Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti."

Transkript

1 Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup Doðan'ýn babalarý Ahmet Doðan'ýn cenaze namazý Akþemsettin Camii de kýlýndý. 3 TE 20 TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ "Geleneksel Keþkek Günü"ne ilgi yüksek oldu Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ve ÇORÝM-DER tarafýndan düzenlenen "Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Geleneksel Keþkek Günü" etkinliði dün yapýldý. 6 DA AK Parti rozeti takarak kimse caka satmasýn Düðün evi cenaze evi oldu Ýzmir'de alkollü sürücünün karýþtýðý kaza Çorum'u yasa boðdu. Kazada düðün alýþveriþine çýkan Çorumlu damat, babasý ile akrabalarý hayatýný kaybetti. 6 DA Toprak Sanayicileri Arefe Duasýnda buluþtu AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi'ni ziyaret etti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün de katýldýðý ziyarette Kooperatif Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, kooperatifin yapýsý, iþleyiþi ve sektör hakkýnda bilgiler verdi. Ziyarette ayrýca, toprak sanayi sektörü;... 5 TE AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ramazan Bayramý dolayýsýyla partisinin ilçe teþkilatlarýnda gerçekleþen bayramlaþma programlarýna katýldý. Bayramlaþma programlarýnda Milletvekili Salim Uslu, birlik ve beraberlik mesajlarý verdi. Bayramýn ilk Polise saldýrýya 4 gözaltý Çorum'da hakkýnda yakalama kararý bulunan bir kiþiyi gözaltýna almak isteyen polisler saldýrýya uðradý. Olaya karýþan 4 kiþi gözaltýna alýndý. 6 DA günü AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý ve Merkez Ýlçe Baþkanlýðýndaki bayramlaþmanýn ardýndan, AK Parti Alaca Ýlçe Baþkanlýðýný ziyaret eden Uslu, burada partililerle bir araya geldi. Din Görevlileri Hutbe Okuma Yarýþmasý bölge birincisi Çorum'dan Bekir Sayýn 2015 Yýlý Camiler ve Din Görevlileri Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Din Görevlileriarasý Hutbe Okuma Bölge Yarýþmasý Finali;... 3 TE 3 TE Protokol Öðretmen Evinde bayramlaþtý Mehmet Demiryürek yeniden Dekanlýða atandý Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlýðýna Prof. Dr. Mehmet Demiryürek yeniden atandý. Yükseköðretim Genel Kurulu toplantýsýnda Hitit Üniversitesi... 5 TE Ramazan Bayramýnda resmi bayramlaþma töreni Öðretmen Evinde yapýldý. Bayramýn ilk günü gerçekleþtirilen programa Vali Ahmet Kara, Milletvekilleri Cahit Baðcý, Lütfiye Ýksen Ceritoðlu Kurt, Tufan Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Ýl Garnizon Komutan Vekili Kýdemli Yarbay Metin Özbek... 4 TE Salim Uslu Salim Uslu Jandarma'dan þeker tadýnda trafik denetimi Ramazan Bayramý dolayýsýyla yol kontrol ve denetimlerine hýz veren Ýl Jandarma Komutanlýðý'na baðlý Trafik Timleri, oluþturulan uygulama noktalarýnda araç sürücülerine bayram þekeri ikram etti. 3 TE Unvan deðiþikliði ve görevde yükselme sýnavý yapýlmasýný istediler Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatcý, Eðitim Bir Sen 2 Nolu Þube Baþkaný Erol Çalmaz ve yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerinde bulundular. Çorum Belediyesi, Ramazan bayramý arefesinde Çorum'daki tüm mezarlýklarda ücretsiz çiçek daðýttý. 7 DE Belediye'den mezarlýklarda ücretsiz çiçek 4 TE Yenihayat Barajý Derivasyonlarý kaldýðý yerden devam Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Sulu tarýmda Çorum her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ýki yeni sulama projesi ile bir içmesuyu projesi daha hayata geçiyor. 3 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:28 05:19 12:54 16:48 20:16 21: Ordumuzun Kýbrýs'a çýkmasý (1974) Ankara Savaþý (1402) Piþman olmak, nedâmet getirmek, tevbedir. Hadis-i Þerif Günün Þiiri DESEM KÝ Desem ki vakitlerden bir Nisan akþamýdýr, Rüzgârlarýn en ferahlatýcýsý senden esiyor, Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini, Ormanlarýn en kuytusunu sende gezmekteyim, Senden kopardým çiçeklerin en solmazýný, Topraklarýn en bereketlisini sende sürdüm, Sende tattým yemiþlerin cümlesini. Desem ki sen benim için, Hava kadar lazým, Ekmek kadar mübarek, Su gibi aziz bir þeysin; Nimettensin, nimettensin! Desem ki... Ýnan bana sevgilim inan, Evimde þenliksin, bahçemde bahar; Ve soframda en eski þarap. Ben sende yaþýyorum, Sen bende hüküm sürmektesin. Býrak ben söyleyeyim güzelliðini, Rüzgârlarla, nehirlerle, kuþlarla beraber. Günlerden sonra bir gün, Þayet sesimi farkedemezsen, Rüzgârlarýn, nehirlerin, kuþlarýn sesinden, Bil ki ölmüþüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol; Kabirde böceklere ezberletirim güzelliðini, Ve neden sonra Tekrar duyduðun gün sesimi gökkubbede, Hatýrla ki mahþer günüdür Ortalýða düþmüþüm seni arýyorum. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6519 2,6536 EUR 2,8707 2,8771 STERLiN 4,1368 4,1441 2,1374 2, JPY YENi Cahit Sýtký TARANCI HAVA DURUMU AK Parti ilk gün bayramlaþtý AK Parti Ýl Teþkilatýnda Ramazan Bayramý nedeniyle bayramlaþma programý düzenlendi. Partililerin yoðun ilgi gösterdiði bayramlaþma töreninde parti çalýþmalarý da deðerlendirildi. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, ilk olarak makamlarýnda milletvekilleri ve partililer ile bayramlaþtý. Daha sonra partinin toplantý salonunda geniþ katýlýmlý bayramlaþma düzenlendi. Bayramlaþma törenine; AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum eski Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýlçe - Belde Belediye Baþkanlarý, Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetimi, Gençlik ve Kadýn Kollarý, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Ýlçe - Belde Baþkanlarý ile çok sayýda partili katýldý. Parti binasýnda düzenlenen bayramlaþma töreni genel kurullarý ve divan toplantýlarýný aratmadý. Milletvekilleri ve parti yöneticileri tek tek bayramlaþtýktan sonra parti çalýþmalarý deðerlendirildi. Bayramlaþmada sýrasýyla Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, eski Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milletvekilleri Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Salim Uslu birer konuþma yaptýlar. Konuþmalarýn ardýndan bayramlaþma programý sona erdi.yýlmaz MERT YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Özge Kürtoðlu Baba adý: Recep ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Belediyede bayramlaþmaya ilgi yüksek oldu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediye çalýþanlarý ve halkla bayramlaþtý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün makamýnda düzenlenen bayramlaþma törenine AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, AK Parti Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetimi, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, belediye çalýþanlarý ile vatandaþlar katýldý. Bayramlaþma programýna çok sayýda vatandaþ katýlýrken Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bayramlaþmaya gelen çocuklara yakýn ilgi gösterdi.yýlmaz MERT Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup Doðan'ýn babalarý Ahmet Doðan'ýn cenaze namazý Akþemsettin Camii de kýlýndý. Cenaze törenine Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, bazý kurum müdürleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, ailesi, yakýnlarý ve çok sayýda sevenleri katýldý. Cenaze töreninin ardýndan Ahmet Dede'nin cenazesi sahabe kabirlerinin bulunduðu Hýdýrlýk'ta dualar eþliðinde topraða verildi. Ahmet Doðan ömrü boyunca seyyar arabasýyla mahallelerde çeþitli eþyalar satarak geçimini saðlardý. Büyük küçük herkesin tanýdýðý Ahmet Dede mahalleler de ki çocuklara çeþitli oyuncaklar vererek çocuklarý sevindirmeyi de ihmal etmezdi. 3 Yenihayat Barajý Derivasyonlarý kaldýðý yerden devam Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Sulu tarýmda Çorum her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ýki yeni sulama projesi ile bir içmesuyu projesi daha hayata geçiyor. Hayýrlý olsun" dedi. Uslu yaptýðý açýklamada, "DSÝ 5. Bölge Müdürlüðümüz tarafýndan tarihinde ihalesi yapýlan Çorum Yenihayat Barajý Derivasyonlarý ikmali iþinin sözleþmesi 7 milyon 885 bin TL bedel ile imzalanmýþtýr. Ýþ kapsamýnda yapýlacak 4 adet regülatör ve isale hattý ile yýlda 2,86 milyon m3 su Yenihayat Barajý rezervuarýna derive edilerek Çorum'un 2050 yýlýna kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacýný karþýlayacak projeye katký saðlamýþ olacaktýr. OÐUZLAR GÖLETÝ EK YATIRIM PROGRAMINDA Oðuzlar Ýlçe Merkezi ve çevresindeki dekar tarýmsal araziyi sulayacak olan "Oðuzlar Göleti" iþinin proje çalýþmasý tamamlanmýþtýr. Ýþin 2015 Yýlý Personel, Mal ve Hizmet Alýmý, Cari Transfer, Sermaye (Yatýrým + Kamulaþtýrma) Giderleri Programý ve Uygulama Planýna 25 milyon TL keþif bedeli ile alýnmasý ve akabinde iþin ihalesinin acilen yapýlabilmesi için Orman ve Su Ýþleri Bakanýmýz Veysel Eroðlu'nun tarihli onayý ile Ek yatýrým programýna alýnmýþtýr. ÝNCESU GÖLETÝNE BAÞLANIYOR DSÝ 5. Bölge Müdürlüðümüz tarafýndan 8 Mayýs 2015 tarihinde ihalesi yapýlan Osmancýk Ýncesu Göleti iþinin sözleþmesi 11 milyon 470 bin TL bedeli ile imzalandý. Ýncesu Göleti 8 bin 170 dekar tarýmsal araziyi sulayacak. Sulama alaný Ýncesu, Kargý ve Baþpýnar köylerinin arazilerini kapsýyor. Yeni projelerle Çorum ilimize 44 milyon 355 bin TL yatýrým, yaklaþýk 10 bin dekar arazide sulu tarým ve Çorum Merkeze 2,86 m3/ yýl içme suyu saðlamýþ olacaðýz.çorumumuza hayýrlý uðurlu olsun. Katký ve Desteklerinden dolayý Orman ve Su Ýþleri Bakanýmýz Veysel Eroðlu'na, Müsteþarýmýz Lütfi Akca'ya teþekkür ediyoruz" dedi. Salim Uslu Din Görevlileri Hutbe Okuma Yarýþmasý bölge birincisi Çorum'dan Jandarma'dan þeker tadýnda trafik denetimi 2015 Yýlý Camiler ve Din Görevlileri Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Din Görevlileriarasý Hutbe Bekir Sayýn Okuma Bölge Yarýþmasý Finali; Çorum, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Amasya, Ýllerindeki Ýl Birincilerinin katýlýmýyla Trabzon Mehmet Akif Ersoy Camiinde gerçekleþtirildi. Trabzon Ýl Müftüsü Keramettin Demir'in Komisyon baþkanlýðýný, KTÜ Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Emin Aþýkkutlu, Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Tokdemir, Trabzon Dini Yüksek Ýhtisas Merkezi Eðitim Görevlisi Hayati Doksanoðlu ile Ortahisar Ýlçe Müftüsü Adem Aygül'ün üyeliðini yaptýðý jürinin deðerlendirmeleri sonucunda; Çorum-Merkez Müftülük Mescidi Ýmam-Hatibi Bekir Sayýn, Karadeniz Bölge Birincisi oldu. Trabzon-Merkez Ortahisar Ýlçesi Mehmet Akif Ersoy Camiinde çok sayýda vatandaþýn ilgi ve heyecanla takip ettiði yarýþma sonunda birinci seçilen din görevlisine ve dereceye giren bütün yarýþmacýlarla altýn hediye edildi. Karadeniz Bölgesini temsilen yarýþacak olan Bekir Sayýn'ýn katýlacaðý Hutbe Okuma Yarýþmasýnýn Türkiye Finalinin, 9 Aðustos 2015 tarihinde Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yapýlacaðý belirtildi. Çorum Anadolu Birliði'nden 200 aileye yardým Okay Erözgün Çorum Anadolu Birliði Ramazan ayý boyunca ihtiyaç sahibi yaklaþýk 200 Çorumlu aileye gýda yardým paketi daðýttý. Çorum Anadolu Birliði Baþkaný Okay Erözgün konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Ramazan ayý maddi ve manevi birçok güzelliklerin bir arada yaþandýðý, duygu ve hissiyatýnda öne çýktýðý mübarek bir aydýr. Rahmet, bereket ve maðfiret ayý olan Ramazan ayý dini açýdan taþýdýðý önemle birlikte müminler arasýnda sosyal açýdan da yardýmlaþma ve dayanýþmanýn en yüksek olduðu aydýr. Dernek olarak Ankara'da yaþayan Çorumlu ihtiyaç sahibi hemþehrilerimize ulaþmaya çalýþtýk. Ramazan ayý içerisinde yaptýðýmýz yardýmlarýn sonunuda bugün iftar öncesi ihtiyaç sahibi Çorumlu hemþehrilerimize ulaþtýrdýk.ramazan Ayý boyunca yaklaþýk 200 aileye gýda yardým paketi daðýttýk" dedi. "Dernek olarak imkanlarýmýz doðrultusunda yardýmlarýmýz ve projelerimiz hýz kesmeden devam edecektir" diyen Erözgün, "Hayýr sahiplerini derneðimiz vasýtasýyla bu tür hizmetlere davet ediyorum. Bu vesile ile tüm Çorum'lu hemþehrilerimin ve Ýslam aleminin Ramazan Bayramýný Kutlar, tüm dünyada sevgi, kardeþlik ve barýþ getirmesini dilerim" ifadelerini kullandý. Ramazan Bayramý dolayýsýyla yol kontrol ve denetimlerine hýz veren Ýl Jandarma Komutanlýðý'na baðlý Trafik Timleri, oluþturulan uygulama noktalarýnda araç sürücülerine bayram þekeri ikram etti. Denetimlerini aralýksýz sürdüren trafik timleri, durdurduklarý araç sürücülerine önce bayram þekeri ve kolonya ikram etti ardýndan sürücülere hýz yapmamalarý, emniyet kemeri takmalarý ve uykusuz araç kullanmamalarý yönünde uyarýlarda bulundu. Sürücüler Ramazan Bayramýnda yapýlan ikram ve uyarýlar nedeniyle trafik ekiplerine teþekkür ederek memnuniyetlerini belirttiler. Haber Servisi

4 4 Yaþlý depresyonunun teþhisi zor konuluyor Yrd. Doç. Dr. Oðuz Tan Her yaþta görülebilen depresyonun yaþlýlarda da görülebildiðini belirten uzmanlar, yaþlýlarýn keyifsiz, neþesiz, mutsuz, durgun olmasýnýn normal karþýlanmasý nedeniyle yaþlý depresyonunun daha zor teþhis edildiðine dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi NPÝSTANBUL Feneryolu Polikliniði'nden Yrd. Doç. Dr. Oðuz Tan, her yaþta görülebilen depresyonun ihtiyarlarda da görüldüðünü belirterek þunlarý söyledi: "Ýhtiyar depresyonun önemli bir özelliði, yaþlýlarýn bütün hastalýklarýnda olduðu gibi, bakýmýnýn zor olmasýdýr. Ýhtiyar depresyonu aileden baþka insanlarýn, bakýcýlarýn, profesyonel saðlýk mensuplarýnýn çok zaman ve efor harcamasýný gerektirir. Dolayýsýyla ekonomik açýdan da pahalýya mal olur.depresyon fiziki hastalýklarý alevlendirir. Yaþlýlarda ayný anda birden fazla hastalýk vardýr genellikle. Bir de depresyon eklenince yaþlý insanýn saðlýðý iyice bozulur. BEDENSEL ÞÝKAYETLER ÖNE ÇIKIYOR Önemine raðmen ihtiyarlarda depresyon teþhisi az konur. Bunun sebeplerinden biri, yaþlýlarýn keyifsiz, neþesiz, mutsuz, durgun olmasýnýn normal karþýlanmasýdýr. Diðer bir sebep de yaþlý depresyonunda bedensel þikayetlerin ön planda olmasýdýr. Yaþlýlar genellikle psikolojik durumlarýndan bahsetmezler, hatta psikolojik durumlarý sorulduðunda cevap vermezler (veya lafý eveleyip gevelerler). Ancak baþlarýnýn aðrýdýðýndan, eklemlerinin sýzladýðýndan, nefeslerinin daraldýðýndan, göðüslerinin sýkýþtýðýndan, iki adým attýklarýnda yorulduklarýndan, baðýrsaklarýnýn gazla dolu olduðundan yakýnýp dururlar. Sonuçta Amerika'da bile depresyonu olan yaþlýlarýn %55'i tedavi görmezler. Fiziki þikayet ve hastalýklarla depresyon çok zaman öylesine iç içe girer ki, baþlanan bir antidepresan ilaç iyi sonuç verdikten sonra 'Demek ki hasta depresyondaymýþ' denir. Depresyon, sosyal fonksiyonu (hastanýn dýþarý çýkmasý, insan içine girmesi, topluma karýþmasý, akrabalarý ve arkadaþlarýyla görüþmesi, konuþmalara normal biçimde katýlmasý vs.) akciðer hastalýðýndan, eklem hastalýðýndan, þeker hastalýðýndan ve yüksek tansiyondan daha çok bozar. Fiziki fonksiyonu ise (bedeni taþýyabilme, ev içinde veya dýþýnda hareket edebilme, günlük iþlerini yardýmsýz yürütebilme vs.) eklem hastalýðý, þeker hastalýðý ve yüksek tansiyondan daha çok bozar. Depresyon tedavi edildiðinde bütün bu bedensel hastalýklarýn verdiði acý azalýr, hastanýn hareketliliði artar, tedavi maliyeti düþer. DEPRESYONU OLANLAR ÝKÝ KAT FAZLA DOKTORA GÝDERLER Depresyona giren kiþiler kendilerini daha 'hasta' algýlarlar. Çok fazla doktora gidenlerin dörtte üçünde ciddi depresyon vardýr. Depresyonu olanlar, diðerlerine göre iki kat daha fazla doktora giderler, hastaneye yatýrýldýklarýnda iki kat daha uzun süre yatarlar. Depresyonu da olan fiziki hastalar, mesela kronik akciðer hastalarýyla, þeker hastalarýyla, eklem hastalarýyla, yüksek tansiyon hastalarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda, hastane yataklarýný daha uzun süre iþgal ederler. Günde beþ çeþitten fazla ilaç kullananlarýn %65'i depresyon hastasýdýr (depresyonu olmayanlarýn sadece %35'i günde beþ çeþitten fazla ilaç kullanýr). Fiziki hastalýðý olanlarda depresyon da varsa, bu kiþilerin saðlýða harcadýðý para, ayný þiddette fiziki hastalýðý olan ama depresyona girmemiþ kiþilerle kýyaslandýðýnda, iki kat daha yüksektir. HANGÝ YAÞLILAR DEPRESYONA YATKINDIR? Kadýnlar, dullar, fakirler, sosyal konumu düþük olanlar, üzücü ve beklenmedik olaylar yaþayanlar depresyona daha yatkýndýrlar. Genel saðlýk durumunun kötü olmasý da depresyonu tetikler. Beyin ve hormon hastalýklarý, kronik bronþit ve amfizem, kalp krizleri, kanserler depresyona girme riskini oldukça arttýrýr. Depresyon oraný genç eriþkinlere kýyasla yaþlýlarda düþüktür, ama genel týbbi durumu kötü veya hastaneye yatýrýlmýþ olanlarda çok yüksektir. Yaþlýlarda depresyon sebepleri Genç eriþkinler için geçerli olan depresyon sebepleri yaþlýlar için de aynen geçerlidir: beyin kimyasýnda bozulma (serotonin, adrenalin, dopamin maddelerinin salgýsýnda azalma), olumsuz düþünce yapýsý (mükemmeliyetçilik, kendine güvensizlik, karamsarlýk gibi), bazý kiþilik özelikleri Yaþlýlarda özellikle vurgulamak istediðimiz noktalardan biri, beyin damar hastalýklarýna baðlý depresyondur. Beyin damarlarýnda týkanma veya beyin kanamasý sonucu dýþarýdan bakýldýðýnda görülen sadece felçtir ama bu hastalarýn önemli bir bölümü depresyona da girer. Ayný þiddette sakatlýða yol açan baþka hastalýklar, felçler kadar depresyona yol açmazlar. Çünkü felçlerde hasta organ, ayný zamanda duygu ve düþüncelerimizin de merkezi olan beyindir. Bazen beyinde küçük küçük bir sürü damar týkanýklýðý olur; bu hastalarda herhangi bir felç veya sakatlýk ortaya çýkmaz, ama yine de depresyona girerler. Beyin tomografisi veya MR'ý çekilip de beyninde küçülme (atrofi) görülen hastalar da depresyona yatkýndýrlar. Beyni küçülmüþ yaþlýlarýn bir kýsmý uzun ve saðlýklý bir hayat yaþarlar, ama bir kýsmýnda ileride bunama geliþir. Bunamalar da (mesela Alzheimer hastalýðý) yaþlý depresyonunun önemli sebeplerinden biridir. Hastaya en çok acý veren durum, bunamanýn kendisinden çok depresyondur. Hasta yakýnlarý da genellikle unutkanlýðý kabullenirler, ama depresyondan dolayý çok zahmet çekerler. Bazen bunama unutkanlýkla deðil doðrudan doðruya depresyon belirtileriyle ortaya çýkar. Bazen de depresyon o kadar þiddetli unutkanlýða yol açar ki, hastanýn bunadýðý sanýlýr (bu tür depresyona yalancý bunama veya psödodemans denir). Bunamayla depresyonun birbirinden ayrýlmasý önemlidir; çünkü bunama giderek ilerleyen, depresyon ise tedavi edilebilen bir hastalýktýr. Parkinson hastalýðý hem depresyona hem bunamaya sebep olabilen bir beyin hastalýðýdýr. Hareketlerde yavaþlama ve titremeyle ortaya çýkar. Yaþ ilerledikçe daha sýk görülür." Bilgi için: Ýletiþim Ofisi Halkla Ýliþkiler Ajansý Ayþegül Erben / / Belediye'den mezarlýklarda ücretsiz çiçek Protokol Öðretmen Evinde bayramlaþtý Çorum Belediyesi, Ramazan bayramý arefesinde Çorum'daki tüm mezarlýklarda ücretsiz çiçek daðýttý. Arefe günü mezarlýklara dua etmek için gelen vatandaþlara hediye edilen 45 bin çiçek, yakýnlarý tarafýndan mezarlýklara dikildi. Belediye ekipleri tarafýndan sabah erken saatlerden itibaren Hýdýrlýk, Ulumezarlýk ve Çiftlik Mezarlýðý'nda kabir ziyareti yapan vatandaþlar uygulamayý oldukça beðendi. Çiçeklerini alan vatandaþlar mezarlýklarý adeta çiçeklerle donattý. Belediye'nin hediye ettiði çiçeklerden alan Abdullah Durkan adlý vatandaþ, uygulamayý çok beðendiðini dile getirerek Çorum Belediyesi'ne teþekkür etti. Ramazan Bayramýnda resmi bayramlaþma töreni Öðretmen Evinde yapýldý. Bayramýn ilk günü gerçekleþtirilen programa Vali Ahmet Kara, Milletvekilleri Cahit Baðcý, Lütfiye Ýksen Ceritoðlu Kurt, Tufan Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Ýl Garnizon Komutan Vekili Kýdemli Yarbay Metin Özbek, bazý kurum müdürleri, protokol üyeleri ile sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Burada yapýlan bayramlaþma programýnýn ardýndan Vali Ahmet Kara, sevgi evlerini, þehit yakýnlarý ile huzur evlerini ziyaret etti. Yýlmaz MERT Salim Uslu anne duasýný aldý Ramazan bayramýnda yoðun bayramlaþma programýnýn ardýndan Alaca ilçesine giden AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, annesi Menþure Uslu'nun elini öperek bayramýný kutladý. Annesinin hayýr duasýný hiçbir zaman eksik etmediðini kaydeden Salim Uslu, "Anne duasý bir insan için en büyük güç ve kuvvettir. Cennetin ayaklarýnýn altýna serildiði o mübarek varlýklara hepimizin saygý göstermesi lazým. Hayattaysa annenizle hemen konuþacaksýnýz, onunla kucaklaþacaksýnýz, elini öpeceksiniz, ondan helallik dileyeceksiniz. Bunu yapmanýz lazým. Annelerimizin haklarýný hiç gözetmiyoruz. Unutulmamalýdýr ki onlar dünyanýn en deðerli varlýklarý" dedi.anne Menþure Uslu'da, "Allah evlatlarýmdan razý olsun. Hep bana karþý vazifelerini yaptýlar. Tüm anne ve babalara yüce Allah hayýrlý evlatlar nasip etmesini diliyorum. Biz evlatlarýmýzdan razýyýz, yüce Allah'ta razý olur inþallah" þeklinde kaydetti.

5 5 AK Parti rozeti takarak kimse caka satmasýn Salim Uslu AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ramazan Bayramý dolayýsýyla partisinin ilçe teþkilatlarýnda gerçekleþen bayramlaþma programlarýna katýldý. Bayramlaþma programlarýnda Milletvekili Salim Uslu, birlik ve beraberlik mesajlarý verdi. Bayramýn ilk günü AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý ve Merkez Ýlçe Baþkanlýðýndaki bayramlaþmanýn ardýndan, AK Parti Alaca Ýlçe Baþkanlýðýný ziyaret eden Uslu, burada partililerle bir araya geldi. Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz ve AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz'ünde hazýr bulunduðu ziyarette Uslu, Ramazan Bayramý'nýn hayýrlara vesile olmasýný diledi. Uslu'nun, bayramlaþma trafiði ikinci günde hýz kesmeden sürdü. Ortaköy ilçesine giden Uslu, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner ispir ve Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal ve partililerle bayramlaþtý. Ortaköydeki bayramlaþmanýn ardýndan Alaca ilçesine geçen Uslu, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz ve AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz ile birlikte Suludure Köyü'nde düzenlenen Yaz Þenliðine katýldý. Yurt içinden ve yurt dýþýndan çok sayýda Suluderelinin buluþtuðu þenlikte Uslu, vatandaþlarla bir araya gelerek bayramlarýný kutladý. Þenlik programýnýn ardýndan Sungurlu ilçesine geçen Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ýlksen Ceritoðlu Kurt ile birlikte teþkilat üyelerinin bayramýný kutladý. Teþkilat ziyaretlerinin ardýndan bir açýklama yapan milletvekili Salim Uslu, AK Parti iktidardan gitsin diyenlerin þimdi iktidar ortaðý olmaya ve sorumluluk almaya yaklaþmadýklarýna dikkat çekerek, iktidar ortaðý olmak istemeyenlerin AK Parti'ye akýl vermeye kalkýþtýðýna vurgu yaptý. AK Parti'nin hem akýl hem de sorumluluk sahibi olduðunun altýný çizen Uslu, "Kimsenin akýl vermesine de ihtiyacýmýz yok. Bize akýl verenler bu kadar akýl sahibi olmalarýna raðmen seçimleri kazanýp iktidar olamýyorlar. Hem seçimi kaybedeceksin, hem de baþkasýna akýl vereceksin. Millet bunlarý görüyor. Bir musibet bin nasihatten iyidir derler. Bu musibet bir nasihate dönüþtü. Milletimiz özellikle oy veren yüzde 30 genç nüfus koalisyon çekiþmelerini bilmiyordu. Koalisyon kültürü olmayan ülkede koalisyonun ne olduðunu ne kadar zor olduðunu yaþayarak görmüþ olacaklar. Koalisyon seçenekleri sonuna kadar denenmeli. Kim parti menfaatini ülke menfaatlerinin gerisinde tutuyorsa, kim aklýný duygularýnýn önünde tutuyorsa onlarla koalisyon seçenekleri denenir. Dün kýrmýzý çizgi diyenlerin bugün nasýl kýrmýzý plaka pazarlýðý yaptýðýný görüyoruz. Nerden nereye düþtüklerini görüyoruz ülkemiz adýna üzülüyoruz. Bu þartlarda bir erken seçim kaçýnýlmaz diye düþünüyorum. Bugüne kadar kurulan koalisyon hükümetlerinin ise ömrünün ortalama 6 ay olduðunu görüyoruz. Demek oluyor ki 6 ay içerisinde veya sonrasýna seçime gideceðiz" dedi. Bayram ziyaretlerinde birlik beraberlik mesajlarý verirken partililer arasýnda kýrgýnlýk ve küskünlüklere neden olabilecek tavýrlara karþý da uyaran Uslu, "Teþkilatlarýmýz bir olmalý, iri olmalý, diri olmalý. Eski, yeni ayrýmý olmamalý. Sen ben ayrýmý olmamalý. Biz Ahmet'in Mehmet'in, Salim Uslu'nun adamý hiç deðiliz. Biz davanýn adamýyýz. Kimin milletvekili olacaðýný yüce Allah bilir. Bu bir nasip iþidir. Kimse kaderinden, nasibinden öte bir þey yapamaz. Nasibe inanýyoruz. Burada milletvekili olmak, rozet takmak gibi derdimiz yok. Bizim derdimiz bu ülkeye hizmet etmek. Taþ üstüne taþ koymak. Doðduðumuz topraklara bizim vatan topraklarýna borcumuz var. Bunu ödemek istiyoruz. Dün hepimiz farklý yerlerdeydik. Bugün ülkemiz için burada birlikteyiz. Dün bize ders vereceðini söyleyenler, siyaset öðreteceðini söyleyenler bugün ortada yoklar. Biz dünde, bugünde, yarýnda buradayýz ve burada olmaya devam edeceðiz.yarýn seçim olacakmýþ gibi aramýzdaki kýrgýnlýk ve incinmeleri kaldýrmak görevimizdir. Kim bunu sürdürüyorsa yanlýþ yapýyor. Ya buna son verir yada son veririz. Aidiyet duygumuzu güçlendirmemiz lazým. AK Parti rozeti takarak kimse caka satmasýn. Hepimiz AK Parti'nin sahibiyiz. Davasýna omuz vereceðiz. Teþkilatlarda birlik ve beraberliði artýracaðýz. Dava ehli olarak yolumuza devam ettiðimizde yanlýþ yapma lüksümüz yok. Bundan sonra önümüze bakmak ve baþkasýný sevindirmemek durumundayýz. Baþkasýný sevindirmek fitne fesadý ateþler ve bizi birbirimize kýrdýrýrlar. Bunlara asla itibar etmeyelim. Biz geçmiþten gelen büyük bir davanýn neferleri olarak rakiplerimizi, ülke düþmanlarýný ve dostlarýmýzý biliriz" ifadelerini kullandý. Türkiye'nin zarar görmesini istemediklerini dile getiren Uslu, "Biz bir davanýn mensuplarýyýz. Bizim davamýz iyilikleri çoðaltmak, kötülüklerle mücadele etmek. Bizim davamýz insanlýk Davasý. Biz hakikat davasýnýn yolcusuyuz. Küçük kazaným ve hevesler bizi asla yolumuzdan alýkoyamazlar. Bu dava için çok aðýr bedeller ödendi. Artýk savunma sanayinde ihtiyaçlarýmýzý kendimiz üretim yapýyoruz. Bizden önce hizmet edenlerden Allah razý olsun, bizden sonrakilerden de Allah razý olsun. Bu süreçte bakýn faiz oranlarý yükseldi. Eðer bu dönemde bankacýlar, tefeciler kafa tutmaya devam ederse ekonomik yönden aðýr hasarlar oluþur. Ekonomik sarsýntýlarýn telafisi uzun yýllar alýyor. Basit þekilde borsa düþüyor onu telafi etmek için aylarca uðraþýyorsunuz. Türkiye zarar görmesin istiyorsun. Ülkemize yönelik oyunlarý biliyorsunuz" diye konuþtu. Baþkan Ünlü'den 350 yaþlýya bayram ziyareti Toprak Sanayicileri Arefe Duasýnda buluþtu AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi'ni ziyaret etti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün de katýldýðý ziyarette Kooperatif Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, kooperatifin yapýsý, iþleyiþi ve sektör hakkýnda bilgiler verdi. Ziyarette ayrýca, toprak sanayi sektörü; Çorum, Osmancýk, Yozgat, Sorgun ekseninde bölgesel olarak deðerlendirildi. Milletvekili Kurt, toprak sanayicilerin Ramazan Bayramý'ný kutlayarak, saðlýk ve mutluluk içerisinde geçirmeleri temennisinde bulundu. Toprak sanayi sektörünün Çorum için önemine vakýf olduðunu belirten Kurt, "Hem geçmiþte sanayileþme hamlesine altyapý hazýrlayan, hem de geçmiþten bugüne saðladýðý istihdamla ilimize katma deðer üreten toprak sanayi sektörümüzün bu anlamda stratejik öneme de sahip olduðunu biliyorum. Çorum ilimiz de Türkiye genelinde sektörde söz sahibi bir il. Bu baþarý, buradaki sanayicilerimizin. Allah dualarýmýzý kabul etsin, baþarýlarýmýzý daim etsin. Çorum'un milletvekili olarak sanayicilerimizin emrinde olduðumu bilmenizi isterim" dedi. Deðerlendirme toplantýsýnýn ardýndan, Toprak Sanayicileri Kooperaitifi'nin geleneksel Arefe Duasý gerçekleþtirildi. Çevre Yolu üzerinde bulunan kooperatif binasýnda Arefe Günü Ýkindi Namazý'na müteakip gerçekleþtirilen etkinlikte sektör için verimli bir sezon ve bereketli kazanç temenni edildi. Emekli Din Görevlisi Fikret Çýplak'ýn Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan program, okunan dua ve sohbetinin ardýndan sona erdi. Toprak Sanayicileri Kooperatifi Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'un ziyaretiyle toprak sanayine ve kooperatife kadýn elinin deðdiðini belirterek, ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ve Belediye Bakan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan, Ramazan Bayramý sebebiyle yaþlýlara ziyaretlerde bulundu. Ýlçedeki 350 yaþlýyý evinde ziyaret eden Ünlü, yaþlýlara iyi bayramlar dileðinde bulundu. Belediye Baþkaný Ünlü yaptýðý açýklamada, sosyal sorumluluk ve yardýmlaþmanýn önemine vurgu yaparak insaný insan yapan deðerlere saygý duyduklarýný belirtti. Büyüklere olan vefa borcunu yerine getirdiklerini de söyleyen Ünlü, kimsesizin kimi olmak ve yaþlýlarýn yanýnda olduklarýný göstermek için bu ziyaretleri yaptýklarýný söyledi. Bu projeye göreve geldikleri 2009 yýlýndan beri devam ettiklerini belirten Ünlü, görevlerinin yaný sýra insani görevleri de yerine getirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný kaydetti. Mehmet Demiryürek yeniden Dekanlýða atandý Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlýðýna Prof. Dr. Mehmet Demiryürek yeniden atandý. Yükseköðretim Genel Kurulu toplantýsýnda Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlýðýna Prof.Dr. Mehmet Demiryürek'in tekrar atandýðý belirtildi. Prof. Dr. Mehmet Demiryürek 20 Nisan 1971 tarihinde Kozan'da doðdu. Ýlk, Orta ve Lise öðrenimini KKTC'nde tamamladý yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eðitim Fakültesi Tarih Öðretmenliði Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora eðitimlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü'nde, sýrasýyla 1992 ve 1999'da tamamlayarak, mezun oldu. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde (KKTC) 2000 yýlýnda Yrd. Doç. ve 2006 yýlýnda da Doçent oldu yýlýnda Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne önce Doçent, ardýndan Profesör olarak atandý.

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı