ANTALYA KENT PLANINDA MEZARLIKLARIN YERİ VE SORUNLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA KENT PLANINDA MEZARLIKLARIN YERİ VE SORUNLARI"

Transkript

1 ANTALYA KENT PLANINDA MEZARLIKLARIN YERİ VE SORUNLARI Cemali SARI * ve İlksen KOÇAK** *Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Görevlisi, Antalya **Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yardımcı Doçent Dr., Antalya ÖZET Kentlerin planlanması gereği, geleceği planlanan kentlerin bugünkü durumunu her yönüyle öğrenme gereksiniminden doğmuştur. Kent arazilerinin sanayi, ticaret, konut, açık ve yeşil alanlar gibi alanlar olarak tasarlanmasının önemi büyüktür. Türkiye de kentleşmede yapılaşmanın öncelikli olarak düşünülmesi, çevre ve yeşil alan planlamasının ikinci plana itilmesine neden olmuştur. Kent arazilerinin paylaşımında açık ve yeşil alanlar kolaylıkla elden çıkarılarak yapılaşmaya açılabilmesine karşın, mezarlıklar işlevleri ve kutsallıkları ile dokunulmaz alanlar olarak görülmüştür. Bu çalışmada yeşil alanlar arasında kaybolmuş, yoğun mermer taşları ile kaplı, kent halkının çok az sıklıkla ziyaret ettiği, nispeten kendi haline bırakılmış mezarlıkların Antalya nın günümüzde geçerli olan planındaki yeri ve sorunları coğrafi bir bakış açısıyla tartışılması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Antalya, Kent Planlanması, Mezarlıklar THE POSITIONS AND PROBLEMS OF CEMETERIES IN THE ANTALYA CITY PLAN ABSTRACT City planning depends on the need for knowledge of the current condition of the planned cities. The designation of city land as industrial, commercial, residential, open and green areas is of great importance.

2 Urbanization priorities in Turkey have resulted in diminished importance for green space planning. Although green areas can be changed into built-up areas the graveyards are accepted as protected places due to their holy character and functions. This paper aims to open a discussion on the position and the problems of the graveyards rarely-visited, enclosed green areas with overgrown graves constructed in marble in the current city plan of Antalya. Keywords: Antalya, City planning, Graveyards 1. GİRİŞ Kentleşme dar anlamda, kent sayısının ve kentli nüfusun artması demektir. Kentleşme olgusu nüfus hareketlerini yaratan ekonomik ve toplumsal değişmeleri de içerir. Toplumsal yapıda artan oranda örgütleşme, işbölümü ve uzmanlaşma bugünkü kentlerin temel karakterini yansıtır. Tüm üretim denetleme işlevinin kentlerde toplanması, kentlerin büyümesine ve yoğunluk kazanmasına yol açmış, bu da kent planlamasının önemini ortaya çıkarmıştır. Kentlerin planlanması gereği, geleceği planlanan kentlerin bugünkü durumunu her yönüyle öğrenme gereksiniminden doğmuştur. Planlarda kent arazilerinin sanayi, ticaret, konut, açık ve yeşil alanlar olarak iyi bir şekilde tasarlanmasının ayrı bir önemi vardır. Bunlardan, açık ve yeşil alanlar kavramı içine, en küçük ölçekli ev bahçeleri ile okul hastane bahçeleri, kültür ve fuar alanları, hayvanat bahçeleri, mahalle ve kent parkları, pazar yerleri ve mezarlıklar girer. Bu alanlar oksijen depoları olma özellikleri dışında, rekreasyon hizmeti verme gibi işlevleri ve estetik özellikleriyle kentlerin vazgeçilmez elemanlarıdır. Ülkemizde kent planlama sürecini yönlendiren yasal mevzuat, imar planları ve imar yönetmelikleridir. Bu yasa ve yönetmeliklerde yeşil alanlara yönelik yaklaşım, kişi başına belirli büyüklükte yeşil alanın sağlanmasıdır. Öngörülen oran ne olursa olsun, açık ve yeşil alanların, yerleşim birimlerinin hepsi için önemlidir. Sağlıklı ve nitelikli çevrelerin yaratılması, özenli ve detaylı bir açık ve yeşil alan planlamasından geçer. Kentlerin akciğerini oluşturan yeşil alanlar içinde parklar, bahçeler gibi mezarlıklar da vardır. Türkiye de kentleşmede yapılaşmanın öncelikli olarak düşünülmesi, kent yaşamında çevre ve yeşil alan planlamasını bir sorun haline getirmiştir. Kentleşme hızının planlama sürecinden çok ileri olması ve kısa vadeli çözümlere öncelik verilmesi hava kirliliği, trafik, gürültü, aşırı yoğunluk, yeşil alanların hızla tüketilmesi, kentsel arazilerin yağmalanması gibi sorunları beraberinde getirmiştir. Öte yandan mezarlıklar diğer yeşil alanlara kıyasla işlevleri ve kutsallıkları ile dokunulmaz alanlardır. Bu durum, bunların kalıcı yeşil alan olmasının bir ölçüde garantisi anlamına gelir. Yeşil alanlar gerek estetik, gerekse fonksiyonel özellikleriyle çağdaş kentlerin önemli unsurlarıdır. Kentlerin barındırdığı çağdaş fonksiyonlardan biri de iyi tasarlanmış ve yeterli büyüklüğe sahip aktif yeşil alanlardır. Antalya da yeşil alanlar incelendiğinde, genel olarak ülkemizdeki diğer kentlerde görülen yeşil alan sorunlarının bu kentte de var olduğu izlenmektedir [1].

3 Akdeniz kıyısında kendi adını taşıyan körfezin orta kesimlerinde yer alan ve Türkiye nin önemli bir yerleşim merkezi olarak nüfusu hızla artan Antalya, günden güne hızla büyüyen ve gelişen bir sahil kentidir (Şekil 1). Kıyıda 34,5 km kadar uzanan kentin hızla gelişip büyümesinde doğal, tarihi güzellikleri ve sahip olduğu diğer doğal özelliklerinin yanı sıra, ekonomik coğrafya faktörlerinin de etkisi bulunur. Şekil 1. Lokasyon haritası (Antalya Metropoliten sahasında Sayan ve Ortaçeşme nin [2] çalışması esas alınmıştır). Mevcut literatür ve konu ile ilgili kurum ve kuruluşların raporları ışığında yapılan arazi çalışmaları sonucu olan bu çalışmanın amacı, yeşil alanlar içinde yer alan mezarların Antalya nın günümüzde geçerli olan planındaki yeri ve sorunlarının coğrafi bir bakış açısıyla irdelenmesidir. 2. MEZARLIKLARIN YERİ, ÖNEMİ VE PLANLANMASI Toplumsal kurallar, dini inanışlar, buna bağlı ölü gömme biçimleri ve sağlık kuralları geçmişten günümüze mezarlıkların çeşitlenerek biçim kazanmasında etkili olmuştur. Ölümden sonra yaşamın olduğu inancı ile mezarlar, ebedi barınma mekanları olarak algılanarak, bu amaca uygun oluşturulmuş ve ağaçlandırılmıştır. Ölümden sonra da yaşanıldığı ve mutlu olunması gerektiği düşüncesinden hareketle ölü ile birlikte mezara yiyecekler, günlük giyecekler ve kişisel eşyalar konulmuştur [3]. Ölüm ve sonsuzluk kavramları ile mezar geleneği toplumlara ve zamanlara göre farklı algılanmıştır. Tarih öncesi devirlerde mezarlıklar olarak doğal mağaralar kullanılmıştır. Sonraları kaya mezarlıkları görülür (Foto 1). Ortaçağ Avrupa sında kilise bahçeleri kullanılmış, 19. yüzyıldan itibaren buralar yetersiz kaldığından daha geniş alanlara ihtiyaç duyulmuştur. İslam öncesi Türk devletlerinde mezarlar anıt niteliğinde, kubbeli ve büyük yapılardır. İslam ın kabulü ile mezar anlayışı kısmen değişmiştir. Roma ve Bizans şehrinde mezarlıklar kent surlarının dışında yer almıştır. Oysa Osmanlı kentlerinde mezarlıklar, yerleşim alanı içinde adeta kent parkı niteliğinde alanlardır. Geçmişte kullanılmış olan mezarlıkların sanatsal, edebi yapısını günümüz mezarlıklarında bulmak mümkün değildir. Bugün mezarlıklar, kent halkının çok az sıklıkla ziyaret ettiği ve genel olarak defin sahalarının bulunduğu yerler biçiminde algılanır [4].

4 Foto 1. Anadolu da sıkça görülen kaya mezarlarının tipik örneklerinden biri: Fethiye- Dalyan Mezarlıklar yalnızca ölüler için ayrılmış mekanlar olarak değil, kentsel açık ve yeşil alan sistemi içinde yaşayanlara da hizmet verecek planlama elemanlarıdır. Konuya bu açıdan bakıldığında, bir mezarlık alanının planlanmasında diğer birçok faktör dışında, beşeri ve doğal coğrafi özelliklerin de önemli olduğu anlaşılır. Mezarlık alanlarının büyüklüğünün belirlenmesi öncelikli işlerden biridir. Bu konu yerleşme sahalarının nüfus gelişiminin gözden geçirilmesini gerektirdiğinden nüfus ile ilgili bilimleri özellikle de beşeri coğrafyayı ilgilendirir. Konut, eğitim, sağlık, spor ve kültür gibi gerek alt yapı gerekse üst yapı hizmetlerinin planlanmasında nüfus artışı ne kadar dikkatle izleniyorsa, mezarlık alanlarının büyüklüğünün belirlenmesinde de aynı konu özel önem taşır. Bilimsel veriler eşliğinde, nüfusun hem doğal hem de suni artışları göz önüne alınarak yıllık projeksiyonlarının belirlenmesi, mezarlıkların büyüklüğünün tespitinde önemli bir çalışma konusudur. Mezarlıklarla ilgili ülkemizde bir çok mevzuat 1 vardır. Bu mevzuatlar incelendiğinde mezarlıklar için yer seçiminde esas alınacak temel ölçütler aşağıdaki gibidir: 1. Yerleşim yerlerinden, konut veya diğer amaçlarla bina yapılan bölge sınırından mezarlık sınırına olan uzaklık en az 500 metre olmalıdır. 2. Çukur, bataklık, su akıntısı ve birikintilerinden uzak, ulaşımı kolay, mümkünse hafif meyilli yerler seçilmelidir. 1 Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Cenaze Nakline Mahsus Beynelminel İtilafname İltihakımız Hakkında Kanun, Köy Kanunu, Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu; Mezarlıklar Nizamnamesi; Mezarlıklar Talimatnamesi, Ölülerin Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakline Dair Talimatname; Sağlık Bakanlığı nın Defin Ruhsatları, Mezarlıklar ve Ölü Defni, Ölülerin Nakli ve Ölü Defin Ruhsatı Verecek Görevliler ile ilgili genelgeleri.

5 3. Mezarlık alanı yer altı sularından uzak olmalı, mezarlık sınırından itibaren 250 metrelik mesafe içinde kuyu ve kaynak gibi yer altı suları hiçbir amaçla kullanılmamalıdır. 4. Toprağın özellikleri, gömülecek cesetlerin çürümesine uygun koşulları sağlaması için su ve havanın geçmesine uygun küçük taneli (kumlu, az miktarda kil ve kireçle karışık) olmalıdır. 5. Seçilecek alan hakim rüzgarların yerleşim alanlarının gittiği istikamette olmamalıdır. Yukarıdaki ölçütler mezarlık yerinin seçiminde özellikle doğal coğrafik özelliklerin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyar. Morfolojik açıdan çukur ve sulak veya yarı sulak özeliğindeki alanlar mezarlıklar olarak tercih edilmemektedir. Hafif eğimli sahalar önerilmektedir. Nitekim, eğim derecelerinin kuvvetli olduğu alanlar, ulaşım ve çeşitli eklentilerin yapılması açısından zorluklar taşır. Bu gibi sahalarda etkili önlemler alınmadığı durumda erozyona uğrama ve değişik kütle hareketlerinin görülmesi gibi riskler vardır. Eğimli sahalar yerleşim birimlerinin kuruluş ve gelişimini olumsuz etkilediğinden, mezarlıklar için de aynı etkiler söz konusudur. Böyle sahalarda özellikle Akdeniz bölgesinde ana kaya çoğunlukla yüzeye yakındır. Bu durum mezarlığın yeşillendirilmesinden mezarların açılmasına kadar birçok alt yapı sorununu beraberinde getirecektir. Mezarlık sahalarının yerleşim alanlarının yer altı ve yer üstü içme suyu kaynaklarını etkilemeyecek bir uzaklıkta olması önemli bir gerekliliktir. Nitekim, 4 Eylül 1988 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin 18. maddesinde İçme ve kullanma suyu rezervuarlarının mutlak koruma alanı sınırından itibaren 700 m genişliğindeki şerittir. Söz konusu alan sınırının, su toplama havzası sınırını aşması halinde, kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur. denilmekte ve kısa mesafeli koruma alanı içinde bazı yapılar dışında mezarlık kurulmasına da izin verilmeyeceği belirtilmektedir. Seçilecek alandaki toprağın gömülecek cesetlerin çürümesine uygun koşulları sağlayabilecek bir doku ve tekstüre sahip olması beklenmektedir. Olabilecek istenmeyen kokuları önlemek açısından ise, mezarlıklar için seçilecek alanlar egemen rüzgarların yerleşim sahalarına doğru olan yönü üzerinde olmamalıdır. Mevzuatlara göre mezarlık yerlerinin bataklık, su akıntısı ve birikintilerinden uzak olması gerektiği açıktır. Ancak, mezarlık alanı olarak seçilen yerde küçük boylu mevsimlik akarsu ve kuru vadilerin bulunması konusu pek açık değildir. Bilindiği üzere akarsular dikey ve yanal yönde aşındırma yapar. Kuru vadilerse ekstrem yağışlarda her an aktif duruma geçme durumu söz konusudur. Böyle yerlerden mezarlık alanlarının seçimi sırasında kaçınılması, en kötü olasılıkla bu tür sahaların mezarlık sahasına ve özellikle de mezarlara zarar vermemesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekir. Öte yandan kireçtaşı ve traverten gibi karstalaşabilen kayaçlar üzerinde gelişen ve yer altı veya yüzey sularıyla bağlantılı olma olasılığı yüksek olan düden ve düden konumlu mağaralar ile çatlak ve eklem sistemlerinin de yer seçiminde istenilmeyen morfolojik elemanlar olarak hesaba katılmasında fayda vardır. Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere, mezarlık alanlarının büyüklüğü ve yerlerinin tespitinde beşeri ve doğal coğrafi özellikleri belirlemeye yönelik çalışmalar öncelikli ve önemli konulardır. Bununla birlikte bu çalışmalarla mezarlıkların büyüklüğü ve yerlerinin tespit

6 edilmiş olması tek başına yeterli değildir. Takip eden çalışmalarda kullanım ve düzenleme planlarının yapılması gereklidir. Etkin bir mezarlık alanının kullanım ve düzenlenmesinin planlanmasında mezarlık sahalarında bulunması gereken otopark, idare, doktor, dini personel için hizmet binaları ve çiçekçi, demirci, taşçı gibi kullanımlar için ayrılmış alanlar ile ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması açısından öncelikle bir meydanın planlanması önemli bir konudur. Bunun dışında mezarlıklarda birden fazla giriş, ziyaretçi yolları, uyarıcı ve tanıtıcı levhalar, su yüzeyleri, çim alanlar, banklar ve çöp kutuları gibi donatı elamanları ile oturma ve dinlenme köşelerine yer verilmelidir [4]. 3. ANTALYA KENT PLANINDA MEZARLIKLAR M. Ö. 150 yılında Bergama Kralı II. Attalos tarafından kurulan Antalya kentine kurucusunun ismi dolayısıyla Attaleia denildi. Bu isim Attalia, Atalia, Satalia, Catalia, Sattalien, Adalia, Adalya, Antaliyye şeklinde bir değişim izleyerek sonunda Antalya ya dönüştü [5]. Akdeniz in işlek bir liman kenti olmasından dolayı günümüze kadar varlığını ve önemini koruyan Antalya, Roma, Pers, Bizans gibi imparatorlukların egemenliği altında kalmış, ayrıca adalardaki şövalyelerin ve Arapların çeşitli saldırılarına uğramıştır [5, 6]. İlk defa XI. yy ın sonlarında Türklerin eline geçen Antalya kenti, 1207 yılında kesin olarak Türk egemenliğine girdi. XIV. yy ın başlarında Anadolu Selçuklu Devleti dağılınca önce Hamitoğulları, sonra Tekeoğulları, 1423 te ise Osmanlı İmparatorluğu nun yönetimine geçti [ 5, 6, 7]. Antalya, 29 Ekim 1923 günü yeni Türk Devleti nin; Türkiye Cumhuriyeti nin bir ili olarak yerini almıştır. Antalya da Cumhuriyetle birlikte hızlı nüfus artışının yanında ekonomik faaliyetler de gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Bu durum kentsel yapıda da önemli değişim ve dönüşümlere neden olmuştur. Bu süreç içinde kırsal yerleşmelerden Antalya nın mahallesine dönüşenler olduğu gibi, belediye statüsüne geçerek büyümelerini sürdürenler de olmuştur. Günümüzde Antalya nın Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez alt kademe belediyelerini içine alan Büyükşehir Belediyesi sahası Akdeniz e paralel olacak şekilde batıda Beydağları eteklerinden doğuda Aksu çayına dayanmıştır. Kuzey sektörde ise alt traverten kademesinin tamamını kapsayacak şekilde genişlemiş ve Masa dağı çevresinde travertenlerin bir üst kademesine sıçramıştır. Bu geniş coğrafyada son on yılda kurulanlarla birlikte 13 çevre belediyesi ve 40 a yakın kırsal yerleşme bulunur [8]. İlk sağlıklı nüfus verilerinin alındığı 1927 yılında Antalya da kişi vardı yılına kadar dış göçe sahne olan kent, 1980 den sonra ise iç göçe sahne olmuş ve 2000 yılında nüfusu kişiye çıkmıştır. Antalya son nüfus sayımına göre Türkiye nin 8. büyük kentidir. Nüfus artışı açısından ise 81 kent içinde 1. sırada yer alır [9]. Gün geçtikçe hızla nüfusu artan Antalya da, 1994 yılına kadar Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ne bağlı olarak yalnızca şehir merkezinde bulunan Andızlı Mezarlığı nda defin işlemleri yapan Mezarlıklar Şefliği, aynı yıl 3030 sayılı kanunla Antalya Belediyesi nin büyük şehir oluşu ile Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ne dönüşmüş olup tüm mezarlık hizmetlerini sunmaya devam etmiştir.

7 Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, 2004 yılından itibaren Andızlı ve Uncalı Kent Mezarlığı ile birlikte 46 adet mezarlığın, 2005 yılında ise 5214 sayılı yasa ile mücavir alanları genişleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi sahasına giren mezarlıklardan Karaçalı ve Yeşilbayır belediyelerine ait mezarlıklar da dahil olmak üzere, toplam 116 adet mezarlığın bakım, onarım ve temizlik hizmetleriyle sorumludur. Çizelge 1 de Belediye mülkiyetinde bulunan mezarlıklardan bazılarının ada, parsel numaraları yanı sıra kapladığı alanlar da verilmiştir. Buradan anlaşılacağı üzere mezarlıkların kapladığı alan açısında en geniş saha Duraliler mahallesindedir. Antalya daki mezarlıklar daha çok travertenler olmak üzere kentin doğu ve batısında yer alan alüvyonlar üzerinde, hemen hemen düze yakın sahalarda yer alır. Bu durum mezarlıklara alt yapı hizmetlerinin götürülmesi açısında önemli bir avantaj olarak göze çarpar. Aynı durum mezarlıkların erozyon ve kütle hareketlerine pek açık olmadıklarını ortaya koysa da, traverten sahada rastlanan kısa boylu dereler ve kuru vadilerin mezarlıklarla olan ilişkisinin tespiti sel ve taşkın olayları açısından önemlidir. Kentsel gelişim alanında tamamıyla yapılar arasında kalmış mezarlıklarda ise şiddetli yağışlar sırasında olabilecek sel ve seyelan olaylarının çözümü, yağmur drenajının çevredeki mekanlarla birlikte planlanmasıyla çözülebilecek bir konudur. Çizelge 1. Belediye mülkiyetinde bulunan mezarlıklar ve kapladıkları alanlar MAHALLE ADA PARSEL KAPLADIĞI ALAN Duraliler m m 2 Zeytinköy m m m 2 Muratpaşa m 2 Hurma m m m m m 2 Çakırlar m m m 2 Kepezaltı m 2 Tahılpazarı m 2 Yüksekalan m 2 Alan m m m 2 Öte yandan araştırma sahasında geniş alanlara yayılım gösteren Pliyo-Kuvaterner traverten ve Kuvaterner alüvyonların yüksek oranda gözenekli ve geçirimli özellikler taşıması [10, 11], mezarlıklarla bu gibi sahalarda bulunan su kaynaklarının ilişkisi konusunu gündeme getirir. Bunun halk sağlığını ilgilendiren belli başına önemli bir çalışma konusu olduğu

8 düşünülmektedir. Oluşum özellikleri nedeniyle primer boşluklara sahip olan travertenlerde etkin ikincil karstik boşluklar da izlenir [12, 13, 14]. Bu yüzden traverten sahada düden veya mağara konumlu düdenlere rastlanma olasılığı oldukça fazladır. Bu tür primer veya sekonder özellikte olabilen boşlukların mezarlıklarda bulunması veya mezarların açılması sırasında rastlanılması, traverten sahalarda yer alan mezarlıkların diğer önemli bir sorunudur. Kentsel gelişim alanı içinde kalan mezarlıkların çoğu tamamıyla kent dokusu içinde kalarak adeta hapsolmuşlardır. Dolayısıyla buralarda Akdeniz bölgesine has doğal canlı elemanlar daha az oranda bulunur. Çevresi yüksek oranda yapılaşmaya maruz kalmamış, kent merkezine yakın sahalarda içinde betonun nispeten az kullanıldığı mezarlıklar vardır ve Akdeniz e özgü doğal bir habitatı tipik olarak izlemek mümkündür. Bu gibi sahalarda kızılçamlar ve bir çoğu ağaç formunu almış olan maki elemanlarına ait türlere sıklıkla rastlanır (Foto 2). Kent merkezine nispeten uzak sahalarda yer alan mezarlıklarda ise flora ve fauna özellikleri doğal ortama ya tamamıyla benzer ya da oldukça yakındır (Foto 3). Kentteki mezarlıkların görsel açıdan daha estetik bir duruma getirilmesi, yeşil alan olarak önemlerinin kavranılmasını sağlayacaktır. Ağaç dikmek halkımız arasında olduğu gibi Antalya da da çok sevilerek benimsenen bir özellik olmakla birlikte, mezarlıklar sadece ağaçların veya beton yığınlarının olması gereken sahalar değildir. Bu konular mezarlık idaresinin ziyaretçileri yönlendirmesi ile çözülebilir. Sahadaki mezarlıklarda olanaklar ölçüsünde estetik açıdan desteklenmiş kullanışlı planlar uygulanması gerekmektedir. Foto 2. Kepez altında, travertenlerin üzerinde yer alan, çevresinde tek katlı evlerin bulunduğu, Akdeniz e has doğal elemanların izlenebildiği Ahatlı mezarlığı.

9 Foto 3. Akdenize has doğal dokunun tipik olarak izlendiği travertenlerin üzerinde bulunan Aşağı Karaman köyü mezarlığı. Andızlı ve Uncalı mezarlıkları, Antalya da çağdaş kent planlamasında yeşil alan olarak mezarlıkların kullanılması konusuna verilebilecek en yakın iki örnektir. Her iki mezarlık da kent merkezine yakındır ve alt traverten platosunda yer alır. Hemen hemen düze yakın bir alanda kurulmuş bulunan Andızlı Kent Mezarlığı, Fahrettin Altay caddesi Balbey mahallesinde, şehir merkezine çok yakın bir noktada, Muratpaşa Camiin doğusunda yer alır. Mezarlık, tarihinde cenaze defnine hemen hemen tamamıyla kapatılmıştır. Halkın ziyaretine açık olan mezarlığa, ilgili tarihteki meclis kararınca sadece burada yakınlarının yanında uygun yer olanların defnine izin verilmektedir. Andızlı Mezarlığı bakımlı bir idare binasına sahiptir. Mezarlığa bayan, erkek ve engelli tuvaletleri yapılarak daha modern bir hale getirilmiştir. Mezar alanlarının adaları, cadde ve sokakları belirlenerek tabelaları yerlerine konulmuş ve yapılan plan panoya asılmıştır. Mezarlık adalarına su şebekesi götürülerek gerekli yerlerde çeşme yapılmıştır. Andızlı Mezarlığının ana ve ara yollarıyla park alanı parke taşı ile döşelidir. Askeri Şehitlik, düzenli bir görünümdedir. Temizlik, cenaze, defin, kapak taşı dökümü, yeşil alanların sulama ve bakımı, v.b. gibi rutin olarak yapılan hizmetler düzenlidir. Andızlı mezarlığı gibi oldukça düz bir alanda kurulmuş bulunan Uncalı Kent Mezarlığı ise Uncalı mahallesinde yer alır. Mezarlığın yapımına, gün ve 1073 sayılı encümen kararı ile başlanmıştır. Mezarlık, kadastro çalışmalarında Duraliler 2112 ve 2113 parsel numarasıyla numaralandırılan Çakırlar yolu güneyindeki orman alanını ve buradaki mevcut mezarlık alanını içerisine alır. Ayrıca çayın doğusunda kalan orman alanı da, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 17. maddesi gereğince Antalya Belediyesi nce 49 yıllığına mezarlık sahasına dahil edilmiştir. Alan inşaatına te başlanan mezarlığa, defin işlemleri 1996 yılı Ocak ayında başlamıştır. Şu anda 102 dönümlük kısmının yolları ve parselasyonu yapılmış olup mezarlığının tamamı 405 dönümdür.

10 Kent merkezinin batısında yer alan mezarlık, idari binalar, morg, gassal hane, mescit ve depoların yanı sıra Askeri Şehitlik, Polis Şehitliği, Gayri Müslim Mezarlığı, Aile Mezarlığı ve Halk Mezarlığından oluşmaktadır (Foto 4). Uncalı Kent Mezarlığında cenaze definlerinde kullanılan mezar taşlarının imalatları ilgili müdürlükçe veya idare binasının karşısında yer alan imalatçılar tarafından yapılabilmektedir (Foto 5). Mezarlıkta bilgisayarlı Kioks (dokunmatik bilgi makinesi) sisteme geçilmiştir. Cenaze kayıtları bilgisayara yüklenerek, vatandaşlara cenaze kimlik kartları verilmektedir. Bu kartlarla vatandaşların yakınlarının mezarlarını daha kolay bulabilmektedir. Foto 4. Travertenlerin üzerinde yer alan Uncalı kent mezarlığı girişi ve idare binaları Foto 5. Uncalı kent mezarlığı girişinin karşısında yer alan mezar taşı imalathaneleri

11 Uncalı Kent Mezarlığının hızla dolması defin hizmetlerinde sıkıntı getireceği için, mevcut mezarlığının kuzey batı kısmında, köy mezarlığına kadar olan sınıra kadar alan düzenlenerek ada ve parsel çalışmaları yapılmış olup, defin hizmetleri bu kesimlerde devam etmektedir. Uncalı Kent Mezarlığında mezar adalarının yola bakan kısımları topraklanmış ve çimle yeşillendirilmiş durumdadır. Uncalı ve Andızlı Kent Mezarlığında cenaze definleri sırasında yakınlarının mezara daha rahat inip çıkabilmeleri için merdivenler kullanılmaktadır. Ayrıca definler ve ziyaretler sırasında olabilecek yağışlardan korunmak için, her iki mezarlıkta da şemsiyeler vardır. Yağışlı havalarda cenazelerin ıslanmaması için, tabutların üzerine brandalar yaptırılmıştır. Kentte, günümüzde yoğun olarak kullanılan Uncalı Kent Mezarlığının Andızlı Mezarlığı gibi yakın zamanda yetersiz olacağı düşüncesiyle, Mazı dağında 400 dönümlük yeni bir mezarlık alanı hazırlanmaktadır. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Çağımızda mezarlıklar yalnızca ölüler için ayrılmış mekanlar olarak değil, kentsel açık ve yeşil alan sistemi içinde yaşayanlara da hizmet verecek planlama elemanları olarak da görülmektedir. İşlevleri ve kutsallıkları ile dokunulmaz alanlar olan mezarlıklar, yoğun yapılaşma alanları içinde diğer yeşil alanlar gibi, yeşil doku ve faunası ile kentlerin adeta akciğeridir. Mezarlık alanlarının planlamasında büyüklüğün ve yerinin belirlenmesi öncelikli çalışma konularıdır. Konuya bu açıdan bakıldığında, bu alanların planlanmasında diğer birçok faktör dışında, beşeri ve doğal coğrafi özelliklerin de önemli olduğu anlaşılır. Mezarlık yerlerinin belirlenmesinde lokasyon, eğim, rüzgar, toprak özellikleri, yeraltı ve yerüstü sularının durumu gibi bazı temel jeomorfolojik ve hidrolojik özelliklerin rolü belirleyicidir. Mezarlık alanlarının kullanım ve düzenlenmesinin planlanması, mezarlık büyüklüğü ve yerinin belirlenmesiyle birlikte ele alınması gereken bir konudur. Özellikle büyük mezarlık sahalarında etkin bir meydan planlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. İdare, doktor, dini personel için hizmet binaları, bireysel ihtiyaçların karşılanacağı eklentiler, otopark ve çiçekçi, demirci, taşçı gibi kullanımlar için ayrılmış alanlar meydanın içinde yer almalıdır. Bunun dışında mezarlıklarda birden fazla giriş, ziyaretçi yolları, uyarıcı ve tanıtıcı levhalar, su yüzeyleri, çim alanlar, banklar ve çöp kutuları gibi donatı elamanları ile oturma ve dinlenme köşelerine yer verilmelidir. Antalya da bulunan mezarlıkların görsel açıdan daha estetik bir duruma getirilmesi, bu mekanlara insanların daha fazla ilgi göstermesi ve yeşil alan olarak önemini kavramalarının sağlanması açısından önemlidir. Ancak estetik tek başına yeterli değildir. Sahadaki mezarlıklarda olanaklar ölçüsünde estetik açıdan desteklenmiş kullanışlı planların da uygulanması gerekmektedir. Kentteki mezarlıkların özellikle bireysel ihtiyaçların karşılanması ve defin esnasında ve sonrasında gereken işler açısında bazı alt yapı sorunları olduğu göze çarpar. Mezarlıkların birçoğunun küçük alanlı olması istenilen kalitede hizmetlerin götürülmesinde eksikliklere yol açtığı düşünülmektedir. Her aşamada planlaması iyi yapılmış, büyük ve iyi organize olmuş mezarlıklarla bu sorunların alt düzeye çekilebileceği düşünülmektedir.

12 Antalya da mezarlıkların bazılarındaki özellikle teknik donanım ve hizmet olanakları ziyaret ve ziyaretçiler açısından oldukça olumludur. Bu tür özelliklerin mümkün olduğunca yaygınlaştırılması yaşanabilir bir çevre oluşturmada ve bu çevrenin bir elemanı olarak mezarlıkların daha da güzelleşmesinde ve kent içinde birer yeşil alan olarak yerlerinin ve öneminin bireyler tarafından hissedilmesinde etkisi büyük olacaktır. KAYNAKÇA [1] V. Ortaçeşme, O. Karagüzel., M. Atik ve S. Sayan, 2000, Antalya Kentinin Aktif Yeşil Alan Varlığı Üzerinde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13, 1, [2] M. S. Sayan ve V. Ortaçeşme, 2002, Public Access Problems in the Antalya Urban Waterfront, In: Littoral 2002, the Changing Cost, (EUROCOAST, ed.), EUROCOAST/EUCC, Porto-Portugal, [3] G. Akdoğan, 1962, İstanbul Peyzajının Tanziminde Peyzaj Mimarisi İle İlgili Problemler ve Ana Prensipler, A. Ü. Z. F. Yayınları 194, Çalışma Dizisi 123, A.Ü. Basımevi, Ankara. [4] A. Odabaş, S. Açıksöz ve S. Atuturay, 1994, Kentsel Planlama Kapsamında Mezarlıklar, 4. Ulusal bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, , Trabzon [5] M. Güçlü, 1997, XX. Yüzyılın İlk Yarısında Antalya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Kültür Yayınları, No: 25, Antalya. [6] N. Tekerli, 1996, Dünya Kenti Antalya, Atılım Matbaacılık ve Yayıncılık A. Ş., Antalya. [7] M. Uysal, 1995, Antalya-Yaşadığımız Kent, Altunarı Ltd. Şti., Antalya. [8] Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2002, Antalya Büyükşehir Faaliyet Raporu, Antalya. [9] DİE, 2002, Nüfus İstatistikleri, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara. [10] K. Arıbaş ve İ. Koçak, 2004, Antalya Kenti ve İçme Suyu, Akdeniz Üniv., Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Arşt. ve Uyg. Mrkz. Mdrl., Antalya nın Son Bin Yılı Sempozyumu, Aralık 2003, (baskıda), Antalya. [11] A. S. Özüş, 1992, Antalya Traverten Platosunun Jeolojik, Hidrolojik, Hidrojeolojik ve Hidrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, Çukurova Ün. Fen Bil. Enst. Doktora Tezi (yayımlanmamış), Adana. [12] İ. Kayan, 1990, Tarih Öncesi Yerleşme Yerleri Olarak Antalya Mağaralarının Jeomorfolojik Özellikleri, Ege Coğrafya Derg., 5, [13] İ. Koçak, 2000, Kırkgöz Kaynakları (Antalya) ve Yakın Çevresinin Karst Jeomorfolojisi, İst. Ün. Sosyal Bil. Enst. Fiziki Coğrafya Bilim Dalı, Doktora Tezi (yayımlanmamış), İstanbul. [14] İ., Koçak, 2002, Bambus Plajı Doğusundaki Falezlerde (Antalya) 2001 Yılında Oluşan Göçmeler, Doğu Coğr. Derg., 7, 2, 7-44

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, 13438 ADA 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22 PARSELLERDE YAPILAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ KONUMU Antalya

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Plan revizyonuna konu alan; Antalya Merkez, Kepez İlçesi,

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Deprem

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar AMAÇ MADDE 1 - Bu Yönetmelik Kartal Belediyesi,

Detaylı

ANTALYA MERKEZ RENT A CAR FİRMALARI

ANTALYA MERKEZ RENT A CAR FİRMALARI ANTALYA MERKEZ RENT A CAR FİRMALARI - ANTALYA Merkez Hakkında Genel Bilgiler - ANTALYA merkez rent a car firmaları Avrupa ve Türkiye nin gözde turizm ve tatil şehirlerinden olan Antalya, Akdeniz e paralel

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu Ekim-2015 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu (Lojistik Tesis Alanı) 1 İçindekiler PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 3 MEVCUT

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 874-875 ADA 1 PARSELLER 1/5000 18-19 M 2015 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı mahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır.

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü V V V exp02016 Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 -^ ^ ) / 0^/1 2 /2 0 1 5 Konu: Konyaaltı, 6431

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI Kartal Belediyesi 2011 1 KARTAL İLÇESİ NİN TANITIMI 1871 yılında ilçe olan Kartal

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Birlik Parkı. Tahir AKYÜREK. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Birlik Parkı. Tahir AKYÜREK. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Birlik Parkı Birlik Parkı Değerli hemşehrilerim, Çiçek Gibi Bir Konya sloganıyla Konya genelinde yaptığımız yeşil alan çalışmalarımız kapsamında 2005 yılında hizmete sunduğumuz Birlik Parkı, kısa sürede

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü * 'V ı EXP02016 Sayı : 90852262-301.03- V i> b Xx / Konu: Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi,

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ 1. MALTEPE ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI Maltepe ilçesi 400.000 den fazla nüfusu ile İstanbul un en büyük

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1-ALANIN TANIMI Planlama alanı; İmar Planı değişikliği yapılan alan, İzmir İli, Bornova İlçesi sınırları içerisindedir. Bornova İlçesi İzmir İlinin merkezinde yer alan bir ilçe konumundadır.(şekil 1,2).

Detaylı

ÇERKEZKÖY (TEKİRDAĞ) 1214 ADA 10 PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇERKEZKÖY (TEKİRDAĞ) 1214 ADA 10 PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇERKEZKÖY (TEKİRDAĞ) 1214 ADA 10 PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Konum : Uygulama İmar Planı Değişikliğinin gerçekleştiği alan Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi nde, 1214 Ada 10 Parselde,

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ E - 5 Y O L U PROJE ALANI KENT İÇİ KONUMU Feneryolu Mahallesi, Kadıköy ilçesinin merkezi konumunda olan,

Detaylı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,ALTINOVA MAHALLESİ J17-C-06-A-1-D PAFTA,714 ADA,6 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Eylül,2016 1 1-KONUM:

Detaylı

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25 1 ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN RAPORU 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1. PLANLAMA ALANINA

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI Adres:

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ 28092 ADA 9 NOLU PARSEL İLE TESCİL HARİCİ ALANDA KAMU KURUMLARI YÖNETİM VE HİZMET ALANI (BELEDİYE HİZMET ALANI) ÖNERİLMESİ İLE İLGİLİ 1/1.000

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLALILAR BİSİKLET YOLLARINI KULLANIYOR,SAĞLIKLI YAŞIYOR MUĞLA MUĞLA MUĞLA MUĞLA SİMGESİ MUĞLA MUĞLA, DENİZDEN 670 M YÜKSEKLİKTE, DAĞLARLA ÇEVRİLİ,

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, BANDIRMA BELEDİYESİ YENİMAHALLE 19K-19L Nazım İmar Planı Paftası 1038 ada 52-125-139-140-141 prs.,1042 ada 5-6-16-17 prs., 1043 ada 1-10 prs., 1045 ada 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65

Detaylı

T.C. ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ Karar No :70 Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 16 meclis üyesinden 14 meclis üyesinin katılımıyla toplandı. GÜNDEM:İlçemiz Müftü Mahallesinde 175 ada 3 nolu parselde yeşil alan olarak planlı alanın

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 01.08.2016 Karar No : 84 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. İsmail YAĞCI(Katılmadı)-Yavuz KÖK-Bünyamin TÜRKCAN(Katılmadı) Meclis Üyelerinin 01.08.2016 tarihli vermiş oldukları

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

MURATPAŞA İLÇESİ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ ALANLARI

MURATPAŞA İLÇESİ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ ALANLARI MURATPAŞA İLÇESİ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ ALANLARI 1 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ ALANI :Üçgen Mahallesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Hizmet Binası yanı 99 sokak üzeri. :99 sokak üzerinden hareketle,

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 337 ND İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun incelenmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, ND

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN 9.08.206, Cuma Tanışma ve Oryantasyon Yaz okulu öğrencilerinin tanışması, çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma konularının verilmesi, görev ve sorumlulukların anlatılması. 2229 Ayrıntılı Etkinlik

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 126 PAFTA,889 ADA,13 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 126 PAFTA,889 ADA,13 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 126 PAFTA,889 ADA,13 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz,2016 1 1-KONUM: Ayvalık

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

MEMNUNE BAHÇIVAN PLANLAMA BÜROSU

MEMNUNE BAHÇIVAN PLANLAMA BÜROSU 1.PLAN ÖNERİSİNİN KONUSU Manisa İli, Gördes İlçesi, Adnan Menderes (Kurtuluş) Mahallesi, mevcut-onaylı imar planlarında Açık Pazar Alanı olarak planlanmış alan ve çevresinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ KÜLTÜRPARK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN EK RAPOR TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan Kültürpark Projesi Değerlendirme Raporu nda belirtilen görüşlerimizin

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı