ve gelecekteki ortaklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini de sağlar. ISO Bilgi ve Dokümantasyon- Belge Yönetimi standardına göre belgelerin kurumlara sağladığı faydalar şunlardır: Kurumsal etkinliklerin düzenli, verimli ve hesap verilebilir nitelikte yapılması, Hizmetlerin tutarlı ve eşit bir şekilde sunulması, Kurumsal politikaların geliştirilmesi ve yönetsel kararların alınması süreçlerinin desteklenmesi ve belgelenmesi, Yönetim ve idarede üretkenlik, devamlılık ve tutarlılık sağlanması, Kurum içinde etkinliklerin etkin ve yüksek bir performansla yerine getirilmesinin sağlanması, Olabilecek doğal afetler sonrası kurumsal devamlılığın sağlanması, Arşivsel, iç ve dış denetim gibi etkinlikleri de içeren yasal ve prosedürsel zorunlulukların yerine getirilmesi, Kurumsal etkinliklerin belgelendirilememesi sonucu doğabilecek risklerin yönetimi de dahil olmak üzere kurumun, karşılaşabileceği tazminat davalarına karşı korunması ve desteklenmesi, Kurum çıkarları ile çalışanların, müşterilerin, mevcut ve gelecekteki ortakların haklarının korunması, Tarihi araştırmaların yanı sıra güncel ve gelecekteki araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve belgelenmesi, Kurumsal, bireysel ve kültürel etkinliklerin kayıt altına alınması, Kurumsal, bireysel ve kültürel kimlik oluşturulması, Kurumsal, bireysel ve ortak belleğin oluşturulması. 6

7 4.2. EBYS nin Faydaları Belge üretiminin ve yönetiminin kurumlara kazandırdığı faydalar elektronik belge yönetiminde artarak devam etmektedir. En başta zaman, yer (depolama) ve hammadde kullanımı (kâğıt vb.) alışkanlıklarında köklü değişim sağlar. Bağımsız çalışma olanağı, kişilerin çalışma alanları dışında da işlerini yürütmelerini sağlar. Bir kurumda elektronik belge yönetiminin uygulanması ile ortaya çıkacak diğer yararlar ise şu şekilde sıralanabilir; - Belgelerin sınıflanmasında kolaylık, - Belgelerin indekslenmesinde kolaylık, - Erişim ve güvenlik yönetimi imkânı, - Belge yönetim sisteminde versiyon yenileme kolaylığı, - Belge tarama kolaylığı (anahtar kelime vb kriterlerle), - Belge tasarrufu (üretimde ve işgücünde tasarruf sağlar), - Belge kaybının önüne geçme. 5. Elektronik Belge Yönetimi ve Doküman Yönetimi Elektronik belge yönetimi, kurumların gündelik işlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum aktivitelerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, format, ve ilişkisel özelliklerini korumak ve bu belgeleri üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yönetmektir (Kandur, 2006, s.12) Elektronik Belgenin Geleneksel Belgeden Farkı Elektronik belgelerin özgünlüklerini ve dolayısıyla yasal açıdan belge hüviyetini koruyabilmeleri için sahip oldukları içerik (content), bağlam (context) ve yapısal (structure) unsurların hiçbir şekilde tahrip olmaması zorunlu olarak görülmektedir. İçerik ve yapısal özellikler konusunda geleneksel belgelere benzer olan elektronik belgeler, bağlam özelliği konusunda farklı bir yapıya sahiptir. İçerik ve yapısal özellikler konusunda geleneksel belgelere benzer olan elektronik belgeler, bağlam özelliği konusunda farklı bir yapıya sahiptir. Bağlam, belgenin üretim yeri, üretim tarihi, sorumlu kuruluş ve onaylama verileri gibi belgenin fiziksel ve içeriksel konularda kimliğini ortaya koyan üst veriyi ifade etmektedir. Odabaş, 2009, s.6) Elektronik bir belgede olması gereken özellikler: Özgünlük (originality) Güvenilirlik (reliability) Bütünlük (integrity) Kullanılabilirlik (usability) Tablo 1. Elektronik doküman yönetim sistemi ile EBY sistemi arasındaki farklar. Elektronik Doküman Yönetim Sistemleri Elektronik Belge Yönetim Sistemleri Dokümanların üzerinde değişiklik Belgelerin değiştirilmesine izin yapılmasına izin verir ya da Vermez dokümanların sistem içerisinde birden fazla versiyonu bulunabilir. 7

8 Dokümanların üreticileri tarafından imha edilmesine izin verebilir. Bazı saklama kriterleri ve planları içerebilir. Dokümanların depolanmasının kontrolü üreticileri tarafından sağlanır. Temelde kurumun günlük işlerini daha etkin ve hızlı bir şekilde yapmasına yöneliktir. Belgelerin imha edilmesine kesinlikle izin vermez. Belgeler ancak saklama planları çerçevesinde ve kontrollü olarak imha edilebilir. Kesinlikle saklama planları İçermelidir Belge yöneticisi ve sistem yöneticisi tarafından tanımlanmış dosya tasnif sistemine bağlı olarak depolama işlemleri gerçekleştirilir. Günlük işlerin yapılmasının yanı sıra kurumsal hafızanın korunması ve kurumsal faaliyetlere delil teşkil eden belgelerin güvenilirliğinin sağlanmasına yöneliktir. 6. EBY Sisteminin Gerekleri Sistemin oluşturulması ve sağlıklı bir zeminde yürüyebilmesi için yerine getirilmesi zorunlu olan uygulamalar vardır. Bu uygulamalar sistem altyapısını doğrudan ilgilendirdiği gibi standartlar ve yasalarla uygunluk diğer önemli unsurları oluşturur Sistemin Altyapısı EBYS nin altyapısı, elektronik ortamda belgelerin yönetilebilmesi ve saklanması için elverişli koşulların oluşturulması anlamına gelir. Altyapı denilince ilk olarak akla gelen unsurlar uygun donanım, günün ihtiyaçlarını karşılayan ve gelecekte de gelişmelere adapte olabilecek yazılım programları gelmektedir. Aslında personel eğitiminden, sistemin kuruluşuna, planların oluşturulmasına ve nihayetinde arşivin kurulması ve yönetilmesine değin geçen zamanda yapılan tüm faaliyetler EBYS nin altyapı çalışmalarının bir parçasıdır. Dağdaş (2005, s.90-91) a göre bir elektronik dosya formatında olması gereken özellikler; uzun ömürlülük, koruma, erişilebilirlik, okunabilirlik, anlaşılabilirlik, kanıt olma niteliği, imha ve arttırma özellikleri olarak sıralanmıştır. EBY sisteminde işlemlerin sağlıklı olabilmesi için sistem kriterlerini yerine getirebilecek bir programın uygulanması gerekir. Kandur (2005, s.15) un yaptığı çalışmaya göre sistem kriterleri altı başlıktan oluşmaktadır; a. Dosya tasnif planı, b. Saklama planları, c. Elektronik belgelerin kayıt işlemleri, d. EBYS kullanım özellikleri, e. Erişim kontrolü ve güvenlik, f. Sistem tasarımı ve yönetim. Dosya tasnif planı; dosya planının oluşturulması, planda yer alacak unsurların tanımlanması ve dosya tasnif planının yönetilmesiyle yürütülür. Saklama planları; genel kuralların 8

9 belirlenmesiyle başlar. Belge hiyerarşisinin oluşturulması, saklama kriterlerinin ve saklama sürelerinin belirlenmesi işlemin diğer basamaklarıdır. Tasfiye işlem tanımları ve uyuşmazlıkların çözümü ise diğer adımları oluşturur. Elektronik belgelerin kayıt işlemleri dokümanların belgeye dönüştürülmesi ve ilişkilendirilmesi ile başlar. Bu aşamada elektronik imza, mevzuat ve yasalar önemlidir. Belge türleri belirlenerek, elektronik postalar sisteme dahil edilir. Taşıma, kopyalama, silme ve referans kodlarının verilmesiyle işlem yürütülür. EBYS sistemi kullanım özellikleri belgeyle ilgili yapılabilecek dinamik işler olan arama, görüntüleme, yazdırma ve raporlamayı kapsar. Erişim kontrolü ve güvenlikte sisteme giriş için erişim haklarının belirlenmesi, kullanıcı profillerinin oluşturulması, rollerin belirlenmesi, grupların oluşturulması kişiler açısından yerine getirilmesi gereken prosedürlerdir. Kayıtlar açısından hakların atanması ve uygulanması işlemleri gerçekleştirilir. Üretim sorumluluğu ve mülkiyet, bilgi edinme hakkı ve özel hayatın korunması ile denetim yükümlülüklerinin belirlenmesi ile erişim kontrolü ve güvenlik konusu tamamlanmış olur. Sistemin tasarlanmasında ve yönetilmesinde ise, sistem bütünlüğü ve güvenilirlik önemlidir. Belgelerin entelektüel ve yasal değerlerinin fazla olması sebebiyle özellikle veri güvenliğini korunması gerekir. Kullanım kolaylığı ara yüzün oluşturulmasında sistemden yararlanacak kişiler düşünülerek tasarlanmalıdır. Yüksek performans amaçlanmalı, verilerin depolanması için gerekli alan oluşturulmalıdır. Son olarak yasalar ve ilgili prosedürlere uyum sağlanması gerekir. Buna göre bir EBYS programında olması gereken unsurlar şu şekilde sıralanabilir; Elektronik ortamda oluşturulan kaynaklarla beraber diğer kaynaklarıda sisteme aktarabilecek, onlara elektronik belge niteliği kazandırabilecek teknolojiye sahip olması gerekir, EBYS hedeflerine, sorumluluklarına ve uzmanlığına uygun olmalıdır, Sürdürülebilir geliştirme (versiyon yenileme) ve güncelleme yeteneğine sahip olmalıdır, Kullanıcılar için sistem içerisinde yönlendirici eğitici yazılım özelliklerini barındırmalıdır, Kaynakların dökümünü edinmek için imkân sağlamalıdır, Güvenli kullanım ve depolama seçeneği ile kurumsal ve bireysel bilginin korunması için garanti vermelidir, Ulusal ve uluslar arası düzeyde diğer programlarla uygun çalışabilecek, belge alışverişine imkân veren, verilere tam ve sorunsuz olarak erişimi sağlayan nitelikte olmalıdır, Mevcut durumu belirlemek üzere istatistik verileri oluşturabilecek düzeyde olmalıdır, Kullanım kolaylığı ve yardım sağlamalıdır, Ulusal ve uluslar arası standartlara uygun tasarlanmalıdır Standartlar Standar ile ilgili çalışmaları yürüten kurum ve organizasyonlardan ikisi öne çıkmaktadır: ANSI (American National Standart Institude) NISO (National Information Standard Organization) 9

10 ANSI, Amerikan Milli Standartlar Enstitüsü (ANSI); özel, kar gütmeyen bir organizasyondur. U.S gönüllü standardizasyon ve uygunluk değerlendirme sistemini yönetir ve koordine eder. Enstitünün misyonu gönüllü konsensus ile oluşturulan standartlar ve uygunluk değerlendirme sisemini ve bütünlüğün korunmasını ilerleterek ve yükselterek U.S in global iş rekabetini ve U.S in yaşam kalitesini geliştirmektir. ANSI, Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) ve U.S in vasıtasıyla Milli Komite, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) için U.S in resmi temsilcisidir. ANSI ayrıca Pasifik Bölgesi Standartları Kongresi (PASC), ve Bütün Amerikan Standartları Komisyonunun (COPANT) üyesidir. NISO, 1939 yılında kurulmuştur.1983 yılında kar gütmeyen eğitim çalışmaları ile birleşmiş faaliyetlerde bulunmaya başlamıştır. NISO hizmet vermiş olduğu şirketlerden almış olduğu bilgiler üzerine çalışmalarını ilerletir. Kütüphanecilik, yayıncılık, IT (information Technology) ve medya alanındaki 70 den fazla organizasyona çalışmaları ile liderlik yapmaktadır. Yüzlerce uzman ve meslek mensubu NISO komitesinde ve birimin görevlisi olarak hizmet vermektedir. NISO-the National Information Standards Organization/Milli Bilgi Standart Enstitüsü, ANSI- American National Standdards Institute / Amerikan Milli Standartlar Enstitüsü tarafından lisans verlmiş ve kar gütmeyen bir kurumdur. Değişen ve gelişen dijital dünyada ki teknik standartları bilgiyi yönetebilmek için tanımlar, geliştirir, korur ve yayınlar. NISO geleneksel yöntemdeki ve yeni teknolojilere göre olan bilgi ile ilgili bütün değişimler hususundaki ihtiyaçları, geri erişim, eski ortamdan yeni ortama aktarımlar, depolama, metadata çalışmaları ve koruma ile ilgili konuları kapsayan uygulamalar üzerine çalışır. Yıllardan beri NISO standart meselelerine, önemli hususlardaki geliştirici faaliyet yürüten çalıştaylara (çalışma grupları), yeni gelişmeleri takip edebilecek nitelikte olan çok önemli programlara sponsorluk yapmıştır. Bu çalışmalar yeni standartların gelişimi ile ilgili komitenin formasyonuna da etkili olmuştur. NISO 35 adet uluslararası standart geliştirmiş ve onaylamıştır. 5 adet yeni geliştirilmekte olan standart bulunmaktadır. Bütün standartlar uyglanabilirliklerinin mümkün olup olmadığı ile ilgili bir süreç geçirmek durumundadırlar. Z39. serisi NISO a ait bir standart serisidir. ANSI/NISO Z Information Retrieval : Application Service Definition & Protocol Specification birlikte çalışılabilirlik için gerekli olan bir protokolü yerine getirmektedir. Bu protokolün haricinde Z39 serisinde NISO nun bir çok farklı ve onaylanmış uygulamada bulunan standart çalışması bulunmaktadır (Dağdaş, 2005, s. 157). Ülkemizde de uygulanan belli başlı standartlar ise şu şekilde sıralanmaktadır 1. TSE Elektronik belge yönetimi standardı Bu standart, kurumlarda üretilen ve/veya üretilmesi muhtemel elektronik dokümanların belge niteliğinin korunabilmesi için gerekli Standartların belirlenmesi amacıyla aşağıdaki konuları kapsamaktadır: Elektronik belge yönetimi sistemi (EBYS) için gerekli sistem gereksinimleri, EBYS için gerekli belge yönetim teknikleri ve uygulamaları, Elektronik belgelerin yönetilebilmesi için gerekli gereksinimler, 1 Çalışmada zaman sorunu ve standartlar konusunun oldukça geniş olması sebebiyle bu kısımda sadece belirli standartlara kısa açıklamalar getirilmiştir. 10

11 Elektronik ortamda üretilmemiş belgelerin yönetim fonksiyonlarının elektronik ortamda yürütülebilmesi için gerekli gereksinimler, Elektronik belgelerde bulunması gereken diplomatik özellikler, Elektronik belgelerin hukuki geçerliliklerinin sağlanması için alınması gereken önlemler, Elektronik imza ve mühür sistemlerinin uygulanması için gerekli sistem alt yapısının tanımlanması. Standart Kamu Kurum ve kuruluşlarınca uyulması gereken zorunlu bir çalışma olup bütün kamu kurum ve kuruluşları is ve işlemlerini bu standarda göre yapacaklardır (Türkiye Bilişim Derneği, 2009, s.35). ISO Belge yönetimi standardı Bu standart, özel sektör ve kamu sektöründeki iç ve dış kullanıcılar tarafından üretilen belgelerin yönetilmesine rehberlik edecek bilgiler içermektedir. Bu standart, ISO in uygulanması için, belge yönetimi uzmanlarına ve kurumlarında belge yönetiminden sorumlu kişilere rehber niteliğindedir. Belge yönetimi ihtiyacı olan tüm kurumlar için ISO in uygulanmasında bir metodoloji sağlamaktadır. ISO e uyum sağlamak isteyen kurumlara dikkat edilmesi gereken faktörler ve süreçler hakkında genel bir bakış açısı sağlayacak esasları kapsar (TSE ISO ). ISO/TR , ISO : 2001(E) de tanımlanan standardın ikinci bölümüdür. Belge yönetimi uygulamalarına yönelik düzenlemeleri içermektedir. (Kandur, 2005, s.83) Külcü (2007, s.258) nün Brumm (2005, s.32) dan aktardığına göre belge yönetim sisteminin tasarlanması ve uygulanmasında ISO belgesi içerisinde aşağıdaki akışın öngörüldüğü belirtilmektedir (bkz. Şekil 3). Şekil 3. Belge yönetim sisteminin tasarlanması ve uygulanması. 11

12 ISO/IEC Bilgi Teknolojisi Veri Elemanlarının Özellikleri ve Standardizasyonu Bu standart, veri elemanlarının niteliklerini kapsar. Bu nitelikler, uygulama sistemleri, veri tabanları, veri değişimi mesajları vb. içindeki kullanımdan bağımsız olarak temel niteliklerin bir kümesi ile sınırlandırılmıştır. Bu standart; veri elemanı sözlüklerinin tarifi, özelliği ve kapsamına; uygulama esaslı veri modelleri, veri tabanları ve veri değişimine ait mesaj tiplerinin tasarımı ve özelliklerini kapsar. ISO 5127:2001-Bilgi ve Dokümantasyon-Terimler Standartları Bu Uluslararası Standard bilgi ve dokümantasyon alanındaki uluslararası iletişimi geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Alanla ilişkili olan belirli konseptlerin terimlerini ve tanımlarını içerir. Bu Uluslararası Standardın ilgi alanı ISO/TC 46 ile benzerlik göstermektedir. Her iki standart kütüphanecilik alanına yönelik çalışmaları, bilgi ve dokümantasyon merkezlerini, endeksleme ve genelleme servislerini, arşivleri, bilişim bilimini ve yayıncılık alanları üzerinde yoğunlaşmaktadır. (Türkiye Bilişim Derneği, 2009, s.35) ISO :2006-Kayıt Yönetim Süreçleri; Üst Veri Standardı Genel İlkeler, ISO :2006 kayıt yönetim Üst verisini yöneten ve destekleyen ilkeleri kapsar. Bu ilkeler zamanla aşağıdaki alanlarda kullanılacaktır. Kayıt ve Üst Veriler Etkileşim halinde bulunulan tüm süreçler İçinde bulunulan tüm sistemler Yönetiminden sorumlu herhangi bir organizasyon Bu standart, ISO/TS :2006 içerisinde ana hatları belirtilen ilkeler ve uygulamalar ile ilgili Üst Veri elementlerini tanımlamak için bir çerçeve oluşturmuştur. Bu çerçevenin amacı: Belgeler ve belgeler ile ilgili parçalar için standardize edilmiş tanımlar sağlamak Organizasyonlar arasında kayıtların ve kayıtlara ilişkin bilgilerin birlikte çalışabilirliğini sağlamak adına ortak noktalar ve anlayışlar sağlamak Belgelerin yönetimini zaman, alan ve uygulamalar bakımından sağlamak için yeniden kullanımı ve Üst Veri standardizasyonunu geliştirmek Bunların yanı sıra kayıtları yönetebilmek için Üst Verinin uygulamasını sağlar ve değinilmesi gereken kritik karar noktalarını tanımlar. Belgeleri yönetmek için atıfta bulunması gereken konuların Üst Veri uygulamalarını tanımlar. Konulara atıfta bulunurken farklı seçenekleri tanımlar ve açıklar Belge yönetiminde Üst Veri kullanımı konusunda karar verirken ve seçim yaparken kullanılabilecek çeşitli seçenekleri tanımlar (Türkiye Bilişim Derneği, 2009, s.38). ISO/IEC TR : Üst Veri içerik tutarlılığını sağlamak için gereken yöntemler Bu teknik raporun amacı değer platformlarının tutarlı kaydı için gerekli bir düzine işlemi ve onların kayıt için gerekli niteliklerini tanımlamaktır. Bu teknik rapor, veri giriş kılavuzu değildir, ancak bir değer platformunun kavramsallaştırması için kullanıcı rehberi olup kaliteli Üst Veri sistemi kurulması için gerekli içerikleri barındıran bir rehber niteliğindedir. Bir 12

13 organizasyon bu işlemleri yürütürken gerektiğinde eklemeler ya da değişiklikler yapabilir. (Türkiye Bilişim Derneği, 2009, s.39). ISO Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi Bilgi; ister kâğıt üzerine basılmış olsun, ister elektronik ortamda saklansın, bir kurumun en önemli varlıklarından birisidir ve özenle korunması gerekir. Bilginin özenle korunması demek; Sadece o bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmesine engel olunması değil, aynı zamanda bilginin herhangi bir değişikliğe uğramamasının sağlanması ve bilgiye ihtiyaç duyulduğunda kullanıma elverişli olmasının sağlanması demektir. Varlıkların Belirlenmesi ve Yönetilmesi: ISO BGYS, kapsamına giren varlıkların envanterinin oluşturulması, sınıflandırılması, yönetimi, etiketlenmesi, hangi ortamlarda bulunabileceği, bu varlığın nerelerde saklanabileceği, bu bilgilerin hangi şartlarda, ne şekilde kimlerle paylaşılabileceği konularının sistematik olarak yönetilmesini ve kontrol edilmesini istemektedir. Risklerin Belirlenmesi ve Yönetilmesi: ISO BGYS bu aşamada, birinci aşamada belirlenen varlıkların dahili ve harici tehditlerin olma olasılığına karsı kuruma vereceği kaybın belirlenmesi, bu tehditlerin olması durumunda kurumun hangi risklerle karsı karsıya kalabileceğinin bir metodoloji ile tanımlanmasını ister (Türkiye Bilişim Derneği, 2009, s.40). Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) Elektronik ortamdaki bilgi kaynaklarının bibliyografik olarak tanımlanmasına yönelik olarak geliştirilmiş bir standarttır. 15 adet üstveri elemanından oluşmakta ve elektronik bilginin disiplinler arası paylaşımını sağlayacak ögelerden oluşmaktadır. DCMI geniş kabul görmüş bir standart olup sürekli geliştirilmekte ve çeşitli ülkeler tarafından kendi ihtiyaçlarına göre uyarlanmaktadır. ISO ve NISO tarafından iki ayrı standart olarak ta yayınlanmıştır (Kandur, 2005, s.85). NISO Z39-50 Bilgisayar sistemlerinin birbirleri ile bilgi alış verişini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir standarttır. İstemci/sunucu sistemlerindeki veri tabanı sistemlerinin kullanımı sağlamak için gerekli prosedürleri ve formatları tanımlamaktadır (Kandur, 2005, 84). NISO Z39-87 Deneme amaçlı olarak yayınlanmış bir standarttır. Elektronik ortama görüntüleme sistemleri aracılığı ile aktarılmış olan dokümanların yönetimi ve bu dokümanlarla ilgili üstverileri tanımlamaktadır. (Kandur, 2005, s.87) 6.3. Yasal Düzenlemeler Yasal düzenlemeler kapsamında oluşan maddeler ve bu maddelere göre yapılan açıklamar aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 13

14 4731 sayılı Vergi Usul Kanunu: Elektronik belge tanımının ilk kez yapıldığı kanundur. Buna göre: Elektronik belge, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu kanuna göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünüdür. Kanunda elektronik kayıt ve elektronik defter tanımları da yapılmıştır. Kanunun tarihi ile birlikte (30 Aralık 2001) elektronik belge kavramını yasalarımıza girdiği söylenebilir sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu: tarih ve kanunun 3 üncü maddesinde Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcıları olarak tanımlanmış ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İliskin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik te elektronik ortamda bilgi ve belge istenmesine ve gönderilmesine ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir (Türkiye Bilişim Derneği, 2009, s. 42) 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu: Bu alanda çıkartılmış olan en önemli kanundur. 15 Ocak 2004 tarihli yasanın amacı; elektronik imzanın hukuki ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir olarak belirtilmiştir. 26 maddeden oluşan yasa ile Güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı ispat gücüne haizdir." ibaresi ile güvenli elektronik imzaya ıslak imza ile aynı derecede hukuki geçerlilik kazandırılmıştır sayılı Elektronik İmza Kanunu nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, elektronik belgeye güvenli elektronik imza ile imzalanmış olması şartıyla hukuki geçerlilik kazandırılmış ve mevzuatımızda çağın gereklerine uygun olarak elektronik belge düzenlemeleri yer almaya başlamıştır Sorumluluklar ISO 15489, organizasyon içinde enformasyon yönetiminden sorumlu olan belge yöneticileri, arşivistler, kütüphaneciler, bilgi yöneticileri, veri tabanı sorumluları, is idarecileri ve organizasyon içinde kayıt tutma uygulamasından sorumlu olan kişilere kılavuzluk etmekte ve standart politikalar oluşturmaları için kişisel sorumluluk yüklemektedir (Özdemirci, 2003, s.235) Arşiv oluşturmada kişisel sorumluluklarla birlikte, kurumsal ve ulusal arşivin sorumlulukları da bu alandaki iş yükü paylaşımının diğer ayaklarını oluşturur Bireysel Sorumluluklar. Kurumsal arşivlerin EBYS sistemine geçmeye başlamasıyla, kurumlardaki belge trafiği daha da yaygınlaşmıştır. Uygulanan standartlar ile birlikte kurumlarda ki belgelerin yönetiminde kişisel sorumluluk payı sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte daha fazla önem kazanmıştır. Kurumların vatandaşların kullanımına açılan arşivleri ve hizmetlerin elektronik ortamda gerçekleşmeye başlamasıyla belgeler üzerindeki kişisel sorumluluklar bu günün koşullarına göre paylaştırılarak yeniden düzenlenmiştir. Belgenin üretiminden, paylaşımı ve arşivlenmesine, yeniden görüntülenmesi veya imhasına kadar geçen bütün süreçlerde bireylerin sorumluluk alanları şekillenmiştir. Örneğin bu gelişmelerle birlikte, belge üreticileri yayıncı olarak kabul edilmekte; yayıncılar sayısal arşiv 14

15 altyapısı hazırlamaktan sorumlu tutulmakta, belge sağlayıcıları ve dağıtıcılarına ise sosyal nesnelere yönelik tanımlama ve yerleştirme sorumluluğu yüklemektedir (Odabaş, 2009a, s.283) insanlar kurum planında bir belgenin yerinin isaret edilmesine yardımcı olmaktan sorumlu olmak değil, aynı zamanda kurumun iyi bir hafızaya sahip olmasının sağlanması için gerek kağıt ortamda gerekse elektronik ortamda ihtiyaç duyulan ek bilgileri sağlamaktan da sorumludur (Özdemirci, 2003, s.238) Kurumsal Sorumluluklar Belgeler kurumun faaliyetlerinin bir ürünü olmakla beraber kurumların yaptıkları işlerin birer kanıtıdırlar. EBYS sistemi içerisinde belge üretimi veya sisteme dışarıdan kazandırılan (elektronik belgeye dönüştürülen geleneksel belgeler) belgeler standartların belirlediği nitelikleri taşımak zorundadır. Belgelerin arşivlenebilmesi için kurumlara çeşitli sorumluluklar yüklenmiştir. Bunlar; Belgelerin yasalara, prosedürlere ve standartlara uygun olarak üretilmesini sağlamak, Üretilen belgelerin taşıması gereken niteliklere göre planlar oluşturmak ve bunları uygulamak, Diğer kurumlarla ve ulusal arşivle uyum içinde çalışacak bir sistem oluşturmak, Amacı ve hedefleri belirleyerek bunlara yönelik altyapı çalışmalarını yürütmek ve denetimini sağlamak. Kurum içerisinde yetkilendiren kişileri ilgili oldukları alanlarda eğitmek, aynı zamanda tüm personeli sistemin birer parçası olacak şekilde yetiştirmek. Eğitimleri sürekli hale getirmek, Belge alışverişini ve belge üzerindeki tüm işlemleri koordine etmek, Ulusal Arşivin Sorumluluğu Ulusal arşiv ülkedeki tüm arşivsel aktivitenin başında yer alan kurumdur. Odabaş (2009a, s.287) İngiliz Ulusal Arşivi (The Public Record Office-PRO) nden aktardığı çalışmasında ulusal arşivlerin üç temel fonksiyonunu vurgulamıştır. Bunlar; Belge yönetimi ve politikası uygulamaları: PRO, kamu kuruluşlarında kullanılmak üzere elektronik belge standartları sağlar ve elektronik belge uygulamaları konusunda yaşanan sorunları ve eğitimleri sergileyerek yıllık araştırma raporları yayınlar. Belgesel işlem süreçleri: Elektronik belgelerin değerlendirilmesi, erişilmesi ve muhafaza edilmesine yönelik prosedürler geliştirir. Belge devri ve erişim stratejisi: EROS programı ile elektronik belge yönetimi yazılımı sağlayıcılarına destek hizmeti vermek amaçlanmaktadır. Tüm ülkelerde ulusal arşivler benzer görev, sorumluluk ve rollere sahiptirler. Bir ulusal arşivin temel rolü ülkesinin belleğini oluşturmaktır. Bu belleği belgelerle oluşturmaktadır. Bu nedenle kurumlar üzerinde ve kendi içerisinde yüklendiği sorumluluklar vardır. Bu sorumluluklara değinecek olursak; Ülkedeki arşivsel çalışmalar için stratejiler geliştirmek ve kurumları bu stratejiler doğrultusunda yönlendirmek, 15

16 Belge üretiminden depolanmasına kadar geçen süreçte ve daha sonrasında sunumuna kadar güvenliği en üst düzeyde sağlamak, Kurumlardan kendisine ulaşan veya kurumların içerisinde belgelere yönelik, üretim, depolama ve erişim hizmetlerine destek sağlamak, Kurumsal ve bireysel eğitim programlarına öncülük etmek, Ülke genelinde standartların uygulanmasını sağlamak ve birbiriyle uyumlu çalışabilecek arşivler oluşturmak, Her türlü arşivsel faaliyet için danışmanlık hizmeti sağlamak ulusal arşivlerin temel sorumluluklarını oluşturur Eğitim Özdemirci ISO standardı üzerinde eğitim başlığı altında yaptığı değerlendirmede, belgelerin oluşturulmasını ve ele geçirilmesini içeren işlerdeki tüm personelin eğitimine ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. Bu konuda hazırlanan teknik rapor profesyonel belge personeli için de eğitime gereksinim olduğunu refere etmektedir. Çalışanlar için sınıflarda eğitim, organizasyon çalışanları için oryantasyon programı, is basında eğitim, brifingler ve seminerler, broşürler ve kitapçıklar, bilgisayar tabanlı sunumlar, eğitim kurumları tarafından sağlanan eğitim kursları gibi eğitim yöntemlerini de vermektedir (Özdemirci, 2003, s.239). Kurumların kendi personelini belge yönetimi alanında eğitme ihtiyacı aynı zamanda bir zorunluluktur. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak nitelikli personel ihtiyacı da artış göstermektedir. İnsan kaynağının sürekli olarak dışarıdan karşılanması bir kurum için mümkün değildir. Dolayısıyla kurum içerinde eğitim işlerinin planlanması, yürütülmesi ve sürekli hale getirilmesi gerekir. Kurumların eğitim, bireylerin eğitiminin üzerinde ayrı bir başlık olarak ele alınmalıdır. Ulusal arşiv kurumların arşiv çalışmalarına rehberlik edebileceği gibi kurumsal eğitimin de öncüsü olma görevini yüklenmelidir. 7. Sonuç ve Öneriler Ülkemizde son dönemde bilişim toplumu yaratma arzusu ile beraber e-devlet olgusu ile sıklıkla karşılaşmaktayız. Bu nedenle kurumların elektronik belge üretme veya var olan belgelerini elektronik belgeye dönüştürerek arşivlerini bu yönde geliştirme çalışmaları ivme kazanmıştır. Yapılan çalışmaların ve EBYS için atılan temellerin sağlıklı bir zeminde oluşması ve yükselmesi en temel sorunlardandır. Sistem tasarlanırken eksik kalan bir nokta sistemi bütünüyle başarısızlığa götürebilir. Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; EBYS projelerinde öncelikle amaç çok iyi belirlenmelidir. Üretilecek belgede olması gereken özellikler, sorumluluklar, dosya ve saklama planları, ilgili standartlar vb. çalışmanın en başında titizlikle oluşturulmalıdır. Sistemde oluşturulan program için mutlaka konu uzmanı danışmanlık hizmetlerinden faydalanılmalıdır. Bilgi ve belge yöneticileri bu alanda uzmanlaşmış meslek alanı olarak öne çıkmaktadır. Batıda belge yönetimi (record management) adı altında oluşturulan uzmanlık birimleri, özellikle bu alanda bilgisayar programcılığı eğitiminden geçmektedir. Ülkemizde de yetiştirilecek elemanların bu nitelikte olması gerekir. 16

17 Kurumlarda eğitim sistematik olarak ve denetlenebilir ölçüde yaygınlaşmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. Bu eğitimler ile elde edilecek gelişmeler raporlanmalı ve uygulama sonuçları ile beraber bütün ülkede yaygınlaştırılmalıdır. Tasarlanan programlarda milli arşivin ya da bu alanda uzmanlaşmış derneklerin (Türkiye Bilişim Derneği vb.) görüş ve önerileri dikkate alınmalıdır. Bu kurumların hazırladığı raporlar ile yol haritası belirlenmelidir. Belgeler arşiv niteliğinde uzun süreli olarak saklanması ve korunması gerektiğinden yapılacak yatırımlarda teknolojinin imkânları dikkate alınmalı ve bütçe düzenlemeleri bu yönde yapılmalıdır. Bu alanda oluşan standartlaşma ile birlikte ülke genelinde diğer tüm alanlarda standartların üretilmesi ve yaygınlaşması sağlanacaktır. Böylece kurumlar arası iletişim güçlenerek gelişecektir. Ülkenin arşivsel belleği daha etkin ve yararlı hale gelecektir. Ulusal arşiv önderliğinde EBYS sitemlerinin kurulması ve geliştirilmesi yönünde çalışmaların hızlandırılması ve yaygınlaştırılması gerekir. Bu alanda yapılacak doğru çalışmalar ile ülke kaynaklarının israfı engellenecek, yurttaşlar ve çalışanlar açısından kurulacak sistem ler yararlı olacaktır. Kaynakça Brumm, E. K. (2005). Standards: building blocks for a strong RIM program. Information Management Journal Nov/Dec, Dağbaş, Y. (2005). Elektronik belge tanımlaması ve uluslar arası elektronik belge tanımlama standartları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Ermiş, K. (2006). Sayısal imza ve elektronik belge yönetimi. Bilgi Dünyası. 7(1), ss Kandur, H. (2005). Elektronik belge yönetimi sistem kriterleri referans modeli (v.1.0). Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Kandur, H. (2006). Elektronik belge yönetimi sistem kriterleri referans modeli (v.2.0), gözden geçirilmiş 2. bs Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Külcü, Ö.(2007). Belge yönetiminin değişen yüzü: standartlaşma çalışmaları ve uluslararası uygulamalar. Bilgi Dünyası. 8(2), ss Odabaş, H. (2005). Belge yönetimi ve Türkiye de belge yönetimi gereksinimi. Bilgi Dünyası. 6(1), ss Odabaş, H. (2008). Elektronik belge düzenleme yaklaşımları ve Türkiye de e-devlet uygulamalarında elektronik belge yönetimi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2), ss

18 Odabaş, H. (2009). Bilgi kaynaklarının işletiminde elektronik doküman yönetimi ve elektronik belge yönetimi sistemlerinin rolü. Akademik Bilişim 09 XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat Şanlıurfa da sunulan bildiri. Odabaş, H. (2009a). E-devlet sürecinde elektronik belge yönetimi. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği. Özdemirci, F. (2004). Bilgi yönetiminin kavramsal tanımı ve uygulama alanları. Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu Bildiriler Ekim Ankara da sunulan bildiri. Özdemirci, F. (2003). İlk uluslararası belge yönetim standardı: ülkemiz açısından bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 17 (3), ss Özdemirci, F. (2007). Üniversitelerde belge yönetimi ve arşivler. Türk Kütüphaneciliği, 21 (2), ss TS ISO Bilgi ve dokümantasyon Belge yönetimi Bölüm 1: Genel Türk Bilişim Derneği. (t.y.). E-belge yönetim programı oluşturma eylem planı rehberi. [Rapor]. 22 mayıs 2010 tarihinde Türkiye Bilişim Derneği Web sitesinden erişildi: Türk Bilişim Derneği. (2009). Elektronik belge yönetimi.[rapor]. 22 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Bilişim Derneği Web sitesinden erişildi: 18

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası. Tekirdağ 25 Haziran 2012

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası. Tekirdağ 25 Haziran 2012 Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası Tekirdağ 25 Haziran 2012 Prof. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı / Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

TS 13298 belgeli, yasal mevzuatlara tam uyumlu belge, arşiv ve süreç yönetim sistemi

TS 13298 belgeli, yasal mevzuatlara tam uyumlu belge, arşiv ve süreç yönetim sistemi TS 13298 belgeli, yasal mevzuatlara tam uyumlu belge, arşiv ve süreç yönetim sistemi www..com.tr Documents İnnova Belge, Arşiv ve Süreç Yönetim Sistemi Kurumun en değerli varlığı olarak kabul edilen bilgiyi

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ Üniversite Senatosu nun / / 2017 tarih ve. sayılı toplantısında kabul edilerek, / /2017 tarih ve.. sayılı Mütevelli Heyeti toplantısında onaylanmıştır.

Detaylı

DOK-004 BGYS Politikası

DOK-004 BGYS Politikası DOK-004 BGYS Politikası 1/7 Hazırlayanlar İsim Şule KÖKSAL Ebru ÖZTÜRK Döndü Çelik KOCA Unvan Defterdarlık Uzmanı Defterdarlık Uzmanı Çözümleyici Onaylayan İsim Mustafa AŞÇIOĞLU Unvan Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Yazılım

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ igur@gelirler.gov.tr Kaynak: GIB ÖZEL ENTEGRASYON NEDİR? Başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin Başkanlık sistemiyle

Detaylı

Kurumsal Belleklerin Geleceği Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu

Kurumsal Belleklerin Geleceği Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu Kurumsal Belleklerin Geleceği Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu 22-23 Ekim 2015, Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Teknokent Konferans Salonu Gölbaşı/Ankara

Detaylı

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL SAYFA 1 / 6 1. AMAÇ TÜRKSAT ın bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKASI KOD BY. PO.01 YAY. TRH 16.12.2015 REV. TRH REV. NO SAYFA NO 1/7 1. Amaç BGYS politikası, T.C. Sağlık Bakanlığı, TKHK İstanbul Anadolu Kuzey Genel Sekreterliği bünyesinde yürütülen bilgi güvenliği yönetim

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI Amaç Madde 1- (1) Bu politika, Kocaeli Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Kocaeli Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde arşivlenerek

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ NEDİR? Elektronik faturalamada uzmanlaşmış bir kurumun, başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla kendi sistemini

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

MerSis. Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri o MerSis Danışmanlık Hizmetleri Çalışanlarınız, tesisleriniz, üretim araçlarınız koruma altında! Bilgileriniz? danışmanlık hizmetlerimiz, en değerli varlıklarınız arasında yer alan bilgilerinizin gizliliğini,

Detaylı

ISO-BGYS-PL-02 Bilgi Güvenliği Politikası

ISO-BGYS-PL-02 Bilgi Güvenliği Politikası ISO-BGYS-PL-02 Bilgi Güvenliği Politikası İlk Yayın Tarihi : 08.10.2015 *Tüm şirket çalışanlarının görebileceği, şirket dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır. ISO-BGYS-PL-02 08.10.2015

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİNDE KURUMSALLAŞTIRMA SÜRECİ: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM VE ARŞİVLEME SİSTEMİ ÇALIŞMALARI *

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİNDE KURUMSALLAŞTIRMA SÜRECİ: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM VE ARŞİVLEME SİSTEMİ ÇALIŞMALARI * ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİNDE KURUMSALLAŞTIRMA SÜRECİ: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM VE ARŞİVLEME SİSTEMİ ÇALIŞMALARI * Doç.Dr. Özlem BAYRAM Doç.Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ Uzm. Zeynep

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma . Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma Fahrettin ÖZDEMİRCİ Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Detaylı

Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Sayısı. Resmi Gazete Tarihi

Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Sayısı. Resmi Gazete Tarihi Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Sayısı 26968 Resmi Gazete Tarihi 15.08.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi sistemleri ; Veri ve bilgiyi, Toplayan, Saklayan, İşleyen,

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

LOGO e-defter Uygulaması

LOGO e-defter Uygulaması LOGO e-defter Uygulaması 2013 İÇERİK e-defter nedir? 3 Hangi defterler e-defter Olabilir? 4 Genel Uygulama 5 Vergi Kanunu Genel Tebliği 6 Uygulamadan Kimler Yararlanabilir? 7 Uygulamadan Yararlanmak için

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICILARI İÇİN ISO/IEC 27001 İN GEREKLİLİĞİ Demet KABASAKAL Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi Güvenliği

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Mevlana Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Mevlana Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi nde arşivlenerek bilim

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

TS 13298 Standardı Işığında Elektronik Belge Yönetim Sistemleri:

TS 13298 Standardı Işığında Elektronik Belge Yönetim Sistemleri: TS 13298 Standardı Işığında Elektronik Belge Yönetim Sistemleri: Mustafa YILMAZ Türk Standardları Enstitüsü, Ankara mustafayilmaz@tse.org.tr Özet: Çağımızdaki teknolojik değişimler günlük yaşantımızda

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi bünyesinde Açık Arşivler Girişimi Üst Veri

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, Ordu Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Ordu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde depolanarak bilim

Detaylı

Document Title Issue Date R18.00 Form 01 24/07/2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

Document Title Issue Date R18.00 Form 01 24/07/2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI R18.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI INTERNATIONAL QUALITY ENGINEERING CERTIFICATION PROGRAM 1 EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM)

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönerge, İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesinde ve Üniversitemiz

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

Üniversite Senatosu nun 07.01.2016 tarih ve 2016/26 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversite Senatosu nun 07.01.2016 tarih ve 2016/26 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. T.C. MEF ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK/KURUMSAL ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ Üniversite Senatosu nun 07.01.2016 tarih ve 2016/26 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Gerekçe Açık erişim, kamu kaynaklarıyla desteklenen

Detaylı

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr Kamu Kurumlarıİnternet Siteleri Standartlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Kütüphane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Turkiye. gov.tr

Detaylı

1. İŞLETMECİ BİLGİ GÜVENLİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) KURULACAK VE İŞLETECEKTİR.

1. İŞLETMECİ BİLGİ GÜVENLİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) KURULACAK VE İŞLETECEKTİR. 13.07.2014 tarih ve 29059 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) elektronik haberleşme

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Doküman No: EBG-GPOL-01 Revizyon No: 01 Tarih:01.08.2011 Sayfa No: 1/5 Amaç: Bu Politikanın amacı E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. nin ve hizmet sunduğu birimlerin sahip olduğu bilgi

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001 2011 Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ISO 27001 AŞAMA 1 BGYS Organizasyonu BGYS kapsamının belirlenmesi Bilgi güvenliği politikasının oluşturulması BGYS

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi Hedefler Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı terimini tanımlamak ve bir veritabanının veri ve bilgi ile

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ (Senato Toplantı Tarihi: 08.12.2016 Toplantı Sayısı: 2016/3) Amaç Madde 1 (1) Bu politika, Beykoz Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Birliği liği B.G. PO.1 1/8 BGYS POLİTİKASI 2 1. AMAÇ.. 2 2.KAPSAM.. 2 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR... 2 4. BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ VE PRENSİPLERİ.. 3 5. BİLGİ GÜVENLİĞİ YAPISI VE ORGANİZASYONU... 3 BGYS

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Terimler Ve Tarifler 1 Kapsam 1.1 Genel Terimler Ve Tarifler Bu standart, bir hizmet yönetimi sistem (HYS) standardıdır. Bir HYS

Detaylı

www.pwc.com.tr/siberguvenlik Dijital geleceğinizi güven altına almak için Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Hizmetlerimiz

www.pwc.com.tr/siberguvenlik Dijital geleceğinizi güven altına almak için Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Hizmetlerimiz www.pwc.com.tr/sibergunlik Dijital geleceğinizi gün altına almak için Bilgi Günliği Siber Günlik Hizmetlerimiz Günli bir gelecek için Herşeyi günli hale getirmek mümkün değil. Kurumsal Öncelikleriniz kurumunuz

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti BS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ WHİTE PAPER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER BS EN 16001 STANDARDİZASYONU 1999 dan beri Bilgilendiriyoruz, Belgelendiriyoruz ISO 16001 Nedir? denir. ISO 16001, Enerji

Detaylı

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Tanım: Bilgi güvenliği, kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden

Detaylı

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan işbu Kalite Güvence Raporu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından

Detaylı

MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE EĞİTİMİ 2016

MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE EĞİTİMİ 2016 MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE EĞİTİMİ 2016 1 14.03.2016 Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek ve hizmete sunmak. VİZYONUMUZ:

Detaylı