BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI"

Transkript

1 BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİS BAŞKANI: Gündem gereğince;belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünün tarih ve M.10.2.BAL / sayılı; mezarlık biriminin çalışma prensiplerini,mezar yeri tahsisleri, tahsis edilen mezar yerlerinin inşaatlarının ve bakımlarının yaptırılması, defin ve cenaze nakil hizmetleri ile ilgili olarak hazırlanan Mezarlıklar Yönetmeliğini okutuyorum dedi ve okuttu. BALIKESİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR YÖNETMELİĞİ Madde-1 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Balıkesir Belediyesi sınırları dâhilinde faaliyet gösteren Sağlık İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Biriminin çalışma prensipleri, defin hizmetlerinin yapılması, mezar yeri tahsisleri, tahsis edilen mezar yerlerinin inşaatlarının ve bakımlarının yaptırılması, cenaze nakil hizmetleri v.b konuları düzenlemek. Madde-2 KAPSAM: Bu yönetmelik Balıkesir Belediyesi sınırları içersindeki mevcut ve yeni açılacak mezarlık alanları ile tüm cenaze defin ve nakil hizmetlerini kapsar. Madde-3 DAYANAK: Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/a, 18/m maddeleri ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 04/07/1931 tarihli ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mezarlıklar hakkındaki Nizamname, 19/01/2010 tarih sayılı resmi gazetede yayınlanan Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Madde-4 TANIMLAR: Belediye: Balıkesir Belediyesini, Meclis: Balıkesir Belediye Meclisini, Encümen: Balıkesir Belediye Encümenini, Başkan: Balıkesir Belediye Başkanını, Müdürlük: Balıkesir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünü, Müdür: Balıkesir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürünü, Birim: Balıkesir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Mezarlık Birimi, Birim Sorumlusu: Balıkesir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Mezarlık Birim Sorumlusunu,

2 BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Ölü: Tıbben beyin ve kalp ölümü gerçekleşen kişiyi, Cenaze: Kefenlenip define hazırlanmış ölüyü, Defin Hizmetleri: Cenazelerin şartlarına uygun olarak belirlenen mezarlık alanlarında gömülmesi ile tamamlanacak hizmetleri, Mezarlık Hizmetleri: Mezarlık alanlarında yürütülen tüm yapım, üst bakım, temizlik, peyzaj iş ve işlemlerini, Lahit: Kenarları taş veya beton duvar, üstü taş veya beton kapakla örtülecek şekilde standartların belediyece hazırlanmış mezarı, Gömme İzin Belgesi: Tabip veya gömme izin belgesi görevlisi tarafından verilen, cenazenin defninin yapılmasının uygun olduğunu gösterir belgeyi, Kefenleme: Cenazelerin şartlarına uygun olarak kefenlenmesine, Nakil Tabutu: Başka bir yerleşim yerine cenaze nakillerinde cenazenin dış ortamla irtibatını keserek mayi ve koku çıkışını önleyen uygun muhafaza malzemesi kullanılmış tabutu, Yol İzin Belgesi: Bulunduğu mahal dışına nakledilecek cenazeler için tabip veya ilgili belediyenin görevlisi tarafından verilecek tabutun sızdırmazlığının sağlandığını da gösterir belgeyi, Mezar Yeri Kullanım Tahsis Belgesi: Müdürlükçe tahsis edilen ebatları ve ihtiva ettiği bilgileri bu yönetmelikçe belirlenen mezar veya mezarların hak sahibinin ispata yarayan belgeyi, Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi: Mezarlıklarda, mezar üst inşası yapan kişilere Müdürlükçe verilen belgeyi, Mezar Bakım Yetki Belgesi: Mezarlıklarda, mezarlar üzerine yapılacak her türlü bakım, çiçek ve bitki dikimi yapan kişilere Müdürlükçe verilen belgeyi, Gömme İzin Belgesi Görevlisi: Gömme izin belgesi vermeye yetkili Tabip bulunmaması halinde bahse konu belgeyi düzenlemekle yetkilendirilmiş görevliyi, Cenaze Aracı Çalıştırma İzin Belgesi: Müracaatı halinde Belediyenin belirlediği koşulları sağlayan, müteşebbislere verilen izin belgesini, Gassal: Cenaze yıkama görevlisini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Madde 5: Sağlık İşleri Müdürünün Mezarlıkla İlgili Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Mezarlık ve cenaze hizmetleri ile ilgili yürürlükteki mevzuatla Belediyeye verilmiş görevlerden, yetkisi içinde olanların yerine getirilmesinin ve takibini sağlamak. 2. Mezarlık personelinin görev organizasyonunu yapmak, mezarlık birim sorumlusu koordinasyonuyla takip etmek.

3 BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İsmail OK'un Başkanlığında 26 üyenin katılımıyla Belediye Meclis Salonu nda toplandı 3. Mezarlık ve Cenaze hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri ilgili Başkan Yardımcısı ile koordine etmek. 4. Mezarlık Bilgi Sisteminin (MEBİS) işlevselliğini sağlamak. 5. Sorumlu olduğu personele rahat ve verimli çalışabilmesi için gerekli şartları (yer, malzeme, çalışma düzeni v.b) oluşturmak veya oluşturulmasını sağlamak. Madde 6: Mezarlık Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Belediyemize ait mezarlıkların idari işlerini yapmak, mezarlık ziyaretlerinin düzenini sağlamak, mezar inşası, mezar bakımı ve cenaze nakil hizmetlerinin işleyiş usul ve esasına uygun yürütülmesinin itina ile denetim ve takibini yapmak. 2. Mezar yeri tahsisi (Belediye Meclisinin belirlediği ücret tarifesine göre) yapmak, belgelerini düzenletmek, arşivletmek ve mezar yerlerinin organizasyonunun yapılmasını, denetimi sağlamak ve mezar yeri kapasitesi takibini yapıp yılsonu faaliyetinde raporlamak. 3. Cenaze sahiplerine def in organizasyonunun düzenlenmesinde, Din görevlisi ve Gassal temini konusunda yardımcı olmak, yapılan işlemlerin kayıt ve arşivlenmesini sağlamak, Mezar kazma, Gasilhane, Cenaze Nakil ve Defin Hizmetlerini organize etmek. 4. Dini bayramlar ve diğer özel zamanlarda vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmesi için gerekli olan düzenlenmelerin yapılmasını sağlamak, Mezarlık Alanı içerisinde Kuran-ı Kerim okuma yayını yapılmasını düzenlemek. 5. Belediye morgunun çalışma şartlarının düzeni, kontrolü ve takibinin yapılmasını sağlamak. 6. Düzenlenen evrakları kayıt izlemlerini tertip ve düzen içerisinde dosyalama yaparak gerekli süre içerisinde arşivde saklanmasını sağlamak. 7. Mezarlık biriminde çalışan tüm personelin izin, hasta sevk ve rapor vb. evraklarını ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Çalışan işçi personelin puantajlarını ve gereken evrakları düzenletmek, personel sayısı yeterli olduğu takdirde çalışma fazlasını hizmeti aksatmayacak şekilde izin olarak kullanımının düzenlemesini yapmak, liste halinde iş yerine astırmak ve amirine bilgi vermek. 8. Birime ve Alo Cenaze Hattı 188 e gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakılmasını sağlamak ve aksaklıkları ilgili birime bildirmek. 9. Mezarlık Bilgi Sisteminin (MEBİS) işlevselliğini sağlamak, aksaklıkları ilgili yerlere bildirmek. 10. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasar karşı korunması için gerekli tedbirleri aldırmak ve envanter değişikliklerini amirine bildirmek. 11. Araçlarda bulunan tabutların dezenfeksiyon, temizlik, bakım ve tamiratının yapılmasını sağlamak. 12. Cenazenin şehir içi ve şehir dışı nakillerinde ilgili mevzuatlar çerçevesince uygun koşullarda araçlar (belediye, kurum, özel-tüzel şahıs v.b) ile taşınmasının takibini yapmak, aksaklıkları amirine bildirmek. 13. İl dışı cenaze nakil belgesi talebi durumunda, cenaze nakil aracının uygun koşulları sağlandığını gösterir belgeleri ve aracı fiziki olarak gördükten sonra, nakil için gerekli Yol İzin Belgesi nin verilmesini sağlamak.

4 BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İsmail OK'un Başkanlığında 26 üyenin katılımıyla Belediye Meclis Salonu nda toplandı, 14. Hizmet sunumu sırasında oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda avans işlerinin yazışmalarını takip edilmesini sağlamak ve sonuçlandırmak. 15. Mezarlık Biriminde çalışan işçi personelin puantajlarını, çalışma düzenini ve mezarlık, defin, cenaze nakil hizmetleri sunumu sırasında gereken evrakların düzenlenmesini ve / veya düzenlettirilmesini sağlamak. 16. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. Madde 7: Mezarlık İşleri Büro Elamanının Görev ve Sorumlukları: 1. Birimine gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine sunmak. 2. Düzenlenen evrakları kayıt işlemlerinden düşerek tertip ve düzen içerisinde dosyalama yapar ve gerekli süre içerisinde arşivde saklamak. 3. Biriminde çalışan tüm personelin izin ve hasta sevk evrakları ilgili birimlere aktarmak. 4. Birime gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgililere aktarmak. 5. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak. 6. Resmi tatil günlerinde vefat eden şahısların cenaze def'in ruhsatlarının kaydını, takibini yapmak ve evrakları ilgili birimlere göndermek. 7. Resmi tatil günlerinde şehir dışına yapılan cenaze nakillerinin ücretleri ile ilgili belgeleri tanzim etmek, amirini bilgilendirmek. 8. Mezarlık Bilgi Sisteminin (MEBİS) işlevselliğini sağlamak, aksaklıkları ilgi yerlere iletmek. 9. Cenazenin şehir içi nakillerinde yasalar çerçevesince belediye araçları ve/veya uygun cenaze aracı ile taşınmasını sağlamak için gerekli takip evrakları düzenlemek. 10. İl dışı cenaze nakil talebin de, Gömme İzin Belgesini ibrazını takiben, aracının uygun koşulları sağlandığını gösterir belgeleri ve aracı fiziki olarak gördükten sonra, nakil için gerekli Yol İzin Belgesi ni düzenlemek. 11. Mezarlık Biriminde çalışan işçi personelin puantajlarını ve gereken evrakları düzenlemek, personel sayısı yeterli olduğu takdirde çalışma fazlasını hizmeti aksatmayacak şekilde izin olarak kullanımının düzenlemesini yapmak, amirine bilgi vermek. 12. Cenazelerin usulüne uygun def'in için hazırlatılmasını sağlamak. 13. Mezarlık Birimine ve Alo Cenaze Hattı 188 e gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakıp ilgililere bildirmek ve aksaklıkları amirine bildirmek. 14. Mezarlık bakım onarım, cenaze, defin ve nakil hizmetleri sunumu sırasında oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda avans işlerinin yazışmalarını yapmak, sonuçlandırmak ve ihtiyaçları temin etmek. 15. Arşiv odasının bakım ve kontrolünü yapmak, düzenli, kolay kullanımlı ve korunaklı bir arşivleme sistemi sağlamak. 16. Mezar yeri tahsisinde gerekli evrakları düzenlemek, kayıt altına alıp arşivlemek, lüzumu halinde resmi yazışmaları yapmak. 17. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

5 BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Madde 8: Mezarlık Defin Görevlisinin Görev ve Sorumlukları: 1. Mezar kazmak ve gerekli malzemelerin bakımı ve temini için amirini bilgilendirmek. 2. Cenaze defin yerine sandalye, kürek, hasır, tahta, ses cihazı götürmek, amirinden aldığı emir doğrultusunda defin işlemlerinin düzenini sağlamak. 3. Mezarlık içinde bulunan yolların temizliğini yapmak. 4. Mezarlık içinde bulunan çeşmelerin bakım, temizlik ve tamiratının yapılmasını sağlamak. 5. Mezarlık içinde bulunan umumi tuvaletlerin bakımı, temizliği ve her türlü arızaların tespitini yapmak ve tamir ettirmek. 6. Mezarlık içinde bulunan depoların tanzim, tertip ve düzenini yapmak. 7. Çay ocağının bakımı, düzeni ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. 8. Birime gelen Alo Cenaze Hattı 188 e gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bırakıp ilgililere bildirmek ve aksaklıkları amirine bildirmek. 9. Yapılması gereken tertip düzen ve temizliği yapmak, ziyarete gelen vatandaşlara rehberlik konusunda yardımcı olmak. 10. Mezarlık Hizmet Birimine bağlı odaların mesai saatleri haricinde kapalı tutulmasını sağlamak, uygunsuz kişilerin girmesine engel olmak. 11. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. Madde 9: Mezarlık Koruma Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları: 1. Kendisine tebliğ edilen saatte görevine gelmesi, görev devri yaparken bilgi aktarımına itina etmek, mezarlık alanı ve hizmet binası içerisinde ziyaretçilerin uygunsuz, gelişigüzel hareketlerine engel olmak. 2. Nöbetinde meydana gelen her türlü vukuatı en seri şekilde ilgili birimlere bildirmek. 3. Mezarlık gece aydınlatma sistemini kontrol etmek, patlayan ve yanmayan lambaların tespitini yaparak değiştirilmesini sağlamak. 4. Nöbet mahallinin (tüm mezarlık sahası) kontrolünü yapar, biten veya yarım durumda inşaatı devam eden kabirleri tespit ederek, çevre kirliliğine yol açan ve kabirlere zarar veren inşaatları durdurulmasını sağlayıp amirine bilgi verir. 5. Mezarlık içinde bulunan umumi tuvaletlerin bakımı, temizliği ve her türlü arızaların tespitini yapmak. 6. Mezarlık içinde bulunan depoların tanzim, tertip ve düzenini yapmak, gerekli güvenlik tedbirlerini belirlemek amirine bildirmek. 7. Mezarlık Birimine gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgililere aktarmak. 8. Mezarlık alanı etrafında bulunan koruyucu duvar ve tellerin devamlı bakımına azami dikkat ve itina göstermek. 9. Demirbaş eşyaların korunmasından birinci derece sorumludur. 10. Arşiv odasının bakım ve kontrolünü yapmak, gerekli güvenlik tedbirlerini almak. 11. Mezarlık alanı ve hizmet binası içindeki tespit ettiği kirli alanların temizlettirilmesini sağlamak,güvenlik tedbirlerinin ve asayişin sağlanmasında yetersiz kalınan noktalarda amirleriyle koordinasyona geçerek çözüm oluşturmak. 12. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

6 BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Madde 10: Mezarlık Şoförünün Görev ve Sorumlulukları: 1. Araçları göreve hazır halde bulundurmak, periyodik bakımları ve aracın günlü evrakları konusunda amirini bilgilendirmek. Amirin bilgisi dahilinde göreve gitmek. 2. Araçların bakımlı ve akaryakıt ikmalli durumda tutulmasını sağlamak. Aracın avandanlıklarının güncellenip aracın üzerinde bulunmasını takip etmek. 3. Görev dönüşü bakımlarının yapılmasını sağlamak. Görev sırasında oluşabilecek trafik kazalarında anında resmi görevlilere ve amirine haber vermek. 4. Şehir içi şehir dışına cenaze nakillerinin yasalar çerçevesince usulüne uygun yapılmasını sağlamak. 5. Araçlarda bulunan tabutların dezenfeksiyon, temizlik, bakım ve tamiratını yapmak. 6. Yıllık olarak kullanılan akaryakıt miktarını ve yapıları kilometre bilgilerini raporlayıp arşivlemek. 7. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. Madde 11:Mezarlık Zabıta Memurunun Görev ve Sorumlulukları: 1. Kendisine tebliğ edilen saatte görevine gelmesi, mezarlık alanı ve hizmet binası içerisinde ziyaretçilerin; uygunsuz,gelişi güzel hareketlerine engel olmak, tertip nizama uymamama konusunda ısrarcı olanlara gerekli yasal işlemleri uygulamak. Mezarlık alanında başıboş hayvan, dilenci, satıcı, küçük çocuk ve uygunsuz şahısların girişine, dolaşmasına engel olmak. 2. Nöbetinde meydana gelen her türlü vukuatı en seri şekilde ilgili birimlere bildirmesi, mezarlık alanı etrafında bulunan koruyucu duvar ve tellerin kontrolüne dikkat ve özen göstermek. 3. Nöbet mahallinin (tüm mezarlık sahası) kontrolünü yapar, biten veya yarım durumda inşaata devam eden kabirleri tespit ederek, çevre kirliliğine yol açan ve kabirlere zarar veren inşaatlara durdurulmasını sağlayıp amirine bilgi verir. 4. Mezarlı Hizmet alanı ve Hizmet Binası içindeki demirbaş eşyalarını korunmasından birinci derece sorumludur. 5. Birime gelen Alo Cenaze Hattı 188 e gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakılmasını sağlamak, ilgililere bildirmek ve aksaklıkları sorumlulara bildirmek. 6. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. Mezarlıklar Madde 12: Mezarların Ebatları: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM a) Bir mezarın uzunluğu 2m., eni 0,8 m. derinliği ise en az 1,5 m. olmalıdır. b) Hazır beton mezarların cenaze defninden sonra koku çıkışını önlemek için üzerleri en az 60 cm. toprakla örtülecek şekilde olmalıdır. c) İki mezarın yan yana aralığı, baş ve ayak taraflarından birbirine mesafesi küçük ve

7 muntazam bir yol teşkil etmek üzere 0,5 m. olmalıdır. d) Yedi yaşına kadar olan çocuklara mahsus mezarları aynı ada içerisinde 1 m. Uzunluğunda 0,5 m. Eninde ve en az 1,5 m. derinliğinde olmalıdır. BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Madde 13: Ölüm Halinde Yapılması Gereken İşlemler: 1. Gömme İzin Belgesinin Alınması: Ölen bir kişinin mezarlıklara defin edilmesi veya sınırlarımız dışında bir mezarlığa defin edilmek üzere nakil edilebilmesi için mutlak suretle Gömme İzin Belgesi alınması gerekmektedir. Gömme İzin Belgesi alınmadıkça ve ibraz edilmedikçe hiçbir cenaze defnedilemez. a) Ölümün evde olması durumunda, Gömme İzin Belgesi ilgili hekimler tarafından düzenlenir. (Sağlık Bakanlığına bağlı resmi ve özel sağlık kuruluşları, Belediye Tabibi, Toplum Sağlığı Hekimi, Aile Hekimi, Adli Tabip, Gömme İzin Belgesi Görevlisi, vb.) b) Hastanelerde veya özel yataklı tedavi ve rehabilitasyon kurumlarında (Sağlık Bakanlığına bağlı resmi ve özel sağlık kuruluşları) ölüm olduğunda Gömme İzin Kağıdı ilgili kurumun hekimleri tarafından düzenlenir. c) Adli Tıp veya Cumhuriyet Savcılığının el koyduğu cenazeler için verilen adli gömme izin yazılarının aslı ile defin işlemleri yapılır. d) Yurt dışından Cenazelerin Nakli Anlaşması Hükümleri ne göre belediye mezarlığına nakil getirilen cenazelerin nakil belgesinde cenazenin kimlik numarası, ad, soyad, baba adı, ölümün vuku bulunduğu yer, tarih, ölüm sebebi ve nakline izin verildiğinin, naklinin sakınca yaratmayacağının ibraz edilmesi zorunludur. Yurt dışında ölüp ülkemize getirilen cenazeler hudut sahiller hekimin Özel Uyarı Raporu yok ise mevcut Gömme İzin Belgesi ile usulüne uygun olarak defnedilir. Özel Uyarı Raporu varsa rapor doğrultusunda gerekli tedbirler alınarak belediye mezarlıklarına defin yapılır. e) Gömme İzin Kâğıdı eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulduktan sonra mühürlenip imzalanmalıdır. Mühürsüz, imzasız veya eksik doldurulan Gömme İzin Kâğıdı ile işlem yapılamaz. 1. Cenaze Defin Hizmetleri: a) Balıkesir Belediyesine ait mezarlıklarda, Belediye Meclisimizin tarih ve 275 sayılı kararı gereğince (mezar yeri ücreti hariç) defnedilecek cenazelerin şehir içi nakilleri, defin malzemeleri ve hizmetleri ücretsiz olarak yapılacaktır. Vatandaşlar Gömme İzin Kağıdı ile Mezarlık Birimine müracaat ettiklerinde Belediyemiz mezarlıklarına gömülecek cenazelerin; mezar kazma hizmeti, cenaze yıkama ve kefenleme hizmeti, cenaze nakil hizmeti, mezar tahtası, hazır vb. malzeme temin hizmetleri ücretsiz olarak yerine getirilecektir. b) Ölülerin yıkanması ve kefenlenmesi ilgili işlemlerin Belediyemize ait gasil hanelerde yapılması esastır. Ancak vatandaşlarımız kendi tercihleri ile bu hizmetleri sağlık kuruluşları gasil hanelerinden alabilirler. c) Gömme İzin Belgesi alınmış bütün cenazeler, Belediyemize ait mezarlara Mezarlıklar Nizamnamesinin 28. Maddesi uyarınca gün batımına kadar defnedilebilir. Gün batımından sonra bütün işlemler tamamlanmış olsa dahi defin yapılmaz. Ancak, zaruri bir durum olması veya cenazenin morgda bekletilmesinin sakıncalı olması halinde, Belediye Başkanının onayı ile defin yapılabilir. d) Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin defin işlemleri sırasında

8 Balıkesir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü veya ilgili Sağlık Kuruluşlarından görevlendirilecek bir sağlık görevlisi nezaretinde gerekli tedbirler alınır. Bu tür hastalıktan ölenlerin cenazeleri hiçbir suretle ve şekilde şehirlerarası nakil edilemezler. BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Madde 14: Mükerrer Defin: Ölüm tarihinden itibaren beş yılını tamamlayan her tür mezara mükerrer defin yapılabilir. Bu nedenle tahsisli mezarlarda, adına tahsis yapılan kişi veya kanuni mirasçılarından mümkünse tümünün muvafakatı alınarak, umumi yerde bulunan mezarlar ise kanuni mirasçılarından birinin muvafakatı alınarak mükerrer defin işlemi yapılır. Madde 15: Mezarlık Defteri: Her mezarlıkta oraya gömülen cenazelerin; ad soyadı, TC kimlik numarası, baba adı, doğum tarihi, ölüm tarihi, adresi, ölüm sebebi, gömme izin belgesi numarası ve hangi numaralı mezara gömüldüklerini gösteren Mezarlık Defteri tutulacaktır. Madde 16: Mezar Yeri Kullanım Tahsis Belgesi: Belediye tarafından mezar sahiplerine; bedel karşılığı alınan mezarların kullanıp hakkını satın alan kişiye ait olduğunu kullanım tahsisini varislerine devredebileceğini ve mezar yerine yapılacak mükerrer defnin ancak varislerinin uygun göreceği kişilere ait olabileceğini belirtir, Mezar Yeri Kullanım Tahsis Belgesi verilir. Mezar sahipleri; sahip oldukları arazi sınırlarını taşacak şekilde merdiven, basamak veya bunlara benzer yapılar yapamazlar sahip oldukları alanda belediyenin izin verdiği standartlara uygun düzenleme yapabilirler. Madde 17: Mezarların Yapım-Onarım ve Bakımı: a) Mezarlıklarda, mezar üstüne yapılacak mezar üstü yapılır, Belediyeden Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Ancak, birinci derecede yakınlarına ait mezarı onarmak isteyen kişilerden yetki belgesi şartı aranmaz. (Veraset İlamı, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği veya Kimlik Belgesi ile ispatlaması durumunda gerekli onarımı yapabilirler.) b) Mezarların üzerine yapılacak mezar üstü yapılara, ölüm tarihinden itibaren beş yıl içerisinde yetki belgesi alınması şartıyla izin verilir. c) Mezarlıklar Nizamnamesinin 36. Maddesine göre; ölüm tarihinden itibaren üç ay dolmadıkça, yetki belgesi alınmış olsa dahi mezar yeri onarımına müsaade edilmeyecektir. d) Belediye sınırları içerisinde bulunan mezarlar üstlerinde yapılacak mezar üstü yapılarda; belediyenin belirleyeceği standartlar dışında, demir parmaklık vb. yapı kullanılmayacaktır. e) Mezar üst yapısı anıt mezar tarzında düzenlenebilmesi için mutlaka Başkanlık Onayı ile izin alınması gerekir. f) Belediye Meclis kararı ile mezar üst yapılarına belirli standartlar getirilebilir. g) Mezar üst yapılarının yapımı sırasında yollara, mezarlara, ağaçlara ve çiçeklere zarar verilmeyecektir. İnşaat malzeme ve artıkları mezarlıkta kesinlikle bırakılmayacaktır. Bunlara dikkat etmeyenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

9 h) Mezarlıklarda mezar inşaatı yapan gerçek ve tüzel kişilerin ölçülerin dışına taşmaları veya izinsiz mezar yapmaları halinde, yaptığı mezar yıktırılır. Tekerrürü halinde yine yapılan mezar yıktırılarak, ilgili kişinin Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi iptal edilir. (Bir yıl Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi Verilmez.) BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İsmail OK'un Başkanlığında 26 üyenin katılımıyla Belediye Meclis Salonu nda toplandı i) Mezarlıklarda, mezar üzerine yapılacak her türlü bakım, çiçek ve bitki dikimi Müdürlükten Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Ancak, birinci derecede yakınlarına ait mezar bakım yapmak isteyen kişilerden, (Veraset İlamı, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği veya Kimlik Belgesi İle İspatlaması durumunda) yetki belgesi istenmeyecektir. j) Mezar üstü bakımı esnasında başka mezarlar tahrip edilemez, kazara tahribat olursa; tahribatı yapan onarımını da orijinaline uygun olarak yapmak zorundadır. Mezar üstü bakım onarım işlemleri sonrasında arta kalan çöp, moloz, kum ve toprakların mezarlık dışına çıkarılması, mezarı yapan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüğü altındadır. Bu kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılabilir. k) Mezar bakım ve onarım işi, bakımı yapılacak mezar üstü ile sınırlıdır. Mezar dışına yapılacak işlemler (Ağaç dikmek, Çeşme yapmak vs.) mezarlık personelinin kontrolü ve denetiminde izinli olarak yapılacaktır. l) Mezar Yeri Yapım ve Onarım Yetki Belgesi için, Belediye Meclisince belirlenen tarifeden ücret alınır. m)mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi alabilmek için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gereklidir. 1. İşyeri Açma Çalıştırma Ruhsatı (Belediye Zabıta Müdürlüğünden) 2. Belediye veznesine yatırılacak çalışma izin belgesi harç makbuzunun kendisi veya fotokopisi (Müdürlükçe Aslı Gibidir tasdikli) 3. Taahhütname. (Mezarlık alanı içersinde kurallara usul ve esaslara aykırı tutum ve davranışların da ısrarcı olması halinde uygulanacak olan cezai müeyyideleri kabulüne dair) 4.Yıllık Çalışma Belgesi almış taşçıların yanında çalıştıracakları usta veya işçilerin;(mezarlık bakım yetki belgesi uygulaması başladığında belge almasını sağlamak) Nüfus Cüzdanı Örneği. (Aslını ibraz etmek suretiyle) 2 Adet Fotoğraf. Madde 18:Cenaze Nakli: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM a) İlgili kurum ve kuruluşlardan Gömme İzin Kâğıdı alan vatandaşlar, Mezarlıklar Birimine müracaat ederek cenaze nakil hizmetlerinden faydalanabilirler. b) Cenaze nakil hizmeti Belediye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait cenaze araçları ve Balıkesir Belediyesi tarafından izin verilen gerçek ve tüzel kişilerin bu işe mahsus cenaze araçlarıyla şehir içi ve şehirler arası olarak gerçekleştirilir. c) Cenaze nakil işlemleri yalnızca cenaze nakline mahsus araçlarla yapılır. Cenaze nakilleri için ayrılan araçlar, hiçbir surette başka amaçla kullanılamaz. d) Hasta Nakil Ambulansı ve Acil Müdahale Ambulansı ile cenaze naklinin yapılmaması esastır. e) Cenaze Nakil araçları, açık veya kapalı kasa olabilir. Nakil esnasında tabut

10 etrafında cenaze yakınlarının oturmasını engellemek amacıyla oturak bulundurulamaz. f) Şehirlerarası nakil yapılacak cenaze nakil aracı kapalı kasa olmalı ve araçta soğutma tertibatı veya soğutma tertibatı olan özel tabut bulunmalıdır. g) Şehirlerarası nakil yapılacak cenazelerin; yolda cenazeyi sarsmayacak, koku ve sıvı alıntısına izin vermeyecek şekilde iç yalıtımı yapılmış nakil tabutu ile taşınması gereklidir. BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI h) Şehirlerarası nakli yapılacak Gömme İzin Kâğıdı olan cenazeler için Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli doktor, bulunmadığı zamanlarda sağlık memuru ve/veya çevre sağlık memuru oda bulunmuyorsa uygun mezarlık görevlisi tarafından cenazenin naklinde bir sakınca olmadığına dair Yol Nakil İzin Belgesi verilecektir. Cenaze naklinin uygun araçla yapılıp yapılmadığı, tabutun uygunluğu Yol Nakil İzin Belgesi veren görevli tarafından denetlenecektir. Görevlinin istediği belgeleri ibraz etmek zorunludur. i) Gömme İzin Kâğıdı alınmamış ölülere veya ceset bakiyelerine Yol Nakil İzin Belgesi kesinlikle verilmez. j) Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıklardan vefat edenlerin, vefatlarının üzerinden bir sene geçmeden bulunduğu beldeden yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir beldeye nakli yasaktır. k) Cenaze Nakil Aracı Çalıştırma İzin Belgesi alabilmek için istenen belgeler: 1) İşyeri Açma Çalıştırma Ruhsatı.(Belediye Zabıta Müdürlüğünden) 2) Sürücü Belgesi Fotokopisi.(Onaylı) 3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.(Onaylı) 4) Sabıka Kaydı.(Savcılıktan) 5) Cenaze nakil aracı olarak işlenmiş, aracın soğutma tetibatının olduğunu gösterir trafik tescil fotokopisi.(aslını ibraz etmek suretiyle) 6) İkametgâh Belgesi. 7) Taahhütname.(Belediye meclisinin belirlediği ücret tarifesine uyacağına, Reklam amaçlı çevreyi rahatsız edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağına, belediyenin belirlediği usul ve esaslara uyacağına, uymadığı taktirde hakkında uygulanacak cezai müeideleri kabul edeceğine dair) 8) 2 Adet Fotoğraf.(4x6 son üç ayda çekilmiş olacak) 9) Belediye veznesine yatırılacak çalışma izin belgesi harç makbuzunun kendisi veya fotokopisi.(müdürlükçe Aslı Gibidir tasdikli) Madde 19:Cenazenin Mezardan Çıkarılması ve Nakli: a) Mezardan çıkarılıp, nakli yapılacak cenazeler için Başkanlık onayı gereklidir. Ancak, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mahkemelerin yazılı talepleri ile otopsi yaptırılacak cenazelerin mezardan çıkarılmasını istemesi halinde, Başkanlık onayı aranmaz. b) Mezardan çıkarılıp nakli yapılacak cenazeler için, defter kayıtlardan Gömme İzin Kâğıdı sureti çıkarılıp naklinin uygun olup olmadığı konusunda Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli doktorun onayı gereklidir. c) Kolera, veba, çiçek, şarbon, cüzam, tifüs ve ruam gibi toplum sağlığını tehdit edici

11 hastalıklarından vefat edenlerin nakli yapılamayacağı gibi, bu tür hastalıklarından vefat etmiş olanların cenazelerinin mezardan çıkarılıp başka bir mezarlığa nakli, defin tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe yapılamaz. d) Mezardan çıkarılıp şehirlerarası nakli yapılacak cenazeler, Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli doktorun, doktor bulunmadığı zamanlarda sağlık memurunun nezaretinde gerekli sıhhi tedbirler alınarak tabutlanır ve nakli gerçekleştirilir. BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İsmail OK'un Başkanlığında 26 üyenin katılımıyla Belediye Meclis Salonu nda toplandı BEŞİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler: Madde 20) Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan mezarlık alanları dışında defin yapılamaz. Madde 21) Gömme İzin Belgesi alınmadıkça ölü kabul edilemez ve gömülemez. Madde 22) Mezarlıkların işletme ve işlettirilme sorumluluğu Balıkesir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne aittir. Ancak mezarlık hizmetlerinin özelliği nedeniyle, Belediye Başkanlığına bağlı tüm idari ve teknik birimler mazeret göstermeksizin Sağlık İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Birimine katkıda bulunmakla yükümlüdürler. Madde 23) Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Birimi bünyesinde istihdam edilen görevliler, her ne ad altında olursa olsun, bahşiş ve hediye alamazlar. Madde 24) Mezarlık sahası içerisinde; otlatmak maksadıyla hayvan sokmak, satıcılık yapmak, dilencilik yapmak, para karşılığı Kuran-ı Kerim okumak, mezarların üzerlerine oturmak, taşlarını tahrip etmek, çiçekleri koparmak, mezarlık sahası içerisine çöp atmak veya inşaat atıklarını atmak, konulmuş levhaları sökmek veya yerlerini değiştirmek, ağaçların üzerine işaret koymak, izin almadan ağaç dikmek ve halkın huzurunu bozucu davranışlar; mezarlık güvenlik görevlileri ve mezarlık görevlilerince engellenir. Madde 25) Tüm ziyaretçiler, mezarlıklarda uygulanan kurallara uymak zorundadırlar. Aksi davranışta bulunanlar derhal mezarlıktan dışarı çıkartılır. Madde 26) Güneş battıktan sonra mezarlıklara dışarıdan kimse giremez ve görevlilerce misafir kabul edilemez. Madde 27) Mezarlık içersine yapılacak çeşmelerin yerleri idare tarafından planlanır. Belirlenen yerler dışında çeşme yapılamaz. Yürürlük: ALTINCI BÖLÜM Son Hükümler Madde 28) Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 29) Bu yönetmelik hükümlerini Balıkesir Belediye Başkanı yürütür. MECLİS BAŞKANI: Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünün Mezarlıklar Yönetmeliğin

12 okunmasına müteakip, okunan bu yönetmelik üzerinde bir görüş belirtmek isteyen bulunup bulunmadığını sordu. Herhangi bir görüş belirtmek isteyen olmadığına göre oylamaya geçileceğini bildirdi. Yapılan oylama neticesinde; Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünün Mezarlıklar Yönetmeliği, Belediye Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

T.C ÇANAKKALE BELEDİYESİ MEZARLIK VE DEFİN HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ÇANAKKALE BELEDİYESİ MEZARLIK VE DEFİN HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ÇANAKKALE BELEDİYESİ MEZARLIK VE DEFİN HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Çanakkale Belediyesi sınırları dahilinde faaliyet

Detaylı

Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik Denizli Belediyesi sınırları içerisindeki mevcut ve yeni açılacak mezarlık alanları ile tüm defin hizmetlerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik Denizli Belediyesi sınırları içerisindeki mevcut ve yeni açılacak mezarlık alanları ile tüm defin hizmetlerini kapsar. MEZARLIKLAR YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Denizli Belediyesi sınırları içerisinde meydana gelen ölümlerin belgelenmesi, mezarlık, cenaze ve defin işlemlerinin düzenlenmesidir.

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Çanakkale Belediyesi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ CENAZE NAKİL VE DEFİN TALİMATI

GEBZE BELEDİYESİ CENAZE NAKİL VE DEFİN TALİMATI GEBZE BELEDİYESİ CENAZE NAKİL VE DEFİN TALİMATI Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı cenazenin ölümünden defnine kadar bütün iş ve işlemlerin usullerini belirlemektir. Kapsam

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ CENAZE NAKİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç:

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/7 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/7 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/7 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5854-2000/43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/ 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA 01.05.2000 GENELGE

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hedef ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Yapı Kontrol Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠ Amaç T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir.

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir. Ölü Defin Ruhsatları Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5852-2000/41 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/5852 KONU : Ölü Defin Ruhsatları ANKARA 01.05.2000

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı