ISO ÇYS Uygulamasının Kuruluşlara Avantaj Sağlayabilecek Unsurlar Üzerindeki Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 14001 ÇYS Uygulamasının Kuruluşlara Avantaj Sağlayabilecek Unsurlar Üzerindeki Etkileri"

Transkript

1 ISO 141 ÇYS Uygulamasının Kuruluşlara Avantaj Sağlayabilecek Unsurlar Üzerindeki Etkileri 1. Serdar K. YAVUZ a, 2. Hasan TOĞRUL b,*, 3. Belkıs ÖZKARA c a Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı, Ankara, 61 b Afyon Kocatepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar, 32 c Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Bölümü, Afyonkarahisar, 32 * Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Ahmet Necdet Sezer Kampus Gazlıgöl Yolu, 32 AFYONKARAHİSAR, Özet Çevre yönetim sistemlerini oluşturmuş ve ISO 141 ÇYS Standardı ile belgelendirmiş olan Türkiye deki sanayi kuruluşlarında yapılan anket çalışmasında, kuruluşların %3,8 i ISO 141 uygulamasının rekabet avantajı üzerindeki etkisinin olumlu olduğunu, %9 u ürün imajı üzerindeki etkisinin olumlu olduğunu, %3,8 i ürün kalitesi üzerindeki etkinin olumlu veya çok olumlu düzeyde gerçekleştiğini, % 61, i satışlar üzerindeki etkisinin olumlu veya çok olumlu olduğunu, % 46,2 si pazar payı üzerindeki etkisinin olumlu olduğunu belirtmiştir. Verilen tüm cevapların ortalaması, ISO 141 uygulamasının yeni pazarlara girme fırsatı üzerinde olumluya çok yakın bir düzeyde katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Bu sonuç, kuruluşların çevre koruma yönünden yeni pazarlara girme engellerinin, uluslar arası alanda geçerliliği olan 141 standardının uygulanması ile ortadan kalkabileceğini ortaya koymaktadır. Otomotiv, gıda ve enerji sektörleri tarafından verilen cevapların ortalamasının güvenilirlik sınırları içinde olması ISO 141 uygulamasının maliyet tasarrufu üzerinde de olumlu etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: ISO 141, Avantaj unsurları, Kimya, Gıda, Otomotiv Giriş 1992 yılında gerçekleştirilen Rio Konferansı nda sürdürülebilir kalkınma anlayışının benimsenmesi, kamuoyunda çevre koruma bilincinin gelişmesi ve yönetimlerin talepleri gibi birçok faktör, özellikle sanayi kuruluşlarının çevreye bakış açılarında bir gelişim yaşanmasına neden olmuştur. Geçmişte çevreyi bir maliyet unsuru olarak gören bu kuruluşlar, çevre ve kalkınmanın birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu anlayarak, çevre yönetimi uygulamalarını benimsemeye başlamışlardır [1]. Çevre yönetimi uygulamalarının benimsenmeye başlaması, çevreyle ilgili çalışmaları daha sistematik hale getirecek yönetim sistemlerine olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda, değişik ülkelerde Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) standartları geliştirilmeye başlanmıştır. Ancak, değişik ülkelerdeki farklı ÇYS standardı uygulamalarının, başta ülkeler arasındaki ticareti olumsuz etkilemesi olmak üzere birçok sakıncalarının olacağının anlaşılması, uluslararası kabul gören ve çevre konusunda uluslararası toplumdaki ortak çabaları daha verimli kılacak bir ÇYS standardının geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaç, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu nun (ISO), ISO 141 adını verdiği ÇYS standardını 1996 da yayınlamasına vesile olmuştur. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bu standart, zamanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gözden geçirilmiş ve revize edilmiş hali 24 yılında tekrar yayınlanarak kullanıma sunulmuştur. Bir kuruluşa önemli çevresel konularda bilginin ve yasal şartların dikkate alınması için gerekli politika, amaç ve hedeflerini belirlemesine yardım eden bu standart, her çeşit ve büyüklükteki kuruluşa uygulanabilir ve değişik coğrafi,

2 kültürel ve sosyal şartlara ayarlanabilir. Tarafsız olarak denetlenebilen şartlar içeren ISO 141, kirliliğin önlenmesine ve sürekli iyileştirmeye yönelik olarak yürürlükteki yasal şartlara ve kuruluşun uymayı kabul ettiği diğer şartlara uymak için, çevre politikasının ötesinde çevre performansı için mutlak şartlar ortaya koymaz. Bu da benzer faaliyetlere sahip farklı çevre performansları olan farklı kuruluşların tümünün de ISO 141 şartlarını yerine getirmesini mümkün kılar [2]. TS EN ISO 141 ÇYS Standardı belgesine sahip olmak isteyen kuruluşların takip edecekleri yol akış diyagramı halinde Şekil 1 de sunulmaktadır. TS EN ISO 141 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME SÜRECİ Ekip Oluşumu TS EN ISO 141 Standardının Temini Yönetimin Bilgilendirilmesi Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi Çevre Yönetim Sistemi Çalıştayı / Uygulama Planlama Yapılması Yasal Şartlarn Temini, İncelenmesi, Belge ve İzinlerin Alınması İlgili Tarafların Görüşleri İlk Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Politika/Hedef ÇYS Programları Dokümanların Hazırlanması Tüm Çalışanların Bilgilendirilmesi Uygulama, Kontrol, İletişim İç Tetkiklerin Yapılması Veri Analizi Kayıtların Oluşturulması / Muhafazası Müracaat Dokümanlarının Temini Türk Standart ları Enstitüsü ne Başvuru Ön Tetkik (Talep Edildiminde) Gözden Geçirme ve Revizyonlar Performansın Takibi / Sürekli İyileştirme Faaliyetleri Belgelendirme Aşaması Şekil 1 TS EN ISO 141 ÇYS Belgelendirme Sürecinde İzlenen Yol [3]

3 Bu araştırmanın amacı, ISO 141 ÇYS uygulamasının, rekabet, imaj, kalite, pazar payı, verimlilik, maliyet tasarrufu gibi kuruluşlara avantaj sağlayabilecek unsurlar üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın Kapsamı Yapılan alan araştırmasının ana kütlesi, Türkiye de faaliyet gösterip, ISO 141 ÇYS Standardı ile belgelendirilmiş ve anketin doldurulduğu tarihte belgelerinin geçerliliği devam eden tüm sanayi kuruluşlarıdır. Bu ana kütleyi temsil etmek üzere, sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu iller arasından 7 tanesi belirlenmiştir. Bu kapsamda, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Mersin illerindeki ISO 141 ÇYS Standardı belgeli sanayi kuruluşları araştırmanın örneklemine dâhil edilmiştir. Bu illerden toplanan 4 adet doldurulmuş Anket Formu, araştırmada istatistikî analize tabi tutularak değerlendirilmiştir sorularda kuruluşların yapısına yönelik sorulara yer verilmiştir. Ankette sonraki 14 soru ise, ISO 141 ÇYS uygulamasının, rekabet, imaj, kalite, pazar payı, verimlilik, maliyet tasarrufu gibi kuruluşlara avantaj sağlayabilecek unsurlar üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Örneklemden elde edilen doldurulmuş Anket Formları ndaki veriler, Excel Programı vasıtasıyla değerlendirilmiştir. Değerlendirmede, istatistik analizler yardımıyla bulgulara ulaşılmıştır. Frekans ve yüzde dağılımlar şeklinde elde edilen bulguların özetlenmesinde ise şekil ve çizelge gösterimlerden yararlanılmıştır. 4 soruluk anketin bu çalışmada sunulan bilgilerle ilgili kısmı Çizelge 1 de görülmektedir. Çizelge 1 Anket formunun çalışmayla ilgili bölümü 1) İşletmenizin faaliyette bulunduğu sektör:... 2) İşletmenizin ortaklık yapısı: [ ] %1 Yerli [ ] Yabancı ortakların payı % den az [ ] %1 Yabancı [ ] Yabancı ortakların payı % yada daha fazla 3) ISO 141 ÇYS Sertifikası dışında, işletmenizde aşağıdaki sistem belgelerinden mevcut olanları işaretleyiniz. [ ] [ ] OHSAS [ ] HACCP [ ] ISO 22 [ ] Diğer:... İşletmenizde ISO 141 ÇYS uygulamasının aşağıdaki faktörlere etkisini değerlendiriniz (lütfen uygun seçeneği daire içine alınız). 1-Çok olumsuz 2-Olumsuz 3-Etki yok 4-Olumlu -Çok olumlu 4) Rekabet avantajına etkisi ) Şirket imajına etkisi ) Ürün imajına etkisi ) Ürün kalitesine etkisi ) Satışlara etkisi ) Yeni pazarlara girme fırsatlarına etkisi ) Verimliliğe etkisi

4 Sonuçlar ve Tartışma Kuruluşların faaliyette bulundukları sektör sınıfları Çizelge 2 de sunulmuştur. Çizelge 2 Kuruluşların Faaliyette Bulundukları lerin Dağılımı Freka Yüzde ns (%) Otomotiv 1 2, Kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik 1 2, Gıda, içki ve tütün 6 1, Taş ve toprağa dayalı 12, Enerji 3 7, Metal eşya, makine, teçhizat, mesleki aletler 2, Tekstil 2, Kâğıt, kâğıt ürünleri ve basım 1 2, Diğer 1 2, Toplam 4 1, Çalışmanın gerçekleştirildiği kuruluşların % i tamamen yerli sermayenin elinde bulunmakta, %1 i ise tamamen yabancı sermayelidir. Yabancı ortaklı kuruluşların, yerli sermaye payının % veya daha fazla olduğu kuruluşların oranı %12, dir. Alan araştırması sonuçları, kuruluşların % 22, nin orta, %77, nin ise büyük ölçekli kuruluş olduğunu göstermektedir. Şekil 2 de sektör bazında kuruluşların ISO 141 ÇYS ile birlikte sahip oldukları diğer yönetim sistemi belgelerinin frekans dağılımı sunulmuştur. Dağılım , ,1 ISO 22 13,2 ISO/TS ,9 7,9 7, ISO/TS ,6 2,6 2,6 2, ISO/TS ISO 141 ÇYS Dışındaki Sistem Belgeleri ISO 271 EMAS Şekil 2: Kuruluşların Birlikte Kullandıkları Sistem Belgelerinin Dağılımı Frekans Yüzde ISO/TS Şekil 2 den kuruluşların %92,1 nin en az bir kalite yönetim sistemi belgesine, ISO 141 ÇYS Standardı da dâhil, kuruluşların %39, nin dört farklı yönetim sistemi standardı belgesine, %76,2 sinin ise en az üç farklı yönetim sistemi standardı belgesine sahip olduğu görülmektedir. Ankete katılan kuruluşların %81,6 sı hem hem de belgesine sahiptir. ISO 91 belgeli kuruluş oranının yüksek çıkmasında, bu standardın yönetim sistemi mantığının temel standardı olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. belgesine sahip

5 kuruluşların oranının yüksek çıkması ise, ankete katılan kuruluşların iş sağlığı ve güvenliğine verdikleri önemin açık bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Şekil de dikkat çekici hususlardan birisi de, ISO 271 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve EMAS belgeli birer tane kuruluş olmasıdır. Daha önce kuruluşların %87, nin AB ülkelerine satış faaliyetinde bulunduğu ifade edilmekle birlikte, sadece bir kuruluşun EMAS belgesine sahip olması, ISO 141 ÇYS nin AB ülkeleri de dâhil uluslararası toplumda geçerliliği kabul edilen bir standart olduğunun açık göstergesi olarak değerlendirilmektedir. ISO 141 ÇYS uygulamasının rekabet avantajı üzerine etkisinin araştırıldığı anket sorusunda tüm kuruluşların cevaplarının yüzde dağılımı Şekil 3 (a) ve verilen cevapların Ortalama ± %9 Güvenilirlik sınırına göre sektör ortalamalarının dağılımı ise Şekil 3 (b) de sunulmaktadır. Şekil 3 (a) da görüldüğü üzere, kuruluşların %3,8 i ISO 141 ÇYS uygulamasının rekabet avantajı sağlama üzerindeki etkisinin olumlu, %2, i de çok olumlu olduğunu belirtmiştir. Ancak, kuruluşların %7,7 si ISO 141 ÇYS uygulamasının rekabet avantajını olumsuz etkilediğini ifade etmiştir. ISO 141 ÇYS uygulamasının rekabet avantajını olumlu etkilediğini belirten kuruluşların cevapları güvenilirlik sınırları içerisinde de yer almaktadır. Şekil 4.26 (b) deki dağılımından, otomotiv, kimya, gıda, kâğıt ve diğer olarak adlandırılan sektörlerdeki kuruluşlarca verilen cevapların ortalamasının güvenilirlik sınırları içinde olduğu görülmektedir. Verilen tüm cevapların ortalaması, ISO 141 ÇYS uygulamasının rekabet avantajına olumlu ya yakın bir katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Bu sonuç, ISO 141 ÇYS uygulamasının maliyeti nedeniyle rekabet avantajını olumsuz etkileyeceği yönündeki görüşlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koymaktadır ,8 (a) % Dağılım , 7,7 17,9 2, Ç.Olumsuz Olumsuz Etki Yok Olumlu Ç.Olumlu Derecelendirme Ölçeği Ortalamaları (b) Ortalama Alt Güven Sınırı Üst Güven Sınırı Otomotiv Kimya Gıda Çimento Enerji Metal Tekstil Kağıt Diğer Ortalama Standart Sapma Güvenilirlik (μ=,) Alt Güven Sınırı Üst Güven Sınırı 3,872,833,28 3,614 4,13 Şekil 3 ISO 141 ÇYS Uygulamasının Rekabet Avantajı Sağlama Üzerine Etkisi: (a) Cevapların Yüzde Dağılımı, (b) Güvenilirlik Sınırlarına Göre Ortalamalarının Dağılımı

6 ISO 141 ÇYS uygulamasının kuruluşun imajı üzerine etkisinin araştırıldığı anket sorusunda tüm kuruluşların cevaplarının yüzde dağılımı Şekil 4 (a) ve verilen cevapların Ortalama ± %9 Güvenilirlik sınırına göre sektör ortalamalarının dağılımı ise Şekil 4 (b) de sunulmaktadır. Şekil 4 (a) da görüldüğü üzere, kuruluşların % 7, i ISO 141 ÇYS uygulamasının kuruluşun imajı üzerindeki etkisinin çok olumlu olduğunu, % 4 ı da olumlu olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, ankete katılan 1 kuruluş hariç diğer tüm kuruluşlar, ISO 141 ÇYS uygulamasının kuruluşun imajını olumlu veya çok olumlu şekilde etkilediğini ifade etmiştir. Şekil 4.27 (b) deki dağılımından, otomotive, gıda, çimento ve tekstil sektörlerinde verilen cevapların ortalamasının, güvenilirlik sınırları içinde olduğu görülmektedir. Verilen tüm cevapların ortalaması, ISO ÇYS 141 uygulamasının kuruluş imajına çok olumlu ya yakın bir katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Bu sonuç, ISO 141 ÇYS uygulamasının toplum ve diğer paydaşlar nezdinde çevreye duyarlı kuruluş imajı oluşturduğunun açık bir göstergesidir. Ayrıca kuruluş imajının olumlu olması, rekabet avantajını da olumlu yönde etkileyebilecek bir husus olarak değerlendirilmektedir , (a) % Dağılım , 1,, 2, Ç.Olumsuz Olumsuz Etki Yok Olumlu Ç.Olumlu Derecelendirme Ölçeği Ortalamaları (b) Ortalama Alt Güven Sınırı Üst Güven Sınırı Otomotiv Kimya Gıda Çimento Enerji Metal Tekstil Kağıt Diğer Ortalama Standart Sapma Güvenilirlik (μ=,) Alt Güven Sınırı Üst Güven Sınırı 4,,2,171 4,379 4,721 Şekil 4 ISO 141 ÇYS Uygulamasının Kuruluş İmajı Üzerine Etkisi: (a) Cevapların Yüzde Dağılımı, (b) Güvenilirlik Sınırlarına Göre Ortalamalarının Dağılımı Kuruluşların %9 u ISO 141 ÇYS uygulamasının ürün imajı üzerindeki etkisinin olumlu olduğunu, %2,6 sı da çok olumlu olduğunu belirtmiştir. Kimya sektörü hariç diğer tüm sektörlerde verilen cevapların ortalamasının güvenilirlik sınırları içinde olduğu, kimya sektöründe verilen cevapların ortalamasının da üst güven sınırına çok yakın olduğu belirlenmiştir. Verilen tüm cevapların ortalaması, ISO 141 ÇYS uygulamasının ürün imajın olumlu bir katkı sağladığını ortaya koymaktadır. ISO 141 ÇYS bir ürün belgelendirme standardı değil sistem belgelendirme

7 standardı olmakla birlikte, ürün imajına olumlu katkı yapması, toplumda bu uygulama ile çevreye daha duyarlı bir üretim ve ürün yapıldığı anlayışının oluşması olarak değerlendirilmektedir. ISO 141 ÇYS uygulamasının ürün kalitesi üzerine etkisinin araştırıldığı anket sorusunda tüm kuruluşların cevaplarının yüzde dağılımı Şekil (a) ve verilen cevapların Ortalama ± %9 Güvenilirlik sınırına göre sektör ortalamalarının dağılımı ise Şekil (b) de sunulmaktadır. Şekil (a) da görüldüğü üzere, kuruluşların %38, i ISO 141 ÇYS uygulamasının ürün kalitesi üzerinde bir etkisinin olmadığını belirtmekle birlikte, kuruluşların %3,8 i ürün kalitesi üzerindeki etkinin olumlu veya çok olumlu düzeyde gerçekleştiğini ifade etmiştir. Şekil (b) deki dağılımından, otomotiv, gıda ve metal sektörlerinde verilen cevapların ortalamasının güvenilirlik sınırları içinde olduğu görülmektedir. Verilen tüm cevapların ortalaması, ISO 141 ÇYS uygulamasının ürün kalitesi üzerinde olumlu ya yakın bir katkısının olduğunu göstermekle birlikte, bu katkının anlamlı bir düzeyde olmadığını da ortaya koymaktadır. Alan araştırmasında buna yakın bir sonucun çıkması beklenmekteydi. Çünkü, ISO 141 ÇYS bir kalite standardı değil, çevresel amaçlara ulaşmayı sistematik hale getirmeyi hedefleyen bir standarttır. 4 38, 3,9 (a) % Dağılım ,9 1 2,6,1 Ç.Olumsuz Olumsuz Etki Yok Olumlu Ç.Olumlu Derecelendirme Ölçeği Ortalamaları (b) Ortalama Alt Güven Sınırı Üst Güven Sınırı Otomotiv Kimya Gıda Çimento Enerji Metal Tekstil Kağıt Diğer Ortalama Standart Sapma Güvenilirlik (μ=,) Alt Güven Sınırı Üst Güven Sınırı 3,61,93,29 3,32 3,9 Şekil ISO 141 ÇYS Uygulamasının Ürün Kalitesi Üzerine Etkisi: (a) Cevapların Yüzde Dağılımı, (b) Güvenilirlik Sınırlarına Göre Ortalamalarının Dağılımı ISO 141 ÇYS uygulamasının ürün satışları üzerine etkisinin araştırıldığı anket sorusunda tüm kuruluşların cevaplarının yüzde dağılımı Şekil 6 (a) ve verilen cevapların Ortalama ± %9 Güvenilirlik sınırına göre sektör ortalamalarının dağılımı ise Şekil 6 (b) de sunulmaktadır.

8 Şekil 6 (a) da görüldüğü üzere, kuruluşların %61, i ISO 141 ÇYS uygulamasının satışlar üzerindeki etkisinin olumlu veya çok olumlu olduğunu belirtmiştir. Kuruluşların %33,3 ü ise bu uygulamanın satışlar üzerinde bir etkisinin olmadığını ifade etmiştir. Şekil 6 (b) deki dağılımından, otomotiv, kimya ve gıda sektörleri haricindeki sektörlerde verilen cevapların ortalamasının güvenilirlik sınırları içinde olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, metal, tekstil ve kâğıt sektörlerindeki cevap ortalamalarının üst güven sınırına çok yakın olduğu görülmektedir. Verilen tüm cevapların ortalaması, ISO 141 ÇYS uygulamasının satışlar üzerinde olumlu ya yakın bir düzeyde katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Bu sonuç, henüz bir ÇYS uygulaması bulunmayan kuruluşları, ISO 141 ÇYS uygulamalarını benimsemeleri yönünde motive edebileceği düşünülmektedir. 6 43,6 (a) % Dağılım ,3 17,9 1 2,6 2,6 Ç.Olumsuz Olumsuz Etki Yok Olumlu Ç.Olumlu Derecelendirme Ölçeği Ortalamaları (b) Ortalama Alt Güven Sınırı Üst Güven Sınırı Otomotiv Kimya Gıda Çimento Enerji Metal Tekstil Kağıt Diğer Ortalama Standart Sapma Güvenilirlik (μ=,) Alt Güven Sınırı Üst Güven Sınırı 3,718,887,27 3,443 3,993 Şekil 6 ISO 141 ÇYS Uygulamasının Ürün Satışları Üzerine Etkisi: (a) Cevapların Yüzde Dağılımı, (b) Güvenilirlik Sınırlarına Göre Ortalamalarının Dağılımı Kuruluşların %46,2 si ISO 141 ÇYS uygulamasının pazar payı üzerindeki etkisinin olumlu olduğunu, %3,8 i ise bu uygulamanın pazar payı üzerinde bir etkisinin olmadığını belirtmiştir. Otomotiv, kimya ve gıda sektörlerinde verilen cevapların ortalamasının güvenilirlik sınırları içinde olduğu belirlemiştir. Ayrıca metal, tekstil ve kâğıt sektörlerindeki cevap ortalamalarının da üst güven sınırına yakın olduğu tespit edilmiştir. Tüm cevapların ortalaması, ISO 141 ÇYS uygulamasının pazar payı üzerinde olumlu ya yakın bir düzeyde katkı sağladığını ortaya koymaktadır. ISO 141 ÇYS uygulamasının pazar payına olumluya yakın bir etkisinin olması,

9 hâlihazırda bir ÇYS uygulaması bulunmayan kuruluşları, ISO 141 ÇYS kurma yönünde motive edebilecek bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. Kuruluşların %3,8 i ISO 141 ÇYS uygulamasının yeni pazarlara girme fırsatı üzerindeki etkisinin olumlu olduğunu belirtmiştir. Bu kuruluşlar tarafından verilen cevaplar, güvenilirlik sınırları içerisinde de yer almaktadır. Çimento, enerji ve metal sektörleri dışındaki sektörler tarafından verilen cevapların ortalamasının güvenilirlik sınırları içinde olduğu belirlenmiştir. Verilen tüm cevapların ortalaması, ISO 141 ÇYS uygulamasının yeni pazarlara girme fırsatı üzerinde olumlu ya çok yakın bir düzeyde katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Bu sonuç, kuruluşların çevreyi koruma konusundaki yetersizlikleri nedeniyle ortaya çıkabilecek yeni pazarlara girme engelleri, uluslararası alanda geçerliliği kabul edilen 141 ÇYS standardının uygulanması ile ortadan kalkabileceğini ortaya koymaktadır. Kaynaklar [1] Yıldırım, U. ve Göktürk, İ., Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar içinde, s , Editörler: Marın, M. C. ve Yıldırım, U., Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 24. [2] Mındıkoğlu, B., ISO 141 ÇYS Standardı: İşletmelerin Karşılaştıkları Problem ve Zorluklar Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 27. [3] <www.tse.org.tr>, Alındığı Tarih:

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İzmir Atatürk Organize Yönetimi olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak, İAOSB de faaliyet

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi Muammer ZERENLER Selçuk Üniversitesi Özet Otomotiv sanayii gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

4857 Sayılı Yasa ve İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları

4857 Sayılı Yasa ve İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları 4857 Sayılı Yasa ve İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. S. Ümit Dikmen İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul u.dikmen@iku.edu.tr F. Sibel Tüzer Bahçelievler Belediyesi,

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

Kazakistan da Yerleşik Türk Firmalarının Yapısı ve Geleceğe İlişkin Öngörü ve Öneriler

Kazakistan da Yerleşik Türk Firmalarının Yapısı ve Geleceğe İlişkin Öngörü ve Öneriler 448 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2011 Kazakistan da Yerleşik Türk Firmalarının Yapısı ve Geleceğe İlişkin Öngörü ve Öneriler Osman Barak (Çankırı Karatekin University, Turkey) Structure

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR İsmail BAKAN H.Seçil FETTAHLIOĞLU A.Melih EYİTMİŞ ÖZET Günümüzde dış kaynaklardan yararlanma,

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM HARİTASI 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz değişim sürecinde, Türk iş dünyasından beklentiler bugüne kadar karşılaştıklarımızdan çok daha farklıdır.

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

Akdeniz Bölgesi nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı

Akdeniz Bölgesi nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Akdeniz Bölgesi nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Erdinç KARADENİZ Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

Otel İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Otel İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Yrd. Doç. Dr. Elbeyi PELİT Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

Birleşmiş Milletler MDG-F 2067 Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Ortak Programı

Birleşmiş Milletler MDG-F 2067 Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Ortak Programı Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Durum Raporu Aralık 2012 Birleşmiş Milletler MDG-F 2067 Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler

Detaylı

İLK 500 SANAYİ KURULUŞUNDA YABANCI SERMAYE PAYININ SEKTÖREL ANALİZİ VE BAZI GÖSTERGELER İTİBARİYLE YABANCI SERMAYELİ İŞLETMELERİN PERFORMANSLARI

İLK 500 SANAYİ KURULUŞUNDA YABANCI SERMAYE PAYININ SEKTÖREL ANALİZİ VE BAZI GÖSTERGELER İTİBARİYLE YABANCI SERMAYELİ İŞLETMELERİN PERFORMANSLARI İLK 500 SANAYİ KURULUŞUNDA YABANCI SERMAYE PAYININ SEKTÖREL ANALİZİ VE BAZI GÖSTERGELER İTİBARİYLE YABANCI SERMAYELİ İŞLETMELERİN PERFORMANSLARI Recep DÜZGÜN * Oğuzhan TÜRKER ** Eyyup ECEVİT *** ÖZ Bu

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 2 Ekim 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHİPLERİ........

Detaylı

DERİ SEKTÖRÜNDE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DERİ SEKTÖRÜNDE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A STUDY ON CLEANER PRODUCTION IN LEATHER INDUSTRY Yazar / Author: Asst.Prof. Dr. / Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK 1 Assoc. Prof. Dr. / Doç. Dr. Mustafa Zihni TUNCA 2 Abstract Yasin MERCAN 3 Tülin YETİM 4 While

Detaylı

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER Doç.Dr.Mevhibe ALBAYRAK 1 Dr.Kemalletin TAŞDAN 2 Doç.Dr.Erdoğan GÜNEŞ

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı