T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA"

Transkript

1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : /01/2014 Konu : İç Kontrol ları Uyum Eylem Planı Revizesi Hk. REKTÖRLÜK MAKAMINA Bilindiği üzere; Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan Kamu İç Kontrol larına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda hazırlanan Üniversitemiz İç Kontrol larına Uyum Eylem Planı, Rektörlük Makamının 29/06/2009 tarih ve 759 sayılı oluru ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu eylem planındaki çalışmaların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere; Bakanlığın verdiği yetkiye dayanılarak ve Rehber esas alınarak, 31/12/2013 tarihine kadar tamamlanması öngörülen çalışmalardan bir kısmının tamamlanma tarihlerinin revize edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Yukarıda açıklanan nedenlerle, ekli Kamu İç Kontrol larına Uyum Eylem Planı tablolarında yapılan değişiklikleri takdir ve onaylarınıza arz ederim. Prof. Dr. Mücahit EĞRİ Rektör Yardımcısı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurul Başkanı O L U R 24/01/2014 Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Rektör EK: 1-Kamu İç Kontrol larına Uyum Eylem Planı (5 Adet Tablo) /01/2014 Şube Müdürü /01/2014 Daire Başkanı /01/2014 Genel Sekreter : A. İRŞİ : E. EĞRİ : H. ÖZYURT Adres : Taşlıçiftlik kampusü TOKAT Tel: 0 (356) Faks: 0 ( ) Elektronik Ağ: e-posta: Ayrıntılı bilgi için irtibat:

2 KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi kurulum aşamasında. (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve KOS Esaslar, Kamu İç Kontrol ları Tebliği) İç kontrol sistemi ve işleyişi ve iç kontrolle ilgili her türlü düzenleyici işlemler hakkında bilgilendirme faaliyetleri (eğitim, seminer, el kitabı, kurumun web sayfasında bilgi verilmesi vs.) yapılacaktır. SGDB/ Denetim Birimi İç SGDB-Web sayfası aracılığı ile duyuru. İKS İşleyişinin izlenmesi devam etmektedir. (5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat bu genel şartın gereklerini karşılamaktadır.) KOS 1.2 KOS İdarenin yöneticileri iç kontrol 657 sayılı Devlet Memurları sisteminin uygulanmasında personele örnek KOS Kanunu (Md.10) olmalıdır Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. - KOS Yönetici personel, tutum ve davranışları, yapacakları örnek uygulamalarla iç kontrol siteminin uygulanmasında diğer tüm personele örnek olacaklardır. Üniversitemiz etik değerleri gözden geçirilerek, etik değerlere ilişkin eylem planının olup olmadığı, var ise faaliyetlerinin neler olduğu gözden geçirilecektir. Üniversitemize ait etik değerler ile ilgili standart oluşturulacak, tüm personele duyurularak benimsenmesi sağlanacaktır. İdari görevi SGDB bulunan personel. ADEK Akademik Birimler/PDB Öngörülen kontrol eylemlerinin uygulanması. iç Etik Kurullar/Etik Sözleşmeleri Yönetici personel tarafından İç Kontrol Sisteminin uygulanmasına özen gösterilmektedir. Çalışma devam etmektedir. KOS İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır 5018 sayılı Kanun, İç Kontrol Güvence Beyanı, İdare Faaliyet Raporu, Performans Programı, say2000i, e-bütçe sistemi ve SGB.net Sistemi. KOS Elektronik Doküman Yönetim Sistemi yazılımı oluşturulacak ve tüm harcama BİDB Bilgisayar yazılımı birimlerine yaygınlaştırılacaktır. Yazılım geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. KOS 2 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. KOS 2 KOS Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. - KOS Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı gerçekleştirilecek ve her türlü evrakın BİDB Bilgisayar yazılımı KOS ile bağlantılı. izlenmesine imkan verecek şekilde dizayn edilecektir. KOS 3 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. KOS 3 KOS Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. 657, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar, Yükseköğretim Üst şları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi KOS Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. Personelin bireysel performansının ölçülmesini sağlayacak genel kriterlerin tespiti PDB ve geliştirilmesi. İlgili birim Personel Perfarmans ölçme ve değerlendirme yönergesinin oluşturulması Personel işe alınması, görevinde ilerleme ve yükselmesi ile ilgili mevcut mevzuat yeterli olmakla birlikte bireysel performansa yönelik mevzuat bulunmamaktadır. KOS Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. Yükseköğretim Üst şları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği. KOS Personelin Performans Değerlendirme Kriterleri belirlenerek ölçülmesi. PDB PDB Personel Perfarmans ölçme ve değerlendirme yönergesinin oluşturulması Mevcut durumda Yükseköğretim Üst şları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır. ( Resmi Gazete : Resmi Gazete Sayısı: 18382)

3 2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI RD 5 5. Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. RD 5 RD Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde İdare Stratejik Plan ve idarenin hedeflerine uygun özel hedefler RD Performans Programı. belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. Her birim görev alanı çerçevesinde İdarenin hedeflerine uygun özel hedefler Birim Yöneticileri Rapor belirleyecek ve personeline duyuracaktır. Genel hedefler için mevcut durumda belirtilen düzenlemeler ve dökümanlar bulunmakla birlikte özel hedeflerin oluşturulması amacıyla eylem öngörülmüştür. RD İdarenin ve birimlerinin hedefleri, İdare Stratejik Plan ve spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve RD Performans Programı. süreli olmalıdır. Birimler hedeflerini, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmasını Birim Yöneticileri Rapor sağlayacak şekilde, stratejik plana uygun olarak belirleyecektir. Bu şart için mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulamda makul için eylem öngörülmüştür. RD 6 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. RD 6 RD İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri 5018 sayılı Kanun belirlemelidir. RD Üniversitemiz amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi için tüm birimlerce yetkili ve yetkin en az 3 kişiden oluşacak risk belirleme ekibi oluşturulacaktır. ADEK. Her harcama birimi iş süreçlerine ilişkin karşılaşılması muhtemel riskleri tespit Rapor edecek, bu risklerin belirlenmesinde denetçilerin ve yapılan diğer değerlendirmelerin bulgularından da yararlanılacaktır. Stratejik Plan uygulama yılı 2009'dur. Çalışma devam etmektedir. RD Tespit edilen risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik birimlerce eylem planları hazırlanacaktır. SGDB-İç Den. Eylem Planı Çalışma devam etmektedir. Birimi Başkanlığı RD Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. - RD Oluşturulan risk belirleme ekipleri tarafından hazırlanan risk değerlendirme raporları ile İç Denetim birimince hazırlanan inceleme ve denetleme raporları çerçevesinde birimlerin risk belirleme ekip üyelerinden birer kişinin katılımıyla, ADEK. Üst Yöneticiden alınan Olur doğrultusunda oluşan risk değerlendirme Rapor Çalışma devam etmektedir. komisyonunca yılda en az 1 kez olmak üzere periyodik olarak risk analiz çalışması yürütülecektir. RD Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. - RD Yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda, belirlenmiş olan risklere karşı alınacak önlemler ilgili birimlere gönderilerek, riskleri giderici ve önleyici ADEK. Eylem Planı Çalışma devam etmektedir. işlemlerle ilgili eylem planının oluşturulması sağlanacaktır.

4 3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI KF 7 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. KF 7 KF Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli Mevcut çalışma yok. KF gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme Mevcut çalışma yok. KF v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Her harcama birimi tarafından iş süreçleri çıkarılacak, çıkarılan faaliyet ve süreçlere ilişkin riskler tespit edilecek ve risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik uygun strateji ve kontrol mekanizmaları geliştirilecektir. Süreç ve risklerin izlenmesi, karşılaştırılması, analizi ve raporlanması için her birimde çalışma ekibi oluşturulacaktır. ADEK ADEK Düzenli geçirme raporlama Düzenli geçirme raporlama gözden ve gözden ve Çalışma devam etmektedir. Çalışma devam etmektedir. KF Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem Mevcut çalışma yok. KF sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. İhtiyaç duyulan alanlardaki kontroller; işlem öncesi kontrolü, süreç kontrolü ve ADEK Rapor Çalışma devam etmektedir. işlem sonrası kontrolü de kapsayacak şekilde yapılacaktır. KF Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. Mevcut çalışma yok. KF Mevcut çalışma yok. KF Belirlenen kontrol yönteminin fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulanması sağlanacaktır. Kontrollerde riskli alanlar seçilecek, her bir süreç için kontrol yapılmayacak, riskli alanlara ağırlık verilecektir. ADEK Rapor Çalışma devam etmektedir. ADEK Rapor Çalışma devam etmektedir. KF Bilgi Sistemleri Kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. KF 12 KF İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. - KF Bilgi güvenliği standardı olan ISO:27001 belgesi alınması için gerekli BİDB - ISO:27001 belgesi. çalışmalar yapılacaktır. Bu şart için makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem öngörülmüş olup, belge alınması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

5 4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI Bİ Bilgi ve İletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır. Bİ 13 Bİ 13.2 Bİ 13.3 Bİ 13.5 Bİ 15 Bİ Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. - Bİ Bİ Bİ Bİ İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, *Devlet Arşiv Hizmetleri sınıflandırılması, korunması ve erişimini de Hakkında Yönetmelik, kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun Bİ *Birim fiziki arşivleri ile evrak arşiv ve dokümantasyon sistemi sistemi. oluşturulmalıdır. Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde KOS eylemi ile uyumlu "Yönetim Bilgi BİDB - Bilgisayar yazılımı. Sistemi" tasarlanacaktır. Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olması için birimler BİDB faaliyet alanları ile ilgili bilgileri sürekli olarak güncelleyecektir. Veri girişi/güncel bilgi. Bu şart için makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem öngörülmüş olup, tasarım çalışmaları devam etmektedir. Bu şart için makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem öngörülmüş olup Birim web sayfaları güncellenmektedir. Kurumun yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanarak BİDB Bilgisayar yazılımı. Bİ eylemi bağlantılı. uygulanacaktır. Kurum Arşivi oluşturulacak ve birim arşivlerinin eksiklikleri giderilecek. Genel Sekreterlik Kurum arşivi. İMİD Üniversite kurum arşivi oluşturulacaktır. Kurum arşivinin oluşturulması durumunda mevcut mevzuat ile düzenlemeler makul güvence sağlayacaktır.

6 5- İZLEME STANDARTLARI İ 17 İ İç Kontrolün Değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İ yöntem birlikte kullanılarak ilişkin Usul ve Esaslar. değerlendirilmelidir. İ İç Kontrolün Değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. Üniversitemiz iç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilecektir. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Rapor Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat bulunmakla birlikte uygulamada makul İ İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, İç kontrol sistemi kurulum İ bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması aşamasında. konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. Yıllık faaliyet raporları, stratejik planlar, iç ve dış denetim raporlarının İç Kontrol İzleme izlenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen eksiklik, hata ve ve Yönlendirme Rapor usulsüzlüğe ilişkin düzenleyici ve düzeltici önlemlerin alınması sağlanacaktır. İ İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi kurulum İ aşamasında. Her bir harcama birimi kendi bünyesinde sisteme ilişkin eksiklikleri tespit İç Kontrol İzleme edecek ve gerekli önlemleri alacaktır. Gerekirse eksik ve yetersiz alanlara ve Yönlendirme Rapor/Doküman yönelik kontrol mekanizmaları geliştirilecektir. İ İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış Kısmen uygulanmakda. İ denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. İç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporların ilgili birim yöneticisiyle birlikte değerlendirilmesi sağlanacaktır. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Değerlendirme toplantılarının düzenlenmesi İ İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler İç kontrol sistemi kurulum İ belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde aşamasında. uygulanmalıdır. İç kontrolle ilgili olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda alınması gereken İç Kontrol İzleme önlemler belirlenecektir. Söz konusu önlemler için eylem planı oluşturulacak ve ve Yönlendirme Eylem Planı uygulanması sağlanacaktır. -

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır.

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır. KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS 1.1.1

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I Sorumlu veya KOS1 1.Etik Değerler ve Dürüstlük:Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ 1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ ARALIK 2014 Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI STANDART TANIM 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOS1 Öngörülen ler KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ AÇIKLAMA (BEKLENTİLE, SONUÇLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ) 1.1.1. İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. d) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart KOS1 KOS 1.1 KOS 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KOS HEDEF 6 KOS HEDEF 5 1. KONTROL ORTAMI LARI (KOS) KOS 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranıģlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS HEDEF 4 KOS HEDEF

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Standart Kod No KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T. C. AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAYI : B.30.2.AKD.0.70.82.00/ 01 HAZĠRAN 2009 KONU : Kamu Ġç Kontrol Standartlarına

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU 1.Okt. Dr. Hüseyin KAYGIN BÜNSEM Müdür V. 2.Yrd. Doç. Dr. Necati HIRÇA BÜNSEM

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı