T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK"

Transkript

1 T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1

2 GENEL GEREKÇE Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasları belirleyen yasal düzenleme, 22 Nisan 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili yasa gereği belediyemiz, kendi teşkilatlanmasını tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde ve norm kadro esaslarına göre yeni organizasyon yapılandırmasını tarih ve 64 sayılı meclis kararı ile tamamlamış bulunmaktadır. Bu düzenleme ile belediyemiz yeniden yapılandırılırken, aynı zamanda mevcut yönetmelikler de geçerliliğini yitirmiş olduğundan yeni teşkilatlanmaya ilişkin görev ve yetkilendirme ile sorumluluk kapsamlarının belirleneceği güncel yönetmeliklere gereksinim duyulmuştur. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin 2008 yılı Belediyemiz Genel İş ve Yürütümü Teftiş Raporunda da, toplam 15 ayrı maddede birimlerimizin yönetmeliklerinin yenilenmesine ihtiyaç duyulduğu, yönetmeliği olmayan birimlerin yönetmeliklerinin en kısa zamanda çıkarılması gerektiği belirtilmektedir. Bu yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin 2008 yılı Belediyemiz Genel İş ve Yürütümü Teftiş Raporu na göre bazı birimlerimizin yönetmeliklerinin hazırlanması, bazılarının ise yenilenmesi gerektiği tespiti üzerine, Genel İş ve Yürütümü Teftiş Raporu nda belirtilen eksikliklerin giderilmesi, Belediyemizin kurumsallaşması ve müdürlüğümüzün görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 2

3 DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerinin görev ve yetki alanları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Dayanak Madde 2 - Bu Yönetmelik, tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; a) Harcama birimi: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi, b) İdare: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini, c) Kanun: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi Hakkındaki Kanun, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları kanunu, 5179 sayılı Gıda Üretimi, Tüketimi ve Denetimi Hakkında Kanun, 4077 sayılı Tüketici Hakları Kanunu, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun, 3473 ve 3348 sayılı Kanun, 3285 sayılı Hayvan Zabıtası Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 6343 sayılı Veteriner Hekimliğin İcrasına Yönelik Kanun, 2678 sayılı Özel Kombinalar Yasası, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun, 4421 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun, sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği, Kırmızı et ve Et Ürünleri Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Kasaplık Kanatlı Hayvanların Kesim Yerlerinin Asgari Teknik ve Hijyenik şartlarını Gösterir Yönetmelik, ç) Müdür: Sağlık İşleri, Ruhsat ve İktisat, Mezarlıklar, Veteriner İşleri ve Gıda Kontrol müdürlüklerinin yöneticisini, d) Üst yönetici: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanını ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Organizasyon Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Organizasyon Yapısı Madde 4 - Sağlık işleri Daire Başkanlığı; sağlık işleri şube müdürlüğü, ruhsat ve iktisat şube müdürlüğü, mezarlıklar şube müdürlüğü, veteriner işleri ve gıda kontrol şube müdürlüğü olmak üzere dört müdürlükten ve sağlık merkezi şefliği, ruhsat şefliği, iktisat şefliği, mezarlık bakım ve koruma şefliği, cenaze yıkama ve defin şefliği, veteriner işleri şefliği, gıda kontrol şefliği, ilaçlama şefliklerinden oluşmaktadır. Müdürlük bazlı temel fonksiyonlar aşağıda tanımlanmıştır. a) Sağlık İşleri Müdürlüğü; 3

4 1) Koruyucu hekimlik 2)Tedavi edici hekimlik 3) İnsan sağlığını koruma b) Ruhsat ve İktisat Müdürlüğü 1) Yeni açılacak olan gayrı sıhhi müesseselere işyeri açma ruhsatı vermek. 2) Ruhsat koşullarına uymayan müesseselerin faaliyetlerinin durdurulması. c) Mezarlıklar Müdürlüğü 1) Cenaze kaldırma işlemleri 2) Mezar yerinin tahsis edilmesi ve hazırlanması ç) Veteriner İşleri ve Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü 1) Her türlü gıda maddesinin insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için önlem alınması faaliyetleri 2) Her türlü gıda üretim, depo, vs. alanlarının denetimlerini yapmak ve yaptırmak 3) Hem halk sağlığı, hem de hayvan sağlığının korunmasına yönelik gerekli veterinerlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. Sağlık İşleri Daire Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 5 - Aşağıda belirtilen görevler, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan birimler tarafından yürütülür: a) Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları dâhilinde bulunan yerleşim alanlarının ve dezavantajlı gruplar (yoksullar, engelliler, kimsesiz insanlar, sokak çocukları vb.) başta olmak üzere kent halkının çevre ve halk sağlığı alanındaki ihtiyaçlarının ve sorunlarının belirlenmesi faaliyetlerini koordine etmek, b) Çevre ve halk sağlığı konularında projeler geliştirmek, bu alanda yapılacak çalışmalar için uygun mekânların oluşturulması ve koruyucu önlemlerin alınması çalışmalarını koordine etmek, c) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde yer alan tüm işyerlerinin insan ve çevre sağlığı ile mekânsal açıdan değerlendirilmesi, ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması çalışmalarını koordine etmek, ç) Kamu kurum ve kuruluşların ihale süreçlerinin sağlıklı ilerlemesi açısından her türlü piyasa araştırmasının yapılmasını koordine etmek, d) Büyükşehir Belediyesinin imkânları dâhilinde tüketici haklarının korunmasına yönelik faaliyetleri koordine etmek, e) Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde gıda üretimi ve satışı yapılan tüm işletmelerin denetimlerinin belli aralıklarla sistemli bir şekilde yapılması faaliyetlerini koordine etmek, f) Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı koruyucu önlemlerin zamanında alınması çalışmalarını koordine etmek ve denetimini yapmak, g) Mezarlık alanlarının tespit, tesis ve tahsis edilmesi çalışmalarını koordine etmek, ğ) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun 4

5 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 6 - Aşağıda belirtilen görevler, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimler tarafından yürütülür: a) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden insanların sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan ve oluşturulacak olan birimlerin etkin ve verimli bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak, b) Başta dezavantajlı gruplar (yoksullar, engelliler, kimsesiz insanlar, sokak çocukları vb.) olmak üzere kentte sağlık güvencesi olmayan insanlara sağlık hizmeti sunmak veya sunulmasını sağlamak, c) Büyükşehir Belediyesi personelinin sağlık merkezinden yararlanmasını sağlamak, ç) Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık Merkezi ne yönelik denetimlerde bulunmak ve hizmet sunmada gelişimini sağlamak, d) Büyükşehir Belediyesince insan sağlığına yönelik yapılabilecek projelerin hayata geçirilmesini ve koruyucu sağlık hizmeti faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, e) Afet bölgelerine sağlık alanındaki yardımların (ilaç, personel, ambulans) zamanında iletilmesini veya ulaşmasını sağlamak, f) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun Sağlık Merkezi Şefliğinin Görev Yetki ve Sorumluluklar Madde 7 - Aşağıda belirtilen görevler, Sağlık Merkezi Şefliği tarafından yürütülür. a) Sağlık Merkezi ne gelen, sağlık güvencesi olmayan, başta dezavantajlı gruplar (yoksullar, engelliler, kimsesiz insanlar, sokak çocukları vb.) olmak üzere kentteki insanlara sistemli sağlık hizmeti sunulması faaliyetlerini yürütmek, b) Sağlık Merkezi nde sürdürülen çalışmaları belli aralıklarla denetlemek ve değerlendirmek, c) Koruyucu sağlık hizmeti faaliyetlerini yürütmek, ç) Afet bölgelerine sağlık yardımının (ilaç, personel, ambulans) zamanında iletilmesi veya ulaşması faaliyetlerini yürütmek, d) İdarece düzenlenen sosyal etkinliklerde etkin ve verimli bir sağlık hizmeti sunulması faaliyetlerini yürütmek, e) Büyükşehir Belediyesi nce yapılacak olan sağlık taraması, aşı kampanyaları vb. çalışmaları yürütmek, f) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun Ruhsat ve İktisat Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 8 - Aşağıda belirtilen görevler, Ruhsat ve İktisat Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimler tarafından yürütülür: 5

6 a) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde yer alan iş yerlerinin çevre ve insan sağlığı ile mekânsal açıdan değerlendirilerek ruhsatlandırılmasını sağlamak, b) İş yerlerinin çevre ve insan sağlığı ile mekânsal açıdan denetimini sağlamak, c) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından gelen her türlü piyasa araştırması talebinin belli aralıklarla yapılmasını sağlamak, ç) Tüketici haklarının korunması amaçlı faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak, d) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, Ruhsat Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 9 - Aşağıda belirtilen görevler, Ruhsat Şefliği tarafından yürütülür. a) Sorumluluk alanı içerisindeki işyerlerinin insan ve çevre sağlığı ile mekansal açıdan uygunluğunun değerlendirilerek ruhsatlandırılması faaliyetlerini yürütmek, b) Ruhsat denetim ekiplerinin günlük çalışma programını hazırlamak, c) Ruhsat denetim ekiplerini denetlemek, ç) Ruhsat başvuru dosyalarını Ruhsat İnceleme Komisyonu ile birlikte incelemek, d) Ruhsat İnceleme Komisyonu ile birlikte ruhsat başvuru dosyalarının adres, metrekare doğruluğunu tespit etmek, e) Ruhsat başvuru dosyalarının belirlenen ölçütlere (fenni, sıhhi, çevre sağlığı, itfaiye) uygunluğuna bakmak ve kontrol etmek, f) Komisyondan geçen ruhsat başvurusu sahiplerinin harç yatırmaları sonrası imzadan geçen ruhsatı almalarını sağlamak, g) Ruhsat dosyalarını ve tutulan kayıtları incelemek, ğ) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun İktisat Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 10 - Aşağıda belirtilen görevler, İktisat Şefliği tarafından yürütülür a) Kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine yardımcı olmak açısından her türlü piyasa araştırması faaliyetlerini yürütmek, b) Büyükşehir Belediyesinde çalışan memurların yemek fişlerini düzenleme faaliyetlerini yürütmek, c) Sinemalara verilen rayiç ile ilgili çalışmaları yürütmek, ç) İşyerlerinin hijyen, etiket, gramaj, fiyat denetim faaliyetlerini yürütmek, d) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 11 - Aşağıda tanımlanan görevler, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimler tarafından yürütülür: 6

7 a) Kent planına uygun olarak mezarlık yerlerinin planlanmasını ve ağaçlandırılmasını sağlamak, b) Mezarlıkların etraflarının duvarla çevrilerek korunmasını sağlamak, c) Mezarlıkların temizliğinin ve bakımının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, ç) Cenazelerin ilgili yerlerden veya camilerden alınıp mezarlığa götürülmesini ve cenaze yıkama yerlerinde sürekli su teminini sağlamak, d) Vefat eden vatandaşların cenaze işlemlerinin yapılması ve hizmetlerinin sunulması (nakil, defin vb.) faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, e) Evinde vefat eden vatandaşların ölüm raporunun düzenlenmesini sağlamak, f) Müdürlüğe ait kayıtların düzenli olarak tutulmasının sağlanması, g) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun Mezarlık Bakım ve Koruma Şefliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 12 - Aşağıda belirtilen görevler, Mezarlık Bakım ve Koruma Şefliği tarafından yürütülür a) Kent planına uygun olarak mezarlık yerlerinin planlanması ve ağaçlandırılması faaliyetlerini yürütmek, b) Mezarlıkların etraflarının duvarla çevrilerek korunması faaliyetlerini yürütmek, c) Mezarlıkların temizliğinin ve bakımının düzenli bir şekilde yapılması faaliyetlerini yürütmek, ç) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun Cenaze Yıkama ve Defin Şefliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 13 - Aşağıda belirtilen görevler, Cenaze Yıkama ve Defin Şefliği tarafından yürütülür a) Cenazelerin ilgili yerlerden veya camilerden alınıp mezarlığa götürülmesi ve cenaze yıkama yerlerinde sürekli su teminini sağlama faaliyetlerini yürütmek, b) Vefat eden vatandaşların yıkanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek, c) Hayatını kaybeden vatandaşların usule uygun olarak defin işlemlerini yürütmek, ç) Evinde vefat eden vatandaşların ölüm raporunun düzenlenmesini sağlamak, d) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun Veteriner İşleri ve Gıda Kontrol Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 14 - Aşağıda tanımlanan görevler, Veteriner İşleri ve Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimler tarafından yürütülür: 7

8 a) Hayvansal ve diğer gıdaların (ham ve işlenmiş halde) insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için gerekli tüm önlemlerin alınması sağlamak, b) Zoonozlarla ( hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar) mücadelede gerekli koruyucu ve kurtarıcı önlemlerin alınmasını sağlamak, c) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki toplu hayvan satış yerlerinin ve kesimhanelerin denetimlerinin sürekli bir şekilde yapılmasını sağlamak, ç) Tüm hayvansal ve diğer gıda maddelerini tasnifleyen, değerlendiren, işleme dayanıklı hale getiren, üreten, depolayan, pazarlayan ve satan işyerlerinin ilgili yasa ve yönetmeliklere ve ürün hijyenine uygun çalışmasını sağlayıcı tedbirlerin alınmasını ve almayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanmasını sağlamak, d) Yaş meyve ve sebze halleri ile her türlü meyve ve sebze işleme, paketleme, depolama ve taşıma, satış alanlarını açmak, işletmek, işlettirmek ve ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde hijyenik ve teknik amaçlı denetimlerini yapmak ve yaptırmak. e) Su ürünleri toptancı halleri ve perakende satış, taşıma, depo alanlarının alanlarını açmak, işletmek ve ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde temizlik koşulları ve teknik amaçlı denetimlerini yapmak, yaptırmak. f) Her türlü gıda maddesinin taşındığı araçların temizliğinin, dezenfeksiyonunun ve taşınacak gıdaların hijyenik şartlarda ambalajlarda bulunmasının kontrolünü sağlamak, g) Mezbaha ve kombinaların ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun işleyişini sağlayıcı tedbirler almak, aldırmak bu tesislerde ürün kalite ve güvenliği, çalışanlar ile çevre sağlığını korumaya yönelik tedbirler almak, aldırmak. ğ) Büyükşehir Belediyesine ait başıboş kedi köpek barınağının günlük sağlık kontrolü, aşılama ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak, h) Kaçak et kesimi konusunda yapılan denetim çalışmalarına katılmak ve kontrolünü sürekli hale getirmek, ı) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, i) İnsan ve hayvan sağlığını tehdit eden her türlü vektörle (hastalık etkeni taşıyıcısı)mücadele etmek ve popülasyonlarını (nüfuslarını) kontrol altında tutma. j) Akredite edilebilir şartlara haiz Gıda Analizi laboratuarı açmak, açtırmak, işletmek işlettirmek. k) Gerek sahipli, gerekse sahipsiz ölen ve tedaviye cevap vermeyen hayvanlara ötenazi yapıldıktan sonra insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek bir şekilde gömülmesini sağlamak. l) Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve karantina hizmetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte verilmesini sağlama. m) Ev ve süs hayvanlarının bakım, besleme, barınma, sağlık standartlarının belirlenmesi ve bununla ilgili usul ve esasları belirleme. n) İlgili Kurumlarla iş birliği halinde, kurban hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları belirleme ve uygulamayı koordine etme. Veterinerlik İşleri Şefliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 15 - Aşağıda belirtilen görevler, Veterinerlik İşleri Şefliği tarafından yürütülür 8

9 a) Büyükşehir Belediyesince oluşturulan sahipsiz kedi köpek barınağındaki hayvanların, periyodik olarak sağlık taramalarının yapılması ve tedavi edilmelerine yönelik faaliyetleri yürütmek, b) Hayvanlardan geçebilecek bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesini sağlamak, c) Kaçak et kesimini ve kesim hanelerinin belirli aralıklarla kontrol edilmesi çalışmalarını yürütmek, ç) Menşe Şahadetnamelerinin (hayvan giriş çıkışları belgesi) kontrolü çalışmalarını sürdürmek, d) Evcil hayvanlara yönelik tedavi ve aşılama yapılması faaliyetlerini yürütmek, e) Bulaşıcı hayvan hastalıklarına yönelik koruyucu aşılama çalışmalarını yürütmek, f) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun Gıda Kontrol Şefliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 16 - Aşağıda belirtilen görevler, Gıda Kontrol Şefliği tarafından yürütülür a) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan gıda üretimi, toplu tüketim, depo, taşıma, toplu satış v.b işyerlerinin, sistemli olarak denetlenmesi faaliyetlerini yürütmek, b) Gerek Belediyemiz gerekse de İlçe Belediyeleri, DİSKİ Genel Müdürlüğü ve diğer birimler ile Belediyemiz şirketlerinin düzenleyeceği ihalelerde şube müdürlüğümüzü ilgilendiren alanlarla ilgili ihalelerin komisyonlarında bulunmak, teknik şartname hazırlamak, ihale alım ve teslim komisyonlarında görev almak. c) Gıda üreten ve satan iş yerlerinin ruhsatlandırılması sırasında gereken teknik desteğin sunulması faaliyetlerini yürütmek, ç) Beyaz bayrak projesi kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak, sağlık ve denetim ekipleri kurmak, denetimleri organize etmek, değerlendirme ve arşiv hizmetlerini yürütmek, değerlendirme sonuçlarına göre 1, 2 ve 3 yıldızlı bayrak almaya hak kazanan işyerlerinin bayraklarını dağıtmak ve projenin takibini yapmak. d) Gıda ile ilgili gelen dilekçeleri değerlendirme ve kontrolü çalışmalarını yürütmek, e) Dengeli beslenme, tüketilen gıda maddelerinin seçimi vb. konularda belediye personeline ve halka yönelik eğitim programları hazırlama ve uygulama faaliyetlerini yürütmek, f) İlçe Belediyelerin gıda denetimi ile ilgili çalışmalarına teknik anlamda destek sunulması faaliyetlerini yürütmek, g) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun İlaçlama Şefliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 17 - Aşağıda belirtilen görevler, İlaçlama Şefliği tarafından yürütülür 9

10 a) İlaçlama kontrol mühendisinin gösterdiği alanlarda hangi ilacın ne miktarda, hangi zararlıya karşı kullanılacağı ile ilgili bilgiyi, ilaçlamayı yapan elemanlara vermek ve bu kurallara uymalarını sağlamak, b) Haşere ile mücadele ekibini bilgilendirmek, yönlendirmek ve gerekli malzemenin (ilaç vb.) teminini sağlamak, c) İlaçlama yapılan alanda her türlü güvenlik tedbirlerinin alınmasına dair faaliyetleri yürütmek, ç) Belirlenen alandan atıkların düzenli bir şekilde toplanması faaliyetlerini yürütmek, d) Sağlık Bakanlığının, halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğin 181. maddesinde belirlenmiş olan ilaçlama iş yeri mevzuatını, ilaçlama şefliği ve ilaçlama işi yapan iş yerlerinde korumak ve sağlamak. d) İlaçlama usul ve esasları yönetmeliğine göre ilaçlamayı yaptırılacak firmanın yetkili sertifikaya sahip mesul müdürünün bulunmasını sağlamak ve denetlemek. e) İlaçlama usul ve esaslarına göre bilgi verilmesi gereken kurumlara bilgi vermek, rapor sunmak f) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sağlık İşleri Daire Başkanlığının İş ve İşlemleri Sağlık Hizmetlerinin Koordinasyonu Madde 18 - Sağlık hizmetlerinin planlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca insan sağlığının korunması, koruyucu hekimlik uygulamaları ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin planlanmasında ilgili diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Cenaze Ve Defin Hizmetlerinin Koordinasyonu Madde 19 - (1) Mezar yerlerinin hazırlanması ve defin işlemlerinin yürütülmesi çalışmalarının koordinasyonu Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. (2) Mezarlık alanlarının bakım ve temizliği Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca koordine edilir. Yeni Açılacak Müesseselere Ruhsatların Verilmesi Madde 20 - Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelgeleri ile ruhsat verme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanlığında kalan Gayrı Sıhhı müesseselerin işlemlerinin yönetmeliğe uygun olup olmadığını gözetmek ve gerekli çalışmaları koordine etmek Sağlık İşleri Daire başkanlığınca gerçekleştirilir. İşyerlerinin Denetlenmesi Madde 21 - Tüketici haklarının korunması için belediyemizin yetkili olduğu sınırlar dâhilinde işyerlerinin fiyat, etiket ve gramaj açısından denetlenmesine ilişkin program Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanır. 10

11 Veteriner Hizmetlerinin Gerçekleşmesi Madde 22 (1) Veteriner hizmetlerinin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulduğu tespit edilen araç, gereç ve tıbbi malzemenin temin edilmesi için gerekli düzenlenmenin yapılması Sağlık Daire Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilir. (2) Hayvan sağlığının korunması açısından; Büyükşehir belediyesine ait hayvan barınağındaki hayvanların periyodik sağlık taramalarının ve kontrollerinin veteriner hekim eliyle yaptırılması Sağlık İşleri Daire Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilir. Gıda Kontrol ve Denetimlerinin Yapılması Madde 23 - (1) Gıda ile temas eden bütün maddelerin üretim, toplu tüketim, taşıma, depolama ve satış yerlerinin temizlik koşulları ve insan sağlığı açısından uyması gereken kurallarla ilgili denetim hizmetlerinin yürütülmesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığının koordinasyonuyla gerçekleştirilir. (2) Gıda denetimlerinin yerinde ve zamanında gerçekleşmesini ve denetimlerin sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla, denetim ekiplerinin koordine edilmesi ve aylık denetim programlarının hazırlanması, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca gerçekleştirilir. Vektörlerle Mücadele Madde 24 - Sağlık İşleri Daire Başkanlığı insan ve hayvan sağlığını tehdit eden vektör popülasyonları (başta sivrisinek, karasinek ve tatarcık olmak üzere) ile mücadelede uygun bir yöntem ve alana uygun bir ekip oluşturarak mücadele edilmesini koordine eder. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler Sağlık İşleri Daire Başkanlığının Yöneticileri Madde 25 (1) Sağlık İşleri Daire Başkanı, Birim Müdürleri ve Şefler Sağlık İşleri Daire Başkanlığının yöneticileri olup, birimlerin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden amirlerine ve üst yöneticiye karşı sorumludur. (2) Sağlık İşleri Daire Başkanlığının yöneticileri, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve Kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Çalışmalarda işbirliği ve uyum Madde 26 - Sağlık İşleri Daire Başkanlığının faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Sağlık İşleri Daire Başkanı başkanlığında müdürlerin ve şeflerin katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tüm personelin katılımı ile iki ayda bir defadan az olmamak üzere düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır. Sağlık İşleri Daire Başkanlığında kullanılacak defter, kayıt ve belgeler Madde 27 - Sağlık İşler Daire Başkanlığında kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 11

12 Madde 28 - Sağlık İşler Daire Başkanlığına gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. Yürürlük Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. Bedriye AYDIN Rojda BALKAŞ Rıfat ÖZBEK Meclis 1. Bşk. V. Katip Katip 12

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliği amacı,

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmelik Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

T.C. FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar T.C. FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı Çevre Koruma ve

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Sağlık

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, KuruluĢ, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1: Bu

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1)

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü nün

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı