Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu"

Transkript

1 Language Studies International Tan t m Bro ürü 2013 Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA 1

2 2 Ho Geldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido 40 y l a k n süredir ba ar l bir ekilde dil e itimi vererek, dünya çap nda binlerce ö renciyi memnun ediyoruz. LSI merkezleri, dil e itimi için mükemmel bir ortam sa lar. Bütün ö retmenlerimiz yüksek düzeyde ilgi ve özen gösterip sizin amaçlar n za ula man za yard mc olur. Bu e itim teknikleri kapsaml bir kurs haz rl yla birle ir ve ald n z her ders size ba ar ve ilerleme hissi verir. LSI olarak biz, en h zl ve en etkili dil ö renme yolunun, o dilin konu uldu u ülkede ya ayarak ö renmek oldu una inan yor ve size e itim deneyimlerinin tamam n sunaca m za söz veriyoruz. Dil becerilerinizi ister akademik, ister profesyonel, isterse ki isel sebeplerden dolay geli tirmek isteyin; LSI sizin için do ru bir seçimdir. Sosyal aktivite programlar, kaliteli konaklama ve kald n z süre boyunca size sa lad m z destek; kendinizi evinizdeymi gibi hissetmeniz için yard mc olur ve yurt d ndaki zaman n z en iyi ekilde de erlendirmenizi sa lar. Bizim itibar m z sizin garantinizdir. Bizim Deneyimimiz Sizin Ba ar n zd r LSI Uluslararas Atmosferi. Dünyan n her yerinden ö rencilerle tan acak ve yabanc dil ö renme deneyimlerinizi payla acaks n z. LSI Dil Merkezleri. Dünyan n en çok talep edilen ehirlerinde, merkezi konumdad rlar, bu sayede LSI ö rencileri çok çe itli sosyal ve kültürel aktivitelere kolayca ula m imkan bulurlar. LSI Az Ki ilik S n flar. Düzenli Ki isel Dan manl k & Etkili Kurs Tasar m temel ileti im becerilerinde h zl ilerlemenizi sa layacakt r. LSI Kalite Kontrollü Aile Yan. Di er ö rencilerle ve yerel insanlarla ileti im kurmak becerilerinizi s n f d nda da geli tirme imkan sunar. LSI Ö retmenleri. Özenle seçilen ö retmenlerimiz, arkada canl s, yard msever ve sorunlar n z çözmeye haz rd r. LSI Dil Merkezleri. Modern materyaller ve kaynaklar ile donat lm, konforlu bir ortamda bulunmaktad r. LSI nteraktif S n flar. LSI da, dil dinamik ve enerjik bir yol izlenerek ö retilir. S n f içinde aktif ileti im kurman n, e itim için en etkili yol oldu una ve konu arak ak c l k kazanaca n za inan yoruz. LSI Size Uygun Seviyeyi Bulur. lk gün, bir yaz l s nav ve mülakat ile, sizin dil seviyenizi ve ihtiyaçlar n z belirliyor ve sizi seviyenize en uygun bir s n fa yerle tiriyoruz. LSI Sertifikas. Son gününüzde kat lm oldu unuz kursu ve gelmi oldu unuz seviyenizi belirten bir sertifika alacaks n z. ste e ba l olarak bir rapor da sunulabilir. LSI Multimedya/ nternet. Tüm LSI dil merkezleri, dersler boyunca ve ki isel çal malarda kullan lacak bilgisayar odalar yla donanm t r. Programlar, tonlama al t rmalar ndan dilbilgisine ve geli imine kadar çok geni bir yelpazede sunulur. LSI ÜCRETS Z Kablosuz nternet Eri imi. Tüm LSI ö rencileri için mevcuttur. LSI Çok Merkezli Kurslar. Dili ya ayarak ö renmeniz için birden fazla LSI merkezinde ö renim görmenizi sa lar. Sizinle tan mak için sab rs zlan yoruz. David Immanuel LSI Language Studies International

3 LSI daki bütün mükemmel ö retmenlerime sonsuz te ekkürler ederim. Harikulade bir vakit geçirdim burada. Bence LSI ngilizce ö renmek için en iyi yer ve en do ru tercih. 3 Pamonrat Napthuetrong, Tayland çindekiler 4 LSI Dil E itim Sistemi 6 LSI Genel Kurslar 7 & Kulüp Üniversite Haz rl k Program 9 Akademik Amaçlar için ngilizce 10 ISY-Uluslararas Okul Y l 11 Çok Merkezli Kurslar 12 LSI S nav Kurslar 13 Özel Amaçlar için ngilizce 14 & Sosyal Aktiviteler 15 E itim ve Programlar OKUL* MEVCUT KURSLAR 16 NG LTERE Londra Merkez 17 Londra Hampstead 18 Brighton 19 Cambridge 20 ABD New York 21 Boston 22 San Diego 23 SF/Berkeley 24 KANADA Toronto 25 Vancouver 26 YEN ZELANDA Auckland 27 AVUSTRALYA Brisbane 28 FRANSA Paris 29 SV ÇRE Zürih 30 MALTA Sliema LSI Junior ngilizce 37 LSIAile Programlar LSI Profesyonellere Yönelik Kurslar 40 LSI Dil Merkezleri Profesyonellere Yönelik Kurslar Cambridge ngilizce Dil De erlendirme Kurslar Özel Amaçlar çin ngilizce Standart 18 Standart 20/Standart 20 Art Yo un 24/Yo un 24 Art Yo un 30/Yo un 30 Art Ö leden Sonra 10 Ak am Kursu Bire-Bir 9 Günlük Kompakt Kurs Mini Grup Mini Grup Art PET (Preliminary Test) FCE (First Certificate) CAE (Advanced) CPE (Proficiency) BEC (Business English Certificate) IELTS TOEFL ibt TOEIC D.E.L.F. (Frans zca) T.E.F. (Frans zca) C.C.I.P. (Frans zca) Goethe-Zertifikat B1-B2 (Almanca) ISY-Uluslararas Okul Y l 18 ISY-Uluslararas Okul Y l 20 ISY-Uluslararas Okul Y l 24 ISY-Uluslararas Okul Y l 30 Kulüp 50+ Pilotlar için ngilizce Hem ireler için ngilizce Ö retmeye Yönelik ngilizce Üniversite Haz rl k / Akademik Amaçlar için ngilizce E itim ve Tecrübesi Programlar Junior ngilizce Aile Programlar Bütün merkezlerimizdeki güncel kurs bilgilerine ula mak, okullar m zla veya e itim dan manlar m zdan biriyle do rudan konu mak için lütfen websitemiz yu ziyaret ediniz. *Mevcut seviyeleri görmek için lütfen okul sayfalar na bak n z.

4 4 LSI Dil E itim Sistemi Dil e itimi konusunda heyecan dolu ve tutkuluyuz. Bu yüzden sürekli olarak e itimi alan nda en son ak m ve metotlar gözden geçiriyoruz. Bütün LSI okullar ndaki akademik kadromuz, programlar m z n ara t rma ve geli tirilmesinde rol almaktad r. Dil e itimindeki en son teorilerin dikkate al nmas ve merkezlerimizde denenmesi konusunda titiz davran yoruz. Bu yüzden, tek tek bütün okullar m z, e itim için sa l kl bir ortam olu turuyor. Ayn zamanda bu, bütün ö rencilerimizin 15 okul ve 8 ülkede konu lanm geni akademik kadrodan yararlanmalar anlam na geliyor. Y llar n verdi i tecrübe ile, 40 y ll k bir zaman içinde geli tirilmi ve rafine edilmi dil e itim sistemimizin esaslar n yan tarafta bulabilirsiniz. Dil ile bütünle mek LSI olarak bir dili ö renmenin en iyi yolun, o dilin konu uldu u yerde e itimini almakla oldu una inan yoruz. Sizin o kültürle bütünle menizi ya da bizim deyimimizle, Dili ya ayarak ö renmenizi istiyoruz. Bu en etkili ve tatmin edici dil ö renim yolu olup, LSI n dil e itim sisteminin çekirde ini olu turmaktad r. LSI Seviyeler Hangi LSI okulu olursa olsun, ilk vard n zda size geni kapsaml bir dil seviye testi veriyoruz, böylece do rudan sizin seviyenize uygun bir s n fa girmenizi sa l yoruz. LSI seviyeleri Ortak Avrupa Seviye Sistem, TOEFL ibt, TOEIC, IELTS ve Cambridge ngilizce Dil De erlendirme s nav seviyeleri ile hemen hemen ayn d r. Bir üst seviyeye ç kmak için bizim seviye hedefimize ula t n z test sonuçlar ve s n ftaki etkinli inizle göstermeniz gerekecektir. LSI olarak baz ö rencilerin di erlerinden daha h zl ö rendiklerini kabul ediyoruz, bu yüzden sizin kursunuz, sizin için bir birey olarak haz rlanm t r. Sistemli testler ve ö retmen de erlendirmeleri ile okulun akademik direktörü sizin geli iminizi ve tam olarak ne zaman seviye hedeflerimize ula t n z ve bir üst seviyeye ç kmaya haz r oldu unuzu takip eder. En Son Materyaller Sürekli olarak en son ç kan dil e itim materyallerini takip ediyoruz. Size akademik kadromuzun seviyenize uygun buldu u en iyi kurs kitaplar n sunuyoruz. S n f içerisinde en yeni teknolojileri sunmakta kararl y z. En ileri teknoloji i itsel, görsel ve web esasl kaynaklardan en iyi ekilde istifade ediyoruz. Online Kaynaklar/Uzaktan E itim nternetin dil e itiminde derin de i ikliklere yol açt n n bilinci içindeyiz. Bu yüzden dil ö renimine yönelik online bir topluluk olu turmak için kararl y z. Yapm oldu umuz online kaynaklarla haftal k ders programlar n dünyadaki bütün ubelerimize uydurmu durumday z. Bu kaynaklar dil ile bütünle menin ya da okuldaki e siz deneyimin yerini alamayacak olsa dahi, s n ftaki e itime detayl bir ilave olmakta ve uzaktan e itimde kullan lmaktad r. Okula kat lmadan önce program online olarak takip edebilir ve ayr ld ktan sonra e itiminize devam edebilirsiniz. Teknolojiyi kullanarak programlar m z nas l geli tirdi imizi detayl olarak görmek isterseniz web sitemizi ziyaret ediniz. Kültürel De i im Okullar m zda var olan kültürel de i im için hem kararl, hem gururluyuz. dili ya ayarak ö renirken bulundu unuz ülkeyi daha iyi anlayacaks n z. Ö rencilerimiz dünyan n dört bir taraf ndan gelmektedir, merkezlerimiz sadece dil e itimi verilen yerler de il, ayn zamanda farkl kültür ve sosyal çevrelerden gelen insanlar n bulu tu u yerlerdir. Bu yüzden ö rencilerimiz programlar m z n hayatlar na bir zenginlik katt n söylerler. Kaliteli Ö retmenler Ö rencilerin programlar m z de erlendirirken, en büyük tek etkenin ö retmen kalitesi oldu unu biliyoruz. Bu yüzden biz LSI da sadece en iyi ö retmenlerle çal yoruz; tam nitelikli, o ülkenin gerekli e itim sertifikas n alm, deneyimli ve tam motive olmu. Kendi içimizde ö retmen e itimi, geli imi ve performans de erlendirmesi için sistematik bir program m z bulunmaktad r. Bütün ö rencilerimizin geribildirimleri ile, ö retmenin beklentilerinizi kar lamas n garanti alt na al yoruz.

5 5 Seviyeniz ve Ba arabilecekleriniz Seviyenizi ve ba arabileceklerinizi görmek için lütfen a a daki tabloyu ve seviye tan mlar n inceleyiniz. Ba lang ç (Beginner) Sadece birkaç kelime ve deyim biliyorsunuz. IELTS hafta e itim Temel (Elementary) Çok basit dilbilgisi ve kullanarak ileti im kurabiliyorsunuz. IELTS 2-3 TOEFL ibt 0-8 TOEIC* D/O , K/Y A1 4-6 hafta e itim Orta Alt (Pre-Intermediate) Basit bir dilbilgisi ve kullanarak, kabul edilebilir düzeyde hatalarla konu malarda yer alabiliyorsunuz. IELTS 3-4 TOEFL ibt 9-56 TOEIC* D/O , K/Y A2 KET 8-12 hafta e itim Orta (Intermediate) Dilbilgisi ve ni daha kontrollü kullan yorsunuz. Halen s k s k hata yapmakla beraber yeni dilinizi daha iyi anl yorsunuz. IELTS 4-5 TOEFL ibt TOEIC* D/O , K/Y B1 PET 8-12 hafta e itim Mesleki ya da akademik haz rl k kurslar na giri. Orta Üstü (Upper Intermediate) Çok çe itli dil yap lar n vasat n üstünde bir do ruluk derecesiyle kullan yorsunuz. IELTS TOEFL ibt TOEIC* D/O , K/Y B2 FCE, B&C derecesi 8-12 hafta e itim Üniversite derecesi ve diploma kurslar, stajyerlik ya da gitti iniz ülkede ücretli çal maya giri. leri (Advanced) Birçok dil yap s n gayet iyi ve do ru bir ekilde kullanarak ileti im kuruyorsunuz. IELTS 6.5+ TOEFL ibt TOEIC* D/O 945+, K/Y 400+ C1 & C2 FCE, A derecesi CAE CPE lerleme de i kendir. Yüksek lisans programlar na ya da gitti iniz ülkede çal maya giri. Dil Seviyenizi Test Edin LSI n ücretsiz iphone/ipad uygulamalar n kullanarak dil seviyenizi tespit edin. Uygulamalara ücretsiz olarak dan ula abilirsiniz. *TOEIC iki s nav sonucuna sahiptir; Dinleme (D)/Okuma (O) ve Konu ma (K)/Yazma (Y)

6 6 Çok içten söyleyebilirim ki, LSI benim hayat m de i tirdi. LSI benim için okuldan çok daha fazlas n ifade etti. Ömür boyu muhafaza edece im arkada l klar kurdum. ngilizcemi çok geli tirdim ve TOEFL s nav na girmek için kendime güvenim geldi. Herkesi imdiden özlüyorum. Emanuelle Cunha, ö renci, Brezilya Genel Kurslar LSI Standart 20 Kursu Haftada 20 ders (günde 4 ders) Süre: 20 x 50 dakika Her s n f maksimum 15 ki i Ba lang ç ile leri seviyeler aras Kurs süresi: 1-50 hafta 16 ya ve üzeri Dersler süresince ileti im becerilerinizi çe itli günlük durumlarla h zl ca geli tireceksiniz. Her gün ilk 2 derste a a daki konular göreceksiniz: dilbilgisi,, telaffuz. Di er 2 derste ise konu ma, dinleme, okuma, yazma becerileri üzerine e itim göreceksiniz. Skeçler, özgün materyaller, gazeteler ve dergiler içeren al t rmalar, ders kitab ve çe itli materyaller kullanacaks n z. LSI Standart 18 Kursu Haftada 18 ders Süre: 18 x 50 dakika Her s n f maksimum 15 ki i Kurs ö leden sonra yap lmaktad r. Orta ile leri seviyeler aras Dil merkezleri: Londra Hampstead ve Brighton 16 ya ve üzeri Standart 20 ile ayn tür becerileri kapsamakta, konu ma prati ini daha fazla vurgulamakta olan bu kurs, ö leden sonra e itim almak isteyen ö renciler için idealdir. Kurs, ileti im becerileri üzerinde odaklan rken, ayn zamanda gramer bilginizi, okuma ve yazman z hedefleyen dersler de alacaks n z. lave olarak, ngilizce dil s nav kurslar na haz rlanmak isteyen ö renciler, akademik beceri derslerini de bu kursun bir parças olarak alabilirler. LSI Yo un 30* Kursu Haftada 30 ders (günde 6 ders) Süre: 30 x 50 dakika Her s n f maksimum 15 ki i Ba lang ç ile leri seviyeler aras Kurs süresi: 1-50 hafta 16 ya ve üzeri Ö renciler hergün 4 ders LSI Standart 20 kurs program n takip eder; 5. ve 6. derste, sizin ihtiyac n za ve ilginize uyacak çe itli seçenekler sunulur. Tüm LSI okullar ak c konu ma dersleri verir. Bu s n flar ö rendi iniz gramer ve kelime hazinesini peki tirip; çe itli konularda tart malarla ak c l n z ve telaffuzunuzu geli tirir. Günlük durumlarda kullan lan dile önem verilir. Konular unlar içerebilir: film ve tiyatro, medya çal malar, güncel olaylar, politika, yerel kültür, internet kullanarak ara t rmalar. Di er seçenekler seviyenize, dilinize ve e itim gördü ünüz LSI dil merkezine göre de i iklik gösterir. Örnekler unlard r: S nav Becerileri. Çok çe itli s navlara haz rlan rs n z (bkz. syf12). Akademik Amaçlar için ngilizce. Not alma ve deneme yazma gibi üniversite için gerekli becerilerinizi geli tirmenizi sa lar (bkz. syf9). (bkz. syf7). Sunulan kurslar n ayr nt lar için lütfen LSI dil merkezi sayfalar na bak n z. LSI Ö leden Sonra 10 Kursu Haftada 10 ders (günde 2 ders) Süre: 10 x 50 dakika Her s n f maksimum 15 ki i Orta ile leri seviyeler aras Kurs süresi: 1-50 hafta Konu ma ngilizcesi//s nav Haz rl Dil merkezleri: Londra Merkez, Londra Hampstead, Brighton, Cambridge, Paris, Zürih ve Auckland. Art Kurslar Genel beceriler veya daha özel amaçl ya da uzmanla m konularda ekstra yard m isterseniz, grup ve bire bir e itim sizin için idealdir. Art kurslar 5 veya 10 özel dersten olu ur. Ö retmenlerimiz çal ma plan n z geli tirmek için sizinle birlikte çal rlar. Bu kurs Standart 20 kursuna ya da Yo un 30 kursuna destek sa lar. * Brisbane ve Auckland merkezlerimizde LSI Yo un 24 kursu sunulmaktad r. (3 gün 4 er ders, 2 gün 6 ar ders). Bire-Bir Dil becerilerinizi geli tirmenin en h zl yolu bireysel derslerdir. Kendi amaçlar n za odakl, tamamen ahsi yap land r lm dersler isterseniz, özel dersler sizin için ideal bir seçimdir (bkz. syf38). Kurs ayr nt lar okullara göre de i iklik gösterebilir. LSI Merkez sayfalar bu farkl l klar gösterecektir.

7 7 Bu LSI a ikinci geli im, burada prati im çok geli ti, ö retmenler harika. Farkl ülkelerden farkl insanlar tan mam ve ngilizcemin k sa zamanda geli mesini sa layan LSI a sonsuz te ekkürler. Ahmet Çetin, ö renci, Türkiye Mini Grup Kurslar Kulüp 50+ ngilizce, mesleki aç dan uluslararas bir dildir. Bu yüzden, mesleki ileti im becerilerinizi h zl bir ekilde geli tirmeniz için 12 modüllük özel bir kurs geli tirdik. Orta ile leri seviyeler aras Kurs süresi: 1-12 hafta Haftada 10 ders LSI Yo un 30 kursumuzda ö leden sonra seçene i olarak sunulur. Ayn zamanda ISY program n n bir parças da olabilir. Modül dönemleri ba lang çlar : Oca 6*, Mar 31, Haz 23, Eyl 15 Ö renciler her Pazartesi kat labilirler. Her bir modülde; yazma al t rmalar, sunumlar, diyaloglar, gerçekçi i ortamlar ndan skeçlerle birlikte, becerilerinizi u konularda geli tirip al t rma yapacaks n z: Mesleki kelime bilgisi ve teknik kelimeler, e-posta, k sa not ve mektup yazma, müzakere, mülakat ve ngilizce telefon görü mesi. * Resmi tatil olmas halinde, bir sonraki i günü ba lar. Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Modül 5 Modül 6 Modül 7 Modül 8 Modül 9 Modül 10 Modül 11 Modül 12 Uluslararas Ticaret Liderlik Becerilerini & Tak m Çal mas n Geli tirme Sunumlarda Etkili leti im Karar Verme, Motivasyon & Görevlendirme Pazarlama & Reklam E-Ticaret, Teknoloji & Bulu Bankac l k/borsa Toplant larda Etkili leti im e Alma Mülakatlar Hukuku, Ahlaki & Çevresel Sorunlar Sat ta Etkili leti im & Müzakere Uluslararas irketlerde Yönetim ekilleri Profesyonellere Yönelik Kurslar LSI Mini Grup kursu, profesyonel amaçlarla, dil ö renimine ki isel ve interaktif yakla m dü ünen kimseler için idealdir. Mini Grup kurslar genel gramer ve dil becerileri içermekle beraber, profesyonel ki ilerin i veya i d amaçlar na uygun buldu u, müzakere, sunum ve toplant odakl d r. Mini Grup kurslar, olgun veya profesyonel ö renciler için LSI Standart 20 ve Yo un 30 kursuna ilginç bir alternatiftir (bkz. syf38-39). Haftada 20, 30 veya 40 ders Kat l mc : maksimum 5 21 ya ve üzeri Orta ile leri seviyeler Kurs süresi: 1-4 hafta aras tavsiye edilir (daha uzun süreler için lütfen okullar m z ile temasa geçiniz) 1 ders: 45 dakika (ABD ve Kanada da 50 dakika) Kurs ba lang c : Her Pazartesi LSI olarak kalbi genç, olgun ö rencilerimizi y l boyunca aram zda görmekten mutluluk duyuyoruz. Baz belli merkezlerin d nda da, daha olgun ö rencilerimize hitap eden sosyal aktivitelerde organize etmekteyiz. Haftada 20 ders (her ders 50 dk) + ö leden sonra aktiviteleri Kurs süresi: 2 hafta (baz lokasyonlar m zda 1-4 hafta) 50 ya ve üzeri Temel ile Orta seviyeler aras Örnek aktiviteler: araphane ziyareti, ya mur ormanlar gezisi, Maori dokumalar, tekne gezileri, tiyatro ve Kensington Palas ziyaretlerini içerir. Dil Merkezleri: Auckland, Brisbane, San Diego, New York, SF/Berkeley, Boston, Toronto, Vancouver, Paris & Londra Hampstead. Ba lang ç tarihleri için lütfen okul sayfalar n inceleyiniz. Özel istekleri olan gruplara yard mc olmaktan mutluluk duyar z. Gruplara özel s n flarda ve kendilerine özgü haz rlanm sosyal programlardan olu an bir e itim paketi sunabiliriz. Lütfen teklif ve detaylar için bizimle ba lant ya geçiniz.

8 8 Üniversitelere Haz rl k Program LSI Üniversite Haz rl k Program ö rencileri özellikle ngilizce konu ulan üniversitelere haz rlamak ve ba ar l k lmak için tasarlanm t r. Akademik ders ve yo un ngilizce ye ilave olarak, okul dan manlar m z size do ru üniversite veya kolej program seçimi için ba vuru sürecinde ba tan-sona, her a amada yard mc olacakt r. LSI akademik kadrosu size özel ve sizin ihtiyaçlar n za cevap verecek bir çal ma plan haz rlayacak, sonras nda geli iminizi takip ederek sizin hedefinize ula man z sa layacakt r. Kurs süresi sizin ki isel hedeflerinize ba l d r, biz yine de minimum 12 haftal k bir e itim öneriyoruz. Kurslar m z n Sunduklar : LSI a gelmeden önce, öncelikli seviye tespiti ve akademik dan manl k Üniversite ve kolejler için artl kabul mektuplar için yard m, (bkz. sa taraf) htiyaçlar n z kar layacak ve hedefinize ula t racak, size özel ki isel çal ma plan Kursunuz boyunca dan manl k ba vurunuzu yapma, üniversitelere ziyaret ve görü melere haz rl k konular n içeren yard m Vize uzatmak için dan manl k ve yard m* Hangi LSI okullar Üniversite Haz rl k Program sunmaktad r? Bu program ngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda daki bütün okullar m zda sunmaktay z. Hangi becerileri ö retiyoruz? LSI Üniversite Haz rl k Program ndaki ö renciler, üniversite haz rl kta esas olan a a daki beceri ve teknikleri ö renmektedirler: Üniversite ara t rma ve sunum becerileri Akademik artlar alt nda nas l hareket edilmesi ve nas l etkili ileti im kurulmas gerekti i S nav becerileri ve teknikleri Kompozisyon yazma becerileri yan nda ele tirel dü ünce, tart ma geli tirmek ve sunmak Seçmeli s n flar unlar içermektedir: Akademik Amaçlar için ngilizce Cambridge ngilizce Dil De erlendirme Kurslar IELTS, TOEFL ibt, TOEIC, LSI Üniversite Dan manlar Her LSI okulu bünyesinde, üniversite ba vuru sürecinde dan manl k sunacak e itimli ve deneyimli bir dan man bulunmaktad r. Profesyonel ve cana yak n dan manlar m z, sizinle bire-bir çal arak sizin en iyi üniversite program n seçmenizi sa layacakt r. Dan manlar m z okullar n akademik kadrosu ile yak ndan çal arak, sizin geli imizi takip etmekte ve seçmi oldu unuz üniversitenin istedi i akademik standartlara ula mak için do ru yolda olman z sa lamaktad r. Ne zaman Akademik Amaçlar için ngilizce (EAP) program m z ya da s nav kurslar n (IELTS, TOEFL ibt, TOEIC, Cambridge ngilizce Dil De erlendirme S nav ) seçseniz, dan manlar m z sizinle çal arak hedeflerinize ula man z sa lar. Dan manlar m z, ayn zamanda ister herhangi bir üniversiteye ya da koleje ya da herhangi bir partner üniversiteye ba vurunuzda ba tan sona size yard mc olur. artl Kabul ngiltere, ABD ve Kanada da giderek artan say da kolej ve üniversite, uluslar aras ö rencilere artl kabul seçene i sunmaktad r. artl kabul akademik olarak geli imini tamamlam fakat üniversiteye veya programa ba lamadan önce ngilizce becerilerini geli tirmesi gereken ö renciler için ideal bir yoldur. artl Kabul Nas l Temin Edilir? Ö renciler üniversite veya koleje ba vurur ve akademik yeterlili i sa larsa, kendilerine artl kabul belgesi düzenlenir. Bu belge ö rencinin programa ba lamadan önce daha hangi ilave artlar n yerine getirilmesi gerekti ini belirtir. Bu artlar genelde o üniversite veya kolejin gerektirdi i ngilizce yeterlilik üzerinde odaklan r. LSI ngiltere, ABD ve Kanada okullar ndaki ö renciler LSI daki kurslar n ba ar ile tamamlamalar halinde seçtikleri üniversite veya kolejlerde diploma programlar ndaki yerlerini garanti edecek artl kabul alabilirler. ABD ve Kanada da LSI n partneri olan baz üniversiteler LSI n kendi seviyelerini ngilizce yeterlilik için kabul etmekte; di er kurumlar ise IELTS veya TOEFL ibt puan gerektirmektedir. LSI, siz daha gelmeden, seçti iniz üniversite veya kolej için artl kabul belgesi verebilir. LSI daki kursunuz ba lad ktan sonra ise, akademik ekibimiz sizin ngilizce yeterlilik ihtiyac n z kar lamak ve yüksekö retim program n z için ad m ad m sizi ba vuru sürecinden geçirecektir. * ngiltere de geçerli de ildir

9 9 Akademik Amaçlar için ngilizce (EAP) LSI Akademik Amaçlar için ngilizce (EAP) program size ngilizce konu ulan üniversite veya kolejde ba ar l olmak için gerekli ngilizce konu ma ve yazma becerilerini verir. Program esnek olup, sizin ki isel ihtiyaçlar n z kar lamaya özel haz rlanabilir. LSI Dil E itim Sistemi LSI EAP program, LSI Dil E itim Sistemini kullanmaktad r, dört dörtlük e itim hem kaliteli e itmenler hem de her seviye ve a ama e itim için en yeni dil e itim materyalleri ile tamamlanmaktad r. Her ö renci akademik hedeflerine ula mas için, akademik ekibimiz ve okulun üniversite dan man taraf ndan ki isel olarak gözlemlenmektedir. Ö rencilerimiz ayr ca ngilizcesi ve Cambridge ngilizce Dil De erlendirme S nav, IELTS, TOEFL ibt veya TOEIC s nav haz rl k s n flar n EAP program n n bir parças olarak seçebilir. EAP program m z genel ngilizce ile akademik beceri ve s nav ngilizcesi nin belli modüllerini içerir. EAP program odaklanm gramer içeri i ve tekrar içermekte ve ö rencilere akademik okuma ve yazma becerileri ile kendi kelime hazinelerini olu turmaya imkan vermektedir. LSI EAP program ayr ca ilave online ö renci merkezli pratik sunmaktad r. Süre: 30 x 50 dakika Her s n f maksimum 15 ki i Orta ile leri seviyeler aras Kurs süresi: 4-48 hafta 16 ya ve üzeri Program Gereksinimleri EAP program, ngilizce konu ulan bir üniversite veya kolej program na giri için gerekli ngilizce dil artlar n yerine getirmek isteyen lise veya üniversite mezunlar na göre yap land r lm t r. EAP en az iyi bir orta seviye ngilizce seviyesi olan ö renciler için uygundur. ngilizce seviyeleri henüz yeterli olmayan ö renciler, EAP beceri seviyesine gelene kadar seçtikleri LSI okulunun genel ngilizce programlar na kat labilirler. LSI Geli im Takibi Düzenli testler ve çoklu yetenek de erlendirmeleriyle, sizin ne kadar geli im sa lad n z takip edilir. Akademik ekibimiz sizin taraf n zdan belirlenen hedefe ula mak için do ru yolda olundu undan emin olur. Lokasyonlar EAP program ngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda daki okullar m zda mevcuttur. Ba lang ç Tarihleri Lütfen ilgili okul sayfalar na bak n z. LSI ö rencilerinin yerle tirildi i üniversitelere birkaç örnek: University of Warwick ( ngiltere) University of Manchester ( ngiltere) University of Nottingham ( ngiltere) University of Chichester ( ngiltere) Londra School of Economics ( ngiltere) Imperial College London ( ngiltere) Edinburgh University ( ngiltere) Brighton University ( ngiltere) Sussex University ( ngiltere) University College London ( ngiltere) Notre Dame de Nemour University (ABD) San Francisco State University (ABD) Golden Gate University (ABD) Metropolitan College of New York (ABD) California School of International Management (ABD) College of the Desert (ABD) Newbury College (ABD) Bunker Hill Community College (ABD) Cambridge College (ABD) Suffolk University (ABD) Seattle Central Community College (ABD) Niagara College (Kanada) Brock University (Kanada) George Grown College (Kanada) Kwantlen University College (Kanada) Malaspina University College (Kanada) The Art Institute of Vancouver (Kanada) Central Queensland University (Avustralya) Griffith University (Avustralya) Queensland University of Technology (Avustralya) University of Queensland (Avustralya) Newcastle University (Avustralya) Australian Catholic University (Avustralya) University of Auckland (Yeni Zelanda) Auckland University of Technology (AUT) (Yeni Zelanda) UNITEC (Yeni Zelanda) Manukau Institute of Technology (Yeni Zelanda) The University of Otago (Yeni Zelanda) Otago Polytechnic (Yeni Zelanda)

10 10 LSI da 6 hafta kald m. Burada e itim almak çok büyük bir zevkti. LSI her eyin konforlu geçmesini sa lad benim için. Çok yak nda tekrar gelmeyi umuyorum! Fatimata N Dongo, Fransa Uluslararas Okul Y l (ISY) Bu hayat n z n en harika y l olabilir. Yurtd nda belli bir süre geçirin, hem yabanc bir dili ak c bir ekilde konu maya ba lay n hem de dünyan n her yerinden yeni arkada lar edinin. ISY program paradan tasarruf etmenizi sa lar ve birçok kurs seçenekleri sunar. htiyaçlar n z ne olursa olsun bizim yüksek e itimli, arkada canl s personelimiz sizin ba ar l bir y l geçirmenizi sa layacakt r. LSI ISY Programlar n n Ana Özellikleri Haftada 18, 20, 24, 30 ders Süre: 24, 30, 36 veya 48 hafta 16 ya ve üzeri Ba lang ç ile Orta Üstü seviyeler aras Dersler: 50 dakika (Zürih 45 dakika) Her s n f maksimum 15 ki i (Zürih 12) Ö leden sonra akademik seçenekler Düzenli testler, akademik dan manl k ve üniversite yerle tirmede yard m Sizin ki isel amaç, seviye ve kurs sürenize uygun olarak bir ki isel çal ma plan tasarlan r. Hedeflerinize ula man z sa lamak için, ilerlemeniz düzenli görü melerle kontrol edilmeye devam edilir. Çal ma plan seçenekleriniz unlar içerebilir: Genel dil s n flar (bkz. syf6), s nav kurslar (bkz. syf12-13 ve sunulan s navlar için LSI dil merkezi sayfalar ), ak c konu ma al t rmalar, çal ma teknikleri s n flar, Akademik Amaçlar için ngilizce (EAP) ve i ngilizcesi. ISY program tüm LSI merkezlerinde sunulmaktad r (Sliema hariç), ama LSI merkezleri aras nda kurs seçeneklerinin de i iklik gösterebilece ini lütfen göz önünde bulundurunuz. Baz kurs seçenekleri sadece haftada 30 derslik programda bulunabilir. htiyaçlar n za, hangi program n en iyi ekilde kar l k gelece i konusunda size bilgi vermekten mutluluk duyar z. ISY & Beklentileriniz ISY kurslar 24 haftadan 48 haftaya kadar olduklar için ö rencilerimizin üstün sonuçlar elde etmesini bekliyoruz. ISY kursundan sonra ula aca n z seviye farkl faktörlere ba l d r. Kurs süresi Kurs ne kadar uzun olursa sonuçlar o kadar iyi olur. Ders say s Genelde daha k sa sürede al nan fakat daha yo un kurslar daha iyi sonuçlar verir. Ö rencinin dil seviyesi Dil seviyesi ne kadar yüksekse bir sonraki seviyeye ç k lmas o kadar fazla zaman al r. Kesin sonuç her zaman ö renci olarak size ba l d r. Ö leden sonra aktivitelerine aktif olarak kat lmak, dünyan n dört bir yan nda arkada lar edinmek, yerel kültürle bütünle mek, ve özellikle hedef dili mümkün oldu unca konu mak, sonuç ve elde ettiklerinize inan lmaz etkiler yapacakt r. ISY ÇALI MA PLANINA B R ÖRNEK LSI Vancouver da haftada 30 ders ile 36 hafta Hafta 1-12 Hafta Hafta Genel ngilizce FCE S nav Haz rl k Genel ngilizce FCE S nav Haz rl k TOEFL Haz rl k ve for Business Çal ma Teknikleri Akademik Dan manl k Akademik Dan manl k Akademik Dan manl k Kanada ABD ngiltere Fransa sviçre Avustralya Yeni Zelanda LSI Londra Merkez de haftada 30 ders ile 36 hafta Hafta 1-12 Hafta Hafta Genel ngilizce IELTS Haz rl k ve CAE S nav Haz rl k Çal ma Teknikleri Akademik Dan manl k Akademik Dan manl k Akademik Dan manl k

11 11 Çok Merkezli Kurslar Tüm konaklama seçenekleri (bkz. Syf14 ve LSI dil merkezi sayfalar ) önerilmekle beraber, ISY ö rencilerine özenle seçilmi aile yan konaklama seçeneklerini tavsiye ediyoruz. En az ndan program n z n ilk ay nda s cak bir kar lama, ba ka bir ülkedeki hayat n za daha çabuk uyum sa laman z h zland racakt r. Deneyimi ISY ö rencileri için ayarlanabilir (Dönemler ve ko ullar için bkz. syf15). LSI Üniversite Haz rl k ve Yerle tirme Servisi Tüm ISY ö rencilerine aç kt r (bkz. syf8-9). Çok Merkezli Kurslar dil e itimleri ile uluslar aras seyahati birle tirmek isteyen ö renciler için idealdir. Ö rencilerin seçtikleri ISY kursunu iki veya daha fazla merkezde almalar n n yan s ra, çok merkezli kurs kültürü daha derinden anlamay, ya da merkezler birden farkl ülkeden seçilmi ise iki kültürü kars la t rmaya olanak sa lar. ngiltere*, ABD, Fransa, sviçre, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya da mevcuttur. Ö renci belli merkezlerde belli haftalar seçer. lerleme kay tlar seçilen merkezler aras transfer edilir. Bu e siz f rsat size dünyay gezerken dili ya ayarak ö renmenize olanak sa layacakt r. * Sadece Ziyaretçi Ö renci Vizesi sahipleri ve AB vatanda lar için geçerlidir. LSI Çok Merkezli Kurslara Örnekler: 10 hafta Yo un 30: 6 hafta Londra Hampstead ( ngiltere) 4 hafta Brighton ( ngiltere) 20 Hafta Standart 20: 12 hafta Berkeley/San Francisco (ABD) 8 hafta Toronto (Kanada) 36 Hafta ISY: 12 hafta Brisbane (Avustralya) 12 hafta New York (ABD) 12 hafta Londra Merkez ( ngiltere)

12 12 S navlara Haz rl k LSI ö rencileri s navlarda yüksek ba ar oranlar yakalamaktad rlar. Sundu umuz birçok s nav kursundan hangi s nav kursunun size daha uygun oldu u konusunda karar verirken size yard mc olmaktan mutluluk duyar z. yi yap land r lm kurs programlar, az ki ilik s n flar ve tecrübeli ö retmenlerden s nav teknikleri hakk nda tavsiyeler, s navlara tamam yla haz r olman z sa layacakt r. Seçti iniz s nav n LSI da kalmay planlad n z süre içinde mevcut olup olmad n lütfen bize dan n z. Sunulan kurslar n ayr nt lar ve ba lang ç tarihleri için lütfen LSI dil merkezi sayfalar na bak n z. Cambridge ngilizce Dil De erlendirme S nav PET, FCE, CAE, CPE, BEC ve TKT haz rl k kurslar Haftada 20/24/30 ders 4-12 haftal k programlar 16 ya ve üzeri Orta seviye ve üzeri Merkezler - LSI dil merkezi sayfalar na bak n z. Ba lang ç ve s nav tarihleri için websitemize bak n z. Kursun odakland konular: Dilbilgisinin aktif ve do ru kullan m Yazma ve okuma becerileri Dinlenme becerileri Geni kapsaml al t rmalar leti im becerisini ve kavramay geli tirme Yüksek bir Cambridge ngilizce Dil De erlendirme S nav Derecesi almak için ihtiyac n z olan s nav becerileri E itim ngilizcesi kurslar n n bulundu u merkezlerimizde ayn zamanda Cambridge TKT s navlar n da sunmaktay z. Daha fazla bilgi ve detay için lütfen E itim ngilizcesi konusuna bkz. syf13. IELTS, TOEFL ibt & TOEIC S navlar na Haz rl k Haftada 24/30 ders 4-12 haftal k programlar 16 ya ve üzeri Orta seviye ve üzeri Ba lang ç tarihleri ve yerleri için bkz. LSI dil merkezi sayfalar. S nav tarihleri için bkz. syf Dilbilgisini geli tirme ve dil becerilerine odaklanm haftada 20 ders ile çal ma tekniklerine ve s nav al t rmalar na odaklanm haftada 10 ders içeren bu kurslarda i leyece iniz konular unlard r: Dilbilgisi yap lar n n do ru kullan m Konu ma becerileri ve yeterlili i levsel yap lar Geni kapsaml Aktif çal ma teknikleri Yüksek bir IELTS, TOEFL ibt veya TOEIC s nav derecesi almak için ihtiyac n z olan s nav becerileri S nav NG L ZCE Cambridge ngilizce Dil De erlendirme PET Preliminary English Test FCE First Certificate in English CAE Certificate of Advanced English CPE Certificate of Proficiency in English BEC Business English Certificate TKT IELTS TOEFL TOEIC Teaching Knowledge Test International English Language Testing System Test of English as a Foreign Language Test of English for International Communication FRANSIZCA DELF Diplôme d Etudes en Langue Français 1er Degré TEF Test d Evaluation de Français CCIP Diplôme de Français Professionnel (DFP) ALMANCA ZD Goethe-Zertifikat B1 GZ Goethe-Zertifikat B2 Orta Alt Orta Orta Üstü leri

13 Uluslararas Yönetim okumak istiyorum, bu yüzden üniversite ba vurumda ba ar l olmak için olabildi ince dil ö renmeye ihtiyac m var. TEF (Frans zca testi) ve TOEFL, olmas gereken standart ko ullar. LSI beni hedefime ula t rd. Inga Katharina Radziejewski, Almanya 13 Özel Amaçlar için ngilizce Seviye S nav Tarihleri Aç klama Mart, Haziran, Kas m, Aral k Y l boyunca s k s k Y l boyunca s k s k Mart, Haziran, Aral k Mart, May s, Haziran, Kas m, Aral k Okullarla temasa geçiniz Y l boyunca s k s k Y l boyunca s k s k Y l boyunca s k s k May s, Ekim Y l boyunca s k s k Haziran, Aral k Ocak, Nisan, Haziran-Temmuz, A ustos-eylül, Kas m Ocak, Nisan, Haziran-Temmuz, A ustos-eylül, Kas m ngilizcede yeterlili in kan t olarak tüm dünyada kabul edilmekte ve yüksek derecede itibar görmektedir. ngilizce ö retmek için gerekli olan esas e itimcilik bilgisi üzerinde yo unla r. ngiltere, rlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda daki üniversite ve yüksekokullara kay t ko uludur. ABD ve Kanada da üniversite ve yüksekokullara kay t ko uludur. Uluslararas ö renciler ve meslek sahipleri için Mesleki ngilizce s nav d r. Fransa E itim Bakanl taraf ndan tan nmaktad r. Frans zca konu ulan üniversite ve kurumlar taraf ndan tan nmaktad r. Fransa E itim Bakanl taraf ndan tan nmaktad r. Almancada orta derece yeterlili in kan t olarak evrensel olarak kabul görmektedir. Birçok üniversite ve yüksekokulun resmi kay t ko ulu olarak kabul edilir. Pilotlar çin ngilizce Bu kurs ticari amaçl pilot lisans için gerekli olan bütün yer teorilerini içerir. Uygulamal uçu dersleri, partner uçu okulumuz vas tas ile, ekstra ücret kar l nda ayarlanabilir. Standart 20 art haftada 5 yada 10 bire bir ders* Kurs süresi: 4 Hafta (20+10)*/8 Hafta (20+5)* Orta ile leri seviyeler aras ICAO Standartlar Konular n içeri i: Havac l k Hukuku, Uçu /Telsiz/Telefon Operatör Lisanslama, nsan Faktörü, Navigasyon, Meteoroloji ve Uçak Teknolojisi. Ba lang ç tarihleri: Her Pazartesi Dil Merkezi: Auckland Hem ireler çin ngilizce Bu kurs Hem irelik Fakültesi Diplomas için e itim görmek isteyen ö renciler, ya da ngilizce konu ulan bir ortamda çok de erli i deneyimi kazanmak isteyen hem ireler için ideal bir seçimdir. Derslere ilave olarak, sa l k sektöründe part-time çal ma imkan n z olacakt r. 24 yada 36 hafta süresince haftada 30 ders IELTS 5.5+ puan gereklidir. Genel ngilizce/hem ireler için ngilizce (sabahlar ) Akademik ngilizce (ö leden sonralar ) Haftada 20 saate kadar ücretli i -deneyimi (hafta sonlar ve ak amlar ) Kapsanan Konular: Hastanelerin Dili, Sa l k Sistemi, Sa l k ve Hastal k, T bbi ve Anatomik Terminoloji, Hasta De erlendirme, Perhiz, Ya l Bak m, Alternatif Tedaviler ve laçla Tedavi. Ba lang ç tarihleri: Her ay n ilk Pazartesi günü. Dil Merkezleri: Auckland E itim ngilizcesi Di er dilleri konu an e itimcilere yönelik olan bu kurs, ö rencileri ngilizceyi bir yabanc dil olarak ö retmek için ihtiyaç duyulan temel gereksinimler ile donat r. Seçenek 1: Bireylere Yönelik Standart 20 art haftada 5 veya 10 bire bir ders Orta ile leri seviyeler aras Ki iye ve ihtiyaçlara uyarlanm program Seçenek 2: Kapal Grup Dersleri LSI Yo un 30 kursunun ö leden sonraki seçene i Orta ile leri seviyeler aras Minimum kat l mc /s n f: 10 ki i TKT (Teaching Knowledge Test) s nav haz rl k kursu, 3 TKT modülü kapsayacak ve 4 haftal k e itim eklinde ayr ca sunulmaktad r. Kapsanan Konular: Dil analizi; ders planlamas, okuma, yazma, dinleme ve konu ma becerilerinin ö retilmesi; s n f aktiviteleri; kaynak ve araçlar n kullan lmas ; ö rencilerin ihtiyaçlar n belirlemek, ö rencilerin hatalar ile ilgilenmek. TKT Modülleri: Dil ve Dil E itimi ve Ö retimin Temelleri, Ders Planlamas ve Dil Ö retim Kaynaklar, Ö retim ve Ö renim Süreç Yönetimi. Ö rencilerin portföy tutmalar gerekecektir. Ba lang ç tarihleri: Lütfen ilgili LSI Dil E itim Merkezi ile ba lant ya geçiniz. Dil Merkezleri: LSI Kanada, ABD deki tüm merkezler, Brisbane, Cambridge ve Auckland.

14 14 Mükemmel ö retmenler, arkada canl s çal anlar ve samimi bir atmosfer; bunlar iyi bir dil okulu seçmek için gereken üç faktör. LSI bu avantajlar içinde bulunduran en iyi okul. Chih-Jen Liu, ö renci, Tayvan & Sosyal Aktiviteler Yurtd nda e itim size yaln zca dili ö renmeyi de il, ayn zamanda ev sahibi ülkeyi ve insanlar n tan mana firsat verir. LSI n bütün dil merkezleri; özenle seçilmi ailelerin yan n da konaklama, ö renci yurdu pansiyon veya otel gibi konaklama seçenekleri sunmaktad r. Buna ilave olarak bütün dil merkezlerimiz e lence dolu, aktif ve ilgi çekici sosyal aktiviteler sunar ki, yurtd ndaki vaktinizi en iyi ekilde de erlendirirken, hem do al bir ortamda pratik yapma hemde dünyan n heryerinden arkada lar edinin. LSI Aile Yan Özenle seçilmi ailelerimiz kald n z ülkedeki hayat n nas l oldu unu ö renmenizi sa layarak, arkada canl s ve rahat ortamlar sunar. Birçok ö rencimiz y llar sonra bile yanlar nda kald klar ailelerle görü meyi sürdürüyorlar. LSI Ö renci Yurtlar / Evleri Dünyan n birçok yerinden arkada edinebilece iniz ö renci evi ve yurtlar nda tek veya çift ki ilik odalar mevcuttur. Bu seçenek, seçti iniz lokasyon, mevsim ve yurt tercihinize göre özel veya payla ml banyo imkanlar sunmaktad r. Odalar düzenli bir ekilde temizlenir, çar aflar haftada bir de i tirilir. Yiyecek ve içecek düzenlemeleri fark göstermektedir ama birçok yerde kahvalt verilir. (Yer durumu ve daha fazla bilgi için lütfen gerekli LSI dil merkezi ile ba lant ya geçiniz.) Pansiyon/Hostel Otellerden daha ekonomik olan pansiyonlar daha s n rl hizmet sunar. Haftal k hizmetçi servisi sa lan r ve baz pansiyonlar mutfak tesislerine sahiptir. Oteller Okullar m za yak n yerlerde de i ik türlerde oteller sunmaktan ve seçti iniz otele rezervasyon yapt rmaktan mutluluk duyar z. Londra da Apartman Daireleri/ Payla ml Daireler Daireler Londra n n her yerinde bulunur ve 4-6 ki iliktir. Tek, çift ve ikiz odalar mevcuttur. Daireler ba ms zl seven ö rencilere tüm temel imkanlar sunar. LSI Sosyal Aktiviteler lgi alanlar n z ya da ya am tarz n z ne olursa olsun, size uygun ve e lenceli aktiviteler buluruz. Günlük geziler, müze ve galeri gezileri, tiyatro ve sinema etkinlikleri, restoranlar ve publar, uluslararas aktiviteler ve spor fikstürleri, bunlar n hepsi program m z n düzenli aktiviteleridir. Ço u aktiviteler ücretsizdir ve di erlerinin büyük bir k sm indirimli fiyatlarla sunulur. Buna ek olarak, birçok spor aktivitesi için özel düzenlemeler tüm merkezlerimizde yap labilir sadece personelimize dan man z yeterlidir. Aktivite ve Dil E itim Programlar Spor için olan tutkunuzu LSI Aktivite ve Dil E itim Programlar ile su yüzüne ç kar n. San Diego da sörf ten, Vancouver da kayak olanaklar na, Toronto da tenisten, Auckland ta gemicilik, scuba diving ve ekstrem sporlar a kadar e itim ile beraber bir sürü kombinasyon sunuyoruz. Bu ve benzeri programlar için lütfen bizimle ba lant ya geçiniz. hakk nda daha fazla ve detayl bilgi için, lütfen web sitemizde bulunan konaklama bro ürlerimizi inceleyiniz.

15 15 E itim ve Tecrübesi (Staj) Programlar E itim ve Tecrübesi (Staj) Programlar i ortam nda dil becerilerinizi kullann p, geli tirirken, de erli bir i tecrübesi kazanmak için mükemmel bir f rsatt r. Program ileti im becerilerinizi geli tirmeye yard mc olur; böylece yerle tirildi iniz i ten keyif alabilir ve yarar sa layabilirsiniz. LSI ücretsiz i tecrübeleri ve ücretli i yerle tirmeleri sunar. Bu programlar üniversite ya na gelmi ö renciler ya da az deneyimli genç profesyoneller için idealdir. Yerle tirme Ücretleri NG LTERE 450 KANADA Ücretli Tecrübesi/ Endüstrisi CD$1200 Ücretsiz Tecrübesi/Staj CD$1200 Çal ma Tatili CD$1200 Self Placement CD$500 (sadece kendi i ini bulanlar için) ngiltere Tecrübesi (ücretsiz) AB Vatanda lar tecrübesinden önce en az 4 haftal k LSI Yo un 30 kursu 1-6 ayl k tecrübesi yerle tirmesi Çal mak istedi iniz 3 endüstri/profesyonel alan seçin ve biz de buna göre uygun bir yerle tirme bulal m Ba vurular en az 12 hafta önceden yap lmal d r 18 ya ve üzeri Tecrübesi (ücretli) AB Vatanda lar yerle tirmesinden önce en az 4 haftal k LSI Yo un 30 veya Standart 20 kursu Saatte en az minimum saat ücreti kazanabilece iniz, 3-6 ayl k, özel beceri gerektirmeyen tam veya yar m günlük i yerle tirmesi e yerle tirme otellerde mevcuttur. Fakat yerle tirmeler ngiltere nin herhangi bir yerinde olabilir Ba vurular en az 12 hafta önceden yap lmal d r 18 ya ve üzeri Kanada Bu programlarla ilgili lütfen LSI ile ba lant ya geçiniz. Baz ülkelerden International Experince Canada vas tas ile gelen ö rencilere Kanada da, çal ma hakk tan nmaktad r. Bu programa kat lma artlar ve vizesi için, Kanada hükümeti websitesi website at www. international.gc.ca/experience a bak n z. LSI International Experience Canada ö rencilerine yard m sunmaktad r: ngilizcenizi geli tirmenize yard m etmek için ngilizce dil kurslar ngilizce kursunuz boyunca konaklama Görü me ve CV ile ilgili Kulübü Avustralya Tecrübesi (ücretsiz) endüstrisi, telekomünikasyon, muhasebe, bilgi teknolojileri vb. gibi alanlarda mevcuttur Yerle tirme süresi: 6-24 hafta Minimum Orta Üstü ngilizce seviyesi (Upper Intermadiate) Ön ko ul: LSI Brisbane de 12 hafta Yo un 30 kursu Çal ma Tatili Tatilde Çal ma Vizesi birçok ülkeden ö rencilere verilmektedir Ö renciler 17 haftaya kadar e itim görebilir Avustralya da ya ay n ve 1 y l çal n LSI Brisbane den ngilizcenizi geli tirmenize yard m Haftada bir kez, CV, görü me ve i bulmayla ilgili Kulübü Yeni Zelanda Ücretsiz Tecrübesi/Staj Yerle tirme öncesi, 4-12 haftal k LSI Yo un 30 kursu Yerle tirmeler 3-6 ayl k olup, genelde Auckland ta bulunmaktad r, ama baz yerle tirmeler ba ka ehirlerde olabilir. Ya : Minimum ngilizce seviyesi: Orta Üstü (Upper Intermediate) Yerle tirmeler, letme, Reklam, Pazarlama ve Sat, Medya ve Halkla li kiler, Perakende Sat, Seyahat ve Turizm, Web Geli tirme alanlar nda bulunmaktad r. Tatilde Çal ma Vizesi, ve yerle tirmenin Üniversite e itim gereksinimlerine uygun oldu u yerlerde Stajyer Vizesi sahiplerine uygundur. Tatilde Çal ma Vizesi (Working Holiday Visas) ya lar için uygundur. Ö renciler 12 haftaya kadar e itim alabilir deneyiminize LSI ile ba lay n Yeni Zelanda da ya ay n ve 1 y la kadar çal n Daha fazla bilgi için: immigration.govt.nz/migrant/stream/work/ workingholiday/ Yeni Zelanda da Ö rencilere Çal ma Hakk Yeni Zelanda da, 13 Ocak 2014 ten ba layarak, ö renci vizesi ile ve 1. Kategori bir okulda e itim alan ö rencilere haftada 20 saate kadar çal ma hakk verilmektedir. LSI Auckland, 1. Kategori bir okul olup, ö rencilermiz için, haftal k i bulma CV seminerleri yapmaktad r. Ö renci vizesine ba vurmak için, minimum 14 haftal k ve minimum 20 saatlik bir kursa kay t yapt rmak gerekir (Yo un 24, Yo un 30 veya Uluslaras Okul y l gibi, Standart 20 kursu uygun de ildir). YEN ZELANDA Ücretsiz Tecrübesi/Staj NZ$1400

16 16 ngiltere de ngilizce Londra Merkez Londra çok kültürlü yap s, rakipsiz etkinlikleriyle dünya standartlar nda bir ehirdir. Kültüründen, tarihinden ve ihti am ndan, dünyan n en iyi gece hayat na kadar; Londra da herkes için bir eyler bulmak mümkündür. LSI Londra Merkez LSI Londra Merkez, ehrin merkezinde, üniversitelere ve modern e lence bölgesi Soho ya yak n; kafeler, barlar ve canl ö renci nüfusuna hizmet veren publarla dolu bir yerde bulunur. Rahat ve modern okul; ücretsiz internet eri imi ve çok çe itli bireysel çal ma materyallerine sahiptir. Sosyal Program Çe itli ve dopdolu aktivite program ; publar, restoranlar, tiyatrolar gezme ve Oxford a, Edinburg a ve Stonehenge e düzenlenen geziler gibi aktivitelerle, ö rencilere Londra n n ve ngiltere nin en iyisini sunmaktad r. Genel Kurslar bkz. syf6-7 Standart 20 Yo un 30 Ö leden Sonra 10 Art Kurslar Temel ile leri seviyeler aras için ba lang ç tarihleri: Her Pazartesi Ba lang ç seviyesindeki ö renciler için ba lang ç tarihleri: Her ay n ilk Pazartesi günü Cambridge ngilizce Dil De erlendirme S nav Kurslar bkz. syf12 FCE / CAE Ba lang ç & S nav tarihleri: Detaylar için websitemize bak n z IELTS, TOEFL ibt & TOEIC S navlar na Haz rl k bkz. syf12 Uluslararas Okul Y l bkz. syf10 Akademik Amaçlar için ngilizce bkz. syf9 Minimum süre: 4 hafta S nav Ücretleri Ba lang ç tarihleri: Her ay n ilk Pazartesi günü S nav tarihleri için, bkz. syf12-13 Tecrübesi bkz. syf15 Üniversite Haz rl k bkz. syf8 Profesyonellere Yönelik Kurslar Bire Bir 9 Günlük Kompakt Kurs Mini Grup Kurslar bkz. syf38-39 Resmi Tatiller 2014 y l nda a a daki tarihlerde ders yap lmayacakt r: Oca 1, Nis 18, 21, May 5, 26, A u 25, Ara dahil. Okul tatil sonras, 2 Ocak 2015 te tekrar aç lacakt r. Seviye Anahtar Ba lang ç Temel (A1) Orta Alt (A2) Orta (B1) LSI Kurs Fiyatlar UK Sadece e itim fiyatlar d r. Genel Kurslar Haftal k Fiyatlar hft hft hft hft hft hft Standart Yo un 30 / Akademik Amaçlar için ngilizce (EAP) Ö leden Sonra S navlara Haz rl k Kurslar hft hft hft hft TOEFL/TOEIC/IELTS Cambridge S nav (20) Cambridge S nav (30) Bireysel Kurslar Art Kurs Ücreti: 5 ders/10 ders 250/500 Bire Bir ders 50 ISY Uluslararas Okul Y l hft hft hft hft Haftada 20 ders Haftada 30 ders Profesyonellere Yönelik Kurs Fiyatlar Sayfa 39 a bak n z. FCE/CAE 125 IELTS bize yaz n Ek Ücretler Kay t ücreti 70 Yerle tirme ücreti 450 i tecrübesi Kargo ücreti 60 Sigorta - bizimle ba lant kurun Havaalan kar lama (tek yön) Heathrow/London City 85 Gatwick/Stansted 100 Luton 100 Aile Yan Ki i ba haftal k; Çift ki ilik oda Y&K* 110 Çift ki ilik oda YP* 150 Tek ki ilik oda Y&K 135 Single Room YP 175 * Sadece, iki ö renci ayn ba lang ç tarihleri için birlikte kay t yapt r rsa geçerlidir. Orta Üstü (B2) leri (C1/C2) Executive Tek ki ilik oda Y&K 210 Tek ki ilik oda YP 245 özel banyolu Ek Ücretler haftal k: Bölge NOEL DÖNEMI 35 Yaz dönemi (Haz 22-A u 31) 30 Daire Payla m / Yemeksiz & Otel ste e ba l olarak verilir. Y&K: Yatak Kahvaltı YP: Yarım Pansiyon

17 17 LSI sayesinde ngilizcem çok geli ti, çünkü her zaman ngilizce konu uyorduk. Tüm ö retmenler çok kibar ve arkada canl s yd. Aska Itakura, Japonya Londra Hampstead Yapraklar ve kartpostallara konu olacak güzelli i ile Hampstead semti Londra n n en gizli tutulmu s rlar ndan biridir. Londra nin merkezinden 5 km uzaklikta olan Hamsptead semti birçok ünlüye, yazara ve oyuncuya ev sahipli i yapmakta, cezbedici restoranlar, kafeleri ve butikleri ile büyülemektedir. Burada Freud Müzesi ni ve air John Keats in evini ziyaret edebilirsiniz. Londra n n en büyük park olan Hampstead Heath, okula sadece birkaç dakikal k yürüme mesafesindedir! LSI Londra Hampstead LSI Londra Hampstead in mükemmel lokasyonu, ö rencilerimizin hem yak n konaklama olanaklar ndan yararlanmalar hemde Londra n n me hur görülmeye de er yerlerine kolay ula malar anlam na geliyor. Okul, ücretsiz internet eri imi, güzel bahçesi, dil laboratuar, masa tenisi odas, ö renci salonu ve i itsel-görsel çal ma kaynaklar olan kütüphanesiyle geni Victoria tarz bir binada yer al r. Sosyal Program Okulun büyük bahçesinde barbekü partileri ve spor aktiviteleri düzenlenir. Publar, kulüpler, müzikaller ve hafta sonu gezileri di er aktivitelere örnektir. Londra n n en gözde pazarlar ndan olan Camden Lock Market, yak n mesafede bulunmaktad r. 15 mins 15 mins Genel Kurslar bkz. syf6-7 Standart 18 Standart 20 Yo un 30 Ö leden Sonra 10 Art Kurslar Ba lang ç tarihleri : Her Pazartesi Ba lang ç seviyesi ö rencileri sadece Londra Merkez de. Cambridge ngilizce Dil De erlendirme S nav Kurslar bkz. syf12 FCE/CAE/CPE Ba lang ç & S nav tarihleri: Detaylar için websitemize bak n z IELTS, TOEFL ibt &TOEIC S navlar na Haz rl k bkz. syf12 Uluslararas Okul Y l bkz. syf10 Akademik Amaçlar için ngilizce bkz. syf9 Minimum süre: 4 hafta Ba lang ç tarihleri: Her ay n ilk Pazartesi günü. S nav tarihleri için, bkz. syf12-13 Kulüp 50+ bkz. syf7 1-4 hafta aras Haftada 3 aktivite içerir Ba lang ç tarihleri: Okul ile ba lant ya geçiniz Junior ngilizce bkz. syf33 Aile Program bkz. syf37 Tecrübesi bkz. syf15 Üniversite Haz rl k bkz. syf8 Profesyonellere Yönelik Kurslar Bire Bir bkz. syf38-39 Resmi Tatiller 2014 y l nda a a daki tarihlerde ders yap lmayacakt r: Oca 1, Nis 18, 21, May 5, 26, A u 25, Ara dahil. Okul tatil sonras, 2 Ocak 2015 te tekrar aç lacakt r. Seviye Anahtar Ba lang ç Temel (A1) Orta Alt (A2) Orta (B1) LSI Kurs Fiyatlar UK Sadece e itim fiyatlar d r. Genel Kurslar Haftal k Fiyatlar hft hft hft hft hft hft Standart Standart Yo un 30 / Akademik Amaçlar için ngilizce (EAP) Ö leden Sonra Kulüp 50+ (hft) 370 S navlara Haz rl k Kurslar hft hft hft hft hft TOEFL/TOEIC/IELTS Cambridge S nav (20) Bireysel Kurslar Art Kurs Ücreti: 5 ders/10 ders 250/500 Bire Bir ders 50 ISY Uluslararas Okul Y l hft hft hft hft Haftada 18 ders Haftada 20 ders Haftada 30 ders Profesyonellere Yönelik Kurs Fiyatlar Sayfa 39 a bak n z. S nav Ücretleri FCE/CAE/CPE 125 (bilgisayar destekli) CPE (ka t üzerinde) 130 TOEIC 95 IELTS bizimle ba lant kurun Ek Ücretler Kay t ücreti 70 Yaz kurs ilavesi 10 (Haz 23 - A u 22, haftal k (Profesyonellere Yönelik kurslar hariç) Yerle tirme ücreti 450 i tecrübesi Kargo ücreti 60 Sigorta-bizimle ba lant kurun Havaalan kar lama (tek yön) Heathrow/London City 85 Gatwick/Stansted 100 Luton 100 Orta Üstü (B2) leri (C1/C2) Aile Yan Ki i ba haftal k; Çift ki ilik oda Y&K* 110 Çift ki ilik oda YP* 150 Tek ki ilik oda Y&K 135 Tek ki ilik oda YP 175 * Sadece, iki ö renci ayn ba lang ç tarihleri için birlikte kay t yapt r rsa geçerlidir. Executive Tek ki ilik oda Y&K 210 Tek ki ilik oda YP 245 özel banyolu Ek Ücretler haftal k: Bölge Noel dönemi 35 Yaz dönemi (Haz 22-A u 31) 30 Ö renci Yurdu, Daire Payla m / Yemeksiz & Otel ste e ba l olarak verilir. Y&K: Yatak Kahvaltı YP: Yarım Pansiyon

18 18 ngiltere de ngilizce LSI Brighton çok seviyorum! nsanlar çok arkada canl s ve ben çok ö reniyorum. Brighton art k benim ikinci evim ve kald m aile çok cana yak n ve yard msever. Her eyi çok özleyece im! Maria Camila Oviedo, Kolombiya Brighton Londra dan trenle sadece 50 dakikal k uzakl kta olan Brighton, Sussex Downs ile denizin aras nda yer alan enerji dolu bir ehirdir. Londra n n deniz k y s olarak da tan mlanan Brighton, iki üniversiteye ve ngiltere deki en büyük sanat ve komedi festivallerine ev sahipli i yapmakla iftihar eder. LSI Brighton Okul, Brighton n seçkin yerle im alan olan Hove da, sessiz bir caddede, bahçeli Victoria tarz bir binada bulunmaktad r. Kumsala ve Hove tren istasyonuna 5 dakikal k yürüyü mesafesindedir. Ma azalar n, kahve evlerinin, publar n, restoranlar n ve aktivite merkezinin yak n nda yer al r. Sosyal Program Sosyal program; partileri, barbeküleri, e lence ve oyun gecelerini, gece kulüplerini ve diskolar, Londra ya, Britanya n n ve Avrupa n n di er bölgelerine günlük ve hafta sonu gezilerini içerir. Golf ve ata binme gibi aktiviteler de düzenlenir. Genel Kurslar bkz. syf6-7 Standart 18 Standart 20 Yo un 30 Ö leden Sonra 10 Art Kurslar Ba lang ç tarihleri : Her Pazartesi Ba lang ç seviyesi ö rencileri sadece Londra Merkez de Cambridge ngilizce Dil De erlendirme S nav Kurslar bkz. syf12 FCE/CAE/CPE Ba lang ç & S nav tarihleri: Detaylar için websitemize bak n z. Yerler s n rl d r, lütfen yer olup olmad n kontrol ediniz. IELTS, TOEFL ibt & TOEIC S navlar na Haz rl k bkz. syf12 Uluslararas Okul Y l bkz. syf10 Akademik Amaçlar için ngilizce bkz. syf9 Minimum süre: 4 Hafta Ba lang ç tarihleri: Her Pazartesi (ISY: Her ay n ilk Pazartesi günü). S nav tarihleri için, bkz. syf12-13 Aile Program bkz. syf37 Tecrübesi bkz. syf15 Üniversite Haz rl k bkz. syf8 Profesyonellere Yönelik Kurslar Bire Bir 9 Günlük Kompakt Kurs bkz. syf38-39 Resmi Tatiller 2014 y l nda a a daki tarihlerde ders yap lmayacakt r: Oca 1, Nis 18, 21, May 5, 26, A u 25, Ara dahil. Okul tatil sonras, 2 Ocak 2015 te tekrar aç lacakt r. Seviye Anahtar Ba lang ç Temel (A1) Orta Alt (A2) Orta (B1) LSI Kurs Fiyatlar UK Sadece e itim fiyatlar d r. Genel Kurslar Haftal k Fiyatlar hft hft hft hft hft hft Standart Standart Yo un 30 / Akademik Amaçlar için ngilizce (EAP) Ö leden Sonra S navlara Haz rl k Kurslar hft hft hft TOEFL/TOEIC/IELTS Cambridge S nav (20) Cambridge S nav (30) Bireysel Kurslar Art Kurs Ücreti: 5 ders/10 ders 250/500 Bire Bir ders 50 ISY Uluslararas Okul Y l hft hft hft hft Haftada 18 ders Haftada 20 ders Haftada 30 ders Profesyonellere Yönelik Kurs Fiyatlar Sayfa 39 a bak n z. S nav Ücretleri FCE/CAE 125 IELTS bize yazin Ek Ücretler Kay t ücreti 70 Yaz kurs ilavesi 10 (Haz 23- A u 24), haftal k (Profesyonellere Yönelik kurslar hariç) Yerle tirme ücreti 450 i tecrübesi Kargo ücreti 60 Sigorta-bizimle ba lant kurun Havaalan kar lama (tek yön) Heathrow 135 Gatwick 65 Aile Yan Ki i ba haftal k; Tek ki ilik oda Y&K 115 YP 155 Çift ki ilik oda* Y&K 95 YP 135 * Sadece, iki ö renci ayn ba lang ç tarihleri için birlikte kay t yapt r rsa geçerlidir. Orta Üstü (B2) leri (C1/C2) Executive Tek ki ilik oda Y&K* 160 Tek ki ilik oda YP* 195 *özel banyolu Ek Ücretler haftal k: Noel dönemi 35 Yaz dönemi (Haz 22-A u 31) 30 Ö renci Yurdu Fiyatlar istek üzerine verilecektir. Uygunlu a ba l d r. Otel ste e ba l olarak 2, 3 ve 4 y ld zl otel fiyatlar verilebilir. Y&K:Yatak Kahvaltı YP:Yarım Pansiyon

19 19 Cambridge Üniversitesi ile me hur olan Cambridge, ayn zamanda uluslararas ö rencilere istedikleri her eyi sunan, canl ve hareketli bir ehirdir. Cambridge muhte em mimarisi ve üniversiteye ait harika bahçelerin yan s ra, zengin bir müzeler, sanat galerileri, ba ms z dükkan ve restoranlar kültürüne, canl müzik, tiyatro ve comedileri içeren enerjik bir gece hayat na sahiptir LSI Cambridge LSI Cambridge, huzurlu bir yerle im bölgesinde, ehir merkezine ve tren istasyonuna yak n ideal bir lokasyonda bulunur. Okul geni ve sevimli bir bahçe, 10 tam donan ml s n f, ö renci salonu ve ücretsiz internet eri imi olan bir bilgisayar odas imkanlar sunar. Sosyal Program Sosyal program barbeküleri, gece kulüplerini ve spor aktivitelerini içerir. Burada, Londra ya, Stonehenge e ve Stratford-Upon- Avon a (Shakespeare in do du u yer) yap lan, harika günübirlik ve hafta sonu gezileri vard r. skoçya veya Fransa gibi uzak yerlere dahi geziler düzenlenir. Genel Kurslar bkz. syf6-7 Standart 20 Yo un 30 Ö leden Sonra 10 Art Kurslar Ba lang ç tarihleri: Her Pazartesi Ba lang ç seviyesi ö rencileri sadece Londra Merkez de. Cambridge ngilizce Dil De erlendirme S nav Kurslar bkz. syf12 FCE/CAE/test merkezi Ba lang ç & S nav tarihleri: Detaylar için websitemize bak n z IELTS, TOEFL ibt & S navlar na Haz rl k bkz. syf12 Uluslararas Okul Y l bkz. syf10 Akademik Amaçlar için ngilizce bkz. syf9 Minimum süre: 4 Hafta Ba lang ç tarihleri: Her ay n ilk Pazartesi günü. S nav tarihleri için, bkz. syf12-13 E itim ngilizcesi bkz. syf13 Kapal grup - minimum ö renci say s : 4 Bireysel ö rencilere aç kt r Ba lang ç tarihleri için LSI Cambridge ile ba lant ya geçiniz. Tecrübesi bkz. syf15 Üniversite Haz rl k bkz. syf8 Junior ngilizce bkz. syf32 Profesyonellere Yönelik Kurslar Bire Bir 9 Günlük Kompakt Kurs bkz. syf38-39 Resmi Tatiller 2014 y l nda a a daki tarihlerde ders yap lmayacakt r: Oca 1, Nis 18, 21, May 5, 26, A u 25, Ara dahil. Okul tatil sonras, 2 Ocak 2015 te tekrar aç lacakt r. Seviye Anahtar Ba lang ç Temel (A1) Orta Alt (A2) Orta (B1) LSI Kurs Fiyatlar UK Sadece e itim fiyatlar d r. Genel Kurslar Haftal k Fiyatlar hft hft hft hft hft hft Standart Yo un 30 / Akademik Amaçlar için ngilizce (EAP) Ö leden Sonra S navlara Haz rl k Kurslar hft hft hft TOEFL/TOEIC/IELTS Cambridge S nav (20) Cambridge S nav (30) Özel Amaçlar için ngilizce per wk E itim ngilizcesi: Gruplar 295 E itim ngilizcesi: Bireysel E itim ngilizcesi: Bireysel Bireysel Kurslar Art Kurs Ücreti: 5 ders/10 ders 250/500 Bire Bir ders 50 ISY Uluslararas Okul Y l hft hft hft hft Haftada 20 ders Haftada 30 ders Profesyonellere Yönelik Kurs Fiyatlar Sayfa 39 a bak n z. S nav Ücretleri FCE/CAE 125 IELTS bize yazin Ek Ücretler Kay t ücreti 70 Yerle tirme ücreti 450 i tecrübesi Kargo ücreti 60 Sigorta-bizimle ba lant kurun Havaalan kar lama (tek yön) Heathrow 140 Gatwick 165 Stansted 80 Luton 90 Aile Yan Ki i ba haftal k; Tek ki ilik oda Y&K 130 YP 165 Çift ki ilik oda* Y&K 110 YP 145 * Sadece, iki ö renci ayn ba lang ç tarihleri için birlikte kay t yapt r rsa geçerlidir. Orta Üstü (B2) leri (C1/C2) Executive Tek ki ilik oda Y&K* 205 Single Room YP* 240 *özel banyolu Ek Ücretler haftal k: Noel dönemi 35 Yaz dönemi (Haz 22-A u 31) 30 Ö renci Yurdu ki i ba, haftal k: The Willows (y l boyu, yemeksiz, minimum 4 hafta) Tek ki ilik oda Çift ki ilik oda Executive oda 220 (özel banyolu) Centrepoint (y l boyu) Tek ki ilik oda 185 Yemeksiz Sedley Court (Haz 30-A u 18) Tek ki ilik oda 185 Yemeksiz Otel ste e ba l olarak 2, 3 ve 4 y ld zl otel fiyatlar verilebilir. Y&K:Yatak Kahvalt YP:Yar m Pansiyon

20 20 ABD de ngilizce LSI New York ta e itim almay çok seviyorum. Çünkü dünyan n her yerinden bir sürü arkada ediniyor, ngilizce pratik yapma ans buluyorum. Bence ö retmenler ve metodoloji çok iyi. Tammy Campos Di Calafiori, aktris, Brezilya New York ABD nin en büyük i ve kültür merkezi olarak New York; Amerika tarihindeki liderlik rolünün ve köklü gelene inin hakl gururunu ya ar. Ticaretten politikaya, baleden spor etkinliklerine kadar her eyi bu Büyük Elma da bulabilirsiniz. LSI New York SoHo da Metropolitan College of New York un (MCNY Üniversitesi) Manhattan kampüsünde, Ticaret Bölgesi nin hemen yan nda konumlanm LSI New York; bu kozmopolit ehrin tam merkezinde yer al r. Tesisler; kütüphane, ö renci salonu, ücretsiz internet eri imli 40 tan fazla bilgisayar yla iki bilgisayar laboratuar n kapsar. MCNY nin kampüsünde bulunmas, LSI ö rencilerine bol bol Amerikal ve uluslararas ö rencilerle kayna ma ve sosyalle me olan sunar. Sosyal Program 24 saat hareketlili i, e siz restoranlar, müzeleri, Özgürlük An t ve Empire State Binas gibi ünlü yap lar yla, New York un kültür ve e lence olanaklar s n rs zd r ve tüm bunlar bizim yo un ve zengin sosyal program m za yans m t r. Genel Kurslar bkz. syf6-7 Standart 20 Yo un 30 Art Kurslar Temel ile leri seviyeler aras için ba lang ç tarihleri: Her Pazartesi (her ay n ilk Pazartesi günü tavsiye edilir) Ba lang ç seviyesindeki ö renciler için ba lang ç tarihleri: Her ay n ilk Pazartesi günü. Cambridge ngilizce Dil De erlendirme S nav Kurslar bkz. syf12 FCE/CAE Ba lang ç & S nav tarihleri: Detaylar için websitemize bak n z TOEFL ibt S nav na Haz rl k bkz. syf12 Uluslararas Okul Y l bkz. syf10 Akademik Amaçlar için ngilizce bkz. syf9 Minimum süre: 4 Hafta Ba lang ç tarihleri: Her ay n ilk Pazartesi günü. S nav tarihleri için, bkz. syf12-13 E itim ngilizcesi bkz. syf13 Kapal grup minimum ö renci say s : 6 (kurs için). TKT s nav bulunmamaktad r. Bireysel ö rencilere aç kt r Ba lang ç tarihleri: Her ay n ilk Pazartesi günü. Kulüp 50+ bkz. syf7 Haftada 3 aktivite içerir Ba lang ç tarihleri: Her ay n ilk Pazartesi günü. Junior ngilizce bkz. syf34 Aile Program bkz. syf37 Üniversite Haz rl k bkz. syf8 Profesyonellere Yönelik Kurslar Bire Bir Mini Grup Kurslar bkz. syf38-39 Resmi Tatiller 2014 y l nda a a daki tarihlerde ders yap lmayacakt r: Oca 1, 20, ub 17, Nis 18, 21, May 26, Tem 4, Eyl 1, Eki 13, Kas 27, 28. Okul 22 Aral k 2014 te kapan p, 5 Ocak 2015 te tekrar aç lacakt r. LSI New York ta aile yan konaklama için en az 18 ya nda olmak gerekir. 16 ve 17 ya ndaki ö renciler Amsterdan Yurdunda kalmak, yada kendi konaklamar n ayarlamak zorundad r. Seviye Anahtar Ba lang ç Temel (A1) S nav Ücretleri FCE/CAE US$450 Ek Ücretler Kay t ücreti* US$150 * E itim ücretiniz US$1000 n alt ndaysa %10 Havaalan kar lama US$145 (tek yön) Kargo ücreti Sa l k sigortas hft yerle tirme ücreti Orta Alt (A2) Orta (B1) LSI Kurs Fiyatlar US$ Sadece e itim fiyatlar d r. Genel Kurslar Haftal k Fiyatlar hft hft hft hft hft hft Standart Yo un 30 / Akademik Amaçlar için ngilizce (EAP) Kulüp 50+ (hft) 1260(2) S navlara Haz rl k Kurslar hft hft hft TOEFL Cambridge S nav (30) 4740 Özel Amaçlar için ngilizce haftal k E itim ngilizcesi: Gruplar 450 E itim ngilizcesi: Bireysel E itim ngilizcesi: Bireysel Bireysel Kurslar Art Kurs Ücreti: 5 ders/10 ders 465/930 Bire Bir ders 93 ISY Uluslararas Okul Y l hft wks hft hft Haftada 20 ders Haftada 30 ders Profesyonellere Yönelik Kurs Fiyatlar Sayfa 39 a bak n z. US$65 US$25 US$90 Aile Yan Tek ki ilik oda, ki i ba, haftal k Manhattan içi: Y&K US$485 Manhattan d : Bölge 1 Y&K US$360 YP US$425 Bölge 2 Y&K US$330 YP US$400 Bölge 3 Y&K US$260 YP US$325 Executive (Manhattan içi, Y&K, özel banyo) US$665 Orta Üstü (B2) leri (C1/C2) lave Ücretler haftal k: Noel dönemi US$55 Yaz dönemi US$35 (Haz 22-A u 31) Ö renci Yurdu ki i ba, haftal k: Manhattan YMCA ö renci yurdu, yemeksiz (spor ve fitnes tesislerini kullanmay kapsar) Tek ki ilik oda, US$595 payla ml banyo Çift ki ilik oda**, US$365 payla ml banyo ** Ki i ba ; sadece, ayn ba lang ç tarihleri için birlikte kay t yapt ran ö renciler için geçerlidir. Di er yurt ve apartman seçenekleri istek üzerine verilecektir. Otel ste e ba l olarak 2, 3 ve 4 y ld zl otel fiyatlar verilebilir. Y&K:Yatak Kahvaltı YP:Yarım Pansiyon

Griffith College. Sosyal Olanaklar

Griffith College. Sosyal Olanaklar Griffith College 1974 yılında kurulan Griffith College Dublin, Cork ve de bulunan merkezleriyle İrlanda nın en büyük bağımsız üçüncü seviyede bulunan kurumudur. Ana kampüs Dublin güney kavşağında bulunan

Detaylı

Dili yaşayarak öğrenin

Dili yaşayarak öğrenin Language Studies International - Tanıtım Broşürü 2012 Dili yaşayarak öğrenin İNGİLTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA İSVİÇRE FRANSA MALTA www.lsi.edu 2 Hoşgeldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Dili yaşayarak öğrenin

Dili yaşayarak öğrenin Language Studies International - Tanıtım Broşürü 2013 Dili yaşayarak öğrenin İNGİLTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA İSVİÇRE FRANSA MALTA www.lsi.edu 2 Hoş geldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Fiyatlar. Language Studies International

Fiyatlar. Language Studies International Fiyatlar Language Studies International 2015 LSI sayesinde İngilizcem çok gelişti; çünkü sürekli İngilizce konuşuyorduk. Tüm öğretmenler çok iyi ve samimiydi. Asuka Itakura, Japonya www.lsi.edu/prices

Detaylı

Fiyatlar. Language Studies International

Fiyatlar. Language Studies International Fiyatlar Language Studies International 2015 LSI sayesinde İngilizcem çok gelişti; çünkü sürekli İngilizce konuşuyorduk. Tüm öğretmenler çok iyi ve samimiydi. Asuka Itakura, Japonya www.lsi.edu/prices

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

E.T.C INTERNATIONAL COLLAGE Bournemouth

E.T.C INTERNATIONAL COLLAGE Bournemouth E.T.C INTERNATIONAL COLLAGE PROGRAM 1-23 24+ Genel İngilizce (20 Ders) 150 140 Genel İngilizce (24 Ders) 170 160 IELTS ( Sınav 170) 150 140 FCE (Sınav Ücreti 145) 150 140 CAE (Sınav Ücreti 145) 150 140

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sunum Becerileri ENG 202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 101, ENG 102,

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

MEZUNİYET ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bu önemli geri bildirim için TEŞEKKÜR EDERİZ! Adı Soyadı Öğrenci Numarası Adresi

MEZUNİYET ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bu önemli geri bildirim için TEŞEKKÜR EDERİZ! Adı Soyadı Öğrenci Numarası Adresi MEZUNİYET ANKETİ İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Tarih:././ Değerli öğrencilerimiz, Çevre Mühendisliği programımızı geliştirmek için aşağıda verilen soruların cevaplandırılması konusunda yardımınıza ihtiyacımız

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Dili yaşayarak öğrenin

Dili yaşayarak öğrenin Language Studies International Tanıtım Broşürü 2010 Dili yaşayarak öğrenin İNGİLTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA İSVİÇRE FRANSA ALMANYA MALTA www.lsi.edu Hoş Geldiniz Welcome Willkommen Bienvenue

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir:

Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir: ÜNİVERSİTE Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir: 1. Doğrudan yerleştirme: Akademik ortalaması istenilen düzeyde

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28475 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 82 programda lisans ve önlisans, 59 programda lisanüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesinde;

11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 82 programda lisans ve önlisans, 59 programda lisanüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesinde; 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 82 programda lisans ve önlisans, 59 programda lisanüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesinde; 75 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (PR 337) Ders Detayları

Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (PR 337) Ders Detayları Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (PR 337) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri PR 337 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER TANIM Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Halkla

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

BRIGHTON & HOVE INTERACTIVE ENGLISH LANGUAGE SCHOOL

BRIGHTON & HOVE INTERACTIVE ENGLISH LANGUAGE SCHOOL BRIGHTON & HOVE INTERACTIVE ENGLISH LANGUAGE SCHOOL Okul sahile birkaç dakika yürüyüş mesafesinde yer almaktadır. Özel bir okul olan Interactive English Language School sadece yetişkinlere yönelik eğitim

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Kendi kendini kontrol edebilen, zamanı iyi yöneten, yalnız çalışmaktan hoşlanan, Bilgisayar kullanama yeterliliklerine sahip,

Kendi kendini kontrol edebilen, zamanı iyi yöneten, yalnız çalışmaktan hoşlanan, Bilgisayar kullanama yeterliliklerine sahip, ÖĞRETİM TASARIMI Web tabanlı öğretim ortamlarının iki önemli unsuru Horton (2001) tarafından açıkça belirtilmiştir. Bunlardan ilki ideal öğrenci, ikincisi ise ideal eğitimdir. Bu iki unsur arasındaki ilişkinin

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

ALOHA MENTAL ARİTMETİK TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TÜRKKAN EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM TEKSTİL VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

ALOHA MENTAL ARİTMETİK TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TÜRKKAN EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM TEKSTİL VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ALOHA MENTAL ARİTMETİK TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TÜRKKAN EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM TEKSTİL VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ŞİRKET PROFİLİ Aloha International SDN BHD. 1993 yılında Malezya da kurulan 5 kıtada,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ DAYANAK Madde 1- Yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.02.2013

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR 223) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR 223) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR 223) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 20 Mayıs 2008 tarih ve 26881 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM?

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? Türkiye den katılan öğrenciler için SWT(Summer Work&Travel) 15 Mayıs ta başlar, 1 Ekim de biter. Bu süre içinde okulunuzun

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dostlar, Sevgi Tuzla lılar; Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızın bir parçası olarak gençlere yönelik geçen sene başlatmış olduğumuz Tuzla Yaz

Detaylı

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Basın ETI201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Fiyatlar /prices LSI'ın 50. yılını kutluyoruz

Fiyatlar /prices LSI'ın 50. yılını kutluyoruz Fiyatlar 2016 www.lsi.edu/prices LSI'ın 50. yılını kutluyoruz 1 Londra Merkez/Londra Hampstead Londra Merkez s.24 Kurs Fiyatları (İngiliz Sterlini) Öğleden Sonra 10 120 115 110 100 90 Genel 20 240 230

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

Seminer (MGMT 500) Ders Detayları

Seminer (MGMT 500) Ders Detayları Seminer (MGMT 500) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer MGMT 500 Her İkisi 0 0 0 0 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes)

ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes) ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes) Doç. Dr. Salih ŞAHİN Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı slhsahin@gmail.com Page 1 İÇERİK Proje ve AB Projeleri Erasmus

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı 4.2.Görev Tanımları 4.2.1.Dekan Görev Tanımı İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÖREV FORMU Yönetici/Yöneticileri Astları Prof. Dr. Mahmut KARTAL İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Rektör Akademik

Detaylı

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Mesleki İngilizce-II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Öğrencinin içinde bulunacağı

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı