MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU"

Transkript

1 MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan ve de eri 628 milyon TL yi bulan tesislerin toplu aç l n gerçekle tirdi. Meram Belediyesi taraf ndan yap lan ve de eri 108 milyon TL yi bulan tesisler de Ba bakan Erdo- an taraf ndan hizmete aç ld. - Hz. Mevlana n n 740. Vuslat Y ldönümü Uluslararas Anma Törenleri kapsam nda eb-i Arus program na kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Erdo an, Konya Büyük ehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi nde düzenlenen toplu aç l törenine kat ld. Aç l ta Ba bakan Yard mc s Bekir Bozda, D i leri Bakan Ahmet Davuto lu, çok say da milletvekili ve üst düzey bürokrat da haz r bulundu. Aç l töreninde bir konu ma yapan Ba bakan Erdo an, etnik milliyetçili i, bölgesel milliyetçili i, dinsel milliyetçili i tan mayacaklar n belirterek, Biz birbirimizi, yaratandan ötürü seviyoruz. Türkiye nin her bölgesine ayn ekilde hizmet götürüyoruz dedi. Konya ya ve Konyal lara övgüler ya d ran Erdo an Konya, ç kt m z hizmet yolunda bize rehber oldu. Konya, bizim yolumuzu ayd nlatan fener oldu. Konya, en zor zamanlarda, en karanl k gecelerde, en s k nt l dönemlerde bize yol gösteren adeta bir kutup y ld z oldu dedi. devam 3.sayfada Ekipler Seferber Oldu Meram Belediyesi ekipleri vatanda lar n olumsuz hava artlar ndan etkilenmemesi için seferber oldu. Konya n n lk Ekolojik Yüzme Havuzu Çayba Mahallesi nde yap m tamamlanan Konya n n ilk ekolojik yar olimpik kapal yüzme havuzu düzenlenen törenle hizmete aç ld. Ergenli e Önce Ebeyenler Uyum Sa lamal Meram Belediyesi taraf ndan düzenlenen Ana Baba Okulu-6, E itimcilerle Ebeveynler Bulu uyor konulu panel ile sona erdi. Sahipsiz Hayvanlar Aç Kalmayacak Meram Belediyesi, sahipsiz hayvanlara yönelik bir projeyi daha hayata geçirdi. Kediler için olu turulan beslenme odaklar ilçedeki büyük parklara yerle tirildi. Ba ar çin Risk Almal s n z Dr. Serdar Kalayc, Selçuk Üniversitesi (S.Ü.) Mühendislik - Mimarl k Fakültesi Çevre Mühendisli i Bölümü ö rencilerine belediyecilik konusunda ders verdi.

2 2 ARALIK 2013 Örnek Projede Çal malar Tam Gaz Meram Belediyesi taraf ndan yap m devam eden ve Konya turizmine büyük de er katacak olan 80 Binde Devr-i Âlem Park ndaki çal malar tüm h z yla sürüyor. Park n 3 önemli bölümünden biri olan T-reks e yerle tirilecek dinozorlar n büyük bir bölümü park alan na getirildi. Parktaki çal malar n yo un bir tempoyla devam etti ini belirten Meram - Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Parktaki çal malar büyük bir h zla tamamlan yor. 3 ana bölümden birini olu turan ve T-reks ismini ta yan dinozorlar n oldu u bölüme yerle tirilecek hareketli dinozorlar park m za gelmeye ba lad. 165 milyon y l önce ya am olan ve en büyü ü de 12 metre yüksekli inde 40 metre uzunlu undaki dinozorlar bölümü çok ilgi çekecek dedi. Sadece Bir Park De il Buras sadece gezi yap lacak bir park olmaktan öte tarih, bilim, teknoloji ve kültür park olacak diyen Kalayc, Adriyatik Denizinden Çin e kadar büyük bir co rafya üzerinde ecdad m z n kurdu u medeniyetin ta tan yap lm abidelerinin minyatürleri park n Cihan- Türk bölümünde yer alacak. Maketlerin bulundu u alanda 6 dille söz konusu tarihi eserler hakk nda bilgi verilecek. Masal kahramanlar n n bulundu u bölümde ise ortam canland rmalar da olacak. Osmanl Kad rgas n n da yer alaca bu park, tüm özellikleri göz önünde bulunduruldu unda Türkiye de bir ilk eklinde konu tu. Parktaki Çal malar Ba kan Kalayc, parktaki çal malar n detaylar hakk nda u bilgileri verdi: 120 adet minyatür maketten 81 inin parka yerle tirilmesi yap ld. 20 adet dinozor maketi parka yerle tirildi. 19 adet masal kahraman konseptinin tamam park m za yerle tirildi. Park n a açland rma çal malar yüzde 90 oran nda tamamland, altyap çal malar bitirildi. Parkta sanat atölyesi, am tiyatro, restoran, idari bina ve havuzlar n yap sal k sm tamamland. Park m z n içerisinde bulunan tarihi Meram Köprüsü de tamamen bitirildi. Park m zdaki havuzlarda kullan lmas planlanan su ta tlar kullan ma haz r halde bulunmaktad r. Park m z n genel itibariyle yüzde 95 lik k sm tamamlanm t r. Ekipler Seferber Oldu Konya y etkisi alt na alan yo un kar ya ehirde büyük sevinç ya at rken Meram Belediyesi ekipleri vatanda lar n olumsuz hava artlar ndan etkilenmemesi için seferber oldu. Ekipler, kar ya n n ba - andan itibaren kar -lad temizleme ve tuzlama çal malar na ba lad. 24 saat esas na göre görev yapan ekipler gece boyunca çal malar n sürdürdü. Öncelikli olarak otobüs güzergâhlar ve e imli yerlerde tuzlama çal mas yap ld. Meram Belediyesi Fen leri Müdürlü ü ne ait 7 greyder, 7 tuzlama ekibi, 5 adet kepçe ilçenin ana artellerinde tuzlama ve yol açma çal mas yapt. Ayr ca Fen leri, Temizlik leri ve Park Bahçeler Müdürlüklerine ait yakla k 100 personel ehrin i lek yerlerinde kald r m temizli i yapt. Geceleri olu abilecek don ve buzlanma riskine kar da ekipler alarm durumunda. Fen leri Müdürlü ü ne ait acil müdahale ekibi belediyenin Arif Bilge Tesisleri nde haz r bulunduruluyor. Yollarda ve kald r mlarda olu acak buzlanmalara kar belediye ekipleri tuzlama çal malar n aral ks z sürdürürken vatanda lar n da dikkatli olmalar isteniyor. Yenibahçe de Yollar Geni letildi ehir merkezine yakla k 15 kilometre uzakl ktaki Yenibahçe Mahallesi nde altyap s tamamlanan yollarda sat h kaplama çal mas büyük bir h zla sürüyor. Meram Belediyesi Fen leri Müdür- ekipleri, ilçenin farkl mahallele- -lü ü rinde yeni yol açma, yol geni letme, asfalt serimi, bordür, parke ve tretuvar çal malar n yo un bir tempo ile sürdürüyor. Meram Belediyesi Fen leri Müdürlü ü, ehir merkezinde oldu u gibi merkeze uzak mahallelerde de yo un bir ekilde çal malar n sürdürüyor. Alakova Mahallesi yle Yenibahçe Mahallesi aras ndaki ula m sa layan yakla k 4 kilometre uzunlu undaki Dostluk Caddesi ve numaral sokakta sat h kaplama çal malar yap ld. Altyap çal malar tamamland ktan sonra asfalt serimi çal malar na geçilen bu iki yolun geni li i 5 metreden 12 metreye ç kar ld. Çal malardan duydu u memnuniyeti ifade eden Yenibahçe Mahalle Muhtar Mustafa Yavuz, Mahallemize yapt önemli hizmetlerden dolay Meram Belediye Ba kan m za çok te ekkür ediyorum. Ba kan m z, mahallemize yeni yap lan okul için yakla k 12 bin metrekarelik arsa tahsis etti. imdi de asfalt m z yap l yor. ehir merkezine ula m sa layan yol geni letildi. Daha önce 2 araç kar kar ya geldi inde zor geçerdi. imdi ise çevre yolu gibi oldu. Ba ta ba kan m z olmak üzere, fen i leri ekiplerine ve di er eme i geçenlere çok te- ekkür ediyorum dedi.

3 ARALIK Ba bakan Erdo an Hizmete Açt Meram Belediyesi taraf ndan yap lan ve de eri 108 milyon TL yi bulan tesisler Ba bakan Erdo an taraf ndan hizmete aç ld. 628 Trilyonluk Eser ve Yat r m Yap ld Konya da toplamda 628 milyon -TL lik eser ve yat r m bugün bu resmi törenle hizmete açacaklar n kaydeden Ba bakan Erdo an, tüm bu yat r mlar n Konya ya hay rl olmas n diledi. 11 y lda Konya ya yap lan yat r mlar n toplam bedelinin 18 buçuk milyar oldu unu vurgulayan Ba bakan Erdo an unlar kaydetti: Bir müjde daha veriyorum. Üç ayr hastaneden olu an ama bir bütünlü ü de arz eden 840 yatakl ehir hastanesini de in allah yak n bir zamanda ba lat yoruz. Bu hastane Konya n n bütün sa l k hizmetlerini görecek ve Konyal art k Konya d na gitmeye mahkûm olmayacak. 30 Mart Türkiye çin Bir Milat 30 Mart Türkiye için bir milat olaca n belirten Ba bakan Erdo an, 30 büyük ehir ne demek biliyor musunuz? Türkiye nin yüzde 75 i demek, yani nüfusumuzun yüzde 75 i bu büyük ehirlerde ya yor. Bunun ne kadar önemli oldu unu anlay n z. Onun için çok çal aca z diye konu tu. Meram dan 108 Milyon Liral k Yat r m Konu malardan sonra Ba bakan Erdo an ve di er protokol mensuplar taraf ndan Konya Büyük ehir Belediyesi, Meram Belediyesi ve di er kurumlarca yap lan tesis ve yat r mlar n toplu aç l gerçekle tirildi. Meram Belediyesi ve TOK i birli iyle yap lan 1340 konutun anahtar teslimi, Gödene Sosyal Tesisleri ve Merkezi, Çomakl Spor Tesisi ve restorasyonu yap lan 6 tarihi binan n aç l da bu kapsamda yap ld. Bu tesislerin yakla k maliyeti 108 milyon TL yi buluyor. Temizlikteki Tasarruf Hizmete Döndü Meram Belediyesi, daha temiz ve modern bir Meram için yeralt çöp konteyn r uygulamas n yayg nla t r yor. Eski sistemde günde 3 kez al nan çöpler, yer alt çöp konteyn rlar n n yerle tirildi i bölgelerde günde 1 kez al nmaya ba lad. Daha estetik ve fonksiyonel olan bu sistem sayesinde yak tta da önemli bir tasarruf sa land. 3 Kez Ald m z Çöp Al m n 1 Sefere Dü ürdük Meram Belediyesi Temiz- leri Müdürü aban -lik Di çi, 2012 ve 2013 y llar nda 6 mahallede yakla k 1100 adet modern yeralt sand n ilçemizdeki ana caddelere yerle tirdik. Öncelikli olarak çok katl binalar, siteler, hastane önleri ve askeri birliklerde bu uygulamaya geçtik. Ana arterlerde eski sistemde günde 3 kez ald m z çöp al m n 1 sefere dü ürdük. Çünkü yer alt çöp konteyn rlar n n haznesi çok geni ve etrafa kötü koku yaym yor. Yer alt çöp konteyn rlar n n yerle tirildi i di er 5 mahallede ise daha önce günlük olarak çöpler toplan rken imdi ise gün a r topluyoruz. Böylece çok önemli bir yak t tasarrufu da sa lam olduk. Buradan artan araçlar m z da merkeze uzak mahallelerimizde kullanmaya ba lad k. Bu yeni sistem ehrin temizli i ve esteti i aç s ndan büyük bir kazan m oldu. Temizlik hizmetlerindeki ç tam z yükseltmeye devam edece iz dedi. Yeni Sistem 1300 Farkl Noktada Vinç sistemli kamyonla bo alt lan yeni sistem çöp konteyn rlar, eski tiplere göre hem daha az yer kapl yor hem de koku ve s z nt yapm yor. Görüntü olarak da daha güzel bir çevre olu turuyor. Küçültülmü dikey çöp atma haznesi ve yer alt na gizlenmi prefabrik yap dan olu an sistem, kötü kokular içinde tuttu u gibi çöp suyu s z nt s na ve çöplerin etrafa yay lmas na engel oluyor. Yer alt nda tesisat olmayan yerlere yerle tirilebilen ve çok az yer kaplayan yeni nesil çöp konteyn rlar ; çevre güvenli i, temizli i, halk sa l ve belediyemizin i gücü aç s ndan büyük avantaj sa l yor. Meram da toplam 1300 farkl noktada yer alt çöp konteyn r bulunuyor.

4 Konya n n lk Ekolojik Yüzme Havuzu Meram Belediyesi taraf ndan Çayba Mahallesi nde yap m tamamlanan Konya n n ilk ekolojik yar olimpik kapal yüzme havuzu düzenlenen törenle hizmete aç ld. Törende ilk konu may yapan ve -ismi Çayba yla özde le en Prof. Dr. Saim Sakao lu, bu bölgeyle ilgili çocukluk hat ralar n nakletti. Tesisin hay rl olmas n dileyen Sakao lu, buradan ba ar l sporcular n yeti ece ine yürekten inand - n söyledi. Meram da Ba Döndürücü De i im Çayba bölgesinde kentsel dönü üm çal malar ve di er hizmetlerle birlikte h zl bir ehirle menin ya and na dikkat çeken Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc da, Bu bölgede 2010 y l nda anahtar teslimini yapt m z Mesnevi Konutlar ndan sonra kentsel dönü üm çal malar n ayn h zla devam ettirdik. Önce Reyhanpark Konutlar n n ve bir kaç ay önce de Divanpark Konutlar n n temelini att k. Park düzenlemesi, restorasyon çal malar ve bugün aç l n yapt m z kapal yüzme havuzuyla bölgenin çehresi de i ti. Vatanda lar m z n hayat standartlar n yükseltmek için ayn tempoyla çal maya devam edece iz dedi. Yakla k 3 bin metrekarelik alana in a edilen kapal yüzme havuzunun 4 milyon TL ye mal oldu unu belirten Ba kan Kalayc, çinde yar olimpik havuz, e itim havuzu, sauna, jakuzi, tness, buhar odas, kafeterya ve 3 adet dükkan yer al yor. ARALIK 2013 YIL:4 SAYI:45 Sa hi bi Meram Belediyesi Adına Dr. SERDAR KALAYCI Genel Yayın Yönetmeni BED R KÖSEO LU Editör ve Metin Yazarı SÜLEYMAN KULO LU Haber MUSTAFA T TREK Foto raf MEHMET TÜFEKÇ - ÖMER DA AR Redaktör M.HAKAN GÜLBUDAK Bas ký: Fe za Ga ze te ci lik A.Þ. Tel: MERAM BELED YES nin ayl k ücretsiz haber bültenidir. Modern, estetik ve çevre dostu olacak binadaki havuzun elektrik ve s cak su ihtiyac güne enerjisinden sa lanmaktad r diye konu tu. Konya da Önemli Hizmetler Hayata Geçiyor AK Parti Meram lçe Ba kan Ulvi Bezirci ise, ehircilik bilinci ne kadar geli irse ya am kalitesi ona paralel olarak yükselir. 2,5 y l önce Belma - Azmi Be en Ya am Merkezi nin aç l nda belediye ba kan m zdan bir havuz talebinde bulunmu tuk. Dava adam ; isti are eder, planlar ve hayata geçirir. te bugün Meram a yak an bu havuzu hizmete aç yoruz. Gülbahçe Mahallesi ne yap lan havuz da cabas eklinde konu tu. Aç l yap lan tesisten Karatayl lar n da istifade edece ini kaydeden Karatay Belediye Ba kan Mehmet Hançerli de, Vatanda lar m z n ihtiyaçlar de i mektedir. imdi art k halk m z havuz, Aqua Park ve farkl bir tak m yat r mlar belediyelerimizden talep etmekte. Konya da belediyelerimiz çok önemli hizmetleri hayata geçiriyor. Belediyelerimizin ki i ba na yapt yat r m tutar 470 TL yi buluyor. Türkiye ortalamas ise 260 TL. Bu fark da Konya belediyelerinin ba ar s n gözler önüne seriyor dedi. Böyle Tesisleri Televizyondan zlerdik Konya Büyük ehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s enol Ayd n da Ba kan Kalayc ya te ekkür ederek Bizim neslimiz bu tür tesisleri 4 y lda bir yap lan olimpiyat oyunlar nda televizyondan izlerdi. Ülkemizde ki i ba na dü en milli gelirdeki art ve imkânlar n artmas insanlar m z n vizyonunu geli tirdi. Beklentiler artt. Böyle olunca da halk m z n beklentilerine cevap verebilecek bu tarz yat r mlar yap lmaya ba land. Bu tesisin ehrimize hay rl olmas n diliyorum eklinde konu tu. Konu malar n ard ndan yap lan dua ile protokol mensuplar Çayba Yar Olimpik Kapal Yüzme Havuzunun aç l kurdelesini kesti. Felaket Kurtarma Merkezi Hizmette Meram Belediyesi, olu abilecek ar zalar veya do al afetler neticesinde belediyeye ait verilerin ve yaz l mlar n korunmas sürekli çal r halde i lemlerine devam edebilmesi için Konya da bir ilk olarak Felaket Kurtarma Merkezi olu turdu. - Yang n, su bask n ve benzeri durumlardan ötürü sistemlerin bulundu u binan n veya odan n kullan lamaz hale gelebilece ini de göz önünde bulunduran Meram Belediyesi, uzak bir noktada Felaket Kurtarma Merkezi noktas olu turdu. Ana Hizmet binas ile FKM noktas aras ndaki ba lant Bilgi lem Müdürlü ünün dö edi i ber optik kablolar vas tas yla sa lan yor. Böylece hizmet binas nda yap lan her i lem ayn anda FKM deki sunuculara da kaydediliyor. Böylece herhangi bir kriz durumunda kesintisiz bir ekilde tüm belediye faaliyetlerinin devam ettirilebilece i bir yap olu turuldu. Konya da Bir lk Meram Belediyesi Bilgi lem Müdürü lker Da l, Felaket Kurtarma Merkezini (FKM) kurarak bili im alan nda Meram Belediyesini ilkler aras na ta d klar n söyledi. Felaket kurtarma merkezi hakk nda bilgi veren Da l, Belediye için hayati öneme sahip verilerin ve yaz l mlar n korunmas ve belediyenin i lemlerine kesintisiz devam edebilmesi, hizmet süreklili- inin sa lanmas için kurulan Felaket Kurtarma Merkeziyle; deprem, sel, yang n, elektrik ebeke sorunlar, sava durumu, terör sald r s ve ki isel hatalar neticesinde çal amaz hale gelebilecek sistemleri kurtarmay hede iyoruz diye konu tu. Sürekli Koruma Alt nda FKM nin teknik yap s hakk nda da bilgi veren Da l ; Su bask nlar ndan korunma, düzenli kablolama ve hava sirkülâsyonunu sa lamak için yükseltilmi zemin, 90 derece s ya dayanakl yanmaz kap, parmak izli geçi sistemi, FM 200 gazl yang n söndürme sistemi, klimal so utma sistemi ile donat lan FKM cihazlar n elektrik kesintilerinden ve sorunlar ndan etkilenmemesi için de paralel yedekli kesintisiz güç kaynaklar ve jeneratör ile korunmaktad r. Ayr ca s ve nem seviyesinin artmas, su bask n vb, durumlarda alarm sistemi de kurulmu tur. FKM kamera sistemiyle 24 saat izlenmektedir dedi.

5 MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU 20 y l öncesine göre vatanda lar n belediyelerden beklentileri de de i ti. Daha önce belediyeden yol ve kald r m talebinde bulunan vatanda lar m z, bugün art k çok farkl taleplerde bulunuyorlar. Biz de yerel yönetimler olarak bu beklentilere cevap verecek yat r mlar gerçekle tirmeye gayret ediyoruz. Dr. Serdar KALAYCI

6 OCAK 3 Ocak 80 Binde Devr-i Alem Projesi tan t ld. 14 Ocak Meram Belediyesi, 120 bin euroluk genç giri imlere yönelik AB hibe projesini aç klad. 17 Ocak Meram Belediyesi, ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin çocuklar için oyuncak kampanyas ba latt. 21 Ocak Meram Belediyesi, Bayat Ekmek Toplama projesini hayata geçirdi. 31 Ocak Meram Belediyesi hizmet losuna dahil etti i 25 yeni araç ve i makinesini tan tt. UBAT 7 ubat TOK ve Meram Belediyesi i birli iyle Yenice Mahallesinde yap lan 120 konutun kuras çekildi. Hizmet Dolu Bir Y N SAN 6 Nisan Meram Belediyesi ve Görmeyenleri Koruma Derne i i birli iyle yakla k 300 dan toprakla bulu turuldu. 8 Nisan Meram Belediyesi taraf ndan ortaokul ö rencilerine yönelik olarak organize edilen kültür gezileri ba lad. 9 Nisan Meram Belediyesi öncülü ünde Küçük Aymanas Mahallesi nde kurulan 560 konutluk Mercanpark ve Nergispark Konutlar n n temeli düzenlenen törenle at ld. 16 Nisan Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde, ayn anda 3 dü ünün yap labilece i K r Dü ün Salonu nun temeli at ld. 24 Nisan Meram Belediyesi taraf ndan düzenlenen Çocuk enli i ve Pepe Konserine 10 bin çocuk kat ld. 12 ubat Meram Belediyesi 80 Binde Devr-i Alem Park için isim yar mas açt. 25 Nisan Meram Belediyesi taraf ndan Divanpark Konutlar ismiyle 576 dairelik yeni bir konut hamlesi ba lat ld. 19 ubat Meram Belediyesi nin 2013 y l bütçesi 45 milyon TL lik ek ödenek ile birlikte 220 milyon TL ye yükseldi. 21 ubat Turistlerin Konaklama Sürelerinin Art r lmas na Yönelik Konya çin Stratejiler ve Öneriler ismiyle bir çal tay Augustus Otelde gerçekle tirildi. MART 4 Mart Meram Belediyesi, Türkiye nin en büyük Çanakkale Zafer Müzesi ni Konya ya getirdi. 8 Mart U ur I lak, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman n eserlerinin ilk kez bestelendi i Makam- Sultan konseriyle Konyal lara muhte em bir gece ya att. 27 Mart Meram Belediyesi taraf ndan Ad n Sen Koy slogan yla düzenlenen ve kamuoyunda büyük merakla beklenen park n ismi belli oldu: 80 B NDE DEVR- ÂLEM PARKI. 28 Mart Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ve mahalle muhtarlar ndan olu an heyeti kabul etti. 29 Nisan Meram Belediyesi, 2013 y l asfalt sezonunu açt. 30 Nisan Meram Belediyesi taraf ndan Alavard Mahallesi Aile Ya am Merkezinin temeli at ld. MAYIS 6 May s Meram Belediyesi ile Mardin Belediyesi aras nda karde ehir protokolü imzaland. 8 May s Meram Belediyesi taraf ndan ba lat lan kampanya ile toplanan ocaklar Hatay da Suriyeli çocuklara teslim edildi. 9 May s Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Orman ve Su leri Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu nu ziyaret etti. 14 May s Meram Belediyesi taraf ndan Geleneksel Türk Sporlar ve Atl Rehabilitasyon Merkezi nin temeli at ld. 20 May s Meram Belediyesi taraf ndan düzenlenen ve sevilen sanatç U ur I lak n seslendirdi i Üstad adl senfonik konser Mevlana Kültür Merkezi nde icra edildi. 22 May s Meram Belediyesporlu Milli sporcu Nazmiye Muslu, Rusya da yap lan Bedensel Engelliler Avrupa Halter ampiyonas nda alt n madalya kazand. 29 Mart Meram Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Ba kanl nca düzenlenen Ya anabilir ve Estetik ehirler Proje Yar mas nda 2 ayr projeyle birinci oldu. 26 May s Tahir Büyükkörükçü HL nin temelini D i leri Bakan Davuto lu att.

7 r Y l Daha-2013 HAZ RAN 5 Haziran EK M 2 Ekim Meram Belediyesi, e-türkiye portal na giren Konya daki ilk ve Türkiye genelindeki de say l ilçe belediyelerinden biri oldu. Meram Belediyesi bin adet yeralt depolama konteynerini ilçeye kazand rd. 6 Haziran Meram Belediyesi ile Tunus un Manouba Belediyesi aras nda karde ehir protokolü imzaland. 11 Haziran Senin En yi Karde lik Hikayen adl yar man n ödülleri verildi. Gecede sevilen sanatç Ömer Karao lu da konser verdi. TEMMUZ 6-7 Temmuz Meram Belediyesi ve TOK i birli iyle Yenice - Hac sa Efendi Mahallelerini kapsayan Konevi Kentsel Dönü üm Projesi nin ilk etab nda arsa sahiplerine verilecek 1098 konutun kura çekili i yap ld. 8 Temmuz Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Azerbaycan n eki ehrine Konya topra n b rakt. 10 Temmuz Konya n n ilk biyolojik göleti Koza aç Mahallesinde hizmete aç ld. 17 Temmuz Meram Belediyesi ihtiyaç sahibi 5 bin aileye g da yard m nda bulundu. A USTOS 1 A ustos Avrupa Birli i (AB) Bakan ve Ba müzakereci Egemen Ba, Eurodesk Temas Noktas n n ba ar l çal malar ndan dolay Meram Belediyesine te ekkür mektubu gönderdi. 9 A ustos D i leri Bakan Ahmet Davuto lu, memleketi Ta kent te Meram Belediyesi taraf ndan yapt r lan Mihrap Park n n aç l n yapt. 26 A ustos Meram Belediyesi taraf ndan yi ki Do dun Bebek projesi kapsam nda ilçede yeni do an bebeklerin aileleri ziyaret ediliyor. 3 Ekim Meram Belediyesi taraf ndan Harmanc k Mahallesi nde yapt r lacak Aile Sa l Merkezi ve Sosyal Tesisin temeli düzenlen törenle at ld. 8 Ekim Meram Belediyesi taraf ndan karde ehir ili kileri kapsam nda yapt r lan Tunus Manouba Park ve 25 park n toplu aç l düzenlenen törenle gerçekle tirildi. 11 Ekim Sa l kl beslenmenin önemini anlatan Beyaz K z le C zb z adl tiyatro oyunu, yeni e itim ö retim y l nda tekrar ö rencilerle bulu tu. 25 Ekim Meram Belediyesi taraf ndan düzenlenen Ana Baba Okullar n n 6 nc s ba lad. 28 Ekim Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Konya turizmine büyük de er katacak olan 80 Binde Devr-i Alem Park nda bas n mensuplar yla birlikte incelemelerde bulundu. 31 Ekim Meram Belediyesi taraf ndan Alavard Mahallesi nde yap lan Çar Yaka Al veri Merkezi hizmete aç ld. KASIM 7 Kas m Meram Belediyesi taraf ndan Derecamiikebir Mahallesi nde yap m tamamlanan Gemili Park düzenlenen törenle hizmete aç ld. 14 Kas m Meram Belediyesi Asfalt Plenti düzenlenen törenle hizmete aç ld. 18 Kas m Meram Belediyesi, 4 y lda yakla k 40 milyon metrekarelik yeni mar Plan ve Revizyon mar Plan yaparak rekor k rd. 21 Kas m Meram Belediyesi, Meram Ba lar n ve Ba Evi nin aç l n yapt. EYLÜL 3 Eylül Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, yeni atanan Konya Valisi Muammer Erol a hay rl olsun ziyaretinde bulundu. 4 Eylül Konya Valisi Muammer Erol, Ba kan Kalayc ya iade-i ziyarette bulundu. 10 Eylül Meram Belediyesi taraf ndan Osmangazi Mahallesi Aile Sa l Merkezi ve Sosyal Tesisinin temeli düzenlenen törenle at ld. 12 Eylül Küçük Aymanas Mahallesi nde yap m devam eden 560 konutluk Mercanpark ve Nergispark Konutlar nda arsa sahiplerine verilecek dairelerin yer belirleme kuras çekildi. 24 Eylül Meram Belediyesi taraf ndan kurulan 576 dairelik Divanpark Konutlar n n temeli düzenlenen törenle at ld. 27 Eylül nanç turizmi aç s ndan çok önemli bir potansiyele sahip olan Kilistra Antik Kenti nin turizmde hak etti i yeri alabilmesi için Meram Belediyesi taraf ndan bölgeye gezi düzenlendi. 28 Kas m Meram Belediyesi taraf ndan yapt r lan Konya n n lk Ekolojik Yüzme Havuzu Çayba Mahallesinde hizmete aç ld. ARALIK 4 Aral k Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yap m devam eden yat r mlarda sona gelindi. 9 Aral k Belediyemize ait verilerin ve yaz l mlar n n korunmas ve sürekli çal r halde i lemlerine devam edebilmesi için Konya da bir ilk olarak Felaket Kurtarma Merkezi olu turdu. 17 Aral k Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Meram Belediyesi taraf ndan yap lan ve de eri 108 milyon TL yi bulan tesisler hizmete aç ld. 18 Aral k Meram Belediyesi, Türkiye de sadece prestijli kurumlar n sahip oldu u ISO Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi Serti kas n almaya hak kazanan Konya daki ilk belediye oldu. 19 Aral k Meram Belediyesi, Tarihi Y ld z Kö künden günümüze kalan mü temilat n da restore ediyor.

8 8 ARALIK 2013 Huzurun Adresi GÜLBAHÇE si Oluyor Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yap m devam eden yat r mlarda sona gelindi. Konya n n ilk ikiz yar olimpik yüzme havuzunun in aat tamamland. K r Dü ün Salonunda ise son düzenlemeler yap l yor. Gülbahçe Mahallesine yapt klar önemli - yat r mlarla bölgenin çehresinin de i ti- ini vurgulayan Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Bu bölgede yakla k 100 bin metrekarelik alanda yapt m z yat r mlar n maliyeti 50 milyon TL yi buluyor. Çayba Mahallesinde açt m z yar olimpik yüzme havuzundan sonra Gülbahçe Mahallesindeki yar olimpik yüzme havuzunun in aat da tamamland. Konya n n ilk ikiz havuzu olan bu tesisin bir taraf n bayanlar, bir taraf n ise erkekler kullanabilecek. Ayn ayna 3 farkl dü- ünün yap labilece i K r Dü ün Salonunun in aat da tamamland. 4 bin 300 metrekare toplam in aat alan bulunan bu tesiste 2 adet kapal ve 1 adet aç k olmak üzere 3 adet dü- ün salonu bulunuyor dedi. 2. E itim Dönemine Yeti ecek Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismini ta yan 36 derslikli mam Hatip Lisesi in aat n n da h zla devam etti ini kaydeden Ba kan Kalayc, n aat n 2. e itim ö retim dönemine yeti tirilmesi için yap mc rma taraf ndan büyük gayret gösteriliyor. Yakla k 18 bin 500 metrekarelik toplam alan içerisinde okulun in aat alan 6 bin 710 metrekare. Bu okulumuz için yapt rd m z spor salonunun da yap m tamamland metrekare in aat alan olan spor salonunda 100 ki i kapasiteli tribün bulunuyor diye konu tu. Lunapark n Ekipmanlar Geldi çerisinde lunapark, Venedik havuzu, halatl çocuk oyun gruplar n n da yer ald Berlika Park nda da çal malar son h z yla devam ediyor. Gülbahçe Mahallesinde yakla k 75 bin metrekarelik alan kapsayan parktaki çal malar devam ederken lunapark n ekipmanlar da parka yerle tirildi. Türkiye de Benzeri Yok Bu park n Türkiye de ba ka bir örne inin olmad n vurgulayan Ba kan Kalayc, Venedik havuzu olarak ifade etti imiz, köprülerin alt ndan kanolarla çocuklar m z n, gençlerimizin anne ve babalar yla gezinti yapabilecekleri güzel bir bölüm de parkta yer al yor. Park n a açland rma ve çiçeklendirme çal malar da Park Bahçeler Müdürlü ümüz taraf ndan yap l yor. Çocuklar m z n vazgeçilmezi olan lunaparkta; çarp an otolardan kayd raklara ve dönme dolaplara var ncaya kadar çocuklar m z n ilgisini çekecek 11 ayr ekipman da parka geldi. Yine çocuklar m z n büyük be enisini toplayaca n dü ündü ümüz ve örne i olmayan halatl çocuk oyun gruplar n da bu park içerisinde dizayn ediyoruz. Bu parktaki çal malar k sa bir süre içinde tamamlayarak halk m z n hizmetine sunaca z. imdiden hay rl ve u urlu olmas n diliyorum eklinde konu tu. Mutlu Aile Mutlu Nesiller Meram Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Konya l Müdürlü ü ve Meram lçe Milli E itim Müdürlü ü i birli iyle düzenlenen Mutlu Aile Mutlu Nesiller konulu aile içi e itim seminerleri ba lad. Alavard Mahallesi Atatürk - lkokulunda düzenlenen ilk e itim seminerine Meram Belediyesi Ba kan Yard mc s Ali Uysal, Meram lçe Milli E itim Müdürlü ü ube Müdürü Mehmet Nuri Ayd n ve ö rencilerin aileleri kat ld. Aile E itim Program kapsam nda Mutlu Aile Mutlu Nesiller konulu seminer veren Uzm. Psikolojik Dan man Dilek Zekiye Ka k, ailelere evlili i güçlendirecek tavsiyelerde bulundu. Aile içi ileti im ve sorun çözme noktas nda sorunlar ya and na dikkat çeken Ka k, Günümüzde bo anma say s n n h zla artt bilinen bir gerçek. Bu durum, eskiden daha mutlu aile çat lar n n oldu unun bir göstergesi de ildir. E ler aras nda güzel bir ileti im olmasa da özellikle kad n n özverisi ve sabr yla ailede bo anmalar olmuyordu dedi. Sorunlar Büyümeden Çözüm Yoluna Gidilmeli E lere; sorunlar biriktirmeme tavsiyesinde bulunan Dilek Zekiye Ka k, Bu sorunlar birikti inde aile içinde daha olumsuz neticelerle sonuçlanabilmektedir. Çünkü öfke halinde ben dili yerine sen dili devreye giriyor. E ler birbirini suçlamaya ba l yor. Dolay s yla e ler aras nda sorunlar büyümeden çözüm yoluna gidilmelidir eklinde konu tu. Aile içi e itim seminerleri psikolojik dan manlar Zühal Ye ilova, Ali eker, Fatma Güllüo lu, Polat Deveci ve Dilek Zekiye Ka k n sunumlar yla Meram ilçesindeki farkl okullarda devam edecek. Proje kapsam nda 50 farkl mahalle ve okulda e itim verilecek. Tarihe Gençlik A s Kentsel dönü üm çal malar yla Türkiye ye örnek olan Meram Belediyesi, restorasyon çal malar yla da tarihi dokuyu gün yüzüne ç kar yor. stasyon yan ndaki tarihi Augustus Otel ve Hatunsaray yolu üzerindeki Pamukçu Han ile birlikte 6 yap n n restorasyonunu tamamlayan belediye, tarihi Y ld z Kö künden günümüze kalan mü temilat n da restore ediyor. Tarihe Alt n Dokunu lar slogan yla çok say da tarihi eseri resto- - re ettiklerini belirten Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, stasyon yan ndaki tarihi Augustus Otel, Hatunsaray yolu üzerindeki Pamukçu Han ve çe mesi, ükran Mahallesi ndeki 2 ev de dâhil olmak üzere 6 farkl tarihi yap n n restoresini tamamlayarak gün yüzüne ç kard k lü y llar n ba nda yap lan ve Y ld z Kö kü nün mü temilat olarak kullan lan evin restorasyonu da tüm h z yla devam ediyor. Yorganc Mahallemizdeki bu tarihi yap n n restoresi de k sa bir süre içinde tamamlanm olacak. ükran Mahallesi nde restorasyonunu tamamlad m z 2 evin yan ndaki üçüncü evde de çal malar tüm h z yla devam ediyor. Belediye olarak kentsel dönü üm çal malar n n yan s ra tarihi yap lar da restore ederek gün yüzüne ç karmaya devam edece iz diye konu tu. Mü temilat n kesin yap m tarihi bilinmemekle beraber y k lan Y ld z Kö kü ne ait bir bölüm olarak yap ld ndan mü temilat n tarihlendirmesi bu kö ke göre yap lmakta. Kö kün 20. yüzy l n ilk çeyre inde yap ld biliniyor.

9 Ergenli e Önce Ebeveynler Uyum Sa lamal Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsam nda Meram Belediyesi taraf ndan düzenlenen Ana Baba Okulu-6, E itimcilerle Ebeveynler Bulu uyor konulu panel ile sona erdi. Konevi Kültür Merkezinde yap - panele Prof. Dr. Ramazan Ar, -lan Prof. Dr. Engin Deniz, Doç. Dr. Erdal Hamarta ve Doç. Dr. Co kun Arslan konu mac olarak kat ld. Panelin oturum ba kanl n yapan Prof. Dr. Ramazan e itimin hayat boyu devam etti ini belirterek, Meram Belediyesinin önemli bir sorumluluk üstlenerek bu e itimleri gerçekle tirmesi takdire ayan bir durumdur dedi. Ergenlik En Zor Dönem Ergenlik döneminin insan hayat ndaki en zor dönem oldu una dikkat çeken Prof. Dr. Engin Deniz, Bu dönem çocukluktan yeti kinli e geçi dönemidir. O nedenle stres, bunal m, yaln z kalma iste i ve öfke patlamas gibi durumlar normal kar lanmal d r. Ergenlik dönemine çocuktan önce ailelerin uyum sa lamas bu sürecin daha sa l kl bir ekilde atlat lmas aç s ndan önem ta- maktad r. Anne babalar, evdeki karar alma sürecine ergenlik dönemindeki çocuklar n da dâhil etmeli. Onlara itaati de il sayg y ö retmeliyiz diye konu tu. Çocuklar n zla Nitelikli Vakit Geçirin Anne baba ve ergen ili kileri konusunda tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Erdal Hamarta ise çocuklarla geçirilen vaktin nitelikli olmas gerekti ini belirterek Çocuklar m za, bizim için önemli olduklar n hissettirmeliyiz. Onlarla nitelikli vakit geçirmeliyiz. O zaman sevildiklerini anlarlar. A r koruyucu anne babalar bilmeden çocuklar n n geli imine zarar verirler eklinde konu tu. Konusunda uzman akademisyen ve e itimcilerin ka- yap lan Ana Baba Okulu-6 da; Yrd. Doç. Dr. -t l m yla Mustafa Uslu; Ailede Ölüm ve E ler Ayr l nda Çocu un Psikolojisi ve Al nabilecek Tedbirler, Prof. Dr. Ramazan Ar, Çocuk E itiminde Farkl Bir Yakla m, Yrd. Doç. Dr. Hasan Y lmaz; Çocuk Yeti tirmede ve Aile çi leti imde Baba Faktörü, Prof. Dr. Ya ar Özbay, Sorumlu Ergen Sorunsuz Gelecek, Prof. Dr. Bayraktar Bayrakl, slam da Aile ve Çocuk ve Prof. Dr. Ramazan Ar ise Ergen-Ebeveyn Çat mas ve Ana Baba Tutumu konulu e itim seminerleri vermi ti. Çat ma Hayat n Dinamizmidir Aile içindeki çat malar konusuna de inen Doç. Dr. Co kun Arslan da, E ler aras nda çat malar n ya anmas normal bir durumdur. Hatta çat malar hayat n dinamizmidir. Önemli olan çat man n olmas de il onu çözmek için nelere dikkat etmemiz gerekti idir. E ler aras nda çat man n çözümünde fedakârl k çok önemli bir etkendir dedi. Panelin bitiminde Meram Belediyesi Ba kan Yard mc s Ali Uysal ve panelin oturum ba kan Prof. Dr. Ramazan Ar, temsili olarak 5 aileye sertifikalar n verdiler.

10 10 ARALIK 2013 Meram Belediyesinden S cak Çorba kram Fiziki belediyecilikle birlikte sosyal belediyecili e de büyük önem veren ve bu alanda pek çok projeyi hayata geçiren Meram Belediyesi, geçen y l ba latt halka s cak çorba ikram devam ediyor. Sabah erken saatlerde halka çorba ikram yapt klar n belirten Meram Be- - lediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Kayal park, Zafer, stasyon, hastane önleri ve di er merkezi noktalarda hafta içi 3 gün ekiplerimiz taraf ndan vatanda lar m za s cak çorba ikram yap l yor. Fiziki belediyecili in yan nda sosyal hizmetlere de büyük ehemmiyet veriyoruz. Yaln z De ilsiniz, yi ki Do dun Bebek gibi sosyal projelerle be ikten mezara kadar vatanda lar m z n hizmetinde oldu umuz gösteriyoruz. Toplumun temelini olu turan aile mefhumuna büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6 kez düzenledi imiz ana baba okullar nda binlerce vatanda m za e itim semineri verdik. Geçen y l k döneminde ba latt m z çorba ikram n bu k döneminde de sürdürüyoruz dedi. Meram Belediyesi nin çorba ikram ndan memnun olduklar n belirten vatanda lar ise, Meram Belediyesi nin bu uygulamas ndan çok memnunuz. Belediye Ba kan m z Say n Dr. Serdar Kalayc ya çok te ekkür ediyoruz diye konu tular. Sahipsiz Hayvanlar Aç Kalmayacak Meram Belediyesi, sahipsiz hayvanlara yönelik bir projeyi daha hayata geçirdi. Kediler için olu turulan beslenme odaklar ilçedeki büyük parklara yerle tirildi. Sahipsiz hayvanlarla ilgili çe itli -hizmetler yapt klar n belirten Meram Belediyesi Veteriner leri Müdürü Mehmet Ekici, Bu kapsamda daha önce sahipsiz köpeklerle ilgili ilçemizdeki farkl noktalarda beslenme odaklar olu turduk. imdi de kediler için 20 adet parkta beslenme oda kurduk. Bu oda n özelli i; amand ra sistemi kullan larak kutuda her zaman suyun bulunmas d r. Arka k s mda ise yem kab bulunmaktad r. Halk m zdan istirham m z, bu odaklara sahip ç kmalar ve içine s v yiyecekler atmamalar d r dedi. Belediye Ba kan m z Say n Dr. Serdar Kalayc ya yapt bu yürekli i için te ekkür ediyorum diyen Konya Do ay ve Hayvanlar Koruma Derne i Ba kan Ümit Börü ise unlar söyledi: Herkes oy gelecek yer için çal ma yaparken Say n Kalayc, oy gelmeyecek bir yer için çal ma yapt. Meram n pek çok yerinde çöp konteynerlerinin yer alt na al nmas yla birlikte kediler yeterince beslenemiyordu. Ba kan m za bu sessiz canlar ve kimsesiz canlar ad na çok te ekkür ediyorum. Buraya ya yiyeceklerin konmamas n halk m zdan rica ediyoruz diye konu tu. Kalayc, itme Engelli Ö rencileri Misafir Etti Ankara ve Konya daki i itme engelli Kur an- Kerim ö rencilerini a rlayan Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, her zaman engelleri kald rmak için engellilerin yan nda olduklar n söyledi. Diyanet leri Ba kanl nca -organize edilen gezi kapsam nda Ankara dan gelen i itme engelli Kur an- Kerim talebeleri, Konya n n tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. Geziye Konya daki i itme engelli ö renciler de kat ld. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, gezi sonras nda Akyoku Park ta heyetle bir araya gelerek sohbet etti. Kendilerini misa r etti i için Ba kan Kalayc ya te ekkür eden Diyanet leri Ba kanl itme Engelliler E itim Koordinatörü Mustafa Ba konak, 3 Aral k Engelliler Günü dür. Etkinlikleri tek güne s d rmak do ru de il. Bu vesileyle Say n Ba kan m z, Ankara ve Konya daki i itme engelli olan Kur an Kursu ö rencilerimizi a rlad. Türkiye nin her yan nda sadece i itme engelliler için de il, tüm engelliler için farkl çal malar yaparak dinimizi anlatmaya çal yoruz. Hem devletimiz hem de yerel yönetimler büyük destek veriyor. Katk lar ndan dolay Meram Belediye Ba kan m za ükranlar m z sunuyoruz dedi. Böyle güzel bir organizasyonun içinde olmaktan mutluluk duydu- unu ifade eden Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ise, Ankara dan gelen ö renci arkada lar m z Konya daki i itme engellilerle birlikte ehrimizin tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. imdi de Konya manzaral bir mekânda birlikte sohbet etme imkân m z oldu. Engelli vatanda lar m z n da Kur an- Kerim i en iyi bir ekilde ö renip ya ayabilmeleri için Diyanet leri Ba kanl m z taraf ndan büyük çaba harcan yor. Eme i geçenleri kutluyorum diye konu tu. Ba kan Kalayc, i itme engelli olan Kur an- Kerim talebeleriyle birlikte hat ra foto raf çekindi. Ö renciler de misa rperverli inden dolay Kalayc ya te ekkür ettiler.

11 ARALIK 2013 Kanser Hakk nda Fark ndal k E itimi Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Meram Belediyesi, bu kapsamda bayanlarda en çok görülen 4 kanser türü hakk nda bilgilendirme semineri düzenledi. Uzmanlar kanser riskini azaltmak için Sigaray terk edin, fazla kilolardan kurtulun ve dengeli beslenin tavsiyesinde bulundular. Meram Belediyesi ile Konya ve -Meslek Sahibi Kad nlar Derne i taraf ndan üphelenmeyin, Bilgilenin slogan yla düzenlenen kanser e itim semineri Konevi Kültür Merkezinde gerçekle tirildi. Seminere Konya Valisi Muammer Erol un e i Nazmiye Erol, D i leri Bakan Ahmet Davuto lu nun ablas Ay e Çal k, Jandarma Bölge Komutan n n e i Meliha Alpar, Büyük ehir Belediye Ba kan n n e i Fatma Akyürek, Meram Belediye Ba kan n n e i Düriye Kalayc, Selçuk Üniversitesi Rektörü nün e i Hatice Gökbel, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü nün e i Nurten eker, Karatay Kaymakam n n e i Funda Alt nta, AK Parti l Kad n Kollar Ba kan Özgür Ergun, AK Parti Meram Kad n Kollar Ba kan erife Yabanc ün kat ld. Program n ba nda k sa bir konu ma yapan Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Ça n hastal olan kanserle ilgili olarak fark ndal k olu turmak için e itim seminerlerimiz sürüyor. Daha önce de farkl mahallelerimizde vatanda lar m za e itimler verilmi ti. Bu program n da çok yararl olaca na inan yorum. Eme i geçenlere te- ekkür ediyorum dedi. En Büyük Risk Sigara E itim seminerinin moderatörlü ünü yapan Prof. Dr. Cemile Öztin Ö ün, Bugün çok de erli akademisyenlerimiz, kad nlarda t rman a geçen ve en s k görülen 4 kanser türü hakk nda fark ndal k olu turmak için sizleri bilgilendirecekler. Bu toplant sonunda 1 ki i bile olsa kanserle mücadele konusunda bilinçlense bizim için büyük bir kazan m olur diye konu tu. Akci er kanserinin kad nlarda en h zl artan kanser türlerinden biri oldu unu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Gültekin, bunda en önemli etkenin kad nlardaki sigara içme al kanl n n artmas oldu unu vurgulad. Tüm kanser türleri içindeki ölümlerin 3 te birinin akci er kanserinden kaynakland n belirten Gültekin, Ülkemizde y lda 150 bin ki i akci er kanserine yakalan yor. Bu rakam n 2020 y l nda 300 bine ula aca ndan endi e ediliyor. Günümüzde erkeklerde sigara içme al kanl azal rken maalesef kad nlarda art gösteriyor. Bu durum da kad nlarda akci er kanserine yakalanma riskini art r yor ifadelerini kulland. Yrd. Doç. Dr. Tunç Güler ise, kad nlarda yine en s k görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinin belirtileri, risk gruplar, tarama yöntemleri ve tedavi yöntemleri hakk nda bilgi verdi. Güler, meme kanserinden üphe halinde kad n do um uzman ndan ziyade genel cerrahi hekimine gidilmesi gerekti ini kaydetti. Ba rsak kanserlerine yakalanma riskinin 50 li ya lardan itibaren art gösterdi- ini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Murat Çak r ise, Bu kanser türünün en önemli belirtileri kar n i li i, iddetli kar n a r lar, kab zl k, makattan gelen kanamalard r. Risk faktörünü azaltmak için i manlamamak, düzenli egzersiz yapmak, sigara ve alkol içmemek, taze sebze ve meyve tüketimine önem vermek gerekir dedi. Prof. Dr. Hüseyin Görkemli de, kad nlarda en s k görülen kanser türlerinden rahim a z kanseri hakk nda önemli aç klamalar yapt. Bu kanser türünün daha çok ya grubu aras bayanlarda görüldü ünü belirten Görkemli, di er risk gruplar, te hisi ve tarama testleri hakk nda bilgi verdi. 11 Milli Sporculardan Ba kan Kalayc ya Ziyaret Milli Tak m kamp nda olimpiyatlara haz rlanan Meram Belediyesporlu tekvandocular Maide Nur Uysal ile Fatma Kele, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc y ziyaret etti. Milli sporcular n yapt zi- Meram Belediyespor -yarette Genel Sekreteri Mehmet Balaban ile tekvando antrenörü Ali Y ld z da haz r bulundu. Gençlik ve Spor Bakanl n n ba latt proje ile Türkiye de ilk defa bir sonraki olimpiyat n haz rl n n 4 y l öncesinden ba lat ld n belirten Meram Belediyespor Genel Sekreteri Mehmet Balaban, Tekvando Federasyonu olimpiyatlarda mücadele edecek sporcular belirledi. Bu kapsamda kulübümüz sporcular ndan Maide Nur Uysal ile Fatma Kele de Milli Tak m kamp na davet edildi dedi. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ise, imdiye kadar sporcular m z hem tekvando hem de bedensel engelli halter bran nda olimpiyat, dünya ve Avrupa ampiyonluklar kazanm lard r y l nda Brezilya da yap lacak olimpiyatlara da en iyi ekilde haz rlanarak ülkemizi en iyi ekilde temsil edeceklerine yürekten inan yorum. Meram Belediyemiz sadece belediyecilik hizmetlerinde de il sportif aktivitelerde de kendini ispatlam bir belediyedir. Spora ve sporcuya da destek olmaya devam edece iz diye konu tu. 15 Bin Ö renci zledi Meram Belediyesi Konevi Tiyatro Toplulu u taraf ndan haz rlanan ve sa l kl beslenmenin önemini anlatan Beyaz K z le C zb z adl tiyatro oyununu 24 seansta yakla k 15 bin ö renci izledi. Meram Belediyesi Konevi Tiyatro -Toplulu u taraf ndan haz rlanan tiyatroda 6 oyuncu rol ald. Yönetmenli ini Alpay Aksum un yapt oyunda, süt içme ve dengeli beslenmenin önemi, hamburger vb. yiyeceklerle dengesiz beslenmenin zararlar e lenceli ve güzel bir dil ile ö rencilere anlat ld. Konevi Kültür Merkezi nde sahnelenen ve ilkokul ö rencilerine hitap eden oyunu 24 seansta 15 bin ki i izledi. Oyunu, geçti imiz y l da yakla k 40 bin ö renci izlemi ti.

12 Santral Dr. Serdar KALAYCI Ba kan 2005 Ali UYSAL Ba kan Yrd Celal CAN Ba kan Yrd Hüseyin Hakan ARACI Ba kan Yrd Özel Kalem Müdürlü ü-ba kanl k 2005 Bas n Yay n ve Halkla li kiler Müd mar ve ehircilik Müdürlü ü 1200 Emlak ve stimlâk Müdürlü ü 1100 Mali Hizmetler Müdürlü ü 1600 Zab ta Müdürlü ü 1010 Veteriner leri Müdürlü ü 1190 Park ve Bahçeler Müdürlü ü Fen leri Müdürlü ü Temizlik leri Müdürlü ü Evlendirme Memurlu u Konevi Kültür Merkezi Arif Bilge Tesisleri Güzel Sanatlar Merkezi stek ikâyet Hatt Ba ar çin Risk Almal s n z Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Selçuk Üniversitesi (S.Ü.) Mühendislik - Mimarl k Fakültesi Çevre Mühendisli i Bölümü ö rencilerine belediyecilik konusunda ders verdi. S.Ü. Halil Cin Konferans Salo- programa Çevre Mühen- -nu ndaki disli i ö rencileri yo un ilgi gösterdi. Çevre Mühendisli i Bölüm Ba kan Doç. Dr. Bilgehan Nas, bölümleri hakk nda bilgi verdi. S.Ü. Mühendislik - Mimarl k Fakültesi Dekan Prof. Dr. Handan Gülce ise, Sadece e itim ö retim ve ara t rmayla s n rl kalmamam z gerekiyor. öyle bir kafam z kald r p etraf m zda, ya ad m z ehirde neler oluyor bunu bilmemiz laz m. te bu aç dan belediye ba kan m z n yapaca tecrübe payla m n n ö rencilerimiz aç s ndan çok yararl olaca n ümit ediyorum dedi. Ö rencilere kendilerini iyi yeti tirmeleri ve i kayg s ta mamalar konusunda tavsiyede bulunan Ba kan Kalayc, Mesleki olarak kendini iyi yeti tirmi arkada lar m z n i kayg s ta mamalar gerekiyor. Günümüzde farkl alanlarda çevre mühendislerine ihtiyaç duyulmaktad r. Bu dönemde Çevre ve ehircilik Bakanl - n n kurulmu olmas sizlerin mesle inin ne kadar önemli oldu unun da bir göstergesidir diye konu tu. Risk Ald k, Gelirleri Art rd k Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, daha sonra belediyecilik konusundaki tecrübelerini ö rencilerle payla t. Ba ar için risk almak gerekti ini vurgulayan Kalayc, Göreve geldi imizde belediyemizin gelirlerini art rmak için neler yapabilece imizi masaya yat rd k. Ayl k kira geliri 220 TL olan bir büfeyi yapt m z düzenleme sonras nda 11 bin 500 TL bedelle kiraya verdik. Yine 800 TL kira geliri olan bir büfenin geliri ise 4 bin TL ye yükseldi. 24 adet temizlik arac ald k ve bunun maliyetini 1,5 y lda amorti ettik. Emlak vergilerindeki kaçaklar n tespit edilmesi için geli tirdi imiz bir program vas tas yla 87 mahallenin 46 s n n taramas tamamland ve 16 milyon TL lik gelir belediyemizin kasas na girdi. Bütün bunlar yaparken risk ald k, oy kayg s ta mad k, 330 bin ki inin hakk n gözettik dedi. Çevre konusuna da büyük önem verdiklerinin alt n çizen Kalayc, Meram n ye il dokusunu korumak ve güçlendirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Yapt m z konut hamlelerinde ye il alan oran yüzde 80 leri buluyor. Konya n n ilk biyolojik göletini hizmete açt k. 80 Binde Devr-i Âlem Park ve di er ye il alan çal malar m zla ilçemizin de erini daha da art rd k eklinde konu tu. Yakla k 3 saat süren ve ö rencilerin büyük bir ilgiyle takip etti i konferans sonras nda Bölüm Ba kan Doç. Dr. Bilgehan Nas ile Dekan Prof. Dr. Handan Gülce, Ba kan Kalayc ya plaket takdim ettiler. Meram Teknolojide de Örnek Belediye Meram Belediyesi, Türkiye de sadece prestijli kurumlar n sahip oldu u ISO Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi Sertifikas n almaya hak kazanan Konya daki ilk belediye oldu. - Bilgi Güvenli i Yönetimi Sistemi ihtiyaçlar n ifade eden ve Uluslararas geçerlili- i olan ISO belgesi ile Meram Belediyesi, bilgi güvenli i konusunda uluslararas standartlara sahip oldu. Meram Belediyesi Bilgi lem Müdürü lker Da l, ISO Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi Serti kas n Ba kan Yard mc s Celal Can a takdim etti. Konya da yine bir ilki gerçekle tirmenin mutlulu u içinde olduklar n ifade eden Ba kan Yard mc s Can, Do al afetler ve farkl ar zalar neticesinde belediyeye ait verilerin ve yaz l mlar n n korunmas ve sürekli çal r halde i lemlerine devam edebilmesi için Konya da bir ilk olarak geçti imiz günlerde Felaket Kurtarma Merkezini olu turduk. imdi de yine ülkemizde say l kurum ve kurulu larda bulunan ve Konya da ilk kez ISO Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi Serti kas na sahip belediye olduk. Ba ms z kurulu taraf ndan denetlenen belediyemiz, olas bir felaket an nda i süreklili ini sa lad n, risklerini yönetebildi ini, sahip oldu u varl klar n de erinin fark nda oldu unu ve bilgiye yetkisiz ki ilerin eri iminin engellenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri ald n ISO ile belgelendirmi oldu. Bilgi lem Müdürlü ümüzü tebrik ediyorum dedi. Bilgi lem Müdürü lker Da l da, serti kan n mahiyeti hakk nda bilgi verdi: Bu serti ka Belediyenin sahip oldu u bilgi varl klar n n de eri hakk nda fark ndal k olu turur. Bilginin nas l korunaca ile ilgili yöntemleri belirleyerek korunmas n sa lar. Kurum bilgi ve varl klar konusunda riskler tespit edilerek politikalar olu turulur. Bilgiye Eri im yetkileri belirlenerek yetkisiz eri imlerin önüne geçilir.

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

Birimimize ba l stek ikayet Masam za 2008 y l nda 7378 adet ba vuru. yap lm olup,ilgililerine sonuçlar hakk nda bilgi verilmi tir.

Birimimize ba l stek ikayet Masam za 2008 y l nda 7378 adet ba vuru. yap lm olup,ilgililerine sonuçlar hakk nda bilgi verilmi tir. 9. BASIN, YAYIN ve HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Konak lçe s n rlar nda içinde ya ayan vatanda lar m z Belediyemizin hizmet ve faaliyetleri konusunda bilgilendirmek, istek- ikayet ve önerileri

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014 T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 1 ARSİN 2014 Misyonumuz Öğretmenlerimizin; Meslekî ve kültürel gelişmelerine, hizmet içinde ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine,

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

HAKKIMIZDA. Derneğimiz Aralık 2013 te Rize İli nde kanser hastaları ve yakınlarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

HAKKIMIZDA. Derneğimiz Aralık 2013 te Rize İli nde kanser hastaları ve yakınlarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. HAKKIMIZDA Derneğimiz Aralık 2013 te Rize İli nde kanser hastaları ve yakınlarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. HAKKIMIZDA Kanser ile yüzleşen birey ve ailesi bir çeşit kriz ile karşı karşıyadır.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ

3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ 3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ Tarih/ Saat 09:30 10:00 11:30 13.30 14:30 3 Mayıs Salı Osman Altuntaş Ortaokulu Faruk Öztürk Hikmet YILDIRIM (Müzik Etkinliği) Trabzon Anadolu

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM TEBLİĞ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı