Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti."

Transkript

1 Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup Doðan'ýn babalarý Ahmet Doðan'ýn cenaze namazý Akþemsettin Camii de kýlýndý. 3 TE 20 TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ "Geleneksel Keþkek Günü"ne ilgi yüksek oldu Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ve ÇORÝM-DER tarafýndan düzenlenen "Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Geleneksel Keþkek Günü" etkinliði dün yapýldý. 6 DA AK Parti rozeti takarak kimse caka satmasýn Düðün evi cenaze evi oldu Ýzmir'de alkollü sürücünün karýþtýðý kaza Çorum'u yasa boðdu. Kazada düðün alýþveriþine çýkan Çorumlu damat, babasý ile akrabalarý hayatýný kaybetti. 6 DA Toprak Sanayicileri Arefe Duasýnda buluþtu AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi'ni ziyaret etti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün de katýldýðý ziyarette Kooperatif Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, kooperatifin yapýsý, iþleyiþi ve sektör hakkýnda bilgiler verdi. Ziyarette ayrýca, toprak sanayi sektörü;... 5 TE AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ramazan Bayramý dolayýsýyla partisinin ilçe teþkilatlarýnda gerçekleþen bayramlaþma programlarýna katýldý. Bayramlaþma programlarýnda Milletvekili Salim Uslu, birlik ve beraberlik mesajlarý verdi. Bayramýn ilk Polise saldýrýya 4 gözaltý Çorum'da hakkýnda yakalama kararý bulunan bir kiþiyi gözaltýna almak isteyen polisler saldýrýya uðradý. Olaya karýþan 4 kiþi gözaltýna alýndý. 6 DA günü AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý ve Merkez Ýlçe Baþkanlýðýndaki bayramlaþmanýn ardýndan, AK Parti Alaca Ýlçe Baþkanlýðýný ziyaret eden Uslu, burada partililerle bir araya geldi. Din Görevlileri Hutbe Okuma Yarýþmasý bölge birincisi Çorum'dan Bekir Sayýn 2015 Yýlý Camiler ve Din Görevlileri Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Din Görevlileriarasý Hutbe Okuma Bölge Yarýþmasý Finali;... 3 TE 3 TE Protokol Öðretmen Evinde bayramlaþtý Mehmet Demiryürek yeniden Dekanlýða atandý Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlýðýna Prof. Dr. Mehmet Demiryürek yeniden atandý. Yükseköðretim Genel Kurulu toplantýsýnda Hitit Üniversitesi... 5 TE Ramazan Bayramýnda resmi bayramlaþma töreni Öðretmen Evinde yapýldý. Bayramýn ilk günü gerçekleþtirilen programa Vali Ahmet Kara, Milletvekilleri Cahit Baðcý, Lütfiye Ýksen Ceritoðlu Kurt, Tufan Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Ýl Garnizon Komutan Vekili Kýdemli Yarbay Metin Özbek... 4 TE Salim Uslu Salim Uslu Jandarma'dan þeker tadýnda trafik denetimi Ramazan Bayramý dolayýsýyla yol kontrol ve denetimlerine hýz veren Ýl Jandarma Komutanlýðý'na baðlý Trafik Timleri, oluþturulan uygulama noktalarýnda araç sürücülerine bayram þekeri ikram etti. 3 TE Unvan deðiþikliði ve görevde yükselme sýnavý yapýlmasýný istediler Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatcý, Eðitim Bir Sen 2 Nolu Þube Baþkaný Erol Çalmaz ve yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerinde bulundular. Çorum Belediyesi, Ramazan bayramý arefesinde Çorum'daki tüm mezarlýklarda ücretsiz çiçek daðýttý. 7 DE Belediye'den mezarlýklarda ücretsiz çiçek 4 TE Yenihayat Barajý Derivasyonlarý kaldýðý yerden devam Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Sulu tarýmda Çorum her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ýki yeni sulama projesi ile bir içmesuyu projesi daha hayata geçiyor. 3 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:28 05:19 12:54 16:48 20:16 21: Ordumuzun Kýbrýs'a çýkmasý (1974) Ankara Savaþý (1402) Piþman olmak, nedâmet getirmek, tevbedir. Hadis-i Þerif Günün Þiiri DESEM KÝ Desem ki vakitlerden bir Nisan akþamýdýr, Rüzgârlarýn en ferahlatýcýsý senden esiyor, Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini, Ormanlarýn en kuytusunu sende gezmekteyim, Senden kopardým çiçeklerin en solmazýný, Topraklarýn en bereketlisini sende sürdüm, Sende tattým yemiþlerin cümlesini. Desem ki sen benim için, Hava kadar lazým, Ekmek kadar mübarek, Su gibi aziz bir þeysin; Nimettensin, nimettensin! Desem ki... Ýnan bana sevgilim inan, Evimde þenliksin, bahçemde bahar; Ve soframda en eski þarap. Ben sende yaþýyorum, Sen bende hüküm sürmektesin. Býrak ben söyleyeyim güzelliðini, Rüzgârlarla, nehirlerle, kuþlarla beraber. Günlerden sonra bir gün, Þayet sesimi farkedemezsen, Rüzgârlarýn, nehirlerin, kuþlarýn sesinden, Bil ki ölmüþüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol; Kabirde böceklere ezberletirim güzelliðini, Ve neden sonra Tekrar duyduðun gün sesimi gökkubbede, Hatýrla ki mahþer günüdür Ortalýða düþmüþüm seni arýyorum. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6519 2,6536 EUR 2,8707 2,8771 STERLiN 4,1368 4,1441 2,1374 2, JPY YENi Cahit Sýtký TARANCI HAVA DURUMU AK Parti ilk gün bayramlaþtý AK Parti Ýl Teþkilatýnda Ramazan Bayramý nedeniyle bayramlaþma programý düzenlendi. Partililerin yoðun ilgi gösterdiði bayramlaþma töreninde parti çalýþmalarý da deðerlendirildi. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, ilk olarak makamlarýnda milletvekilleri ve partililer ile bayramlaþtý. Daha sonra partinin toplantý salonunda geniþ katýlýmlý bayramlaþma düzenlendi. Bayramlaþma törenine; AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum eski Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýlçe - Belde Belediye Baþkanlarý, Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetimi, Gençlik ve Kadýn Kollarý, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Ýlçe - Belde Baþkanlarý ile çok sayýda partili katýldý. Parti binasýnda düzenlenen bayramlaþma töreni genel kurullarý ve divan toplantýlarýný aratmadý. Milletvekilleri ve parti yöneticileri tek tek bayramlaþtýktan sonra parti çalýþmalarý deðerlendirildi. Bayramlaþmada sýrasýyla Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, eski Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milletvekilleri Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Salim Uslu birer konuþma yaptýlar. Konuþmalarýn ardýndan bayramlaþma programý sona erdi.yýlmaz MERT YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Özge Kürtoðlu Baba adý: Recep ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Belediyede bayramlaþmaya ilgi yüksek oldu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediye çalýþanlarý ve halkla bayramlaþtý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün makamýnda düzenlenen bayramlaþma törenine AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, AK Parti Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetimi, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, belediye çalýþanlarý ile vatandaþlar katýldý. Bayramlaþma programýna çok sayýda vatandaþ katýlýrken Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bayramlaþmaya gelen çocuklara yakýn ilgi gösterdi.yýlmaz MERT Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup Doðan'ýn babalarý Ahmet Doðan'ýn cenaze namazý Akþemsettin Camii de kýlýndý. Cenaze törenine Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, bazý kurum müdürleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, ailesi, yakýnlarý ve çok sayýda sevenleri katýldý. Cenaze töreninin ardýndan Ahmet Dede'nin cenazesi sahabe kabirlerinin bulunduðu Hýdýrlýk'ta dualar eþliðinde topraða verildi. Ahmet Doðan ömrü boyunca seyyar arabasýyla mahallelerde çeþitli eþyalar satarak geçimini saðlardý. Büyük küçük herkesin tanýdýðý Ahmet Dede mahalleler de ki çocuklara çeþitli oyuncaklar vererek çocuklarý sevindirmeyi de ihmal etmezdi. 3 Yenihayat Barajý Derivasyonlarý kaldýðý yerden devam Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Sulu tarýmda Çorum her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ýki yeni sulama projesi ile bir içmesuyu projesi daha hayata geçiyor. Hayýrlý olsun" dedi. Uslu yaptýðý açýklamada, "DSÝ 5. Bölge Müdürlüðümüz tarafýndan tarihinde ihalesi yapýlan Çorum Yenihayat Barajý Derivasyonlarý ikmali iþinin sözleþmesi 7 milyon 885 bin TL bedel ile imzalanmýþtýr. Ýþ kapsamýnda yapýlacak 4 adet regülatör ve isale hattý ile yýlda 2,86 milyon m3 su Yenihayat Barajý rezervuarýna derive edilerek Çorum'un 2050 yýlýna kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacýný karþýlayacak projeye katký saðlamýþ olacaktýr. OÐUZLAR GÖLETÝ EK YATIRIM PROGRAMINDA Oðuzlar Ýlçe Merkezi ve çevresindeki dekar tarýmsal araziyi sulayacak olan "Oðuzlar Göleti" iþinin proje çalýþmasý tamamlanmýþtýr. Ýþin 2015 Yýlý Personel, Mal ve Hizmet Alýmý, Cari Transfer, Sermaye (Yatýrým + Kamulaþtýrma) Giderleri Programý ve Uygulama Planýna 25 milyon TL keþif bedeli ile alýnmasý ve akabinde iþin ihalesinin acilen yapýlabilmesi için Orman ve Su Ýþleri Bakanýmýz Veysel Eroðlu'nun tarihli onayý ile Ek yatýrým programýna alýnmýþtýr. ÝNCESU GÖLETÝNE BAÞLANIYOR DSÝ 5. Bölge Müdürlüðümüz tarafýndan 8 Mayýs 2015 tarihinde ihalesi yapýlan Osmancýk Ýncesu Göleti iþinin sözleþmesi 11 milyon 470 bin TL bedeli ile imzalandý. Ýncesu Göleti 8 bin 170 dekar tarýmsal araziyi sulayacak. Sulama alaný Ýncesu, Kargý ve Baþpýnar köylerinin arazilerini kapsýyor. Yeni projelerle Çorum ilimize 44 milyon 355 bin TL yatýrým, yaklaþýk 10 bin dekar arazide sulu tarým ve Çorum Merkeze 2,86 m3/ yýl içme suyu saðlamýþ olacaðýz.çorumumuza hayýrlý uðurlu olsun. Katký ve Desteklerinden dolayý Orman ve Su Ýþleri Bakanýmýz Veysel Eroðlu'na, Müsteþarýmýz Lütfi Akca'ya teþekkür ediyoruz" dedi. Salim Uslu Din Görevlileri Hutbe Okuma Yarýþmasý bölge birincisi Çorum'dan Jandarma'dan þeker tadýnda trafik denetimi 2015 Yýlý Camiler ve Din Görevlileri Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Din Görevlileriarasý Hutbe Bekir Sayýn Okuma Bölge Yarýþmasý Finali; Çorum, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Amasya, Ýllerindeki Ýl Birincilerinin katýlýmýyla Trabzon Mehmet Akif Ersoy Camiinde gerçekleþtirildi. Trabzon Ýl Müftüsü Keramettin Demir'in Komisyon baþkanlýðýný, KTÜ Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Emin Aþýkkutlu, Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Tokdemir, Trabzon Dini Yüksek Ýhtisas Merkezi Eðitim Görevlisi Hayati Doksanoðlu ile Ortahisar Ýlçe Müftüsü Adem Aygül'ün üyeliðini yaptýðý jürinin deðerlendirmeleri sonucunda; Çorum-Merkez Müftülük Mescidi Ýmam-Hatibi Bekir Sayýn, Karadeniz Bölge Birincisi oldu. Trabzon-Merkez Ortahisar Ýlçesi Mehmet Akif Ersoy Camiinde çok sayýda vatandaþýn ilgi ve heyecanla takip ettiði yarýþma sonunda birinci seçilen din görevlisine ve dereceye giren bütün yarýþmacýlarla altýn hediye edildi. Karadeniz Bölgesini temsilen yarýþacak olan Bekir Sayýn'ýn katýlacaðý Hutbe Okuma Yarýþmasýnýn Türkiye Finalinin, 9 Aðustos 2015 tarihinde Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yapýlacaðý belirtildi. Çorum Anadolu Birliði'nden 200 aileye yardým Okay Erözgün Çorum Anadolu Birliði Ramazan ayý boyunca ihtiyaç sahibi yaklaþýk 200 Çorumlu aileye gýda yardým paketi daðýttý. Çorum Anadolu Birliði Baþkaný Okay Erözgün konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Ramazan ayý maddi ve manevi birçok güzelliklerin bir arada yaþandýðý, duygu ve hissiyatýnda öne çýktýðý mübarek bir aydýr. Rahmet, bereket ve maðfiret ayý olan Ramazan ayý dini açýdan taþýdýðý önemle birlikte müminler arasýnda sosyal açýdan da yardýmlaþma ve dayanýþmanýn en yüksek olduðu aydýr. Dernek olarak Ankara'da yaþayan Çorumlu ihtiyaç sahibi hemþehrilerimize ulaþmaya çalýþtýk. Ramazan ayý içerisinde yaptýðýmýz yardýmlarýn sonunuda bugün iftar öncesi ihtiyaç sahibi Çorumlu hemþehrilerimize ulaþtýrdýk.ramazan Ayý boyunca yaklaþýk 200 aileye gýda yardým paketi daðýttýk" dedi. "Dernek olarak imkanlarýmýz doðrultusunda yardýmlarýmýz ve projelerimiz hýz kesmeden devam edecektir" diyen Erözgün, "Hayýr sahiplerini derneðimiz vasýtasýyla bu tür hizmetlere davet ediyorum. Bu vesile ile tüm Çorum'lu hemþehrilerimin ve Ýslam aleminin Ramazan Bayramýný Kutlar, tüm dünyada sevgi, kardeþlik ve barýþ getirmesini dilerim" ifadelerini kullandý. Ramazan Bayramý dolayýsýyla yol kontrol ve denetimlerine hýz veren Ýl Jandarma Komutanlýðý'na baðlý Trafik Timleri, oluþturulan uygulama noktalarýnda araç sürücülerine bayram þekeri ikram etti. Denetimlerini aralýksýz sürdüren trafik timleri, durdurduklarý araç sürücülerine önce bayram þekeri ve kolonya ikram etti ardýndan sürücülere hýz yapmamalarý, emniyet kemeri takmalarý ve uykusuz araç kullanmamalarý yönünde uyarýlarda bulundu. Sürücüler Ramazan Bayramýnda yapýlan ikram ve uyarýlar nedeniyle trafik ekiplerine teþekkür ederek memnuniyetlerini belirttiler. Haber Servisi

4 4 Yaþlý depresyonunun teþhisi zor konuluyor Yrd. Doç. Dr. Oðuz Tan Her yaþta görülebilen depresyonun yaþlýlarda da görülebildiðini belirten uzmanlar, yaþlýlarýn keyifsiz, neþesiz, mutsuz, durgun olmasýnýn normal karþýlanmasý nedeniyle yaþlý depresyonunun daha zor teþhis edildiðine dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi NPÝSTANBUL Feneryolu Polikliniði'nden Yrd. Doç. Dr. Oðuz Tan, her yaþta görülebilen depresyonun ihtiyarlarda da görüldüðünü belirterek þunlarý söyledi: "Ýhtiyar depresyonun önemli bir özelliði, yaþlýlarýn bütün hastalýklarýnda olduðu gibi, bakýmýnýn zor olmasýdýr. Ýhtiyar depresyonu aileden baþka insanlarýn, bakýcýlarýn, profesyonel saðlýk mensuplarýnýn çok zaman ve efor harcamasýný gerektirir. Dolayýsýyla ekonomik açýdan da pahalýya mal olur.depresyon fiziki hastalýklarý alevlendirir. Yaþlýlarda ayný anda birden fazla hastalýk vardýr genellikle. Bir de depresyon eklenince yaþlý insanýn saðlýðý iyice bozulur. BEDENSEL ÞÝKAYETLER ÖNE ÇIKIYOR Önemine raðmen ihtiyarlarda depresyon teþhisi az konur. Bunun sebeplerinden biri, yaþlýlarýn keyifsiz, neþesiz, mutsuz, durgun olmasýnýn normal karþýlanmasýdýr. Diðer bir sebep de yaþlý depresyonunda bedensel þikayetlerin ön planda olmasýdýr. Yaþlýlar genellikle psikolojik durumlarýndan bahsetmezler, hatta psikolojik durumlarý sorulduðunda cevap vermezler (veya lafý eveleyip gevelerler). Ancak baþlarýnýn aðrýdýðýndan, eklemlerinin sýzladýðýndan, nefeslerinin daraldýðýndan, göðüslerinin sýkýþtýðýndan, iki adým attýklarýnda yorulduklarýndan, baðýrsaklarýnýn gazla dolu olduðundan yakýnýp dururlar. Sonuçta Amerika'da bile depresyonu olan yaþlýlarýn %55'i tedavi görmezler. Fiziki þikayet ve hastalýklarla depresyon çok zaman öylesine iç içe girer ki, baþlanan bir antidepresan ilaç iyi sonuç verdikten sonra 'Demek ki hasta depresyondaymýþ' denir. Depresyon, sosyal fonksiyonu (hastanýn dýþarý çýkmasý, insan içine girmesi, topluma karýþmasý, akrabalarý ve arkadaþlarýyla görüþmesi, konuþmalara normal biçimde katýlmasý vs.) akciðer hastalýðýndan, eklem hastalýðýndan, þeker hastalýðýndan ve yüksek tansiyondan daha çok bozar. Fiziki fonksiyonu ise (bedeni taþýyabilme, ev içinde veya dýþýnda hareket edebilme, günlük iþlerini yardýmsýz yürütebilme vs.) eklem hastalýðý, þeker hastalýðý ve yüksek tansiyondan daha çok bozar. Depresyon tedavi edildiðinde bütün bu bedensel hastalýklarýn verdiði acý azalýr, hastanýn hareketliliði artar, tedavi maliyeti düþer. DEPRESYONU OLANLAR ÝKÝ KAT FAZLA DOKTORA GÝDERLER Depresyona giren kiþiler kendilerini daha 'hasta' algýlarlar. Çok fazla doktora gidenlerin dörtte üçünde ciddi depresyon vardýr. Depresyonu olanlar, diðerlerine göre iki kat daha fazla doktora giderler, hastaneye yatýrýldýklarýnda iki kat daha uzun süre yatarlar. Depresyonu da olan fiziki hastalar, mesela kronik akciðer hastalarýyla, þeker hastalarýyla, eklem hastalarýyla, yüksek tansiyon hastalarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda, hastane yataklarýný daha uzun süre iþgal ederler. Günde beþ çeþitten fazla ilaç kullananlarýn %65'i depresyon hastasýdýr (depresyonu olmayanlarýn sadece %35'i günde beþ çeþitten fazla ilaç kullanýr). Fiziki hastalýðý olanlarda depresyon da varsa, bu kiþilerin saðlýða harcadýðý para, ayný þiddette fiziki hastalýðý olan ama depresyona girmemiþ kiþilerle kýyaslandýðýnda, iki kat daha yüksektir. HANGÝ YAÞLILAR DEPRESYONA YATKINDIR? Kadýnlar, dullar, fakirler, sosyal konumu düþük olanlar, üzücü ve beklenmedik olaylar yaþayanlar depresyona daha yatkýndýrlar. Genel saðlýk durumunun kötü olmasý da depresyonu tetikler. Beyin ve hormon hastalýklarý, kronik bronþit ve amfizem, kalp krizleri, kanserler depresyona girme riskini oldukça arttýrýr. Depresyon oraný genç eriþkinlere kýyasla yaþlýlarda düþüktür, ama genel týbbi durumu kötü veya hastaneye yatýrýlmýþ olanlarda çok yüksektir. Yaþlýlarda depresyon sebepleri Genç eriþkinler için geçerli olan depresyon sebepleri yaþlýlar için de aynen geçerlidir: beyin kimyasýnda bozulma (serotonin, adrenalin, dopamin maddelerinin salgýsýnda azalma), olumsuz düþünce yapýsý (mükemmeliyetçilik, kendine güvensizlik, karamsarlýk gibi), bazý kiþilik özelikleri Yaþlýlarda özellikle vurgulamak istediðimiz noktalardan biri, beyin damar hastalýklarýna baðlý depresyondur. Beyin damarlarýnda týkanma veya beyin kanamasý sonucu dýþarýdan bakýldýðýnda görülen sadece felçtir ama bu hastalarýn önemli bir bölümü depresyona da girer. Ayný þiddette sakatlýða yol açan baþka hastalýklar, felçler kadar depresyona yol açmazlar. Çünkü felçlerde hasta organ, ayný zamanda duygu ve düþüncelerimizin de merkezi olan beyindir. Bazen beyinde küçük küçük bir sürü damar týkanýklýðý olur; bu hastalarda herhangi bir felç veya sakatlýk ortaya çýkmaz, ama yine de depresyona girerler. Beyin tomografisi veya MR'ý çekilip de beyninde küçülme (atrofi) görülen hastalar da depresyona yatkýndýrlar. Beyni küçülmüþ yaþlýlarýn bir kýsmý uzun ve saðlýklý bir hayat yaþarlar, ama bir kýsmýnda ileride bunama geliþir. Bunamalar da (mesela Alzheimer hastalýðý) yaþlý depresyonunun önemli sebeplerinden biridir. Hastaya en çok acý veren durum, bunamanýn kendisinden çok depresyondur. Hasta yakýnlarý da genellikle unutkanlýðý kabullenirler, ama depresyondan dolayý çok zahmet çekerler. Bazen bunama unutkanlýkla deðil doðrudan doðruya depresyon belirtileriyle ortaya çýkar. Bazen de depresyon o kadar þiddetli unutkanlýða yol açar ki, hastanýn bunadýðý sanýlýr (bu tür depresyona yalancý bunama veya psödodemans denir). Bunamayla depresyonun birbirinden ayrýlmasý önemlidir; çünkü bunama giderek ilerleyen, depresyon ise tedavi edilebilen bir hastalýktýr. Parkinson hastalýðý hem depresyona hem bunamaya sebep olabilen bir beyin hastalýðýdýr. Hareketlerde yavaþlama ve titremeyle ortaya çýkar. Yaþ ilerledikçe daha sýk görülür." Bilgi için: Ýletiþim Ofisi Halkla Ýliþkiler Ajansý Ayþegül Erben / / Belediye'den mezarlýklarda ücretsiz çiçek Protokol Öðretmen Evinde bayramlaþtý Çorum Belediyesi, Ramazan bayramý arefesinde Çorum'daki tüm mezarlýklarda ücretsiz çiçek daðýttý. Arefe günü mezarlýklara dua etmek için gelen vatandaþlara hediye edilen 45 bin çiçek, yakýnlarý tarafýndan mezarlýklara dikildi. Belediye ekipleri tarafýndan sabah erken saatlerden itibaren Hýdýrlýk, Ulumezarlýk ve Çiftlik Mezarlýðý'nda kabir ziyareti yapan vatandaþlar uygulamayý oldukça beðendi. Çiçeklerini alan vatandaþlar mezarlýklarý adeta çiçeklerle donattý. Belediye'nin hediye ettiði çiçeklerden alan Abdullah Durkan adlý vatandaþ, uygulamayý çok beðendiðini dile getirerek Çorum Belediyesi'ne teþekkür etti. Ramazan Bayramýnda resmi bayramlaþma töreni Öðretmen Evinde yapýldý. Bayramýn ilk günü gerçekleþtirilen programa Vali Ahmet Kara, Milletvekilleri Cahit Baðcý, Lütfiye Ýksen Ceritoðlu Kurt, Tufan Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Ýl Garnizon Komutan Vekili Kýdemli Yarbay Metin Özbek, bazý kurum müdürleri, protokol üyeleri ile sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Burada yapýlan bayramlaþma programýnýn ardýndan Vali Ahmet Kara, sevgi evlerini, þehit yakýnlarý ile huzur evlerini ziyaret etti. Yýlmaz MERT Salim Uslu anne duasýný aldý Ramazan bayramýnda yoðun bayramlaþma programýnýn ardýndan Alaca ilçesine giden AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, annesi Menþure Uslu'nun elini öperek bayramýný kutladý. Annesinin hayýr duasýný hiçbir zaman eksik etmediðini kaydeden Salim Uslu, "Anne duasý bir insan için en büyük güç ve kuvvettir. Cennetin ayaklarýnýn altýna serildiði o mübarek varlýklara hepimizin saygý göstermesi lazým. Hayattaysa annenizle hemen konuþacaksýnýz, onunla kucaklaþacaksýnýz, elini öpeceksiniz, ondan helallik dileyeceksiniz. Bunu yapmanýz lazým. Annelerimizin haklarýný hiç gözetmiyoruz. Unutulmamalýdýr ki onlar dünyanýn en deðerli varlýklarý" dedi.anne Menþure Uslu'da, "Allah evlatlarýmdan razý olsun. Hep bana karþý vazifelerini yaptýlar. Tüm anne ve babalara yüce Allah hayýrlý evlatlar nasip etmesini diliyorum. Biz evlatlarýmýzdan razýyýz, yüce Allah'ta razý olur inþallah" þeklinde kaydetti.

5 5 AK Parti rozeti takarak kimse caka satmasýn Salim Uslu AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ramazan Bayramý dolayýsýyla partisinin ilçe teþkilatlarýnda gerçekleþen bayramlaþma programlarýna katýldý. Bayramlaþma programlarýnda Milletvekili Salim Uslu, birlik ve beraberlik mesajlarý verdi. Bayramýn ilk günü AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý ve Merkez Ýlçe Baþkanlýðýndaki bayramlaþmanýn ardýndan, AK Parti Alaca Ýlçe Baþkanlýðýný ziyaret eden Uslu, burada partililerle bir araya geldi. Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz ve AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz'ünde hazýr bulunduðu ziyarette Uslu, Ramazan Bayramý'nýn hayýrlara vesile olmasýný diledi. Uslu'nun, bayramlaþma trafiði ikinci günde hýz kesmeden sürdü. Ortaköy ilçesine giden Uslu, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner ispir ve Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal ve partililerle bayramlaþtý. Ortaköydeki bayramlaþmanýn ardýndan Alaca ilçesine geçen Uslu, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz ve AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz ile birlikte Suludure Köyü'nde düzenlenen Yaz Þenliðine katýldý. Yurt içinden ve yurt dýþýndan çok sayýda Suluderelinin buluþtuðu þenlikte Uslu, vatandaþlarla bir araya gelerek bayramlarýný kutladý. Þenlik programýnýn ardýndan Sungurlu ilçesine geçen Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ýlksen Ceritoðlu Kurt ile birlikte teþkilat üyelerinin bayramýný kutladý. Teþkilat ziyaretlerinin ardýndan bir açýklama yapan milletvekili Salim Uslu, AK Parti iktidardan gitsin diyenlerin þimdi iktidar ortaðý olmaya ve sorumluluk almaya yaklaþmadýklarýna dikkat çekerek, iktidar ortaðý olmak istemeyenlerin AK Parti'ye akýl vermeye kalkýþtýðýna vurgu yaptý. AK Parti'nin hem akýl hem de sorumluluk sahibi olduðunun altýný çizen Uslu, "Kimsenin akýl vermesine de ihtiyacýmýz yok. Bize akýl verenler bu kadar akýl sahibi olmalarýna raðmen seçimleri kazanýp iktidar olamýyorlar. Hem seçimi kaybedeceksin, hem de baþkasýna akýl vereceksin. Millet bunlarý görüyor. Bir musibet bin nasihatten iyidir derler. Bu musibet bir nasihate dönüþtü. Milletimiz özellikle oy veren yüzde 30 genç nüfus koalisyon çekiþmelerini bilmiyordu. Koalisyon kültürü olmayan ülkede koalisyonun ne olduðunu ne kadar zor olduðunu yaþayarak görmüþ olacaklar. Koalisyon seçenekleri sonuna kadar denenmeli. Kim parti menfaatini ülke menfaatlerinin gerisinde tutuyorsa, kim aklýný duygularýnýn önünde tutuyorsa onlarla koalisyon seçenekleri denenir. Dün kýrmýzý çizgi diyenlerin bugün nasýl kýrmýzý plaka pazarlýðý yaptýðýný görüyoruz. Nerden nereye düþtüklerini görüyoruz ülkemiz adýna üzülüyoruz. Bu þartlarda bir erken seçim kaçýnýlmaz diye düþünüyorum. Bugüne kadar kurulan koalisyon hükümetlerinin ise ömrünün ortalama 6 ay olduðunu görüyoruz. Demek oluyor ki 6 ay içerisinde veya sonrasýna seçime gideceðiz" dedi. Bayram ziyaretlerinde birlik beraberlik mesajlarý verirken partililer arasýnda kýrgýnlýk ve küskünlüklere neden olabilecek tavýrlara karþý da uyaran Uslu, "Teþkilatlarýmýz bir olmalý, iri olmalý, diri olmalý. Eski, yeni ayrýmý olmamalý. Sen ben ayrýmý olmamalý. Biz Ahmet'in Mehmet'in, Salim Uslu'nun adamý hiç deðiliz. Biz davanýn adamýyýz. Kimin milletvekili olacaðýný yüce Allah bilir. Bu bir nasip iþidir. Kimse kaderinden, nasibinden öte bir þey yapamaz. Nasibe inanýyoruz. Burada milletvekili olmak, rozet takmak gibi derdimiz yok. Bizim derdimiz bu ülkeye hizmet etmek. Taþ üstüne taþ koymak. Doðduðumuz topraklara bizim vatan topraklarýna borcumuz var. Bunu ödemek istiyoruz. Dün hepimiz farklý yerlerdeydik. Bugün ülkemiz için burada birlikteyiz. Dün bize ders vereceðini söyleyenler, siyaset öðreteceðini söyleyenler bugün ortada yoklar. Biz dünde, bugünde, yarýnda buradayýz ve burada olmaya devam edeceðiz.yarýn seçim olacakmýþ gibi aramýzdaki kýrgýnlýk ve incinmeleri kaldýrmak görevimizdir. Kim bunu sürdürüyorsa yanlýþ yapýyor. Ya buna son verir yada son veririz. Aidiyet duygumuzu güçlendirmemiz lazým. AK Parti rozeti takarak kimse caka satmasýn. Hepimiz AK Parti'nin sahibiyiz. Davasýna omuz vereceðiz. Teþkilatlarda birlik ve beraberliði artýracaðýz. Dava ehli olarak yolumuza devam ettiðimizde yanlýþ yapma lüksümüz yok. Bundan sonra önümüze bakmak ve baþkasýný sevindirmemek durumundayýz. Baþkasýný sevindirmek fitne fesadý ateþler ve bizi birbirimize kýrdýrýrlar. Bunlara asla itibar etmeyelim. Biz geçmiþten gelen büyük bir davanýn neferleri olarak rakiplerimizi, ülke düþmanlarýný ve dostlarýmýzý biliriz" ifadelerini kullandý. Türkiye'nin zarar görmesini istemediklerini dile getiren Uslu, "Biz bir davanýn mensuplarýyýz. Bizim davamýz iyilikleri çoðaltmak, kötülüklerle mücadele etmek. Bizim davamýz insanlýk Davasý. Biz hakikat davasýnýn yolcusuyuz. Küçük kazaným ve hevesler bizi asla yolumuzdan alýkoyamazlar. Bu dava için çok aðýr bedeller ödendi. Artýk savunma sanayinde ihtiyaçlarýmýzý kendimiz üretim yapýyoruz. Bizden önce hizmet edenlerden Allah razý olsun, bizden sonrakilerden de Allah razý olsun. Bu süreçte bakýn faiz oranlarý yükseldi. Eðer bu dönemde bankacýlar, tefeciler kafa tutmaya devam ederse ekonomik yönden aðýr hasarlar oluþur. Ekonomik sarsýntýlarýn telafisi uzun yýllar alýyor. Basit þekilde borsa düþüyor onu telafi etmek için aylarca uðraþýyorsunuz. Türkiye zarar görmesin istiyorsun. Ülkemize yönelik oyunlarý biliyorsunuz" diye konuþtu. Baþkan Ünlü'den 350 yaþlýya bayram ziyareti Toprak Sanayicileri Arefe Duasýnda buluþtu AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi'ni ziyaret etti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün de katýldýðý ziyarette Kooperatif Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, kooperatifin yapýsý, iþleyiþi ve sektör hakkýnda bilgiler verdi. Ziyarette ayrýca, toprak sanayi sektörü; Çorum, Osmancýk, Yozgat, Sorgun ekseninde bölgesel olarak deðerlendirildi. Milletvekili Kurt, toprak sanayicilerin Ramazan Bayramý'ný kutlayarak, saðlýk ve mutluluk içerisinde geçirmeleri temennisinde bulundu. Toprak sanayi sektörünün Çorum için önemine vakýf olduðunu belirten Kurt, "Hem geçmiþte sanayileþme hamlesine altyapý hazýrlayan, hem de geçmiþten bugüne saðladýðý istihdamla ilimize katma deðer üreten toprak sanayi sektörümüzün bu anlamda stratejik öneme de sahip olduðunu biliyorum. Çorum ilimiz de Türkiye genelinde sektörde söz sahibi bir il. Bu baþarý, buradaki sanayicilerimizin. Allah dualarýmýzý kabul etsin, baþarýlarýmýzý daim etsin. Çorum'un milletvekili olarak sanayicilerimizin emrinde olduðumu bilmenizi isterim" dedi. Deðerlendirme toplantýsýnýn ardýndan, Toprak Sanayicileri Kooperaitifi'nin geleneksel Arefe Duasý gerçekleþtirildi. Çevre Yolu üzerinde bulunan kooperatif binasýnda Arefe Günü Ýkindi Namazý'na müteakip gerçekleþtirilen etkinlikte sektör için verimli bir sezon ve bereketli kazanç temenni edildi. Emekli Din Görevlisi Fikret Çýplak'ýn Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan program, okunan dua ve sohbetinin ardýndan sona erdi. Toprak Sanayicileri Kooperatifi Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'un ziyaretiyle toprak sanayine ve kooperatife kadýn elinin deðdiðini belirterek, ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ve Belediye Bakan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan, Ramazan Bayramý sebebiyle yaþlýlara ziyaretlerde bulundu. Ýlçedeki 350 yaþlýyý evinde ziyaret eden Ünlü, yaþlýlara iyi bayramlar dileðinde bulundu. Belediye Baþkaný Ünlü yaptýðý açýklamada, sosyal sorumluluk ve yardýmlaþmanýn önemine vurgu yaparak insaný insan yapan deðerlere saygý duyduklarýný belirtti. Büyüklere olan vefa borcunu yerine getirdiklerini de söyleyen Ünlü, kimsesizin kimi olmak ve yaþlýlarýn yanýnda olduklarýný göstermek için bu ziyaretleri yaptýklarýný söyledi. Bu projeye göreve geldikleri 2009 yýlýndan beri devam ettiklerini belirten Ünlü, görevlerinin yaný sýra insani görevleri de yerine getirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný kaydetti. Mehmet Demiryürek yeniden Dekanlýða atandý Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlýðýna Prof. Dr. Mehmet Demiryürek yeniden atandý. Yükseköðretim Genel Kurulu toplantýsýnda Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlýðýna Prof.Dr. Mehmet Demiryürek'in tekrar atandýðý belirtildi. Prof. Dr. Mehmet Demiryürek 20 Nisan 1971 tarihinde Kozan'da doðdu. Ýlk, Orta ve Lise öðrenimini KKTC'nde tamamladý yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eðitim Fakültesi Tarih Öðretmenliði Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora eðitimlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü'nde, sýrasýyla 1992 ve 1999'da tamamlayarak, mezun oldu. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde (KKTC) 2000 yýlýnda Yrd. Doç. ve 2006 yýlýnda da Doçent oldu yýlýnda Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne önce Doçent, ardýndan Profesör olarak atandý.

6 6 "Türkiye'de sorun iþsizlik deðil, mesleksizlik" Tanzanyalý öðrencilerin Üniversite eðitimleri için Türkiye'de bulunan Tanzanyalý öðrenciler, Ramazan Bayramý'ný Ortaköy ilçesinde geçirdi. Gurbetteki öðrenciler, ülkelerinden kilometrelerce uzakta bayram sevinci yaþadý. Tanzanyalý Noor Kassim (21) ve Hamis M. Hamis (23) üniversite eðitimi için ocak ayýnda Türkiye'ye geldi. Cerrahpaþa Týp Fakültesi'nde okuyacak olan iki arkadaþ, Türkçe öðrenmek amacýyla Ankara'da hazýrlýk eðitimi alýyor. Ýlk kez gurbette bayram geçiren Kassim ve Hamis, memleket özlemini Çorum'da giderdi. Arkadaþlarý vasýtasýyla tanýþtýklarý Muharrem Karakaya isimli esnaf, Tanzanyalý öðrencileri memleketi Ortaköy ilçesine getirdi. Karakaya, ailesi ve akrabalarýyla bir- Ortaköy macerasý likte yaþadýklarý bayram coþkusuna Tanzanyalý öðrencileri de ortak etti. Hem Karakaya ailesi hem de ilçe halký Tanzanyalý Kassim ve Hamis'le yakýndan ilgilendi. Ramazan Bayramý tatili boyunca Ortaköy'de kalan iki arkadaþ, bayram namazýnýn ardýndan vatandaþlarla bayramlaþtý. Anadolu kültürünü tanýmaya çalýþan Kassim ve Hamis, büyüklerin elini öptü. Ýlçedeki gençlerle futbol oynayan ikili, yöresel yemeklerden de bol bol tattý. Öðrencilerden Noor Kassim, ilk kez geldikleri Anadolu'yu ve insanlarýný çok sevdiklerini söyleyerek, Ramazan Bayramý'ný burada geçirmekten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Kassim, "Burada bize gösterilen ilgi nedeniyle gurbette olduðumuzu bile unuttuk. Ortaköylülerle bayramýmýzý kutladýk. Ýnsanlar çok sýcak kanlý. Çok misafirperver" diye konuþtu. "FARKLI VE GÜZEL BÝR BAYRAM GEÇÝRDÝK" Ankara'da esnaflýk yapan Muharrem Karakaya ise þunlarý söyledi: "Böyle bayram günlerinde birlikte olmanýn ayrý bir güzelliði var. Tanzanyalý öðrencileri yalnýz býrakmayýp bayramý birlikte yaþamak istedik. Bizim için de onlar için de çok farklý ve güzel bir bayram oldu. Beraber bayram namazýna gittik. Kurulan sofralarda bayram muhabbetleri yaptýk. Bayramlaþtýk. Ýlçemizde de ilk kez bir bayramda yabancý konuklarýmýz oldu." Açýklanan iþsizlik verilerinde iþsiz sayýsýnýn 2 milyon 821 bine çýkmasý ile ilgili açýklama yapan TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Ülkemizde sorun iþsizlik deðil mesleksizlik. Bilhassa yüzde 17 oranýnda iþsizlik payýna sahip yaþ arasý genç iþsizlerimizin üretime katýlamamasý bizleri üzüyor. Çözümü mesleki teknik eðitimden geçiyor. Meslek lisesi öðrencilerinin yüzde 50'si maalesef çalýþma hayatýnýn istediði niteliklere sahip olamadan mezun oluyor. Mezun olduklarý bölümlerin dýþýnda çalýþýyorlar. Hâlbuki ülkemizin iþçiliði iyi ara elemanýn dýþýnda, üretimi ileriye taþýyacak, teknolojiyi kullanan elemanlara ihtiyacý var. Uluslararasý rekabet artýk bunu gerektiriyor" dedi. "MESLEKÝ YETERLÝLÝK UYGULAMASI BAÞLIYOR" Genç iþsizliðin önüne geçmek için mesleki eðitimin cazip hale getirilmesi gerektiðinin altýný çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Pek çok iþyerinin kalifiye eleman aramasýna raðmen bulamadýklarýný hepimiz biliyoruz. Aslýnda iþ var, sorun iþe uygun vasýflarda eðitilmiþ eleman bulmada yaþanýyor. Bu sorunu, iyi planlanmýþ bir mesleki eðitimle çözebiliriz. Teknik eðitim alanlarýn staj yapmalarý ve staj yaptýklarý iþyeri tarafýndan potansiyel elemaný olarak görülmesini teþvik edici hukuki alt yapý oluþturulmalý. Kýsa dönem askerlik, yüksek teknik eleman maaþý gibi özel ayrýcalýklarla mesleki teknik eðitim cazip hale getirilerek, desteklenmeli. Okullardaki teknik çalýþma yapýlan sýnýflarý bodrumlardan çýkararak rahat çalýþma ortamlarýna dönüþtürülmelidir. Teknik araç ve gereçlerin çoðaltýlmalý, bölümleriyle ilgili iþ yapan ustalarla bir araya getirilmeli. En önemlisi ailelere ve gençlere okullarýn tanýtýmlarý yapýlmalý, avantajlarý anlatýlmalýdýr. Gençler mesleki okullarýný yanlýþ algýlýyorlar. Ülkemizde artýk mesleki yeterlilik belgesinin kullanýlmasý söz konusu. Baþlangýçta 40 meslek dalýnda, daha sonra geniþleyerek 110 mesleki alanda yeterlilik belgesi olmayan çalýþtýrýlamayacak. Dolayýsý ile mesleki eðitim bir adým daha öne çýkmýþ olacak. Mesleki ve teknik okullarýn verdiði eðitim ve diplomalarýn önemi bundan sonraki dönemde daha çok anlaþýlacak" diye söyledi. Polise saldýrýya 4 gözaltý Düðün evi cenaze evi oldu Ýzmir'de alkollü sürücünün karýþtýðý kaza Çorum'u yasa boðdu. Kazada düðün alýþveriþine çýkan Çorumlu damat, babasý ile akrabalarý hayatýný kaybetti. Çorum'da hakkýnda yakalama kararý bulunan bir kiþiyi gözaltýna almak isteyen polisler saldýrýya uðradý. Olaya karýþan 4 kiþi gözaltýna alýndý. Asayiþ Þube Müdürlüðü Ýnfaz Büro Amirliði'ne baðlý bir ekip, nafaka yükümlülüðünü yerine getirmeme nedeniyle hakkýnda yakalama kararý bulunan M. Ç'yi (28) adli mercilere teslim etmek üzere Buharaevler Mahallesi Mahmutevler Sokaklardaki adrese gitti. M. Ç'yi gözaltýna alan 2 polis memuru, araca doðru yöneldikleri esnada þahsýn yakýnlarýnýn saldýrýsýna uðradý. Ýki polis saldýrý sonucu çeþitli yerlerinden yaralanýrken, olay yerine gelen takviye ekipler M. Ç'nin babasý B. Ç, kardeþi B. Ç. ile C. D.'yi gözaltýna aldý. M. Ç. hakkýnda ise polis memurlarýna mukavemetten ayrý bir gözaltý kararý daha çýkarýldý. Olayda yaralanan polis memurlarý, meslektaþlarý tarafýndan Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne götürüldü. Hafif þekilde yaralanan polisler tedavilerinin ardýndan taburcu edildi. Acý haberin ardýndan düðün evi cenaze evi oldu. Kaza, Yeni Havaalaný Caddesi Çiðli Kipa Kavþaðý'nda meydana geldi. Kýna gecesi için alýþveriþe çýkan damat Ümit Derin (23), babasý Hüseyin Derin (57) ile gelinin akrabasý Bektaþ Saat'in (39) bulunduðu otomobile, Ceyhun Ölmez'in kullandýðý 35 MEJ 39 plakalý hafif ticari araç çarptý. Çarpmanýn etkisiyle baba Derin ve akrabalarý Bektaþ Saatçi olay yerinde damat ise Karþýyaka Devlet Hastanesi'ne yaþamýný yitirirken diðer araçtaki bir kiþi de hafif þekilde yaralandý. Hayatýný kaybedenlerin cesetleri otopsi için Ýzmir Adli Týp Kurumu Morgu'na kaldýrýldý. Kazanýn ardýndan kaçan Ceyhun Ölmez, 6-7 saat sonra jandarma ve polisin düzenlediði operasyonla Manisa'nýn Turgutlu ilçesinde bir köy evinde yakalandý promil alkollü olduðu belirlenen Ölmez, alkollü sayýlarak iþlem yapýldý. Ankara'da bir GSM operatörü firmasýnda çalýþan damat Derin, Ýzmir'de Aycan Saat Derin ile kýsa süre önce resmi nikah kýymýþ, bugün de kýna gecesine katýlmak üzere ailesiyle birlikte Ýzmir'e gelmiþti. Kazanýn duyulmasýyla birlikte düðün evinde aðýtlar yükseldi. Bayramýn birinci günü meydana gelen kazanýn ardýndan düðün evi cenaze evine döndü. Çiftin evlendikten sonra Ankara'daki evlerinde yaþamlarýný sürdürmeyi planladýklarý öðrenilirken Ümit Derin ile babasý Hüseyin Derin, Çorum'un Sungurlu Ýlçesine baðlý Kamýþlý Köyü'nde, Bektaþ Saat'in de yine Alaca Ýlçesi'ne baðlý Çevreli Köyü'nde topraða verileceði bildirildi. "Geleneksel Keþkek Günü"ne ilgi yüksek oldu Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ve ÇORÝM- DER tarafýndan düzenlenen "Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Geleneksel Keþkek Günü" etkinliði dün yapýldý. Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleþtirilen etkinliðe AK Parti Ýstanbul Milletvekili Feyzullah Kýyýklýk, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan ve protokol konuþmalarý ile devam eden program katýlýmcýlara keþkek ikram edilmesi ile sona erdi. Haber Servisi

7 TEK 2 20 TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ 7 Uslu ve Kurt'tan Sungurlu'da esnaf turu AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve AK Parti Çorum Milletvekili Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ramazan Bayramý dolayýsýyla Sungurlu Ýlçe Teþkilatýnda düzenlenen bayramlaþma programýna katýldýlar. Milletvekilleri Uslu ve Kurt bayramlaþma programýnýn ardýndan esnaf ziyareti yaptýlar. Ýlçedeki esnaflarý ziyaret ederek bayramlarýný kutlayan Uslu ve Kurt, bol kazanç temennisinde bulundu. Ziyaretlerde vatandaþlarla da sohbet eden Uslu ve Kurt, halkýn koalisyon çalýþmalarý ile ilgili sorularýna da yanýt verdiler. Bayat Belediyesinden bayramlaþma programý Unvan deðiþikliði ve görevde yükselme sýnavý yapýlmasýný istediler Emniyet'ten þehit aileleri ve gaziler için iftar Ramazan Bayramý dolayýsýyla Bayat Belediye Salonunda gerçekleþtirilen bayramlaþma törenine belediye çalýþanlarý ve halkýn ilgisi yüksek oldu. Bayramlaþma törenine Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Adalet Kalkýnma Partisi Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan, Ýl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri'de katýldý. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü yaptýðý konuþmada, "Bugün bayramýn ikinci günü, hemþerilerimizle belediye binasýnda bayramlaþýyoruz. Halkýmýzýn göstermiþ olduðu yoðun ilgiden memnunuz. Bayramýn saðlýklý ve mutlu geçmesiyle tüm hemþerilerimizin Ramazan Bayramýný kutluyorum. Herkesin saðlýklý olmasý diliyorum" dedi. Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatcý, Eðitim Bir Sen 2 Nolu Þube Baþkaný Erol Çalmaz ve yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerinde bulundular. Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan duyduklarý memnuniyeti dile getiren Ahmet Saatcý ve Erol Çalmaz, üniversitede yapýlan çalýþmalarý yakýndan takip ettiklerini ve üniversitenin yaptýðý baþarýlý çalýþmalardan büyük bir memnuniyet duyduklarýný ifade ederek üniversite bünyesindeki idari personelin unvan deðiþikliði ve görevde yükselmesi için sýnav açýlmasý yönündeki taleplerini iletti. Gerçekleþtirilen ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, ise toplumun geliþmesinde önemli bir role sahip olan sivil toplum kuruluþlarýný, üniversitenin en önemli paydaþlarýndan biri olarak gördüklerini ifade etti. Sýnav ile ilgili olarak idari personelin sorunlarýna göstermiþ olduklarý ilgiden dolayý teþekkür eden Rektör Prof. Dr. Alkan, 2012 yýlýnda açýlmýþ olan sýnavýn bir kez daha açýlmasý için çalýþmalarýn baþlayacaðýný belirtti. Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan þehit aileleri ve gaziler için iftar yemeði düzenlendi. Emniyet Müdürlüðünce þehit aileleri ve gazilere bir vefa örneði gösterilerek Ramazan ayý nedeniyle iftar yemeði programý gerçekleþtirildi. Hancýlar Et Lokantasý'ndaki programa Vali Ahmet Kara, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Emniyet Müdürlüðü'nde görevli þube müdürleri de katýldý. Programda konuþan Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, vatan uðruna canlarýný feda eden þehitlerin ailelerine ve gazilere teþekkür ederek kentin huzuru için çalýþan personelini de kutladý. Vali Ahmet Kara da yaptýðý konuþmada þehitlerin ülkenin birliði için canlarýný seve seve feda ettiðini gazilerin de bu uðurda mücadele ettiðini dile getirdi. Þehit aileleri ve gazilerle Emniyet Müdürlüðü'nün iftar yemeðinde bir araya gelmekten onur duyduðunu dile getiren Kara, "Dünyanýn en kýymetli ayýnda, dünyanýn en kýymetli mensuplarýyla, þehitlerimizin aileleri ve gazilerle beraber olmak benim için hayýrlý bir iþtir. Bugün nasýl bir arada bulunuyorsak dünya döndükçe, memleketimizin kutsal topraklarýnda beraber bulunmamýzý nasip etmesini diliyorum" dedi. Polisliðin zor bir meslek olmadýðýný ancak tehlikeli bir meslek olduðunun altýný çizen Vali Kara, "Bu tehlikeli mesleði icra eden kardeþlerimin de huzurlu günler geçirmesini diliyorum. Bu memleket nasýl þehitlerimize borçlu ve onlarýn sayesinde hür yaþýyorsak bugün polisimizin sayesinde huzur ve kardeþlik içerisinde yaþam sürmekteyiz. Bunu polisimize borçluyuz" diye konuþtu. Vali Kara, Emniyet Müdürü Kolcu'ya düzenlenen program nedeniyle de teþekkür etti.

8 YAÞAM 8 Doðrudan madde baðýmlýlýðý' ölümleri yüzde 54 arttý Papa makam otosuyla Roma'da dolaþmaktadýr. Bir süre sonra caný sýkýlýr ve þöföre durmasýný söyler. Soförü arkaya geçirir ve arabayý kendisi kullanmaya baþlar. Araç kullanmanýn zevkine varýnca hýz yapmaya baþlar. Hýz sýnýrýný aþýnca da tabi ki radara yakalanir. Trafik polisi çevirir, arabayý kenara çeker. Polis arabanýn penceresine eðilince afallar ve durumu merkeze aktarmak için telsizine davranir. - Amirim bir oto çevirdim, ama içinde çok büyük bir adam var. Ne yapayim?- Vali mi? - Daha büyük.- Baþbakan mý? - Hayýr daha büyük. - Amerika Baþkaný mý? - Hayýr daha büyük. - Daha büyük kim var oðlum? - Bu adam kim bilmiyorum ama makam soförü Papa Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Türkiye'de 2005 yýlýnda madde baðýmlýlýðýndan gözaltýna alýnýp tutuklananlarýn sayýsý 4 bin 125 iken, 2012'de ayný durumdan 130 bin 49 þüpheli yakalandý. Uyuþturucu ve madde baðýmlýlýðýndan yatarak tedavi gören hastalar 2011 yýlýnda 2 bin 117 iken, 2012 yýlýnda yaklaþýk yüzde 123'lük bir artýþla 4 bin 720 oldu yýlýnda Türkiye'de 105 'doðrudan madde baðýmlýlýðý ölüm' olayý meydana gelirken, bir yýl sonra 2012 yýlýnda bu oran yüzde 54,3 artýþ göstererek 162'ye yükseldi. Türkiye'nin 2013 yýlýndaki uyuþturucu raporunda ise toplam ölüm sayýsý 162 kiþi olarak kayýtlara geçti. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Sezgin Tanrýkulu ile Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Türkiye'deki 'uyuþturucu ve keyif verici maddeler' sorununun nedenlerinin araþtýrýlarak etkili ve sürekli çözüm tedbirlerinin alýnmasýnýn tespiti amacýyla Meclis araþtýrmasý açýlmasýný istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý'na verilen Meclis araþtýrmasýnýn gerekçesinde uyuþturucu baðýmlýlýðýnýn, özellikle gençleri tehdit eden büyük bir tehlike olduðuna dikkat çekildi. "Þartlar ne olursa olsun, kullanýlan bütün uyuþturucu maddeler zararlýdýr." denilen gerekçede, þunlar kaydedildi: "Baþlangýçta zevk için kullanýlan, daha sonralarý doðru düþünme becerisini ve davranýþlarý olumsuz etkileyen ve yoksunluðunda insaný zor duruma düþüren her madde uyuþturucudur. Uyuþturucu kullanýmý; paranoyaya, hissizliðe, dalgýnlýða ve öðrenme bozukluðuna sebep olmakta, motivasyonu düþürmekte, fiziksel geliþimi durdurmaktadýr. Uyuþturucunun vücutta býraktýðý kalýcý izler, bir sonraki nesli bile olumsuz etkilemektedir. Dünyada ve Türkiye'de hýzla yayýlan uyuþturucu tehlikesi hiçbir þekilde göz ardý edilmemelidir. Ülkemizde 2005 yýlýnda madde baðýmlýlýðýndan gözaltýna alýnýp tutuklananlarýn sayýsý 4 bin 125 iken, 2012'de ayný durumdan 130 bin 49 þüpheli yakalanmýþtýr. Yine ülkemizde 13 ilimizde 22 madde baðýmlýlýðý tedavi merkezi bulunmaktadýr. Bu sayý çok yetersizdir ve özellikle son yýllarda ivedilikle artýrýlmayý beklemektedir. Uyuþturucu ve madde baðýmlýlýðýndan yatarak tedavi gören hastalar incelendiðinde; 2011 yýlýnda 2 bin 117 iken, 2012 yýlýnda yaklaþýk yüzde 123'lük bir artýþla 4 bin 720 olmuþtur. Bununla birlikte, 2011 yýlýnda ülkemizde 105 'doðrudan madde baðýmlýlýðý ölüm' olayý meydana gelirken, bir yýl sonra 2012 yýlýnda bu oran yüzde 54,3 artýþ göstererek 162'ye yükselmiþtir. Türkiye'nin 2013 yýlýndaki uyuþturucu raporunda ise toplam ölüm sayýsý 162 kiþi olarak kayýtlara geçmiþti. Raporda dikkat çeken bir baþka detay ise uyuþturucu madde kullanýcýlarýnýn baþlama nedenleri olmuþtur. Uyuþturucuya baþlama nedenlerinin baþýnda yüzde ile arkadaþ etkisi gelirken, merak nedeniyle baþlayanlarýn ise yüzde olduðu kaydedilmiþtir. Türkiye'de 2014 yýlýnda 7'si kadýn 232 kiþinin doðrudan, 12'si kadýn 416 kiþinin de dolaylý olmak üzere 648 kiþinin uyuþturucudan hayatýný kaybettiði belirtilmiþtir. Uyuþturucuya baðlý dolaylý ölen 416 kiþinin ölüm nedeni olarak, yüksekten düþme, suda boðulma, elektrik yaralanmasý, mide kanamasý, kalp-damar hastalýðý, akciðer enfeksiyonu, beyin kanamasý, yanýk, kanser, cinayet ve elle boðma olarak kayýtlara geçmiþtir. Uyuþturucu madde kullanýcýlarýnýn yüzde 69.74'ünün ilköðretim mezunu olduðu, madde kullanýcýlarýnýn yüzde 66.49'unun hiç evlenmemiþ veya yalnýz yaþayanlardan oluþtuðu ifade edilmiþtir. Uyuþturucu ve madde baðýmlýlýðýnýn önlenebilmesi için toplumun her kesimine önemli görevler düþmektedir. Uyuþturucu ve yasaklý madde kullanan kiþilerin tedavi olabileceði düþüncesi toplumda yaygýnlaþmalýdýr. Özellikle tedavi ilkelerini yerine getiren kiþilerde uyuþturucu maddeyi býrakma oraný çok yüksektir. Kullanýcýlar arasýnda tedavisi olmadýðý yolunda yerleþen kanýnýn deðiþtirilmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki uyuþturucu ve keyif verici maddeler sorununun nedenlerinin araþtýrýlarak etkili ve sürekli çözüm tedbirlerin alýnmasýnýn tespiti amacýyla Meclis araþtýrmasý açýlmasý elzemdir." Dizi 23:10 Dizi Güneþin Kýzlarý Güneþ ve birbirinden bela kýzlarý, Mertoðlu ailesinin yaþantýsýnýn ortasýna bomba gibi düþer. Sevilay ýn evinde saldýrýya uðramasý ailenin gündemine bomba gibi düþer. Ali, annesine bunu yapanýn babasý olduðundan emindir. Güneþ ilk defa Haluk tan þüphelenmeye baþlar. Selin, Ali nin kötü gününde onu yalnýz býrakmaz. Ali, onu en iyi anlayan kiþinin Selin olduðunu fark eder. Nazlý, Melisa nýn Savaþ a yazdýðý mektubu okur. Melisa nýn mektuba bir mesaj sakladýðýný anlar. Birlikte mektubun þifresini çözdüklerinde Melisa nýn hayatta olduðunu öðrenirler. 20:30 Ne Münasebet Birbirine tamamen zýt iki karakterin tatlý-sert çekiþmeleri komik bir dille anlatýlýyor. Berkant, aradýðý fýrsatý yakalamýþ ve Demir i nezarete attýrmýþtýr. Nil in çabalarý sonucu Berkant þikayetini geri alýr. Bu iyiliðini fýrsata dönüþtürmek isteyen Berkant, istemeden Demir in, Nil e olan duygularýnýn açýða çýkmasýna sebep olur. Öte yandan Hakký komadan çýkmýþtýr. Ancak Hakký nýn komadan çýkmasý Nil in iþi býrakmasý demektir. Hakký ve Muazzez bu duruma kendilerince bir çözüm bulurlar. Demir nezarette tanýþtýðý delikanlýnýn babasýyla olan sorunlarýndan etkilenir ve gence yardým sözü verir. 21:45 Sinema Gerçeðin Peþinde Bir polisin masumiyetini kanýtlamak için verdiði mücadele... Görevden ihraç edilmiþ eski bir polis olan Nick Cassidy, Manhattan'da bir otelin çatý katýna çýkarak masumiyetini kanýtlamak için intihar giriþiminde bulunur. Bir kadýnýn çýðlýðý üzerine New York Polis Departmaný'ndan görevlendirilen bir ekip olay yerine gelir ve psikolog polis memuru Lydia Anderson, Nick'i ikna edip indirmesi için görevlendirilir. Bu arada Nick ana caddeye basýnla birlikte büyük bir kalabalýk toplayýp, ilgi çekmeyi de baþarmýþtýr. PATLICAN KEBABI Mehmet Ali Birand Adý, yýllarýnda 28 Þubat sürecinde "andýç" adlý belgede geçti. TRT için 32. Gün programýný hazýrladýðý dönemde sahtecilik ve dolandýrýcýlýk iddiasý ile hakkýnda açýlan kamu davasýndan yargýlandý ve hüküm giydi. Olayý ortaya çýkaran TRT Teftiþ Kurulu raporunda Birand'ýn kurumu uðrattýðý zarar: 2 milyon Belçika Frangý, 4 milyon 650 bin Ýtalyan Lireti, Fransýz Frangý, ABD Dolarý, Ýngiliz Sterlini, Avusturya Þilini, Alman Marký, 310 Ýsviçre Frangý olarak belirlenmiþtir.[5][6] Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Esas 1994/1315 sayýlý kararýyla TRT`yi dolandýrmaktan 11 ay 20 gün hapis cezasý almýþtýr. Cezasý Yargýtay tarafýndan da onanan Birand, TRT'nin zararýný geri ödemiþ ve aldýðý hapis cezasý paraya çevirilmiþtir. Hakkýnda ayný suçtan açýlan ikinci bir davada, mahkemece suçu sabit görülmekle birlikte zaman aþýmý nedeniyle dava düþmüþtürmesleðe 1964 yýlýnýn Temmuz ayýnda Abdi Ýpekçi'nin vasýtasýyla Milliyet gazetesinde baþladý. 1971'de evlendikten sonra 500 dolar maaþla Brüksel'de Milliyet için çalýþmaya baþladý ve burada yirmi yýl çalýþtý.[1] 1974 Kýbrýs Harekatý'nýn meydana gelmesiyle sürekli Washington, Atina, Strasbourg'a (Avrupa Konseyi için) gider oldu. Abdi Ýpekçi'den sonra kýsa bir dönem Milliyet'in genel yayýn yönetmenliðini yaptý.1985 yýlýnda TRT 1'de 32. Gün adlý bir aylýk haber programý yapmaya baþladý. Programda uluslararasý iliþkileri ele aldý ve yabancý devlet adamlarýný konuk etti. Birand, programý, Avrupa televizyonlarýnda gördüklerini örnek alarak ve izlediklerinden esinlenerek yaptý.[1986 yýlýnda Sovyetler Birliði yetkililerini ve Milliyet'i ikna edip, Moskova'da da büro açtý. 1988'de Lübnan'ýn Beka vadisindeki PKK kampýnda Abdullah Öcalan ile röportaj yaptý. Bu röportaj, Türkiye'de Öcalan ile yapýlan ilk röportajdý ve basýlmasý sonrasý Milliyet gazetesi toplatýldý ve yayýmlanmasý yasaklandý. 32. Gün programýný TRT'den Show TV'ye taþýdý. Fakat 28 Þubat sonrasý Sabah'tan kovuldu ve Show TV'deki programý da durduruldu. 1997'de Aydýn Doðan, kendisine CNN Türk'ün kuruluþunda görev verdi ve bu dönem, Posta gazetesinde yazmaya baþladý. CNN Türk'te Manþet adlý günlük siyasi bir talk show yaptý. 2005'te Kanal D Ana Haber Bülteni'nin Genel Yayýn Yönetmeni ve bültenin anchor'u oldu. Ocak 2009 hem CNN Türk'ü, hem de Kanal D'nin Genel Yayýn Yönetmenliðini üstlendi. Malzemeler 500 gr. Kuþbaþý koyun eti 6 adet Patlýcan 4 adet Yeþil biber 4 adet Domates 1 adet Soðan 2 yemek kaþýðý Margarin 1 tatlý kaþýðý Domates salçasý 1/2 su bardaðý Çiçek yaðý 2 su bardaðý Su 1 tatlý kaþýðý Karabiber 1/2 demet Maydanoz TuzYemeðin Tarifi 1. Bir tencereye ince doðranmýþ Yanlýþlar keþfin kapýlarýdýr. James Joyce soðan, yýkanmýþ süzülmüþ kuþbaþý et ve iki kaþýk yað konur, ara sýra karýþtýrýlarak kavrulur. 2. Üzerine sulandýrýlmýþ salça ve tuz konur, kapatýlýr. Etler yumuþayýncaya kadar piþirilir. 3. Patlýcanlarýn kabuklarý alacalý soyulur, 3 cm. uzunluðunda doðranarak üzerlerine tuz ekilir, elle ovulur, dakika bekletilir, yýkanýr, kurulanýr, çiçek yaðýnda kýzartýlýr. 4. Uygun büyüklükte bir tepsinin kenarlarýna patlýcanlar yerleþtirilir, ortasýna et, suyu ile birlikte konur, üzeri dilimler halinde domates ve uzunlamasýna kesilmiþ biberlerle süslenir dakika fýrýnda piþirilir, üzerine kýyýlmýþ maydanoz serpilerek servis yapýlýr. 09:00 Aþ Kendini 09:50 Gagguk 10:30 Güller ve Dikenler 12:30 Öðle Haberleri 12:50Aslý Hünel ile Rengarenk 15:30 Deli Ýþi 16:30 Panama Terzisi 19:35 Spor Bülteni 19:45 88 Dakika 21:45 Gerçeðin Peþinde 23:50 Turan Görüryýlmaz Ýle Mercek Altý 08:00Dizi 'Kezban Yenge' 09:30 'Kayýp Yýllar' 11:30 'Melek' 13:20TV Filmi 'Yüksek Yüksek Tepelere' 15:10Dizi 'Elif' (Tekrar) 16:10'Kurban Olduðum' 18:00Kanal 7 Ana Haber 19:00 'Ýyi Aile Çocuðu' 20:45Kanal 7 Haber Saati 22:00 'Güçlü Çocuklar' 00:00 TV Filmi 'Yusufçuk' 05:30 Lezzet haritasý Yemek Programý 06:30 Cennet Mahallesi 08:00 Fatoþ Sokaklarýn Meleði 10:00 Asla Vazgeçmem 12:00 Lezzet Haritasý 14:15 Melek mi Þeytan mý 18:30 Show Ana Haber 19:15 Piramit 20:30 Ne Münasebet 23:30 Ýliþki Durumu: Karýþýk 07:30 Akasya duraðý Dizi 09 : 00 Güllerin Savaþý 11 : 00 Aþk-ý Memnu 13 : 00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 14:15 Küçük Aða 16:30 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber Bülteni 20:00 Batman: Kara Þövalye Yükseliyor 23:10 Güneþin Kýzlarý 06:15 6 Mantý 07:30 1'de Sabah 10:00 Böyle Bitmesin 11:45 Ana Ocaðý 13:25 Yeþil Deniz 15:30 Pastane 16:30 Seksenler 18:50 Hava Durumu 18:55 Spor 19:00 Ana Haber Bülteni 19:55Benim Dünyam 22:00 Filinta Polisiye 06:30 Beþinci Boyut 08:20TV Filmi 09:45 Ýki Dünya Arasýnda 10:30 Beþinci Boyut 11:30 Pasta Börek 13:10 TV Filmi 14:20 Yeþil Elma 16:40 Ejderhaný Nasýl Eðitirsin? 18:10Ana Haber Bülteni 19:00 TV Filmi 20:00 G.I. Joe: Kobranýn Yükseliþi

9 2 AÐUS- 20 TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ 9 Mutfaðýnýzda mutlaka temizlemeniz gereken 10 alan Sungurlu'da Ramazan Bayramý coþkusu Ramazan Bayramý nedeniyle Kaymakamlýðýn ev sahipliðinde Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda bayramlaþma töreni düzenlendi. Bayramlaþma törenine Boðazkale Kaymakamý ve Sungurlu Kaymakam Vekili Osman Aydoðan, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Emniyet Müdürü Yavuz Selim Kýlýç, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, BBP Ýlçe Baþkaný Sertaç Ateþdaðlý, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. Boðazkale Kaymakamý ve Sungurlu Kaymakam Vekili Osman Aydoðan, bayramlaþma törenine katýlan kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve vatandaþlarla teker teker bayramlaþtý. Protokol daha sonra sýrasýyla Emniyet Müdürlüðü, Jandarma Komutanlýðý ve Devlet Hastanesini ziyaret ederek personelle bayramlaþtý.sungurlugündem Baþbakan'dan teþkilatlara flaþ uyarý AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun il baþkanlarýný tek tek arayarak, "seçime hazýr olun" talimatý verdiði bildirildi. Baþbakanlýk kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, Baþbakan Davutoðlu, Ramazan Bayramý dolayýsýyla AK Parti il baþkanlarýný telefonla tek tek aradý. Ýl baþkanlarý nezdinde, AK Parti teþkilatýnýn bayramýný kutlayan Davutoðlu'nun, illerdeki bayramlaþmalar ve parti çalýþmalarýna iliþkin bilgi aldýðý belirtildi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun görüþmelerde partisinin il baþkanlarýna, "Biz burada koalisyon görüþmelerini yürütüyoruz, son dakikaya kadar da yürütmeye devam edeceðiz. Ama, siz her an bir seçime gidebilirmiþ gibi teyakkuzda olacaksýnýz. Hem bayramda, hem bayram sonrasýnda, çalýþmalarýnýza asla ara vermeyeceksiniz. Sürekli hemþehrilerinizle birlikte olacaksýnýz" talimatý verdiði kaydedildi. Haber7 Mutfaðýnýzda temizlemediðiniz takdirde mikroplarýn yayýlmasýna neden olabilecek 10 alan. Kendinizin ve ailenizin saðlýðý için mutfakta mutlaka temiz olmasý gereken alanlar vardýr. Bu alanlarýn temiz tutulmamasý demek, mikroplarýn her alana yayýlmasý demektir. Ýþte her akþam mutfakta iþiniz bittikten sonra temizlemeniz gereken 10 alan: KOLLAR VE DÜÐMELER Buzdolabý, mikrodalga, fýrýn, mutfak dolaplarýnýn kollarýna bir günde kaç kez dokunduðunuzu düþünün. Bu alanlarýn iyi temizlenmemesi var olan mikroplarýn elinizle her yere taþýnmasý anlamýna gelir. Gýda Kontrol Dergisi'nin 2013 yýlýnda yaptýðý bir araþtýrmaya göre, çeþitli hastalýklara neden olan listeria ve E.coli dahil 15 bakterinin mutfaklarda bulunduðunu gösterdi. Her gece iþiniz bittikten sonra mutfaðýnýzdaki bu kollarý ve düðmeleri temizlemeyi unutmayýn. MUTFAK LAVABOSU Mutfak lavabolarýnda, tuvalette bulunan E. coli bakterisinden daha fazla bakteri bulunduðunu biliyor musunuz? Tucson Arizona Üniversitesi mikrobiyologlarýnýn verdikleri bilgiye göre, bakteriler nemli ve karanlýk bölgeleri çok sever. Lavabolar da bu bakterilerin yaþamasý için en uygun alanlardýr. Sabun ve ýlýk suyla yýkadýðýnýz lavabonuzu durulayýn ve ardýndan bir havlu yardýmýyla kurutmayý ihmal etmeyin. KAHVE MAKÝNELERÝNÝN ÝÇÝ Kahve makinelerinde kahvemizi yaparýz, sonra durulayýp bir sonraki kullaným için bir kenarda bekletiriz. Oysa kahve makinelerinin içini düzenli olarak temizlememiz gerekli. Ayda bir kez filtre olmadan içine sirke koyduðumuz suyla kahve makinenizi çalýþtýrýn. Ayýrabildiðiniz parçalarý ýlýk su ve deterjanla temizleyin. Kahve makinesinde sirke kokusunun kalmamasý içinde bir miktar pirinç tanesi koyarak bekletin. Kokunun kalmadýðýný göreceksiniz. ÇÖP ÖÐÜTME BÖLÜMLERÝ Yurt dýþýnda birçok evde çöp öðütme aparatlarý bulunuyor. Türkiye'de de bu aparatlar gittikçe yaygýnlaþýyor. Mutfaðýnýzda çöpleri öðüttüðünüz bu alanlarýn temizliði çok önemlidir. Çünkü küçük yiyecek parçalarý her zaman bu aparatýn içinde kalmaktadýr. Bunu temizlemek için sirke, portakal ya da limon kabuklarý ve buz küplerini aparatýn içine koyup çalýþtýrýn. Çöp öðütme aparatýnýz temizlendiði gibi yiyecek artýðý kokusu da kalmayacaktýr. FIRIN ÝÇLERÝ Fýrýnlar aslýnda yüksek sýcaklýklarda çalýþtýklarý için içindeki bakterileri yok eder ancak yemek piþirme sýrasýnda fýrýn içinde bulaþan yemek yaðlarý ve kalýntýlarýnýn temizlenmesi gerekir. Fýrýnýn içine temizleyici madde sýkýn. Bir süre öylece býraktýktan sonra tüm kir ve yaðlý bölümleri silin. Raflarýn temizlenmesi için büyük bir çöp torbasýnýn içine koyun, ayný temizleyici maddeyi üzerine sýkýn ve kapatýn. Bir gece bekletin. Ertesi sabah ýlýk su ve deterjanla yýkadýðýnýzda raflarýn temizlendiðini göreceksiniz. ALIÞVERÝÞ ÇANTALARI 2012 yýlýnda Pennsylvania Üniversitesi'nde yapýlan bir araþtýrmada, alýþveriþ çantalarýnýn çok büyük miktarda bakteri taþýðý tespit edildi. Yapýlan çalýþmadaki bir baþka sonuç ise bu çantalarý kullanan kiþilerin, bunlarýn sterilize edilmesi gerektiðini hiç düþünmemiþ olmasý... Geri dönüþümlü çantalarý kullanacaksanýz, mutlaka içini sterilize edip, kuruttuktan sonra kullanmanýz gerekir. Aksi halde her kullanýþta, yüzlerce bakteriyi yine yiyeceklerinize bulaþtýrabilirsiniz. OCAK BAÞLIKLARI Ocaklarýnýzýn baþlýklarý çýkabilir özellikte ise ovmak için uðraþmayýn. Ocak baþlýklarýnýzý kapanabilir bir torba içine yerleþtirin. Ýçine 4'te bir fincan amonyak koyarak kapatýn. Bir gece fýrýnýn içinde bekletin. Sabah süngerle ocak baþlýklarýný temizleyebilisiniz. Amonyak içine kesinlikle çamaþýr suyu karýþtýrmayýn. Eðer ocak baþlarýnýzýn halen temizlenmediðini düþünüyorsanýz, ýlýk sabunlu su ile silebilirsiniz. BULAÞIK MAKÝNESÝ KAPAÐI 2011 yýlýnda yapýlan bir araþtýrmaya göre, evlerde bulunan bulaþýk makinelerinin kapaklarýnda yüzde 60 oranýnda lastik alanlarda mantar ya da siyah maya bulunduðu ortaya çýktý. Bu mantarlarýn temizlenmesi için temizleyici maddeler ve küçük bir fýrça kullanabilirsiniz. Bulaþýk makinasýnýn iç temizliði için bir sprey içine beyaz sirke ve suyu ayný oranda karýþtýrarak çözelti oluþturun. Bu çözeltiyi bulaþýk makinesinin duvarlarýna sýkýn. YERLER Mutfakta yer temizliði de çok önemlidir. Uzmanlar, temizliðin yukarýdan aþaðýya yapýlmasýný öneriyor. Mutfakta tüm temizleme iþlemi bittikten sonra yerleri önce elektrik süpürgesi ile süpürün, ardýndan da silin. SU FÝLTRELERÝ VE SÜRAHÝLER Ýçinde uzun süre su kalan filtreler, sürahilerde yosunlanma meydana gelir. Bunun için su filtrelerinizi ya da sürahilerinizi haftada bir mutlaka parçalara ayýrarak temizleyin. Bulaþýk makinesine koyabileceðiniz parçalarý bulaþýk makinesinde, yýkanmayan parçalarý ise elinizde ýlýk su ve deterjan yardýmýyla yýkayabilirsiniz. Mutlaka tüm parçalar kuruduktan sonra birleþtirin. Canon, yeni 4K kamerasý EOS C300 Mark II'yi tanýttý Canon, film yapýmcýlarý ve televizyon yayýncýlýðý profesyonellerine yönelik geliþtirdiði yeni 4K video kamerasý EOS C300 Mark II'yi tanýttý. Harici RAW ile birlikte yüksek bit hýzýyla dahili 4K kayýt, post prodüksiyon için ideal yüksek dinamik aralýk dosyalarý, düþük ýþýk altýnda düþük parazit gibi özelliklere sahip olan EOS C300 Mark II, þimdiye kadar üretilmiþ en yüksek kapasiteli, esnek ve eriþilebilir Sinema EOS video kamerasý olma niteliðini taþýyor. 90'dan fazla EF ve EF Sinema lensiyle uyumlu olan cihaz hem 4K hem de 2K/Full HD kayýt özelliði sunuyor. ÝÞKUR, 200 bin eleman arýyor Hükümet gençlere yeni fýrsatlar sunmak, iþverenin nitelikli eleman talebini karþýlamak için çalýþmalarýný tam gaz sürdürüyor. Bu yýlýn ilk yarýsýnda 521 bin genci iþe yerleþtiren Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR), 200 bin açýk iþ için eleman arýyor. Ýþ isteyenlerin ÝÞKUR'a gidip baþvuru yapmasý gerekiyor. ÝÞKUR yeni programý ile gençlere artýk birden fazla iþ seçeneði de sunuyor. Kurum, sadece iþ arayanlara deðil iþini beðenmeyenlere de ayný anda birden fazla iþletmeden, farklý pozisyon ve ücretlerde iþ imkaný tanýyor. Aranan elemanlarýn baþýnda ise satýþ danýþmaný, büro memuru, güvenlik elemaný ve garson geliyor. Yeni programla iþsizler ile açýk iþlerin etkinleþtirilmesi saðlanacak. Temel ve mesleki becerileri geliþtirme programlarý yaygýnlaþtýrýlacak. Ýstihdam teþviklerinin etkinliði de artýrýlacak. Ýþyerindeki eðitim programýna katýlan kursiyerler için iþverene, maaþ ve sigorta prim desteði veren ÝÞKUR, iþletmelere, alacaklarý kursiyerler için yeni teþvikler vermeye de hazýrlanýyor. Ayrýca Kurum, bilgisayar programcýlýðýndan muhasebeye, büro yönetiminden taký tasarýmýna kadar 40 branþta eðitim verirken, gençlerin koluna birden fazla altýn bilezik de takýyor. ÝÞKUR, tüm illerin iþgücü piyasasýnýn fotoðrafýný çekiyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu ile birlikte belirlenen iþyerlerinde gerçekleþtirilen çalýþmada, 75 ilde tam sayým, 6 ilde de örneklem yöntemi ile çalýþýlýyor. Ýhtiyaç duyulan iþgücüne göre de, yerleþtirme kurslarý açýlacak. Siirt, Bitlis, Hakkari, Þýrnak gibi düþük gelirli illerde çalýþmayý özendirecek düzenlemeler yapýlacak. Esnek çalýþma modelleri yaygýnlaþtýrýlarak, teþvik edilecek. EN ÇOK ARANAN MESLEKLER * Satýþ danýþmaný * Büro memuru * Güvenlik elemaný * Garson

10 10 TCMB: Cari yýl sonu büyüme beklentisi yüzde 3'e geriledi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB) Temmuz 2015 Beklenti Anketi'nde cari yýl sonu gayrisafi milli hasýla (GSMH) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 düzeyinde gerçekleþirken, bu anket döneminde yüzde 3'e geriledi. Yýl sonu için dolar/tl beklentisi ise 2,78'den 2,76'ya düþtü. TCMB'nin finansal ve reel sektörde karar alýcý ve uzman kiþiler ile profesyoneller ve yabancý finansal kuruluþlarýn uzmanlarý arasýndan seçilen 72 katýlýmcýyla gerçekleþtirilen 2015 yýlý Temmuz Ayý Beklenti Anketi yayýmlandý. Buna göre 2015 yýlý Temmuz ayý tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,20 iken bu anket döneminde yüzde 0,12 oldu. Aðustos ayý TÜ- FE beklentisi bir önceki anket dönemine göre deðiþmeyerek yüzde 0,19 oldu yýlý Eylül ayý TÜFE beklentisi ise yüzde 0,50 olarak gerçekleþti. Cari yýl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,77 iken, bu anket döneminde yüzde 7,71'e düþtü. 12 ay ve 24 ay sonrasý TÜFE beklentileri ise sýrasýyla yüzde 7,05 ve yüzde 6,69 oldu yýlý Temmuz ayý anket döneminde katýlýmcýlarýn 12 ay sonrasýna iliþkin olasýlýk tahminleri deðerlendirildiðinde TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 28 olasýlýkla yüzde 6,50-6,99 aralýðýnda, yüzde 30,8 olasýlýkla yüzde 7,00-7,49 aralýðýnda, yüzde 17,2 olasýlýkla ise yüzde 7,50-7,99 aralýðýnda artýþ göstereceði öngörüldü. Ayný anket döneminde nokta tahminlere göre ise katýlýmcýlarýn yüzde 18,3'ünün 12 ay sonrasý TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 6,50-6,99 aralýðýnda, yüzde 48,3 'ünün yüzde 7,00-7,49 aralýðýnda, yüzde 16,7 'sinin ise yüzde 7,50-7,99 aralýðýnda olduðu gözlendi yýlý Temmuz ayý anket döneminde, katýlýmcýlarýn 24 ay sonrasýna iliþkin olasýlýk tahminleri deðerlendirildiðinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,3 olasýlýkla 5,50-6,49 aralýðýnda, yüzde 51,3 olasýlýkla ise yüzde 6,50-7,49 aralýðýnda artýþ göstereceði öngörüldü. Ayný anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrasý TÜFE enflasyonu beklentileri deðerlendirildiðinde, katýlýmcýlarýn yüzde 23,2 'sinin beklentilerinin yüzde 5,50-6,49, yüzde 67,9 'unun ise yüzde 6,50-7,49 aralýðýnda olduðu gözlendi. BÝST Repo ve Ters-Repo Pazarý'nda oluþan cari ay sonu gecelik faiz oraný beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,26 iken, bu anket döneminde yüzde 10,20 oldu. TCMB Aðýrlýklý Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise önceki anket döneminde yüzde 8,51 iken bu anket döneminde yüzde 8,50 olarak gerçekleþti yýlý Temmuz ayý anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakýn süre kalan Devlet Ýç Borçlanma Senetleri'nin (DÝBS) yýllýk bileþik faiz oraný beklentileri cari ay,1,3,6,12 ve 24 ay sonrasý için sýrasýyla yüzde 9,53, 9,54, 9,57, 9,52, 9,38 ve 9,09 oldu. Vadesine beþ yýl ya da beþ yýla yakýn kalan DÝBS'lerin 12 ay ikincil piyasa yýllýk bileþik faiz oraný beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,45 iken, bu anket döneminde yüzde 9,48 oldu. Vadesine on yýl ya da on yýla yakýn süre kalan DÝBS'lerin 12 ay sonrasý ikincil piyasa yýllýk bileþik faiz oraný beklentisi ise ayný anket dönemlerinde sýrasýyla yüzde 9,49 ve yüzde 9,51 olarak gerçekleþmiþti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oraný cari ay ve 3,6,12,24 ay sonrasý beklentileri sýrasýyla yüzde 7,50, 7,63,7,90,7,97 ve 7,70 olarak gerçekleþti yýl sonu döviz kuru (ABD Dolarý/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 2,78 TL iken, bu anket döneminde 2,76 TL'ye gerilemiþtir. 12 ay sonrasý döviz kuru beklentisi ise ayný anket dönemlerinde sýrasýyla 2,85 TL ve 2,82 TL olarak gerçekleþti yýlý cari iþlemler açýðý beklentisi, bir önceki anket döneminde 38,8 milyar ABD Dolarý iken, bu anket döneminde 38,6 milyar ABD Dolarý oldu yýlý cari iþlemler açýðý beklentisi ise ayný anket dönemlerinde sýrasýyla 42,7 milyar ABD Dolarý ve 42,0 milyar ABD Dolarý olarak gerçekleþti. GSYH 2015 yýlý büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olmuþtur yýlý büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre deðiþmeyerek yüzde 3,5 olarak gerçekleþti. ÖSYM bu yýl içindeki 42 sýnavýn 25'ini gerçekleþtirdi Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme (ÖSYM) Baþkanlýðý, 2015 yýlý için belirlediði takvimdeki 42 sýnavýn 25'ini gerçekleþtirdi. Her biri için ayrý ücret alýnan ve þimdiye kadar gerçekleþtirilen sýnavlar þunlar: 2015 Elektronik Yabancý Dil Sýnavý (e-yds 2015/1), 2015 Elektronik Yabancý Dil Sýnavý (e-yds 2015/2), Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sýnavý (2015-DÝB-MBSTS ), Jandarma Genel Komutanlýðý Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavý (2015-JANA), Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (2015-YGS), 2015 Elektronik Yabancý Dil Sýnavý ((e-yds 2015/3), Ýçiþleri Bakanlýðý Kaymakam Adaylýðý Giriþ Sýnavý (2015-Kaymakamlýk), Baþbakanlýk Personeli Görevde Yükselme Sýnavý(2015-Baþbakanlýk GYS), Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (Ýlkbahar Dönemi) (2015-YDS Ýlkbahar Dönemi), Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (Ýlkbahar Dönemi) (2015-TUS Ýlkbahar Dönemi), Týp Doktorluðu Alanýnda Yurtdýþý Yükseköðretim Diploma Denkliði Ýçin Seviye Tespit Sýnavý (Ýlkbahar Dönemi) (2015-STS TIP DOKTORLUÐU Ýlkbahar Dönemi), 2015 Elektronik Yabancý Dil Sýnavý 8(e-YDS 2015/4), Türk Silahlý Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazýrlama Okulunda Öðrenim Görecek Öðrencileri Seçme Sýnavý (2015-ALS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (Ýlkbahar Dönemi) (2015-ALES Ýlkbahar Dönemi), 2015 Elektronik Yabancý Dil Sýnavý ((e-yds 2015/5), Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü Ýþyeri Hekimliði ve Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý Sýnavý (Mayýs Dönemi) (2015-ÝSG Mayýs Dönemi), 2015-Adalet Bakanlýðý-1 (2015 Adalet Bakanlýðý Adli Yargý Hakim ve Savcý Adaylýðý Yazýlý Yarýþma Sýnavý (2015-Adli Yargý), 2015 Adalet Bakanlýðý Ýdari Yargý Hakim Adaylýðý Yazýlý Yarýþma Sýnavý (2015-Ýdari Yargý), 2015 Adalet Bakanlýðý Avukatlar Ýçin Adli Yargý Hakim ve Savcý Adaylýðý Yazýlý Yarýþma Sýnavý (2015-Adli Yargý-Avukat), 2015 Adalet Bakanlýðý Avukatlar Ýçin Ýdari Yargý Hakim Adaylýðý Yazýlý Yarýþma Sýnavý (2015-Ýdari Yargý-Avukat), Lisans Yerleþtirme Sýnavý-4 (Sosyal Bilimler), Lisans Yerleþtirme Sýnavý-1 (Matematik), Lisans Yerleþtirme Sýnavý-5 (Yabancý Dil), Lisans Yerleþtirme Sýnavý-2 (Fen Bilimleri), Lisans Yerleþtirme Sýnavý-3 (Edebiyat-Coðrafya), 2015 Elektronik Yabancý Dil Sýnavý ((e-yds 2015/6), Kamu Personel Seçme Sýnavý(2015-KPSS A Grubu ve Öðretmenlik), Kamu Personel Seçme Sýnavý(2015-KPSS Öðretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT). YIL SONUNA KADAR 17 SINAV DAHA YAPACAK Güncel geliþmelere göre y 2015 Sýnav Takvimini yenileyen ÖSYM, ilgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmelerini tavsiye etti. Önümüzdeki gün ve aylarda yapýlacak diðer 17 sýnav ise þöyle sýralandý: Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri ve Baðlý Ortaklýklarý Ýç Denetçi Aday Belirleme Sýnavý (2015- KÝT Ýç Denetçi), 2015 Elektronik Yabancý Dil Sýnavý ((e-yds 2015/7), Dikey Geçiþ Sýnavý (2015-DGS), Teknik Öðretmenler Ýçin Mühendislik Tamamlama Programlarý Giriþ Sýnavý (2015-Mühendislik Tamamlama), 2015 Elektronik Yabancý Dil Sýnavý (e-yds 2015/8), Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (Sonbahar Dönemi) (2015-YDS Sonbahar Dönemi), 2015 Elektronik Yabancý Dil Sýnavý (e-yds 2015/9), Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (2015-DUS), Diþ Hekimliði Alanýnda Yurtdýþý Yükseköðretim Diploma Denkliði Ýçin Seviye Tespit Sýnavý (2015-STS Diþ Hekimliði), Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (Sonbahar Dönemi) (2015-TUS Sonbahar Dönemi), Týp Doktorluðu Alanýnda Yurtdýþý Yükseköðretim Diploma Denkliði Ýçin Seviye Tespit Sýnavý (Sonbahar Dönemi) (2015-STS Týp Doktorluðu Sonbahar Dönemi), 2015 Elektronik Yabancý Dil Sýnavý (e-yds 2015/10), 2015 Elektronik Yabancý Dil Sýnavý ((e- YDS 2015/11), Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (Sonbahar Dönemi) (2015-ALES Sonbahar Dönemi), Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü Ýþyeri Hekimliði ve Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý Sýnavý (Aralýk Dönemi) (2015- ÝSG Aralýk Dönemi), Týpta Yan Dal Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (2015-YDUS), 2015 Elektronik Yabancý Dil Sýnavý (e- YDS 2015/12). Ýþçiye Yargýtay'dan bayram hediyesi Yargýtay, iþverenin psikolojik baskýsý sonucu istifa etmek zorunda kalan iþçiye, kýdem ve ihbar tazminatý ödenmesine hükmetti. Kayseri'de bir firmada maaþ ve prim alarak çalýþan iþçi, kendi isteðiyle istifa etti. Ýstifasý kabul edilen iþçi, þirketin yýldýrma politikasý uygulayarak iþten çýkarmaya zorladýðýný, geç saatlere kadar çalýþtýðýný, yýllýk izinlerinin kullandýrýlmadýðýný ileri sürerek, ihbar ve kýdem tazminatlarý ile yýllýk izin, fazla çalýþma ve hafta tatili alacaklarýnýn tahsili için dava açtý. MAHKEMENÝN KARARI BOZULDU Kayseri 3. Ýþ Mahkemesi, toplanan deliller ve bilirkiþi raporuna dayanýlarak, davanýn kýsmen kabulüne karar verdi. Yerel mahkeme kararý, taraflarca temyiz edildi. Temyiz istemini görüþen Yargýtay 22. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararýný oy birliðiyle bozdu. Yargýtay 22. Hukuk Dairesinin bozma gerekçesinde, dosyadaki uyuþmazlýk konusunun, taraflar arasýndaki iþ iliþkisinin iþçinin istifasý ile sona erip ermediði olduðu belirtildi. Gerekçede, genel olarak iþ sözleþmesini fesih hakkýnýn, "Hak sahibine karþý tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflý bir irade beyaný ile iþ sözleþmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldýrabilme yetkisi veren bozucu yenilik doðuran bir hak" olduðu kaydedildi. Ýþçinin, haklý bir sebebe dayanmadan ve bildirim öneli (süresi) tanýmaksýzýn iþ sözleþmesini feshetmesinin istifa olarak deðerlendirilmesi gerektiði vurgulanan gerekçede, istifa iradesinin karþý tarafa ulaþmasýyla iþ iliþkisinin sona ereceði ifade edildi. Dairenin gerekçesinde, þu tespitlere yer verildi: "Ýþçinin istifa dilekçesindeki iradesinin fesada uðratýlmasý da sýkça karþýlaþýlan bir durumdur. Ýþverence tazminatlarýn derhal ödenmesi ve benzeri baskýlarla iþçiden yazýlý istifa dilekçesi vermesini talep etmesi ve iþçinin buna uymasý durumunda gerçek bir istifa iradesinden söz edilemez. Bu halde feshin iþverence gerçekleþtirildiði kabul edilmelidir. Ýstifa belgesindeki ifadenin genel bir içerik taþýmasý durumunda, iþçinin dava dilekçesinde somut sebepleri belirtmesinde hukuka aykýrý bir yön bulunmamaktadýr. Bu halde de istifanýn ardýndaki gerçek durum araþtýrýlmalýdýr." "ÝSTÝFA ETMEK ZORUNDA KALDI" Dairenin gerekçesinde, yerel mahkemenin, "Davalý þirket yetkililerinin çalýþma þartlarýný zorlaþtýrmasý ve psikolojik baskýsý üzerine istifa etmek zorunda kalmasý nedeniyle davacýnýn iþ sözleþmesini feshetmesinin haklý bir fesih sebebi olarak kabulünün gerektiðine" karar verdiði belirtildi. Yerel mahkemenin, bu itibarla davacýnýn kýdem tazminatýna hakký olduðu, davacýnýn iþten kendisinin ayrýlmasý ve bir iþveren feshinin söz konusu olmamasý sebebiyle ihbar tazminatý hakký bulunmadýðýna hükmettiði aktarýlan gerekçede, þunlar kaydedildi: "Bu durumda, mahkeme gerekçesi kendi içerisindeki çeliþkilidir. Gerçekten davacýnýn davalý iþverenin psikolojik baskýsý ile istifa etmeye zorlandýðý, tanýk beyanlarý ve tüm dosya içeriðiyle anlaþýlmaktadýr. Bu halde, gerçek bir istifa iradesinden söz edilemez. Bu sebeple, feshin iþverence gerçekleþtirildiði kabul edilmelidir. Hal böyle olunca, davacýnýn ihbar tazminatý talebinin kabulü gerekirken, yanlýþ deðerlendirme ile reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykýrýdýr." Burun kanamasý ciddi rahatsýzlýklarýn habercisi olabilir! Zirve Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülümser Sertbaþ, yazýn pek çok kiþide sýklýkla görülen burun kanamalarýnýn ciddi saðlýk sorunlarýnýn belirtisi olabileceðini söyledi. Burun kanamalarýnýn hem çocuklarda hem de yetiþkinlerde görülebildiðini belirten Yrd. Doç. Dr. Gülümser Sertbaþ, bu kanamalarýn genellikle sýradan bir olaymýþ gibi algýlanmamasý gerektiðini dile getirdi. Sýk sýk tekrarlayan burun kanamalarýnýn bir takým saðlýk sorunlarýnýn ön belirtisi olabileceðine dikkat çeker Sertbaþ, "Burundaki kanamalarýn ön burun kanamalarý ve arka burun kanamalarý olmak üzere ikiye ayrýlýr. Ön burun kanamalarý burnun ön kýsmýndan oluþan ve ayakta duran ya da oturan kiþilerde burun deliðinden akan kanama þeklindedir. Arka burun kanamalarý ise burundan genize doðru olan kanamalardýr." dedi. Sertbaþ, ön burun kanamalarýnýn daha çok çocuklarda ve gençlerde görülüp ciddi bir problem oluþturmadýðýný vurgularken, bu tür kanamalarýn nemlendirici bir krem vasýtasýyla sonlandýrýlabileceðini belirtti. Arka burun kanamalarýnýn ise çoðunlukla yaþlý kiþilerde görüldüðünü ve bu kanamalarýn ciddi saðlýk sorunlarýnýn habercisi olabileceðini dile getiren Sertbaþ, burun kanamalarýna kaþýntýya yol açan alerji, enfeksiyon, burun damarlarýnda çatlama, burun kýrýlmalarý, baþ ve yüz yaralanmalarý ve en önemlisi de karaciðer hastalýklarý, yüksek tansiyon ve çok nadir olmakla birlikte çeþitli tümörlerin yol açabileceðini açýkladý.

11 2 AÐUS- 20 TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ 11 Küçük tedbirlerle çocuðunuzu emniyete alýn! Yusuf Atay, Dardanelspor'da Araþtýrmalar, çocuklarýn karþýlaþtýðý ev kazalarýnýn büyük bir kýsmýnýn ölümle sonuçlandýðýný gösteriyor. Uzmanlar, alýnacak küçük tedbirlerle bu kaza ve ölümlerin önüne geçilebileceðini belirtiyor. Özellikle yaz aylarýnda meydana gelen kazalarda çocuklarýn sýk olarak boðulma, yanýk, zehirlenme þeklinde yaralandýklarý ya da hayatlarýný kaybettiklerine dikkat çekiliyor. Kayseri Emniyet Müdürlüðü, evin, çocuk için güvenli hale getirilmesinde alýnabilecek bazý güvenlik tedbirlerini þöyle sýraladý: Merdivenlerden düþmemesi ve mutfak gibi girmesini istemediðiniz bölümlere kontrolsüz geçmesini önlemek için güvenlik kapýlarý takýlabilir. Pencereden düþmesini önlemek için pencere güvenlik kilitleri olmalý. Dolap ve çekmecelere elini sýkýþtýrmamasý, ayrýca deterjan, ilaçlar ve býçaklar gibi zararlý maddelere ulaþmasýný önlemek için güvenlik kilitleriyle önlem alýnabilir. Mobilyanýzýn keskin, sivri, kenar ve köþelerine çarpmasý durumunda canýnýn acýmasýný ve yaralanmasýný önlemek için özel köþe ve kenar koruyucularý takýlabilir. elektrik prizleri ile oynamasýný önlemek için priz koruyucularý olmalý. Banyoda, küvette baþýný banyo bataryasýna çarpmasýný önlemek için batarya koruyucusuyla önlem alýnabilir. Yüzme havuzuna düþmemesi, yetiþkin denetiminin dýþýnda havuza girmesini önlemek için havuz güvenlik bariyeri, suda yüzmelerini kolaylaþtýrmak ve can güvenliðini saðlamak için de geliþtirilmiþ özel cankurtaran mayolarý kullanýlmalýdýr. Güneþ yanýðýna karþý bitkisel öneriler Siyah çay, Nergis çiçeði, elma sirkesi, zeytinyaðý ve lavanta yaðý Bu ürünlerin güneþ yanýðýný gidermede etkili olduðu, acýlarý ve aðrýlarý hafiflettiði belirtiliyor. Güneþ yanýðý, deride kýzarýklýk ve þiþlikle baþlayan; su toplamasý ve soyulmalara neden olan bir durum. Dr. Muammer Yýldýz'ýn haberinde bu anlamda alýnmasý gereken önlemler anlatýlýyor. Habere göre ultraviyole (UV) ýþýnlarýn en þiddetli olduðu saatleri arasýnda güneþten uzak durmalý. Ayrýca geniþ kenarlý þapka, bol, pamuklu kumaþtan yapýlmýþ hafif kýyafetler giyilmeli. Þiddetli güneþ ýþýnlarý gözlerde katarakta neden olabileceðinden mutlaka UV korumalý güneþ gözlüðü takýlmalý. Güneþte çok kalýnmamalý. Günden güne artan zaman aralýklarýyla güneþe çýkýlmalý. Yani ilki 20 dakika olmak kaydý ile 30, 40, 50 dakika gibi gün geçtikçe devam etmeli. Haberde güneþ yanýklarýna karþý yararlanýlacak ürünler þöyle sýralanýyor: - Cildin güneþten yanan kýsýmlarýna krem ya da losyon sürülmemeli. Bunlar geçici bir süre için acýyý hafifletebilir, ama dikkat edilmezse krem ve losyonlar ciltte yanýk yaralarýnýn daha büyümesine yol açar. - Yanýk deri ovuþturulmamalý. Cilt su topladýðý takdirde bu kýsýmlara sert bir cisim deðdirilmemelidir. - Su dolu kabarcýklar asla patlatýlmamalý. Patlatýlýrsa çeþitli mikroplar yarayý etkiler. - Vücutta yanýklar iyice geçinceye kadar hastanýn kesinlikle güneþe çýkmamasý gerekir. - Güneþ yanýðý olduðundan su kaybý artmýþtýr. Bu nedenle daha çok su içilmelidir. - Taze salatalýðýn suyu alýnýp güneþ yanýklarýnýn olduðu bölgeye sürüldüðünde cilt tazelenecektir. Bununla birlikte yanýk nedeniyle aðrý ve yanma hissi ile de karþý karþýya kalýnmayacaktýr. - Elma sirkesi de güneþ yanýklarýna karþý iyi gelmektedir. Yanýk olan bölgeye elma sirkesi de sürmek tavsiye edilmektedir. - Güneþ yanýklarýnýn giderilmesi için kullanýlacak zeytinyaðý çok faydalýdýr. Zeytinyaðý, güneþ yanýklarýnda acý giderici özelliði ile etkili olmaktadýr. - Güneþ yanýklarýnýn tedavisinde en sýk kullanýlan yöntemlerden ve malzemelerden bir tanesi olan lavanta yaðýdýr. Ürün, nemlendirici olduðu gibi acýyý da gidermektedir. - Güneþ yanýðýnýn bulunduðu bölgeye koyulacak siyah çay ya da siyah çay poþeti güneþ yanýðýndan kaynaklanan yanma hissini ortadan kaldýrabileceði gibi rahatlatýcý bir etki oluþturacaktýr. - Nergis çiçeðinin yaralarý kapatarak yanýklarýn iyileþmesini süratlendirdiði, güneþ yanýklarýnýn aðrýlarýnýn hafiflediðini ve yeni deri hücrelerinin oluþmasýna imkan tanýdýðý belirlenmiþtir. Yaz hamilelerine nefes aldýran öneriler Büyükten küçüðe herkesi etkileyen yaz mevsimi, yüksek sýcaklýk ve nem oranlarýyla en çok da anne adaylarýný zorluyor. Diyetisyen ve Yaþam Koçu Gizem Þeber, yaz aylarýnýn anne adaylarý dikkat edilmesi gereken bir süreç olduðunu belirtti. Bu konuda önerilerde bulunan Þeber, saðlýklý bir beslenme tarzýyla yaz mevsiminde de mutlu bir hamilelik geçirilebileceðine dikkat çekti. Diyetisyen ve Yaþam Koçu Gizem Þeber, yaz sýcaklarýnýn her yaþ grubu için riskleri olduðunu hatýrlatýrken, bebek bekleyen anne adaylarý için bu süreçte saðlýklý beslenmenin çok daha önemli olduðunu belirtti. Þeber, özellikle çalýþan hamilelerin daha dikkatli olmasýnýn altýný çizerek "Yüksek sýcaklýklar ve nem oraný bilhassa anne adaylarýný zorluyor, ancak bu süreci beslenmelerinde dikkat edecekleri küçük ayrýntýlarla yazý çok daha rahat geçirmek mümkün" dedi. Ýþte yaz hamilelerini rahatlatacak öneriler; SU ÝÇMEYÝ ÝHMAL ETMEYÝN Yaz aylarýnda su tüketimi anne adaylarýnýn kendilerini daha iyi ve enerjik hissetleri için önemli bir etken ancak tüketilecek suyun miktarý da kendisi kadar önemli. Anne adaylarýnýn, hem vücutlarýnýn susuz kalmamasý, hem de bebeklerinin rahatý için günde 2-2,5 litre su içmeleri þart. Ofis masanýzda su bulundurmanýz su içmeyi hatýrlatacaðýndan tüketeceðiniz su miktarýný da artýracaktýr. ÝKÝNDÝDE ARA ÖÐÜNÜNÜ ATLAMAYIN Özellikle çalýþan anne adaylarýnýn öðle ve akþam yemeði saatlerinin arasýndaki uzunca süre kaçýnýlmaz bir gerçek. Öðleden sonra ofiste atýþtýrabileceðiniz yaðsýz tost, sandviç, kuru meyve ve kuruyemiþ karýþýmý, tahýl bar, süt müsli gibi saðlýklý bir ara öðün ile birlikte enerjisiz kalmamak ve tatlý krizine girmemek mümkün. AZ TUZLU AYRANA "EVET", HAZIR MEYVE SULARINA "HAYIR" Eðer gebeliðin ilk aylarýndaysanýz ve bulantýnýz varsa, az tuzlu ayran sývý ihtiyacýnýzý karþýlamak için kullanabilirsiniz. Ancak hararetinizi bastýrmak için þeker ilaveli meyve sularýný tercih etmemelisiniz. Bunlar hem daha hýzlý kilo almanýza, hem de kan þekeri dengenizi bozarak sýk acýkmanýza yol açacaktýr. GÜNDE 2 PORSÝYON SÜT ÜRÜNÜ TÜKETÝN Günde 2 bardak süt, yoðurt, ayran tüketmek her anne adayý için çok önemli. Ýlk üç aydan sonra gebelikte kalsiyum ihtiyacý arttýðý için bu gereksinim 3 bardaða çýkacaktýr. Eðer süt içmekte zorlanýyorsanýz meyveli yoðurt, ayran, sütlü tatlý ve taze sütten yapýlmýþ dondurmalarý da tercih edebilirsiniz. YETERLÝ MÝKTARDA MEYVE Yaz meyveleri ter ile kaybettiðimiz potasyumun karþýlanmasýnda ve C vitamini alýmýnda vücudumuzun önemli destekçileridir. Bu nedenle hamilelerin günde 2-3 porsiyon meyve tüketmesi anne ve bebeðin saðlýðý için olmazsa olmaz deðerdedir. Yani, maksimum fayda için meyveleri çeþitlendirin, sofranýzý renklendirin. ETLERÝ "ÝYÝ PÝÞMÝÞ" TERCÝH EDÝN Anne adaylarýna gebelik süresince çið et ve çið et içeren ürünleri tüketmeleri yasaktýr. Bu nedenle ofise sipariþ ettiðiniz et, tavuk, balýk türü besinlerinin iyi piþmiþ olmasýna muhakkak özen gösterin. OMEGA-3'DEN ZENGÝN ARA ÖÐÜNLER Fýndýk, badem, ceviz gibi omega-3 zengini kuruyemiþlerle ara öðünlerinizi daha saðlýklý hale getirebilirsiniz. Özellikle balýk tüketemeyen anne adaylarýnýn bunu mutlaka yapmasý gerektiðini unutmayýn. Çanakkale Dardanelspor, orta saha oyuncusu Yusuf Atay'ý kadrosuna kattý. Yeni sezon öncesinde hazýrlýklarýna devam eden Çanakkale Dardanelspor bir yandan da transfer çalýþmalarýna sürdürüyor. Kýrmýzý beyazlý takým son olarak Darýca Gençlerbirliði formasý giyen Yusuf Atay ile 2 yýllýk mukavele imzaladý. Galatasaray altyapýsýndan yetiþen ve burada profesyonel olan Yusuf, sýrasýyla Beylerbeyi, Gaziantep Büyükþehir Belediyespor, Alibeyköyspor, Erzincan Refahiyespor ve Darýca Gençlerbirliði takýmlarýnda forma giydi. Yusuf Atay, PTT 1. Lig'de 12, TFF 2. Lig'de 12, TFF 3. Lig'de 250, Türkiye Kupasý'nda ise 9 karþýlaþmada forma giydi Ýstanbul doðumlu olan Yusuf Atay imza töreninden sonra yaptýðý açýklamalarda yeni sezon hedeflere ulaþmak için çaba sarfedeceklerini ifade etti. Dondurmadan sonra nane çayý için Dondurma, büyük-küçük herkesin severek tükettiði soðuk bir tatlý. Fakat bu vazgeçilmesi zor tatlýyý tüketirken bazý noktalara dikkat etmek gerekiyor. Uzman Diyetisyen Pýnar Kural Enç, Özellikle çocuklarýn dondurmayý aðýzda tutarak ve eriterek yemeleri, hastalýklarýn önüne geçmede en etkili yoldur. Yoðun alerji yaþayan ve çok sýk hasta olan bir çocuk, okul ve enfeksiyon dönemi bitmeden dondurma yememeli. diyor. Doðal olarak yapýlmýþ meyveli dondurmalarý tavsiye eden Pýnar Kural Enç, þunlarý öneriyor: Haftada bir veya en fazla 2 kez dondurma tüketin. Dondurmayý tok karnýna yemeyin, ara öðün olarak tüketin. Dondurmayý yedikten sonra üzerine soðuk su içmeyin. Dondurma yedikten sonra üzerine 1 fincan ýlýk su veya 1 fincan nane çayý için. Suriye sýnýrýnda kaçak operasyonu Genelkurmay Baþkanlýðý, sýnýrdan kaçak yollarla Türkiye'ye ve Suriye'ye geçmeye çalýþan 514 kiþinin yakalandýðýný açýkladý. Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Hudut Birlikleri tarafýndan gün içerisinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalýþan 488 þahýs ve Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalýþan 26 þahýs olmak üzere toplam 514 þahýs yakalandýðý kaydedildi. Ayrýca hudut hattýnda 97 karton sigara, 32,4 kg esrar ele geçirildiði bildirildi. Gün içerisinde, Irak'tan Türkiye'ye yasa dýþý yollardan geçmeye çalýþan bir þahsýn, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dýþý yollardan geçmeye çalýþan sekiz þahsýn yakalandýðý belirtildi. Gün içerisinde, kara hudutlarýnda yasa dýþý geçiþ teþebbüsü esnasýnda toplam 523 þahsýn yakalandýðý vurgulanarak, "Ayrýca, Sahil Güvenlik Komutanlýðý tarafýndan 411, Jandarma Genel Komutanlýðý unsurlarý tarafýndan Türkiye'de bulunmak için yasal gerekleri taþýmayan 27 kiþi yakalanmýþtýr" denildi.

12 Fikstür belli oluyor 20 TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Çorum Belediyespor'un da yer aldýðý 3.Lig'de fikstüryarýn günü çekilecek. Geçtiðimiz hafta gruplarýn belli olduðu Spor Toto 2.Lig ve 3.Lig'de fikstür çekimi 21 Temmuz Salý günü yapýlacak. Çorum Belediyespor'un maç programý da belli olacak. Spor Toto 2. ve 3. Lig'de sezonu fikstürleri yarýn Ýstanbul'da çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki idari merkezinde gerçekleþtirilecek fikstür çekimleri saat 14.00'te baþlayacak. Yeni sezon Spor Toto 2. Lig'de 6 Eylül'de, 3. Lig'de ise 23 Aðustos'ta baþlayacak. Sýradan takým olmadýk Belediyespor'da tatil bitti Çorum Belediyespor'da futbolculara verilen 4 günlük bayram izni sona erdi sezonu hazýrlýklarýna Çorum'da yaptýðý antrenmanla baþlayan Çorum Belediyespor'da futbolculara verilen 4 günlük bayram izni bugün sona ererken, bugün Çorum'da bir araya gelecek olan futbolcular yarýn hazýrlýklara devam edecek. 10 gün süren antrenmanlarýn ardýndan geçtiðimiz Çarþamba günü son antrenmanýný yapan ve izne çýkan Kýrmýzý-Siyahlýlar bugün Çorum'da bir araya gelecek. 26 Temmuz'a kadar hazýrlýklarýna Çorum'da devam edecek olan Çorum Belediyespor 2 günlük iznin ardýndan 28 Temmuz'da Kýzýlcahamam'da yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürecek. Yarýn gerçekleþtirilecek olan ilk antrenman sabah 10'da ikinci antrenman ise 17'de yine ayný sahada gerçekleþtirilecek. Spor Servisi Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, görev yaptýðý önceki iki dönemde sýradan takým olmadýklarýný, her zirveye oynadýklarýný, bu senede yine zirve mücadelesi vereceklerini söyledi. Spor Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor'da Kulüp baþkaný Süleyman Caner, yeni sezon öncesi açýklamalarda bulundu. Yapýlan kongre sonrasý yeni yönetim kurulu üyeleri arasýnda görev daðýlýmý yaptýklarýný belirten Caner, takýmýn son durumu hakkýnda þu bilgileri verdi: " Yeni yönetim kuruluna seçilen arkadaþlarýmýz arasýnda görev daðýlýmýný yaptýk. Tüm arkadaþlarýmýz takýma faydalý olabilmek için elinden gelen özveriyi gösterecektir. Ýnþallah Ýyi baþlangýç yapýp sonunu içi bir þekilde getirmek istiyoruz. Ýlk etap çalýþmalarýný kendi tesislerimizde yaptýk. Bayram sonrasý Nevþehir'de kamp yapacaðýz. Kýsýtlý imkanlarýmýza raðmen bu senede iyi bir kadro kurduk. Görev yaptýðým iki sene hep zirveye oynadýk. Ýlk sene þampiyon olduk. Geçen sene Play-Off'ta direktör döndük. Yani bize yapýlan yardýmlarý boþa çýkarmadýk. Hep zirveye oynadýk. Sýradan bir takým Süleyman Caner olmadýk. Onun için yeni sezon öncesinde destek bekliyoruz. Yalnýz býrakýldýk. Þehirde bir vurdumduymazlýk devam ediyor. Biz tüm þehirden destek bekliyoruz. Sayýn Valimiz bize iki dönemdir büyük destek oluyor. Be senede bekliyoruz. Çünkü biz yapýlan yardýmlarla futbolcularýmýz alacaklarýný ödüyoruz. Her sene zirvede ses getiren takým oluyoruz. Bu senede þampiyonluða oynayacaðýz. Bunun için elimizden geleni yapacaðýz. Bir aksilik olmazsa hedefimize ulaþacaðýmýza inanýyoruz. Tümþepir kenetlenerek bu takýmý hak ettiði yere çýkartacaðýmýza inanýyoruz. Ben bu vesile ile tüm Ýslam aleminin ve Zonguldakspor camiasýnýn Ramazan bayramýný kutluyoruz. Her yeþ Zonguldakspor için. Hedefe ulaþma konusunda birlik- beraberlik içinde kenetlenerek yolumuza devam edeceðiz." Duman ilk etabý deðerlendirdi Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ahmet Duman, ilk etap kamp çalýþmalarýný ve transferdeki son durumu dün basýn mensuplarýna deðerlendirdi. Transferin iyi gittiðini söyleyen Duman, kendi transfer planlamasýnda dört çok önemli mevkide eksiklerinin bulunduðunu ifade etti. Kaleci, orta saha, sol ön ve forvet mevkilerine yapýlacak transferlerle ilgili görüþmelerde sona gelindiðini vurgulayan Duman, "Eksikliklerimizi kaliteli oyuncularla kapatacaðýz." diye konuþtu. Kastamonuspor 1966'da sezonu ilk etap kamp çalýþmalarý bugün sona eriyor. Kastamonu'da 18 gündür antrenman yapan kýrmýzý-siyahlýlarýn çalýþmalarýný deðerlendiren Teknik Direktör Ahmet Duman oyuncularýndan çok memnun. Gazetecilerle sohbet toplantýsý düzenleyen Duman" Þuana kadar futbolcu arkadaþlar hakkýnda edindiðimiz intiba gayet olumlu. Futbolcularýn çalýþma tempolarýndan ve birbirleriyle olan arkadaþlýklarýndan çok memnunum." dedi. Ýlk etap kampýnda düþük tempoda geçtiðini ve daha çok dayanýklýlýk ile kuvvet çalýþmalarý yaptýklarýný dile getiren Duman, yeni bir takým olunduðundan futbolcular arasýnda uyumu saðlamaya çalýþtýklarýný belirtti. "BÝRLÝK BERABERLÝK ÝÇÝN- DE UYUM SÜRECÝNÝ AÞA- CAÐIZ" Kaliteli bir takým oluþturmak istediklerini söyleyen Duman, "Þuana kadar yaptýðýmýz bütün transferler bizden önceki takýmlarýnda ön plana çýkmýþ oyuncular. Kontenjan oyuncularý da hesap ederek transferlerimiz yaptýk. Belirlediðimiz hedef doðrultusunda iyi bir ekip kuracaðýz. Hep söylüyorum koþan mücadele gücü yüksek takým ruhu çok iyi olan agresif bir takým oluþturmaya çalýþýyorum. Bol pas yapan seyir zevki yüksek bir takým oluþturmaya çalýþýyorum. Yeni bir takým olduðumuzdan ötürü uyum sürecini hýzlý geçmek istiyoruz. Geçen sezon olduðu gibi birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci aþacaðýmýzý düþünüyorum." þeklinde konuþtu. "BÝRAZ ZAMANA ÝHTÝYACIMIZ VAR" Bu kadar çok transferlerin yapýldýðý ekiplerin takým olabilmesi için zamana ihtiyaçlarýnýn olduðunu hatýrlatana Duman, "Futbol kamuoyundan bize biraz zaman vermelerini istiyoruz. Geçen yýlda ayný þeyi söylemiþtim. Önemli olan sahada ki futbolcularýn karakterlerini birbirlerine yaklaþtýrmak. Yeni kurulan ekipler de bunu baþarmak için zamana ihtiyaç vardýr. Geçen sene olduðu gibi bunu yine baþarýp iyi bir takým ortaya çýkaracaðýz. Belediye Baþkanýmýz, yönetim kurulumuz, taraftarýmýz ve siz basýnla birlik beraberlik içerisinde çalýþarak kýsa zamanda bu uyum sorununu aþacaðýmýzý düþünüyorum" diye konuþtu. "FUTBOL SONUÇ OYUNUDUR" Futbolda sonuç alamazsanýz oynadýðýnýz güzel futbolun bir anlamý olmaz diyen Duman " Her þeyden önemlisi sonuç alan bir takým yaratmaya çalýþýyoruz. Futbolda sonuç alamazsanýz oynadýðýnýz güzel futbol falan bir tarafa itiliyor. Kazanarak hanenize 3 puan yazdýrýrsanýz baþarýlý takým oluyorsunuz. Biraz zamana ihtiyacýmýz var zaman içerisinde iyi bir takým olacaðýmýzý düþünüyorum" ifadelerini kullandý. DÖRT ÖNEMLÝ EKSÝÐÝMÝZ VAR Transfer çalýþmalarýnýn çok iyi gittiðinin de altýný çizen Duman, kendi transfer planlamasýna göre dört önemli mevkide eksikliklerinin bulunduðunu dile getirdi. Duman, "Dört önemli eksikliðimiz var. Kaleci, sol ön, orta saha ve forvet transferi yapacaðýz. Kaliteli isimleri kadromuza katacaðýz. Bu yöndeki çalýþmalarýmýz sürüyor." diye konuþtu. Güreþ Federasyonundan Küçükgöz'e onurlu görev Geleneksel Elmalý yaðlý pehlivan güreþleri baþta olmak üzere Türkiye güreþ federasyonu tarafýndan Anadolu'nun çeþitli kentlerinde geleneksel olarak gerçekleþtirilen güreþ organizasyonlarýnda meydan baþ hakemi olarak görev yapan hemþehrimiz beden eðitimi öðretmeni Abdullah Küçükgöz gösterdiði performans neticesinde bu yýl geleneksel Tarihi Kýkpýnar yaðlý pehlivan güreþlerinde meydan hakemi olarak görevlendirildi. Fatih atlý, Recep Kara, Ýsmail Balaban, Þaban Yýlmaz, Orhan Okulu ve Mehmet Yeþil Yeþil gibi ünlü baþpehlivanlarýn iddialý maçlarýnda görev alacak olan Küçükgöz Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi er meydanýnda yapýlacak olan 654. Tarihi Kýrkpýnar yaðlý pehlivan güreþlerinde meydan hakemi olarak görev yapacak. Türkiye güreþ federasyonu baþkaný sayýn Musa Aydýn ve Çorum güreþ il temsilcisi Hüseyin Teke'nin gözde hakemlerinden olan Küçükgöz bu onurlu görev kendisine teblið edildikten sonra yaptýðý açýklama da Tarihi Kýrkpýnar'da Çorum'u en güzel þekilde temsil edeceðini söyledi. Spor Servisi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor STK'lar bayramlaþma geleneðini devam ettirdiler Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, Çorum'da bayramlaþma geleneðini sürdürdü. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Kurban Bayramýnda da Ulu Cami'de bayramlaþma

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Tüp Bebek Merkezi açýldý

Tüp Bebek Merkezi açýldý Sanatcý Cemalettin Kurtoðlu'ndan Park eleþtirisi Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Türk Sanat Müziði sanatcýsý Hemþerimiz Cemalettin Kurtoðlu Kültür sitesinin yýkýlmasýndan spnra yerine yapýlan Park

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı