V KT MOLOJ (MA DURB L M)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "V KT MOLOJ (MA DURB L M)"

Transkript

1 I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI

2 II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : Bas - May s STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ö l ç ü- yü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : K a h r a m a n O f s e t Ba c lar/ stanbul (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Bu çal flmam stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine ve dünyan n dört bir yan na da lm fl çocuklar ma: adil yarg lamaya, hukukun üstünlü üne ve hukuk devletine gönül vermifl tüm ö rencilerime arma an ediyorum. Füsun SOKULLU-AKINCI Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 V K N C B A S I Y A Ö N S Ö Z Birinci bas n n mevcudu tükendi inden ikinci bas n n haz rlanmas uzun zamand r gündemdeydi. Viktimoloji art k tüm dünyada yerini sa lamlaflt rm flt r. Birinci bas dan sonra o kadar çok say da eser yay nlanm flt r ki, hiç olmazsa kendi olanaklar mla ve sevgili dostlar m n sayesinde edindi im bu eserleri ve yeni kavramlar bu bas ya dâhil etmek istedim. Ayr ca Viktimoloji aç s ndan önemli gördü üm iki hususu vurgulamak isterim: y l nda yap lan Ceza Muhakemesi Kanunu, birinci bas da ma dur haklar ba lam nda belirtmifl oldu umuz pek çok eksikli i düzeltmifltir. 2. Yine son y llarda Lisansüstü ö retimde vermekte oldu- um yüksek lisans ve doktora derslerini alan ö rencilerim, dönem ödevi olarak o kadar güzel çal flmalar yapt - lar ki, bunlar yay nlamalar n ben kendilerine önerdim, nitekim baz lar makale olarak yay nlanm fllard r. Bu ö rencilerimden biri, Selman Dursun, Anabilim Dal m zda araflt rma görevlisidir ve iki çal flmas n bu flekilde yay nlam flt r. Bunlar n biraz de ifltirilerek ikinci bas ya konulmas n istedim. Ayr ca Say n Dursun, 2005 yasa de iflikliklerini kitaba ifllemifltir. Bir kuru teflekkürün yetmeyece ini düflündü ümden, ad n kapa a koymak istedim. Tüm bunlar, Viktimolojinin Türkiye de de yer edinme e bafllad n n bir iflaretidir, benim de bunda küçük bir pay m varsa ne mutlu bana.

4 VI SUNUfi Bu bas da dünyan n iki farkl köflesinden iki de erli meslektafl m n unutulmayacak deste ini gördüm: Avustralya National University den Prof. Dr. Peter N.Grabosky ve 30 y ll k dostum ve kardeflim, North Carolina Üniversitesinden Prof. Dr. Paul Friday. Paul y llar önce doktora tezimi yazarken yapt gibi bana kutularla kitap yollad, Peter ise kendi üniversitesinde fl k verdi i pek çok ö rencisi gibi bana da yol göstermifltir, zaman zaman kitap ve internet adresleri yollam flt r. Her zaman yapt gibi eflim Dr. Atefl Ak nc bana pek çok kitap getirmifl ve getirtmifl, ö rencim Mete Erdem ise ngiltere den her gördü ü kitab bana yollama gibi çok yararl huyu nedeniyle kaynaklar m zenginlefltirmifltir. Yine hem lisans hem yüksek lisans program nda ö rencim olan ve ileride güzel bilimsel çal flmalara imza ataca- n umdu um Erkan Sar tafl ve Özlem Kalyoncu-Türkefl... hepsine sonsuz teflekkür borçluyum. Birinci bas da oldu u gibi bu bas da da Beta Yay nevinin büyük deste ini gördüm: Özellikle Seyhan Satar a ve Gülgonca Çarp k a çok teflekkür ediyorum. Birinci bas y haz rlarken Adalet (Meslek) Yüksek Okulu nun da müdürlü ünü yürütmekteydim. Okulun 20. y l idi, birinci bas y Okula arma an etmifltim. kinci bas y ise, birinci s n fa girdi im günden beri büyük ba l l k duydu um stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine ve dünyan n dört bir yan na da- lm fl çocuklar ma, yani tüm ö rencilerime arma an ediyorum. Prof. Dr. Füsun SOKULLU-AKINCI Yeflilköy 2008 B R N C B A S I Y A Ö N S Ö Z Viktimoloji Kriminoloji nin bir dal olarak ortaya ç km fl ve geliflmifltir. Ancak bu alandaki çal flmalar n art k bu boyutlar aflt ve Viktimoloj inin önemli bir bölümünü Hukuk un ve ma durlar n Ceza ve Ceza Usul Hukuku kapsam nda korunmas konusunun oluflturmakta oldu unu görüyoruz. Bu nedenle bu çal flmamda ma dur un nas l bir insan oldu unu, zaman zaman suça ma durlar n yol açt n incelemekle kalmad m, ma durun gerek suç öncesi ve gerek suç sonras durumunu ve ona sa lanm fl ve sa lanmas gereken himayeyi gündeme getirmeye çal flt m. Viktimoloji konusundaki çal flmalar genellikle kriminolog, sosyolog ve psikologlar taraf ndan yap lmaktad r. Bir Ceza Hukukçusu olmam bu konuya farkl bir boyut getirmemi sa lam flt r. Bu çal flman n temeli Adli T p Enstitüsünde verme flans na sahip oldu um Viktimoloji derslerinin haz rlanmas s ras nda at lm flt r. Say n Prof. Süheyl Donay n önerisi ve Enstitü Müdürü Say n Prof. Dr. Sevil Atasoy un bu dersin sorumlulu unu bana vermesi ile çal flmaya bafllad m. Ancak kaynak sa lamam pek kolay olmad. De erli arkadafllar m Y. Doç. Dr. Adem Sözüer ve Ar. Gör. Ali Kemal Y ld z, çal flt klar Freiburg Max Planck Institute dan bana kaynaklar sa lad lar. Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezimiz in Müdürü, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Baflkan m z, de erli Hocam Prof. Dr. Kay han çel in teflviki de beni

5 VIII IX cesaretlendirmifl, yüreklendirmifltir. Her zamanki gibi eflim Dr. Atefl Ak nc hem çal flma döneminin evimizde yaratt yoksunluk ve strese tahammül göstermifl, hem de çok iyi kulland bilgisayarla bana yard mc olmufltur. Beta Yay nevinin sahibi Rahmi Ar kan n ilgisi, Gülgonca Arslany lmaz n titiz çal flmas,.ü. Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku asistanlar Vesile Daragenli, Hasan S nar, Bar fl Erman ve özellikle A. Hakan Evik in dikkat ve özenle tashih ve bas m ifllerini yürütmeleri, Adalet Yüksekokulu asistanlar ndan Süleyman Ceyhan n kofluflturmalar ile Viktimoloji ortaya ç km flt r. Hepsine ayr ayr, yürekten teflekkür ediyorum. Füsun Sokullu-Ak nc Yeflilköy-Vezneciler, 1999 Ç N D E K L E R G R fi B R NC BÖLÜM V KT MOLOJ YE G R fi 1. GENEL OLARAK V KT MOLOJ KAVRAMI VE TAR HÇES...2 I.- V KT MOLOJ SÖZCÜ ÜNÜN ET MOLOJ S VE MA DUR KAVRAMI...3 II.- V KT MOLOJ N N AMACI...5 III.- TAR HÇE...10 IV.- MA DURLARA YÖNEL K ÇALIfiMALARIN BAZI ÖZELL KLER V KT MOLOJ N N, KR M NOLOJ VE D ER B L M DALLARI LE L fik S...22 I.- KR M NAL ST K...22 II.- SOSYOLOJ...23 III.- PS K YATR VE PS KOLOJ...24 IV.- HUKUK...25 A.- Genel Olarak...25 B.-Suçun Ma dur Üzerindeki Etkilerine ve Ma durun S fat na Ceza Hukukunda Ba lanan Sonuçlar...27

6 X XI 1. Ma durun S fat n n Bir Özellik Tafl mas n n Farkl Bir Suç Tipine Yol Açmas...29 a) Türk Ceza Kanunu m Türk Ceza Kanunu m. 106, b) Türk Ceza Kanunu m Türk Ceza Kanunu m c) Türk Ceza Kanunu m Türk Ceza Kanunu m d) Türk Ceza Kanunu m. 102-Türk Ceza Kanunu m Ma durun S fat n n veya Durumunun Bir Özellik Tafl mas n n A rlat c Neden Olmas...31 a) Türk Ceza Kanunu m. 82 ve b) Türk Ceza Kanunu m. 94 ve c) Türk Ceza Kanunu m d) Türk Ceza Kanunu m e) Türk Ceza Kanunu m f) Türk Ceza Kanunu m. 142, 152, g) Türk Ceza Kanunu m h) Türk Ceza Kanunu m. 340, Ma durun S fat n n Bir Özellik Tafl mas n n Hafifletici Neden veya Cezas zl k Nedeni Olmas MA DUR T POLOJ S...36 I.- II.- GENEL OLARAK...36 V KT MOLOJ DE MA DUR T POLOJ S...38 A.- Genel Olarak...38 B.-Baz Ma dur Tipleri Cinsel Suç Ma durlar...42 a) Cinsel Suçlara liflkin Teoriler...48 b) Cinsel Sald r Suçlar Sonras Ma dur...50 c) Kriz Reaksiyonunun Onar m Süreci...52 d) Türk Ceza Kanunu ndaki Düzenlemeler Aile çi fiiddet Ma durlar...59 a) Aile çi fiiddete Genel Bak fl...59 b) fiiddet Döngüsü Kavram...65 c) Aile çi fiiddete liflkin Teoriler...67 d) Aile çi fiiddetle Yasal Mücadele Çocuk stismar Ma durlar...80 a) stismara U rayan Çocuklar n Özellikleri...86 b) Çocuk stismar n Aç klayan Teoriler...87 c) Çocuk stismar n n Ölçülmesi...91 d) Çocuk stismar ve fiiddet Döngüsü...91 e) Çocuk stismar Faillerinin Merkezi Sicilinin Tutulmas...91 f) Çocuk stismar Türleri...92 g) Çocuk stismar ve Hukuk...92 h) fiiddet Görmüfl Çocuklara Ne Yap lmal? i) hbar Zorunlulu u Yafll stismar Ma durlar flsiz Ma durlar nsan Öldürme Suçu Ma durlar n n Yak nlar (Geride Kalan Ma durlar) III.- V KT MOLOJ K AÇIDAN FA L T POLOJ S A.- fiiddet Suçlar n n Failleri B.-Malvarl na Karfl Suçlar n Failleri C.-Sahtecilik Suçlar n n Faileri D.-Cinsel Suç Failleri MA DURUN SUÇA YOL AÇMASI VE MA DUR-R SK..116 I.- MA DURUN SUÇA YOL AÇMASI A.- Kavram Genel Olarak Kavram n Tarihçesi...118

7 XII XIII II.- 3. Benzer Kavramlarla liflkisi ve Fark Kavram n Amac B.-Ma durun Suça Yol Açmas Durumlar Genel Olarak Baz Suçlarda Ma durun Suça Yol Açmas a) nsan Öldürme Suçu b) Malvarl na Karfl Suçlar c) Cinsel Suçlar d) Hakaret Suçu e) Di er Suçlar C.-Ma durun Suça Yol Açmas n n Hukuki Sonuçlar Genel Olarak Türk Ceza Kanunu ndaki Sonuçlar a) Bütün Suçlar Aç s ndan Geçerli Olan Sonuçlar b) Baz Suçlar Aç s ndan Geçerli Olan Sonuçlar MA DUR R SK A.- Genel Olarak B.-Ma dur Olma Riskini Art ran Faktörler Cinsiyet Yafl Meslek ve Sosyal S n f Medeni Durum Yerleflim Durumu kamet Edilen Semt MA DURSUZ SUÇ FA LLER VE V KT MOLOJ I.- GENEL OLARAK II.- KRON K ( T YAD ) SARHOfiLUK III.- MUNCHAUSEN SENDROMU IV.- TRAVMAT K TELAF NEVROZLARI G ZL KALMIfi SUÇLULUK VE V KT MOLOJ I.- GENEL OLARAK II.- G ZL KALMIfi SUÇLULU A MA DURLARIN YOL AÇMASININ NEDENLER A.- Suçlunun Ma dur Taraf ndan Yeterli Bir fiekilde Tan mlanamamas B.-Ma durun R zas C.-Ma dur ve Suçlu Aras nda Önceden Var Olan liflkiler D.-Önemsememe, Korkma ve Çekinme Gibi Nedenler E.- Ma durun Polis Yöntemlerini Yeterli Görmemesi ve Ona Güvenmemesi F.- Ma durun Bir Suçla liflkisi Oldu unun Fark nda Olmamas ya da hbar Edebilecek Durumda Olmamas K NC BÖLÜM MA DURUN KORUNMASI VE MA DUR HAKLARI 1. MA DURUN SUÇ ÖNCES KORUNMASI (MA DUR YET N ÖNLENMES ) I.- GENEL OLARAK II.- SUÇUN ÖNLENMES VE OLASI MA DURLARIN POL SÇE KORUNMASI A.- Suçun Önlenmesinde Polisin Rolü B.-Polisin Önleme Faaliyetinin Alan n n Belirlenmesi Duruma liflkin Faktörler Kiflilik Faktörleri Tehlikeli Suç Öncesi Durumundaki Kifliler C.-Polisin Suçu Önleme Faaliyetleri...185

8 XIV XV 1. Genel Önleme Faaliyetleri a) Halkla Temas Kurma b) S k nt da Olan Kiflilere Yard m Etme Belirli Suçlar Önlemeye Yönelik Özel Önleme Faaliyetleri a) H rs zl k Suçlar b) Çocuk Suçlulu u c) fiiddet çeren Suçlar III.- OLASI C NSEL SUÇ MA DURLARININ KORUNMASI VE MEGAN YASALARI A.- Genel Olarak B.-Megan Yasas Tarihsel Geliflim Yasan n çeri i a) New Jersey Megan Yasas b) Federal Megan Yasas Yasaya liflkin Elefltiriler Mahkeme Kararlar a) New Jersey Yüksek Mahkemesi Kararlar b) Birleflik Devletler Yüksek Mahkemesi Kararlar Yasan n De erlendirilmesi IV.- SUÇUN ÖNLENMES NE K fi LER N KATKILARI V.- A.- Evde Bekçi veya Kap c Bulundurmak B.-Alarm Tesisat Kurmak C. Ifl klar Aç k B rakmak D. Komflular n Gözetimi E. Silah Bulundurmak SUÇUN ÖNLENMES NDE ÜÇÜNCÜ K fi LER N ROLÜ (Suç Üçlüsü: Seyirci-Ma dur-suçlu) VI.- MÜKERRER MA DUR YET VE SUÇUN ÖNLENMES A.- Genel Olarak B.-Mükerrer Ma duriyetin Nedenleri C.-Suç Önleme Faaliyetlerinin Suç Ma duru Olmufl Kifliler Üzerinde Yo unlaflt r lmas n n Yararlar D.-Mükerrer Ma durlara Odaklanm fl Suç Önleme Faaliyetleri MA DURUN SUÇ SONRASI KORUNMASI VE MA DUR HAKLARI I. MA DUR HAKLARI VE fiüphel VEYA SANIK HAKLARI K LEM II. MA DURUN SUÇ SONRASI SIKINTILARI A.- Genel Olarak B.-Ma durda Suç Sonras Oluflabilecek Hastal klar ve Sendromlar (Belirtiler) Psikosomatik Hastal klar Fonksiyonel Hastal klar Nöro-Vejetatif Belirtiler Psikiyatrik Bozukluklar Alkol ve Madde Kullan m Nörotik Bozukluklar Psikolojik Hastal klar C.-Ma durun Suç Sonras Kiflisel Sorunlar Ma durun Benlik Sorunlar Ma durun liflki Sorunlar Ma durun Cinsel Yaflam Ma durun Topluma Karfl Tutumu Ma durun Kiflilik Yap s Ma durun Kiflilik Bozukluklar Ma durda Geliflen Savunma Mekanizmalar..295

9 XVI 8. Aile çi fiiddet Ma duriyeti Sonras Kad nlar n Sorunlar C.-Ma durun Terapisi Genel Olarak Ma durun Terapisinde Yeni Yaklafl m: Onar c Adalet III.- CEZA MUHAKEMES NDE MA DUR HAKLARI A.- Genel Olarak Geleneksel Ma dur Haklar Ça dafl Ceza Adaleti çinde Ma dur B.-Avrupa Konseyi Tavsiye Kararlar ve Türk Pozitif Hukuku Ma dur ve Polis Ma dura liflkin Bilgilendirme a) Ma durun Bilgilendirilmesi b) Yetkili Organlar Aras nda Bilgi Aktar m c) Korunmas Gereken Bilgiler Ma dur ve Giderim a) Genel Olarak b) R (85) 11. Tavsiye B.5: c) R (85) 11. Tavsiye B.7: d) Giderime Hükmedecek Mahkeme e) Bir Ceza Yapt r m Olarak Giderim f) Ertelemenin veya Koflullu Sal verilmenin Giderim Ödenmesi Kofluluna Ba lanmas..341 g) Giderimin Tahsili Ma durun Dinlenmesi Ma durun Güvenli inin Korunmas SONUÇ EKLER B BL YOGRAFYA...403

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : 1169 1. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı