T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 Birim Faaliyet Raporu 2013

2 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014

3 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun değiģik maddelerinde ve ilgili diğer mevzuatlarda sayılmıģtır. Buna göre; Devlet Muhasebesinin geliģtirilmesi, Genel Yönetim muhasebe sisteminin kurulması, standartların oluģturulması, hesap planları ile raporların Ģekli, türleri, süreleri ve görev alanlarına giren konularda kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın hazırlanması ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve sonuçlarının raporlanması, Genel Müdürlüğümüz görevleri arasında bulunmaktadır. Sayılan görevlerin gereğini yerine getirmek ve mevzuatla fonksiyonları gerçekleģtirmek üzere Genel Müdürlüğümüzce kurulan muhasebe sistemi; mali varlıklar, taģınır ve taģınmaz mallarla iç ve dıģ borçlar dahil, kamu hizmetlerinin üretiminde kullanılan kaynaklara iliģkin iģlemlerin tümünü kapsayacak Ģekilde ve kamu idarelerinin gelir ve giderlerinin karģılaģtırılmasına ve analiz edilerek kamu hizmetlerinin maliyetlerinin hesaplanmasına imkan verecek ve yönetsel karar almada kullanılabilecek tüm mali verileri üretebilecek kapasitede düzenlenmiģtir. Bilindiği üzere, kaynakların etkin, etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılması, bilgiye hızlı ve güvenli bir Ģekilde ulaģmakla mümkündür. Bu anlayıģ doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüzce bilgi iģlem alt yapısının güçlendirilmesi çalıģmalarına hız verilmiģ ve kısa vadede say2000i web tabanlı saymanlık otomasyon sistemi üzerinde çalıģan modüllerin, Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi (KBS) içerisinde tek bir uygulamada birleģtirilmesiyle, birimler arasında hızlı ve güvenli bilgi akıģı ve iç kontrol ve elektronik denetime elveriģli bir yapı kurularak kaynak tasarrufu sağlanmıģtır. Bu sistemle; ödenekler elektronik ortamda gönderilmekte, personele ait kesenek ve kurum karģılıkları Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılmakta, nakde dayalı ödeme sistemi ile gönderme emirlerini elektronik ortamda Merkez Bankasına gönderilmekte, TaĢınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS), MĠLE-MEOP Tahsilat Entegrasyonu, Kamu Ġhale Kurumu (KĠK) ile KBS Verilerinin SayıĢtay BaĢkanlığına Aktarılması ile de kurumlar arasında veri alıģveriģi yapılmaktadır yılı sonu itibariyle KBS, yaklaģık kamu personeli tarafından kullanılmakta ve kamu personelinin ek ders, kamu personelinin fazla çalıģma, kamu personelinin sosyal hak ve yardım ödemesi internet üzerinden veri giriģi yapılarak gerçekleģtirilmektedir. Ayrıca maaģ iģlemleri KBS üzerinden yürütülen personelin, e- Devlet uygulamaları kapsamında maaģ bordrolarını e-bordro Sistemi üzerinden alabilmeleri sağlanmıģ olup, yaklaģık personele, kurumlarına ait her türlü mali verileri KBS modülünden (internet üzerinden) görme imkanı sağlanmıģtır. Diğer taraftan, ilgili mevzuatlara göre faaliyetlerini sürdüren genel ve özel bütçeli idarelere bağlı toplam döner sermayeli iģletmenin bütçe, muhasebe, harcama, personel, gelir I

4 ve taģınır iģlemlerinin yürütülmesini sağlayan ortak bir web tabanlı uygulama yazılımı Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMĠS) ile yöneticilerin sağlıklı, hızlı ve doğru karar alabilmelerine imkân sağlayan bir yönetim bilgi sisteminin kurulması yönünde son aģamaya gelinmiģtir. Bu konuyla ilgili olarak 2013 yılında yaklaģık kiģiye eğitim verilmiģtir. Bu çalıģmalar sonucunda, Türk Sanayicileri ve ĠĢ Adamları Derneği (TÜSĠAD) ve Türkiye BiliĢim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen 11. e Türkiye (etr) Ödülleri 12/12/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi nde gerçekleģtirilen törenle geçtiğimiz yıl baģlatılan ve önceki yıllarda etr ödülü almıģ projelerin geliģimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi kapsamında TÜSĠAD-TBV etr Yürütme Kurulu tarafından Genel Müdürlüğümüze verilmiģtir. Genel Müdürlüğümüz, kamu kaynaklarının etkin bir Ģekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanması zorunluluğunu, tüm mali iģlem süreçlerini kapsayan ve fonksiyonel karar destek altyapısı oluģturarak diğer ana sistem ve karar destek sistemleriyle entegre olabilecek bir Kamu Mali Yönetim BiliĢim Sistemi nin kurulması ihtiyacını gündeme getirmiģ olup, say2000i ve KBS deneyimleri ile söz konusu sistemin kuruluģuna öncülük etmeyi hedeflemektedir. Hesap verebilirlik ve Ģeffaflık ilkeleri çerçevesinde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacına hizmet etmek üzere hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun Genel Müdürlüğümüz teģkilatına, kamu kurumlarına ve ülkemize faydalı olmasını diliyor, tüm çalıģma arkadaģlarıma teģekkür ediyorum. Bekir BAYRAKDAR Muhasebat Genel Müdürü II

5 Ġçindekiler Genel Müdür SunuĢu... I Tablo ve Grafikler Listesi... III I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A- MĠSYON VE VĠZYON... 1 B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Fiziksel Yapı Teşkilat Şeması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Düzenleme Faaliyetleri GörüĢ Verme ĠĢlemleri Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Ödemelerin Kontrolü Raporlama Kesin Hesap Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Aktarılması Ġnceleme ve Ġzleme Fonksiyonu Denetim Faaliyeti Diğer Faaliyetler Evrak ĠĢlemler Bilgi Edinme Bütçe Faaliyetleri II- AMAÇ VE HEDEFLER A- ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ B- TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- MALĠ BĠLGĠLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Faaliyet ve Proje Bilgileri Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi (KBS) KBS-Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMIS) Devlet Muhasebesini GeliĢtirme Projesi Performans Sonuçları Tablosu ve Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ GÜÇLÜ VE GELĠġMEYE AÇIK ALANLAR, FIRSATLAR VE TEHDĠTLER (GZFT) ANALĠZĠ V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI II

6 Tablo ve Grafikler Listesi TABLOLAR Tablo 1: Muhasebat Genel Müdürlüğü ne Bağlı Birimlerin Dağılımı... 6 Tablo 2: Genel Müdürlüğümüz Merkez Personelinin Unvanlara Göre Dağılımı... 9 Tablo 3: Genel Müdürlüğümüz TaĢra Personelinin Unvanlara Göre Dağılımı Tablo 4: 2009 Yılında; Genel Bütçeli Ġdareler, Mahalli Ġdareler, Özel Bütçeli Ġdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumlarından Sertifika Eğitimi ve Sertifika Sınavına Katılan Personelin Durumu Tablo 5: 2010 Yılı Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi Tablosu Tablo 6: 2012 Yılı Eğitimi Tablosu Tablo 7: 2013 Yılı Eğitimi Tablosu Tablo 8: Genel Müdürlüğümüzce Döneminde Yapılan Düzenlemeler.. 16 Tablo 9: Yıllar Ġtibarıyla ĠĢlemleri say2000i Sisteminden Yürütülen Muhasebe Birimlerinin Yevmiye Sayıları Tablo 10: Döner Sermaye ĠĢletmelerinin ve Saymanlıklarının Yıllar Ġtibarıyla Sayısı Tablo 11: Döner Sermaye ĠĢletmelerinin Yılları Arası Gider-Gelirleri- Hazine Hissesi Olarak ve Yılsonu Karı Olarak Aktarılan Tutarları (TL) Tablo 12: Dönemi Mahalli Ġdare, Fon ve KuruluĢlara Ayrılan Paylar.. 32 Tablo 13: Dönemi Ġzlenen SayıĢtay Ġlamları.. 34 Tablo 14: Dönemi Kredi Talepleri Tablo 15: Maliye Uzmanlarının Denetim Faaliyetleri ( ) Tablo 16: 2013 Yılı Transferlerinin Ödenek-Harcama Tablosu Tablo 17: 2013 Yılı Merkez-TaĢra Ödenek ve Harcamaları GRAFĠKLER Grafik 1: Yılları Toplam Personel Sayısı Grafik 2: 2013 Yılı ÇalıĢanların YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı. 11 Grafik 3: ÇalıĢanların Cinsiyet Dağılımı Grafik 4: ÇalıĢanların Eğitim Durumu Grafik 5: GörüĢ Sayısı ( ).. 22 Grafik 6: Döner Sermayeli ĠĢletmelerin Yılları Arası Gelir-Giderleri, Hazine Hissesi ve Yılsonu Karı Olarak Aktarılan Tutarlar Grafik 7: Mahalli Ġdare, Fon ve KuruluĢlara Ayrılan Paylar ( ).. 33 Grafik 8: Kredi Ġzin Taleplerinin Sayısı Grafik 9: Ġzin Verilen Kredi Tutarı ( ) Grafik 10: Gelen Giden Evrak Sayıları Grafik 11: Bilgi Edinme BaĢvuruları ( ) Grafik 12: Harcamaların Dağılımı.. 43 Grafik 13: Transfer Harcamalarının Dağılımı Grafik 14: Harcamalarının Merkez TaĢra Dağılımı III

7 I- GENEL BĠLGĠLER 178 Maliye Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın teģkilat yapısı düzenlenmiģ ve Muhasebat Genel Müdürlüğü ana hizmet birimleri içerisinde sayılmıģtır. A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Genel yönetim muhasebe sistemini kurmak, uygulamalarını izlemek ve yön vermek, Genel bütçe kapsamındaki idarelerin muhasebe hizmetlerini yürütmek üzere muhasebe birimleri kurmak, vezneler açmak veya kapamak, Muhasebe iģlemleri ile görev alanına giren diğer uygulamaların gerçekleģtirilmesi için bilgi iģlem sistemi kurmak ve iģletmek, Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerde çalıģan personelin maaģ ve ücret ödemelerine iliģkin iģlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak, Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapacak muhasebe yetkililerinin sertifika eğitimlerini gerçekleģtirmek, Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelere bağlı döner sermaye iģletmelerinin mali iģlemlerine yön vermek, muhasebe hizmetlerini yürütmek, Merkezi yönetim kesin hesap kanunu tasarısını hazırlamak, Genel yönetim sektörünün kapsamını belirlemek, mali istatistiklerini derlemek, konsolide etmek ve yayımlamak, Genel bütçeden mahalli idareler ile diğer kurum ve kuruluģlara aktarılacak payları hesaplamak ve ödemek, Devlet muhasebesi standartlarını ve ilkelerini belirlemek üzere kurulmuģ olan Devlet Muhasebe Standartları Kurulunun sekretaryasını yapmak, Muhasebat Genel Müdürlüğü 1

8 Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait taģınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımına iliģkin uygulamaya yön vermek, Kamu hesaplarına güvence verme kapsamında muhasebe iģlemleri ile görev alanına giren diğer konuları denetlemek, Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait SayıĢtay ilamlarına karģı gerektiğinde kanun yollarına baģvurmak. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Genel Müdürlüğümüz Maliye Bakanlığı nın Ġlkadım Caddesinde bulunan ana hizmet binası ile Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi üzerinde bulunan ek hizmet binasında faaliyet göstermektedir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2

9 Genel Müdürlüğümüz bünyesinde herhangi bir taģıt bulunmamakta olup, ulaģım hizmetlerinde Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı araçlarından faydalanılmaktadır. Genel Müdürlüğümüz merkezinde; dördü renkli 15 adet fotokopi, 1 adet matbaa tel dikiģ, 1 adet kapak takma, 1 adet delgi, 1 adet giyotin, 1 adet konik ve zımba, 1 adet spiral kapak takma makinesi olmak üzere 10 adet makine bulunmaktadır. Bu makine parkı, özellik arz etmeyen basım iģlerinde kullanılmakta olup kapsamlı ve özellikli basım iģleri için hizmet satın alma yoluna gidilmektedir. TaĢra birimlerimizin önemli bir kısmı Valilik/Hükümet Konakları ile Defterdarlık/Malmüdürlüğü hizmet binaları içerisinde, üniversite döner sermaye saymanlıkları hizmet verdikleri üniversite, hastane döner sermaye saymanlıkları ise muhasebe hizmeti verdikleri hastane içerisinde tahsis edilen yerde, ihtisas saymanlıklarımız ile kurum saymanlıklarımız hizmet verdikleri kurum içinde ya da ilgili kuruma en yakın alanda hizmet vermektedirler. Genel Müdürlüğümüz, fiziki ve mali imkanlar çerçevesinde, muhasebe Muhasebat Genel Müdürlüğü 3

10 birimlerimizin hizmet verdikleri kurum ya da kiģilere en yakın bölgede çalıģmasına özen göstermektedir. Muhasebe hizmetlerinin etkin, etkili ve ekonomik olarak sunulması amacıyla kurumlardan gelen muhasebe birimi bağlantılarının değiģtirilmesine iliģkin talepler ilgili muhasebe birimlerinin yoğunlukları da dikkate alınarak değerlendirilmektedir. 2- TeĢkilat ġeması Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü merkez teģkilatı 4 Genel Müdür Yardımcısı ile 14 Daire BaĢkanlığı ve bunlara bağlı 46 ġubeden oluģmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün muhasebe müdürlükleri, malmüdürlükleri, gümrük saymanlıkları, askeri saymanlıklar, döner sermaye saymanlıkları, Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğü Ģeklinde taģra birimleri mevcuttur. Anılan birimlerimizin sayıları aģağıda verilmiģtir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 4

11 Muhasebat Genel Müdürlüğü 5

12 Tablo 1: Muhasebat Genel Müdürlüğü ne Bağlı Birimlerin Dağılımı Saymanlık Adı Adet Merkez Saymanlık Müdürlükleri* 24 Muhasebe Müdürlükleri 81 Malmüdürlükleri 919 Gümrük Saymanlık Müdürlükleri 24 Askeri Saymanlık Müdürlükleri 32 Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğü 1 Döner Sermaye Saymanlıkları 267 GENEL TOPLAM * Gümrük ve Ticaret Bakanlığının muhasebe hizmetleri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Merkez Saymanlık Müdürlüğünce yürütülmektedir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 6

13 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Genel Müdürlüğümüzce, Türkiye genelindeki muhasebe birimlerinde tüm muhasebe iģlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve bu sayede mali verilerin tutulduğu merkezi veritabanı oluģturulması ve bu veritabanı aracılığıyla devlet hesaplarının günlük olarak izlenebilmesi amacıyla 03/03/1999 tarihinde, bugün Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi (KBS) olarak yürütülen, say2000i saymanlık otomasyon projesi baģlatılmıģtır. KBS (say2000i) projesi tasarımından günümüze kadar geçen süreçte güncel teknolojiler ve yazılım özellikleri göz önüne alınarak, biliģim dünyasındaki geliģmelerin izlenmesi, kullanılacak teknoloji araçlarının incelenmesi ve buna paralel olarak kurumsal düzeyde yaygınlaģtırılmasından yola çıkarak elde edilen bilgilere göre çok katmanlı mimari tercih edilmiģtir. Günümüzde ise açık kaynak kodlu yazılımlar ve internet teknolojilerine dayalı bir teknolojik sistem mimarisine ulaģılmıģtır. Veri tabanı sunucuları, uygulama sunucuları ve istemcilerden oluģan katmanlar projenin toplam maliyetini azaltılmıģ ve daha önemlisi bilgi güvenliği ve kontrol edilebilirliği hedeflemiģtir. Coğrafi alan ve kullanıcı sayısı bakımından dünyanın en büyük biliģim projelerinden biri olan web tabanlı KBS (say2000i) projesi, 3 yıl gibi kısa bir sürede devreye alınmıģ ve kamu hesaplarının elektronik ortamda izlenmesine baģlanılmıģtır. Projenin web tabanlı olması, esneklik, etkinlik ve daha düģük kurulum ve iģletme maliyeti sağlamıģtır. Genel Müdürlüğümüz 2012 yılı baģında Merkezi Sistemler Dairesi BaĢkanlığına bağlı Merkezi Sistemler ġubesi ile Veri Tabanı ġubesinin faaliyetlerini, uygulamalarını uluslararası geçerli olan bir standart çerçevesinde yürütme kararı almıģtır. Bu amaçla Merkezi Sistemler Dairesinden bu konudaki çalıģmaları yürütmek üzere bir ekip oluģturulmuģ, ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı sertifikası alımı için çalıģmalara baģlanılmıģtır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 7

14 Bu çerçevede, öncelikle 2012 Nisan ayı sonuna kadar envanter çalıģmaları sonuçlandırılmıģtır. OluĢturulan envanter listesi gizlilik, bütünlük ve eriģilebilirlik kriterlerine göre değerlendirilmiģ, değerlendirme sonuçlarına göre yönetim ile birlikte risk grupları tanımlanmıģ ve risk değerlendirmeleri yapılmıģtır. Risk analizi çalıģmalarına göre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında uygulanacak kontroller belirlenmiģ, belirlenen kontrol kriterleri geçerliliklerine göre uygulamalar dokümante edilmiģtir. Bu aģamada, ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine dahil edilecek Ģubelerin personelleri çalıģmalara dahil edilerek, belirlenen dokümanlar uygulamalara göre uygulayıcılar tarafından tanımlanmıģtır. Bu zaman süreci içerisinde farkındalık eğitimleri sayesinde iģin içerisinde olan Ģube personelleri sistemi kullanmaya ve gerekliliklerine göre uygulamaya baģlamıģlardır. Gerekli kayıtlar tutularak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereklilikleri kayıt altına alınmıģtır. Alınan veriler ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) geçerliliklerine uygun olarak yönetimin gözden geçirilmesi toplantısı Genel Müdürümüzün bilgisi dahilinde yapılarak kurulan sistem gözden geçirilerek uygun görülmüģ ve 2013 yılı için yapılacak iģlemler tanımlanmıģtır. Yapılan çalıģmaların yönetim tarafından olumlu bulunması üzerine, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bağımsız bir firma tarafından Aralık 2012 yılı sonu itibariyle denetlenerek uygun görülmesi üzerine ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası alınmıģ ve Genel Müdürlüğümüz Merkezi Sistemler Dairesi BaĢkanlığına bağlı Merkezi Sistemler ġubesi ile Veri Tabanı ġubesi uygulamaları uluslararası düzeyde garanti altına alınmıģtır. Genel Müdürlüğümüzün BiliĢim Sistemleri Dairesine bağlı Merkezi Sistemler ġubesi ile Veri Tabanı ġubesinin 2012 yılında aldığı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası (ISO/IEC 27001) için Ģartları 2013 yılında da sağlayarak 2014 yılı için sertifikaya sahip olmuģtur. Genel Müdürlüğümüzde 1999 yılında baģlayan bilgi teknolojilerine yatırım hamlesi günümüze kadar süregelmiģtir yılı itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde bulunan önemli bilgi teknolojisi taģınır malları aģağıda belirtilmiģtir. Sunucu İnce İstemci Dizüstü Bil. Masaüstü Bilgisayar Kesintisiz Güç Kay. Yazıcı IP Telefon Kabinet Anahtar (Switch) Yönlendirici (Router) Muhasebat Genel Müdürlüğü 8

15 4- Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğümüzün toplam kadro sayısı dir. Kadrolarımızın % 7 si merkez, % 93 ü taģra kadrolarıdır. Tüm kadroların doluluk oranı % 53 tür. Dolu kadro sayısı toplam tür. Tablo 2: Genel Müdürlüğümüz Merkez Personelinin Unvanlara Göre Dağılımı UNVAN ADI DOLU BOŞ TOPLAM Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Daire Başkanı Maliye Uzmanı Maliye Uzman Yardımcısı Bilgi İşlem Merkezi Müdürü Saymanlık Müdürü Saymanlık Müdür Yardımcısı Şube Müdürü Uzman Programcı Çözümleyici Şef Memur Ambar Memuru Veznedar Bilgisayar İşletmeni Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Mühendis İstatistikçi Mütercim Teknisyen Dağıtıcı GENEL TOPLAM Muhasebat Genel Müdürlüğü 9

16 Tablo 3: Genel Müdürlüğümüz Taşra Personelinin Unvanlara Göre Dağılımı UNVAN ADI DOLU BOŞ TOPLAM Muhasebe Müdürü Malmüdürü Saymanlık Müdürü Sayman Saymanlık Müdür Yardımcısı Programcı Çözümleyici Şef Ayniyat Saymanı Memur Ambar Memuru İcra Memuru Tahsildar Veznedar Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Bilgisayar İşletmeni GENEL TOPLAM Genel Müdürlüğümüzün yılları arasındaki toplam dolu kadro sayısının dağılımını gösterir grafik aģağıda yer almaktadır. Grafik 1 : Yılları Toplam Personel Sayısı * 27/12/2012 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile Defterdarlık Uzmanı kadrosu Personel Genel Müdürlüğüne aktarıldığından personel sayısında düģüģ yaģanmıģtır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 10

17 Grafik 2: 2013 Yılı ÇalıĢanların YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı Grafik 3: ÇalıĢanların Cinsiyet Dağılımı 43% 57% Genel Müdürlük çalıģanlarının sini kadınlar, sını erkekler oluģturmaktadır. Grafik 4: ÇalıĢanların Eğitim Durumu Doktora 2 Yüksek Lisans Dört yıllık Y.Ö. Üç yıllık Y.Ö. İki yıllık Y.Ö. Lise İlköğretim 64 RAKAMLAR DEĞĠġTĠRĠLDĠ Muhasebat Genel Müdürlüğü 11

18 Genel Müdürlüğümüzde eğitim durumuna göre en fazla istihdam edilen personel 4 yıllık yüksek öğrenim mezunlarıdır. Lise mezunları ile iki yıllık yüksek öğrenim mezunları bu grubu takip etmektedir. Ġnsan Kaynaklarına ĠliĢkin Eğitim Faaliyetlerimiz Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitim faaliyetleri kapsamında yılları arasında verilen eğitimler yıllar itibarıyla aģağıdaki gibidir. Tablo 4: 2009 Yılında Genel Bütçeli İdareler, Mahalli İdareler, Özel Bütçeli İdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumlarından Sertifika Eğitimi ve Sertifika Sınavına Katılan Personelin Durumu Genel Bütçeli İdareler Mahalli İdareler Özel Bütçeli İdareler Sosyal Güvenlik Kurumları Genel Toplam Eğitime Katılan Personel Sayısı * - 1* Sınava Katılan Personel Sayısı * - 1* Başarılı Olan Personel Sayısı 806 2* - 1* 809 Başarısız Olan Personel Sayısı Sınavsız Sertifika Verilen Personel Sayısı 4 4 Sertifika Verilen Toplam Personel Sayısı 814 2* - 1* 817 * Mahkeme kararlarına istinaden Kanunun geçici 5 inci maddesine göre düzenlenen eğitimlerdir yılında ayrıca; Genel Müdürlüğümüz personeli 148 kiģiye görevde yükselme eğitimi (Saymanlık Müdür Yardımcısı), 323 kiģiye mesleki eğitim (Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı, Muhasebe Denetmen Yardımcısı ve Muhasebe Uzmanlığı), 634 kiģiye geliģtirme eğitimi (Etik Eğitimi ve Doküman Yönetim Sistemi Eğitimi), bilgi iģlem merkezinde sözleģmeli programcı ve sistem yöneticisi olarak çalıģan 25 kiģiye bilgi iģlem uygulamaları ile ilgili oryantasyon eğitimi verilmiģtir. Genel Müdürlüğümüz taģra personelinden kiģiye hizmet içi ve geliģtirme eğitimi verilmiģtir yılında; Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra birimlerinde görev yapan personele KBS Uygulamaları Eğitimi, Görevde Yükselme Sınavında baģarılı olan 148 saymanlık müdür ve müdür yardımcısı personele oryantasyon eğitimi, Genel Müdürlüğümüz biliģim sistemi KBS uygulamalarının, kullanıcılara yönelik 441 personele olmak üzere toplam kiģiye eğitim verilmiģtir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 12

19 Tablo 5: 2010 Yılı Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi Tablosu BİRİMLER Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Özel Bütçeli İdareler Sosyal Güvenlik Kurumları Mahalli İdareler Mahalli İdareler Altı GENEL TOPLAM Eğitime Müracaat Eden Muh.Yetkilisi Adayı Başvurusu Kabul Edilen Muh.Yetkilisi Aday Başvurusu Rededilen Mu.Yetkilisi Adayı Eğitime Katılan Muh.Yetkilisi Adayı Eğitime Katılmayan Muh.Yetkilisi Adayı Sınava Katılan Muh.Yetkilisi Adayı Sınava Katılmayan Muh.Yetkilisi Adayı Başarılı Olan Muh.Yetkilisi Adayı Başarısız Olan Muh.Yetkilisi Adayı Sınavsız Sertifika Alan Muh.Yetkilisi yılında; Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra birimlerinde görev yapan 517 kiģiye temel mesleki eğitim (Muhasebe Uzman Yardımcısı, Muhasebe Denetmen Yardımcısı ve Özel Muhasebe Uzmanlığı), kiģiye geliģtirme eğitimi verilmiģtir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesine göre Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimine Mahalli Ġdarelere bağlı 33 kiģi, Özel Bütçeli Ġdarelere bağlı 35 kiģi, Sosyal Güvenlik Kurumlarına bağlı 9 kiģi, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına bağlı 345 kiģi, altında ilçe belediyeleri ve mahalli idari birliklerine ait 245 kiģi ve Maliye Bakanlığından 73 kiģi olmak üzere toplam 740 kiģi eğitime katılmıģtır. 21/05/2011 tarihinde muhasebe yetkilisi sertifika sınavı yapılmıģ, olup toplam 311 kiģiye Muhasebe Yetkilisi Sertifikası verilmiģtir yılında; Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra birimlerinde görev yapan 80 kiģiye Hizmet içi Eğitim (Saymanlık Müdür Yardımcısı), 30 kiģiye Temel Mesleki Eğitim (Özel Muhasebe Uzmanlığı), Muhasebat Genel Müdürlüğü 13

20 Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu Ġdarelerinin taģınır kayıt ve iģlemlerini Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sisteminde yer alan TaĢınır Kayıt ve Yönetim Sisteminden yapabilmeleri için 967 kiģiye, Genel Bütçeli Muhasebe Birimlerindeki personele, Kamu Elektronik Ödeme Sisteminde yetkilendirme iģlemlerine iliģkin olarak 172 kiģiye, Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin döner sermaye iģletmeleri ve saymanlık birimlerinde eğitici olarak görev alabilecek personele; Detaylı Hesap Planı Uygulaması, Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminin kullanılması hakkında 609 kiģiye, Genel Müdürlüğümüz merkez personelinin, değiģen mevzuat ve bilgi iģlem uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi, uygulamada çıkan sorunların tartıģılması, uygulama birliğinin sağlanması ve çağdaģ yönetim teknikleri konularında eğitilmesi amacıyla 333 kiģiye, Gümrük Saymanlık Müdür ve Müdür Vekili ÇalıĢma Toplantısı için 24 kiģiye, Bilgisayar eğitimi için 218 kiģiye, Yeni göreve baģlayan mühendislerden 10 kiģi olmak üzere toplam 2333 kiģiye GeliĢtirme Eğitimi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesine göre Muhasebe Yetkilisi sertifika eğitimine Genel Yönetim Kapsamındaki Ġdarelerden 116 kiģi, altında ilçe belediyeleri ve mahalli idari birliklerine ait 239 kiģi olmak üzere toplam 355 kiģiye Muhasebe Yetkilisi Sertifikası verilmiģtir. Tablo 6: 2012 Yılı Eğitim Tablosu Hizmet içi Eğitim Temel Mesleki Eğitim Geliştirme Eğitimi Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler Nüfusu Altında İlce Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri yılında; Muhasebe Müdürlüğü, Malmüdürlüğü ve Saymanlık Müdürlüğü Hizmet Ġçi Eğitimine 64 kiģi, Saymanlık Müdür Yardımcılığı Hizmet Ġçi Eğitimine 154 kiģi olmak üzere toplam 218 kiģiye Hizmet Ġçi Eğitimi, Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin döner sermaye iģletmeleri ve saymanlık birimlerinde Detaylı Hesap Planı Uygulaması, Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminin kullanılması hakkında kiģiye 7 grup halinde Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi Eğitimi, Genel Müdürlüğümüz merkez personelinin, değiģen mevzuat ve bilgi iģlem uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi, uygulamada çıkan sorunların tartıģılması, uygulama birliğinin sağlanması ve çağdaģ yönetim teknikleri konularında eğitilmesi amacıyla 563 kiģi, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü ile Saymanlık Müdür Yardımcısı 988 kiģiye GeliĢtirme Eğitimi, Muhasebat Genel Müdürlüğü 14

21 Tablo 7: 2013 Yılı Eğitim Tablosu Hizmet içi Eğitim Geliştirme Eğitimi Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi Özel Bütçeli İdareler Sosyal Güvenlik Kurumu Mahalli İdareler Genel yönetim mali istatistikleri veri derleme ve inceleme iģlemlerinde il düzeyinde görev yapan il kontrol görevlileri ve muhasebe birimi kontrol görevlisi 157 kiģiye Mali Ġstatistik Eğitimi, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile özel bütçeli idareler TaĢınır Yönetim Hesabının çıkartılmasında yaģanan problemler nedeniyle veri Ģebeke hizmetlerinin kendilerinin sorumluluğuna bırakılması ve KBS bilgisayar ürünlerinin talep eden birimlere bedelsiz devredilmesi ve bu birimlerin muhasebe iģlemlerinin VPN (Virtual Private Network) sistemi ile hizmet verilmesi amacıyla 581 kiģiye 2 grup halinde KBS Ürün Devri Eğitimi, KBS üzerinden iģlemlerini yürüten kamu idarelerinin, Harcama Yönetim Sistemine iliģkin eğitim eksikliği ile bu hususta bilgi sahibi olan personel sayısındaki yetersizlik nedeniyle idare/kurul/kurum/üniversitelerde çalıģan 378 kiģiye Harcama Yönetim Sistemi Eğitimi, olmak üzere toplam 5,938 kiģiye GeliĢtirme Eğitimi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesine göre; Genel Yönetim Kapsamındaki Ġdarelerden Genel Bütçeli Ġdareler Sertifika Eğitimine 823 kiģi, Özel Bütçeli Ġdareler Sertifika Eğitimine 67 kiģi, Sosyal Güvenlik Kurumu Sertifika Eğitimine 3 kiģi, Mahalli Ġdareler Sertifika Eğitimine 29 kiģi olmak üzere toplam 922 kiģiye Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi, olmak üzere toplam kiģiye eğitim verilmiģtir. 18/05/2013 tarihine Genel Yönetim Kapsamındaki Ġdareler için ayrı ayrı sertifika sınavı yapılmıģ sınav sonucunda, Genel Yönetim Kapsamındaki Ġdarelerden 744 kiģi, nüfusu 25 binin altında olan ilçe belediyeleri ve mahalli idare birliklerine ait 38 kiģi olmak üzere toplam 782 kiģiye Muhasebe Yetkilisi Sertifikası verilmiģtir. 5- Sunulan Hizmetler 5.1. Düzenleme Faaliyetleri 5018 Kanunun amaçlarından biri de hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, tüm mali iģlemlerin muhasebeleģtirilmesi ve raporlanması ile uygulama sonuçlarının belli periyotlarla açıklanmasıdır. Bu amaçların gerçekleģtirilmesi için çıkarılması gereken yönetmeliklerden bir kısmı Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmıģtır. Bu Ģekilde Kanunun amacına uygun düzenlemeler yapılmıģ, kurumlar arasında uygulama birliği sağlanmıģtır. Bu çalıģmalar sırasında yeterli deneyime sahip ve bilgi birikimi olan personelden yararlanılmıģ, uluslararası uygulamalar dikkate alınmıģtır. Genel Müdürlüğümüzce döneminde gerçekleģtirilen düzenleme faaliyetleri aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 15

22 Tablo 8: Genel Müdürlüğümüzce Döneminde Yapılan Düzenlemeler Resmi Gazete Tarih ve Sayısı Düzenlemenin Adı Açıklama 31/01/2009 tarihli ve Tedavi Katılım Pallarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2009/2) Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı 2009/1) in bazı hükümlerinde değişiklik yapılması ve uygulamada karşılaşılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 04/02/2009 tarihli ve /02/2009 tarihli ve Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra no:2) Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2009/1) 5018 Kanunun mali istatistiklere ilişkin hükümleri çerçevesinde mali istatistiklerin derlenmesine ve ulusal düzeyde genel yönetim mali istatistiklerine ilişkin kapsam farklılıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak, uluslararası sınıflandırmalara uygun bir genel yönetim sektörü belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı birim fiyatları belirlenmiştir. 07/03/2009 tarihli ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı :2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince uygulanmak üzere bütçeleştirilmiş borçlar hesabına ilişkin esas, usul ve sürelerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 18/03/2009 tarihli ve /04/2009 tarihli ve /06/2009 tarihli ve /07/2009 tarihli ve /07/2009 tarihli ve Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2009/1) Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Genel Tebliğ Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra no:3) Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: ) 08/03/2007 tarihli ve Resmî Gazete de yayımlanan 2007/1 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğinde değişiklik yapılmak üzere hazırlanmıştır. 14/2/2009 tarihli ve Resmî Gazete de yayımlanan 2009/1 Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğinde değişiklik yapılmak üzere hazırlanmıştır. 25/10/2008 tarihli ve Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliğinde değişiklik yapılmak üzere hazırlanmıştır Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 210 Kanuna ekli ve 5281 Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedellerinin güncellenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 22/07/2009 tarihli ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 16

23 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı Düzenlemenin Adı Açıklama 25/08/2009 tarihli ve Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynakların Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Olarak Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması Ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27/11/2007 tarihli ve Resmî Gazete de yayımlanan Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmak üzere hazırlanmıştır. 19/09/2009 tarihli ve /12/2009 tarihli ve /12/2009 tarihli ve /02/2009 tarihli ve Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra no:4) Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:2) Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: ) Devlet Muhasebesi Standardı 5 (DMS 5) Borçlanma Maliyetlerine ilişkin 5018 Kanunun 52 nci maddesi hükümlerine göre belirlenen Genel Yönetim Sektörü kapsamına ilk defa alınan kamu idarelerinin mali verilerinin derlenmesindeki usul ve esasları, veri derleme sürecindeki sorumluları ve mali verilerin süresinde gönderilmemesi halinde uygulanacak yaptırımları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince hazırlanmıştır. 210 Kanuna ekli ve 5281 Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedellerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilme yöntemini düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir. 10/07/2009 tarihli ve /01/2010 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 6 (DMS 6) Konsolide ve Bireysel Mali Tablolara ilişkin Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Genel Tebliğ Kontrol eden idarenin ve onun kontrolü altında bulunan idarelerin konsolide mali tablolarının hazırlanması ve sunumuna ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları belirlenmiştir. 19/12/2010 tarihli ve Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği ( Sıra no:3) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin sahip oldukları taşınırların diğer kamu idarelerine geçici olarak tahsisine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 09/06/2010 tarihli ve Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin sahip oldukları taşınırların diğer kamu idarelerine geçici olarak tahsis edilmesine imkan sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 20/06/2010 tarihli ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: ) 210 Kanuna ekli ve 5281 Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedellerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 17

24 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı Düzenlemenin Adı Açıklama 29/09/2010 tarihli ve Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı) (Sıra no: 1) 5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 11 inci maddesi ve Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 597 nci maddesine istinaden hazırlanmıştır. 05/03/2010 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 7 (DMS 7) (İştiraklerdeki Yatırımlar) Standart, kamu idarelerinin üzerinde önemli etkiye sahip olduğu iştirakteki yatırımlarının muhasebeleştirilmesine ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 05/03/2010 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 8 (DMS 8) (Ortak Girişimlerdeki Paylar) Standart, kamu idarelerinin müştereken kontrol ettiği yatırımlarının muhasebeleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenler. 19/06/2010 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 9 (DMS 9) (Bedel Karşılığında Yapılan Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler) Bedel karşılığında yapılan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 19/06/2010 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 12 (DMS 12) (Stoklar) Stokların bir varlık olarak muhasebeleştirilmesinde, kullanılmasında ve elden çıkarılmasında gerçekleşen gelirler ile karşılaştırılacak olan maliyetin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 19/06/2010 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 13 (DMS 13) (Kiralamalar) Finansal kiralama ve faaliyet kiralamaları için, kiracılar ve kiraya verenler tarafından uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 27/08/2010 tarihli ve /08/2010 tarihli ve /08/2010 tarihli ve /12/2010 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 14 (DMS 14) (Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar) Devlet Muhasebesi Standardı 16 (DMS 16) (Yatırım Amaçlı Varlıklar) Devlet Muhasebesi Standardı 17 (DMS 17) (Maddi Duran Varlıklar) Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: ) Raporlama tarihinden sonraki olayların muhasebeleştirilmesine ve açıklanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım amaçlı varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 210 Kanuna ekli ve 5281 Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedellerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 27/01/2011 tarihli ve Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: ) Çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları belirlenmiştir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 18

25 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı Düzenlemenin Adı Açıklama 10/02/2011 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 19 (DMS 19) (Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıklar) Karşılıklar, koşullu yükümlülükler ve koşullu varlıkların tanımlanması, karşılıkların muhasebeleştirilmesi, ölçümü, bunlarla ilgili yapılması gereken açıklamalar ve mali tablolarda gösterilmesi gereken bilgiler hakkında esas ve usulleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 10/02/2011 tarihli ve /02/2011 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 21 (DMS 21) (Nakit Üretmeyen Varlıklarda Değer Düşüklüğü) Devlet Muhasebesi Standardı 16 (DMS 16) (Yatırım Amaçlı Varlıklar Standardında Değişiklik Yapılması) Nakit üretmeyen varlıkların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığının tespitine ve varsa değer düşüklüğü kayıplarının muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile değer düşüklüğü kayıplarının hangi durumlarda iptal edilmesi gerektiği ile kamuoyuna yapılması gereken açıklamaları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır yılının Ağustos ayı itibariyle yürürlükte olan yatırım amaçlı varlıklar konulu standartta (IPSAS 16) değişiklik yapılması amacıyla hazırlanmıştır. 20/04/2011 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 31 (DMS 31) (Maddi Olmayan Duran Varlıklar) Hakkında başka bir standartta özel hüküm bulunmayan maddi olmayan duran varlıkların muhasebeleştirilmesine ve ölçümüne ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 25/06/2011 tarihli ve Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Genel Tebliğ Çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları belirlenmiştir. 04/08/2011 tarihli ve /08/2011 tarihli ve Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapılmak üzere hazırlanmıştır. 30/12/2006 tarihli ve üçüncü mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapılmak üzere hazırlanmıştır. 24/11/2011 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 22 (DMS 22) (Genel Yönetime İlişkin Mali Bilgilerin Açıklanması) Genel yönetime ilişkin mali bilgilerin açıklanmasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 30/12/2011 tarihli ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: ) 210 Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedellerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 13/1/2012 tarihli ve Muhasebat Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 3) nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:3) nin 3- Geçici tahsis yetkisi ve tahsis şartları bölümüne ekleme yapılmak üzere hazırlanmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 19

26 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı Düzenlemenin Adı Açıklama 11/02/2012 tarihli ve Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ Çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları belirlenmiştir. 22/3/2012 tarihli ve Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Ocak 2007 tarihli ve Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği 31 inci maddeye ek yapılmak üzere hazırlanmıştır. 06/04/2012 tarihli ve Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği 10/12/2003 tarihli ve 5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımından farklı olarak, uluslararası sınıflandırmalara uygun bir genel yönetim sektörü kapsamını, bu kapsamdaki kamu idarelerinin malî verilerinin derlenmesindeki usul ve esasları ve veri derleme sürecindeki yetki, sorumluluk ve yaptırımları belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 03/04/2012 tarihli ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31/12/2005 tarihli ve Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde değişiklik yapılmak üzere hazırlanmıştır. 16/05/2012 tarihli ve28294 Devlet Muhasebesi Standardı 18 (DMS 18) (Bölümsel Raporlama) Mali bilgilerin bölümlere göre raporlanmasına ilişkin ilkeleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 17/7/2012 tarihli ve /7/2012 tarihli ve Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Gider Tahakkuk Memurluğu, Sıra No:4) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Merkezi yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinde görevli kamu görevlileri ve işçilerin aylık ödemelerinin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 20/2/2004 tarihli ve (1. Mükerrer) Resmî Gazete de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Gider Tahakkuk Memurluğu, Sıra No: 4) yürürlükten kaldırmak üzere hazırlanmıştır. 19/7/2012 tarihli ve Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Harcama Esasları, Sıra No:5) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 20/2/2004 tarihli ve (1. Mükerrer) Resmî Gazete de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Harcama Esasları, Sıra No: 5) yürürlükten kaldırmak üzere hazırlanmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 20

27 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı Düzenlemenin Adı Açıklama 19/7/2012 tarihli ve Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Özel Gider İndirimi, Sıra No:13) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 20/2/2004 tarihli ve (1. Mükerrer) Resmî Gazete de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Özel Gider İndirimi, Sıra No: 13) yürürlükten kaldırmak üzere hazırlanmıştır. 19/7/2012 tarihli ve Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Yeni Türk Lirası İşlemleri, Sıra No:21) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 30/9/2004 tarihli ve Resmî Gazete de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Yeni Türk Lirası İşlemleri, Sıra No: 21) yürürlükten kaldırmak üzere hazırlanmıştır. 10/10/2012 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 11 (DMS 11) (İnşaat Sözleşmeleri) İnşaat sözleşmelerinden doğan gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin muhasebe yaklaşımını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. 08/11/2012 tarihli ve Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Ocak 2007 tarihli ve Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 2,6,10,12,15,20,30,31,34,35 inci maddelerinde değişiklik ve ek yapılmak, ayrıca Yönetmeliğe kayıt hatalarının düzeltilmesine ilişkin madde eklenmek üzere hazırlanmıştır. 31/12/2012 tarihli ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: ) 210 Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedellerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 23/03/2013 tarihli ve Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ Çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları belirlenmiştir. 06/06/2013 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 10 (DMS 10) (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Mali Raporlama) Yüksek enflasyonlu ekonomilerde mali raporlamaya ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 06/06/2013 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 20 (DMS 20) (İlişkili Taraf Açıklamaları) Kontrolün söz konusu olduğu durumlarda ilişkili tarafla ilişkilerin varlığının ve belirli koşullarda kuruluş ile ilişkili taraf arasındaki işlemler hakkında bilgilerin açıklanmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 16/11/2013 tarihli ve /12/2013 tarihli ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: ) 31/12/2005 tarihli ve (3. Mükerrer) Resmî Gazete de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 54 üncü maddesinde değişiklik yapılmak üzere hazırlanmıştır. 210 Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedellerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 21

28 5.2. GörüĢ Verme ĠĢlemleri Genel Müdürlüğümüz 178 KHK, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanunun ikincil mevzuatı ile verilen görev alanlarında kamu idarelerince tereddüde düģülen konularda görüģ verme iģlevini de yürütmektedir. Bu iģlev mali mevzuatımızın yürürlüğe konuluģ amacına ulaģılması ve Hükümetin mali politikalarının gereği gibi yerine getirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla Genel Müdürlüğümüz tarafından 2013 yılında toplam adet görüģ verilmiģtir. Grafik 5: GörüĢ Sayısı ( ) 5018 Kanunun 49 uncu maddesine dayanılarak, tetkik edilen ve uygun görüģ verilen düzenlemeler aģağıda yer almaktadır yılı içerisinde; Avrupa Birliği Komisyonunun Türkiye için hazırladığı Düzenli Ġlerleme Raporu na Türkiye nin katkısını oluģturmak üzere, Müktesebat Uyumu ve Ġdari Kapasite bölümlerine Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konular itibariyle katkıda bulunulmuģtur. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan, aday ülkelerin Avrupa Birliğine üyelik yönünde gerçekleģtirmeyi öngördükleri ekonomik reformları içeren Katılım Öncesi Ekonomik Program a Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konular itibariyle katkıda bulunulmuģtur. Türkiye nin AB Müktesebatına Uyum Programına iliģkin olarak ilgili müktesebat fasılları itibariyle yapılan düzenlemeler Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine bildirilmiģtir. Ulusal Programda yer alan tedbirlere yönelik olarak ulusal veri tabanına katkıda bulunulmuģtur. OECD tarafından hazırlanan Yönelim Anketi, Medium Term Orientation(MTO) Survey ve OECD-SIGMA Kamu Harcamaları Yönetimi Raporu hazırlıklarına iliģkin olarak Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda görüģ verilmiģtir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 22

29 Ġtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile yürütülmekte olan Muhasebe Verilerinin Toplanması için Kapasite GeliĢtirilmesi baģlıklı Denetim Birimi BaĢkanlığı nın eģleģtirme projesine iliģkin çalıģmalar baģlatılmıģtır. Avrupa Birliği Müktesebatının üstlenilmesi ve mevzuat uyumu çalıģmalarında, Teknik Destek ve Bilgi DeğiĢim Ofisinden (TAIEX) inceleme gezisi (study visit) Ģeklinde kısa süreli teknik destek almak amacıyla Genel Müdürlüğümüz adına baģvuruda bulunulmuģtur. Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde düzenlenen seminer ve toplantılara iģtirak edilmiģtir. Uluslararası kamu sektörü muhasebe standartlarından (IPSAS) 7 ve 8 Nolu standartlar Türkçe ye çevrilmiģtir yılı içerisinde; Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan, aday ülkelerin Avrupa Birliğine üyelik yönünde gerçekleģtirmeyi öngördükleri ekonomik reformları içeren Katılım Öncesi Ekonomik Program a Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konular itibariyle katkıda bulunulmuģtur. Avrupa Birliği Komisyonunun Türkiye için hazırladığı Düzenli Ġlerleme Raporu na Türkiye nin katkısını oluģturmak üzere, müktesebat uyumu ve idari kapasite bölümlerine Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konular itibariyle katkıda bulunulmuģtur. Ulusal Programda yer alan tedbirlere yönelik olarak ulusal veri tabanına katkıda bulunulmuģtur. OECD Ekonomik GeliĢmeleri Ġnceleme Komitesi (EDRC) tarafından iki yılda bir hazırlanmakta olan Türkiye Ekonomik Ġncelemesi Raporu nun bir bölümünü oluģturacak olan ve önceki yıllardaki Türkiye incelemelerinde OECD tarafından yapılan yapısal önerilerin yerine getirilmiģ olup olmadığını ele alan OECD Recommendations on Turkey, belgesine iliģkin olarak Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda görüģ verilmiģtir. Ġtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile yürütülmekte olan Muhasebe Verilerinin Toplanması için Kapasite GeliĢtirilmesi baģlıklı Denetim Birimi BaĢkanlığı nın eģleģtirme projesine iliģkin yazıģmalar yapılmıģtır. Hollanda nın Avrupa Birliği ne aday ülkelere yardımcı olmak amacıyla yürüttüğü G2G.NL ve G2G.NL Çevre Programlarının 2010 yılı bütçesinden desteklenebilecek ikili iģbirliği projesine Genel Müdürlüğümüz adına baģvuruda bulunulmuģtur. Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde düzenlenen seminer ve toplantılara iģtirak edilmiģtir. Genel Müdürlüğümüzün Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluģlarla iliģkileri yürütülmüģ olup gerekli yazıģmalar yapılmıģtır. Uluslararası kamu sektörü muhasebe standartlarından (IPSAS) 22, 23 ve 24 Nolu standartlar Türkçe ye çevrilmiģtir yılı içerisinde; Avrupa Birliği Komisyonunun Türkiye için hazırladığı Düzenli Ġlerleme Raporu na Türkiye nin katkısını oluģturmak üzere, Müktesebat Uyumu ve Ġdari Kapasite bölümlerine Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konular itibariyle katkıda bulunulmuģtur. Muhasebat Genel Müdürlüğü 23

30 Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan, aday ülkelerin Avrupa Birliğine üyelik yönünde gerçekleģtirmeyi öngördükleri ekonomik reformları içeren Katılım Öncesi Ekonomik Program a Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konular itibariyle katkıda bulunulmuģtur. Ulusal Programda yer alan tedbirlere yönelik olarak ulusal veri tabanına katkıda bulunulmuģtur. OECD Kamu Yönetimi Komitesinin Nolu Kamu Sektörünün Etkinliği baģlıklı çıktı alanlarının yıllarına ait değerlendirmelerine iliģkin anket formunun Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren bölümüne katkıda bulunulmuģtur. Ġtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile yürütülmekte olan Kamu Hesaplarında Veri Kalitesinin Artırılması baģlıklı eģleģtirme projesine iliģkin yazıģmalar yapılmıģtır. Hollanda nın Avrupa Birliği ne aday ülkelere yardımcı olmak amacıyla yürüttüğü G2G programının 2011 yılı bütçesinden desteklenebilecek ikili iģbirliği projesine Genel Müdürlüğümüz adına baģvuruda bulunulmuģtur. Bazı Yabancı Ülkelerdeki Döner Sermaye Uygulamaları, AB Komisyonu ve AB Üye Ülkelerinde Devlet Muhasebesi ve Mali Raporlama ile Ġlgili Kurumlar, AB Müktesebatında Mali Aktörlerin Görev ve Sorumluluklarına Dair Hükümler ve Ġrlanda Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde Muhasebe Yetkililerinin Rol ve Sorumlulukları konularında araģtırma raporları hazırlanmıģtır. Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde düzenlenen toplantılara iģtirak edilmiģtir. Genel Müdürlüğümüzün Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluģlarla iliģkileri yürütülmüģ olup gerekli yazıģmalar yapılmıģtır. Uluslararası kamu sektörü muhasebe standartlarından (IPSAS) 26 Nolu standart Türkçe ye çevrilmiģtir yılı içerisinde; Avrupa Birliği Komisyonunun Türkiye için hazırladığı Düzenli Ġlerleme Raporu na Türkiye nin katkısını oluģturmak üzere, Siyasi Kriterler, Ekonomik Kriterler, Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği baģlıkları altında Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konular itibariyle katkıda bulunulmuģtur. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan, aday ülkelerin Avrupa Birliğine üyelik yönünde gerçekleģtirmeyi öngördükleri ekonomik reformları içeren Katılım Öncesi Ekonomik Program a Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konular itibariyle katkıda bulunulmuģtur. Ulusal Programda yer alan tedbirlere yönelik olarak ulusal veri tabanına katkıda bulunulmuģtur. OECD bünyesindeki, Ekonomik GeliĢmeleri Ġnceleme Komitesi nin 2012 yılı Türkiye Ülke Raporu hazırlıkları kapsamında, OECD yetkililerinin talepleri doğrultusunda bir önceki raporda yer alan tablo güncellenmiģtir. OECD Ekonomi ve GeliĢmeleri Ġnceleme Komitesinin (EDRC) Türkiye ülke incelemesi toplantısında Komite ye sunulan 2012 yılı Türkiye Ġncelemesi Taslak Raporuna Genel Müdürlüğümüz adına katkıda bulunulmuģtur. Dünya Bankası tarafından sağlanan Program Amaçlı Kamu Sektörü Kalkınma Politikası Kredileri (Programmatic Public Sector Development Policy Loan- PPDPL I ve II) ile Adil Büyümenin ve Ġstihdamın Tesisi Kalkınma Politikası Kredileri nin (Restoring Muhasebat Genel Müdürlüğü 24

31 Equitable Growth and Employment Programmatic Development Policy Loan- REGE DPL I ve II) kapanmasını müteakip belirlenen hedeflere ulaģılıp ulaģılamadığını ve uygulama esnasında Banka ve borçlunun performanslarının değerlendirilmesi amacıyla Banka tarafından hazırlanacak Uygulama Tamamlama ve Sonuç Raporu taslağına Genel Müdürlüğümüz adına katkıda bulunulmuģtur. Uluslararası Bütçe Ortaklığı bünyesinde faaliyet gösteren Açık Bütçe GiriĢiminin, ülkelerin bütçe sonuçlarını ne kapsamda halka yansıttıklarına yönelik sonuçları rapor halinde kamuoyuna sunmak amacıyla dünya çapında düzenlediği anketlerde yer alan ve ülke skorunu belirleyen 7 konu baģlığından biri olan VatandaĢ Bütçesi hakkında ön araģtırma raporu hazırlanmıģtır. Ġtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile yürütülmekte olan Kamu Hesaplarında Veri Kalitesinin Artırılması baģlıklı 2. eģleģtirme projesi tamamlanmıģtır. Genel Yönetim Mali Ġstatistiklerinin Sunumu ve Kullanımına ĠliĢkin Kapasitenin GeliĢtirilmesi baģlıklı 3. Proje için proje fiģi taslağı hazırlanarak Avrupa Birliği Delegasyonuna sunulmak üzere AB Bakanlığına iletilmiģtir. Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde düzenlenen toplantılara iģtirak edilmiģtir yılı içerisinde; Uluslararası Bütçe Ortaklığı bünyesinde faaliyet gösteren Açık Bütçe GiriĢiminin ülkelerin bütçe sonuçlarını ne kapsamda halka yansıttıklarına yönelik sonuçları rapor halinde kamuoyuna sunmak amacıyla dünya çapında düzenlediği anketlerde yer alan ve ülke skorunu belirleyen 7 konu baģlığından biri VatandaĢ Bütçesi dir yılında yapılan Açık Bütçe Anketinde vatandaģ bütçesi kapsamında 100 tam puan alan 9 ülkenin vatandaģ bütçesi ve benzeri belgeleri incelenmiģtir. Avrupa Birliği Komisyonunun Türkiye için hazırladığı Düzenli Ġlerleme Raporu na Türkiye nin katkısını oluģturmak üzere, Siyasi Kriterler, Ekonomik Kriterler, Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği baģlıkları altında Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konular itibariyle gerekli koordinasyon sağlanmıģtır. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan, aday ülkelerin Avrupa Birliğine üyelik yönünde gerçekleģtirmeyi öngördükleri ekonomik reformları içeren Katılım Öncesi Ekonomik Program a Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konular itibariyle katkıda bulunulmuģtur. Ulusal Programda yer alan tedbirlere yönelik olarak ulusal veri tabanına katkı için gerekli koordinasyon sağlanmıģtır. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından üye ülkelerin ekonomi birimlerine, kurumsal kapasitelerinin geliģtirilmesi, insan kaynağının güçlendirilmesi ve etkin makroekonomik, finansal ve yapısal politikalar oluģturulması amaçlarıyla çeģitli konularda teknik yardım sağlandığı çalıģma kapsamında IMF e iletilmek üzere Genel Müdürlüğümüze ait iki adet teknik yardım talebi ilgili birime bildirilmiģtir. Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda, 2013 yılı Türkiye Ġlerleme Raporu'na esas teģkil etmek üzere Siyasi ve Ekonomik Kriterler ile Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği bölümlerinden oluģan ve son bir yılda kaydedilen yasal ve kurumsal geliģmeleri kapsayacak Ģekilde katkıda bulunulmuģtur. Kalıcı Organik Kirleticilere iliģkin Stockholm SözleĢmesi'ne 12 Ocak 2010 tarihinde taraf olan ülkemizde Kalıcı Organik Kirleticiler envanterinin oluģturulması amacıyla baģlatılan Kalıcı Organik Kirleticilere iliģkin Stockholm SözleĢmesi Ulusal Uygulama Planının Gözden Geçirilmesi ve Güncellemesi Projesi çalıģmalarına envanter tespiti açısından katkıda bulunulmuģtur. Muhasebat Genel Müdürlüğü 25

32 DıĢiĢleri Bakanlığına iletilmek üzere döneminde Bakanlığımızın Afrika ülkeleri ile iliģkilerine yönelik olarak hazırlanacak rapora bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleģtirilen faaliyetlere iliģkin bilgi verilerek, katkıda bulunulmuģtur Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Ödemelerin Kontrolü Genel Müdürlüğümüz, 178 KHK nın 11 inci maddesi ile verilen genel bütçeli kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi görevini, tüm Türkiye genelinde muhasebe birimi ile yerine getirmektedir. Muhasebe kayıtlarının ilgili kurumlara raporlanması, ödemelerin sağlıklı ve etkin Ģekilde gerçekleģtirilmesi hizmeti muhasebe birimlerinin temel görevleri arasında yer almaktadır. Diğer taraftan 5018 Kanunun 61 inci maddesi gereğince muhasebe yetkilileri ödeme aģamasında; yetkililerin imzasını, ödemeye iliģkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını, maddi hata bulunup bulunmadığı ile hak sahibinin kimliğine iliģkin bilgileri kontrol etmekle yükümlüdür. Tablo 9:Yıllar İtibarıyla İşlemleri say2000i Sisteminden Yürütülen Muhasebe Birimlerinin Yevmiye Sayıları DURUM Onaylı* * Ġlgili yıldaki yevmiye sayısını göstermektedir Raporlama 2009 yılı 1, 2 ve 3 üncü Dönem Mahalli Ġdareler Mali Ġstatistikleri hazırlanmıģ ve web ortamında yayınlanmıģtır yılı Merkezi Yönetim GFS tabloları (Kamu Mali Ġstatistikleri) hazırlanmıģ ve Uluslararası Para Fonuna (IMF) gönderilmiģtir. Merkezi Yönetim aylık GFS tabloları 2009 yılı Ekim ayından itibaren hazırlanmaya baģlamıģ ve Uluslararası Para Fonuna (IMF) gönderilmiģtir Yılı Türkiye Ġstatistik Yıllığında yayımlanmak üzere Mahalli Ġdareler Mali Ġstatistikleri hazırlanmıģ ve Türkiye Ġstatistik Kurumuna gönderilmiģtir yılında 5018 Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki idareler için; mizan ile gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu, giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu, mali varlık ve yükümlülükler tablosu Eylül ayından itibaren aylık olarak yayımlanmaya baģlamıģ; Eylül, Ekim ve Kasım mali tabloları yayımlanmıģtır Kanunun 52/4 maddesine dayanılarak belirlenen Merkezi Yönetim kapsamı için; üçer aylık olarak Ocak-Mart, Ocak-Haziran, Ocak-Eylül mali tabloları yayımlanmıģtır yılında mahalli idareler için; üçer aylık olarak Ocak-Mart, Ocak-Haziran, Ocak- Eylül mali tabloları yayımlanmıģtır yılı Mahalli Ġdareler Mali Ġstatistikleri Bülteni hazırlanarak web ortamında yayımlanmıģ ve kitap olarak basımı ve dağıtımı yapılmıģtır yılında 5018 Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen Merkezi Yönetim kapsamındaki idareler için GFS tabloları aylık olarak IMF ye gönderilmiģtir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 26

33 2009 yılı için 5018 Kanunun 52/4 maddesine dayanılarak belirlenen Merkezi Yönetim kapsamında yıllık GFS tabloları IMF e gönderilmiģtir yılında Avrupa Birliği EUROSTAT a (Avrupa Ġstatistik Ofisi) gönderilmek üzere genel yönetim sektörü mali bildirim tabloları (EDP) hazırlanmıģ ve koordinatör kurum olan TÜĠK e gönderilmiģtir yılında ilk defa Merkezi Yönetim, Mahalli Ġdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumları nın muhasebe temelli mali tabloları 2008, 2009 ve 2010 yılları için, 2010 Yılı Genel Yönetim Mali Ġstatistikleri Bülteni adı altında yayımlanmıģtır. Bültende uluslararası standartlara uygun mali tablolar hem alt birimler hem de genel yönetim bazında konsolide edilip kamuoyunun bilgisine sunulmuģtur. Böylelikle genel yönetimin mali Ģeffaflığı ve hesap verilebilirliği adına önemli bir adım atılmıģtır. Bu çalıģma uluslararası makroekonomik istatistik kurumları nezdinde Ülkemiz adına pozitif bir geliģme olarak karģılanmıģtır. Söz konusu bülten Genel Müdürlüğümüz web ortamında yayımlanmıģ ve kitap olarak basımı ve dağıtımı yapılmıģtır. Merkezi Yönetim 2011 yılı Ocak-Mart, Ocak-Haziran ve Ocak-Eylül dönemi Mizan, Gelirlerin ve Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tabloları ve Mali Varlık ve Yükümlülükler tabloları yayımlanmıģtır. Genel bütçeli idarelerin yılları Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu, Mali Varlık ve Yükümlülükler Tablosu yayımlanmıģtır. Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların yılları Bilânço, Faaliyet Sonuçları Tablosu, Mali Varlık ve Yükümlülükler Tablosu yayımlanmıģtır. Mahalli idarelerin yılları Bilânço, Faaliyet Sonuçları Tablosu ile Mali Varlık ve Yükümlülükler Tablosu yayımlanmıģtır. Sosyal güvenlik kurumları ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumunun 2010 yılı Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu, Mali Varlık ve Yükümlülükler Tablosu; Türkiye ĠĢ Kurumu ve ĠĢsizlik Sigortası Fonunun ise yılları Bilânço, Faaliyet Sonuçları Tablosu, Mali Varlık ve Yükümlülükler Tablosu yayımlanmıģtır. Bütçe dıģı fonlar, bütçe dıģı diğer kurumlar, sosyal tesisler ve döner sermayelerin yılları Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu, Mali Varlık ve Yükümlülükler Tablosu yayımlanmıģtır. GFSM 2001 e göre 2010 yılı Genel Yönetim Mali Ġstatistikleri ile Merkezi Yönetim 2010 yılı Aralık ayı ve 2011 yılı Ocak-Eylül ayları aylık mali tabloları hazırlanarak Uluslararası Para Fonuna (IMF) gönderilmiģtir. Uluslararası Para Fonuna (IMF) gönderilen 2010 yılı Genel Yönetim Mali Ġstatistikleri (GFS) tabloları kamuoyuyla paylaģılmaya yönelik olarak tercüme edilerek yayımlanmıģtır. Mahalli Ġdarelerin bütçe uygulama sonuçlarındaki üçer aylık değiģimlerin nedenlerinin ve sonuçlarının değerlendirildiği Mahalli Ġdareler Bütçe Analiz Raporları Ocak-Mart, Ocak- Haziran, Ocak-Eylül dönemleri için Bakanlığımız web ortamında yayınlanmıģtır Kanun ve 2 sıra Nolu Genel Yönetim Mali Ġstatistikleri Genel Tebliğine göre, mali istatistiklere esas olmak üzere Genel Yönetim sektörü ve alt sektörlerinin kapsamının belirlenmesine/ yenilenmesine yönelik grup çalıģmaları tamamlanma aģamasına gelmiģtir. Türkiye Ġstatistik Yıllığında yer almak üzere Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konulara iliģkin tablolar hazırlanmıģ ve TÜĠK e gönderilmiģtir. Merkezi yönetim, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları nın muhasebe temelli mali tabloları 2009, 2010 ve 2011 yılları için, 2011 Yılı Genel Yönetim Mali Ġstatistikleri Bülteni adı altında yayımlanmıģtır. Bültende uluslararası standartlara uygun mali tablolar hem alt birimler hem de Genel Yönetim bazında konsolide edilip kamuoyu bilgisine Muhasebat Genel Müdürlüğü 27

34 sunulmuģtur. Söz konusu bülten Genel Müdürlüğümüz web ortamında yayımlanmıģ, kitap olarak bastırılmıģ ve dağıtımı yapılmıģtır. Genel yönetim kapsamındaki kurumlar ve tüm alt birimler itibarıyla (5018 Kanunun 52. maddesine göre) 2012 yılı Ocak-Mart, Ocak-Haziran ve Ocak-Eylül dönemi Mizan, Gelirlerin ve Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması tabloları ve Mali Varlık ve Yükümlülükler tabloları yayımlanmıģtır. Merkezi yönetim kapsamındaki kurumlarla ilgili olarak (5018 Kanunun 2. maddesine göre genel bütçeli ile özel bütçeli idareler ve düzenleyici denetleyici kurumlar için) 2012 yılı aylık dönemler halinde Mizan, Gelirlerin ve Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması tabloları ve Mali Varlık ve Yükümlülükler tabloları yayımlanmıģtır Devlet bütçesinin ve kamu hesaplarının, kamu maliyesine yabancı olanlarca anlaģılabilir olmasını sağlamak amacıyla yayımlanması düģünülen vatandaģ bütçesi hazırlık çalıģmalarına destek verilerek taslak metnin oluģturulmasına katkıda bulunulmuģtur. Mali istatistiklere yönelik ulusal mevzuat içeriği taranarak mevzuat ile uygulama birliğini sağlamak adına eksiklikler tespit edilmiģ ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik çalıģmalar baģlatılmıģtır. GFSM 2001 e göre 2011 yılı Genel Yönetim Mali Ġstatistikleri hazırlanmıģ ve Uluslararası Para Fonuna (IMF) gönderilmiģtir. Merkezi Yönetim (5018 Kanunun 2. maddesine göre) 2011 yılı Aralık ayı ile 2012 yılının Ocak-Kasım dönemine iliģkin aylık mali tabloları hazırlanmıģ ve Uluslararası Para Fonuna (IMF) gönderilmiģtir. Genel yönetim kapsamındaki kurumların bütçe uygulama sonuçlarındaki üçer aylık değiģimlerin nedenlerinin ve sonuçlarının değerlendirildiği Genel Yönetim Bütçe Analiz Raporları Ocak-Mart, Ocak-Haziran, Ocak-Eylül dönemleri için hazırlanmıģtır. Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından EUROSTAT a gönderilen EDP (AĢırı Açık Prosedürü) tablolarına kaynak teģkil edecek Ģekilde ESA (Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesap Sistemi) formatında gelir ve gider tabloları hazırlanarak TÜĠK e gönderilmiģtir. Türkiye Ġstatistik Yıllığında yer almak üzere Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konulara iliģkin tablolar hazırlanmıģ ve TÜĠK e gönderilmiģtir. Merkezi yönetim ve mahalli idarelerin bütçe gerçekleģmelerine iliģkin ayrıntılarıyla beraber bazı temel ekonomik büyüklüklere ve kıyaslamalara da yer veren Bütçe GerçekleĢmeleri ve Kıyaslamalar adlı kitapçık aylık olarak hazırlanmıģ ve dağıtımı yapılmıģtır. Merkezi Yönetim, Mahalli Ġdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumları nın mali istatistik tabloları 2012 yılı için, 2012 Yılı Genel Yönetim Mali Ġstatistikleri Bülteni adı altında yayımlanmıģtır. Bültende uluslararası standartlara uygun mali tablolar hem alt birimler bazında hem de Genel Yönetim olarak konsolide edilip kamuoyu bilgisine sunulmuģtur. Söz konusu bülten Genel Müdürlüğümüz web ortamında yayımlanmıģ, kitap olarak bastırılmıģ ve dağıtımı yapılmıģtır. Genel Yönetim kapsamındaki kurumlar ve tüm alt birimler itibarıyla (5018 Kanunun 52. maddesine göre) 2013 yılı Ocak-Mart, Ocak-Haziran ve Ocak-Eylül dönemi Mizan, Gelirlerin ve Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması tabloları ve Mali Varlık ve Yükümlülükler tabloları yayımlanmıģtır. Merkezi Yönetim kapsamındaki kurumlarla ilgili olarak (5018 Kanunun 2. maddesine göre Genel Bütçeli ve Özel Bütçeli Ġdareler ve Düzenleyici Denetleyici Kurumlar için) 2013 yılı aylık dönemler halinde Mizan, Gelirlerin ve Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması tabloları ve Mali Varlık ve Yükümlülükler tabloları yayımlanmıģtır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 28

35 GFSM 2001 e göre 2012 yılı Genel Yönetim Mali Ġstatistikleri hazırlanmıģ ve Uluslararası Para Fonuna (IMF) gönderilmiģtir. Merkezi Yönetim (5018 Kanunun 2. maddesine göre) 2012 yılı Aralık ayı ve 2013 yılı Ocak-Kasım ayları aylık GFS tabloları hazırlanmıģ ve Uluslararası Para Fonuna (IMF) gönderilmiģtir. Mahalli Ġdareler Bütçe Uygulama Sonuçlarındaki üçer aylık değiģimlerin nedenlerinin ve sonuçlarının değerlendirildiği Mahalli Ġdareler Bütçe Analiz Raporları Ocak-Mart, Ocak- Haziran, Ocak-Eylül dönemleri için hazırlanmıģ ve mali görünüm raporunda yayımlanmıģtır. Ġlk kez, Merkezi Yönetim kapsamındaki kurumların (5018 Kanunun 2. maddesine göre) 2012 yılı Ocak-Aralık ayları için Nakit Akım Tablosu hazırlanmıģ ve Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yayımlanmıģtır. Genel Yönetim kapsamındaki kurumların 2013 yılı Ocak-Mart, Ocak-Haziran ve Ocak-Eylül dönemi için Nakit Akım Tabloları yayımlanmıģtır. Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından EUROSTAT a (Avrupa Ġstatistik Ofisi) gönderilen EDP (AĢırı Açık Prosedürü) tablolarına kaynak teģkil edecek Ģekilde ESA (Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesap Sistemi) formatında gelir ve gider tabloları TÜĠK e gönderilmiģtir. Türkiye Ġstatistik Yıllığında yer almak üzere Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konulara iliģkin tablolar hazırlanmıģ ve TÜĠK e gönderilmiģtir. Merkezi Yönetim ve Mahalli Ġdarelerin bütçe gerçekleģmelerine iliģkin ayrıntılarıyla beraber bazı temel ekonomik büyüklüklere ve kıyaslamalara da yer veren Bütçe GerçekleĢmeleri ve Kıyaslamalar adlı kitapçık aylık olarak hazırlanmıģ ve dağıtımı yapılmıģtır. Belediye Ģirketlerinin mali verilerinin üçer aylık dönemler halinde derlenmesine yönelik yazılım çalıģmaları tamamlanarak veri derleme iģlemine baģlanılmıģtır. Genel yönetim sektörü kapsamına alınan birimlerin KBS/GYMĠ üzerinden gönderdikleri mizanların mevzuatla belirlenen ilke, esas ve usullere uygun olarak derlenmesinin sağlanması ve elde edilen verilerin kalitesinin artırılması için, dönemler arasında önemli büyüklükte artıģ veya azalıģ görülen hesaplarda bu durumun yanlıģ veri giriģinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının anlaģılmasına yönelik olarak KBS/GYMĠ KarĢılaĢtırmalı Dönem Kontrol Ekranı uygulamaya geçirilmiģtir. Bu ekrandan gelen uyarılarla, birimlerin giriģini yaptıkları mizanlardaki bazı detay kodlarına iliģkin açıklama yapılması veya doğruluk teyidi istenilmektedir. Döner sermayeli iģletmelerin yılları arasındaki sayıları ile gelir ve giderlerine iliģkin tablolar aģağıda yer almaktadır. Tablo 10: Döner Sermaye İşletmelerinin ve Saymanlıklarının Yıllar İtibarıyla Sayısı* YILLAR GENEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE SAYMANLIK SAYISI İŞLETME SAYISI * Muhasebe hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülenler (267) dahil. Muhasebat Genel Müdürlüğü 29

36 Tablo 11: Döner Sermaye İşletmelerinin Yılları Arası Gider-Gelirleri* Hazine Hissesi Olarak ve Yılsonu Karı Olarak Aktarılan Tutarları (TL) YILLAR GİDER GELİR HAZİNE HİSSESİ OLARAK AKTARILAN YILSONU KARI OLARAK HAZİNEYE AKTARILAN * ** * 5615 Kanunun 28 inci maddesi ile Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Hastaneler, Gülhane Askeri Tıp Akademileri Döner Sermaye İşletmelerinin Hazine Hissesi oranı 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere %3 olarak belirlenmiştir. ** 5615 Kanun 28'inci maddesine ile Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Hastaneler, Gülhane Askeri Tıp Akademileri Döner Sermaye İşletmelerinin Hazine Hissesi oranı 01/01/2011 tarihinden geçerli olmak üzere%1'e indirilmiştir. ** 2011 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı Döner Sermayeli İşletmeleri TL alacakları silindiğinden (Terkin) gider-gelirlerden fazla görünmektedir. Grafik 6: Döner Sermayeli ĠĢletmelerin Yılları Arası Gelir-Giderleri, Hazine Hissesi ve Yılsonu Karı Olarak Aktarılan Tutarlar 5.5. Kesin Hesap 2012 yılı Merkezi Yönetim kapsamındaki Genel ve Özel Bütçeli Ġdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara ait kesin hesapların hazırlanmasına yönelik iģlemler yapılmıģ ve 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kesin Hesap Kanunu Tasarısı hazırlanarak TBMM ye sevk edilmek üzere BaĢbakanlığa gönderilmiģtir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 30

37 5.6. Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Aktarılması Ġlgili kanunları gereği; - Ġller Bankasına, - BüyükĢehir belediyelerine, - Savunma Sanayii Destekleme Fonuna, - Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Fonuna, - Toplu Konut Ġdaresine, - TESK e, - TOBB a, - Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Döner Sermaye ĠĢletmelerine, - Türkiye Barolar Birliğine, - UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Döner Sermaye ĠĢletmesine, - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna, - ġeker Kurumuna - Tanıtma Fonuna - Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna - Eğitime katkı payı olarak Milli Eğitim Bakanlığına, Muhasebat Genel Müdürlüğü 31

38 Genel Bütçe gelirlerinden aktarılacak payların ödenmesine esas teģkil edecek hesaplamalar yapılmıģ ve Makam Onayları alındıktan sonra, Ödeme Planı Tablosu ve Ödeme Emri Belgesi düzenlenerek ödenmesi sağlanmıģtır döneminde genel bütçe gelirlerinden aktarılan paylar aģağıdaki grafik ve tabloda yer almaktadır. Tablo 12: Dönemi Mahalli İdare, Fon ve Kuruluşlara Ayrılan Paylar (1.000 TL) 2009 (*) 2010 (*) 2011 (*) 2012 (*) 2013 (**) İller Bankası Toplamı Belediyeler Payı İl Özel İdareleri Payı Büyükşehir Bel. Toplamı İstanbul Ankara İzmir Adana Bursa Gaziantep Konya Kayseri Antalya Diyarbakır Erzurum Eskişehir Mersin Samsun Kocaeli Sakarya Fon Toplamı Toplu Konut İdaresi Savunma San. Des. Fonu Sos.Yard. ve Day.Des.Fonu Barolar Birliği Eğitime Katkı Payı Denizcilik Müsteşarlığı Şeker Kurumu T. Odalar ve Borsalar Birliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Döner Sermaye İşletmesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tanıtma Fonu Kurulu Başkanlığı Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Toplam * İlgili kesin hesap tutarlarıdır. ** Gerçekleşen tutarlardır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 32

39 Grafik 7: Mahalli Ġdare, Fon ve KuruluĢlara Ayrılan Paylar ( ) 5.7. Ġnceleme ve Ġzleme Fonksiyonu Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların hizmetlerini yürüten muhasebe birimlerince oluģturulan mizan cetveli ile diğer mali tabloları incelenmiģ, tespit edilen hata ve noksanlıkların bir kısmı düzeltilmekle birlikte, düzeltilmeyen kısmının kesin hesap sürecinde düzeltilmesine devam edilmektedir yılında söz konusu hesap hatası ve noksanlıklarıyla ilgili yaklaģık adet elektronik posta alınmıģ olup bunların yaklaģık adedine yine elektronik posta ile cevap verilmiģ, diğerleri ise telefon (voip hattı/telekom hattı) kullanılarak cevaplandırılmıģtır yılında söz konusu hesap hatası ve noksanlıklarıyla ilgili yaklaģık adet elektronik posta alınmıģ olup bunların yaklaģık adedine yine elektronik posta ile cevap verilmiģ, diğerleri ise telefon (voip hattı/telekom hattı) kullanılarak cevaplandırılmıģtır yılında söz konusu hesap hatası ve noksanlıklarıyla ilgili yaklaģık adet elektronik posta alınmıģ olup bunların yaklaģık adedine yine elektronik posta ile cevap verilmiģ, diğerleri ise telefon (voip hattı/telekom hattı) kullanılarak cevaplandırılmıģtır yılında söz konusu hesap hatası ve noksanlıklarıyla ilgili yaklaģık adet elektronik posta alınmıģ olup bunların yaklaģık adedine yine elektronik postayla, KBS destek hattından alınan çağrının adedine bu yoldan cevap verilmiģ, diğerleri ise telefon (voip hattı/telekom hattı) kullanılarak cevaplandırılmıģtır yılı kesin hesap iģlemlerine devam edilmiģ ve Türkiye Mizanı ile diğer mali tabloların doğrulanması sağlanarak, kesin hesabın çıkarılmasına yönelik altyapı oluģturulmuģtur. say2000i sistemi dıģında olan VEDOP ve kapsamındaki vergi daireleri ile Devlet Borçları Muhasebe Birimi ve CumhurbaĢkanlığı Muhasebe Biriminin hesapları da bu sürece dahil edilmiģtir yılında söz konusu hesap hatası ve noksanlıklarıyla ilgili yaklaģık adet elektronik posta alınmıģ olup, bunların yaklaģık adedine yine elektronik postayla, KBS destek hattından alınan çağrının adedine bu yoldan cevap verilmiģ, diğerleri ise telefon (voip hattı/telekom hattı) kullanılarak cevaplandırılmıģtır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 33

40 Muhasebe birimlerinin kayıtları bilgisayar yazılımı ile kontrol edilerek hata raporu üretilmekte ve bu raporlarda görülen hatalar merkezde Maliye Uzmanlarının gözetiminde ilgili muhasebe birimleri ile mutabakat sağlanarak düzeltilmektedir. Böylelikle kamu kurumlarına ait mali bilgilerin en sağlıklı Ģekilde yıl içi mali tablo ve raporlara yansıması sağlanmaktadır. Diğer taraftan doğru bilgi, hem ekonomi yöneticilerine hem de Kesin Hesap Kanunu yoluyla TBMM ye en hızlı Ģekilde sunulmaktadır 2011 yılı kesin hesap iģlemlerine devam edilmiģ ve Türkiye Mizanı ile diğer mali tabloların doğrulanması sağlanarak, kesin hesabın çıkarılmasına yönelik altyapı oluģturulmuģtur. say2000i sistemi dıģında olan VEDOP ve kapsamındaki vergi daireleri ile Devlet Borçları Muhasebe Birimi ve CumhurbaĢkanlığı Muhasebe Biriminin hesapları da bu sürece dahil edilmiģtir yılında Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumların hizmetlerini yürüten muhasebe birimlerince oluģturulan mizan cetveli ile diğer mali tabloları incelenerek, tespit edilen hata ve noksanlıkların bir kısmının düzeltilmesi sağlanmıģ, bir kısmının ise kesin hesap sürecinde düzeltilmesine devam edilmiģtir. Genel Müdürlüğümüze bağlı muhasebe birimlerinin anlık olarak takip edilen muhasebe kayıtlarının say2000i teknolojisi kullanılarak kontrolü temin edilmiģtir. Muhasebe birimlerinin kayıtları bilgisayar yazılımı ile kontrol edilerek hata raporu üretilmekte ve bu raporlarda görülen hatalar merkezde Maliye Uzmanlarının gözetiminde ilgili muhasebe birimleri ile mutabakat sağlanarak düzeltilmektedir. Böylelikle kamu kurumlarına ait mali bilgilerin en sağlıklı Ģekilde yıl içi mali tablo ve raporlara yansıması sağlanmaktadır. Diğer taraftan doğru bilgi, hem ekonomi yöneticilerine hem de Kesin Hesap Kanunu yoluyla TBMM ye en hızlı Ģekilde sunulmaktadır yılı kesin hesap iģlemlerine devam edilmiģ ve Türkiye Mizanı ile diğer mali tabloların doğrulanması sağlanarak, kesin hesabın çıkarılmasına yönelik altyapı oluģturulmuģtur. say2000i sistemi dıģında olan VEDOP ve kapsamındaki vergi daireleri ile Devlet Borçları Muhasebe Birimi ve CumhurbaĢkanlığı Muhasebe Biriminin hesapları da bu sürece dahil edilmiģtir. Genel Müdürlüğümüzce, yılları arasında izlenen SayıĢtay ilamlarının sayısı aģağıda verilmiģtir. Tablo 13: Dönemi Ġzlenen SayıĢtay Ġlamları YIL İZLENEN İLAM SAYISI TOPLAM Muhasebat Genel Müdürlüğü 34

41 Milyon 2013 yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği uyarınca, Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince açılacak krediler ile yurt dıģından yapılacak alımlar için açtırılacak akreditif karģılığı krediler için Bakanlıktan (Muhasebat Genel Müdürlüğü) izin alınmamaktadır döneminde verilen kredi izinlerinin talep sayısı ve tutarı itibarıyla dağılımı aģağıdaki gibidir. Tablo 14: Dönemi Kredi Talepleri Yıl İzin Verilen Kredi Tutarı Kredi İzin Taleplerinin Sayısı Grafik 8: Kredi Ġzin Taleplerinin Sayısı Grafik 9: Ġzin Verilen Kredi Tutarı ( ) Denetim Faaliyeti Kamu gelir, gider ve mal iģlemlerini yürüten ve bütçe uygulamasında önemli sorumlulukları bulunan muhasebe birimlerinin hesap ve iģlemlerinin denetimi; hukuk kurallarına aykırı davranıģların saptanması, kiģi ve kuruluģların yanlıģ iģlemlerinin önlenmesi, kayıtların amaca elveriģli olup olmadığının, hesapların doğru tutulup tutulmadığının belirlenmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından önemli olup, bütçe denetiminin de temelini oluģturmaktadır. Muhasebe birimlerinin denetiminin önemi dikkate alındığında, denetim sonuçlarının alınması, değerlendirilmesi ve kullanılması önem arz etmektedir. Raporların sonuçları yanında, denetimin geliģmesi, rakamsal ve iller itibariyle dağılımın ortaya konulması, gelecek dönemlerde denetlenecek muhasebe birimlerinin belirlenmesine yardımcı olması, denetim arģivinin oluģturulması, düzenlenen raporların özet bilgilerinin giriģinin yapılması, Genel Müdürlüğümüzce rapor metinleri ile eklerinin dökümünü gösteren listenin anlık olarak görülebilmesini sağlamak üzere Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sisteminde (KBS) Denetim Raporları Kayıt ĠĢlemleri modülü oluģturularak düzenlenen raporların arģivinin tutulması, rapor metinlerinin pdf, word, ve excel formatında elektronik ortama aktarılması, istatistiki verilerin istendiği anda doğru, güvenilir ve gerçekçi bir Ģekilde elde edilmesi sağlanmıģtır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 35

42 dönemini kapsayan denetim faaliyetine iliģkin bilgiler aģağıdaki tablolarda yer almaktadır. Tablo 15: Maliye Uzmanlarının Denetim Faaliyetleri ( ) I-DENETİM FAALİYETLERİ A- Programlı Denetim Faaliyetleri 1- Denetlenen Birimlerin Dağılımı Muhasebe Müdürlüğü Merkez Saymanlık Müdürlüğü Malmüdürlüğü Vergi Dairesi Müdürlüğü Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Özel Bütçeli İdareler (Üniversite+Diğer) Döner Sermaye Saymanlığı Yurtdışı Birim Kurum Saymanlığı Mahalli İdareler Diğer Toplam Düzenlenen Raporlar Ve Dağılımı Cevaplı Rapor Cevaplı Rapor Yerine Geçen Yazı Denetim Raporu Personel Denetleme Raporu Toplam B- İnceleme ve Soruşturma Faaliyetleri 1- İnceleme ve Soruşturmalar Sonucunda Düzenlenen Raporlar Ve Dağılımı İnceleme Raporu Soruşturma Raporu Ön İnceleme Raporu Araştırma Analiz Raporu 3 1 Disiplin Soruşturma Raporu 3 11 Görüş Öneri Raporu Öneriler (Kişi veya İşlem Sayısı) Toplam Adli Yönden Disiplin Yönünden İdari Yönden Toplam Muhasebat Genel Müdürlüğü 36

43 16,828 18,035 15,59 13,913 19,258 13,759 37,656 32,974 33,023 29,11 Bin 5.9. Diğer Faaliyetler Evrak ĠĢlemler Grafik 10: Gelen Giden Evrak Sayıları Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı Bilgi Edinme Grafik 11: Bilgi Edinme BaĢvuruları ( ) Bilgi edinme kapsamında; 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve 2006/3 BaĢbakanlık Genelgesi uyarınca Genel Müdürlüğümüze yapılan bilgi edinme ve BĠMER baģvurularına iliģkin iģlemler yerine getirilmektedir. Genel Müdürlüğümüze yıllarında bilgi edinme kapsamında yapılan baģvuruların sayıları aģağıdaki Ģekildedir. Genel Müdürlüğümüze 2013 yılında yapılan bilgi edinme baģvuruları ve sonuçları aģağıda belirtildiği Ģekilde gerçekleģmiģtir. - Bilgi edinme baģvurusu toplamı Cevaplanarak bilgi veya belgeye eriģim sağlanan baģvurular Bekleyen baģvurular 2 Muhasebat Genel Müdürlüğü 37

44 5.9.3.Bütçe Faaliyetleri 2009 yılı içinde; adet icmal numarası alınarak adet ödenek gönderme belgesi düzenlenerek toplam ,26 TL ödenek gönderimi gerçekleģtirilmiģtir yılı ayrıntılı harcama programı, yılı birim faaliyet raporu, yılı kesin hesap gider izahnamesi, yılı gider bütçesi, yılı performans programı hazırlanmıģtır yılı içinde; adet icmal numarası alınarak adet ödenek gönderme belgesi düzenlenerek toplam ,12 TL ödenek gönderimi gerçekleģtirilmiģtir yılı ayrıntılı harcama programı, yılı birim faaliyet raporu, yılı kesin hesap gider izahnamesi, yılı gider bütçesi, yılı performans programı hazırlanmıģtır yılı içinde; adet icmal numarası alınarak adet ödenek gönderme belgesi düzenlenerek toplam TL ödenek gönderimi gerçekleģtirilmiģtir yılı ayrıntılı harcama programı, yılı birim faaliyet raporu, yılı kesin hesap gider izahnamesi, yılı gider bütçesi, yılı performans programı hazırlanmıģtır yılı içinde; adet icmal numarası alınarak adet ödenek gönderme belgesi düzenlenerek toplam TL ödenek gönderimi gerçekleģtirilmiģtir yılı ayrıntılı harcama programı, yılı birim faaliyet raporu, yılı kesin hesap gider izahnamesi, yılı gider bütçesi, yılı performans programı hazırlanmıģtır yılı içinde; adet icmal numarası alınarak adet ödenek gönderme belgesi düzenlenerek toplam TL ödenek gönderimi gerçekleģtirilmiģtir yılı ayrıntılı harcama programı, yılı birim faaliyet raporu, Muhasebat Genel Müdürlüğü 38

45 yılı kesin hesap gider izahnamesi, yılı gider bütçesi, yılı performans programı hazırlanmıģtır. Genel Müdürlüğümüz merkez birimlerine alınan taģınırların giriģ iģlemleri elektronik ortamda yapılmıģtır. II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Bakanlığımızın stratejik amaçları arasında Genel Müdürlüğümüzü ilgilendirenlere yönelik hedefler aģağıdaki Ģekilde belirlenmiģtir. Stratejik Amaç 1- Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir YaklaĢımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek Stratejik Hedef 4- Kamu Kaynaklarının Etkin Bir ġekilde Yönetilmesi, Ġzlenmesi ve Raporlanmasını Sağlamak Performans Hedefi 6- Devlet Muhasebe Sisteminin Uluslararası Standartlara Uyum Derecesi Artırılacak ve Mali ĠĢlemlere Ait Sonuçların EĢ Zamanlı Ġzlenerek Kamuoyu ve Karar Vericilere Raporlanması Sağlanacaktır yılında, KBS TaĢınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) kapsamına alınan kamu idaresi sayısı 60 olarak gerçekleģtirilecektir yılı sonuna kadar toplam 350 kiģiye muhasebe yetkilisi sertifika eğitimi verilecektir yılında 3 adet IPSAS standardı değerlendirilerek ülkemize uyarlanmıģ olacaktır KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) manuel ödeme emri uygulama yazılımı tamamlanmıģ olacaktır Uluslararası Bütçe Ortaklığının (IBP) açık bütçe endeksi araģtırmasında (OBI) vatandaģ bütçesi konusuyla ilgili 100 tam puan alan 9 ülke raporları incelenecektir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 39

46 6.6- Ġncelenen uluslararası tabloların toplam uluslararası tablo (GFS, ESA ve IPSAS) sayısına oranı % 48 olarak gerçekleģtirilecektir yılı sonuna kadar genel bütçeli idareler hariç mali tabloları denetlenen genel yönetim kapsamındaki kamu idaresi sayısının, genel bütçeli idareler hariç genel yönetim kapsamındaki toplam kamu idaresi sayısına oranı % 10 olarak gerçekleģtirilecektir Genel bütçeli idarelere hizmet veren muhasebe birimlerinin denetlenme oranı % 7,5 olarak gerçekleģecektir Özel Bütçeli Ġdareler ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarda çalıģan personelin maaģlarının KBS- Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi üzerinden yürütülme oranı % 90 olarak gerçekleģtirilecektir KBS uygulamaları rol ve yetki tanımlarının harcama birimleri tarafından yapılma oranı % 90 olarak gerçekleģtirilecektir KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) e-yolluk uygulama yazılımının % 60 ı tamamlanmıģ olacaktır KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) aboneliğe bağlı ödemeler uygulama yazılımının % 50 si tamamlanmıģ olacaktır Mahsuben tahsilat iģlemlerinde (emanet mahsubu) entegrasyonun tamamlanma oranı %100 olarak gerçekleģtirilecektir Saymanlık Müdürü, Muhasebe Müdürü, Malmüdürü ve Saymanlık Müdür Yardımcılarınca yönetilen muhasebe birim sayısının toplam muhasebe birim sayısına oranı % 86 olarak gerçekleģtirilecektir. B- Temel Politikalar ve Öncelikler dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaģan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüģen ve AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlamıģ bir Türkiye vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji ( ) çerçevesinde hazırlanmıģ ve bu vizyonun gerçekleģtirilmesi için aģağıdaki stratejik amaçlar, geliģme eksenleri olarak belirlenmiģtir: Rekabet Gücünün Artırılması Ġstihdamın Artırılması BeĢeri GeliĢme ve Sosyal DayanıĢmanın Güçlendirilmesi Bölgesel GeliĢmenin Sağlanması Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerini yakından ilgilendiren Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması ekseninde gerçekleģtirilen faaliyetlerin hükümet programları ile uyumlu bir Ģekilde geliģtirilerek ilgili plan döneminde yürütülmesine devam edilecektir. Genel Müdürlüğümüz, politikaların maliyetlendirilmesi, mali mevzuatın uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde önemli faaliyetler yürütmektedir. Belirlenen ve benimsenen mali politikaların maliyetlerinin tespiti için, devlet muhasebesi kayıtlarının GFS standartlarına uygun olarak ve tahakkuk esasına göre tutulması bir zorunluluktur. Bu amaçla Genel Müdürlüğümüzce, tüm genel ve özel bütçeli idarelerde 2004 yılından, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ise 2006 yılından itibaren tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçilmiģ olup, aynı zamanda bütçe ile ilgili hesaplar Muhasebat Genel Müdürlüğü 40

47 GFS sınıflandırmasına uygun olarak detaylandırılmıģtır. Böylece kurumların harcama birimleri itibariyle maliyetleri sistemden anlık olarak takip edilebilmekte, bu verilerden, kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde, performansa dayalı yönetim anlayıģının tesisinde ve kamu harcamalarının saydamlığının sağlanmasında tüm ilgililer yararlanabilmektedir. Merkezi Yönetim, Mahalli Ġdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumları nın muhasebe temelli mali tabloları 2012 yılı için, 2012 Yılı Genel Yönetim Mali Ġstatistikleri Bülteni adı altında yayımlanmıģtır. Bültende uluslararası standartlara uygun mali tablolar hem alt birimler bazında hem de Genel Yönetim olarak konsolide edilip kamuoyu bilgisine sunulmuģtur. Böylelikle Genel Yönetimin mali Ģeffaflığı ve hesap verilebilirliği adına önemli bir adım atılmıģtır. Bu çalıģma uluslararası makroekonomik istatistik kurumları nezdinde Ülkemiz adına pozitif bir geliģme olarak karģılanmıģtır. Merkezi hükümetin mahalli idarelere yetki ve görev devrinin en önemli ayağı mali kaynakların dağıtımıdır. Mali kaynakla desteklenmeyen yerelleģme politikalarının baģarısız olacağı aģikârdır. Genel Müdürlüğümüz, mahalli idarelerin en önemli gelir kaynağı olan genel bütçe gelirlerinden aktarılan mahalli idare paylarının bütçelemesi, tahakkuku ve ödenmesi aģamalarında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Mahalli idarelerin anılan kaynakları kamu hizmetinde etkili bir Ģekilde kullanabilmeleri amacıyla detaylı bir hesaplama yapılarak aktarılacak kaynakların tutarları belirlenmektedir. Bu kaynakların en kısa sürede ilgili idarelerin hesaplarına intikali sağlanmakta ve bu iģlemlerin bütçelemeden ödeme safhasına kadar her aģaması titizlikle takip edilmektedir. Genel Müdürlüğümüzün, görev ve sorumluluklarını etkin ve etkili bir biçimde yerine getirebilmesi için, yeterli nitelik ve sayıda personele kavuģturması temel hedeflerdendir. Ġnsan kaynağının geliģtirilmesinin, kaliteli hizmet sunumunda en önemli unsur olmasından hareketle sürekli geliģme anlayıģı ve personelin yüksek motivasyonunun temini, yönetimimizin temelini oluģturmaktadır. Her kademede kariyer ve liyakat ilkelerinin uygulanması, görevde yükselmenin objektif kriterlere bağlanması, motivasyonu artırıcı unsurlar olarak görülmektedir. Kamu personeline sunulan olanaklar da bu anlayıģla sağlanmaktadır yılı içerisinde Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi (KBS) çalıģmalarına baģlanmıģtır. Bu sistem ile kamu kurumlarının taģınır mal kayıtlarının tutulması, maaģ ve ek ders hesaplamalarının yapılması, ödeme emri belgelerinin düzenlenmesi ve tüm bu iģlemlerin sonucunun elektronik ortamda muhasebe birimlerine gönderilmesi amaçlanmaktadır. Yeni geliģtirme ve yatırımlar ile etkili bir e-devlet uygulaması hüviyetine kavuģmuģtur. KBS (say 2000i) yazılımı daha hızlı, daha güvenilir ve diğer sistemler ile daha etkin bilgi paylaģımını sağlamakta olup hizmet verdiği kamu kurumları ve vatandaģları odak alan bir yaklaģımla faaliyetlerine devam edecektir. KBS (say2000i) yazılımında yapılacak değiģiklikler ile iģ süreçleri, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılarak kamu mali yönetim sistemimizde bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılacaktır. Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi, Kamu Kurumlarında memur, kadro karģılığı sözleģmeli, vekil gibi değiģik adlarla çalıģtırılan personele yapılan maaģ, ek ders, Muhasebat Genel Müdürlüğü 41

48 fazla çalıģma ve doğum, ölüm gibi sosyal ödemelerin yapıldığı; bu ödemeler yapılırken personelin özlük bilgilerinin tutulduğu ve bu bilgilere göre de maaģlarının hesaplandığı, bordrolarının oluģturulduğu, muhasebe kayıtlarının tutulduğu, personelin maaģ ödeme bilgilerinin bankalara elektronik olarak verildiği ve elektronik denetim yapılabilmesi SayıĢtay BaĢkanlığına maaģ bordro bilgilerinin elektronik ortamda aktarıldığı bir sistemdir. Türk Sanayicileri ve ĠĢ Adamları Derneği (TÜSĠAD) ve Türkiye BiliĢim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen 11. e Türkiye (etr) Ödülleri 12/12/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi nde gerçekleģtirilen törenle sahiplerini bulmuģtur. Geçtiğimiz yıl baģlatılan ve önceki yıllarda etr ödülü almıģ projelerin geliģimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi kapsamında TÜSĠAD-TBV etr Yürütme Kurulu tarafından verilen En Ġyi GeliĢim Gösteren Proje ödülüne Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi projesi ile sahip olmuģtur. Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi Projesi 2011 yılında Kamudan Kamuya e-hizmetler kategorisinde birincilik ödülünü almıģtır. Genel yönetim sektörünün içerisinde yer alan döner sermayeli iģletmelerin, mali verilerinin muhasebe temelli olarak üretilmesi ve hesap verilebilirliğinin sağlanması için, iģletmelerin tamamının harcama ve muhasebe iģlemlerini kapsayacak web tabanlı bir sistem ile aynı kapsamda yönetim bilgi sisteminin kurulması amacıyla Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi projesi hazırlanmıģ ve uygulamaya geçilmiģtir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 42

49 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Grafik 12: Harcamaların Dağılımı 98,60 % Gelirlerden Ayrılan Paylar Cari ve Sermaye Giderleri 1,40% Genel Müdürlüğümüz 2013 yılı harcama toplamının % 98,50 si, 05.8 Gelirden Ayrılan Paylar ekonomik kodundan yapılmıģtır. Bu tertip, mahalli idareler ile fonlar ve diğer kuruluģlara genel bütçe gelirlerinden aktarılması gereken payların transferinde kullanılmaktadır. Cari ve Sermaye Giderleri toplamı ise toplam harcamanın % 1,50 ını oluģturmaktadır Mahalli idarelere, fon ve kuruluģlara yapılan transferlere iliģkin olarak alınan ödenek ve kullanım bilgileri aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 16: 2013 Yılı Transferlerinin Ödenek-Harcama Tablosu (TL) KURULUġ 2013 YILI ÖDENEĞĠ EKLENEN ÖDENEK DÜġÜLEN ÖDENEK TOPLAM ÖDENEK 2013 YILI HARCAMA Mahalli Ġdareler , , , ,53 Fon ve KuruluĢlar , , , ,26 TOPLAM , , , , ,79 Grafik 13:Transfer Harcamalarının Dağılımı 81,18 % 18,82% Mahalli idareler Fon ve Kuruluşlar Genel Müdürlüğümüz transfer tertiplerinden mahalli idarelere ,53-TL, fonlar ve diğer kuruluģlara ise ,26-TL kaynak aktarılmıģtır. Toplam transfer harcamalarının % 18,82 lik fonlar ve diğer kuruluģlara, kalan % 81,18 lik kısmı ise mahalli idarelere aktarılmıģtır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 43

50 Tablo 17: 2013 Yılı Merkez-TaĢra Ödenek ve Harcamaları KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA MERKEZ , , , , ,66 TAŞRA , , , , ,02 TOPLAM , , , , ,68 Grafik 14: Harcamalarının Merkez TaĢra Dağılımı 99,10% Genel Müdürlüğümüz harcamalarının % 99,10 u merkezde, % 0,90 ı taģrada gerçekleģmiģtir. 0,90% Merkez Taşra 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Genel Müdürlüğümüz genel bütçeli bir kurum olan Maliye Bakanlığının bir harcama birimidir. Genel bütçeli kurumların tüzel kiģiliğinin olmaması nedeniyle bilanço ve nakit akım tablosu düzenlenememektedir. Diğer tablolarda yer alan bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları bölümünde verilmiģ ve yorumlanmıģtır. 3- Mali Denetim Sonuçları Denetimle ilgili rapor hazırlanmamıģtır. B- Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1 Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi (KBS) Ödeneklerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi: Genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu kurumlarının ödenek gönderme belgeleri ve tenkis iģlemleri elektronik ortamda yapılmaktadır. Uygulamanın amacı, kesin hesabın muhasebe kayıtlarından çıkarılması ve yıl içinde de kesin hesaba iliģkin mali rapor ve istatistiklerin üretilmesini sağlayarak mali saydamlığın en önemli aģamasını gerçekleģtirmektir Kanunun kesin hesabın muhasebe kayıtlarından çıkarılacağına iliģkin hükmü çerçevesinde, ödeneklerin ve tenkislerin gönderilmesi ve muhasebeleģtirilmesi iģlemleri elektronik ortamda yapılmaktadır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 44

51 Personele Ait Kesenek ve Kurum KarĢılıklarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Aktarılması: MaaĢ ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı muhasebe birimleri tarafından yapılan kurumların (Türk Silahlı Kuvvetleri ve MĠT hariç) personeline ait kesenek ve kurum karģılıkları KBS ile SGK sistemi arasında kurulan entegrasyon çerçevesinde SGK ya gönderilmektedir. Gümkart Tahsilat Sistemi: Gümrük vergilerine ait tahsilat iģlemlerinde nakit paranın kaldırılarak, gümrük iģlemleri dolayısıyla tahakkuk eden gelirlerin tahsilatının Bakanlığımız, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Vakıflar Bankası bilgi iģlem sistemleri arasında elektronik bağlantı tesis edilerek GUMKART adı verilen nakit kartları ile gerçekleģtirilmektedir. Nakde Dayalı Ödeme Sistemi Uygulaması: Nakde Dayalı Ödeme Sistemi ile muhasebe birimlerinin banka hesaplarına aktarılacak nakit mevcudu kadar ödeme yapabilecekleri benimsenmiģtir. Sistemin uygulama esasları üzerinde Muhasebat Genel Müdürlüğü, Hazine MüsteĢarlığı ve Merkez Bankası tarafından ortaklaģa bir çalıģma yürütülmüģ ve kurulacak olan sistemin çerçevesini belirleyen protokol imzalanmıģtır yılı Haziran ayında pilot olarak uygulamaya konulan sistem, 2007 sonundan itibaren Vergi Daireleri hariç olmak üzere bütün muhasebe birimlerinde kullanılmaya baģlanmıģtır. Sisteme dahil olmayan muhasebe birimleri ise Elektronik Gönderme Emri Uygulaması kapsamında T.C. Ziraat Bankası nezdindeki hesapları üzerine düzenleyecekleri gönderme emirlerini elektronik ortamda bankaya aktarmakta ve akıbet bilgilerini (hesap ekstresi) kağıt ekstre ile kontrol ederek elektronik ortamda muhasebeleģtirebilmektedir. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdarelerinin Ödeme ve Tahsilat ĠĢlemlerinin Elektronik Ortamda GerçekleĢtirilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar 18/06/2011 tarihli ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Bu çerçevede ödemelere iliģkin nakit talep karģılama iģlemleri söz konusu Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Merkez Bankasına Gönderme Emirlerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi: Genel bütçeye dahil muhasebe birimlerinin düzenledikleri gönderme emirlerinin aktarılması, Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Merkez Bankası tarafından ortak olarak hazırlanan Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) aracılığı ile yapılmaktadır. Ġlk etapta merkez muhasebe birimlerinde kullanılmaya baģlanılan Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS), 2013 yılı sonu itibariyle CumhurbaĢkanlığı, TBMM, MĠT, SayıĢtay, Hazine muhasebe birimleri hariç genel bütçeye dahil 1033 muhasebe birimi ve 22 merkez muhasebe birimi olmak üzere toplam 1055 muhasebe biriminde kullanılmaktadır. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdarelerinin Ödeme ve Tahsilat ĠĢlemlerinin Elektronik Ortamda GerçekleĢtirilmesine ĠliĢkin Usul ve Esasların Vergi dairelerinin ret ve iade ödemeleri baģlıklı 15 inci maddesinde, vergi dairelerinin ret ve iade ödemelerinde nakit talebi, gönderme emri oluģturulması ve bankaya aktarılması iģlemlerinin Bakanlığımızca belirlenecek muhasebe birimleri tarafından yapılacağı belirtilerek, uygulama iliģkin esaslar düzenlenmiģtir. Bu kapsamda 2012 yılında çalıģmaları tamamlanan Vergi dairelerinin ret ve iade ödemeleri Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) üzerinden gerçekleģtirilmektedir. Harcama Yönetim Sistemi: Harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında entegrasyonu sağlayan Harcama Yönetim Sistemi (HYS) aģağıdaki uygulamaları kapsamaktadır. - Ödeme Emri Belgesi Uygulaması: Harcama birimleri, muhasebe birimleri ve kamu tarafından ödeme yapılan üçüncü kişiler arasındaki süreci yöneten bir sistemdir. ÖEB uygulaması sayesinde her üç kısımdaki taraf da kamu ödemeleri ile ilgili aşamaları şeffaflık ilkesi gereğince takip edebilecektir. Ödeme Emri Belgesi Uygulaması, harcama birimleri tarafından düzenlenen ödeme emri belgelerinin, elektronik ortamda say2000i uygulamasına aktarılması için başlatılan bir Muhasebat Genel Müdürlüğü 45

52 çalışmadır yılında pilot birimlerde uygulamaya açılan Ödeme Emri Uygulaması, 2012 yılı sonu itibariyle genel bütçeye dahil tüm harcama birimlerinde uygulamaya açılmıştır. Ödeme Emri Belgesi Uygulamasının özel bütçeye dahil harcama birimlerinde uygulanabilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış olup, özel bütçeli harcama birimleri 2013 yılından itibaren uygulama kapsamına alınmışlardır. - Yolluk Uygulaması: 6245 Kanun hükümlerine göre harcırah ödemesi yapılacak kişilerin bilgilerinin KBS ortamında girilmesi sonucu, harcama talimatı, görevlendirme yazısı ve yolluk bildiriminin sistem üzerinden hazırlanması ve avans Muhasebe İşlem Fişi ve Ödeme Emri Belgelerinin elektronik ortamda muhasebe birimine gönderilmesini sağlayacak Yolluk Uygulaması geliştirilmiştir. Harcırah almaya hak kazanan kamu çalışanları e-devlet şifresi alarak, e-devlet web sitesi üzerinden giriş yapmaktadırlar. - Vergi Borcu Sorgulama Uygulaması: Kamu alacaklarının tahsilinde etkinlik, doğru ve güvenilirlik ilkesini yerine getirmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan çalışma sonucu elektronik ortamda vergi borcu sorgulama uygulaması geliştirilmiştir. Vergi Borcu Sorgulama Uygulaması 2010 yılı içerisinde kademeli olarak Türkiye genelinde uygulamaya açılmış olup, 2013 yılı sonu itibariyle genel bütçeye dahil tüm muhasebe birimlerinde uygulanmaktadır. - Taşınır Uygulaması: Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yer alan Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satın alma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir. Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur. hükmünce taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince düzenlenen taşınır işlem fişleri, HYS Taşınır Uygulaması üzerinden ÖEB düzenlenerek veya düzenlenmeden muhasebe birimine elektronik ortamda gönderilmesi sürecini kapsamaktadır. TaĢınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) : TaĢınırların giriģ, çıkıģ, zimmet ve hurda iģlemlerinin yapılabildiği; taģınır yönetim ve kesin hesap cetvellerinin alınabildiği ve düzenlenen taģınır iģlem fiģlerinin Harcama Yönetim Sistemine gönderilmesiyle birlikte muhasebe iģlemlerinin de yapılmasının sağlandığı entegre bir sistemdir. Bu sayede muhasebe birimine gönderilen belgedeki bilgilerin muhasebeleģtirilmesi için veri giriģi gerekmediğinden, veri giriģinden kaynaklanan hatalar da önlenmiģ olmaktadır yılı sonu itibariyle merkezi yönetim kapsamındaki (TaĢınır Mal Yönetmeliğine tabi olan 198 kurum) kamu idarelerinden toplam 179 idare sistemi kullanmaktadır. MĠLE - MEOP Tahsilat Entegrasyonu: 2011 yılında yazılım ve analiz çalıģmaları baģlayan Tahsilat ve e-ġhale Entegrasyonu projesi ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü merkez ve taģra birimlerince yapılacak tahsilatın elektronik ortamda say2000i sistemine aktarılması ve Muhasebat Genel Müdürlüğü taģra birimlerince yapılacak tahsilata iliģkin gerekli verilerin de elektronik ortamda geri dönüģünün sağlanması hedeflenmektedir yılında satıģa çıkarılan 2-B arazilerinin baģvuru bedellerinin MEOP sistemi ile koordineli olarak KBS üzerinden tahsilatı gerçekleģtirilmiģtir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü merkez ve taģra birimlerince yapılacak tahsilatın elektronik ortamda KBS ye aktarılması ve Muhasebat Genel Müdürlüğü taģra birimlerince yapılacak tahsilata iliģkin gerekli verilerin de elektronik ortamda geri dönüģünün sağlanması neticesinde taģınmazlara iliģkin iģlemler otomatik olarak muhasebeleģtirilmektedir. Projenin izleyen aģamasında; Milli Emlak Genel Müdürlüğü görev alanına giren hususlarla ilgili olarak yapılacak tahsilat (satıģ, ecrimisil tahsilatı vb.) ve iadelerin bankalar aracılığı ile yapılmasına yönelik 2013 yılında analiz çalıģmaları baģlatılmıģtır. Kamu Ġhale Kurumu (KĠK) ile Veri AlıĢveriĢi: Kamu Ġhale Kurumu EKAP sistemi ile veri paylaģımında bulunarak EKAP sisteminin yerleģmesine bağlı olarak Muhasebat Genel Müdürlüğü 46

53 sonuçlanmıģ ihale bilgilerinin KBS ye aktarılmasının sağlanması hedeflenmiģtir. KĠK ile yapılan protokol çerçevesinde Muhasebat Genel Müdürlüğünden KĠK e veri aktarımı yapılmaktadır. KĠK uygulamasını 2010 yılı Eylül ayında idarelere açmıģtır. KĠK ten KBS ye veri aktarımı yapılmasına iliģkin çalıģmalar devam etmektedir. KBS Verilerinin SayıĢtay BaĢkanlığına Aktarılması: KBS verilerinin istenilen her detayda SayıĢtay BaĢkanlığına aktarılmasına iliģkin çalıģmalar tamamlanmıģ olup, 02/09/2010 tarihinde imzalanan protokol ve 17/12/2011 tarihli ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar" kapsamında veriler SayıĢtay BaĢkanlığına aktarılmaktadır. 1.2 KBS-Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) KBS-Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi; kamu kurumlarında memur, kadro karģılığı sözleģmeli, vekil gibi değiģik adlarla çalıģtırılan personele yapılan maaģ, ek ders, fazla çalıģma ve doğum, ölüm gibi sosyal ödemelerin yapıldığı, bu ödemeler yapılırken personelin özlük bilgilerinin tutulduğu ve bu bilgilere göre de maaģlarının hesaplandığı, bordrolarının oluģturulduğu, muhasebe kayıtlarının tutulduğu, personelin maaģ ödeme bilgilerinin bankalara elektronik olarak gönderildiği ve elektronik denetim yapılabilmesi için maaģ bordro bilgilerinin SayıĢtay BaĢkanlığına elektronik ortamda aktarıldığı bir sistemdir. Kamu kesimi ve bu kesimde istihdam edilen personelin büyüklüğü ile istihdama etkisinin çok önemli bir olgu olması nedeniyle; Sistemin doğrudan içinde operasyonel iģlemlerini yürüten Bakanlık, MüsteĢarlık, Genel Müdürlük, BaĢkanlıklar ve Üniversitelerin yaklaģık personeli ile sendikalar, bankalar ve memurlar sistemin uygulama katmanındaki paydaģlarıdır. Sistemden üretilen bilgilerle, KBS Kullanıcı Raporları (Gerçek zamanlı istatistiki bilgi üretilmekte ve ilgili Kamu Kurumlarına sunulmaktadır), Sendika Uygulaması (Tüm sendikalara gerçek zamanlı olarak adlarına yapılan aidat kesintileri gösterilmektedir) ve Kamu Elektronik Bordro Sistemi, kısa adı ile e-bordro Sistemi (Tüm memurlar maaģ bordrolarına internetten ulaģabilmektedirler) gibi bir çok alt uygulama ve modüller oluģturulmuģ/oluģturulmaktadır. Kamu personeli maaģ ve benzeri ödemelerinin gerçekleģtirilmesinde maaģ mutemedi adı verilen kamu personeli tarafından memurun hesabının bulunduğu banka Ģubesine elektronik posta, disket, kağıt gibi araçlarla bildirilen banka listelerinin, elektronik ortamda aktarılmasına iliģkin yapılan çalıģma kapsamında ĠĢ Bankası, Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Akbank ve yakında geçecek olan Vakıfbank ın dahil olması ile birlikte, yaklaģık memurun maaģ banka listeleri ilgili banka Ģubelerine elektronik ortamda aktarılabilir hale gelmiģtir. Bu uygulama ile banka listelerinin elektronik posta, disket, kağıt gibi araçlarla bankalara iletilmesi uygulaması kaldırılarak, standart ve kontrollü bir maaģ ödeme süreci oluģturulması, zamandan tasarruf, emek kaybının önlenmesi, iģlemlerin elektronik ortama taģınarak tek tuģla aktarımın gerçekleģtirilebilmesi ve suistimallerin önüne geçilmesi gibi faydaları sağlamak üzere sistem hayata geçirilmiģtir. Memurların maaģ bordrolarının sistemde elektronik ortamda tutulması nedeniyle kağıt ortamında dökümünden vazgeçilmiģ olup ayrıca, memurların maaģ bordrolarını elektronik ortamda görebilme imkanına kavuģması nedeniyle de iģlemlerde büyük kolaylık ve maliyetlerde ciddi düģüģ sağlanmıģtır. Sadece maaģ bordrolarının kağıt olarak dökülmemesi ve elektronik olarak SayıĢtay BaĢkanlığına aktarılması neticesinde aģağıda görülen tabloda olduğu gibi bir tasarruf sağlanmıģtır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 47

54 Bunun dıģında maaģ ödeme sürecinde tespit edilen yaklaģık 70 çeģit belgenin, üstelik her ay maaģ ödemesinin yapıldığı göz önüne alındığında elektronik olarak üretilmesi durumunda; zaman, insan gücü ve maliyet olarak çok büyük bir tasarruf yapılacağı açıktır. Sistemde, belgelerin elektronik olarak üretilmesi, personel harcamalarının uygulama sürecinde mevcut mevzuat düzenlemelerinin buna uygun olarak değiģtirilmesi, elektronik imza ile belgelerin imzalanması gibi çalıģmalar devam etmektedir. UYGULAMA SÜREÇ Harcama Birimi Muhasebe Birimi Banka Sayıştay Kurumlar MGM Veri Giriş Hesap Ödeme Emri Kontrol Ödeme Muhasebe Ödeme Denetim Talimatı Kesin Hesap MaaĢ Ödemeleri 6327 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunla bireysel emeklilik ve Ģahıs sigortalılığına katılımın özendirilmesi amacı ile bireysel emeklilik sisteminde bazı değiģiklikler yapılmıģtır. Buna göre, yazılımda gerekli değiģiklikler yapılarak uygulamanın sistem üzerinden nasıl yürütüleceği harcama ve muhasebe birimlerine ayrıntılı olarak açıklanmıģtır yılı baģında yayımlanan Personel Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğü 48

55 2013 Yılı Yeni Yıl ĠĢlemleri Kılavuzu ile yeni yıl iģlemlerinin nasıl yapılacağı harcama ve muhasebe birimlerine açıklanmıģtır yılı içerisinde yapılan Personel Ödemeleri Ġle Ġlgili KBS Duyuruları ile de uygulamayla ilgili yapılan yazılım değiģiklilerinden ilgili birimler haberdar edilmiģtir. Ayrıca, sistemde kayıtlı bulunan yaklaģık 2,1 milyon personelin maaģları her ay periyodik olarak sistem üzerinden hesaplatılmıģ, ödeme emri belgeleri sistem üzerinden otomatik olarak muhasebeleģtirilmiģtir. MaaĢ ödemesine esas sistemden üretilen her türlü belge ve raporlar e-denetim kapsamında SayıĢtay Bilgi ĠĢlem Merkezine elektronik ortamda aktarılmıģtır. MaaĢ banka listelerinin ilgili banka Ģubelerine elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması kapsamına Garanti Bankası ile Ziraat Bankası da dahil edilmiģtir. KBS-MaaĢ Bilgi Ekranı Projesi ÇalıĢmaları Bu proje personel ödemelerine iliģkin tüm iģlemlerin tam elektronik ortamda yürütülmesi, kağıt olarak dökümlerin kaldırılması, elektronik imzanın kullanılabilmesi, Kamu kurumlarıyla tam bir entegrasyon ve elektronik denetimin daha etkin yapılabilmesi için gerekli teknik ve yazılımsal çalıģmalar devam etmektedir. Sistem dıģında bulunan istisnai Kamu kurumlarının sisteme dahil edilmesi için çalıģmalar yapılmaktadır. Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemiyle birlikte, Devletin istihdam ettiği tüm personelin özlük bilgilerinin tutulduğu, Kamu Kurumları ile entegre çalıģan, sistemin paydaģları olan Kamu kurumlarına ihtiyaç duydukları bilgiyi sağlayan, kullanıcı dostu ve Kamu Personeli MaaĢ Kütüğü oluģturulması hedeflenmekte olup, bu hedeflerin bir kısmı gerçekleģtirilmiģ ve diğerleri için de çalıģmalar devam etmektedir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 49

56 Ek Ders Ödemeleri; KBS-Ek Ders Ödemeleri Modülünde güncelleme çalıģmalarına devam edilmiģ ve versiyon değiģikliğine gidilmiģtir. YaklaĢık 1,2 milyon kiģiye ek ders ücretleri sistem üzerinden ödenmiģtir. Akademik Personel Ek Ders Ödemeleri; Üniversitelerde görev yapan akademik personelin ek ders ücretlerinin, ek ders puantaj girilmek suretiyle hesaplanması, ödeme emri ve eki belgelerin sistem üzerinden otomatik olarak oluģturulması ve muhasebe birimine elektronik ortamda gönderilmesine yönelik KBS Akademik Personel Ek Ders Modülü yazılımında güncelleme yapılmıģtır. MaaĢ Banka Listelerinin Bankalara Elektronik Ortamda Gönderilmesi MaaĢ Banka Listelerinin Bakanlıklara bağlı harcama birimlerinde değiģik usullerle (e-posta, disket, kağıt ortamında gibi) hazırlanması uygulamasının kaldırılarak, standart ve kontrollü bir maaģ ödeme süreci oluģturulması, zamandan tasarruf, emek kaybının önlenmesi, iģlemlerin elektronik ortama taģınması ve suiistimallerin önüne geçilmesi gibi faydaları sağlamak üzere ĠĢ Bankası ve Halkbank ile baģlatılan uygulamaya Garanti ve Ziraat Bankası da dahil edilmiģtir. e-bordro Uygulaması KBS-Elektronik Bordro Sistemi (e-bordro) uygulaması ile maaģ iģlemleri KBS üzerinden gerçekleģtirilen genel ve özel bütçeli idarelerde çalıģan memurlar, maaģ bordroları ile birlikte kendilerine ödenmekte olan döner sermaye katkı payı, ek ders ve fazla çalıģma ücretlerini de görebilmektedirler. Kamu personeli maaģ, ek ders, fazla çalıģma, döner sermaye gibi kendilerine yapılan ödemelere iliģkin bordrolarını Sistemden görebilir hale gelmiģlerdir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 50

57 Ocak 2013 Dönemi : , Temmuz 2013 Dönemi: memurun bordro bilgilerine sistemden ulaģtıkları görülmüģtür. Fazla ÇalıĢma Ödemeleri Genel bütçeli kamu idarelerinde çalıģan personele yapılan fazla çalıģma ödemesinin hesaplanması, bordro ve ödeme emri belgesinin otomatik oluģturularak, muhasebe birimine elektronik ortamda aktarılmasına devam edilmiģ olup, kamuda çalıģan personelin fazla çalıģma ödemeleri sistem üzerinden yapılmıģtır. Ayrıca, fazla çalıģma ödemesi bordroları SayıĢtay Bilgi ĠĢlem Merkezine elektronik ortamda aktarılmıģtır. Sosyal Hak ve Yardım Ödemeleri Bu uygulama ile birlikte genel ve özel bütçeli idarelerde çalıģan personelin doğum, ölüm, ödül ve ikramiye ödemeleri ile öğretmenlere ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğine iliģkin bilgilerin harcama birimleri tarafından kendi bilgisayar ve internet hattı üzerinden sisteme girilmesi, hesaplanması, bordro ve ödeme emri belgesi oluģturularak, elektronik ortamda muhasebe birimine gönderilmesi imkanı sağlanmaktadır yılı içerisinde ĠçiĢleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı personeli için ödenen fiili hizmet zammı ödemelerinin de sistem üzerinden yapılması yönündeki yazılım çalıģmaları tamamlanmıģ ve uygulama baģlatılmıģtır. Söz konusu ödemelere iliģkin bordroların SayıĢtay Bilgi ĠĢlem Merkezine elektronik ortamda gönderilmesine yönelik çalıģmalar devam etmektedir. KBS Uygulama Raporları Genel ve özel bütçe kapsamındaki tüm strateji birimleri, merkez harcama birimleri ile taģra birimleri KBS muhasebe yazılım programında bulunan bütçe giderleri, ön ödeme, ödenek hareketleri, bütçeleģtirilmiģ borçlar, taģınır kayıtları ve kesin hesaba iliģkin raporları internet üzerinden alabilmektedir. KBS KULLANICI RAPORLARI KULLANICI RAPORLARI Maliye Müsteşarı Diğer Kullanıcılar A B B Üst Yönetici Denetim Elemanları A KARAR DESTEK SİSTEMİ C Strateji Birimi Kullanıcısı Sayıştay Denetçisi F E D Harcama - Gerçekleştirme Yetkilisi İl Yöneticileri Muhasebat Genel Müdürlüğü 51

58 Personel Raporları Harcama birimlerinin (mutemetler), maaģ ödemesine esas maaģ bordroları, ödeme emri belgesi ve eki diğer raporları internet hattı bulunan herhangi bir bilgisayardan alabilme imkanı sağlanmıģtır. Kurumların merkez ve merkez dıģı birimleri kendi kurumlarında çalıģan personele iliģkin istatistiki bilgilere de internet üzerinden ulaģabilmektedirler. Sendika Uygulaması Uygulama ile memur sendikaları kendilerine verilen Ģifreleri kullanarak sisteme girebilmekte ve üyelerinden yapılan sendika aidatlarını internet üzerinden takip edebilmektedirler. Yeni açılan sendikalara kullanıcı kodu ve Ģifreleri verilmek suretiyle uygulamadan yararlanmaları sağlanmıģtır. Döner Sermaye Katkı Payları Memurlara döner sermaye katkı payı adı altında yapılan ödemeler elektronik ortamda alınarak, mahsuplaģma iģlemi otomatik olarak yapılmakta ve ayrıca hesaplanan gelir vergisi matrahı personelin toplam gelir vergisi matrahına eklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Yapılan Kesintiler Sistem üzerinden maaģ bordrosu içerisinde otomatik olarak hesaplanan SGK kesenekleri, txt. dosyası olarak KBS üzerinden kurumlara raporlanmaktadır. Bu raporlar kurumlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumunun Kesenek Bilgi Sistemine elektronik ortamda aktarılmaktadır. Diğer Birimlerden Alınan Verilerin ĠĢlenmesi KBS de Döner Sermaye Katkı Payı, Gümrük MüsteĢarlığından alınan fazla çalıģma ücretlerinin mahsubu, POLSAN ve ĠLKSAN dan alınan kesinti bilgilerinin personelin maaģına yansıtılması iģlemi otomatik yapılır hale getirilmiģtir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 52

59 KBS de Üretilen Bilgilerin PaylaĢımı - MaaĢ ve yük tablolarının elektronik ortamda düzenlenmesine imkan sağlamak üzere sistemde kayıtlı bilgilerin Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Merkezine aktarılması, - Burs ve kredi ödemesi yapılacak öğrencilerin tespitinde velileri memur olanların maaģ bordro bilgilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Merkezine elektronik ortamda aktarılması, - Kamu kurum ve kuruluģlarına ait konutların takibi, değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçlara göre yeni politikaların belirlenmesi için memurların maaģlarından yapılan lojman kira kesintilerinin Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Merkezine elektronik ortamda aktarılması, - Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği vb. diğer mevzuat düzenlemelerinde öngörülen harcama evraklarından elektronik ortamda aktarılacakların Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) veri tabanından SayıĢtay BaĢkanlığı veri tabanına elektronik ortamda aktarılması, - Genel bütçeli idarelerin kendi personeline ait bordro vb. bilgilerin periyodik olarak aktarılması, - Kefalete tabi memurların maaģlarından yapılan kefalet aidatı kesintilerinin Kefalet Sandığı Bilgi ĠĢlem Merkezine elektronik ortamda aktarılması, yönünde imzalanan veri aktarım protokolleri kapsamında bilgi paylaģımı yapılmasına devam edilmiģtir. 1.3 Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMIS) Genel ve özel bütçeli idarelere bağlı, baģta sağlık olmak üzere eğitim, tarım, kültür ve orman gibi farklı alanlarda faaliyette bulunan toplam döner sermayeli iģletme bulunmaktadır. Bu iģletmelerin muhasebe hizmetleri birim tarafından yürütülmekte olup yıllık iģlem hacimleri 2013 yılı sonu itibariyle 33 milyar TL ye ulaģmıģtır. Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi ile iģletmelerin bütçe, muhasebe, harcama, personel, gelir ve taģınır iģlemlerin yürütülmesini sağlayan ortak bir web tabanlı uygulama yazılımı ile yöneticilerin sağlıklı, hızlı ve doğru karar vermelerine imkân veren bir yönetim bilgi sisteminin kurulması amaçlanmaktadır. Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi iki ana bölümden oluģmaktadır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 53

60 Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi kapsamında geliģtirilen modüllere iliģkin döner sermayeli iģletmelerin mali süreçlerinde görev alan 3500 kiģiye 14 Ocak 1 Mart 2013 tarihleri arasında toplam 7 hafta süren uygulamalı eğitim verilerek tüm modüllerin devreye alınmasına baģlanmıģtır. 1.4 Devlet Muhasebesini GeliĢtirme Projesi Devlet Muhasebesini GeliĢtirme Projesi ile öncelikle Devlet muhasebesinin hazırlanması, uygulanması ve geliģtirilmesine yönelik araģtırma, etüd ve proje giderlerinin karģılanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında Genel Müdürlüğümüzün görev ve çalıģma ile amaç ve hedeflerinin gerçekleģtirilmesinde ihtiyaç duyulan; - Her çeģit bilgisayar donanım ve yazılımlarının karģılanması, geliģtirilmesi, - Devlet muhasebesinin geliģtirilmesi ile ilgili yurtiçi ve yurtdıģında yapılacak her türlü eğitim, kurs, seminer, sempozyum, çalıģtay, toplantı, kongre, konferans gibi faaliyetlerin düzenlenmesi, - Genel Müdürlüğümüz fiziki yapısının geliģtirilmesi ve iyileģtirilmesi, gibi faaliyet, hizmet ve etkinlikler yerine getirilmiģtir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 54

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2011 GENEL MÜDÜR SUNUġU Kamu Mali Yönetim sistemimizde kamu kaynağının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

1.1 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Kapsamı

1.1 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Kapsamı Genel Yönetim Mali İstatistikleri Meta Veri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni kamu mali yönetimi anlayışı mali saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

SAHĠL GÜVENLĠK KOMUTANLIĞI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SAHĠL GÜVENLĠK KOMUTANLIĞI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SAHĠL GÜVENLĠK KOMUTANLIĞI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU HAZİRAN 2014 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 2016 YILI FAALĠYET RAPORU ÇANKIRI 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Mart 2012 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 RECEP TAYYĠP ERDOĞANĠ ÜNĠVERSĠTE DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2015 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 29 Aralık 2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete de; Anadolu Finans Kurumu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı TAġINIR DÜZENLEME VE DESTEK ġubesġ GeliĢen Ģartlar ve kamu idareleri ile uygulayıcılardan

Detaylı

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI 14 DÜZENLĠLĠK DENETĠM

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire BaĢkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.00.05/178 Konu : Aktüerya ve Fon Yönetimi ĠĢlemleri 24 MART 2011 GENELGE 2011/33 Bilindiği gibi Kurumumuz uygulamalarına yönelik olarak ihtiyaca binaen BaĢkanlığımız tarafından değiģik

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI Kasım 2010 Ankara 1/33 SUNUM PLANI Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı Taslağı Temel ilkeler Döner sermaye ve işletme kurulması Yönetim yapısı Gelir ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI 1 DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI HAC VE UMRE HESABI 8 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2011 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden 17.03.2006 tarih

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 12 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ŞUBAT 2017 / ANKARA Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı