İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon-Vizyon... 1 B-Yetki Görev ve Sorumluluk... 1 C-İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknoloji Kaynakları İnsan Kaynakları 5 5.Sunulan Hizmetler 5 6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 10 D-Diğer Hususlar 2.AMAÇ VE HEDEFLER A-İdari Amaç ve Görevler B-Temel Politikalar ve Öncelikler 10 C-Diğer Husular 3.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B-Performans Bilgileri 21 4.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN A-Üstün Yönler 37 B-Zayıflıklar 38 C-Değerlendirme 38

2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bozkurt Belediye Başkanlığı olarak 2009 yılı İdari faaliyet raporunu bilgilerinize sunuyorum. Geçtiğimiz bir yıllık dönemde başkanlığımızca mutat çalışmalara devam edilmiştir. Belediye Kanunu uyarınca yapılması öngörülen hizmetler verilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmalara ilaveten diğer kurum ve kuruluşların ilçemize yapacağı hizmetler takip edilmiştir. Bunun yanında sosyo-kültürel faaliyetlere öncülük edilmiş, sergi ve fuarlara katılım sağlanmıştır. Belediyemizin faaliyetleri ile ilgili ayrıntılara belediyemiz birimleri itibari ile icraatlar olarak aşağıda değinilecektir yılı ve daha sonraki yıllarda da kıt imkânlara rağmen hizmetlerimizin en iyi şekilde ve halkımıza en yakın yerde sunulduğunu bildirir, hepinize saygılar sunarım. Engin CANBAZ Kastamonu-Bozkurt Belediye Başkanı

3 -1-1.GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Misyon: Avrupa Birliği ve ileri dünya ülkeleri düzeyinde hizmet kalitesini sunmak, halk ile iç içe katılımcı bir şekilde, halkın isteklerine cevap verebilen yerel bir yönetim tarzı oluşturmaktır. Belediye sınırları içerisindeki belde sakinlerinin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak aynı zamanda şehrimize zorunlu ya da gezi amaçlı gelenlerin gereksinimlerini ve karşılaşacağı problemleri çözmek. Bu amaçla 5393 sayılı belediye kanununun verdiği görev ve yetkiler dahilinde 14 ve 15. maddelerde ayrıntılı olarak belirtilen imar, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemi,çevre ve çevre sağlığı, katı atık zabıta, itfaiye, acil yardım ve kurtarma,ambulans, defin ve mezarlık, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar vb. hizmetleri Bozkurt halkına sunmaktır.ilçe halkının kültürel sosyal, ekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunup, paydaşlarının gereksinimleri ve sosyal haklarını üst seviyede sağlamaya çalışarak aktiviteli, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan, içinde yaşayanların keyif aldığı, gurur duyduğu dışardan gelenlerin imrendiği bir merkez yapmaktır. Katılımcılığı ve birlikteliği sağlayarak hizmetlerin kaliteli ve kalıcı olmasını, memnuniyet arz etmesini sağlamak, eğitime destek vererek eğitim düzeyi yüksek insanların yetişmesini sağlamak ve teknoloji ile uyumlu bir belde yaratmaktır. Vizyon: Belediyecilik hizmetlerinde kalifiye elemanların çalıştığı, teknolojiyi takip eden, yenilikleri öğrenen, araştırmacı, şeffaf, katılımcı, adil bir belediye yönetimi ile kentin fiziki, sosyal, kültürel, ve ekonomik kalkınmasını sağlayıcı AB normlarını yakalamaya yakın çalışmalarda bulunmaktır. B-Yetki Görev ve Sorumluluklar Belediyemizin görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanunu MADDE 14. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

4 Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. -2-

5 -3- o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. C-İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı Bozkurt Belediyesi 2002 yılından bu tarafa Merkez Mahallesi, Hürriyet Caddesinde 200 m2 lik alan üzerinde kurulu 1 zemin, 3 kattan oluşan hizmet binasında; Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri, Zabıta ve bağlı hizmet birimleri ile görev yapmakta olup, İtfaiye, Ulaştırma ve Garaj hizmetleri ise Yeni sanayi Sitesindeki Hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun yanında terminal ve istihdam amaçlı binalar, misafirhane binaları, spor ve sosyo-kültürel amaçlı tesisler v.b. de bulunmaktadır. 3 adet binek, 16 adet hizmet aracı ve iş makineleri ile hizmet edilmeye çalışılmakta olup, araç parkının imkanlar ölçüsünde yenilenmesine ihtiyaç vardır.

6 2-Örgüt Yapısı -4- BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİ : 9 ÜYE : 5 ÜYE MÜDÜRLÜKLER : 6 ADET BOZKURT HALKI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE ENCÜMENİ BELEDİYE ŞİRKETİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İDARİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TEKNİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜD. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜD. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA BİRİMİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. İTFAİYE BİRİMİ ULAŞTIRMA BİRİMİ

7 -5-3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemizde tüm birimler yerel ağ bağlantılı internetten yararlanmaktadır, bunun dışında birimlerimizde netcad, dialog, oska ihale paket proğramları ile Linux işletim sistemli ve Wındows tabanlı Olgu Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Şirketine ait belediye programları kullanılmaktadır.1 Adet Ana Makine(server) 10 Adet masa üstü ve 1 adet taşınabilir bilgisayar, su saat üzerlerini yazmak üzere 2 adet el terminali mevcuttur. Tahsilat işlemlerini kolaylaştırmak üzere Ziraat Bankası ile anlaşma yapılarak Post makinesi üzerinden kredi kartı ile tahsilat işlemleri başlatılmış, mükelleflere kolaylık sağlanmıştır yılında e-belediye sistemine geçiş planlanmakta, mükelleflerin internet üzerinden ödeme yapma kolaylığı getirilmesi planlanmaktadır. İlçemize ve belediyemize ait haberler internet üzerinden ve cep mesaj sistemi yolu ile duyurulmaktadır. Kentte yayınlanmakta olan yerel gazetelerden ve üye olunan süreli yayınlardan bütün birimler faydalanmaktadır. 1 Adet santral, 1 Adet cep telefonu, 14 Adet dış hatlı telefon, 3 adet telsiz kullanılmaktadır. 4-İnsan Kaynakları Bozkurt Belediyesi 2009 yılı itibariyle; 8 Geçici işçi, 22 kadrolu işçi olmak üzere toplam 30 işçi ve 17 memurdan oluşan 47 personeli ile hizmet vermektedir. Ayrıca İşkur işbirliği ile; Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında proje yapılarak 6 aylık süre ile uygulanmak üzere 10 kişi istihdam edilmiştir. 5-Sunulan Hizmetler 1-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: Yazı İşleri Müdürlüğü nün temel görevi Başkanlık, Belediye Meclisi ve Encümeni nin sekretaryası, genel evrak hizmetlerini yürütmektir. Bunun yanında evlenme ve ihale yoluyla alım ve satım hizmetleri de gerçekleştirilmektedir.2009 yılında 36 çiftin evlendirme işlemleri tamamlanmış, düzenlenen Yetimler Haftasında hayırseverlerin de katkıları ile 66 yetime giyim yardımı yapılmıştır. Bunun yanında ilçemizin tanıtımını amaçlayan ve bu amaçla bastırılan kitap ve broşürlerin dağıtımı devam etmiş, yeni broşür ve kitap basımına ihtiyaç duyulmuştur. Yeni kitap ve broşür bastırma hazırlıkları ise devam etmektedir. Spor kulübümüzün voleybol takımı sayesinde ilçemiz spor salonu ve dış sahalarda NTV spor kanalından canlı yayın gerçekleştirilmiş, spor programlarında ilçemizin ismi duyurulmuştur. Bunun yanında ramazan ayında hafta sonlarında Tasavvuf musikisi ve mehter takımı davet edilerek ramazan akşamlarında halkımıza konser verilmiştir. Ankara ve İstanbul da düzenlenen fuar ve sergilere esnaflarımızın katılımı sağlanmıştır. Emekliler, esnaflar, hanımlar ve gençlerle bilgilendirme ve istişare toplantılarına devam edilmiş, Geleneksel olarak Ramazan ve Kurban Bayramının 3 ncü günü düzenlenen pilav şöleni esnaflarımızın katkılarıyla yapılmıştır. Her yıl temmuz ayının 3 ncü haftası gerçekleştirilen Bozkurt-Yakaören Kültür ve Deniz şenlikleri Bozkurt Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

8 -6- Okul öğrencilerinin de katıldığı temizlik kampanyalarına devam edilmiş, plastik, cam ve kağıt türevli atıkların farklı çöp konteynırlarına konarak çöplerin ayrı ayrı atılarak toplanması için özendirme faaliyetleri yapılmıştır. Spor Faaliyetlerinde ise; 2009 yılında ekonomik kriz ve sponsorların reklam vermekten vazgeçmeleri üzerine sezon zor şartlarda bitirilmiştir. Takımımız Aroma Erkekler 1 nci ligindeki 3 ncü sezonunda ligi 11 nci sırada tamamlamıştır. Teledünya Türkiye Kupasında üstün bir başarı göstererek yarı-final oynamış ve Kupada Türkiye 4 üncüsü olmuştur. Ayrıca İddaa oyun programında 10 defa yer almış, Ntv spor ve diğer televizyonlarından canlı yayınlarla birlikte memleketimizin tanıtımına katkıda bulunulmuştur. Futbolda; 1 nci amatör kümede sezonunda takımız ligi 2 nci sırada tamamlamıştır. Yıldız futbol takımı ve A gençler de ligi 2 nci sırada bitirmişler, B genç takımı şampiyon olarak tamamlamıştır. AB projeleri ve belediyecilikle ilgili toplantı ve seminerlere katılınmış ve gerektiğinde personel görevlendirilmiştir. 4 ayrı kameradan bir merkezde toplanan görüntülerle belediyemize ait internet adresinden ilçemizden 24 saat canlı yayın gerçekleştirilmekte, yapılan ve yapılacak olan etkinlikler, haber ve duyurular, bunlarla ilgili görüntüleri internet sitemize üye Türkiye ve dünyadaki tüm hemşerilerimiz izleme imkânına sahip bulunmaktadır.bunun haricinde adlı ikinci bir internet sitemiz daha mevcuttur. Meclis Çalışmaları: Belediye Meclisi, 2009 yılında her ayın ilk haftası toplantısını yapmış ve 2009 yılı içinde 13 oturum,13 birleşim gerçekleşmiş, bu toplantılarda 33 adet karar alınmıştır. Encümen Çalışmaları: Belediye Encümeni, 2009 yılı içersinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri dairesinde genellikle pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada 2 gün, senede 31 toplantı yapmış, bu toplantılarda 61 karar alınmıştır. Umumi Evrak İşleri: 2009 yılı içersinde Belediyemize muhtelif daire ve müesseselerden 209 adet evrak gelmiş, kayıt muameleleri yapıldıktan sonra ilgili servislere sevk edilmiştir. Buna mukabil diğer dairelere ve müesseselere Belediyemiz tarafından 286 adet evrak gönderilmiştir. Hukuk işleri: Belediyemize ait davalar; norm kadromuzda Avukat kadrosu bulunmadığından dava başı anlaşma sistemi ile yürütülmektedir. Davalarımıza şu an için Av. Hüseyin Ölçer, ve Aykut Göksel tarafından, alacak davalarına ise Av. Eşref Şefik Tetik tarafından bakılmaktadır. Bazı idari davalar ise personelimiz eliyle takip edilmektedir. Norm kadromuzda Avukat kadrosunun olmaması sebebi ile sıkıntılarla karşılaşılmakta olup, birim müdürlükleri kadrosunun bir tanesinin veyahut şeflik kadrolarının bir tanesinin yerine Avukat kadrosu verilmesi halinde belediyemizin ve dolayısıyla halkımızın hak kaybına uğraması engellenecektir.

9 İlköğretim Okulu ve Çok Programlı Lise öğrencilerinden oluşturduğumuz Belediye Bandomuz resmi bayram günlerinde ve belediyemiz etkinlikleri ile diğer belediye ve kuruluşların etkinliklerinde de hizmetini sürdürmektedir. Bandoda sürekli değişen öğrenci sirkülasyonu sebebi ile öğrencilerin sürekli eğitime ihtiyaçları olup, hocası nezaretinde çalışmalar devam etmektedir MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ: Bütçe harcama ve gelirlerle ilgili bilgiler; 2009 YILI TAHMİNİ BÜTÇEMİZ(GELİR-GİD.) : ,00 TL MALİ YILI HARCAMALARIMIZ TOPLAM GİDERLER (Personel Giderleri Dahil) : ,60 TL. YATIRIM GİDERLERİ : ,61 TL. % 14 PERSONEL VE SOS.GÜV.KUR. GİDERLERİ : ,79 TL. % 37 MAL VE HİZMET ALIM GİD. : ,17 TL. % 11 yat. CARİ VE SERMAYE TRANSFERLERİ : ,67, TL FAİZ GİDERLERİ : 5.543,36 TL. İMHA EDİLEN ÖDENEK TOPLAMI : ,40 TL TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİMİZ NET : ,41 TL DEVREDEN GELİR ARTIĞI : ,03 TL VERGİ GELİRLERİ : ,57 TL TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : ,04 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖZ.GEL. : ,43 TL (BELDES DAHİL) DİĞER GELİRLER : ,90 TL (İLLER BANKASI HİSSESİ DAHİL) SERMAYE GELİRLERİ : ,47 TL 2010 YILINA DEVREDEN ALACAK TOPLAMI : ,86 TL 2010 YILINA DEVREDEN BÜTÇE EMANETİ : 699,633,76 TL ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GELİR SAY.BÜT.EM: ,19 TL DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU : ,30 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe emaneti içinde oransal olarak Hastanelere olan borçlar, sokak aydınlatmaları ( ,00 TL) ile ilgili borçlar büyük yer tutmaktadır.2008 yılında başlayan ekonomik kriz sebebi ile belediyemizin yıllardır ilk defa sosyal güvenlik ve diğer devlet kuruluşlarına borcu oluşmuş, sosyal güvenlik kurumuna olan borç yapılandırılmıştır. Gelirler olarak da gelirleri tahsil etme zorluğu devam etmektedir. Alacaklar için bir avukata yetki verilerek icra-haciz işlemlerine başlanmış, bir kısım alacak tahsil edilmiş, diğer alacakları tahsil işlemleri devam etmektedir. Yine tahsilatı hızlandırabilmek için kredi kartı ile tahsilat için post makinesi kurulmuş, abonelere ön ödemeli su sayacı taktırma çalışmaları hızlandırılarak, bugüne kadar 490 adet elektronik su sayacı takılmıştır. Vergi gelirlerinde tahsilat oranı 2009 yılında % 88, su tahsilat oranı ise % 77, olarak gerçekleşmiştir. Gelirlerin tümündeki tahsilat oranı ise % 91 dir.

10 -8- Yatırım ve diğer giderlerdeki artışlar, belediye gelirlerinin artırılmamasına paralel olarak giderlerin artması, bütçe içindeki yatırım payının azalmasına, belediyelerde hizmetlerin zorlukla yürütülmesine sebep olmaktadır. Belediyemizde Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır malların tamamına yakını taşınır mallar hesabına kaydedilmiştir. 3-ZABITA BİRİMİ: Zabıta birimi bünyesinde 1 Adet Zabıta komiseri, 2 Adet Zabıta Memuru, 2 adet görevlendirme yoluyla işçi personel ile beldenin ve belde halkının sağlık ve huzur ortamını sağlamak amacıyla çalışılmaktadır. İlçemizde bulunan işyerleri özellikle halk sağlığını yakından ilgilendiren lokanta, kahvehane, pastane, fırın, kasap, balıkçı, berber, vb. gibi yerler sürekli denetim altında tutulmakta ikaz edilmekte veya yasal işlem yapılmaktadır. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü gibi kurumlarla koordineli çalışmalar yapılarak, kurulan komisyonlarla ortak hareket edilerek denetimler sürdürülmektedir. Zabıta ekiplerimiz tarafından şehir içinde işyerleri, araçlar ve seyyar satıcılarla ilgili gerekli tertip ve düzeni sağlamak için çalışmalar yapılmakta, kusurlu işyerleri, uygunsuz yerlerde satış yapan seyyar satıcılar uyarılmakta, uymayanlara işlem yapılmaktadır.2009 yılı içinde 16 işyerine İşyeri açma ruhsatı, 83 işyerine Hafta tatili çalışma ruhsatı düzenlenmiş, 14 adet zabıt varakası tutulmuştur Sayılı Belediye Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu nun yürürlüğe girmesi ile görev ve sorumluluklarımız daha da artmış bulunmaktadır. 2 adet Çöp kamyonu 1 adet vidanjör ve 6 personel ile temizlik hizmeti verilmektedir. Gereken yerlere çöp konteynırları ve bidonları, sigara izmarit kutuları, uyarı levhaları konulmuş, yaz döneminde poşetle çöp toplama uygulaması yapılmıştır. Larva ve uçkun ilaçlamalarına devam edilerek vatandaşların haşere tarafından rahatsız edilmesi engellenmeye çalışılmıştır. Adresle ilgili sorulara gereken cevaplar verilmiştir. 4-İTFAİYE BİRİMİ: İtfaiye biriminde İtfaiye onbaşı olarak 1 adet personel bulunmakta, şöför ve işçi personel birlikte sıra ile nöbet tutmakta ve bu şekilde yangınlara müdahale edilmektedir. Belediyemize norm kadro ile verilen itfaiye çavuşu ve itfaiye eri kadroları boş bulunmaktadır. Birimde 2 adet itfaiye aracı ile hizmet verilmektedir.2009 yılında 4 ü bina, 7 si samanlık, 4 dönüm orman olmak üzere olmak üzere 12 yangına müdahale edilmiş, gerekli raporlar tanzim edilmiştir. Kazalara karşı acil müdahale malzemelerine ihtiyaç olup, bütçe imkânları doğrultusunda temin edilmeye çalışılacaktır. Bu yıl mart ayının 3 ncü haftasında 30 metre merdivenli itfaiye ise Almanya dan bağış yolu ile kazandırılmıştır. 10-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: 2009 yılında Fen işlerince 26 inşaat ruhsatı 17 adet iskan ruhsatı verilmiş bulunmaktadır. Bu inşaatların kanalizasyon ve su bağlantıları da yapılmıştır. Gerekli imar plan tadilatları yapılarak düzenlemeler sayısal ortama aktarılmıştır. Yapılan Hizmetlerimizi sayacak olursak; 1-Yeni Mahalleye su sağlamak üzere sondaj çalışması yaptırıldı.3 lt/sn 2-Sıraca sentinde 700 metre yol betonlaması. 3-Şen mahallede 250 metre yol betonlaması ve mezarlıklara istinad duvarı yapımı. 4-Yüksek Mahalle başaran semti ile Yukarı Hene semtine yol açıldı. 5-Hamza Mahallesi Bayram yeri önüne betonlama yapıldı. 6-Mahallelerin yol çalışmalarına devam edildi.

11 -9-7-Kalaycı Sokakta 500 metre, sınarcık küme evlerinde 200 metre, Hamza Caddesi Güngören sokakta 300 metre, Çetin sokakta 150 metre yol betonlaması yapıldı. 8-Sınarcık Parkı(Yüksekokul alanı)na istinad duvarı yapımı tamamlandı. 9-Yılmaz Köprüsüne bir hayırsever hemşerimizin de katkıları ile ek köprü ve kavşak düzenlemesi yapımları. 10-Yılmaz caddesine beton kanalizasyon, Hastane Caddesi ve çevresine 8500 m2 beton parke döşenmesi ve tretuvar çalışması. 11-Havuzlubahçe Tesisi içine Mini Golf Sahası yapımı. 12-Büyük kısmı bağış yolu ile olmak üzere Cenaze Nakil Aracı alımı. 13-Merkez Cami yanında çevre düzenlemesi. 14-Dumlupınar Caddesinde 1500 m2 beton parke yenileme çalışması. 15-Türkiye İş kurumuyla yapılan işbirliği ile Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında 6 ay süreliğine 10 kişi istihdam edilmesi. 16-Kasaplarımızın ve Et üreticilerimizin kullanımları için Ziya Termen Caddesi üzerinde Ahır kiralandı. 17-Çakmak Sokaktan Kastamonu yoluna kadar kanalizasyon döşendi, ayrıca Kasatmonu yolu ile Yüksel Caddesi arasına 700 metre yol açıldı. 18-Türk tarih Meydanı çevresine diğer işyerlerini tamamlar nitelikte trampa yolu ile yeni işyerleri yaptırılmasına başlanmış, 2010 yılı içinde bitirilmesi planlanmıştır. 19-Nüfus artırma çalışmalarına devam edilmiş, ilçemiz için önemli bir norm olan 5 bin eşik değerinin üzerine çıkılmaya çalışılmış, fakat nüfus rakamı te kalmıştır. Belediye Hizmetleri dışında; ilçemize Yüksekokul kazandırma çalışmaları için; Spor Kulübümüz, Esnaf Odamız ve Eğitim amaçlı derneğimiz ile işbirliği, diğer siyasi ve bürokratik kişilerle lobi çalışması yapıldı ve ilçemizde yapılacak olan Yüksekokula resmiyet kazandırıldı. Okul ve yurt binasının Avrupa Birliği nden hibe yolu ile yapılması için Bozkurt Eğitim Gönüllüleri Derneği ile işbirliği yapılarak proje yapılmış, Avrupa Birliği nin ilgili birimine sunulmuştur. Kısa bir süre sonra sonucu alacağımızı ümit etmekteyiz. Fatih İlköğretim Okulu binasının yapımı için hızlandırma, anaokulu için yer tahsis ve etüd çalışmalarına devam edilmiştir. Hastanemizin Diyaliz bölümüne bağış yolu ile diyaliz arabası kazandırılmıştır. Ek bina kazandırma çalışmalarımız ise devam etmektedir. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yapılan istişareler sonucunda; Kastamonu yolunun bahçe semti ile Şehitlik arası beton parke yol yapım çalışmaları 2010 yılı içinde başlayacaktır. Adliye Sarayı ve Sosyal Güvenlik bürosu, Halkbank şubesi için çalışmalarımız devam edecektir. Yeni Sanayi Sitesine bir hayırseverimizin katkısı ile yapımına başlanan caminin bu yıl içinde bitirilmesine çalışılacaktır. Futbol sahaları arasına Tenis kortu ve Semt sahaları ışıklandırılmış bir vaziyette Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne yaptırılacaktır. Şu an ödeneği ve keşfi çıkmış durumdadır. Kamu Kurumları, meslek kuruluşları ve derneklerimizin yapacağı işlere katkılarımız devam edecektir yılı içinde belediyemizce yapılması düşünülen hizmetler ise şunlar olacaktır Ada 9 parselde Açık Otopark Ada 1 parselde kamyon garajı 3- Ziya Termen Caddesi üzerinde Kapalı Otopark 4- Ersin Ateş Caddesi üzerinde Düğün Salonu ve İşyerleri kazandırılması 5-44 Ada 2 ve 4 parselde Park Düzenlemesi 6- Enver Paşa Caddesi üzerinde beton parke kaplaması 7-39 Ada 7,8,9,17,18 nolu parsellerde Tatbikat ve Parselasyon Haritalarının Düzenlenmesi

12 -10-6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi gereği belediyelerde denetim yapılmaktadır. Belediyemizin; yıllarını kapsayan idari hesap, iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Yaşar SÜMER tarafından 2004 yılında, tarihleri arası dönem belediyemiz İdari İş ve İşlemlerinin teftişi İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Emin BARDAKÇI tarafından 2008 yılı temmuz ayı içinde gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz 2009 yılı harcamaları ve gelirlerine ait defter ve cetveller Yönetim dönemi hesabı adı altında Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 416 ve 450 nci maddeleri gereğince 2010 yılı şubat ayı içinde Sayıştay Başkanlığı na incelenmek üzere gönderilmiştir. Ayrıca; 2008 yılı Kesin Hesap cetvelleri de Mayıs ayı meclisinde görüşüldükten sonra 2009 yılı haziran ayı içinde Sayıştay Başkanlığına iletilmiştir. 2. AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Bozkurt Belediyesi olarak misyon vizyon ve ilkelerimiz doğrultusunda aşağıda belirtilen 15 alanda belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. o Katılımcı Yönetim o Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi o Ulusal ve Uluslar arası Fonlar o Belediye Mali Yapısı o İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi o Altyapı Çalışmaları o Kentsel Dönüşüm o Sosyal Belediyecilik o Kurumsal Yönetim ve Kurumsal İletişimin Geliştirilmesi o Ulaşım o Kültürel Faaliyetler o Bilişim Teknolojisi o Eğitim o Kentlilik ve Çevre Bilinci o Vizyon Projeleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler o Kararlarında ve uygulamalarında açık belediyecilik anlayışı, o İnsan hakları çerçevesinde sosyal belediyecilik, o İhtiyaca uygun prensibinden hareketle etkin ve verimli belediyecilik, o Uygulama ve karar almada hukuka uygun belediyecilik, o Teknolojiye ayak uydurabilen yenilikçi belediyecilik, o Halkımızın her şeyin en iyisine layık olduğu düşüncesi ile kaliteli belediyecilik, o Hizmet etmede üretken ve çalışkan belediyecilik

13 -11-3.FAALİYETLERE İLİŞKİN VERİLER VE MALİ TABLOLAR A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2009 YILI TAHMİNİ BÜTÇEMİZ(GELİR-GİD.) : ,00 TL MALİ YILI HARCAMALARIMIZ TOPLAM GİDERLER (Personel Giderleri Dahil) : ,60 TL. YATIRIM GİDERLERİ : ,61 TL. % 14 PERSONEL VE SOS.GÜV.KUR. GİDERLERİ : ,79 TL. % 37 MAL VE HİZMET ALIM GİD. : ,17 TL. % 11 yat. CARİ VE SERMAYE TRANSFERLERİ : ,67, TL FAİZ GİDERLERİ : 5.543,36 TL. İMHA EDİLEN ÖDENEK TOPLAMI : ,40 TL TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİMİZ NET : ,41 TL DEVREDEN GELİR ARTIĞI : ,03 TL VERGİ GELİRLERİ : ,57 TL TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : ,04 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖZ.GEL. : ,43 TL (BELDES DAHİL) DİĞER GELİRLER : ,90 TL (İLLER BANKASI HİSSESİ DAHİL) SERMAYE GELİRLERİ : ,47 TL 2010 YILINA DEVREDEN ALACAK TOPLAMI : ,86 TL 2010 YILINA DEVREDEN BÜTÇE EMANETİ : 699,633,76 TL ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GELİR SAY.BÜT.EM: ,19 TL DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU : ,30 TL

14 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2009 YILI TAHAKUK ve TAHSILATINA İLİŞKİN TABLO Kurum Kodu : Kurum Adı : BOZKURT İLÇE BELEDİYESİ 2009 Gelecek Tahsil Bütçe İle Devreden Tahsilattan 2009 Yılı 2009 Yılı Toplam 2009 Yılı Yıla Oranı Gelirin Kodu Açıklama Tahmin Gelir Ret ve Net Tahakkuku Tahakkuk Tahsilatı Devreden Edilen Tahakkuku İadeler Tahsilatı Tahakkuk (%) I II 01 VERGİ GELİRLERİ , , , , ,55 133, , , MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER , , , , ,71 133, , , DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ , , , , ,64 0, , , HARÇLAR ,00 0, , , ,98 0, ,98 0, BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER 0,00 298,38 30,54 328,92 106,22 0,00 106,22 222, TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , , , ,59 400, , , MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0, KURUMLAR HASILATI , , , , ,06 400, , , KİRA GELİRLERİ , , , , ,53 0, , , DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,00 0, , , ,43 0, ,43 0, MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,00 0, , , ,22 0, ,22 0, KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, PROJE YARDIMLARI 0,00 0, , , ,21 0, ,21 0, DİĞER GELİRLER , , , , ,54 16, , , FAİZ GELİRLERİ 1.500,00 0, , , ,88 16, ,38 0, KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR ,00 0, , , ,24 0, ,24 0, PARA CEZALARI ,00 0, , , ,94 0, ,94 550, DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 0, , , , ,48 0, , , SERMAYE GELİRLERİ ,00 0, , , ,47 0, ,47 0, TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ ,00 0, , , ,47 0, ,47 0, TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-09 RED VE İADELER (-) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, VERGİ GELİRLERİ -620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ -310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER GELİRLER -310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOPLAM , , , , ,58 550, , ,86 91

15 2009 BÜTÇE GİDERLERİNE İLİŞKİN TABLO -13- BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ Kurum Kodu : Kurum Adı : BOZKURT İLÇE BELEDİYESİ 2009 Geçen Ek ve Aktarmayla Sonraki Bütçe İle Net Bütçe Bütçe Ödenek İptal Kurumsal Fonksiyonel Fins. Ekonomik Yıldan Olağanüstü Hesap Adı Verilen Eklenen Düşülen Ödenen Bütçe Yıla Ödeneği Gideri Üstü Edilen Kod Kod Kodu Kod Devreden Verilen Gideri Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Harcama Ödenek Ödenek Ödenek (+) (-) Ödenek DİĞER PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,19 0, ,81 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,74 0, ,26 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,50 0,00 82,50 0, GÖREV GİDERLERİ 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0, HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,72 0, ,28 0, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0, ,00 0, ,00 0, , , ,89 0,00 349,11 0,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0, , , , ,78 0, ,22 0, PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0, ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0, ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, İŞÇİLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,50 0, ,50 0, GEÇİCİ PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, İŞÇİLER 0, ,00 0,00 500,00 0, , , ,96 0, ,04 0, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,15 0, ,85 0, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,55 0, ,45 0, HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0, , ,63 977,87 977,87 0, ,76 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,22 0, ,78 0, İŞÇİLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,15 0, ,85 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,39 0,00 644,61 0, İŞÇİLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,56 0,00 298,44 0, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 20,00 0, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,04 0, ,96 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 352,00 352,00 0, ,00 0, GÖREV GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0, , , , ,17 0, ,83 0, HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,20 0, ,80 0,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 0, ,00 0, ,00 0, , , ,82 0, ,18 0,00

16 GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 900,00 102,00 0,00 0,00 0,00 102,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0, ,00 0, , , , , ,77 0, ,23 0, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0, ,00 0, , , , , ,35 0, ,65 0, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0, , , , , ,98 0, ,02 0, YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0, ,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0, ,00 312,00 0,00 0,00 0,00 312,00 0, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 500,00 0, , , ,75 0,00 43,25 0, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,37 0, , , ,01 0, ,36 0, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,36 0, ,64 0, GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,27 0, ,73 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,38 0, ,62 0, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,95 0, ,05 0, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,31 0, ,69 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,18 0, ,82 0, GÖREV GİDERLERİ 0, ,00 0, , , , , ,09 0, ,91 0, HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,72 0, ,28 0, MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0, ,60 0, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0, ,00 0, , , , , ,37 0, ,63 0, GÖREV ZARARLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,48 0,00 936,52 0, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0, ,00 0,00 0, ,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0, , , , , ,16 0,00 821,84 0, YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0, ,00 0,00 0, ,00 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0, PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0, ,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00

17 YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0, ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0, İŞÇİLER 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0, ,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,30 0, ,70 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 500, , , ,85 0,00 876,15 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,80 0,00 28,20 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 500,00 0, , , ,66 0,00 613,34 0, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 2,00 0, ,00 0, , , ,52 0,00 266,48 0, PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0, ,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,79 0, ,21 0, HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAHALLİ İDARE YARDIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,98 0, ,02 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,34 0, ,66 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,78 0, ,22 0, YOLLUKLAR 0,00 451,00 0,00 0,00 0,00 451,00 0,00 0,00 0,00 451,00 0, HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,48 0, ,52 0, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0, ,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,12 0, ,88 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,71 0, ,29 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,25 0, ,75 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,81 0, ,19 0, GÖREV GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,73 0,00 402,27 0,00

18 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0, ,00 0, , , ,22 0, ,78 0, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0, ,00 0, ,00 0, , , ,12 0,00 809,88 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MEMURLAR 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, İŞÇİLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,40 0, ,60 0, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0, İŞÇİLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,79 0, ,21 0, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,22 0, ,78 0, MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 789,00 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0, PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0, ,60 0, HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 730,00 0, , , ,00 0,00 10,00 0,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 730, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0, ,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,40 0,00 64,60 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 TOPLAM 0, ,00 0, , , , , ,60 0, ,40 0,00

19 -21-3-Mali Denetim Sonuçları Mahalli İdareler Yönetmeliği nin nci maddeleri gereğince Yönetim Dönemi Hesabına ait defter ve cetveller incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Ayrıca Belediyemiz İdari İş ve İşlemlerinin teftişi 2004 yılından 2008 yılı temmuz ayına kadar İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Emin BARDAKÇI Tarafından yapılmıştır.tenkit ve tavsiye edilen hususlara dikkat edilmektedir. 1. KATILIMCI YÖNETİM : HEDEFLER ve FAALİYETLER: B-Performans Bilgileri 1.1. Kent Konseyi kurulması. ( Yazı İşleri ) FAALİYETLEER YIL Kent Konseyi kurulması Kurulması Kurulamadı 1.2. Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.( Yazı İşleri) FAALİYETLER YIL Kamuoyu yoklaması Gerektiğinde lokal kamuoyu yoklaması yapılması 1 Kere/Yıl İhtiyaç durumunda yapılacaktır. Yapılmadı Kamuoyu yoklaması gerektirecek proje olmadığından yapılmamıştır. Nüfus hareketleri ve Adrese dayalı nüfus kayıtlarının eksik olup olmadığına dair bir anket çalışması yaptırılmıştır. İhtiyaç görülmemiştir. 1.3.Kamu ve özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi. (Yazı İşleri ) FAALİYETLER YIL Kurumlar arası altyapıya yönelik toplantı yapılması Sosyal işlerle ilgili kurumlar arası toplantı İdari işlerle ilgili kurumlar arası 1 Kere/Yıl Sayı Yapıldı 10 Kere/Yıl Sayı Yapıldı

20 koordinasyon toplantılarının yapılması Vilayet-Belediye Tapu Kadastro- Belediye İlgili STK- Belediye Muhtarlık- Belediye Halkı bilgilendirme toplantıları 2 Kere/Yıl 2 Kere/Yıl 3 Kere/Yıl 2 Kere/Yıl 4 Kere/Yıl 4 Kere/Yıl Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı 2. KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ : 2.1. Yatırımcı kurum ve kuruluşların teşviki.( Fen İşleri ) FAALİYETLER YIL Arsa temini Gerektiğinde Arsa temininde sıkıntı var. Plan düzenlemelerinin yapılması İhtiyaca Göre Revizyon Gerekli imar plan tadilatları yapıldı Altyapı yatırım desteği sağlanması Gerektiğinde Herhangi bir yatırımcı kuruluş tarafından talep olmamıştır. 3. ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLAR : 3.1. Proje geliştirme çalışmalarının yapılması..(tüm Birimler ) FAALİYETLER YIL Proje havuzu oluşturulması 3 Proje / Yıl 1-Türk Tarih Meydanı düzenleme ve işyeri kazandırma. 2-Park düzenlemesi ve düğün salonu yapımı 3-kamyon garajı 4-Açık ve kapalı otopark. 5-beton parke kaplama 3.2. Çalışma ekibinin belirlenmesi. ( Başkan ve Birim Amirleri) FAALİYETLER YIL Sorumluların tespiti STK ve diğer kurumlarla koordinasyonun sağlanması 2008 Görevlendirme Adem ATATEPE-Ramazan AKÇINAR Tüm Oranı %100 Projeler 3.3. Uluslar arası fonlardan yararlanma.( Proje Sorumluları) FAALİYETLER YIL

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon-Vizyon... 1 B-Yetki Görev ve Sorumluluk... 1 C-İdareye İlişkin Bilgiler... 3 1.Fiziksel Yapı... 3 2.Örgüt Yapısı... 4 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları... 5 4.İnsan

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 2

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 2 İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon-Vizyon... 2 B-Yetki Görev ve Sorumluluk... 2 C-İdareye İlişkin Bilgiler... 4 1.Fiziksel Yapı... 4 2.Örgüt Yapısı... 5 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları... 6 4.İnsan

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon-Vizyon... 1 B-Yetki Görev ve Sorumluluk... 1 C-İdareye İlişkin Bilgiler... 3 1.Fiziksel Yapı... 3 2.Örgüt Yapısı... 4 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları... 5 4.İnsan

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV Kurumsal 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: 18-01-2016 13:09 Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden. . Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri. 9

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri. 9 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ.. 5 01 Personel Giderleri. 9

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu 2015 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 SUNUŞ 5018 Sayılı

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı