Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11"

Transkript

1 Des gn Schneider Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 KAOSTAN LHAM ALAN M MAR: REM KOOLHAAS / PORSELEN BARDAKLARIN ÖDÜLLÜ TASARIMCISI:OYA AKMAN / SIRADIfiI B R M MAR: OSCAR NIEMEYER / SADE, BEYAZ VE MODERN ST: RICHARD MEIER / SCHNEIDER ELECTRIC YAfiAM TEKNOLOJ LER

2

3 Umarım dünya gözüyle görürüm, bir stanbul akflamında, Kadıköy iskelesine yanaflan vapurun penceresinden, meydanda bir ıflık çemberi gibi dönen atlıkarıncayı. Olur, Eminönü Meydanı'nda da olur, neden olmasın ki? Befliktafl'tan kalkan vapurun yanafltı ı Üsküdar kıyılarında da olur. stanbul'un neresine konulursa razıyım, çünkü insana yaflama sevinci katar atlıkarınca... Bir atlıkarınca görmek günün tüm yorgunlu unu alır yüreklerden, en suratsız, en karamsar insanı bile güldürür. stanbul akflamında ıflıldayan atlıkarınca, gece gezmesine gitmek için hazırlanan bir kadının kula ına taktı ı küpe gibidir, o denli zarif, o denli ıflıl ıflıl... flte böyle tanımlıyor Sunay Akın atlıkarıncanın hayatımızdaki ıflıltısını Kupa Canbazları adlı kitabında... Eskiden bayramlarda ilk gün el öpmeler, ziyaretler yapıldıktan sonra hemen ertesi gün bu sevgiyle dolu tören yerini atlıkarıncalara, dönme dolaplara bırakırdı. Arife günü akflamından yataklarımızın baflucunda sabaha kadar sevgiyle sarmaladı ımız ayakkabılarımızı, bayramlıklarımızı giyer, sevinçle koflardık kurulan bayram yerlerine. O zaman yedi imiz flekerlerin daha bir tadına varır, gözlerimizin ıflıltısı, atlıkarıncanın ıflıltısıyla birleflir, kalplerimizde sanki sonsuza dek sürecek bir mutluluk yaratırdı. Ne güzel bayramlardı. Bakarsınız belki kurulur gerçekten, Üsküdar'da, Kadıköy meydanında atlıkarıncalar. Biz de çocuklarımızla yaflarız bu ıflıltıyı yeniden. Hepinize yi Bayramlar diliyorum. Sayg lar mla, fierife Oktay electric.com 3

4 mtiyaz Sahibi Ç NDEK LER BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na M. Bülent Güven 12 Sorumlu Yaz flleri Müdürü Fatma Necla Özden Editör fierife Oktay 16 Yay n Kurulu Meltem Çak c U ur Oktar lker flgör Tasar m Dan flman Batur Can Yönetim yeri Prof. Avni Dilligil Sokak, Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel: Bask ESEN OFSET MATBAACILIK SAN. VE T C. A. fi. kitelli Organize San. Bölgesi Atatürk Bulvar No: kitelli/ stanbul Tel: Faks: Yay n türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, Eylül-Ekim Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. Bas n bültenleri için 4

5 8 PROF L Kaostan ilham alan mimar REM KOOLHAAS 44 ALIfiVER fi Cihangirden sonra, stiklal Caddesi nden hemen önce: ÇUKURCUMA 12 RÖPORTAJ SERTER KARATABAN Yarat c l k vard r 16 PROF L Yüksek Modernist Mimarl n Son Uzman IEOH MING PEI 22 PROF L Can Yalman dan kültürel miras m z n zengin formlar na yeni yorum ORIENTILE 36 RÖPORTAJ Porselen bardaklar n ödüllü tas r mc s OYA AKMAN 52 MEKAN Attelia Shine Luxury Hotel 56 GEZ Denizi, kumsal ve Postmodern Mimarisiyle: MIAMI 60 HOB Sporda son trend DO A DOSTU PLANÖRLER 62 MODA Giorgio Presca WE ARE ANIMALS 66 ED TÖRÜN SEÇ M 1987 Konyal ve Cafe Piruhi

6 GÜNDEM Art City stanbul Art City stanbul 08, Ekim 2008 tarihleri aras ndan Antrepo, Tophane de gerçekleflecek. Etkinlik, "Art stanbul", "Art Youth", "Art Focus", "Art Market" ve "Art of Living" olmak üzere sanat n her yönüyle ele al nd 5 farkl bölümden olufluyor. Yurtiçi ve yurt d fl ndan tan nm fl sanat galerilerinin yer alaca Art stanbul bölümü, etkinli in ana modülünü oluflturuyor. Türkiye nin Genç Tasar m Giriflimcisi Osman Can Özcanl British Council ile stanbul Modern Sanat Müzesi iflbirli i ile bu y l ilk kez gerçeklefltirilen Uluslararas Genç Tasar m Giriflimcisi Yar flmas, ngiltere Baflkonsoloslu u nda düzenlenen bir ödül töreniyle son buldu yafl aras nda, en az 3 y ld r tasar m alan nda çal flan, iyi derecede ngilizce bilen ve yarat c fikirlerine güvenen adaylara aç k olan yar flmay, jürinin karfl s na fleffaf ekmek k zart c, origami katlanabilir DVD player ve ozpack (oz çantas ) tasar mlar yla ç kan Osman Can Özcanl kazand. Yar flman n birincisi olarak, Türkiye de Y l n Genç Tasar m Giriflimcisi unvan n kazanan Osman Can Özcanl, Eylül ay nda ngiltere de düzenlenecek Y l n Uluslararas Genç Tasar m Giriflimcisi yar flmas na kat lacak Endüstriyel tasar m e itimi alan ve Amerika da Wisconsin- Madison Üniversitesi nde nsan Etkeni ve Ergonomi konusunda uzmanlaflan 28 yafl ndaki Osman Can Özcanl, bir süre fiikago da Inventables LLC de bafl araflt rmac ve konsept ürün tasar mc s olarak çal flm fl. Özcanl ayn zamanda, Origami DVD Oynat c isimli tasar m yla 2005 te IDEA bronz ödülünün de sahibi. Kentin Genç Tasar mc lar stanbul Modern in Kentin Genç Tasar mc lar ad alt nda bafllatt atölye çal flmalar 30 Eylül 2008 tarihine kadar sürüyor. Etkinlikte tasar m n temel ö elerinden hareket edilerek, tasar m kültürünün geçmifline ve gelece ine uzanan uygulamalar yap l yor, nesneler tan t l yor, geometrik flekiller kullan larak s ra d fl mekânlar ve nesneler gerçeklefltiriliyor. Cama Resim Yapmak Polonya l ressam Barbara Idzikowska n n, cam üzerinde, insan figürünü ve figürün camda ifade edilmesini kapsayan resim atölyesi, Ekim 2008 tarihleri aras nda, Cam Oca nda gerçekleflecek. Cama Resim Yapmak isimli atölye çal flmas nda, fleffaf ve renkli camlar üzerinde, boya, alt n folyo, kumlama, gravür tekniklerinin uygulanmas, farkl parçalar bir araya getirme, resim için do ru oran ve ölçüleri bulma, konusunda çal flmalar yap lacak. Deneme yan lma yoluyla geliflen yarat c süreç içinde, ilginç bir yolculuk vaat eden etkinlik ayr ca, kat l mc lar na, Basia Lipska ile yoga yapma f rsat n da sunacak. Cam üzerine yapt resim çal flmalar yla ünlenen ve dünyan n bir çok ülkesinde e tim veren Barbara Idzikowska, cam n do ru kullan ld nda, çizimin varl n hem saklayan hem de güçlendiren bir malzeme oldu unu belirtiyor. Detayl bilgi için : 6

7 ArkiPARC 08 Gayrimenkul, mimarl k ve inflaat sektörlerini bir araya getirmeyi amaçlayan buluflmalar serisi ArkiPARC, Ekim 2008 tarihleri aras nda "Kentsel Kalite için Diyalog" temas alt nda, stanbul, Askeri Müze ve Kültür Sitesi nde gerçekleflecek. "Kentsel Kalite" için söylenecek sözü olan herkesin kat l m na aç k olan buluflmada, yerli ve yabanc konuflmac lar n kat l m ile düzenlenecek konferans ve panellerin yan s ra, fiziksel çevrenin niteli inin iyilefltirilmesine katk sa layan kifli ve kurumlar ArkiPARC ödülleri için yar flacak. santralistanbul da Gerilimli S n rlar Aura Seikkula n n küratörlü ünde, befl ça dafl sanatç n n kat l m yla gerçekleflen Gerimli S n rlar sergisi, 30 Ekim 2008 tarihine kadar santralistanbul Ana Galeri, 2. katta sanatseverlerle buluflmaya devam ediyor. Saskia Holmkvist, Sini Pelkki, Jussi Puikkonen, Carrie Schneider ve Sauli Sirviö nün foto raf ve video enstalasyon ifllerinden oluflan Gerilimli S n rlar sergisi, birbirine derinden ba l olan bölge ve bask nl k temalar üzerinde duruyor. Tasar m Kültürü ve Yönetimi 10. Y l nda stanbul Bilgi Üniversitesi'nin iki y l süren ön çal flmalar sonucunda, 1999 y l nda do an Tasar m Kültürü ve Yönetimi Sertifika Program 10. y l na etkinliklerle bafll yor. Program, teorisyen ve uygulamac lardan oluflan bir kadroyla tasar m ile iliflkili her alan n n, hem kültür hem de yönetim taraf nda çal fl yor ve bu alanda dünyan n en önemli lisansüstü okullar ndan biri olan Domus Academy ile iflbirli i yap yor. ç Mimarl k Sempozyumu çmimarl k alan nda yaflanan geliflmeleri çok boyutlu ortak bir platformda toplayarak tart flmaya açmak, mesleki ve akademik anlamda bilgi paylafl m n güçlendirerek desteklemek amac ile Ekim 2008'den bafllayarak iki y lda bir düzenlenmesi planlanan "Ulusal çmimarl k Sempozyumlar "n n ilki, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, ç Mimarl k Bölümü taraf ndan Ekim 2008 tarihlerinde M.S.G.S.Ü. Oditoryumunda gerçeklefltirilecek. Temas "Mekan Tasar m nda Gelece e Yönelik Yaklafl mlar" olarak belirlenen sempozyumun ana tema kapsam nda; teknoloji, estetik, malzeme, kuram ve sürdürülebilirlik alt bafll klar n içeren konularda çal flma ve görüfllerini paylaflmak üzere, ilgili disiplinlerde faaliyet gösteren akademik ve profesyonel tüm meslek insanlar, bildiri ve projeleri ile sempozyumda yer alacaklar. Shoe-Art stanbul 2008: Sanat Ayaklan yor 1 Eylül / 30 Ekim 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek olan Shoe- Art stanbul kapsam nda, Türkiye' nin önde gelen sanatç lar, önemli tasar mc lar ve ünlü kiflileri "dev ayakkab " heykellerine, kendi renk ve bak fl aç lar yla hayat verecek. Bu eflsiz tasar mlar stanbul'un en seçkin ve en canl noktalar nda 2 ay boyunca sergilenecek. Etkinlik sonunda "ayakkab lar" aç k art rmayla sat lacak ve müzayededen elde edilecek gelir yard m derneklerine ve vak flara ba fllanacak. 7

8 PROF L Kaostan lham Alan Mimar REM KOOLHAAS 8

9 Rem Koolhas düflünmenin baflar n n büyük k sm oldu unu daha hiç bina infla etmeden üne kavuflarak ispatlad. Rem Koolhaas 1944 y l nda Rotterdam da dünyaya geldi. Babas bir sinema okulunun yöneticisi ve sanat elefltirmeniydi. Babas n n Endonezya Hükümeti taraf ndan davet edilmesi üzerine, sekiz yafl ndayken bu egzotik ve tropikal ülkeye tafl nd. Tam dört y l bu ülkede yaflad. Kariyerine ilk olarak Haagse Post gazetesinde muhabir olarak bafllad. Daha sonra önce Hollanda da ard ndan da Hollywood ta senaryo yazarl yapt. Daha sonra ald radikal kararla 1968 y l nda Architectural Assosiation da mimarl k e itimine bafllad y l nda burs kazanarak Amerika da e itim flans yakalad. New York ta yaflad s rada flehir için bir retroaktif manifesto niteli i tafl yan Delirious New York kitab n yazd. Bu kitap k sa süre içinde klasik mimarl k kitaplar aras na girdi Koolhaas, daha hiç bina infla etmeden mimarl k dünyas nda üne kavuflmufl oldu. LK fi RKET OMA Koolhaas 1975 y l nda Madelon Vriesendorp, Elia ve Zoe Zenghelis ile birlikte ilk flirketi olan OMA y kurdu. fiirketin temel amac, modern binalar tasarlamakt y l nda Den Haag Parlementosu Ek Binas için aç lan yar flmaya kat lan ekip, yar flmay kazand. Bu binay tasarlad ktan sonra da Amsterdam da IJ-Plein toplu konut projesini tasarlad. 9

10 PROF L Çizgilerinde kaostan etkilenen, kaosa hayran olan mimar, kendi düzen anlay fl n binalar na yans t r. ÜNLÜ PROJELER Dutch House, La Villa dall Lava, Netherlands Dance Theatre, Koolhas n Avrupa da üne kavuflmas n sa layan projelerden sadece birkaç d r. Mimar n güncel projeleri aras nda da önemli yap tlar bulunuyor. San Francisco daki Prada binas, Seattle daki Seattle Halk Kütüphanesi, Berlin deki Hollanda Konsoloslu u bunlara birkaç örnek. Koolhaas n Pekin deki CCTV binas tam 500 bin metrekare üzerinde yer al yor. Sarmal fleklinde, ilginç bir dönüfle ve görüntüye sahip bina, tam bir mühendislik harikas olarak nitelendirilebilir. Bu bina sayesinde, genelde iki boyutlu olan gökdelenlere üçüncü bir boyut eklenmifltir. GAZETEC -M MAR Gazetecilik ve mimarl k her ne kadar iki çok farkl meslek olarak alg lansa da Koolhaas ortak bir nokta ç karmay baflarm fl. ki meslekte de k sa sürede, hiç bilmedi iniz konular kavraman z gerekir, diyen mimar bir binan n yap m süreci çok uzun oldu undan dolay hayattaki baz kültürel olaylar kaç rd n düflünüyor. Bu nedenle de mimarl k d fl nda da çal flmalar n devam ettiriyor, s k s k yaz yaz yor. Çizgilerinde kaostan etkilenen, kaosa hayran olan mimar, kendi düzen anlay fl n binalar na yans t yor. Prameium Imperiale ve Pritzker gibi çok ünlü ödüllere de sahip olan mimar n birçok özgün sergisi de bulunmaktad r. 10

11

12 RÖPORTAJ Vedat Korkmaz Evi SERTER KARATABAN: Önemli olan ruhun ortaya ç kar lmas Projelerin tamam nda öncelikle bir ruh ortaya ç kar yoruz. Siz bu ruh kelimesinin yerine fikir, konsept ne isterseniz diyebilirsiniz. Benim için önemli olan aflama bu ruhun ortaya ç kar lmas d r. Bunun program, müflteri istekleri, mevzuatlarla hiç ilgisi yoktur. Burada yarat c l k vard r. Bütün mimarl k orada bafllar ve biter. Gerisi bilginizin ve estetik anlay fl n z n yans mas d r. 12

13 Serter Karataban son günlerde ad n s kça duymaya bafllad m z mimarlardan y l nda kurdu u Fores Mimarl k da çal flmalar n Y. Mimar Dr. Nihat Gök ile birlikte sürdüren Karataban, ilginç ve s ra d fl projeleriyle gündeme geliyor. Ticari mekanlarda fonksiyon kadar, tasar m n da önemine inanan ve bu dengeyi projelerine yans tan Karataban sorular m z yan tlad. Yaflad m z binalardan, kulland m z gereçlere kadar, tasar m n geldi i nokta ve önemini, nas l de erlendiriyorsunuz? Tasar m alan nda dünyada ve Türkiye de gelinen noktalar aras nda da ciddi fark oldu u bir gerçek. Özellikle endüstriyel tasar m Türkiye de henüz yeterince anlafl labilmifl de il. Mimari tasar ma gelirsek, bugün Türkiye de iyi binalar yap l yor. Bu binalar özellikle bat da olan bitenden çokça etkilenmifl, kabuk tasar mlar ile ön plana ç kan binalar. Yap lanlar elefltirmek ya da yermek için söylemiyorum çünkü Japon mimarlar da geçti imiz yüzy l n ortalar nda formlar, do ay hatta daha da ileri giderek yap lar taklit ederek mimarl k alan nda ilerlemeye bafllad lar. Be enilir ya da be enilmez bugün geldikleri nokta önemlidir. Türkiye bence bugün bu aflamalardan geçmektedir. Ancak herfleyde oldu u gibi bizler bu geçiflleri çok h zl yafl yoruz. Özellikle 1950 lerden sonra yaflanmaya bafllayan ve günümüze kadar gelen mimars z binalar n yaratt kirlilik, korkar m ki önümüzdeki elli sene içinde mimarl binalar n ortaya ç karaca kirlili in yan nda önemsiz kalacak. Mimaride tasar m n s n rlar hangi noktaya kadar geniflliyor ve sizce nereye kadar gidecek? Mimaride tasar m n s n rlar diye birfleyden söz etmek zor. Asl nda eskiden çok daha genifl s n rlar içerisinde mimarl k yap l rken, bugün bu alan daralm fl durumda. Özellikle Türkiye de baz üreticilerle, kendilerini mimarl a hizmet eder gibi gösteren tekelci bir tak m mimarl k organizasyonlar gerçek anlamda mimarl n geliflmesine, ilerlemesine ket vuruyor. Türkiye de mimari kültürden parlementoda dahi söz edilmezken bunun halka inmesi zaten imkans z. Böyle de olunca s n rlar n geniflletmek diye birfleyden söz etmek de yanl fl oluyor. Ancak bu soruyu teknoloji tabanl olarak sorduysan z, geçilen aç kl klar, kullan lan malzemeler, yap lan bina otomasyonlar ele al nd nda teknoloji ve insan n hayal gücü nereye kadar gidebilirse mimari de oraya gidecektir. Dünyada çokça karfl laflt m z fakat ülkemizde pek de hofl zaz Apartman karfl lanmayan deneysel mimari zaten bunlar araflt rmakta ve gelifltirmekte. Türkiye de bir mimari proje uygulanamazsa ya da uygulansa dahi kullan lamazsa iyi bir mimari proje say lmaz ve do ruluk pay da vard r. Yapt n z çal flmalar içinde flu ana kadar, sizi en çok tatmin eden, en be endi iniz proje hangisi oldu? Bu projenin sizi etkileyen aflama ve detaylar n biraz anlat r m s n z? Her projenin kendine özgü bir hikayesi var. Ben çal flt m projelerle duygusal bir ba kuruyorum. Çok zor, karmafl k ve enteresan bir program olan Vedat Korkmaz evi için herhalde 6 ay tasar m yap ld büroda. Ancak proje bitti inde ben bu evi niye kendim için tasarlamad m dedim. Bunlar n d fl nda Ünimar Uluslararas Nakliyat Firmas için yapt m iç mekan ve bir ifl merkezi projesi, Cumhuriyetköy de yapt m ofis, showroom ve lojmandan oluflan 3 ayr bina ve Baflar Holding için haz rlanan heliport projesi be endi im projelerdendir. Bu aralar yapmakta oldu umuz Kurukahveci Mehmet Efendi Müzesi projesi konu olarak, firma olarak, firma sahipleri olarak bakt mda çal flmaktan çok keyif ald m bir proje. Biz büro olarak fonksiyonu ön planda tutan bir büroyuz. Genel olarak çok iddial bir insan de ilimdir ancak, flunu görüyorum ki bizim yapt m z binalar n, mekanlar n çözümlerine eflde er kalitede çözüm getiren mimari büro bugün Türkiye de birkaç taneden daha fazla de il. Daha güzel demiyorum, dikkat ederseniz, mimari çözüm kalitesinden bahsediyorum. 13

14 RÖPORTAJ Mimar olarak örnek ald m tek insan flu anda beraber çal flma flans na sahip oldu um Nihat Gök. En spesifik mesleki hedefiniz nedir? Kiflisel olarak söyleyebilirim ki, mimar olarak ö renmemin bir sonu olmayacak, ancak bu süreci dolu dolu yaflamak ve ö rendiklerimi bu mesle e gerçekten gönül veren baflkalar na aktarabilmek hedeflerimden bir tanesi. fiahsi olarak bir çok toplum yarar projede bulunuyorum fakat kurumsal olarak henüz erken. leride firmam n önder olaca, özellikle Türk kültürünün ve dilinin korunmas ve yaflat lmas konular nda çal flmalar yapmak istiyorum. Mimar olarak örnek ald m tek insan flu anda beraber çal flma flans na sahip oldu um Nihat Gök. Onunla birlikte inan yorum ki zaten her zaman yapmaktan keyif ald m z projelerimiz olacak. Bu projelerin, sahiplerine, kullan c lar na, topluma karfl e itsel bir görevi oldu unu düflünüyorum. Tüm projeleri de bu bak fl aç s yla ele al yoruz. Kurumsal olarak bir di er hedefimiz de, ayaklar yerel basan büyük bir organizasyona sahip olabilmek. Globalleflmenin getirdi i gerçeklik do rultusunda, her alanda farkl laflmak önem kazan yor. Mimaride sizin farkl laflt n z veya farkl laflmaya yöneldi iniz noktalar neler? Bu daima söylenir ancak, biz daha çok kurumsal müflterilerimizle baflar l olabiliyoruz, çünkü beklentilerinden daima fazlas n alabiliyorlar. 7-8 y ld r iliflkimizin devam etti i birçok müflterimiz var. Portföyümüzün birço unu Nestle, Fhp Vileda, Lafarge, Firmenich, Midship, ZTE Çin Halk Cumhuriyeti Telekom, SMS2 Timing gibi çok uluslu ya da uluslaras firmalar ve Baflar Holding, Ünimar Uluslararas Nakliyat, Polaris Denizcilik, Arkas-Emes Bulk Denizcilik, Akbaflo lu Holding, BMS Holding, Alt n Kablo, Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumlar gibi Türkiyede önde gelen firmalar oluflturuyor. Öncelikle hepsini dinliyor, anl yor ve sorunlar na en uygun çözümü getirirken, vizyonlar na uygun tasar mlar yap yoruz ve iliflkimiz mütemadiyen devam ediyor. Hiçbir firmaya sadece bir kez tasar m ya da uygulama yapmad m z n fark nday z. Genelde bu tip kurumlar taraf ndan tercih edilmemizin bir di er sebebi de çok h zl olmam z. Günümüzde, özellikle kurumlara hitab ediyorsan z, süratli olmal s n z, fakat bu sürat, hizmet etti iniz firmalara maliyet ya da düflük kalite olarak yans mamal. Tasar m aç s ndan yurtd fl nda ve/veya Türkiye'de sizi en çok etkileyen mimari projeler hangileri? Ben bunu spesifik bir bina için de il de bir mimari yaklafl m ve mimar olarak yan tlarsam e er, dünyada Richard Rogers, Werner Sobek, Jean Nouvel, Peter Zumthor, Herzog&de Meuron ortakl n be eniyorum. Ö renciyken Alvaro Siza dan çok etkilenmifltim. Mimar Sinan n tüm yap lar n ve Gaudinin tüm eserlerini be eniyorum ve ikisine de hayran m. Türkiyede günümüzde yap lan binalardan Vay be! dedi im bir bina henüz yok. Ancak Türkiye de de sayg duydu um ve izledi im mimarlar var. Cafer Bozkurt, Boran Ekinci, bunlardan birkaç. "Bunu mutlaka ben yapmal y m" dedi iniz bir "hayal-projeniz" var m? Her projemi büyük bir mutlulukla yap yorum ancak, y llard r zaman zaman alevlenen büyük bir kütüphane yapma hayalim var. On milyon kitaptan az olmayacak büyük bir merkez. Ciddi olarak yapt m çal flmalar var bu konuda. Mu la Valili i ve Mu la Belediyesi için bir araflt rma projesi de haz rlam flt m ancak, çeflitli sebeplerden bu proje flimdilik ask da. Umar m bir gün bu hayalimi de gerçeklefltiririm. 14

15

16 PROF L Çin Bankas Kulesi, Pritzker Mimarl k Ödülü kazanan Ieoh Ming Pei in en bilindik yap tlar ndan birisi... 16

17 Yüksek modernist mimarl n son uzman IEOH MING PEI Müzelerden gökdelenlere, okul binalar ndan kütüphanelere kadar 100 ün üzerinde önemli yap t bulunan Ieoh Ming Pei için Amerikan mimarisinde bir fenomen, bir tart fl lmaz deha diyebiliriz Pritzker Mimarl k Ödülü kazanan Ieoh Ming Pei, 20. yüzy l n en baflar l mimarlar aras nda gösteriliyor. Daha çok isminin bafl harfleriyle, I. M. Pei olarak an lan Çinli-Amerikal mimar n en sevdi i malzemeler kayaç, beton, cam ve çeliktir. Çevreye duyarl yap tlar yla dikkat çeken mimar, yüksek modernist mimarl n en son uzman olarak an l yor. 26 Nisan 1917 y l nda Çin in Guandong eyaletinde dünyaya gelen Pei nin ailesi 15. yüzy ldan itibaren hep Jiangsu eyaletinin Suju kentinde yaflam fl. Bankac olan babas, bir dönem Çin Bankas n n yönetmenli ini yapm fl, ard ndan da Central Bank of China n n baflkanl k koltu una geçmifl. Ailesinin Hong Kong a tafl nmas yla birlikte Pei de buraya yerleflmifl ve orta okula kadar burada yaflam fl. Sonras n da ise babas n n görevi nedeniyle fiangay n yolunu tutmufl. EV, DÜNYA M RASI L STES NDE Pei nin ailesinden kalan konutu Suju da meflhur bir bahçe. Öyle ki Dünya Miras Listesi nde Suju nun Geleneksel Bahçesi olarak listelenmifl. Aslan Orman Bahçesi ismini tafl yan evde birçok su havuzu ve heykel mevcut. Zaten çevreye duyarl 17

18 PROF L yap tlar yapan ve çal flt mimarlara ilk olarak ne kadar yeflil olup olmad klar n soran Pei, binalar n do a ile nas l bütünlefltiklerinden yak ndan ilgileniyor. Ve s k s k eserlerinde fl k ve gölge oyunlar kullan yor. Pei, ilk e itimini Hong Kong un St Paul Koleji nde alm fl ard ndan da Amerika n n yolunu tutmufl. Pennsylvania Üniversitesi nde mimarl k okuyan Pei, daha sonra ö renimine fianghay daki St. John Üniversitesi nde devam etti y l nda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü nden B.A mimarl k diplomas ald. Her zaman projeleri ve üstün zekas yla dikkat çeken Pei, Harvard Tasar m Okulu nda okuduktan sonra da Princeton da Milli Korunma Araflt rma Komitesi ne üye oldu ve 1954 y l nda Amerika Birleflik Devleti vatandafl oldu. HER DA M SADE VE YARATICI Pei yi kariyeri boyunca birlikte çal flt tüm mimarlar hayranl kla anlat rken onu, mimarisinin insanl k d fl bir geometriye tapmas yla elefltirenler de oldu, sanat n güçlülere hizmet amaçl yozlaflt rd n söyleyenler de. Ama onun çizgileri her daim sade ve yarat c bir duyarl l a sahip oldu. Washington da National Gallery e yapt ilave yap, flimdiden klasik yap tlar aras na girmeyi baflard bile. John F. Kennedy Kütüphanesi, Çin Bankas Kulesi, Paris teki Louvre Piramiti Pei nin en bilindik yap tlar ndan sadece birkaç d r. 18

19

20 RÖPORTAJ Schneider Electric Pazarlama Direktörü U UR OKTAR Biz Enerji Uzman y z... Bizim temel hedefimiz, müflterilerimizin daha rekabetçi çözümlere, konfor, güvenlik ve kaliteden ödün vermeden ulaflmalar n sa lamak ve onlar bu yönde destekleyen ürün ve hizmetler sunmak. Dünyada artan enerji taleplerini karfl lamak için yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan lmas yoluna gidiliyor. Ancak bunun da tek bafl na çözüm olmad n biliyoruz. Bu konuda bize neler söyleyebilirsiniz? En önemli yenilenebilir enerji kaynaklar su, günefl, rüzgar ve jeotermal enerjidir. Bunlardan çeflitli oranlarda Türkiye'de de faydalan lmakta ve baz lar için önemli yat r mlar söz konusu. Bu enerji kaynaklar n n karbon at n n olmamas ve çevre dostu olmas, son y llardaki düzenlemelerle birlikte yat r mc lar n bu konulara e ilmesini sa lam flt r. Özellikle su ve rüzgar konusunda h zla devam eden yat r mlar var. Dünyada rüzgar enerjisi üretimi son 10 y lda 10 kattan fazla artm fl ve MW'a ulaflm fl, önümüzdeki 3 y lda da 2 kat daha artaca ve MW'a ulaflaca tahmin ediliyor. Türkiye'de de 1998 y l nda bafllayan ve 2006 y l na kadar sessizli e bürünen sektörde, bugüne kadar yap lan yat r mlar n toplam 250 MW. Dünya ile k yasland nda bu rakam, oldukça düflük ve biz bu konuda henüz daha yolun bafl nday z. Almanya bu konuda Avrupa'da lider ve toplam MW güce ulaflm fl, listenin sonundaki Yunanistan' n yat r mlar ise 750 MW civar nda. Günefl enerjisi kullan m bak m ndan f rsatlar sunan ülkemizde de henüz endüstriyel anlamda büyük yat r mlar bafllam fl de il. Bu konuda ise teknolojinin biraz daha geliflmesini beklemek durumunda gibiyiz, çünkü yat r m geri dönüfl h z çok yavafl ve yat r m maliyetleri hala çok yüksek. Yine de yenilenebilir enerjiler önümüzdeki dönemde h zl bir art fl trendi gösterece e benziyor. Özellikle geleneksel yak tlar n k tlaflmas, enerji talebinin ve birim maliyetlerin artmas karfl s nda çok fazla alternatif yok. Nükleer enerji ise hala çok tart fl lan bir konu ve her iki görüflünde taraflar n n kendilerine göre do ru aç klamalar var. Yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan m n n yayg nlaflmas n desteklemeliyiz. Baz ülkelerde, konut sahibi, evinde kulland elektrik, komflusunun ki ile ayn hattan gelmesine ra men, tercih etti i kaynak çeflidini belirtiyor ve buna göre tariflendirme yap l yor. Seçti i kayna a göre (kömür, petrol, su, rüzgar vb) komflusundan farkl bir fatura birim fiyat ödüyor. Herkesin en ucuz kaynak alternatifini iflaretleyece ini düflünüyoruz ama çevre bilinci yüksek ülkelerde böyle bir uygulama var ve herkes en ucuz kayna iflaretlemeyebiliyor. Bir yandan enerji tasarrufu yap l rken, di er yandan enerjinin verimli kullan m yollar aran yor. Bu iki kritik konu aras ndaki temel fark nedir? Enerji maliyetlerinin artmas ve kaynaklar n k tl, bizi iki konuya odaklanmaya itiyor: Birincisi, daha az ve daha do ru flekilde enerji tüketmek (enerji verimlili i), ikincisi ise daha temiz ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek. Enerji üretim zincirinin en bafl nda harcanan 3 birim enerji, enerji kullan c s na gelene kadar 66% oran nda kay plara u rayarak 1 birim enerji olarak kullan m m za sunuluyor. Bu da demektir ki, e er biz enerji tüketimimizi 1 birim düflürürsek, 3 birim daha az enerji üretmemiz yeterli olacakt r. Yani tüketim zincirinin en 20

21 sonunda yap lacak verimlilik art fl, enerji üretimi dolay s yla maliyetler ve çevre konusunda oluflan bask y azaltmaya yard mc olacakt r. Enerji verimlili i ile ilgili tart flmalar ve bilinçlendirme çal flmalar n n, buna ba l olarak teknolojik geliflmelerin temelinde böyle bir gerçek var. Enerji verimlili i ile ilgili gerçekler yeterince biliniyor mu ve çözüm do ru yerlerde aran yor mu? Ne yaz k ki enerji verimlili i dendi inde akla genellikle daha az enerji tüketen cihazlar n kullan m geliyor. Ampul ve beyaz eflya sektörleri bu konuda en iyi iletiflimde bulunan sektörler. Halbuki daha do ru enerji tüketmekte enerji verimlili i anlam nda ciddi f rsatlar sunuyor. Örne in evde bir ampülü de ifltirdi inizde ve tasarruflu ampul takt n zda enerji verimlili i sa lam fl olursunuz, ama odadan veya evden ç kt n z halde o ampul yanmaya devam ediyorsa, yine de enerjiyi verimli kullan yor say lmazs n z. Ayn flekilde kliman n daha az enerji tüketenini kullanmak tek bafl na yeterli olmaz. As l tasarruf, ofisten ç kt n zda kliman n otomatik olarak saat ayarl bir flekilde devreden ç kmas ve siz ofise gelmeden 1 saat önce çal flmaya bafllamas n sa lamakt r. Bu anlamda konuyu aktif ve pasif enerji verimlili i fleklinde ikiye bölmek uygun olur. Pasif enerji verimlili i, tasarruflu ampul kullanmak, aktif enerji verimlili i de lamban n yanma saatlerini kontrol etmek anlam na gelecektir. Enerji verimlili i sa lamada ne gibi f rsatlar var? Kendimiz ve çevremiz için ne yapabiliriz? Pasif verimlilik konusunda bilgi sahibiyiz, özellikle bahsetti iniz aktif verimlilik konusunda ne yap labilir? Öncelikle ölçme, izleme, haberleflme, kontrol ve kumanda konular nda bilinçlendirme çal flmalar n n yap lmas gerekiyor. Biz Türkiye'nin farkl flehirlerinde son kullan c lara yönelik seminerler vererek, bu konuyla ilgili kanun ve yapt r mlar n, çözümlerin ve f rsatlar n daha iyi anlafl lmas için çaba sarf ediyoruz. Birebir toplant larla ve seminerlerle bu konunun gündemde olmas n ve endüstri çal flanlar taraf ndan da uygulanmas n sa lamaya çal fl yoruz. nan yoruz ki, her iflletmede, her evde, her binada yap labilecek pek çok fley var ve bunlara dikkat çekmeye çal fl yoruz. Bu konuda yay nlar ç kart yoruz. Her sektör çal flan n n da olaylara bu flekilde bakmas n sa lamaya çal fl yoruz. Asl nda çevremizde pek çok f rsat var: Gece çal flmayan bir süpermarkette, belli reyonlar n ayd nlatmalar gereksiz yere aç k m kal yor? Ya da daha az aç l p kapanan so utucular n daha düflük ayarda çal flmas sa lanabilir mi? Ofisinizi terk ederken kap dan kart n zla ç k fl yapt n zda merkezi sistem sizin oday boflaltt n z anlay p odan zla ilgili enerji sarfiyat yapan kaynaklar, ayd nlatma ve havaland rmay kapat yor mu? Ya da terk edilen bir toplant salonu, uzun süre hareket olmad n fark etti inde belli sistemleri devreden mi çkar yor? Fabrikan zda uzun süre boflta çal flan blower'lar, ürün hatlar m var? flletmenizdeki benzer hatlar aras nda enerji maliyetlerinde uçurumlar m var? Ya da belli sistemler sürekli enerji kesintisi mi yap yor? Bu durum üretim kayb na m neden oluyor? Bu sorular ço altabiliriz. Çevremize bu gözle bakarsak, problem olarak gördü ümüz pek çok konuda f rsatlar n bizi bekledi ini görebiliriz. Bu ve buna benzer pek çok konuda, biz enerji uzman oldu umuzu söylüyoruz ve tüm çözümlerimizi enerji verimlili i sa lamak üzere dizayn ediyoruz. Enerji verimlili i konusunda Schneider Electric olarak plan ve hedefleriniz neler? Schneider Electric'in ürün ve çözümleri daha çok aktif enerji verimlili i üzerine uzmanlaflm flt r. Arge yat r mlar n ve ürün gelifltirme çal flmalar yaparken hep enerji verimlili i ekseninden bak yoruz. Ölçmedi iniz birfleyi kontrol edemezsiniz ve yönetemezsiniz. Bu nedenle ölçüm yapan flebeke analizörlerinden bafllayarak, enerji scadas, birbiriyle haberleflen koruma ve kontrol cihazlar, motor yolvericiler, güç kalitesi çözümleri, ölçme ve haberleflme fonksiyonlar n tafl yan güç da t m ürünleri (kesiciler), iklimlendirme kontrolü, ev ve bina otomasyonu, endüstriyel otomasyon gibi baflka firmalarda birbirinden farkl düflünülen pek çok ürün ve çözümü entegre olarak müflterilerimize sunmay baflar yoruz. Bizi pek çok rakibimizden ay ran en önemli özellik, bunlar entegre olarak ve tek elden sunabiliyor olmam z. Bunlar n birlikte ve belli bir iflletme mant nda çal flabiliyor olmas, müflterilerimize enerjiyi verimli kullanmalar n sa layan entegre çözümler sunmam z sa l yor. Bizim temel hedefimiz, müflterilerimizin daha rekabetçi çözümlere, konfor, güvenlik ve kaliteden ödün vermeden ulaflmalar n sa lamak ve onlar bu yönde destekleyen ürün ve hizmetler sunmak. Stratejik planlar m z da bu hedef do rultusunda flekilleniyor. 21

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

r ö l y e f t a fl u s t a s

r ö l y e f t a fl u s t a s rölyef tafl ustas Süsleme, insan n varl yla bafllam fl, insanl n ve medeniyetlerin göstergesi olmufltur. nsanlar, bar nmak için inflaa ettikleri yap lar her zaman süslemifllerdir. Yap lar n geliflimi sadece

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Kale Banyo Zero 1 ADOLF BABEL

Kale Banyo Zero 1 ADOLF BABEL ZERO Collection Kale Banyo Zero 1 ADOLF BABEL Adolf Babel, 1980 yılından itibaren banyo malzemeleri ve özellikle akrilik küvet ve duş tekneleri tasarımına yöneldi. Bu çalışmaları takiben buhar banyoları,

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Kişiye Özel Hizmet. Üst Düzey Konfor

Kişiye Özel Hizmet. Üst Düzey Konfor Kişiye Özel Hizmet Üst Düzey Konfor İç mekanları sanat galerisi anlayışı ile şekillendirilen Samm Hotel 2010 yılında misafirlerini ağırlamaya başladı.ana teması sanatla iç içe konaklama üst düzey konfor

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı