MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU"

Transkript

1 MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan ve de eri 628 milyon TL yi bulan tesislerin toplu aç l n gerçekle tirdi. Meram Belediyesi taraf ndan yap lan ve de eri 108 milyon TL yi bulan tesisler de Ba bakan Erdo- an taraf ndan hizmete aç ld. - Hz. Mevlana n n 740. Vuslat Y ldönümü Uluslararas Anma Törenleri kapsam nda eb-i Arus program na kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Erdo an, Konya Büyük ehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi nde düzenlenen toplu aç l törenine kat ld. Aç l ta Ba bakan Yard mc s Bekir Bozda, D i leri Bakan Ahmet Davuto lu, çok say da milletvekili ve üst düzey bürokrat da haz r bulundu. Aç l töreninde bir konu ma yapan Ba bakan Erdo an, etnik milliyetçili i, bölgesel milliyetçili i, dinsel milliyetçili i tan mayacaklar n belirterek, Biz birbirimizi, yaratandan ötürü seviyoruz. Türkiye nin her bölgesine ayn ekilde hizmet götürüyoruz dedi. Konya ya ve Konyal lara övgüler ya d ran Erdo an Konya, ç kt m z hizmet yolunda bize rehber oldu. Konya, bizim yolumuzu ayd nlatan fener oldu. Konya, en zor zamanlarda, en karanl k gecelerde, en s k nt l dönemlerde bize yol gösteren adeta bir kutup y ld z oldu dedi. devam 3.sayfada Ekipler Seferber Oldu Meram Belediyesi ekipleri vatanda lar n olumsuz hava artlar ndan etkilenmemesi için seferber oldu. Konya n n lk Ekolojik Yüzme Havuzu Çayba Mahallesi nde yap m tamamlanan Konya n n ilk ekolojik yar olimpik kapal yüzme havuzu düzenlenen törenle hizmete aç ld. Ergenli e Önce Ebeyenler Uyum Sa lamal Meram Belediyesi taraf ndan düzenlenen Ana Baba Okulu-6, E itimcilerle Ebeveynler Bulu uyor konulu panel ile sona erdi. Sahipsiz Hayvanlar Aç Kalmayacak Meram Belediyesi, sahipsiz hayvanlara yönelik bir projeyi daha hayata geçirdi. Kediler için olu turulan beslenme odaklar ilçedeki büyük parklara yerle tirildi. Ba ar çin Risk Almal s n z Dr. Serdar Kalayc, Selçuk Üniversitesi (S.Ü.) Mühendislik - Mimarl k Fakültesi Çevre Mühendisli i Bölümü ö rencilerine belediyecilik konusunda ders verdi.

2 2 ARALIK 2013 Örnek Projede Çal malar Tam Gaz Meram Belediyesi taraf ndan yap m devam eden ve Konya turizmine büyük de er katacak olan 80 Binde Devr-i Âlem Park ndaki çal malar tüm h z yla sürüyor. Park n 3 önemli bölümünden biri olan T-reks e yerle tirilecek dinozorlar n büyük bir bölümü park alan na getirildi. Parktaki çal malar n yo un bir tempoyla devam etti ini belirten Meram - Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Parktaki çal malar büyük bir h zla tamamlan yor. 3 ana bölümden birini olu turan ve T-reks ismini ta yan dinozorlar n oldu u bölüme yerle tirilecek hareketli dinozorlar park m za gelmeye ba lad. 165 milyon y l önce ya am olan ve en büyü ü de 12 metre yüksekli inde 40 metre uzunlu undaki dinozorlar bölümü çok ilgi çekecek dedi. Sadece Bir Park De il Buras sadece gezi yap lacak bir park olmaktan öte tarih, bilim, teknoloji ve kültür park olacak diyen Kalayc, Adriyatik Denizinden Çin e kadar büyük bir co rafya üzerinde ecdad m z n kurdu u medeniyetin ta tan yap lm abidelerinin minyatürleri park n Cihan- Türk bölümünde yer alacak. Maketlerin bulundu u alanda 6 dille söz konusu tarihi eserler hakk nda bilgi verilecek. Masal kahramanlar n n bulundu u bölümde ise ortam canland rmalar da olacak. Osmanl Kad rgas n n da yer alaca bu park, tüm özellikleri göz önünde bulunduruldu unda Türkiye de bir ilk eklinde konu tu. Parktaki Çal malar Ba kan Kalayc, parktaki çal malar n detaylar hakk nda u bilgileri verdi: 120 adet minyatür maketten 81 inin parka yerle tirilmesi yap ld. 20 adet dinozor maketi parka yerle tirildi. 19 adet masal kahraman konseptinin tamam park m za yerle tirildi. Park n a açland rma çal malar yüzde 90 oran nda tamamland, altyap çal malar bitirildi. Parkta sanat atölyesi, am tiyatro, restoran, idari bina ve havuzlar n yap sal k sm tamamland. Park m z n içerisinde bulunan tarihi Meram Köprüsü de tamamen bitirildi. Park m zdaki havuzlarda kullan lmas planlanan su ta tlar kullan ma haz r halde bulunmaktad r. Park m z n genel itibariyle yüzde 95 lik k sm tamamlanm t r. Ekipler Seferber Oldu Konya y etkisi alt na alan yo un kar ya ehirde büyük sevinç ya at rken Meram Belediyesi ekipleri vatanda lar n olumsuz hava artlar ndan etkilenmemesi için seferber oldu. Ekipler, kar ya n n ba - andan itibaren kar -lad temizleme ve tuzlama çal malar na ba lad. 24 saat esas na göre görev yapan ekipler gece boyunca çal malar n sürdürdü. Öncelikli olarak otobüs güzergâhlar ve e imli yerlerde tuzlama çal mas yap ld. Meram Belediyesi Fen leri Müdürlü ü ne ait 7 greyder, 7 tuzlama ekibi, 5 adet kepçe ilçenin ana artellerinde tuzlama ve yol açma çal mas yapt. Ayr ca Fen leri, Temizlik leri ve Park Bahçeler Müdürlüklerine ait yakla k 100 personel ehrin i lek yerlerinde kald r m temizli i yapt. Geceleri olu abilecek don ve buzlanma riskine kar da ekipler alarm durumunda. Fen leri Müdürlü ü ne ait acil müdahale ekibi belediyenin Arif Bilge Tesisleri nde haz r bulunduruluyor. Yollarda ve kald r mlarda olu acak buzlanmalara kar belediye ekipleri tuzlama çal malar n aral ks z sürdürürken vatanda lar n da dikkatli olmalar isteniyor. Yenibahçe de Yollar Geni letildi ehir merkezine yakla k 15 kilometre uzakl ktaki Yenibahçe Mahallesi nde altyap s tamamlanan yollarda sat h kaplama çal mas büyük bir h zla sürüyor. Meram Belediyesi Fen leri Müdür- ekipleri, ilçenin farkl mahallele- -lü ü rinde yeni yol açma, yol geni letme, asfalt serimi, bordür, parke ve tretuvar çal malar n yo un bir tempo ile sürdürüyor. Meram Belediyesi Fen leri Müdürlü ü, ehir merkezinde oldu u gibi merkeze uzak mahallelerde de yo un bir ekilde çal malar n sürdürüyor. Alakova Mahallesi yle Yenibahçe Mahallesi aras ndaki ula m sa layan yakla k 4 kilometre uzunlu undaki Dostluk Caddesi ve numaral sokakta sat h kaplama çal malar yap ld. Altyap çal malar tamamland ktan sonra asfalt serimi çal malar na geçilen bu iki yolun geni li i 5 metreden 12 metreye ç kar ld. Çal malardan duydu u memnuniyeti ifade eden Yenibahçe Mahalle Muhtar Mustafa Yavuz, Mahallemize yapt önemli hizmetlerden dolay Meram Belediye Ba kan m za çok te ekkür ediyorum. Ba kan m z, mahallemize yeni yap lan okul için yakla k 12 bin metrekarelik arsa tahsis etti. imdi de asfalt m z yap l yor. ehir merkezine ula m sa layan yol geni letildi. Daha önce 2 araç kar kar ya geldi inde zor geçerdi. imdi ise çevre yolu gibi oldu. Ba ta ba kan m z olmak üzere, fen i leri ekiplerine ve di er eme i geçenlere çok te- ekkür ediyorum dedi.

3 ARALIK Ba bakan Erdo an Hizmete Açt Meram Belediyesi taraf ndan yap lan ve de eri 108 milyon TL yi bulan tesisler Ba bakan Erdo an taraf ndan hizmete aç ld. 628 Trilyonluk Eser ve Yat r m Yap ld Konya da toplamda 628 milyon -TL lik eser ve yat r m bugün bu resmi törenle hizmete açacaklar n kaydeden Ba bakan Erdo an, tüm bu yat r mlar n Konya ya hay rl olmas n diledi. 11 y lda Konya ya yap lan yat r mlar n toplam bedelinin 18 buçuk milyar oldu unu vurgulayan Ba bakan Erdo an unlar kaydetti: Bir müjde daha veriyorum. Üç ayr hastaneden olu an ama bir bütünlü ü de arz eden 840 yatakl ehir hastanesini de in allah yak n bir zamanda ba lat yoruz. Bu hastane Konya n n bütün sa l k hizmetlerini görecek ve Konyal art k Konya d na gitmeye mahkûm olmayacak. 30 Mart Türkiye çin Bir Milat 30 Mart Türkiye için bir milat olaca n belirten Ba bakan Erdo an, 30 büyük ehir ne demek biliyor musunuz? Türkiye nin yüzde 75 i demek, yani nüfusumuzun yüzde 75 i bu büyük ehirlerde ya yor. Bunun ne kadar önemli oldu unu anlay n z. Onun için çok çal aca z diye konu tu. Meram dan 108 Milyon Liral k Yat r m Konu malardan sonra Ba bakan Erdo an ve di er protokol mensuplar taraf ndan Konya Büyük ehir Belediyesi, Meram Belediyesi ve di er kurumlarca yap lan tesis ve yat r mlar n toplu aç l gerçekle tirildi. Meram Belediyesi ve TOK i birli iyle yap lan 1340 konutun anahtar teslimi, Gödene Sosyal Tesisleri ve Merkezi, Çomakl Spor Tesisi ve restorasyonu yap lan 6 tarihi binan n aç l da bu kapsamda yap ld. Bu tesislerin yakla k maliyeti 108 milyon TL yi buluyor. Temizlikteki Tasarruf Hizmete Döndü Meram Belediyesi, daha temiz ve modern bir Meram için yeralt çöp konteyn r uygulamas n yayg nla t r yor. Eski sistemde günde 3 kez al nan çöpler, yer alt çöp konteyn rlar n n yerle tirildi i bölgelerde günde 1 kez al nmaya ba lad. Daha estetik ve fonksiyonel olan bu sistem sayesinde yak tta da önemli bir tasarruf sa land. 3 Kez Ald m z Çöp Al m n 1 Sefere Dü ürdük Meram Belediyesi Temiz- leri Müdürü aban -lik Di çi, 2012 ve 2013 y llar nda 6 mahallede yakla k 1100 adet modern yeralt sand n ilçemizdeki ana caddelere yerle tirdik. Öncelikli olarak çok katl binalar, siteler, hastane önleri ve askeri birliklerde bu uygulamaya geçtik. Ana arterlerde eski sistemde günde 3 kez ald m z çöp al m n 1 sefere dü ürdük. Çünkü yer alt çöp konteyn rlar n n haznesi çok geni ve etrafa kötü koku yaym yor. Yer alt çöp konteyn rlar n n yerle tirildi i di er 5 mahallede ise daha önce günlük olarak çöpler toplan rken imdi ise gün a r topluyoruz. Böylece çok önemli bir yak t tasarrufu da sa lam olduk. Buradan artan araçlar m z da merkeze uzak mahallelerimizde kullanmaya ba lad k. Bu yeni sistem ehrin temizli i ve esteti i aç s ndan büyük bir kazan m oldu. Temizlik hizmetlerindeki ç tam z yükseltmeye devam edece iz dedi. Yeni Sistem 1300 Farkl Noktada Vinç sistemli kamyonla bo alt lan yeni sistem çöp konteyn rlar, eski tiplere göre hem daha az yer kapl yor hem de koku ve s z nt yapm yor. Görüntü olarak da daha güzel bir çevre olu turuyor. Küçültülmü dikey çöp atma haznesi ve yer alt na gizlenmi prefabrik yap dan olu an sistem, kötü kokular içinde tuttu u gibi çöp suyu s z nt s na ve çöplerin etrafa yay lmas na engel oluyor. Yer alt nda tesisat olmayan yerlere yerle tirilebilen ve çok az yer kaplayan yeni nesil çöp konteyn rlar ; çevre güvenli i, temizli i, halk sa l ve belediyemizin i gücü aç s ndan büyük avantaj sa l yor. Meram da toplam 1300 farkl noktada yer alt çöp konteyn r bulunuyor.

4 Konya n n lk Ekolojik Yüzme Havuzu Meram Belediyesi taraf ndan Çayba Mahallesi nde yap m tamamlanan Konya n n ilk ekolojik yar olimpik kapal yüzme havuzu düzenlenen törenle hizmete aç ld. Törende ilk konu may yapan ve -ismi Çayba yla özde le en Prof. Dr. Saim Sakao lu, bu bölgeyle ilgili çocukluk hat ralar n nakletti. Tesisin hay rl olmas n dileyen Sakao lu, buradan ba ar l sporcular n yeti ece ine yürekten inand - n söyledi. Meram da Ba Döndürücü De i im Çayba bölgesinde kentsel dönü üm çal malar ve di er hizmetlerle birlikte h zl bir ehirle menin ya and na dikkat çeken Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc da, Bu bölgede 2010 y l nda anahtar teslimini yapt m z Mesnevi Konutlar ndan sonra kentsel dönü üm çal malar n ayn h zla devam ettirdik. Önce Reyhanpark Konutlar n n ve bir kaç ay önce de Divanpark Konutlar n n temelini att k. Park düzenlemesi, restorasyon çal malar ve bugün aç l n yapt m z kapal yüzme havuzuyla bölgenin çehresi de i ti. Vatanda lar m z n hayat standartlar n yükseltmek için ayn tempoyla çal maya devam edece iz dedi. Yakla k 3 bin metrekarelik alana in a edilen kapal yüzme havuzunun 4 milyon TL ye mal oldu unu belirten Ba kan Kalayc, çinde yar olimpik havuz, e itim havuzu, sauna, jakuzi, tness, buhar odas, kafeterya ve 3 adet dükkan yer al yor. ARALIK 2013 YIL:4 SAYI:45 Sa hi bi Meram Belediyesi Adına Dr. SERDAR KALAYCI Genel Yayın Yönetmeni BED R KÖSEO LU Editör ve Metin Yazarı SÜLEYMAN KULO LU Haber MUSTAFA T TREK Foto raf MEHMET TÜFEKÇ - ÖMER DA AR Redaktör M.HAKAN GÜLBUDAK Bas ký: Fe za Ga ze te ci lik A.Þ. Tel: MERAM BELED YES nin ayl k ücretsiz haber bültenidir. Modern, estetik ve çevre dostu olacak binadaki havuzun elektrik ve s cak su ihtiyac güne enerjisinden sa lanmaktad r diye konu tu. Konya da Önemli Hizmetler Hayata Geçiyor AK Parti Meram lçe Ba kan Ulvi Bezirci ise, ehircilik bilinci ne kadar geli irse ya am kalitesi ona paralel olarak yükselir. 2,5 y l önce Belma - Azmi Be en Ya am Merkezi nin aç l nda belediye ba kan m zdan bir havuz talebinde bulunmu tuk. Dava adam ; isti are eder, planlar ve hayata geçirir. te bugün Meram a yak an bu havuzu hizmete aç yoruz. Gülbahçe Mahallesi ne yap lan havuz da cabas eklinde konu tu. Aç l yap lan tesisten Karatayl lar n da istifade edece ini kaydeden Karatay Belediye Ba kan Mehmet Hançerli de, Vatanda lar m z n ihtiyaçlar de i mektedir. imdi art k halk m z havuz, Aqua Park ve farkl bir tak m yat r mlar belediyelerimizden talep etmekte. Konya da belediyelerimiz çok önemli hizmetleri hayata geçiriyor. Belediyelerimizin ki i ba na yapt yat r m tutar 470 TL yi buluyor. Türkiye ortalamas ise 260 TL. Bu fark da Konya belediyelerinin ba ar s n gözler önüne seriyor dedi. Böyle Tesisleri Televizyondan zlerdik Konya Büyük ehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s enol Ayd n da Ba kan Kalayc ya te ekkür ederek Bizim neslimiz bu tür tesisleri 4 y lda bir yap lan olimpiyat oyunlar nda televizyondan izlerdi. Ülkemizde ki i ba na dü en milli gelirdeki art ve imkânlar n artmas insanlar m z n vizyonunu geli tirdi. Beklentiler artt. Böyle olunca da halk m z n beklentilerine cevap verebilecek bu tarz yat r mlar yap lmaya ba land. Bu tesisin ehrimize hay rl olmas n diliyorum eklinde konu tu. Konu malar n ard ndan yap lan dua ile protokol mensuplar Çayba Yar Olimpik Kapal Yüzme Havuzunun aç l kurdelesini kesti. Felaket Kurtarma Merkezi Hizmette Meram Belediyesi, olu abilecek ar zalar veya do al afetler neticesinde belediyeye ait verilerin ve yaz l mlar n korunmas sürekli çal r halde i lemlerine devam edebilmesi için Konya da bir ilk olarak Felaket Kurtarma Merkezi olu turdu. - Yang n, su bask n ve benzeri durumlardan ötürü sistemlerin bulundu u binan n veya odan n kullan lamaz hale gelebilece ini de göz önünde bulunduran Meram Belediyesi, uzak bir noktada Felaket Kurtarma Merkezi noktas olu turdu. Ana Hizmet binas ile FKM noktas aras ndaki ba lant Bilgi lem Müdürlü ünün dö edi i ber optik kablolar vas tas yla sa lan yor. Böylece hizmet binas nda yap lan her i lem ayn anda FKM deki sunuculara da kaydediliyor. Böylece herhangi bir kriz durumunda kesintisiz bir ekilde tüm belediye faaliyetlerinin devam ettirilebilece i bir yap olu turuldu. Konya da Bir lk Meram Belediyesi Bilgi lem Müdürü lker Da l, Felaket Kurtarma Merkezini (FKM) kurarak bili im alan nda Meram Belediyesini ilkler aras na ta d klar n söyledi. Felaket kurtarma merkezi hakk nda bilgi veren Da l, Belediye için hayati öneme sahip verilerin ve yaz l mlar n korunmas ve belediyenin i lemlerine kesintisiz devam edebilmesi, hizmet süreklili- inin sa lanmas için kurulan Felaket Kurtarma Merkeziyle; deprem, sel, yang n, elektrik ebeke sorunlar, sava durumu, terör sald r s ve ki isel hatalar neticesinde çal amaz hale gelebilecek sistemleri kurtarmay hede iyoruz diye konu tu. Sürekli Koruma Alt nda FKM nin teknik yap s hakk nda da bilgi veren Da l ; Su bask nlar ndan korunma, düzenli kablolama ve hava sirkülâsyonunu sa lamak için yükseltilmi zemin, 90 derece s ya dayanakl yanmaz kap, parmak izli geçi sistemi, FM 200 gazl yang n söndürme sistemi, klimal so utma sistemi ile donat lan FKM cihazlar n elektrik kesintilerinden ve sorunlar ndan etkilenmemesi için de paralel yedekli kesintisiz güç kaynaklar ve jeneratör ile korunmaktad r. Ayr ca s ve nem seviyesinin artmas, su bask n vb, durumlarda alarm sistemi de kurulmu tur. FKM kamera sistemiyle 24 saat izlenmektedir dedi.

5 MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU 20 y l öncesine göre vatanda lar n belediyelerden beklentileri de de i ti. Daha önce belediyeden yol ve kald r m talebinde bulunan vatanda lar m z, bugün art k çok farkl taleplerde bulunuyorlar. Biz de yerel yönetimler olarak bu beklentilere cevap verecek yat r mlar gerçekle tirmeye gayret ediyoruz. Dr. Serdar KALAYCI

6 OCAK 3 Ocak 80 Binde Devr-i Alem Projesi tan t ld. 14 Ocak Meram Belediyesi, 120 bin euroluk genç giri imlere yönelik AB hibe projesini aç klad. 17 Ocak Meram Belediyesi, ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin çocuklar için oyuncak kampanyas ba latt. 21 Ocak Meram Belediyesi, Bayat Ekmek Toplama projesini hayata geçirdi. 31 Ocak Meram Belediyesi hizmet losuna dahil etti i 25 yeni araç ve i makinesini tan tt. UBAT 7 ubat TOK ve Meram Belediyesi i birli iyle Yenice Mahallesinde yap lan 120 konutun kuras çekildi. Hizmet Dolu Bir Y N SAN 6 Nisan Meram Belediyesi ve Görmeyenleri Koruma Derne i i birli iyle yakla k 300 dan toprakla bulu turuldu. 8 Nisan Meram Belediyesi taraf ndan ortaokul ö rencilerine yönelik olarak organize edilen kültür gezileri ba lad. 9 Nisan Meram Belediyesi öncülü ünde Küçük Aymanas Mahallesi nde kurulan 560 konutluk Mercanpark ve Nergispark Konutlar n n temeli düzenlenen törenle at ld. 16 Nisan Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde, ayn anda 3 dü ünün yap labilece i K r Dü ün Salonu nun temeli at ld. 24 Nisan Meram Belediyesi taraf ndan düzenlenen Çocuk enli i ve Pepe Konserine 10 bin çocuk kat ld. 12 ubat Meram Belediyesi 80 Binde Devr-i Alem Park için isim yar mas açt. 25 Nisan Meram Belediyesi taraf ndan Divanpark Konutlar ismiyle 576 dairelik yeni bir konut hamlesi ba lat ld. 19 ubat Meram Belediyesi nin 2013 y l bütçesi 45 milyon TL lik ek ödenek ile birlikte 220 milyon TL ye yükseldi. 21 ubat Turistlerin Konaklama Sürelerinin Art r lmas na Yönelik Konya çin Stratejiler ve Öneriler ismiyle bir çal tay Augustus Otelde gerçekle tirildi. MART 4 Mart Meram Belediyesi, Türkiye nin en büyük Çanakkale Zafer Müzesi ni Konya ya getirdi. 8 Mart U ur I lak, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman n eserlerinin ilk kez bestelendi i Makam- Sultan konseriyle Konyal lara muhte em bir gece ya att. 27 Mart Meram Belediyesi taraf ndan Ad n Sen Koy slogan yla düzenlenen ve kamuoyunda büyük merakla beklenen park n ismi belli oldu: 80 B NDE DEVR- ÂLEM PARKI. 28 Mart Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ve mahalle muhtarlar ndan olu an heyeti kabul etti. 29 Nisan Meram Belediyesi, 2013 y l asfalt sezonunu açt. 30 Nisan Meram Belediyesi taraf ndan Alavard Mahallesi Aile Ya am Merkezinin temeli at ld. MAYIS 6 May s Meram Belediyesi ile Mardin Belediyesi aras nda karde ehir protokolü imzaland. 8 May s Meram Belediyesi taraf ndan ba lat lan kampanya ile toplanan ocaklar Hatay da Suriyeli çocuklara teslim edildi. 9 May s Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Orman ve Su leri Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu nu ziyaret etti. 14 May s Meram Belediyesi taraf ndan Geleneksel Türk Sporlar ve Atl Rehabilitasyon Merkezi nin temeli at ld. 20 May s Meram Belediyesi taraf ndan düzenlenen ve sevilen sanatç U ur I lak n seslendirdi i Üstad adl senfonik konser Mevlana Kültür Merkezi nde icra edildi. 22 May s Meram Belediyesporlu Milli sporcu Nazmiye Muslu, Rusya da yap lan Bedensel Engelliler Avrupa Halter ampiyonas nda alt n madalya kazand. 29 Mart Meram Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Ba kanl nca düzenlenen Ya anabilir ve Estetik ehirler Proje Yar mas nda 2 ayr projeyle birinci oldu. 26 May s Tahir Büyükkörükçü HL nin temelini D i leri Bakan Davuto lu att.

7 r Y l Daha-2013 HAZ RAN 5 Haziran EK M 2 Ekim Meram Belediyesi, e-türkiye portal na giren Konya daki ilk ve Türkiye genelindeki de say l ilçe belediyelerinden biri oldu. Meram Belediyesi bin adet yeralt depolama konteynerini ilçeye kazand rd. 6 Haziran Meram Belediyesi ile Tunus un Manouba Belediyesi aras nda karde ehir protokolü imzaland. 11 Haziran Senin En yi Karde lik Hikayen adl yar man n ödülleri verildi. Gecede sevilen sanatç Ömer Karao lu da konser verdi. TEMMUZ 6-7 Temmuz Meram Belediyesi ve TOK i birli iyle Yenice - Hac sa Efendi Mahallelerini kapsayan Konevi Kentsel Dönü üm Projesi nin ilk etab nda arsa sahiplerine verilecek 1098 konutun kura çekili i yap ld. 8 Temmuz Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Azerbaycan n eki ehrine Konya topra n b rakt. 10 Temmuz Konya n n ilk biyolojik göleti Koza aç Mahallesinde hizmete aç ld. 17 Temmuz Meram Belediyesi ihtiyaç sahibi 5 bin aileye g da yard m nda bulundu. A USTOS 1 A ustos Avrupa Birli i (AB) Bakan ve Ba müzakereci Egemen Ba, Eurodesk Temas Noktas n n ba ar l çal malar ndan dolay Meram Belediyesine te ekkür mektubu gönderdi. 9 A ustos D i leri Bakan Ahmet Davuto lu, memleketi Ta kent te Meram Belediyesi taraf ndan yapt r lan Mihrap Park n n aç l n yapt. 26 A ustos Meram Belediyesi taraf ndan yi ki Do dun Bebek projesi kapsam nda ilçede yeni do an bebeklerin aileleri ziyaret ediliyor. 3 Ekim Meram Belediyesi taraf ndan Harmanc k Mahallesi nde yapt r lacak Aile Sa l Merkezi ve Sosyal Tesisin temeli düzenlen törenle at ld. 8 Ekim Meram Belediyesi taraf ndan karde ehir ili kileri kapsam nda yapt r lan Tunus Manouba Park ve 25 park n toplu aç l düzenlenen törenle gerçekle tirildi. 11 Ekim Sa l kl beslenmenin önemini anlatan Beyaz K z le C zb z adl tiyatro oyunu, yeni e itim ö retim y l nda tekrar ö rencilerle bulu tu. 25 Ekim Meram Belediyesi taraf ndan düzenlenen Ana Baba Okullar n n 6 nc s ba lad. 28 Ekim Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Konya turizmine büyük de er katacak olan 80 Binde Devr-i Alem Park nda bas n mensuplar yla birlikte incelemelerde bulundu. 31 Ekim Meram Belediyesi taraf ndan Alavard Mahallesi nde yap lan Çar Yaka Al veri Merkezi hizmete aç ld. KASIM 7 Kas m Meram Belediyesi taraf ndan Derecamiikebir Mahallesi nde yap m tamamlanan Gemili Park düzenlenen törenle hizmete aç ld. 14 Kas m Meram Belediyesi Asfalt Plenti düzenlenen törenle hizmete aç ld. 18 Kas m Meram Belediyesi, 4 y lda yakla k 40 milyon metrekarelik yeni mar Plan ve Revizyon mar Plan yaparak rekor k rd. 21 Kas m Meram Belediyesi, Meram Ba lar n ve Ba Evi nin aç l n yapt. EYLÜL 3 Eylül Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, yeni atanan Konya Valisi Muammer Erol a hay rl olsun ziyaretinde bulundu. 4 Eylül Konya Valisi Muammer Erol, Ba kan Kalayc ya iade-i ziyarette bulundu. 10 Eylül Meram Belediyesi taraf ndan Osmangazi Mahallesi Aile Sa l Merkezi ve Sosyal Tesisinin temeli düzenlenen törenle at ld. 12 Eylül Küçük Aymanas Mahallesi nde yap m devam eden 560 konutluk Mercanpark ve Nergispark Konutlar nda arsa sahiplerine verilecek dairelerin yer belirleme kuras çekildi. 24 Eylül Meram Belediyesi taraf ndan kurulan 576 dairelik Divanpark Konutlar n n temeli düzenlenen törenle at ld. 27 Eylül nanç turizmi aç s ndan çok önemli bir potansiyele sahip olan Kilistra Antik Kenti nin turizmde hak etti i yeri alabilmesi için Meram Belediyesi taraf ndan bölgeye gezi düzenlendi. 28 Kas m Meram Belediyesi taraf ndan yapt r lan Konya n n lk Ekolojik Yüzme Havuzu Çayba Mahallesinde hizmete aç ld. ARALIK 4 Aral k Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yap m devam eden yat r mlarda sona gelindi. 9 Aral k Belediyemize ait verilerin ve yaz l mlar n n korunmas ve sürekli çal r halde i lemlerine devam edebilmesi için Konya da bir ilk olarak Felaket Kurtarma Merkezi olu turdu. 17 Aral k Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Meram Belediyesi taraf ndan yap lan ve de eri 108 milyon TL yi bulan tesisler hizmete aç ld. 18 Aral k Meram Belediyesi, Türkiye de sadece prestijli kurumlar n sahip oldu u ISO Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi Serti kas n almaya hak kazanan Konya daki ilk belediye oldu. 19 Aral k Meram Belediyesi, Tarihi Y ld z Kö künden günümüze kalan mü temilat n da restore ediyor.

8 8 ARALIK 2013 Huzurun Adresi GÜLBAHÇE si Oluyor Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yap m devam eden yat r mlarda sona gelindi. Konya n n ilk ikiz yar olimpik yüzme havuzunun in aat tamamland. K r Dü ün Salonunda ise son düzenlemeler yap l yor. Gülbahçe Mahallesine yapt klar önemli - yat r mlarla bölgenin çehresinin de i ti- ini vurgulayan Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Bu bölgede yakla k 100 bin metrekarelik alanda yapt m z yat r mlar n maliyeti 50 milyon TL yi buluyor. Çayba Mahallesinde açt m z yar olimpik yüzme havuzundan sonra Gülbahçe Mahallesindeki yar olimpik yüzme havuzunun in aat da tamamland. Konya n n ilk ikiz havuzu olan bu tesisin bir taraf n bayanlar, bir taraf n ise erkekler kullanabilecek. Ayn ayna 3 farkl dü- ünün yap labilece i K r Dü ün Salonunun in aat da tamamland. 4 bin 300 metrekare toplam in aat alan bulunan bu tesiste 2 adet kapal ve 1 adet aç k olmak üzere 3 adet dü- ün salonu bulunuyor dedi. 2. E itim Dönemine Yeti ecek Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismini ta yan 36 derslikli mam Hatip Lisesi in aat n n da h zla devam etti ini kaydeden Ba kan Kalayc, n aat n 2. e itim ö retim dönemine yeti tirilmesi için yap mc rma taraf ndan büyük gayret gösteriliyor. Yakla k 18 bin 500 metrekarelik toplam alan içerisinde okulun in aat alan 6 bin 710 metrekare. Bu okulumuz için yapt rd m z spor salonunun da yap m tamamland metrekare in aat alan olan spor salonunda 100 ki i kapasiteli tribün bulunuyor diye konu tu. Lunapark n Ekipmanlar Geldi çerisinde lunapark, Venedik havuzu, halatl çocuk oyun gruplar n n da yer ald Berlika Park nda da çal malar son h z yla devam ediyor. Gülbahçe Mahallesinde yakla k 75 bin metrekarelik alan kapsayan parktaki çal malar devam ederken lunapark n ekipmanlar da parka yerle tirildi. Türkiye de Benzeri Yok Bu park n Türkiye de ba ka bir örne inin olmad n vurgulayan Ba kan Kalayc, Venedik havuzu olarak ifade etti imiz, köprülerin alt ndan kanolarla çocuklar m z n, gençlerimizin anne ve babalar yla gezinti yapabilecekleri güzel bir bölüm de parkta yer al yor. Park n a açland rma ve çiçeklendirme çal malar da Park Bahçeler Müdürlü ümüz taraf ndan yap l yor. Çocuklar m z n vazgeçilmezi olan lunaparkta; çarp an otolardan kayd raklara ve dönme dolaplara var ncaya kadar çocuklar m z n ilgisini çekecek 11 ayr ekipman da parka geldi. Yine çocuklar m z n büyük be enisini toplayaca n dü ündü ümüz ve örne i olmayan halatl çocuk oyun gruplar n da bu park içerisinde dizayn ediyoruz. Bu parktaki çal malar k sa bir süre içinde tamamlayarak halk m z n hizmetine sunaca z. imdiden hay rl ve u urlu olmas n diliyorum eklinde konu tu. Mutlu Aile Mutlu Nesiller Meram Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Konya l Müdürlü ü ve Meram lçe Milli E itim Müdürlü ü i birli iyle düzenlenen Mutlu Aile Mutlu Nesiller konulu aile içi e itim seminerleri ba lad. Alavard Mahallesi Atatürk - lkokulunda düzenlenen ilk e itim seminerine Meram Belediyesi Ba kan Yard mc s Ali Uysal, Meram lçe Milli E itim Müdürlü ü ube Müdürü Mehmet Nuri Ayd n ve ö rencilerin aileleri kat ld. Aile E itim Program kapsam nda Mutlu Aile Mutlu Nesiller konulu seminer veren Uzm. Psikolojik Dan man Dilek Zekiye Ka k, ailelere evlili i güçlendirecek tavsiyelerde bulundu. Aile içi ileti im ve sorun çözme noktas nda sorunlar ya and na dikkat çeken Ka k, Günümüzde bo anma say s n n h zla artt bilinen bir gerçek. Bu durum, eskiden daha mutlu aile çat lar n n oldu unun bir göstergesi de ildir. E ler aras nda güzel bir ileti im olmasa da özellikle kad n n özverisi ve sabr yla ailede bo anmalar olmuyordu dedi. Sorunlar Büyümeden Çözüm Yoluna Gidilmeli E lere; sorunlar biriktirmeme tavsiyesinde bulunan Dilek Zekiye Ka k, Bu sorunlar birikti inde aile içinde daha olumsuz neticelerle sonuçlanabilmektedir. Çünkü öfke halinde ben dili yerine sen dili devreye giriyor. E ler birbirini suçlamaya ba l yor. Dolay s yla e ler aras nda sorunlar büyümeden çözüm yoluna gidilmelidir eklinde konu tu. Aile içi e itim seminerleri psikolojik dan manlar Zühal Ye ilova, Ali eker, Fatma Güllüo lu, Polat Deveci ve Dilek Zekiye Ka k n sunumlar yla Meram ilçesindeki farkl okullarda devam edecek. Proje kapsam nda 50 farkl mahalle ve okulda e itim verilecek. Tarihe Gençlik A s Kentsel dönü üm çal malar yla Türkiye ye örnek olan Meram Belediyesi, restorasyon çal malar yla da tarihi dokuyu gün yüzüne ç kar yor. stasyon yan ndaki tarihi Augustus Otel ve Hatunsaray yolu üzerindeki Pamukçu Han ile birlikte 6 yap n n restorasyonunu tamamlayan belediye, tarihi Y ld z Kö künden günümüze kalan mü temilat n da restore ediyor. Tarihe Alt n Dokunu lar slogan yla çok say da tarihi eseri resto- - re ettiklerini belirten Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, stasyon yan ndaki tarihi Augustus Otel, Hatunsaray yolu üzerindeki Pamukçu Han ve çe mesi, ükran Mahallesi ndeki 2 ev de dâhil olmak üzere 6 farkl tarihi yap n n restoresini tamamlayarak gün yüzüne ç kard k lü y llar n ba nda yap lan ve Y ld z Kö kü nün mü temilat olarak kullan lan evin restorasyonu da tüm h z yla devam ediyor. Yorganc Mahallemizdeki bu tarihi yap n n restoresi de k sa bir süre içinde tamamlanm olacak. ükran Mahallesi nde restorasyonunu tamamlad m z 2 evin yan ndaki üçüncü evde de çal malar tüm h z yla devam ediyor. Belediye olarak kentsel dönü üm çal malar n n yan s ra tarihi yap lar da restore ederek gün yüzüne ç karmaya devam edece iz diye konu tu. Mü temilat n kesin yap m tarihi bilinmemekle beraber y k lan Y ld z Kö kü ne ait bir bölüm olarak yap ld ndan mü temilat n tarihlendirmesi bu kö ke göre yap lmakta. Kö kün 20. yüzy l n ilk çeyre inde yap ld biliniyor.

9 Ergenli e Önce Ebeveynler Uyum Sa lamal Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsam nda Meram Belediyesi taraf ndan düzenlenen Ana Baba Okulu-6, E itimcilerle Ebeveynler Bulu uyor konulu panel ile sona erdi. Konevi Kültür Merkezinde yap - panele Prof. Dr. Ramazan Ar, -lan Prof. Dr. Engin Deniz, Doç. Dr. Erdal Hamarta ve Doç. Dr. Co kun Arslan konu mac olarak kat ld. Panelin oturum ba kanl n yapan Prof. Dr. Ramazan e itimin hayat boyu devam etti ini belirterek, Meram Belediyesinin önemli bir sorumluluk üstlenerek bu e itimleri gerçekle tirmesi takdire ayan bir durumdur dedi. Ergenlik En Zor Dönem Ergenlik döneminin insan hayat ndaki en zor dönem oldu una dikkat çeken Prof. Dr. Engin Deniz, Bu dönem çocukluktan yeti kinli e geçi dönemidir. O nedenle stres, bunal m, yaln z kalma iste i ve öfke patlamas gibi durumlar normal kar lanmal d r. Ergenlik dönemine çocuktan önce ailelerin uyum sa lamas bu sürecin daha sa l kl bir ekilde atlat lmas aç s ndan önem ta- maktad r. Anne babalar, evdeki karar alma sürecine ergenlik dönemindeki çocuklar n da dâhil etmeli. Onlara itaati de il sayg y ö retmeliyiz diye konu tu. Çocuklar n zla Nitelikli Vakit Geçirin Anne baba ve ergen ili kileri konusunda tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Erdal Hamarta ise çocuklarla geçirilen vaktin nitelikli olmas gerekti ini belirterek Çocuklar m za, bizim için önemli olduklar n hissettirmeliyiz. Onlarla nitelikli vakit geçirmeliyiz. O zaman sevildiklerini anlarlar. A r koruyucu anne babalar bilmeden çocuklar n n geli imine zarar verirler eklinde konu tu. Konusunda uzman akademisyen ve e itimcilerin ka- yap lan Ana Baba Okulu-6 da; Yrd. Doç. Dr. -t l m yla Mustafa Uslu; Ailede Ölüm ve E ler Ayr l nda Çocu un Psikolojisi ve Al nabilecek Tedbirler, Prof. Dr. Ramazan Ar, Çocuk E itiminde Farkl Bir Yakla m, Yrd. Doç. Dr. Hasan Y lmaz; Çocuk Yeti tirmede ve Aile çi leti imde Baba Faktörü, Prof. Dr. Ya ar Özbay, Sorumlu Ergen Sorunsuz Gelecek, Prof. Dr. Bayraktar Bayrakl, slam da Aile ve Çocuk ve Prof. Dr. Ramazan Ar ise Ergen-Ebeveyn Çat mas ve Ana Baba Tutumu konulu e itim seminerleri vermi ti. Çat ma Hayat n Dinamizmidir Aile içindeki çat malar konusuna de inen Doç. Dr. Co kun Arslan da, E ler aras nda çat malar n ya anmas normal bir durumdur. Hatta çat malar hayat n dinamizmidir. Önemli olan çat man n olmas de il onu çözmek için nelere dikkat etmemiz gerekti idir. E ler aras nda çat man n çözümünde fedakârl k çok önemli bir etkendir dedi. Panelin bitiminde Meram Belediyesi Ba kan Yard mc s Ali Uysal ve panelin oturum ba kan Prof. Dr. Ramazan Ar, temsili olarak 5 aileye sertifikalar n verdiler.

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Meram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız

Meram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız adam azhar Özelçi, I k Consulting Genel üdürü ehmet Ergün, eram Belediyesi Özel Kalem üdürü Poyrazer, hlas edya Holding Reklam Koordinatörü Ahmet Dörtka l, eram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kala hlas edya

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Merhaba BA YAZI. "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır"

Merhaba BA YAZI. İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır BA YAZI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Merhaba Av. Mehmet Okyay hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan 4. bültenimizle kar n zda olman n heyacan içindeyiz. Son derece yo un, güzel ve ba ar

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil.

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil. SA LIKLI YA AM DERG S Y l: 14 Say : 42 KASIM 2013 Türk Diabet Cemiyeti nin yay n organ d r. Lezzetli ve Sa l kl Hem de diyabete uygun Genç diyabetli Bu ra, 10 ya nda, Tip 1 diyabetli + Psikoloji Olumsuz

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı