GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr"

Transkript

1 GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN BNR, 5.6 IK DEPREDE ERE BR ODU Deprem küçük hasar büyük apýlan bütün uyarýlara raðmen bu bayramda da ölenler oldu. TRFKTE BR BÂNÇOSU 62 ölü, 371 yaralý urefe gününden bayramýn son günü akþamýna kadar yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında ölenlerin toplam sayýsý 62, yaralananlar ise 371 oldu. n9 da IBÞINDN TBREN Trafik cezalarý yüzde 10 artacak ut ra fik ce za la rý, a li ye Ba kan lý ðý nýn ye ni den de ðer le me o ra ný çer çe ve sin de yýl ba þýn dan i ti ba ren yak la þýk yüz de 10 o ra nýn da ar ta cak. ýl ba þýn dan son ra kýr mý zý ý þýk ih lâ li ya pan lar i le hýz li mi ti ni a þan lar 154 li ra ce za ö de ye cek. nha be ri say fa 10 da OTE BU HE GED Daha önce 1 milyon dolar harcanarak tadilatý yapýlan 40 yýllýk 4 katlý Bayram Oteli 5.6 þiddetindeki depremde yýkýldý. Otelde Van daki deprem haberlerini takip eden basýn mensuplarý da kalýyordu. Otelin enkazýnda arama kurtarma çalýþmalarý devam ediyor. FO TOÐ RF: 1 ÞUBT 2011 DE KNIÞTI Savaþ suçlusuna 18 yýl hapis cezasý ubos na -Her sek Dev let ah ke me si, 1992 yý lýn da Sa ray bos na nýn Grba vit sa ve Vrat sa semt le rin de iþ le di ði sa vaþ suç la rýn dan do la yý es ki Sýrp as ker Sa þa Ba rý ça nin e 18 yýl ha pis ce za sý ver di. nha be ri say fa 7 de R KDR ÇIKTI Dolar yükseldi ustan bul ser best pi ya sa da do lar dün sa bah a çý lýþ ta 1,8020 li ra dan gü ne baþ la dý. Do lar da ha son ra 1,8060 li ra ya ka dar yük se le rek son 15 gü nün en yük sek se vi ye si ne u laþtý. nha be ri say fa 10 da HIRVTSTN E ONUORUZ Zafer bizim olsun u2012 v ru pa Þam pi yo na sý E le me le ri Pla y-off ilk ma çýn da Tür ki ye Hýr va tis tan ý s tan bul da ko nuk e di yor. Türk Te le kom re na da ki maç sa at te. nha be ri Spor da ISSN Hava soðuyacak u8 VN EDRET ERKEZ VE 5.6 BÜÜKÜÐÜNDEK DEPREN SÐ DENEN BNRI IKSI EN TRTIÞRI D BERBERNDE GETRD. BU DEPREN HSRSIZ BNI IK HT Z ukan dil li Ra sat ha ne si üdürü Prof. Dr. us ta fa Er dik, 5,6 bü yük lü ðün de ki dep re min 7.2 lik a na þo ka gö re þid det de re ce si da ha kü çük ol du ðu nu be lir te rek, Ha sar sýz bir bi na da ha sar oluþtur ma sý çok kü çük bir ih ti mal, a ma ha sar lý bir ya pý yý yýk ma sý muh te mel de di. ý ký lan Bay ram O te lin sa hi bi s lan Bay ram da, Biz 7.2'lik dep re min ar dýn dan bü tün ko lon la ra tek tek bak týk, bir þey yok tu. Ev le ri miz den kork tuk, o tel de yat týk di ye ko nuþ tu. TÜRKE ÇN BU IKI SÜRPRZ DEÐ u S Ü Rek tö rü ve n þa at ü hen dis li ði Bö lü mü öð re tim ü ye si Prof. Dr. u zaf fer El mas da ko nuy la il gi li, Þim di i ki ta ne o lum suz luk var. Hem dep rem ge çir miþ ve muh te me len çat la mýþ týr bu bi na lar, hem de es ki yö net me li ðe gö re ya pýl mýþ týr. ki o lum suz luk bir a ra ya ge lin ce as lýn da hiç bir yý ký mýn ol ma ma sý ge re ken 5.6 bü yük lü ðün de ki bir dep rem ne de niy le bi na lar yý kýl dý de di. nha be ri say fa 3 te Kardeþliðinyansýmasý udý þiþ le ri Ba ka ný h met Da vu toð lu, Van da ki dep re min ar dýn dan e ze lî ve e be dî kar deþ li ðin yan sý ma sý nýn ya þan dý ðý ný be lir te rek, il let o la rak zor za man lar da da ha bir ke net le ni yo ruz de di. n9 da Kardeþlik saadetini pekiþtiren musîbet. TF SHOÐU NUN ZISI SF 5 TE JPON GÖNÜÜ iyazaki enkazdan 13 saat sonra çýkarýlmýþtý. ardým için geldi, enkaz altýnda kaldý ubay ram O te li en ka zýn dan yak la þýk 13 sa at son ra kal bi dur muþ o la rak çý ka rý lan Ja pon yar dým or ga ni zas yo nun dan t sus hi i ya za ki bütün ça ba la ra rað men kur ta rý la ma dý. nha be ri say fa 3 te uhstr NKİ PIIOR uhsri NREER IKICK uvn'd OKUR 5 RIK KDR TT n3 te FO TOÐ RF:

2 2 11 KSI 2011 CU ÂHK Ey iman edenler! badette, musîbette ve günahtan kaçýnmakta sabýrlý olun; sabýr yarýþýnda düþmanlarýnýzý geride býrakýn; her an cihada hazýrlýklý bulunun ve llah'tan korkun kikurtuluþa eresiniz. Âl-i mran Sûresi: 200 / Â ye t-i Ke ri me e â li Nihayetsiz musîbetler karþýsýnda iktidarýmýz hiç hükmünde nsan nihayetsiz þeylere muhtaç olduðu halde, sermâyesi hiç hükmünde. Hem nihayetsiz musîbetlere mâruz olduðu halde, iktidarý hiç hükmünde birþey. bâ de tin, çen dan, za hi rî bir a ðýr lý ðý var. İFa kat, mâ nâ sýn da öy le bir ra hat lýk ve ha - fif lik var ki, ta rif e dil mez. Çün kü, â bid, na ma zýn da der: Eþ he dü en lâ i lâ he il lal lah. a ni, Hâ lýk ve Rez zâk, On dan baþ ka yok tur. Za rar ve men fa at, O nun e lin de dir. O hem Ha kîm dir, a bes iþ yap maz. Hem Ra hîm dir, ih sa ný, mer ha me ti çok tur di ye i ti kad et ti ðin den, her þey de bir ha zî ne-i rah met ka pý sý ný bu lur. Du â i le ça lar. Hem her þe yi ken di Rab bi nin em ri ne mu sah har gö rür. Rab bi ne il ti câ e der; te vek kül i le is ti nad e dip, her mu sî be te kar þý ta has sun e der. mâ ný o na bir em ni yet-i tâm me ve rir. E vet, her ha ki kî ha se nât gi bi, ce sâ re tin da hi men baý i mân dýr, u bû di yet tir. Her sey yi ât gi bi, ce bâ ne tin da hi men baý da lâ let tir. E vet, tam mü nev ve rü l-kalb bir â bi di, kü re-i arz bom ba o lup pat la sa, ih ti mâl dir ki, o nu kor kut maz. Bel ki hâ ri ka bir kud ret-i Sa me dâ ni ye yi, lez zet li bir hay ret i le sey re de cek. Fa kat, meþ hur bir mü nev ve rü l-a kýl de ni len kalb siz bir fâ sýk fey le sof i se, gök te bir kuy ruk lu yýl dý zý gör se, yer de tit rer. ca ba bu ser se ri yýl dýz ar zý mý za çarp ma sýn mý? der, ev hâ ma dü þer. (Bir va kit böy le bir yýl dýz dan me ri ka tit re di. Çok la rý ge ce vak ti hâ ne le ri ni terk et ti ler.) E vet, in san ni ha yet siz þey le re muh taç ol du ðu hal de, ser mâ ye si hiç hük mün de. Hem ni ha yet siz mu sî bet le re mâ ruz ol du ðu hal de, ik ti da rý hiç hük mün de bir þey. de tâ ser mâ ye ve ik ti da rý nýn da i re si, e li ne re ye ye ti þir se o ka dar dýr. Fa kat e mel le ri, ar zu la rý ve e lem le ri ve be lâ la rý i se; da i re si, gö zü, ha ya li ne re ye ye ti þir se ve gi din ce ye ka dar ge niþ tir. Bu de re ce â ciz ve za yýf, fa kir ve muh taç o lan ruh-u be þe re i bâ det, te vek kül, tev hid, tes lim ne ka dar a zîm bir kâr, bir sa a det, bir ni met ol du ðu nu, bü tün bü tün kör ol ma yan gö rür, derk e der. â lûm dur ki, za rar sýz yol, za rar lý yo la ve lev on ih ti mâl den bir ih ti mâl i le ol sa ter cih e di lir. Hal bu ki, me se le miz o lan u bû di yet yo lu, za rar sýz ol mak la be ra ber, on dan do kuz ih ti mâl i le bir sa a det-i e be di ye ha zî ne si var dýr. Fýsk ve se fâ het yo lu i se hat tâ fâ sý kýn i ti ra fiy le da hi men fa at siz ol du ðu hal de, on dan do kuz ih ti mâl i le þe kâ vet-i e be di ye he lâ ke ti bu lun du ðu, ic mâ ve te vâ tür de re ce sin de, had siz ehl-i ih ti sâ sýn ve mü þâ he de nin þe hâ de tiy le sa bit tir ve ehl-i zev kin ve keþ fin ih ba râ týy la mu hak kak týr. El hâ sýl, â hi ret gi bi dün ya sa a de ti da hi, i bâ det te ve l lah a as ker ol mak ta dýr. Öy le i se biz dâ i mâ, El-ham dü lil lâ hi a la t-tâ a ti ve t-tev fîk (E mir le ri ne i ta a te ve ha yýr lý iþ ler de ba þa rý ya u laþ týr dý ðý i çin l lah a hamd ol sun) de me li yiz ve üs lü man ol du ðu mu za þük ret me li yiz. Söz ler, 3. Söz, s. 25 Ü GT ÇE çen dan: Ger çi. â bid: ba det e den, kul. is ti nad: Da yan ma. ta has sun: Sý ðýn ma. em ni yet-i tâm me: Tam bir em ni yet, gü - ven, hu zur. ha se nât: yi lik ler. sey yi ât: Kö tü lük ler. ce bâ net: Kor kak lýk. mü nev ve rü l-kalb: Kal bi nur lan mýþ, i - man la ay dýn lan mýþ o - lan. kü re-i arz: Dün ya. kud ret-i Sa me dâ ni - ye: Her þey ken di si ne muh taç o lan l lah ýn gü cü. mü nev ve rü l-a kýl: k lý nur lan mýþ, ay dýn - lan mýþ o lan. u bû di yet: Kul luk. fýsk: Gü nah. se fâ het: Gay ri meþ rû eð len ce ler, ha re ket ler. þe kâ vet-i e be di ye: Son suz sý kýn tý, a zap. ic mâ: Fi kir bir li ði. Bir me se le de â lim le rin it - ti fak et me si. te vâ tür: çin de ya - lan ih ti ma li bu lun ma - yan ve bir bir le ri ne kuv vet ve ren ha ber ler - den o lu þan bü yük bir top lu lu ða a it ha ber. Ha ya týn ger çek le ri ve ba zý de ðer lerimiz ne ja te re id nur si.de ev gi li dost lar, bu ya zým da siz le re S çe þit li ha yat tec rü be le rin den a lý nan ba zý ders ve ri ci not la rý ak tar mak is ti yo rum. Ken di nef sim de de ne me ye ça lýþ tý ðým ba zý ha ki kat le ri siz ler le pay laþ mak is ti yo rum. Doð ru þey le ri, doð ru za man ve me kân da ya par sak hem ken di miz, hem ya ra tý lýþ ga ye miz, hem de in san lýk ve çev re miz i çin i yi bir ör nek o luþ tu ra bi li riz. y ný za man da da ha ya tý ve re nin rý za sý na ay ký rý ha re ket et me miþ o lu ruz. a pý lan her tür lü fi il, ha re ket, hiz met, iþ ve bek len me dik o lay lar ne ti ce sin de or ta ya çý kan du ru mun e leþ ti ril me si ne a çýk ol ma mýz ge re ki yor. Böy le du rum lar da a lýn gan lý ða gir me den, yö nel ti len her ten ki di ken di mi zi ge liþ tir me a dý na bir a dým o la rak gö re bil me li yiz. Þart lar ne o lur sa ol sun, sýdk tan, doð ru luk tan ay rýl ma mak ve doð ru yu söy le me ce sa re ti ni gös te re bil mek bir fa zi let i þi dir. Ha ya týn a ký þý i çe ri sin de- þa ka dan da ol sa ke sin lik le ya la na te nez zül et me mek, mu ha tap la rýn söy le di ði ya lan la rýn ne le ri giz len di ði ni, ya lan la rýn ar ka sýn da ki kor ku ve en di þe psi ko lo ji si ni kav ra yýp top lum ha ya týn da bu nun ye ri ol ma dý ðý ný da an lat ma mýz ay rý bir so rum lu lu ðu muz dur. n san lý ðýn en bü yük be lâ sý o lan ya lan il le ti ni dur dur mak i çin bü tün men fî þart la rý or ta dan kal dýr ma yo lun da a dým lar at ma lý yýz. i le fert le ri mi zi ve mü na se bet te ol du ðu muz dost la rý mý zý bü tün kö tü lük le rin a na sý o lan bu be lâ dan u zak tut mak i çin üs tün bir gay ret gös te re bil me li yiz. Ha ya týn ger çek le riy le kar þý la þýl dý ðýn da ken di mi zi ve ya baþ ka la rý ný kan dýr ma ya as la yel ten me mek... Ka de rî cil ve le rin sýr lý sa týr la rý ný ba si ret ve fe ra set le o ku ya bil mek... an lýþ la rý, da i ma doð ru lar la dü zelt me tar zýn da bir me to du ha yat pren si bi e din mek... an lý þa, yan lýþ la kar þý lýk ver me mek... Sa de ce ken di si i çin de ðil, her kes i çin bi raz ol sun mut lu luk di le ye bil mek... Çev re siy le ve ken di siy le ba rý þýk bi ri si ol ma yo lun da üs tün bir gay ret sarf et mek... Çün kü ken di si ne ters dü þen in sa nýn, ha ya týn bü tün ger çek le riy le de ters düþ mek gi bi müt hiþ bir gir da ba sü rük len me si ka çý nýl maz dýr. Bu nun i çin en ön ce lik li þar týn; her za man ha ya ta o lum lu pen ce re den bak mak, söy le ye cek o lum lu bir þey bul mak, i yim ser lik le tah lil ve yo rum yap ma a lýþ kan lýk la rý ný ka zan ma yo lun da me sai har ca mak ol du ðu nun þu u run da ol mak. Hep i yi ke li me si ve i yi hal le rin ya nýn da ol mak... O nu ya þa yýp, ya þat mak. Kö tü i fa de ve ha re ket ler den da i ma u zak dur mak... Çok i yi bir mo ti vas yon cu o la bil mek... Hak bil di ði dâ vâ sý na o dak la na bil mek... Bu nu me le ke ha li ne ge tir mek... Çev re miz de ki le rin zor ve kö tü bir gü nü kar þý sýn da on la ra; çö züm ih ti vâ e den müs be ti, i yi yi ve meþ rû i ye ti su na bil mek... Her sa bah kalk tý ðý mýz da, o gün i çin i yi ya da kö tü i ki se çi mi mi zin ol du ðu nu u nut ma mak... Po zi tif ve müs bet dü þü nen in san i çin tek yo lun i yi yi seç mek ten geç ti ði ni as la u nut ma mak ve bu yo lu terk et me mek... s te me den kar þý laþ tý ðý mýz kö tü lük ler kar þý sýn da da i ki se çi mi miz o la cak týr: a o la yýn kur ba ný ol mak ve ya o lay dan ders çý kar mak. Bu du rum da a kýl lý se çim; ba þý mý za ge len kö tü o lay lar dan sa de ce ders çý kar mak o la cak týr. Her han gi bir du rum da bir þi kâ yet le kar þý laþ tý ðý mýz za man, yi ne i ki se çe ne ði miz o la cak týr: a ya pý lan þi kâ ye ti ka bul et mek ya da çö züm yol la rý ný gös ter mek. Ha ya tý o lum lu yo rum la mak, o nu o lum lu kýl mak en a kýl lý yol dur. Ço ðu ke re; ha yat, se çim ler den i ba ret tir. Ha ya týn her ka de me sin de, her in san bir se çim le kar þý kar þý ya ge le bil mek te dir. Ha yat sür dü ðü müd det çe se çim ler le kar þý kar þý ya yýz de mek tir. Her ha di se kar þý sýn da na sýl dav ra na ca ðý mý zý seç mek zo run da yýz. Ço ðu za man baþ ka in san la rýn ta výr la rý mýz kar þý sýn da na sýl ve ne þe kil de et ki le ne ce ði ni tah min e de me di ði miz hal de bir se çim yap mak du ru mun da kal dý ðý mýz da a cý va ký a lar dan dýr. Ba zen ö lüm i le ya þa mak a ra sýn da bir ter cih le kar þý kar þý ya ka la bi li riz. El bet te ki müm kün ol duk ça, in sa nýn ö lüm ye ri ne ya þa ma yý seç me si a kýl lý bir ter cih tir. Çün kü ha yat, Ha ya tý Ve re nin yo lun da har can dýk ça bir ma na ve de ðer ka za nýr. Ha ya ta bu a çý dan ba kýl dý ðý za man baþ ka la rý nýn us ta lýk la rý ve ka za ným la rýy la de ðil, biz zat ken di i ra de ve se çim le ri miz le ve o lum lu ta výr la rý mý zýn bü yük kat ký sý i le ya þa ya bi li riz. Þü kür ki, her gün do lu do lu ya þa ma yý seç me þan sý mýz ve i ra de miz a ra tý cý ta ra fýn dan bi ze ve ril miþ tir. Bu hak ký mý zý kul la nýr ken, O nun rý za sý yo lun da ter cih yap ma mýz ha lin de, i ki ha ya týn mut lu lu ðu nu da ka za na ca ðý mý zý as la u nut ma ma lý yýz. H T O UN D K VZ GE Ç EZ P R E ÇFT ER : Ka li te siz in sa ný gös te ren i ki ö nem li ö zel lik var dýr: 1- Þi kâ yet ler. 2- De di ko du lar. Hiç çö zü le me ye cek sa ný lan prob lem le ri çö ze cek i ki yol var dýr: 1- Ba kýþ a çý sý ný de ðiþ tir mek. 2- Kar þýn da ki nin ye ri ne ken di ni ko ya bil mek. an lýþ yap ma yý en gel le yen i ki tarz var dýr: 1- Þa hýs ve o lay la rý a kýl ve kalp süz ge cin den ge çir mek. 2- Hak ye me mek. a pý lan þu i ki þey ki þi yi göz den dü þü rür: 1- De ma go ji (âf ka la ba lý ðý) 2- Ken di ni a ðý ra sat mak (Öv mek, vaz ge çil mez gös ter mek) Ka li te li ve ni te lik li in san o la bil mek i çin þu i ki þe ye çok dik kat et mek ge re kir: 1- ra de ye ha kim ol mak 2- U yum lu ol mak Ha ya týn a ký þý i çe ri sin de þu i ki ko nu in sa nýn ö nün de kös tek ve han di kap týr: 1- Ka rar sýz lýk. 2- Ce sa ret siz lik. Ha ya tý bo þa har ca ma mak i çin þu i ki ko nu ya dik kat et mek ge rek mek te dir: 1- Bas kýn ye te ne ði bul mak. 2- Sev di ðin i þi yap mak. Ba þa rý nýn sýr la rýn dan þu i ki e sas doð ru ve ký sa o lan yol dur: 1- Us ta lar dan us ta lý ðý öð ren mek. 2- Ken di ni gün cel le mek. E ðer ba þa rý yý mut lu luk la be ra ber ya ka la mak is ter sen bu nun sýr rý: 1- Ni ye tin saf ol ma sý ge re kir. 2- Ruh sal far kýn da lýk týr. il yon lar dan ö ze li a yý ran þu i ki ma ha ret tir: 1- Prob le min de ðil, çö zü mün par ça sý ol mak. 2- Ha ya ta ve her þe ye ye ni (öz gün, o ri ji nal, fark lý) ba kýþ a çý sýy la yak la þa bil mek. Ge liþ me nin ö nün de ki en bü yük i ki en gel: 1- þý rý lýk týr (mü ba lâ ða, a bar tý, if rat) 2- Fe lâ ke te o dak lan mýþ ol mak týr. Ço ðu za man ve ze min de þu i ki þey çö züm ge ti rir: 1- Te bes süm (gü lüm se me). 2- Sü kût (sus mak) Kay be di lin ce de ðe ri an la þý lan a ma ge ri ge ti ri le me yen i ki can dost var dýr: 1- n ne. 2- Ba ba. ki þey as la ge ri a lý na maz: 1- Ge çen za man. 2- Söy le nen söz. U laþ mak i çin çok fe de kâr lýk ya pýl ma sý ge re ken i ki þey var dýr: 1- Sev gi. 2- Bil gi. Ha yat ta ö nem li o lan her þey i çin çok kýy met li i ki þey var dýr: 1- Ne fes a la bil mek. 2- Ne fes ve re bil mek. ÇOK KI ET O N ÜÇ Ü KO B NS ON R : Ha yat ta bir kez git ti ðin de as la ge ri dön me yen üç þey var dýr: Za man, ke li me ler ve fýr sat. Ha yat ta hiç bir za man kay be dil me me si ge re ken üç þey var dýr: Ba rýþ, u mut ve dü rüst lük. Ha yat ta en de ðer li üç þey var dýr: Sev gi, ken di ne gü ven ve ar ka daþ lar. Ha yat ta hiç e min o lu na ma ya cak üç þey: Düþ ler, ba þa rý ve zen gin lik. Ha yat ta in sa ný ge liþ ti ren üç þey var dýr: Çok ça lýþ mak, sa mi mi yet ve ba þa rý. Ha yat ta in sa ný mah ve den üç þey var dýr: Ce sa ret siz lik, gu rur ve öf ke. Ce nâb-ý Hak ha ya tý ger çek mâ nâ da ya þa ma yý ve rý za sý da hi lin de kul lan ma yý, baþ ta ne fis le ri miz o la rak bü tün bu gü zel ger çek le ri, tec rü be ve bil gi le ri ya þa yýp, et ra fý mýz da ki ler le de pay la þýp, on la ra da ya þat ma yý na sip ey le sin. Â min. VE C ZE Kur'ân'ýn verdiði ders-i iman nuruyla, ihtiyarlýðý ve vefatý ve hastalýðý hoþ görmeliyiz, belki bir cihette sevmeliyiz. adem iman gibi hadsiz derecede kýymettar bir nimet bizde vardýr. htiyarlýk da hoþtur, hastalýk da hoþtur, vefat da hoþtur. Nâhoþ birey varsa o da günahtýr, sefahettir, bid'atlardýr, dalâlettir. 26. em a, 10. Rica

3 HBER 11 KSI 2011 CU 3 a zý þ le ri ü dü rü Ha ber ü dü rü er kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li s tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) us ta fa DÖ KÜ ER n ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) lân Rek lam ser vi si fax: 515 s tih ba rat Þe fi eh met K R Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur þ ha ný, No: 1/2, s tan bul. Tel: ustafa GÖKEN (0212) N K R TE S C Ð: eþ ru ti yet Cad. li bey p. No: Ge nel ü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/n K R Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TÞ CI E rol DO URN 36 N TE S C Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: esut ÇOBN , Fax: KKTC TE S C Ð: v ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: brahim ÖZDBK E fen di Sok., No: 13, ef ko þa. Tel: Bas ký: eni sya b dul lah E R ÇIK BÞ bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT atbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni s ya Ga ze te ci lik at ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi eh met KUT U R Ge nel a yýn ü dü rü Kâ zým GÜ EÇ ÜZ Van ikinci kez yýkýldý N Z V KT E R Hic rî: 15 Zilhicce 1432 Ru mî: 29 T. Evvel 1427 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý l ler s tan bul z mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak ef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý FD'DN PIN ÇIKD, ÖNCEK KÞ VN'D EDN GEEN 5,6 ÞDDETNDEK DEPRE SONRSI PIN ÇIÞR SONUCU ENKZDN 28 KÞNN RI ÇIKRIDIÐI, 10 KÞNN DE ÖDÜÐÜ BDRD. BÞ B KN IK fet ve cil Du rum ö ne ti mi Baþ kan lý ðý ( FD) Van da ön ce ki ak þam te mey da na ge len 5,6 þid de tin de ki dep rem de, ya pý lan ça lýþ ma lar so nu cu en kaz dan 28 ki þi nin ya ra lý çý ka rýl dý ðý ný, 10 ki þi nin de öl dü ðü nü bil dir di. FD ýn in ter net si te si a ra cý lý ðýy la ya pý lan a çýk la ma da, Van ýn Ed re mit il çe si mer kez li 5,6 bü yük lü ðün de ki dep rem son ra sý ya pý lan ha zýr lýk lar çer çe ve sin de 17 as ke rî, 6 TH u ça ðý ol mak ü ze re top lam 23 u çak la ha va köp rü sü ku ru la rak a ra ma kur tar ma ve sað lýk per so ne li nin sev ký ya tý nýn ya pýl dý ðý be lir til di. Böl ge ye 23 u çak la 104 ü si vil top lum ku ru lu þu men su bu ol mak ü ze re top lam 783 a ra ma kur tar ma per so ne li, 59 U KE e ki bi, 14 a ra ma kö pe ði, 54 iþ ma ki ne si ve a raç, 986 ça dýr ve 5 bin 280 bat ta ni ye gön de ril di ði vur gu la nan a çýk la ma da, þun lar kay de dil di: y rý ca Van a, 3 ü u çak, 8 i he li kop ter am bu lans ol mak ü ze re top lam 22 am bu lans in ti kal et ti ril miþ tir. lk be lir le me le re gö re 25 bi na da ha sar mey da na gel miþ tir. a pý lan ça lýþ ma lar so nu cu a ra ma kur tar ma e kip le ri miz ce en kaz dan 28 va tan da þý mýz ya ra lý o la rak çý ka rýl mýþ týr. ra ma kur tar ma ça lýþ ma la rý ke sin ti siz o la rak de vam et mek te dir. 10 va tan da þý mýz dep rem de vefat et miþ tir. U çak lar la ve ka ra yo luy la a ra ma kur tar ma ve sað lýk per so ne li i le in sa nî yar dým mal ze me si sev ký ya tý de vam et mek te dir. y rý ca, dep rem den et ki le nen 260 va tan da þý mý zýn Van dan, s tan bul ve n ka ra ya sev ki sað lan mýþ týr. Dep rem böl ge sin de ki ha sar lý ya pý la ra ke sin lik le gi ril me me si ge rek mek te dir. n ka ra / a a Türkiye için sürpriz deðil Sa kar ya Ü ni ver si te si (S Ü) Rek tö rü ve n þa at ü hen dis li ði Bö lü mü öð re tim ü ye si Prof. Dr. u zaf fer El mas, be to nar me bi na la rýn ko lon ve bir le þim böl ge le rin de dep re min ar dýn dan kýl cal çat lak lar mey da na gel di ði ne dik - ka ti çe ke rek, s lýn da 5,6 lýk dep rem de nor mal de hiç bir ya pý nýn yý kýl ma ma sý ge re kir di, a ma Tür ki ye nin yi ne 1999 da ki dep rem de ya þa dý ðý ben zer bir se nar yo bu ra da da ger çek leþ ti. Sa kar ya da, 17 ðus tos ta yý kýl ma yan bi na la rýn 12 Ka sým dep re min de ço ðu yý kýl dý. Çün kü be to nar me bi na lar dep re mi gör dü ðü za man, ö ze lik le kýl cal çat lak lar mey da na ge li yor, ko lon lar da ve bir le þim böl ge le rin de. Bu nun an la mý þu; dep re me kar þý gü ven li ði ni yüz de 50 ye ya kýn a zal tý yor bi na. Þim di i ki ta ne o lum suz luk var. Hem dep rem ge çir miþ ve muh te me len çat la - mýþ týr bu bi na lar hem de es ki yö net me li ðe gö re ya pýl mýþ týr. ki o lum suz luk bir a ra ya ge lin ce as lýn da hiç bir yý ký - mýn ol ma ma sý ge re ken 5.6 bü yük lü ðün de ki bir dep rem ne de niy le bi na lar yý kýl dý. Bun lar as lýn da Tür ki ye i çin sür priz de ðil. Tür ki ye de bu gün i çin tek çö züm yö net me li ðe uy gun bi na yap mak. Sa kar ya / a a 18 O tel de 32 müþ te ri ve mi sa fir ler var dý DEP RE DE yý ký lan Bay ram O te li re - sep si yon gö rev li si Re cep Öz han, O - tel de dün 32 müþ te rim var dý. n cak bun lar dan ka çý nýn o tel de o lup ol ma - dý ðý ný bil mi yo rum de di. Öz han, ga - ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, dep - rem sý ra sýn da o te lin re sep si yo nun da bu lun du ðu nu, o ra da ken di sin den ya ný sý ra 5 ki þi nin da ha ol du ðu nu söy le di. Bir an da bü yük þok ya þa dý ðý - ný an la tan Öz han, Dý þa rý çýk tý ðým da sa de ce her ye rin toz bu lu tu i çin de ol - du ðu nu gör düm. Be nim dý þým da dý - þa rý çý kan o lup ol ma dý ðý ný bil mi yo - rum. O tel de dün 32 müþ te rim var dý. n cak bun lar dan ka çý nýn o tel de o lup ol ma dý ðý ný bil mi yo rum. i sa fir ler de var dý di ye ko nuþ tu. En kaz böl ge si ne ba ba sý ný a ra mak i çin gel di ði ni i fa de e den Öz han, þun la rý söy le di: Ba bam o te lin kar þý sýn da ki iþ mer ke zi nin bek çi si. Dep rem ol du ðun da o te lin yý - kýl dý ðý ný gö rün ce, be ni kur tar ma ya gel miþ. n cak bu sý ra da a ra ba çarp - mýþ. ma þim di ne re de ol du ðu nu bil mi yo rum. l lah a þü kür ler ol sun ki bu en kaz dan dý þa rý sað çýk tým. n þal - lah di ðer le ri de sað çý kar. eteoroloji Van'a kar yaðacaðýný bildirdi. FO TOÐRF: Ha va so ðu ya cak, kar ya ða cak DEP RE DE yý kým ya þa nan Van da ha va sý cak lýk la rý da dü þük o la cak. l de bu gün kar la ka rý þýk yað mur, Cu mar te si gü nü i se kar bek le ni yor. Dev let e te o ro lo ji þ le ri Ge nel ü dür lü ðü ve ri le ri ne gö re, il de bu gün sý cak lýk en yük sek 6, en dü þük sý fý rýn al týn da 4 de re ce o la rak ger çek le þe cek. Bu gün böl ge de kar la ka rý þýk yað mur, Cu mar te si gü nü i se kar bek le ni yor. Cu mar te si gü nü en yük sek sý cak lýk 5, en dü þük ek si 2 de re ce o la cak. Pa zar gü nü i se en dü þük sý cak lýk de ðe ri ek si 7 yi bu la cak. Pa zar te si gü nü en yük sek sý cak lýk 6, en dü þük sý cak lýk i se ek si 6 o la cak. n ka ra / a a Van'da o kullarýn a çýl ýþý 5 ra lýk a er te len di Î E ði tim Ba kan lý ðý, sa de ce dep rem böl ge si o lan Van i lin de o kul la rýn a çýl ma sý nýn 5 ra lýk 2011 e er te len di ði ni bil dir di. il lî E ði tim Ba kan lý ðý yet ki li le ri, sa de ce dep rem böl ge si o lan Van i lin de o kul la rýn a çý la ma sý nýn 5 ra lýk 2011 e er te len di ði ni be lir te rek, di ðer il ler de ki e ði tim ve öð re ti me de vam e di le ce ði ni vur gu la dý. Van da 23 E kim de mey da na ge len ve mer kez üs sü Er ciþ o lan 7,2 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan, Van da e ði tim ve öð re ti me bir haf ta a ra ve ril miþ, da ha son ra o kul la rýn a çýl ma sý 14 Ka sým a er te len miþ ti. n ka ra / a a % Japonya'dan yardým için Van'a gelen iyazaki, enkaz altýndan 13 saat sonra aðýr yaralý olarak kurtarýlmýþtý. : FO TOÐ RF: ar dým i çin Ja pon ya dan gel di, Van da öl dü DEP RE DE yý ký lan Bay ram O tel in en ka zýn dan yak la þýk 13 sa at son ra a ðýr ya ra lý o la rak çý ka rý lan Ja pon yar dým or ga ni zas yo nun dan t sus hi i ya za ki öl dü. Van da dün mey da na ge len 5.6 bü yük lü ðün de ki dep rem de yý ký lan bi na nýn en ka zýn dan yak la þýk 13 sa at son ra çý ka rý lan Ja pon yar dým or ga ni zas yo nun dan t sus hi i ya za ki, am bu lans la Van Böl ge E ði tim ve raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Has ta ne nin bah çe sin de ku ru lan sað lýk ça dý rýn da da u zun sü re kalp ma sa jý ya pý lan i ya za ki, bütün mü da ha le le re rað men kur ta rý la ma dý. Dep rem den 5,5 sa at son ra çý ka rý lan yi ne ay ný e kip ten i yu ki Kon na i'de, pek yo lu Dev let Has ta ne si nde te da vi al tý na a lý ndý. Konnai'nin du ru mu i yi. u me ka O ta, i yu ki Kon nai ve t sus hi i ya za ki, 28 E kim den bu ya na Van da bu lu nu yor du. Þehirde sa týn al dýk la rý kur ban lýk hay van la rý, ke sim e vin de kes ti ren Ja pon yar dým e ki bi po þet le re koy duk la rý et le ri k köp rü a hal le si nde ev le rin de ve ça dýr lar da ya þa yan dep rem ze de le re da ðýt mýþ tý. Ja pon yar dým e ki bin den u me ka O ta ül ke si ne dö ner ken i yu ki Kon nai ve t sus hi i ya za ki nin Van da kal dý ðý, Bay ram O tel e yer leþ ti ði öð re nil di. Van / a a Ha sar gö ren ca mi le rin mi na re le ri yý ký la cak VN'IN Er ciþ il çe sin de dep rem de a ðýr ha sar gö ren ca mi nin mi na re si nin ev le ri nin ü ze ri ne düþ me sin den kor kan bir grup dep rem ze de ça dýr lar da ya þý yor. Er ciþ te ya þa nan 7.2 bü yük lü ðün de ki dep rem de a ðýr ha sar gö ren ve mi na re le ri yý ký lan ca mi le rin bu lun du ðu ma hal le ler de ya þa yan dep rem ze de ler, ö zel lik le yý ký lan mi na re le rin, dep rem de az ha sar gö ren ev le ri nin ü ze ri ne düþ me sin den kork tu ðu i çin ça dýr lar da ya þý yor. Er ciþ Kay ma ka mý Ra ma zan Fa ni, 7.2 bü yük lü ðün de dep re min ya þan dý ðý Er ciþ te ya pý lan ön in ce le me ye gö re a ðýr ha sar lý 5 ca mi ol du ðu nu be lir te rek, l çe müft lü ðü müz bir ça lýþ ma ya pý yor. ðýr ha sar lý 5 ca mi nin yý kýl ma sý i çin ça lýþ ma baþ la tý yo ruz. Sa li hi ye a hal le si nde ki va tan daþ la rý mý zýn þi kâ yet le ri doð rul tu sun da, ca mi nin mi na re le ri nin yý kýl ma iþ le mi ya pý la cak. Ön ce lik le, va tan daþ la rý mýz i çin teh li ke arz e den ca mi le ri mi zin mi na re le ri ni yýk ma ya baþ la ya ca ðýz. Ca mi le rin mi na re le ri dý þýn da a ðýr ha sar lý ve a cil yý kýl ma sý plan la nan 19 bi na ol du ðu na da i þa ret e den Kay ma kam Fa ni, Bi zim ilk tes bi ti mi ze gö re, il çe ge ne lin de i se a ðýr ha sar lý o tu ru la maz du rum da o lan 191 bi na var di ye ko nuþ tu. Van / a a Has ta ne ler de ha sar tes bi ti ya pý la cak SÐ IK Ba ka ný Re cep k dað, 5.6 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan mü hen dis le rin Van da ki has ta ne le ri in ce le ye ce ði ni a çýk la dý. Van a ge len Re cep k dað, en kaz dan ya ra lý o la rak çý ka rý lan ve kal dý rýl dýk la rý has ta ne ler de te da vi al tý na a lý nan ya ra lý la rý zi ya ret et ti. pek yo lu Dev let Has ta ne si nde ki ya ra lý lar la gö rü þen ve sað lýk du rum la rýy la il gi li has ta ne yet ki li le rin den bil gi a lan k dað, da ha son ra has ta ne bi na sý ný gez di. Çý kýþ ta ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap lan dý ran k dað,: üm kün ol du ðu ka dar has ta la rý mý zý çev re il le re nak le di yo ruz. r ka daþ lar da can la baþ la ça lý þý yor lar. Sað lýk a çý sýn dan bir so run yok. Ta bi has ta ne le ri mi zin du rum la rý ný, bi raz da gün düz gö züy le mü hen dis ler in ce le ye cek. Kent sel dö nü þü mün ilk a dý mý Ri ze de a tý lý yor DEP RE ve sel gi bi a fet ler de, can ve mal kay bý na sebep o lan ka çak ya pý laþ ma ya kar þý kap sam lý þe kil de uy gu la ma ya ko nu la cak kent sel dö nü þüm ha re ke ti, Ri ze den baþ lý yor. Ri ze nin ne re dey se her yýl sel al týn da kal ma sý na yol a çan çar pýk ya pý laþ ma yý or ta dan kal dý ra cak pro to kol, Baþ ba kan lýk Top lu Ko nut da re si Baþ kan lý ðý (TO K) i le Ri ze Be le di ye Baþ kan lý ðý a ra sýn da im za lan dý. Þehir mer ke zin de ilk e tap ta 9 hek tar lýk a lan da kent sel dö nü þüm ve ge li þim pro je si uy gu la na cak. Bu nun ü ze ri ne ha re ke te ge çen Ri ze Be le di ye Baþ kan lý ðý i le TO K, iþ bir li ði ne gi de rek bir pro to kol im za la dý. Pro to ko le gö re, ka çak ve çar pýk ya pý laþ ma ya kar þý Ri ze de Ha mam De re si ve Hay rat a hal le si Kent sel Dö nü þüm ve Ge li þim Pro je si uy gu la ma ya ko nul du. Pro je, Ha mam De re si a hal le si nde ki 7,7 hek tar lýk a la ný kap sa ya cak. Pro jey le böl ge de ki fonk si yo nu nu yi tir miþ, çar pýk ya pý laþ ma lar tas fi ye e di le cek. Kent sel dö nü þüm ve ge li þim a la nýn da çað daþ stan dart lar da kent sel bir a lan o luþ tu ru la cak. Pro to kol kap sa mýn da Ri ze Be le di ye Baþ kan lý ðý, hak sa hip le ri ne a it ar sa, bi na ve ek len ti le ri nin öl çüm le ri i le de ðer tesbit le ri ni ya pa cak. Hak sa hip le ri ne kent sel dö nü þüm a la nýn da ya da top lu ko nut a lan la rýn da çað daþ ko nut lar sað la na cak. n ka ra / a a

4 KSI 2011 CU U K RI DN Þ ÐI 1. Tüy le ri ka ra, mey ve ve bö cek ler le bes le nen ö tü cü kuþ. 2. mon yak ta ki hid ro jen ye ri ne, tek de ðer li hid ro kar bon lu kök le rin geç me siy le o lu þan ü rün le rin ge nel a dý. - i ye cek koy ma ya ya rar, az de rin ve yay van kap. 3. Say ma i þi, ta dat. - Bü yü me, ge liþ me, ço ðal ma. 4. z tav lý, ya rý yaþ ya rý ku ru o lan. - Bir þe yin ön, ar ka, alt ve üst dý þýn da ka lan bö lü mü. 5. Bir tö ren sý ra sýn da, as ker le ri bir a ra ya top la mak, tö re nin baþ la dý ðý ný bil - dir mek vb. a maç lar la ça lý nan bo ra za nýn çý kar dý ðý ses. - Çok a þa ðý, en alt dü zey de. 6. Bü tün, tüm, ka mu. - i li met re nin ký sa ya zý lý þý. 7. Ko - ku, gü zel ko ku. - ü nün dö vül me siy le ya pý lan ka lýn ve ka ba ku maþ. 8. Ha týr la ya rak ma na sýn da bir ke li me. - Bir i þaret za mi ri ve sý fa tý. 9. Rad - yo, te le viz yon ve ya sah ne o yu nu bi çi mi ne ge ti ri len. 10. Dam la du ru - mun da ta ne ta ne düþ mek. 11. na do lu jan sý nýn ký sa ya zý lý þý. - a - pan, iþ le yen, mey da na ge ti ren. 12. ü zü gü zel leþ tir mek i çin bo ya ma, yüz bo ya ma, yüz ba ký mý. - Ta bak lan mýþ cey lan der si. SO DN S Ð 1. Sün gü gi bi tü fe ðin nam - lu su u cu na ta ký lan ve ya bel ka yý þý na a sý lý o la rak ta þý nan bir çe þit bý çak. - a pý la rý dýþ et ki ler den ko ru mak a ma cýy la ü zer le ri ne ya pý lan ço ðu ki - re mit kap lý bö lüm. 2. þe ya ra maz du rum da bu lu nan. 3. ki yüz lü lük. - Bir kim se ye bir dav - ra nýþ ta bu lun ma sý ný ve ya bu lun ma ma sý ný söy - le mek, i kaz et mek. 4. Ö nem li bir o la yýn ve ya bü yük bir ki þi nin ge le cek ku þak lar ca ta rih bo - yun ca a nýl ma sý i çin ya pý lan, gö ze çar pa cak bü - yük lük te, sem bol ni te li ðin de ya pý, a bi de. - l - bay. 5. Bir kim se nin, bir tü zel ki þi nin mül ki ye ti al týn da bu lu nan, ta þý nýr ve ya ta þýn maz var lýk la - rýn tamamý. - Suriye'de bir þehir. 6. ük çek me, ta þý ma vb. hiz met ler de kul la ný lan, tek týr nak lý hay van. - ev ki, kat, yer. 7. Tür ki ye'nin Do ðu na do lu Böl ge si'nde yer a lan yeni deprem geçirmiþ il le rin den bi ri. - Ko lun bi lek ten par - mak uç la rý na ka dar o lan, tut ma ya ve iþ yap ma - ya ya ra yan bö lü mü. - Ge nel lik le i çi ne su lu þey - ler ko nu lan me tal vb.nden ya pýl mýþ kap. 8. Bir er kek a dý. - çýk, a pa çýk, bel li, mey dan da o lan. 9. Kýr þe hir i li ne bað lý il çe ler den bi ri. - Do na rak ka tý du ru ma gel miþ su. - Sod yum e le men ti nin sim ge si. 10. Ke si me vi, mez ba ha. - Ke di, kö pek vb. çok me me li hay van la rýn yav ru su. BUC Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da B T K N E R E E C E E T H R E Þ N H S B S B D H R K N K R S E E N K U D B N S T R E V K BR ÖNCEK BUCNIN CEVBI Þ F N E R T T K K E N V KÜTÜR SNT O nun yo lun da, O na bo yun eð mek hi re tin fýr sat la rý nýn ka çý rýl ma ya cak ye ri dün ya dýr. Dün ya nýn fýr sat la rý nýn ka za nýl - dý ðý yer de a hi ret tir. hi re te a it her þey i - çin dün ya ni met le ri nin ta ma mýn da i þa ret ler var - dýr. l lah ýn e mir ve ya sak la rý nýn, dün ya ve a hi - ret, i ki si bir a ra da de ðer len di ril me di ði za man lar - da in sa noð lu mu hak kak ki za rar da o la cak týr. Dün ya a dý na, dün ya lýk lar dev ra ný na dü þen bir ne fis ken di a dý na mem nun o la cak týr, a ma sa hi - bi ni pe ri þan e de cek tir. Ö nem li o lan ne fis, þey tan ve gaf let le ge le bi le cek o lan dün ya ma si va sý se li - ne kar þý dik dur mak ve a hi ret, i man ve Kur ân ma lû mat la rý ný can lý tut mak týr. t ti had et miþ kalb ler an cak s lâ mýn, Kur ân ýn ve i ma nýn ka le le rin de hu zur bu la bi lir ler, ra hat - la ya bi lir ler ve gü ven de o la bi lir ler. Çok faz la pes - pa ye ve si lik söz le rin pi ya sa da kýy met li i miþ gi bi mu a me le gör dü ðü za ma ný mýz da sý ðý ný la cak, ta - has sün e di le cek yer yi ne i man ha ki kat la rý nýn neþ vü ne ma bul du ðu yer ler ol ma lý dýr. Ders a la cak bi ri le ri ni de ðil, ders a lý na cak bil gi le ri ta kip et me li yiz ve ken di miz den baþ la ya rak bun la rý neþ re de bil me li, ya ya bil me li yiz. Her za man ve her me kân i ma nýn ve Kur â nî bil gi le rin par la ya ca ðý ve fay da la ný la ca ðý za man ve me kân lar dýr. Kü çük bir be lâ ve mu sî bet bi le ba zan bi zim ders ho ca mýz, i kaz e di ci miz ve soh bet ar ka da þý mýz o la bil me li dir. Ce nâb-ý Hak biz le ri da i ma ne fis ve þey ta ný mýz dan do la yý ken di mi ze gü ven mek ten, gaf - le te düþ mek ten mu ha fa za et sin in þa al lah. Gü cü mü zün üs tün de be lâ ve has ta lýk la rý biz - le re yük le me yen Rab bi mi zin i kaz la rý na hiç bir za man sýr tý mý zý dön me miz ve ku lak la rý mý zý ka - pa ma ma mýz lâ zým dýr. O ndan ge le ne yi ne O nun havl ve kuv ve ti ne sý ðý na rak ra zý o lup, O ndan yar dým is te ye bil me li yiz. Te va zu ve mah vi yet i çin de ça lý þa rak Rab bi mi - zin her tür lü e mir le ri ni ye ri ne ge tir dik ten son ra yi ne O na te vek kül et mek ve O nun e mir le ri ne bo yun e ðe rek yi ne O nun yo lun da O na bo yun eð mek en bü yük kul luk ve i ta at o la cak týr. Bu kul luk ve in ký yad bi zim i ki ci han da da yü zü mü - zü a ðar ta cak en bü yük var lý ðý mýz dýr. El bet te ki a hi re tin fýr sat la rý dün ya tar la sýn da be ðe - ni mi ze ve is tek le ri mi ze su nul muþ va zi yet te i ken bi - zim i çin biz den baþ ka la rý nýn bi zim le a lâ ka lý se çim le - ri yap ma la rý ný bek le ye me yiz. Ve ya bu ko nu da baþ - ka la rý nýn þart la rý de ði þik hal le ri ne ta lip o la ma yýz... Rab bi miz biz le ri ken di yo lun da mu va fýk ha re - ket et mek te mu vaf fak et sin in þa al lah... s tan bul Ki tap Fu a rý nda bu lu þa lým! Bi li yor su nuz, fu ar lar, ta ný tým ve pa zar la ma fa a li - yet le ri nin bir a ra da ya pý la bil di ði ti ca rî or ga ni - zas yon lar dýr. Ki tap fu ar la rý da öy le. Tah min et ti ði niz ü ze re, sö zü, bir ki tap fu a rý na ge ti - ri yo ruz: 30. U lus la ra ra sý s tan bul Ki tap Fu a rý He - men be lir te lim ki, bu fu a ra e ni s ya Neþ ri yat o la rak biz de ka tý la ca ðýz! TÜ P ýn Tür ki ye a yýn cý lar Bir li ði yle or tak la þa dü zen le di ði fu ar, s tan bul/bü yük çek me ce/bey lik dü - zü nde ki TÜ P Fu ar ve Kon gre er ke zi nde Ka sým 2011 ta rih le rin de (haf ta i çin de 10:00-19:00, haf ta so nu da 11:00-20:00 sa at le ri a ra sýn da) zi ya ret çi - le re a çýk o la cak. O ku yu cu la rý mýz dan ö zel ri ca mýz, to pu to pu do kuz gün sü re cek o lan bu fu ar da bi zi yal nýz bý rak ma ma la - rý Çev re il ve il çe ler den o ku yu cu la rý mý zý da stan dý - mý za bek li yo ruz! Ki tap kurt la rý da bi lir ki, týp ký Di ya net in di nî ya - yýn lar fu ar la rý gi bi TÜ P ýn ki tap fu ar la rý da ge - le nek sel hâ le gel di. s tan bul baþ ta ol mak ü ze re ba zý bü yük þe hir ler de yýl lar dýr dü zen le ni yor. Ge nel de a la nýn da id di a lý ya yý nev le ri nin ka týl dý ðý TÜ P ki tap fu ar la rý na, he men he men dü zen len di ði bütün þe hir ler de ba þýn dan be ri ya yý ne vi o la rak biz de ka tý lý yo ruz. (Bu hu sus ta ki te mel gö rü þü müz de za ten, kü çük-bü yük de me den, müm kün mer te be bütün ye rel ya da u lu sal fu ar la ra ka týl mak þek lin de.) Þu na i na ný yo ruz ki, Tür ki ye nin bütün renk le ri di ye bi le ce ði miz çe þit li top lum sal ke sim ler den ku rum ve ku ru luþ lar i le in san la rýn rað bet et ti ði TÜ P ki - tap fu ar la rýn da gö rün mek, bi zim i çin de ö nem li! Ta biî ki bu tip fu ar lar da pa zar la ma dan zi ya de ta - ný tým hep ön ce lik li he def o lur. Bütün Tür ki ye ye hi tap et mek, her ke sim den in san la rýn o ku ya bi le ce ði se vi ye li ve ka li te li ki tap lar ya yýn la mak, yurt sat hý ný mek tep yap mak i de a liy le yo la çýk mýþ ya yý ne vi miz i - çin bü yük bir va zi fe 30. U lus la ra ra sý s tan bul Ki tap Fu a rý nda da, ya - rýn dan i ti ba ren bütün e ser le ri miz le arz-ý en dam e de - ce ðiz. Ri sâ le-i Nur ver si yon la rý, di nî e ser ler, muh - te lif e ser ler ve ço cuk ki tap la rý ka te go ri le rin de yüz - ler ce e ser, ka çý rýl ma ya cak in di rim ler le siz le rin be ðe - ni si ne su nu la cak. El bet te bütün ka te go ri ler de, çe þit li e bat lar da ki ye ni e ser ler ve ye ni bas ký larla bir lik te Kül tür ki tap la rý di ye de ta ným la nan e ser le ri miz a - ra sýn da yok yok â de ta: Te fek kür/dü þün ce, ro man, çiz gi ro man, hi kâ ye, ta rih, psi ko lo ji, a i le, a - raþ týr ma/in ce le me, din ve i lâ hi yat, e ði tim-ge li - þim, ha tý ra-bi yog ra fi, þi ir, ka ri ka tür, kay nak e - ser ler, Cev þen ve tes bi hat, ço cuk ki tap la rý Her top lum sal ke sim den her yaþ ta o ku yu cu ya hi - tap e den, çe þit li tür ler de ki tap la rý mýz var. En a zýn dan yýl lýk ya yýn ka ta lo ðu mu zu in ce le me ni zi ö ne ri riz! âf a ra mýz da, fu ar da ya zar la rý mýz da im za prog - ram la rý na iþ ti rak e de rek, o ku yu cu la rý na ta nýþ ma fýr - sa tý sun muþ o la cak lar. Biz den söy le me si (m za prog ra mý ný, ga ze te miz de ki i lân lar dan ve de Bi zim Rad yo i le sen tez ha ber.com da ki du yu ru lar dan ta kip e de bi lir si niz.) Fu ar da e ni s ya ga ze te si i le bir lik te ed ya Gru bu - muz ca ya yýn la nan ay lýk Can Kar deþ, Bi zim i le ve Genç ak la þým der gi le ri de ha zýr bu lun du ru la cak ve is - te yen o ku yu cu lar â nýn da a bo ne ya pý la bi le cek. Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü nün ya yýn or ga ný Köp rü yü de u nut mu yo ruz ta biî ki! Üç ay lýk der gi he nüz ta - nýþ ma yan lar i çin söy le ye lim bir fi kir a bi de si. Dal la - rýn da uz man a raþ týr ma cý-ya zar ve a ka de mis yen le rin çok luk la Ri sâ le-i Nur des tek li yo rum la rý, o ku yu cu la - ra ye ni u fuk lar aç tý ra cak ni te lik te. Hay di fu a ra, hay di ki ta ba, hay di o ku ma ya NSNI VE KÂNTI OKUK ÇN KÜTÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðýn ca yurt ge ne lin de baþ la tý lan E de bi yat ü ze le ri pro je si kap sa mýn da, Top ka pý Sa ra yý sur - la rý na in þa e di len ta ri hi lay Köþ kü, h - met Ham di Tan pý nar E de bi yat ü ze si ve Kü tüp ha ne si o la rak dü zen len di. ü - ze, yarýn Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er - tuð rul Gü nay ta ra fýn dan a çý la cak. lý nan bil gi ye gö re, s tan bul Kül tür ve Tu rizm ü dür lü ðü, 2007 yý lýn da res to re e di le rek kul la ný mý na ve ri len Top ka pý Sa ra yý nýn dýþ su ru (Sur-u Sul ta nî) ü ze rin de, pa di - þah la rýn ge çit ya pan a lay la rý sey ret me si i - çin yap tý rý lan ta ri hî lay Köþ kü nden Ni - san a yýn da ta þýn dý. Kül tür ve Tu rizm Ba - kan lý ðý, lay Köþ kü nü yurt ge ne lin de baþ lat tý ðý E de bi yat ü ze le ri pro je si kap sa mýn da h met Ham di Tan pý nar E - de bi yat ü ze si ve Kü tüp ha ne si o la rak dü zen le di. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý Kü tüp ha ne ler ve a yým lar Ge nel ü dü - rü Prof. Dr. O nur Bil ge Ku la, Ba kan lýk ça yurt ge ne lin de baþ la tý lan E de bi yat ü - ze le ri pro je si kap sa mýn da, Di yar ba kýr da h met rif E de bi yat ü ze Kü tüp ha - ne si, da na da Ka ra ca oð lan E de bi yat ü ze Kü tüp ha ne si a çýl dý ðý ný bil dir di. n ka ra da ki eh met  kif Er soy ü ze Kü tüp ha ne si nin i çe ri ði nin ge niþ le ti le rek, ye ni den dü zen len di ði ni, Kü tah ya da Ev - li ya Çe le bi ü ze Kü tüp ha ne ve Er zu - rum da Er zu rum lu Em rah ü ze Kü - tüp ha ne aç ma ça lýþ ma la rý nýn sür dü rül - dü ðü nü be lir ten Ku la, z mir de de t ti la l han a dý na bir mü ze kü tüp ha ne aç mak i - çin de uy gun yer a ra dýk la rý ný kay det ti. Köþkten, müzeye TOPKPI SRI SURRIN NÞ EDEN TRHÎ KÖÞKÜ, HET HD TNPINR EDEBT ÜZES VE KÜTÜPHNES ORK HZETE ÇICK. üs lü man lar rap Ba ha rý nýn Ne re sin de? GZETEC-ZR us ta fa Öz can ta ra fýn dan yü rü tü - len Gün dem Ko nuþ ma la rý nda Ka sým a yýn da ko nu - rap Ba ha rý ve üs lü man Kar deþ ler Ku zey f ri ka ve Or ta do ðu da ye ni bir dö ne min baþ lan gý cý sa yý lan rap Ba ha rý na h van ýn ba ký þý na sýl dý? üs lü man Kar deþ ler ha re ke ti, rap Ba ha rý nda ne re de du ru yor du ve bun - dan son ra ken di le ri ni na sýl bir sü reç bek li yor? Bu ve bu na ben zer so ru la ra da ce vap a ra na cak o lan söy le þi 12 Ka sým Cu mar te si gü nü sa at de TB s tan bul Þu - be si nde baþ la ya cak o lup, faaliyete ka tý lým ser best tir. Söy le þi hak kýn da de tay lý bil gi yi 0 (212) no lu te le fon dan a la bi lir si niz. e ni s ya / s tan bul Film ra sý Söy le þi le ri F ra sý Der gi si ve Tür - ki ye a zar lar Bir li ði s - tan bul Þu be si nin or - tak la þa dü zen le di ði Film ra sý Söy le þi - le ri Ka sým a yýn da da de vam e di yor. Ka tý lý mýn ser best ol - du ðu faaliyete Çiz - me, Gü lün Bit ti ði er, The mam gi bi film le rin se na rist ve yö net men li ði ni ya pan s ma il Gü neþ ko - nuk o la cak. Gü neþ, ken di film an la yý þý ný din le yi ci ler - le pay la þa cak ve ül ke miz de ki si ne ma or ta mý hak kýn - da gö rüþ le ri ni pay la þa cak. Prog ra mýn mo de ra tör lü - ðü nü ya pa cak o lan Film ra sý Der gi si Ge nel a yýn ö net me ni Su at Kö çer in ve ka tý lým cý la rýn da so ru - la rý ný cevap la ya cak o lan s ma il Gü neþ in ko nuk ol - du ðu Film ra sý Söy le þi le ri, 12 Ka sým Cu mar te si gü nü sa at de Tür ki ye a zar lar Bir li ði s tan - bul Þu be si nde baþ la ya cak. Kül tür Sa nat Ser vi si Özcan ýn yarýnki söyleþisi TB stanbul Þubesinde saat de. s ma il Gü neþ BÜ TÜN K NK R VR KU, kü tüp ha ne de, e de bi ya týn çe þit li a lan la rý na i liþ kin Tür ki ye de ya yým la nan bel li baþ lý e ser le rin tamamýnýn bi ra ra da yer a la ca ðý ný be lir te rek, es te tik ve e de bi yat ko nu - sun da baþ vu ru ni te li ðin de ki bü tün kay nak la rýn kü tüp ha ne de bu lu na ca ðý ný söy le di. Prof. Dr. O nur Bil ge Ku la, kü tüp ha ne de a ra la rýn da h met Ham di Tan pý nar, ah ya Ke - mal, Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek, Ne dim, Or han Pa muk, Na zým Hik met in büst le ri ve öz geç - miþ le ri ni an la tan kö þe lerin yer a la ca ðý ný be lirt ti. E de bi yat ku ru luþ la rý nýn yet ki li le ri ni ça - ðýr dýk la rý ný, gö rüþ ve teklif le ri ni al dýk la rý ný da an la tan Ku la, kü tüp ha ne de, ya zar, ya yý - ne vi, çe vir men, ya yýn cý, te lif a jan sý gi bi ak la ge le bi le cek e de bi yat la il gi li bü tün ku rum ve ku ru luþ la rýn her tür lü faaliyete a çýk o la ca ðý ný i fa de et ti. Ku la, þöy le de di: E de bi yat ku ru luþ la rý nýn yet ki le ri ni bi ra ra ya ge ti rip, ken di prog ram la rý ný bir lik te yap ma la rý ný ve böy le ce çe þit li e de bi yat ku ru luþ la rý a ra sýn da ki di ya lo ðun da ge liþ me si ne kat ký sað la - mak is ti yo ruz. ma cý mýz, Tür ki ye de e de bi ya týn bü tün a lan la rýn da e de bi yat ü re ti mi ni ö zen dir mek, ge liþ tir mek, e de bi yat ü re ti mi i çin ya zar la ra, ya yýn cý la ra, çe vir men le re ya - ký þýr me kân lar o luþ tur mak. Çün kü bir ül ke nin, bir u lu sun dý þa rý da ki say gýn lý ðý ö zel lik le de es te tik kül tür a la nýn da ki ba þa rý ve ü rün le riy le ol mak ta dýr. s tan bul / a a lay Köþkü, yarýndan itibaren hmet Hamdi Tanpýnar Edebiyat üzesi ve Kütüphanesi olarak açýlacak. Kütüphanede, edebiyatýn çeþitli alanlarýna dair Türkiye de yayýnlanan belli baþlý eserlerin tamamý yer alacak. U lus lara ra sý Þi ir Þö le ni Ko so va da TÜRKE a zar lar Bir li ði, 2 yýl da bir dü zen le - di ði Türk çe nin u lus la r a ra sý þi ir þö len le ri nin 9.su nu bu se ne eh met  kif yý lý ol ma sý do la - yý sýy la Ko so va da ya pa cak. "Türk çe nin 9. U - lus la ra ra sý Þi ir Þö le ni Ka sým ta rih le - rin de Ko so va nýn Priz ren þeh rin de dü zen le - ni yor. 25 ül ke den Türk çe ya zan þa ir le rin ka tý la ca ðý þö len prog ra mý nýn bir bö lü mü eh met  kif in ba ba mem le ke ti pek in Su si þa Kö yün de ic ra e di le cek Þö le ne Tür ki - ye den, Türk cum hu ri yet le rin den ve dün - ya nýn çe þit li ül ke le rin den 100 ka dar þa i rin ka týl ma sý bek le ni yor. Tür ki ye a zar lar Bir - li ði nin Türk çe nin zen gin þi ir var lý ðý ný or ta - ya koy mak ve Türk dün ya sý nýn ya þa yan ün lü þa ir le ri ni bir a ra ya ge tir mek a ma cýy la se kiz kez dü zen le di ði Türk çe nin U lus la ra ra sý Þi ir Þö le - ni 9. de fa Priz ren de ya pý la cak. Þö le ne Tür ki ye dý þýn da zer bay can, Ka za - kis tan, Kýr gý zis tan, Türk me nis tan, Öz be kis - tan, KKTC, Ký rým, Ta ta ris tan, Baþ kur dis tan, Çu va þis tan, Gür cis tan, ran, I rak (Ker kük), Bos na, San cak, Ka ra dað, Bul ga ris tan, Ko so va, a ke don ya, ol do va (Ga ga vu ze li), u na nis - tan (Ba tý Trak ya), l man ya, Hol lan da, Bel çi ka, Ro man ya ve vus tur ya dan þa ir le rin ka týl ma sý bek le ni yor. Priz ren mer kez li þö len sý ra sýn da ya pý la cak ge zi ler den en ö nem li si eh met  - kif in ba ba yur du Su þi sa Kö yü nün zi ya re ti o la - cak. Þö len de ic ra e di le cek þi ir fa sýl la rýn dan bi ri, Türk le rin yo ðun o la rak ya þa dý ðý a mu þa da ger çek leþ ti ri le cek. e ni s ya / s tan bul l lah ýn sa dýk ku lu: Bar la iz le yi ci den tam not a lý yor TÜRKE ge ne lin de 255 kop ya i le 303 sa lon da gös te ri me gi ren l lah ýn Sa dýk Ku lu: Bar la yý ilk 3 gün de 184 bin ki þi iz le di. s tan bul da sa lon la rý dol du ran va - tan daþ lar, fil min se nar yo ve a ni mas yon ka li te si o la rak son de re ce do yu ru cu ol - du ðu nu söy le di. Tür ki ye nin ilk u zun met raj 3D a ni mas yon fil mi l lah ýn Sa - dýk Ku lu: Bar la va tan daþ lar dan tam not al dý. Si ne ma se ver ler, Film an la tý la cak gi bi de ðil, mut la ka ya þan ma sý ge re kir. þek lin de ki söz ler le duy gu la rý ný di le ge tir - di. lk ra po ra gö re 10 bin se yir ciy le da na bi rin ci sý ra da yer a lý yor. 4 Ka sým da iz le yi ciy le bu lu þan a ni mas yon fil mi, Be di üz za man Sa id Nur sî nin mü ca de le do - lu ha ya tý nýn en çar pý cý dö nem le rin den bi ri o lan Bar la ha ya tý ný an la tý yor. Film, Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nýn ne zor luk lar la yaz dýk la rý ný e le a lý yor. s tan bul / ci han Tür ki ye nin ilk u zun met raj 3D a ni mas yon fil mi l lah ýn Sa dýk Ku lu: Bar la yý ilk 3 gün de 184 bin ki þi iz le di. Si ne ma se ver ler, Film an la tý la cak gi bi de ðil, mut la ka ya þan ma sý ge re - kir. þek lin de ki söz ler le duy gu la rý ný di le ge tir di FOTOÐRF: CHN

5 11 KSI 2011 CU KE 5 Üç sabýr ve Van Biz le re ha va gi bi, gý da gi bi el zem o lan ha ki kat ler sil si le sin de var ol ma sý mut lak lâ zým o lan sa býr dýr. Bü tün ha di sat-ý â le me bak tý ðý mýz da kar þý mýz da ki prob lem le rin ba þý sa býr sýz lýk, çý kýþ yo lu i se sa býr dýr. Tý mar ha ne ler de, ce za ev le ri nin be ton pa las o da la rýn da, hat ta ya þa dý ðý mýz iþ ken ce o da la rýn da ve bun la rýn dý þýn da ha ya týn bü tün saf ha la rýn da ve son o la rak þe hit ler du ra ðýn da ve Van-Er ciþ dep re min de bir da ha sab rýn ne ka dar biz le re lâ zým ol du ðu nu his set tim fer sa dog ni as ya.com.tr Di ya net de Ev li lik- i le O ku lu Pro je si ne el at ma lý Di ya net þ le ri nin, ca mi ve i mam la rýn ka li te le ri nin yük sel til me si, ca mi le rin ço cuk la ra a çýl ma sý gi bi fa a li yet le ri ni al kýþ lý yor, ba þa rý la rý nýn de va mý ný di li yo ruz. n cak fert, a i le, top lum ve in san lýk i çin ha ya tî ö ne me ha iz ev li lik-a i le ha ya týy la il gi li pro je le rin de â ci li ye ti var. uh te rem Baþ kan Prof. Gör mez, e ðer bu i þe de el a tar sa, bü yük hiz met le re im za at mýþ o la cak. Þöy le ki: Dün ya da ki mut lu lu ðun da, Kur ân i le Sün net-i Se niy ye ah lâ ký na da ya lý ev li lik ve a i le ha ya týn da ol du ðu ma lûm-u â li niz. Ta rih de bu na þa hit. Sað lam bir a i le yu va sý, i man lý, ah lâk lý, bil gi li ve dü rüst fert ler den o lu þur. n san lý ðýn ilk ve en mu kad des mü es se se si a i le dir. i le nin çe kir de ði i se fert tir. Ço cu ðun, ilk ve en bü yük ho ca sý an ne dir. Ne ya zýk ki, se kü ler Ba tý fel se fe si nin mah su lü o lan ko mi te ler, top lu mun çe kir de ði, ö zü, te me li o lan a i le yi tah rip e de ge li yor. Baþ ta an ne ler ol mak ü ze re her ke sin rol le ri ni de ðiþ tir miþ, çar pýt mýþ. B bün ye sin de a raþ týr ma lar ya pan uz man la rýn ra po ru na gö re, her i ki ev li lik ten bi ri bo þan may la so nuç la ný yor. Fert mut suz, a i le felç, top lum ha ya tý târ ü mâr ol muþ. a a le sef bu has ta lýk, s lâm ül ke le ri ne de sýç ra mýþ. Baþ ba kan lýk i le ve Sos yal raþ týr ma lar Ge nel ü dür lü ðü ( S GE), 1 O cak 2011 ta ri hin de þu kor ku tu cu so nu cu da a çýk la dý: Bo þan ma lar, din dar a i le ler a ra sýn da da bü yük yük se liþ gös te ri yor. u ha fa za kâr çev re ler de bo þan ma o ra ný yüz de 40. Tür ki ye de her ay 15 bin a i le bo þa ný yor. Bu da, yýl da 180 bin a i le nin par ça lan dý ðý ný gös te rir. Ö te yan dan, a i le ve o kul da ki e ði tim ça tý þý yor. Kur ân kurs la rý da tek yön lü e ði tim ver di ðin den, öð ren ci le ri gü nü müz ha yat þart la rý na tam o la rak ha zýr la ya mý yor Bu du rum, he pi mi zi þu su â lin ce va bý ný bul ma ya yö nelt me li: Eh li yet kur su, þar kýtür kü kur su, gar son luk, saz, söz, zur na, a e ro bik kur su var da; ev li lik, a i le yi yö net me, ko ru ma, ya þat ma kur su ve ya o ku lu ni çin yok? u va yý, di þi kuþ ya par! ý kýl ma sý ný da o ön le ye bi lir an cak! Öy le i se, öð ret men, dok tor, mü hen dis, yö ne ti ci, i lim a da mý, baþ ba kan vs. do ðu ran, ye tiþ ti ren a na a da yý kýz la rý mý zý ha ya ta ha zýr la ma ve ye tiþ tir me o ku lu za ru ret kes be di yor! Bu nun i çin Di ya net in ek büt çe ye, bi na ya, kad ro ya ih ti ya cý yok. Kur ân kurs la rý nýn müf re da tý na, uz man la rýn ca ve ri le cek þu ders le ri koy ma sý kâ fi: * a ra tý lýþ ve im ti ha nýn sýr rý (Bu dün ya ya ni ye gön de ril dik?) * Ken di mi zi ta ný ma, duy gu la rý mý zý keþ fet me. * man e sas la rý, s lâm þart la rý ve sâ ir i ba det le rin fert, a i le ve top lum ha ya tý na ka zan dýr dý ðý ö zel lik ve gü zel lik ler. * n san lý ðýn en kud sî, en sað lam sý ðý na ðý i le ne dir? Ev li lik ne dir? Eþ ler de a ra ný la cak te mel kri ter ler. i le bo yu o ku ma (k ra em ri ve te fek kür far zi ye ti) me tot la rý. * Gör gü ku ral la rý: Ne za ket ve ne za het. n ne-ba ba, eþ, ak ra ba hak la rý, gö rev le ri, so rum lu luk la rý, yet ki le ri. Kom þu hak la rý. n san hak la rý. Hay van hak la rý. Eþ ya hak la rý. * Ev e ko no mi si (he lâl ka zanç, ü re tim, ik ti sat, ka na at, te vek kül, vs.) * Ev, a i le i da re si: Ço cuk ba ký mý, e ði ti mi, ter bi ye si. Ki þi lik, er gen lik ve genç lik. * e mek kül tü rü müz. Di kiþ, na kýþ, bil gi sa yar. * i le-ev li lik l mi ha li (Te miz lik, a i le vî me se le ler, mi ras, vs.) * Çað daþ Kur ân tef si ri. * rap ça, ya ban cý dil, Hüsn-ü Hat, Eb ru, Tez hip vs. E vet, bu ders ler mut la ka a kýl ve kalp bir lik te li ðin de ve ril me li. a ni, ak lýn nu ru fen-sos yal i lim ler; kal bin zi ya sý din i lim le ri ve ha yat bil gi le ri mez ce di le rek su nul ma lý. Ev li li ðe Doð ru, Ki þi lik ve Genç lik ben ze ri ki tap la rý mý o ku yan lar dan al dý ðým o lum lu tep ki ve ta lep ler, bu pro je nin bir an ön ce ha ya ta ge çi ril me si ge rek ti ði ni gös te ri yor. Do la yý sýy la Di ya net þ le ri Baþ kan lý ðý ya nýn da gö nül lü ku ru luþ lar, ehl-i ha mi yet ve gay ret de bu pro je yi ne re de i se mas raf sýz ha ya ta ge çi re bi lir. Þöy le ki: il lî E ði tim Ba kan lý ðý na bað lý Halk E ði tim er kez le ri (HE) her tür lü mes le kî kur su ve ri yor. En az 15 ki þi mü ra ca at et ti ðin de ge rek ken di mer kez le rin de, ge rek se is te ni len me kân lar da di kiþ, na kýþ, bil gi sa yar, çi ni, s lâm sa n'at la rý vs., her kur su ve ri yor. Ho ca, e ðit men ma aþ la rý ný ö dü yor. Bu mer kez i çin, ilk e tap ta ki þi nin ka la bi le ce ði mü sa it yer ler de ki ra la na bi lir. y rý ca bu pro je, B des tek hi be le ri çer çe ve sin de ha ya ta ge çi ri le bi lir. Gö zü yaþ lý a na la rý mýz, ba ba la rý mýz, ba cý la rý mýz, ço cuk la rý mýz ve ay dýn lýk ya rýn la rý mýz, him met ve gay ret eh li ni bek li yor ve baþ ka hal ler al dý ðý ný mü þa he de et tim. Bu nun i çin bü yük sul tan la rý mýz dan Er zu rum lu b ra him Hak ký Haz ret le ri ne gü zel ta rif e der: Hak þer le ri hayr ey ler, zan net me ki gayr ey ler. Â rif a ný sey rey ler. ev lâ gö re lim ney ler, ney ler se gü zel ey ler. De me ni çin dir þu þöy le, ol ye rin ce dir o öy le, Bak so nu na sab rey le. ev lâ gö re lim ney ler ney ler se gü zel ey ler.. Hz. Be di üz za man, iç ti mâî ha ya tý mý zýn vâ kî du rak la rýn dan o lan mu sî bet ler, ma si yet ler ve i ba det ler ü ze rin de yap tý ðý tes bit le ri, Kur ân-ý Ha kim in ha ya tý mý zýn bu üç â le mi ne ba kan â yet le ri i le per çin li yor. Ce nâb-ý Hakk ýn i nâ yet ve tev fi ki, sa býr lý a dam lar la be ra ber dir. Çün kü sa býr üç tür: Bi ri: â si yet ten [gü nah lar dan] ken di ni çe kip sab ret mek tir. Þu sa býr tak vâ dýr; l lah tak vâ sa hip le riy le be ra ber dir. 1 sýr rý na maz har e der. kin ci si: u sî bet le re kar þý sa býr dýr ki, te vek kül ve tes lim dir. u hak kak ki l lah te vek kül e den le ri se ver. 2 u hak kak ki l lah sab re den le ri se ver. 3 þe re fi ne maz har e di yor. Ve sa býr sýz lýk i se l lah tan þi kâ ye ti ta zam mun e der. Ve ef â li ni ten kit ve rah me ti ni it ham ve hik me ti ni be ðen me mek çý kar. E vet, mu sî be tin dar be si ne kar þý þek vâ su re tiy le el bet te â ciz ve za yýf in san að lar. Fa kat þek vâ O 'na ol ma lý; O'n dan ol ma ma lý. Haz ret-i a kup ley his se lâ mýn Ben der di mi de, ü zün tü mü de an cak l lah a þi kâ yet e de rim 4 de me si gi bi ol ma lý. a ni, mu sî be ti l lah a þek vâ et me li; yok sa l lah ý in san la ra þek vâ e der gi bi Ey vah! Of! de yip Ben ne et tim ki bu ba þý ma gel di? di ye rek â ciz in san la rýn rik ka ti ni tah rik et mek za rar dýr, mâ nâ sýz dýr. Ü çün cü sa býr: ba det ü ze ri ne sa býr dýr ki, þu sa býr o nu ma kam-ý mah bu bi ye te ka dar çý ka rý yor, en bü yük ma kam o lan u bu di yet-i kâ mi le câ ni bi ne sevk e di yor. 5 i ne Hz. Be di üz za man (ru hu þâd ol sun) Söz ler e se rin de bu üç sab rý baþ ka bir li bas la bi zim gi bi fe na dan be ka ya gi den yol cu la ra tak dim e dip di yor ki: þ te, ey sa býr sýz nef sim! Sen üç sa býr la mü kel lef sin. Bi ri si, ta at üs tün de sa býr dýr. Bi ri si, mâ si yet ten sa býr - dýr. Di ðe ri, mu sî be te kar þý sa býr dýr. k lýn var sa, þu Ü çün cü kaz da ki tem sil de gö rü nen ha ki ka ti reh ber tut, mer dâ ne â Sa bûr de, üç sab rý o mu zu na al. Ce nâb-ý Hakk ýn sa na ver di ði sa býr kuv ve ti ni e ðer yan lýþ yol da da ðýt maz san, her me þak ka te ve her mu sî be te kâ fi ge le bi lir; ve o kuv vet le da yan. 6 Bun la rý biz fa ki re yaz dý ran el bet te gö zü mü zü dün ya ya aç tý ðý mýz a ziz Van ý mýz da ki dep rem dir. Kâ i na týn sa hi bin den ge len le re sa býr dan ve te vek kül den baþ ka ne ya pa ca ðýz? n cak ya pý lan ha ta lar sab rýn i çin de o la maz. Ha ta la rý çý kar la rý i çin ya pan la rý, dev le tin yet ki li sav cý la rý mut la ka bu lup ve ký sa sa ký sas þek lin de ce za lan dýr ma la rý lâ zým dýr. Geç mi þi ka de re ve rip sab re de bi li riz. Fa kat ge le cek i ra de mi zin i çin de dir. et ki li ler den he sap sor mak vic dan la rýn hu ku ku dur. Hu ku ku çið ne yen her þe yi çið ner. e tim ler, dul lar, ga ri ban lar ve çok lar að lar. Dip not lar: 1- Ba ka ra Sû re si, 2: Âl-i m rân Sû re si, 3: Âl-i m rân Sû re si, 3: u suf Sû re si 86. â yet. 5- ek tu bat, 23. ek tub. 6- Söz ler, 21. Söz. Kardeþlik saadetini pekiþtiren musibet Sa nat, si ya set, med ya ve iþ dün ya sýn dan yak la þýk i ki yüz ki þi den mü te þek kil u çak do lu su bir yar dým he ye tiy le bir lik te, bay ra mýn i kin ci gü nü er ken den Van'a git tik. lk du rak Ed re mit'e var dý ðý mýz da, bu ra da da yak la þýk el li ki þi lik bir hiz met ne fe ri, bi zi ken di a ra ba la rýy la kar þý la dý. ra ba la rýn ba ga jý, dep rem ze de le re da ðý tý la cak kur ban e ti, gi yim eþ ya sý ve ço cuk la ra ve ri le cek he di ye pa ket le riy le le bâ lep do lu va zi yet te, Er ciþ'e doð ru ha re ket et tik. "Kim se ok u Der ne ði"nin yap mýþ ol du ðu da ðý tým plân la ma sý ga yet gü zel di. e kûn i ki yüz el li ki þi lik yar dým he ye ti, Er ciþ'in bü tün ke nar ma hal le ve so kak la rý na plân lý þe kil de da ðýl dýk. Kö tü bir a lýþ kan lýk ha liy le bi ze as kýn tý o lan þir ret a dam lara zýr nýk kok lat ma dýk. TRHTE BUGÜN Gö tür dü ðü müz yar dým pa ket le ri ni, mu si be te uð ra yan muh taç du rum da ki va tan daþ la ra lâ yý ký veç hiy le da ðý týp, biz zat el den tes lim et me ci he ti ne git tik. Hep si nin de ha yýr du â sý ný al dýk. On lar la hem hal o lup dert le ri ni din le dik. Türk çe Kürt çe, han gi li sâ ný bi li yor lar sa o dil den ko nu þup is tek ve þi kâ yet le ri ni din le dik, za ru rî ih ti yaç la rý ný tes bit et tik. Za ten ço ðu da u tan gaç, çe kin gen ve mah cup bir ta výr la bi zim le ko nu þu yor du. Bir ta lep te bu lu nur ken, yüz le ri ký za rý yor du. s tis na lar dý þýn da, ço ðun lu ðu bu va zi yet te gör dük. Biz de, bu in san la rýn za ru rî ih ti yaç la rý ný müm kün ol du ðun ca a nýn da kar þý la ma ya, ge ri ka lan la rý ný da il gi li mer ci le re i let me ye ça lýþ týk. BR TE VÂ FUK: Gün bo yu, Er ciþ'te çok hýz lý bir ha re ket li lik i çin de, e kip ten ay rý lýp da li Si noð lu gi bi ya kýn dost ve ar ka daþ la rý mýz la da hi gö rü þe me dik. Ça dýr kent'te Ço cuk Kre þi ça dý rýn da so rum lu bir yer li va tan da þa sor dum. O da "Ben de te le fon nu ma ra la rý yok; fa kat Si no ðul la rý bu ra da çok i ti bar lý bir a i le o la rak bi li ni yor" de di. Ge ce ka ran lý ðýn da tam ay rý la ca ðý mýz esna da i se, bi ze kla vuz luk e den genç ler den bi ri ne sor dum " li Si noð lu'nu ta ný yor mu sun?" di ye. O da "Sor du ðu nuz zat, be nim da yým o lur" di ye ce vap ver di. a ným da ki yar dým se ven ler, bu te vâ fuk kar þý sýn da hay ret te kal dý lar. Se lâm gön de rip ge ce geç sa at te Van'a dön dük. Fevzi Paþa, baltayý dizine vurdu. Ke mal, 9/10 Ka sým ge - ce si s tan bul'da öl dü. n cak, bu ö lüm yan ký sý nýn bü yü ðü n ka ra'da ya þan dý. He men er te si gün, ya ni 11 Ka sým'da (1938) ec lis, ye ni Cum hur baþ ka ný ný seç mek ü - ze re top lan dý. Ku lis ler de, ki min Cum hur - baþ ka ný ol ma sý ge rek ti ði ko nu - þu lu yor du. s mi te lâf fuz e di len þa hýs lar þun lar dý: Ce lal Ba yar, Fev zi Çak mak, Þük rü Ka ya, T. Rüþ tü ras ve s met Pa þa. s met Pa þa, en son da zik - re di len en za yýf ih ti mal da hi - lin de gö rü len þa hýs tý. Çün kü, da ha bir yýl ön ce sin - den dýþ lan mýþ, si ya se tin dý þý - na i til miþ ti. Üs te lik, o nu si ya - set ten u zak laþ tý ran da. Ke mal'in ken di si i di. Bu du rum da, en güç lü i - sim ler a ra sýn da Baþ ba kan Ce lal Ba yar i le Ge nel kur may Baþ ka ný Fev zi Pa þa gö rü nü - yor du. Bu i sim ler, te a mü le de uy gun du. Ni te kim, da ha son ra ki dö - nem ler de de, Cum hur baþ - kan la rý bu te a mü le uy gun þe - kil de se çil di ler: Ba yar, Gür sel, Su nay, Ev ren, Ö zal, De mi rel ve Gül ör ne ðin de ol du ðu gi bi. Bun la rýn hep si de, ya hü kû - me tin, ya da as ke ri ye nin ba - þýn da bu lun muþ ki þi ler di. Ne var ki, as ke ri ye den de, s met Pa þa nýn Cum hur baþ ka ný se çil me siy le bir lik te "il lî Þef" dö ne mi baþ la mýþ ol du. hü kû met ten de kop muþ ve u zak laþ tý rýl mýþ du rum da ki s - met Pa þa, 11 Ka sým (1938) gün kü ye ni Cum hur baþ ka ný a day la rý a ra sýn da bir den bi re ö ne, hat ta en ö ne çýk ma ya baþ la dý. Bu nun en ö nem li se - be bi, Fev zi Pa þa nýn ve tem sil et ti ði as ke rî ce na hýn dev re ye gir me siy di. Kim ak lý na sok tuy sa, ya da ak lý na na sýl yat týy sa, Baþ ba kan Ba yar'a rað men, ken din den da ha ký dem siz o lan s met'in ta ra fý ný tu tan Fev zi Pa þa, ec - lis'i as ke rî kor don al tý na al dý ve þu me âl de teh dit ler sa vur du: "e ni Cum hur baþ ka ný a da yý - mýz, s met nö nü o la cak. Bu na kim i ti raz e der se, be ni kar þý sýn - 11 Kasým 1938 da bu lur. s ter se ba bam ol sun, o nu ön ce a sar, son ra mu ha ke - me si ni yap tý rý rým." Or du nun ba þýn da ki þah sýn bu bas ký cý tav rý kar þý sýn da, ya - pa cak bir þey kal ma mýþ tý. ki gün ön ce si ne ka dar "si ya - sî müc rim" du ru mun da ki s - met Pa þa, tek ba þý na Cum hur - baþ ka ný a da yý ol du. ec lis o - tu ru mu na ka tý lan top lam 348 mil let ve ki li, tý pýþ tý pýþ san dý ða gi dip s met'e oy ver di. * * * Köþk'e çý kan s met Pa þa, ye ri ni sað la ma al dýk tan son - ra, ilk iþ o la rak Ce lal Ba yar'ý har ca dý. ak la þýk üç ay son ra Ba yar'ý is ti fa ya zor la dý ve ye - ri ne "can dos tu" Dr. Re fik Say dam'ý a ta dý. Sý ra, Fev zi Pa þa yý har ca ma - ya gel miþ ti... Ken di is te ðiy le or du nun ba þýn dan ay rýl ma yan Fev zi Pa þa i çin, 1944'te ye ni bir kà nu nî dü zen le me ya pýl dý. Ha len yü rür lük te o lan "aþ had din den e mek li ye ay rýl ma" kà nu nu o ta rih te çý kar týl dý do ðum lu o lan Fev zi Pa þa da, bu kà nun kap sa - mýn da o la rak, 22 yýl dýr ba þýn - da bu lun du ðu as re ri ye den "zo run lu e mek li lik" sû re tiy le ay rýl mýþ ol du. Fev zi Pa þa, s met Pa þa yý Köþk'e çý kart mak la bal ta yý di - zi ne vur du ðu nu çok geç an la dý. u si be tin mâ ne vî yö nü Bi lin di ði gi bi, dep rem ön ce sin de böl ge de çok bü yük a cý lar ya þan dý. O tuz beþ ca na mal o lan Çu kur ca ve Nur þin'de ki te rör sal dý rý la rý se be biy le, yur dun he men her ye rin de hü zün var dý. Bu hü zün, yer yer kin ve öf ke ye in ký lâp e di yor du. Bir ta raf tan da, as ke rî o pe ras yon lar la ha va dan ve ka ra dan ö lüm ku san bom ba lar yað dý rý lý yor du. Bu du rum, kar deþ top lu luk lar a ra sýn da kor kunç bir ay rýþ ma nýn si nyal le ri ni ve ri yor du. Der ken, bü yük bir zel ze le ol du. Van dep re mi, ön ce ki o da ya nýl maz a cý la rý bas týr dý. y rýþ ma he ves le ri kur sak lar da kal dý. O nun ye ri ni yar dým laþ ma ve kay naþ ma al dý. üz ler ce ö lüm, bin ler ce ya ra lý ve on bin le ri a þan dep rem ze de in sa ný mý zýn a cý sý, bü tün Tür ki ye'nin or tak a cý sý ha li ne gel di. Çu kur ca a cý sý na rað men, ül ke nin her ye rin den tam bir gö nül lü lük e sa sý na da ya lý o la rak, mad dî mâ ne vî yar dým se li ak tý Van'a, Er ciþ'e doð ru... Bu sû ret le, kar deþ lik duy gu la rý hu su met a te þi ni sön dür me ye baþ la dý. Bun dan da ba zý "ya ra ka þý yý cý la rý" ra hat sýz o lup, yi ne me se le nin is tis mar ta ra fý na yö nel di ler. Za ten, bun dan baþ ka bil dik le ri, ba þar dýk la rý bir þey yok tur bun la rýn. Bun lar, zel ze le den ders al mak ve muh taç la ra yar dým et mek ye ri ne, tam gaz is tis ma ra ve baþ ka kul var lar da koþ tur ma ya de vam e di yor lar dý ki, Van'da i kin ci bir sar sýn tý da ha ya þan dý. Bu sar týn tý, ga rip tir ki Van mer ke zin de ön ce kin den da ha yý ký cý ol du. * * * Her þey bir ta ra fa, ö nem li o lan o böl ge de ki va tan daþ la rý mý zýn or tak duy gu ve dü þün ce si dir. Bi zim gi dip gö rü þüp ko nuþ tu ðu muz o ra da ki he men bü tün va tan daþ la rýn, þu or tak duy gu ve dü þün ce de bir leþ tik le ri ne þa hit ol duk: "Türk ler le ha ki ki kar deþ ol du ðu mu zu, a ra mýz da te mel de bir ay rý lýk gay rý lýk du ru mu nun söz ko nu su ol ma dý ðý ný, bu dep rem ve si le siy le bir kez da ha gör müþ ve an la mýþ ol duk. Bü yük bir mu si be te uð ra dýk ger çi; fa kat, bu ve si ley le kar deþ lik sa a de ti nin hu zu ru nu da hak kýy la ya þa mýþ ol duk" di yor lar dý. E vet, Be di üz za man Haz ret le ri de, bun dan yüz üç se ne ev vel Kürt le re yap mýþ ol du ðu bir na si hat te, ay nen bu "kar deþ lik sa a de ti"nden söz e de rek þun la rý söy lü yor: "t ti fak ta kuv vet, it ti had da ha yat, kar deþ lik te sa a det, hü kü met te se lâ met var dýr." (Bkz: a ka lât) Bü tün bir mil let o la rak ya þa dý ðý mýz bu bü yük ve u mu mî mu si bet hak kýn da i se, yi ne Üs tad Be di üz za man'ýn Ha ki kat Çe kir dek le ri'n de ve sâ ir ri sâ le ler de zik ret ti ði þu ib re tâ miz söz le re dik kat ke sil me li yiz: "u sî bet i âm me, ek se ri ye tin ha ta sýn dan te ret tüp e der. "u sî bet, ci na ye tin ne ti ce si, mü kâ fâ týn mu kad di me si dir. "U mû mî mu sî bet, ek se ri ye tin ha tâ sýn dan i le ri ge lir." Son o la rak, yu ka rý da ki ve ci ze le re il ham ve ren En fâl Sû re si 25. â ye ti nin ha ki kat tar me â li ne ba ka lým: Bir be lâ, bir mu si bet ten çe ki ni niz ki, gel di ði va kit yal nýz za lim le re mah sus kal ma yýp mâ sum la rý da ya kar." TRHN ÇNDEN ltur han Cel kan (0 505) Gö zün gü zel ba ký þý n ka ra dan o ku yu cu muz: Gü ze le bak mak se vap týr di yor lar. Bu söz ne de mek tir? an lýþ mý dýr? Han gi gü ze le bak mak se vap týr? Gü zel ne dir, gü zel kim dir, gü zel ki me gö re dir, gü zel ki min i çin dir? Gü zel, nefs-i em mâ re nin hoþ lan dý ðý ve mâ nâ-yý is miy le bak tý ðý nes ne mi dir? ok sa gü zel kal bin, akl-ý se lim le ma ri fet ve i lim dev þir di ði ve mâ nâ-yý har fîy le bak tý ðý þey mi dir? So ru nu zu bu so ru lar çer çe ve sin de e le al ma mýz ge re kir. Bun lar dan bi rin ci si nefs-i em mâ re nin gü ze li, i kin ci si kal bin ve gön lün gü ze li dir. Bi rin ci sin de nefs-i em mâ re, gör dü ðü gü ze le ken di he sa bý na ba kar ve çir kin leþ ti rir. kin ci sin de kalp ve gö nül, gör dü ðü gü ze le l lah he sa bý na ba kar ve da ha da gü zel leþ ti rir. Bi rin ci sin de nefs-i em mâ re nin çý kýþ nok ta sý ken di a çý sý dýr, ni ye ti ve na za rý ken di zev ki dir. Bu ra da göz bir kav vat ve bir tah rik â le ti de re ce si ne in miþ tir. Ba ký lan þey nâ mah rem ol ma sa da hi, bu ba kýþ ta ha yýr yok tur. Bu ba kýþ þü kür süz dür, nan kör ce dir; bun dan do la yý ha ram dýr. Nâ mah rem a çýk da ol sa, ör tü lü de ol sa, gü zel de ol sa, çir kin de ol sa, o na nefs-i em mâ re he sa bý na bak mak ha ram dýr. kin ci sin de kal bin ve gön lün çý kýþ nok ta sý, ni ye ti ve na za rý l lah ýn son suz gü zel li ði ne u laþ mak týr, yap tý ðý iþ i lim, ma ri fet ve þü kür dür. Gâ ye si l lah ýn rý zâ sý ný tah sil dir. Göz Üs tad Be dî üz za man a gö re bu ra da her þe ye gö zün a ra tý cý sý he sa bý na ba kar, her þe yi gü zel gö rür, bu bü yük kâ i nât ki ta bý nýn o ku yu cu su dur, l lah ýn sa n'at mu ci ze le ri nin bir se yir ci si dir ve yer yü zü bah çe sin de ki rah met çi çek le ri nin mü bâ rek bir a rý sý dýr. 1 Bu i kin ci yak la þým da her þey gü zel dir. Bu ba kýþ ta lü tuf da gü zel dir, ka hýr da gü zel dir. Hu zur da gü zel dir, be lâ da gü zel dir. Göz, Kur ân gi bi, l lah her þe yi gü zel ya rat mýþ týr. 2 der, her te cel lî de gü zel lik a rar, gü zel lik bu lur. l lah ýn i sim le ri nin ve sý fat la rý nýn e ser le ri ni bü yük bir sa a det ve hu zur i çin de iz ler, gö rür. Bu ba kýþ ta kalb Be dî üz za man gi bi, e le kû ti yet ve ha ki kat câ ni bin de her þey þef faf týr, gü zel dir. 3 der, l lah ýn i sim le ri nin te cel lî le rin den i lim, ma ri fet ve þü kür ba lý dev þi rir. Gö nül, bu ba kýþ ta b râ hîm Hak ký gi bi her te cel lî i çin, Gö re lim ev lâ m ney ler, Ney ler se gü zel ey ler! der, ev lâ nýn ta sar ruf la rý na tes lim o lur. Göz ya bi rin ci yak la þým la bir kav vat gi bi ka la cak, ya da i kin ci yak la þým la de ðe ri yük se le cek, kâ i nat kü tüp ha ne sin de her þe yi o ku ya cak, her þe yi gü zel gö re cek tir. Be dî üz za man Haz ret le ri bu nok ta da gö ze þöy le hi tap e der: Ey göz, gü zel bak! Â di bir kav vat ne re de? Kü tüp hâ ne-i lâ hî nin mü te fen nin bir nâ zý rý ne re de? Nefs-i em mâ re he sa bý na nâ mah re me bak mak se vap de ðil, gü nah týr. Ni kâ hý mýz al týn da o lan gü ze le, ya da ba ký þý ha ram ol ma yan ya ra tý lýþ, fýt rat ve ta bî at gü zel lik le ri ne a ra tý cý he sa bý na bak mak i se se vap týr. Pey gam ber E fen di miz in (asm) mu âf ol du ðu nu bil dir di ði ba kýþ, an sý zýn gö ze çar pan ilk ba kýþ týr. Göz nâ mah rem ü ze rin de çi vi len miþ gi bi ka lýr sa, bu, ba ký þý ba ký þa ek le mek o lur, ya ni i kin ci ba ký þa in ti kal o lur ki, ya sak la nan bu dur. Bu ra da ha ram o lan nefs-i em mâ re nin pis, ha sis ve ha kir lez ze ti he sa bý na ba kýþ týr. Kur ân, ha ram ba ký þý hâ i ne te l-a yün, (=göz le rin i hâ ne ti) sö züy le i fâ de e der. Ce nâb-ý l lah þöy le bu yu rur: l lah göz le rin i hâ ne ti ni de bi lir, gö nül le rin sak la dý ðý ný da. 4 Göz le rin i hâ ne ti i fâ de si, Kur ân ýn eþ siz di lin de, göz le rin giz li ce ha ra ma kay ma sý de mek tir. Bu ra da nefs-i em mâ re, bi rer kud ret hâ ri ka sý o lan göz le ri ken di he sa bý na kul la ný yor. O i ki in ci tâ ne si ni in san lar dan giz le ye rek ha ra ma yön len di ri yor. Oy sa bu es na da göz le rin ha ram nok ta ya ka yýp gi di þi ni l lah gör mek te dir. Nefs-i em mâ re i se, l lah ýn, göz le rin ba ký þý ný gö rü yor ol du ðu nu ya na za ra al mý yor, ya da u nu tu yor. þ te Kur ân bu na göz le rin i ha ne ti di yor. þ te bu nef sa nî ve ha ram ba kýþ, Pey gam ber E fen di miz in (asm) di lin de göz zi na sý o la rak ni te len di ril miþ tir. y ný þe kil de Pey gam ber (asm) di lin de nef sa nî ve ha ram söy le yiþ dil zi na sý 5 ; nef sa nî ve ha ram do ku nuþ el zi na sý ; nef se hoþ ge len ha ram söz le ri i þit mek ku lak zi na sý ; ha ram ye re ha ram iþ le mek ni ye tiy le yü rü mek a yak zi nâ sý dýr. 6 Bu ha dis-i þe rif ler de göz, dil, el, ku lak, a yak...vs. zi na sý ta bir le ri me ca zi bi rer ta bir dir. Kast o lu nan þey ger çek zi nâ de ðil; ba kýþ, do ku nuþ, i þi tiþ ve yü rü yüþ gi bi fi il le rin ha ra ma gö tü re cek þe kil de ya pýl ma sý dýr. Pey gam ber E fen di miz (asm) üm me ti ni zi na ya gö tü ren ba kýþ tan, do ku nuþ tan, söy le yiþ ten, i þi tiþ ten ve yü rü yüþ ten sa kýn dýr mýþ týr. Hiç þüp he siz ba ký þýn, do ku nu þun, söy le yi þin, i þi ti þin ve yü rü yü þün ha ram o lu þu nu ni yet be lir le ye cek tir. Na mah re me her ba kýþ ha ram de ðil dir. Zo run lu o lan, bir iþ ve ih ti ya cýn ge re ði o lan, ha ram ni yet ta þý ma yan ve an sý zýn o lan ba kýþ lar, mu af týr lar, ha ram de ðil dir ler. Nef sa nî haz ve lez zet ni ye tiy le sarf e di len ba kýþ i se ha ram dýr. Dip not lar: 1- Söz ler, 6. Söz, s Sec de Sû re si: Söz ler, 22. Söz, s ü min Sû re si: Câ mi ü s-sa ðîr, 2/477 (1007); 3/1056 (2305). 6- Bu ha rî, s ti zân 12, Ka der 9; üs lim, Ka der 20, (2657); E bû Da vud, Ni kâh 44, (2152).

6 ED POTK 6 11 KSI 2011 CU BUGÜN 10 Ka sým, res men yas gü nü. - ta türk ten en çok söz e di le cek gün. El bet te bir 10 Ka sým e de bi ya tý var. Bu e de bi yat çok zen gin, fa kat sýð bir me tin ler yý ðý ný. ta türk ün ne o lup ol ma dý ðý ný bu e de bi ya ta ba ka rak an la mak ke sin lik le müm kün de ðil. Bel ki de me se le, ta türk ün ne o lup ol - ma dý ðý ný ger çek ten bil mek is te yip is te me - me miz le il gi li. ta türk çü ler, ken di bil dik le ri, da ha doð ru su yü celt tik le ri dý þýn da ger çek bir - ta türk de ðer len dir me si ya pýl ma sý ný is te - mi yor lar. Ger çek çi ze min de bir ta türk de ðer len dir me si nin ilk en ge li bu. Çün kü on la ra gö re ta türk her þey! 28 Þu bat lý gün le ri ha týr la ya lým. Bir me ri kan der gi - si nin 20. üz yý lýn en bü yük a dam la rý lis te - si ne ta türk ü sok mak i çin ha re ke te geç - miþ ler ve spor cu lar tas ni fi da hil her a lan - da ta türk ü bi rin ci ge tir miþ ler di! El bet te bu an ket o yu nun da ce ha le tin de bü yük ro lü ol du. Ne ti ce de, der gi an ket so nuç la rý ný dik ka te al ma ma yý ter cih et ti. ta türk çü ol ma yan lar ta türk ün doð - ru bi lin me si ni is ti yor mu? Tür ki ye de na ya sa ya ve ka nun la ra gö re, a ta türk çü ol ma mak müm kün de ðil. ev cut na ya sa bü tün si ya si par ti le ri a - ta türk çü, hat ta ta türk mil li yet çi si ol ma - ya mec bur e di yor. Bu yüz den kim se çý kýp da ben a ta türk çü de ði lim, ta türk þu dur di ye mi yor. ta türk ün ö lü mü nün ü ze rin den 73 yýl geç ti. Ký sa ol ma yan bir in san öm rü. Hâ lâ 10 Ka sým yas gü nü. Dün ya nýn hiç bir ye - rin de böy le u zun sür müþ bir yas yok. as tu tan, ö len le il gi li doð ru de ðer len - dir me ler ya pa maz, i ti dal gö zetemez. Tür - ki ye de bu yüz den ta türk le il gi li ob jek tif tar týþ ma la ra ha zýr de ðil. Þu nu u nut ma ya lým: us ta fa Ke mal, öm rü nün sa de ce son 4 yý lýn da ta türk i di. Bu dört yý lýn ön ce si ne bu is min teþ mi li ne ka dar doð ru o la bi lir? Pe ki ta türk ta - türk o la rak ne ler yap tý? Öm rü nün son yýl - la rýn da ta türk ün ic ra a tý na ba ka rak bir de ðer len dir me ya pý lýr sa, ne söy le ne bi lir? Bu son yýl la rýn bir bö lü mü has ta lýk dö - ne mi dir. Bir bö lü mü i se, ken di si ya si sis te - mi ne ken di e liy le, na ya sa ve ya ka nun din le me den mü da ha le et me dö ne mi dir. ta türk le s met nö nü ih ti la fý hak kýn da ne den kim se doð ru bir þey söy le ye mi yor? Da ha doð ru su, ne den ko nu nun ta ra fý o lan kin ci dam s met nö nü bu ko nu da doð ru la rý söy le me di? ta türk, Cum hu ri yet dö ne min de 15 yýl dan faz la baþ ba kan lýk yap mýþ s met - nö nü yü baþ ba kan lýk tan u zak laþ tý rý yor. Es ki ya kýn ve sa dýk ar ka da þý ný i da re nin ba - þýn da bu lun mak tan men e di yor. Ko nuy la il gi li sa hih bil gi ler el de ol ma dý - ðý na gö re, bu nu na sýl de ðer len di re ce ðiz? Böy le bir i þi an cak mut lak bir dik ta tör ya pa bi lir de mek ten baþ ka bir se çe ne ði niz var mý dýr? Son gün ler de ki ta türk dik ta - tör müy dü? so ru su nun ce va bý el bet te sa - de ce böy le bir o lay la sý nýr lý o la rak ce vap - lan dý rýl amaz. E sa sen ce vap lan dý rý lsa da, ma lum ka - nun or ta da ol du ðu i çin, çok a çýk ce vap lar da ve ri le mez. Biz en i yi si bu so ru yu ken di miz ce vap - lan dýr ma ya lým. Bu so ru sað lý ðýn da da so rul muþ tu. O - nun ar ka daþ lis te sin de bu lu nan ün lü ga - ze te ci ve ya zar Fa lih Býf ký tay, ta türk le il gi li ki ta bý Çan ka ya da bu so ru yu ce vap - lan dý rý yor, sö zü o na bý ra ka lým: Re ji mi ne ba kar sa nýz e vet! D. eh met Do ðan / kit, DURUN he men ta türk e dik ta tör de di di ye da va aç ma yýn. Bu nu ben de ðil, il li E ði tim Ba kan lý ðý nýn res mî 10 Ka sým si te si o lan meb.gov. tr/be lir li gun - ler/10ka sim ad re sin de ki ta türk ü Hü - ma nist Bir Pers pek tif le Kav ra mak ad lý im - za sýz ya zý nýn sa hi bi söy lü yor. Du run, bu nu da KP nin ta türk ha - zým sýz lý ðý na fa lan yor ma yýn he men. Bu ya zý yý ya zan ki þi bel li ki fe na hal de i nan - mýþ bir ta türk çü. U zun sü re dir o ku - du ðum bu en te o ri par ça la yan ya zý yý da ta türk e dik ta tör di yen le re ce vap ol - sun di ye ka le me al mýþ. an týk, ta rih, fel se fe hak kýn da tüm bil dik le ri ni zi u - nut tuy sa nýz, baþ lý yo ruz. Ön ce ta türk e de fac to dik ta tör de - nen pa rag raf: Tak ri ri sü kûn ya sa sý nýn yü rür lük te ol - ma sýn dan ya rar lan dýy sa yal nýz ve an cak bir nok tai na zar dan is ti fa de et miþ tir. O nok tai na zar þu dur: Türk mil le ti ni, me de - ni ci han da, lâ yýk ol du ðu mev ki e ýs at et - mek ve Türk Cum hu ri ye ti ni sar sýl maz te - mel ler ü ze rin de, her gün, da ha zi ya de tak - vi ye et mek i çin ya rar lan mýþ týr. Bu i se, an - cak bir ko þul la, is tib dat fik ri ni öl dür mek ko þu lu i le o la nak lýy dý. De fac to dik ta tör ce ol mak la be ra ber, ku ru lan re jim de mok ra - si il ke le ri ne i nan cý ný i lan e den ve top lu mu de mok ra tik i de a le gö re e ðit me yi a maç e - di nen bir re jim di. Nes ne le rin göz le gö rü - lür so mut lu ðun dan baþ ka ger çek ta ný ma - yan lar i çin bu ol duk ça ka rý þýk bir du rum gi bi gö zü ke bi lir. ta türk e Dik ta tör di yor sun da sor ba ka lým ni ye? Nes ne le rin göz le gö rü nür so mut lu ðu na ta ký lýp kal ma dýy sa nýz her þey çok a çýk de ðil mi? y ný ya zý dan þu pa rag raf da çok hoþ: Ru hu na e ri þil me si ne ka dar zor o lur sa ol - sun, Nu tuk, ta türk ün ki þi li ði ni or ta ya koy mak is te yen i çin en ö nem li kay nak týr. Böy le ol du ðu hal de, bu gü ne ka dar hiç bir cid di in ce le me ye ko nu e dil me miþ ol ma sý dik kat çe ki ci dir. ok yok þu göl ge ler le kav ga e den pa - rag raf da ha da hoþ: ta türk dev ri mi nin fi kir sel de ðe ri ni hi - çe in dir mek te çý ka rý o lan lar, o nun e se ri - nin geç miþ çað lar da gi ri þi len re form ha re - ket le ri nin yal nýz ca bir de va mý ol du ðu gö - rü þü nü i le ri sü rer ler; ki þi sel bir yar gý ya var ma gü cün den yok sun lu ðu bi lim sel nes nel li ðe sý ký bir bað lý lýk bi çi min de an la - yan lar da bu sa va ka tý lýr lar. y ný si te de ki Eylem sel Bir Dü þü nür O - la rak ta türk ad lý ya zý ya da bi raz ba ka lým. Bel ki ta türk fi kir le ri ni ger çek leþ tir di ði di - ye o nu suç la yan lar bun la rý o ku yun ca hal - le rin den u ta nýr bi raz cýk: E se ri in sa nýn kar þý sýn da a nýt sal bir ger çek o la rak dur du ðu i çin, ta türk ün fi kir yö nü göz den kaç mak ta dýr. Fi kir le - ri ni ger çek leþ tir me yi ba þar mýþ ol ma sý a - de ta bir ku sur gi bi yü zü ne vu rul mak is - ten mek te dir. Þu cüm le yi an la yan lar lüt fen ba na yaz - sýn: ta türk yal nýz ge le nek sel dü þün ce - nin sý nýr la rý ný par ça la yýp ko lay ca a þan bir dev rim ci de ðil dir; o ay ný za man da o lay la - ra ol du ðu ka dar ken di dü þün ce dün ya sý na bi lin ci nin ý þý ðý ný tu tan bir dü þü nür dür. Bu nu an la yan lar da lüt fen be nim le se la mý sa ba hý kes sin: Sa kar ya mu ha re be si Do ðu nun, Ba tý uy gar lý ðý ný, Ba tý ya kar þý sa vun du ðu mu ha - re be o la rak ta ri he geç me ye hak ka zan dý. a zar þu ra da da çak týr ma dan hal ký mý za fe na hal de say dýr mýþ: s lý na ba ký lýr sa, Sok ra tes ge le nek le re so fist ler den da ha say gý lý dýr. n cak yý ðýn lar bu nu kav ra mak ta güç lük çe ker ler; on la rýn ka ný la rýn da man tý ðýn ye ri pek yok tur. Halk yý ðýn la rý cid di bir zi hin ça ba sý gös ter - me gü cün den yok sun ol du ðu i çin da i ma ö dün lü u yuþ ma yo lu na sa pan lar la be ra - ber dir. Gö rül dü ðü gi bi 73 yýl son ra ta türk çü - lük ten ge ri ye bir yý ðýn ha ma set, duy gu pat la ma sý ve fi kir cik kal dý. EB in ay ný res mî si te sin den muh te me len bu gün pek çok o kul da han çe re si ni yýr tan öð ren ci ler ta ra fýn dan o ku na cak bir 10 Ka sým þi i riy le an ma p rog ra mý mýz sür sün: Öð ret me ni mi zin kür sü de/ Ver di ði der si/ Din ler bi zim le bir lik te/ ta türk ün res mi./ Ça lýþ ka nýz, çün kü/ Ça lý þýn ca/ Ba - ka rýz, ta türk gül dü./ Bir yan lýþ lýk yap sak/ Bu lut la nýr göz le ri/ n lanz, ta türk ü zül - dü./ Gel sek kür sü nün di bi ne/ Gö rür bi zi/ E ði lin ce. Týp ký sý nýf ta ki gi bi// a pa ca ðým bir iþ te/ Bu res min dir reh be rim/ Kö tü lü ðe u za nýr sam/çat kaþ la rý ný/ Tu tul sun el le - rim. (Beh çet Ne ca ti g il) Bu da in ter net te ki öð ret men fo rum la - rýn da en çok pay la þý lan 10 Ka sým þi ir le rin - den bi ri: Bir çi çek gör düm/ ri ve par lak/ ol ke na rýn da/ Bu sa bah/ Öz le me kes miþ ti yap rak yap rak.// ü rek ten sev miþ ta - türk ü/ Ca ným fe da ol sun di yor yo lu na/ Ko pa rýp gö tür sün bir ço cuk// Bu 10 Ka - sým da/ Be ni de sun sun o na/ Kim se dö - nüp bak ma dý o na,// Ke de rin den kah rol du çi çek/ Hay kýr dý bir den: -Çi çek de ðil mi - yim ben, ne yim?/ lýn, gö tü rün be ni de - ta türk e/çi çek li ði mi bi le yim!!!" Çi çek bi le ta türk e su nu lup çi çek li - ði ni bi mek is ti yor ya be nim þu yap tý ðý - ma bak. Sus tum Ge le nek sel 10 Ka sým bah sim le bi ti - re yim: Sa at 9 u 5 ge çe Dol ma bah çe Sa - ra yý nda ta türk ün ya ta ðý ba þýn da nö - bet tu tan as ker ler den bi ri da ha göz yaþ - la rý ný tu ta ma ya cak. Son 13 yýl dýr öy le o - lu yor en a zýn dan... ýl dý ray O ður / Ta raf, BR bo yun ca s tan bul un köp rü ge çiþ le ri ve o to yol bað lan tý - la rýn da tra fik felç ol du. Ve an la dým ki... Bi zim med ya da halk sa hil le re hü - cum et ti, va tan daþ de ni ze gi re me di man tý ðý hâ lâ hü küm sü rü yor. Ba zen a çýk bir e li tizm bu, ba zen ör tü lü! e se le le ri an lý yor muþ, çö züm ö ne ri yor muþ gi bi ya pan a ma ge niþ yý ðýn la rýn ta lep ve ar zu la rý ný dý þar - da bý ra kan bir ba kýþ a çý sý. Hal ka siz ol ma sa nýz, her þey ne gü zel o la cak tý! de me nin bir baþ ka yo lu as lýn da! *** Doð ru! Ben de her bay ram da ya þa rým bu - nu. ki ya ka a ra sýn da gi dip gel mek sa at le re mal o lur. Bu se fer ge ce 23 su la rýn da Üm ra ni ye den Fa tih Sul - tan eh met Köp rü sü a ya ðý na ka dar ge le bil mem bi le bir sa a ti bul du. ma þa þýr dým mý? Ha yýr! Bi zim med ya nýn giz li ve ya a çýk e li tist ka na at ön der le ri ne so rar sa - nýz, halk o to yol la ra hü cum et ti ði i - çin va tan daþ yol da kal mýþ! Bu nun da ne de ni bay ram lar da o to yol ge çiþ le ri nin üc ret siz ya pýl - ma sýy mýþ! Ha ni sa nýr sý nýz ki... Bay ram de ðil, sey ran de ðil ken mil yon lar ca be leþ çi yol la ra dü þüp i þin de gü cün de in san la rýn gü nü nü mah vet miþ... El in saf! *** Be bek ten, Bað dat Cad de si nden, Ni þan ta þý ndan dý þa rý çýk ma yan ve bay ram ta til le rin de et ra fa ba kýp þe hir bo þal dý val la hi! di yen ler bel - ki, fark et mi yor dur a ma s tan bul çok ka la ba lýk bir met ro pol. Üs te lik coð ra fi ba kým dan i çin - den tam üç met ro pol çý kar ta cak ka dar ge niþ bir a la na ya yý lý yor. Bey lik dü zü nden kal kýp Pen - dik te ki ak ra ba la ra git mek, na sýl bir þey hiç dü þün dü nüz mü! Bu nu yýl i çin de ak lý mýz dan bi le ge çir me yiz. ma bay ram da yo la dü þer ve zor lu ðu na kat la ný rýz. *** Sen kalk bü tün bu tra fik yo ðun - lu ðun da bay ram zi ya ret le ri nin ro lü - nü gör me ve bü tün su çu köp rü ge - çiþ le ri nin üc ret siz ol ma sý na yük le! Ol maz ki! Ha! Bir de po pü lizm suç la ma sý var. Hýn cal (U luç) a bi gi bi dü þü nen ler bay ram lar da üc ret siz ge çiþ uy gu la - ma sý ný hal kýn büt çe sin den po pü list ho var da lýk o la rak de ðer len di ri yor. Bir gö rüþ tür, say gý du ya rým. ma ka týl mý yo rum. Hem bý ra ka lým da, her þe yin kat kat üc ret len di ril di ði li be ral dü zen - de hiç de ðil se bay ram lýk po pü - lizm le ri miz ol sun! sýl o lan þu ki... s tan bul un top lu u la þým sis te mi hâ lâ kar ma þýk, da ðý nýk ve ö zen di ri - ci ol mak tan u zak! E sas me se le o ra da! Haþ met Ba ba oð lu Sa bah, Tem muz Van ýn Ö zalp il çe si... ran dan ge len ba zý ki þi le rin bir sü rü yü ka çýr ma la rý na yar dým et tik le ri sa ný lan, i ki si as ker den i zi - ne gel miþ o tuz üç köy lü, sýrf ib ret ol sun di ye, hiç ka nýt ve yar gý la ma ol ma dan sý nýr da el le ri ve göz le ri bað la na rak jan dar ma bir lik le ri ta - ra fýn dan kur þu na di zi lir... Bu o lay, Tür ki ye de as ke ri bir ba - ký þýn, Kürt so ru nu baþ ta ol mak ü - ze re tür lü top lum sal si ya sal me se - le ler kar þý sýn da ki a sa yiþ du ru þu nun sem bol ha di se le rin den bi ri si dir... Sem bo li ze et ti ði ay ný za man da i - da ri bir ref leks tir... Ni te kim o la yýn ar dýn dan tu tu - lan za být, bu köy lü le rin, ke þif i çin gö tü rül dük le ri sý nýr bo yun da kar - þý ya geç mek i çin hep be ra ber koþ - ma ya baþ la dýk la rý, bu nun ü ze ri ne ran ta ra fýn dan a teþ a çýl dý ðý, Türk as ke ri nin de a te þe kar þý lýk ver di ði ve i ki a teþ a ra sýn da ka la rak öl dük - le ri þek lin de dir... DP ik ti da ra ge lin ce dos ya tek rar a çý lýr... Þi kâ yet ler dik ka te a lý nýr ve me - se le kur ca lan ma ya baþ la nýr. da - let, Sa vun ma, çiþ le ri ba kan lýk la rý i le Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ndan bi rer tem sil ci den o lu þan bir ko - mis yon o la yý in ce le dik ten, so rum - lu lar ve ta nýk la rý din le dik ten son ra þu ra po ru ya zar: 1943 Tem muz un da Ü çün cü Or du ü fet ti þi Or ge ne ral us ta fa uð la lý, Ö zalp il çe si ne gel miþ ve as ke ri mah fel de Van Va li si Ha mit O nat, Ö zalp Kay ma ka mý Hil mi Tun cel, Sulh ar gý cý Ba ki Te kin, Ta bur Ko mu ta ný Þük rü Tü ter be - ra ber bu lu nur ken, va li i le yar gýç va tan daþ la rýn hu du dun ö te ki ta ra - fýn da ki þa hýs lar la mü na se bet te bu - lu na rak em ni yet ve a sa yi þi ih lal et - mek te ol duk la rýn dan þi kâ yet et - miþ ler dir. Bu þi ka yet ü ze ri ne Or du ü fet ti þi, Ta bur Ko mu ta ný Þük rü Tü ter e, bu a dam la rý sa na tes lim e de ce ðim, i ca bý na ba kar, hep si ni te miz ler sin di ye e mir ver miþ, bu e - mir ü ze ri ne (...) bu þa hýs lar (...) gö zal - tý na a lýn mýþ, i ki müf re ze ye tef rik o - lun muþ ve Ku kur de re sin de el le ri kol la rý bað lan dýk tan son ra ü zer le ri ne ma ki ne li tü fek le a teþ e dil mek su re - tiy le öl dü rül müþ ler dir ki þi kur þu na di zil miþ tir... r dýn dan as ke ri mah ke me de da va a çý lýr. O la yýn ya kýn ta nýk la rý - nýn i fa de le ri, in fa zý ger çek leþ ti ren man ga la rýn ko mu tan la rý nýn i ti raf - la rý ü ze ri ne, uð la lý Pa þa, ön ce i - dam ce za sý na çarp tý rý lýr, ar dýn dan bu ce za 20 yýl hap se çev ri lir. uð la lý bir sü re son ra ö lür... Ne var ki, yýl lar son ra Ge nel kur - may uð la lý nýn a dý ný Ö zalp ta ki i - çin de ki kýþ la ya ve re cek tir... uð la lý yýl lar ca Ö zalp a mey dan o ku ma ya ve bir man tý ðý, bir po li ti - ka yý sim ge le me ye de vam et ti... Ve en ni ha yet bir sü re ön ce ses - siz se da sýz kýþ la a dý de ðiþ ti ril di... U ma rýz, ay ný de ði þim ref leks ler - de de o lur... li Bay ra moð lu, e ni Þa fak, Dosya No: 2009/1921 Örnek No: 27 -Tapu Kaydý : NS KGÜN H D, 1 PRSEDEK 20/359 RS PI, ZEN KT, 16 BÐISIZ BÖÜ DRES: R SNN BUVRI NO: 49/B ZEN KT-NS Hali Hazýr Durumu : Ta þýn maz DÜK KÂN ni te li ðin de o lup gi riþ ka pý sý de mir doð ra ma ve ke penk li o la rak ya pýl - mýþ týr. Du var ve ta van lar sý va lý ve bo ya lý o lup WC, e lek trik, su yu mev cut tur. So ba i le ý sý tý lan dük kâ nýn kul la ným a la ný m 2 dir. S TIÞ T U GU N CK KDV O R NI % 18 DR. mar Durumu : Taþýnmazýn alt katlar dükkân üstler meskendir. uhammen Bedeli : ,00 T Satýþ Saati : 14:20-14:30 rasý Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da N S D ET S R - I ZE N KT Z/57 NO U S TIÞ O D SIN D ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la - cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la - cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü - nü N S D ET S R I ZE N KT Z/57 NO U S TIÞ O D SIN D ad re sin de yu - ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç - han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o - lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- r týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk i ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a - lým har cý, dam ga ver gi si i le %18 K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu taþýnmaz üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. ksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve kefille ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel sil en me sul o la cak lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var - sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la ü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. þ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ( K m.126) B: T. C. NS 3. CR ÜDÜRÜÐÜ (TÞINZIN ÇIK RTIR NI) DOS NO: 2010/251 tal. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri: TPU KDI : Ba lý ke sir er kez ta türk ah a da, 9 par sel bah çe li 52 da i re li kar gir a part man-mesken NTEKER : Ba lý ke sir er kez Se fa köy de, Þi rin kent si te si C blok 1. Kat ta 4 no lu ba ðým sýz bö lüm mes ken. Bi na be to nar me kar kas tarz da 4 kat lý in þa a e dil miþ tir. Dýþ cep he bo ya lý dýr. I sýt ma sis te mi do ðal gaz dýr. 3 o da 1 sa lon, mut fak, an tre, wc ve bal kon lar dan o luþ mak ta dýr. Bir bal ko nu PVC ca me kân i le kap lan mýþ týr. Pen ce re ler PVC ý sý cam lý, iç ka pý lar ah þap ver nik li dir. Sa lon ve bir o da da yer ler mar ley, an tre mut fak ve o da lar ha lý dö þe me li dir. Ban yo da kü vet, klo zet, Hil ton do lap mev cut tur. Kul la ným a la ný 110 m 2 dir. E lek trik, su, do ðal gaz, yol, ka na li zas yon gi bi alt ya pý la rý mev cut tur. Ci va rýn da pa zar ye ri, o kul, sað lýk mer ke zi, ca mi ve mar ket bu lun mak tadýr. R DURUU : yrýk nizamlý 4 katlý yapý müsadesi almaktadýr. Bina yüksekliði H= m, Bina derinliði=i=-(k+h/2), Ön bahçe mesafesi: K= 5.00 m, Komþu bahçe mesafesi= 3.00, arka bahçe mesafesi= H/2'dir. KIET : ,00 T Birinci Satýþ günü: :00-10:10 Saatleri arasýnda kinci Satýþ günü : :00-10:10 Saatleri arasýnda Ba lý ke sir d li ye si 2. c ra ü dür lü ðü Ka le mi d re sin de çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la - cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la u ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn dai - kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra - nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e - di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te - ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2)- r týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'sinis pe tin de na kit ve ya bu mik - tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di - ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ tan ü te vel lit Bin de 4,95 i ha le dam ga res - mi, KDV i le 1/2 ta pu harç ve mas raf la rý lý cý ya, 100,00 T i çin üz de 0,02 a þan ký sým i çin üz de 0,01 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3)- po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým - dýr. k si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5)- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6)- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la ü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (c. fl. K. 126) (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ö net men lik Ör nek No: 27 K'nun 127. D DE E GÖ RE S TIÞ NI NIN TEB Ð d res le ri ta pu da ka yýt lý ol ma yan a la ka dar la ra gön de ri len teb li gat la rýn teb lið im kân sýz lý - ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teblið yerine kain olmak üzere ilanan teblið olunur B: T. C. BIKESR 2. CR ÜDÜRÜÐÜNDEN (TÞINZ ÇIK RTIR NI) TZE uhterem kardeþlerimiz zam, Hâmid, yþe ve Sükeyne'nin kardeþi, deðerli kardeþlerimiz Bahadýr ve Betül'ün babasý, Nur Talebesi ziz kardeþimiz unus ýlmaztürk'ün vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý llah'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Düzce eni sya Okuyucularý e se le buy sa ben po pü lis tim ar ka daþ! Refleks... De fac to dik ta tör: ta türk TTÜRK NED? Bel ki de me se le, ta türk ün ne o lup ol ma dý ðý ný ger çek - ten bil mek is te yip is te me - me miz le il gi li. uð la lý yýl lar ca Ö zalp a mey dan o ku - ma ya ve bir man tý ðý, bir po li ti ka yý sim ge le - me ye de vam et ti...

7 DÜN 11 KSI 2011 CU 7 Bos na da Grba vit sa Ca na va rý na 18 yýl ha pis H BER ER n BOS N-HER SEK Dev let ah ke me si, 1992 yý lýn da Sa ray bos na nýn Grba vit sa ve Vrat sa semt le rýn de iþ le di ði sa vaþ suç la rýn dan do la yý es ki Sýrp as ker Sa þa Ba rý ça nin e 18 yýl ha pis ce za sý ver di. Sa ray bos na nýn Grba vit sa sem tin de ö zel lik le ka dýn ve ço cuk la ra yö ne lik iþ le di ði kor kunç suç lar dan do la yý Grba vit sa Ca na va rý o la rak bi li nen ve ha len mah ke me si de vam e den Ve se lin Vla ho viç in yar dým cý la rýn dan Ba ri ça nin in, Bos na-her sek Dev let ah ke me si nde bu gün du ruþ ma sý ya pýl dý. ah ke me Baþ ka ný E ni da Ha ci o me ro viç, sa ný ðýn, 1992 yý lý nýn Tem muz a yýn da Ve se lin Vla ho viç le Grba vit sa da ki bir ev den ay ný a i le nin 5 men su bu nu Vrat sa ya gö tür dü ðü, bu ra da mal var lýk la rý na el koy duk la rý ný ve e sir le rin a ra sýn dan 3 ki þi yi öl dür dük le ri ni be lirt ti. Ha ci o me ro viç ay rý ca, sa nýk Ba ri ça nin in e sir tut tu ðu ve bir çok kez te ca vüz et ti ði mað dur ka dý nýn da da va sü re cin de giz li ta nýk o la rak din len di ði ni ve di ðer giz li þahitlerin i fa de le riy le de sa ný ðýn suç la rý nýn ispat lan dý ðý ný söy le di. Saraybosna / a a Es ki Baþ ba kan El ah mu di a dil yar gý la na cak n B NIN es ki Baþ ba ka ný El Bað da di El ah mu di nin i a de si ha lin de a dil yar gý la na ca ðý bil di ril di. ib ya U lu sal Ge çiþ Kon se yi nin (UGK) Baþ ka ný us ta fa b dül ce lil, ib ya hal ký na kar þý ey lem le ri ne rað men, ön ce El ah mu di ye gü ven li bir yer, da ha son ra a dil yar gý la ma ga ran ti e de cek le ri ni be lirt ti. Tu nus mah ke me si, ön ce ki gün El ah mu di yi ib ya ya i a de et me ka ra rý al mýþ tý. ah ke me, El ah mu di nin ül ke ye ya sa dý þý yol lar dan gir di ði i çin sý nýr dý þý e dil me si ge rek ti ði ne ka rar ver miþ ti. El ah mu di, ðus tos a yýn da ib ya yý terk e de rek Tu nus un Cer be da sý na git miþ, da ha son ra Tu nus ma kam la rýn ca tu tuk lan mýþ tý. ib ya da dev rik li der u am mer Kad da fi nin öl dü rül me sin den son ra a çýk la ma ya pan El ah mu di nin a vu ka tý, mü vek ki li nin çok þey bil di ði i çin öl dü rül mek is ten di ði ni be lir te rek, o ne den le ib ya ya i a de e dil me me si ni is te miþ ti. Bingazi / a a U NES CO, Ev li ya Çe le bi yi u nut ma dý n BR EÞ Þ il let ler in Bi lim, Kül tür ve E ði tim Teþ ki la tý U NES CO nun gi ri þi miy le, Ev li ya Çe le bi nin 400. do ðum yýl dö nü mü do la yý sýy la 14 Ka sým- 11 ra lýk 2011 ta rih le ri a ra sýn da Pa ris te bir di zi faaliyet dü zen le ne cek. U - NES CO, E kim 2009 da dü zen le nen 35. Ge nel Kon fe ran sý sý ra sýn da, Ev li ya Çe le bi nin 400. do ðum yýl dö nü mü, dö ne min de U NES CO nun ir ti bat lan dý rý la bi le ce ði kut la ma et kin lik le ri a ra sý na ka bul et miþ ti. Paris / a a BD Dý þiþ le ri Ba kan ar dým cý sý Jef frey Fet man: Ne re dey se bütün rap li der ler ay ný þe yi di yor; E sad re ji mi son er me li. Su ri ye de de ði þim ka çý nýl maz dedi. OB ÖNETNE GÖRE BEÞÞR ESD IN GÜNER SII BD' ETKER SURE'E ÖNEK PTIRIRIN ETK ODUÐUNU BERTEREK, SURE DEVET BÞKNI'NIN GÜNERN SII GÖRÜOR. BD yet ki li ler, Su ri ye ye yö ne lik BD ve B yap tý rým la rýn et ki li ol du ðu nu söy le di. Dý þiþ le ri Ba kan ar dým cý sý Jef frey Fet man i le Ha zi ne Ba kan lý ðý yet ki li si u ke Bro nin, Se na to da yap týk la rý a çýk la ma lar da, e ko no mik yap tý rým lar ve rap Bir li ði mu ha le fe ti nin Þam re ji mi ni sars tý ðý müd det çe Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn gün le ri nin sa yý lý ol du ðu nu id di a et ti. Felt man ve Bro nin, BD ve B nin yap tý rým la rý nýn za ten e ko no mi si so run lar i çin de ki Su ri ye yi sý kýþ týr dý ðý ný, ay rý ca, ar tan sa yý da rap ýn, Su ri ye yi mah vet ti ði ge rek çe siy le Beþ þar E sad ýn git me si ni is te di ði ni ö ne sür dü. Was hing ton / a a Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad TZE RP DERER, SURE DERNE SIÐIN TEKF EDOR RP li der le rin, is ti fa et me ye ik na i çin Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a sý ðýn ma tek li fin de bu lun du ðu bil di ril di. BD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn Or ta do ðu iþ - le rin den so rum lu ba kan yar dým cý sý Jef - frey Felt man, Se na to da yap tý ðý ko - nuþ ma da, Ne re dey se tüm rap li der - ler ay ný þe yi di yor; E sad re ji mi son er - me li. Su ri ye de de ði þim ka çý nýl maz de di. Felt man, rap li der le rin E sad ýn sa kin ce ve hýz la git me si i çin sý ðýn ma tek lif et me ye baþ la dýk la rý ný söy le di. vrupa Parlamentosu illetvekili Paul urphy k ti vist le ri tu tuk la yan s ra il e P pro tes to su n R RIN D v ru pa Par la men to su mil let ve ki li nin de bu lun du ðu Gaz ze ye yar dým gö tü ren ge mi ler de ki ak ti vist le ri tu tuk la yan s ra il e tep ki ler bü yü yor. Tür ki ye den yo la çý kan r lan da ve Ka na da yar dým ge mi le ri Gaz ze ye u la þa ma dan s ra il ta ra fýn dan dur du rul muþ tu. ol cu lar a ra sýn da bu lu nan v ru pa Par la men to su il let ve ki li Pa ul urphy nin ha la sa lý ve ril me miþ ol ma sý Brük sel de pro tes to la ra se bep ol du.s ra il e ka nun suz gir di ði ni id di a e den bel ge ye im za at ma yý red de den urphy, tu tuk lan dý ðý 4 Ka sým dan bu ya na sa de ce 3 da ki ka lýk bir te le fon gö rüþ me si ya pa bil di. urphy nin P de ki mes lek taþ la rý Brük sel de ki s ra il Bü yü kel çi li ði nin ö nün de bir pro tes to gös te ri si ya pa rak, bü tün tu tuk lu la rýn he men sa lý ve ril me si ni ta lep et ti ler. ra la rýn da 5 P mil let ve ki li nin de bu lun du ðu pro tes to da s ra il te lin e di lir ken, 2 ge mi de tu tuk la nan yak la þýk 20 ki þi nin kö tü mu a me le gör dü ðü kay de dil di. r lan da ge mi si V Sa o ir se ve Ka na da ge mi si Tah rir Tür ki ye den yo la çýk týk tan son ra s ra il ko man do la rýn ca dur du rul muþ ve ge mi ler de ki 20 ki þi tu tuk lan mýþ tý. Brüksel / cihan ran'ýn dinî lideri yetullah li Hameney Ha me ney den BD ve s ra il e sert u ya rý n RN IN di nî li der ye tul lah li Ha me ney, ül ke si nin nük le er te sis le ri ne sal dý rý dü zen len me si du ru mun da ya ný týn a ðýr o la ca ðý ný BD i le s ra il e bil dir di. Ha me ney, Düþ man la rý mýz, ö zel lik le Si yo nist re jim (s ra il), BD ve or tak la rý bi zi bir bi çim de teh dit e der ve sal dý rýr sa cevabý de mir to kat lar la, yum ruk la a ðýr o la cak týr de di. Ha me ney, Dev rim u ha fýz la rý ve or du nun ül ke yi sa vun ma da en ke sin ya ný tý ver me ye her za man ha zýr ol du ðu nu bil dir di. ran, nük le er te sis le rin de a raþ týr ma la rýn e lek trik ü re ti mi ne bað lý ol du ðu nu, BD ve yan daþ ül ke ler le U lus la ra ra sý tom E ner ji si Ku ru mu nun kuþ ku lan dý ðý gi bi a tom bom ba sý i mal pla ný ta þý ma dý ðý ný i le ri sü rü yor. Tahran / a a Protestocular, Biz yüz de 1 in çý kar la rý ný ko ru ya cak ka rar la ra kar þý yýz diyor Wall Stre et pro tes to cu la rý Was hing ton a yü rü yor BD DE ge lir da ðý lý mý e þit siz li ði ni, Wall Stre et i, ban ka la rý, e ko no mi po li ti ka la rý ný pro tes to e den Wall Stre et i þ gal Et ey lem ci le rin den 25 ki þi lik bir grup Was hing ton a yü rü mek ü ze re yo la çýk tý. Zuc cut ti Par ký ný 17 Ey lül den be ri ken di le ri ne me kan e di nen pro tes to cu lar dan 25 ki þi lik grup 2 haf ta lýk yü rü yü þün ar dýn dan Was hing ton a var ma yý plan lý yor. Pro tes to cu lar Zuc cut ti Par ký ndan al kýþ lar eþ li ðin de ay rý la rak New Jer sey e ya le ti ne git mek ü ze re Bat tery Park i ma ný na yü rü dü. ü rü yüþ sý ra sýn da el le rin de me ri kan bay rak la rý o lan ve sýrt la rýn da uy ku tu lum la rý ta þý yan pro tes to cu lar dan ba zý la rý a çýk la ma lar da bu lun du. ek si ka a sýl lý me ri ka lý Co lo gi no da 23 Ka sým da BD Kon gre si nin ver gi ke sin ti le ri ni u zat may la il gi li top lan tý sýn dan ön ce Was hing ton da ol ma yý plan la dýk la rý na de ði ne rek, Biz yüz de 99 u tem sil e di yo ruz, yüz de 1 in çý kar la rý ný ko ru ya cak ka rar la ra kar þý yýz de di. Co lo gi no, di zin de bir so run ol du ðu nu, an cak Was hing ton a ka dar yü rü me ye ka rar lý ol du ðu nu i fa de et ti. New ork / a a uhterem dostumuz Taylan Bilgel'in kardeþi Cemþit yhan Bilgel'in vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. n gi liz ord lar Ka ma ra sý nda TH ye ö dül n N G Z Par la men to su nun üst ka na dý o lan ord lar Ka ma ra sý nda dü zen le nen ö dül tö re nin de, Türk Ha va ol la rý (TH) üç ö dü le lâ yýk gö rül dü. n gil te re nin e ko no mik ve kül tü rel ha ya tý na kat ký sað la yan s ya lý la rýn kur du ðu si an Gu ild i sim li or ga ni zas yo nun ord lar Ka ma ra sý nda dü zen le di ði ö dül tö re ni ne, Ba tý Brom wich or du Tar sem King ev sa hip li ði yap tý. Tö re ne, Tür ki ye nin on dra Baþ kon so lo su h met De mi rok ve e þi r zu De mi rok, TH Pa zar la ma ve Sa týþ Baþ ka ný Sez gin Sað lam, TH on dra ü dü rü Nec det Þark, TH Bir ming ham ü dü rü us ta fa ýl dý rým ve çok sa yý da da vet li ka týl dý. Tö ren de, Hin dis tan a hiz met le rin den do la yý TH ye 2011 v ru pa nýn En yi Ha va yo lu, TH Ge nel ü dü rü Te mel Ko til i le TH Pa zar la ma ve Sa týþ Baþ ka ný Sez gin Sað lam a da dost luk ö dül le ri ve ril di. ondra / a a TZE uhterem kayýnpederim H. Þevket lbay'ýn yeðeni, kayným li lbay'ýn amcasýnýn oðlu Fikret ve Hikmet lbay'ýn aðabeyi ehmet lbay'ýn vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý llah'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. bdullah lmak, Gül lmak

8 8 11 KSI 2011 CU HBER Türkiye nin B ye üyeliði birliðe ciddî katký yapar ca ni as ya.com.tr kýl la nýr mý yýz? Ümit siz li ðe ka pý aç ma mak i çin Biz a dam ol - ma yýz de mek is te me dik, a ma hâl ve gi diþ ma a le sef bi raz öy le o la ca ðý ný gös te ri yor. 23 E kim 2001 gü nü Van ýn Er ciþ il çe sin de 7.2 bü yük - lü ðün de bir dep rem mey da na gel di. Hak lý o la rak bü tün Tür ki ye yar dý ma koþ tu. Her ke sin di lin de þu te men nî var dý: n þa al lah bu fe lâ ket ak lý mý zý ba þý - mý za al ma mý za ve si le o lur, ge rek li ders le ri a lý rýz! ra dan 15 gün geç ti, bu de fa Çar þam ba ge - ce si (9 Ka sým 2011) Van da, mer ke zi Ed re mit o lan 5.6 bü yük lü ðün de bir dep rem da ha mey - da na gel di. Ve ma a le sef gö rül dü ki ib ret ve ders al ma mý þýz! Ta mam, kur tar ma ça lýþ ma la rý nok ta sýn da i ler le me kay det mi þiz, a ma dep rem ön ce si ted bir nok ta sýn da ye rin de sa yý yo ruz. s lýn da, dep re mi ve ne ti ce le ri ni sa de ce mad dî se bep ler le i zah et me nin ne ka dar zor ol du ðu da, bu ve si le i le an la þýl mýþ ol du. Her ke sin ak lýn da þu so ru var: 7.2 lik nis be ten bü yük dep rem de yý kýl ma - yan bir bi na, na sýl ol du da da ha kü çük o lan 5.6 lýk bir dep rem de yer le bir ol du? El bet te uz man kim lik li ki þi ler çe þit li a çýk la - ma lar ya pý yor, a ma hiç kim se nin tam ik na ol - du ðu nu zan net mi yo ruz. Çün kü ya pý lan a çýk la - ma lar ay rýn tý da bo ðu lup ka lý yor. e se lâ, son dep rem de yý ký lan o tel; Er ciþ dep re min nde faz la ya ra al ma mýþ. Du var la rýn da çat lak o luþ - muþ, a ma a na ta þý yý cý ko lon ve ki riþ ler de göz le gö rü len bir tah rip yok muþ. Ni te kim, ge rek ga - ze te ci ler ve ge rek se kur tar ma e kip le ri nin bir kýs mý da sað lam di ye bu o tel de ka lý yor muþ. Bir nok ta da ha dik kat çe ki ci: 7.2 lik dep rem de sað lam çý kan o tel, ke li me nin tam an la mýy la yer le bir ol muþ. 7.2 lik dep rem de bu na ben zer þe kil de bir o kul yer le bir ol muþ, sa de ce ça tý sý kal mýþ tý. 4 kat lý o te lin de tek kat a i ne cek þe kil de un u fak ol - ma sý ný sa de ce mad dî se bep ler le a çýk la mak ko lay de ðil. Or ta da bir i kâz var, a ma bu i kaz he pi mi ze... kâz he pi mi ze, çün kü ba þý mý za ge len mu sî - bet ler de ders ve ib ret al mý yo ruz. Gö zü mü ze so ku lur ca sý na ya þa nan a pa çýk ha di se le ri il lâ ki mad dî se bep ler le a çýk la ma nok ta sýn da i nat e di - yo ruz. Ge len u mu mî mu sî bet le rin, he pi mi zin ha ta sý nýn bir ne ti ce si o la bi le ce ði ni ni çin ak lý - mý za ge tir mek is te mi yo ruz? Ha ta mý zýn far ký na va rýp, tev be et sek ne kay be de riz? Er ciþ dep re mi nden son ra Prof. Dr. Hay red - din Ka ra man þöy le yaz mýþ tý: cý mýz bü yük, a - ma ku su ru muz da var! y ný a cý la rý ya þa ma mak i çin a lý na cak ted bir ler a ra sýn da ma ne vi o lan la rý da var: Baþ ta na maz ol mak ü ze re çe þit li i ba det - ler, du â lar, ak ra ba ya il gi (sý la-i ra him), ih ti ya cý o lan la ra her tür lü yar dým... Bun lar da ka za la rý ve be lâ la rý de fet me ye ya ra yan ma ne vi ted bir - ler dir. (e ni Þa fak, 27 E kim 2011) Bu nok ta da i la hi yat çý la ra da bü yük gö rev dü - þü yor. Her za man, a ma bil has sa böy le fe lâ ket gün le rin de in san la rý bil gi len di ri ci a çýk la ma lar ya pýl ma sý lâ zým. Na sýl ki dep rem uz man la rý çý kýp ken di le ri ne gö re i zah lar da bu lu nu yor lar; ben zer þe kil de i la hi yat çý lar da bu ha di se le ri yo - rum la ma lý. Ki, in san lar tat min o la bil sin. Dep- rem uz man la rý na ku lak ve ren ler o la ca ðý gi bi, i lâ hi yat çý lar ý din le yen ler de o la cak týr. s lýn da i la hi yat çý lar her za man ko nuþ ma lý, böy - le ha di se le rin te sa düf ler le i zah e di le me ye ce ði ni an - lat ma lý. n lat ma lý ki, mu sî bet za ma nýn da ya pý lan de ðer len dir me ler yer li ye ri ni bul sun. De li lik e dip, ha di se le rin ar ka sýn da ki u ya rý la rý gör mez den gel me ye lim. k si ne, a kýl lý lýk e dip, her da di se den ders ve ib ret a la lým... Erbakan Külliyatý, yayýna hazýrlanýyor ESK Baþbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan ýn 85 yýllýk hayatýna sýðdýrdýðý 70 eseri, Saadet Partisi tarafýndan bir külliyatta toplanýyor. aklaþýk 5 bin sayfalýk külliyatta Erbakan ýn illi Görüþ ile ilgili politika ve düþüncelerinden çevirilerine, akademik çalýþmalarýndan konferanslarda yaptýðý konuþmalara birçok eser bulunacak. Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, Erbakan ýn hayatý boyunca yazdýðý ya da Saadet Partisinin Erbakan ýn konferanslarýndaki konuþmalarýný bastýðý yaklaþýk 70 civarýnda kitap olduðunu söyledi. Çetinkaya, külliyatta yer alacak ve dijital ortama aktarýlan eserlerin bir kýsmýnýn Erbakan ýn kendi teknik kitaplarý ve doktora tezleri, bir kýsmýnýn mühendislikle ilgili kaleme aldýðý yazýlar, bir bölümü de tercüme ettiði kitaplar olduðunu ifade etti. Bu eserler dýþýnda Erbakan ýn hayatý boyunca verdiði konferanslar ve siyasi düþünceleriyle ilgili yazdýðý kitaplarýn da bulunduðunu bildiren Çetinkaya, söz konusu kitaplarýn çoðununun parti teþkilâtlarý tarafýndan basýlsa da bilinmediðini, bir kýsmýný ise çeþitli yayýnevlerinin kendi iradeleriyle bastýðýný bildirdi. Çetinkaya, Þu an hazýrlýk aþamasýndayýz. etiþtirebilirsek hocanýn vefatýnýn yýl dönümü olan 27 Þubat ta eser basýlmýþ ve yayýmlanmýþ hale gelmiþ olacak dedi. Çetinkaya, külliyatýn ticari satýþýnýn da yapýlacaðýný belirtti. nkara / aa KDENZ ÇN BRK'' TOPNTISIND KONUÞN ÇEVRE VE ÞEHRCK BKNI ERDOÐN BRKTR, TÜRKE'NN B'E ÜEÐNN BRÐE CDDÎ KTKIR PCÐINI VURGUDI. ÇEVRE ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Türkiye nin B ye üyeliðinin birliðe ciddi katkýlar yapacaðýný kaydetti. Bayraktar, kdeniz çin Birlik kapsamýnda düzenlenen, 1. Sürdürülebilir Kentsel Geliþim Bakanlar Toplantýsý na katýlmak üzere geldiði Fransa nýn Strasbourg kentinde, Diyanet þleri Türk slam Birliðinin (DTB) bayramlaþma programýný katýldý. DTB binasýnda düzenlenen ve Strasbourg Baþkonsolosu Zeynep Sibel lgan ile Strasbourg Din Hizmetleri taþesi Fazlý rabacý nýn da katýldýðý programda konuþan Bayraktar, her bakýmdan vrupa yla bütünleþen Türkiye nin B ye v ru pa Par la men to su Baþ kan ar dým cý sý i gu el n gel ar ti nez üyeliðinin birliðe ciddi katkýlar yapacaðýný kaydetti. Bayraktar, þöyle konuþtu: nþallah vatanýmýz vrupa nýn birliðine, dirliðine de çok ciddi fayda saðlayacak. Þu çok iyi bilinmelidir ki, dünyanýn neresinde olursa olsun yoksul insanlar mutlu olmadýkça, refaha ulaþmadýkça, yeterince karný doymadýkça dünya rahata eremez. Geliþmekte olan, kalkýnmakta olan ve yaný baþýnýzda her bakýmdan vrupa yla bütünleþmiþ bir ülkenin vrupa nýn dýþýnda tutulmasýyla vrupa zarar eder, kar etmez. vrupa gerçekten saðduyulu olsa, akýllý bir fikir öne çýksa bizi hemen B ye alýr. B bundan güçlenir. Dünyanýn en büyük ekonomisi DEOKRS DUÂENER ÖNCE N BKSIN BUGÜNKÜ Portekiz ve spanya da üslümanlar asýrlarca hüküm sürerken Hýristiyan ve ahudilerin kültürlerini koruyabildiklerini, Endülüs ün ise Hýristiyan hakimiyetine geçtikten sonra slam medeniyetinin izlerinin acýmasýzca silindiðini anlattý. Buna karþýn üslüman ülkelerinde bugüne kadar ahudi ve Hýristiyan topluluklarýnýn varolageldiðini hatýrlatarak bunun üzerine düþünülmesi gerektiðini söyledi. Günümüzde ise raplara demokrasi dersini vermeye çalýþanlarýn evvela aynaya bakmalarý gerektiðini söyleyerek konuþmasýna devam eden artinez, Daha düne kadar ülkelerimizde Frankolar, Salazarlar insanlara kan kusturdu. Demokrasi duayeniyim diyenler aynaya bakmalý. Herkes demokrasiyi öðrenme sürecinde, bu konuda ancak karþýlýklý yardýmlaþma söz konusu olabilir, ders vermek kimsenin haddi deðil diye konuþtu. stanbul / eni sya Hak-þ te ör güt len me se fer ber li ði baþ la ya cak HK-Þ Ge nel Baþ ka ný ah mut rs lan, yýl la rý a ra sýn da ki dört yýl lýk dö ne mi kap sa yan yol ha ri ta sý ný be lir le - dik. Ör güt len me yi sen di kal bir so rum lu - luk o la rak gö rü yo ruz ve ö nü müz de ki dö - nem de bir ör güt len me se fer ber li ði baþ la - ta ca ðýz de di. rs lan, yap tý ðý a çýk la ma da, E kim ta rih le ri a ra sýn da ya pý lan 12. O la ðan Ge nel Ku rul da Hak-þ in viz yo - nu nu ve yol ha ri ta sý ný or ta ya ko yan ka rar lar al dýk la rý ný söy le di. rs lan, Ge nel Ku rul da a lý nan Hak-þ, Ü ye Sa yý - sý ný r tý ra rak Bü yü me ye De vam E de - cek tir baþ lýk lý 4 nu ma ra lý ka ra rý ný ha týr - lat tý. ah mut rs lan, Hak-þ o la rak top - lu mun tüm ke sim le ri ne ve tüm sek tör le - ri ne hi tap et mek is te dik le ri ne i þa ret e de - rek, her ke sin HaK-þ te ken di si ne a it bir þey bul ma sý ný is te dik le ri ni an lat tý. rs - lan, þöy le de vam et ti: Ge nel Ku ru lu mu - zu bir mi lat o la rak al dýk ve ye ni fa a li yet dö ne min de ö nü mü ze bü yük bir he def koy duk. Ü ye sen di ka la rý mý zýn sa yý sý ný ve et kin li ði ni ar týr ma yý he def li yo ruz. Biz, ör güt lü lü ðün ne ka dar ö nem li bir hak ve so rum lu luk ol du ðu nu çok i yi bi li yo ruz. Ör güt le ne me yen bü tün e mek çi le rin ü - ze ri miz de hak ký ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. Biz, bü tün e mek çi le re u laþ ma so rum lu - lu ðu muz ol du ðu nu bi li yo ruz. Bu i nanç la ha re ket e di yo ruz. n ka ra / a a olur. Bulgaristan ý al, Romanya yý al arkasýndan Ukrayna yý al Türkiye yi alma, bu doðru deðil kardeþlerim. Bayraktar, her fýrsata yurt dýþýnda yaþayan Türk vatandaþlarýyla bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini, böyle bir programa katýlmaktan memnuniyet duyduðunu söyledi. aklaþýk 4 ay önce iktidara gelen yeni hükümetin çok ciddi sýkýntýlar yaþadýðýna da iþaret eden Erdoðan Bayraktar, terörün son günlerde artmasýnýn boþuna olmadýðýný ifade ederek, buna karþýn ne pahasýna olursa olsun terörü bitirmeye kararlý olduklarý mesajý verdi. Strasbourg/aa V RU P Kon se yi ve B e de ni yet ler t ti fa ký nýn or tak la þa dü zen le di ði iz bon Fo ru mun da, rap ül - ke le rin de ki ge liþ me ler tar tý þýl dý. Tür ki ye yi tem si len ar ma ra Be le di ye ler Bir li ði U lus la ra ra sý þ bir li ði Di rek tö rü u rat Da o u dov un ka - týl dý ðý o tu rum da, rap ül ke le - rin de de mok ra tik leþ me nin des tek len me si ge rek ti ði sa vu - nu lur ken, v ru pa Par la men - to su Baþ kan ar dým cý sý i - gu el n gel ar ti nez, v - ru pa, hoþ gö rü ko nu sun da ken di ni sor gu la ma lý de - di. Her se ne Ka sým a yýn da üst dü zey ka tý lým la dü - zen le nen iz bon Fo ru mu nun bu yýl ki ko nu su rap Ba ha rý ol du. v ru pa Kon se yi, Bir leþ miþ il let ler, v ru pa Ko mis yo nu, v ru pa Par la men to su, rap i gi tem sil ci le ri nin ka tý lý mý i le ger çek leþ ti ri len Fo - rum da, rap dün ya sýn da ki ge liþ me ler ma sa ya ya tý - rýl dý. ar ma ra Be le di ye ler Bir li ði U lus la ra ra sý þ bir li - ði Di rek tö rü ve v ru pa Kon se yi Ku zey-gü ney Te - fek kür Gru bu ü ye si u rat Da o u dov, Tu nus o tu ru - mu na mo de ra tör o la rak da vet e dil di. Fo ru mun baþ kan lý ðý ný B e de ni yet ler t ti fa ký ük sek Tem sil ci si ve Por te kiz es ki Dev let Baþ ka ný Jor ge Sam pa i o ya par ken, top lan tý ya Tür ki ye nin iz - bon Bü yü kel çi si li Sa vut da ka týl dý. v ru pa Par la - men to su Baþ kan ar dým cý sý i gu el n gel ar ti - nez yap tý ðý ko nuþ ma da v ru pa nýn hoþ gö rü ko nu - sun da ken di si ni sor gu la ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Terörün arkasýnda kimlerin olduðunu çok iyi biliyoruz BRKTR Terörün artmasý boþuna deðil kardeþlerim. Bak biz 4 aydýr hükümet olduk, 4 aydýr çok ciddi sýkýntýdayýz. Bunlarýn arkasýnda kimlerin olduðunu, terörün nasýl bu kadar çok azdýðýný, nasýl beslendiðini çok iyi biliyoruz. Onlara çok girecek deðilim ama Türkiye gerçekten kalkýnýyor. Terörü bitireceðiz. Zaten terörün bittiðinin ayak izlerini hissediyoruz. nþallah güzel günler gelecek ifadelerini kullandý. Türkiye nin son 9 yýllýk süre zarfýnda ciddi bir geliþme gösterdiðini belirterek, Siyaset olarak kesinlikle söylemiyorum ama son 9 yýlda llah bize yardým etti ve Türkiye çok geliþti. rtýk IF den para alan ülke deðiliz. IF ile olan borcumuzu 30 milyardan 4 milyar dolara düþürdük dedi. vrupa, kendisini SORGUI ZBON FORUUND KONUÞN VRUP PRENTOSU BÞKN RDICISI GUE NGE RTNEZ, VRUP'NIN HOÞGÖRÜ KONUSUND KENDSN SORGUSI GEREKTÐN SÖED. Soðuk ve yaðýþlý hava geliyor Türkiye, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisine girdi. Hava sýcaklýðý, bugün ve Cumartesi günü ülke genelinde 4 ila 6 derece azalacak. Devlet eteoroloji þleri Genel üdürlüðü yetkililerinden alýnan bilgiye göre, yurdun Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisine gireceði tahmin ediliyor. Karadeniz kýyýlarýnda yaðmur þeklinde baþlayacak yaðýþlarýn, zamanla Karadeniz in iç kesimleri, ç nadolu nun kuzeydoðusuyla Doðu nadolu da karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde olmasý bekleniyor. Hava sýcaklýðýnýn bugün ve 12 Kasým Cumartesi günü ülke genelinde 4 ila 6 derece azalacaðý öngörülüyor. etkililer, kuvvetli yaðýþ, fýrtýna ve soðuk havanýn oluþturabileceði olumsuzluklara karþý vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý gerektiðini bildirdi. nkara / aa vrupa Konseyi, cezaevlerindeki tecrit hücre uygulamasýnýn azaltýlmasýný istiyor. Tec rit hüc re uy gu la ma sý mah kûm la rý tah rip e di yor V RU P Kon se yi bün ye sin de fa a li yet gös te ren v ru pa þ ken ce ve Kö tü u a me le i le ü ca - de le Ko mi te si, ü ye ül ke ler den, ce za ev le rin de tec rit hüc re uy gu la ma sý nýn en as ga ri dü ze ye in di ril me si ni is te di. Ko mi te nin yýl lýk ra po run - da, tec rit hüc re uy gu la ma sý nýn sa de ce ö zel du rum lar i çin ve ký sa sü re li o la rak uy gu lan ma - sý çað rý sý ya pýl dý. Tec rit hüc re uy gu la ma sý nýn, mah kum lar ü ze rin de cid dî ak li, fi zi ki ve sos - yal tah ri bat yap tý ðý u ya rý sýn da bu lu nu lan ra - por da, tec rit hüc re ce za sý sý ra sýn da in ti har e - den mah kum sa yý sý nýn, di ðer mah kûm la ra gö - re çok da ha faz la ol du ðu na i þa ret e dil di. Ra - por da, ö zel lik le ba zý ü ye ül ke ler de gö rül dü ðü gi bi mah ke me le rin de tec rit hüc re ce za sý ver - me me le ri is ten di. i ne ra por da, tec rit hüc re ce za sý nýn ce za e vin de sa de ce di sip lin suç la rýy la sý nýr lan dý rýl ma sý ve bu nun da 14 gü nü geç me - me si tav si ye e dil di. Ba ðým sýz uz man lar dan o - lu þan ko mi te, ha ber ver me den ve i zin al ma dan ü ye ül ke ler de ki ce za e vi ve ka ra kol la rý tef tiþ et - me hak ký na sa hip. Stras bo urg / a a Fran sa ya v ru pa Sos yal Þar tý ný ih lâl suç la ma sý V RU P Kon se yi bün ye sin de fa a li yet gös te - ren v ru pa Sos yal Hak lar Ko mi te si, ge çen yýl top lu hal de Ro man la rý sý nýr dý þý e den Fran - sa yý, v ru pa Sos yal Þar tý ný ih lal et mek le suç la dý. Ko mi te nin ra po run da, Fran sa nýn, 2010 yý lýn da v ru pa Sos yal Þar tý nýn ay rým cý - lý ðýn en gel len me si ve ko nut e din me hak kýy - la il gi li mad de le ri ni ih lal et ti ði bil di ril di. Söz ko nu su ra po ru de ðer len di ren v ru pa Kon se - yi nin ka rar or ga ný ba kan lar ko mi te si, ge le cek top lan tý ya ka dar ko nu i le il gi li Fran sýz hü kü - me tin den sa vun ma is te di. Fran sýz çiþ le ri Ba - kan lý ðý nýn ge çen yýl va li le re gön der di ði ge nel - gey le Ro man kamp la rý nýn da ðý tý lýp, bu ra da ya þa yan la rý top lu hal de sý nýr dý þý et me si ni ta - lep et me si, baþ ta v ru pa Bir li ði Ko mis yo nu ol mak ü ze re, in san hak la rý der nek le rin sert tep ki si ne yol aç mýþ tý. Pa ris / a a

9 H BER 9 11 KSI 2011 CU Di yar ba kýr ca ni si ne 9 kez a ðýr laþ tý rýl mýþ mü eb bet nd R B KIR D 3 O cak 2008 de as ke ri per so ne li ta þý - yan ser vis a ra cý nýn ge çi þi sý ra sýn da dü zen le nen ve a ra la - rýn da KP Di yar ba kýr il let ve ki li O ya E ro nat ýn oð lu E - ren Þa hin in de bu lun du ðu 6 sý öð ren ci 7 ki þi nin ö lü mü, 68 ki þi nin de ya ra lan ma sý na ne den o lan sal dý rý yý ger çek - leþ tir di ði ge rek çe siy le 9 kez a ðýr laþ tý rýl mýþ mü eb bet ha pis ce za sý na çarp tý rý lan sa nýk Er dal Po lat hak kýn da ki ka rar o nan dý. ar gý tay 9. Ce za Da i re si, Di yar ba kýr 5. ðýr Ce za ah ke me sin de gö rü len ve sal dý rý yý ger çek leþ tir di ði id di - a sýy la yar gý la nan sa nýk Er dal Po lat ýn da a ra la rýn da bu - lun du ðu 6 sý tu tuk lu 12 sa nýk la il gi li dos ya da in ce le me si - ni ta mam la dý. 9. Ce za Da i re si ka ra rýn da, sa nýk Er dal Po - lat ýn þe hir mer ke zin de in san la rýn çok ça bu lun du ðu iþ lek bir cad de de, he def le di ði as ke ri ser vis o to bü sü nün geç ti ði sý ra da, bom ba yük lü a ra cý u zak tan ku man day la pat la ta - rak, a ra cýn ya ký nýn da bu lu nan 7 ki þi nin ö lü mü ne ne den ol du ðu nu ha týr lat tý. Di yar ba kýr 5. ðýr Ce za ah ke me si, ka ra rýn da, sa nýk Er dal Po lat ýn TCK nýn Dev le tin bir li ði - ni ve bü tün lü ðü boz mak su çu nu i çe ren 302/1. mad de si u ya rýn ca bir, köy ko ru cu su nun þe hit e dil me si su çun dan bir ve TCK nýn Ta sar la ya rak a dam öl dür mek su çu nu kap sa yan 82/1. mad de si u ya rýn ca da 7 kez ol mak ü ze re top lam 9 kez a ðýr laþ tý rýl mýþ mü eb bet ha pis ce za sý na çarp tý rýl ma sý na ka rar ver miþ ti. Diyarbakýr / a a Bay ra mýn bi lân ço su 62 ö lü, 371 ya ralý nurt ge ne lin de bay ram ta ti li bo yun ca mey da na ge - len tra fik ka za la rýn da 62 ki þi öl dü, 371 ki þi ya ra lan dý. Der le me le re gö re, 5 Ka sým Cu mar te si gü nü mey da na ge len tra fik ka za la rýn da 16 ki þi öl dü, 101 ki þi ya ra lan dý. Kur ban Bay ra mý nýn ilk gü nü en az ka za ya þa nan gün ol du. Ka za lar da 5 ki þi ö lür ken, 55 ki þi de ya ra lan dý. Tra fik ka za la rý bay ra mýn i kin ci ve ü çün cü gün le ri de can al ma ya de vam et ti. Bay ra mýn i kin ci gü nü 16 ki þi - nin öl dü ðü ka za lar da, 71 ki þi ya ra la nýr ken, ü çün cü gün ö lü sa yý sý 14, ya ra lý sa yý sý i se 98 ol du. Bay ra mýn son gü - nün de i se sa at ye ka dar mey da na ge len tra fik ka - za la rýn da 11 ki þi öl dü, 46 ki þi ya ra lan dý. ri fe gü nün - den bay ra mýn son gü nü ak þa mý na ka dar yurt ge ne lin - de mey da na ge len ka za lar da ö len le rin top lam sa yý sý 62 ye, ya ra la nan la rýn i se 371 e u laþ tý. n ka ra / a a Es ki il let ve ki li Zen gin, ve fat et ti nes K Sa a det Par ti si s tan bul il let ve ki li Bah ri Zen gin, ve fat et ti. Has Par ti den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, bir sü re dir kan ser te da vi si gö ren es ki Sa a det Par ti si s tan bul il let ve ki li, Has Par ti GK Ü ye si ve ya zar Zen gin in n - ka ra da ve fat et ti ði be lir til di. Zen gin in ce na ze si nin bu - gün n ka ra dan kal dý rý la ca ðý kay de dil di. Has Par ti Ge - nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ Zen gin in ve fa tý na i liþ - kin þu þun la rý kay det ti: Bah ri Bey, Si ya set çi le re ve genç - le re a ða bey lik ve ön der lik yap tý. Fi kir le rin de ýs rar lý, i þin - de ta kip çiy di. Si ya set o nun i çin fik ri bir mü ca de le i di. Bir lik te Fa zi let ve Sa a det par ti le rin de bu lun duk. Has Par ti yi ku rar ken de bir lik te ol duk ve fik ri di na mik li ðiy le hep ya ný mýz da ol du. U zun za man dýr te da vi gö rü yor du. Ken di si ne Ce nab-ý Hak tan rah met di li yo rum. Baþ ta a i - le si ol mak ü ze re ya kýn la rý na ve ca mi a mý za da sa býr lar te men ni e di yo rum. Zen gin, 1942 de Ki lis te doð du. - TÜ a ki ne Fa kül te si me zu nu o lan Zen gin, a ve ra der gi si ni ku rup ve ge nel ya yýn yö net men li ði ni yap tý. Zen gin, Sa a det Par ti sin den s tan bul mil let ve kil li se çil di. Has Par ti nin ku ru cu la rýn dan o lan Zen gin, par ti nin GK ü ye siy di. Baþ ba kan Er do ðan, HS Par ti ku ru cu su ve GK ü ye si Bah ri Zen gin in ve fa tý ne de niy le e þi Þeb nem Zen gin i a ra ya rak baþ sað lý ðý di le di. n ka ra / a a Þif re be lir ler ken in ce e le yip sýk do ku yun ntek NO O J NN gün de lik ha yat ta kul la ný mý nýn yay gýn - laþ ma sý i le ar týk ne re dey se her ke sin sa hip ol du ðu kul la - ný cý a dý ve þif re ler i be lir ler ken, muh te mel mað du ri yet - ler le kar þý laþ ma mak i çin ko lay ca tah min e di le me ye cek ke li me ve ra kam di zin le ri nin ter cih e dil me si tav si ye e di - li yor. Em ni yet Ge nel ü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni - ze Suç lar la ü ca de le Da i re Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te - sin den der le nen bil gi le re gö re, in ter net ban ka cý lý ðý, kre di kar tý ve ban ka kar tý iþ lem le ri i le in ter net si te le rin de ki hiz met ler den ya rar la na bil mek i çin ge rek li o lan en ö - nem li hu sus lar dan bi ri si ni, kul la ný cý a dý ve þif re sa hi bi ol - mak o luþ tu ru yor. Ço ðu kul la ný cý i se in ter net ban ka cý lý ðý, kre di kar tý ve ban ka kart la rý gi bi çok sa yý da iþ lem a þa ma - sýn da þif re so rul ma sý ný ken di le ri i çin bir en gel gi bi al gý lý - yor ve en gel le re çok ta kýl ma mak i çin ko lay þif re le ri ter - cih e di yor. Gü ven lik ko nu sun da bi linç siz dav ra nýp, ko lay bir þif re ter cih e dil me si i se kö tü ni yet li ki þi le rin i þi ni ko - lay laþ tý rý yor. Ö zel lik le in ter net ban ka cý lý ðý ve kre di kar tý iþ lem le rin de ko lay þif re ter cih e dil me si bü yük mad di za - rar la ra sebep o lu yor. Uz man lar, þif re le rin ö nem li ve ö nem siz o la rak i ki ye ay rý lmasýný öneriyor. dana / a a KIB RIS Rum yö ne ti mi li de ri Di mit ris Hris tof - yas, Kýb rýs so ru nu na çö züm bul ma yý a maç la - yan mü za ke re ler le il gi li o la rak, o lun so nu - nun, bir çýk maz ya da mü za ke re sü re ci nin er - te len me si an la mý na ge le bi le ce ði ni id di a et ti. Hris tof yas, Rum mu ha le fe ti nin ta lep et ti ði, mü za ke re ler de Kýb rýs Türk ve Kýb rýs Rum ta ra fý nýn uz laþ týk la rý nok ta lar bel ge si ni, bil gi sýz dý rý la ca ðýn dan en di þe et ti ði ni be lir - te rek ver me di. Rum ba sý nýn da yer a lan ha - ber ler de, Hris tof yas ýn, O cak a yýn da ki üç lü Kýb rýs zir ve sin den son ra, B Ge nel Sek re te - ri Ban Ki-mu un Rum ta ra fý nýn B dö nem baþ kan lý ðý ve Rum baþ kan lýk se çim le ri ne de - niy le mü za ke re sü re ci ni don dur - ma sý bek len ti sin de ol du - ðu na i þa ret e di - li yor. Hris tof yas, dün, Rum U - lu sal Kon se - yi ne Kýb rýs mü za ke re le ri ve B Ge nel Sek re te ri Bam Kimun ve KKTC Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu i le E kim de New ork da yap tý ðý üç lü zir ve ko nu sun da bil gi ver di, ay rý ca Rum þ çi Sen di ka la rý Kon - fe de ras yo nu nun (SEK) kon gre sin de ki ko - nuþ ma sýn da Kýb rýs so ru nu na de ðin di. Hris tof yas, SEK kon gre sin de yap tý ðý ko nuþ - ma da, be nim sen me ye cek çö zü mün, ya pay ve bo ðu cu tak vim le rin, her tür lü ha kem li ðin ka - bul e dil me si nin söz ko nu su ol ma dý ðý gö rü þü - nü yi ne le di. Di mit ris Hris tof yas, B Ge nel Sek re te ri Ban a, so na var ma nýn her han gi bir çö zü mün em po ze e dil me si an la mý na gel me - ye ce ði ni söy le di ði ni be lir te rek, Ban ýn da ay ný gö rüþ te ol du ðu nu sa vun du. o lun so nu nun bir çýk maz ya da mü za ke re sü re ci nin er te len me si an la mý na ge le bi le ce ði ni id di a e den Hris tof yas, bu nun ger çek leþ me si du ru mun da so rum lu o lan ta ra fýn so rum lu lu - ðu nu yük len me si ve B nin de Se zar ýn hak - ký ný Se zar a ver me si ge re ke ce ði ni kay det ti. H r i s - tof - y a s, Rum U lu sal Kon - se yi top lan tý sýn da da, New ork da ki üç lü gö rüþ me hak - kýn da Rum si ya si le ri bil gi len di re rek, KKTC Cum hur baþ ka ný E roð lu nu uz laþ maz - lýk la suç la dý. HRTOF S IN ÜÇ SE NR O SU Rum ba sý ný na gö re, Hris tof yas top lan tý da, O cak a yýn dan son ra or ta ya çý ka bi le cek du ru - ma i liþ kin o la sý se nar yo la rý gün de me ge tir di. Rum li der, O cak a yýn da ya pý la cak üç lü zir ve kap sa mýn da, üç o la sý se nar yo dan bah se de rek, bun la rý þöy le sý ra la dý: Bir; Üç lü zir ve den son ra B Ge nel Sek re - te ri nin Gü ney Kýb rýs ýn B dö nem baþ kan lý ðý ve baþ kan lýk se çim - le ri ne de niy le mü za - ke re sü re ci ni d o n - dur - ma sý. ki; Çýk maz i lan e dip so rum lu ta ra fý i sim len dir me si. Üç; Uz la þý nok ta la rý ol ma - sa da hi u lus la ra ra sý kon fe rans i lân et me si. Hris tof yas ýn, ilk se nar - yo yu en o la sý se nar yo o la rak gör dü ðü ak ta rýl dý. Ba zý Rum par ti baþ kan la - rý nýn dün kü Rum u lu sal kon se - yi top lan tý sýn da, Kýb rýs Rum ta ra fý i le Kýb rýs Türk ta ra fý a ra sýn da va rý lan uz la þý nok ta la rý nýn dö kü mü nü ta lep et me le ri ger gin li ðe de ne den ol du. Hris tof yas, si ya si le rin bel ge ta le bi ni, bil gi sýz dý rý la ca ðýn dan en di þe et ti ði ni söy le ye - rek red det ti. Bu nun ü ze ri ne, a na mu ha le fet De mok ra tik Se fer ber lik Par ti si (D S) Baþ ka ný Ni kos nas ta si a dis, Hris tof yas ýn Rum par ti baþ kan la rýn dan çok E roð lu na gü ven me si nin ra hat sýz e di ci ol du ðu nu söy le di. Rum ba sý ný, Hris tof yas ýn bel ge ver me me si ni, Baþ kan Hris tof yas sý zýn tý ve ka mu o yu e leþ ti ri le rin den kor ku yor di ye yo rum la dý. efkoþa / a a So ma li yi u nut ma dýk nç IK mü ca de le e den So ma li hal ký na Kur ban Bay ra mýn da bin to na ya kýn et u laþ tý ran Tür ki ye, ül - ke e ko no mi si ne de yak la þýk 7 mil - yon do lar kat ký sað la dý. Tür ki ye ve zer bay can ýn ya ný sý ra Bel çi ka, l man ya ve Hol lan da gi bi v ru - pa nýn çe þit li ül ke le rin de fa a li yet gös te ren on lar ca Türk si vil top lum ku ru lu þu, baþ þehir o ga di þu da yak la þýk 100 bin his se kur ban kes ti. Ke si len kur ban la rýn ta ma mý ný So - ma li den te min e dilerek, his se ba - þý na da or ta la ma do lar üc ret ö de di. ogadiþu / a a a li ye nin in ter net si te si ya yý na gir di nte RÖR ör gü tü nün sal dý rý sý na uð ra yan a li ye Ba kan lý ðý nýn in - ter net si te si, ya yý na gir di.a li ye Ba kan lý ðý yet ki li le rin den e di ni len bil gi ye gö re, Ba kan lý ðýn ku rum sal si te si, dün ak þam sa at i ti ba - riy le ke sin ti siz o la rak ya yý na gir di. Em ni yet Ge nel ü dür lü ðü nün ge rek li in ce le me le ri yü rüt tü ðü be - lir ti lir ken, si te ye yö ne lik sal dý rýy la il gi li n ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý - lý ðý na da suç du yu ru sun da bu lu - nu la ca ðý öð re nil di. Önceki gün aliye Bakanlýðý'nýn in ter net si te si te rör ör gü tü nün sal dý rý sý na uð ra - mýþ ya yýn ke sil miþ ti. n ka ra / a a CHP Gru bu, gen so ru ö ner ge si ni ge ri çek ti nchp, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan hak kýn da ver di ði gen so ru ö ner ge si ni ge ri çek ti. CHP Gru - bun dan, TB Ka nun ve Ka rar - lar Da i re Baþ kan lý ðý na gön de ri len ya zý da, Baþ ba kan Er do ðan hak kýn - da ve ri len gen so ru ö ner ge si nin ge - ri çe kil di ði bil di ril di. CHP, Baþ ba - kan Re cep Tay yip Er do ðan hak - kýn da, CHP li be le di ye le rin, l - man va kýf la rýn dan kre di a la rak te - rör ör gü tü PKK ya yar dým et ti ði... yö nün de ki a çýk la ma la rý ge rek çe siy le gen so ru a çýl ma sý ný is te miþ ti. Bu du - rum da, 15 Ka sým Sa lý gü nü TB Ge nel Ku ru lun da, BDP nin, çiþ le ri Ba ka ný d ris Na im Þa hin hak kýn da ver di ði gen so ru ö ner ge si gö rü þü le - cek. n ka ra / a a CHP li n ce, be del li ye kar þý nchp Grup Baþ kan ve ki li u har - rem n ce, be del li as ker lik le il gi li ça - lýþ ma la ra kar þý çýk tý. n ce, Te rör de vam e der ken, köy lü, fa kir fu ka ra ço cuk la rý al bay ra ða sa rý lýp a i le le ri - ne ge ri ge lir ken, böy le bir pro je doð ru bir pro je de ðil de di. n ce, bu gö rü þün ken di si ne a it ol du ðu - nun al tý ný çi zezerek, par tisini baðlamadýðýný söyledi. n ka ra / a a DI ÞÞ E R Ba ka ný h met Da vu toð lu, Van da - ki dep re min ar dýn dan e ze li ve e be di kar deþ li - ðin yan sý ma sý nýn ya þan dý ðý ný be lir te rek, il - let o la rak zor za man lar da da ha bir ke net le ni - yo ruz de di. Dý þiþ le ri Ba ka ný h met Da vu - toð lu ve e þi Sa re Da vu toð lu, Van da ki te mas - la rý nýn ar dýn dan, dep rem den en çok et ki le - nen mer ke ze bað lý la köy e git ti. Köy lü le rin yo ðun il gi gös ter di ði Da vu toð lu çif ti, ço cuk la - ra bay ram lýk he di ye da ðýt tý. Da vu toð lu, köy muh ta rý ve o kul mü dü rün den bil gi al dý. Ba kan Da vu toð lu, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk - la ma da, dep re min en ba þýn dan i ti ba ren mil let o la rak bü yük bir sý nav ver dik le ri ni söy le di. il let o la rak se fer ber ol duk la rý ný be lir ten Da vu toð lu, þöy le ko nuþ tu: Bü yük bir kar deþ - lik duy gu la rý i çin de kam pan ya lar dü zen len di. Si vil top lum ve res mi ku rum la rý mýz tam bir se fer ber lik ha lin de, kar deþ lik bi lin ci ni ya þat - týk. Dep re min ilk gü nün de baþ ba ka ný mý zýn biz zat gel me sin den son ra ba kan lar o la rak Van lý la rý yal nýz bý rak ma dýk. Bun dan son ra da Van lý kar deþ le ri mi zin ya nýn da o la ca ðýz. Bun - dan son ra ya ra la rý sar ma vak ti. l lah bir da ha böy le a cý lar gös ter me sin. Bu gün bu ra da e ze li ve e be di kar deþ li ði mi zin yan sý ma sý ný ya þý yo - ruz. il let o la rak, zor za man lar da da ha bir ke net le ni yo ruz. cý la rýn sa rýl ma sý i çin her kes ü ze ri ne dü þe ni ya pa cak. Cum hur baþ ka ný mý - zýn ve baþ ba ka ný mý zýn ve di ðer ba kan la rý mý - zýn zi ya re tiy le bir dev let mil let ke net len me si ol du. Bun dan son ra da böy le o la cak. Zi ya ret le rin de ih ti yaç la rýn ye rin de tes pit e - dil di ði ni di le ge ti ren Da vu toð lu, bu ih ti yaç la - rýn kar þý lan ma sý i çin el le rin den ge le ni ya pa - cak la rý ný bil dir di. ak la þan kýþ a yýn da Er ciþ ve Van ý yal nýz bý rak ma ya cak la rý ný be lir ten Da - vu toð lu, þun la rý kay det ti: On la ra yal nýz ol - duk la rý ný his set tir me ye cek, on la rý so ðuk la baþ ba þa bý rak ma ya ca ðýz. Dost luk ve kar deþ li ði - mi zi ya þa ta ca ðýz. Er me ni te rö rün den ha ya tý ný kay be den dip lo mat la rý mý zýn ço cuk la rý na yar - dým i çin ku ru lan Dý þiþ le ri en sup la rý Eþ le ri Der ne ði de Er ciþ e bir o kul ve ya yurt ya pa cak. Ba kan lýk o la rak da ge rek li des te ði ve re ce ðiz. Da vu toð lu, la köy de hiz met ve ren Fa tih Be - le di ye si nin çev re köy le re de hiz met gö tür dü - ðü nü di le ge ti re rek, bir çok be le di ye nin ya ný sý ra si vil top lum ör güt le ri nin çok gü zel fa a li - yet le ri ni gör dük le ri ni söy le di. Van / a a Dýþiþleri Bakaný hmet Davutoðlu, eþi Sare Davutoðlu ile birlikte depremzede ailelerle çay içip sohbet etti.fo TOÐ RF: ZOR ZNRD KENETENORUZ DIÞÞER BKNI HET DVUTOÐU, VN'DK DEPREN RDINDN KRDEÞÐN PEKÞTÐN BERTEREK, ET ORK ZOR ZNRD DH BR KENETENORUZ DED. H BER ER Olayla ilgili 6'sý tutuklu 12 sanýk yargýlanýyordu. TEPSDE TÜRK BRÐI VE EKEK D VU TOÐ U çif ti nin i kin ci du ra ðý i se Pir ga rip kö yü ol du. Bu ra da Da vu toð - lu na tep si de Türk Bay ra ðý ve ek mek su nan 90 ya þýn da ki Çi çek Ir mak, Kürt - çe ko nu þa rak, Bi zim i ki de ðe ri miz var, bi ri ek me ði miz, di ðe ri de bay ra ðý - mýz de di. Ir mak ýn e li ni öp tük ten son ra, ek mek ten bir di lim a lan, bay ra - ðý da ö pe rek al ný na ko yan Da vu toð lu, l lah rýz ký ný zý he lâl ve bol, bay ra ðý ný zý da da im ey le sin kar þý lý ðý ný ver di. Da - vu toð lu, köy zi ya re ti sý ra sýn da, dep - rem den ön ce ke mik i li ði nak li o lan, dep rem de i se ev le ri za rar gör dü ðü i çin i laç la rý ný kul la na ma yan ve Sa re Da vu - toð lu nun gi ri þim le riy le n ka ra Ço cuk Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý He ma to lo ji - raþ týr ma Has ta ne si ne ya tý rý lan Gül can Tan lak ýn a i le siy le gö rüþ tü. Da vu toð lu çif ti, Tan lak ýn ya ný na an ne si nin de ge ti ril me si i çin ça lýþ ma baþ lat tý. CHP, Er ciþ in il ol ma sý i çin ka nun tek li fi ni TB Baþ kan lý ðý na sun du. CHP Ge nel Baþ kan ar dým cý sý ve s tan bul il let ve ki li Sez gin Tan rý ku lu i le ar ka - daþ la rý nýn im za sýy la TB Baþ kan lý ðý na su nu lan tek li fe gö re, Van a bað lý Er ciþ il çe mer ke zi, il mer ke zi ol mak ü ze re, Çal dý ran ve u ra di ye il çe le ri i le bu cak ve köy ler bað lan mak su re tiy le Er ciþ a dýy la bir il ku ru la cak. l de mer - ke zi i da re ta ra fýn dan o luþ tu ru la cak teþ ki la ta a it kad ro la rý, bu dü zen le me nin ya yý mý ta ri hin den i ti ba ren ge çe cek 30 gün lük sü re i çin de ih das et me ye Ba - kan lar Ku ru lu yet ki li o la cak. Er ciþ in ih ti ya cý ný kar þý la mak ü ze re 1 va li, 3 va li yar dým cý sý, 1 il hu kuk iþ le ri mü dü rü kad ro su o luþ tu ru la rak çiþ le ri Ba kan lý ðý - na a it il gi li bö lüm le ri ne ek le ne cek. l de, mer ke zi i da re ta ra fýn dan o luþ tu ru la - cak teþ ki lat la il gi li her tür lü a ta ma iþ lem le ri bu dü zen le me nin yü rür lü ðe gi - ri þin den i ti ba ren ge çe cek 60 gün lük sü re i çin de ta mam la na cak. Bu sü re i - çin de ye ni ku ru lan il ve bu i le bað la nan il çe ler de mer ke zi ve ma hal li i da re le - re a it her tür lü iþ ve iþ lem ler i le i da rî ve ad lî dâ vâ lar ve bun la ra i liþ kin bü tün iþ ve iþ lem ler ha li ha zýr bað lý lýk du ru mu na gö re yü rü tü le cek. Tek li fin ge rek - çe sin de, Er ciþ te, 23 E kim gü nü ya þa nan dep rem fe la ke ti nin Er ciþ in il ol - ma sý ný ar týk zo run lu luk ha li ne ge tir di ði kay de di le rek, Ni te kim Van dep re - min den son ra bu ra da ki ça lýþ ma la rý yö net mek ü ze re baþ ka bir i lin va li si nin Er ciþ te gö rev len di ril miþ ol ma sý bi le baþ lý ba þý na bu ge rek li li ði göz ler ö nü ne ser mek te dir de nil di. 165 bin ci va rýn da ki nü fu suy la, nü fus yo ðun lu ðu a çý - sýn dan 28 il den da ha bü yük bir il çe o lan Er ciþ in, çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn be le di - ye sý nýf lan dýr ma sýn da 170 bin-200 bin nü fus lu be le di ye ler a ra sýn da sa yýl dý ðý i fa de e dil di. Ge rek çe de, da ha ön ce dep rem ler de bü yük za rar gö ren a lo va ve Düz ce7nin il sta tü sü ne yük sel til di ði ha týr la týl dý. n ka ra / a a CHP'DEN ERCÞ'N OSI ÇN TEKF RUR KKTC'DEK ESK TÞINZRINI POTEK VEROR KB RIS I Rum la rýn, Rum hü kü me ti ta ra fýn dan göç men le re yar dým cý ol - mak ve ö de nek sað la mak a ma cýy la o luþ tu ru lan ü kün E þit Pay la þýl - ma sý Ku ru mu na baþ vu ra rak, KKTC de ki es ki ta þýn maz mal la rý ný fi nans man kar þý lý ðýn da i po tek et tik - le ri bil di ril di. Rum Fi le left he ros ga - ze te si nin ha be ri ne gö re, Kýb rýs Rum ke si min de ya þa nan e ko no mik kriz ne de niy le, Rum göç men a i le le rin çe þit li fon lar dan ya rar la na bil mek a - ma cýy la son yýl lar da söz ko nu su ku - ru ma baþ vu ru la rýn da ar týþ göz len di. Ko nu, ec lis Göç men ler Ko mi te - si nin dün kü top lan tý sýn da da e le a - lýn dý ve or ta ya ko nan ve ri ler den 1974 ten bu gü ne top lam 34 bin baþ - vu ru nun so nu ca bað lan dý ðý or ta ya çýk tý. Ha be re gö re, son bir yýl da Rum ta pu da i re si ta ra fýn dan i po tek i çin ya pý lan 4 bin baþ vu ru ka ra ra bað - lan dý. E ko no mik kri zin, ü kün E þit Pay la þý mý Ku ru mu nu da et ki le di ði - ni ve ku ru mun büt çe sin de ký sýt la - ma ya gi di le ce ði ni be lir ten ga ze te, KKTC de i po tek e di len es ki Rum ta - þýn maz la rý nýn mik ta rý ya da yüz öl - çü mü ne i liþ kin her han gi bir ra ka ma yer ver me di. efkoþa / a a Hristofyas: olun sonu, bir çýkmaz

10 10 11 KSI 2011 CU EKONO HBERER Do la rýn a te þi yi ne yük sel di n T NIN borç lan ma ma li ye tin de ki ar tý þýn, v ru pa da ki borç kri zi nin kö tü leþ ti ði ne i þa ret et me si nin ar dýn dan Tür ki ye pi ya sa la rý nýn ka pa lý ol du ðu bay ram ta ti lin de kü re sel pi ya sa lar da ki ge liþ me le rin yan sý týl ma sýy la ta til ön ce si 1,76 lý se vi ye ler de o lan do lar dün sa bah 1,80 in ü ze ri ne çýk tý. Bay ram ta ti li ne de niy le bor sa lar da ki dü þü þü ya þa ma yan KB gü ne yüz de 2.16 dü þüþ le 54 bin 965 pu an dan baþ la dý. v ru pa ve BD va de li his se se ne di pi ya sa la rýn da da dü þüþ ler gö rü lü yor. Ban ka la ra ra sý pi ya sa da do lar en son 24 E kim de test et ti ði 1,8050 se vi ye si nin ü ze ri ni gör dü. Do lar 1,8060 T ye ka dar çý ka rak son 15 gü nün en yük sek se vi ye si ni gö ren do lar bu se vi ye ler de faz la ka lý cý o la ma dý. er kez Ban ka sý dün kü dö viz sa tým i ha le sin de tu ta rý en faz la 50 mil yon do lar o la rak a çýk la ma sý nýn ar dýn dan sa at i ti ba riy le s tan bul ser best pi ya sa da li ra nýn al tý na ge ri le yen do lar li ra dan a lý nýp li ra dan sa tý lý yor. lýþ fi ya tý li ra o lan av ro nun sa týþ fi ya tý i se li ra se vi ye sin de bu lu nu yor. En çok kre di s tan bul da kul la nýl dý ns TN BU, nak di kre di kul la ný mýn da da ilk sý ra da yer al dý. er kez Ban ka sý ve ri le rin den ya pý lan he sap la ma ya gö re, ðus tos a yý i ti ba riy le yak la þýk 723,7 mil yar li ra o la rak be lir le nen nak di kre di tu ta rý nýn yak la þýk ya rý sý s tan bul dan kul la nýl dý. s tan bul dan kul la ný lan 354,3 mil yar li ra tu ta rýn da ki nak di kre di nin 45,9 mil yar li ra sý ka mu ban ka sý, 308,4 mil yar li ra sý da ö zel ban ka kre di le rin den o luþ tu. e ga ken ti, yak la þýk 87,1 mil yar li ra lýk kre di kul la ný mýy la n ka ra ve 6,8 mil yar li ra lýk kul la ným la da z mir iz le di. Top lam nak di kre di kul la ný mýn dan baþ kent n ka ra yüz de 12, z mir i se yüz de 5,1 pay al dý. n ka ra dan kul la ný lan nak di kre di le rin 19,5 mil yar li ra sý ka mu, 67,6 mil yar li ra sý da ö zel ban ka lar dan a lýn dý. z mir de kul la ný lan yak la þýk 36,8 mil yar li ra lýk nak di kre di nin de yak la þýk 12 mil yar li ra sý ka mu, 24,9 mil yar li ra sý da ö zel ban ka kay nak lý ol du. Bu yý lýn ðus tos a yý i ti ba riy le n tal ya nýn nak di kre di kul la ný mý 21,1 mil yar li ra, Bur sa nýn kul la ný mý 20,6 mil yar li ra, Ko ca e li nin kre di kul la ný mý i se 14,6 mil yar li ra o la rak he sap lan dý. Bu dö nem de nak di kre di kul la ný mý en az il i se Bay burt ol du. 188 mil yon 360,9 bin li ra tu ta rýn da nak di kre di nin kul la nýl dý ðý Bay burt u yak la þýk 216,2 mil yon li ra lýk kul la ným la Hak ka ri, 227,7 mil yon li ra lýk kul la ným la da Tun ce li iz le di. n ka ra / a a Ka çak iþ çi ça lýþ tý ra nlar, kamu i ha lelerine giremeyecek nk U ha le Ka nu nu nda, ka yýt dý þý iþ çi ça lýþ tý ran iþ ve ren ve þir ket le rin beþ yýl sü rey le ka mu i ha le le ri ne gi re me ye cek le ri ne da ir de ði þik lik ya pý la cak. Ka yýt dý þý e ko no miy le mü ca de le çer çe ve sin de Ka yýt dý þý E ko no miy le ü ca de le Stra te ji si Ey lem Pla ný ný yýl la rý ný kap sa ya cak þe kil de gün cel le yen hü kü met, ka yýt dý þý e ko no miy le mü ca de le yi ge le cek yýl da ar tý ra rak sür dü re cek. Bu kap sam da, uy gu la ma la rýn et kin li ði nin ar týr mak a ma cýy la ku rum lar a ra sý iþ bir li ði ni güç len di ri le cek. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý nýn so rum lu lu ðun da, a li ye Ba kan lý ðý, Sos yal Gü ven lik Ku ru mu ve Ka mu ha le Ku ru mu nun iþ bir li ðiy le ka çak iþ çi ça lýþ tý ran iþ let me le rin ka mu i ha le le rin den bel li bir sü rey le men e dil me si ne yö ne lik dü zen le me ya pý la cak. Bu na gö re, Ka mu ha le Ka nu nu nda, ka yýt dý þý is tih dam la mü ca de le a ma cýy la, ka yýt dý þý iþ çi ça lýþ týr dý ðý sap ta nan iþ ve re nin, tü zel ki þi ol ma sý ha lin de tü zel ki þi li ðin ya ný sý ra or tak la rý ve on la rýn or tak ol du ðu di ðer þir ket ler de ka mu i ha le le ri ne beþ yýl sü rey le gi re me ye cek le ri ne da ir de ði þik lik ya pý la cak. y rý ca, a kar ya kýt baþ ta ol mak ü ze re; can lý hay van, et, çay, þe ker ve þe ker ma mul le ri ve e-ti ca ret yo luy la ya pý lan ka çak çý lýk la mü ca de le nin et ki li bir þe kil de sür dü rül me si a ma cýy la ey lem plan la rý ha zýr la na rak yü rür lü ðe ko nu la cak. Bu doð rul tu da, ka çak çý lýk la mü ca de le de a raç ve yön tem ler ge liþ ti ri le cek, ku rum lar a ra sý iþ bir li ði güç len di ri le cek. n ka ra / a a TEBRK Radyomuz çalýþanlarýndan Fikret Bayraktar ve kýymetli eþi Nursel Bayraktar 'ýn Elif Naz ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. nne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý ve bereketli bir ömür dileriz. Bizim Radyo ilesi STOÇ ÐZIZ Otoket çizimi yapabilen bay eleman aranýyor. rtibat : (0531) (212) SCI TCRET DÖ VZ E FEK TF ER KEZ BN K SI DÖ VZ KUR RI 2011 Cin si Cin si 1 BD DO RI 1 VUS TR DO RI 1 D N R K KRO NU 1 E U RO 1 N G Z STER N DÖ VZ E FEK TF 4 KSI IÞ S TIÞ IÞ S TIÞ Z n tarihinde Nüfus cüzdaný ve açýk öðretim öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Gülnür Tüzünler 1 S VÇ RE FRN GI 1 S VEÇ KRO NU 1 K N D DO RI 1 KU VET D N RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U D R BS TN R 100 J PON E N IÞ S TIÞ IÞ S TIÞ DO R DÜN 1,7820 ÖN CE K GÜN 1,7800 p S E R B E S T P S E U RO TIN C. TI NI DÜN 2,4290 ÖN CE K GÜN 2,4510 p DÜN 101,25 ÖN CE K GÜN 102,00 p DÜN 679,26 ÖN CE K GÜN 684,22 B de daðýlma endiþesi EURO BÖGES'NN ÜÇÜNCÜ BÜÜK ÜKES T'DK SSÎ VE EKONOK KRZ BÖGENN DÐISI ENDÞEERN RTTIRIRKEN, BR ETK, T ÇN FNNS KURTR PNRININ ODIÐINI ÇIKDI. E U RO Böl ge si nin, borç lan ma se vi ye le ri hýz la yük se len tal ya i çin fi nan sal kur tar ma plan la rý ol ma dý ðý bil di ril di. E u ro Böl ge si nden bir yet ki li yap tý ðý a çýk la ma da, Fi nan sal yar dým muh te mel de ðil de di. E u ro Böl ge si nin Ro ma yö ne ti mi ne ih ti ya ti kre di hat tý ný ge niþ let me yi dü þün me di ði ni, tal ya nýn borç la rý ný ö de ye ce ði ko nu sun da ya tý rým cý la ra gü ven ce ver me si ge rek ti ði ni be lir ten yet ki li, On lar fa iz ge ti ri le ri nin hak lý ol ma dý ðý ný ka nýt la ma lý, çün kü de ðil. Gü ven ce ko nu su nu tal ya ken di si ye ni den sað la ma lý. Biz sa de ce ke nar dan yar dým cý o la bi li riz di ye ko nuþ tu. E u ro Böl ge si nden üst dü zey bir dip lo mat da böl ge ül ke le ri nin, v ru pa er kez Ban ka sý nýn (ECB) al ter na tif ol ma dý ðý i çin tal ya yý des tek le ye ce ði ni um du ðu nu i fa de et ti. Baþ ka bir yet ki li i se, le ti þim hat la rý nýn çok a çýk ol du ðu nu, an cak ECB nin ( tal ya yý des tek le mek) i çin a çýk la ma yap ma ya ca ðý ný kay det ti. tal ya nýn ge le cek 12 ay da 326 mil yar e u ro luk bor cu nu çe vir me si ge re ki yor. Brük sel / a a l man ya: Kü çük bir E u ro Böl ge si fik ri pe þin de de ði liz N, kü çük bir v ro Böl ge si pe þin de ol ma dý ðý ný bil dir di. Hü kü met söz cü sü Stef fen Se i bert, l man ve Fran sýz yet ki li le rin, muh te me len kü çük bir grup ül key le da ha sý ký bir e ko no mik bü tün leþ me ko nu su nu tar týþ tý ðý id di - a la rý na i liþ kin a çýk la ma sýn da, l man hü kü me ti ke sin lik le bu tür plan lar pe - þin de de ðil de di. Se i bert, k si ne bi zim po li ti ka la rý mýz E u ro Böl ge si nde bir bü tün o la rak is tik ra rý sað la ma yý a maç lý yor ve böl ge nin so run la rý nýn kö kü ne i ni yor i fa de si ni kul lan dý. E u ro Böl ge si nin ü çün cü bü yük ül ke si tal ya da ki si - ya si ve e ko no mik kriz böl ge nin da ðýl ma sý en di þe le ri ni ar týr dý. Ber lin / a a v ru pa da bü yü me dur du B Ko mis yo nu, E u ro Böl ge si i çin ge le cek yýl bü yü me tah mi ni ni dü þür dü. B Ko mis yo nu yap tý ðý a çýk la ma da, E u ro Böl ge si nin ge le cek yýl bü yü me tah mi - ni ni yüz de 1,8 den yüz de 0,5 e çek ti, 2013 yý lý i çin i se 1,3 o la rak ön gör dü. B nin E ko no mi ve Pa ra sal þ ler den So rum lu ü ye si O li Rehn, v ru pa da bü - yü me dur du, re ses yo nun ye ni bir a þa ma sýy la kar þý kar þý ya ka la bi li riz de di. B Ko mis yo nu, u na nis tan ýn büt çe a çý ðý tah mi ni ni bu yýl ve ge le cek yýl i çin yu ka rý yön le re vi ze e de rek, ül ke nin büt çe a çý ðý nýn gay ri sa fi yur ti çi ha sý la ya (GSH) o ra ný nýn bu yýl 7,8 ve ge le cek yýl 5,4 o la ca ðý ný ön gör dü. u na nis tan ýn büt çe a çý ðý nýn 2013 yý lýn da da yüz de 4,4 o la ca ðý tah min e di li yor. u na nis tan i çin a yýs a yýn da büt çe a çý ðý tah mi ni bu yýl i çin yüz de 6,4 ve ge le cek yýl i çin yüz de 4 o la rak a çýk lan mýþ tý. B Ko mis yo nu na gö re u na - nis tan e ko no mi si ge le cek yýl yüz de 2,8 da ra la cak. tal ya nýn i se büt çe a çý - ðý nýn GSH ye o ra ný nýn bu yýl yüz de 3,6 ve ge le cek yýl yüz de 2,9, 2013 yý lýn - da da yüz de 2,3 ol ma sý bek le ni yor. tal ya nýn 2012 yý lýn da dur gun lu ða gi re - ce ði tah min e di li yor. B Ko mis yo nu, böl ge de iþ siz lik o ra ný nýn ge le cek yýl yüz de 9,5 te ka la ca ðý ný ön gö rü yor. Brük sel / a a Pec res se: E u ro Böl ge si bir bü tün o la rak kal ma lý FRN S, tal ya nýn büt çe a çý ðý ný hýz la dü þür me si i çin i nan dý rý cý ted bir ler al - ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. Hü kü met söz cü sü Va le ri e Pec res se, Ca nal te le viz - yo nu na yap tý ðý a çýk la ma da, tal ya nýn büt çe a çý ðý nýn hýz la a zalt ma sý i çin ön - lem ler al ma sý ge rek ti ði ni, bu ön lem le rin uy gu la na bi lir li ði ni sað la ma al mak i - çin hü kü met de ði þik li ði ne ih ti yaç ol du ðu nu söy le di. Pec res se, nan dý rý cý bir pla na ih ti ya cý mýz var, tal ya nýn sa dýk ka la ca ðý bir an laþ ma o la rak gö rü le bi le - cek bir plan. Sa ný rým bu a cil ve ay ný za man da bu ye ni bir tal yan hü kü me ti an la mý na ge li yor de di. Bu a ra da B Kon se yi Baþ ka ný Her man Van Rom puy, E u ro Böl ge si bir bü tün o la rak kal ma lý di ye ko nuþ tu. s viç re zi ya re ti sý ra sýn - da s viç re Dý þiþ le ri Ba ka ný ic he li ne Calmy-Rey i le gö rü þen Rom puy, maç, E u ro Böl ge si ni bi ra ra da tut - mak, 17 ü ye siy - TZE uhterem kardeþlerimiz ustafa, usuf, ehmet ve Kemal Nalçacý'nýn babasý, muhterem kardeþimiz Sadýk Erdað'ýn kayýnpederi ve muhterem kardeþlerimiz ahmut elih, yþe Betül ve Ekrem hmet, Ömer, Saide, Elif Nur, yþe ve hmet Nalçacý'nýn dedesi Zeki Nalçacý'nýn vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý llah'tan rahmet ve maðfiret diler. ilesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. nkara eni sya Okuyucularý le bir lik te i fa - de si ni kul lan dý. Pa ris / a a Bö lün müþ v ru pa da re fah ve ba rýþ ol maz B Ko mis yo nu Baþ ka ný Jo se a nu el Bar ro so, Ku zey ve Ba tý v ru pa da ba rýþ ve re fah ol maz sa, gü ne yi ya da do ðu - sun da da re fah ve ba rýþ ol ma ya ca ðý u ya rý sýn da bu lun du. Bar ro so yap tý ðý a çýk la ma da, or tak pa ra bi ri mi nin v ru pa Bir li ði nin (B) kal bi ol du ðu nu ve bir li ðe ü ye bü tün ül ke le rin, or tak pa ra bi ri mi o la rak e u ro yu ka bul e de bi le ce ði ni be - lir te rek, or tak pa ra bir li ði nin men su bu ol ma nýn ya da men su bu ol ma ya ça lýþ ma nýn B yi ta ným la ya bi le ce ði ni i fa de et ti. v ru pa Bir li ði nin ya da E u ro Böl ge si nin hý zý nýn, en ya vaþ ü ye ler le ay ný o la ma ya ca ðý na i þa ret e den Bar ro so, mer - kez ve çev re o la rak bö lün müþ bir v ru pa nýn ta ham mül e di le bi lir ol ma ya ca ðý ný vur gu la dý ve Ku zey ve Ba tý v ru - pa da ba rýþ ve re fah ol maz sa, gü ne yi ya da do ðu sun da da re fah ve ba rýþ ol maz de di. Bar ro so, ö nü müz de ki haf ta lar - da B an laþ ma sý i çin su nu la cak de ði þik le rin a ma cý nýn fi nan sal en teg ras yo nu de rin leþ tir me yi a maç la ya ca ðý ný i fa de e - de rek, B nin, da ha faz la en teg ras yon yo lun da mev cut an laþ ma i le i ler le ye me ye ce ði u ya rý sýn da bu lun du. v ru pa da ya þa nan borç kri zi nin a þýl ma sý i çin ü ye ül ke ler ve ku ru luþ lar a ra sýn da iþ bir li ði nin güç len di ril me si ge rek ti ði ne vur gu ya - pan Bar ro so, v ru pa nýn ken di si ni dö nüþ tür me si ge rek yok sa çö ke cek de ðer len dir me sin de bu lun du. Ber lin / a a TR FK CE Z RI R TI OR TR FK ce za la rý, a li ye Ba kan lý ðý nýn ye ni den de ðer le me o ra ný çer çe ve sin de yýl ba þýn dan i ti ba ren yak la þýk yüz de 10 o ra nýn da ar ta cak. ýl ba þýn dan son ra al kol lü a raç kul la nan lar 650 li ra, kýr mý zý ý þýk ih la li ya pan lar i le hýz li mi ti ni a þan lar 154 li ra ce za ö de ye cek. a li ye Ba kan lý ðýn ca be lir le nen ye ni den de ðer le me o ra ný na e sas teþ kil e den Tür ki ye s ta tis tik Ku ru mu nun (TÜ K) ü re ti ci fi yat en dek si, 12 ay lýk or ta la ma la ra gö re yüz de 10,2 o ra nýn da art tý. Ver gi ve harç lar la il gi li ka nun lar da tra fik ce za la rý nýn her yýl ye ni den de ðer le me o ra ný ka dar art ma sý ön gö rü lü yor. Bu ar týþ la, al kol lü a raç kul la nan lar 1. de fa da 650 li ra, 2. de fa da 814 li ra, 3 ve üç ten son ra i se bin 327 li ra ce za ö de ye cek. U yuþ tu ru cu ve ya ke yif ve ri ci mad de a la rak a raç kul la nan lar da bin 327 li ra ce za ve re cek. Zam la bir lik te kýr mý zý ý - þýk ih la li ya pan lar 154 li ra, ya sak yer le re park e den sü rü cü ler de 72 li ra ce za ö de ye cek. zin a lýn mak sý zýn a ra ca rek lam, ya zý, re sim, i lan, fla ma ve bay rak ta kan lar ve a raç ta ses li, ý þýk lý do na ným bu lun du ran lar 72 li ra i le ce za lan dý rý la cak. Kar þý dan kar þý ya ge çiþ ler de i þa ret le re ri a yet et me yen ya ya la ra da 72 li ra ce za ya zý la cak. Hýz sý nýr la rý ný yüz de 10 dan yüz de 30 a ka dar a þan lar (yüz de 30 da hil) 154 li ra, yüz de 30 dan faz la a þan lar da 319 li ra ce za ö de ye cek. n ka ra / a a CE Z RIN ÜZ DE 42 S, PRK S ÐI PN R KE S D z mir de tra fik po lis le ri nin 2011 yý lý nýn 9 ay lýk di li min de kes ti ði tra fik ce za la rý nýn yüz de 42 si nin, park ya sa ðý ya pan sü rü cü le re ya zýl dý ðý be lir len di. z mir Em ni yet ü dür lü ðü p Tra fik De net le me Þu be si nin is ta tis tik ve ri le rin den der le nen bil gi le re gö re, 2011 yý lý nýn 9 a yýn da z mir kent mer ke zi ve met ro pol il çe ler de tra fik ku ral la rý na uy ma yan 296 bin 629 sü rü cü ye pa ra ce za sý uy gu lan dý. Tra fik po li si e kip le rin ce ke si len 296 bin 629 tra fik ce za sýn dan yüz de 42 si ne kar þý lýk ge len 124 bin 219 u park ya sa ðý ya pan sü rü cü le re ya zýl dý. Park ya sa ðý nýn ar dýn dan z mir li sü rü cü le rin en çok ih lal et tik le ri tra fik ku ra la rý, 52 bin 973 a det le a þý rý hýz, 16 bin 212 a det le a raç kul la nýr ken cep te le fo nu i le ko nuþ mak, 15 bin 746 a det le em ni yet ke me ri tak ma ma, 5 bin 857 a det le sü rü cü bel ge siz a raç kul lan ma, 4 bin 834 a det le al kol lü a raç kul lan ma, 9 bin 201 a det le ti ca ri a ra ca faz la yol cu al ma, 67 bin 587 a det de tra fik ka za sý na ne den ol ma ya da tra fi ði teh li ke ye dü þür me ol du. z mir / a a Dö vi ze en deks li kre di ler de risk büyüdü TÜ KE TC Ör güt le ri Fe de ras yo nu (TÖF) Ge nel Baþ ka ný Fu at En gin, s viç re Fran gý nýn Türk i ra sý kar þý sýn da 2 yýl lýk sü reç te yak la þýk yüz de 60, Ja pon e ni nin yüz de 40 ýn üs tün de, e u ro nun yüz de 30 ci va rýn da de ðer ka zan dý ðý ný, 2008 yý lýn da dö viz kre di si kul la nan tü ke ti ci nin kur ar tý þýn dan kay nak lý ris ki nin yüz de 100 ü aþ tý ðý ný be lir te rek, Çö züm i çin kre di nin a lýn dý ðý ta rih te ki kur tu ta rý ü ze rin den Türk i ra sý na çev ri le rek tü ke ti ci le rin kre di tu ta rý ný ge ri ö de me ye de vam et me si sað lan ma lý dýr de di. Dö viz kur la rýn da ki hýz lý ar tý þýn, dö viz le kre di kul la nan, ö zel lik le de yük sek tu tar lar da borç la nan tü ke ti ci le rin risk al týn da ol du ðu nu ve risk ten kay nak lý so ru na çö züm ü re te cek bir dü zen le me nin a ci len ya pýl ma sý ge rek li li ði ol du ðu nu vur gu la yan En gin, dö vi ze en deks li kre di kul la nan la rýn a ðýr bir yük al tý na gir di ði ni kay de de rek, þu de ðer len dir me ler de bu lun du: s viç re Fran gý, Türk i ra sý kar þý sýn da 2 yýl lýk sü reç te yak la þýk yüz de 60, Ja pon ye ni yüz de 40 ýn üs tün de, e u ro i se yüz de 30 ci va rýn da de ðer ka zan mýþ o lup, 2008 yý lýn da dö viz kre di si kul la nan tü ke ti ci nin kur ar tý þýn dan kay nak lý ris ki yüz de 100 ü aþ mýþ týr. Bu ne den le de tü ke ti ci ler çok zor du rum da dýr lar. Bu fa hiþ ar týþ o ran la rý na söz leþ me ge re ði ö de mek du ru mun da ol duk la rý fa iz le ri de ek le di ði miz de tü ke ti ci risk le ri nin çok da ha bü yük ol du ðu gö rü le cek tir. Tü ke ti ci le re dö vi ze en deks li kre di söz leþ me si ni im za la ma sý na kar þýn, borç lan dý ðý ta rih te ki dö vi zin ku ru he sa bý ü ze rin den Türk i ra sý o la rak ö de me ya pýl dý ðýn dan, o la sý bir T u yar la ma sý ya pýl ma sý nýn ban ka la ra yö ne lik her han gi bir ris ki söz ko nu su ol ma ya cak týr. Dö viz kre di si kul la nan 41 bin ci va rýn da tü ke ti ci nin bu gün kar þý kar þý ya kal dýk la rý risk li du ru mun or ta dan kal dý rýl ma sý bir zo run lu luk o la rak kar þý mýz da dur mak ta dýr. Çö zü mü i çin kre di nin a lýn dý ðý ta rih te ki kur tu ta rý ü ze rin den Türk i ra sý na çev ri le rek tü ke ti ci le rin kre di tu ta rý ný ge ri ö de me ye de vam et me si sað lan ma lý dýr. Bu þe kil de her ge çen da ha da bü yü yen so ru na çö züm ü re til me si, ül ke miz de dö viz ar týþ la rý nýn de vam et me siy le do ða cak o la sý mað du ri yet le ri ön le ye cek tir. nkara/aa

11 Hazýrlayan: e-posta: ENSTTÜ 11 KSI 2011 CU 11 EKÂN Cen ne tin ta ba ka la rý C en ne tin zik re di len en az se kiz ta ba ka sý var dýr. Bu ta ba ka lar bir bi rin den yük sek ol duk la rý hal de, hep si nin da mý rþý zam dýr. Bu nu, ko ni þek lin de ki bir da ðýn et ra fýn da bir bi rin den yük sek sur lu da i re le rin ay ný gü ne þi gör me le ri ne ve bir bir le ri ne per de ol ma ma la rý na ben ze te bi li riz. Cen net te in san la rýn be ra ber bu lun ma la rý, ay rý ay rý Cen net te ya þa ma la rý na en gel teþ kil et mez. Çün kü al dýk la rý zevk ler ve fay da lan ma o ran la rý ay ný de ðil dir. e se lâ, çok gü zel ve man za ra lý bir bah çe de her tür lü lez zet le ri i çin de ba rýn dý ran ye mek le rin, sof ra la rýn ha zýr lan dý ðý ný dü þü ne lim. Bu ra da mad dî, ma ne vî bütün duy gu la rý ok þa ya cak ve mem nun e de cek ni met ler bu lun sun. Bah çe ye i ki dost bir lik te gi rer ler. Bun lar dan bi rin ci si da ha i yi ko ku a lý yor, sa n'at tan, renk le rin ve þe kil le rin di lin den an lý yor ol sun. kin ci si nin i se, bu tür ye te nek le ri nin ol ma dý ðý ný dü þü ne lim. El bet te, her i ki si de ken di le rin den ge çer ce si ne mut lu ve zevk li bir gün ya þa sa lar da, bi rin ci ki þi di ðe rin den çok da ha faz la is ti fa de et mek te dir. er yü zün de bu böy le ol du ðu gi bi, ay ný sýr a hi ret te de ge çer li o la cak týr. Cen net te dost lar bir a ra da ol duk la rý hal de, her kes ken di is ti dat la rý o ra nýn da his se si ni a lýr. Hiç kim se di ðe ri nin ne ka dar zevk al dý ðý ný bil me di ði i çin, en faz la ken di si mut luy muþ ça sý na da i mî ya þar. (Söz ler, s. 461) Cen net in ta ba ka la rý se kiz le sý nýr lý de ðil dir. Â yet ler de ge çen Cen net ta ba ka la rý en yük sek mer te be ler dir. Â yet ler de Fir devs, e va, dn Cen net le ri nin ço ðul o la rak geç me si Cen net in bir çok ta ba ka lar dan mey da na gel di ði nin bir i þa re ti dir. Ni te kim üs lim in E bû Sâ id el-hud rî den ri va yet et ti ði ha dis te de, l lah yo lun da ci had e den le rin, ci had la rý se be biy le Cen net te yüz de re ce yük se le cek le ri ve her de re ce nin a ra sý nýn i se yer i le gök a ra sýn da ki me sa fe ka dar ol du ðu, Pey gam ber E fen di miz (asm) ta ra fýn dan ha ber ve ril mek te dir. (üs lim, mâ re, 116) i ne Bu hâ rî nin bir ri va ye tin de Pey gam ber E fen di miz (asm), l lah yo lun da sa va þan mü ca hit ler i çin Cen net te yüz de re ce (ta ba ka) ha zýr lan dý ðý ný ve i ki de re ce nin a ra sý nýn yer le gök a ra sý gi bi ol du ðu nu ha ber ver mek te ve söz le ri ne de vam la l lah tan is te di ði niz za man Fir devs i is te yin. Çün kü Fir devs, Cen net in or ta sý ve Cen net in en yük se ði dir. Fir devs ten Cen net ne hir le ri do ðar bu yur mak ta dýr. (Bu hâ rî, Ci had, 4) dý ge çen yer ler le il gi li ký sa ca þöy le bil gi ve re bi li riz: Cen ne tü l-fir devs: Þüp he siz, i man e dip gü zel a mel iþ le yen ler i çin ba rý nak o la rak Fir devs Cen net ler var dýr. (ü mi nun, 23:1; Kehf, 18:107) rap ça ya Fars ça dan gir miþ ol ma sý muh te mel o lan Fir devs ke li me si, ö zel lik le i çin de ü züm bu lu nan bað, bah çe an la mý na ge lir. Bir â yet te Cen nât ke li me siy le (Kehf 18:107) bir â yet te de a hi ret Cen ne ti ma na sý na tek ba þý na (ü mi nun, 23:11) kul la nýl mýþ týr. Fir devs, Cen net in ta ma mý ný i fa de e den bir i sim o la bi le ce ði gi bi o nun or ta sý, en yük sek ve en de ðer li böl ge si nin ö zel a dý da o la bi lir. Çe þit li ri va yet ler de Fir devs Cen ne ti nin gü zel lik le ri di le ge ti ril miþ tir. Di ðer ta raf tan ha dis te söz ko nu su e di len Cen net de re ce le ri a ra sýn da ki me sa fe le rin çe þit li ri va yet le re gö re yüz se ne lik me sa fe, beþ yüz se ne lik me sa fe þek lin de de ðiþ ti ði ne i þa ret e de lim. Cen ne tü l-dn: Þüp he siz ki, i man e den ler ve gü zel a mel iþ le yen ler yok mu, iþ te on lar mah lû ka týn en ha yýr lý sý dýr lar. On la rýn mü kâ fa tý Rab le ri ka týn da nd Cen net le ri dir ki on la rýn alt la rýn dan ne hir ler a kar, o ra da on lar e be dî ka lý cý dýr lar, l lah on lar dan ra zý ol muþ tur, on lar da O'n dan ra zý ol muþ lar dýr. Bu Rabb in den kor kan lar i çin dir. (Tev be, 9:72; Ra d, 13:23; Nahl, 16:31; Bey yi ne, 98:8) Pey gam ber E fen di miz (asm) dn Cen ne ti nden l lah a o lan ya kýn lý ðý þu söz le riy le di le ge tir miþ tir: Gü müþ ten i ki cen net var dýr. Kap la rý ve i çin de bu lu nan di ðer þey le ri de gü müþ ten dir. l týn dan i ki cen net var dýr, kap la rý ve iç le rin de bu lu nan di ðer eþ ya la rý da hep al týn dan dýr. dn Cen ne ti nde, Cen net lik ler le Rab le ri ni gör me le ri a ra sýn da l lah ýn veç hin de ki rý dâ u lkib ri ya dan (bü yük lük per de sin den) baþ ka bir þey yok tur. (Bu ha ri, Tef sir, Rah man 1, 2, Be du l-halk 8, Tev hid 24; üs lim, man 180, (296); Tir mi zi, Cen net 3, (2530). En be lir gin an la mý i le i ka met et me ve ya i ka met e di len yer de mek o lan dn, on bir a yet te Cen nât ke li me siy le bir lik te tek rar la na rak (Cen nâ tü dn) i ka met e di le cek Cen net ler ma na sýn da kul la nýl mýþ týr. dn in Cen ne tin be - K NK Ç: Ha tip, b dü la ziz, Dün ya Ö te si ne ol cu luk, Genç lik a yýn la rý, s tan bul 1996, s Pus maz, Du rak, Cen net, s lâm n sik lo pe di si, (Çev ri mi çi) Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, e ni s ya Neþ ri yat, s tan bul To pa loð lu, Be kir, Cen net ad de si, TDV, C. 7, Di ya net a yýn la rý, s tan bul lir li bir bö lü mü nün a dý ol du ðu nu ve ya ço ðul þek lin de kul la ný lý þý na ba ka rak o nun ta ma mý ný i fa de e den bir i sim du ru mun da bu lun du ðu nu söy le mek müm kün dür. Cen ne tü n-na îm: Be ni Cen ne tü n-na îm in va ris le rin den kýl... (â i de, 5:65; Tev be, 9:21; u nus, 10:9; Þu â râ, 26:85) Bu ter kip on â ye tin ü çün de te kil, di ðer le rin de ço ðul þek liy le (Cen nâ tü n-na îm) geç mek te dir. rap ça da re fah, hu zur, mut lu ha yat an la mý na ge len ni met ke li me sin den da ha kap sam lý bir muh te va ya sa hip o lan na îm, in sa na mut lu luk ve ren mad dî ve ma ne vî bü tün gü zel lik le ri i fa de et mek te dir. Bu na gö re cen nâ tü n-na îm mut lu luk lar la do lu cen net ler ma na sý na ge lir. Na îm ke li me si nin bir â yet te Ce hen ne min i sim le rin den o lan ca hî min mu ka bi lin de kul la nýl ma sý (n fi tar 82:13) di ðer bir â yet te de Cen net le il gi li tas vi rin baþ ta ra fýn dan tek ba þý na yer al ma sý (u taf fi fin 83:22) o nun Cen net i sim le rin den bi ri gi bi ka bul e di le bi le ce ði ni gös ter mek te dir. Cen ne tü l-e vâ: man e dip gü zel a mel iþ le yen le re ge lin ce, on lar i çin e vâ Cen net le ri var dýr. (Sec de, 32:19; Necm, 53:15). er yü zün de ki ha ri ku lâ de iþ le yi þin ma ne vî tez gâh la rý ve kül lî ka nun la rý yü ce â lem ler o lan gök yü zün de, se ma da dýr. er yü zün de ki baþ ta in san lar ol mak ü ze re bütün var lýk la rýn a mel le ri nin mey ve le ri de o â lem ler de vü cut ka za nýr lar. þ te, Sid re tü l- ün te ha da ki Cen ne tü l-e va yer de ki bütün tes bih le rin ve hamd le rin, Cen net mey ve le ri su re tin de yük sel di ði bir yer dir. Be di üz za man ýn i fa de siy le yer de o lan ne ta ic ve se me ra týn mah zen le ri, o ra lar da dýr ve mah sü la tý o ta ra fa gi der (Söz ler, s. 532) Dâ rü s-se lâm: Hâl bu ki l lah Dâ rü s-se lâm a ça ðý rý yor ve O, di le di ði kim se le ri dos doð ru bir yo la hi da yet bu yu rur. (En âm, 6:127; u nus, 10:25) ad dî ve ma ne vî â fet ler den, ho þa git me yen þey ler den ko run muþ ol ma ma na sýn da ki se lâm i le ev, yurt an la mýn da ki dâr ke li me sin den o lu þan bu ter kip i ki â yet te Cen net in a dý o la rak zik re dil miþ tir (En am, 6:127; u nus, 10:25) Cen ne tin e sen lik yur du ol du ðu þüp he siz dir. l lah ýn se çil miþ kul la rý o lan mü min le rin ö lüm son ra sý ha yat la rý nýn hem ken di a ra la rýn da, hem de ken di le riy le me lek ler ve l lah a ra sýn da ge niþ kap sam lý bir se lâm kav ra mý i çin de son su za ka dar sü rüp gi de ce ði on dan faz la â yet te i fa de e dil miþ tir. Dâ rü l-huld: O Rab ki, faz lýn dan bi zi du ru la cak yur da (Cen net e) kon dur du. (Fâ týr, 35:35) l liy yûn: u taf fi fin Sû re sin de i yi le rin a mel def ter le ri nin il liy yin de ol du ðu i fa de e dil mek te dir. (83:18) Ba zý mü fes sir ler, muh te me len Cen ne tin yük sek ler de bu lun du ðu ge nel te lâk ki si ne da ya na rak il liy yî ni Cen ne tin i sim le rin den bi ri o la rak ka bul et miþ le dir. Cen ne tü l-ve si le: Cen net in ma kam ve mer te be le ri nin en üs tü nü Ve si le de ni len de re ce dir. Bu ra ya bir tek zat u la þa cak týr. O da Re sûl-i Ek rem dir (asm). Re su lul lah (asm) bir çok de fa ken di si i çin Ve si le yi l lah tan di le me le ri ni is te miþ, bu du â yý ya pan bir kim se ye mut la ka þe fa at e de ce ði ni ha ber ver miþ tir. Bu ko nu da ki bir ha dis-i þe rif þöy le dir: Ve si le, l lah ka týn da bir de re ce dir ki, o nun üs tün de hiç bir de re ce yok tur. O ra yý ba na ver me si ni l lah tan is te yi niz. (En Ni ha ye, 2:277) Bu nu ýs rar la is te me si nin hik me ti ni de, Be nim i çin Ve si le yi is te yi niz. Dün ya da bir kul be nim i çin Ve si le yi is ter se, mu hak kak ki ben o nun þe fa at çi si o la ca ðým ha dis-i þe ri fiy le be lirt miþ ve bu ma ka ma çýk mak la l lah ka týn da üm me ti i çin da ha faz la þe fa at et me yi ar zu et miþ tir. þ te, e zan dan son ra mü ez zi nin söy le dik le ri ni tek rar la yýp, so nun da Ve si le Du â sý ný o ku ma mýz, Pey gam ber E fen di miz in (asm) bu tav si ye sin den do la yý dýr. Bütün bun lar dan an la þýl mak ta dýr ki, Cen net in bir çok ta ba ka sý var dýr. Bu ta ba ka lar dan ba zý la rý nýn da ha yü ce, ni met le ri nin da ha gü zel ve da ha ef dal ol ma sý dolayýsýyla i sim le ri bil di ril miþ tir. Ve si le Cen ne tiy le, Fir devs Cen ne ti i se mer te be ce en yük sek o lan Cen net ta ba ka la rý dýr. CU F Be di ü za man Sa id Nur sî Bit lis te e sir düþ tük ten son ra ön ce Do ðu be ya zýt a, o ra dan da Cul fa ya ge ti ril miþ tir. Cul fa, gü nü müz de zer bay can ýn Nah ci van Ö zerk Cum hu ri ye ti nde yer a lan bir þe hir dir. ran sý ný rý nýn he men ya nýn da yer al mak ta dýr. Be di üz za man, bu ra da bir mes ci din ya nýn da bu lu nan bir hüc re de bir a ya ya kýn kal mýþ týr. Be di üz za man ýn Cul fa da bu lun du ðu sý ra lar Ni san ve a yýs ay la rýy dý. Bit lis te i ki a ya ya kýn te da vi i çin ka lan Be di üz za man bu ra dan di ðer e sir ler le be ra ber Cul fa ya ge ti ri lir. Son þa hit le re ko nu þan li Ça vuþ, Cul fa yý þöy le an la týr: lýn ca ýr ma ðý nýn ras a dö kül dü ðü yer de bu lu nan bu bel de zer bay can ve s fa han böl ge sin de i ki ka sa ba dan mey da na ge len þe hir, mü him bir ti ca ret mer ke ziy di. ran Cul fa sý ve ya e ni Cul fa de ni len ka sa ba da bir müd det te da vi e di len i lis l ba yý Sa id Nur sî bu ra dan Tif lis e sevk e di len di ðer e sir as ker ler le be ra ber Tif lis e gel miþ ler di. ZE RÎ BR Þ HT TEN CU F GÜN E R Be di üz za man, Cul fa da bu lun du ðu sý ra lar da boþ dur ma ya rak ya kýn da ki bir mes cid de Kur ân ders le ri ver miþ tir. Be di üz za man ýn bu ra da ver di ði ders ler sa de ce e sir ler ta ra fýn dan de ðil Cul fa hal ký ta ra fýn dan da din le nil miþ tir. Bu ders le ri din le yen ler den Nah ci van do ðum lu a tif Hü se yin za de ken di leh çe si i le Be di üz za man ýn Cul fa gün le ri i le il gi li þun la rý an la tý yor: Biz mes cid de o tu rur duk. Bu vakt de di ler ki, ne fer Tür ki ye li e si ri e re van yo lu i le Cul fa ya ge ti rir ler, bi raz dan mes ci de ge le cek ler. es ci de ge len de (ge lin ce) gör dük ki, baþ la rýn da að (ak) sar gý ve fes var. ra la rýn da bi ri var dý, a dý Sa id Nur sî i di. Bi zim a dam lar o na Feh rüd döv ran / Be di üz za man de yir di ler (der di ler). 0 gel dik den son ra halk mes ci de top laþ ma ða (top lan ma ya) baþ la dý. O da hal ka Kur ân he ki ket le ri ni (ha ki kat le ri ni) an la dýr dý (an la týr dý). Het ta (hat ta) bir de fe (de fa), sehv et mi rem se (yan lýþ ha týr la mý yor sam) er-rah man Sû re si nin ilk â yet le ri ni tef sir e de rek di ni mi zin ne ke der (ka dar) men ti ge (man tý ða) uy gun ol du ðu nu is pat et di. 0, tez-tez Kur ân mü sa bi ke le ri (mü sâ ba ka la rý) ve ya rýþ lar ke çi rir di (yap tý rýr dý). Be le (böy le) mü sa bi ke le rin bi rin de þah sen men de (ben de) iþ ti rak et mi þem. Be di üz za ma n'ýn Cul fa gün le ri ne þa hit lik et miþ o lan a tif Hü se yin za de, Kos tur ma da i ken Ni ko la Ni ko le viç in kar þý sýn da a ya ða kalk ma yý þý ný i se þöy le an la tý yor: 1916 i lin (yý lýn) yaz ay la rý i di. 0 dövr ler de (de vir ler de) öl ke miz (ül ke miz) Rus e sa re tin de ol du ðu ü çün (i çin) I I. Ni ko lay düþ me ni miz (düþ ma ný mýz) sa yý lýr dý. O gün ler de I I. Ni ko lay Tif lis e gel di ve Kaf ka zýn (Kaf ka sýn) bü tün elm (i lim) a dam la rý ve din ha di me ri o nun gö rü þü ne get di ler. Tif lis e get miþ elm a dam la rý mýz o ra da ki Türk e sir le ri i le gö rüþ tü ler. Tif lis e ge den â lim le rin de di yi ne gö re, I I. Ni ko lay e sir dü þer ge le rin den (kamp la rýn dan) bi ri ni ge zer ken Sa id Nur sî den baþ ka bü tün e sir ler a ya ða galk dý lar. Ni ko lay bu nun se be bi ni so ruþ duk da Sa id Nur sî nan dý ðým din si zin ki mi bir kâ fi rin kar þý sýn da a ya ða dur ma ða izn ver mir de yir. Be di üz za man ýn bu söz le rin den ge zeb le nen (ga zap la nan) Ni ko lay o na üç gün lük ka me ra ce za sý i le bir lik de ö lüm ce za sý ke sir. Üç gün lük ka me ra ce za sý bit dik den son ra Ni ko lay Be di üz za man ý e dam (i dam) et mez den ev vel o nun i ki ar zu su nu so ru þur. O da zn ve rin, i ki rük et na maz ký lým, son ra me ni e dam e din de yir. Bun dan son ra Ni ko lay o nu e dam ce za sýn dan a zad e dir. Be di üz za man di ðer e sir ler le Cul fa da te da vi si ger çek leþ tik ten son ra Bu ra dan Tif lis e sevk e dil miþ tir. Kay nak ça: 1- Þa hi ner, Nec met tin. Son Þa hit ler, s - tan bul: e ni s ya a yýn la rý, Ö zer, h met. Be di üz za man ýn Rus ya E sa re ti, s tan bul, 1998.

12 12 11 KSI 2011 CU ENSTTÜ K DI Z ( ) sm-i Ha fîz i le Ka der i an la mak NIN rü kûn la rýn dan o lan ka de re i ma nýn, ke sin o lan de lil le ri had ve he sa ba gel me ye cek ge niþ lik te dir. Bu nun la be ra ber, Ce nâb-ý Hakk ýn i sim le ri nin pen ce re siy le ka der ha ki ka ti ni an la mak da ha ko lay hâ le gel mek te dir. Çün kü ka der, l lah ýn il mi nin bir nev i dir ve O nun il mi ni de an cak o nun i sim ve sý fat la rýn dan yo la çý ka rak an la ya bi li riz. Bu ra da yal nýz ca Ha fîz is mi nin pen ce re sin den bak tý ðý mýz da, Kur ân â yet le ri nin i þa ret et me siy le an lý yo ruz ki, Kâ i nat ta ki her þey vü cu dun dan ev vel ve vü cu dun dan son ra ya zýl mak ta, kay de dil mek te dir ve her þey, Ce nâb-ý Hakk ýn tak di riy le ol mak ta dýr. Bu ha ki ka ti, aþ ve ku ru ne var sa, a pa çýk bir ki tap ta ya zýl mýþ týr â ye ti gi bi bir çok a ye tin tas rih et me siy le id rak e de bi li yo ruz. y rý ca bu kâ i nat ki ta bý nýn ni zam, mi zan, in ti zam ve tas vir, tez yin, im ti yaz gi bi tek vi nî â yet le riy le Kur ân-ý Ke rim de ki bu hük mü tas dik et ti ði de a pa çýk gö rül mek te dir. Hep si ay rý li san lar la bu ka der ha ki ka ti ni göz ler ö nü ne ser mek te dir. Kâ i na týn tan zim e dil miþ, dü zen len miþ mek tup la rý ve öl çü lü, ve zin li o lan â yet le ri, i þa ret le ri þa hit lik et mek te dir ki, her þey ya zý lý dýr, ka yýt lý dýr. Her þe yin var lý ðýn dan ev vel Ce nâb-ý Hak ta ra fýn dan e zel de tak dir e dil miþ ol du ðu na de lil o la rak da bü tün to hum lar, çe kir dek ler, öl çü ler, sû ret ler þa hit o la rak gös te ri le bi lir. Çün kü her bir to hum ve her bir çe kir dek a de ta ka der le re sim len miþ o lan bir fih ris te ve bir prog ram gi bi ya ra týl mýþ týr. Ve o fih ris te cik te, zer re le rin is tih dam e dil me siy le çe kir de ðin üs tün de kud ret mu' ci ze le ri bi na e dil mek te dir. n la þýl mak ta dýr ki o kud ret mu' ci ze si o lan a ðaç la rýn baþ la rý na ge len her bir o lay; o ba sit hal de ki çe kir dek te ya zý lý hal de bu lun mak ta dýr. Hem a ða cýn kay na ðý o lan çe kir dek, o a ða cýn mü kem mel prog ra mý ný ve i ca dý nýn ek sik siz ci haz la rý ný ve þe kil len me si nin bü tün þart la rý ný, gi di þa tý ný ba rýn dý ran bir ku tu cuk ol ma sýy la; ha fi zi ye tin a za me ti ni de is pat et mek te dir. Bu nun gi bi her bir var lýk ta yer a lan o öl çü lü mik tar lar, prog ram lar; ka de rin var lý ðý ný a pa çýk o la rak biz le re gös ter mek te dir. Da i re-i müm ki nat ta herhan gi bir can lý ya bak tý ðý mýz da san ki çok hik met li ve sa n'at lý bir ka lýp tan çýk mýþ gi bi in ti zam lý bir hal de ol du ðu nu gör mek te yiz. ðaç la ra ve hay van la ra na za rý mý zý çe vir di ði miz de gö rü yo ruz ki, iç le rin de ki can sýz, þu ur suz, kör, sa ðýr o lan ve bir bi ri ne ben zer ya ra týl mýþ o lan o zer re le rin iþ le yiþ le riy le o can lý lar ge liþ mek te ve ya yýl mak ta dýr lar. Zer re ler, o ne ba tat ve hay va nat i çe ri sin de bi li yor gi bi ha re ket e de rek, me ka niz ma la rýn iþ le yi þi ni sað la mak ta dýr lar. Zer re ler, a de ta bir plan i çe ri si ne gir miþ va zi yet te; bel li bir yer de gö re vi ni ta mam la yýp, son ra baþ ka gö re vi ye ri ne ge tir mek ü ze re yo lu nu de ðiþ ti re rek bir öl çü ve dü zen i le ha re ket et mek te ol duk la rý ný or ta ya koy mak ta dýr lar. Bu nu ya pan zer re le rin hiç bir þu u ru ol ma dý ðý na gö re, a pa çýk o la rak biz le re be yan e di li yor ki; hep si ka der den ge len ma ne vî bir mik tar la ve Her bir tohum ve her bir çekirdek adeta kaderle resimlenmiþ olan bir fihriste ve bir program gibi yaratýlmýþtýr. Ve o fihristecikte, zerrelerin istihdam edilmesiyle çekirdeðin üstünde kudret mu'cizeleri bina edilmektedir. nlaþýlmaktadýr ki o kudret mu'cizesi olan aðaçlarýn baþlarýna gelen her bir olay; o basit haldeki çekirdekte yazýlý halde bulunmaktadýr. ma ne vî bir e mir le ha re ket e di yor lar. ad dî ve gö rü nen bu var lýk lar da ka de rin te cel li si nin bu de re ce ku þa tý cý lý ðý mü þa he de e di lir ken, za ma nýn geç me siy le mev cu da týn giy di ði su ret le rin, et tik le ri ha re ket le rin ve mey da na ge len va zi yet le rin ka de rin in ti za mý na tâ bi ol ma ma la rý ný dü þün mek ya ni ka de rin te cel li si nin on la rý kap sa ma ya ca ðý ný ta sav vur et mek im kân sýz dýr. Bir çe kir de ðe bak tý ðý mýz da, a þi kâr o la rak kud ret, i ra de ve ya ra tý lýþ ka nun la rý nýn ün va ný o lan Ki tab-ý ü bîn den ve lâ hî e mir ve il min un va ný o lan mam-ý ü bin den ha ber ve ren ka der te cel li si nin bu lun du ðu na e ma re ol du ðu an la þýl mak ta dýr. a ni o çe kir dek te da hi, be di hî ve na za rî ka der te cel li le ri gö rül mek te dir. Be di hî ka der, çe kir de ðin i çin de yer a lan mad dî ö zel lik le ri, va zi yet le ri dir ki, a ða cýn neþ vü ne ma bul ma sýy la göz le gö rü nür hâ le gel mek te dir. Na za rî ka der te cel li si i se, çe kir dek te ya ra tý la cak o lan a ða cýn ha yat müd de ti i çin de ge çi re ce ði bü tün ta výr la rý, hal le ri, þe kil le ri, ha re ket le ri, tes bi hat la rý ve a ða cýn dal la rý nýn, yap rak la rý nýn za man i çe ri sin de de ði þen va zi yet le ri i le gö rül mek te dir. E vet, en ba sit bir var lýk ta böy le bir ka der te cel li si nin var lý ðý ke sin o la rak an la þý la bil mek tey ken; mev cu dat ta ki bü tün var lýk la rýn, vü cu dun dan ön ce ya zý lý ol du ðu nu an la ya - ma mak a kýl sýz lýk týr. Hem gök te, yer de, ka ra da, de niz de yaþ ku ru, kü çük bü yük, â di â li her þe yi ke mâl-i in ti zam ve mi zan i çin de mu ha fa za e dip bir tür mu ha se be i çin de ne ti ce le ri ni e le yen bir Ha fî zi yet var ken, in san gi bi bü yük bir fýt ra týn, hi lâ fet-i küb râ gi bi bir rüt be nin, e ma net-i küb râ gi bi bü yük va zi fe si o lan be þe rin, Ru bu bi yet-i âm me ye te mas e den a mel le ri nin ve fi il le ri nin mu ha fa za e dil me ye ce ði ni dü þün mek ak la sý ðýþ ma mak ta dýr. h sen-i tak vim þek lin de ya ra tý lan in sa ný bu ha fi zi yet ten ay rý dü þün mek im kân sýz dýr. e se lâ, DN la rýn; i çe ri sin de ki þif re le rin ki þi ye a it fiz yo lo jik ö zel lik le ri ba rýn dýr ma sý ve çe kir dek mi sâl bir çok bil gi nin o kü çü cük gen ler de sak lan ma sý, on la rýn da ha fi zi ye te maz har ol du ðu nu gös ter mek te dir. y rý ca her þe yin vü cu dun dan son ra ha yat hi kâ ye si nin ya zýl dý ðý na de lil o la rak da mey ve ler þa hit o la rak gös te ri le bi lir. ey ve ler de Ki tab-ý ü bin ve mam-ý ü bin den ha ber ver mek te ol du ðu gi bi, in san da ki kuv ve-i ha fý za da bü yük bir þa hit ve e ma re o la rak gös te ri le bi lir. Ha fiz is mi nin te cel li le rin den bi ri si o lan ha fý za; in san la ra, me lek le re, cin le re ve hay van la ra ih san e dil miþ bü yük bir he di ye dir. Ha fý za kü tüp ha ne ler do lu su bil gi yi i çi ne a la bil mek te dir ve in sa nýn öm rü bo yun ca ya þa dýk la rý ný kay de den mer ci mek kü çük lü ðün de bir yer dir. Ha dis te zahr-ý kalp di ye i fa de e di len in san ha fý za sý, ek ser en va ýn bir çe þit muh ta sar fih ris te si ve bir kü çük nu mu ne ha ri ta sý ve þe ce re-i kâ i na týn bir ma ne vi çe kir de ði ve ek ser es ma-i lâ hi ye nin in ce cik bir a yi ne si hük mün de dir. n san da ki ha fý za, har dal ta ne si kü çük lü ðün de ol ma sýy la be ra ber, ki þi nin a mel le ri nin, ma zi si nin ka der ka le miy le ya zýl dý ðý na da kü çük bir se net tir. Ha fý za i le in san mu ha se be za ma nýn da, a mel le ri ni ha týr la yýp, mut ma in o la cak týr. Gö rü yo ruz ki, Ce nâb-ý Hak, en ba sit ha yat mer te be si ni ka de rin bu ni za mý na tâ bi et ti ði gi bi, en yük sek ha yat mer te be si o lan in san ha ya tý ný da bü tün te fer ru a týy la, ka de rin mik ya sýy la çiz miþ tir ve ka der ka le miy le yaz mak ta dýr. y rý ca in sa nýn ha fý za sý ol du ðu gi bi, kâ i na týn da evh-i ah fuz u var dýr. evh-i ah fuz i le, Ha fiz-i lim o lan Ce nâb-ý Hak bu fe na ve ze val â le mi nin kar ma ka rý þýk lý ðý i çe ri sin de in ti zam lý mu ha fa za yý yer leþ tir me siy le, o lev ha la rý fa ni lik ten ba ki li ðe sevk et mek te dir. Ký sa ca, evh-i ah fuz dan ha fý za la ra, to hum la ra, çe kir dek le re ve DN la ra ka dar u za nan ha fi zi yet ha ki ka ti nin her þe yi ku þat mýþ ol du ðu bü tün var lýk â le min de gö rül mek te dir. Kay nak ça: 1- Be di üzz za man Sa id Nur sî, Söz ler, e ni s ya Neþ ri yat. 2- Be di üzz za man Sa id Nur sî, Þu â lar, e ni s ya Neþ ri yat ru lar la ri sa le.com 4- ki ka ta ra yi si.com Bediüzzaman, Elhak, o zat, o mu'cize-i ahlâk-ý hamîdeyi pek güzel beyan edip ispat etmiþtir (ektubat, s. 179) diyerek, Kadý yaz ýn, Peygamberimizi (asm) çok güzel bir þekilde tavsif ettiðinden söz etmektedir. Ri sâ le-i Nur da, El hak, o zat, o mu 'ci ze-i ah lâk-ý ha mî de yi pek gü zel be yan e dip is pat et miþ tir (ek tu bat, s. 179) de nil mek sû re tiy le Pey gam ber E fen di mi zi (asm) çok gü zel bir þe kil de e se rin de an lat tý ðýn dan söz e dil mek te dir. Dev ri nin ha dis i ma mý o la rak a nýl dý. rap di li ve e de bi ya tý a la nýn da o to ri te o la rak ka bul e dil di. y rý ca fý kýh ko nu sun da da ö nem li bir ko nu ma sa hip ti. uh te lif yer ler de Ka dý lýk gö rev le rin de bu lun du. Çok sa yý da e ser ka le me al dý. Kün ye si E bül fazl yaz bin u sa bin yaz el-ah su bî þek lin de dir. yaz, 1083 yý lý son la rýn da Seb te de doð du. E ði ti mi ni muh te lif ho ca lar dan ders al mak sû re tiy le ta mam la dý. Ö zel lik le ha dis ko nu sun da e ði tim gör mek mak sa dýy la ön ce En dü lüs e, ar dýn dan ür si ye ve Kur tu ba ya git ti. Çok sa yý da â lim den ders al dý ðý gi bi mek tup laþ mak sû re tiy le de bir çok â li min il min den is ti fa de et ti. Bu yol cu luk ve e ði ti min a ka bin de Seb te ye ge ri dön dü. Bir sü re son ra on al tý yýl gi bi u zun bir sü re gö rev ya pa ca ðý Seb te ka dý lý ðý na a tan dý. yaz, Seb te nin dý þýn da Gýr na ta Ka dý lý ðý da yap tý. n cak, ta raf sýz tu tu mu ve i da re ci le rin ho þu na git me yen tav rýn dan do la yý gö re vi ne son ve ril di. Bu ge liþ me ler ü ze ri ne Gýr na ta dan ay rý la rak Kur tu ba ya git ti. em le ke ti Seb te nin iþ gal e dil me teh li ke si ü ze ri ne bu ra ya gi de rek mü ca de le ye ka týl dý ve iþ gal ci le rin ge ri çe kil mek zo run da kal ma la rýn da bü yük rol oy na dý. ka bin de tek rar bu ra nýn Ka dý lý ðý na a tan dý. yaz, Seb te yi hâ ki mi yet le ri al týn da bu lun dur mak is te yen u ra být Ha ne da ný i le ü vah hit ler ha ne da ný a ra sýn da ki çe kiþ me de hal kýn tav rý na gö re tu tum ta kýn dý. Þe hir, u ra být Ha ne da ný e lin de i ken halk i le bir lik te ü vah hit le re kar þý sa vaþ tý. Bir sü re son ra den ge le rin de ðiþ me si, ü vah hit le rin güç len me si ve hal kýn da on la ra i ta at et me si ü ze ri ne o da ye ni ha ne da na i ta at et ti. Bir sü re son ra bu ye ni i da re ci le rin yö ne ti min den hoþ nut ol ma yan hal kýn baþ kal dýr ma sý ü ze ri ne yi ne halk i le bir lik te ha re ket e de rek on la ra ka týl dý. Bir sü re son ra baþ kal dý ran lar af di ler ken ken di si i se e ra keþ e sür gü ne yol lan dý. Ka dý yaz, üst len miþ bu lun du ðu Ka dý lýk va zi fe si nin ya nýn da çok sa yý da ta le be ye tiþ tir di. Gö re vin de bu lun du ðu sü re zar fýn da ta viz siz tu tu muy la ta nýn dý ðý gi bi, ta le be le ri ne kar þý i se son de re ce mü te va zý dav ran mak la þöh ret bul du. Bid a ve hu ra fe le re kar þý o lup sað lam bir i ti kat ser gi le di. Ze kâ sý ve et ki le yi ci hi ta bý nýn ya nýn da ha zýr ce vap lý lý ðýy la da ön pla na çýk tý. a li ki ez he bi ne men sup o lan ve að rib o la rak ad lan dý rý lan Ku zey ba tý f ri ka ül ke le rin de bü yük bir ü ne ka vu þan yaz, bir çok Kur ân il min de ö nem li ça lýþ ma lar da bu lun du ve e ser ler ka le me al dý. Ha dis, fý kýh, ke lâm, en sab, rap di li ve e de bi ya tý gi bi muh te lif i lim dal la rýn da za ma ný nýn i ma mý o la rak a nýl dý. Þa ir lik ö zel li ði de o lup Kur ân-ý Ke rim sû re le ri nin ve Pey gam ber E fen di mi zin (asm) met hi ni ko nu a lan ka si de ler yaz dý. Bir çok þi i ri ol ma sý na rað men, bir a ra ya top la ma dý ðýn dan sa de ce bir kýs mý son ra ki dö ne me u laþ tý. Bu na rað men 5000 ka dar bey ti ken di sin den son ra bir a ra ya ge ti ril miþ tir. Be di üz za man Haz ret le ri, Ka dý yaz ýn Pey gam ber E fen di mi zi (asm) ko nu a lan e se rin den öv güy le söz et mek te dir. Kur ân-ý Ke rim den son ra en bü yük mu' ci ze Pey gam ber E fen di mi zin (asm) biz zat ken di þah sý dýr. Ken di sin de top lan mýþ bu lu nan ul vî has let ler dost ve düþ ma nýn tas di kiy le te yit e dil miþ tir. Kah ra man lý ðý i le meþ hur Haz re ti li nin (ra) bir çok kez i fa de et ti ði, har bin deh þet len di ði va kit, biz Re sûl-i Ek rem ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn ar ka sý na il ti ca e dip ta has sun e di yor duk þek lin de ki i fa de le ri sa de ce bir ö zel li ði ni di le ge tir mek te dir. Haz ret-i u ham med i (asm) an la tan çok sa yý da e ser ka le me a lýn mýþ ve mü el lif ler o yü ce þah sý lâ yý kýy la i fa de e de me dik le rin den ya kýn mýþ lar dýr. þ te Pey gam ber E fen di mi zi (asm) an lat ma ya ça lý þan lar dan bi ri si de Ka dý yaz dýr. Be di üz za man, Ka dý yaz ýn Þi fa-i Þe rif ad lý e se ri ne a týf ta bu lu na rak Pey gam ber E fen di mi zi (asm) çok gü zel bir þe kil de an lat tý ðýn dan söz et mek te dir; Bü tün ah lâk-ý ha mî de de en yük sek ve ye ti þil me ye cek bir de re ce ye mâ lik ti. Þu mu 'ci ze-i ek be ri, l lâ me-i að rib Ka dý yaz ýn Þi fâ-i Þe rif i ne ha va le e di yo ruz. El hak, o zat, o mu' ci ze-i ah lâk-ý ha mî de yi pek gü zel be yan e dip is pat et miþ tir. (ek tu bat, s. 179) Ka dý yaz, e ra keþ te mec bu ri i ka me te ta bi tu tu lup bu ra ya gel me sin den son ra has ta lan dý ve bir sü re son ra Hakk ýn rah me ti ne ka vuþ tu (1149). Ö zel lik le Sa hih-i Bu ha ri nin Ku zey ba tý f ri ka ül ke le rin de öð re ni lip ya yýl ma sýn da bü yük e me ði geç ti. Ve fa týn dan son ra ye ri ni dol du ra cak kim se nin ol ma dý ðýn dan ya ký nýl dý. Biz zat ho ca sý, ye ri ni dol du ra cak bi ri ni bý rak ma dý ðýn dan söz et ti. E SER E R KDI yaz çok sa yý da e ser ka le me al dý. En meþ hur e ser le rin den bi ri, Ri sâ le-i Nur da is mi zik re di lip ö vü len Þi fa-i Þe rif i dir. Bu e ser dört bö lüm den mü te þek kil dir. Pey - gam ber E fen di mi zin (asm) yü ce ki þi li ði, ken di sin de bu lun dur du ðu üs tün ö zel lik ler, o na kar þý na sýl dav ra nýl ma sý ge rek ti ði gi bi ko nu lar ü ze rin de dur du. E se ri nin çok sa yý - da bas ký sý ya pýl dý ðý gi bi çok sa yý da ça lýþ - ma ya da ko nu ol du. Di ðer ö nem li e ser le rin den bi ri si de Ter - ti bü l-e da rik tir. Bu e ser de a li ki ez - he bi ne men sup 1600 e ya kýn â li min bi - yog ra fi si yer al mak ta dýr. Ha dis ko nu sun - da vu ku fi ye ti ni gös te ren en ö nem li e se ri e þa ri ku l-en var la Sý hâ hi l-â sâr dýr. - yaz, bu e se riy le Bu ha ri, üs lim ve a - lik in u vat ta e ser le rin de ge çen ga rip ke - li me le ri a çýk la dý ðý gi bi seh ven ya pýl mýþ ha - ta la rý da dü zelt mek te dir. Bu nun dý þýn da söz ko nu su e ser ler de ge çen yer, þa hýs i - sim le ri, lâ kap lar, kün ye ler ve nis be ler hak - kýn da da ö nem li i zah lar yer al mak ta dýr. El-Gun ye ad lý e se rin de, ken di le rin den ders al mýþ bu lun du ðu 100 ka dar ho ca sý nýn bi yog ra fi le ri yer al mak ta dýr. Bun la rýn dý þýn - da El-l ma i la a ri fet-i U su li r-ri va ye ve Tak yi di s-se ma, k ma lü l-u lim bi-fe va id, Bug ye tü r-ra id fi ma fi ha dis-i Üm mi Zer mi ne l-fe va id, el-ec vi be (ka dý lý ðý sý ra sýn da so ru lan ba zý so ru la ra ve ri len ce vap la rý ih ti va et mek te dir), El-s lâm bi-hu dud-i Ka va i di l- s lâm (s lâm ýn beþ þar tý ný ih ti va et mek te - dir), El-Ka si de tü l-üþ te mi le a la Es ma -i Sü ve ri l-kur ân ad lý e ser le ri mev cut tur. E - ser le ri bun lar dan i ba ret ol ma yýp gü nü mü ze u la þa bi len baþ ka e ser le ri nin de var lý ðýn dan söz e dil mek te dir. (. a þar Kan de mir; Ka - dî yâz TDV. 24. C. s )

13 DZ 11 KSI 2011 CU 13 BRNC DÜN SVÞIND RUSR ESR DÜÞEN BEDÜZZN ESRKEN BE HÜRDÜ BRNC DÜN SVÞIND RUSR ESR DÜÞEN BEDÜZZN, BR GÜN ESR KPIND KEN, TEFTÞ ÇN GEEN RUS KOUTNI NKO NKOVÇ KRÞISIND Ð KKIÞ, SEBEB SORUDUÐUND SE: "BEN ÜSÜN Â. KBDE N VRDIR. BEN ON KI ETSED, UKDDESTI HÜRETSZK PIÞ OURDU." DEÞTR. USTF ÖZTÜRKÇÜ 7 DUR R E (DUR RI) H NI IN OÐ U U beyd, Nur sî ha ne da nýn dan o lan Dur ri ye Ha ným ýn tek oð lu dur. Da yý sý Be di üz za man a kü çük yaþ lar da ta le be ol muþ tur. Be di üz za man Haz ret le riy le bir lik te, Be di üz za man Van da Ba þet Da ðý nda kal dý ðý yýl lar da o nun la bir lik te ol muþ tur. Üs tad, ye ðe ni nin I. Dünya Savaþý'nda þehit oluþuyla a lâ ka lý his si ya tý ný þöy le ak set ti rir: U beyd is min de bir ye ðe nim ve ta le bem var dý. Be nim ya ným da ve be nim ye ri me þe hid ol duk tan son ra, üç ay lýk me sa fe de e sa ret te bu lun du ðum za man, ma hall-i def ni ni bil me di ðim hal de, ben ce bir rü ya-yý sa dý ka da, tah te l-arz bir men zil su re tin de ki kab ri ne gir mi þim. O nu þü he da ta ba ka-i ha ya týn da gör düm. O be ni öl müþ bi li yor muþ; be nim i çin çok að la dý ðý ný söy le di. Ken di si ni ha yat ta bi li yor. Fa kat Rus un is ti lâ sýn dan çe kin di ði i çin, ye ral týn da ken di ne gü zel bir men zil yap mýþ. (ek tu bat, e ni s ya Neþ. s. 12) Þe hid an ne nin þe hid oð lu U beyd, mü ba rek Nur sî ha ne da ný nýn þe hid ler ker va nýn da iþ te bu þe kil de ye ri ni al mýþ týr. BE D ÜZ Z N HZ RET E R NN B RN C DÜN HR BN DE BT S U H RE BE SN DE E SR DÜÞ TÜ ÐÜ E Â K I BE N R Ken di i fa de siy le; Bi rin ci Har bin pat la ma sýy la ta le be le ri mi ba þý ma top la ya rak gö nül lü a lay ku man da ný o la rak har be iþ ti rak et tim. Kaf kas Cep he sin de, Bit lis te e sir düþ tüm. (Þu â lar, 496) Kar de þi b dul me cit in be ya ný: Di yar ba kýr da Van Va li si Cev det Bey in e vin de 19 Þu bat 1330 ta ri hin de Cu ma ge ce si bu tef si rin ilk ra bi nüs ha sý ný teb yiz e der ken þu þek l-i ga rib ( þa rat ül- caz da ki ba þý ke sil miþ yý lan res mi) te va fu ken va ki ol muþ tur. Ve o ge ce vu ku a ge len Bit lis sü kû tuy la mü el lif Be di üz za man ýn e se ri ne rast ge lir. San ki þu þek l-i ga ri bin þu mu' ci ze ler ve ha ri ka lar bah sin de o ge ce hu sû le gel me si mü el li fin Rus la ra e sir düþ tü ðü ne ve be ra be rin de bu lu nan ba zý ta le be le rin de þe hid o la rak kan la rý nýn dö kül me si ne ha ri ka bir i þa ret tir. (Sa id in kü çük kar de þi, yir mi se ne lik ta le be si b dül me cid.) Ta le be si Ham za nýn be ya ný: Ve ke za bu na kýþ ( þa ratü'l- caz da ki þek li kas te di yor) ba þý ke sil miþ yý la nýn, kuy ru ðu nu, mü el lif Be di üz za man a sar mýþ ol du ðu na ve mü el li fin ya ra lý o la rak o tuz sa at ö lü me mun ta zý ran su ar ký nýn i çin de kal dý ðý ye re ben zi yor ve o va zi ye ti a lý yor. (Es ki Sa i din ta le be si Ham za) BE D ÜZ Z N HZ RET E R NN B RN C DÜN HR B BT S U H S R SIN D P TI ÐI VE GÖS TER D Ð KH R N IK R E Â K I Þ HT E RN F DE E R Birinci görgü þahidi Ha cý Þa mil Tah ran anlatýyor: Va n ýn düþ me sin den son ra sa va þýn a ðýr lý ðý Bit lis e kay dý. Rus, Er me ni bir lik le ri ne kar þý en çe tin di re ni þi Be di üz za man ve ta le be le ri ser gi li yor du. Cep he de bir kaç kez biz zat gi dip gör düm on la rý. n ne min pi þir di ði ek mek le ri biz zat sýrt la yýp gö tü rü yor dum. Ba bam da on lar la be ra ber di. Üs tad ye di ði ek me ðin lez ze ti ni tak dir i le bi ze du â e der di. Be di üz za man ýn ta þý dý ðý si lâ hý baþ ka kim se de gör me dim. ðýr dý, pý rýl pý rýl par lý yor du. Ken di si ne En ver Pa þa nýn he di ye o la rak gön der di ði ni söy le di. Gö züm ta ký lýn ca bir a ra Sa na da böy le bir si lâh ve ril se ge lip harb e der mi sin? di ye rek e li me ver di. Ne re dey se si lâh la bir lik te ye re dü þe cek tim. O de re ce a ðýr dý. ma mü ba rek san ki çok ha fif bir si lâh gi bi ka yý þýn dan tu tar omu zu na a tar ve ka ya lýk lar dan se ke se ke cep he ye doð ru çe vik a dým lar la ko þar gi der di. Ni þan cý lýk ta ta le be le rin üs tü ne yok tu. Ba zen a týþ ta li mi ya par lar dý. e se lâ ni þan o la rak 50 met re ö te ye bir si ga ra di kip a teþ e der ler o in ce cik si ga ra yý bi le or ta dan vu rup i ki ye a yý rýr lar dý. Bun la rý biz zat gör düm. Be di üz za man Er me ni le rin ka dýn ve ço cuk la rý - na do ku nul ma ma sý ný ve e zi yet e dil me den ser best bý ra kýl ma sý ný tav si ye e di yor du. Ön ce den bir tek fer di da hi sað bý rak ma yan Er me ni fe da i le ri bu du ru mu öð ren dik ten son ra on lar da ma sum si vil le ri öl dür mek ten vaz geç ti ler. Böy le ce bil has sa köy ler de bir de re ce ra hat la ma ol du. y lar son ra Bit lis te gö ðüs gö ðü se çar pýþ ma la rýn ol du ðu nu duy duk. Bir ça týþ ma a nýn da Üs tad ýn ye ðe ni 17 ya þýn da ki U beyd al nýn dan vu ru la rak þe hid e dil miþ, U beyd o gün bay ram lýk el bi se le ri ni giy miþ, ka le nin ö nün de vu rul muþ. y rý ca Üs tad Be di üz za man ýn da ya ra lý hal de e sir e dil di ði ni öð ren dik. Ha liy le çok ü zül dük, a ma Üs tad ýn e sir i ken da hi Rus la ra söy le dik le ri ni duy du ðu muz da yi ne de ü mit le ni yor, mo ral bu lu yor duk. Rus ku man da ný nýn Üs tad a mað ru ra ne, þi ret le re ha ber gön de rin ge ti rip si lâh la rý ný tes lim et sin ler, biz de bir müd det bu ra dan çe kip gi de lim. tek li fi ne kar þý i se Üs tad Be di üz za man kar þý lýk ver miþ: Siz be ni e sir al dý nýz, a ma Bit lis i as la ge çe me ye cek si niz! Çün kü si zin de kuv ve ti niz ký rýl dý. Tâ ka tý nýz ke sil di. Siz böy le bir tek li fi gi din Er me ni le re ya pýn, on lar si lâh la rý ný tes lim e dip bi ze ta bi ol sun. u sa la ha böy le sað lan sýn. Son ra Üs tad Be di üz za man ý ya ra lý hal de a lýp Rus ya ya doð ru gö tür müþ ler. (e ni s ya Ga ze te si ya zar la rýn dan a tif Sa li hoð lu, Ha cý Þa mil TR HN la biz zat Hi zan da 1996 se ne sin de ko nuþ muþ o lup, ga ze te nin 18 Ni san 2005 ta rih li nüs ha sýn da ki Be des ten i sim li kö þe sin de ya yýn la mýþ ol du ðu ya zý sýn dan) kinci görgü þahidi Hu lu si Bit li si ( ) anlatýyor: Rus un ilk sal dý rý sýn da Bit lis te ki a i le ler Bit lis ten u zak laþ tý rý lýr ken Be di üz za man da mi lis kuv vet le ri nin or du ar ka sýn dan Nur þin li Haz re tin de bu lun du ðu bir mec lis te ki mü na ka þa yý Be di üz za man þu söz ler le bi tir di: ü zum suz lâf la rý bý ra ka lým, el bir li ðiy le mu kad des yur du mu zu kur ta ra lým. i le ler çýk sýn, er kek ler mem le ke ti terk et me sin. Vel hâ sýl bi rin ci hic ret le or du ve mi lis le rin müþ te rek gay re tiy le düþ man Bit lis e gi re me di. Bir kaç ay son ra i kin ci hic - ret baþ la ma dan ev vel, Be di üz za man ta le be le riy le Van Cep he si nden Bit lis mer ke zi ne dön dü. Hal ký tak vi ye i le ter gi be, na si ha ta ko yul du. (Di yar ba kýr a sevk ve nak le me mu ri ye tim dolayýsýyla) Bit lis ten ay rýl dý ðým sa ba hý ta kip e den gü nün ge ce sin de, ha in Er me ni le rin reh ber li ðiy le düþ man Di de ban e tek le rin den Bit lis e a kar ken Be di üz za man ýn þe hir i çin de bi le gö ðüs gö ðü se düþ man sü va ri le riy le çar pý þýr ken bir a ya ðýn dan ya ra la nýp e sir e dil dik ten son ra ma hal le ba þýn da ki kýþ la ya na kil o lun du ðu nu, o ra dan da Rus ya ya da ha son ra da Si bir ya ya ka dar sü rül müþ ol du ðu nu i þit tim. (Ehl-i Sün net mec mu a sý, C: 2/47 den nak len, Son Þa hit ler ) Üçüncü görgü þahitlerinden ol la ü nev ver ol la ü nev ver Be di üz za man Haz ret le ri nin es ki ta le be le rin den dir de doð muþ, 1971 ta ri hin de ve fat et miþ tir. e za rý Van da k köp rü me zar lý ðýn da dýr. Ha yat ta i ken, Bi rin ci Dün ya Sa va þý i le il gi li sýk sýk an lat tý ðý ha tý ra la rýn dan Bit lis mu ha re be siy le a lâ ka lý o lan bir kýs mý þöy le dir: Bi rin ci Dün ya Har bi baþ la yýn ca, Be di üz za man ho ca lý ðý bý ra ka rak gö nül lü a lay ku man da ný ol du. Biz ler den de is te yen ler o nun la bir lik te har be iþ ti rak et ti. Ben ken di le riy le Ge vaþ ve Bit lis harb le rin de bu lun dum. Kýþ bas týr mýþ tý, her ta raf kar dý. Bit lis te Üs tad la bir lik te bir kaç ta le be kal mýþ týk. Bü tün ar ka daþ la rý mýz þe hid ol du lar. Ge ce le yin yük sek bir du var dan at lar ken Üs tad ýn a ya ðý ký rýl dý. O ýz tý rap a nýn da hiç þi kâ yet et mi yor, of bi le de mi yor du. O tu z al tý sa at so ðuk, kar, ça mur i çin de bir deh liz de kal dýk. le ri de Rus nö bet çi le ri gö zü kü yor du. Deh li zin ü ze rin den de Rus la rýn ses le ri ni i þi ti yor duk. Üs tad son ra b dul va hap i sim li ar ka da þý mý za; Sen çe vik sin git tes lim ol Rus la rýn e li ne; Er me ni le rin e li ne düþ me, biz de son ra tes lim o lu ruz de di. z son ra da Rus lar ge le rek bi zi a lýp ku man dan la rý nýn ya ný na gö tür dü ler. Ku man dan Türk çe bil me di ðin den Er me ni ler den bir ter cü man ge tir di ler. r ka da þý mýz b dül va hap da bi raz Rus ça bi li yor du. Er me ni ter cü ma nýn Üs tad ýn söz le ri ni yan lýþ ak tar dý ðý ný Üs tad a bil dir di. Bu nun ü ze ri ne Üs tad hid det le ne rek üs lü man bir ter cü man ge tir me le ri ni is te di. z son ra Ta tar lar dan bir ter cü man ge tir di ler. Rus ku man da ný Üs tad a; Siz ta nýn mýþ ve nü fuz lu bir ku man dan sý nýz. þi ret le re bi rer mek tup ya za rak ge lip tes lim ol ma la rý ný bil di rin, gel sin ler an laþ ma ya pa lým. i ne bu ra la rý bý ra kýp gi de riz. de yin ce Üs tad hid det len di, ce va ben: Siz Er me ni le rin si lâh la rý ný top la yýn, on lar bi zim hi ma ye mi ze gir sin ler, o za man si zin le an la þý rýz de di. Rus ku man da ný; Bit lis ve uþ ci va rýn da o tuz beþ bin Er me ni var, bun la rýn si lâh la rý ný top la mak müm kün de ðil de di. Üs tad yi ne hid det le ne rek; Biz bun la ra bu ka dar hür ri yet ver di ði miz hal de ba þý mý za bu fe lâ ke ti ge tir di ler. Ço luk ço cuk din le me den kat li âm yap tý lar. Ge ri ka lan la rý da, çe þit li de si se ler le on la rý da kýr dýr mak mý is ti yor su nuz? Bü tün dað taþ se nin as ke rin le do lu ol sa bi le, de lik li ta þý ge çe me ye cek si niz. Da ha son ra Üs ta dý ve Sa id is min de bir ta le be si ni ya ný na al dý ra rak biz den ay rý lýp o nu Rus ya ya sevk et ti ler (Son Þa hit ler 1:51) Dör dün cü gör gü þa hi di: li ras ( li Ça vuþ) li ras, as len Van ýn Ço ra va nis Kö yü nden dir. Þah sen ken di si ni gö rüp ta nýþ ma na si bi ne e re me - dim, fa kat baþ ta oð lu Fev zi ras ve di ðer a i le fert le riy le ya kýn dan ta ný þýr, ko nu þu ruz. Bü yük oð lu Fev zi ras tan rah met li nin Be di üz za man Haz ret le riy le a lâ ka lý ha tý ra la rý ný is te di ðim de ba na, rah met li nin ha yat ta i ken an lat tý ðý ve oð lu nun da an la tý lan la rý ol du ðu gi bi ya zýy la kay det ti ði bü tün ha tý ra la rý bir to mar ha lin de bi ze ver miþ ti. li ras, nam-ý di ðer li Ça vuþ, Be di üz za man Haz ret le ri nin ilk ta le be ve hiz met kâr la rýn dan dýr. Be di üz za man Haz ret le riy le Bi rin ci Ci han Har bin de Van da ve Bit lis sa vun ma la rýn da be ra ber o lup sa vaþ mýþ týr. O yýl la ra da ir ha tý ra la rý Son Þa hit ler de ve biz de mev cut tur. li ras ýn di ðer ö nem li bir hu sû si ye ti de Be di üz za man a harp son ra sý E rek Da ðý nda da u zun yýl lar hiz met et miþ ol ma sý dýr. Za ten o tur du ðu köy E rek Da ðý nýn e tek le rin de dir. Ge rek Bi rin ci Ci han Har bi ha tý ra la rý ve ge rek se e sa ret son ra sý Üs ta dýn E rek Da ðý na ge lip kal ma sý za man la rý na da ir hem u zun ve hem de çok ha tý ra la rý mev cut tur. Biz biz de o lan ve Son Þa hit ler de de ka yýt lý bu lu nan, Bi rin ci Ci han Har bi nde Üs tad la ve Harb le a lâ ka lý ha tý ra la rý ný, biz de ki ler le ay ný o lan la rý dolayýsýyla -u mu ma mâl ol du ðun dan- Son Þa hit ler de ki ka yýt lý þek liy le ak ta ra ca ðýz. er hum li Ça vuþ, 1965 yý lýn da ve fat et miþ tir. Ve me za rý da ken di kö yü o lan Ço ra va nis Kö yü nde - dir. Bu de ðer li gör gü þa hi di nin ha tý ra la rý þöy le dir: Rus lar üç kol dan ta a rru za ge çip bi zi Bit lis bo ða zýn da mah sur bý rak tý lar. e di gün Rus la ra kar þý ge ce li gün düz lü mu ha sa ra ya pýl dý. Üs ta da üç mer mi i sa bet et ti. Bi ri sað om uzu na, bir di ðe ri han çe ri nin kab za sý na, di ðe ri de tü tün ta ba ka sý na. O za man bu o la ya þa hit o lan ni za mi ye a la yý ku man da ný Kel li, Üs tad a; Be di üz za man, si ze kur þun da te sir et mi yor. de yin ce, Üs tad da o na; l lah in sa ný mu ha fa za e der se top mer mi si de in sa ný öl dür mez.. di yor du. Bir haf ta lýk þid det li bir mu ka ve met ten son ra Bit lis e gi re me yen Rus lar, Bit lis-tat van yo lu ü ze rin de bu lu nan Pap þin Ha ný ný tah li ye e dip ge ri çe kil di ler. Er me ni le rin reh ber li ðiy le Bit lis in ce nu bun da ki Gü zel de re yo lun da Si mek Na hi ye si ü ze rin de Bit lis-si irt yo lu nu ke sip rap lar Köp rü sü nü tut tuk la rý gö rül dü. Ge ce ya rý sýn dan son ra Bit lis e ta ar ru za geç ti ler. Þid det li mu ha re be ler ce re yan et ti. Bu a ra da Üs tad Be di üz za man ýn çok sev di ði ye ðe ni U beyd ve çok sev di ði kýy met tar ta le be ar ka daþ la rý þe hid ol du lar. Rus lar þe hir de bu lu nan üç köp rü yü de tut muþ ol duk la rýn dan Üs tad Haz ret le ri þeh rin kar þý ta ra fý na geç mek is te di. Þim di ki Ka sým pa þa l ko ku lu nun ya nýn da bü yük bi na nýn al týn da ki su ke me ri nin üs tün den a þa ðý ya at la dýk. Su ü ze ri ta ma men kar la kap lý ol du ðun dan, vak tin de ge ce ol ma sý do la yý sýy le, ye ri tah min e de me mi þiz ki, bu a ra da Üs tad ýn sað a ya ðý ta þa deð miþ ve ký rýl mýþ tý. Ba na ke me rin i çin de da ha mü na sip çe bir yer gös te re rek; li be ni o ra ya gö tür sa na i zin ve ri yo rum. Git in þal lah kur tu lur sun de di. Ben ken di le ri ni o ye re gö tü rüp o turt tum. Be nim, mü es si ra ne -git me mi ar zu et tiy se de- git me ye ce ði mi ve be ra ber ce þe hid o la ca ðý mý söy le yin ce, ba þý mý e liy le sý vaz la ya rak; Da yý hey ran ka der bi zi e sir et ti de di. Ben de ka de re tes li mi ye ti mi iz har et tim. Su i çe ri sin de o tuz al tý sa at kal dýk. Bu a ra da su ke me ri nin üs tün de ki bi na yý da Rus lar iþ gal et miþ ler ses le ri a þa ðý dan i þi ti li yor du. Bir den kal dý ðý mýz ye ri el li ki þi lik bir Rus müf re ze si bas tý. Bi zi a lýp Rus ka rar gâ hý na gö tür dü ler. O ra da Üs tad ba cak ba cak üs tü ne a týp si ga ra sý ný sa rar ken llüstrasyon: Hayreddin Ekmen I. Dünya Savaþýnda Ruslara esir düþen Bediüzzaman, esir kampýnda Rus komutan karþýsýnda ayaða kalkmamýþ ve bunu da sahip olduðu imanýna hürmetten kaynaklandýðýný ifade etmiþti. on lar la ko nu þu yor du. San ki on lar e sir, Üs tad hür dü. O ra da e sir ken bi le hür dü. a ra la rý nýn ve ký rýk a ya ðý nýn te da vi si i çin bir müd det Bit lis ve Van da kal dýk tan son ra o ra dan da Rus ya nýn Cul fa þeh ri ne sevk et ti ler. (Son Þa hit ler: 1.c. sh. 64) E S RET O CU U ÐU VE E S RET H TI O e sa ret ha di se si doð ru dur. Fa kat þa hi dim ol ma dý ðý i çin taf si len be yan et me miþ tim. al nýz bir man ga be ni i dam et mek i çin gel di ði ni bil mi yor dum. (Þu â lar, s. 448) BE D ÜZ Z N IN E S RE TE O CU U ÐU Bi rin ci Dün ya Har bin de Rus lar ta ra fýn dan Bit lis te 16 Þu bat 1916 ta ri hin de e sir e di len Be di üz za man Haz ret le ri, bu ra da Rus ka rar gâ hýn da 27 gün bek le til dik ten son ra Rus ya ya e sa ret ye ri ne gö tü rül mek ü ze re Bit lis ten a lý na rak ön ce Van a gö tü rü lür, son ra da Cul fa, Tif lis, Ki log rif ve Kos tur ma ya sevk e der ler. Kar de þi nin be ya ný Bu o lay ü ze ri ne kü çük kar de þi b dül me cid E fen di nin bir be ya ný var dýr. Bu be ya na gö re, Üs tad ýn e sa ret ye ri ne sev k e dil mek ü ze re Si bir ya ya nak li i çin Van a gö tü rül me si es na sýn da Rus la ra il ti hak et miþ o lan ba zý a ða lar Be di üz za man a; Biz se ni Rus ku man dan la rýn dan a lý rýz. Fa kat bi ze re is o lup dâ vâ mý zý yü rü te cek i sen.. þek lin de tek lif te bu lu nur lar. Üs tad bu tek li fe ce va ben çok sert bir i fa de i le; Ben üs lü man Türk il le ti a ley hi ne ça lý þa mam, e sa re ti ri ya se te ter cih e de rim! de miþ tir. Da ha son ra bir mik tar kal dý ðý Van dan a lý na rak Rus ya ya e sa ret yol cu lu ðu da baþ la mýþ o lur. Bu o lay çok dik kat-i ca lip bir ger çek o la rak ta ri he mâl o lur. E S RET H TI Be di üz za man Haz ret le ri Bi rin ci Dün ya Har bin de yap tý ðý kah ra man ca mü da fa a la rý nýn so nu cun da Bit lis te Rus la ra e sir dü þe rek Rus ya ya gö tü rü lür. E sa ret ha di se siy le a lâ ka lý o la rak ken di be yan la rý da mev cut tur. E sa re tiy le il gi li Üs tad þöy le di yor: O e sa ret ha di se si as lý doð ru dur. Fa kat þa hi dim ol ma dý ðýn dan taf si len be yan et me miþ tim. al nýz bir man ga(nýn) be ni i dam et mek i çin gel di ði ni bil mi yor dum, son ra an la dým. Ve Rus ku man da ný tar zi ye i çin Rus ça bir þey ler söy le di, ben bil me dim. De mek ha zýr bu lu nan ve bu ha di se yi ga ze te ye ih bar e den üs lü man yüz ba þý an la mýþ ki, ku man dan tek rar tek rar 'f fet' de miþ. (Þu â lar, s. 448) KP T K H D SE Be di üz za man ýn a kýl la ra hay ret ve ren bir se ci ye si de Ehl-i Sün net ec mu a sý nýn 15 Teþ rin-i Ev vel 948 ta rih li nüs ha sýn da neþ re dil miþ o lup, bu ma ka le Ehl-i Sün net ec mu a sý nýn sa hi bi o lan a vu kat bir zâ ta a it tir. Ben Bi rin ci Ci han Har bin de Bit lis mev ki in de ya ra lý o la rak e sir o lur ken, Be di üz za man da o gün e sir düþ müþ tü. O Si bir ya ya gön de ril miþ, en bü yük e sir ler kam pýn da i di. Ben Ba kü nün Nan gün da sýn da i dim. Gü nün bi rin de e sir le ri tef ti þe ge len ve kam pý ge zer ken Be di üz za man ýn ö nün den ge çen Ni ko la Ni ko la viç e o hiç e hem mi yet ver mi yor ve ye rin den ký mýl da mý yor. Baþ ku man da nýn na zar-ý dik ka ti ni çe ki yor. Tek rar bir ba ha ne i le ö nün den ge çi yor. i ne ký mýl da mý yor. Ü çün cü de fa sýn da ö nün de du ru yor, ter cü man va sý ta sýy la a ra la rýn da þöy le bir mu ha ve re ge çi yor: Be ni ta ný ma dý lar mý? E vet, ta ný dým. Ni ko la Ni ko la viç, Ça rýn da yý sý dýr, Kaf kas Cep he si Baþ ku man da ný dýr. O hal de ne i çin ha ka ret et ti ler? Ha yýr, af fet sin ler, ben ken di le ri ne ha ka ret et miþ de ði lim. Ben mu kad de sa tý mýn em ret ti ði ni yap tým. u kad de sat ne em re di yor muþ? Ben üs lü man â li mi yim. Kal bim de i man var dýr. Ken di sin de i man o lan bir þa hýs, i ma ný ol ma yan þa hýs tan ef dal dir. Ben o na ký yam et sey dim, mu kad de sa tý ma hür met siz lik yap mýþ o lur dum. O nun i çin ben ký yam et me dim. Þu hal de, ba na i man sýz de mek le be nim þah sý ma, hem or du mu, hem de mil le ti mi ve Çar ý tah kir et miþ o lu yor. Der hal di van-ý harp ku ru lun da is tic vab e dil sin. Bu e mir ü ze ri ne di van-ý harp ku ru lu yor. Ka rar gâh da ki Türk, l man ve vus tur ya za bit le ri, ay rý ay rý Be di üz za man a ri ca e de rek Baþ ku man dan a tar zi ye ver me si i çin ýs rar e di yor lar. Ver di ði ce vap bu o lu yor: Ben â hi ret di ya rý na göç mek ve hu zur-u Re su lul lah a var mak is ti yo rum. Ba na bir pa sa port lâ zým dýr. Ben i ma ný ma mu ha lif ha re ket e de mem. Bu na kar þý kim se se si ni çý kar mý yor, ne ti ce yi bek li yor. s tic vab bi ti yor. Rus Ça rý ný ve Rus or du su nu tah kir mad de sin den i dam ka ra rý ný ve ri yor lar. Ka ra rý in faz i çin ge len bir man ga as ke rin ba þýn da ki su ba ya ke mâl-i þe tâ ret le, ü sa a de e di niz, on beþ da ki ka va zi fe mi î fa e de yim di ye ab dest a lýp i ki re kât na maz ký lar ken, Ni ko la Ni ko la viç ge li yor, ken di si ne hi ta ben: Be ni af fe di niz. Si zin be ni tah kir i çin bu ha re ke ti yap tý ðý ný zý zan ne di yor dum. Hak ký nýz da ka nu nî mu a me le yap tým. Fa kat þim di an lý yo rum ki, siz bu ha re ke ti ni zi i ma ný nýz dan a lý yor su nuz ve mu kad de sa týn e mir le ri ni î fa e di yor su nuz. Hük mü nüz ip tal e dil miþ; di nî sa lâ ha ti niz den (sa lih li ði niz den) do la yý þâ yâný tak dir si niz. Si zi ra hat sýz et tim, tek rar tek rar ri ca e di yo rum, be ni af fe di niz di ye rek ve ri len i dam hük mü nü ge ri al dý rýr. Be di üz za man i ki bu çuk se ne ka dar Si bir ya ta raf la rýn da e sa ret te ka lýr. Bü tün ha ya tý ný fi se bi lil lah Kur ân a, s lâ mi ye te, Sün net-i se niy ye nin ih ya sý na hasr ve vak fe den bu fe da kârý s lâm, bu ra lar da da ka ti yen boþ dur maz. çe ri sin de bu lun du ðu mu hi ti ten vir ve ir þad i çin ça lý þýr. Bu müd det i çin de ken di siy le be ra ber e sa ret te bu lu nan za bit le re ders ler ve ri(r)yor du. Bir gün dok san za bit ar ka da þý na ders ver di ði sý ra da, bir Rus ku man da ný ge lir, si ya sî ders ve ri yor di ye der si ne ma ni o lur sa da fa a li ye ti nin di nî, il mî, iç ti maî ol du ðu nu öð re nin ce ser best bý rak tý rýr. Ni ha yet e sa ret ten fi rar i le kur tu lup Pe ters burg ve Var þo va ya gel me ye mu vaf fak o lur. Bi lâ ha re Vi ya na ta ri kýy la H se ne sin de s tan bul a teþ rif e der. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 103) { DEV EDECEK {

14 14 11 KSI 2011 CU SPOR F.BHÇE ESKÞEHR'E HZIRNIOR FENERBHÇE, Sü per ig'de Es ki þe hirs por i le ya pa ca ðý kar þý laþ ma nýn ha zýr lýk la rý ný sür dür - dü. Tek nik di rek tör y kut Ko ca man yö ne ti - min de, Fe ner bah çe Can Bar tu Te sis le ri'nde ger çek leþ ti ri len an tren man da fut bol cu lar, ko - þu ve ý sýn ma ha re ket le ri nin ar dýn dan 2 grup ha lin de 5'e 2 pas ça lýþ ma sý ya par lar ken, 6 min ya tür ka le li maç tan son ra dar a lan da çift ka le maç la ça lýþ ma ta mam lan dý. Gri bal en fek - si yon ne de niy le Çarþamba günü id man la ra ka tý la ma yan Se mih Þen türk, dün ta ký ma da hil ol ma sý na kar þýn, çift ka le maç sý ra sýn da U ður Bo ral i le gir di ði i ki li mü ca de le de sað kal ça sý na dar be a la rak sa kat la nýr ken, o yun cu ted bir a - maç lý o la rak an tren ma ný ya rým bý rak tý. Sað alt a da le sin de ki zor la ma bu lu nan Ser dar Ke si mal i se an tren ma nýn ilk bö lü mün de ve 6 min ya tür ka le li maç ta yer al dýk tan son ra, yi ne ted bir a maç lý o la rak çift ka le ye ka týl ma dý. il li ta kým lar da bu lu nan Vol kan De mi rel, Gök han Gö nül, Sel çuk Þa hin, Em re Be lö zoð lu, Ca ner Er kin, Jo seph o bo, Hen ri Bi en ve nu ve ert Gü nok an tren man da yer al maz ken, Cris ti an Ba ro ni, bi rey sel o yun cu an tre nö rü Do lu rs lan eþ li ðin de sa ha da yap tý ðý ça lýþ ma lar la ça lýþ ma sý ný ta mam la dý. y rý ca Re to Zi eg ler, Is si ar Di a ve Ser kan Ký rýn tý lý'nýn te da vi le ri ne de vam e dil di. HBERER Turkish irlines Euroleague de mücadele eden Fenerbahçe Ülker Basketbol Takýmý, Grubu ndaki 4. maçýnda deplasmanda Bizkaia Bilbao Basket i maðlup etti. Potada vrupa biletleri satýþa çýktý BSKETBOD Fenerbahçe Ülker'in talya'nýn Bennet Cantu takýmý ile 16 Kasým Çarþamba günü yapacaðý TH vrupa igi Grubu karþýlaþmasýnýn biletleri satýþa çýktý. Fenerbahçe Kulübü'nden yapýlan açýklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.15'te baþlayacak karþýlaþmanýn bilet fiyatlarý þöyle: VIP: 30 T, araton tribünü: 20 T, Diðer tribünler: 10 T. G.SR-BRCEON BETER Öte yandan basketbolda, Galatasaray edical Park'ýn spanya'nýn Barcelona Regal takýmý ile 17 Kasým Perþembe günü yapacaðý TH vrupa igi D Grubu karþýlaþmasýnýn biletleri satýþa çýktý. Galatasaray Kulübü'nden yapýlan açýklamaya göre, perþembe günü saat 20.00'de bdi pekçi Spor Salonu'nda baþlayacak karþýlaþmanýn biletleri, bilet satýþ noktalarý ve Biletix internet sitesinde satýþa sunuldu. Bilet fiyatlarý þöyle: 1. Kategori: 23 T 2. Kategori: 12 T. G.Saray'da derbi mesaisi baþladý G T S R, Sü per ig'in 11. haf ta sýn da Be þik taþ i le oy na ya ca ðý der bi ma çýn ha zýr lýk la rý - ný sür dür dü. Flor ya e tin Ok tay Te sis le ri'nde ba sýn ka pa lý ger çek leþ ti ri len an tren man da, fut - bol cu la rýn top kap ma eg zer siz le ri ve aç ma ger - me ha re ket le ri nin ar dýn dan dar a lan da çift ka le maç yap týk la rý bil di ril di. n tren man da, 2 ta - ký mýn dan Ba rýþ Gök, er tan Ca ner Öz türk, ert Çe tin, Ber kin s lan, Berk s ma il Ün sal, Hü se yin Tok mak ve Bi lal Öz han'ýn yer al dý ðý du yu rul du. Gök han Zan'ýn i se ta kým dan ay rý sa ha ça lýþ ma sý ger çek leþ tir di ði be lir til di. Kenan'dan U dönüþü OTOSKETÇ KENN SOFUOÐU, OTO2 KTEGORSNDEK ÜCDEE BIRKRK, DH ÖNCE K DEF DÜN ÞPONU ODUÐU SUPERSPORT ÞPONSI'ND RIÞ KRRI DI. SOFUOÐU, "ÞPOND ORENZN KWSK TKII RIÞCÐI" DED. BU se zon o to2 ka te go ri sin de ilk kez ya rý þan mil li mo to sik let çi Ke - nan So fu oð lu, o to GP ka ri ye ri - ne a ra ve re rek, da ha ön ce i ki kez dün ya þam pi yon lu ðu ya þa dý ðý Dün ya Su pers port Þam pi yo na - sý'nda mü ca de le et me ka ra rý al dý. o to GP'nin bir alt da lý o lan o - to2'de se zo nu 59 pu an la 17'nci sý - ra da ta mam la yan So fu oð lu,yap tý ðý a çýk la ma da, 2012 se zo nun da tek - rar Dün ya Su pers port Þam pi yo - na sý'nda ya rýþ ma ka ra rý al dý ðý ný söy le di. o to sik let Fe de ras yo nu yö ne ti ci le riy le gö rü þe rek böy le bir ka rar al dý ðý ný ve Ka wa sa ki ta ra fýn - dan des tek le nen o ren zi ni Ka wa - sa ki ta ký mýy la ye ni se zon i çin an - laþ ma sað la dý ðý ný be lir ten Ke nan So fu oð lu, þöy le ko nuþ tu: KÖTÜ BR SEZON GEÇRD ''Ka wa sa ki i le an laþ týk. Bu yýl o to2'de kö tü bir se zon ge çir - dim. o to2'de bir yýl da ha kay - bet mek is te mi yo rum ve bu ne - den le da ha ön ce ya rýþ tý ðým ka te - go ri ye dön me ka ra rý al dým. o - ren zi ni Ka wa sa ki ta ký mýy la Dün - ya Su pers port Þam pi yo na sý'nda ya rý þa ca ðým. o to2'de ka la bil - mem i çin çok güç lü bir ta ký ma ih ti ya cým var dý. n cak, is te di ðim gi bi bir ta kým ol ma dý. Ka wa sa ki i - se bu gü ne ka dar ba þa rý lý bir pi lot i le ça lýþ ma dý. Ka wa sa ki'yi mo to - sik le tin den ya da e ki bin den do la - yý seç me dim. E ðer Ka wa sa ki'yi dün ya þam pi yon lu ðu na ta þýr sam, on lar da be ni dün ya ya ta nýt mýþ o - illi motosikletçi Kenan Sofuoðlu, oto2 kariyerine ara vererek, 2012 yýlýnda Dünya Supersport Þampiyonasý'nda orenzini Kawasaki ile yarýþacak. Sofuoðlu, orenzini Kawasaki takýmýnda ZX-6R ile pistlerde yer alacak. ki kez Dünya Supersport þampiyonluðuna imza atarak en baþarýlý pilotlar arasýnda yer alan Sofuoðlu, orenzini Kawasaki ile otorland ragon ve Valencia'da testlere katýlacak. la cak. Ge niþ bir spon sor lu ðu var. y rý ca Ka wa sa ki dün ya da ta ný ný - yor.'' So fu oð lu, o to2'nin dý þa rý - dan gö zük tü ðü gi bi gü zel bir ka - te go ri ol ma dý ðý ný sa vu na rak, ''o to2 ya rýþ ma la rý nýn da ha hýz lý ol du ðu sa ný lý yor. s lýn da Dün ya Su pers port Þam pi yo na sý, da ha hýz lý ya rýþ la rýn ol du ðu bir ka te go - ri. Ge le cek se zo nun da ha gü zel o - la ca ðý ný dü þü nü yo rum. 2011'i i se ka yýp bir yýl o la rak gö rü yo rum'' de di. o to2'de ya rý þa bil mek i çin 650 bin v ro ö de me ya pýl ma sý ge rek ti ði ni an la tan mil li mo to sik - let çi, ''Dün ya Su pers port Þam pi - yo na sý i çin 350 bin v ro ö de me ya pa ca ðýz. Ö de me pla ný ný fe de - ras yon la ko nu þa rak ka rar laþ týr - dýk'' di ye ko nuþ tu. SPONSORUUZ OKTU Bu se zon ya rýþ tý ðý Tec no mag- CIP i le kö tü bir se zon ge çir di ði ni an la tan Ke nan So fu oð lu, ''a rýþ ta düþ me hak kým bi le yok tu. Çün kü, düþ tü ðüm za man ta ký mýn mo to - sik le ti to par la ya cak pa ra sý yok tu. Spon sor la rý ný kay bet miþ ti'' i fa de - le ri ni kul lan dý. il li mo to sik let çi, ge le cek se zon ye ni den ya rý þa ca ðý Dün ya Su pers port Þam pi yo na - sý'nda, 2007 ve 2010 se zo nun da dün ya þam pi yon lu ðu ya þa mýþ tý. Brezilyalý yýldýz futbolcu Kaka, Ronaldo'yu övdü. Kaka: Ronaldo essi'ye göre daha eksiksiz nre ad rid'in Bre zil ya lý fut bol cu su Ka ka, Por te kiz li ta kým ar ka da þý Cris ti a no Ro nal - do'nun, Bar ce lo na lý i o nel es si'ye o ran la da ha ek sik siz bir o yun cu ol du ðu nu söy le di. Ka ka, Bre zil ya te le viz yo nu na yap tý ðý a çýk la ma da, bu yýl lig de 14 go le u la þan es si'nin ''yol dan çýk mýþ bir a raç gi bi'' ol du ðu nu, an cak Ro nal do'nun es si'den üs tün yön le ri bu lun du ðu nu i fa de et ti. Ka ka, ''es si ve Cris ti a no Ro nal do, dün ya nýn en i yi o yun cu la rý, an cak gü nü müz fut bo lun da Ro nal do'nun es si'ye o ran la da ha ek sik siz bir o yun cu ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Cris ti a no, dün ya nýn en komp le fut bol cu su'' de di. Ro nal - do'nun i ki a ya ðý ný da çok i yi kul lan dý ðý ný, ka fa top la rýn da i yi ol du ðu nu ve çok i yi ser best vu ruþ kul la na bil di ði ni sa vu nan Ka ka, ''Ro nal do, bir lik - te oy na dý ðým en i yi fut bol cu'' di ye ko nuþ tu. debayor Togo millî takýmýna geri döndü nngtere'nn Tottenham takýmýnda forma giyen Emmanuel debayor, yeniden Togo illi Takýmýnda forma giymeye karar verdi. Togo Futbol Federasyonu'nun açýklamasýnda, Emmanuel debayor'un 2013 frika Uluslar Kupasý ve 2014 Dünya Kupasý eleme maçlarýnda Togo milli takýmýnýn formasýný giyeceði belirtildi. çýklamada, ''debayor, federasyon yetkililerinin yeni bir sayfa açtýðýný düþünüyor ve eleme maçlarýnda oynayacak'' denildi. Hýrvat millî takýmý kafilesi yasofya'yý gezdi n2012 v ru pa Fut bol Þam pi yo na sý e le me le ri pla yoff tu ru ilk ma çýn da bu gün s tan bul'da Tür - ki ye i le kar þý la þa cak Hýr va tis tan il li Ta ký mý, - ya sof ya ü ze si'ni gez di. Hýr va tis tan il li Ta ký mý tek nik he ye ti ve fut bol cu la rý, önceki ak þam sa at - le rin de s tan bul'a gel me le ri nin ar dýn dan, bu gün ya sof ya ü ze si'ni zi ya ret et ti. ya sof ya ü ze - si'nin kat la rý ný ge ze rek in ce le yen Hýr vat ka fi le si, da ha son ra dý þa rý çý ka rak mü ze ö nün de ba sýn men sup la rý na gö rün tü ve fo toð raf i çin poz ver di. BURSSPOR GBET UNUTTU ERTUÐRU SÐ'IN ÖÐRENCER SÜPER GDE SON 5 HFTD 3 PUNI BR RD GÖREED. K se zon dur Spor To to Sü per ig'de fýr tý na gi bi e sen, bir þam pi yon luk ve bir ü çün cü lük el de e den Bur sas por'da bu se zon iþ ler ar zu - lan dý ðý gi bi git mi yor. Bu se zon da yo la zir ve he de fiy le çý kan ye þil-be yaz lý ta kým, li ge üst üs te el de et ti ði 2 ga li bi yet le baþ la ma sý na kar - þýn, ar dýn dan a þa ðý doð ru bir gra fik çiz me ye baþ la dý. i gin ilk haf ta sýn da Kay se ris por'u 3-0'lýk skor la ge çen Bur sas por, ar dýn dan dep - las man da er sin d man yur du'nu 3-1 yen di. Ra kip ta kým ta raf tar la rý nýn a lýn ma dý ðý Be þik - taþ ma çýn da Bur sa ta türk Sta dý'ndan 2-1'lik ye nil giy le ay rý lan ye þil-be yaz lý ta kým, ar dýn - dan Si vas por'a 3-0 gi bi fark lý bir skor la mað - lu pol du. Be þik taþ ve Si vass por ye nil gi le ri ni Genç ler bir li ði'ni 4-0'lýk skor la ye ne rek u nut - tur ma ya ça lý þan Bur sas por, Türk Te le kom re na'da ko nuk ol du ðu Ga la ta sa ray'a, bi ti me 3 da ki ka ka la ye di ði gol le 2-1 ye ni le rek ilk be - ra ber li ði ni al ma þan sý ný da yi tir di. i gin ilk 5 haf ta sýn da 3 ga li bi yet 2 ye nil gi a lan ye þil-be - yaz lý lar, da ha son ra ki 5 haf ta da i se 3 pu a ný bir a ra da gö re me di. Son ga li bi ye ti ni 4-0'lýk skor la Genç ler bir li ði kar þý sýn da a lan Bur sas por, son 5 maç ta i se 1 ye nil gi ve 4 be ra ber lik el de et ti. Ga la ta sa ray ma çý nýn ar dýn dan Bur sas por'un be ra ber lik se ri si baþ la dý. 7. haf ta da sa ha sýn da Trab zons por'u ko nuk e den ye þil-be yaz lý ta - kým, 1-0 ö ne geç se de ra ki bi nin pe nal tý dan bul du ðu gol le sa ha dan 1 pu an la ay rýl dý. r - dýn dan Or dus por'a ko nuk o lan Bur sas por, ilk ya rý nýn bi ti mi ne 1 da ki ka ka la üs tün lük go lü - nü bul ma yý bil di. Bul du ðu bu gol le sa ha dan 3 pu an la ay rýl ma yý he def le yen ye þil-be yaz lý lar, u zat ma da ki ka la rýn da ye di ði gol le yi ne 1 pu a - na ra zý ol mak zo run da kal dý. Son o la rak sa ha - sýn da a ni sas por'u a ðýr la yan Bur sas por, gol bu la ma dý ðý maç tan 1 pu an çý ka ra rak, üst üs te 3 maç ta be ra be re kal mýþ ol du. Rubin Kazan Gökdeniz'i býrakmýyor RU BN Ka zan Baþ ka ný Dmit riy Sa mer kin, söz - leþ me si bi te cek o lan Gök de niz Ka ra de niz in 2 yýl da ha ta kým da kal ma sý ný is te di ði ni söy le di. Rus ya Pre mi er i gi nde top koþ tu ran Gök de niz in söz - leþ me si a ra lýk so nun da so na e re cek. Rus ga ze te - si ne a çýk la ma da bu lu nan Ru bin Ka zan Baþ ka ný Dmit riy Sa mer kin Türk a sýl lý o yun cu ya öv gü ler yað dýr dý. Sa mer kin, Gök de niz gi bi o yun cu nun ta kým dan ay rýl ma sý bi zi çok ü zer. Ken di siy le hiç - bir za man so run ya þa ma dýk di ye ko nuþ tu. Ba þa - rý lý or ta sa ha o yun cu nun en az i ki yýl da ha ta - kým da kal ma sý ný is te dik le ri ni söy le yen Ru bin Baþ ka ný, Ken di si nin ku lüp te kal ma sý i çin 2 yýl lýk bir kon trat ha zýr la dýk i fa de si ni kul lan dý. Ba þa rý lý o yun cu da ha ön ce Rus ba sý ný na ver di ði rö por taj - da kon tra tý nýn so na er me si nin ar dýn dan Tür ki - ye ye dö ne bi le ce ði ni i fa de et miþ ti. Gök de niz Ka - ra de niz 4 se zon ge çir di ði Ru bin Ka zan ta ký mýn - da 89 kez for ma giy di ve 19 kez fi le le ri ha va lan - dýr dý. il li o yun cu Ru bin for ma sýy la i ki kez Rus - ya Pre mi er ig þam pi yon lu ðu ya þa dý ve bir kez Rus ya Sü per Ku pa sý ný kal dýr dý. Gök de niz Ka ra de niz 4 se zon ge çir di ði Ru bin Ka zan'da 89 kez for ma giy di ve 19 gol attý. FOTOÐRF: CHN

15 SPOR 11 KSI 2011 CU 15 ER 5. DEF P-OFF'T ÜCDEE EDOR 2012 v ru pa Fut bol Þam pi yo na sý e le me le ri play-off tu run da Hýr va tis tan i le fi nal bi le ti i çin kar þý la þa cak il li Ta kým, ta ri hin de 5. kez play-off'ta mü ca de le e de cek. Türk il li Ta ký - mý, Dün ya Ku pa sý ve v ru pa Þam pi yo na sý fi - nal le ri ne ka tý la bil mek ü ze re da ha ön ce 4 kez play-off maç la rý oy nar ken, 2 kez fi nal bi le ti al - dý, 2 kez de fi nal le re gi de me di yý lýn da Bel çi ka ve Hol lan da'nýn or tak la þa dü zen le di ði 11. v ru pa Þam pi yo na sý fi nal le ri ne ka tý la bil - mek i çin play-off'ta r lan da Cum hu ri ye ti i le eþ - le þen y-yýl dýz lý e kip, Dub lin'de ki ilk maç ta Tay fur Ha vut çu'nun pe nal tý dan at tý ðý gol le 1-1 be ra be re ka lýp, Bur sa'da ki rö vanþ ta da 0-0'lýk skor la fi nal le re git me hak ký ný ka zan dý. 48 I SONR DÜN KUPSI'ND il li ler, Ja pon ya ve Gü ney Ko re'nin ev sa - hip li ðin de 2002 yý lýn da dü zen le nen ve Tür ki - ye'nin 3. ol du ðu 17. Dün ya Ku pa sý fi nal le ri ne gi de bil mek i çin bu kez vus tur ya i le play-off maç la rý yap tý. il li ler Vi ya na'da ki ilk ma çý O kan Bu ruk'un go lüy le 1-0, s tan bul'da ki rö - van þý i se rif Er dem (2), ýl dý ray Baþ türk, Ha kan Þü kür ve O kan Bu ruk'un gol le riy le 5-0 ka za na rak, 48 yýl son ra Dün ya Ku pa sý fi nal - le ri ne ka týl ma ya hak ka zan mýþ tý. ETON' HEDE ETTK Tür ki ye, 2004 yý lýn da Por te kiz'de dü zen le - nen 12. v ru pa Þam pi yo na sý fi nal le ri ne ka tý la - bil mek i çin play-off'ta eþ leþ ti ði e ton ya kar þý - sýn da i se tam an la mýy la düþ ký rýk lý ðý ya þa dý. Za yýf ra ki bi kar þý sýn da spor ka mu o yun ca ke sin fa vo ri gös te ri len y-yýl dýz lý e kip, Ri ga'da ki ilk ma çý 1-0 yi tir di. s tan bul'da ya pý lan rö vanþ ma çýn da i se l han an sýz ve Ha kan Þü kür'ün gol le riy le 2-0 ö ne ge çe rek bü yük a van taj ya ka - la yan Tür ki ye, üst üs te ka le sin de gör dü ðü 2 gol le maç tan 2-2 be ra be re ay rý lýp, fi nal bi le ti ni ra ki bi ne a de ta he di ye et ti. SVÇRE'E OI EENDK y-yýl dýz lý e kip, 2006 yý lýn da l man ya'nýn ev sa hip li ði yap tý ðý 18. Dün ya Ku pa sý fi nal le - ri ne ka tý la bil mek i çin play-off'ta s viç re i le eþ - leþ ti. Dep las man da ki ilk ma çý 2-0 yi ti ren Türk il li Ta ký mý, s tan bul'da ki o lay lý rö van - þý Tun cay Þan lý (3) ve Ne ca ti teþ'in gol le riy - le 4-2 ka zan ma sý na rað men, gol a ve ra jýy la fi - nal bi le ti ni ra ki bi ne kap týr dý. ZFER BZ OSUN 2012 VRUP ÞPONSI EEEER P-OFF K ÇIND TÜRKE, HIRVTSTN'I STNBU'D KONUK EDOR. TÜRK TEEKO REN'D ST 21.05'TE BÞCK ÇI N HKE FEX BRCH ÖNETECEK. KRÞIÞ STR TV'DEN NKEN INNCK. zerbaycan karþýsýnda ay-yýldýzlý ekibi galibiyete taþýyan Burak ýlmaz 3, Hamit ltýntop ise 2 gol attý. FOTOÐRF:. EN ÇOK GOÜ RD VE BURK TTI 2012 vrupa Futbol Þampiyonasý elemelerinde toplam 13 gol atan ay-yýldýzlý ekibin en golcü ismi 4 golle rda Turan oldu vrupa Futbol Þampiyonasý elemeleri Grubu'nu ikinci sýrada tamamlayarak, playoff biletini alan illi Takým'ýn en golcü ismi rda Turan oldu. Grupta oynadýðý 10 maçta toplam 13 gol atan mililer, kalesinde ise 11 gol gördü. y-yýldýzlý ekibin elemelerdeki en golcü ismi 4 golle rda Turan olurken, son zerbaycan karþýsýnda ay-yýldýzlý ekibi galibiyete taþýyan Burak ýlmaz 3, Hamit ltýntop 2 gol attý. illilerin diðer golleri Nihat Kahveci, Semih Þentürk, Gökhan Gönül ve Hakan Kadir Balta'dan geldi. Fut bol Ta ký mý, 2012 v ru pa Þam pi - yo na sý e le me le ri play-off tu ru ilk ma çýn da bu - gün s tan bul'da Hýr va tis tan i le kar þý la þa cak. Türk Te le kom re na'da sa at 21.05'te baþ la ya - cak ve Star TV'den nak len ya yýn la na cak ma çý l man ya Fut bol Fe de ras yo nu'ndan Fe lix Brych yö ne te cek. Brych'ýn yar dým cý lýk la rý ný Thors ten Schiff ner ve ark Borsch ya pa cak. Kar þý laþ ma nýn dör dün cü ha ke mi i se Flo ri an e yer. a çýn rö van þý 15 Ka sým Sa lý gü nü Zag reb'de ya pý la cak ve Po lon ya i le Uk ray na'nýn or tak la þa dü zen le ye ce ði 2012 v ru pa Þam pi - yo na sý fi nal le ri ne gi de cek e kip bel li o la cak ÇI N ÇI KI OR il li Fut bol Ta ký mý, Hýr va tis tan i le ya - pa ca ðý maç la bir lik te 487. kar þý laþ ma sý na çý - ka cak. Türk il li Ta ký mý, 88 yýl lýk ta ri hin de, 257'si res mi, 229'u ö zel ol mak ü ze re ge ri de ka lan top lam 486 maç ta 175 ga li bi yet, 115 be ra ber lik a lýr ken, 196 kez de ra kip le ri ne ye - nil di. y-yýl dýz lý e kip, bu maç lar da top lam 629 gol a tar ken, ka le sin de i se 727gol gör dü. TÜRK TE E KO RE N'D 5. SI NV 2012 v ru pa Þam pi yo na sý e le me le ri play-off tu run da ki ilk ma çýn da Hýr va tis tan'ý a ðýr la ya cak ay-yýl dýz lý e kip, Türk Te le kom re na'da yap tý ðý 4 maç tan 3'ü nü ka zan dý, 1'i ni i se yi tir di. il li - ler, ö zel maç ta Es ton ya'yý 3-0 mað lup e der ken, 2012 v ru pa Þam pi yo na sý e le me le rin de Ka za - kis tan'ý 2-1, zer bay can'ý 1-0 yen di, l man - ya'ya i se 3-1 kay bet ti. il li Ta kým, Hýr va tis - tan ma çýy la bir lik te Tür ki ye'de ki son 5 ma çý ný da Türk Te le kom re na'da oy na mýþ o la cak. ERN EN KÖTÜ PERFORNSI 2012 vrupa Þampiyonasý elemeleri Grubu'nu ikinci sýrada tamamlayarak playoff biletini alan illi Takým, vrupa Þampiyonasý elemelerinde son 5 organizasyonun en kötü performansýný sergiledi. Grupta yaptýðý 10 maçta 5 galibiyet alabilen ay-yýldýzlý ekip, 3 maçta rakiplerine yenilirken, 2 maçta da eþitliði bozamadý. Rakip filelere toplam 13 gol gönderen milliler, kalesinde ise 11 gol gördü. Hiddink'in 15. sýnavý Fut bol Ta ký - mý, tek nik di rek tör Gu us Hid dink yö ne ti - min de 15. sý na vý ný ve - re cek. Hol lan da lý tek - nik a dam, ay yýl dýz lý e - ki bin ba þýn da þim di ye dek 14 ma ça çý kar ken, Türk il li Ta ký mý bun - lar dan 7'si ni ka zan dý, 4'ü nü yi tir di, 3'ün de de be ra be re kal dý. 10'u res mi, 4'ü ö zel bu 14 maç ta Tür ki ye top lam 18 gol a tar ken, ka le - sin de i se 12 gol gör dü. 9 oyuncumuz ceza sýnýrýnda IDIZI e kip te tam 9 fut bol cu sa rý kart ce za sý ný rýn da bu - lu nu yor. day kad ro da yer a lan 9 fut bol cu, bugün sa rý kart gö rür - se, Zag reb'de ki ö nem li rö vanþ ta ce za lý du ru - ma dü þe cek. E le me gru bun da ya pý lan maç lar da bi rer sa rý kart gö ren Em re Be lö - zoð lu, Ser vet Çe tin, Ha kan Ka dir Bal ta, Ka - zým Ka zým, Sab ri Sa rý - oð lu, r da Tu ran, Sel - çuk Þa hin, Bu rak ýl - maz ve Ha mit l týn - top, bu maç ta da sa rý kart gör me le ri ha lin de, rö vanþ ta sa ha ya çý ka - ma ya cak.

16 Ü T VÂR O U NUZ: ÞU S TK B N KI Â BI ÇN DE EN ÜK SEK GÜR S DÂ S ÂIN S DÂ SI O CK TIR 11 KSI 2011 CU HCI SISI ÜZDE 5 RTTI BU yýl hac va zi fe si ni ger çek leþ tir mek i çin Su u di ra bis tan ýn ek ke þehri - ne ge len zi ya ret çi sa yý sý nýn ge çen yý la ký yas la yüz de 5 art tý ðý kay de dil - di. Res mî Su u di Ba sýn jan sý nýn ha be ri ne gö re Su u di ra bis tan Ge nel s ta tis tik ve Bil gi Ku ru mu Ge nel ü dü rü u han na bin b dül ke rim El mu han na, ge çen yýl ha cý sa yý sý nýn 2.79 mil - yon ol du ðu nu ve bu yýl i se 2.93 mil yo na u laþ tý ðý ný söy - le di. s ta tis tik le re gö re kral lý ðýn dý þýn dan ül ke ye 1.83 mil yon ha cý gel di. Dubai / cihan Türkiye den en son ayrýlan kafileler Peygamber Efendimizin (asm) medfun olduðu edine deki ziyaretlerini gerçekleþtirmek üzere þehre hareket etmeye baþladý. Diyanet þleri Baþkanlýðý organizasyonuyla mukaddes topraklara gelen 100 bin civarýndaki hacýnýn dönüþü yaklaþýk 1 ay devam edecek. FOTOÐRF: CHN Son gidenler edine yolunda KÞIK 1,5 ÖNCE KUTS TOPRKR GEP, ÖNCE EDNE'E GDEN SONR EKKE'E GEÇP HC FRZRINI ERNE GETREN KFEER TÜRKE'E DÖNERKEN, TÜRKE'DEN EN SON RIN KFEER SE EDNE OUND... Elagöz, NS uzayda ebru yapma isteðimiz geri çevirmezdi" dedi. U zay da eb ru yap mak is ti yor 2001 yý lýn da baþ la dý ðý ça lýþ ma la rýy la, eb ru sa n'a tý ný çi ni ve üç bo yut lu ob je le re iþ le me yi ba þa ra rak bir il ke im za a tan eb ru sa n'at çý sý Öz kan E la göz, U zay da, yer çe ki mi ol ma yan yer de eb ru yap ma yý çok is ti yo rum. me ri ka da bu sa n'a tý yap mýþ ol say dým, her hal de N S bu is te ði mi ge ri çe vir mez di de di. Bu gü ne ka dar ü ret miþ ol du ðu e ser le ri, k ka se ve sýr al tý tek ni ðiy le çi ni ob je le re can lý renk ler le uy gu la ya bi len E la göz, fi yat la rý 500 i le 50 bin T a ra sýn da de ði þen e ser le ri ni, me ri ka, l man ya, Du bai ve Gü ney Ko re gi bi ül ke ler de ser gi le di. Eb ru la rý nýn, Cum hur baþ ka ný Gül, Baþ ba kan Er do ðan gi bi si ya si le rin ve sa n'at ca mi a sýn dan ö nem li i sim le rin du var la rý ný süs le di ði ni be lir ten E la göz, Ta ri hî Ka ra han lý la ra ka dar da ya nan ge le nek sel sa n'a tý mýz Eb ru, yüz yýl lar dýr sa de ce kâ ðý ta iþ le ni yor. Kâ ðý týn öm rü i se 50 yý lý aþ mý yor. Bi zim ça lýþ ma la rý mýz sa, eb ru sa n'a tý ný öm rü 400 yý la ka dar u la þan çi ni ka ro la ra iþ le mek. Böy le ce bu sa n'a tý da ha ka lý cý ve de for me ol ma yan þe kil de ge le cek ne sil le re ak tar mak de di. stanbul / eni sya Kar de þi i çin 3 bin km yü rü dü! VUS TR D sa hip le ri ta þý nan ke di Jes si e, 3000 ki lo met re yü rü ye rek es ki e vi ne ve kar de þi ne dön dü. Port in coln Ti mes ga ze te si nin ha be ri ne gö re, ül ke nin gü ne yin de ki Un gar ra þehrin de ya þa yan She re e ve n dre Ga le çif ti, ge çen yýl ku zey de ki Dar win þehri ya kýn la rýn da bir çift li ðe ta þýn dý. Çif tin i ki ke di sin den bi ri o lan Jack, ta þýn ma te lâ þýn da ev den kaç tý. Ga le çif ti de sa de ce Jes si e yi ya ný na a la bil di. Çift li ðe yer le þen Ga le a i le si nin ke di si bir kaç haf ta son ra kay bol du. She re e ve n dre Ga le bütün ça ba la rý na rað men ke di le ri ni bu la ma dý. ak la þýk 15 ay son ra Jes si e, Un gar ra da ki es ki e vi nin ö nün de or ta ya çýk tý. E vin ye ni sa hip le ri, bes le dik le ri Jack in ya ný na ge len ke di nin fo toð ra fý ný çe kip Ga le a i le si ne gön der di. She re e Ga le de fo toð raf ta ki ke di nin ke sin lik le Jes si e ol du ðu nu be lirt ti. nkara / aa HC fa ri za sý ný ye ri ne ge ti ren üs lü man lar dan bir bö lü mü, ül ke le ri ne dö nü yor. Hac i ba de ti i çin dün ya nýn dört bir ta ra fýn dan ge le rek, kut sal top rak lar da bu lu þan mil yon lar ca üs lü man, ha cý ol duk tan son ra ül ke le ri ne dön me ye baþ la dý. Tür ki ye den yak la þýk 1,5 ay ön ce ay rý lan ilk ka fi le de yer a lan ön ce e di ne de ki zi ya ret le ri ni ya pan da ha son ra ek ke ye ge çe rek hac cýn farz la rý ný ye ri ne ge ti ren ha cý lar, Tür ki ye ye dö nü yor. Tür ki ye den en son ay rý lan ka fi le ler i se e di ne de ki zi ya ret le ri ni ger çek leþ tir mek ü ze re bu þehre ha re ket et me ye baþ la dý. Di ya net þ le ri Baþ kan lý ðý or ga ni zas yo nuy la kut sal top rak la ra ge len 100 bin ci va rýn da ki ha cý nýn dö nü þü yak la þýk 1 ay de vam e de cek. ekke / aa ZE ZE TE Â ÞI HC fa ri za sý ný ye ri ne ge ti rip, kut sal top rak lar dan ay rýl ma ya baþ la yan ha cý la rý, zem zem te lâ þý sar dý. Ha cý lar, mem le ket le ri ne dön dük le rin de zi ya ret le ri ne ge le cek ya kýn la rý ve mi sa fir le ri ne ik ram et mek i çin zem zem a lý yor. U çak lar da sa de ce 10 lit re gö tü rül me si ne i zin ve ril di ðin den bir çok ha cý, zem ze mi kar go a ra cý lý ðýy la mem le ket le ri ne gön de ri yor. Ha cý lar o tel le rin gi ri þin de stant ku ran kar go yet ki li le ri nin ö nün de kuy ruk o luþ tu ru yor. ukaddes topraklardan ayrýlmaya baþlayan hacýlarý, zemzem telâþý sardý. FOTOÐRF: Çið köf te ve Türk kah ve si So ma li de KUR BN Bay ra mý i çin So ma li ye ge len Türk si vil top lum ku ru luþ la rý nýn tem sil ci le ri, ak þam la rý ko nak la dýk la rý ev ler de bir a ra ya ge le rek mem le ket has re ti ni gi der me ye ça lýþ tý. Ül ke de 20 yýl dýr sü ren iç sa vaþ dolayýsýyla ya þa nan gü ven lik sý kýn tý sý na rað men bü yük bir ce sa ret ve fe da kâr lýk ör ne ði gös te re rek aç lýk la mü ca de le e den hal ka yar dým et mek i çin o ga di þu ya ge len Türk si vil top lum ku ru luþ la rý nýn tem sil ci le ri, gün düz le ri kur ban ke si mi ve da ðý tý mý i le meþ gul o lur ken, ak þam la rý da ev ler de bir a ra ya ge le rek, çið köf te yo ður du, Türk kah ve si eþ li ðin de soh bet et ti. y ný a maç i çin Tür ki ye nin dört bir ya nýn da ge len gö nül lü ler, So ma li li dost la rý na da Tür ki ye den ge tir dik le ri mal ze me ler le yo ður duk la rý çif köf te i le Türk kah ve si ik ram e de rek, yö re sel kül tür le ri ni ta nýt tý lar. Þan lý ur fa dan ge len Ha san De niz in yo ður du ðu çið köf te yi ta dan So ma li li bir mil let ve ki li, ta dý ný çok be ðen me si ne rað men i çe ri sin de ki i sot dolayýsýyla çok a cý ol du ðu nu söy le di. ogadiþu / aa a rý mýz bil gi sa yar kul la ný yor B G tek no lo ji le ri nin top lam BT pa za rý i çe ri sin de ki pa yý, dün ya or ta la ma sý na gö re dü þük kal sa da Tür ki ye de bil gi sa yar kul la nan la rýn o ra ný yüz de 43,2 ye u laþ tý. ýl so nun da i se bu o ra nýn yüz de 46,4 e u laþ ma sý bek le ni yor. Tür ki ye de ge çen yýl BT pa zar bü yük lü ðü 25,4 mil yar do lar o lur ken, te le ko mü ni kas yon sek tö rü nün bü yük lü ðü 17,8 mil yar do lar, bil gi kno lo ji le ri sek tö rü bü yük lü ðü i se 7,6 mil yar do lar ol du. Bu yý lýn so nun da i se BT pa zar bü yük lü ðü nün 24,2 mil yar do la ra ge ri le ye ce ði, te le ko mü ni kas yon sek tö rü nün bü yük lü ðü nün 16 mil yar do la ra, bil gi tek no lo ji le ri nin bü yük lü ðü nün i se 8,2 mil yar do la ra u laþ ma sý ön gö rü lü yor. nkara / aa Dün ya nýn en kü çük o to mo bi li B a dam la rý, tek bir mo le kül den o lu þan, met re nin mil yar da bi ri (1 na no met re) bü yük lü ðün de dört çe ker o to mo bil yap tý. Hol lan da da ki Gro nin gen Ü ni ver si te sin den bi lim a dam la rý, Ben Fe rin ga yö ne ti min de ge liþ tir dik le ri e lek trik li na no a ra cýn, ya pay o la rak ha re ket e de bi len ilk mo le kül ol ma dý ðý ný, an cak ken di im kân la rýy la be lir li bir me sa fe yi ka te de bi len ilk mo le kül ol du ðu nu be lirt ti. Na tu re Der gi sin de ya yým la nan ma ka le ye gö re bi lim a dam la rý, ge liþ tir dik le ri dört mo le kü ler mo to ru mer ke zi bir ta þý yý cý ya yer leþ tir di. Ta ra ma lý tü nel le me mik ros ko bu yar dý mýy la e lek trik e ner ji si ve ren bi lim a dam la rý, mo le kü lün ha re ket et me si ni sað la dý. Te ker lek gö re vi üst le nen mo le kü ler mo tor la rýn dö nüþ yö nü nü ta þý yý cý ya yer leþ tir me den tesbit e de me yen bi lim a dam la rý, bu sebep le de ne me ya nýl ma yön te miy le ça lýþ týk la rý ný, dört mo tor da ay ný yön de dön dü ðün de, a ra cýn i ler le ye bil di ði ni bil dir di. nkara / aa

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı