Ç NDEK LER Temmuz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. 2006 Temmuz"

Transkript

1 2006 Temmuz Ç NDEK LER Ahter K z m, E 40 Al t k, E 07 Amerikadan Hat ralar (3), E 52 Amerikadan Hat ralar (5), E 54 Amerikadan Hat ralar (2), E 51 Amerikadan Hat ralar (4), E 53 Ara, E 28 Aynalar, E 32 Bahar, E 35 Bana Sor, E 10 Ben Neyim, E 30 Bende, E 22 Bilmez, E 09 Bir Teklif, E 31 Bo tur, E 03 Bulunmaz, E 19 Çok ükür, E 39 Dan t m, E 04 Demi ler, E 33 Dü, E 29 Ervâh, E 21 Fitre-Zekât, E 14 Gideceksin, E 27 Gülü Vereyim, E 25 Güzâf, E 37 Hamd ü Senâ Et, E 24 Herc ü Merc, E 42 H lkatin Hikmeti, E 41 Ikra, E 47 nsan Hayat, E 11 Kad n airler, E 70 Kâr Ederler, E 17 Kazâ M - Mu cize Mi, E 48 Köyümün Muhtar, E 45 Ma na, E 36 Maniler, E 43 Manzum Muammâlar, E 18 Me akkat, E 01 Mü kile, E 23 Nazar, E 06 Ö rencilerle Hasb hal, E 60 Öte Yandan, E 13 Rahmetli, E 12 Sâki, E 26 Sen-Çapk n Kad n, E 44 Sor Bakal m, E 46 Söyletme Bâri, E 20 Suç ve Ceza, E 15 uûrsuz, E 38 Ta yir, E 16 Türkiyem, E 02 Unutmu, E 08 Yoktur (2), E 34 Zâr Edelim, E Temmuz E 55

2 E 01 ME AKKAT Bir eziyyet ve me akkat yeridir derh ü zemin Çekecek cevrini insan olamaz kimse muin Kötü bir nefs-i derûn herkese güçlük ç karan Onu yenmek bile mü kül. Edemez sahs emin Tutal m kald r verdik eziyetten birini Yeni zorluk ç kacak ku kusu etmekte yemin Çekilen vec ine katlanmal derlerse dahî Kimi sabreyleyecek zannediyor ehl-i karin. Al r sanc s n sakl yarak kabre kadar Ne ikâyet ne de s zlanma gerek bunda Fatin Me akkat = s k nt zorluk zahmet Dehr ü zemin = dünya Muin = yard mc Nefs-i derûn = içimizdeki nefis Emin = korkusuz Vec i = ac çekmesi Ehl-i karin = okuyucular Feilâtün feilâtün feilâtün feilün.. / /.. / /.. / /.. /

3 E 02 TÜRK YEM Memleketin topra na, Ovas na ve da na, Al k rm z bayra na Bende hasret var diye mi? Özlemi im Türkiyemi. Çanakkale Gelibolu, Trakyayla Anadolu, Semtleriyle stanbulu, Orda nedret var diye mi? Özlemi im Türkiyemi. Hisarlar duvar yla, Atatürkün Bulvar yla, Dolmabahçe Saray yla, Kuvvet, evket var diye mi? Özlemi im Türkiyemi. Toroslar n da lar nda, Üzüm dolu ba lar nda, Taze zeytin ya lar nda Çok bereket var diye mi? Özlemi im Türkiyemi. Köylüleri saban yla, Koyunlar çoban yla, Çiçeklerin yaban yla, zzet, iffet var diye mi? Özlemi im Türkiyemi

4 Ayd n n sümbüllerine, Bursa ipek tüllerine, Ispartan n güllerine, Faszla ra bet var diye mi? Özlemi im Türkiyemi. Uluda n seyranlar, Bursadad r hayranlar, Tuzlu so uk ayranlar, Bir muhabbet var diye mi? Özlemi im Türkiyemi. Gelinlerin duva yla, Kemeriyle bel ba yla, K nalanm parma yla, Bir mürüvvet var diye mi? Özlemi im Türkiyemi. Çobanlar n abas nda, Rençberlerin çapas nda, Dilberlerin dibas nda, Dil saadet var diye mi? Özlemi im Türkiyemi. Çengilerin zillerinde, Kar k sicillerinde, Kendi argo dillerinde, Be marifet var diye mi? Özlemi im Türkiyemi. Hakkariden Antakyaya, Trabzondan Antalyaya, Zonguldaktan Alanyaya, Muhaceret var diye mi? Özlemi im Türkiyemi.

5 Gaziantep baklavas, anl Urfan n helvas, Mara n me hur tavas, Tad ve lezzet var diye mi? Özlemi im Türkiyemi. Da larda kar olmal yd m, Bahçede nar olmal yd m, Güzele yar olmal yd m, S rf nedâmet var diye mi? Özlemi im Türkiyemi. Hatay benim an m als n, ster ise kan m als n, Vatan md r can m als n, Bir gün avdet var diye mi? Özlemi im Türkiyemi. skenderun do um yerim, Hasretinden yand m derim, F rsat bulunca giderim, Kalpte niyyet var diye mi? Özlemi im Türkiyemi. Yaziyorsam sak nmadan Gidenlerden ve bekâdan Pek yak nda bu dünyâdan Bir azimet var diye mi Özlemi im Türkiyemi. Hece: = 8

6 E 03 BO TUR Ba bo hat ran n âd da bo tur Günü geçmi ya am n yâd da bo tur Felegin verdi i nîmetlere mühtaç Kulun isyân da bîdâd da bo tur Yeni dünyâda adâlet yok olurken Yasan n yazd ba dâd da bo tur Yüce ahlâk ve hamiyyet gibi örfün Yenilik mucibi bünyâd da bo tur Büyüyen havf ile bir âlem ya ar z ki Ekilen mahsülün ihsâd da bo tur. Senelerdir ne arar hiç te sorulmaz Fatin in sanc l feryâd da bo tur. Bîdâd = Adaletsiz, zulüm Dâd = adalet, do ruluk Bünyâd = yap, temel Havf = korku hsâd = hasad, biçme Feilâtün Feilâtün Feilâtün.. / /.. / /.. / /

7 E 04 DANI TIM Senin ahvâlini, ey sevgili, rüzgâra dan t m. Dola rken garip ellerde de, küffâra dan t m. Sorar m gökteki mehtâba ve y ld zlara hergün. Hem uçan ku lara, hem yerde yatan mâra dan t m. Gece rüyâma giren yerde, hayâller kö esinde ki üç zenne yan ndan geçen ebkâra dan t m. Gene sa l k durumundan haber almak niyetiyle Kimi doktorlara, hattâ dil-i bîmâra dan t m. Ve nihâyet a r p dün gece zülmette kalan ben Senin adres ile ahvâlini a yâra dan t m. Küffâr = kafirler Mâr = y lan Zenne = kad n Ebkâr = bekar k zlar Dil-i bimâr = hasta gönül A yâr = yabanc Feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün.. / /.. / /.. / /.. / /

8 E 05 ZÂR EDEL M Beri gel sevgili ins, eytan inkâr edelim. Bize ahbab görünen nefsi de enzâr edelim. Fele in sundu u f rsatlar nimet bilerek Ta ezelden kurulan dostlu u pay-dâr edelim. Para payla mak için bo yere kavga yerine Mant kiyyât ve ak l kullanarak kâr edelim Edebinden ç karak nefs bizi kand rmak için Bize eytan ile yapt rd suçtan âr edelim. B rak p kibri kökünden k rarak nefsimizi Say s z suçlara pi man olarak zâr edelim. ns = insan, be er Enzâr = kollamak, nazar etmek Pay-dâr = sa lam, muhkem Mant yyât = do ruyu, yanl bulma ile u ra an ilim Âr = hayâ Kibr = kibir Zâr = a lamak Feilâtün feilâtün feilâtün feilün.. / /.. / /.. / /.. /

9 E 06 NAZAR (Bana nazar boncu u gönderen k z ma) Bu nazar boncu u dercetme e yetmez bu kenar Nazar n ne veder erzhar, geli irken gülizar. O efik çe mini, enzâr n h fzeyleye Hakk Var iken hüsn-i sülûk bizlere de mez ki nazar. Dercetmek = yazmak, yay nlamak Kenar = kö e, sütûn Nazar n = bak n Ne veder = canland r r, nemâland r r Ezhâr = çiçekler efik = efkatli Çe m = göz Enzâr n = bak lar n H fzeylesin = korusun Hüsn-i sülûk = do ruluk, dürüstlük Feilâtün feilâtün feilâtün feilün.. / /.. / /.. / /.. /

10 E 07 ALI TIK Tadarak zevkini dünyâya al t k. Fele in döndü ü girdâba a t k. Biz edepten ve hayâdan çok uzakta Kö e çöplükteki nefhâya al t k. Unutup fark n mûbahla harâm n Dalarak bâdeye hamrâya al t k. Mal payla mada öz karde i âdû Bilerek, bo yerre gavgâya al t k. Kara sevdal gönüllerde yatan bir Gül için, kalp ac tan hâra al t k. Bir al kanl a dü tük köyümüzde Törenin verdi i mu tada al t k. Nefhâ = koku Hamrâ = içki Âdû = dü man Hâr = dikrn Mu tâd = gelene e Feilâtün feilâtün feilâtün.. / /.. / /.. / /

11 E 08 UNUTMU Yar üç cümleyi nâz m diye ne re salanlar Atam zdan bize kalm bedi âsâr unutmu. Müte air geçinirken latin elfâz çalanlar Feilâtün le yaz lm zarif e âr unutmu. Edebiyyat edebinden çok uzklarda kalanlar Dile hürmet ve hicâb etmeyerek âr unutmu. Nâz m = tanzim edilmi m sralar, iir Ne re = bas na, yay na Brdi âsâr = e siz güzel edebiyat eserlerini Elfâz = deyimler, sözler E âr = iirler Edeb = terbiye Hicâb = utanma Âr = edeb, hayâ, namus Feilatün feilatün feilatün feilatün.. / /.. / /.. / /.. / /

12 E 09 B LMEZ Benim â üfte kad n sevdi imi annem bile bilmez. O güzel ûh ta do al ehveti âlem bile bilmez. Sanem ister ki gözünden dü en âb, ebr ile uçsun O kadar yükselecek katreyi ebnem bile bilmez. Yere sarkan saç n ok and ülfet gecesinde Heyecandan k r tan kâkülü, perçem bile bilmez. Kan kaynar bulacaks n, günü geldikte firâk n Bunu bir kalp yaras ndan süzülen demm bile bilmez. Bu ketûm s rr n hiç kimseye fâ etme Fatin sen Senin od derdini çoktan beri hem-dem bile bilmez. Â üfte = delicesine seven peri an kad n ûh = ne eli oynak kad n Sanem = Put gibi güzel kad n Âb = su, gözya Ebr = bulut Katre = damla ebnem = ç Ülfet = al ma kayna ma Firâk = ayr l k Ketûm = gizli Demm = kan Fâ = aç a vurma Hem-dem = s k f k, can ci er arkada Feilâtün filâtün feilâtün feilâtün.. / /.. / /.. / /.. / /

13 E 10 BANA SOR Ne zaman gelse de k, yaz ve hazan Getirir bayram kutsal Ramazan. Bir ömür müddeti son buldu u an Görünür mevt, ama sen gel bana sor. Feilâtün feilâtün feilün.. / /.. / /.. / Hece: = 13

14 E 11 NSAN HAYATI Onu bi-s-sehl ana karn ndaki yerden ç kar p Koca deryâda sabun sandala bindirdi felek. Denizin dertlerinin verdi i cerhây sar p Seneler sonras son sanc y dindirdi felek. Kay n kaptan esmâk tutacak ya ta idi Ya ay tarz onun renk dolu bir film eridi Do u undan beri kulland em -fülk eridi Ne yaz k sandala son darbeyi indirdi felek. Bi-s-sehl = kolayl kla Sabun = suda yava yava eriyen temiz bir kar m Cerhâ = yara Esmâk = bal klar em -fülk = mumdan yap lm gemi veya sandal Feilâtün feilâtün feilâtün feilün.. / /.. / /.. / /.. /

15 E 12 RAHMETL Hele bayram günü gelsin vatan n Ebeveyn kabrine fi len gideriz. Bu vatançin yere dü mü yatan n ühedâ ruhlara rahmetli deriz. Ebeveyn = ana ve baba Fi len = gerçekten ühedâ = ehitler Feilatün feilatün feilün.. / /.. / /.. /

16 E 13 ÖTE YANDAN Dinimiz hak bilerek gençleri ir âd ederiz. Öte yandan da zay f ma suma bîdâd ederiz. Bat dan kopya edip hâneyi âbâd ederiz Öte yandan da güzel kö kleri berbâd ederiz. Ramazan bayram bir yoksula imdâd ederiz Öte yandan metelik yok diye feryâd ederiz. Çalap n verdi i bol mahsulü ihsad ederiz Param z bitti i gün zengine munkâd ederiz. Yak n akrâbalar n dostu için dâd ederiz Öte yandan bilerek kom uyu nâ- âd ederiz. Aram zdan giden ecdâd anar yâd ederiz Öte yandan ne okur rahm, ne de evrâd ederiz Bize Suçtur. denilen her eyi mu tâd ederiz Ve cevâben buna biz Nefs ile arbâde. deriz. r âd = do ru yolu gösterme, uyarma Bîdâd = zulm, i kence Âbâd = mamur, bay nd r hsâd = hasad etme, biçme, toplama Munkâd = boyun e me Dâd = adalet, do ruluk Na- âd = hüzünlü, mahzun Evrâd = okunmas adet olunan dini âyetler Mu tâd = al kanl k, adet olunmu Feilâtün feilâtün feilâtün feilün.. / /.. / /.. / /.. /

17 E 14 F TRE - ZEKÂT Alarak mülkünü arz n, nekes âlemde ya ars n. Bölü emlâkini, âdem ya at r hem de ya ars n. Hasis âlemde sen ancak k sa birkaç sene vars n. Vererak fitre zekât, hem ya at r hem de ya ars n. Nekes = cimri, pinti, hasis Âlem = dünyâ, cihân Âdem = adam, insan Feilatün feilatün feilatün feilatün.. / /.. / /.. / /.. / /

18 E 15 SUÇ ve CEZA Suçu olan birinin Allah cezas n verir Ona sevdiklerinin Vefat n gösterir. Kederletir gününü. Uzatarak ömrünü. Hece : 7

19 E 16 TA Y R Tebdil-i zemân eyledi idrâk m ta yir Tehcir-i mekân eyledi âfâk m ta yir. Allâha güvendim ve tevekkülle bar t m Te kid-i imân eyledi infâk m ta yir. Dünyây dola t m. Fukarâ insleri gördüm Te vid-i ihsân eyledi imsâk m ta yir. Tedris ve tederrüsle ya m sekseni buldu Tekmil-i irfân eyledi intâk m ta yir. Zevcemle firâk sanc s on be y l geçti Ta ziz-i canân eyledi eflâk m ta yir. Gençlikteki efkâr unuttum. Bilir Allah Tebdil-i zemân eyledi idrâk m ta yir. Tebdil = de i me drâk = anlay Ta yir = de i tirme Tehcir = hicret etme Âfâk = ufuklar Te kid = kuvvetlendirme ns = insan nfâk = nafaka, geçinme Te vid = âdet edinme msaâk = pehris, cimrilik Tedris = ö retme Tederrüs = ö renme Tekmil = tamamlama rfân = e itim ntâk = nutuk, sözler Ta ziz = kutlama Eflâk = talih, kader Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün / /.. / /.. / /.. / /

20 E 17 KÂR EDERLER A ka dü mü genç kad nlar dost ararken yâr olurlar, Bir taraftan zevk al rken bir taraftan zâr ederler. Göz ya ndan gül sularken gül dal ndan hâr olurlar, Yâr olurlar, zâr ederler. Hâr olurlar, kâr ederler. Zâr = a lama, inleme Hâr = diken Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilâtün /. / / /. / / /. / / /. / /

21 E 18 MANZUM MU AMMÂLAR (Bilmeceler) Acemin lafz yok un kalbini oydum Temizin sâfi beyaz rengini koydum. Feilâtün feilâtün feilâtün.. / /.. / /.. / / Acemlerin Yok manas na gelen lafz BÎ dir. BÎ nin kalbini oyarak ikiye ay rd m. B-Î TEM Z in safi beyaz rengi AK t r AK, B-Î n in içine koyarak BAKÎ yapt m. Ya l karn mdan ç kard m faydas z BÂ harfini Vezn-i âruzdan bulup vasl eyledim FÂ harfini. Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün /. / / /. / / /. / / /. / Ya l büyük kar na BÂT N derler. BÂ harfini BÂT N dan ç kar p yerine Aruz vezninlerinden biri olan FA LATUN un FA s n T N e ekleyerek FAT N yapt m. Senenin âhiri bo kalmas n art k diyerek Sunar unvân n bald z aselinden yiyerek

22 Feilâtün feilâtün feilâtün feilün.. / /.. / /.. / /.. / Senenin ya ni YIL n sonu bo kalmas n diye BALDIZ kendindeki BAL yiyerek isminde geriye kalan DIZ YIL a verdi ve YIL n sonuna ekledi. Böylece YIL, YILDIZ oluverdi.

23 E 19 BULUNMAZ Öyle câhilsin ki Mehmet, zât nâ mekteb bulunmaz. ems e istid a yazarsan kâmil-ül-âm eb bulunmaz. Hazret-i Peryamberin sünnetlerinden sapt nda lm-i-f kh dersinde dün zikretti in mezheb bulunmaz. Câmi dergâh nda mazbût din-i islâm dersi versen Mescidin bâb nda yatm bunca rind-me reb bulunmaz. Elli y ld r genç okuttun t fl a yol gösterdin ammâ Hâla ümmîsin Fatin sen, zât nâ mekteb bulunmaz. ems = güne stid a = yalvararak bir ey isteme Kâmil-ül-âm = bütün y l boyunca eb = gece lm-i f kh = erâit ilmi, hadis, tefsir, Mazbût = do ru, sa lam bir ekilde Bâb nda = kap s nda Rind-me reb = dervi k l kl kalender T fl = küçük çocuk Ümmî = anadan do ma cahil Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilâtün /. / / /. / / /. / / /. / /

24 E 20 SÖYLEME BÂR Duyamazsan vezin âhengini câri Okuyup i rimi gör falsodan âri Demesen do ruyu bir kez bile olsa Alenen Hakka yalan söyleme bâri. Câri = ak c, yürüyen Falso = yanl, hatâ Âri = hür,, hatas z Alenen = apaç k Bâri = hiç olmazsa Feilâtün feilâtün feilâtün.. / /.. / /.. / /

25 E 21 ERVÂH Kim uyand rd ehit ruhlar dün Bosnada? Eyvâh! Ne bilen var ne de ben söyleyebildim. Bilir Allâh. Ki e er Bosnal karde leri görmekse kaderde Uyan r yard m için topra a dü mü yatan ervâh. Ervâh = ruhlar Feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün.. / /.. / /.. / /.. / /

26 E 22 BENDE Anadan do ma bebekler gibi ben de Arar m kabre kadar kendimi bende Ne zaman benlik için eytana uysam Yap yor bencili im hep beni bende. Ömürüm bitse dahî köhne bedende Yine nefs eyleyecek bendeni bende. Yal n z küflü kemik kalsa kefende Bu kemik sa layacak nâ m bende Arasam hür kö e ben kendi içimde Beni nefsim yapacak kendine bende. Kabr = mezar Ben de = ben dahi Bende = özümde, içimde Bende = köle Feilâtün feilâtün feilâtün.. / /.. / /.. / /

27 E 23 MÜ K LE Ufac k fark bile mevcutsa e itlik daras nda Ç kar r mü kile zenginle fakir ahs aras nda. Bu me akkat ço al rken, k z an kavga da bitmez Nice suçsuzlar ölürler bu cemiyyet yaras nda. Seneler böylece gelmi ken e er böyle giderse Çabucak çâre bulunmaz be erin yüz karas nda. Mü kile = zorluk Me akkat = s k nt Feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün.. / /.. / /.. / /.. / /

28 E 24 HAMD Ü SENÂ ET Sana her gün sunulan nîmeti fâd l Bulabildiysen e er, hamd ü senâ et. Tadarak zevkini ömrün bu kadar y l Ya abildiysen e er, hamd ü senâ et. Nice ins ba sokacak hâne ararken Bir evin varsa e er, hamd ü senâ et. Ço unun kâr getiren mesle i yoktur Bir i in varsa e er, hamd ü senâ et. Bulamaz beldede can yolda herkes E inin kadrini bil hamd ü senâ et. ki milyar ki i bir lokmaya muhtaç Doyuyorsan bu günen hamd ü senâ et. Giyecek çul bulamazken ço u halk n Caketin var diye sen hamd ü senâ et. Kara zulmette kalan kör, kötürüm çok Bakarak yol yürüsen hamd ü senâ et. Kimi müste fede bîmâr, kimi mecnun Bu gün akl n var iken hamd ü senâ et. Bize gurbette keder, derd mi bulunmaz Ya asan gamdan uzak hamd ü senâ et. O kadar çok ki i var tahsili noksan

29 Okuyorsan bunu sen, hamd ü senâ et. Dîn-i islâm bilen kalmad art k K l yorsan namaz n hamd ü senâ et. Ana, karda, baba, dost mevt ile gitti Uyan rsan bu sabah hamd ü senâ et. Hamd ü senâ = ükür ile övme Fâd l = iyi, faziletli, erdem ns = insan Müste fe = hastahane Bîmâr = hasta Mecnun = deli Mevt = ölüm Feilâtün feilâtün feilâtün.. / /.. / /.. / /

30 E 25 GÜLÜ VEREY M Seninçin bir gül ald m Dikenini paklad m Bana f rsat verirsen Sama gülü vereyim. Gülü ünü dün çald m Haf zamda saklad m Bana f rsat verirsen Sana gülüvereyim. Hece : = 7

31 E 26 SÂKÎ Sâkî bana dün dans ederek sundu arâb Unutturdu harâb Hat rlatt turâb. Sâkî gene en ark ile çald rebâb Ç kartt rd nikâb Unutturdu hicâb. Turâb = toprak, mezar Rebâb = bir nevi kemençe Nikâb = peçe Hicâb = utanma, s k lma Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün / /.. / /.. / /.. / /

32 E 27 G DECEKS N Can, bana Gitmem deme. Bir gün gideceksin Nefsine k rg n, bana küskün gideceksin. Ummad n bir gece kasvette kal nca eytana uydun diye üzgün gideceksin. Bir fidan n körpe dal ndan kopar lm Gonca gülün zevkine dü kün gideceksin. Eyle duâ vakt-i hesap gelmeden önce Dest uyu uk, gözleri süzgün gideceksin. Yetti hayât mihneti seksen sene Mehmet Sonsuza dek, zindana sürgün gideceksin. Dest = el Kasvet = s k nt, karanl k Mihnet = Gam, keder, dert, eziyet Müfteilün müfteilün müfteilün fa /.. / /.. / /.. / /

33 E 28 ARA Gam sor kendine, esbâb n sen serde ara. Gama derman veren edviyyeyi ki verde ara. Senin öz bilgin için ta rada bir yerde de il En e it k ymeti haznendeki cevherde ara. K lavuzsuz seferin yard m ays z gecede Sana yol gösterecek kandili ahterde ara. Kitab n sayd suçlar yal n insanda de il Verilen rü vetin esbâb n serverde ara. Sana ihsân edilen benli i buldunsa e er Sahiden bilmedi in nefsini makberde ara. Esbâb n = sebeplerini Ser = ba, kafa Edviyye = ilaçlar Ki ver = memleket, ülke Ta ra = d arda, uzakta Seferin = yolculu un Ahter = y ld z Server = ba kan, reis Sahiden = gerçekten Makber = mezar Feilâtün feilâtün feilâtün feilün.. / /.. / /.. / /.. / m

34 E 29 DÜ Bir tuhaf dü rü yet ettim muttas l bir kaç gece Olmu um ben bir ya z at. Halli mü kil bilmece. Ol kadar benzer ki enfüs, lafz denktir zikrime Farkedilmez bir konu san, fikri benzer fikrime. Esb miyim ben yoksa bir rü yâ gören insan m y m? ns miyim ben yoksa bir rü yâ gören hayvan m y m? Rü yet ettim = gördüm Muttas l = devaml, ard ard na Halli = çözümü Mü kil = zor, güç, çetin Enfüs = nefsler, ruhlar canlar Lafz = söz Esb = ya z at ns = insan Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün /. / / /. / / /. / / /. /

35 E 30 BEN NEY M Kimbilir ben nerdeyim, yâhut kimim yâ ben neyim Asgar imkân belli bir leyl üflenilmi benneyim. Dal de il, yaprak de il, ya bir kütük kalm gibi Girdi im külhanda seksen y l yanan bir nesneyim. Asgar imkân = küçük bir ihtimalle Leyl = gece Benne = güzel koku Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün /. / / /. / / /. / / /. /

36 E 31 B R TEKL F Beni mesrûr eden ilk va dini ettinse edâ Ederim k rk senedir toplad m müklü fedâ Do u undan beri noksansa e er sende vefâ Edelim gel, bivefâ sevgiye biz dostça vedâ. Mesrûr = ho nut Edâ = yerine getirme Bivefâ = vefas z Feilâtün feilâtün feilâtün feilün.. / /.. / /.. / /.. /

37 E 32 AYNALAR Bana kalm t mirastan kocaman dört meraya Ele ald m birini veche nazarçin bir ara Hemen ilk aynaya bir evk ile bakt m gülerek Görünen vechimi gençlikte b rakt m gülerek Seneler sonras mir at beni celbetti yine Bu defâ yaklas yor bendeki ya k rk be ine Kula m sem ini, hem eklini ayreylememi Ama gözler bana bir kez bile hayreylememi O yüzüm hep k r klarla bo ulmu say l r Sene altm, saç m akpak beyaz olmu say l r Yine on be sene geçmi yüze baksam m dedim Karar m belli de il, yoksa b raksam m dedim K r k vechimi son aynada nâ-rü yet için Bütün aynalar k rd m yar hürriyet için Ne yaz k bekledi im ç kmad, ammâ ve lakin Yüzü yüz parçaya döndürdü bu öfkemdeki kin Meraya = aynalar Vech = yüz, çehre Nazar = bakmak Mir at = ayna Sem = i itme, dinleme Nâ-rü yet = görmemek ayreylemedi = de i tirmedi Feilâtün feilâtün feilâtün feilün.. / /.. / /.. / /.. /

38 E 33 DEM LER Gece rakseyledi in meskene meyhâne demi ler Kimi meyhâne de il zevk da tan hâne demi ler Ço u gurbetzede olmu bu harâretli mekanda Sana meftûnlara, dil-beste-i pervâne demi ler Gözucundan yeni hayranlara bakt kça yak ndan Eminim, sendeki gök gözlere mestâne demi ler Bize mecliste hakîkatleri nakleyledi in gün Yak k hüsn-i mekâl zikrine, efsâne demi ler Yar mahzûn birinin kavline aldanma sak n sen Fatin in i rine onlar, lafz- divâne demi ler. Meftûn = hayran Dil-beste-i pervâne = etraf nda dönen a klar Hüsn-i mekâl = güzel söylenen Kavl = sözler Feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün.. / /.. / /.. / /.. / /

39 E 34 YOKTUR (2) Her gonca gülün sevdi i mehpâresi yoktur Her bülbülün a k dans na nezzaresi yoktur Bir kez bile dünyâdaki her kârun evinde eddâd n rem bahçesi fevvâresi yoktur Mehtaps z olan dehre karanl k gecelerde Gündüz güne in verdi i nevvâresi yoktur Gerçek kaderin yazd s hhatl bir insan Yüz y l ya ar ammâ, ölümün çâresi yoktur Seksen ya a dek, çok ükür, âlemde duyulmu Mehmet Fatin in, merhemi yok, yâresi yoktur. Mehpâre = a k Nezzâre = seyirci Kârun = çok zengin kimse eddâd n rem bahçesi = Ad kavminin hâkimi eddad taraf nda am da yap lan ve Cennete bezetilmek bahçesi. Fevvâre = f sk ye Nevvâre = nur istenen Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün / /.. / /.. / /.. / /

40 E 35 BAHAR Bu bahar mevsimi gülzâr yine enlikle ya ar Eserek bahçede rüzgâr yine enlikle ya ar Sabah erken bile bülbüller öter, güller açar Çimen üstündeki ezhâr yine enlikle ya ar Gece âlemleri hem ne elidir, hem de kibar Kamerin verdi i nevvâr yine enlikle ya ar Yeni bir dostla berâber yal n z kald gün Mehi vech sevgili dildâr yine enlikle ya ar Kelebeklerle dolan bahçede beklenmedik an Yana ndan öpülen yâr yine enlikle ya ar Bahar n lutfuna hürmet, Fatin e lenme e bak Özenip yazd n e âr yine enlikle ya ar. Gülzâr = gül bahçesi Ezhâr = çiçekler Nevvâr = nur Mehi vech = ay yüzlü Dildâr = sengili E âr = iirler Feilâtün feilâtün feilâtün feilün.. / /.. / /.. / /.. /

41 E 36 MA NA Yeni bir gâye ve ma nâl fikir yoksa beyâna Sorar m var m beyaz defteri kirletmede ma na. Yaz lan nüktede mazmunlu zikir yoksa beyâna Yok olur ne re lüzüm, i ri beyân etmede ma na. Mazmun = kavram, san atl ince söz Feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün.. / /.. / /.. / /.. / /

42 E 37 GÜZÂF Ar yorsan sözü, mânâs derin bir k sa lâf iirin vezni aruz, fikri kavî, lehçesi sâf, Oku, elfâz n ö ren, lugat n fark n bil Yan l p sanma sak n bâkire efkâr güzâf. Kavî = kuvvetli Elfaz = kelimeler Lugat = söz Bâkire = hiç söylenmemi Efkâr = fikirler Güzâf = bo lak rd Feilâtün feilâtün feilâtün feilün.. / /.. / /.. / /.. /

43 E 38 UÛRSUZ Dünyâdaki uygunlu u gördükçe kusursuz Bahçemde büyür hâr ile her gonca futûrsuz. hsân edilen y llar, aptalca, neden biz Oldukça düzensiz ya ar z, hem de uûrsuz. Hâr = diken Futûrsuz = kayg s z hsân edilen = bize ba lanan Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün / /.. / /.. / /.. / /

44 E 39 ÇOK ÜKÜR Dünyâya nizam verdin, halk n önüne serdin Rabbim Sana çok ükür, do ru yolu gösterdin. Önce esirdik kulduk, hak dinine sokulduk Rabbim Sana çok ükür, tükenmez nimet bulduk. Kalbimizi saf ettin, hükmünde insaf ettin Rabbim Sana çok ükür, suçumuzu affettin Kullar n aç etme, zalime araç etme Rabbim Sana çok ükür, nâ-merde muhtaç etme. Lutfunuz bana cand r, damar mdaki kand r Rabbim Sana çok ükür, r zk m bana ihsand r. nanc m hep dindedir, vücudum da zindedir Rabbim Sana çok ükür, s hhat m yerindedir. Bilmem neydi murad m, yürüdüm ad m ad m Rabbim Sana çok ükür, seksen sene ya ad m. Hece : = 14

45 E 40 AHTER KIZIM Y llarca güzel resmine bakmakla yetindim Irmaktan akan sel gibi co tum ve sevindim. Lâkin seni ahsen görebilmek var emelde Dürrât kadar ahterle bulu mak yaban elde. Isrâra ne hâcet, kaderin yazd buysa Zevkyâb oluruz gökteki mahtâb bizi duysa. Ahter = y ld z Dürrât = büyük inci taneleri Zevkyâb = zevk al r z Mefûlü mefâilü mefâilü feûlün / /.. / /.. / /.. / /

46 E 41 HILKAT N H KMET Ya ad m bilmeyerek hilkatimin hikmetini Harcad m bo yere ilk gençli imin k ymetini te y llarca dola t m gülerek kâm alarak Almadan hiç bu acâip fele in himmetini Günbegün zillete düçâr bile kalsam yine hor Göremem hilkatin ihsân hayat nimetini Bir an inkâr edemem çok seneler geçse dahi Peri anl k günü tüm dostlar m n hizmetini Ho ça kal sen demeden dostlar m ayr ld çabuk Umarak görmeyi ukbâda Hüdâ rahmetini Geçti günler seneler, geldi ömür son demine Ba lad m görme e ya lanman n âlâmetini Sevinir ho nut olur en giderim âhirete Kazan rsam ben e er dostlar m n hürmetini Hilkat = yarat l Himmet = yard m Zillet = yoksulluk Fe i la tun fe i la tun fe i la tun fe i lun.. / /.. / /.. / /

47 E 42 HERC Ü MERC Aruz vezninden ayr ld k, kay ts z vezni derc ettik Biz âhenkten de vazgeçtik, müzikten na me ferc ettik Esef-nâkt r, say n air, firâk ndan hemen sonra Evet, tarz- kadim-i i ri bozduk herc ü merc ettik. (1) (1) Abdülhak Hamit Tarhan n k t as ndan (1937) Kay ts z = serbest Derc = toplamak, yay nlamak Ferc = yar k, aral k Esef-nâkt r = Ac kl d r, hüzünlüdür Firak = ayr l Tarz- kadim-i i ri = eski iir tarz n Herc ü merc = altüst etme, karma kar yapma Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün. / / /. / / /. / / /. / / / E 43

48 MAN LER Dola t m dünyâ gördüm Sahrayla deryâ gördüm Seksene vard ya m Ömrümü rü yâ gördüm lü hece Hakkedenler cezâya Ölür gider fezâya Mu cizeye inan r nananlar kazâya lü hece Dusturlar herkes bilsin Yarg lara ba e ilsin Yanl n düzeltme e Fatin henüz geç de ilsin lü hece Hikayeler akalar Söylenir vak alar Bir ünüversitedir Ne eli dakikalar. 7 li hece Tokat

49 Tarlaya sürdüm at Dola rken Tokat Ben o semte hiç gitmem Orda yedim tokat. Tokat cinasl Yaz Gündüz s cak eb ayaz ster oku ister yaz Defterde ka t beyaz Gece gündüz çal p Diploman al bu yaz. Yaz cinasl

50 E 44 SEN - ÇAPKIN KADIN ebnemdeki katreyi ummân edebilsen. Bir gün sulay p de ti gülistân edebilsen. Allah bilir ömrün boyu ne eyle gülersin Gams z ya ayan nefsini insân edebilsen. Ey anl güzel, kendini âk l sanacaks n Bed-rân-kötü niyyetleri nisyân edebilsen. Mecliste her ak am sorulan gözde olurdun Bir bûse verip patronu hayrân edebilsen. Meyhâneci dostlar sana unvân verecekler Bir sarho u bir kez daha sekrân edebilsen. K z, ben sani sevmekle hatâ etti isem dün Çok zevk mi alacaks n beni pi mân edebilsen. ebnem - çiy Katre = damla De t = çöl Âk l = ak ll Bed-rân = çapk n kad n Nisyân = unutma Bûse = öpü Sekrân = sarho Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün / /.. / /.. / /.. / /

51 E 45 KÖYÜMÜN MUHTARI Köyümün muhtar, yok zerre kadar âr, uzundur bir eli. Okumu bir sene Almanyada, olmu s radan bir De Pe li. Onu biz seçtik aday dört sene evvel, bilirim. Belki de o, Koca bir bankada hortumcu müdürdür veya milletvekili. Feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün feilün.. / /.. / /.. / /.. / /.. /

52 E 46 SOR BAKALIM Dünyâda ya am zorlu muammâ dedi in Kim bilmeceden çözme diler? Sor bakal m. Her mü kilenin halli de elbet gelecek. Ömrün boyu bir mu cizedir bekledi in Kim mu cizeden nokta siler? Sor bakal m. Beklenmedik an mevt-i müebbet gelecek. Mefîlü mefâîlü mefâilü feül / /.. / /.. / /.. /

53 E 47 IKRA Yalvarmalar Allâha temâmiyle vakûrdu. Mescitte duâm savt m Mevlâya duyurdu. Meçhûle gidenler, bana, Allâh n ad yle, Ikra dedi Kur ân. Resul böyler buyurdu. Vakûr = a rba l Savt = ses Ikra = oku Resûl = Peygamber Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün / /.. / /.. / /.. / /

54 E 48 KAZÂ MI - MU C ZE M Nâm almak için bir realist zât Fark etmeye tefrit veya ifrât Her mu cize bir nev i kazâd r. Her yah i kazâ, mu cize bizzat Her dem kötü bir mu cize dâd r. Takdir edilen kadr-i sezâdir. frât - Tefrit = iki ayr yönde a r l k Yah i = güzel Dâ = hastal k, dert ve illet Kadr-i sezâ = uygun de er Mefûlü mefâîlü feûlün / /.. / /.. / /

55 E 51 AMER KADAN HATIRALAR (2) Amerikan n güzel yerlerinden biri de Kentucky eyaleti, hiç te kalmaz geride Toroslar and r r suyuyla havas yla Menek e da lar yla, yemye il ovas yla Öyle bir yerdedir ki eyaletler aras Görülme e çok de er umumi manzaras Ormanlar aras nda bir yerde duruverdik Bir mola vermek için kilimi yere serdik Hem istirahat ettik hem etraf dola t k Birkaç köprüden geçtik renkli tepeler a t k Epey gezdikten sonra yürümekten yorulduk Henüz güne batmadan bir kafeterya bulduk Yolustü lokantaya kafeteriya derler Bazan kahve içerler bazan da yemek yerller Çok erken oldu undan kafeteriya bo tu Garson hizmet etme e masaya do ru ko tu Hizmet eden efendi sevinçten kekeledi Güzel bir Türkçe ile Siz Türk müsünüz? dedi Biz de Evet deyince hemen bana yakla t Bir karde bulmu gibi benimle kucakla t

56 Benim ad m Hüseyin bana Hose diyorlar Asl m Meksikal spanyol biliyorlar Bu kara ka kara göz onlar aldat yor Bu da benim nefsime ne e ve zevk kat yor Yemek yedikten sonra kapat nca kepeni Evine davet etti arkada mla beni Koltu una oturup sodas na buz att Birkaç yudum içerek geçmi ini anlatt. Turist olarak geldim maksad m okumakt im yolunda gitti Allah yüzüme bakt Bir gün sabah erkenden oturuyordun parkta Futbol oynuyorlard i çiler ortal kta Top bana yakla nca kuvvetli bir ut att m Al kanl kla topu uzaklara f rlatt m Ben de ister istemez onlarla oynuyordum stirahat an nda efle konu uyordum Hakem bir ara bana kim oldu umu sordu Gel istersen beraber çal al m diyordu Çivi fabrikas nda bana bir i verdiler Bundan böyle ismim de Hose olsun dediler Futbol bildi im için beni hemen kapt lar Maa m artt r p tak ma ef yapt lar Biz her gün fabrikada normal çal yorduk Az ndan birkaç saat eksersiz yap yorduk

57 te imdi on ayd r orda çal yorum Ak am da lokantada garsonluk yap yorum ki yerde çal p toplad m biraz para Beni Allah Taala hiç dü ürmedi dara. Ben halimden memnundum yapt m güzel i ti Ama ne yapal m ki imdi i ler de i ti Geçen gün müdür beni ça rd odas na Söyledi i kafamda kopard bir f rt na Çal mak için i çi vesikan yok diyordu Muhacir ofisinden bir belge istiyordu Muhaceret ofisi müsaade vermiyor Sen turist vizesiyle çal amazs n diyor Vizemin bitti ini resmen bildiriyorlar A.B.D.den ç kmazsan suç i lersin diyorlar Bir kaç gündür a rd m ne yapsam bilmiyorum Baz ihtimalleri defterden silmiyorum Aceba avukat tutup bütün param versem Vizemi uzatt r p bir vesika al dersem Yoksa burda evlenip bir ye il kart istesem Böyle bir maceraya muhakkak yetmez kesem Burda kaçak ya amak akl mdan hiç geçmiyor Kanunsuz i yapmay gönlüm dahi seçmiyor Böyle tenakuz dolu yolda bana ne dersin Benim gibi a k na ne tavsiye edersin

58 Sana ne söyleyeyim elinden ç km kozlar Karar sen verirsin yere dü ünce tozlar Yabanc kimselere etmektense müdare Türkiyeye dönmekten kalmad ba ka çare. Hüseyinle beraber yats namaz k ld k Candan vedala arak bir hüzünle ayr ld k.

59 E 52 AMER KADAN HATIRALAR (3) Gelin bugün New York a hep beraber gidelim Yabanc lar gibi biz de ziyaret edelim Büyük kentler içinde New York görme e de er Genç ihtiyar yerlisi herkese Ho geldin der New York a turist gelir dünyan n her ilinden Bir k sm York ta kal r anlamadan dilinden Kalanlar aras nda her rktan insan vard r Yabanc uyruklular New York lular kadard r Manhattan adas nda kurulmu tur bu ehir Kayal kl aday sarm t r iki nehir Adan n uzunlu u on üç mil den daha az Geni li i de yaln z üç mil i geçer biraz Manhattan adas nda yetmi dil konu ulur Yeni gelen göçmenler hem erisini bulur Varizona köprüsü hem uzundur hem ince Alt ndan vapur geçer bu limana gelince Hürriyetin timsali Frans z arma an Liberty heykelidir süsleyen bu liman Manhattan da ya ayan insanlar h zl yürür Heps ko arcas na yürür gibi görünür

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE Hızla gelen bir ambulans görürüz. Sirenleri durmadan çalmaktadır. Hastanenin kapısından içeri girer. Hastane bahçesi / Dış Gün / 01-01 Hızla gelen bir ambulans. Sirenleri çalmaktadır.

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum.

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum. KADER BUNA MÜSAADE ETMEZ Zulüm zulümdür.herkim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın.allah zulmü imhal etsede yani mühlet tanısa da ihmal etmez.kolay kolay neticesini âhirete bırakmaz.bu O nun adaletinin

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı 0 dan matematik 0 dan matematik 1 çalışma kitabı Sıfırdan başlanarak matematik ile ilgili sıkıntı yaşayan herkese hitap etmesi, Akıllı renklendirme ile göz yoran değil ayrım yapmayı, istenileni bulmayı

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Meğer herkesin bir Mihribanı varmış

Meğer herkesin bir Mihribanı varmış Meğer herkesin bir Mihribanı varmış Sarı saçlarına deli gönlümü Bağlamıştın, çözülmüyor Mihriban diye başlayıp her gönüle değen bir şiirin yazarı Abdurrahim Karakoç. Ankara daki evinin kapılarını Platform

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

ANNE. Seni Seviyorum. Ana sıcağından mahrum kalanları hayatları boyunca hiçbir güneş yeterince ısıtamaz. Ş. Hazırlayan: Selim Gündüzalp

ANNE. Seni Seviyorum. Ana sıcağından mahrum kalanları hayatları boyunca hiçbir güneş yeterince ısıtamaz. Ş. Hazırlayan: Selim Gündüzalp Ana sıcağından mahrum kalanları hayatları boyunca hiçbir güneş yeterince ısıtamaz. Ş. Seni Seviyorum ANNE yayın no: 290 SENİ SEVİYORUM ANNE Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze İç

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Atatürk ü Anma Haftası nda Atatürk ten Anılar Tarih : 10.11.2011 Çankaya Köşkü nün Kütüphane Memuru Nuri Ulusu anlatıyor: Atatürk dil konusuna çok önem veriyordu. Aritmetik, geometri terimleri üzerinde

Detaylı

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

A) Hareketli B) Hasta C) Çekingen D) Sevimsiz

A) Hareketli B) Hasta C) Çekingen D) Sevimsiz TÜRKÇE 4.DENEME SINAVINA1. HAZIRLIK 1. "liman - limon - lale - leylak" kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda sondan ikinci kelime hangisi olur? 2. A) lale B) limon C) liman D) leylak 4. Karışık

Detaylı

İ.Ö 100 Temel Eser. Kategori: Türk Romanı Pazartesi, 26 Nisan 2010 17:44 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 19682

İ.Ö 100 Temel Eser. Kategori: Türk Romanı Pazartesi, 26 Nisan 2010 17:44 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 19682 TANITIM: Varlıklı emekli, karısı ve damadının savurganlığı ve bencilliği üzerine oyuncak imalatı yapar. El yapımı heykelcikleri de sanat severlere armağan eder. Torunuyla çok iyi anlaşan dede çevresindekiler

Detaylı

Eiffel Kulesi, yere sağlam tutunan dev ayaklarıyla Fransa nın nüfuzunu, sanatını, asaletini ve aynı zamanda kibrini anlatıyor sanki.

Eiffel Kulesi, yere sağlam tutunan dev ayaklarıyla Fransa nın nüfuzunu, sanatını, asaletini ve aynı zamanda kibrini anlatıyor sanki. On5yirmi5.com Işık Şehir Paris- 2 Eiffel Kulesi, yere sağlam tutunan dev ayaklarıyla Fransa nın nüfuzunu, sanatını, asaletini ve aynı zamanda kibrini anlatıyor sanki. Yayın Tarihi : 14 Ocak 2010 Perşembe

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KARADENİZ BÖLGESİ NDE BEŞİK / BEŞİK YAPIMI

KARADENİZ BÖLGESİ NDE BEŞİK / BEŞİK YAPIMI KARADENİZ BÖLGESİ NDE BEŞİK / BEŞİK YAPIMI Giriş: Prof. Dr. Necati DEMİR Beşik, Türkçe bir kelime olup: Süt çocuklarını yatırmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan, tahta ve demirden yapılmış sallanır bir

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi.

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi. REEL SEKTÖRDE DE YENİDEN YAPILANMA ŞART GİRİŞ Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL BTSO tarafından beş yıldan beri gerçekleştirilen Bursa da 250 Büyük Firma çalışması bize göre bu şehirde yapılan en önemli çalışmalardan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

Adı Soyadı. İletişim için gerekli telefon numaraları : 542 322 3851 Belediye Başkanının telefon numarası Basri Ulaş.

Adı Soyadı. İletişim için gerekli telefon numaraları : 542 322 3851 Belediye Başkanının telefon numarası Basri Ulaş. K A M P R A P O R U G E N Ç T U R Lider : Murat Bayraktar Kamp no : GEN - 35 Kamp tarihi : 01-08-2015 / 11-08-2015 Lider tlf. no: 0537 977 95 01 1) KAMP YERİ ( ) İl merkezi ( ) İlçe merkezi ( x )Belde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin?

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? İletişim Yayınları 2267 Edebiyat Eleştirisi 50 ISBN-13: 978-975-05-1887-4 2016 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2016, İstanbul

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Beşiktaş Belediyesi. 1 milyar kadın...

Beşiktaş Belediyesi. 1 milyar kadın... 29 OCAK 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ 1 milyar kadın... BEŞİKTAŞ Belediyesi kadına şiddeti engellemek adına '1 Milyar

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu)

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) 10 Ağustos 1932'de Çorum doğumevinde dünyaya gözlerini açtı. Mecitözü'nde ilkokula başladı İskilip'te ilkokulu ve Ortaokulu bitirdi. Üç yıl Ortaokulu iftiharla bitirmesi onun

Detaylı

Abdeste mani olmayan şeyler

Abdeste mani olmayan şeyler Abdeste mani olmayan şeyler Sual: Boya işiyle uğraşıyorum. Elimde öyle kolay kolay çıkmayan boya izleri kalıyor. Namaz kılabilir miyim? Elbette kılabilirsiniz. Boyaları çıkarma imkanı yoksa, o haliyle

Detaylı

"Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu."

Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu. "Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu." "Her yıl yapılan 'en iyi buğday' yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı soruldu.

Detaylı

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Prof. Dr. Erdal ZORBA ESKĐ AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Amerika'ya gelen ilk göçmenler için hayat, parlak bir gelecek vaat etmesine rağmen, eğlence

Detaylı

RENK DEDİKLERİ. Yağmur aralıklarla devam etti, sonunda dindi. Ve ben o anda bu muhteşem manzarayla karşı karşıya kaldım:

RENK DEDİKLERİ. Yağmur aralıklarla devam etti, sonunda dindi. Ve ben o anda bu muhteşem manzarayla karşı karşıya kaldım: RENK DEDİKLERİ Birkaç ay önce annem tutturdu Kaş a gidelim Kaş a gidelim diye, babam başta tamam gideriz bir ara diye annemi geçiştirdi ama sonra anladı ki bu iş böyle devam edemeyecek. Sonuçta bayram

Detaylı

KON O U N ŞMA M ZEVKĐ K peuters&kleuters@2008

KON O U N ŞMA M ZEVKĐ K peuters&kleuters@2008 KONUŞMA ZEVKĐ peuters&kleuters@2008 1. Konuşma zevki Çocuklar konuşmayı dili işiterek ve taklit ederek öğrenirler. Çocuklar konuşmayı tekrarlayarak öğrenirler. Çocuklar konuşmayı günlük uğraşları arasında

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı