İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon-Vizyon... 1 B-Yetki Görev ve Sorumluluk... 1 C-İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknoloji Kaynakları İnsan Kaynakları 5 5.Sunulan Hizmetler 5 6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 10 D-Diğer Hususlar 2.AMAÇ VE HEDEFLER A-İdari Amaç ve Görevler B-Temel Politikalar ve Öncelikler 10 C-Diğer Husular 3.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B-Performans Bilgileri 21 4.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN A-Üstün Yönler 37 B-Zayıflıklar 38 C-Değerlendirme 38

2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bozkurt Belediye Başkanlığı olarak 2009 yılı İdari faaliyet raporunu bilgilerinize sunuyorum. Geçtiğimiz bir yıllık dönemde başkanlığımızca mutat çalışmalara devam edilmiştir. Belediye Kanunu uyarınca yapılması öngörülen hizmetler verilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmalara ilaveten diğer kurum ve kuruluşların ilçemize yapacağı hizmetler takip edilmiştir. Bunun yanında sosyo-kültürel faaliyetlere öncülük edilmiş, sergi ve fuarlara katılım sağlanmıştır. Belediyemizin faaliyetleri ile ilgili ayrıntılara belediyemiz birimleri itibari ile icraatlar olarak aşağıda değinilecektir yılı ve daha sonraki yıllarda da kıt imkânlara rağmen hizmetlerimizin en iyi şekilde ve halkımıza en yakın yerde sunulduğunu bildirir, hepinize saygılar sunarım. Engin CANBAZ Kastamonu-Bozkurt Belediye Başkanı

3 -1-1.GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Misyon: Avrupa Birliği ve ileri dünya ülkeleri düzeyinde hizmet kalitesini sunmak, halk ile iç içe katılımcı bir şekilde, halkın isteklerine cevap verebilen yerel bir yönetim tarzı oluşturmaktır. Belediye sınırları içerisindeki belde sakinlerinin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak aynı zamanda şehrimize zorunlu ya da gezi amaçlı gelenlerin gereksinimlerini ve karşılaşacağı problemleri çözmek. Bu amaçla 5393 sayılı belediye kanununun verdiği görev ve yetkiler dahilinde 14 ve 15. maddelerde ayrıntılı olarak belirtilen imar, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemi,çevre ve çevre sağlığı, katı atık zabıta, itfaiye, acil yardım ve kurtarma,ambulans, defin ve mezarlık, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar vb. hizmetleri Bozkurt halkına sunmaktır.ilçe halkının kültürel sosyal, ekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunup, paydaşlarının gereksinimleri ve sosyal haklarını üst seviyede sağlamaya çalışarak aktiviteli, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan, içinde yaşayanların keyif aldığı, gurur duyduğu dışardan gelenlerin imrendiği bir merkez yapmaktır. Katılımcılığı ve birlikteliği sağlayarak hizmetlerin kaliteli ve kalıcı olmasını, memnuniyet arz etmesini sağlamak, eğitime destek vererek eğitim düzeyi yüksek insanların yetişmesini sağlamak ve teknoloji ile uyumlu bir belde yaratmaktır. Vizyon: Belediyecilik hizmetlerinde kalifiye elemanların çalıştığı, teknolojiyi takip eden, yenilikleri öğrenen, araştırmacı, şeffaf, katılımcı, adil bir belediye yönetimi ile kentin fiziki, sosyal, kültürel, ve ekonomik kalkınmasını sağlayıcı AB normlarını yakalamaya yakın çalışmalarda bulunmaktır. B-Yetki Görev ve Sorumluluklar Belediyemizin görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanunu MADDE 14. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

4 Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. -2-

5 -3- o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. C-İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı Bozkurt Belediyesi 2002 yılından bu tarafa Merkez Mahallesi, Hürriyet Caddesinde 200 m2 lik alan üzerinde kurulu 1 zemin, 3 kattan oluşan hizmet binasında; Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri, Zabıta ve bağlı hizmet birimleri ile görev yapmakta olup, İtfaiye, Ulaştırma ve Garaj hizmetleri ise Yeni sanayi Sitesindeki Hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun yanında terminal ve istihdam amaçlı binalar, misafirhane binaları, spor ve sosyo-kültürel amaçlı tesisler v.b. de bulunmaktadır. 3 adet binek, 16 adet hizmet aracı ve iş makineleri ile hizmet edilmeye çalışılmakta olup, araç parkının imkanlar ölçüsünde yenilenmesine ihtiyaç vardır.

6 2-Örgüt Yapısı -4- BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİ : 9 ÜYE : 5 ÜYE MÜDÜRLÜKLER : 6 ADET BOZKURT HALKI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE ENCÜMENİ BELEDİYE ŞİRKETİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İDARİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TEKNİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜD. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜD. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA BİRİMİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. İTFAİYE BİRİMİ ULAŞTIRMA BİRİMİ

7 -5-3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemizde tüm birimler yerel ağ bağlantılı internetten yararlanmaktadır, bunun dışında birimlerimizde netcad, dialog, oska ihale paket proğramları ile Linux işletim sistemli ve Wındows tabanlı Olgu Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Şirketine ait belediye programları kullanılmaktadır.1 Adet Ana Makine(server) 10 Adet masa üstü ve 1 adet taşınabilir bilgisayar, su saat üzerlerini yazmak üzere 2 adet el terminali mevcuttur. Tahsilat işlemlerini kolaylaştırmak üzere Ziraat Bankası ile anlaşma yapılarak Post makinesi üzerinden kredi kartı ile tahsilat işlemleri başlatılmış, mükelleflere kolaylık sağlanmıştır yılında e-belediye sistemine geçiş planlanmakta, mükelleflerin internet üzerinden ödeme yapma kolaylığı getirilmesi planlanmaktadır. İlçemize ve belediyemize ait haberler internet üzerinden ve cep mesaj sistemi yolu ile duyurulmaktadır. Kentte yayınlanmakta olan yerel gazetelerden ve üye olunan süreli yayınlardan bütün birimler faydalanmaktadır. 1 Adet santral, 1 Adet cep telefonu, 14 Adet dış hatlı telefon, 3 adet telsiz kullanılmaktadır. 4-İnsan Kaynakları Bozkurt Belediyesi 2009 yılı itibariyle; 8 Geçici işçi, 22 kadrolu işçi olmak üzere toplam 30 işçi ve 17 memurdan oluşan 47 personeli ile hizmet vermektedir. Ayrıca İşkur işbirliği ile; Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında proje yapılarak 6 aylık süre ile uygulanmak üzere 10 kişi istihdam edilmiştir. 5-Sunulan Hizmetler 1-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: Yazı İşleri Müdürlüğü nün temel görevi Başkanlık, Belediye Meclisi ve Encümeni nin sekretaryası, genel evrak hizmetlerini yürütmektir. Bunun yanında evlenme ve ihale yoluyla alım ve satım hizmetleri de gerçekleştirilmektedir.2009 yılında 36 çiftin evlendirme işlemleri tamamlanmış, düzenlenen Yetimler Haftasında hayırseverlerin de katkıları ile 66 yetime giyim yardımı yapılmıştır. Bunun yanında ilçemizin tanıtımını amaçlayan ve bu amaçla bastırılan kitap ve broşürlerin dağıtımı devam etmiş, yeni broşür ve kitap basımına ihtiyaç duyulmuştur. Yeni kitap ve broşür bastırma hazırlıkları ise devam etmektedir. Spor kulübümüzün voleybol takımı sayesinde ilçemiz spor salonu ve dış sahalarda NTV spor kanalından canlı yayın gerçekleştirilmiş, spor programlarında ilçemizin ismi duyurulmuştur. Bunun yanında ramazan ayında hafta sonlarında Tasavvuf musikisi ve mehter takımı davet edilerek ramazan akşamlarında halkımıza konser verilmiştir. Ankara ve İstanbul da düzenlenen fuar ve sergilere esnaflarımızın katılımı sağlanmıştır. Emekliler, esnaflar, hanımlar ve gençlerle bilgilendirme ve istişare toplantılarına devam edilmiş, Geleneksel olarak Ramazan ve Kurban Bayramının 3 ncü günü düzenlenen pilav şöleni esnaflarımızın katkılarıyla yapılmıştır. Her yıl temmuz ayının 3 ncü haftası gerçekleştirilen Bozkurt-Yakaören Kültür ve Deniz şenlikleri Bozkurt Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

8 -6- Okul öğrencilerinin de katıldığı temizlik kampanyalarına devam edilmiş, plastik, cam ve kağıt türevli atıkların farklı çöp konteynırlarına konarak çöplerin ayrı ayrı atılarak toplanması için özendirme faaliyetleri yapılmıştır. Spor Faaliyetlerinde ise; 2009 yılında ekonomik kriz ve sponsorların reklam vermekten vazgeçmeleri üzerine sezon zor şartlarda bitirilmiştir. Takımımız Aroma Erkekler 1 nci ligindeki 3 ncü sezonunda ligi 11 nci sırada tamamlamıştır. Teledünya Türkiye Kupasında üstün bir başarı göstererek yarı-final oynamış ve Kupada Türkiye 4 üncüsü olmuştur. Ayrıca İddaa oyun programında 10 defa yer almış, Ntv spor ve diğer televizyonlarından canlı yayınlarla birlikte memleketimizin tanıtımına katkıda bulunulmuştur. Futbolda; 1 nci amatör kümede sezonunda takımız ligi 2 nci sırada tamamlamıştır. Yıldız futbol takımı ve A gençler de ligi 2 nci sırada bitirmişler, B genç takımı şampiyon olarak tamamlamıştır. AB projeleri ve belediyecilikle ilgili toplantı ve seminerlere katılınmış ve gerektiğinde personel görevlendirilmiştir. 4 ayrı kameradan bir merkezde toplanan görüntülerle belediyemize ait internet adresinden ilçemizden 24 saat canlı yayın gerçekleştirilmekte, yapılan ve yapılacak olan etkinlikler, haber ve duyurular, bunlarla ilgili görüntüleri internet sitemize üye Türkiye ve dünyadaki tüm hemşerilerimiz izleme imkânına sahip bulunmaktadır.bunun haricinde adlı ikinci bir internet sitemiz daha mevcuttur. Meclis Çalışmaları: Belediye Meclisi, 2009 yılında her ayın ilk haftası toplantısını yapmış ve 2009 yılı içinde 13 oturum,13 birleşim gerçekleşmiş, bu toplantılarda 33 adet karar alınmıştır. Encümen Çalışmaları: Belediye Encümeni, 2009 yılı içersinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri dairesinde genellikle pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada 2 gün, senede 31 toplantı yapmış, bu toplantılarda 61 karar alınmıştır. Umumi Evrak İşleri: 2009 yılı içersinde Belediyemize muhtelif daire ve müesseselerden 209 adet evrak gelmiş, kayıt muameleleri yapıldıktan sonra ilgili servislere sevk edilmiştir. Buna mukabil diğer dairelere ve müesseselere Belediyemiz tarafından 286 adet evrak gönderilmiştir. Hukuk işleri: Belediyemize ait davalar; norm kadromuzda Avukat kadrosu bulunmadığından dava başı anlaşma sistemi ile yürütülmektedir. Davalarımıza şu an için Av. Hüseyin Ölçer, ve Aykut Göksel tarafından, alacak davalarına ise Av. Eşref Şefik Tetik tarafından bakılmaktadır. Bazı idari davalar ise personelimiz eliyle takip edilmektedir. Norm kadromuzda Avukat kadrosunun olmaması sebebi ile sıkıntılarla karşılaşılmakta olup, birim müdürlükleri kadrosunun bir tanesinin veyahut şeflik kadrolarının bir tanesinin yerine Avukat kadrosu verilmesi halinde belediyemizin ve dolayısıyla halkımızın hak kaybına uğraması engellenecektir.

9 İlköğretim Okulu ve Çok Programlı Lise öğrencilerinden oluşturduğumuz Belediye Bandomuz resmi bayram günlerinde ve belediyemiz etkinlikleri ile diğer belediye ve kuruluşların etkinliklerinde de hizmetini sürdürmektedir. Bandoda sürekli değişen öğrenci sirkülasyonu sebebi ile öğrencilerin sürekli eğitime ihtiyaçları olup, hocası nezaretinde çalışmalar devam etmektedir MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ: Bütçe harcama ve gelirlerle ilgili bilgiler; 2009 YILI TAHMİNİ BÜTÇEMİZ(GELİR-GİD.) : ,00 TL MALİ YILI HARCAMALARIMIZ TOPLAM GİDERLER (Personel Giderleri Dahil) : ,60 TL. YATIRIM GİDERLERİ : ,61 TL. % 14 PERSONEL VE SOS.GÜV.KUR. GİDERLERİ : ,79 TL. % 37 MAL VE HİZMET ALIM GİD. : ,17 TL. % 11 yat. CARİ VE SERMAYE TRANSFERLERİ : ,67, TL FAİZ GİDERLERİ : 5.543,36 TL. İMHA EDİLEN ÖDENEK TOPLAMI : ,40 TL TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİMİZ NET : ,41 TL DEVREDEN GELİR ARTIĞI : ,03 TL VERGİ GELİRLERİ : ,57 TL TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : ,04 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖZ.GEL. : ,43 TL (BELDES DAHİL) DİĞER GELİRLER : ,90 TL (İLLER BANKASI HİSSESİ DAHİL) SERMAYE GELİRLERİ : ,47 TL 2010 YILINA DEVREDEN ALACAK TOPLAMI : ,86 TL 2010 YILINA DEVREDEN BÜTÇE EMANETİ : 699,633,76 TL ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GELİR SAY.BÜT.EM: ,19 TL DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU : ,30 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe emaneti içinde oransal olarak Hastanelere olan borçlar, sokak aydınlatmaları ( ,00 TL) ile ilgili borçlar büyük yer tutmaktadır.2008 yılında başlayan ekonomik kriz sebebi ile belediyemizin yıllardır ilk defa sosyal güvenlik ve diğer devlet kuruluşlarına borcu oluşmuş, sosyal güvenlik kurumuna olan borç yapılandırılmıştır. Gelirler olarak da gelirleri tahsil etme zorluğu devam etmektedir. Alacaklar için bir avukata yetki verilerek icra-haciz işlemlerine başlanmış, bir kısım alacak tahsil edilmiş, diğer alacakları tahsil işlemleri devam etmektedir. Yine tahsilatı hızlandırabilmek için kredi kartı ile tahsilat için post makinesi kurulmuş, abonelere ön ödemeli su sayacı taktırma çalışmaları hızlandırılarak, bugüne kadar 490 adet elektronik su sayacı takılmıştır. Vergi gelirlerinde tahsilat oranı 2009 yılında % 88, su tahsilat oranı ise % 77, olarak gerçekleşmiştir. Gelirlerin tümündeki tahsilat oranı ise % 91 dir.

10 -8- Yatırım ve diğer giderlerdeki artışlar, belediye gelirlerinin artırılmamasına paralel olarak giderlerin artması, bütçe içindeki yatırım payının azalmasına, belediyelerde hizmetlerin zorlukla yürütülmesine sebep olmaktadır. Belediyemizde Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır malların tamamına yakını taşınır mallar hesabına kaydedilmiştir. 3-ZABITA BİRİMİ: Zabıta birimi bünyesinde 1 Adet Zabıta komiseri, 2 Adet Zabıta Memuru, 2 adet görevlendirme yoluyla işçi personel ile beldenin ve belde halkının sağlık ve huzur ortamını sağlamak amacıyla çalışılmaktadır. İlçemizde bulunan işyerleri özellikle halk sağlığını yakından ilgilendiren lokanta, kahvehane, pastane, fırın, kasap, balıkçı, berber, vb. gibi yerler sürekli denetim altında tutulmakta ikaz edilmekte veya yasal işlem yapılmaktadır. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü gibi kurumlarla koordineli çalışmalar yapılarak, kurulan komisyonlarla ortak hareket edilerek denetimler sürdürülmektedir. Zabıta ekiplerimiz tarafından şehir içinde işyerleri, araçlar ve seyyar satıcılarla ilgili gerekli tertip ve düzeni sağlamak için çalışmalar yapılmakta, kusurlu işyerleri, uygunsuz yerlerde satış yapan seyyar satıcılar uyarılmakta, uymayanlara işlem yapılmaktadır.2009 yılı içinde 16 işyerine İşyeri açma ruhsatı, 83 işyerine Hafta tatili çalışma ruhsatı düzenlenmiş, 14 adet zabıt varakası tutulmuştur Sayılı Belediye Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu nun yürürlüğe girmesi ile görev ve sorumluluklarımız daha da artmış bulunmaktadır. 2 adet Çöp kamyonu 1 adet vidanjör ve 6 personel ile temizlik hizmeti verilmektedir. Gereken yerlere çöp konteynırları ve bidonları, sigara izmarit kutuları, uyarı levhaları konulmuş, yaz döneminde poşetle çöp toplama uygulaması yapılmıştır. Larva ve uçkun ilaçlamalarına devam edilerek vatandaşların haşere tarafından rahatsız edilmesi engellenmeye çalışılmıştır. Adresle ilgili sorulara gereken cevaplar verilmiştir. 4-İTFAİYE BİRİMİ: İtfaiye biriminde İtfaiye onbaşı olarak 1 adet personel bulunmakta, şöför ve işçi personel birlikte sıra ile nöbet tutmakta ve bu şekilde yangınlara müdahale edilmektedir. Belediyemize norm kadro ile verilen itfaiye çavuşu ve itfaiye eri kadroları boş bulunmaktadır. Birimde 2 adet itfaiye aracı ile hizmet verilmektedir.2009 yılında 4 ü bina, 7 si samanlık, 4 dönüm orman olmak üzere olmak üzere 12 yangına müdahale edilmiş, gerekli raporlar tanzim edilmiştir. Kazalara karşı acil müdahale malzemelerine ihtiyaç olup, bütçe imkânları doğrultusunda temin edilmeye çalışılacaktır. Bu yıl mart ayının 3 ncü haftasında 30 metre merdivenli itfaiye ise Almanya dan bağış yolu ile kazandırılmıştır. 10-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: 2009 yılında Fen işlerince 26 inşaat ruhsatı 17 adet iskan ruhsatı verilmiş bulunmaktadır. Bu inşaatların kanalizasyon ve su bağlantıları da yapılmıştır. Gerekli imar plan tadilatları yapılarak düzenlemeler sayısal ortama aktarılmıştır. Yapılan Hizmetlerimizi sayacak olursak; 1-Yeni Mahalleye su sağlamak üzere sondaj çalışması yaptırıldı.3 lt/sn 2-Sıraca sentinde 700 metre yol betonlaması. 3-Şen mahallede 250 metre yol betonlaması ve mezarlıklara istinad duvarı yapımı. 4-Yüksek Mahalle başaran semti ile Yukarı Hene semtine yol açıldı. 5-Hamza Mahallesi Bayram yeri önüne betonlama yapıldı. 6-Mahallelerin yol çalışmalarına devam edildi.

11 -9-7-Kalaycı Sokakta 500 metre, sınarcık küme evlerinde 200 metre, Hamza Caddesi Güngören sokakta 300 metre, Çetin sokakta 150 metre yol betonlaması yapıldı. 8-Sınarcık Parkı(Yüksekokul alanı)na istinad duvarı yapımı tamamlandı. 9-Yılmaz Köprüsüne bir hayırsever hemşerimizin de katkıları ile ek köprü ve kavşak düzenlemesi yapımları. 10-Yılmaz caddesine beton kanalizasyon, Hastane Caddesi ve çevresine 8500 m2 beton parke döşenmesi ve tretuvar çalışması. 11-Havuzlubahçe Tesisi içine Mini Golf Sahası yapımı. 12-Büyük kısmı bağış yolu ile olmak üzere Cenaze Nakil Aracı alımı. 13-Merkez Cami yanında çevre düzenlemesi. 14-Dumlupınar Caddesinde 1500 m2 beton parke yenileme çalışması. 15-Türkiye İş kurumuyla yapılan işbirliği ile Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında 6 ay süreliğine 10 kişi istihdam edilmesi. 16-Kasaplarımızın ve Et üreticilerimizin kullanımları için Ziya Termen Caddesi üzerinde Ahır kiralandı. 17-Çakmak Sokaktan Kastamonu yoluna kadar kanalizasyon döşendi, ayrıca Kasatmonu yolu ile Yüksel Caddesi arasına 700 metre yol açıldı. 18-Türk tarih Meydanı çevresine diğer işyerlerini tamamlar nitelikte trampa yolu ile yeni işyerleri yaptırılmasına başlanmış, 2010 yılı içinde bitirilmesi planlanmıştır. 19-Nüfus artırma çalışmalarına devam edilmiş, ilçemiz için önemli bir norm olan 5 bin eşik değerinin üzerine çıkılmaya çalışılmış, fakat nüfus rakamı te kalmıştır. Belediye Hizmetleri dışında; ilçemize Yüksekokul kazandırma çalışmaları için; Spor Kulübümüz, Esnaf Odamız ve Eğitim amaçlı derneğimiz ile işbirliği, diğer siyasi ve bürokratik kişilerle lobi çalışması yapıldı ve ilçemizde yapılacak olan Yüksekokula resmiyet kazandırıldı. Okul ve yurt binasının Avrupa Birliği nden hibe yolu ile yapılması için Bozkurt Eğitim Gönüllüleri Derneği ile işbirliği yapılarak proje yapılmış, Avrupa Birliği nin ilgili birimine sunulmuştur. Kısa bir süre sonra sonucu alacağımızı ümit etmekteyiz. Fatih İlköğretim Okulu binasının yapımı için hızlandırma, anaokulu için yer tahsis ve etüd çalışmalarına devam edilmiştir. Hastanemizin Diyaliz bölümüne bağış yolu ile diyaliz arabası kazandırılmıştır. Ek bina kazandırma çalışmalarımız ise devam etmektedir. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yapılan istişareler sonucunda; Kastamonu yolunun bahçe semti ile Şehitlik arası beton parke yol yapım çalışmaları 2010 yılı içinde başlayacaktır. Adliye Sarayı ve Sosyal Güvenlik bürosu, Halkbank şubesi için çalışmalarımız devam edecektir. Yeni Sanayi Sitesine bir hayırseverimizin katkısı ile yapımına başlanan caminin bu yıl içinde bitirilmesine çalışılacaktır. Futbol sahaları arasına Tenis kortu ve Semt sahaları ışıklandırılmış bir vaziyette Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne yaptırılacaktır. Şu an ödeneği ve keşfi çıkmış durumdadır. Kamu Kurumları, meslek kuruluşları ve derneklerimizin yapacağı işlere katkılarımız devam edecektir yılı içinde belediyemizce yapılması düşünülen hizmetler ise şunlar olacaktır Ada 9 parselde Açık Otopark Ada 1 parselde kamyon garajı 3- Ziya Termen Caddesi üzerinde Kapalı Otopark 4- Ersin Ateş Caddesi üzerinde Düğün Salonu ve İşyerleri kazandırılması 5-44 Ada 2 ve 4 parselde Park Düzenlemesi 6- Enver Paşa Caddesi üzerinde beton parke kaplaması 7-39 Ada 7,8,9,17,18 nolu parsellerde Tatbikat ve Parselasyon Haritalarının Düzenlenmesi

12 -10-6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi gereği belediyelerde denetim yapılmaktadır. Belediyemizin; yıllarını kapsayan idari hesap, iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Yaşar SÜMER tarafından 2004 yılında, tarihleri arası dönem belediyemiz İdari İş ve İşlemlerinin teftişi İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Emin BARDAKÇI tarafından 2008 yılı temmuz ayı içinde gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz 2009 yılı harcamaları ve gelirlerine ait defter ve cetveller Yönetim dönemi hesabı adı altında Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 416 ve 450 nci maddeleri gereğince 2010 yılı şubat ayı içinde Sayıştay Başkanlığı na incelenmek üzere gönderilmiştir. Ayrıca; 2008 yılı Kesin Hesap cetvelleri de Mayıs ayı meclisinde görüşüldükten sonra 2009 yılı haziran ayı içinde Sayıştay Başkanlığına iletilmiştir. 2. AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Bozkurt Belediyesi olarak misyon vizyon ve ilkelerimiz doğrultusunda aşağıda belirtilen 15 alanda belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. o Katılımcı Yönetim o Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi o Ulusal ve Uluslar arası Fonlar o Belediye Mali Yapısı o İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi o Altyapı Çalışmaları o Kentsel Dönüşüm o Sosyal Belediyecilik o Kurumsal Yönetim ve Kurumsal İletişimin Geliştirilmesi o Ulaşım o Kültürel Faaliyetler o Bilişim Teknolojisi o Eğitim o Kentlilik ve Çevre Bilinci o Vizyon Projeleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler o Kararlarında ve uygulamalarında açık belediyecilik anlayışı, o İnsan hakları çerçevesinde sosyal belediyecilik, o İhtiyaca uygun prensibinden hareketle etkin ve verimli belediyecilik, o Uygulama ve karar almada hukuka uygun belediyecilik, o Teknolojiye ayak uydurabilen yenilikçi belediyecilik, o Halkımızın her şeyin en iyisine layık olduğu düşüncesi ile kaliteli belediyecilik, o Hizmet etmede üretken ve çalışkan belediyecilik

13 -11-3.FAALİYETLERE İLİŞKİN VERİLER VE MALİ TABLOLAR A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2009 YILI TAHMİNİ BÜTÇEMİZ(GELİR-GİD.) : ,00 TL MALİ YILI HARCAMALARIMIZ TOPLAM GİDERLER (Personel Giderleri Dahil) : ,60 TL. YATIRIM GİDERLERİ : ,61 TL. % 14 PERSONEL VE SOS.GÜV.KUR. GİDERLERİ : ,79 TL. % 37 MAL VE HİZMET ALIM GİD. : ,17 TL. % 11 yat. CARİ VE SERMAYE TRANSFERLERİ : ,67, TL FAİZ GİDERLERİ : 5.543,36 TL. İMHA EDİLEN ÖDENEK TOPLAMI : ,40 TL TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİMİZ NET : ,41 TL DEVREDEN GELİR ARTIĞI : ,03 TL VERGİ GELİRLERİ : ,57 TL TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : ,04 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖZ.GEL. : ,43 TL (BELDES DAHİL) DİĞER GELİRLER : ,90 TL (İLLER BANKASI HİSSESİ DAHİL) SERMAYE GELİRLERİ : ,47 TL 2010 YILINA DEVREDEN ALACAK TOPLAMI : ,86 TL 2010 YILINA DEVREDEN BÜTÇE EMANETİ : 699,633,76 TL ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GELİR SAY.BÜT.EM: ,19 TL DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU : ,30 TL

14 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2009 YILI TAHAKUK ve TAHSILATINA İLİŞKİN TABLO Kurum Kodu : Kurum Adı : BOZKURT İLÇE BELEDİYESİ 2009 Gelecek Tahsil Bütçe İle Devreden Tahsilattan 2009 Yılı 2009 Yılı Toplam 2009 Yılı Yıla Oranı Gelirin Kodu Açıklama Tahmin Gelir Ret ve Net Tahakkuku Tahakkuk Tahsilatı Devreden Edilen Tahakkuku İadeler Tahsilatı Tahakkuk (%) I II 01 VERGİ GELİRLERİ , , , , ,55 133, , , MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER , , , , ,71 133, , , DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ , , , , ,64 0, , , HARÇLAR ,00 0, , , ,98 0, ,98 0, BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER 0,00 298,38 30,54 328,92 106,22 0,00 106,22 222, TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , , , ,59 400, , , MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0, KURUMLAR HASILATI , , , , ,06 400, , , KİRA GELİRLERİ , , , , ,53 0, , , DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,00 0, , , ,43 0, ,43 0, MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,00 0, , , ,22 0, ,22 0, KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, PROJE YARDIMLARI 0,00 0, , , ,21 0, ,21 0, DİĞER GELİRLER , , , , ,54 16, , , FAİZ GELİRLERİ 1.500,00 0, , , ,88 16, ,38 0, KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR ,00 0, , , ,24 0, ,24 0, PARA CEZALARI ,00 0, , , ,94 0, ,94 550, DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 0, , , , ,48 0, , , SERMAYE GELİRLERİ ,00 0, , , ,47 0, ,47 0, TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ ,00 0, , , ,47 0, ,47 0, TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-09 RED VE İADELER (-) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, VERGİ GELİRLERİ -620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ -310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER GELİRLER -310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOPLAM , , , , ,58 550, , ,86 91

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 1 Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2 KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 3 4 Yayın Kurulu Mustafa UZUNLAR M.Fatih ERTAŞ «etin CANLI Mehmet DEMİRKOL Harun ERYILMAZ Mehmet DEMİR Yapım Kahramanmaraş

Detaylı

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri;

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri; SAYFA-1 EVRENSEKİZ Değerli Meclis Üyeleri; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesine istinaden Belediyemiz çalışmalarına ait mesai raporlarının Başkanlıkça hazırlanmış ve huzurlarınıza getirilmiş bulunan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2014 www.kartepe.bel.tr T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,

Detaylı

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan;

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan; A- Misyon ve Vizyon Misyon; Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, Yöneten-yönetilen ayrımı yerine, yurttaşları bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda,

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 MART AYDIN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 Sayfa 1 AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2012 1 2 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Mesai Arkadaşlarım, Beykoz Belediye Başkanlığı olarak, bürokratik işlemlerden ziyade, vatandaş odaklı güleryüzlü hizmet anlayışını

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde son yıllarda kamu yönetimi alanında yaşanan hızlı değişim devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarında da büyük değişimler yarattı. Bu bağlamda anayasamızın sosyal devlet ilkesi

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı