İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu

2 GİRİŞ Faaliyet raporu, kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklamak, idare hakkındaki genel ve mali bilgileri vermek amacıyla hazırlanmaktadır. Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları; 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi, 5216 sayılı Kanunun 18 inci maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, yasal dayanakların gereği olarak hazırlanmaktadır. SUNUŞ 2

3 İç Denetim Birimi Başkanlığı nın amacı kurumun misyon ve vizyonuna ulaşmak için tüm işlem ve faaliyetlerin stratejik plana, performans ve yatırım programlarına, mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesinde risk odaklı; uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi ve danışmanlık uygulamalarıyla kuruma değer katmaktır. Ana politikası kurum idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak olan birimimizin 2014 yılına ilişkin Faaliyet Raporu hazırlanmıştır yılı iç denetim programı kapsamında kurumun 9 süreci ele alınarak bu süreçlere ilişkin 5 adet sistem ile 3 adet performans ve 1 adet bilgi teknolojileri denetimi yapılmıştır. İç denetim faaliyetine ek olarak 2014 yılında iç denetim ve danışmanlık hizmetleri, iç denetçilerin etkin bir şekilde denetim yapabilmeleri için yetkinliklerinin artırılması, yıl içerisinde kurum süreçleri ve riskleri analiz edilerek bir sonraki döneme ait denetim programı hazırlanması çalışmaları yapılmıştır. Raporda faaliyetlerin yanı sıra iç denetim faaliyetlerine yönelik güçlü ve zayıf yönlere de yer verilmiştir. Sabri ÇAKIROĞLU İç Denetim Birimi Başkanı İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

4 I.GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Kanuni Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C. İdareye ilişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler II. AMAÇ VE HEDEFLER A.Birimin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politikalar ve Öncelikler III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A.FAALİYET VE PROJELER B. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. İç Denetim Faaliyetine İlişkin Güçlü Yönler B. İç Denetim Faaliyetine İlişkin Geliştirilmesi Gereken Yönler I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyonumuz Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul'a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya şehri haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel 4

5 hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak. Vizyonumuz Türkiye'nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul' eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya şehri yapan öncü ve önder belediye. B. Kanuni Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5393 Sayılı Kanundan; Denetimin Amacı Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır. Denetimin Kapsamı ve Türleri Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur Sayılı Kanundan; İç Denetim İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç Denetçinin Görevleri Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır. İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 5

6 a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak. g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir. İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî hizmetler birimine verilir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir. Yukarıda kanuni dayanakları verilen İç Denetim Birimi Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen tüm işlem ve faaliyetleri bağımsız ve tarafsız olarak risk odaklı denetlemek ve değerlendirmek üzere aşağıdaki görevleri yürütür: a) İdarenin maruz kaldığı/kalacağı riskleri ve bunlara ilişkin kontrolleri dikkate alarak, denetim çalışmalarında öncelik verilecek alanların, dikkate alınacak ayrıntıların ve denetimin sıklığının belirlenmesine yönelik olarak, her yıl itibariyle risk değerlendirmesi yapmak, b) Dönemsel ve riske dayalı iç denetim faaliyetleri çerçevesinde, iç denetim plan ve programlarını hazırlayarak yürürlüğe koymak ve bunları çalışma planları aracılığıyla icra etmek, c) İç kontrol, risk yönetimi ve yönetim süreçlerinin yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek, d) Dönemsel ve riske dayalı denetimler haricinde, üst yöneticinin talebi üzerine, iç denetimin amacına uygun ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi'nde belirtilen görevler çerçevesinde denetimler yapmak, e) İlgili mevzuat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi'nde belirtilen danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, f) Mali ve mali olmayan işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların, amaç ve politikalara, stratejik plana ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek, g) Uygun görülecek konular için, yurt içinde ve yurt dışında araştırmalarda bulunmak, konferans ve seminerlere iştirak etmek. İç Denetim Birimi Başkanlığı kurumun tüm süreç ve birimlerini denetleme yetki ve sorumluluğuna sahip olduğundan yukarıdaki kanunlara ek olarak Tablo 1 de de görüleceği üzere kurumun ilişkili olduğu tüm mevzuat ile ilgilidir. Tablo 1. İç Denetim Birimi Başkanlığı nın İlişkili Olduğu Mevzuat Mevzuat Mevzuat Adı Mevzuat Resmi Gazete Resmi Birimimizi İlgilendiren 6

7 Türü No. Tarihi Gazete No. Mevzuat Kanun Büyükşehir Belediye Kanunu X Kanun Belediye Kanunu X Kanun Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu X Kanun Belediye Gelirleri Kanunu X Kanun Umumi Hıfzıssıhha Kanunu X Kanun İller Bankası Kanunu X Kanun Mahalli İdare Birlikleri Kanunu X Kanun Gecekondu Kanunu X Kanun Çevre Kanunu X Kanun İmar Kanunu X Kanun Devlet İhale Kanunu X Kanun Kamu İhale Kanunu X Kanun Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu X Kanun Kamulaştırma Kanunu X Kanun Boğaziçi Kanunu X Kanun Toplu Konut Kanunu X Kanun Kadastro Kanunu X Kanun Kıyı Kanunu X Kanun Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun X Kanun Yapı Denetimi Hakkında Kanun X Kanun Bilgi Edinme Hakkı Kanunu X 7

8 Kanun Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun X Kanun Özürlüler ve Bazı Kanun Ve KHK lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun X Kanun Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu X Kanun İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun X Kanun Nüfus Hizmetleri Kanunu X Kanun TCK X Kanun Elektronik İmza Kanunu X Kanun İSKİ Kanunu X Kanun Kanun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun X X Kanun İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun X Uluslar arası Ant. Avrupa Yerel Özerklik Şartı X Belediyenin ilgili olduğu tüm mevzuat X C. İdareye ilişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı İç Denetim Birimi Başkanlığı nın fiziksel altyapısı, birimin sahip olduğu araçlar ile faaliyet gösterilen bina olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir. 8

9 1.1. Araçlar İç Denetim Birimi Başkanlığı nın hizmetine tahsis edilmiş olan araç sayısı ve araçlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2. Araç Çeşidi ve Mülkiyet Durumu Araç Tipi Resmi (Adet) Kiralık (Adet) TOPLAM (Adet) Yüzde Binek % 100 Tablo2 de görüldüğü üzere İç Denetim Birimi Başkanlığı na 3 adet binek araç tahsis edilmiştir. Araçların tedarik edilmesi, birimlerin ihtiyaç bildirmesi doğrultusunda Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından ihtiyacın tespit edilip, ihale yoluyla kiralanılıp, birimlere tahsis edilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir Binalar İç Denetim Birimi Başkanlığı Şişli Cevahir İş Merkezi ndeki İBB Ek Hizmet Binası nın iki katında faaliyet İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI Sabri ÇAKIROĞLU göstermektedir. Binanın ve odaların fiziksel şartları makul seviyededir. Tüm odalarda ısıtma ve havalandırma sistemlerinin bulunması, aydınlatma sisteminin yeterliliği, mekan, malzeme, araç-gereç sıkıntısının bulunmaması, koltuk, bilgisayarlar v.b. teçhizatın yeni ve uygun ergonomik standartlarda olması oldukça iyi bir çalışma ortamı oluşturmaktadır. Tablo 3. Hizmet Binaları Kullanıcı Birim Toplam Alan (m 2 ) Ofis Alanı (m 2 ) Kişi Başına Düşen Alan (m 2 ) İç Denetim Birimi Başkanlığı Örgüt Yapısı İç Denetim Birimi Başkanlığı nda Birim Başkanı, Başkan Yardımcıları, İç Denetçiler, İdari Personel ve Yardımcı Hizmetler Personeli görev yapmaktadır. Birimimizin organizasyon şeması Şekil 1 deki gibidir. Şekil 1. Organizasyon Şeması 9

10 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi ve teknolojik kaynaklar, teknolojik kaynaklar ve kullanılan programlar olmak üzere iki başlıkta verilmiştir Teknolojik Kaynaklar İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde kullanılan teknolojik kaynaklar ve adetleri Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4. Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynak Türü Kapsadığı Teknolojik Kaynaklar Miktar (Adet) Bilgisayar Donanımı Bilgisayar 30 PC+23 NOTEBOOK İletişim Araçları Telefon Cihazları 33 Hesap Makinesi 20 Fax Cihazı 1 Ofis Malzemeleri Diğer Teknolojik Araçlar Fotokopi Makinesi 1 Baskı ve Matbaa Araçları (Printer) 13 Yazı Tahtası 3 Projeksiyon Makinesi 3 Projeksiyon Perdesi 1 Video Masaüstü Konferans Cihazı 0 10

11 3.2. Kullanılan Programlar İç Denetim Birimi Başkanlığı nda gerek faaliyetlerin yürütülmesi gerekse birim faaliyet alanına ilişkin gelişmelerin takip edilebilmesi amacıyla kullanılan programlar Tablo 5 te belirtilmiştir. Tablo 5. Kullanılan Programlar Program Auditus (IBM-Lotus Notes İstemcisi) Kamu İç Denetimi Yazılımı (İçDen) DAYSİS Ambar Otomasyon Programı (Taşınır Mal Programı) Randevu Programı Programın Kullanıldığı Faaliyet İç Denetim Yazılımı İç Denetim Yazılımı Resmi yazıların iletimi Malzeme hareketleri işlemleri Randevu kayıt ve takip işlemleri SOA QPR YTS (Yatırım Takip Sistemi) Personel işlemleri Kurum Süreç ve Analizi ve Performans Çalışması nın takip edilmesi İhale İşlemleri YBM (Analitik Bütçe ve Muhasebe) Bütçe Teklifleri Giriş Programı HYS(Harcama Yönetim Sistemi) İhale İşlemleri İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde Tablo 6 da ayrıntıları verildiği üzere Windows 7, Windows XP, Windows Vista işletim sistemleri, Kaspersky Anti-Virüs ve Microsoft Office 2007 kullanılmaktadır. Tablo 6. İşletim Sistemleri/Yazılımlar Ürün Sınıfı Ürün Adı Lisans Adedi Windows 7 Professional 20 İşletim Sistemi Windows XP Professional 2 Windows Vista 1 Antivirüs Kaspersky Antivirüs 33 Ofis Paketleri Microsoft Office

12 4. İnsan Kaynakları 4.1. Kadro Durumu İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde memur, sözleşmeli memur, işçi ve hizmet alımı yoluyla istihdam türlerinin hepsinden personel bulunmaktadır. Birimde toplam 21 personel çalışmaktadır. Personelin kadro durumuna ilişkin bilgiler Tablo 7 de verilmiştir. İç Denetim Birimi Başkanlığı personelinin %76 sı memur, %19 u işçi ve %5 i hizmet alımı ile çalışan personel şeklindedir. Tablo 7. Personelin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı Kadro Durumu Personel Sayısı Yüzdesi Memur 16 %76 Sözleşmeli Memur - - İşçi 4 %19 Diğer 1 %5 Toplam 21 % Eğitim Durumu İç Denetim Birimi Başkanlığı personelinin eğitim durumu ve toplam içindeki dağılımı Tablo 8 de gösterilmiştir. Oranlara bakıldığında personelin %72 sinin lisans ve yüksek lisans mezunu olduğu görülmektedir. Denetim faaliyetlerinde yer alan personelin tamamı en az lisans mezunudur. Gerek idari kadro gerekse denetim personeli olmak üzere eğitim düzeyinin yüksek olması faaliyetlerin etkinliğinde oldukça büyük rol oynamaktadır. Tablo 8. İstihdam Türlerine Göre Personel Eğitim Durumu Dağılımı Memur İşçi Diğer TOPLAM Eğitim Durumu Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde İlkokul 2 %50 2 %9,52 Ortaokul 1 %25 1 %4,76 Lise 1 %25 1 %4,76 Meslek Lisesi Ön Lisans 1 %6,25 1 Lisans 13 %81,25 13 %61,9 Yüksek Lisans 1 %6,25 1 %100 2 %9,52 12

13 Doktora 1 %6,25 1 %4,76 Toplam 16 %100 4 %100 1 % % Yaş Durumu Ayrıntıları Tablo 9 da verilmiş olan personel yaş durumu dağılımına bakıldığında İç Denetim Birimi Başkanlığı nın genç ve dinamik bir personel yapısı olduğu görülmektedir. Bu da Türkiye de kamuda yeni bir yaklaşım olan iç denetim faaliyetinin anlaşılmasında, iyi uygulama örneklerinin araştırılmasında ve geliştirilmesinde, gerek idari işlemlere gerekse denetime ilişkin yeniliklerin ve akademik gelişmelerin takip edilmesinde, etkin bir denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin sunulmasında oldukça önemli rol oynamaktadır. Birim bünyesinde çalışanların %37,5 u arası yaş grubunda, %25 i arası yaş grubunda ve %37,5 u 46 yaş ve üzeri yaş grubunda yer almaktadır. Tablo 9. Personel Yaş Durumu Dağılımı Yaş Durumu Memur İşçi Diğer Toplam Sayı Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde %37,5 1 %100 7 %33,3 4 %25 1 %25 5 %23,8 46 ve üstü 6 %37,5 3 %75 9 %42,8 16 %100 4 %100 1 % %100 Toplam 5. Sunulan Hizmetler A. Güvence Hizmetleri İdarenin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama faaliyetidir. B. Danışmanlık Hizmetleri Danışmanlık ve benzeri faaliyetler; bir idari sorumluluk üstlenmeksizin yürütülen, icrai konularla ilgili görüş, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amaçlarıyla gerçekleştirilen hizmetlerdir. Danışmanlık faaliyetleri; acil ve özel durumları da kapsayan yazılı ve yazılı olmayan faaliyetler olarak gerçekleştirilir. 13

14 a) Yazılı danışmanlık faaliyetleri; resmi nitelikte ve yazılı olarak bir süreç ve sonuç içeren, tanımlanmış bir iş programına dayanan faaliyetlerdir. b) Yazılı olmayan danışmanlık faaliyetleri; sözlü görüş, tavsiye ve benzeri nitelikte olup, yazılı bir süreç ve sonuç içermeyen faaliyetlerdir. II. AMAÇ VE HEDEFLER A.Birimin Amaç ve Hedefleri İç Denetim Birimi Başkanlığı, kurumun, Kurumsal Stratejik Planı nda yer alan Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek stratejik amacına hizmet etmeyi öngören İç Denetim Sistemini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak ve İç Denetimi Etkin Biçimde Gerçekleştirmek stratejik amaçlarına ulaşmasında maksimum fayda sağlamayı hedeflemiştir. Bu bağlamda birimimiz tarafında gerçekleştirilen eylemler şunlardır: Kurum İçinde İç Denetim Konusunda Farkındalığın Arttırılması Tanımlanmış Kurumsal Risklerinin Analizi ve Denetlenecek Süreçlerin/Birimlerin Belirlenmesi Denetim Planı ve Denetim Programını nın Hazırlanması Plan ve Program ile Öngörülen Denetim ve Danışmanlık Faaliyetlerinin Yürütülmesi B. Temel Politikalar ve Öncelikler Birimimizin temel politika ve öncelikleri şunlardır: 1. Kurumun misyon ve vizyonuna ulaşmak için tüm işlem ve faaliyetlerin Stratejik Plan a, Performans ve Yatırım Programları na, mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesinde risk odaklı denetim hizmeti sunmak suretiyle nesnel güvence sağlayarak kuruma değer katmak. 2. Kurumun çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik, verimlilik esaslarına göre yönetilmesine katkıda bulunmak. 3. Uluslararası standartlarda denetim tekniklerini kullanarak, öngörülü ve yeniliklere açık bir denetim anlayışı ile örnek ve öncü bir denetim sistemi kurmak. III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A.FAALİYET VE PROJELER Birimimiz 2014 yılı içerisinde aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir. 1. Eğitim Faaliyetleri İç denetim faaliyetine ilişkin olarak Tablo 10 da ayrıntıları verilen eğitimler alınmıştır. Buna ek olarak idari personelin ihtiyaç duyduğu eğitimler belirlenmiş ve ilgili personel bu eğitimlere katılmıştır. Tablo 10. Denetim Faaliyetine İlişkin Eğitimler 14

15 Eğitim Tarihi Eğitimin Adı Eğitimi Veren Mart-2010 Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı Maliye Bakanlığı 01-05/03/ /03/2010 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Kamu İç Mali Kontrol Sistemi 15-19/03/2010 Genel Müdürlüğü 22-26/03/ /06/2010 Sertifikalı Kamu Denetçiliği Eğitimi Kamu İç Denetçileri Derneği 15-18/07/2010 İç Denetçi Eğitimi Türkiye Belediyeler Birliği Nisan-Mayıs 2011 İç Denetim İyi Uygulama Örneklerinin Maliye Bakanlığı Paylaşımı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 15/06/2011 İç Denetim İyi Uygulama Örneklerinin Paylaşımı Konulu Eğitim İDKK ve Maliye Bakanlığı 09-10/04/2011 Uygulamalı İç Denetim Eğitimi Kamu İç Denetçileri Derneği(KİDDER) 4-6/07/2011 Kalite Güvence Değerlendirme Eğitimi İDKK 27/11/2011 CIA I Programı Eğitimi Türkiye İç Denetim Enstitüsü Mesleki Gelişim Akademisi 11/12/2011 CIA II Programı Eğitimi Türkiye İç Denetim Enstitüsü Mesleki Gelişim Akademisi 21-22/12/2011 TS ISO IEC Bilgi Güvenliği Türk Standartları Enstitüsü Yönetim sistemi İç Tetkik Eğitimi Mart-Nisan 2012 Kamu İç Denetçileri Maliye Bakanlığı Eğitim Programı 01-05/04/2012 Kamu İç Denetçileri Eğitim Programı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 16/05/2012 Denetim Mesleğinin Gelişimi ve Beklentiler konulu Forum *Türkiye İç Denetim Enstitüsü *Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı 04/06/2012 "ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Bsi Group Yönetimi Sistemi Farkındalık" Eğitimi 06-07/06/2012 BS ISO IEC "ISO 27001:2005 Bilgi Bsi Group Güvenliği Yönetimi Sistemi Uygulama" eğitimi 08-09/06/2012 BS ISO IEC "ISO 27001:2005 Bilgi Bsi Group Güvenliği Yönetimi Sistemi İç Tetkikçi" Eğitimi 18-22/06/2012 Dış Değerleme Uzmanlığı Eğitim Programı Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 05/05/ /06/2013 Kamu İç Denetçi Eğitim Programı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 03-10/03/2013 Dış değerlendirme Uzmanlığı Eğitim Programı İç Denetim Koordinasyon kuırulu 15

16 01/04/2013 Kurumsal Risk Yönetimi Kalkınma Bakanlığı İstanbul Kalkınma Ajansı 04-08/11/2013 İleri Düzey BT Eğitimi İç Denetim Koordinasyon Kurulu 11-12/11/2013 İç Denetim ve Risk Yönetiminin Sinerjisi İle Kurumsal Yönetimde Değer Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yaratmak 2013 Proje Döngüsü Eğitimi İBB Eğitim Müdürlüğü 2013 Proje Yönetimi Eğitimi (pmi) İBB Eğitim Müdürlüğü Kasım 2013 Kamu İç Denetimi Yazılımı (İçden) Hazırlık Eğitimi İç Denetim Koordinasyon Kurulu 25/12/2013 Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) Koordinatörleri Eğitimi İç Denetim Koordinasyon Kurulu 13-17/05/2014 Kamu İç Denetçi Eğitim Programı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 17-20/11/2014 Uluslararası Suistimal Farkındalık Uluslararası Suistimal İnceleme Haftası Etkinlikleri Uzmanları Derneği(USİUD) 04/03/2014 İç Denetim Yazılımı Hazırlık Süreci Eğitimi İç Denetim Koordinasyon Kurulu 19/03-14/04/2014 İş Zekası ile İleri Düzey Sunum Vizyoner Eğitim Danışmanlık Teknikleri Eğitimi Yayıncılık Tic.Ltd.Şti. 18/08-04/08/2014 Kurumsal Kimlik Danışmanlık Hizmet Vizyoner Eğitim Danışmanlık Alımı Yayıncılık Tic.Ltd.Şti. 21/07-14/10/2014 Performans Denetimi Eğitimi ve SMM Denetim Serbest Muhasebecilik Performans Denetimi Danışmanlık Mali Müşavirlik Ltd.Şti. Hizmet Alımı İç Denetim Kalite Güvence 03/11-26/12/2014 Uygulamaları ve İç Denetim SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler Uygulamaları Eğitimi ve Danışmanlık A.Ş. Hizmeti 2. İç Denetime İlişkin Seminer, Oturum vb. Katılım Tablo 11 de ayrıntıları verilen iç denetim faaliyetlerine yönelik olarak düzenlenen seminer, oturum, konferans vb. faaliyetlere katılım sağlanmıştır. Tablo 11. Seminer, Oturum vb. Katılım Faaliyet Tarihi Faaliyet Adı Faaliyeti Sunan 10-14/01/2010 İmar Cezaları ve Yapı Sorumluluğu Eğitim İçişleri Bakanlığı, İskan Bakanlığı ve Türkiye 16

17 Semineri Belediyeler Birliği 24-25/02/2010 Bilgi Paylaşımı Konulu İç Denetim İDKK Semineri 25/05/2010 Kamu Kesiminde Performans Yönetimi Dünya Bankası, Maliye Bakanlığı Devlet Planlama Konulu Konferans Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı 12-13/06/ Yılında Türkiye de Büyükşehir Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Yönetimi Ulusal Kongresi Birliği 15/06/2010 Modern Kamu Yönetiminde İç Denetim Fonksiyonun Rolü Konulu Konferans İDKK ve Dünya Bankası 22/10/2010 XIV. Türkiye İç Denetim Kongresi Türkiye İç Denetim Enstitüsü Sürdürülebilirlik Programı 13-14/12/2011 Kamu Sektöründe Iç Denetim ve Dış Denetim Işbirliği Konferansı İDKK, Sayıştay Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı 11/03/2011 Kamu Yönetiminde Sürdürülebilirlik Konulu Konferans Kamu İç Denetçileri Derneği(KİDDER) ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) 23/12/2011 Bilişim Dolandırıcılığı Konulu Seminer Uluslararası Suistimal Inceleme Derneği(USIUD) 03-04/12/2011 CIA (Uluslararası İç Denetçi ) Sınavı Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Hazırlık Semineri 25/07/2011 Bilecik Belediyeler Birliği Hizmet İçi Bilecik Belediyeler Birliği Eğitim Semineri 06/04/2011 İç Denetim İyi Uygulama Örnekleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Paylaşım Toplantısı Müdürlüğü 09/04/2013 Dış Kalite Değerlendirmeleri Yaygınlaştırma Konferansı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 04-08/11/2013 Kamu Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi ile Pilot Bilgi Teknolojileri Denetim İç Denetim Koordinasyon Kurulu Sonuçlarının Yaygınlaştırılması 28/03/2013- İl Özel İdareleri ve Mahalli idarelerde Mali İç Denetim Koordinasyon Kurulu 31/03/2013 Yönetim ve İç control Sisteminin geliştirilmesi çalışmalarına rehberlik etmek,uygulamaları izlemek ve değerlendirmek konulu program 19-22/10/2014 Potansiyeli Performansa Taşıma Metodları Afyon Korel Termal Otel Semineri 3. Diğer Eğitimler Tablo 12 de diğer eğitimlere ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Tablo 12. Diğer Eğitimler 17

18 Eğitim Tarihi Eğitimin Adı Eğitimi Veren 12-15/09/2012- Etkin İletişim Teknikleri ve Yönetim Eğitim Müdürlüğü 17/09/2012 Becerileri Eğitimi 03-05/10/2012- Ekip Ruhu-Sinerji Eğitimi Eğitim Müdürlüğü 08/10/ /11/2012- Toplum İçinde Etkili Konuşma Eğitim Müdürlüğü 09/11/ /07/2013 Doğru Bilgi Alma Toplama Teknikleri Vizyoner Eğitim Danışmanlık Mülakat ve,iletişim teknikleri Hedef Belirleme ve Sonuç Alma İBB Eğitim Müdürlüğü 2013 Stres Yönetimi İBB Eğitim Müdürlüğü 12/05/2014 Iç Kontrol Sistemi Yaygınlaştırma Eğitimi İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 03-24/02/2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İBB Eğitim Müdürlüğü 20-21/11/2014 İlk Yardım Eğitimi Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü 24-25/11/2014 Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitimi Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü /12/2014 Yangınla Mücadele Eğitimi İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4. İç Denetim Plan ve Programının Hazırlanması İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) tarafından yayınlanan Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi ve İBB Stratejik Planı dikkate alınarak Yılı Denetim Planı ve 2014 Yılı Denetim Programı hazırlanmıştır. İç Denetim Birimi Başkanlığı nın 2014 yılında yaptığı süreç analizi QPR ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) tarafından kullanılması öngörülen Kamu İç Denetim Yazılımına (İçDen) uyum sağlayacak şekilde güncellenmiştir. 290 tane süreç tanımlanmıştır. Tanımlanan 2.seviye süreçler üzerinden denetim ve danışmalık hizmeti verilecek birimler ve süreçler belirlenerek 2014 Yılı Denetim Programı hazırlanmıştır. 5. Denetim Faaliyetleri İDKK tarafından yayınlanan Strateji Belgesi nde denetim faaliyetlerinin planlanmasında sistem denetimi, uygunluk denetimi ve mali denetimin önceliklendirilmesi ve idarenin hazırlıkları ile mevcut denetim kaynakları ölçüsünde performans denetimi çalışmalarına başlanması vurgulanmıştır. Buna binaen süreç ve risk analizleri sonucu yüksek riskli alan olarak belirlenen ve aşağıda sıralanan süreçlere ilişkin 5 adet sistem, 3 adet performans ve 1 adet bilgi teknolojileri denetimi yapılmıştır. Denetim plan ve programımızın gerçekleşme oranı 2014 yılı içerisinde 2 iç denetçimizin başka kurumlara atanması sebebi ile %67 olarak gerçekleşmiştir. 1. Gerçekleştirilen Sistem Denetimleri: Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Haller (Hal Denetimlerinin Yapılması) Haller (Hale Gelen Ürünlerin Kabul, Tespit, Kontrol ve Satış Doğrulama İşlemlerinin Yapılması) Hava Kalitesinin Korunması Hizmetleri Taşınmazların Kiralanması ve Takibi 2. Gerçekleştirilen Performans Denetimleri: 18

19 Diğer Zabıta Hizmetleri Seyyar Satıcılar ve Dilencilerle Mücadele Vatandaşların Talep, Şikayet ve Önerilerinin Değerlendirilmesi (Çağrı Yönetimi) 3. Gerçekleştirilen Bilgi Teknolojileri Denetimleri: Diğer Bilgi Güvenliği Hizmetleri İç denetçiler tarafından yapılan bu denetimler sırasında belirtilen süreçlere ilişkin risk tanımlamaları yapılmış, bu risklerin azaltılmasına yönelik kontroller tasarlanmış ve risk kontrol matrisi şeklinde hazırlanan bu veriler denetlenen birim yöneticileri ile paylaşılmıştır. Bu kapsamda 9 adet sürecin denetimi faaliyeti ile 102 adet risk tanımlanmıştır. İç denetçiler tarafından yapılan denetimler sırasında belirtilen süreçlere ilişkin 42 si yüksek olmak üzere toplam 79 bulgu tespit edilmiş ve 88 adet öneri geliştirilmiştir. İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde, denetlenen birimin/idarenin denetim bulgularına katılma oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. Tanımlanan riskler, tespit edilen ve geliştirilen önerilere ilişkin bulgu ve öneriler Tablo 13 te yer almaktadır. Tablo 13. Risk, Bulgu ve Öneri Sayısı DENETLENEN SÜREÇ Diğer Bilgi Güvenliği Hizmetleri RİSK SAYISI BULGU SAYISI ÖNEM DÜZEYİ YÜKSEK BULGU SAYISI ÖNERİ SAYISI Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Haller (Hal Denetimlerinin Yapılması) Haller (Hale Gelen Ürünlerin Kabul, Tespit, Kontrol ve Satış Doğrulama İşlemlerinin Yapılması) Hava Kalitesinin Korunması Hizmetleri Taşınmazların Kiralanması ve Takibi Diğer Zabıta Hizmetleri Seyyar Satıcılar ve Dilencilerle Mücadele Uzlaşılan bulgu ve önerilere ilişkin izleme faaliyetleri devam etmekte olup alınan ve alınacak aksiyonlar izleme raporlarına bağlanacaktır. 19

20 6. Danışmanlık Faaliyetleri İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından danışmanlık faaliyetleri kapsamında 2014 yılı içerisinde 1 adet danışmanlık, danışmanlık/inceleme hizmeti verilmiş olup, söz konusu hizmete ilişkin bilgiler aşağıda sıralanmıştır. Bilgi Güvenliği Yönetimi (Bilgi Güvenliği Sertifikasyon: ISO 27001) - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü B. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. İç Denetim Faaliyetine İlişkin Güçlü Yönler sayılı kanun ile Maliye Bakanlığı tarafından İç Kontrol Sistemi uygulamalarının başlatılmış olması 2. İBB Ana Hizmet Alanları ile ilgili süreçler tamamlanmış ve gerekli güncellemeler yapılmıştır. 3. İç denetime yönelik birincil, ikincil, üçüncül mevzuatın yürürlüğe girmiş olması ve bu mevzuatın netliği 4. İç denetimin kurumsal yapı içinde Üst Yöneticiye bağlı olması 5. İç denetçi sertifikasyonunun dinamik bir yapıda olması, sertifikaların derecelendirilmesi ve derecelendirme şartlarının mesleki gelişim odaklı olması 6. İç denetimin sertifikalı denetçiler tarafından yapılan ve uzmanlık gerektiren bir meslek olması 7. İBB' de birimlerin denetim geleneğine yatkın olması 8. İç denetimin makul güvence ve danışmanlık hizmeti olarak mevzuatta tanımlanmış olması 9. İç denetimin uluslararası kabul görmüş bir uygulama olması ve uluslararası iç denetim standartlarının belirlenmiş olması 10. Denetime ilişkin raporlama ağının, raporlamaya ilişkin esas ve usullerin mevzuatta net bir şekilde tanımlanmış olması, İÇDEN programı üzerinden denetimlerin yapılıyor olması 11. İç denetim alanında uluslararası alanda geniş bir bilgi birikiminin var olması ve bunun sonucu olarak iyi uygulama örneklerinden faydalanma imkanı 12. Denetimin denetlenecek birimlerle iletişim halinde, ortak ve paylaşımcı bir çalışma ortamında yürütülmesi prensibi sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 5. maddesine göre atanan iç denetçilerin güçlü bir denetim kültürü ve tecrübesine sahip olması B. İç Denetim Faaliyetine İlişkin Geliştirilmesi Gereken Yönler 1. Uluslararası sertifika sahibi iç denetçi sayısının yetersiz olması 2. Harcama birimlerinin iç kontrol sistemlerine ilişkin uygulamalarının tamamlanmamış olması 3. Kurumsal Risk Yönetim sisteminin tam olarak işlememesi 4. Üst yönetimden başlayarak farklı kurumsal kademelerde hedeflerin bütünlüğünün incelenmesi, faaliyetlerin gelişiminin izlenmesi konusunda aynı seviyede algının olmaması 5. İç denetime yönelik birincil, ikincil ve üçüncül mevzuat yürürlüğe girmesine rağmen bu mevzuatta öngörülen şartların kurum düzeyinde henüz sağlanamamış olması (iç kontrol sisteminin henüz tam kurulmamış olması vb.) 6. Kurum içi değişik hiyerarşik kademelerde ihtiyaç duyulan bilgi ve verilerin analiz edilerek ilgili birim ve makamların doğru ve güncel bir şekilde kullanımını sağlayacak otomasyon destekli yönetim bilgi sistemlerinin olmaması 7. İç Denetim konusunda farkındalık ve bilgi eksikliği bulunması 20

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇ DENETİM BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İstanbul Büyükşehir Belediyesi idaresinin yapmakla yükümlü olduğu

Detaylı

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24.12.2003 Sayı :25326 Üst yöneticiler Madde

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

İÇ DENETİM. İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

İÇ DENETİM. İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ İÇ DENETİM İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ İÇ DENETİM "Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen işletmeler (kamuda idareler), kurumsal yönetim kalitesini sağlamak

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek?

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, İdarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin; risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI 2016 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1.Misyon (Özgörev)... 3 2.Vizyon (Özgörüş)... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Yetki... 3 2.Görev...

Detaylı

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/5 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 1-GİRİŞ 2013 yılı İç Denetim Programı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler,

Detaylı

Bankacılık Sektörü İle Kamu İdarelerindeki İç Denetim Uygulamalarının Karşılaştırılması ve Geleceğe İlişkin Değerlendirmeler

Bankacılık Sektörü İle Kamu İdarelerindeki İç Denetim Uygulamalarının Karşılaştırılması ve Geleceğe İlişkin Değerlendirmeler Bankacılık Sektörü İle Kamu İdarelerindeki İç Denetim Uygulamalarının Karşılaştırılması ve Geleceğe İlişkin Değerlendirmeler Gürdoğan Yurtsever Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? DENETİM İN TEM EL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İÇ DENETİM NEDİR? DENETİM İN TEM EL ÖZELLİKLERİ NELERDİR? İÇ DENETİM NEDİR? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan ikincil ve üçüncül düzey düzenlemelerle, kamu idarelerinde uluslararası kabul görmüş standartlarda bir

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun Ve KHK

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN MERKEZİ İZLENMESİ VE DENETİMİ

YEREL YÖNETİMLERİN MERKEZİ İZLENMESİ VE DENETİMİ YEREL YÖNETİMLERİN MERKEZİ İZLENMESİ VE DENETİMİ (Yerelleşme ve Yolsuzluk Konferansı, TEPAV, 5-6 Aralık-2007) HAYRETTİN GÜNGÖR İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanı E-mail: hayrettin.gungor@icisleri.gov.tr

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM M BAŞKANLI KANLIĞI Yaşar ar ŞİMŞEK Başkan V. Ankara, 10.03.2008 1 Sunum Plânı İç Denetimin Tanımı İç Denetimin Amacı İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı İç Denetimin Özellikleri

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu OCAK, 2016 -ANKARA i BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM KİTAPÇIĞI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM KİTAPÇIĞI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 GİRİŞ...3 VİZYONUMUZ...4 MİSYONUMUZ...4 I. İÇ DENETİM NEDİR...5 II. İÇ DENETİM FAALİYETİNİN KAPSAMI...6 III.

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013)

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) I. GİRİŞ Globalleşen dünyada yaşanan ve olumsuz sonuçlarının genelde ilgili ülkenin veya bu ülkenin üyesi olduğu ülkeler topluluğunun kamu kaynağı kullanımıyla

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

Genel Eğitim Planı

Genel Eğitim Planı T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2014-2018 Genel Planı Denetim Geliştirme ve Merkezi ŞUBAT 2014 GENEL EĞİTİM PLANI (2014-2018) 2014-2018 Genel Planı, Denetim Geliştirme ve Merkezi (DEGEM) bünyesinde bulunan Hizmet

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2013 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2013 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2013 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU OCAK 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon B)İç Denetim Birimine

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı