Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu"

Transkript

1 Language Studies International Tan t m Bro ürü 2013 Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA 1

2 2 Ho Geldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido 40 y l a k n süredir ba ar l bir ekilde dil e itimi vererek, dünya çap nda binlerce ö renciyi memnun ediyoruz. LSI merkezleri, dil e itimi için mükemmel bir ortam sa lar. Bütün ö retmenlerimiz yüksek düzeyde ilgi ve özen gösterip sizin amaçlar n za ula man za yard mc olur. Bu e itim teknikleri kapsaml bir kurs haz rl yla birle ir ve ald n z her ders size ba ar ve ilerleme hissi verir. LSI olarak biz, en h zl ve en etkili dil ö renme yolunun, o dilin konu uldu u ülkede ya ayarak ö renmek oldu una inan yor ve size e itim deneyimlerinin tamam n sunaca m za söz veriyoruz. Dil becerilerinizi ister akademik, ister profesyonel, isterse ki isel sebeplerden dolay geli tirmek isteyin; LSI sizin için do ru bir seçimdir. Sosyal aktivite programlar, kaliteli konaklama ve kald n z süre boyunca size sa lad m z destek; kendinizi evinizdeymi gibi hissetmeniz için yard mc olur ve yurt d ndaki zaman n z en iyi ekilde de erlendirmenizi sa lar. Bizim itibar m z sizin garantinizdir. Bizim Deneyimimiz Sizin Ba ar n zd r LSI Uluslararas Atmosferi. Dünyan n her yerinden ö rencilerle tan acak ve yabanc dil ö renme deneyimlerinizi payla acaks n z. LSI Dil Merkezleri. Dünyan n en çok talep edilen ehirlerinde, merkezi konumdad rlar, bu sayede LSI ö rencileri çok çe itli sosyal ve kültürel aktivitelere kolayca ula m imkan bulurlar. LSI Az Ki ilik S n flar. Düzenli Ki isel Dan manl k & Etkili Kurs Tasar m temel ileti im becerilerinde h zl ilerlemenizi sa layacakt r. LSI Kalite Kontrollü Aile Yan. Di er ö rencilerle ve yerel insanlarla ileti im kurmak becerilerinizi s n f d nda da geli tirme imkan sunar. LSI Ö retmenleri. Özenle seçilen ö retmenlerimiz, arkada canl s, yard msever ve sorunlar n z çözmeye haz rd r. LSI Dil Merkezleri. Modern materyaller ve kaynaklar ile donat lm, konforlu bir ortamda bulunmaktad r. LSI nteraktif S n flar. LSI da, dil dinamik ve enerjik bir yol izlenerek ö retilir. S n f içinde aktif ileti im kurman n, e itim için en etkili yol oldu una ve konu arak ak c l k kazanaca n za inan yoruz. LSI Size Uygun Seviyeyi Bulur. lk gün, bir yaz l s nav ve mülakat ile, sizin dil seviyenizi ve ihtiyaçlar n z belirliyor ve sizi seviyenize en uygun bir s n fa yerle tiriyoruz. LSI Sertifikas. Son gününüzde kat lm oldu unuz kursu ve gelmi oldu unuz seviyenizi belirten bir sertifika alacaks n z. ste e ba l olarak bir rapor da sunulabilir. LSI Multimedya/ nternet. Tüm LSI dil merkezleri, dersler boyunca ve ki isel çal malarda kullan lacak bilgisayar odalar yla donanm t r. Programlar, tonlama al t rmalar ndan dilbilgisine ve geli imine kadar çok geni bir yelpazede sunulur. LSI ÜCRETS Z Kablosuz nternet Eri imi. Tüm LSI ö rencileri için mevcuttur. LSI Çok Merkezli Kurslar. Dili ya ayarak ö renmeniz için birden fazla LSI merkezinde ö renim görmenizi sa lar. Sizinle tan mak için sab rs zlan yoruz. David Immanuel LSI Language Studies International

3 LSI daki bütün mükemmel ö retmenlerime sonsuz te ekkürler ederim. Harikulade bir vakit geçirdim burada. Bence LSI ngilizce ö renmek için en iyi yer ve en do ru tercih. 3 Pamonrat Napthuetrong, Tayland çindekiler 4 LSI Dil E itim Sistemi 6 LSI Genel Kurslar 7 & Kulüp Üniversite Haz rl k Program 9 Akademik Amaçlar için ngilizce 10 ISY-Uluslararas Okul Y l 11 Çok Merkezli Kurslar 12 LSI S nav Kurslar 13 Özel Amaçlar için ngilizce 14 & Sosyal Aktiviteler 15 E itim ve Programlar OKUL* MEVCUT KURSLAR 16 NG LTERE Londra Merkez 17 Londra Hampstead 18 Brighton 19 Cambridge 20 ABD New York 21 Boston 22 San Diego 23 SF/Berkeley 24 KANADA Toronto 25 Vancouver 26 YEN ZELANDA Auckland 27 AVUSTRALYA Brisbane 28 FRANSA Paris 29 SV ÇRE Zürih 30 MALTA Sliema LSI Junior ngilizce 37 LSIAile Programlar LSI Profesyonellere Yönelik Kurslar 40 LSI Dil Merkezleri Profesyonellere Yönelik Kurslar Cambridge ngilizce Dil De erlendirme Kurslar Özel Amaçlar çin ngilizce Standart 18 Standart 20/Standart 20 Art Yo un 24/Yo un 24 Art Yo un 30/Yo un 30 Art Ö leden Sonra 10 Ak am Kursu Bire-Bir 9 Günlük Kompakt Kurs Mini Grup Mini Grup Art PET (Preliminary Test) FCE (First Certificate) CAE (Advanced) CPE (Proficiency) BEC (Business English Certificate) IELTS TOEFL ibt TOEIC D.E.L.F. (Frans zca) T.E.F. (Frans zca) C.C.I.P. (Frans zca) Goethe-Zertifikat B1-B2 (Almanca) ISY-Uluslararas Okul Y l 18 ISY-Uluslararas Okul Y l 20 ISY-Uluslararas Okul Y l 24 ISY-Uluslararas Okul Y l 30 Kulüp 50+ Pilotlar için ngilizce Hem ireler için ngilizce Ö retmeye Yönelik ngilizce Üniversite Haz rl k / Akademik Amaçlar için ngilizce E itim ve Tecrübesi Programlar Junior ngilizce Aile Programlar Bütün merkezlerimizdeki güncel kurs bilgilerine ula mak, okullar m zla veya e itim dan manlar m zdan biriyle do rudan konu mak için lütfen websitemiz yu ziyaret ediniz. *Mevcut seviyeleri görmek için lütfen okul sayfalar na bak n z.

4 4 LSI Dil E itim Sistemi Dil e itimi konusunda heyecan dolu ve tutkuluyuz. Bu yüzden sürekli olarak e itimi alan nda en son ak m ve metotlar gözden geçiriyoruz. Bütün LSI okullar ndaki akademik kadromuz, programlar m z n ara t rma ve geli tirilmesinde rol almaktad r. Dil e itimindeki en son teorilerin dikkate al nmas ve merkezlerimizde denenmesi konusunda titiz davran yoruz. Bu yüzden, tek tek bütün okullar m z, e itim için sa l kl bir ortam olu turuyor. Ayn zamanda bu, bütün ö rencilerimizin 15 okul ve 8 ülkede konu lanm geni akademik kadrodan yararlanmalar anlam na geliyor. Y llar n verdi i tecrübe ile, 40 y ll k bir zaman içinde geli tirilmi ve rafine edilmi dil e itim sistemimizin esaslar n yan tarafta bulabilirsiniz. Dil ile bütünle mek LSI olarak bir dili ö renmenin en iyi yolun, o dilin konu uldu u yerde e itimini almakla oldu una inan yoruz. Sizin o kültürle bütünle menizi ya da bizim deyimimizle, Dili ya ayarak ö renmenizi istiyoruz. Bu en etkili ve tatmin edici dil ö renim yolu olup, LSI n dil e itim sisteminin çekirde ini olu turmaktad r. LSI Seviyeler Hangi LSI okulu olursa olsun, ilk vard n zda size geni kapsaml bir dil seviye testi veriyoruz, böylece do rudan sizin seviyenize uygun bir s n fa girmenizi sa l yoruz. LSI seviyeleri Ortak Avrupa Seviye Sistem, TOEFL ibt, TOEIC, IELTS ve Cambridge ngilizce Dil De erlendirme s nav seviyeleri ile hemen hemen ayn d r. Bir üst seviyeye ç kmak için bizim seviye hedefimize ula t n z test sonuçlar ve s n ftaki etkinli inizle göstermeniz gerekecektir. LSI olarak baz ö rencilerin di erlerinden daha h zl ö rendiklerini kabul ediyoruz, bu yüzden sizin kursunuz, sizin için bir birey olarak haz rlanm t r. Sistemli testler ve ö retmen de erlendirmeleri ile okulun akademik direktörü sizin geli iminizi ve tam olarak ne zaman seviye hedeflerimize ula t n z ve bir üst seviyeye ç kmaya haz r oldu unuzu takip eder. En Son Materyaller Sürekli olarak en son ç kan dil e itim materyallerini takip ediyoruz. Size akademik kadromuzun seviyenize uygun buldu u en iyi kurs kitaplar n sunuyoruz. S n f içerisinde en yeni teknolojileri sunmakta kararl y z. En ileri teknoloji i itsel, görsel ve web esasl kaynaklardan en iyi ekilde istifade ediyoruz. Online Kaynaklar/Uzaktan E itim nternetin dil e itiminde derin de i ikliklere yol açt n n bilinci içindeyiz. Bu yüzden dil ö renimine yönelik online bir topluluk olu turmak için kararl y z. Yapm oldu umuz online kaynaklarla haftal k ders programlar n dünyadaki bütün ubelerimize uydurmu durumday z. Bu kaynaklar dil ile bütünle menin ya da okuldaki e siz deneyimin yerini alamayacak olsa dahi, s n ftaki e itime detayl bir ilave olmakta ve uzaktan e itimde kullan lmaktad r. Okula kat lmadan önce program online olarak takip edebilir ve ayr ld ktan sonra e itiminize devam edebilirsiniz. Teknolojiyi kullanarak programlar m z nas l geli tirdi imizi detayl olarak görmek isterseniz web sitemizi ziyaret ediniz. Kültürel De i im Okullar m zda var olan kültürel de i im için hem kararl, hem gururluyuz. dili ya ayarak ö renirken bulundu unuz ülkeyi daha iyi anlayacaks n z. Ö rencilerimiz dünyan n dört bir taraf ndan gelmektedir, merkezlerimiz sadece dil e itimi verilen yerler de il, ayn zamanda farkl kültür ve sosyal çevrelerden gelen insanlar n bulu tu u yerlerdir. Bu yüzden ö rencilerimiz programlar m z n hayatlar na bir zenginlik katt n söylerler. Kaliteli Ö retmenler Ö rencilerin programlar m z de erlendirirken, en büyük tek etkenin ö retmen kalitesi oldu unu biliyoruz. Bu yüzden biz LSI da sadece en iyi ö retmenlerle çal yoruz; tam nitelikli, o ülkenin gerekli e itim sertifikas n alm, deneyimli ve tam motive olmu. Kendi içimizde ö retmen e itimi, geli imi ve performans de erlendirmesi için sistematik bir program m z bulunmaktad r. Bütün ö rencilerimizin geribildirimleri ile, ö retmenin beklentilerinizi kar lamas n garanti alt na al yoruz.

5 5 Seviyeniz ve Ba arabilecekleriniz Seviyenizi ve ba arabileceklerinizi görmek için lütfen a a daki tabloyu ve seviye tan mlar n inceleyiniz. Ba lang ç (Beginner) Sadece birkaç kelime ve deyim biliyorsunuz. IELTS hafta e itim Temel (Elementary) Çok basit dilbilgisi ve kullanarak ileti im kurabiliyorsunuz. IELTS 2-3 TOEFL ibt 0-8 TOEIC* D/O , K/Y A1 4-6 hafta e itim Orta Alt (Pre-Intermediate) Basit bir dilbilgisi ve kullanarak, kabul edilebilir düzeyde hatalarla konu malarda yer alabiliyorsunuz. IELTS 3-4 TOEFL ibt 9-56 TOEIC* D/O , K/Y A2 KET 8-12 hafta e itim Orta (Intermediate) Dilbilgisi ve ni daha kontrollü kullan yorsunuz. Halen s k s k hata yapmakla beraber yeni dilinizi daha iyi anl yorsunuz. IELTS 4-5 TOEFL ibt TOEIC* D/O , K/Y B1 PET 8-12 hafta e itim Mesleki ya da akademik haz rl k kurslar na giri. Orta Üstü (Upper Intermediate) Çok çe itli dil yap lar n vasat n üstünde bir do ruluk derecesiyle kullan yorsunuz. IELTS TOEFL ibt TOEIC* D/O , K/Y B2 FCE, B&C derecesi 8-12 hafta e itim Üniversite derecesi ve diploma kurslar, stajyerlik ya da gitti iniz ülkede ücretli çal maya giri. leri (Advanced) Birçok dil yap s n gayet iyi ve do ru bir ekilde kullanarak ileti im kuruyorsunuz. IELTS 6.5+ TOEFL ibt TOEIC* D/O 945+, K/Y 400+ C1 & C2 FCE, A derecesi CAE CPE lerleme de i kendir. Yüksek lisans programlar na ya da gitti iniz ülkede çal maya giri. Dil Seviyenizi Test Edin LSI n ücretsiz iphone/ipad uygulamalar n kullanarak dil seviyenizi tespit edin. Uygulamalara ücretsiz olarak dan ula abilirsiniz. *TOEIC iki s nav sonucuna sahiptir; Dinleme (D)/Okuma (O) ve Konu ma (K)/Yazma (Y)

6 6 Çok içten söyleyebilirim ki, LSI benim hayat m de i tirdi. LSI benim için okuldan çok daha fazlas n ifade etti. Ömür boyu muhafaza edece im arkada l klar kurdum. ngilizcemi çok geli tirdim ve TOEFL s nav na girmek için kendime güvenim geldi. Herkesi imdiden özlüyorum. Emanuelle Cunha, ö renci, Brezilya Genel Kurslar LSI Standart 20 Kursu Haftada 20 ders (günde 4 ders) Süre: 20 x 50 dakika Her s n f maksimum 15 ki i Ba lang ç ile leri seviyeler aras Kurs süresi: 1-50 hafta 16 ya ve üzeri Dersler süresince ileti im becerilerinizi çe itli günlük durumlarla h zl ca geli tireceksiniz. Her gün ilk 2 derste a a daki konular göreceksiniz: dilbilgisi,, telaffuz. Di er 2 derste ise konu ma, dinleme, okuma, yazma becerileri üzerine e itim göreceksiniz. Skeçler, özgün materyaller, gazeteler ve dergiler içeren al t rmalar, ders kitab ve çe itli materyaller kullanacaks n z. LSI Standart 18 Kursu Haftada 18 ders Süre: 18 x 50 dakika Her s n f maksimum 15 ki i Kurs ö leden sonra yap lmaktad r. Orta ile leri seviyeler aras Dil merkezleri: Londra Hampstead ve Brighton 16 ya ve üzeri Standart 20 ile ayn tür becerileri kapsamakta, konu ma prati ini daha fazla vurgulamakta olan bu kurs, ö leden sonra e itim almak isteyen ö renciler için idealdir. Kurs, ileti im becerileri üzerinde odaklan rken, ayn zamanda gramer bilginizi, okuma ve yazman z hedefleyen dersler de alacaks n z. lave olarak, ngilizce dil s nav kurslar na haz rlanmak isteyen ö renciler, akademik beceri derslerini de bu kursun bir parças olarak alabilirler. LSI Yo un 30* Kursu Haftada 30 ders (günde 6 ders) Süre: 30 x 50 dakika Her s n f maksimum 15 ki i Ba lang ç ile leri seviyeler aras Kurs süresi: 1-50 hafta 16 ya ve üzeri Ö renciler hergün 4 ders LSI Standart 20 kurs program n takip eder; 5. ve 6. derste, sizin ihtiyac n za ve ilginize uyacak çe itli seçenekler sunulur. Tüm LSI okullar ak c konu ma dersleri verir. Bu s n flar ö rendi iniz gramer ve kelime hazinesini peki tirip; çe itli konularda tart malarla ak c l n z ve telaffuzunuzu geli tirir. Günlük durumlarda kullan lan dile önem verilir. Konular unlar içerebilir: film ve tiyatro, medya çal malar, güncel olaylar, politika, yerel kültür, internet kullanarak ara t rmalar. Di er seçenekler seviyenize, dilinize ve e itim gördü ünüz LSI dil merkezine göre de i iklik gösterir. Örnekler unlard r: S nav Becerileri. Çok çe itli s navlara haz rlan rs n z (bkz. syf12). Akademik Amaçlar için ngilizce. Not alma ve deneme yazma gibi üniversite için gerekli becerilerinizi geli tirmenizi sa lar (bkz. syf9). (bkz. syf7). Sunulan kurslar n ayr nt lar için lütfen LSI dil merkezi sayfalar na bak n z. LSI Ö leden Sonra 10 Kursu Haftada 10 ders (günde 2 ders) Süre: 10 x 50 dakika Her s n f maksimum 15 ki i Orta ile leri seviyeler aras Kurs süresi: 1-50 hafta Konu ma ngilizcesi//s nav Haz rl Dil merkezleri: Londra Merkez, Londra Hampstead, Brighton, Cambridge, Paris, Zürih ve Auckland. Art Kurslar Genel beceriler veya daha özel amaçl ya da uzmanla m konularda ekstra yard m isterseniz, grup ve bire bir e itim sizin için idealdir. Art kurslar 5 veya 10 özel dersten olu ur. Ö retmenlerimiz çal ma plan n z geli tirmek için sizinle birlikte çal rlar. Bu kurs Standart 20 kursuna ya da Yo un 30 kursuna destek sa lar. * Brisbane ve Auckland merkezlerimizde LSI Yo un 24 kursu sunulmaktad r. (3 gün 4 er ders, 2 gün 6 ar ders). Bire-Bir Dil becerilerinizi geli tirmenin en h zl yolu bireysel derslerdir. Kendi amaçlar n za odakl, tamamen ahsi yap land r lm dersler isterseniz, özel dersler sizin için ideal bir seçimdir (bkz. syf38). Kurs ayr nt lar okullara göre de i iklik gösterebilir. LSI Merkez sayfalar bu farkl l klar gösterecektir.

7 7 Bu LSI a ikinci geli im, burada prati im çok geli ti, ö retmenler harika. Farkl ülkelerden farkl insanlar tan mam ve ngilizcemin k sa zamanda geli mesini sa layan LSI a sonsuz te ekkürler. Ahmet Çetin, ö renci, Türkiye Mini Grup Kurslar Kulüp 50+ ngilizce, mesleki aç dan uluslararas bir dildir. Bu yüzden, mesleki ileti im becerilerinizi h zl bir ekilde geli tirmeniz için 12 modüllük özel bir kurs geli tirdik. Orta ile leri seviyeler aras Kurs süresi: 1-12 hafta Haftada 10 ders LSI Yo un 30 kursumuzda ö leden sonra seçene i olarak sunulur. Ayn zamanda ISY program n n bir parças da olabilir. Modül dönemleri ba lang çlar : Oca 6*, Mar 31, Haz 23, Eyl 15 Ö renciler her Pazartesi kat labilirler. Her bir modülde; yazma al t rmalar, sunumlar, diyaloglar, gerçekçi i ortamlar ndan skeçlerle birlikte, becerilerinizi u konularda geli tirip al t rma yapacaks n z: Mesleki kelime bilgisi ve teknik kelimeler, e-posta, k sa not ve mektup yazma, müzakere, mülakat ve ngilizce telefon görü mesi. * Resmi tatil olmas halinde, bir sonraki i günü ba lar. Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Modül 5 Modül 6 Modül 7 Modül 8 Modül 9 Modül 10 Modül 11 Modül 12 Uluslararas Ticaret Liderlik Becerilerini & Tak m Çal mas n Geli tirme Sunumlarda Etkili leti im Karar Verme, Motivasyon & Görevlendirme Pazarlama & Reklam E-Ticaret, Teknoloji & Bulu Bankac l k/borsa Toplant larda Etkili leti im e Alma Mülakatlar Hukuku, Ahlaki & Çevresel Sorunlar Sat ta Etkili leti im & Müzakere Uluslararas irketlerde Yönetim ekilleri Profesyonellere Yönelik Kurslar LSI Mini Grup kursu, profesyonel amaçlarla, dil ö renimine ki isel ve interaktif yakla m dü ünen kimseler için idealdir. Mini Grup kurslar genel gramer ve dil becerileri içermekle beraber, profesyonel ki ilerin i veya i d amaçlar na uygun buldu u, müzakere, sunum ve toplant odakl d r. Mini Grup kurslar, olgun veya profesyonel ö renciler için LSI Standart 20 ve Yo un 30 kursuna ilginç bir alternatiftir (bkz. syf38-39). Haftada 20, 30 veya 40 ders Kat l mc : maksimum 5 21 ya ve üzeri Orta ile leri seviyeler Kurs süresi: 1-4 hafta aras tavsiye edilir (daha uzun süreler için lütfen okullar m z ile temasa geçiniz) 1 ders: 45 dakika (ABD ve Kanada da 50 dakika) Kurs ba lang c : Her Pazartesi LSI olarak kalbi genç, olgun ö rencilerimizi y l boyunca aram zda görmekten mutluluk duyuyoruz. Baz belli merkezlerin d nda da, daha olgun ö rencilerimize hitap eden sosyal aktivitelerde organize etmekteyiz. Haftada 20 ders (her ders 50 dk) + ö leden sonra aktiviteleri Kurs süresi: 2 hafta (baz lokasyonlar m zda 1-4 hafta) 50 ya ve üzeri Temel ile Orta seviyeler aras Örnek aktiviteler: araphane ziyareti, ya mur ormanlar gezisi, Maori dokumalar, tekne gezileri, tiyatro ve Kensington Palas ziyaretlerini içerir. Dil Merkezleri: Auckland, Brisbane, San Diego, New York, SF/Berkeley, Boston, Toronto, Vancouver, Paris & Londra Hampstead. Ba lang ç tarihleri için lütfen okul sayfalar n inceleyiniz. Özel istekleri olan gruplara yard mc olmaktan mutluluk duyar z. Gruplara özel s n flarda ve kendilerine özgü haz rlanm sosyal programlardan olu an bir e itim paketi sunabiliriz. Lütfen teklif ve detaylar için bizimle ba lant ya geçiniz.

8 8 Üniversitelere Haz rl k Program LSI Üniversite Haz rl k Program ö rencileri özellikle ngilizce konu ulan üniversitelere haz rlamak ve ba ar l k lmak için tasarlanm t r. Akademik ders ve yo un ngilizce ye ilave olarak, okul dan manlar m z size do ru üniversite veya kolej program seçimi için ba vuru sürecinde ba tan-sona, her a amada yard mc olacakt r. LSI akademik kadrosu size özel ve sizin ihtiyaçlar n za cevap verecek bir çal ma plan haz rlayacak, sonras nda geli iminizi takip ederek sizin hedefinize ula man z sa layacakt r. Kurs süresi sizin ki isel hedeflerinize ba l d r, biz yine de minimum 12 haftal k bir e itim öneriyoruz. Kurslar m z n Sunduklar : LSI a gelmeden önce, öncelikli seviye tespiti ve akademik dan manl k Üniversite ve kolejler için artl kabul mektuplar için yard m, (bkz. sa taraf) htiyaçlar n z kar layacak ve hedefinize ula t racak, size özel ki isel çal ma plan Kursunuz boyunca dan manl k ba vurunuzu yapma, üniversitelere ziyaret ve görü melere haz rl k konular n içeren yard m Vize uzatmak için dan manl k ve yard m* Hangi LSI okullar Üniversite Haz rl k Program sunmaktad r? Bu program ngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda daki bütün okullar m zda sunmaktay z. Hangi becerileri ö retiyoruz? LSI Üniversite Haz rl k Program ndaki ö renciler, üniversite haz rl kta esas olan a a daki beceri ve teknikleri ö renmektedirler: Üniversite ara t rma ve sunum becerileri Akademik artlar alt nda nas l hareket edilmesi ve nas l etkili ileti im kurulmas gerekti i S nav becerileri ve teknikleri Kompozisyon yazma becerileri yan nda ele tirel dü ünce, tart ma geli tirmek ve sunmak Seçmeli s n flar unlar içermektedir: Akademik Amaçlar için ngilizce Cambridge ngilizce Dil De erlendirme Kurslar IELTS, TOEFL ibt, TOEIC, LSI Üniversite Dan manlar Her LSI okulu bünyesinde, üniversite ba vuru sürecinde dan manl k sunacak e itimli ve deneyimli bir dan man bulunmaktad r. Profesyonel ve cana yak n dan manlar m z, sizinle bire-bir çal arak sizin en iyi üniversite program n seçmenizi sa layacakt r. Dan manlar m z okullar n akademik kadrosu ile yak ndan çal arak, sizin geli imizi takip etmekte ve seçmi oldu unuz üniversitenin istedi i akademik standartlara ula mak için do ru yolda olman z sa lamaktad r. Ne zaman Akademik Amaçlar için ngilizce (EAP) program m z ya da s nav kurslar n (IELTS, TOEFL ibt, TOEIC, Cambridge ngilizce Dil De erlendirme S nav ) seçseniz, dan manlar m z sizinle çal arak hedeflerinize ula man z sa lar. Dan manlar m z, ayn zamanda ister herhangi bir üniversiteye ya da koleje ya da herhangi bir partner üniversiteye ba vurunuzda ba tan sona size yard mc olur. artl Kabul ngiltere, ABD ve Kanada da giderek artan say da kolej ve üniversite, uluslar aras ö rencilere artl kabul seçene i sunmaktad r. artl kabul akademik olarak geli imini tamamlam fakat üniversiteye veya programa ba lamadan önce ngilizce becerilerini geli tirmesi gereken ö renciler için ideal bir yoldur. artl Kabul Nas l Temin Edilir? Ö renciler üniversite veya koleje ba vurur ve akademik yeterlili i sa larsa, kendilerine artl kabul belgesi düzenlenir. Bu belge ö rencinin programa ba lamadan önce daha hangi ilave artlar n yerine getirilmesi gerekti ini belirtir. Bu artlar genelde o üniversite veya kolejin gerektirdi i ngilizce yeterlilik üzerinde odaklan r. LSI ngiltere, ABD ve Kanada okullar ndaki ö renciler LSI daki kurslar n ba ar ile tamamlamalar halinde seçtikleri üniversite veya kolejlerde diploma programlar ndaki yerlerini garanti edecek artl kabul alabilirler. ABD ve Kanada da LSI n partneri olan baz üniversiteler LSI n kendi seviyelerini ngilizce yeterlilik için kabul etmekte; di er kurumlar ise IELTS veya TOEFL ibt puan gerektirmektedir. LSI, siz daha gelmeden, seçti iniz üniversite veya kolej için artl kabul belgesi verebilir. LSI daki kursunuz ba lad ktan sonra ise, akademik ekibimiz sizin ngilizce yeterlilik ihtiyac n z kar lamak ve yüksekö retim program n z için ad m ad m sizi ba vuru sürecinden geçirecektir. * ngiltere de geçerli de ildir

9 9 Akademik Amaçlar için ngilizce (EAP) LSI Akademik Amaçlar için ngilizce (EAP) program size ngilizce konu ulan üniversite veya kolejde ba ar l olmak için gerekli ngilizce konu ma ve yazma becerilerini verir. Program esnek olup, sizin ki isel ihtiyaçlar n z kar lamaya özel haz rlanabilir. LSI Dil E itim Sistemi LSI EAP program, LSI Dil E itim Sistemini kullanmaktad r, dört dörtlük e itim hem kaliteli e itmenler hem de her seviye ve a ama e itim için en yeni dil e itim materyalleri ile tamamlanmaktad r. Her ö renci akademik hedeflerine ula mas için, akademik ekibimiz ve okulun üniversite dan man taraf ndan ki isel olarak gözlemlenmektedir. Ö rencilerimiz ayr ca ngilizcesi ve Cambridge ngilizce Dil De erlendirme S nav, IELTS, TOEFL ibt veya TOEIC s nav haz rl k s n flar n EAP program n n bir parças olarak seçebilir. EAP program m z genel ngilizce ile akademik beceri ve s nav ngilizcesi nin belli modüllerini içerir. EAP program odaklanm gramer içeri i ve tekrar içermekte ve ö rencilere akademik okuma ve yazma becerileri ile kendi kelime hazinelerini olu turmaya imkan vermektedir. LSI EAP program ayr ca ilave online ö renci merkezli pratik sunmaktad r. Süre: 30 x 50 dakika Her s n f maksimum 15 ki i Orta ile leri seviyeler aras Kurs süresi: 4-48 hafta 16 ya ve üzeri Program Gereksinimleri EAP program, ngilizce konu ulan bir üniversite veya kolej program na giri için gerekli ngilizce dil artlar n yerine getirmek isteyen lise veya üniversite mezunlar na göre yap land r lm t r. EAP en az iyi bir orta seviye ngilizce seviyesi olan ö renciler için uygundur. ngilizce seviyeleri henüz yeterli olmayan ö renciler, EAP beceri seviyesine gelene kadar seçtikleri LSI okulunun genel ngilizce programlar na kat labilirler. LSI Geli im Takibi Düzenli testler ve çoklu yetenek de erlendirmeleriyle, sizin ne kadar geli im sa lad n z takip edilir. Akademik ekibimiz sizin taraf n zdan belirlenen hedefe ula mak için do ru yolda olundu undan emin olur. Lokasyonlar EAP program ngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda daki okullar m zda mevcuttur. Ba lang ç Tarihleri Lütfen ilgili okul sayfalar na bak n z. LSI ö rencilerinin yerle tirildi i üniversitelere birkaç örnek: University of Warwick ( ngiltere) University of Manchester ( ngiltere) University of Nottingham ( ngiltere) University of Chichester ( ngiltere) Londra School of Economics ( ngiltere) Imperial College London ( ngiltere) Edinburgh University ( ngiltere) Brighton University ( ngiltere) Sussex University ( ngiltere) University College London ( ngiltere) Notre Dame de Nemour University (ABD) San Francisco State University (ABD) Golden Gate University (ABD) Metropolitan College of New York (ABD) California School of International Management (ABD) College of the Desert (ABD) Newbury College (ABD) Bunker Hill Community College (ABD) Cambridge College (ABD) Suffolk University (ABD) Seattle Central Community College (ABD) Niagara College (Kanada) Brock University (Kanada) George Grown College (Kanada) Kwantlen University College (Kanada) Malaspina University College (Kanada) The Art Institute of Vancouver (Kanada) Central Queensland University (Avustralya) Griffith University (Avustralya) Queensland University of Technology (Avustralya) University of Queensland (Avustralya) Newcastle University (Avustralya) Australian Catholic University (Avustralya) University of Auckland (Yeni Zelanda) Auckland University of Technology (AUT) (Yeni Zelanda) UNITEC (Yeni Zelanda) Manukau Institute of Technology (Yeni Zelanda) The University of Otago (Yeni Zelanda) Otago Polytechnic (Yeni Zelanda)

10 10 LSI da 6 hafta kald m. Burada e itim almak çok büyük bir zevkti. LSI her eyin konforlu geçmesini sa lad benim için. Çok yak nda tekrar gelmeyi umuyorum! Fatimata N Dongo, Fransa Uluslararas Okul Y l (ISY) Bu hayat n z n en harika y l olabilir. Yurtd nda belli bir süre geçirin, hem yabanc bir dili ak c bir ekilde konu maya ba lay n hem de dünyan n her yerinden yeni arkada lar edinin. ISY program paradan tasarruf etmenizi sa lar ve birçok kurs seçenekleri sunar. htiyaçlar n z ne olursa olsun bizim yüksek e itimli, arkada canl s personelimiz sizin ba ar l bir y l geçirmenizi sa layacakt r. LSI ISY Programlar n n Ana Özellikleri Haftada 18, 20, 24, 30 ders Süre: 24, 30, 36 veya 48 hafta 16 ya ve üzeri Ba lang ç ile Orta Üstü seviyeler aras Dersler: 50 dakika (Zürih 45 dakika) Her s n f maksimum 15 ki i (Zürih 12) Ö leden sonra akademik seçenekler Düzenli testler, akademik dan manl k ve üniversite yerle tirmede yard m Sizin ki isel amaç, seviye ve kurs sürenize uygun olarak bir ki isel çal ma plan tasarlan r. Hedeflerinize ula man z sa lamak için, ilerlemeniz düzenli görü melerle kontrol edilmeye devam edilir. Çal ma plan seçenekleriniz unlar içerebilir: Genel dil s n flar (bkz. syf6), s nav kurslar (bkz. syf12-13 ve sunulan s navlar için LSI dil merkezi sayfalar ), ak c konu ma al t rmalar, çal ma teknikleri s n flar, Akademik Amaçlar için ngilizce (EAP) ve i ngilizcesi. ISY program tüm LSI merkezlerinde sunulmaktad r (Sliema hariç), ama LSI merkezleri aras nda kurs seçeneklerinin de i iklik gösterebilece ini lütfen göz önünde bulundurunuz. Baz kurs seçenekleri sadece haftada 30 derslik programda bulunabilir. htiyaçlar n za, hangi program n en iyi ekilde kar l k gelece i konusunda size bilgi vermekten mutluluk duyar z. ISY & Beklentileriniz ISY kurslar 24 haftadan 48 haftaya kadar olduklar için ö rencilerimizin üstün sonuçlar elde etmesini bekliyoruz. ISY kursundan sonra ula aca n z seviye farkl faktörlere ba l d r. Kurs süresi Kurs ne kadar uzun olursa sonuçlar o kadar iyi olur. Ders say s Genelde daha k sa sürede al nan fakat daha yo un kurslar daha iyi sonuçlar verir. Ö rencinin dil seviyesi Dil seviyesi ne kadar yüksekse bir sonraki seviyeye ç k lmas o kadar fazla zaman al r. Kesin sonuç her zaman ö renci olarak size ba l d r. Ö leden sonra aktivitelerine aktif olarak kat lmak, dünyan n dört bir yan nda arkada lar edinmek, yerel kültürle bütünle mek, ve özellikle hedef dili mümkün oldu unca konu mak, sonuç ve elde ettiklerinize inan lmaz etkiler yapacakt r. ISY ÇALI MA PLANINA B R ÖRNEK LSI Vancouver da haftada 30 ders ile 36 hafta Hafta 1-12 Hafta Hafta Genel ngilizce FCE S nav Haz rl k Genel ngilizce FCE S nav Haz rl k TOEFL Haz rl k ve for Business Çal ma Teknikleri Akademik Dan manl k Akademik Dan manl k Akademik Dan manl k Kanada ABD ngiltere Fransa sviçre Avustralya Yeni Zelanda LSI Londra Merkez de haftada 30 ders ile 36 hafta Hafta 1-12 Hafta Hafta Genel ngilizce IELTS Haz rl k ve CAE S nav Haz rl k Çal ma Teknikleri Akademik Dan manl k Akademik Dan manl k Akademik Dan manl k

11 11 Çok Merkezli Kurslar Tüm konaklama seçenekleri (bkz. Syf14 ve LSI dil merkezi sayfalar ) önerilmekle beraber, ISY ö rencilerine özenle seçilmi aile yan konaklama seçeneklerini tavsiye ediyoruz. En az ndan program n z n ilk ay nda s cak bir kar lama, ba ka bir ülkedeki hayat n za daha çabuk uyum sa laman z h zland racakt r. Deneyimi ISY ö rencileri için ayarlanabilir (Dönemler ve ko ullar için bkz. syf15). LSI Üniversite Haz rl k ve Yerle tirme Servisi Tüm ISY ö rencilerine aç kt r (bkz. syf8-9). Çok Merkezli Kurslar dil e itimleri ile uluslar aras seyahati birle tirmek isteyen ö renciler için idealdir. Ö rencilerin seçtikleri ISY kursunu iki veya daha fazla merkezde almalar n n yan s ra, çok merkezli kurs kültürü daha derinden anlamay, ya da merkezler birden farkl ülkeden seçilmi ise iki kültürü kars la t rmaya olanak sa lar. ngiltere*, ABD, Fransa, sviçre, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya da mevcuttur. Ö renci belli merkezlerde belli haftalar seçer. lerleme kay tlar seçilen merkezler aras transfer edilir. Bu e siz f rsat size dünyay gezerken dili ya ayarak ö renmenize olanak sa layacakt r. * Sadece Ziyaretçi Ö renci Vizesi sahipleri ve AB vatanda lar için geçerlidir. LSI Çok Merkezli Kurslara Örnekler: 10 hafta Yo un 30: 6 hafta Londra Hampstead ( ngiltere) 4 hafta Brighton ( ngiltere) 20 Hafta Standart 20: 12 hafta Berkeley/San Francisco (ABD) 8 hafta Toronto (Kanada) 36 Hafta ISY: 12 hafta Brisbane (Avustralya) 12 hafta New York (ABD) 12 hafta Londra Merkez ( ngiltere)

12 12 S navlara Haz rl k LSI ö rencileri s navlarda yüksek ba ar oranlar yakalamaktad rlar. Sundu umuz birçok s nav kursundan hangi s nav kursunun size daha uygun oldu u konusunda karar verirken size yard mc olmaktan mutluluk duyar z. yi yap land r lm kurs programlar, az ki ilik s n flar ve tecrübeli ö retmenlerden s nav teknikleri hakk nda tavsiyeler, s navlara tamam yla haz r olman z sa layacakt r. Seçti iniz s nav n LSI da kalmay planlad n z süre içinde mevcut olup olmad n lütfen bize dan n z. Sunulan kurslar n ayr nt lar ve ba lang ç tarihleri için lütfen LSI dil merkezi sayfalar na bak n z. Cambridge ngilizce Dil De erlendirme S nav PET, FCE, CAE, CPE, BEC ve TKT haz rl k kurslar Haftada 20/24/30 ders 4-12 haftal k programlar 16 ya ve üzeri Orta seviye ve üzeri Merkezler - LSI dil merkezi sayfalar na bak n z. Ba lang ç ve s nav tarihleri için websitemize bak n z. Kursun odakland konular: Dilbilgisinin aktif ve do ru kullan m Yazma ve okuma becerileri Dinlenme becerileri Geni kapsaml al t rmalar leti im becerisini ve kavramay geli tirme Yüksek bir Cambridge ngilizce Dil De erlendirme S nav Derecesi almak için ihtiyac n z olan s nav becerileri E itim ngilizcesi kurslar n n bulundu u merkezlerimizde ayn zamanda Cambridge TKT s navlar n da sunmaktay z. Daha fazla bilgi ve detay için lütfen E itim ngilizcesi konusuna bkz. syf13. IELTS, TOEFL ibt & TOEIC S navlar na Haz rl k Haftada 24/30 ders 4-12 haftal k programlar 16 ya ve üzeri Orta seviye ve üzeri Ba lang ç tarihleri ve yerleri için bkz. LSI dil merkezi sayfalar. S nav tarihleri için bkz. syf Dilbilgisini geli tirme ve dil becerilerine odaklanm haftada 20 ders ile çal ma tekniklerine ve s nav al t rmalar na odaklanm haftada 10 ders içeren bu kurslarda i leyece iniz konular unlard r: Dilbilgisi yap lar n n do ru kullan m Konu ma becerileri ve yeterlili i levsel yap lar Geni kapsaml Aktif çal ma teknikleri Yüksek bir IELTS, TOEFL ibt veya TOEIC s nav derecesi almak için ihtiyac n z olan s nav becerileri S nav NG L ZCE Cambridge ngilizce Dil De erlendirme PET Preliminary English Test FCE First Certificate in English CAE Certificate of Advanced English CPE Certificate of Proficiency in English BEC Business English Certificate TKT IELTS TOEFL TOEIC Teaching Knowledge Test International English Language Testing System Test of English as a Foreign Language Test of English for International Communication FRANSIZCA DELF Diplôme d Etudes en Langue Français 1er Degré TEF Test d Evaluation de Français CCIP Diplôme de Français Professionnel (DFP) ALMANCA ZD Goethe-Zertifikat B1 GZ Goethe-Zertifikat B2 Orta Alt Orta Orta Üstü leri

Dili yaşayarak öğrenin

Dili yaşayarak öğrenin Language Studies International - Tanıtım Broşürü 2012 Dili yaşayarak öğrenin İNGİLTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA İSVİÇRE FRANSA MALTA www.lsi.edu 2 Hoşgeldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido

Detaylı

Dili yaşayarak öğrenin

Dili yaşayarak öğrenin Language Studies International - Tanıtım Broşürü 2013 Dili yaşayarak öğrenin İNGİLTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA İSVİÇRE FRANSA MALTA www.lsi.edu 2 Hoş geldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido

Detaylı

Dili yaşayarak öğrenin

Dili yaşayarak öğrenin Language Studies International Tanıtım Broşürü 2010 Dili yaşayarak öğrenin İNGİLTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA İSVİÇRE FRANSA ALMANYA MALTA www.lsi.edu Hoş Geldiniz Welcome Willkommen Bienvenue

Detaylı

Learn and live the language. Language Studies International. www.lsi.edu. Tanıtım Broşürü, 2015

Learn and live the language. Language Studies International. www.lsi.edu. Tanıtım Broşürü, 2015 Language Studies International Tanıtım Broşürü, 2015 Learn and live the language İngiltere ABD Kanada Avustralya Yeni Zelanda İsviçre Fransa Malta www.lsi.edu Kılavuza Genel Bakış Ayrıntılı kurs bilgileri

Detaylı

DÜNYA ÇAPINDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ Hayatınızın deneyimi İNGİLTERE İRLANDA ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA MALTA

DÜNYA ÇAPINDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ Hayatınızın deneyimi İNGİLTERE İRLANDA ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA MALTA DÜNYA ÇAPINDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ Hayatınızın deneyimi 2012 İNGİLTERE İRLANDA ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA MALTA İrlanda 34 Dublin Kanada 44 Vancouver 45 Toronto ABD 46 Boston 47 Harvard Square 48

Detaylı

Program 2011 www.eurocentres.com. Dilinizibulun. Dünya Çapında Dil Öğrenimi

Program 2011 www.eurocentres.com. Dilinizibulun. Dünya Çapında Dil Öğrenimi Program 2011 www.eurocentres.com Dilinizibulun Dünya Çapında Dil Öğrenimi EurocentresDünyası İçindekiler Dilinizi bulun İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Almanca Japonca Çince Rusça Dünya, Michelle

Detaylı

Dünya Çapında Dil Öğrenimi

Dünya Çapında Dil Öğrenimi 2015 eurocentres.com Dünya Çapında Dil Öğrenimi İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Çince, Rusça 140 130 120 110 60 100 90 80 5 80 The world of Eurocentres 40 70 Canada 60 Vancouver

Detaylı

Dünya Çapında İngilizce Eğitimi Hayatınızın deneyimi İNGİLTERE İRLANDA ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA MALTA SİNGAPUR

Dünya Çapında İngilizce Eğitimi Hayatınızın deneyimi İNGİLTERE İRLANDA ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA MALTA SİNGAPUR Dünya Çapında İngilizce Eğitimi Hayatınızın deneyimi İNGİLTERE İRLANDA ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA MALTA SİNGAPUR 2014 Kaplan a Hoşgeldiniz En kaliteli eğitimi sunmada 75 yıllık deneyim Dünya çapında

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler ELEV 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf Yönetim Kurulu Ba kan m z dan Deappleerli Sar Siyahl lar, Medeniyeti olu turan en önemli ögelerden biri kurumlar. Kurumlar

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

KONUŞALIM! BİR ARAYA GELELİM VE 2014 & 2015 1 ORGANİZASYON 7 DİL 30 DESTİNASYON SAYISIZ HATIRA

KONUŞALIM! BİR ARAYA GELELİM VE 2014 & 2015 1 ORGANİZASYON 7 DİL 30 DESTİNASYON SAYISIZ HATIRA 2014 & 2015 İNGİLTERE, MALTA ABD, KANADA İSPANYA KÜBA, MEKSİKA FRANSA ALMANYA İTALYA FAS ÇİN BİR ARAYA GELELİM VE KONUŞALIM! TM 1 ORGANİZASYON 7 DİL 30 DESTİNASYON SAYISIZ HATIRA BİZİMLE DİL ÖĞRENİN DİLLER

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

İNGİLİZCE DİL KURSLARI. ingilizceyi HIZLICA. ÖGRENiN!

İNGİLİZCE DİL KURSLARI. ingilizceyi HIZLICA. ÖGRENiN! İNGİLİZCE DİL KURSLARI ingilizceyi HIZLICA ÖGRENiN! Reservi un curs a A2Z School of English, Dublin al preu més baix de tot el món i Llegeixi opinions d\'antics alumnes sobre A2Z School of English, Dublin

Detaylı

KONUŞALIM! BİR ARAYA GELELİM 2015 & 2016 1 ORGANİZASYON 7 DİL 29 DESTİNASYON SAYISIZ HATIRA

KONUŞALIM! BİR ARAYA GELELİM 2015 & 2016 1 ORGANİZASYON 7 DİL 29 DESTİNASYON SAYISIZ HATIRA 2015 & 2016 İNGİLTERE, MALTA ABD, KANADA İSPANYA KÜBA, MEKSİKA FRANSA ALMANYA İTALYA FAS ÇİN BİR ARAYA GELELİM VE KONUŞALIM! TM 1 ORGANİZASYON 7 DİL 29 DESTİNASYON SAYISIZ HATIRA BİZİMLE DİL ÖĞRENİN DİLLER

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661 218 W ve CP özel say s M Doğayla Kucaklaş. Pamuğu Seç. www.cottonusaturkey.com hedef içindekiler SAH B stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri ad na Selçuk GÖKART 6 KISA KISA 16 A A Hikmet TANRIVERD,

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı