T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Kastamonu Belediyesi sınırları içinde meydana gelen ölümlerin belgelenmesi,cenaze ve gömme işlemlerinin kurallara bağlanmasıdır. KAPSAM: MADDE 2- Bu yönetmelik Kastamonu Belediyesi sınırları içinde;ölümlerin belgelenmesi,cenaze ve gömme işlemleri ile bu iş ve işlemler için yasalarla yükümlendirilen Kastamonu Belediyesine bağlı olarak çalışan Mezarlıklar Müdürlüğünü kapsar. YASAL DAYANAK: MADDE 3- Bu yönetmelik yasal dayanağını,5393 Sayılı Belediye Kanunu,1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunundan ve Kararname No lu Mezarlıklar Tüzüğü nden alır. TANIMLAR: MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen: ÖLÜ :Yaşamı sona ermiş kişi, CENAZE :Kefenlenip tabuta konulmuş,gömülmeye hazır hazırlanmış ölüyü, GÖMME/DEFİN :Cenazenin toprağa verilmesi işlemini, LAHİT :Kenarları taş veya beton-duvar,üstü taş veya beton kapakla örtülecek şekilde hazırlanmış mezarı ifade eder. GENEL HÜKÜMLER: MADDE 5- Şehrimizde cenazelerin defin işlemleri,cumhuriyet Meydanından alınan cenazeler Ahmet Dede ve Ok Meydanı Mezarlığına,Adliye önünden alınan cenazeler Gümüşlüce mezarlığına götürülerek yapılır. MADDE 6- Kastamonu Belediyesi sınırları içinde ölümlerin belgelenmesi,cenaze ve gömme işlemlerinde Kastamonu Belediyesine bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü bu Yönetmelik çerçevesinde diğer kamu kurumları ile eşgüdüm içinde çalışır.eşgüdümü Mezarlıklar Müdürlüğü sağlar. MADDE 7- Mezarlıklar Müdürlüğü;hastane,diğer sağlık kuruluşları,adli Tıp,Savcılık tarafından;gömme İzin Kağıdı ile sevk edilen ölülerin ve Gömme İzin Kağıdı ile başvuranların ölülerinin cenaze ve işlemlerini yapar.bu işlemlerin dışında Kastamonu Belediyesi kuruluş şemasındaki evrak akışına uyar. MADDE 8- Kastamonu Belediyesi sınırları içinde bu yönetmeliğin kabulü tarihinden önce kurulmuş bulunan mahalli mezarlıklara defini yasaklamaya,yeni mezarlık alanları açmaya ve defin yasaklanan mezarlıklarda bulunan kemiklerin nakline Kastamonu Belediye Meclisi yetkilidir. MADDE 9- Kastamonu Belediyesi sınırları içinde cenazelerle ilgili tüm faaliyetler kamu görevi olarak Belediyeye verilmiştir.bu nedenle cenaze ve defin işlemleri ile ilgili olarak özel şahıslar ticari faaliyet gösteremezler.ancak kurum ve kuruluşlar kendi mensuplarının cenazelerini,kurum ve kuruşlarının araçları ile mezarlığa nakledebilirler.mezarlıklar Müdürlüğü ücret karşılığı taşraya cenaze nakil işlemlerini olanakları ölçüsünde karşılar.

2 MADDE 10- Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin durumları defin muamelesi yapılırken Mezarlıklar Müdürlüğüne bildirilir.ayrıca;bu hastalıklardan ölenler için gerekli tedbirler defin ruhsatı veren kurumca alınır.(kireçleme,ilaçlama, vs.) bu hastalıklardan ölenler hiçbir suretle ve hiçbir yolla taşraya nakil edilemezler. ÖLÜM HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER: MADDE 11- Belediyenin Mezarlıklar Müdürlüğüne müracaatla ölülerinin bulunduğunu beyan edenler görevlilere aşağıdaki bilgileri belge ile ibraz ederler.bu bilgiler neticesi oluşan belgeye ÖLÜM BEYAN KAĞIDI adı verilir. ADI SOYADI : BABA ADI : ANNE ADI : DOĞUM YERİ ve TARİHİ: MEDENİ HALİ : MİLLİYETİ (UYRUĞU): CİNSİYETİ : DİNİ : ÖLÜM TARİHİ ve ADRESİ: Bu belgeyi ölünün nüfus cüzdanının aslı ve daha önce gömme izin kağıdı düzenlemeye bir yetkili kuruluşça usulüne uygun düzenlenmiş gömme izin kağıdı varsa eklenir.ölüye ait bir gömme izin kağıdı bulunmuyorsa bu evrakın tamamlanması için gerekli işlemin ve yardımı cenaze memuru yapar.gömme izin kağıdını düzenleyen doktorun adı soyadı,diploma nosu,adresi,ölünün kimliği ve ölüm sebebi bulunur. Cenaze memuru ölünün yakınına talep edilen hizmetlerle ilgili bilgilere sorarak;o gün için geçerli Belediye Meclisince saptanan fiyatlarla para irsaliyesini düzenler ve paranın tahsilini sağlar.para makbuzunun numarasını ölüm beyan kağıdına,para irsaliyesine kaydeder ve makbuzun aslını ölünün yakınına verir.mezar tahsisi için gerekli mezar sözleşme senedini düzenler ve gerekli yasal kayıtları yapar.evrakları birleştirerek ilk nüshasını Mezarlıklar Müdürlüğüne intikalini sağlar. Ölünün yakını,tarafından ibraz edilen usulüne göre ve yetkili mercilerce düzenlenmiş fakirlik il muhaberi varsa cenaze memuru tarafından kabul edilir ve işlemi yapırlır. ŞEHİR MEZARLIKLARINDAKİ MEZAR TÜRLERİ: MADDE 12- A- Paralı Mezarlar, B- Parasız Mezarlar, A- Paralı mezarlarda ikiye ayrılır. 1- Lahitler: Parselasyon planına ve usulüne uygun olarak kazılmış,duvarları ve üst kapağı bulunan mezardır. Bu mezarlığın üst yapısının cenaze gömülmesinden itibaren 5 yıl içinde yapılması zorunludur.5 yıl dolduğu halde üst yapısı tamamlanmayan mezarın sahibi yazı ile uyarılır. İlgili,üst yapı talebinde bulunursa mezarın üst yapımı için Mezarlıklar Müdürlüğünce ruhsat verilir.ilgilisi bulunmazsa veya ilgilisi bulunurda üst yapımı talebinde bulunmazsa bu mezarlar için parasız tahsis edilen mezarların tabi olduğu kurallar uygulanır.

3 2- Toprak Mezar (Lahitsiz): Usulüne uygun olarak kazılmış,parselasyonu yapılmış mezardır.bu mezarların üst yapımı Hıfzısıhha Kanununa göre definden itibaren 1 yıl geçtikten sonra yaptırılabilir.üst yapımının definden itibaren 5 yıl içinde yapılması zorunludur.5 yıl dolduğu halde üst yapısı tamamlanmayan mezarın sahibi yazı ile uyarılır.ilgili,üst yapımı talebinde bulunursa,mezarın üst yapımı için Mezarlıklar Müdürüğünce ruhsat verilir.ilgilisi bulunmazsa veya ilgilisi bulunurda üst yapımı talebinde bulunmazsa bu mezarlar için parasız tahsis edilen mezarların tabi olduğu kurallar uygulanır. B- Parasız Mezarlar (Meccane):Parselasyonu yapılmış ve usulüne uygun olarak kazılmış,kalıcı nitelikte üzerine sanduka ve süsleme yapılması yasak,olan ve Hıfzısıhha Kanunu gereği gereksinim halinde defin tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra kaldırılabilecek mezarlardır. Bu alanların yeniden define açılabilmesi için Belediye Meclisinde karar alınır.basın ve diğer iletişim araçları ile kamuoyuna duyuruda bulunulur.cenazelerinin kalan kısmını paralı alanlara naklettirmek isteyenlerin nakil işlemi yapılır.nakil talebinde bulunmayanların cenazesi;defin alanından çıkarılarak kemikleri kemik mahzeninde muhafaza edilir.tıp Fakültelerinin resmi talebi karşısında Başkanlık Onayı ile ilgililere eğitim amacı ile verilir. ÖLÜMDEN ÖNCE TAHSİS EDİLEN MEZARLAR: MADDE 13- Ölümden önce 2 tür tahsis işlemi yapılır. A- İsme Tahsis Edilen Mezarlar, B- Aileye Tahsis Edilen Mezarlar, A- İsme Tahsis Edilen Mezarlar: Bu mezarların satışı, isme tahsisli olarak ölümden önce yapılır.belediye Meclisinde belirlenen fiyat üzerinden Mezarlıklar Müdürlüğünün teklifi, Başkanlık Makamının Onayı ile tahsis işlemi yapılır. B- Aileye Tahsis Edilen Mezarlar: Bu mezarların satışı,belediye Meclisinin belirlediği fiyat üzerinde aileye tahsisli olarak yapılır,tahsisi talep eden kişinin anne,baba,kardeşleri,eşi ve çocukları ile çocuklarının çocukları (1. ve 2. derecede kan hısımları ile eşi defnedilir.) Tahsisi talep eden kişi,sayılan akrabalarının arasından kimlerin defnedilmesi yada defnedilmemesi gerektiğini ayrıca sağlığında belirleyebilir.belirlediği isimleri satış anında Mezarlıklar Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. MÜKERRER DEFİN: MADDE 14- Hıfzısıhha Kanununun 223.maddesine göre 5 yılını tamamlayan her tür mezara (lahitli,lahitsiz,isme tahsisli,aileye tahsisli) önce defin edilen cenazenin 1.derecede yakının istemi veya muvafakatı ile cinsiyet farkı gözetmeden 2. bir şahıs defin edilebilir. MEZARLIK ALANLARINDA VE İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK DİĞER KURALLAR MADDE 15- Belediye mezarlıklarına sabah Saat:08.00 den gün batımına kadar ölü gömülür.bu müddet dışında bütün muameleler yapılmış olsa dahi ölü gömülemez.bu saatlerden sonra getirilen ölülerin belgeleri nöbetçilerce teslim alınarak mezarlıklar koruma yerine (morga) gönderilir.ertesi günü gömme işlemi yapılır. MADDE 16- Adli Tıpça,Adli vakalarda Cumhuriyet Savcılığı ve Hükümet Tabibliğince veya özel hastane,özel poliklinik,özel doktor tarafından verilen ölüm nedenini belirten belgeler muamele için başvurulan Belediyenin Tabipleri tarafından resmi Gömme İzin Kağıdına dönüştürülür.belediye Tabibi yoksa yukarıda adı geçen kurumlarca veriler gömme izim belgesi ile defnedilir.

4 MADDE 17- Hüviyeti meçhul ölülerin gömülmesi için yasal mercilerden (Cumhuriyet Savcılığı vb.) verilen talimatlarda Gömme İzin Kağıdı aramak mecburidir.devlet Hastaneleri ile Resmi Kurum Hastaneleri nin verdiği Gömme İzin Kağıdı defin ve nakil işlemlerinde geçerlidir. MADDE 18- Mezarlıklar Müdürlüğünün bütün memur ve hizmetlileri Belediyelerinin cenaze bürolarındaki görevliler cenaze sahiplerinin müspet taleplerine uymaya ve gereğini yerine getirmeye,onlara gerekli bilgiyi vermeye azami ölçüde gayret sarfederler. MADDE 19- Gömme işlemlerinden önce ve sonra yapılacak dini merasim,ölenin mensup olduğu dine göre,selahiyetli kişiler tarafından sevk ve idare edilir. MADDE 20- İslam cenazelerinin gömülmesi esnasında yapılacak dini merasimde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde görevli imamlar yetkilidir.bu merasimin sevk ve idaresinde dışardan gelen din görevlisi Başkanlığın müsaadesiyle bu merasime iştirak edebilir. MADDE 21- Mezarlığa zarar verebilecek çocuk,hayvan ve benzerlerinin girmesini önlemek için mezarlıkların etrafının en az 2 mt. yüksekliğinde beton veya taş duvarla çevrilmesi ve bu duvarların daima muntazam vaziyette bulundurulması gereklidir. MADDE 22- Mezarlık sahası içerisine gerekli sessizliği.temizliği ve düzeni sağlamak için; otlatmak maksadıyla hayvan sokmak,satıcılık yapmak,mezarların üstüne oturmak, taşlarına tırmanmak ve taşları tahrip etmek ağaçları kırmak,çiçekleri koparmak,mezarlık sahası içine çöp atmak veya inşaat artıklarını bırakmak,konulmuş plaka ve levhaları sökmek veya yerlerini değiştirmek,ağaçlar üzerine işaret koymak,mezarlık alanında avlanmak,dilencilik yapmak,makbuzla para toplamak ve halkın huzurunu kaçırıcı herhangi bir davranışta bulunmak yasaktır. MADDE 23- Cenaze nakil vasıtaları ve mezar yapımı ile iştigal eden ustaların malzeme taşımakta kullandıkları araçlar dışına (bu araçlarda mezarın,başına malzemeyi bıraktıktan sonra müdüriyetin göstereceği yere park yapmak koşulu ile) araçların mezarlığa girmesi yasaktır.ancak sakatlar,yaşlılar ve güvenliği açısından önem arzedenler müdüriyetin izni dahilinde araçları ile ziyaretlerini yapabilirler. MADDE 24- Mezarlar üzerine büst,resim,çiçek ve çelenk haricinde herhangi bir şey koymak ve siyasi çağrışım yapacak sloganlar yazmak yasaktır. MADDE 25- Şehir mezarlığının uygun yerlerinde,ayrı dine mensup insanlar için özel sahalar tahsis edilir.ancak İslam mezarları ile gayri Müslim mezarları arasında yol gibi müsait mesafeler bırakılır ve Müslümanlara mahsus alanlara gayri Müslimler defin edilemez. MADDE 26- Mezarlıkta ücret tarifesi (kefenleme,mezar,taşıma,yıkama,tabut,mezar tahtası, mezar açma-kapama,morg) Kastamonu ili fiyat indeksleri göz önüne alınarak tespit edilir.boş olarak tahsis yapılan mezarların ücretleri günlük defin yapılan mezar ücretleri ile mukayese edilemez.ücretler Mezarlıklar Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Meclisinin kabulü ile her bütçe yılı için yeniden tespit edilir. MADDE 27- Cenaze hizmetlerinin özelliği nedeni ile Belediyenin diğer birimleri gerektiğinde Mezarlıklar Müdürlüğünün görevlerine katkıda bulunmakla yükümlüdürler. MADDE 28- Ücretli mezarlarda herhangi bir sebeple boşalma olursa (taşraya defin veya taşraya kemik nakli nedeni ile) bu mezarlar kayıtsız şartsız Belediyeye intikal edeceği gibi kullanılmayan mezarların bedelleri de hiçbir suretle tahsis sahibine iade edilmez. MADDE 29- İsme tahsisli mezarlarda mezar sahibi başka yerde ölmüş ve defnedilmişse ismine tahsis edilmiş mezarına birinci derece yakınlarından birinin (anne,baba, oğul,kız,eş vb.) muvafakatı ile cenazesi defin edilebilir. MADDE 30- Mezar ustaları tarafından mezarlardan arta kalan taş,moloz,kum ve toprakların mezarlık sahası içinde bekletilmeden dışarıya çıkartılması ustalara aittir.bu kurala uymayanlar hakkında Belediye Zabıtasınca 1608 Sayılı Yasa hükümleri uygulanır.

5 MADDE 31- Mezar sahipleri mezarların alt (toprak) üstünü yaptırmak istedikleri zaman,mezarlıklar Müdürlüğünce yeterliliği bilinen bur usta ile anlaşma yaparak işlemi gerçekleştirirler. MADDE 32- Mezar ustaları mezarların alt ve üst yapımına başlamadan önce ücretini müdürlük veznesine yatırarak inşaat ruhsatını almak zorundadırlar.ancak tatil günlerinde vezne kapalı olduğundan müdürlükten müsaade alarak mezar inşaatına başlayabilirler. MADDE 33- Mezarların alt ve üst yapımlarının Yönetmelikte belirlenen boyutlara uygun olması zorunludur.denetimler Müdürlük elemanlarınca yürütülür.biçim ve ölçülere aykırı olarak yapılan mezarların yıkımı Müdürlüğün teklifi üzerine Belediye Encümeninin kararı ile gerçekleşir.bu kararı uygulamaya Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilidir. MADDE 34- İşgaliye ücretleri en geç 10 gün içinde ödenir.bu süre içersinde ödenmeyen işgaliye ücretleri;ödenmeyen kamu alacaklarının tahsili ile ilgili yasa hükümlerine göre tahsil edilir. MADDE 35- Resmi tatil günlerinde mezarlığın günlük ihtiyacını görecek sayıda işçi, memur ve hizmetlinin görev başında bulunması zorunludur.bu personelin çalışmalarının karşılığının mesai ödenmesi mümkün olmuyorsa,müdürlükçe hazırlanacak nöbet cetveline göre diğer haftalar içerisinde izin verilmek şeklinde karşılanır. MADDE 36- Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen görevliler ücretlerini veya maaşlarını almakta olduklarından,her ne ad altında olursa olsun bahşiş ve hediye alamazlar.aksi halde usulsüz hareketleri tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılır. MADDE 37- Mükerrer definlerde üst yapısı yapılmış mezarların açılıp ikinci define müsait hale getirilmesi ustalık gerektirdiğinden cenaze sahibi bir mezar ustası ile anlaşarak yeniden cenaze konulacak şekilde mezarı açtırır. MADDE 38- Vatandaşın mezarlık hakkındaki duyarlılığı göz önüne alınarak mezarlıklarda istenilmeyen durumların meydana gelmemesi için mezarlık alanının geceleri aydınlatılması,duvarlarının daima muntazam halde bulundurulması bekçi sayısını gece ve gündüz yeterli miktarda olması zorunludur. MADDE 39- Lahitlerin alt yapısının uzunluğu 210 cm., eni 80 cm.,beton derinliği 90 cm.,iki lahit arası duvar kalınlığı 30 cm.,üst yapımında iki mezarın yan yana,baş ve ayak tarafından birbirine mesafesi 20 cm.,patika yol 80 cm.,kapaklar kapatıldıktan sonra tesviye yapılmış toprak kalınlığı 60 cm. olmalıdır. MADDE 40- Mezarlık dahilindeki ana yollar ve ara yollar su dağıtım şebekeleri daima bakımlı ve ihtiyaca cevap verebilecek şekilde hazır bulundurulur. MADDE 41- Defin yapılan adaların etrafı definden sonra ağaçlandırılır,asfaltlanır, bordür taşı çekilir ve ada içersindeki patika yollar plaka taşlarla döşenir. MADDE 42- Mezarlıklarda mezarların sel altında kalmaması için gereken yerlere havzanın büyüklüğüne göre kanallar inşaa edilir. MADDE 43- Mezarlığı şehre bağlayan ana yollar belediye tarafından daima bakımlı halde bulundurulur. MADDE 44- Güneş battıktan sonra mezarlıklara hariçten kimse giremez.görevliler bu süre içersinde misafir kabul edemezler. MADDE 45- Mezarlıklarda defin edilen ölülerin gömme izin kağıdı,ölüm beyan kağıdı,para irsaliyesi ve sözleşmeden oluşan evrakları müdürlükçe fihrist,kütük ve tahakkuk defterlerine işlendikten sonra zarflanarak arşivlenir. MADDE 46- Ziyaretçiler mezarlıkların maddi veya manevi kurallarına uymak zorundadırlar.aksi davranışta bulunanlar derhal mezarlıktan çıkartıldığı gibi haklarında yasal işlem yapılır. MADDE 47-Mezarlıklar Müdürlüğünün görevlerine giren işlerle ilgili bağışlar bütçenin mezarlıklar hasılatı bölümüne gelir olarak kaydedilir ve bu amaçla harcanır.

6 YÜRÜRLÜK : MADDE 48: İş bu Kastamonu Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğünün teşkilat ve çalışma esasını belirleyen yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip ilan edildikten sonra yürürlüğe girer. MADDE 49: Bu yönetmelik hükümlerini Kastamonu Belediye Başkanı yürütür.

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve işletilen su ürünleri

Detaylı

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. EFELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Efeler Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Belediye Zabıta Teşkilatının

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1. Kahramanmaraş Belediyesi otogarına giriş çıkış yapan araçlar,

Detaylı

MEZARLIK MEVZUATI TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ MEZARLIK MEVZUATI

MEZARLIK MEVZUATI TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ MEZARLIK MEVZUATI TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ MEZARLIK MEVZUATI Av. M. Lamih ÇELİK Ankara - 2010 1 ISBN:978-975-6311-18-9 Baskı: Pozitif Matbacılık ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı12. Sok.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK BÖLÜM 1: AMAÇ VE KAPSAM, YASAL

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 11/04/2005 Kabul Sayısı: 38 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/06/2005 Tarihli Hakimiyet Gazetesinde Yayınlanmıştır. TARİFLER

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmelik Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ULAŞIM KOORDİNAZYON MERKEZİ (UKOME) KILAVUZU Bu kitapçık TBB Ulaşım Çalışma Komisyonun katkılarıyla hazırlanmıştır. Ankara-Mayıs 2014 1 ÖNSÖZ 5216 sayılı yasa ile Büyükşehirlerden

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1)Bu yönetmelik, Silivri Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, oturan, bulunan

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm Page 1 of 11 21.03.2012 21 Mart 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28240 YÖNETMELİK

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık Amaç MADDE 1 Bu Yönetmelik, Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/4/2006 Sayı : 26153 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) bendine göre hazırlanarak, aynı kanunun 18.maddesinin (m) bendi gereği

Detaylı