SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın ve bağlı birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın ve bağlı birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a) Belediye: Gaziantep Büyükşehir Belediyesini, b) Başkan: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanını, c) Belediye Meclisi: Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisini, d) Belediye Encümeni:Gaziantep Büyükşehir Belediye Encümenini, e) Daire Başkanlığı: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını, f) Daire Başkanı: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanını, g) Şube Müdürü: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlerini, h) Kurum Personeli: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan personeli ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM TeĢkilat ve Yönetim TeĢkilat Madde 5- Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı aşağıda belirtilen müdürlüklerden oluşur; a) Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü b) Veterinerlik Şube Müdürlüğü c) Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü d) Mezarlıklar Şube Müdürlüğü e) Çocuk ve Gençlik Şube Müdürlüğü f) Güçsüzler Yurdu Şube Müdürlüğü g) İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı-1

2 Yönetim Madde 6- Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nca sunulan hizmetler; bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Daire Başkanlığı'na bağlı Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar Daire BaĢkanlığının Görevleri Madde 7- Daire Başkanlığı'nın görevleri şunlardır; a) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksinin ilgili bölümleri, İl Hayvanları Koruma Kurulu kararları, Gıda Eylem Kurulu kararları, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 3572 sayılı Kanun ve bağlı Yönetmelikler, 6343 sayılı Kanun, sayılı Mezarlıklar Tüzüğü, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları, İl Çevre Kurul kararları, Bakanlık ve Valilik Genelgeleri, Belediye Meclis ve Encümen kararları ve Başkanlık Genelge ve talimatları doğrultusunda belirtilen hizmetleri yürütmek. b) Belediye üst yönetimi ve ilgili mevzuatça belirlenmiş amaç, hedef, strateji, ilke ve değerler doğrultusunda daire başkanlığına ait plân, program ve bütçe önerisini hazırlamak ve Belediye yönetiminin onayına sunmak. c) Daire Başkanlığı çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek ve koordine etmek. d) Öncelikle Daire içinde olmak üzere, gerektiğinde belediyenin diğer birimleriyle ve diğer kuruluşlarla etkin haberleşme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek. e) Gelen-giden evrakların havalesini yapmak ve takip ederek sonuçlandırılmasını; bilgilerin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını; tüm belgelerin dosyalanmasını, saklanmasını, gizliliğinin korunmasını ve arşivlenmesini sağlamak. f) Birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki dış gelişmeleri ve yayınları izlemek, ilgililere bilgi vermek, gerektiğinde personeline konu kapsamında açıklama yapmak. g) Halk Sağlığını Koruyucu tedbirler almak, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacı ile belediye sınırları içerisinde halk sağlığı alanında haşere ilaçlaması yapmak. h) Belediye Başkanlığı veya diğer ilgili makamlar tarafından istenen raporların hazırlanmasını sağlamak. ı) Personelin gerekli nitelikleri kazanması ve lüzumlu bilgileri edinebilmesi için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yaparak girişimde bulunmak. i) Personel görevlendirilmelerini ve izin işlemlerini onaylamak veya onaylatmak. j) Personel performans değerlendirmelerini yapmak. k) Daire Başkanlığı demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapmak ve ilgili birimlere sevk etmek. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı-2

3 l) Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yapmak. m) İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. n) Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirmek. o) Yetişkinler, yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik hizmet merkezleri kurmak her türlü sağlık ve sosyal hizmetler sunmak, bunlarla ilgili veri tabanı oluşturmak. ö) Gıda bankacılığı kurmak, işletmek veya işlettirmek. p) Belediye personelinin sağlık ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek. r) Sağlıkla ilgili ihtiyaç duyulan her türlü tesisi kurmak, işletmek, işlettirmek. Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur. Sağlık Hizmetleri ġube Müdürlüğü'nün Görevleri Madde 8 - Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır; a) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde yaşayan bireylerin sağlığını koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunmak amacı ile tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek. b) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde yaşayan hemşerilerimize meslek edindirme kurs hizmetleri sunmak amacı ile tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek. c) Yoksul vatandaşlarımızın sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacı ile Gıda bankacılığının devamlılığını sağlamak ve aşevleri açmak, işletmek veya işlettirmek için gereken iş ve işlemleri yapmak. d) Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası, sosyal tesisler ve ek binaların temizliklerinin yapılmasını sağlamak. e) Şiddet mağduru kadınlara psikolojik destek ve sığınma hizmetinin verilmesi amacı ile kurulan tesislerin devamlılığını sağlamak için gereken iş ve işlemleri yapmak. f) Tanı laboratuarında belediye personelinin gereken tahlillerinin yapılmasını sağlamak. g) Dezavantajlı gruplara yönelik lokal ve el beceri kurs hizmetleri sunmak amacı ile açılan tesislerin devamlılığını sağlamak için gereken iş ve işlemleri yapmak. h) Özürlülerle ilgili çalışmalar yapmak, yaptırmak özürlüler merkezi kurmak ve devamlılığını sağlamak için gereken iş ve işlemleri yapmak. ı) Ailelere destek hizmeti amacı ile Alo Doğum v.b birimler kurmak, işletmek veya işlettirmek. i) Sağlıkla ilgili ulusal veya mahalli uygulanan, kampanya, tanıtım ve uygulamaları takip etmek ve uygulamak, kurumlar arası işbirliği ve organizasyonlara katılmak, kurum imkânları ile bu çalışmaları desteklemek. j) Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için belediye sınırları içerisinde Halk Sağlığı alanında haşere ve kemirici vektör mücadelesi yapmak veya yaptırmak. k) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden müdürlüğüne ait l) Aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlayıp Daire Başkanlığına göndermek. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı-3

4 Veterinerlik ġube Müdürlüğü'nün Görevleri Madde 9 - Veterinerlik Şube Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır; a) Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içinde meydana gelebilecek çeşitli salgın hastalıklar ve zoonozlarla mücadelede Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile koordinasyon içinde çalışmak. b) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında ya da ani hayvan ölümleri olduğunda veteriner hekimin raporu doğrultusunda durumu Tarım İl Müdürlüğü ne bildirir ve ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamak. c) 5199 sayılı Yasa gereği ev ve süs hayvanları satan işletme sahiplerine konuları ile ilgili eğitimler vermek. d) Belediye sınırları dışına çıkacak olan hayvan ve hayvansal ürünler için menşe şahadetnamesi düzenlemek. e) Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek hayvansal ürünlerin denetlenmesiyle koruyucu halk sağlığı hizmeti vermek. f) Toptancı balık halinde balık muayenesi yapmak. g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden müdürlüğüne ait h) Aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlayıp Daire Başkanlığına göndermek. Çevre Sağlığı ġube Müdürlüğü'nün Görevleri Madde 10- Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır; a) 5393 sayılı Belediye Kanunun 80. maddesine istinaden Akaryakıt ve Otogaz ( LPG ) servis istasyonlarının ruhsat ve denetim işlerini yapmak. b) Gıdalar dahil 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin denetlenmesi, kontrolleri ve ruhsatlandırılması, yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otopark ruhsatlarını vermek ve denetlemek. c) I. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseleri İnceleme Kurulunun sekretaryalığını yapmak ve inceleme kurulu üyeleri arasında koordinasyonu sağlamak. d) Gıda İmalatı yapan Gayri Sıhhi Müesseselere Gıda Sicili vermek. e) Belediyemiz sorumluluğundaki sıhhi ve gayri sıhhi müesseselere işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek ve bu işyerlerinin denetimini yapmak. f) Diğer kurumlar tarafından ruhsatlandırılacak işyerlerinin denetimlerinin yapılarak sıhhi rapor düzenlemek. g) İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı vermeye haiz olunan alanlarda hafta tatili ruhsatı vermek. h) Zabıta Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde işyeri denetimleri gerçekleştirmek. ı) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden müdürlüğüne ait i) Aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlayıp Daire Başkanlığına göndermek. Mezarlıklar ġube Müdürlüğü'nün Görevleri Madde 11- Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır; a) Ölüm raporunun tanzimi, defin ruhsatının verilmesi ve mezarlık alanlarına nakli ile ilgili tüm işlemlerin yapılmasını sağlamak. b) Mezarlıkların lahit yapılarının ölçülere uygun olarak yapılmasını sağlamak. c) Mezarlıkların, defin sahalarının genişletilmesi veya yeni mezarlık alanları ihdas edilmesi ve mezarlık ve cenaze işlerinin yeni teknolojilerle donatılması, yeni projeler oluşturulmasına ilişkin çalışmalarını yürütmek. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı-4

5 d) Mezarlıkların içindeki ana ve tali yolların asfalt ve bordür döşemelerinin, su ve aydınlatma şebekelerinin, mezarlık çevre ve iç duvarlarının yapımı, bakımı, ıslahı ve onarımı işlerinin yapılmasını sağlamak. e) Mezarlık alanlarının peyzaj tasarımı ve uygulamasını, ağaçlandırılmasını ve yeşil alanların bakımının yapılmasını sağlamak. f) Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan (ihbarı mecburi) hastalıklardan ölenlerin durumlarını defin işlemleri yapılırken İl Sağlık Müdürlüğüne bildirmek ve ilgili mercilerle işbirliği yapmak. g) Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin cenaze definleri sırasında gerekli (ilaçlama, kireçleme, kefenleme, tabutlama işlemleri v.b.) önlemlerin alınmasını sağlamak. h) Mezarlıkların güvenliğini sağlamak. ı) Mezarlık inşaatlarını ruhsata bağlamak, harçların tahsisini sağlamak. i) Aile Mezarlığı sahiplerinden, şartları uyanların başkasına devrine ilişkin müracaatlarının incelenerek uygun olanlarının belediye encümenine yazılmasını sağlamak. j) Kamu kurum ve kuruluşlarına periyodik olarak istatistik raporları hazırlamak ve göndermek. k) Evde vefat edenlerin nüfustan düşüm işlemlerini gerçekleştirmek. l) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden müdürlüğüne ait m) Aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlayıp Daire Başkanlığına göndermek. Çocuk ve Gençlik ġube Müdürlüğü'nün Görevleri Madde 12- Çocuk ve Gençlik Şube Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır; a) Madde bağımlısı çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmek. b) Sokakta Çalışan Çocuklara ve Sokak Çocuklarına yönelik sosyal hizmet merkezleri açmak ve faaliyetlerinin sürdürmesi için gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmek. c) Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Merkezi gibi planlamalar sonucu belirlenen ve oluşturulan sosyal tesislerin işletimini gerçekleştirmek. d) Risk altındaki çocuk ve gençlere; Sosyal ve Kültürel Faaliyetler, Sağlık Destek Hizmetleri, Eğitim Destek Hizmetleri, Kültür Hizmetleri, Spor Hizmetleri, Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri vermek. e) Risk altındaki çocuk ve gençler için sosyal inceleme raporları hazırlamak ve ilgili kurumlara göndermek. f) Sokakta çalışan/yaşayan ve madde bağımlısı çocuklar/gençler için projeler hazırlamak ve uygulamak. g) Çocuk ve gençlere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, desteklemek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak yürütmek diğer kamu kuruluşları tarafından sürdürülen projeler içerisinde görev almak. h) Belediye tarafından yürütülecek olan hizmetlerin daha verimli gitmesi amacıyla valilik, ilçe belediye başkanlıkları, sivil toplum kuruluşları ile toplantılar gerçekleştirerek koordinasyonu sağlamak. ı) Belediyenin imkânları çerçevesinde risk altında bulunan çocuk ve gençlerin sosyal yardımlardan faydalanmasını sağlamak. i) Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlikleri desteklemek. j) Ulusal ve uluslararası örnek çalışmaları incelemek elde edilen tecrübeleri ilgili birimler ile paylaşmak. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı-5

6 k) Çocuk ve Gençlik Hizmetleri konusunda çalışan ilgili personele meslek ve hizmet içi eğitimi verilmesini sağlamak. l) İşbirliği protokollerini hazırlamak. m) Yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek. n) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden müdürlüğüne ait o) Aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlayıp Daire Başkanlığına göndermek. Güçsüzler Yurdu ġube Müdürlüğü'nün Görevleri Madde 13- Güçsüzler Yurdu Şube Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır; a) Müracaat edenlerin sosyal incelemesi yapılarak kriterlere uygun olanların Güçsüzler Yurduna kabulünü yapmak. b) Bakıma muhtaç fiziksel ve/veya zihinsel engellinin bakımına yönelik olarak kişisel bakım hizmetleri ve psiko-sosyal destek hizmetleri sağlamak. c) Fiziksel ve/veya zihinsel engellilerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaları yürütmek, sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler yapmak, teşvik etmek ve yaygınlaştırmak. d) Üniversiteler, özel kuruluşlar, fiziksel ve/veya zihinsel engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak fiziksel ve/veya zihinsel engellilere yönelik toplum temelli rehabilitasyon programlarını uygulamak. e) Kamu kurum ve kuruluşlarına periyodik olarak raporlar hazırlamak ve göndermek. f) Güçsüzler Yurdunun güvenliğini sağlamak. g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden müdürlüğüne ait h) Aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlayıp Daire Başkanlığına göndermek. ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği ġube Müdürlüğü'nün Görevleri Madde 14- İş Sağlığı ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır; a) İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemlerin alınmasını sağlamak. b) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu kurmak. c) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesini sağlamak. d) Kurulun düzenli şekilde toplanmasını sağlamak. e) Periyodik olarak kuruma bağlı şantiyelerin/işyerlerinin denetimlerini yapmak. f) Denetimler sonunda tutanaklar düzenleyip raporlar hazırlanmasını sağlamak. g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden müdürlüğüne ait h) Aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlayıp Daire Başkanlığına göndermek. ġube Müdürlerinin Sorumlulukları Madde 15- Şube Müdürleri, Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken, Belediyenin Stratejik Planındaki vizyon, misyon ve ilkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur. Şube Müdürleri, müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinde Daire Başkanına karşı sorumludurlar. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı-6

7 ġeflerin Görev ve Sorumlulukları Madde 16- Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde görevli şefler, başında bulunduğu büroda yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından/yaptırılmasından ilgili Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur. Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de yerine getirilmesini sağlar. Memur, ĠĢçi ve SözleĢmeli Personelin Görev ve Sorumlulukları Madde 17- Daire Başkanlığınca yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Şube Müdürü ve Şeflerin verdiği tüm görevleri tam ve zamanında yaparlar. Çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇalıĢma Düzeni ve ĠĢleyiĢ ÇalıĢma Düzeni Madde 18- Dairede görevli tüm personel; a) Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremezler. b) Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yaparlar. c) Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremezler. d) Meclis, Encümen, Başkanlık yazıları ile ekli dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler. e) Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitlerler. f) Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir ederler. Bilgi Verme Yasağı Madde 19- Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır. BEġĠNCĠ BÖLÜM Son Hükümler Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar Madde 20-Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönerge Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve dairenin yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin olarak yönergeler çıkarmaya üst yönetim yetkilidir. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı-7

8 Yürürlük Madde 22- Bu Yönetmelik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi kararının kesinleşmesiyle yürürlüğe girer. Yürütme Madde 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. Gaziantep BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 28 /11/ 2011 tarih ve 509 sayılı kararı ile kabul edilmiģtir. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı-8

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve TeĢkilat Amaç

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, KuruluĢ, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1: Bu

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Sağlık

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü nün

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç: MADDE 1- T.C. TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Belediyemiz tarafından belde

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ MADDE 1- Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK,MİSYON VE TANIMLAR Bu yönergenin

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı