Emine ÖZMETE. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Emine ÖZMETE. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi"

Transkript

1 Aile Yaam Kalitesi Dinamikleri: Aile letiimi, Ebeveyn Sorumlulukları, Duygusal, Duygusal Refah, Fiziksel / Materyal Refahın Algılanması Familiy Quality of Life: Perception of Family Interaction, Parenting Responsibility, Emotional Well-Being and Physical / Materaial Well-Being Emine ÖZMETE Özet Bu aratırma bireylerin aile yaam kalitesi dinamikleri ile ilgili algılarını ortaya koymak amacı ile planlanmı ve yürütülmütür. Aile yaam kalitesi dinamikleri; (i) aile etkileimi, (ii) ebeveyn sorumlulukları, (iii) duygusal refah, (iv) fiziksel ve materyal refah balıkları altında incelenmitir. lar ve erkeklerin aile yaam kalitesi konularına ilikin algıladıkları önem ve tatmin düzeyleri ortalama puan deerleri dikkate alınarak yorumlanmıtır. Ayrıca algılanan önem ve tatmin düzeylerinin cinsiyet ve ya deikeni ile ilikisi analiz sonuçlarına göre ortaya konulmutur. Anahtar Kelimeler: yaam kalitesi, aile yaam kalitesi, yaam kalitesi belirleyicileri Abstract The research was carried out the aim of determining to perpection of individuals related to family quality of life dynamics. Family quality of life dynamics investigates under titles in the research as following: (i) family interaction, (ii) parenting responsibility, (iii) emotional well-being, (iv) physical/material well-being. Importance and satisfaction levels, perceptions of women and men on family quality of life topics have been interpreted according to mean values.also relationship between to be perceived importance and satisfaction levels by individualsn and variables as gender and age have been eplained according to statistical analysis. Key Words: quality of life, family quality of life, indicators of quality of life Giri Yaam kalitesi kavramı son yıllarda hem uygulamalı hem de deneysel çalımaların önemli bir çıktısı olarak kabul edilmektedir. Bu aratırmalarda daha çok Yaam kalitesi nedir? Yaam kalitesi neyi açıklar? Yaam kalitesini ölçmek için kullanılan göstergeler ya da parametreler nelerdir? Gibi bilgiler sorgulanmakta; bireysel, ailesel ve toplumsal düzeyde bu sorulara yanıt aranmaktadır. Melson a (1980) göre yaam kalitesi kavramı gelecee ilikin umut, yeterli gıda, giyecek, barınma koulları, gelir düzeyi, ile ilgili beklentilerin karılanması, anne ve çocuk salıı, aile refahı ve toplumsal refahı içermektedir. Rice ve Tucker(1986) ise; yaam kalitesini, yaam yönetimi sisteminin bir çıktısı ve insanların yaam biçimlerinden duydukları tatminin ölçümüne ilikin bir standart olarak tanımlamaktadırlar. Amerika Federal Çevre Koruma Ajansı (USFEPA) da yaam kalitesi kavramını insanların içinde yaadıkları çevrenin niteliklerinin iyiletirilmesi; bireyler ve grupların refah içinde olma durumu olarak açıklamaktadır. Bu tanım hem nitelik hem de nicelii vurgulamaktadır ( Yaam kalitesi; bireylerin belirli bir zamanda sahip oldukları kaynakları, yaadıkları yerleri, fiziksel, sosyal, çevresel ve psikolojik koullarını içermektedir. Bu noktada bazı yaam kalitesi tanımlarında, yaam kalitesi kavramının sübjektif/öznel refah göstergeleri ile açıklandıı dikkati çekmektedir. Yaam kalitesi bireyin umutları ve beklentileri ile bunların deneyimlere dönütürülmesi arasındaki farkı yansıtmaktadır. Bireylerin yaadıkları çevreyi algılama biçimleri yaam beklentilerini belirlemektedir. Bu beklentilerin karılanma düzeyi ise bireylerin yaama uyumunu kolaylatırmakta ya da güçletirmektedir. Bu uyum sürecini baarabilen bireyler, zor yaam koullarında da geçerli bir yaam kalitesi sürdürebilme olanaına sahip olabilirler (Andrews ve Withey, 1976). Frankl Ve (1963) yaam kalitesinin açıklanmasında yaamın anlamının algılanması nın etkili olduunu; bireyin yarattıı, sevdii, inandıı ya da miras olarak geride bırakılanları yansıttıı zaman anlam duygusunu ortaya çıkarabileceini belirtmektedir. Dier yandan McCall (1975); yaam kalitesini mutluluk ile ilikilendirmekte ve yaam kalitesini ortaya koymanın en iyi yolunun bireylerin mutluluk taleplerinin/beklentilerinin karılanma düzeylerini ölçmek olduunu açıklamaktadır. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi

2 456 Toronto Üniversitesi Yaam Kalitesi Aratırma Merkezi yaam kalitesini bireyin yaamındaki önemli fırsatlardan /olanaklardan zevk alma derecesi ve yaamdaki temel psikolojik ihtiyaçların karılanma düzeyi olarak tanımlamaktadır. Bireylerin yaamlarının her döneminde karılanması gereken temel ihtiyaçlarını ise yaam kalitesi ile ilikilendirerek üç balık altında irdelemektedir: (i) Var olmak, (ii) Ait olmak ve (iii) Olmak. Var olmak: Bireyin insan olması ile ilikilidir: Fiziksel var olmak: Fiziksel salık, kiisel hijyen, beslenme, egzersiz, giyim ve dı görünüü kapsar. Psikolojik var olmak: Psikolojik salık, psikolojik olarak iyi hissetme, birey olarak kendini olumlu deerlendirme ve kendini kontrol edebilmeyi içerir. Manevi (Tinsel) var olmak: Kiisel deerler, davranı standartları ve inançlar ile ilikilidir. Ait olmak: Bireyin çevresi ile etkileimini ve uyumunu içerir: Fiziksel ait olmak: Bireyin fiziksel çevresi ile ilikilerini; aile yaamı, i yaamı, komuluk, okul ve bir gruba dahil olmak gibi duygu ve düüncelerini ifade eder. Sosyal ait olmak: Sosyal çevre; aile, arkadalar, i arkadaları, komular ve ait olunan topluluk tarafından içten ve samimi bir ekilde kabul görme duygusu ile ilikilidir. Toplumsal ait olmak: Yeterli gelir, salık hizmetleri ve sosyal hizmetler, i, eitim ve elence programları ve toplumsal aktiviteler gibi olanaklar ve bireylerin bu aktivitelere katılımını kapsar. Olmak/Gerçekletirmek: Bireysel amaçlar, umutlar ve isteklerle ilgilidir. Olmak/gerçekletirmek bir amaç dorultusunda faaliyetlerde bulunmayı gerektirir: Uygulamayı gerçekletirmek: Ev, i ya da okulla ilgili aktivitelerin, gönüllü faaliyetlerin gerçekletirilmesi, salık ya da sosyal ihtiyaçların karılanması için gereken günlük ilerin yürütülmesini gerektirir. Bo zamanı gerçekletirmek: Dinlendiren ve stresi azaltan aktiviteleri uygulamayı; egzersizler, spor aktiviteleri, yürüyüler ve aile ziyaretleri ya da tatilleri kapsar. Gelimeyi gerçekletirmek: Bilgi ve becerilerin artmasını destekleyen aktiviteler ve bireyin yaamındaki deiikliklerle baa çıkabilme yetenei ile ilikilidir ( Bu ihtiyaçların karılanması sürecinde aile çevresinin olanakları etkili olmaktadır. Bireyin var olabilecei, ait olabilecei, ve kendini gerçekletirebilecei destekleyici bir aile çevresi, yaam kalitesinin gelimesine de önemli katkı salamaktadır. Yaam kalitesi belirleyicilerine ilikin yaklaım, birey yaamının farklı boyutlarına ilikin deikenlerin de yaam kalitesi ölçümüne dahil edilmesini içermektedir. Çünkü, her yaam alanı yaam kalitesinin ayrıntılarını belirlemede katkıda bulunmaktadır. Bu alanların en önemlilerinden biri ailedir. Kültürel yapı, demografik özellikler ve sosyo-ekonomik düzeyin belirledii aile yaamında, bireylerarasındaki olumlu etkileim ve iletiim deneyimleri, yaam kalitesinin de olumlu algılanmasını salayacaktır. Aynı zamanda arkadalar ile ilikiler, i yaamı, bireylerarası ilikiler ve komuluk ilikileri, salık ve eitim hizmetlerinden yaralanabilme bireyin içinde yaadıı çevreye ilikin algılarını belirlemekte ve yaam kalitesini ortaya koymaktadır (Campbell, Converse ve Rodgers, 1976; Bubolz ve Sontag, 1993) (ekil 1). Ramkrishna Mukherjee(1989), yaam kalitesi aratırmalarında balıca iki perspektifin ele alındıını belirtmektedir: lk olarak sosyal göstergelerin aratırılmasına duyulan ihtiyaçtır. Ki bu bireylerin ihtiyaçlarına verilen deeri dikkate almaktadır. Dieri ise geleneksel yaam kalitesinin aratırılmasıdır. Gerçekte her iki perspektifte bireylerin ihtiyaçlarının karılanmasına odaklanmaktadır.

3 457 Girdi Algılama / Anlama Çıktı KÜLTÜR DEMOGRAFK ÖZELLKLER SOSYO- EKONOMK DURUM aile ve arkadaları i komular toplum eitim manevi duygular Feedback (Geribildirim) YAAM KALTES/ REFAH DUYGUSU ekil 1. Yaam Kalitesi Sistem Modeli (Oklahoma Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Bu noktada; bireylerin fiziksel ve psikolojik olarak ihtiyaçlarının karılandıı ilk kurum ailedir. Ailenin bireyin ihtiyaçlarının karılanmasına saladıı destek hem objektif, hem de sübjektif olarak bireylerin ailesel ve toplumsal düzeydeki yaam kalitesi algısını belirlemektedir. Bireyin dier aile üyeleri ile kaliteli ve ho zaman geçirebilmesi, ailenin sorunlarına etkili çözüm önerileri üretebilmesi, aile üyeleri arasındaki yakın ve destekleyici ilikiler, ailenin bireylerine eitim ve salık hizmetlerinden yararlanma olanaı sunabilmesi ile güvenli ve konforlu bir çevrede yaama gibi olanaklar bireylerin ailesel düzeydeki yaam kalitesini belirlemektedir (Andrews ve Withey, 1976; Campbell, Converse ve Rodgers, 1976). Amaç Bu aratırmanın amacı aile yaam kalitesi dinamiklerine ilikin bir bakı ortaya koymak ve bireylerin aile yaam kalitesine ilikin algılarını belirlemektir. Aratırmada, bireylerin aile yaam kalitesi belirleyicilerini ne düzeyde önemli buldukları ve aynı belirleyicileri kendi aile yaamları için ne düzeyde tatmin edici olarak deerlendirdikleri ortaya konulmaya çalıılmıtır. Bu amaçla aratırmada u sorulara yanıt aranmıtır: 1.Aile yaam kalitesi dinamiklerine ilikin olarak bireylerin en çok ve en az önem verdikleri konular nelerdir? 2.Aile yaam kalitesi dinamiklerine ilikin olarak bireylerin en çok ve an az tatmin duydukları konular nelerdir? 3.Ya ve cinsiyet gibi deikenler bireylerin aile yaam kalitesine ilikin önem verdikleri ve tatmin duydukları konuları etkilemekte midir? 4. Aile yaam kalitesi dinamiklerine ilikin olarak algılanan önem ve tatmin düzeyleri arasında bir iliki var mıdır? Yöntem Aratırma materyalini 2007 yılı Temmuz ve Austos aylarında ngiltere/londra da British Council un üyesi olan bir okulda ngilizce Dil Eitimi programına katılmı bireyler oluturmaktadır. Kore, talya, spanya, Polonya, Tayvan, Brezilya, Çin gibi farklı ülkelerden gelen ve gönüllü olarak aratırmaya katılmayı kabul eden toplam 108 kadın ve erkek aratırmaya dahil edilmitir. Aratırma verilerinin elde edilmesinde anket teknii kullanılmıtır. ki bölümden oluan anketin birinci bölümü bireylerin demografik özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan soruları içermektedir. kinci bölümde, bireylerin aile yaam kalitesi konularına verdikleri önem ve bu konulardan duydukları tatmini belirlemek amacı ile 21 madde halinde oluturulan Aile yaam kalitesi ölçei yer almaktadır. Bu

4 458 aratırmada, daha önce Hoffman ve arkadaları tarafından (2006) aile yaam kalitesini ölçmek amacı ile kullanılan Beach Center Family Quality of Life Scale den yararlanılmıtır. Bu ölçekte aile yaam kalitesi; (i) Aile etkileimi, (ii) Ebeveyn sorumlulukları, (iii)duygusal refah, (iv) Fiziksel ve materyal refah balıkları altında ayrılmıtır. Bu faktörler aile yaam kalitesi dinamikleri olarak tanımlanmaktadır. Likert tipi ölçekte bireylerin aile yaam kalitesine ilikin konulara hangi düzeyde önem verdiklerini belirlemek için (3) Çok önemli, (2) Önemli, (1) Önemli deil eklinde üç düzeyli deerlendirme kullanılmıtır. Bireylerin aynı konulardan ne düzeyde tatmin duyduklarını ortaya koymak için de (3) Çok tatmin edici, (2) Tatmin edici, (1) Tatmin edici deil eklindeki üç düzeyli deerlendirmeden yararlanılmıtır. Bu aratırmada aile yaam kalitesi ölçei ngilizce olarak hazırlanmıtır. Bu ölçeinde yer aldıı anket formu aratırmaya katılmaya gönüllü olan bireylere daıtılmı ve yanıtlar kontrol edilerek toplanmıtır. Geçerlik ve Güvenirlik Analizi Aratırma kapsamına alınan bireylere uygulanan 108 anket formu deerlendirilerek yapı geçerlii ve güvenirlik testi yapılmıtır. Aile yaam kalitesi ölçeinin yapı geçerliini kontrol etmek için bir faktör analizi teknii olan Döndürülmü temel bileenler analizi uygulanmıtır. Faktör analizinde yük deerlerinin 0.45 ve üstü olması önerilmekle birlikte pratikte 0.30 yük deeri alt sınır olarak alınabilmektedir. Bu çalımada ölçekte yer alan maddelerin faktör yük deerlerinin 0.42 nin üzerinde olduu görülmektedir. Ölçein güvenirlii için iç tutarlılık katsayısı olan Cronbach Alpha hesaplanmıtır Hem faktör yük deerleri hem de Cronbach Alpha sonuçları bireylerin aile yaam kalitesi konularına verdikleri önem ile bu konulardan duydukları tatmin açısından ayrı hesaplanarak Tablo 1 de gösterilmitir. Dört faktör altında incelenen aile yaam kalitesi ölçeinin faktör yük deerleri bireylerin algıladıkları önem düzeyine göre puanlanmıtır. Buna göre (i)aile etkileimi faktörünün yük deerleri 0.44 ile 0.71, (ii) ebeveyn sorumlulukları faktörünün yük deerleri 0.42 ile 0.77, (iii) duygusal refah faktörünün yük deerleri 0.48 ile 0.73, (iv) fiziksel ve materyal refah faktörünün yük deerleri ise 0.58 ile 0.90 aralıında deimektedir. Bu faktörlerin Cronbach Alpha deerleri ise sırası ile (i) 0.68, (ii)0.71,(iii) 0.78 ve (iv) 0.86 olarak belirlenmitir. Aile yaam kalitesi ölçeinin faktör yük deerleri bireylerin algıladıkları tatmin düzeyine göre puanlanmıtır. (i)aile etkileimi faktörünün yük deerlerinin 0.43 ile 0.75, (ii) ebeveyn sorumlulukları faktörünün yük deerlerinin 0.45 ile 0.73, (iii)duygusal refah faktörünün yük deerlerinin 0.47 ile 0.82,(iv) fiziksel ve materyal refah faktörünün yük deerlerinin 0.53 ile 0.89 aralıında deitii bulunmutur. Cronbach Alpha deerleri ise yine sırası ile (i)0.80, (ii) 0.75, (iii)0.79 ve (iv)0.84 olarak belirlenmitir. Bu deerlere göre farklı alt ölçekleri içeren aile yaam kalitesi ölçei geçerli ve güvenilir bir araç olarak kabul edilmitir( Tablo 1). Verilerin deerlendirilmesi Bireylerin aile yaam kalitesi konularına verdikleri önemin ve bu konulardan duydukları tatminin cinsiyet ve ya deikenlerine göre farklılık gösterip göstermediini belirlemek için t-testi ile Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıtır. Ayrıca bireylerin aile yaam kalitesi konularına verdikleri önem ile bu konulardan duydukları tatmin arasında bir iliki olup olmadıı Pearson Korelasyon katsayısı ile belirlenmitir. Aratırma kapsamına alınan bireyler Kore, spanya, talya, Çin, Japonya, Tayvan, Brezilya gibi çok farklı ülkelerin vatandalarıdır. Ülke sayısı fazla olduu için ülkelere göre denek sıklıı istatistik analizlerde dikkate alınacak bir daılım göstermemitir. Bu nedenle aratırmada bireyin uyruu bir deiken olarak kullanılamamıtır. Tablo 1.Bireylerin algıladıkları önem ve tatmin düzeylerine göre aile yaam kalitesi dinamiklerinin faktör analizi sonuçları Aile yaam kalitesi dinamikleri Faktör yük deerleri (i) Aile etkileimi Önem Tatmin 1.Ailede herkesin birlikte zaman geçirmekten holanması Ailede herkesin birbiri ile her eyi açıkça konuabilmesi Ailede problemlerin birlikte çözülmesi Ailede herkesin amaçlarına ulaabilmesi için birbirini desteklemesi Ailede herkesin birbirine ilgi ve sevgisini göstermesi Ailede herkesin birbirine yakın ve uyum içinde olması Ailede yaamın iyi ve kötü yanlarının paylaılması Önem: Özdeer:2.4 Varyans:%35.1 Cronbach Alpha: 0.68 Tatmin: Özdeer:3.3 Varyans:%47.1 Cronbach Alpha: 0.80 (ii)ebeveyn sorumlulukları

5 459 1.Ailede çocuklara baımsızlıı örenmeleri için yardım edilmesi Aile bireylerinin çocuklara okul ödevlerinde ya da dier aktivitelerde yardım etmesi Aile bireylerinin çocuklara iyi kararlar vermeyi öretmesi Aile bireylerinin çocukların yaamındaki dier insanları (arkadaları, öretmenleri) tanıması Önem:Özdeer:2.1 Varyans:%54.7 Cronbach Alpha: 0.71 Tatmin:Özdeer:2.3 Varyans:%52.3 Cronbach Alpha: 0.75 (iii)duygusal refah 1.Aile bireylerinin stresi olan dier bireyleri rahatlatması Ailedeki bireylerin ihtiyaç duyduklarında destek alabilecekleri dostları ve arkadalarının olması 3. Aile bireylerinin kendi ilgilerine zaman ayırmasının desteklenmesi Aile bireylerinin özel ihtiyaçlarının karılanması için dıardan destek ve yardım salanması Önem: Özdeer:2.4 Varyans:%52.3 Cronbach Alpha: 0.78 Tatmin:Özdeer:2.4 Varyans:%51.2 Cronbach Alpha: 0.79 (iv) Fiziksel ve materyal refah 1.Aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında tıbbi bakım alabilmesi Aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında di bakımı alabilmesi Aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında ulaım olanaına sahip olabilmesi Aile bireylerinin harcamalarında uygun bir yol izlemeleri Aile bireylerinin ev, okul ve komularının bulunduu çevrede güven içinde yaaması Aile bireylerinin evde kendilerini rahat ve konforlu hissetmeleri Önem: Özdeer:3.5 Varyans:%51.2 Cronbach Alpha: 0.86 Tatmin:Özdeer:3.4 Varyans:%48.2 Cronbach Alpha: 0.84 Bulgular Aratırma bulguları bireyleri tanıtıcı demografik bilgiler ve aile yaam kalitesi dinamikleri olmak üzere iki esas balık altında incelenmitir. Bireyleri tanıtıcı demografik bilgiler Kore, spanya, talya, Çin, Japonya, Brezilya, Tayvan, Polonya gibi farklı ülkelerin vatandalarından oluan ve aratırma kapsamına alınan bireylerin %66.7 si kadın, %33.3 ü erkektir. Bu bireylerin %59. 2 si ve daha küçük yata, %.9 u ya aralıındadır. Ortalama yaları ise dir. Bireylerin büyük çounluunun bekar(%85.2).ve %59.2 sinin üniversite mezunu oldukları bulunmutur. Aratırma kapsamına alınan bireylerin annelerinin daha çok üniversite (%40.8) ya da lise (%29.6) mezunu oldukları; babalarının da üniversite (%48.1) ve lise (%33.3) mezunu oldukları belirlenmitir. Bireyler aile gelirlerini iyi (%75.9) ya da çok iyi (%24.1)olarak deerlendirmektedirler. Bireylerin yarısından fazlası (%55.5) büyük ehirlerde %22.2 si ise kasaba ya da küçük ehirlerde yaamaktadırlar. Aile yaam kalitesi dinamikleri Bu bölümde aile yaam kalitesi dinamikleri (i) aile etkileimi, (ii) ebeveyn sorumlulukları, (iii)duygusal refah, (iv) fiziksel ve materyal refah balıkları altında bireylerin algıladıkları önem ve tatmin düzeylerine göre yorumlanmıtır. Algılanan önem ve tatmin düzeyleri 1 ile 3 puan arasında deerlendirilmitir. Bireylerin algıladıkları önem ve tatmin düzeylerine göre aile yaam kalitesi dinamiklerinin ya ve cinsiyet deikenleri ile ilikili olup olmadıı analiz sonuçları ile açıklanmıtır. (i) Aile etkileimi açısından; bireyler, en çok ailede herkesin birbiri ile her eyi açıkça konuabilmesine önem vermektedirler( :2.62).Bunu ailede herkesin birbirine ilgi ve sevgisini göstermesi ( : 2.59) ile ailede herkesin birbirine yakın ve uyum içinde olması ( :2.59)konuları izlemektedir. Bireylerin bu her iki konuya verdikleri önem yüksek olup, aynı düzeydedir. Ailede herkesin birlikte zaman geçirmekten holanması konusuna verilen önem de yüksektir( :).Ancak ailede herkesin amaçlarına ulaabilmesi için birbirini desteklemesi ( :2.48) ile ailede problemlerin birlikte çözülmesi ( :) daha az önem verilen konular arasındadır. Aile etkileimi açısından; en az önem verilen konu ise ailede yaamın iyi ve kötü yanlarının paylaılması olarak belirlenmitir. Aile etkileimi balamında bireylerin en çok önem verdikleri konu ile en çok tatmin duydukları konu aynıdır. Dier bir deyile, bireyler ailede herkesin birbiri ile her eyi açıkça konuabilmesi konusuna hem önem vermekte, hem de bu konudan en yüksek tatmini duymaktadırlar ( : ). Ailede problemlerin birlikte çözülmesi konusuna daha az önem verilirken, bu konudan duyulan tatmin daha yüksektir ( : 2.59). Ailede herkesin birlikte zaman geçirmekten holanması tatmin duyulan konular arasındadır ( :2.51). Ailede herkesin birbirine yakın ve

6 460 uyum içinde olması önem verilen bir konu iken, bu konudan duyulan tatmin düüktür( :2.48).Ayrıca ailede herkesin birbirini desteklemesi, birbirine yakın ve uyum içinde olması konularından duyulan tatmin düüktür. Aile etkileimi açısından en az tatmin duyulan konu ise ailede yaamın iyi ve kötü yanlarının paylaılmasıdır (Tablo 2). Tablo 2.Bireylerin algıladıkları önem ve tatmin düzeylerine göre aile yaam kalitesi dinamiklerinin daılımı Aile yaam kalitesi dinamikleri (i) Aile etkileimi Önem Tatmin 1.Ailede herkesin birlikte zaman geçirmekten holanması Ailede herkesin birbiri ile her eyi açıkça konuabilmesi Ailede problemlerin birlikte çözülmesi Ailede herkesin amaçlarına ulaabilmesi için birbirini desteklemesi Ailede herkesin birbirine ilgi ve sevgisini göstermesi Ailede herkesin birbirine yakın ve uyum içinde olması Ailede yaamın iyi ve kötü yanlarının paylaılması (ii)ebeveyn sorumlulukları 1.Ailede çocuklara baımsızlıı örenmeleri için yardım edilmesi Aile bireylerinin çocuklara okul ödevlerinde ya da dier aktivitelerde yardım etmesi Aile bireylerinin çocuklara iyi kararlar vermeyi öretmesi Aile bireylerinin çocukların yaamındaki dier insanları (arkadaları, öretmenleri) tanıması (iii)duygusal refah 1.Aile bireylerinin stresi olan dier bireyleri rahatlatması Ailedeki bireylerin ihtiyaç duyduklarında destek alabilecekleri dostları ve arkadalarının 2.07 olması 3. Aile bireylerinin kendi ilgilerine zaman ayırmasının desteklenmesi Aile bireylerinin özel ihtiyaçlarının karılanması için dıarıdan destek ve yardım salanması 2.16 (iv) Fiziksel ve materyal refah 1.Aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında tıbbi bakım alabilmesi Aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında di bakımı alabilmesi Aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında ulaım olanaına sahip olabilmesi Aile bireylerinin harcamalarında uygun bir yol izlemeleri Aile bireylerinin ev, okul ve komularının bulunduu çevrede güven içinde yaaması Aile bireylerinin evde kendilerini rahat ve konforlu hissetmeleri statistiksel analizlere göre; bireylerin, aile etkileimi konularına verdikleri önem cinsiyet deikenine göre farklılık göstermemektedir. Ancak ortalama deerler dikkate alındıında; erkeklerin ailede herkesin birlikte zaman geçirmekten holanması, ailede problemlerin birlikte çözülmesi, ailede herkesin birbirine ilgi ve sevgisini göstermesi, ailede herkesin birbirine yakın ve uyum içinde olması konularına kadınlara kıyasla daha çok önem verdikleri gözlenmektedir. lar ise ailede herkesin birbiri ile her eyi açıkça konuabilmesi, ailede herkesin amaçlarına ulaabilmesi için birbirini desteklemesi, ailede yaamın iyi ve kötü yanlarının paylaılması konularına daha çok önem vermektedirler (Tablo 3). Aile etkileimi konularından duyulan tatmin düzeylerinin cinsiyet deikeni ile ilikili olup olmadıı t-testi ile ortaya konulmutur. Buna göre, erkekler ailede herkesin birbiri ile her eyi açıkça konuabilmesinden kadınlara kıyasla daha çok tatmin duymaktadırlar (p<0.05) (Tablo 3). Aile etkileimi açısından bireylerin algıladıkları önem ve tatmin düzeylerinin ya deikeni ile ilikisi incelendiinde, ve daha büyük ya grubundaki bireylerin ailede herkesin amaçlarına ulaabilmesi için birbirini desteklemesi konusuna dier ya grubundaki bireylere kıyasla daha çok önem verdikleri anlaılmaktadır(p<0.05) (Tablo 4). (ii) Ebeveyn sorumlulukları açısından; bireyler, en çok ailede çocuklara baımsızlıı örenmeleri için yardım edilmesine önem vermektedirler ( : 2.51).Ancak bireyler en çok önem verdikleri bu konudan en düük tatmini duymaktadırlar ( : 2.29). Aratırma kapsamına alınan bireyler aile bireylerinin çocuklara iyi kararlar vermeyi öretmesi ( : 2.48) ile aile bireylerinin çocukların yaamındaki dier insanları (arkadalar, öretmenler)tanıması ( : ) konularına önem vermektedirler. Ancak bu konulardan duydukları tatmin çok yüksek deildir ( : 2., : ).Ebeveyn sorumlulukları açısından en az önem verilen ve en az tatmin duyulan konu aynıdır. Bireyler, aile bireylerinin çocuklara okul ödevlerinde ya da dier aktivitelerde yardım etmesini önemli bulmamakta ve bu konudan dierlerine kıyasla daha az tatmin duymaktadırlar (Tablo 2).

7 461 Bireylerin ebeveyn sorumlulukları açısından algıladıkları önem ve tatmin düzeylerinin istatistiksel olarak cinsiyet deikeni ile ilikili olmadıı belirlenmitir (Tablo 3). Ancak ortalama deerler incelendiinde; erkeklerin, ailede çocuklara baımsızlıı örenmeleri için yardım edilmesi, aile bireylerinin çocuklara okul ödevlerinde ya da dier aktivitelerde yardım etmesi, aile bireylerinin çocukların yaamındaki dier insanları (arkadaları, öretmenleri) tanıması konularına kadınlara göre daha çok önem verdikleri ve bu konulardan daha yüksek tatmin duydukları anlaılmaktadır (Tablo 3). Ebeveyn sorumlulukları ile ilgili olarak ve daha büyük yataki bireyler aile bireylerinin çocuklara daha iyi kararlar vermeyi öretmesi konusuna dier ya grubundaki bireylere oranla daha çok önem vermektedirler (p<0.05).bireylerin ebeveyn sorumlulukları ile ilgili olarak algıladıkları tatmin düzeyi istatistiksel analizlere göre ya deikeni ile ilikili bulunmamıtır (Tablo 4). Tablo 3.Bireylerin algıladıkları önem ve tatmin düzeylerine göre aile yaam kalitesi dinamiklerinin cinsiyet deikenine ilikin t- testi sonuçları Aile yaam kalitesi dinamikleri (i) Aile etkileimi Cinsiyet Önem Tatmin S t S t 1.Ailede herkesin birlikte zaman geçirmekten holanması 2.Ailede herkesin birbiri ile her eyi açıkça konuabilmesi 3.Ailede problemlerin birlikte çözülmesi 4.Ailede herkesin amaçlarına ulaabilmesi için birbirini desteklemesi 5.Ailede herkesin birbirine ilgi ve sevgisini göstermesi 6.Ailede herkesin birbirine yakın ve uyum içinde olması 7.Ailede yaamın iyi ve kötü yanlarının paylaılması (ii)ebeveyn sorumlulukları 1.Ailede çocuklara baımsızlıı örenmeleri için yardım edilmesi 2.Aile bireylerinin çocuklara okul ödevlerinde ya da dier aktivitelerde yardım etmesi 3.Aile bireylerinin çocuklara iyi kararlar vermeyi öretmesi 4.Aile bireylerinin çocukların yaamındaki dier insanları (arkadaları, öretmenleri) tanıması (iii)duygusal refah 1.Aile bireylerinin stresi olan dier bireyleri rahatlatması 2.Ailedeki bireylerin ihtiyaç duyduklarında destek alabilecekleri dostları ve arkadalarının olması * * Tablo 3 (Devam).Bireylerin algıladıkları önem ve tatmin düzeylerine göre aile yaam kalitesi dinamiklerinin cinsiyet deikenine ilikin t-testi sonuçları 3.Aile bireylerinin kendi ilgilerine zaman ayırmasının desteklenmesi 4.Aile bireylerinin özel ihtiyaçlarının karılanması için dıardan destek ve yardım salanması (iv) Fiziksel ve materyal refah 1.Aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında tıbbi bakım alabilmesi 2.Aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında di bakımı alabilmesi 3.Aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında ulaım olanaına sahip olabilmesi 4.Aile bireylerinin harcamalarında uygun bir yol izlemeleri * * 0.045

8 Aile bireylerinin ev, okul ve komularının bulunduu çevrede güven içinde yaaması 6.Aile bireylerinin evde kendilerini rahat ve konforlu hissetmeleri * (iii)duygusal refah ile ilgili belirlenen konulara bireyler dier aile yaam kalitesi konularına oranla daha az önem vermekte ve daha az tatmin duymaktadırlar. Örnein duygusal refah kapsamında bireylerin en çok önem verdikleri konu :2. puan ile aile bireylerinin kendi ilgilerine zaman ayırmasının desteklenmesidir. Aile bireylerinin stresi olan dier bireyleri rahatlatması ( : 2.18) ile aile bireylerinin özel ihtiyaçlarının karılanması için destek ve yardım salanması ( :2.16) ortalama puanları çok yüksek olmamakla birlikte önem verilen konular arasındadır. Bireylerin en az önem verdikleri konu ailedeki bireylerin ihtiyaç duyduklarında destek alabilecekleri dostları ve arkadalarının olmasıdır ( : 2.07). Tablo 4.Bireylerin algıladıkları önem ve tatmin düzeylerine göre aile yaam kalitesi dinamiklerinin ya deikenine ilikin ANOVA sonuçları Aile yaam kalitesi ölçei (i) Aile etkileimi Ya Önem Tatmin S F S F 1.Ailede herkesin birlikte zaman geçirmekten holanması 2.Ailede herkesin birbirleri ile her eyi açıkça konuabilmesi 3.Ailede problemlerin birlikte çözülmesi 4.Ailede herkesin amaçlarına ulaabilmesi için birbirini desteklemesi 5.Ailede herkesin birbirine ilgi ve sevgisini göstermesi 6.Ailede herkesin birbirine yakın ve uyum içinde olması 7.Ailede yaamın iyi ve kötü yanlarının paylaılması (ii)ebeveyn sorumlulukları 1.Ailede çocuklara baımsızlıı örenmeleri için yardım edilmesi 2.Aile bireylerinin çocuklara okul ödevlerinde ya da dier aktivitelerde yardım etmesi 3.Aile bireylerinin çocuklara iyi kararlar vermeyi öretmesi 4.Aile bireylerinin çocukların yaamındaki dier insanları (arkadaları, öretmenleri) tanıması * * Tablo 4(Devam).Bireylerin algıladıkları önem ve tatmin düzeylerine göre aile yaam kalitesi dinamiklerinin ya deikenine ilikin ANOVA sonuçları (iii)duygusal refah 1.Aile bireylerinin stresi olan dier bireyleri rahatlatması 2.Ailedeki bireylerin ihtiyaç duyduklarında destek alabilecekleri dostları ve arkadalarının olması 3.Aile bireylerinin kendi ilgilerine zaman ayırmasının desteklenmesi Aile bireylerinin özel ihtiyaçlarının

9 463 karılanması için dıardan destek ve yardım salanması (iv) Fiziksel ve materyal refah 1.Aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında tıbbi bakım alabilmesi 2.Aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında di bakımı alabilmesi 3.Aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında ulaım olanaına sahip olabilmesi 4.Aile bireylerinin harcamalarında uygun bir yol izlemeleri 5. Aile bireylerinin ev, okul ve komularının bulunduu çevrede güven içinde yaaması 6.Aile bireylerinin evde kendilerini rahat ve konforlu hissetmeleri * * * Bireylerin duygusal refah açısından en çok tatmin duydukları konu aile bireylerinin özel ihtiyaçlarının karılanması için dıarıdan destek ve yardım salanmasıdır. Bu balamda en az tatmin duyulan konu ailedeki bireylerin ihtiyaç duyduklarında destek alabilecekleri dostları ve arkadalarının olması eklinde belirlenmitir (Tablo 2). Duygusal refah ile ilgili olarak kadınlar aile bireylerinin kendi ilgilerine zaman ayırmasının desteklenmesine daha çok önem vermekte (p<0.05) ve ailedeki bireylerin ihtiyaç duyduklarında destek alabilecekleri dostları ve arkadalarının olmasından daha çok tatmin duymaktadırlar (p<0.05) (Tablo 3). Bireylerin duygusal refah ile ilgili konularda algıladıkları önem ve tatmin düzeylerinin ya deikeni ile istatistiksel açıdan ilikili olmadıı belirlenmitir (Tablo 4). (iv) Fiziksel ve materyal refah açısından; bireyler, en çok aile bireylerinin evde kendilerini rahat ve konforlu hissetmelerine ( :2.70) ve aile bireylerinin ev, okul ve komularının bulunduu çevrede güven içinde yaamasına önem vermektedirler ( :). Aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında tıbbi bakım ( :2.51) ve di bakımı alabilmeleri ( :) de önemli bulunan konular arasındadır. Aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında ulaım olanaına sahip olabilmeleri ( :2.) ve aile bireylerinin harcamalarında uygun bir yol izlemeleri ( :2.38) en az önem verilen konulardır. Aratırma kapsamına alınan bireyler aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında tıbbi bakım ( :2.62) ve di bakımı alabilmelerinden ( :2.62) en yüksek tatmini duymaktadırlar. Ayrıca aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında ulaım olanaına sahip olabilmeleri ( :2.59) ve aile bireylerinin evde kendilerini rahat ve konforlu hissetmeleri(2.59) tatmin duyulan konulardır. Aile bireylerinin ev, okul ve komularının bulunduu çevrede güven içinde yaaması konusundan duyulan tatmin biraz daha düüktür ( :2.48).Bireylerin en az tatmin duydukları konu ise aile bireylerinin harcamalarında uygun bir yol izlemeleridir ( :2.40) (Tablo 2). Fiziksel ve materyal refah açısından kadınlar aile bireylerinin evde kendilerini rahat ve konforlu hissetmelerine erkeklere kıyasla daha çok önem vermekte (p<0.05); aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında ulaım olanaına sahip olabilmelerinden daha çok tatmin duymaktadırlar (p<0.05) (Tablo 3). Fiziksel ve materyal refah ile ya deikeni arasındaki iliki incelendiinde; ve daha küçük ya grubundaki bireylerin, aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında di bakımı alabilmelerine daha çok önem verdikleri (p<0.05); aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında ulaım olanaına sahip olabilmelerinden(p<0.05) ve aile bireylerinin ev, okul ve komularının bulunduu çevrede güven içinde yaamalarından(p<0.05) daha çok tatmin duydukları belirlenmitir (Tablo 4). Pearson Korelasyon analizine göre bireylerin aile yaam kalitesi dinamikleri ile ilgili olarak algıladıkları önem ve tatmin düzeylerinin birbiri ile ilikili olduu anlaılmıtır (p<0.01). Dier bir deyile; bireylerin aile etkileimi, ebeveyn sorumlulukları, duygusal refah ile fiziksel ve materyal refahtan oluan aile yaam kalitesi konularına verdikleri önem arttıkça, bu konulardan duydukları tatminin de arttıı saptanmıtır (Tablo 5). 1.4

10 464 Tablo 5. Aile yaam kalitesi dinamiklerine ilikin algılanan önem ve tatmin düzeyleri arasındaki iliki Aile yaam kalitesi dinamikleri Tatmin Düzeyi Önem Düzeyi 0.717** Sonuç Dünya üzerinde insanlar birbirine balı ve etkileim halinde küresel ekosistemin birer parçaları halinde yaarlar. Artık günümüzde birinin yaptıkları, dier insanların yaam kalitesini dorudan etkiler. Böylece bir toplum ve bir aile içinde bulunan bireyin yaam sorumluluu çok boyutlu bir görev haline gelir. Toplumdaki ve ailedeki çoklu deerler, ihtiyaç düzeyleri yaam kalitesinin de algılanmasını, yaam kalitesi konularına verilen önemin düzeyini etkiler. Farklı ülkelerin vatandalarından oluan bireylerin aile yaam kalitesi ile ilgili algılarını ortaya koymak amacı ile planlanan ve yürütülen bu aratırmada yanıt aranan sorular tartıılmıtır. Buna göre; 1.Aile yaam kalitesi dinamiklerine ilikin olarak bireylerin en çok ve en az önem verdikleri konular nelerdir? Aratırma kapsamına alınan bireylerin; - Aile etkileimi ile ilgili olarak; en çok ailede herkesin birbiri ile her eyi açıkça konuabilmesine, en az yaamın iyi ve kötü yanlarının paylaılmasına önem verdikleri, - Ebeveyn sorumlulukları ile ilgili olarak; en çok ailede çocuklara baımsızlıı örenmeleri için yardım edilmesini, en az aile bireylerinin çocuklara okul ödevlerinde ya da dier aktivitelerde yardım etmesini önemli buldukları, -Duygusal refah ile ilgili olarak; en çok aile bireylerinin kendi ilgilerine zaman ayırmasının desteklenmesine, en az ailedeki bireylerin ihtiyaç duyduklarında destek alabilecekleri dostları ve arkadalarının olmasına önem verdikleri, - Fiziksel ve materyal refah ile ilgili olarak; aile bireylerinin evde kendilerini rahat ve konforlu hissetmelerini, en az aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında ulaım olanaına sahip olabilmelerini önemli buldukları belirlenmitir. 2.Aile yaam kalitesi dinamiklerine ilikin olarak bireylerin en çok ve an az tatmin duydukları konular nelerdir? Aratırma kapsamına alınan bireylerin; - Aile etkileimi ile ilgili olarak; en çok ailede herkesin birbiri ile her eyi açıkça konuabilmesinden, en az yaamın iyi ve kötü yanlarının paylaılmasından tatmin duydukları, - Ebeveyn sorumlulukları ile ilgili olarak; en çok aile bireylerinin çocukların yaamındaki dier insanları (arkadaları, öretmenleri) tanımasından, en az ailede çocuklara baımsızlıı örenmeleri için yardım edilmesinden ve aile bireylerinin çocuklara okul ödevlerinde ya da dier aktivitelerde yardım etmesinden tatmin duydukları, - Duygusal refah ile ilgili olarak; en çok aile bireylerinin özel ihtiyaçlarının karılanması için dıarıdan destek ve yardım salanmasını, en az ailedeki bireylerin ihtiyaç duyduklarında destek alabilecekleri dostları ve arkadalarının olmasını tatmin edici buldukları, - Fiziksel ve materyal refah ile ilgili olarak; en çok aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında tıbbi bakım ve di bakımı alabilmelerini, en az aile bireylerinin harcamalarında uygun bir yol izlemelerini tatmin edici buldukları belirlenmitir. 3.Ya ve cinsiyet gibi deikenler bireylerin aile yaam kalitesine ilikin önem verdikleri ve tatmin duydukları konuları etkilemekte midir? statistiksel analizlere göre bireylerin; -Aile etkileimi konularına verdikleri önemin cinsiyet deikenine göre farklılık göstermedii, ancak erkeklerin ailede herkesin birbiri ile her eyi açıkça konuabilmesinden kadınlara kıyasla daha çok tatmin duydukları, ve daha büyük ya grubundaki bireylerin ailede herkesin amaçlarına ulaabilmesi için birbirini desteklemesi konusuna dier ya grubundaki bireylere kıyasla daha çok önem verdikleri,

11 465 - Ebeveyn sorumlulukları ile ilgili olarak, algılanan önem ve tatmin düzeylerinin istatistiksel olarak cinsiyet deikeni ile ilikili olmadıı, ve daha büyük yataki bireylerin aile bireylerinin çocuklara daha iyi kararlar vermeyi öretmesi konusuna dier ya grubundaki bireylere oranla daha çok önem verdikleri, ancak ebeveyn sorumlulukları ile ilgili olarak algılanan tatmin düzeyinin istatistiksel analizlere göre ya deikeni ile ilikili olmadıı, - Duygusal refah ile ilgili olarak kadınların aile bireylerinin kendi ilgilerine zaman ayırmasının desteklenmesine daha çok önem verdikleri ve ailedeki bireylerin ihtiyaç duyduklarında destek alabilecekleri dostları ve arkadalarının olmasından daha çok tatmin duydukları, duygusal refah ile ilgili konularda algılanan önem ve tatmin düzeylerinin ya deikeni ile istatistiksel açıdan ilikili olmadıı, - Fiziksel ve materyal refah açısından kadınların aile bireylerinin evde kendilerini rahat ve konforlu hissetmelerine erkeklere kıyasla daha çok önem verdikleri, aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında ulaım olanaına sahip olabilmelerinden daha çok tatmin duydukları, ve daha küçük ya grubundaki bireylerin, aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında di bakımı alabilmelerine daha çok önem verdikleri, aile bireylerinin ihtiyaç duyduklarında ulaım olanaına sahip olabilmelerinden ve aile bireylerinin ev, okul ve komularının bulunduu çevrede güven içinde yaamalarından daha çok tatmin duydukları belirlenmitir 4. Aile yaam kalitesi dinamiklerine ilikin olarak algılanan önem ve tatmin düzeyleri arasında bir iliki var mıdır? Bireylerin aile etkileimi, ebeveyn sorumlulukları, duygusal refah ile fiziksel ve materyal refahtan oluan aile yaam kalitesi konularına verdikleri önem arttıkça, bu konulardan duydukları tatminin de arttıı saptanmıtır. KAYNAKÇA AMERKA FEDERAL ÇEVRE KORUMA AJANSI. Eriim Tarihi: ANDREWS Frank M., WITHEY Stephen B., Social Indicators of Well-being. Plenum Press, New York BUBOLZ Margaret, SONTAG, Suzanne, Human Ecology Theory. In Sourcebook of Family Theories and Methods: A Contetual Approach, ed. P. Boss, W. J. Doherty, R. LaRossa, W. R. Schumm, and S. K. Steinmetz. Plenum Press, New York CAMPBELL Angus, CONVERSE Philip E., RODGERS Williard L., The Quality of American Life. Russell Sage Foundation, New York FRANKL Ve. Man's Search For Meaning. Pocket Boks, New York HOFFMAN Lesa, MARQUIS, Janet, Assesing Family Outcomes: Psychometric Evaluation of Beach Center Family Quality of Life Scale. Journal of Marriage and Family, 68, (2006) MCCALL S., Quality of Life, Social Indicators Research, 2, 1975, pp MELSON Gail, F., Family and Environment: An Ecosystem Perspective. Burgess, Minneapolis OKLAHOMA ÜNVERSTES SOSYAL HZMET BÖLÜMÜ. Social Indicators of Quality of life. Eriim Tarihi: RAMKRISHNA Mukherjee, Quality of Life. Sage Publications,New York RICE Ann S., TUCKER Suzanne, Family Life Mangement. Macmillian Pub., New York TORONTO ÜNVERSTES YAAM KALTES ARATIRMA MERKEZ. The Quality of Life Model. Eriim Tarihi:

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI Kemal Selçuk ÖÜT Ara. Gör., stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı 1. KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLER Kentiçi toplu taıma sistemleri iki

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ***

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 GENÇLERN YALI BREYLERE

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]:

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Elementary Education Online, 6(3), 452-468, 2007. lköretim Online, 6(3), 452-468, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " ##$ % &' (''$ (''&'$ $ &' %' #$$ ) $$''& ' &' $ ) & #$''& '$ *&'$ )

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ölüm Kaygısı, Tanrı Algısı, Yalılık. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ölüm Kaygısı, Tanrı Algısı, Yalılık. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 YALI HASTALARDA

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL *

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL * Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Mart 1999 sayısında yayınlanmıtır. NGLL ÇOCUU OLAN ALLRN SOSYAL DSTK ÖRÜNTÜLR V BUNUN PSKOLOJK SALIK L L KS Özet Uzm.

Detaylı

EVLLK LKSNDE ENGELL ÇOCUA SAHP OLMANIN ROLÜ. Dr. Mustafa ÖZEKES *, Uzm. Psi. Alev GRL *, Uzm. Psi. Arzu YURDAKUL * Psi.

EVLLK LKSNDE ENGELL ÇOCUA SAHP OLMANIN ROLÜ. Dr. Mustafa ÖZEKES *, Uzm. Psi. Alev GRL *, Uzm. Psi. Arzu YURDAKUL * Psi. Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. EVLLK LKSNDE ENGELL ÇOCUA SAHP OLMANIN ROLÜ Dr. Mustafa ÖZEKES *, Uzm. Psi. Alev GRL *, Uzm. Psi. Arzu YURDAKUL * Psi. Murat SARISOY*

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ÖRENCLERN CLT KANSER RSKLERNN VE GÜNE IINLARINDAN KORUNMAYA YÖNELK UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES

ÖRENCLERN CLT KANSER RSKLERNN VE GÜNE IINLARINDAN KORUNMAYA YÖNELK UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES Ege Tıp Dergisi 43(2) : 95-99, 2004 ÖRENCLERN CLT KANSER RSKLERNN VE GÜNE IINLARINDAN KORUNMAYA YÖNELK UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES EVALUATING THE SKIN CANCER RISKS AND SUN-PROTECTION PRACTICES OF STUDENTS

Detaylı

ZEUGMA MOZA K MÜZES DEST NASYON MAJI

ZEUGMA MOZA K MÜZES DEST NASYON MAJI Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ZEUGMA MOZAK MÜZESN ZYARET EDEN YERL

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOKAKTA YAAYANLARA YÖNELK SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRGÜTSEL BALILIK

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

Effect of Stress Coping Program on the Level of Vocational Burnout of Counselors

Effect of Stress Coping Program on the Level of Vocational Burnout of Counselors Elementary Education Online, 7(3), 600-613, 2008. lköretim Online, 7(3), 600-613, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Effect of Stress Coping Program on the Level of Vocational Burnout of Counselors

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Uzm. Psk.

Detaylı

K U L L A N I M B İLGİLERİ

K U L L A N I M B İLGİLERİ T Ü R K Ç E C O M P U TER SYSTE M U S A B I L I TY QU E S T I O N N A IRE S H O RT VERSIO N (T- C S U Q - S V ) A N K E Tİ K U L L A N I M B İLGİLERİ DOÇ.DR. OGUZHAN ERDINC I S T A N B U L, 2 0 1 5 GENEL

Detaylı

salıklı ve kaliteli bir yaam sürdürebilmesi amacıyla enerji depoladıı bir mekandır. Konut, insan varlıının en etkili güvencesidir (Ören ve Yüksel,

salıklı ve kaliteli bir yaam sürdürebilmesi amacıyla enerji depoladıı bir mekandır. Konut, insan varlıının en etkili güvencesidir (Ören ve Yüksel, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DENZL KENTNDE

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY BĐLGĐSAYAR ve ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ (BÖTE) ÖĞRENCĐLERĐNĐN FACEBOOK KULLANIM AMAÇLARI ve EĞĐTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI ĐLE ĐLGĐLĐ GÖRÜLERĐ: MAKÜ ÖRNEĞĐ CEIT STUDENTS PURPOSES ABOUT USING FACEBOOK AND THEIR

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ. Sadık KARTAL ÖZET

ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ. Sadık KARTAL ÖZET ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ ÖZET Bu çalımanın amacı, Milli Eitim Bakanlıı na balı ilk ve ortaöretim kurumlarına ilk defa atanan memurların (öretmen, memur,

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Abstract

Anahtar Kelimeler: Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com YER ZORBALII VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ LKS

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

rol paylaımı ile çocuklar için örnek tekil edecek bir model olmasını salamaktır. Ancak günümüzde elerin aile içindeki rolleri paylatıı çou ailede

rol paylaımı ile çocuklar için örnek tekil edecek bir model olmasını salamaktır. Ancak günümüzde elerin aile içindeki rolleri paylatıı çou ailede Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUL ÖNCES DÖNEM

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı