Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m"

Transkript

1 Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal yaklafl yor, Türkiye Pasif Ev yap m na uygun co rafyaya sahip, Türkiye de turizmin kalbinin att yerdeyiz

2 Nisan - May s - Haziran 2011 ZOCAM Diyalog zocam Yay n Organ içindekiler Yay n türü Yerel, süreli, üç ayl k dergi zocam Ad na mtiyaz Sahibi A. Nuri Bulut Yay n Sorumlusu pek Seyhan Yay n Kurulu Fatih Öktem, pek Seyhan, Volkan Biçer, Betül K l ç Dan flman Dr. Kemal Gani Bayraktar Editör Demet fieker Akgünefl Multi Konfor Binalar s. 04 zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi zocam dan Haberler s. 08 zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal yaklafl yor Röportaj s. 10 Sürdürülebilir binalar için mimar ve mühendisler birlikte çal flmal Röportaj s. 14 Türkiye Pasif Ev yap m na uygun co rafyaya sahip Grafik Tasar m Emre Alptekin Yaz flma Adresi zocam Tic. San. A.fi. Dilovas Mevkii, Gebze/Kocaeli Tel: (0 262) Faks: (0 262) Yol Hikayeleri s. 16 Türkiye de turizmin kalbinin att yerdeyiz Röportaj s. 20 BEP Yönetmeli i yal t m n önünü açacak Yap m Selahattin P nar Cad. Cemal Sahir Sok. Polat fl Merkezi No: 29 Kat: 4-5 D: 45 Mecidiyeköy / stanbul Tel: Renk Ayr m ve Bask Scala Bas m Yay m Tan t m San. ve Tic. Ltd. fiti. Yeflilce Mah. Girne Cad. Dalg ç Sokak. No:3 4. Levent / stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) zocam dan Haberler s. 22 zocam Communication Stars n birincisi oldu zocam Kullananlar s. 26 Ramada Plaza Antalya Otel de zocam kalitesi Kiflisel Geliflim s. 30 Ekip çal flmas güven le baflar ya ulafl r

3 Bafllarken Multi Konfor Binalarda tasarrufun anahtar yal t m Dergimizin Nisan-May s-haziran say s nda, dünyada giderek say lar artan Multi Konfor Binalar konusunu ele ald k. Dergimizde ayr ca, düzenledi imiz Multi Konfor Binalar Buluflmas na genifl yer ay rd k. Keyifle okuyaca n z umuyorum. Y l n ikinci çeyre ini geride b rak rken, zocam ailesi olarak yine yo un günler geçiriyoruz. 20 Nisan da Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdik. Bu kez, Multi Konfor ile Enerji Etkin Yenileme ana bafll alt nda, binalarda renovasyon ile Multi Konfor a nas l ulafl laca konusuna de indik. Geçen y l oldu u gibi bu y l da, Multi Konfor Binalar Buluflmas na yurtd fl ndan de erli konuflmac lar m z kat ld lar. IG-Passive House Avusturya Yönetim Kurulu Üyesi ve Isover Avusturya n n Avusturya ve Do u Adriyatik Bölgesi Pazarlama Müdürü Robert Schild, Pasif Ev Teknolojisi-Herkes çin Bir F rsat bafll kl bir konuflma yapt. Multi Konfor Binalar n gereklili ine de inen Schild, kendi oturdu- u eviyle birlikte renove ettikleri eski binalarla ilgili örnekleri paylaflt. Di- er konuflmac m z, IF-Passivhaus ve Ökoenerji Kümelenme Üyesi Avusturyal Mimar Ingrid Domenig-Meisinger ise, Renovasyon ile Pasif Ev Düzeyine Eriflmede Konut ve Konutd fl Örnekler konulu bir sunum yaparak, renove ettikleri projelerle ilgili bilgi aktard. zocam olarak, iki y ld r Multi Konfor Binalar üzerine çeflitli çal flmalar gerçeklefltiriyoruz. Ülkemizde Pasif Evlerin ilk örneklerini yap yoruz. Dünyada Pasif Evlerin say s h zla artarken, bu konuda ülkemizdeki çal flmalar n da h zland r lmas gerekti ini düflünüyorum. Multi Konfor Binalarda uyulmas gereken befl temel prensibin ilki ve en önemlisi s yal t m d r. Kesintisiz ve yüksek kal nl kta s yal t m, enerji tasarrufu sa lar ve yap da oluflabilecek hasar önleyerek binan n ömrünü uzat r. Ülkemizdeki binalar n sadece s yal t m yla y ll k enerji harcamalar nda en az 8,5 milyar dolar tasarruf edilebilecekken, bu oran Pasif Evlerde kat ve kat artar. Y l n ikinci çeyre inde yapt m z faaliyetler bununla s n rl de il. Enerji verimlili ine dikkat çekmek için FSAK ( stanbul Foto raf Sinema Amatörleri Derne i) ile birlikte Enerji K Bak fl isimli sergiyi düzenledik. Serginin aç l - fl n, de erli kat l mc larla birlikte, 14 Haziran da stanbul Modern Sanatlar Galerisi nde gerçeklefltirdik. Sergide, enerji verimlili i konusuna sanatç bak fl yla yaklaflmay amaçlad k. Bu do rultuda pek çok ünlü ismin katk - da bulundu u sergide, enerji verimlili i temas n iflleyen 100 den fazla foto raf ve bu foto raflardan yola ç k larak yaz lan metinler yer al yor. Sanatseverlerden yo un ilgi gören sergiyi, Türkiye nin çeflitli illerine tafl may planl yoruz. Enerji verimlili iyle ilgili çal flmalar m z bundan sonra da devam edecek. Yine bu dönem içinde, gelenekselleflen Yal t m Yar flmas n n 11. sini sonuçland rd k. Konusu, yüksek binalarda enerji etkin yap kavram na yarat c yaklafl mlar getirilmesi olarak belirlenen yar flmada, 4 baflar l projeyi ödüllendirdik. Ayr ca bu y l dereceye giren projeler Çek Cumhuriyeti nin baflkenti Prag da düzenlenen Isover Multi Konfor Binalar Ö renci Yar flmas na kat lma hakk kazand lar. 11. Yal t m Yar flmas nda üçüncü olan ö rencimiz, projesiyle Jüri Özel Ödülü ne lay k görüldü. Genç arkadafl m z n uluslararas etaptaki bu baflar s, zocam ailesi olarak bizleri çok mutlu etti ve gururland rd. Kendisini baflar s ndan ötürü kutluyor ve baflar lar n n daim olmas n diliyoruz. Bu dönemde zocam olarak da, bir uluslararas baflar ya imza att k. Saint-Gobain taraf ndan letiflim Gruplar aras nda her y l yap lan Communication Stars Yar flmas nda bu y l, Sosyal Medya Facebook profili uygulamas yla Büyük Ödül ün ve Ürün Kategorisinde de Sokak Bar naklar ile Özel Ödül ün sahibi olduk. 34 ülkeden 200 kat l mc n n yer ald - yar flmada elde etti imiz bu baflar bizi onurland rd. Çal flmay haz rlayan ajans m z Kompüter e ve çal flmada eme i geçen herkese teflekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra yapaca m z di er çal flmalarda da baflar l olaca m za inan yorum. Her y l oldu u gibi, bu y l da, Nisan-May s döneminde de erli bayilerimizle birlikte yurtd fl seyahatleri gerçeklefltirdik. Seyahatlerin ilki 4-12 Nisan tarihleri aras nda Güney Afrika yayd. Di er bayi seyahatimizi de, tarihi zenginli iyle ön plana ç kan Roma-Floransa ya gerçeklefltirdik. Bir sonraki y l yine birbirinden keyifli seyahatlerde bayilerimizle buluflmay arzu ediyoruz. Bütün bu haberlerin ayr nt lar n dergimizin yeni say s nda bulabilirsiniz. Multi Konfor Binalar konusunu ele ald m z bu say da; Saint-Gobain Isover Avusturya n n Avusturya ve Do u Adriyatik Bölgesi Pazarlama Müdürü ve IG-Passive House Avusturya Yönetim Kurulu Üyesi Robert Schild, Özye in Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü Prof. Dr. M. P nar Mengüç ve Günarda Proje Yönetimi-Araflt rma ve Dan flmanl k A.fi. Genel Müdürü ve Yüksek Mimar Erkan fiahmal ile görüfltük. Ayr ca Antalya Bay nd rl k ve skan Müdürü Mehmet Zeki Mirvelio lu ile Antalya daki BEP uygulamalar üzerine bir röportaj yapt k. Dergimizin Yol Hikayeleri bölümünde ise bu kez, Antalya, Burdur ve Isparta daki alt bayimizle yapt m z röportajlar bulacaks n z. Sevgi ve Sayg lar mla, A. Nuri Bulut Genel Müdür

4 04 Multi Konfor Binalar zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi zocam, Pasif Ev prensiplerini temel alarak gelifltirilen Multi Konfor Binalar n ülkemizde de uygulanmas amac yla iki y ld r çal flmalar n sürdürüyor. Bu kapsamda Multi Konfor Binalar Buluflmas Konferans n n ikincisini gerçeklefltirdi. Konferansa yurtd fl ndan kat lan, alan nda uzman konuflmac lar, kat l mc larla deneyimlerini paylaflt lar. zocam, Pasif Ev prensiplerini temel alarak gelifltirilen Multi Konfor Binalar n ülkemizde yayg nlaflt r lmas ve uygulanmas amac yla, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini, 20 Nisan Çarflamba günü Yap Endüstri Merkezi nde (YEM) gerçeklefltirdi. Geçen y l konutlarda Multi Konfor kavram n ele alan konferansta bu y l ise, Multi Konfor ile Enerji Etkin Yenileme ana bafll alt nda; binalarda renovasyon ile Multi Konfor a nas l ulafl laca konusuna de inildi. Konferansta, IG-Passive House Avusturya Yönetim Kurulu Üyesi ve Isover Avusturya n n Avusturya ve Do u Adriyatik Bölgesi Pazarlama Müdürü Robert Schild ve IF-Passivhaus ve Oekoenergie-Cluster Üyesi Avusturyal Mimar Ingrid Domenig-Meisinger sektör temsilcilerine deneyimlerini aktard. Geçen y l 450 nin üzerindeki sektör temsilcisinin kat ld konferansla, enerji kullan m n en aza düflüren sistemleri ve yap lm fl örnekleri yap ve yal t m sektörü çal - flanlar, mimarlar, makina mühendisleri, ilgili bölümlerde okuyan üniversite ö rencileri ve ö retim görevlileriyle paylaflmak amaçlan yor. Bulut: Yüzde 90 tasarruf etmek mümkün zocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut Konferans n aç l fl konuflmas n zocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut yapt. Bulut, konuflmas - n n bafl nda, konferansla, günümüzde tükenen enerji kaynaklar, do aya yap lan zararl sal mlar ve gelecek kuflaklara aktar lamayan çevre için al nmas gereken önlemleri paylaflmay amaçlad klar n söyledi. Multi Konfor Binalar, Tam yal - t ml, s tma ve so utma enerji ihtiyac çok düflük, akustik konforlu ve yang na karfl güvenli flekilde planlanm fl binalar olarak tan mlayan Bulut, toplumlar n bilinçlenmesi ve artan duyarl - l kla birlikte bu binalar n say s n n h zla artt n ifade etti. Bulut, Multi Konfor Binalarda uyulmas gereken befl temel prensibin ilki ve en önemlisinin s yal t m oldu unu, kesintisiz ve yüksek kal nl kta s yal t m n n, enerji tasarrufu sa lad - n ve yap da oluflabilecek hasar önleyerek binan n ömrünü uzatt n belirtti. Multi Konfor Binalarda enerji kullan m n n 15 kwh/metrekare ile s n rland r ld n söyleyen Bulut, s tma ihtiyac n n yüzde 90 azald n ve çok yüksek enerji tasarrufu sa land n dile getirdi. Bulut, 2008 y l verilerine göre Türkiye de konut ve hizmet binalar n n toplam enerji tüketimindeki pay n n yüzde 36, konutlar n y ll k sal m n n ise en az 45 milyon ton karbondioksit eflde eri oldu unun alt n çizdi. Binalar n multi konfor flartlar na uygun olarak yenilenmesi durumunda ise y ll k sal m n en az 40 milyon ton karbondioksit eflde eri azaltma potansiyeli oldu unu ifade etti. Ülkemizdeki mevcut binalar n sadece s yal t m yla y ll k enerji harcamalar nda en az 8,5 milyar dolar tasarruf edilebilece ini belirten Bulut, binalar n Multi Konfor Binalar olarak tasarlanmas durumunda ise tasarrufun kat kat artaca n ekledi. Schild: Avusturya daki evlerin yüzde 25 i Pasif Ev Bulut tan sonra söz alan Robert Schild, Pasif Ev Teknolojisi-Herkes çin Bir F rsat bafll kl bir konuflma yapt. Konuflmas nda, Pasif Eve neden ihtiyaç duyuldu unu anlatan Schild, fosil yak tlar n tükenmekte oldu unu, yeni bir döneme geçmek zorunda oldu umuzu ve bu nedenle de binalar n kompakt yap lmaya baflland n söyledi. Schild, pasif bir multi konfor binan n yap m n n zor olmad n dile getirdi: Alpler de dahil dünyan n her yerinde multi konfor bina yapabiliriz. Bu bir vizyon de il, bir gereklilik. AB nin 2020 ye kadar üye ülkelere evlerini s f r karbonlu yapma hedefi koydu unu belirten Schild, Avrupa da y ll k harcanan enerjinin yüzde 40 n n binalarda tüketildi ini, ancak Multi Konfor Binalarla enerji tüketiminin azalt labilece ini ifade etti. Schild konuflmas nda, 1970 lerde infla edilen eski bir binay nas l Pasif Ev haline getirdiklerini anlatt. Yenileme

5 Viyana da çok gürültülü bir konumda oldu unu söyleyen Schild, renovasyon sürecinin sonunda evin içindeki ses seviyesini 16 desibele düflürdüklerini, toplam 15 metreküplük yal t m malzemesi kulland klar n dile getirdi. Schild konuflmas n n sonunda, Art k daha konforlu yafl yorum dedi ve kat l mc lar yapt klar çal flmalar görmeleri için evine davet etti. Domenig-Meisinger: En ucuz enerji kullanmad m z enerjidir IG-Passive House Avusturya Yönetim Kurulu Üyesi ve Isover Avusturya n n Avusturya ve Do u Adriyatik Bölgesi Pazarlama Müdürü Robert Schild çal flmalar sonunda evin y ll k s nma maliyetini 2 bin 700 Euro dan, 200 Euro ya düflürdüklerini belirtti. Avusturya da evlerin yüzde 25 inin Pasif Ev haline getirildi ini söyleyen Schild, Art k insanlar daha bilinçliler. Gelecek için ortak bir yaklafl m belirlemek zorunday z. Binalar konforlu flekilde yenilemeliyiz dedi. Domenig-Meisinger: sraf etmezsek, yeniden üretmemiz gerekmeyecek Schild in ard ndan Ingrid Domenig-Meisinger, Renovasyon ile Pasif Ev Düzeyine Eriflmede Konut ve Konutd fl Örnekleri konulu bir konuflma yapt. Domenig-Meisinger, 1950 y l nda infla edilen eski bir binay nas l Pasif Ev haline getirdiklerini foto raflar eflli inde anlatt. Projenin, Avusturya da Pasif Eve dönüfltürülen ilk çok katl bina oldu unu belirten Domenig-Meisinger, Kirac lar binada yaflarken yenileme çal flmalar n yapt k. Onlar rahats z etmeden çal flmaya özen gösterdik. Bu nedenle prefabrik yap lardan yararland k dedi. Domenig-Meisinger, binan n d fl nda bal pete i formunda günefl enerjisinden yararlanan bir sistem kulland klar n ve çat da 40 cm lik yal t m malzemesi tercih ettiklerini ifade etti. Çal flmalar sonunda bir dairenin 50 Euro olan ayl k s tma maliyetini, 4,7 Euro ya düflürdüklerini belirten Domenig- Meisinger, Enerjiyi israf etmezsek, yeniden üretmeye ihtiyaç duymay z dedi. Domenig- Meisinger, bir köy okulunda gerçeklefltirdikleri uygulamay anlatt. Schild: Art k daha konforlu yafl yorum Konferans n ikinci bölümünde Schild, kendi oturdu u evin renovasyon sürecini anlatt. fle önce kendi evimizden bafllamam z gerekir diyen Schild, binada oturan komflular bu sürece kat lmak istemedikleri için kendi evini içten yal tt n ifade etti. Schild, evinde yapt klar uygulamay s rayla anlatt ve çal flmalar sonunda çok iyi sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Evlerinin Domenig-Meisinger konuflmas n n ikinci bölümünde, bir süpermarketin infla edilmesi sürecinden söz etti. Is tma maliyeti çok fazla olan süpermarketin çok eski oldu u için y k larak yeniden yap ld n söyleyen Domenig-Meisinger, yerden s tma sistemi için süpermarketin yak n ndaki kuyudan s pompas ile yararland klar ve markette 30 cm lik yal t m malzemesi kulland klar bilgisini verdi. Domenig-Meisinger, renovasyon öncesinde süpermarketin y ll k s tma maliyetinin 5 bin 500 Euro oldu unu, renovasyon sonras nda hem s tma hem de so- utma maliyetini bin 94 Euro ya düflürdüklerini belirtti. Eskiden petrol kullan yorduk. Ancak bu sistemle bir gelecek söz konusu de il. Olas l klar düflünmemiz gerekiyor. En ucuz enerji, kullanmad m z enerjidir diyen Domenig-Meisinger konuflmas n noktalad. Türkiye de pasif evin ilk örneklerini yap yoruz Konferans n kapan fl konuflmas n yapan Bulut, zocam n iki y ld r Pasif Evler üzerine çal flt - n ve Türkiye de de bu konuda hamle yap lmas, çal flmalar n h zland r lmas gerekti ini dile getirdi. Bulut, Ülkemizde yal t m zaten çok önemli, ama Pasif Evlerin de h zla geliflmesi gerekiyor. Bu konudaki ilk örnekleri yap yoruz. Umar m örnekler ço al r ve enerjide d fla ba- ml l ktan bir an önce kurtuluruz dedi. IF-Passivhaus ve Oekoenergie-Cluster Üyesi Avusturyal Mimar Ingrid Domenig-Meisinger

6 06 Multi Konfor Binalar Pasif Ev en iyi seçeneklerden biri Saint-Gobain Isover Avusturya n n Avusturya ve Do u Adriyatik Bölgesi Pazarlama Müdürü ve IG-Passive House Avusturya Yönetim Kurulu Üyesi Robert Schild, Enerji fiyatlar n n h zla yükseldi i günümüzde, Pasif Ev en iyi seçeneklerden biri diyor. Pasif Ev konseptini, dünyaya uyarlaman n temelinin, verimli yal t m malzemelerini kullanmaya dayand n dile getiriyor. Robert Schild Her türlü bina ve mevsim koflullar nda uygulanabilen Pasif Evler, yüzde 90 a varan enerji tasarrufu sa l yor. Pasif Ev standard na sahip yap lar, yaz-k fl evin s cakl n sabitleyerek konforlu bir yaflam sunuyor. Evi havaland rmaya gerek duymadan evde her zaman temiz hava oluyor. Ekonomik, ekolojik ve sosyal pek çok yarar olan Pasif Evler, dünyada h zla yay l yor. Bu konuda öncü ülkelerden olan Avusturya da, evlerin yüzde 25 i Pasif Evlerden olufluyor. Saint-Gobain Isover Avusturya n n Avusturya ve Do u Adriyatik Bölgesi Pazarlama Müdürü ve IG-Passive House Avusturya Yönetim Kurulu Üyesi Robert Schild, yüzde 25 in büyük baflar oldu- unu ve ülkede çal flmalar n devam etti ini söylüyor. Küresel s nma ve enerji s k nt s n n küresel bir gerçek oldu unu dile getiren Schild, bu noktada Pasif Evlerin bir gereklilik oldu unu ifade ediyor. Schild, bir toplumun refah n n enerjiye olan eriflimine ba l oldu unu, zocam n inflaat sektörünün ihtiyaç duydu u tüm çözümlere sahip oldu unu ve Türkiye de tüm konut ve konut d fl binalarda çal flmalara bafllayabileceklerini belirtiyor. IG-Passive House Avusturya ve Isover olarak Pasif Evler üzerine gerçeklefltirdi iniz çal flmalarla ilgili bilgi verir misiniz? zocam ile birlikte ne tür çal flmalar yürütüyorsunuz? Kifli bafl na tamamlanm fl Pasif Ev say s en fazla olan ülke Avusturya. Bunda, Avusturya daki insanlar n ve IG-Passive House gibi kurulufllar n at l m n n etkisi var. Ayr ca yat r mc lar, bölgesel ve federal devletin alt sistemleri taraf ndan destekleniyor. Bu durum Avusturya y fosil enerji ithalat ndan ba ms z k l yor.

7 zocam daki çal flma arkadafllar mla uzun süreli samimi bir arkadafll k iliflkim var. Ayr ca zocam ile profesyonelli ime ilham kayna olan kazançl bir iflbirli imiz söz konusu. Multi Konfor Binalar Buluflmas nda, Avusturya da evlerin yüzde 25 inin pasif ev oldu unu söylemifltiniz. Bundan sonraki süreçte Pasif Eve ilginin daha fazla artaca n düflünüyor musunuz? Avusturyal lar n e ilimi ne yönde? Bugün Avusturya daki evlerin yüzde 25 i yeni infla edilmifl, Pasif Ev seviyesinde olan evlerden olufluyor. Bu, büyük baflar. Bu konuda çal flmalar devam ediyor. Pasif Ev seviyesinde infla edilen konutlar sat fla ç kar ld ktan sonra bir hafta içinde sat l yor. Daha önce çok iyi yerleflime sahip baz apartmanlar, tüm potansiyel al c lara adil olunmas ad na çekiliflle sat ld. Pasif Evler, s tma ve so utma için çok az enerji tüketirken yüksek seviyede yaflam konforu sunuyor. Bu evler, masraf düflürme konusunda gerçekçi bir çözüm sundu u için büyük talep görüyor. Enerji fiyatlar n n h zla yükseldi i günümüzde, Pasif Ev en iyi seçeneklerden biri ye kadar yüzde 20 oran nda enerji tasarruf edilecek AB, 2020 ye kadar üye ülkelerin evlerini s - f r karbonlu hale getirmesi hedefini koydu. Bu hedefe ulafl labilece ini düflünüyor musunuz? Bunun için neler yap l yor? Bundan sonra yap lmas gerekenler neler? Binalar, enerji tüketiminin yüzde 40 ndan ve AB deki karbondioksit sal mlar n n yüzde 36 s ndan sorumludur. Binalar n enerji performans, AB nin iklim ve enerji hedeflerine ulaflmak için kilit noktad r. Bu hedeflere, 2020 y l - na kadar sera gaz sal m oran n yüzde 20 azaltma ve yüzde 20 enerji tasarruf etme dahildir. Binalar n enerji performans n artt rmak; iklim de iflikli iyle savaflma ve enerji güvenli- ini yükseltme ad na, düflük-masrafl bir çözüm olup özellikle inflaat sektöründe de yeni ifl f rsatlar do uruyor. Binalarda Enerji Performans Yönergesi (2002/91/EC), binalarda enerji performans elde etmek ad na, AB seviyesindeki anayasal dokümand r. Bu yönerge çerçevesinde, üye ülkeler yeni ve mevcut binalarda enerji performans yla ilgili kurallara uymal, binalar n enerji performanslar n sertifikaland rmal, binalardaki kazan ve klima sistemlerinin düzenli kontrol edilmesini flart koflmal d r. AB, bu önlemleri yürürlü e koydu. Yani, de erlendirme ve karars zl k dönemi sona erdi. Bu noktada Avrupa n n, enerji verimlili i ve yenilenebilir enerji kaynaklar n temel alan yeni bir enerji stratejisine ihtiyac var. Multi Konfor Binalar Buluflmas nda, Alpler de dahil dünyan n her yerinde Multi Konfor Bina yapabiliriz. Bu bir vizyon de- il, bir gereklilik demifltiniz. Dünya için Multi Konfor Bina neden gereklilik? Küresel s nma ve enerji s k nt s sadece Avrupa ülkelerinin sorunu de il. Bu, küresel gerçek bir sorun. Petrolün en yo un oldu u 2006 dönemini geride b rakt ktan sonra, dünyadaki birçok çat flman n kalan fosil enerji kaynaklar nedeniyle ortaya ç kt n görüyoruz. Neredeyse her gün ilgili ülkelerde çat flma ç k yor. Petrol için yap lan savafllarla ilgili haberler duyuyoruz. Bu nedenle Multi Konfor Binalar bir gereklilik oluyor. Konferansta kendi evinizin renovasyon sürecini anlatm fl ve Art k daha konforlu yafl yorum demifltiniz. Bu konforu sa layan etkenler neler? Eviniz Pasif Ev haline geldikten sonra yaflam n zda neler de iflti? Ne gibi faydalar n gördünüz? lk olarak, s geri kazan m na sahip konforlu havaland rma sistemi sayesinde evimizde her zaman temiz hava oluyor. nsanlarda s cakl k, gürültü ve nem oran yla ilgili alg mekanizmalar mevcut. Ancak teneffüs etti imiz havan n oksijen içeri ini alg layam yoruz. Normal apartmanlarda, karbondioksit konsantrasyonu 1000 ppm nin (parts per million/milyonda bir birim) üzerine çok çabuk ç kar. Bu, hijyen ve çal flma koflullar için çok iyi olarak kabul edilir. Normal apartmanlarda, temiz hava giriflini sa lamak için pencereler her iki saatte bir aç lmal d r. Kimse bunu düzenli olarak yapamaz. Yaz mevsiminde afl r s caktan kaç nmak için gölgelendirme sistemi yerine, yüksek düzeyde yal t ml ve hava geçirmez, üç kat bina mantolamas n ve her mevsim filtrelenmifl, toz içermeyen hava sa layan havaland rma sistemini tercih ediyorum. Pencereleri açma gereksinimim olmad için sokaktan gelen gürültüden rahats z olmuyor, en iyi akustik konforun tad n ç kar yorum. Pasif Evler dünya çap nda yay lacak Pasif Ev uygulamalar nda yal t m n yeri ve öneminden söz eder misiniz? Yal t m, insanlara nas l bir hayat sunuyor? Yal t m malzemeleri, bina sakinlerini d flar daki iklim koflullar ndan koruma noktas nda gerek fiziki, gerekse ekonomik aç dan oldukça verimli. Evinizde, mineral yün kulland n zda, gürültü kontrolüne ek olarak, yang n korumas da sa lam fl oluyorsunuz. Pasif Ev konseptini, dünyaya uyarlaman n temeli, verimli yal t m malzemeleri ve sistemleri kullanmaya dayan yor. Pasif Evlerin gelece iyle ilgili düflüncelerinizi ö renebilir miyiz? Gelecekte Pasif Evlerin Türkiye de dahil tüm dünyaya yay laca n düflünüyor musunuz? Elbette, yüksek seviyede enerji verimlili ine sahip bina konsepti dünya çap nda yay lacak. Binalar n mevcut flekliyle kalmas art k mümkün de il. Herkesin k fl mevsiminde rahat ve s cak bir evde yaflama hakk var. Bu, zenginlik ya da fakirlikle ilgili bir durum olmamal. Bu, ülkenin tamam n ilgilendiren, son derece sosyal bir konu. Bir toplumun refah, enerjiye olan eriflimine ba l ve enerji günümüzde çok k ymetli. zocam, inflaat sektörünün ihtiyaç duydu u tüm çözümlere sahip. Türkiye de tüm konut ve konut d fl binalarda çal flmalara bafllayabiliriz. nflaat sektöründe enerji verimlili i çözümlerine sahibiz. Yapmam z gereken sadece bunlar uygulamak. Robert Schild 1957 Viyana do umlu olan Schild, Saint-Gobain Isover Avusturya n n Avusturya ve Do u Adriyatik Bölgesi Pazarlama Müdürü ve IG- Passive House Avusturya Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yap yor. Schild, Saint-Gobain bünyesinde Termal, Yang n ve Akustik Yöneticisi olarak alt y ll k uluslararas bir deneyimin yan s ra, Pasif Ev modelli binalar n enerji verimlili i konusunda da dünya çap nda deneyime sahip. Darmstadt daki Passive House Enstitüsü ile yak n iflbirli i içinde gelifltirilen araflt rma projeleri bulunan Schild, ö renciler için uluslararas bir mimarl k yar flmas da düzenledi y l nda dünyada ilk kez çok katl konutta tek bir daire için pasif ev modeliyle gerçeklefltirilen bir renovasyon projesine imza att. Schild ayr ca, Orta Avrupa ve Akdeniz klimlerinde Pasif Ev ile Renovasyonda Pasif Ev Rehberi kitaplar n n yazar d r.

8 08 zocam dan Haberler zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal yaklafl yor zocam, FSAK ile iflbirli inde, Enerji K Bak fl sergisini düzenledi. Enerji verimlili i konusuna sanatsal olarak yaklaflan ve çok say da sanatç y bir araya getiren sergide, 100 den fazla foto raf ve o foto raflardan yola ç k larak yaz lm fl metinler yer al yor. lk olarak stanbul Modern Sanatlar Galerisi nde düzenlenen serginin, Türkiye nin çeflitli illerine de yay lmas planlan yor. Serginin aç l fl kokteylinde konuflma yapan zocam Genel Müdürü Nuri Bulut, yal t m n lider firmas olarak enerji ve enerji verimlili ine her zaman öncelik verdiklerini, yapt klar projelerde dikkatleri enerji üzerine çekmeye çal flt klar n söyledi. Bulut, projenin ç k fl noktas n flöyle anlatt : zocam olarak enerji konusuna kamuoyunun dikkatini nas l çekebilece- imizi düflünürken, konuya farkl bir aç dan yaklaflt k. FSAK ile bir araya gelerek Enerji K Bak fl projemizi hayata geçirmeye karar verdik. Toplumu ileriye tafl yan de erli sanatç lar m z n deste- iyle bu projeyi gerçeklefltirdik. Tarih boyunca medeniyetlere bakt m z zaman bir toplumu ayd nlatan ve topluma en kolay mesaj veren olgunun sanat ve sanatç lar oldu unu görüyoruz. Projede sanatç lar m z n farkl görüflleri ve bak fl aç lar eserleri ortaya ç kartt. Sanat dünyas n n farkl isimleri bir araya geldi zocam, FSAK ( stanbul Foto raf Sinema Amatörleri Derne i) ile birlikte, enerji verimlili ine dikkat çekmek için Enerji K Bak fl isimli sergiye imza att. Çok say da ünlü ismin eserlerinin yer ald Enerji K Bak fl sergisi, 25 May s Çarflamba akflam düzenlenen bir aç l fl kokteyliyle bafllad. 14 Haziran a kadar Balmumcu daki stanbul Modern Sanatlar Galerisi nde ( MSG) sanatseverler ile buluflan sergi, Türkiye nin çeflitli illerinde de gerçeklefltirilecek. zocam ve FSAK n bu projedeki ç k fl noktas, enerji konusunda gelece e fl k tutulmas, çocuklar n, gençlerin ve genel olarak bireylerin dikkatinin farkl bir bak fl aç s yla enerji verimlili ine çekilmesi oldu. Projenin ana yap s, öncelikle foto raflar baz alarak farkl disiplinlerden kiflilerle birlikte enerjiye sanatsal aç - dan yaklaflmak üzerine kurulu. Projede sanatç duyarl ile enerji verimlili ine ayna tutulmas hedefleniyor. Küratörlü ünü Yalç n Savuran n üstlendi i proje kapsam nda, aralar nda birçok tan nm fl ismin de yer ald, farkl disiplinlerden birçok kifli enerji yi sanatsal yaklafl mla yorumluyor. Eserleriyle projeye katk da bulunanlar foto raf, edebi metin (öykü, düz yaz, an, fliir vb), k sa film, karikatür, animasyon film ve beste dallar nda yarat c l klar n ortaya koyuyorlar. Enerji K Bak fl sergisinde, enerji verimlili i temal 100 den fazla foto raf ve o foto raflardan yola ç karak yaz lm fl metinler ve karikatürlerle birlikte bu projeye özel haz rlanm fl iki beste, bir k sa film ve bir animasyon film yer al yor. Sanat dünyas n n önde gelen isimlerinin de destek verdi- i sergide, küresel gündem konular aras nda yer alan enerji verimlili i temas iflleniyor. Sergilenen eserlerin daha sonra bir albüm haline getirilerek gelecek nesillere fl k tutacak bir sanat rehberine dönüfltürülmesi planlan yor. Sergide; Ataol Behramo lu, Kadir nan r, Sunay Ak n, Bülent Emin Yarar, R za K raç, Yetkin Dikinciler, Rasim Öztekin, Mario Levi, Özcan Yurdalan, Eyüp Muhçu, Ahmet Ümit, O uzhan Akay gibi farkl disiplinlerden isimler yaz lar ile projeye destek veriyor. Projede, Feridun Düza aç, zzet Keribar, Tayfun Pirselimo lu, Selim Demirdelen, S tk Kösemen, Merih Ako ul, Timurtafl Onan, Abdurrahman Antakyal gibi isimler foto raflar yla yer al yor. Bu Kalp Seni Unutur Mu ve Gönül isimli flark lar n bestecisi Özkan Samio lu ile Teneke Trampet grubunun enerji verimlili i temas ndan hareketle haz rlad klar bestelerin yan nda, yine ayn tema üzerinde R za K raç taraf ndan Aflk Olsun Murat isimli bir k sa film çekildi. An l Tortop taraf ndan çekilen Zerre isimli canland rma film de projeye dahil edildi. Enerji K Bak fl sergisi web sitesi yay nda Enerji K Bak fl sergisine özel bir web sitesi tasarland. Yay n hayat na serginin aç ld 25 May s akflam bafllayan sitesinde, sergiyle ilgili detayl bilgiler bulunuyor. Web sitesini ziyaret edenler, foto raf, yaz, karikatür, müzik, k sa film ve çizgi film gibi farkl bilgi ve görsellere ulaflabiliyor ve sergilenen tüm eserleri inceleyebiliyor.

9 zocam bayileri Güney Afrika da maceraya yolculuk yapt lar zocam bayileri 4-12 Nisan 2011 tarihleri aras nda do as ve kültür çeflitlili iyle görülmeye de er bir ülke olan Güney Afrika y ziyaret ettiler. lk gün flehir turu yapan bayiler, Adderly Caddesi, Riebeck Heykeli, Ümit Kalesi, Company Gardens, Parlamento ve Long Street gibi flehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. zocam bayilerinin sonraki dura, Stellenbosch ve fiarap Çiftlikleri Turu oldu. Çiftlikte önce flarap mahsenleri gezildi, ard ndan keyifli bir flarap tad m gerçeklefltirildi. Daha sonra 1679 da kurulan Stellenbosch kasabas na geçen bayiler, flaraplar, mefle a açlar ve üniversitesiyle ünlü olan kasabada panoramik flehir turu yapt lar. Ard ndan Spier Çiftli i nde ise, dünyan n en h zl hayvan olan çitalar görme flans n elde ettiler. zocam bayileri seyahatlerinin 4. gününde Ümit Burnu Yar madas Turu ile bal kç kasabas Hout Bay a vard lar. Tekneyle aç larak Duiker Adas ndaki Cape kürklü foklar gören bayiler, ard ndan Boulders Beach te Afrika penguenlerini keyifle izlediler. Bayiler, ertesi gün alt n flehri Johannesburg de flehir turu yapt lar. Güney Afrika da yaflayan kabilelerin yaflamlar n, kültürlerini ve danslar n görme flans n yakalad klar Lesedi Köyü nü ziyaret ettiler. Sun City de safari turu yapmay ihmal etmeyen zocam bayileri, üstü aç k safari araçlar yla do an n içinde vahfli hayvanlar görerek unutulmaz ve heyecanl anlar yaflad lar. RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN Bayiler Roma-Floransa n n tarihi havas n soludular Y l n ikinci bayi seyahati 5-9 May s 2011 tarihleri aras nda talya n n baflkenti Roma ya düzenlendi. lk olarak panoramik Roma flehir turuna ç kan bayiler, Foro Romano, Colosseo, II. Vittorio Emanuele An t, Venedik Meydan, Tiber rma, Adalet Saray ve Castel San Angelo yu gördüler. Ertesi günkü Vatikan turunda, ibadete aç k olan St. Pietro Kilisesi ve meydan n ziyaret ettiler. Ard ndan Roma n n en büyük yap tlar ndan biri olan Colosseo yu gören bayiler, eski Roma kentlerinde halk n topland yer olan Foro Romano yu gezdiler. Bayilerin tarihi turlar, talya n n 1870 teki milli birleflmesini temsil eden II. Vittorio Emanuele An t ile devam etti. Ard ndan flehrin önemli caddelerini birbirine ba layan Venedik Meydan ve Roma n n en ünlü çeflmelerinden biri olan Trevi (Aflk) Çeflmesi ni ziyaret ettiler. zocam bayilerinin son dura Floransa flehri oldu. Rönesans n befli i olan Floransa da; Arno Nehri üzerinde kurulu, 14. yüzy ldan kalma flehrin sembolü olan Ponte Vecchio Köprüsü, Signoria Meydan, Santa Maria Novella Kilisesi, Duomo Meydan ve Santa Maria Del Fiore Kilisesi gibi önemli tarihi eserleri gördüler. Daha sonra bayiler, keyifli bir h zl tren yolculu uyla Floransa dan Roma ya ulaflarak seyahatlerini tamamlad lar.

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i Project2 7/1/10 10:56 AM Page 1 EKO TEMMUZ-A USTOS 2010 SAYI:4 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) 2010 Yeflil Ekonomi Raporundan Sat rbafllar Bilim laç Genel Müdürü Dr. Erhan Bafl: Çevreye

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

EKO. AB ÇEVRE ÖDÜLLER 2010 TÜRK YE N N YEfi L fiamp YONLARI. Yeflil Ürün Pazar Krizden Nas l Etkilendi? 10 Y l n 10 Büyük Çevre Olay.

EKO. AB ÇEVRE ÖDÜLLER 2010 TÜRK YE N N YEfi L fiamp YONLARI. Yeflil Ürün Pazar Krizden Nas l Etkilendi? 10 Y l n 10 Büyük Çevre Olay. Project1 5/10/10 10:12 AM Page 1 EKO MAYIS-HAZ RAN 2010 SAYI:3 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) Türkiye nin Karbon Taahhüdü Ne Olmal? Yeflil Dönüflüm KOB lerden mi Bafllayacak? mkânlar,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı