Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zarar ve hasarlardan koruyabilirsiniz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz...5 Cihazýn Tanýtýmý...6 Cihazla Verilen Aksesuar...8 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kullaným Ýçin Ýlk Adýmlar...15 Kumanda Tuþlarý...15 Ekran...15 Ýlk Çalýþtýrma Cihazýn Açýlmasý...15 Cihazýn Kapatýlmasý...16 Su Ve Kahve Çekirdeði Kaplarýnýn Doldurulmasý...17 Su Kabýnýn Doldurulmasý...17 Kahve Çekirdeklerinin Doldurulmasý...18 Ýçecek Hazýrlýðý...19 Cihazýn Açýlmasý...19 Fincanlarýn Önceden Isýtýlmasý Orta Akýtma Musluk Boyunun Ayarý...20 Espresso ve kahve taze öðütülmüþ çekirdeklerden hazýrlanmalýdýr Duble Porsiyon - Duble Ýçecek Hazýrlýðýn Durdurulmasý Toz Kahve ile Kahve veya Espresso Hazýrlýðý...21 Toz Kahvenin Doldurulmasý...21 Ýçecek Hazýrlýðý...22 Hazýrlýðýn Durdurulmasý Sütlü Ýçecekler...22 Çelik-Süt Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler...22 Cappuccino, Latte Macchiato, Sýcak Süt, Köpüklü Süt Kendi Adýnýza Kaydedilen Ýçecekler...24 Ýçecek Hazýrlýðýndan Sonra...24 Öðütme Derecesi Ayarý

3 Ýçindekiler Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý...26 "Ayarlar" Menüsü Lisan Seçimi Güncel Saat Ayarý...28 Timer Ayarý Kahve Kabý (birkaç fincaný arka arkaya doldurunuz)...31 Öðütme Miktarý Ayarý...31 Ön Islatma Ayarý...32 Isý Derecesi Ayarý Otomatik Yýkama Ayarý Ecomodu Ayarý...33 Aydýnlatma: Parlaklýk Ayarý Aydýnlatma: Kapatma Saati Ayarý INFO: (Alýnan içecek sayýsý) Güvenlik (Çalýþtýrma kilidi ayarý) Çalýþtýrma Kilidinin Açýlmasý ve Ýptali...35 Çalýþtýrma Kilidinin Geçici Ýptali...36 Su Sertlik Derecesi Ayarý...36 Ekran Ayarý Ses Gücü (Tuþ Sesi, Sinyal Sesi) Ayarý...38 Fincan Isýtýcýnýn Çalýþtýrýlmasý...38 Bayi...39 Fabrika Ayarýnýn Tekrar Oluþturulmasý...39 Miele home Miktar Programlama: Porsiyon Ayarlarý Espresso, Kahve, Sýcak Süt ve Süt Köpürtme için OK-Tuþu ile Porsiyon Ayarý Cappuccino ve Latte Macchiato için OK-Tuþu ile Miktar Programlama...42 Sýcak Su Tuþu ile Sýcak Su Miktarý...43 "Ayarlar" ile Miktar Programlama Kullanýcý Ýsminin Düzenlenmesi...44 Kullanýcý Ýsminin Seçilmesi...44 Kullanýcý isminin oluþturulmasý...45 Kullanýcý Ýsminin Deðiþtirilmesi...45 Kullanýcý Ýsminin Silinmesi...46 Deðiþtirme

4 Ýçindekiler Temizlik ve Bakým...47 Tablo...47 Sistemin Yýkanmasý...49 Süt Kanallarý Süt Kanallarýnýn Yýkanmasý...49 Süt Kanallarýnýn Temizlenmesi...50 Týkanmýþ Süt Kanallarýnýn Temizlenmesi Kulplu Çelik-Süt Kabý...53 Merkezi Akýtma...54 Su Kabý...55 Posa Kabý Damlama Kabý...56 Damlama Tablasý...56 Çekirdek Kahve Haznesi...57 Merkezi Akýtma-Baðlantýsý...57 Cihazýn Ýçi ve Kapaðý...57 Islatma Ünitesi...58 Islatma Ünitesi Yaðlarýnýn Temizlenmesi...59 Cihazýn Önü...60 Cihazda Kireç Çözme...61 Kireç Çözme Ýþlemi...62 Ne yapmalý, eðer...?...63 Müþteri Hizmetleri ve Garanti...71 Enerji Tasarrufu...72 Elektrik Baðlantýsý...73 Montaj Talimatý Montaj- ve Kombinasyon Olanaklarý Havalandýrma...75 Montaj...75 Kapak Menteþe Ayarý

5 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreyi koruyan geri dönüþümlü maddelerden seçilmiþtir. Ambalaj malzemelerinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tüketimi ve çöp oluþumu azalýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli ve elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Bunun dýþýnda cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli veya elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýz evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Dýþ Görünüm a Cihazý açmak veya kapatmak için sensörlü Açma-/Kapama Tuþlarý b Ekran c Farklý program noktalarýný seçmek için soldaki sensörlü ok iþaretli-tuþ d Seçilen bir program noktasýný onaylamak ve bir ayarý hafýzaya almak için sensörlü OK-Tuþu e Farklý program noktalarýný seçmek için saðdaki sensörlü ok iþaretli-tuþ f Sensörlü Sýcak Su Tuþu g Kapak Kulpu h Sýcak Su Akýþý i Aydýnlatma j Damlama Tablasý k Orta Akýtma Musluðu, yüksekliði ayarlanabilir l Çelik-Süt Kabý 6

7 Cihazýn Tanýtýmý Ýç Görünüm a Ana Þalter b Toz Kahve Haznesinin Kapaðý c Toz Kahve Haznesi d Öðütme Derecesi Ayar Kolu e Çekirdek Kahve Haznesi f Daha rahat taþýmak için Kafesli Damlama Kabý g Su Kabý h Süzme/Islatma Ünitesi i Posa Kabý j Orta Akýtma Musluðu-Baðlantýsý (Islatma ünitesi ile orta akýtma musluðu arasýndaki baðlantý) k Çelik-Süt Kabý l Orta Akýtma-Musluðu Baðlantý Kapaðý 7

8 Cihazla Verilen Aksesuar Çelik-Süt Kabý Sütü saklamak ve izole etmek için kullanýlan bu kabýn kapaðý ayrýca çevirerek kapatýlýr (Bu kap bulaþýk makinesi için uygun deðildir!) Bakým Kabý Süt kanallarýnýn yýkanmasý için büyük ve küçük bakým kabý vardýr Kahve Kaþýðý Toz kahvenin ölçülerini ayarlamak için kullanýlýr Süt Kanallarý Deterjaný Günlük Temizlikte Tablet Deterjan Islatma ünitesinin yaðlardan temizlenmesi için kullanýlýr Kireç Çözme Tabletleri Su kanallarýndaki biriken kireç artýklarýný temizler Diðer Aksesuar ve Yedek Parçalar Su sertlik derecesini belirleme için test þeritleri Orta musluða takýlan hava çekiþ borusu Orta akýtma musluðundaki contada biriken yaðlarý temizlemek için kullanýlýr Süt kanallarýný temizlemek için temizlik fýrçasý Baðlantý kablosu Orta Akýtma-Musluðu Baðlantý Kapaðý 8

9 Sonradan Alýnabilen Aksesuar Miele çeþitleri arasýnda özellikle sizin cihazýnýz için öngörülmüþ bir sýra yardýmcý aksesuar ve temizlik- ve bakým maddeleri bulunmaktadýr. Bu ürünleri arzu ederseniz Miele-yetkili servislerinden satýn alabilirsiniz. Kapaklý Çelik-Süt Kabý Sütü saklamak ve izole edebilmek için kullanýlýr (bulaþýk makinesi için uygun deðildir!) Süt Kanallarý Deterjaný Günlük Temizlikte Tablet Deterjan Islatma ünitesinin yaðlarýnýn temizlenmesi için kullanýlýr Kireç Çözme Tabletleri Su kanallarýnda biriken kireçlenmeleri çözmek için kullanýlýr Mikro Elyaflý Bez Parmak izlerini ve hafif kirleri yok eder Silikon Yaðý Orta musluk-baðlantýsý kapakçýðýný yaðlamak için kullanýlýr Miele home Miele home iletiþim sistemi sayesinde otomatik kahve makinesi PC veya mobil telefon ile uzaktan kontrol edilebilir ve kumanda edilebilir. Daha ayrýntýlý bilgiyi adresinde bulabilirsiniz. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu otomatik kahve makinesi yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Cihazý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn montajý, güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulabilirsiniz. Böylece kendinizin ve cihazýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gerektiðinde cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý ~ Bu otomatik kahve makinesi ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir. ~ Bu kahve makinesi dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. ~ Otomatik kahve makinesi Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato ve benzerlerini hazýrlamak için sadece evsel çerçevede kullanýlabilir. ~ Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. Miele kullaným kurallarýnýn dikkate alýnmamasý veya hatalý kullaným sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde otomatik kahve makinesini kullanabilirler. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Dikkat! Akýtma musluklarýndan akan sývýlar yanýk ve haþlanmaya sebep olabilir! Çocuk cildinin yüksek ýsýya karþý daha hassas olduðunu unutmayýnýz! ~ Otomatik kahve makinesini çocuklarýn ulaþamayacaðý yere koyunuz. ~ Kahve makinesinin çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamasýna izin vermeyiniz. ~ Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren otomatik kahve makinesini güvenle kullanmalarý, temizlemeleri ve bakýmýný yapmalarý için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklarýn hatalý kullaným sonunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri bilecek ve anlayacak durumda olmalarý gerekir. ~ Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile kahve makinesinden uzak tutulmalýdýr. Espresso ve kahvenin bir çocuk içeceði olmadýðýný unutmayýnýz. ~ Çocuklarýn folyo gibi ambalaj malzemeleri ile oynamalarýna izin vermeyiniz. Boðulma tehlikesi! Teknik Güvenlik ~ Kahve makinesini monte etmeden önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir kahve makinesini asla çalýþtýrmayýnýz, can güvenliðiniz tehlikeye girebilir. ~ Kahve makinesinin elektrik baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (voltaj ve frekans) evinizin elektrik þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Kahve makinesinin zarar görmemesi için bu verilerin birbirleri ile uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz. ~ Otomatik kahve makinesinin elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sistemine baðlanmasý ile saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Gerekirse evdeki elektrik donanýmýný uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz. Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan kontrol edilmesi çok önemlidir. Üretici firma eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir (örn.: elektrik çarpmasý gibi). ~ Elektrik ileten yapý parçalarýna temas etmemek için kahve makinesini ancak monte edildikten sonra kullanabilirsiniz. Baðlantý kutusunda montaj ve sökme iþlemlerinde veya bakým sýrasýnda cereyan olmamalýdýr. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Otomatik kahve makinesinin elektriðe baðlanmasý için çoklu bir priz veya bir uzatma kablosu kullanmayýnýz. Uzatma kablolarý ve çoklu prizler gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma gibi). ~ 5060 model kahve makinesinin arkasýndaki ikinci baðlantý kutusuna ancak bir Miele EGW ve -29 ve model fincan ýsýtýcý baðlanabilir! Aksi halde kahve makinesi bozulabilir! ~ Mutfak dolabý içine monte edilen cihazlarý ancak dolap kapaðý açýkken çalýþtýrýnýz. Cihaz çalýþýrken dolap kapaðýný kapatmayýnýz. ~ Kahve makinesinin yeterli derecede havalandýrýlmasýna dikkat ediniz. Mutfak dolabýndaki ve dolap tavanýnýn altýndaki havalandýrma boþluklarý en az 200cm² olmalýdýr. Aksi halde kondense su birikebilir ve cihaz veya dolap zarar görebilir. ~ Otomatik kahve makinesi ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. ~ Montaj ve bakým iþleri sadece üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý montaj- ve bakým iþleri veya tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. ~ Kahve makinesinin garanti süresi içindeki tamiri ancak üretici firma tarafýndan eðitilmiþ yetkili teknik servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýzada garanti hakký ortadan kalkacaktýr. ~ Cihazýn bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Üretici firma ancak bu yedek parçalarla cihazýn tam anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir. ~ Kahve makinesi aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde elektrik þebekesinden ayrýlmýþ olacaktýr: Evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr. Telli sigorta tamamen yuvasýndan çýkarýlmalýdýr. Kahve makinesinin fiþi prizden çekilmelidir. Fiþi prizden çýkarmak için kablosundan çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. ~ Kahve makinesinin kasasýný asla açmayýnýz. Elektrik ileten kablolara dokunulduðunda ve elektrikli ve mekanik yapý parçalarýnýn deðiþimi sýrasýnda cereyan çarpma tehlikesi vardýr. Bunun dýþýnda kahve makinesinin iþlevleri bozulabilir. ~ Baþka bir cihazla birleþtirilmesinde kahve makinesinin altýna bir ayýrýcý ara taban konulmalýdýr (Ankastre fincan ýsýtma cihazý hariç). 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Dikkat! Yanýk tehlikesi! Dýþarý akan sular çok sýcaktýr! Asla doðrudan veya optik aletlerle ýþýklara bakmayýnýz. ~ Ýlk içecek hazýrlanmadan önce kanallarýn ve süt kanallarýnýn çalkalanmasý ve çelik-süt kabýnýn iyice yýkanmasý çok önemlidir. ~ Su kabýna sadece soðuk ve temiz içme suyu doldurunuz. Sýcak veya kaynar su veya diðer su türleri kahve makinesine zarar verebilir. Bakteri oluþumunu önlemek için suyu her gün deðiþtiriniz. ~ Maden suyu kullanmayýnýz. Aksi halde kahve makinesi aþýrý derecede kireçlenir ve zarar görür. ~ Geri dönüþümden kazanýlmýþ su kullanmayýnýz. Cihaz zarar görebilir. ~ Çekirdek kahve haznesine kavrulmuþ Espresso- veya kahve çekirdeklerinden baþka bir ürün koymayýnýz. Öðütülmüþ toz kahveyi de çekirdek kahve haznesine koymayýnýz. Makinenin öðütme ünitesi bozulabilir. ~ Toz kahve haznesine toz kahveden baþka bir malzeme veya temizleme tableti gibi ürünler koymayýnýz. Kahve makinesi arýzalanabilir. ~ Katkýlý süt kullanmayýnýz. Þeker içeren çoðu ürünler süt kanallarýna yapýþýr. Otomatik kahve makinesi zarar görür! ~ Þeker kahve makinesini bozar! Karamelli, þekerli önce bir iþlemden geçirilmiþ çekirdek kahveler, veya þekerli diðer içecekler kahve makinesine doldurulmamalýdýr. ~ Kahve makinesinin orta akýtma musluðunun altýna yanan alkol-karýþýmlarýný tutmayýnýz. Kahve makinesinin plastik parçalarý yanmaya ve erimeye baþlayabilir! ~ Kaynar su ve buhar yanýklara sebep olabilir. Dolayýsýyla bunlarý makineden alýrken çok dikkatli olunuz. Bedeninizi sýcak buhar ve kaynar suya çok yaklaþtýrmayýnýz. Kahve makinesinde herhangi bir malzemeyi yýkamayýnýz. ~ Kahve makinesinin temizliði için asla buharlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten parçalarýna sýzabilir ve kýsa devreye sebep olabilir. ~ Bakteri oluþmasýný önlemek için kahve makinesini her gün temizleyiniz. Islatma ünitesi ve çekirdek kahve haznesine kadar tüm parçalar bulaþýk makinesinde yýkanabilir. ~ Oluþan kireçlenmeye göre kahve makinesinde cihazla birlikte verilen kireç çözme tableti ile düzenli olarak kireç çözme iþlemi uygulanabilir. Þebeke suyu sert olan bölgelerde kireç çözme iþlemi daha sýk yapýlmalýdýr. Üretici firma eksik yapýlan kireç çözme iþlemleri nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Kireç çözme iþlemi için sadece Miele tarafýndan geliþtirilen kireç çözme tabletlerini kullanýnýz, bu arada kireç çözme ürünlerine katýlmasý gereken su miktarýna dikkat ediniz. Kahve makinesi zarar görebilir. 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Kullanýlan kahve cinsinin içerdiði yað miktarýna göre ýslatma ünitesi týkanabilir. Bu nedenle ýslatma ünitesini yaklaþýk her 200 porsiyonda bir temizlik tableti temizleyiniz (Ekranda buna uygun bir uyarý görülür). ~ Espresso-/kahve posasý çöpe atýlmalýdýr, posalarý lavaboya atmayýnýz. Gider týkanabilir. ~ Cihazýn açýk kapaðýna asýlmayýnýz veya yüklenmeyiniz. Kahve makinesi bozulabilir. ~ Cihaz +15 C ile +60 C arasý oda sýcaklýðýnda çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr. Cihazý bu oda sýcaklýðý dýþýnda çalýþtýrmayýnýz! Çelik panelli cihazlar için geçerlidir: ~ Çelik panel üzerine hatýrlatma notlarý, yapýþkanlý bantlar veya diðer yapýþtýrma maddelerini yapýþtýrmayýnýz. Üstü kaplamalý çelik panel yapýþkanlý maddeler nedeniyle zarar görebilir ve kirlenmelere karþý koruyucu özelliðini kaybeder. Çelik panel kaplamasý çizilmelere karþý hassastýr. Hatta küçük mýknatýslý süsler bile paneli çizebilir. Üretici firma güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. 14

15 Kullaným Ýçin Ýlk Adýmlar Cihazý kullanmadan önce tüm fonksiyonlarýný doðru kullanabilmek için cihazý daha yakýndan tanýmanýz faydalý olacaktýr! Kumanda Tuþlarý Bu otomatik kahve makinesini kullanabilmek için sensörlü tuþlara parmakla dokunmanýz yeterli olacaktýr. Kýsaca "tuþ" diye tanýmladýðýmýz beþ afet sensörlü tuþ vardýr: s Açma-/Kapama-Tuþu: Cihazý açmak- veya kapatmak için kullanýlýr < > Soldaki / Saðdaki Ok iþaretli Tuþ: Bu tuþ ile program noktalarý arasýnda seçim yapýlýr OK- Tuþu: Seçilen program- noktasý onaylanýr, ayarlar hafýzaya alýnýr Sýcak - Su Tuþu Ekran Espresso q r L n m C Ekrandaki ana menü þu sembolleri gösterir: q Espresso r Kaffee L Cappuccino Latte Macchiato Sýcak süt Köpüklü süt n Dokuz farklý kiþiye kadar kullanýcý ismi G Süt kanallarý, ýslatma ünitesi, kireç çözme, yýkama kanallarýnýn bakým programlarý C Ayarlar: Cihazý kiþiye göre ayarlayabilirsiniz ^ Ok iþaretli tuþlarla ekranda bir program noktasý seçebilirsiniz. Ýstediðiniz program noktasý aydýnlatýldýðýnda OK- tuþuna Ýlk Çalýþtýrma Otomatik kahve makinesini ilk kez çalýþtýrmadan önce düzgün olarak yerleþtiriniz ve baðlantýsýný yapýnýz ("Elektrik Baðlantýsý" ve "Montaj Talimatýna" bakýnýz). Daha sonra cihazý temizleyiniz ("Temizlik ve Bakým " bölümüne bakýnýz). Makinenin üstü koruyucu bir folyo ile kaplanmýþsa, bunu çekip alýnýz. Cihazýn Açýlmasý ^ Cihazý açabilmek için Açma-/Kapama-tuþuna s Cihaz ana þalter ile ilk defa açýlýyorsa, ekranda kýsa bir süre için Hoþ Geldiniz yazýsý ve arkasýndan her açýlýþta diðer uyarýlar görülür. Hoþ Geldiniz yazýsý ilk 5 kahve hazýrlýðýna kadar ekranda gösterilir: Míele Willkommen 15

16 Kullaným Ýçin Ýlk Adýmlar Ýlk çalýþtýrma sýrasýnda Hoþ Geldiniz yazýsýndan sonra sizden bir Lisan seçmeniz istenecektir: ^ Ekranda istediðiniz lisan görülünceye kadar sað veya soldaki ok iþaretli tuþa ^ OK-tuþuna Ýstediðiniz lisan artýk ayarlanmýþtýr. Bu iþlemden sonra sizden Zaman formatýný ayarlamanýz istenecektir. ^ Ekranda istediðiniz zaman formatý (12- veya 24-saat düzeni þeklinde) ýþýklandýrýlýp gösterilinceye kadar bu iki ok iþaretli tuþtan birine dokununuz ve arkasýndan OK-tuþuna ^ Güncel saati giriniz: Ok iþaretli tuþlarla önce saati giriniz ve OK-tuþuna dokununuz ve ayný þekilde dakikalarý ayarlayýnýz. ^ Þimdi saatin ne zaman gösterileceðini belirleyiniz ve OKtuþuna dokununuz: "açýk": Saat cihaz kapalý olsa dahi ekranda gösterilecektir. "60 saniye için açýk": Cihaz kapatýldýðýnda saat 60 saniye daha gösterilir. "Göstergesiz": Cihaz kapatýldýðýnda ekran hemen kararýr. ^ Cihazýnýzýn iletiþim sistemine sahip bir cihaz olduðunu onaylamak için OK-tuþuna Bütün veriler doðru girildiðinde, ekranda Ýlk Çalýþtýrmanýn baþarýlý olduðu yazýsý görülür. ^ Bu bilgiyi OK-tuþu ile onaylayýnýz. Kullanma kýlavuzunda yazýldýðý gibi cihazýnýzý kiþisel zevkinize göre ayarlamaya ve tanýmaya devam ediniz. Lütfen bu zamaný kendinize tanýyýnýz, çünkü kahve makinenizi ne kadar iyi tanýrsanýz, o kadar keyifle kullanabilirsiniz! Cihazýn Kapatýlmasý ^ Cihazý kapatmak için Açma-/Kapama-tuþuna s 16

17 Su Ve Kahve Çekirdeði Kaplarýnýn Doldurulmasý Su ve kahve çekirdeði kabýný doldurmadan önce cihazý iyice temizleyiniz ( "Temizlik ve Bakým" böl. bkz.). Cihazýnýzdaki þebeke suyunun sertlik derecesini mutlaka ayarlayýnýz ("Ayarlar : Cihazýn Kiþisel Ayarý" - "Su Sertlik Derecesinin Ayarý" böl.bkz.). Su Kabýnýn Doldurulmasý Ýyi bir kahve için kahve çekirdeði cinsinin yanýnda suyun kalitesi de büyük rol oynar. Bu nedenle su kabýný her gün boþaltýnýz ve yerine temiz su koyunuz. Sýcak su veya diðer sývýlar cihaza zarar verebilir. Her gün su kabýna sadece soðuk, temiz su koyunuz. Asla maden suyu kullanmayýnýz. Maden suyu cihazýn aþýrý kireçlenmesine ve bozulmasýna sebep olur. ^ Su kabýný öne doðru dýþarý çekiniz. ^ Kapaðýný kaldýrýnýz ve "Max." iþaretine kadar kabýn içine soðuk ve temiz içme suyu doldurunuz. Su kabýnýn ön tarafýndaki valf suyun dýþarý dökülmesini önler. ^ Kapaðý kapatýnýz ve su kabýný cihazýn içinde arkaya doðru sürünüz. Valfýn su kaçýrmamasý için su kabý cihazýn içine düzgün oturtulmalýdýr. Su kabý yerine tam oturmuyor, biraz önde veya yüksekte duruyorsa,, kabýn duracaðý bölümün kirlenip kirlenmediðini kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz. ^ Cihazýn kapaðýný açýnýz. 17

18 Su Ve Kahve Çekirdeði Kaplarýnýn Doldurulmasý Kahve Çekirdeklerinin Doldurulmasý Kahve çekirdeði haznesinin içine sadece kavrulmuþ kahve çekirdeklerini doldurunuz. Diðer ürünler -hatta çekilmiþ kahve bile- öðütme ünitesinin bozulmasýna sebep olur. Karamelli, þekerli veya ön iþlemden geçirilmiþ kahve çekirdekleri hazneye doldurulamaz, þekerli maddeler cihazý bozabilir. ^ Çekirdek haznesini dýþarý çekiniz. ^ Kapaðý arkaya doðru sürünüz ve kahve çekirdeði haznesine kavrulmuþ kahve çekirdeði doldurunuz. ^ Kapaðý tekrar öne doðru çekiniz. ^ Kahve çekirdeði haznesini cihazýn içine doðru itiniz ve kahve makinesinin kapaðýný kapatýnýz. 18

19 Ýçecek Hazýrlýðý Cihazýn Açýlmasý Cihaz açýldýðýnda kahve makinesi ýsýnmaya baþlar ve kanallar yýkanýr. Bu arada kanallar temizlenmiþ olur ve kahve hazýrlýðý için ýsýnýr. ^ Açma-/Kapama s tuþuna Ekranda þu uyarý görülür: Isýtma süreci Otomatik yýkama program noktasý "açýk" olarak ayarlanmýþsa (fabrika ayarý) ýsýtmadan sonra ekranda þu yazý görülür: Kanallar yýkanýyor Orta akýtma musluðunda su akar. Su damlama tablasýna akmayacaksa ilk içecek hazýrlýðýndan önce orta akýtma musluðunun altýna boþ bir fincan veya küçük bakým kabýný koyunuz. Daha sonra ekranda ana menü görülür: Fincanlarýn Önceden Isýtýlmasý Sýcak fincanlarda Espresso ve diðer bütün içeceklerin aromalarý artar ve daha uzun süre kalýr. Özellikle Espresso aromasý soðuk þokuna dayanamaz. Ne kadar az kahve hazýrlanýrsa ve fincan ne kadar kalýn olursa fincanýn önceden ýsýtýlmasý o kadar önem kazanýr. ^ Isýtýlacak fincaný sýcak su akýtma musluðunun altýna koyunuz. ^ Sýcak su tuþuna ^ Fincana biraz sýcak su akýtýnýz ve bununla fincaný ýsýtýnýz. ^ Suyu kapatmak için OK-tuþuna ^ Kahve veya Espresso hazýrlamadan önce fincanýn içindeki sýcak suyu boþaltýnýz. Espresso q r L n m C 19

20 Ýçecek Hazýrlýðý Orta Akýtma Musluk Boyunun Ayarý Ortadaki akýtma musluðunun yüksekliðini ayarlayarak içeceðin mümkün olan en kýsa yoldan fincanýn içine akmasýný saðlayabilirsiniz, böylece içecek çok çabuk soðumayacaktýr. Ayrýca akýtma mesafesinin kýsalýðý krema ve köpüðün bozulmasýný engeller: ^ Orta akýtma musluðunun altýna bir fincan koyunuz. Ýçecekler daima her iki akýtma musluðundan ayný anda akar! Espresso ^ Orta akýtma musluðunu yavaþça aþaðýya çekiniz. Espresso ve kahve taze öðütülmüþ çekirdeklerden hazýrlanmalýdýr. Espresso, ve Kaffee için önceden ayarlanmýþ porsiyon ölçülerinden farklý bir porsiyon isterseniz, bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz ("Miktar programlama: Porsiyon Ölçülerinin Ayarý" böl.bkz.). Espresso, kahve, duble Espresso ve duble kahveyi hep ayný þekilde alabilirsiniz: q r L n m C ^ Ok iþaretli tuþlarla istediðiniz kahve cinsini seçiniz ve bir kere OK-tuþuna Cihaz kahve çekirdeklerini öðütür, toz kahveyi önceden ýslatýr (eðer "Ön Islatma" ayarý "açýk" olarak seçilmiþse), ve ortadaki akýtma musluðundan istenen içecek akar. Islatma iþlemi sýrasýnda cihazýn kapaðýný açmayýnýz. Cihaz bozulur! Fabrikadaki üretim kontrolleri sýrasýnda ýslatma ünitesindeki kahve artýklarýnýn temizlenmesi için ilk iki kahveyi içmeden dökünüz! 20

21 Ýçecek Hazýrlýðý Duble Porsiyon - Duble Ýçecek Ayný anda duble porsiyon kahve veya Espresso hazýrlamak için, ^ ekranda "2 Porsiyon?" yazýsý görüldüðünde ikinci bir defa OK-tuþuna Ýki porsiyon daima arka arkaya hazýrlanýr! Toz Kahve ile Kahve veya Espresso Hazýrlýðý Toz Kahvenin Doldurulmasý Toz kahve ile hazýrlanmýþ bir Espresso veya kahve içmek isterseniz, toz kahveyi cihazdaki özel toz kahve haznesine koyunuz. ^ Ýki fincaný ayný anda doldurmak için her bir akýtma musluðu altýna birer fincan koyunuz. Hazýrlýðýn Durdurulmasý ^ Ekranda "Stop" gösterildiðinde OK-tuþuna Hazýrlýk hemen durdurulur. ^ Toz kahve kutusunun kapaðýný cihazdan dýþarý çek,niz ve kutunun kapaðýný yukarý kaldýrýnýz (a). ^ Cihazla verilen kaþýkla bir silme kaþýk toz kahveyi kendi haznesine (b) doldurunuz ve kapaðý kapatýnýz. ^ Kapakçýðý cihazýn içine itiniz ve cihaz kapaðýný kapatýnýz. Toz kahve hazýrlama? evet hayýr ^ "Evet" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar ok-tuþuna Ekran ana menüye döner ve bir içecek cinsi seçebilirsiniz. 21

22 Ýçecek Hazýrlýðý Eðer hazneye toz kahve doldurmamýþsanýz, mutlaka "hayýr" pozisyonunu seçiniz, çünkü cihaz haznede toz kahve olduðunu kabul eder, ve bir sonraki kahve hazýrlýðýnda musluktan sadece su akar! Ýçecek Hazýrlýðý ^ Orta akýtma musluðunun altýna bir fincan koyunuz. ^ OK-tuþuna Cihaz Espresso veya kahveyi ýslatýr ve orta musluktan istenilen içecek akar. Toz kahveyi ýslatma sýrasýnda cihazýn kapaðýný açmayýnýz. Cihaz bozulur! Bu iþlemden sonra cihaz otomatik olarak çekirdek kahve ile hazýrlýk pozisyonuna döner! Hazýrlýðýn Durdurulmasý ^ Hazýrlýk sýrasýnda OK-tuþuna Hazýrlýk hemen durdurulur. Toz kahve ile yapýlan hazýrlýkta daima bir porsiyon hazýrlanýr. Bir içecek hazýrlamak için cihaz daima hazneye koyduðunuz tüm toz kahve miktarýný alýr! Sütlü Ýçecekler Çelik-Süt Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Hayvansal süt: Cihazda bakteri oluþumunu önlemek için sadece pastörize süt kulllanýnýz. Çelik süt kaplarý izole edildiði için belirli bir süre sütü soðuk tutar. Yaklaþýk 20 C olan oda sýcaklýðýnda 6 C soðuk süt saat kadar 13 C'nin altýnda tutulur (13 C'nin üstündeki süt iyi köpürmeyeceði için kullanýlmamalýdýr). Otomatik kahve makinesinin altýna bir fincan ýsýtma cihazý monte edilmiþse, sütün soðuk kalma süresi kýsalýr! Çelik-süt kabýný aðzýna kadar doldurmayýnýz, bunun yerine kabýn aðzýndan maks. yakl. 2-3 cm altýna kadar doldurunuz! Þiþe aðzýnýn ve flanþýn temiz kalmasýna dikkat ediniz (doldururken ve taþýrken). Kirlenme cihaz içindeki süt kabýnýn hatalý çalýþmasýna sebep olabilir. Ýçeceði hazýrlamadan önce fincaný sýcak su ile ýsýtýnýz! 22

23 Ýçecek Hazýrlýðý Sütlü içecekleri hazýrlayabilmek için, ^ çelik süt kabýnýn kapaðýný yerleþtiriniz ve kapaðý sola yerine oturuncaya kadar çeviriniz. Cappuccino, Latte Macchiato, Sýcak Süt, Köpüklü Süt ^ Her iki akýtma musluðunun altýna içeceðe uygun bir kap koyunuz. Ýyi bir Latte Macchiato-tabakasý elde etmek için fincaný akýtma musluðunun altýna Espresso köpüklü sütün tam ortasýna akacak þekilde yerleþtiriniz. Cappuccino q r L n m C ^ Seçilen içeceðin sembolü aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok-tuþuna ve bir defa OK-tuþuna ^ Hazýrlýðý durdurmak için yeniden OK-tuþuna ^ Cihazýn kapaðýný açýnýz ve süt kabýný cihazýn içine asýnýz. ^ Cihaz kapaðýný kapatýnýz. Ýçeceðin içindeki katkýlarýn oranlarýný (Espresso, köpüklü süt, sýcak süt) kendiniz belirleyebilirsiniz ("Miktar Programlama: Porsiyon ayarlarý" bölümüne bakýnýz.) 23

24 Ýçecek Hazýrlýðý Kendi Adýnýza Kaydedilen Ýçecekler Kullanýcý isimleri listesinde içecekleri sizin ve misafirlerinizin kiþisel istek ve zevkleri doðrultusunda ayarlayabilirsiniz ("Kullanýcý Ýsimlerinin Düzenlenemsi" böl.bak.). Cihaza adýnýzý kaydetmiþ iseniz, bir içecek hazýrlamadan önce kendi adýnýzý seçiniz. Kullanýcý ismi q r L n m C ^ "Kullanýcý adý" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar ok iþaretli tuþa dokununuz ve OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþla "seçiniz" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþlarla istediðiniz kullanýcý adýný seçiniz ve bir kere OK-tuþuna Bir kullanýcý adý seçildiðinde, bunun bir iþareti olarak ekranda büyük bir kullanýcý sembolü n gösterilir! Ýçecek Hazýrlýðýndan Sonra Bir içeceði sütle hazýrlamýþsanýz, yaklaþýk iki dakika sonra ekranda þu yazý görülür: i Yýkama iþlemini baþlatýnýz OK ^ OK-tuþuna Süt kanallarý yýkanýr. Uyarýyý "OK" ile onaylamasanýz bile kahve makinesi bir süre sonra süt kanallarýný otomatik olarak yýkar. Cihazý uzun bir süre için kapatmadan önce içindeki borularý, ýslatma ünitesini, akýtma musluklarýný ve süt kanallarýný temizleyiniz ("Temizlik ve Bakým" - Sistemin Yýkanmasý" bölümüne bakýnýz). Bu kullaným þekli "Standart"-isimler içinde geçerlidir. 24

25 Öðütme Derecesi Ayarý Kusursuz kremalý bir Espresso veya kahve için suyun kalitesi, basýncý, ýsý derecesi ve kahve çekirdeðinin kalitesinin yanýnda kahvenin öðütme derecesi ve öðütme miktarý da önemli bir rol oynamaktadýr. Kremanýn rengi güzel olmalý, daha iyisi içinde kahverengi çizgiler bulunmalýdýr. Öðütme miktarýný ana menüde ayarlayabilirsiniz ("Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý" - "Öðütme Miktarý Ayarý"). Öðütme miktarýný dikkatle daima sadece bir kademe deðiþtiriniz ve öðütme miktarýný baþka bir kademeye kaydýrmadan önce kahve çekirdeklerinin öðütülmesini bekleyiniz! Aksi halde cihaz bozulabilir. Kremanýn rengi düzgün, fakat beyaza yakýn sarý bir renktedir Çekirdekler fazla iri öðütülmüþtür. Öðütme derecesini küçülterek çekirdeklerin daha ince öðütülmesini saðlayýnýz. Kremada bir taraf koyu kahverengi (siyaha yakýn), diðer tarafta ise beyaz gibi gölgeler vardýr Kahve çekirdekleri çok ince öðütülmüþ demektir. Öðütme derecesini yükselterek çekirdekleri daha Ýri öðütünüz. Öðütme Derecesinin Deðiþtirilmesi Bazý iþaretlerden öðütme derecesinin deðiþtirilmesi lazým geldiði anlaþýlabilir: Espresso veya kahve fincana çok hýzlý akmaktadýr Çekirdekler iri öðütülmüþtür. Toz kahvenin üzerine verilen basýnç doðru ayarlanamamaktadýr. Bu nedenle öðütme derecesini küçük bir ayara getirip, çekirdeklerin daha ince öðütülmesini saðlayabilirsiniz. Espresso veya kahve fincana damla damla akmaktadýr Kahve çekirdekleri fazla ince öðütülmüþtür. Kahvenin içindeki acý maddeler çözülmeye baþlamýþtýr. Öðütme derecesi yükseltilmeli, kahve çekirdekleri daha iri öðütülmelidir. ^ Cihazdaki öðütme derecesi sürgüsünü en fazla bir kademe sola (ince öðütme) veya saða (iri öðütme) doðru itiniz. Öðütme derecesi ayarý yapýlýrken ayar seslerini duyabilirsiniz. ^ Sürgü çalýþmazsa, cihazý kapatýnýz ve bir Espresso hazýrlayýnýz. Daha sonra yeniden öðütme derecesini ayarlayýnýz. 25

26 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý Cihaz basit birkaç hareketle sizin istekleriniz doðrultusunda ayarlanabilir. "Ayarlar" Menüsü Çeþitli program noktalarýna ulaþmak için, Ayarlar F q r L n m C ^ saðdaki ok iþaretli tuþa "Ayarlar" F" program noktasý aydýnlatýlýncaya kadar dokununuz ve arkasýndan OK-tuþuna ^ Ýstediðiniz program noktasý görülünceye ve aydýnlatýlýncaya kadar her iki ok iþaretli tuþlardan birine ^ Seçilen program noktasýný ayarlamak için OK-tuþuna Bir ayarýn yanýndaki onay iþaretinden o anda cihazda hangi ayarýn yapýldýðýný anlayabilirsiniz. Olasý Ayarlarýn Listesi Lisan F: 22 farklý lisandan birini seçebilirsiniz Güncel Saat: Gösterge (açýk, kapalý), Zaman formatý (12- veya 24-saatlik gösterge), ayarlanýr Timer: ayarlanýr, devreye alýnýr. "Ayarlama" menüsünün altýndaki olanaklar: Açýlýþ Saati: Cihaz belirlenen ve ayarlanan saatte açýlýr. Kapatma Saati: Cihaz daha önce belirlenen saatte kapanýr. Bu ayar 15 dakika ile 9 saat arasý deðiþebilir. Kapanýþ Saati: Cihaz belirlenen ve ayarlanan saatte kapanýr. Kahve Kabý: 3 ile 8 fincan arasý kahve Miktar Programlama: Espresso, kahve, Cappuccino, Latte Macchiato, sýcak süt, köpüklü süt ve sýcak su, ("Miktar Programlama: Porsiyon ayarý" böl.bkz.). Öðütme Miktarý: Espresso, kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato için öðütme miktarlarý farklý ayarlanabilir. Ön Islatma: uzun, normal, kapalý Isý Derecesi: Espresso, kahve, Cappuccino, Latte Macchiato ve sýcak su için ýsý dereceleri en düþük ile en yüksek arasý ayarlanabilir. Otomatik Yýkama: açýk, kapalý Ecomodu: açýk, kapalý Aydýnlatma: Parlaklýk Info: Ýçecek alýmý, kireç çözmeye kadar olan içecek sayýsý Güvenlik: Çalýþtýrma kilidi (kapalý, açýk) 26

27 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý Su sertlik derecesi: 1 yumuþak, 2 orta, 3 sert, 4 çok sert Ekran: Kontrast, Parlaklýk Ses Gücü: Sinyal sesi, tuþ sesi Fincan Isýtýcý (sadece CVA 5060): Otomatik, açýk, kapalý Bayi: Fuar modu, kapalý Fabrika Ayarý: Tüm ayarlar fabrika ayarýna geri alýnabilir, Kullanýcý ismi silinebilir. "Geri A" noktasýný seçerek daima bir üst program noktasýna ulaþabilirsiniz. Her program noktasý için ayrýntýlý bilgiyi aþaðýda bulabilirsiniz. Lisan Seçimi Ekrandaki tüm yazýlarýn kendi lisanýnýzda görülmesi için uygun lisaný seçebilirsiniz. ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ayarlar Sprache F Güncel saat ^ OK-tuþuna ^ Ýstediðiniz lisan aydýnlatýlýncaya kadar her iki ok iþaretli tuþlardan birine ^ OK-tuþuna Ayar otomatik olarak hafýzaya alýnýr ve ekran bir önceki göstergeye döner. Ekranda artýk bütün yazýlar seçtiðiniz lisanda gösterilir. Eðer yanlýþ bir lisan seçilmiþse "Lisan" program noktasýný bayrak sembolü F ile tekrar bulabilirsiniz. 27

28 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý Güncel Saat Ayarý ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ayarlar Güncel saat Timer ^ Saðdaki ok-tuþuna "Güncel Saat" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar dokununuz ve OK-tuþuna ÞÝmdi üç ayar olasýlýðýna sahipsiniz: Gösterge Güncel saat göstergesini açabilir veya kapatabilirsiniz: ^ Ok iþaretli tuþla "Gösterge" yazýsýný seçiniz. Üç olanaktan birini seçebilirsiniz: "Açýk": Saat cihaz kapalý olsa da gösterilir. " 60 saniye için açýk": Cihaz kapandýktan 60 saniye sonra ekran kararacak demektir. "Göstergesiz": Bu açýklamanýn anlamý ise cihaz kapanýr kapanmaz ekran kararacak demektir. ^ Ýstediðiniz gösterge formatý seçildikten sonra OK-tuþuna Zaman Formatý ^ Ok iþaretli tuþlarla "Zaman Formatýný" seçiniz. ^ 24-saat veya 12-saat göstergesini seçebilmek için saðdaki ok iþaretli tuþa ^ Ýstediðiniz zaman formatý aydýnlatýldýktan sonra OK-tuþuna Zaman formatý hafýzaya alýnýr. Ayarlayýnýz ^ Ok iþaretli tuþla "Ayarlama" yazýsýný seçiniz. ^ Ýki ok iþaretli tuþtan birine dokunarak saati ayarlayýnýz. Daha sonra OK-tuþuna ^ Ayný þekilde ok iþaretli tuþa dokunarak dakikalarý ayarlayýnýz. Daha sonra OK-tuþuna Güncel saat hafýzaya alýnýr. Güncel saat de ayarlanabilir ve kahve makinesi kapatýldýktan sonra gösterge seçenekleri deðiþtirilebilir. Bunun için: ^ cihaz kapalý iken OK-tuþuna ^ "Güncel saat" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna "Gösterge" veya "ayarlayýnýz" noktasýndan birini seçebilir ve istediðiniz gibi deðiþtirebilirsiniz. ^ Ayarý hafýzaya almak için OK tuþuna 28

29 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý Timer Ayarý ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ayarlar Timer Kahve kabý ^ Saðdaki ok-tuþuna "Timer" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar dokununuz ve OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþla "Ayarlayýnýz" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Üç ayar seçeneði vardýr: Açma Saati Kahve makinesinin ne zaman otomatik olarak açýlmasý gerektiðine karar verebilirsiniz, örneðin: sabah kahvaltýsý için. ^ Ok iþaretli tuþlarla "açma saati" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ Ýki ok iþaretli tuþtan birine dokunarak saati ayarlayýnýz. Daha sonra OK-tuþuna ^ Ayný þekilde ok iþaretli tuþa dokunarak dakikalarý ayarlayýnýz. Daha sonra OK-tuþuna Timer devrede ise cihaz her gün ayarladýðýnýz saatte açýlacaktýr ("Devreye Alma" böl.bak.) Otomatik yýkama açýk ise cihaz açýldýðýnda otomatik olarak yýkanýr! Çalýþtýrma kilidi devreye alýnmýþsa cihaz öngörülen saatte açýlmaz! Cihaz 3 kere otomatik olarak açýlmýþ ve arkasýndan hiçbir içecek veya sýcak su alýnmamýþsa, cihaz bundan sonra otomatik olarak açýlmaz. Programlanan zamanlar hafýzada kalýr ve cihazýn bir sonraki manuel açýlýþýnda tekrar devreye girer. Bu bir güvenlik önlemidir, örneðin tatile giden bir kiþi cihazýn otomatik açýlma saatini silmeyi unutmuþ olabilir, bu sistem sayesinde makine her gün açýlmayacaktýr. Kapanýþ Saati Gereksiz yere elektrik tüketilmemesi için cihazý "Kapanýþ Saati" program noktasý ile ayarlayabilirsiniz (15 dakika ile 9 saat arasý bir ayar yapýlabilir). Eðer bir içecek alýmýndan sonra cihaz kullanýlmýyorsa, belirlenen saatte otomatik olarak kapanýr. ^ Ok iþaretli tuþla "Kapanýþ saati" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Gösterge eðer örneðin: 1:00 gösteriyorsa, cihazýnýz 1 saat sonra kapanacak demektir. 29

30 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý ^ Ýki ok iþaretli tuþtan birine dokunarak saati ayarlayýnýz. Daha sonra OK-tuþuna ^ Ayný þekilde ok iþaretli tuþa dokunarak dakikalarý ayarlayýnýz. Daha sonra OK-tuþuna Cihaz istenilen saatte kapanýr! Otomatik yýkama fonksiyonu devrede ise bir içecek hazýrlandýktan sonra cihaz otomatik olarak yýkanýr ve ondan sonra kapanýr. Kapatma Saati Kahve makinesini gün içinde belirli saatlerde kullanýyorsanýz, hangi saatte otomatik olarak kapanmasý gerektiðini kendiniz belirleyebilirsiniz. ^ Ok iþaretli tuþla "Kapatma saati" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ Ýki ok iþaretli tuþtan birine dokunarak saati ayarlayýnýz. Daha sonra OK-tuþuna ^ Ayný þekilde ok iþaretli tuþa dokunarak dakikalarý ayarlayýnýz. Daha sonra OK-tuþuna Timer devrede ise cihaz her gün ayarladýðýnýz saatte kapanacaktýr ("Devreye Alma" böl.bak.) Devreye Alýnýz ^ Ok iþaretli tuþla "Devreye alýnýz" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna "Açýlýþ saati" ve "Kapatma saati" program noktalarý gösterilir. devreye alýnýz açýlýþ saati kapanýþ saati ^ Ok iþaretli tuþla istediðiniz program noktasýný seçiniz. OK-tuþuna dokunarak program noktasýný devreye alabilirsiniz (kutu içindeki onay iþareti) veya devreden çýkartabilirsiniz (onay iþareti yok). ^ Ok iþaretli tuþla "kaydediniz" yazýsý üzerine gidiniz ve OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþla "geri A" noktasýna gidiniz ve OK tuþuna Otomatik yýkama fonksiyonu devrede ise bir içecek hazýrlandýktan sonra cihaz otomatik olarak yýkanýr ve ondan sonra kapanýr. 30

31 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý Kahve Kabý (birkaç fincaný arka arkaya doldurunuz) Bu fonksiyon ile 8 fincana kadar arka arkaya doldurabilirsiniz (maks. 1 ). Islatma iþlemi bütün fincanlar için otomatik çalýþýr. ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ayarlar Kahve kabý Miktar programlama ^ Saðdaki ok-tuþuna "Kahve kabý" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar dokununuz ve OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþlarla kaç fincan doldurmak istediðinizi seçebilirsiniz ( 3ile 8 arasý) ve bunu OK ile onaylayabilirsiniz. ^ Uygun boyda bir kabý orta akýtma musluðu altýna koyunuz ve ekrandaki yazýlarý izleyiniz. Her fincan için kahve ayrý öðütülür, ýslatýlýr ve verilir. Ekran bu arada program akýþýný gösterir. Ýþlemi her an OK-tuþu ile ("Stop") durdurabilirsiniz. ^ Ekranda Ýþlem bitti yazýsý görüldüðünde, bunu OK ile onaylayýnýz. Öðütme Miktarý Ayarý Kahvenin koyuluðu ve kremasý öðütme miktarýna baðlýdýr. Kahvenin cinsine göre öðütme miktarý deðerleri bir fincan için yaklaþýk 6 ile 14 gram arasýndadýr. Bu deðer ne kadar yüksek olursa hazýrlanan Espresso, kahve, Latte Macchiato veya Cappuccino o kadar koyu olacaktýr. Krema dahi öðütme miktarýndan etkilenir: Eðer krema beyaz sarý bir renk almýþsa, öðütme miktarý az demektir. Eðer krema bir tarafta koyu kahve (siyaha yakýn) diðer tarafta ise beyaz gölgeli ise, öðütme miktarý çok yüksek demektir. Kendi zevkinize göre Espresso, kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato için farklý öðütme ayarlarý yapabilirsiniz. ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ayarlar Öðütme miktarý Toz kah. ön ýslatmasý ^ Saðdaki ok-tuþuna "Öðütme miktarý" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar dokununuz ve OK-tuþuna 31

32 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý ^ Öðütme miktarýný ayarlayacaðýnýz içeceði ok iþaretli tuþla seçiniz ve OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþlarla öðütme miktarýný "daha fazla" veya "daha az" olarak ayarlayýnýz. ^ Ayarý hafýzaya almak için OK tuþuna Ön Islatma Ayarý Ön ýslatmada kahve tozu öðütme iþleminden sonra biraz kaynar su ile ýslatýlýr. Kalan su kýsa bir süre sonra yüksek basýnç ile ýslatýlmýþ toz kahvenin üzerine bastýrýlýr. Böylece kahvenin aromasý büyük ölçüde yoðunlaþýr. Ön ýslatma olmazsa sýcak su hemen yüksek bir basýnçla toz kahve üzerine basýlýr. Normal veya çok uzun bir ön ýslatma süreci seçebilirsiniz veya ön ýslatma fonksiyonunu kapatabilirsiniz. Fabrika çýkýþýnda cihaz ön ýslatma fonksiyonu kapalý (=ön ýslatmasýz) olarak ayarlanmýþtýr! ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ayarlar Toz kah. ön ýslatmasý Isý derecesi ^ Saðdaki ok-tuþuna "Ön ýslatma" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar dokununuz ve OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþa istediðiniz ön ýslatma türü aydýnlatýlýncaya kadar ^ Ayarý hafýzaya almak için OK tuþuna Isý Derecesi Ayarý Kahve içimindeki yöresel farklýlýklar nedeniyle cihaz deðiþik ýsý derecelerine ayarlanabilir. Kahve makinesi örneðin deniz seviyesinden 2000 metre yüksekte bir yere kurulacaksa, ýsý dereceleri daha düþük tutulmalýdýr.her kahve içeceði için beþ ve sýcak su için de üç ýsý derecesinden biri seçilebilir. Her kahve yüksek ýsýda piþirilemez. Bazý kahve cinslerinde yüksek ýsý krema oluþumunu etkiler. ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ayarlar Isý derecesi Otomatik yýkama ^ Saðdaki ok-tuþuna "Isý Derecesi" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar dokununuz ve OK-tuþuna ^ Isý derecesini ayarlamak istediðiniz içecek aydýnlatýlýncaya kadar bir ok iþaretli tuþa ve arkasýndan OK-tuþuna 32

33 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý ^ Ýstediðiniz ýsý derecesi aydýnlatýlýncaya kadar bir ok iþaretli tuþa ^ Ayarý hafýzaya almak için OK tuþuna Otomatik Yýkama Ayarý Bir kahve hazýrlanmýþsa kahve makinesi kapatýlýrken otomatik yýkama kanallarý otomatik olarak yýkar. Otomatik yýkama iþlemi cihaz fabrikadan çýkarken açýktýr! ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ayarlar Otomatik yýkama Eko modu ^ Saðdaki ok-tuþuna "Otomatik yýkama" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar dokununuz ve OK-tuþuna ^ "Açýk" veya "kapalý" pozisyonu seçmek için ok iþaretli bir tuþa ve arkasýndan OK-tuþuna Yýkama iþleminin unutulmamasý için bu program noktasýný "açýk" pozisyonda býrakýnýz! Ecomodu Ayarý Ecomodu bir enerji tasarrufu modudur, bu modun içinde sýcak süt veya köpüklü süt hazýrlýðý için buhar sistemi ýsýtýlýr. Ecomodu kapatýlýrsa, köpüklü süt / sýcak süt ve kahve /Espresso doðrudan arka arkaya hazýrlanabilir. Buhar sistemi sýcak kalýr ve bu durumda oldukça fazla enerji tüketilir. ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ayarlar Eko modu Aydýnlatma ^ Saðdaki ok-tuþuna "Ecomodu" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar dokununuz ve OK-tuþuna ^ "Açýk" veya "kapalý" pozisyonu seçmek için ok iþaretli bir tuþa ve arkasýndan OK-tuþuna Kahve makinesi deðiþen enerji tüketimine iþaret eder. 33

34 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý Aydýnlatma: Parlaklýk Ayarý Cihaz aydýnlatmasýnýn parlaklýðýný ayarlayabilirsiniz: ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ayarlar Aydýnlatma Bilgi ^ Saðdaki ok-tuþuna "Aydýnlatma" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar dokununuz ve OK-tuþuna ^ "Parlaklýk" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ Bir ok iþaretli tuþ ile parlaklýk ayarýný daha az veya daha çok yapabilir ve bunu OK-tuþuna dokunarak hafýzaya alabilirsiniz. Aydýnlatmayý kapatmak için, ^ sol ok iþaretli tuþa küçük beyaz çizgiler kayboluncaya kadar Aydýnlatma: Kapatma Saati Ayarý Cihaz açýksa, cihaz aydýnlatýlýr. Bu süre içinde cihaz çalýþtýrýlmazsa - aydýnlatma otomatik olarak 15 dakika sonra kapanýr - bu da enerji tasarrufu saðlar. Cihaz kapandýðýnda aydýnlatmanýn belirli bir süre daha açýk kalmasýný istiyorsanýz, aydýnlatma ayarýný kahve makinesinde hiçbir iþlem yapýlmadýðý takdirde belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Bu süreyi 15 dakika ile 6 saat arasý ayarlayabilirsiniz. ^ Cihazý kapatýnýz. ^ Cihaz kapalý iken OK-tuþuna ^ "Aydýnlatma" pozisyonunu seçiniz ve OK-tuþuna ^ "Kapanýþ saati" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþlarla istediðiniz kapatma saatini seçiniz ve OK-tuþuna ^ "Parlaklýk" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ Bir ok iþaretli tuþ ile aydýnlatma ayarýný daha az veya daha çok yapabilir ve bunu OK-tuþuna dokunarak hafýzaya alabilirsiniz. ^ Menüden çýkmak için iki defa "geri A" noktasýný seçiniz. Cihaz ayarlanan saatte aydýnlatmayý kapatýr. Kahve makinesi kapatýldýktan sonra aydýnlatýlmayacaksa (fabrika ayarý), ^ cihaz kapalý iken OK-tuþuna ^ "Aydýnlatma" pozisyonunu seçiniz ve OK-tuþuna ^ "Parlaklýk" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna 34

35 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý ^ Soldaki ok iþaretli tuþa küçük beyaz çizgiler kayboluncaya kadar ^ Menüden çýkmak için iki defa "geri A" noktasýný seçiniz. INFO: (Alýnan içecek sayýsý) "Info" program noktasý sayesinde þimdiye kadar alýnan içeceklerin sayýsýný veya kireç çözme iþlemine kadar daha ne kadar içecek alýnabileceðini öðrenebilirsiniz. ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ayarlar Bilgi Emniyet ^ Saðdaki ok-tuþuna "Info" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar dokununuz ve OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþlarla "Alýnan içecekler" veya "kireç çözmeye kadar alýnacak içecek sayýsý" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna "Alýnan içecekler" noktasýný seçtikten sonra "alýnan toplam kahve sayýsýný" veya tek tek alýnan kahveleri veya köpüklü süt, sýcak süt ve sýcak su sayýlarýný görebilirsiniz. ^ Bir önceki ekran görüntüsüne dönebilmek için OK-tuþuna Güvenlik (Çalýþtýrma kilidi ayarý) Çocuklarýn yanlarýnda yetiþkin bir kiþi olmadan cihazý çalýþtýrmamalarý ve kendilerine zarar vermemeleri için veya cihazý çalýþtýrabilecek durumdan olmayan kiþilerin cihazý kullanmamalarý için cihazý kilitleyebilirsiniz. Kilitli bir cihazda Timer ayarý "Açma saati" çalýþmaz! Çalýþtýrma Kilidinin Açýlmasý ve Ýptali ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ayarlar Emniyet Su sertlik derecesi ^ Ok iþaretli tuþlarla "Güvenlik" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ "Çalýþtýrma kilidi" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar ok iþaretli tuþa dokununuz ve OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþlarla "açýk" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Cihaz kapandýðýnda kilitlenir ve artýk çalýþtýrýlamaz. Bir tuþa dokunulduðunda ekranda kapalý bir kilit sembolü X ve buna ait bir uyarý görülür. Çalýþtýrma kilidini devreden çýkarmak için "kapalý" noktasýný seçiniz. 35

36 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý Çalýþtýrma Kilidinin Geçici Ýptali ^ Yaklaþýk 3 saniye OK-tuþuna Cihazýn çalýþtýrma kilidi þimdi geçici olarak açýlmýþtýr ve içecek hazýrlanabilir. Cihaz kapanýr kapanmaz tekrar kilitlenecektir! Su Sertlik Derecesi Ayarý Cihazýn kusursuz çalýþabilmesi ve kireç çözme uyarýsýnýn doðru zamanda ekranda görülebilmesi için cihaza gelen suyun sertlik derecesinin ayarlanmasý çok önemlidir. Su sertlik derecesi suda çözülen kireç miktaýrný gösterir. Suda ne kadar fazla kireç çözülmüþse, su o kadar sert demektir. Ve su ne kadar sert olursa, cihazda o kadar sýk kireç çözme iþlemi uygulanmalýdýr. Cihaz alýnan suyun miktarýný ölçer (buhar alýmý dahil). Cihaz bloke oluncaya ve kireç çözme iþlemi baþlayýncaya kadar ayarlanan su sertlik derecesine göre daha az veya daha çok su alýnabilir. Düþük su sertlik derecesine oranla yüksek su sertlik derecesinde daha az su alýnabilir. Þehir suyunun sertlik derecesini ilgili kurumdan öðrenebilirsiniz. Cihazla birlikte verilen test bantlarý sayesinde suyunuzun sertlik derecesini belirleyebilirsiniz: ^ Test bandýný yaklaþýk 1 saniye kadar suya sokunuz ve daha sonra bandý dýþarý alarak üzerindeki suyu silkeleyiniz. 1 dakika kadar sonra sonucu banttan okuyabilirsiniz. Cihazda dört sertlik derecesi ayarlanabilir: 1. Kademe (yumuþak): Su þebekesi sertlik derecesi: 1 0-8,4 dh (0-1,5 mmol/l) Su geçiþi: yakl. 80 lt. Buhar geçiþi: yakl. 90 dak. 2. Kademe (orta): Su þebekesi sertlik derecesi: 1 8,4-14 dh (1,5-2,5 mmol/l) Su geçiþi: yakl. 60 lt. Buhar geçiþi: yakl. 60 dak. 3. Kademe (sert): Su þebekesi sertlik derecesi: dh (2,5-3,7 mmol/l) Su geçiþi: yakl. 40 lt. Buhar geçiþi: yakl. 30 dak. 4. Kademe (çok sert): Su þebekesi sertlik derecesi: dh'dan daha fazla (> 3,7 mmol/l) Su geçiþi: yakl. 20 lt. Buhar geçiþi: yakl. 20 dak. 36

37 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý Su sertlik derecesi 40 dh (Almanya su sertlik derecesi) ölçüsü üzerinde olmasý halinde cihaza daha sýk kireç çözme iþlemi yapýlmalýdýr. Aksi halde çok hýzlý kireçlenme olur ve cihaza zarar verir! ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ayarlar Su sertlik derecesi Ekran ^ "Su sertlik derecesi" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar ok iþaretli tuþa dokununuz ve OK-tuþuna ^ Su sertlik derecesini ayarlamak için ok iþaretli tuþa dokununuz ve OK-tuþuna Seçilen su sertlik derecesi hafýzaya alýnýr. Ekran Ayarý Ekranýn kontrast ve parlaklýk ayarýný deðiþtirebilirsiniz. ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ayarlar Ekran Ses gücü ^ Saðdaki ok-tuþuna "Ekran" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar dokununuz ve OK-tuþuna ^ "Kontrast" veya "Parlaklýk" noktasýný seçmek için ok iþaretli bir tuþa ve arkasýndan OK-tuþuna ^ Ekrandaki kontrast ayarýný daha açýk veya daha koyu yapabilmek için ok iþaretli bir tuþa ^ Ayarý hafýzaya almak için OK tuþuna 37

38 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý Ses Gücü (Tuþ Sesi, Sinyal Sesi) Ayarý Her tuþa dokunulduðunda bunu onaylayan bir sesin duyulmasý için cihazý ayarlayabilirsiniz. Ayrýca sinyal ve tuþ seslerinin ses gücünü de ayarlayabilirsiniz: ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ayarlar Ses gücü Fincan ýsýtýcý ^ Saðdaki ok-tuþuna "Sus Gücü" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar dokununuz ve OK-tuþuna ^ "Sinyal sesi" veya "Tuþ sesi" pozisyonu seçmek için ok iþaretli bir tuþa ve arkasýndan OK-tuþuna ^ Ses gücünü daha kýsýk veya daha sesli ayarlamak için ok iþaretli tuþlarý kullanýnýz. Soldaki ok iþaretli tuþ ile sola doðru gidiniz, küçük beyaz çizgiler tamamen kaybolduðunda ses tamamen kapanýr. ^ Ayarý hafýzaya almak için OK tuþuna Fincan Isýtýcýnýn Çalýþtýrýlmasý (sadece CVA 5060) Miele EGW , -29 veya EGW model cihazlarý doðrudan otomatik kahve makinesinin arkasýna baðlayabilirsiniz. Bunun için gerekli olan baðlantý kablosunu özel aksesuar olarak Miele yetkili servislerinden satýn alabilirsiniz. Baðlantý yapýldýktan sonra "Ayarlar" menüsüne göre fincan ýsýtýcýyý "kurunuz". ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ayarlar Fincan ýsýtýcý Bayi ^ Saðdaki ok-tuþuna "Fincan Isýtýcý" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar dokununuz ve OK-tuþuna Üç ayar seçeneði vardýr: Otomatik Fincan ýsýtýcý her zaman kahve makinesi ile birlikte açýlýr ve kapanýr. Bunun için Açma- Kapama tuþuna basmanýz yeterlidir! Kahve makinesi için bir açma saati programlamýþ iseniz, fincan ýsýtma cihazý daima yakl. 30 dakika kadar önceden ýsýnmaya baþlar. Böylece fincanlarýnýz önceden ýsýtýlmýþ olur. 38

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068

Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 Kullaným Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5000 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı