UÇAN YATAK ODASIYLA NEW YORK A GECE UÇUfiU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UÇAN YATAK ODASIYLA NEW YORK A GECE UÇUfiU"

Transkript

1 nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver UÇAN YATAK ODASIYLA NEW YORK A GECE UÇUfiU Kar ya fl n n beklenenden saatler önce stanbul u esir ald gün evdeydim. Rüzgârla savrulan kar tanelerinin a açlar n dallar nda masals görüntüler oluflturmalar n izlemek için battaniyemi s rt ma al p, cam kenar ndaki kanepeye oturdum. Bir grup yazarla birlikte New York a uçacakt k. Bir kar tanesini seçebildi im kadar yüksek bir mesafeden izlemeye al p yere düflene kadar gözledim. Bunu çocukken de yapard m. Seçti im tane, cam n önündeki saks ya düflünce bir di erini izlemeye bafllad m, ard ndan bir di erini Bir süre sonra odan n insan saran s cakl ve battaniyenin yumuflak dokunufllar n n etkisiyle uykum geldi. Kapanmak üzere olan gözkapaklar m aç k tutmak için ciddi bir mücadele vermeye bafllad m. Akflam inerken havaalan n n yolunu tuttum. Bir grup yazarla birlikte davetli oldu umuz kitap fuar na kat lmak üzere New York a uçacakt k. Heyecanl ve telafll yd m. Gece saat- 109

2 BD MAYIS 2013 lerinde kalkacak olan New York uça- nda uyumaya devam edebilece imi düflünüyordum. Alana vard mda birlikte uçaca m z yazarlar ortada göremeyince epeyce flafl rd m. Bir görevli beni küçük bir kap dan ç kart p uça a götürdü ünde ise daha büyük bir flaflk nl k yaflad m. Büyük bir Airbus, ya da Boeing beklerken karfl mda en fazla on yolcu tafl yabilecek bir Golf Stream jeti duruyordu. Görevliye neden böyle küçük bir uçak seçildi ini sordu umda ald m yan t daha da flafl rt c yd : Maalesef di er yazarlar son anda kat lmaktan vazgeçtiler. Havayolu firmas biletleri geri almad. fians m z varm fl. Bu jet, iki gün önce New York tan baz ifl adamlar n getirmiflti. Bu gece bofl olarak geriye dönecek. Sizi de onunla yollayaca z. Zaten tek yolcusu sizsiniz. Ne diyece imi flafl rm flt m. Sevinsem mi, yoksa üzülsem mi karars zl - n yaflarken görevli memur, pilotun bir süre sonra gelece ini söyleyerek 110 beni uça a bindirdi. lk kez özel bir jete biniyordum. Merakla etraf ma bak nd m. Kabin s cac kt. Nereden geldi ini anlayamad m hafif bir müzik insan rahatlat yordu. As l flaflk nl - ise, içeride hiç koltuk olmad n gördü ümde yaflad m. Koltuklar n hepsi sökülmüfl, yerlerine kabinin iç flekline uygun olarak yekpare bir flilte konulmufltu. Evlerimizi duvardan duvara kaplayan hal lar gözünüzün önüne getirin. Uça n içi, yatt n z yerden d flar s n rahatl kla görebilmenize olanak sa layacak yükseklikte tek parça bir flilteyle kaplanm flt. O nca yorgunluktan sonra insan uykuya davet eden yata görünce elbiselerimi ç kar p, yata- n kenar na b rak lm fl pijamay giydim. Ne de olsa uça n tek yolcusu bendim. Sonra da büyük bir sevinçle yumuflac k yorgan n içine gömüldüm. Bebek gibi uyumuflum. Ne kadar süre geçti ini bilemiyorum. Bir v nlama sesiyle uyand m. Yast k hizama gelen camdan d - flar ya bakt mda on binlerce y ld z n çocuklu umuzdaki yald zl y lbafl kartlar na benzer flekilde karanl k gökyüzünde fl ldad klar n gördüm. Büyüleyici bir manzarayd. ster inan n, ister inanmay n; ben uyurken pilot gelmifl, uça havaland r p, stanbul

3 semalar n kaplayan kar bulutlar n n üzerine ç karm flt. Jet motorlar ndan ç kan ses, son teknolojiyle tasarlanm fl kabinin içinde sadece hafif bir v nlama gibi duyuluyordu. Kalk fl esnas nda uyanmay fl m n nedeni de o sessiz teknoloji olsa gerekti. K p rt lar mdan uyand m anlayan pilot, kap ya yak n bir yerde duran dolab göstererek oradan istedi im içkiyi alabilece imi söyledi. Bunu duyar duymaz dolab aç p, malt viski fliflesini kapt m. Yataktan baflka oturacak yer olmad için yorgan omzuma al p cam n kenar na yerlefltim. Pilot çok sempatik bir adamd. Bir saat sonra Viyana üzerinden geçece iz. Kentin fl klar n rahatl kla görebilirsiniz dedi. Gerçekten de bir saat sonra alt m zda bir fl k denizi belirdi. O yükseklikten kenti ikiye ay ran Tuna nehrindeki teknelerin, hatta Viyana n n simgesi haline gelmifl olan dev dönme dolab n fl klar n görebildim. Yaklafl k bir saat sonra, sempatik pilotum, fiu an fl klar kenti Paris in üzerindeyiz deyince bak fllar m afla- lara çevirdim. Bol fl kl bir rüyan n üzerinde uçuyorduk sanki. Bir ara di er yap lardan çok farkl olarak fl kland r lan Eyfel Kulesi ni bile seçtim. Bir süre sonra fl klar azald ve sonsuzmufl gibi görünen bir karanl k alt m zda uzanmaya bafllad. Nerelerde fiu an Atlantik Okyanusu üzerindeyiz. Geçiflimiz yaklafl k dört saat sürecek. Otomatik pilota ald m. Biraz uyuyaca m. oldu umuzu düflünürken pilot, koltu- unu terk edip, biraz ilerime yat verdi. O yatarsa uça kim kullanacakt? Panik içindeydim. Halimi anlam fl olacak ki, hemen bir aç klama yapt : fiu an Atlantik Okyanusu üzerindeyiz. Geçiflimiz yaklafl k dört saat sürecek. Otomatik pilota ald m. Biraz 111

4 BD MAYIS 2013 uyuyaca m. Bunlar söyledikten sonra s rt n döndü. Birkaç dakika sonra m fl l m fl l uyumaya bafllad. Onun rahatl n görünce ben de yata a uzan p, yumuflac k yorgana sar ld m. Karfl konulmaz bir gevfleme duygusu tüm benli imi kaplad. Öyle tatl bir uyku bast rm flt ki, ne uçak, ne uyuyan pilot, ne de binlerce metre alt m zda uzanan karanl k okyanus umurumdayd. Koskoca pilot, uça b rak p uyudu una göre güvendi i bir fleyler olmal yd. Bu rahatlamayla kendimi uykunun tatl kollar na b rakt m. Bir sars nt yla uyand mda sabah n alacakaranl ndayd k. Pilot flaplar açm fl, inifle geçmiflti. Tam o anda üzerimdeki yorgan yavaflça bedenime yap flt. Bunun amac n n yatakta uzanan yolcular inifl ve kalk fl esnas nda güvenli e almak oldu unu anlay nca rahatlad m. New York a indi imizde korkunç bir kar f rt nas hüküm sürmekteydi. Uça a yanaflan bir limuzinle al n p, yak ndaki yüksek bir binaya götürüldük. Üniformal bir k z, bizi en üst katta genifl bir salona ç kard. Tüm cephesi camla kapl salondan Brooklyn ve Manhattan bir kartpostal gibi görünüyordu. Hemen önümüzdeyse camambert peynirinden, chorizo sucu- una, somon fümeden, yaban mersini reçeline kadar say lamayacak kadar bol çeflitli kahvalt l kla dolu bir sofra vard. Buyur edilmeyi beklemeden oturup yemeye bafllad k. Yedik, yedik, yedik yedik... Bay lacak hale gelene kadar t k nd ktan sonra otelimize gitmek üzere ayr ld k. Muhteflem bir Central Park manzaras na hâkim odama yerlefltikten bir süre sonra kap çal nd. Kendisini otel yöneticisi olarak tan tan kibar bir bey içeri girer girmez çok güzel bir haberi oldu unu müjdeledi. Heyecanlanm fl- Tüm cephesi camla kapl salondan Brooklyn ve Manhattan bir kartpostal gibi görünüyordu.

5 Çeki cüzdan ma koyup, Madison Avenue nin yolunu tutum. t m. Yönetici, gözlerinin içi gülerek müjdesini aç klad : Kitap fuar n düzenleyen organizasyon, son anda kat lmaktan vazgeçen di er yazarlar n yolluklar n da bir jest olarak bana takdim etme karar alm flt. Bunu söyledikten sonra on bin dolarl k çeki elime tutuflturup gitti. Sevinçten hoplamamak için kendimi zor tutuyordum. yi ki, di erleri gelmekten son anda vazgeçmifllerdi. Çeki cüzdan ma koyup, Madison Avenue nin yolunu tutum. lk olarak Gucci ye dald m. Alpaka yünü kumafltan muhteflem bir palto sat n al p üç bin dolar sayd m. stanbul a döndü- ümde millete nas l hava ataca m düflündükçe, o üç bin dolar heâl olsun diyordum. Baz dostlar alpaka yününü seçemeyip: Kaflmir mi? diye soracaklard. Ben de ma rur bir ifadeyle, Hay r can m, alpaka. Hani flu laman n küçü ü olan hayvan var ya, iflte onun yünü diyecektim. Cebimde harcanmay bekleyen yedi bin dolar m daha vard. Spor pantolonlar, kazaklar, ayakkab lar almak için sab rs zlan yordum. Öyle ki, yeflil fl beklemeden kendimi caddeye atas m geldi. Mutluluk içinde bunlar düflünürken cep telefonum çald. Hatt n öbür ucundan kardeflimin aceleci sesi geldi: Hâlâ uyuyor musun? Yar n sana kahvalt ya gelece im. Adam gibi BD MAYIS 2013 kahvalt l n var m? Ne diyordu bu böyle? Ne uykusu? Ne kahvalt s? O esnada tuhaf bir fley oldu. Karfl kald r mda s ralanan birbirinden haval vitrinler bir sis perdesinin ard nda silinmeye bafllad lar. fiaflk nl k içinde olanlara bakarken kardeflim konuflmaya devam ediyordu: Senin dolap kesin tamtak rd r. Gelirken marketten kahvalt l k al p, deftere yazd r r m. ndi inde paray toslars n N eler oluyordu böyle? fiimdi de dünyan n en pahal ma azalar n n s raland Madison Avenue, bir sis perdesinin ard nda silinip yok olmaya bafllam flt. Derken tamamen kayboldu. Hemen ard ndan bahçemizin en ars z kedilerinden Lucy ile göz göze geldim. Lucy sab rs z miyavlamalarla Hadi kalk da flu mamam z vereceksen ver diyordu. Bana ne olmufltu? Madison Avenue nereye kaybolmufltu? Üç bin dolarl k muhteflem alpaka paltomu kim kapm flt? New York ta de il miydim? Yar m dakika önce Manhattan dayken, bir anda stanbul daki evime nas l fl nlanm flt m? Sonunda ac gerçek kafama dank etti. Manhattan da filan de il, stanbul da, evimdeydim. Kar ya maya bafllad nda s rt ma battaniyeyi sar p cam kenar na oturmufltum. Büyük bir keyifle uçuflan kar tanelerini izlerken uyuya kal p, bu güzel rüyay görmüfltüm. Ne diyeyim. Bir gün gerçek olur inflallah. 113

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du.

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. Sandman serisi, Y ld z Tozu, Amerikan Tanr lar, Bir K yamet Komedisi,

Detaylı

www.hindistangezi.com sitesi bülteni

www.hindistangezi.com sitesi bülteni www.hindistangezi.com sitesi bülteni Bu bülten, periyodik bir yay n de ildir. Sadece Hindistangezi.com sitesi üyelerine e-mail ile ücretsiz gönderilir 32 S ay : 32 Haziran 2008 Haz rlayan Zafer Bozkaya

Detaylı

Aspirin Amca. Anadolu nun Dünyas. Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü

Aspirin Amca. Anadolu nun Dünyas. Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen Aspirin Amca Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü Eflim, Hele flu yazl k eve git de, eksi ini gedi ini tamamla gel, dedi. Bir hafta sonu, solu u kabas yeni

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr.

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Faruk Görgülü Mali fller ve Da t m Sorumlusu Mustafa Bayraktar (Döner Sermaye flletme Müdürü)

Detaylı

A AÇLAR SA LAM KALACAK

A AÇLAR SA LAM KALACAK www.hindistangezi.com sitesi bülteni her türlü sorular n z için : bozkaya@tr.net 8 may s 2004 De erli üyemiz Bu ayki bültenimiz gezi yaz lar bak m ndan zengin bir bülten oldu. Nurdan Çak r n gezi yaz lar

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

20 kes-kullan seti. Sorun Çözme * Anneler ve onlara bakanlar için web siteleri

20 kes-kullan seti. Sorun Çözme * Anneler ve onlara bakanlar için web siteleri 20 kes-kullan seti Bazen bütün bir kitap istemezsiniz. Bazen de bir kitab n içinden bir fleyleri koparabilmeyi istersiniz! flte size flans! Bu bölümdeki her sayfa kendine ait iki yüzüyle eksiksiz olarak

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor?

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor? Yönetim iftar yeme ine ortaklar davet etme ihtiyac görmedi Tekstilkent Yönetimi Ramazan Ay dolay s yla 18. Temmuz Cuma günü verdi i iftar yeme ine ortaklar n ço unlu unu davet etmedi. Yönetim verdi i iftarda

Detaylı

fl ve Yönetim Serisi 2

fl ve Yönetim Serisi 2 bofl sayfa fl ve Yönetim Serisi 2 D KKAT VÜCUDUNUZ KONUfiUYOR fl ve Yönetim Serisi 2 ELMA YAYINEV Genel Yay n Yönetmeni : Gaye Dinçel Editör : Demet Uyar Düzelti : Hayriye Gül, Reyhan Tutumlu, Tu ba Y

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Feda Destan. Feda Destan

Feda Destan. Feda Destan -Biz bu topraklar n insanlar y zdedi pirimiz Anadolu "can" dedi inde "feda" demek töremizdir Yok demedik ki hiçbir zaman "Can" dedi Anadolu "Feda" diye ünledi Ayn anadan do mad m z kardefllerimiz kardeflten

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

"Avrupa'da uçak yapan ilk Türk Benim"

Avrupa'da uçak yapan ilk Türk Benim Yaflamdan Gerçek Öyküler Suat Türker "Avrupa'da uçak yapan ilk Türk Benim" Uçan Karadenizli fiefik Karagüzel iddial : Avrupa'da uçak yapan ilk Türk benim. Maddi destek sa las nlar Türkiye de hemen uçak yap

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r V eli Kuzlu S inema perdesinin önüne geçti inizde kendi yaflam n zdan s yr ld n z hisseder, tüm düflüncelerden ar n p, perdedeki

Detaylı