Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m"

Transkript

1 Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal yaklafl yor, Türkiye Pasif Ev yap m na uygun co rafyaya sahip, Türkiye de turizmin kalbinin att yerdeyiz

2 Nisan - May s - Haziran 2011 ZOCAM Diyalog zocam Yay n Organ içindekiler Yay n türü Yerel, süreli, üç ayl k dergi zocam Ad na mtiyaz Sahibi A. Nuri Bulut Yay n Sorumlusu pek Seyhan Yay n Kurulu Fatih Öktem, pek Seyhan, Volkan Biçer, Betül K l ç Dan flman Dr. Kemal Gani Bayraktar Editör Demet fieker Akgünefl Multi Konfor Binalar s. 04 zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi zocam dan Haberler s. 08 zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal yaklafl yor Röportaj s. 10 Sürdürülebilir binalar için mimar ve mühendisler birlikte çal flmal Röportaj s. 14 Türkiye Pasif Ev yap m na uygun co rafyaya sahip Grafik Tasar m Emre Alptekin Yaz flma Adresi zocam Tic. San. A.fi. Dilovas Mevkii, Gebze/Kocaeli Tel: (0 262) Faks: (0 262) Yol Hikayeleri s. 16 Türkiye de turizmin kalbinin att yerdeyiz Röportaj s. 20 BEP Yönetmeli i yal t m n önünü açacak Yap m Selahattin P nar Cad. Cemal Sahir Sok. Polat fl Merkezi No: 29 Kat: 4-5 D: 45 Mecidiyeköy / stanbul Tel: Renk Ayr m ve Bask Scala Bas m Yay m Tan t m San. ve Tic. Ltd. fiti. Yeflilce Mah. Girne Cad. Dalg ç Sokak. No:3 4. Levent / stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) zocam dan Haberler s. 22 zocam Communication Stars n birincisi oldu zocam Kullananlar s. 26 Ramada Plaza Antalya Otel de zocam kalitesi Kiflisel Geliflim s. 30 Ekip çal flmas güven le baflar ya ulafl r

3 Bafllarken Multi Konfor Binalarda tasarrufun anahtar yal t m Dergimizin Nisan-May s-haziran say s nda, dünyada giderek say lar artan Multi Konfor Binalar konusunu ele ald k. Dergimizde ayr ca, düzenledi imiz Multi Konfor Binalar Buluflmas na genifl yer ay rd k. Keyifle okuyaca n z umuyorum. Y l n ikinci çeyre ini geride b rak rken, zocam ailesi olarak yine yo un günler geçiriyoruz. 20 Nisan da Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdik. Bu kez, Multi Konfor ile Enerji Etkin Yenileme ana bafll alt nda, binalarda renovasyon ile Multi Konfor a nas l ulafl laca konusuna de indik. Geçen y l oldu u gibi bu y l da, Multi Konfor Binalar Buluflmas na yurtd fl ndan de erli konuflmac lar m z kat ld lar. IG-Passive House Avusturya Yönetim Kurulu Üyesi ve Isover Avusturya n n Avusturya ve Do u Adriyatik Bölgesi Pazarlama Müdürü Robert Schild, Pasif Ev Teknolojisi-Herkes çin Bir F rsat bafll kl bir konuflma yapt. Multi Konfor Binalar n gereklili ine de inen Schild, kendi oturdu- u eviyle birlikte renove ettikleri eski binalarla ilgili örnekleri paylaflt. Di- er konuflmac m z, IF-Passivhaus ve Ökoenerji Kümelenme Üyesi Avusturyal Mimar Ingrid Domenig-Meisinger ise, Renovasyon ile Pasif Ev Düzeyine Eriflmede Konut ve Konutd fl Örnekler konulu bir sunum yaparak, renove ettikleri projelerle ilgili bilgi aktard. zocam olarak, iki y ld r Multi Konfor Binalar üzerine çeflitli çal flmalar gerçeklefltiriyoruz. Ülkemizde Pasif Evlerin ilk örneklerini yap yoruz. Dünyada Pasif Evlerin say s h zla artarken, bu konuda ülkemizdeki çal flmalar n da h zland r lmas gerekti ini düflünüyorum. Multi Konfor Binalarda uyulmas gereken befl temel prensibin ilki ve en önemlisi s yal t m d r. Kesintisiz ve yüksek kal nl kta s yal t m, enerji tasarrufu sa lar ve yap da oluflabilecek hasar önleyerek binan n ömrünü uzat r. Ülkemizdeki binalar n sadece s yal t m yla y ll k enerji harcamalar nda en az 8,5 milyar dolar tasarruf edilebilecekken, bu oran Pasif Evlerde kat ve kat artar. Y l n ikinci çeyre inde yapt m z faaliyetler bununla s n rl de il. Enerji verimlili ine dikkat çekmek için FSAK ( stanbul Foto raf Sinema Amatörleri Derne i) ile birlikte Enerji K Bak fl isimli sergiyi düzenledik. Serginin aç l - fl n, de erli kat l mc larla birlikte, 14 Haziran da stanbul Modern Sanatlar Galerisi nde gerçeklefltirdik. Sergide, enerji verimlili i konusuna sanatç bak fl yla yaklaflmay amaçlad k. Bu do rultuda pek çok ünlü ismin katk - da bulundu u sergide, enerji verimlili i temas n iflleyen 100 den fazla foto raf ve bu foto raflardan yola ç k larak yaz lan metinler yer al yor. Sanatseverlerden yo un ilgi gören sergiyi, Türkiye nin çeflitli illerine tafl may planl yoruz. Enerji verimlili iyle ilgili çal flmalar m z bundan sonra da devam edecek. Yine bu dönem içinde, gelenekselleflen Yal t m Yar flmas n n 11. sini sonuçland rd k. Konusu, yüksek binalarda enerji etkin yap kavram na yarat c yaklafl mlar getirilmesi olarak belirlenen yar flmada, 4 baflar l projeyi ödüllendirdik. Ayr ca bu y l dereceye giren projeler Çek Cumhuriyeti nin baflkenti Prag da düzenlenen Isover Multi Konfor Binalar Ö renci Yar flmas na kat lma hakk kazand lar. 11. Yal t m Yar flmas nda üçüncü olan ö rencimiz, projesiyle Jüri Özel Ödülü ne lay k görüldü. Genç arkadafl m z n uluslararas etaptaki bu baflar s, zocam ailesi olarak bizleri çok mutlu etti ve gururland rd. Kendisini baflar s ndan ötürü kutluyor ve baflar lar n n daim olmas n diliyoruz. Bu dönemde zocam olarak da, bir uluslararas baflar ya imza att k. Saint-Gobain taraf ndan letiflim Gruplar aras nda her y l yap lan Communication Stars Yar flmas nda bu y l, Sosyal Medya Facebook profili uygulamas yla Büyük Ödül ün ve Ürün Kategorisinde de Sokak Bar naklar ile Özel Ödül ün sahibi olduk. 34 ülkeden 200 kat l mc n n yer ald - yar flmada elde etti imiz bu baflar bizi onurland rd. Çal flmay haz rlayan ajans m z Kompüter e ve çal flmada eme i geçen herkese teflekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra yapaca m z di er çal flmalarda da baflar l olaca m za inan yorum. Her y l oldu u gibi, bu y l da, Nisan-May s döneminde de erli bayilerimizle birlikte yurtd fl seyahatleri gerçeklefltirdik. Seyahatlerin ilki 4-12 Nisan tarihleri aras nda Güney Afrika yayd. Di er bayi seyahatimizi de, tarihi zenginli iyle ön plana ç kan Roma-Floransa ya gerçeklefltirdik. Bir sonraki y l yine birbirinden keyifli seyahatlerde bayilerimizle buluflmay arzu ediyoruz. Bütün bu haberlerin ayr nt lar n dergimizin yeni say s nda bulabilirsiniz. Multi Konfor Binalar konusunu ele ald m z bu say da; Saint-Gobain Isover Avusturya n n Avusturya ve Do u Adriyatik Bölgesi Pazarlama Müdürü ve IG-Passive House Avusturya Yönetim Kurulu Üyesi Robert Schild, Özye in Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü Prof. Dr. M. P nar Mengüç ve Günarda Proje Yönetimi-Araflt rma ve Dan flmanl k A.fi. Genel Müdürü ve Yüksek Mimar Erkan fiahmal ile görüfltük. Ayr ca Antalya Bay nd rl k ve skan Müdürü Mehmet Zeki Mirvelio lu ile Antalya daki BEP uygulamalar üzerine bir röportaj yapt k. Dergimizin Yol Hikayeleri bölümünde ise bu kez, Antalya, Burdur ve Isparta daki alt bayimizle yapt m z röportajlar bulacaks n z. Sevgi ve Sayg lar mla, A. Nuri Bulut Genel Müdür

4 04 Multi Konfor Binalar zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi zocam, Pasif Ev prensiplerini temel alarak gelifltirilen Multi Konfor Binalar n ülkemizde de uygulanmas amac yla iki y ld r çal flmalar n sürdürüyor. Bu kapsamda Multi Konfor Binalar Buluflmas Konferans n n ikincisini gerçeklefltirdi. Konferansa yurtd fl ndan kat lan, alan nda uzman konuflmac lar, kat l mc larla deneyimlerini paylaflt lar. zocam, Pasif Ev prensiplerini temel alarak gelifltirilen Multi Konfor Binalar n ülkemizde yayg nlaflt r lmas ve uygulanmas amac yla, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini, 20 Nisan Çarflamba günü Yap Endüstri Merkezi nde (YEM) gerçeklefltirdi. Geçen y l konutlarda Multi Konfor kavram n ele alan konferansta bu y l ise, Multi Konfor ile Enerji Etkin Yenileme ana bafll alt nda; binalarda renovasyon ile Multi Konfor a nas l ulafl laca konusuna de inildi. Konferansta, IG-Passive House Avusturya Yönetim Kurulu Üyesi ve Isover Avusturya n n Avusturya ve Do u Adriyatik Bölgesi Pazarlama Müdürü Robert Schild ve IF-Passivhaus ve Oekoenergie-Cluster Üyesi Avusturyal Mimar Ingrid Domenig-Meisinger sektör temsilcilerine deneyimlerini aktard. Geçen y l 450 nin üzerindeki sektör temsilcisinin kat ld konferansla, enerji kullan m n en aza düflüren sistemleri ve yap lm fl örnekleri yap ve yal t m sektörü çal - flanlar, mimarlar, makina mühendisleri, ilgili bölümlerde okuyan üniversite ö rencileri ve ö retim görevlileriyle paylaflmak amaçlan yor. Bulut: Yüzde 90 tasarruf etmek mümkün zocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut Konferans n aç l fl konuflmas n zocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut yapt. Bulut, konuflmas - n n bafl nda, konferansla, günümüzde tükenen enerji kaynaklar, do aya yap lan zararl sal mlar ve gelecek kuflaklara aktar lamayan çevre için al nmas gereken önlemleri paylaflmay amaçlad klar n söyledi. Multi Konfor Binalar, Tam yal - t ml, s tma ve so utma enerji ihtiyac çok düflük, akustik konforlu ve yang na karfl güvenli flekilde planlanm fl binalar olarak tan mlayan Bulut, toplumlar n bilinçlenmesi ve artan duyarl - l kla birlikte bu binalar n say s n n h zla artt n ifade etti. Bulut, Multi Konfor Binalarda uyulmas gereken befl temel prensibin ilki ve en önemlisinin s yal t m oldu unu, kesintisiz ve yüksek kal nl kta s yal t m n n, enerji tasarrufu sa lad - n ve yap da oluflabilecek hasar önleyerek binan n ömrünü uzatt n belirtti. Multi Konfor Binalarda enerji kullan m n n 15 kwh/metrekare ile s n rland r ld n söyleyen Bulut, s tma ihtiyac n n yüzde 90 azald n ve çok yüksek enerji tasarrufu sa land n dile getirdi. Bulut, 2008 y l verilerine göre Türkiye de konut ve hizmet binalar n n toplam enerji tüketimindeki pay n n yüzde 36, konutlar n y ll k sal m n n ise en az 45 milyon ton karbondioksit eflde eri oldu unun alt n çizdi. Binalar n multi konfor flartlar na uygun olarak yenilenmesi durumunda ise y ll k sal m n en az 40 milyon ton karbondioksit eflde eri azaltma potansiyeli oldu unu ifade etti. Ülkemizdeki mevcut binalar n sadece s yal t m yla y ll k enerji harcamalar nda en az 8,5 milyar dolar tasarruf edilebilece ini belirten Bulut, binalar n Multi Konfor Binalar olarak tasarlanmas durumunda ise tasarrufun kat kat artaca n ekledi. Schild: Avusturya daki evlerin yüzde 25 i Pasif Ev Bulut tan sonra söz alan Robert Schild, Pasif Ev Teknolojisi-Herkes çin Bir F rsat bafll kl bir konuflma yapt. Konuflmas nda, Pasif Eve neden ihtiyaç duyuldu unu anlatan Schild, fosil yak tlar n tükenmekte oldu unu, yeni bir döneme geçmek zorunda oldu umuzu ve bu nedenle de binalar n kompakt yap lmaya baflland n söyledi. Schild, pasif bir multi konfor binan n yap m n n zor olmad n dile getirdi: Alpler de dahil dünyan n her yerinde multi konfor bina yapabiliriz. Bu bir vizyon de il, bir gereklilik. AB nin 2020 ye kadar üye ülkelere evlerini s f r karbonlu yapma hedefi koydu unu belirten Schild, Avrupa da y ll k harcanan enerjinin yüzde 40 n n binalarda tüketildi ini, ancak Multi Konfor Binalarla enerji tüketiminin azalt labilece ini ifade etti. Schild konuflmas nda, 1970 lerde infla edilen eski bir binay nas l Pasif Ev haline getirdiklerini anlatt. Yenileme

5 Viyana da çok gürültülü bir konumda oldu unu söyleyen Schild, renovasyon sürecinin sonunda evin içindeki ses seviyesini 16 desibele düflürdüklerini, toplam 15 metreküplük yal t m malzemesi kulland klar n dile getirdi. Schild konuflmas n n sonunda, Art k daha konforlu yafl yorum dedi ve kat l mc lar yapt klar çal flmalar görmeleri için evine davet etti. Domenig-Meisinger: En ucuz enerji kullanmad m z enerjidir IG-Passive House Avusturya Yönetim Kurulu Üyesi ve Isover Avusturya n n Avusturya ve Do u Adriyatik Bölgesi Pazarlama Müdürü Robert Schild çal flmalar sonunda evin y ll k s nma maliyetini 2 bin 700 Euro dan, 200 Euro ya düflürdüklerini belirtti. Avusturya da evlerin yüzde 25 inin Pasif Ev haline getirildi ini söyleyen Schild, Art k insanlar daha bilinçliler. Gelecek için ortak bir yaklafl m belirlemek zorunday z. Binalar konforlu flekilde yenilemeliyiz dedi. Domenig-Meisinger: sraf etmezsek, yeniden üretmemiz gerekmeyecek Schild in ard ndan Ingrid Domenig-Meisinger, Renovasyon ile Pasif Ev Düzeyine Eriflmede Konut ve Konutd fl Örnekleri konulu bir konuflma yapt. Domenig-Meisinger, 1950 y l nda infla edilen eski bir binay nas l Pasif Ev haline getirdiklerini foto raflar eflli inde anlatt. Projenin, Avusturya da Pasif Eve dönüfltürülen ilk çok katl bina oldu unu belirten Domenig-Meisinger, Kirac lar binada yaflarken yenileme çal flmalar n yapt k. Onlar rahats z etmeden çal flmaya özen gösterdik. Bu nedenle prefabrik yap lardan yararland k dedi. Domenig-Meisinger, binan n d fl nda bal pete i formunda günefl enerjisinden yararlanan bir sistem kulland klar n ve çat da 40 cm lik yal t m malzemesi tercih ettiklerini ifade etti. Çal flmalar sonunda bir dairenin 50 Euro olan ayl k s tma maliyetini, 4,7 Euro ya düflürdüklerini belirten Domenig- Meisinger, Enerjiyi israf etmezsek, yeniden üretmeye ihtiyaç duymay z dedi. Domenig- Meisinger, bir köy okulunda gerçeklefltirdikleri uygulamay anlatt. Schild: Art k daha konforlu yafl yorum Konferans n ikinci bölümünde Schild, kendi oturdu u evin renovasyon sürecini anlatt. fle önce kendi evimizden bafllamam z gerekir diyen Schild, binada oturan komflular bu sürece kat lmak istemedikleri için kendi evini içten yal tt n ifade etti. Schild, evinde yapt klar uygulamay s rayla anlatt ve çal flmalar sonunda çok iyi sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Evlerinin Domenig-Meisinger konuflmas n n ikinci bölümünde, bir süpermarketin infla edilmesi sürecinden söz etti. Is tma maliyeti çok fazla olan süpermarketin çok eski oldu u için y k larak yeniden yap ld n söyleyen Domenig-Meisinger, yerden s tma sistemi için süpermarketin yak n ndaki kuyudan s pompas ile yararland klar ve markette 30 cm lik yal t m malzemesi kulland klar bilgisini verdi. Domenig-Meisinger, renovasyon öncesinde süpermarketin y ll k s tma maliyetinin 5 bin 500 Euro oldu unu, renovasyon sonras nda hem s tma hem de so- utma maliyetini bin 94 Euro ya düflürdüklerini belirtti. Eskiden petrol kullan yorduk. Ancak bu sistemle bir gelecek söz konusu de il. Olas l klar düflünmemiz gerekiyor. En ucuz enerji, kullanmad m z enerjidir diyen Domenig-Meisinger konuflmas n noktalad. Türkiye de pasif evin ilk örneklerini yap yoruz Konferans n kapan fl konuflmas n yapan Bulut, zocam n iki y ld r Pasif Evler üzerine çal flt - n ve Türkiye de de bu konuda hamle yap lmas, çal flmalar n h zland r lmas gerekti ini dile getirdi. Bulut, Ülkemizde yal t m zaten çok önemli, ama Pasif Evlerin de h zla geliflmesi gerekiyor. Bu konudaki ilk örnekleri yap yoruz. Umar m örnekler ço al r ve enerjide d fla ba- ml l ktan bir an önce kurtuluruz dedi. IF-Passivhaus ve Oekoenergie-Cluster Üyesi Avusturyal Mimar Ingrid Domenig-Meisinger

6 06 Multi Konfor Binalar Pasif Ev en iyi seçeneklerden biri Saint-Gobain Isover Avusturya n n Avusturya ve Do u Adriyatik Bölgesi Pazarlama Müdürü ve IG-Passive House Avusturya Yönetim Kurulu Üyesi Robert Schild, Enerji fiyatlar n n h zla yükseldi i günümüzde, Pasif Ev en iyi seçeneklerden biri diyor. Pasif Ev konseptini, dünyaya uyarlaman n temelinin, verimli yal t m malzemelerini kullanmaya dayand n dile getiriyor. Robert Schild Her türlü bina ve mevsim koflullar nda uygulanabilen Pasif Evler, yüzde 90 a varan enerji tasarrufu sa l yor. Pasif Ev standard na sahip yap lar, yaz-k fl evin s cakl n sabitleyerek konforlu bir yaflam sunuyor. Evi havaland rmaya gerek duymadan evde her zaman temiz hava oluyor. Ekonomik, ekolojik ve sosyal pek çok yarar olan Pasif Evler, dünyada h zla yay l yor. Bu konuda öncü ülkelerden olan Avusturya da, evlerin yüzde 25 i Pasif Evlerden olufluyor. Saint-Gobain Isover Avusturya n n Avusturya ve Do u Adriyatik Bölgesi Pazarlama Müdürü ve IG-Passive House Avusturya Yönetim Kurulu Üyesi Robert Schild, yüzde 25 in büyük baflar oldu- unu ve ülkede çal flmalar n devam etti ini söylüyor. Küresel s nma ve enerji s k nt s n n küresel bir gerçek oldu unu dile getiren Schild, bu noktada Pasif Evlerin bir gereklilik oldu unu ifade ediyor. Schild, bir toplumun refah n n enerjiye olan eriflimine ba l oldu unu, zocam n inflaat sektörünün ihtiyaç duydu u tüm çözümlere sahip oldu unu ve Türkiye de tüm konut ve konut d fl binalarda çal flmalara bafllayabileceklerini belirtiyor. IG-Passive House Avusturya ve Isover olarak Pasif Evler üzerine gerçeklefltirdi iniz çal flmalarla ilgili bilgi verir misiniz? zocam ile birlikte ne tür çal flmalar yürütüyorsunuz? Kifli bafl na tamamlanm fl Pasif Ev say s en fazla olan ülke Avusturya. Bunda, Avusturya daki insanlar n ve IG-Passive House gibi kurulufllar n at l m n n etkisi var. Ayr ca yat r mc lar, bölgesel ve federal devletin alt sistemleri taraf ndan destekleniyor. Bu durum Avusturya y fosil enerji ithalat ndan ba ms z k l yor.

7 zocam daki çal flma arkadafllar mla uzun süreli samimi bir arkadafll k iliflkim var. Ayr ca zocam ile profesyonelli ime ilham kayna olan kazançl bir iflbirli imiz söz konusu. Multi Konfor Binalar Buluflmas nda, Avusturya da evlerin yüzde 25 inin pasif ev oldu unu söylemifltiniz. Bundan sonraki süreçte Pasif Eve ilginin daha fazla artaca n düflünüyor musunuz? Avusturyal lar n e ilimi ne yönde? Bugün Avusturya daki evlerin yüzde 25 i yeni infla edilmifl, Pasif Ev seviyesinde olan evlerden olufluyor. Bu, büyük baflar. Bu konuda çal flmalar devam ediyor. Pasif Ev seviyesinde infla edilen konutlar sat fla ç kar ld ktan sonra bir hafta içinde sat l yor. Daha önce çok iyi yerleflime sahip baz apartmanlar, tüm potansiyel al c lara adil olunmas ad na çekiliflle sat ld. Pasif Evler, s tma ve so utma için çok az enerji tüketirken yüksek seviyede yaflam konforu sunuyor. Bu evler, masraf düflürme konusunda gerçekçi bir çözüm sundu u için büyük talep görüyor. Enerji fiyatlar n n h zla yükseldi i günümüzde, Pasif Ev en iyi seçeneklerden biri ye kadar yüzde 20 oran nda enerji tasarruf edilecek AB, 2020 ye kadar üye ülkelerin evlerini s - f r karbonlu hale getirmesi hedefini koydu. Bu hedefe ulafl labilece ini düflünüyor musunuz? Bunun için neler yap l yor? Bundan sonra yap lmas gerekenler neler? Binalar, enerji tüketiminin yüzde 40 ndan ve AB deki karbondioksit sal mlar n n yüzde 36 s ndan sorumludur. Binalar n enerji performans, AB nin iklim ve enerji hedeflerine ulaflmak için kilit noktad r. Bu hedeflere, 2020 y l - na kadar sera gaz sal m oran n yüzde 20 azaltma ve yüzde 20 enerji tasarruf etme dahildir. Binalar n enerji performans n artt rmak; iklim de iflikli iyle savaflma ve enerji güvenli- ini yükseltme ad na, düflük-masrafl bir çözüm olup özellikle inflaat sektöründe de yeni ifl f rsatlar do uruyor. Binalarda Enerji Performans Yönergesi (2002/91/EC), binalarda enerji performans elde etmek ad na, AB seviyesindeki anayasal dokümand r. Bu yönerge çerçevesinde, üye ülkeler yeni ve mevcut binalarda enerji performans yla ilgili kurallara uymal, binalar n enerji performanslar n sertifikaland rmal, binalardaki kazan ve klima sistemlerinin düzenli kontrol edilmesini flart koflmal d r. AB, bu önlemleri yürürlü e koydu. Yani, de erlendirme ve karars zl k dönemi sona erdi. Bu noktada Avrupa n n, enerji verimlili i ve yenilenebilir enerji kaynaklar n temel alan yeni bir enerji stratejisine ihtiyac var. Multi Konfor Binalar Buluflmas nda, Alpler de dahil dünyan n her yerinde Multi Konfor Bina yapabiliriz. Bu bir vizyon de- il, bir gereklilik demifltiniz. Dünya için Multi Konfor Bina neden gereklilik? Küresel s nma ve enerji s k nt s sadece Avrupa ülkelerinin sorunu de il. Bu, küresel gerçek bir sorun. Petrolün en yo un oldu u 2006 dönemini geride b rakt ktan sonra, dünyadaki birçok çat flman n kalan fosil enerji kaynaklar nedeniyle ortaya ç kt n görüyoruz. Neredeyse her gün ilgili ülkelerde çat flma ç k yor. Petrol için yap lan savafllarla ilgili haberler duyuyoruz. Bu nedenle Multi Konfor Binalar bir gereklilik oluyor. Konferansta kendi evinizin renovasyon sürecini anlatm fl ve Art k daha konforlu yafl yorum demifltiniz. Bu konforu sa layan etkenler neler? Eviniz Pasif Ev haline geldikten sonra yaflam n zda neler de iflti? Ne gibi faydalar n gördünüz? lk olarak, s geri kazan m na sahip konforlu havaland rma sistemi sayesinde evimizde her zaman temiz hava oluyor. nsanlarda s cakl k, gürültü ve nem oran yla ilgili alg mekanizmalar mevcut. Ancak teneffüs etti imiz havan n oksijen içeri ini alg layam yoruz. Normal apartmanlarda, karbondioksit konsantrasyonu 1000 ppm nin (parts per million/milyonda bir birim) üzerine çok çabuk ç kar. Bu, hijyen ve çal flma koflullar için çok iyi olarak kabul edilir. Normal apartmanlarda, temiz hava giriflini sa lamak için pencereler her iki saatte bir aç lmal d r. Kimse bunu düzenli olarak yapamaz. Yaz mevsiminde afl r s caktan kaç nmak için gölgelendirme sistemi yerine, yüksek düzeyde yal t ml ve hava geçirmez, üç kat bina mantolamas n ve her mevsim filtrelenmifl, toz içermeyen hava sa layan havaland rma sistemini tercih ediyorum. Pencereleri açma gereksinimim olmad için sokaktan gelen gürültüden rahats z olmuyor, en iyi akustik konforun tad n ç kar yorum. Pasif Evler dünya çap nda yay lacak Pasif Ev uygulamalar nda yal t m n yeri ve öneminden söz eder misiniz? Yal t m, insanlara nas l bir hayat sunuyor? Yal t m malzemeleri, bina sakinlerini d flar daki iklim koflullar ndan koruma noktas nda gerek fiziki, gerekse ekonomik aç dan oldukça verimli. Evinizde, mineral yün kulland n zda, gürültü kontrolüne ek olarak, yang n korumas da sa lam fl oluyorsunuz. Pasif Ev konseptini, dünyaya uyarlaman n temeli, verimli yal t m malzemeleri ve sistemleri kullanmaya dayan yor. Pasif Evlerin gelece iyle ilgili düflüncelerinizi ö renebilir miyiz? Gelecekte Pasif Evlerin Türkiye de dahil tüm dünyaya yay laca n düflünüyor musunuz? Elbette, yüksek seviyede enerji verimlili ine sahip bina konsepti dünya çap nda yay lacak. Binalar n mevcut flekliyle kalmas art k mümkün de il. Herkesin k fl mevsiminde rahat ve s cak bir evde yaflama hakk var. Bu, zenginlik ya da fakirlikle ilgili bir durum olmamal. Bu, ülkenin tamam n ilgilendiren, son derece sosyal bir konu. Bir toplumun refah, enerjiye olan eriflimine ba l ve enerji günümüzde çok k ymetli. zocam, inflaat sektörünün ihtiyaç duydu u tüm çözümlere sahip. Türkiye de tüm konut ve konut d fl binalarda çal flmalara bafllayabiliriz. nflaat sektöründe enerji verimlili i çözümlerine sahibiz. Yapmam z gereken sadece bunlar uygulamak. Robert Schild 1957 Viyana do umlu olan Schild, Saint-Gobain Isover Avusturya n n Avusturya ve Do u Adriyatik Bölgesi Pazarlama Müdürü ve IG- Passive House Avusturya Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yap yor. Schild, Saint-Gobain bünyesinde Termal, Yang n ve Akustik Yöneticisi olarak alt y ll k uluslararas bir deneyimin yan s ra, Pasif Ev modelli binalar n enerji verimlili i konusunda da dünya çap nda deneyime sahip. Darmstadt daki Passive House Enstitüsü ile yak n iflbirli i içinde gelifltirilen araflt rma projeleri bulunan Schild, ö renciler için uluslararas bir mimarl k yar flmas da düzenledi y l nda dünyada ilk kez çok katl konutta tek bir daire için pasif ev modeliyle gerçeklefltirilen bir renovasyon projesine imza att. Schild ayr ca, Orta Avrupa ve Akdeniz klimlerinde Pasif Ev ile Renovasyonda Pasif Ev Rehberi kitaplar n n yazar d r.

8 08 zocam dan Haberler zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal yaklafl yor zocam, FSAK ile iflbirli inde, Enerji K Bak fl sergisini düzenledi. Enerji verimlili i konusuna sanatsal olarak yaklaflan ve çok say da sanatç y bir araya getiren sergide, 100 den fazla foto raf ve o foto raflardan yola ç k larak yaz lm fl metinler yer al yor. lk olarak stanbul Modern Sanatlar Galerisi nde düzenlenen serginin, Türkiye nin çeflitli illerine de yay lmas planlan yor. Serginin aç l fl kokteylinde konuflma yapan zocam Genel Müdürü Nuri Bulut, yal t m n lider firmas olarak enerji ve enerji verimlili ine her zaman öncelik verdiklerini, yapt klar projelerde dikkatleri enerji üzerine çekmeye çal flt klar n söyledi. Bulut, projenin ç k fl noktas n flöyle anlatt : zocam olarak enerji konusuna kamuoyunun dikkatini nas l çekebilece- imizi düflünürken, konuya farkl bir aç dan yaklaflt k. FSAK ile bir araya gelerek Enerji K Bak fl projemizi hayata geçirmeye karar verdik. Toplumu ileriye tafl yan de erli sanatç lar m z n deste- iyle bu projeyi gerçeklefltirdik. Tarih boyunca medeniyetlere bakt m z zaman bir toplumu ayd nlatan ve topluma en kolay mesaj veren olgunun sanat ve sanatç lar oldu unu görüyoruz. Projede sanatç lar m z n farkl görüflleri ve bak fl aç lar eserleri ortaya ç kartt. Sanat dünyas n n farkl isimleri bir araya geldi zocam, FSAK ( stanbul Foto raf Sinema Amatörleri Derne i) ile birlikte, enerji verimlili ine dikkat çekmek için Enerji K Bak fl isimli sergiye imza att. Çok say da ünlü ismin eserlerinin yer ald Enerji K Bak fl sergisi, 25 May s Çarflamba akflam düzenlenen bir aç l fl kokteyliyle bafllad. 14 Haziran a kadar Balmumcu daki stanbul Modern Sanatlar Galerisi nde ( MSG) sanatseverler ile buluflan sergi, Türkiye nin çeflitli illerinde de gerçeklefltirilecek. zocam ve FSAK n bu projedeki ç k fl noktas, enerji konusunda gelece e fl k tutulmas, çocuklar n, gençlerin ve genel olarak bireylerin dikkatinin farkl bir bak fl aç s yla enerji verimlili ine çekilmesi oldu. Projenin ana yap s, öncelikle foto raflar baz alarak farkl disiplinlerden kiflilerle birlikte enerjiye sanatsal aç - dan yaklaflmak üzerine kurulu. Projede sanatç duyarl ile enerji verimlili ine ayna tutulmas hedefleniyor. Küratörlü ünü Yalç n Savuran n üstlendi i proje kapsam nda, aralar nda birçok tan nm fl ismin de yer ald, farkl disiplinlerden birçok kifli enerji yi sanatsal yaklafl mla yorumluyor. Eserleriyle projeye katk da bulunanlar foto raf, edebi metin (öykü, düz yaz, an, fliir vb), k sa film, karikatür, animasyon film ve beste dallar nda yarat c l klar n ortaya koyuyorlar. Enerji K Bak fl sergisinde, enerji verimlili i temal 100 den fazla foto raf ve o foto raflardan yola ç karak yaz lm fl metinler ve karikatürlerle birlikte bu projeye özel haz rlanm fl iki beste, bir k sa film ve bir animasyon film yer al yor. Sanat dünyas n n önde gelen isimlerinin de destek verdi- i sergide, küresel gündem konular aras nda yer alan enerji verimlili i temas iflleniyor. Sergilenen eserlerin daha sonra bir albüm haline getirilerek gelecek nesillere fl k tutacak bir sanat rehberine dönüfltürülmesi planlan yor. Sergide; Ataol Behramo lu, Kadir nan r, Sunay Ak n, Bülent Emin Yarar, R za K raç, Yetkin Dikinciler, Rasim Öztekin, Mario Levi, Özcan Yurdalan, Eyüp Muhçu, Ahmet Ümit, O uzhan Akay gibi farkl disiplinlerden isimler yaz lar ile projeye destek veriyor. Projede, Feridun Düza aç, zzet Keribar, Tayfun Pirselimo lu, Selim Demirdelen, S tk Kösemen, Merih Ako ul, Timurtafl Onan, Abdurrahman Antakyal gibi isimler foto raflar yla yer al yor. Bu Kalp Seni Unutur Mu ve Gönül isimli flark lar n bestecisi Özkan Samio lu ile Teneke Trampet grubunun enerji verimlili i temas ndan hareketle haz rlad klar bestelerin yan nda, yine ayn tema üzerinde R za K raç taraf ndan Aflk Olsun Murat isimli bir k sa film çekildi. An l Tortop taraf ndan çekilen Zerre isimli canland rma film de projeye dahil edildi. Enerji K Bak fl sergisi web sitesi yay nda Enerji K Bak fl sergisine özel bir web sitesi tasarland. Yay n hayat na serginin aç ld 25 May s akflam bafllayan sitesinde, sergiyle ilgili detayl bilgiler bulunuyor. Web sitesini ziyaret edenler, foto raf, yaz, karikatür, müzik, k sa film ve çizgi film gibi farkl bilgi ve görsellere ulaflabiliyor ve sergilenen tüm eserleri inceleyebiliyor.

9 zocam bayileri Güney Afrika da maceraya yolculuk yapt lar zocam bayileri 4-12 Nisan 2011 tarihleri aras nda do as ve kültür çeflitlili iyle görülmeye de er bir ülke olan Güney Afrika y ziyaret ettiler. lk gün flehir turu yapan bayiler, Adderly Caddesi, Riebeck Heykeli, Ümit Kalesi, Company Gardens, Parlamento ve Long Street gibi flehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. zocam bayilerinin sonraki dura, Stellenbosch ve fiarap Çiftlikleri Turu oldu. Çiftlikte önce flarap mahsenleri gezildi, ard ndan keyifli bir flarap tad m gerçeklefltirildi. Daha sonra 1679 da kurulan Stellenbosch kasabas na geçen bayiler, flaraplar, mefle a açlar ve üniversitesiyle ünlü olan kasabada panoramik flehir turu yapt lar. Ard ndan Spier Çiftli i nde ise, dünyan n en h zl hayvan olan çitalar görme flans n elde ettiler. zocam bayileri seyahatlerinin 4. gününde Ümit Burnu Yar madas Turu ile bal kç kasabas Hout Bay a vard lar. Tekneyle aç larak Duiker Adas ndaki Cape kürklü foklar gören bayiler, ard ndan Boulders Beach te Afrika penguenlerini keyifle izlediler. Bayiler, ertesi gün alt n flehri Johannesburg de flehir turu yapt lar. Güney Afrika da yaflayan kabilelerin yaflamlar n, kültürlerini ve danslar n görme flans n yakalad klar Lesedi Köyü nü ziyaret ettiler. Sun City de safari turu yapmay ihmal etmeyen zocam bayileri, üstü aç k safari araçlar yla do an n içinde vahfli hayvanlar görerek unutulmaz ve heyecanl anlar yaflad lar. RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN Bayiler Roma-Floransa n n tarihi havas n soludular Y l n ikinci bayi seyahati 5-9 May s 2011 tarihleri aras nda talya n n baflkenti Roma ya düzenlendi. lk olarak panoramik Roma flehir turuna ç kan bayiler, Foro Romano, Colosseo, II. Vittorio Emanuele An t, Venedik Meydan, Tiber rma, Adalet Saray ve Castel San Angelo yu gördüler. Ertesi günkü Vatikan turunda, ibadete aç k olan St. Pietro Kilisesi ve meydan n ziyaret ettiler. Ard ndan Roma n n en büyük yap tlar ndan biri olan Colosseo yu gören bayiler, eski Roma kentlerinde halk n topland yer olan Foro Romano yu gezdiler. Bayilerin tarihi turlar, talya n n 1870 teki milli birleflmesini temsil eden II. Vittorio Emanuele An t ile devam etti. Ard ndan flehrin önemli caddelerini birbirine ba layan Venedik Meydan ve Roma n n en ünlü çeflmelerinden biri olan Trevi (Aflk) Çeflmesi ni ziyaret ettiler. zocam bayilerinin son dura Floransa flehri oldu. Rönesans n befli i olan Floransa da; Arno Nehri üzerinde kurulu, 14. yüzy ldan kalma flehrin sembolü olan Ponte Vecchio Köprüsü, Signoria Meydan, Santa Maria Novella Kilisesi, Duomo Meydan ve Santa Maria Del Fiore Kilisesi gibi önemli tarihi eserleri gördüler. Daha sonra bayiler, keyifli bir h zl tren yolculu uyla Floransa dan Roma ya ulaflarak seyahatlerini tamamlad lar.

10 10 Röportaj Sürdürülebilir binalar için mimarlar ve mühendisler birlikte çal flmal Özye in Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü Prof. Dr. M. P nar Mengüç, sürdürülebilir binalar yapmak için yal t m flirketleriyle daha yak n çal flmak gerekti ini söylüyor. Prof. Dr. Mengüç, Enerji tüketimini azaltmak için yal t ma a rl k vermemiz gerekiyor. Binalar m za mümkün oldu unca yal t m uygulamalar yapmal y z. Bu nedenle Sürdürülebilir Binalarda Mimari ve Mühendislik Yaklafl mlar Çal fltay na zocam da kat ld diyor. Özye in Üniversitesi bünyesinde 2009 da kurulan Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi nin (EÇEM) üzerinde çal flt konulardan birisi sürdürülebilir binalar EÇEM bu konuda, 2010 da S f r stanbul 2050 Çal fltay ve 2011 de Sürdürülebilir Binalarda Mimari ve Mühendislik Yaklafl mlar Çal fltay n düzenledi. S f r stanbul 2050 ile stanbul un sorunlar n ve binalarla ilgili neler yap labilece ini tart flan EÇEM, Sürdürülebilir Binalar Çal fltay yla, sürdürülebilir binalarda mimar ve mühendislerin birlikte nas l beraber çal flmalar gerekti ini ortaya koydu. Ayr ca üniversitenin Çekmeköy de kurulacak yeni kampüsü yeflil kampus olarak tasarlanmaya bafllad. Merkezin Direktörü Prof. Dr. M. P nar Mengüç, stanbul da sürdürülebilir binalar n yap lmas için mimar ve mühendislerin birlikte çal flmas, yeni binalar n tasar m yla birlikte eski binalar n da renove edilmesi planlar n n daha kabul edilebilir ve kolay uygulanabilir olmas gerekti ini söylüyor. Sürdürülebilir binalar için mantolama gibi tüm enerji tasarrufu yöntemlerini di er uygulamalarla birlikte düflünüp daha detayl çal flmak gerekti ini belirten Prof. Dr. Mengüç, bu konunun öneminin halk taraf ndan tam anlafl lmad n dile getiriyor. Özye in Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi ne zaman ve hangi amaçla kuruldu? Neredeyse 30 y ld r, ABD de fl n mla s transferi ve bunun nanoteknoloji uygulamalar üzerine çal fl yordum. Türkiye ye döndükten sonra bu konuya enerji, çevre ve ekonomi çerçevesinde e ilmek istedim. Özye in Üniversitesi nde 2009 un bafl nda Makine Mühendisli i Bölümü nü kurmak için göreve bafllad m un Nisan ay nda Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi ni kurduk. Merkezin bafll ca üç çal flma konusu var: Endüstriyel uygulamalar, temel nano ve mikro boyutta uygulamalar ve flehre yönelik uygulamalar. fiehir konusunu incelerken, iklim de iflikli inin insanlar nas l etkiledi ini ve enerji politikalar n birlikte ele almak gerekiyor. Bu noktada binalar inceliyoruz. Çünkü flehirlerde, enerjinin yüzde 40 n binalar tüketiyor. Yüzde 30 u ulafl mda, kalan yüzde 30 u da endüstriyel sistemlerde harcan yor. Özye in Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü Prof. Dr. M. P nar Mengüç Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi olarak ne tür çal flmalar yap yorsunuz? Geçen y l S f r stanbul 2050 isimli bir çal fltay gerçeklefltirdik. Çal fltayda, stanbul un sorunlar n bir dizi araflt rmac, uygulay c ve di- er ilgili kiflilerle birlikte inceledik ve binalarla ilgili neler yapabilece imizi konufltuk. Enerjinin yüzde 40 binalarda harcand için bunu nas l azaltaca m za, hatta nas l s f rlayaca - m za bakmam z gerekiyor. stanbul un di er flehirlerden bir fark var. stanbul özgün bir flehir; yerine yenisini yapamazs n z. stanbul u, stanbul olarak korumam z gerekiyor. Binalar da buna göre ele almal y z. S f r stanbul 2050 Çal fltay nda, bu konular n hepsini enerji, çevre ve iklim de iflikli i çerçevesinde ele ald k. Çal fltay a mühendisler, mimarlar, müteahitler, tarihçiler, bankac lar, iflletmeciler, iklim araflt rmac lar, ulafl m eksperleri ve yazarlar gibi farkl meslek gruplar ndan kifliler kat ld. AB, 2050 ye kadar ak ll flehirler yaratmak için çal flmalar yap yor. Bu çerçevede AB Enerji Komisyonu Baflkan Yard mc s da Çal fltay a kat ld.

11 köy için bir okul yapt racak. Üniversitemizin kampüsünden çok daha ucuz, ama verimli olacak bir sistem kurmay hedefliyoruz. May s ay nda Bo aziçi Üniversitesi kampüsünde bir çal fltay daha yapt k. Sürdürülebilir Binalarda Mühendislik ve Mimari Yaklafl mlar Çal fltay n, ABD deki Ulusal Bilim Komisyonu (National Science Foundation, NSF) ve University of Illinois (Urbana-Champaign) ile birlikte gerçeklefltirdik. Sürdürülebilir binalarla amaç, teknolojiyi kullanarak binan n mümkün oldu unca az enerji harcamas ve çevreye az zarar vermesidir. Dünyada enerji pahalan yor. Al flagelmifl enerji üretim teknikleri bir flekilde çevreye kal c zarar veriyor. Bu nedenle enerji kullan m n mümkün oldu unca azaltmak, hem enerji hem de çevre krizine bir miktar çözüm olacakt r. Bunun için sürdürülebilir binalarda pasif mimariyi kullanmak gerekiyor. Ayr ca temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklar n kullanmal y z. S f r stanbul 2050 de kimlerle çal flt n z? Enerji üretmemiz flart, fakat üretilen enerjiyi de çok fazla tüketmememiz gerekiyor. Yenilenebilir enerji üretmek için yeralt kaynaklar ndan, rüzgardan ve güneflten yararlan yoruz. Sürdürülebilir binalar yapmak istiyorsak, mutlaka yal t m flirketlerinden destek almal y z. Özellikle enerji tüketimini azaltmak için yal t ma da a rl k vermemiz gerekiyor. Binalar m za mümkün oldu unca mantolama ve yal t m uygulamalar yapmal y z. Bu nedenle S f r stanbul 2050 Çal fltay için zocam la da görüfltük. Bu noktada da yal t m n önemini anlamak gerekiyor. IBM in verdi i Ak ll Gezegen novasyonlar ödülü kapsam nda verdi iniz dersle ilgili bilgi verir misiniz? S f r stanbul 2050 Çal fltay nda ele ald m z konular IBM ile paylaflt k. Bir bütün içinde enerji, çevre ve ekonomi konular n ö rencilerimize derslerle ö retme fikri olufltu. IBM bu fikri kabul etti. Ak ll Gezegen novasyonlar kapsam nda dünyada 24 proje seçildi. Bu projelerin aras ndaki projelerden birisi de bizim projemizdi. lk kez bu y l 14 ö rencimize Direktör Yard mc s Prof. Dr. P nar Özuyar la birlikte ders verdik. Derslerde, iklim de- iflikli inin uzun vadede ne getirece ini, 30 A USTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN enerji politikalar n n neleri etkileyece ini, stanbul da binalar n neden ve nereye yap lmas gerekti ini ele ald k. Proje bitiminde ders notlar dünya üniversiteleriyle paylafl lacak. Özye in Üniversitesi nin Çekmeköy deki yeni kampüsünü yeflil kampüs olarak tasarlama fikri nas l ortaya ç kt? Özye in Üniversitesi kampüsünün yeflil olmas düflüncesi Üniversite Mütevelli Heyeti Baflkan Hüsnü Özye in ve Rektör Erhan Erkut taraf ndan oluflturulan genifl bir stratejik çal flmam n ürünüdür. Özye in Kampüsü, en geliflmifl kampüslerden birisi olacak. Tüm binalarda LEED Sertifikas al nmas hedefleniyor. Biz de Merkez olarak, bu vizyona katk - da bulunmak istedik. Düzenledi imiz çal fltaylar ve verdi imiz dersler, bu çal flmalar n bir parças yd, fakat uygulama da yapmam z gerekiyordu. Uygulamaya Özye in Üniversitesi nin Çekmeköy kampüsünde yap lacak bir yurt binas yla bafllayaca z. Pasif mimari unsurlar n ve yenilenebilir enerji sistemlerini kullanaca z. Üçüncü yurt binas n Avrupa standartlar n n üstünde örnek bina fleklinde infla edece iz. Bunun için Avrupa da bu ifli yapan birkaç flirket ve üniversiteyle birlikte çal fl yoruz. AB nin Framework Program 7 nin içindeki, Kamu Özel flbirli i liflkileri (Public Private Partnership) Program için toplam 5,5 milyon Euro luk ortak bir teklif verdik. Bu baflvurudan Özye in Üniversitesi 950 bin Euro luk kaynak ald. ÖzU Kampüsü bu y l aç lacak, ama bizim çal flt m z yurt binas iki y l sonra tamamlanacak. Projedeki ortaklar m z olan spanya, talya, sveç ve Belçika daki örnek binalar üzerinde de çal fl lacak. Bunun paralelinde bir çal flmam z daha olacak. Hüsnü Özye in Vakf, Tatvan daki alt Prof. Dr. M. P nar Mengüç Sürdürülebilir binalar n Türkiye de yayg nlaflt r lmas için neler yap lmal? Sürdürülebilir binalarda, mühendisle mimar n birlikte çal flmas çok önemli. Mimariye, enerji verimlili i aç s ndan da bakmak gerekir. stanbul da dikkat edilecek en önemli nokta bu. AB nin 2020 hedefleri aras nda; enerjinin yüzde 20 sini yenilenebilir enerjiden kullanmak, binalarda enerji tüketimini yüzde 20 azaltmak, enerji verimlili ini yüzde 20 artt rmak yer al yor. En çok enerjiyi harcayan eski binalar oldu u için stanbul da da eski binalar n renove edilmesi gerekiyor. Gördü üm kadar yla Türkiye de, sürdürülebilir binalar yapmak için çok fazla teflvik ve istek yok. Sürdürülebilir binalar n önemini halka anlatmak için flirketler, uygulay c lar ve akademisyenler beraber çal fl p hem fak ndal artt rmal hem de inovatif finansal yöntemler oluflturmal. Bu amaçla devlet taraf ndan bütün flehirlerde birkaç örnek çal flma yap lmal. Bunlar bir yerden sonra küçük KOB lerin yapaca ifllerdir. Bu nedenle KOB lere, üniversiteler ve devletten destek olunmas gerekiyor. Özye in Üniversitesi bünyesinde kurulan Giriflimcilik Fabrikas da, bu konudaki en iyi fikirleri oluflum safhas nda destekleyecektir. Bundan sonraki süreçte sürdürülebilir binalarla ilgili neler yapmay planl yorsunuz? Geçen y l yapt m z S f r stanbul 2050 Çal fltay ile stanbul da neler yap labilece ini ortaya koyduk. Bu y l yapt m z Sürdürülebilir Binalar Çal fltay ile binalarda mimar ve mühendislerin nas l çal flmalar ve modellemeleri nas l yapmalar gerekti ini tart flt k. Sürdürülebilirlik konusunda bir çal flmam z daha var. Merkezimizin Direktör Yard mc s Prof. Dr. P - nar Özuyar, Karadeniz Bölgesi nde Sürdürülebilir Geliflme projesini yürütüyor. Bu, Karadeniz de Moldova, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye nin nas l birlikte çal flabileceklerini ortaya koyan bir çal flma. Sürdürülebilir kalk nma alan nda bu befl ülkede, enerji, turizm, üretim ve sanayi konular nda ne tür beraberlikler ve farkl l klar oldu u, bu dört ülkenin birbirleriyle nas l iflbirli i yapabilece i ve sürdürülebilir kalk nmaya nas l katk da bulunabilece i üzerine çal fl yoruz. Prof. Dr. M. P nar Mengüç, ODTÜ de Makina Mühendisli i lisans ve yüksek lisans n, 1985 te Purdue Üniversitesi (ABD) Makine Mühendisli i nde doktoras n tamamlad. Ayn y l Kentucky Üniversitesi nde yard mc doçent olarak göreve bafllad, 1988 de doçent ve 1993 te profesör oldu da Ekvator daki Escuela Superior Politécnica del Litoral den fleref profesörlü ü unvan n ald de talya da Universita degli Studi Federico II de ve da Boston daki Massachusetts Hastanesi/Harvard Üniversitesi nde ziyaretçi profesör olarak görev yapt. Kentucky Üniversitesi nde Nanoteknoloji fiemsiye Program n n (UPoN) koordinatörlü ünü ve Nanoboyut Mühendisli i Sertifika Program (NECP) direktörlü ünü yürüttü. Prof. Dr. Mengüç ün dört patenti ve iki patent baflvurusu, 100 ün üstünde uluslararas hakemli dergi makalesi, 200 den fazla konferans bildirisi, davetli konuflmas ve iki kitab bulunuyor. Makina Mühendisli i lisans program kurucu profesörü olarak Özye in Üniversitesi ne kat lan Prof. Dr. Mengüç, ayn zamanda Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Akademik Direktörlü ü nü yürütüyor. Prof. Dr. Mengüç, Amerikan Makina Mühendisleri Odas (ASME) fleref üyesi. Ayr ca 2010 bafl ndan beri Avrupa Birli i Çerçeve Programlar Enerji Komisyonu Türkiye Delegesi olarak görev yap yor.

12 12 zocam dan Haberler 11. Yal t m Yar flmas nda dereceye girenler ödüllendirildi zocam 11. Yal t m Yar flmas sonuçland. Dereceye giren dört ekibin ödüllendirildi i yar flman n bu y lki konusu, yüksek binalarda enerji etkin yap kavram na yarat c yaklafl mlar olarak belirlendi. Yar flmada dereceye giren ekipler, Prag da düzenlenen uluslararas etapta yar flma hakk n da kazand lar. zocam-isover iflbirli iyle, bu y l Yal t m Yar flmas n n onbirincisi düzenlendi. Yar flmada dereceye giren ö renciler, 20 Nisan da Yap Endüstri Merkezi nde gerçekleflen Multi Konfor Binalar Buluflmas Konferans nda ödüllerini ald lar. Türkiye ve KKTC Üniversitelerinden 108 ön baflvurunun yap ld yar flmada, 11 proje de erlendirmeye al nd. Yar flmada stanbul Teknik Üniversitesi nden birinci olan ekip 6 bin TL, Y ld z Teknik Üniversitesi nden ikinci olan ekip 4 bin TL, stanbul Teknik Üniversitesi nden üçüncü olan ekip 3 bin TL ile ödüllendirildi. Bu y l ilk kez zocam Özel Ödülü ad alt nda, bir proje de bin 500 TL de erinde ödül almaya hak kazand. Ayr ca yar flmada dereceye giren ekipler, May s tarihleri aras nda Çek Cumhuriyeti nin baflkenti Prag da düzenlenen uluslararas etapta yar flma hakk n da kazand lar. Bu y l yar flman n proje konusu, yüksek binalarda enerji etkin yap kavram na yarat c yaklafl mlar getirilmesi olarak belirlendi. Yar flmaya kat l m, en fazla üç ö renciden oluflan ekiplerle gerçekleflti. Geçen y llardan farkl olarak bu y l yar flmaya lisans ö rencilerinin yan s ra, yüksek lisans ö rencileri de kat ld. Mimarl k, nflaat Mühendisli- i ve Makine Mühendisli i ö rencilerinin kat labildi i yar flmada, Multi Konfor Bina tan m na göre ve Pasif Ev bileflenleriyle çok amaçl bir kule tasarlanmas amaçland. Yar flman n ulusal jürisinde; makine mühendisi Prof. Dr. Abdurrahman K l ç, mimar Emir Uras, mimar Erkan fiahmal, mimar Yr. Doç. Dr. Gülten Manio lu, makine mühendisi Prof. Dr. Mehmet Çal flkan ve mimar fievki Pekin gibi ses yal t m, yang n güvenli i, ekolojik binalar ve yap fizi i konusunda yetkin isimler yer al yor. Yar flmayla kendimizi gelifltirme olana bulduk zocam Yal t m Yar flmas Birincileri Esra Can-Onurcan Çak r: zocam Yal t m Yar flmas ndan arac l yla haberdar olduk. Daha önce baflka yar flmalar için de birlikte çal flt m z için yar flmaya beraber kat lmaya karar verdik. Yar flmaya haz rlanma sürecinde ikimiz de yurtd fl nda, farkl ülkelerdeydik. Bu nedenle tamamen internet üzerinden çal flt k. Projeyi tamamlad ktan sonra aç kças ödül almak için çok beklenti içine girmedik. Önemli olan bafllad m z ifli bitirmek ve bu süreçte yeni fleyler ö renmekti. Baflar m z, uyumlu ve disiplinli çal flmam za borçluyuz. Ö renci yar flmalar n genel olarak yararl buluyoruz. Çünkü okul d fl nda kendi bafl n za sorumluluk alma ve proje yapma imkan buluyorsunuz ve ekip çal flmas n ö reniyorsunuz. zocam Yal t m Yar flmas n da yal t m, sürdürebilirlik ve enerji etkin bina tasar m gibi Türkiye deki üniversitelerde, maalesef üzerinde çok durulmayan, ancak son derece önemli olan konularda ö rencilerde bir bilinç oluflturmas ve pratik yapma olana sa lamas aç s ndan faydal buluyoruz. Yar flman n, flartnamede belirtilen kurallarla kat l mc lar tasar - m n yan s ra malzeme seçimi, çevre kontrolü ve yap teknolojileriyle ilgilenmeye yönlendirmesi aç s ndan, gerçek mimarl k deneyimine yak n bir fikir projesi ortaya ç kmas n sa lad n düflünüyoruz. Yar flmayla öncelikle, enerji etkin bina ve yal t m konusunda ö rendiklerimizi projelendirme ve bu konularda kendimizi biraz daha gelifltirme olana bulduk. Yapt m z projeyle, ulusal de erlendirmenin yan s ra uluslararas bir de erlendirmeye kat lmak da çok güzel bir deneyimdi. Uluslararas bir ortamda bulunmak, dünyan n çeflitli üniversitelerinde yap lan projeleri görmek ve de erlendirme f rsat bulmak da çok faydal yd. Yar flmada ö rendiklerimiz, ömrümüz boyunca yarar sa layacakt r zocam Yal t m Yar flmas kincileri Naciye Sena Kelefl-Mehmet Türko lu-bilal Gökgün: zocam Yal t m Yar flmas na bir süredir kat lmak istiyorduk. Mimarl k içerikli internet sitelerinden yar flmayla ilgili bilgi edindik. Zaten geçen y l ayn yar flmada 1. olan ekip üyeleri, yak n arkadafllar m zd ve onlar n yurtd fl deneyimlerini bizlere anlatmalar, bizi yar flmaya girmek için daha da heveslendirdi. Yar flmaya haz rlan rken okulda, derslerden sonra evlerimizde ve kafe gibi birçok mekanda çal flmalar m z sürdürdük. Birçok gökdelen projesi inceledik. Bafllang çta farkl birçok tasar m üzerinde konufltuk ve yeri geldi inde tart flt k. Yar flmada dereceye girmeyi çok istiyorduk ve bunun için de gerçekten çok çal flt k. Yar flman n kriterlerini çok iyi inceledikten sonra, bunlarla ilgili yapabileceklerimiz üzerinde yar flma sürecinin önemli bölümünü harcad k. Geri kalan zamanda çizimleri tamamlad k. Böyle çal flmalarda motivasyon ve disiplinli çal flman n baflar y getirece ini tahmin ediyorduk. Ancak en önemlisi, yar flmaya bafllad m z günkü inanc m z n her çal flma sonras nda daha da kuvvetlenmesiydi. zocam Yal t m Yar flmas n n konular ve ödüllerini tatmin edicilik aç s ndan baflar l buluyoruz. Gerek yurtiçi etab, gerekse yurtd fl aya ndaki organizasyonlarda profesyonelli in de gözden kaçmamas gerekiyor. Prag da ülkemizi temsil etme gururunu bizlere yaflatt klar için zocam a teflekkürlerimizi sunuyoruz. Yar flmaya haz rlanma sürecinde ö rendi imiz bilgiler, bizlere ömrümüz boyunca yarar sa layacakt r. Bu kadar çal flman n karfl l nda böyle bir baflar n n gelmesi, bizleri ve sevenlerimizi gururland rd. Prag daki final, 19 ülkenin en iyi yar flmac lar yla tan flma f rsat bulmam z sa lad. En önemlisi, rekabetin ayn konudaki say s z tasar mla sonuçlanmas ve bu farklar yerinde görmek, gerçekten güzel bir deneyim oldu.

13 Yal t m Yar flmas n n uluslararas etab nda ödül ald k zocam ve Isover in birlikte düzenledi i Yal t m Yar flmas n n uluslararas etab n n sonuçlar 20 May s ta aç kland. S ras yla Slovakya, ngiltere ve spanya n n derece ald Isover Multi Konfor Binalar Ö renci Yar flmas nda Türkiye, Jüri Özel Ödülü ne lay k görüldü. Ödül, sürdürülebilirlik (sosyal, çevre, ekonomi) yaklafl m yla Türkiye etab n n üçüncüsü Volkan Dala an n projesine verildi. Yar flmada ayr ca, Çek Cumhuriyeti, ABD ve Finlandiya dan birer proje de Jüri Özel Ödülü almaya hak kazand. Yal t m sektörünü tan tmak amac yla düzenlenen yar flmada, 19 ülkeden 52 projenin sunumu yap ld. Ö rencilerin, Afla- Manhattan bölgesinin Güney Greenwich olarak adland r lan k sm nda, sürdürülebilir bir gökdelen tasar m ortaya koyduklar yar flmada, en fazla üç kifliden oluflan ekipler yar flt. Uluslararas yar flmada ödül almam, di er ö rencilerin önünü açt Isover Multi Konfor Binalar Ö renci Yar flmas Jüri Özel Ödülü sahibi Volkan Dala an: stanbul a yeni yerleflti im ve yüksek lisansla tasar ma farkl aç lardan bakmaya bafllad m günlerde yar flmay, kendi kendime bir u rafl, bir mücadele olarak görüyordum. Ödül alabilece imi tahmin ediyordum. Tabii bu tahminim, yar flman n Türkiye aya içindi. Isover in yar flmas nda ödül alaca m, jüri üyelerinin ödül kazananlar aç klamadan önce yapt klar konuflmadan anlad m. Ancak ilk ödülün bana verilmesiyle de, ayr ca bir flaflk nl k ve mutluluk yaflad m. Farkl bir tasar m olarak ortaya koydu um projede, sürdürebilir mimarl ekolojinin yan nda, ekonomik ve sosyal olarak da yorumlayabildi im için ödüle lay k görüldüm. Projemin ana ç k fl noktas New York un bir sorununa gökdelen arac l yla çözüm getirebilmekti. Projeyi haz rlarken, bu yüksek hacimli yap n n New York a bir huzur ve sosyal-ekonomik yönden çözüm getirmesini düflündüm. Amerika ve New York taki evsizlerin, büyük bir sorun yaratt n biliyordum. Böylece kendili inden, gökdelenin ifllevsel birimleri ve tasar m konsepti geliflti. Isover in düzenledi i yar flman n Çek Cumhuriyeti nin güzel flehri Prag da yap lmas farkl bir ortam yaratt. Buna ek olarak farkl proje örneklerini de görmem bana katk da bulundu. Bu nedenle ö rencilere, yurtiçindeki yar flmalar n yan nda, yurtd fl ndaki bu tür yar flmalara da kat lmalar n tavsiye ediyorum. Ödülü ald m z akflam Türkiye kafilesi olarak hakl bir sevinç yaflad k, ama beni en çok mutlu eden di er ülkelerden ö rencilerin, projemin gerçekten de iyi oldu unu söyleyip beni kutlamalar oldu. Türkiye nin ikinci kez kat ld uluslararas yar flmada ödül kazanmam, di er ö rencilerin önünü açmak ad na önemliydi. Birçok ülkeden ö retim görevlilerinin bulundu u jüri taraf ndan projemin be enilmesi de, beni ayr ca mutlu etti. Projeyi haz rlarken, yüksek lisansta ö rendiklerimi uygulama f rsat m oldu. Ödül, portfolyömde iyi bir eser olarak kalacakt r. zocam BEP semineri düzenledi zocam taraf ndan düzenlenen Binalarda Enerji Verimlili i ve Yal t m Uygulamalar Semineri, 23 Haziran da Mardin Erdoba Elegans Otel de ve 24 Haziran da da Diyarbak r da gerçeklefltirildi. zocam Teknik Pazarlama Müdürü Dr. Kemal Gani Bayraktar, seminerde, yeni yönetmelikler fl nda s l konfor, ses yal t m ve yang n güvenli i için kullan lan yal t m malzemeleri, teknik özellikleri ve uygulama esaslar yla ilgili bir konuflma yapt. Mardin de sektöre yön veren 130 u ve Diyarbak r da 110 u aflk n profesyonelin kat ld ve soru-görüflleriyle katk da bulundu u seminere büyük ilgi gösterildi. Dr. Bayraktar seminerdeki konuflmas nda, Türkiye de toplam enerjinin yüzde 36 s n tüketen konut say s n n y llar aras nda 2,2 milyon, bina say s n nsa 588 bin artt n söyledi. Mevcut bina sto unun yaln zca yüzde 6,8 inin, toplam konut sto unun ise yüzde 12 sinin TS825 e uygun oldu unu belirten Dr. Bayraktar, ülkemizde yap larda ortalama kwh/m 2 enerji kullan l rken, TS825 standard na göre yap lan binalarda yüzde 60 tasarruf sa lanabildi ini dile getirdi. Dr. Bayraktar, Bununla birlikte, iklim de iflikli iyle mücadele yönünden geliflmifl ülkeler s f r karbon binalar tasarlayarak, hem yeni hem de mevcutlarda enerji etkin yenilemeyle düflük enerji ihtiyaçl evleri hayata geçiriyorlar. Pasif evlerde enerji kullan m 15 kwh/m 2 ile s n rland r l yor. Böylece, Pasif Evlerin s tma ihtiyac yüzde 90 azalarak, yüksek miktarda enerji tasarrufu sa lan yor. Yüksek kal nl kta nitelikli yal t m malzemelerinin ve nitelikli camlar n kullan - m enerji verimli tasar mlara önemli katk da bulunuyor dedi. BEP in yürürlü e girmesiyle birlikte, ülkemizde TS825 e uygun projelendirilen binalar n C s n f üst/d s n f alt de erine denk geldi ini ifade eden Dr. Bayraktar, buna da ancak konutlar m z n yüzde 12 sinin sahip olabilece ini söyledi. Dr. Bayraktar, ülkemizde ilk kez bütünleflik çözümlerle enerji verimlili inin hedeflendi i bir yönetmeli in ç kt n belirterek, Bafllang ç say labilecek bu önemli yönetmelik uygulamalar, zamanla çok daha geliflerek ve etkinleflerek, hem ülkemiz enerji verimlili i sanayisi hem de nitelikli iflgücü istihdam için önemli bir kald raç vazifesi görecektir dedi.

14 14 Röportaj Türkiye Pasif Ev yap m na uygun co rafyaya sahip Günarda Proje Yönetimi-Araflt rma ve Dan flmanl k A.fi. Genel Müdürü ve Yüksek Mimar Erkan fiahmal, Türkiye co rafyas, Pasif Ev yap m için dünyadaki en elveriflli co rafyalardan birine sahiptir diyor. Türkiye nin yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan m na elveriflli oldu unu söyleyen fiahmal, bunu de erlendirememenin büyük kay p oldu unu dile getiriyor. Bir Pasif Evi, Pasif Ev yapan en önemli özelliklerin bafl nda yal t m geliyor. Yal t mla, k - fl n s kayb önleniyor, yaz n ise s kazanc - n n önüne geçiliyor. Günarda Proje Yönetimi-Araflt rma ve Dan flmanl k A.fi. Genel Müdürü ve Yüksek Mimar Erkan fiahmal, Türkiye de Pasif Evlerin say s n artt rmak için daha fazla çal flmak ve uygulamalar yayg nlaflt rmak gerekti ini söylüyor. Üniversitelerin, teknoloji firmalar n n ve endüstrinin bu konuda yeterli olmasa da çal flmalar yapt - n belirten fiahmal, gençleri teflvik etmenin önemine de iniyor. fiahmal, talebi artt rmak için yap endüstrisinde rekabette önemli bir unsur olarak kullan labilecek enerji etkin yap yapma konusuna yat r mc -yüklenici firmalar n dikkatini çekmek gerekti ini, mimarlar n da iflverenleri bu konuya yönlendirmede sorumluluk tafl d klar n ifade ediyor. Pasif bir evde olmas gereken mimari özellikler nelerdir? Pasif Ev standard na göre Orta Avrupa da bir yap n n sahip olmas gereken özellikler vard r. Yap y s tmak için y lda 15 Yüksek Mimar Erkan fiahmal kwh/m 2 den fazla, so utmak için de 15 kwh/m 2 den fazla enerji tüketmemek gerekir. Bir baflka ölçüt de, en yüksek s tma enerjisi yükünün 10 W/m 2 yi aflmamas gerekti idir. Toplam s tma, s cak su ve elektrik tüketimi y lda 120 kwh/m 2 yi aflmamal - d r. Bir saatte, yap toplam hacminin 0.6 s ndan fazla hava kaça olmamal d r. Enerji gereksinimi, yenilenebilir enerji kaynaklar ndan elde edilmelidir. Bu de erlere bakt - m zda s tma enerjisinde geleneksel bir yap ya göre, enerji tüketiminde yüzde 90 a varan bir azalma söz konusu. Bu boyutta bir tasarrufa gitmek, önemli bir sorun olarak karfl m za ç k yor. Bunun iki çözüm yolu var: Bunlardan birincisi yap fizi i, di eri de yap teknolojisi. Mimar, yap y tasarlarken bir taraftan yap formunu, yap bileflenlerini, duvar-cam oranlar n, yönlendirmeyi göz önünde bulundurmal, di er taraftan da yap teknolojisinin kendine sundu u olanaklar kullanmal d r. Bunu yaparken kullanaca tek anahtar vard r: K fl n bir taraftan s kay plar n en aza indirirken, di er taraftan s kazançlar n da en yükse e ç kar r. Yaz n da s kazançlar n en aza indirirken, iç mekandan d flar ya hava kaç fllar n azalt r. Burada yal t m ve pencereler önemli rol üstlenir. yi bir yal t m, k fl n s kay plar n, yaz n da s kazançlar n önleyecektir. Buna karfl n pencereler, k fl n güneflli zamanlarda iyi bir s kazanç, geceleri s kay p arac yken, yaz n bu durum tam tersi olur. Demek ki iyi bir yal t m, hem yaz n hem k fl n çok önemli bir araçt r. Pencere camlar nda ise kay p ve kazançlar düzenleyici teknolojik olanaklar kullanmak gerekir. Günümüzde kullan lan üç katmanl pencere camlar, s kay p ve kazançlar n planlaman n ötesinde, elde edilen yap n n iç mekanlar n n de iflen iklim koflullar nda tüm y l boyunca sabite yak n de erlerde kalmas n, dolay s yla da konforlu binalar elde edilmesini sa l yor. Pasif Evlerle ilgili Türkiye nin bugünkü durumunu nas l de erlendiriyorsunuz? Türkiye, kalk nmakta olan bir ülke. Konut aç m z var. Çok say da konut üretiyoruz. Konut yap m na büyük bütçeler ayr l yor. Çok önemli bir deprem ülkesi olan Türkiye de, b rak n Pasif Ev yapmay, depreme dayan kl konut üretiminde bile sorunlar yafl yoruz. Türkiye yap sto unun çok büyük bir k sm Is Yal t m ve Deprem Yönetmeli- i ne uymayan yap lardan olufluyor. Tüm bu yap lar n öncelikle depreme dayan kl hale getirilmesi sa lanmal d r. Pasif Ev yapmak ya da say s n artt rabilmek için bu konuda daha fazla çal flmak gerekecektir. Öncelikle Is Yal t m Yönetmeli i nin uygulanmas, ard ndan da Enerji Kimlik Belgesi uygulamas - n n bafllat lmas sevindiricidir. Ancak, e er mevcut yap sto una bu dönüflümü yapt rmak için gerekli yasal ve teflvik edici tedbirler al nmazsa, bu uygulama sadece yeni yap larda kullan lacak, tüm yap sto unun dönüfltürülmesi çok uzun zaman alacakt r. Kalk nm fl ülkelerde konut vergileri yüksektir. Enerji etkin yap larda vergilerde ciddi avantajlar sa land ndan eski yap lar enerji etkin hale getirilebilir. Ülkemizde yap vergileri, bu dönüflümden kazan labilecek teflvikleri cazip k lm yor. Öte yandan gerçek an-

15 lamda Pasif Ev konusundaki çal flmalar da akademik boyutta kal yor. Yap lan az say - daki uygulamaysa, ne yaz k ki yayg nlaflt r - lam yor. Sözünü etti im Orta Avrupa Pasif Ev Standartlar ile ülkemizde geçerli olan Is Yal t m Yönetmeli i koflullar aras nda önemli farkl l klar vard r. Daha iyisini uygulamak için yap sahiplerinin bir sosyal sorumluluk bilincine sahip olmas gerekir. Türkiye de Pasif Evler üzerine çal flan ve bu konuda uzmanlaflan mimarlar m z n say s n n artt r lmas için neler yap lmas gerekiyor? Bu konuda çal flacak ilgili mimar say s n artt rmak için öncelikle bu konuya ilginin artt r lmas gerekiyor. Bir anlamda önce talep yaratmal, ard ndan da bu konuda çal - fl lmas sa lanmal d r. Üniversiteler, teknoloji firmalar ve endüstri bu konuda yeterli olmasa da önemli çal flmalar yap yor. Fark ndal k yaratmak ve özellikle bu konuda gençleri teflvik etmek çok önemli. E itim kurumlar nda bu konuda daha çok yüksek lisans ö rencisini teflvik etmekte, onlara burs vermekte, araflt rma projelerini desteklemekte, hatta örnek uygulamalar yapmakta yarar var. Bu, iflin arz taraf. Ama esas önemli olan talep i artt rmak olmal d r. Yap endüstrisinde rekabette önemli bir unsur olarak kullan labilecek enerji etkin yap yapma konusunda yat r mc -yüklenici firmalar n dikkatini çekmek ve di er yat r mc -yüklenici firmalardan farkl l klar n ortaya koyacak bu uygulamalar yapmalar n sa lamak gerekir. Artan talep, bu konuda çal flan ve çal flacak mimar ve mühendislerin say s n n artmas n sa layacakt r. Türkiye de Pasif Evlerin say s n n artt r lmas için mimarlara ne gibi görevler düflüyor? Mimar, iflverenin taleplerini yerine getirir. Ama önemli bir sorumlulu u da vard r ki, o da kendi bilgi, beceri ve yetkinli i çerçevesinde daha iyiyi, daha do ruyu, daha günceli, daha ekonomik olan, teknik ve fen kurallar na uygun olan sa layacak önerilerde bulunmas d r. Bu çerçevede mimarlar, iflverenlere karfl özellikle enerji etkin yap yapma konusunda kendi yetkinliklerini kullanarak fark ndal k yaratmak ve proje kapsam içinde bu konuyu ifllemek sorumlulu unu tafl - mak durumundad rlar. Bunu yaparken bilimsel gerçeklerden uzaklaflmadan, rasyonel, hesaba dayal, do ru bilgiyle iflverenlerini ikna etme yollar n aramal d r. Bu, bir bilinçlenme ve iyiye do ru geliflme yöntemidir ve bir mimar n teknik ve sosyal sorumlulu udur. Pasif Evlerin enerjinin etkin kullan m ve tasarrufu konusunda etkileri nelerdir? Sadece ülkemizde de il, tüm dünyada s tma ve so utma amac yla tüketilen enerji miktar çok yüksek. Bunun yan s ra, halen bu amaçla kullan lan enerjinin büyük bölümü fosil yak tlardan elde ediliyor. Karbon sal m n n yüksek oldu u bu yak tlar, ayn zamanda tükenme noktas ndad r ve mutlaka alternatif enerjilerin kullan m n n artmas gerekir. Sürdürülebilir bir enerji kullan m için yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan m yap endüstrisinde artt r lmal d r. Bunun ekonomiye katk s tart fl lamaz. Türkiye, co rafi aç dan yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan m na çok elveriflli bir bölgededir. Bu f rsat de erlendirememek büyük bir kay pt r. Türkiye co rafyas, Pasif Ev yap m için dünyadaki en elveriflli co rafyalardan birine sahiptir. Sizin de jüri üyelerinden birisi oldu unuz zocam Yal t m Yar flmas nda bu y l Pasif Evler ele al nd. Ö rencilerin Pasif Eve yaklafl m n nas l de erlendiriyorsunuz? 11 y ld r Üniversiteleraras Yal t m Yar flmas n n sürdürülmesi, bunun son iki y l nda yar flman n uluslararas bir boyut kazanmas zocam ve tüm endüstri ad na gurur duyulmas gereken bir konudur. Sonuçlara bakt - m zda, yarat c l klar n kullanan, soruna sadece yal t m ve enerji olarak yaklaflmayan, ayn zamanda estetik, sosyal, çevreci bir çözüm üretmeye çal flan bir genç nesil görüyoruz. Bu, çok umut verici. Bu y lki proje, New York ta bir gökdelendi. 19 ülkeden 52 proje kat l m yla Prag da gerçeklefltirilen yar flmada, zocam Yal t m Yar flmas nda üçüncü olan bir Türk ö renci Jüri Özel Ödülü kazand. Baflar lar n daha da artaca- ndan kuflkum yok. Çünkü her y l ortaya konulan projeler, önceki y llardan daha iyi oluyor. Ö rencilerimiz, bu konuda fark ndal k kazan yor, ülkemizin gelece ini flekillendirecek konulara ilgi duyuyor ve baflar l oluyorlar. Bundan daha güzel ne olabilir?

16 16 Yol Hikayeleri Türkiye de turizmin kalbinin att yerdeyiz Bu say da zocam bayileriyle birlikte, Türkiye nin en çok turist çeken flehri Antalya dayd k. Birbirinden güzel plajlar, tarihi güzellikleri ve do a sporlar na yatk nl sayesinde turist çeken Antalya n n yan bafl ndaki, Burdur ve Isparta flehirlerindeki bayilerimizi de ziyaret ettik. Akdeniz Bölgesi nin bat s nda yer alan Antalya n n, kara s n rlar n Toros Da lar oluflturur. Güneyinde Akdeniz, do usunda Mersin, Konya ve Karaman, kuzeyinde Isparta ve Burdur, bat s nda ise Mu la yer al r. fiehir, Antalya Körfezi ile bütünleflen yap da, Bey Da lar n n aras nda falezler üzerinde kuruludur. Nüfusu 2 milyonu aflan Antalya, Türkiye nin yedinci büyük flehridir. Akdeniz ikliminin görüldü ü flehirde, y l n ortalama 300 günü güneflli geçer. Yaz n ortalama s cakl k derece, k fl n ise 9-15 derecedir. Y l n en az dokuz ay denize girilebilir. Y l n 12 ay da turizme aç k olan ender flehirlerdendir. Atatürk ün, Hiç flüphesiz dünyan n en güzel yeridir dedi i Antalya, Türkiye nin en çok turist çeken flehridir. Türkiye ye gelen turistlerin yüzde 40 n Antalya a rlar. Antalya n n denizi ve kumsallar n n turist çekmesinin yan nda, flehirde k y turizmi, kültür turizmi, yat turizmi, golf turizmi ve kongre turizmi gibi çok farkl alanlarda da turizm yap l r y l nda flehre gelen turist say s 10 milyonun üzerindeydi. Antalya n n ekonomisi büyük oranda turizm ve tar ma dayal d r. Muz ve turunçgil üretimi yayg nd r. Ayr ca, Antalya Türkiye nin sera üretimi yap lan önemli flehirlerindendir. Antalya: Attalia Antalya flehri, ismini Bergama Kral 2. Attalos dan al r. Attalos a atfen Attalia ad n alan flehre Türkler önce Adalya, daha sonra da Antalya ad n vermifller. Yap lan arkeolojik kaz lar Antalya ve çevresinde günümüzden 50 bin y l önce insanlar n yaflad n gösterir. Antalya, Türkiye de bilinen en eski yerleflimlerin bulundu u önde gelen flehirlerden birisidir. fiehirle ilgili en eski buluntular Karain ve Beldibi ma aralar nda yap lan kaz çal flmalar sonunda elde edilir. M.Ö y l ndan bu yana flehir, Hitit, Likya, Kilikya, Pers, skender, Antigonos ve Bergama Krall n n egemenli i alt na girer. fiehir, M.S. 7. yüzy ldan sonra Selçuklular ile Bizansl lar n ve 1209 da Selçuklular n hakimiyetine girer. Daha sonra s ras yla, Tekelio ullar, Osmanl lar, Karamano ullar ve sonra tekrar Osmanl egemenli i gerçekleflir. Antalya n n kültürel ve tarihi miras Kaleiçi Eski Antalya n n bulundu u yere bugün Kaleiçi denilir. Kaleiçi, Antalya n n günümüze kadar pek çok medeniyetin izlerini tafl yan kültürel, tarihi ve mimari miras d r. Kaleiçi nde binlerce y ll k kal nt lar, tap naklar, kiliseler, bazilikalar ile 715 tane Selçuklu ve Osmanl eviyle 47 an t bulunur. fiehir surlar ve yat liman yla çevrili olan Kaleiçi, restorasyon çal flmalar sonunda pansiyonlar, barlar ve çarfl s yla turizm merkezi haline getirildi. Liman ise yat liman olarak düzenlendi. Kaleiçi restorasyon çal flmalar ndan dolay Turizm Bakanl na 1984 te F JET (Uluslararas Turizm Yazarlar ve Gazetecileri Federasyonu) taraf ndan Alt n Elma (Turizm Oskar ) ödülü verildi. Kaleiçi nde Antalya n n sembolü olan Yivli Minare ve yan nda Ulu Cami bulunur. 13. yüzy lda yap lan Yivli Minare, Antalya n n ilk slam yap s d r. Tu ladan 45 metre yüksekli indeki minare gövdesi sekiz adet yiv fleklinde kuflakl yap dad r. Minarenin bitifli inde bulunan Ulu Cami de 12 sü-

17 tun ve alt kubbeden oluflur. Kale Kap s olarak bilinen mevkide yer alan Saat Kulesi, sonradan saat konulan, Kale Kap s n korumak için kap n n her iki yan nda infla edilen nöbetçi kulelerden biridir. Antik kentler Antalya da ziyaret edilebilecek çok say da antik kent ve tarihi kal nt lar vard r. Antik Likya n n en önemli liman kentlerinden olan Olimpos, tarih boyunca farkl uygarl klara ev sahipli i yapm fl. Kemer ile Adrasan aras nda yer alan Olimpos, içinden geçen bir derenin ay rd iki yamaç, caretta caretta kaplumba- alar n yumurta b rakmaya geldikleri ender sahile sahiptir. Olimpos ta, ortaça dan kalan kale ve hamam kal nt lar, antik tiyatro ve daha birçok tarihi eser yer al r. Bunun yan nda Olimpos, a aç evleriyle de dünyaca ünlüdür. Kekova Adas n n karfl s nda bulunan Simena, bat k flehri ve antik kal nt lar yla görülmeye de erdir. Simena da pek çok uygarl n kal nt lar bulunur. Kayalara oyulmufl tiyatro ve surlar yer al r. Antik kentlerden bir di eri de Kekova d r. Kafl ile Demre aras nda bulunan Kekova, k y ya 500 metre mesafedeki adada bulunan bat k bir antik kenttir. Kalkan-Fethiye yolu üzerindeki Patara n n tarihi, M.Ö. 5. yüzy la kadar uzan r. Büyük skender döneminin önemli bir liman flehri olan Patara daki en önemli kal nt lardan birisi Patara Tiyatrosu dur. Tarihte önemli bir liman flehri olarak ünlenen Aspendos, Antalya n n Serik ilçesindeki antik kenttir. Bugün ayakta kalan kal nt lar n ço u Roma dönemi ve sonras na aittir. 2. yüzy lda infla edilen, 17 bin kiflilik Türkiye nin en iyi korunmufl tiyatrosu olan Aspendos Tiyatrosu, mükemmel bir akustik mimariye sahiptir. Antalya n n müzeleri Antalya n n zengin tarihi kal nt lar flehirdeki müzelerde sergilenir. Bunlardan Antalya Müzesi, 1922 y l nda Alaaddin Camisi nin deposunda aç ld y l nda Yivli Minare Külliyesi ne tafl nan müze, 1972 de bugünkü Konyaalt Caddesi üzerindeki yere tafl nd. Antalya n n tarihine fl k tutan birçok esere sahip olan müze, 1988 de Avrupa Konseyi Özel Ödülü nü ald. Antalya Kent Müzesi ise, Antalya n n ça dafl tarihi ve kent kültürünü araflt rmak için 2007 de kuruldu. Müze, Antalya Büyükflehir Belediyesi ne ba l olarak proje çal flmalar gerçeklefltiriyor. Atatürk ün 1930 da Antalya ya geldi inde kald ev, 1980 de düzenlenip Atatürk Müzesi olarak hizmete aç ld. Atatürk ün kald oda ve k yafetlerinin sergilendi i odan n duvarlar nda Atatürk portreleri ve Atatürk ün Antalya ya geldi i dönemde bas lan gazeteler yer al yor. Efli bulunmaz plajlar Antalya n n tarihi zenginli inin yan nda, birbirinden güzel plajlar da yerli ve yabanc turistleri çekiyor. Antalya n n bat ucundaki ilçesi olan Konyaalt, kendisiyle ayn ismi olan plaja sahiptir. Konyaalt Plaj, yaklafl k 1,5 km uzunlu unda, kum çak l kar fl m bir plajd r. Belediye nin yapt r p halka açt plaj, restoranlar, pansiyonlar ve otelleriyle hizmet veriyor. Bir di er ünlü plaj olan Lara Plaj, Antalya n n 12 km do usunda yer al r. Plaj n kumu incedir, plaj çam ormanlar yla çevrilidir ve Konyaalt Plaj gibi halka aç kt r. Lara Plaj n n bat s nda Düden fielalesi nin denize döküldü ü yerde Karpuz Kald ran Plaj bulunur. Plaj, askeri dinlenme kamp olarak kullan l r, plaj n kumu çok ince ve denizi s d r. Ayr ca Türkiye nin en genifl (800 m) ve en uzun (15 km) kumsal olan Patara da Antalya da yer al r. Kumsal, deniz kaplumba alar n n yumurta b rakt klar yerlerden birisi oldu u için koruma alt ndad r. Patara, rüzgar nedeniyle sörf yapmaya da elverifllidir. Ma ara turizmi Turizm cenneti olan Antalya da kültür ve k y turizminin yan nda, ma ara turizmi de geliflmifltir. Türkiye nin en büyük do al ma aralar aras nda yer alan Karain Ma aras Antalya dad r. Denizden yüksekli i metre olan ma ara, farkl dönemlerde iskan edilmifl. Ma aradan ç kan kal nt lar Antalya Müzesi nde ve ma aran n yak n ndaki Karain Müzesi nde sergileniyor. Antalya n n 45 km kuzeyinde yer alan Kocain Ma aras, Türkiye nin en genifl a z na sahip ma aras - d r. Ma aran n içinde metre yüksekli- e sahip sütunlar ve Roma döneminden kalan sarn ç vard r. Alanya flehir içinde, deniz k y s nda Damlatafl Ma aras bulunur. Toplam uzunlu u 30 metre olan ma arada, çok say daki sark t ve dikitler eflsiz bir görüntüye sahiptir. Alanya daki bir di er ma ara olan Dim Ma aras, Türkiye nin en güzel ma aralar ndan birisi olarak bilinir. Tarihi dönemlerde insanlar taraf ndan bar nak olarak kullan lan ma ara, 357 metre uzunlu undad r ve sonunda durgun bir göl vard r. Alanya n n p r l p r l denizi Antalya n n turistik ilçelerinden Alanya, Akdeniz in en güzel k y lar ndan biridir. Kuzeyinde Toros Da lar ve Güneyinde Akdeniz in bulundu u küçük bir yar mada üzerinde kuruludur. Eflsiz plajlar, ma aralar ve tarihi yap lar yla çok say da turisti çeker. Alanya plajlar, Mavi Bayrakl, genifl kumsallardan oluflur. En gözde plaj Kleopatra Plaj d r. Efsaneye göre M s r Kraliçesi Kleopatra, Alanya daki bu koydan denize girmifl. Kleopatra Koyu nun özelli- i suyunun berrak olufludur. Alanya daki ncekum Plaj da, kumunun ince olmas yla ünlüdür. Deniz çok s d r. Alanya için ma aralar cenneti denilebilir. lçede çok say da ma- ara vard r. Hasbahçe Ma aras, Afl klar Ma- aras, Kad ini Ma aras ilçedeki ma aralar aras nda yer al r. fielalesi ve buz gibi çay yla Manavgat Manavgat, özellikle do al güzellikleriyle Antalya n n önemli turistik ilçelerindendir. Ad n ilçenin isminden alan Manavgat fielalesi ilk gezilecek yerlerdendir. Manavgat ilçesinin 3 km bat s nda bulunan flelalenin, flafl rt c bir yükseklikten dökülerek, genifl bir alan üzerinden gürül gürül ak fl görülmeye de erdir. fielalenin hemen yan nda piknik yap labilir, çevresindeki lokantalarda bal k yenilebilir. lçedeki bir di er güzellik, Manavgat Irma n n denizle bulufltu u yer olan Manavgat Bo az d r. Bo az deyince akla stanbul ve Çanakkale Bo az gelebilir. Ancak Manavgat Bo az n n görüntüsü bambaflkad r. Bo aza gitti inizde bir yan n zda akan rma, di er yan n zda denizi görebilirsiniz. Irmakla denizin bulufltu u yerde gün bat m keyifle izlenebilir. Dünyan n en uzun akarsular ndan olan Manavgat Çay ise, su miktar yla say l akarsular aras nda yer al r. Oymap nar ve Manavgat Barajlar çay n üzerindedir. Çayda kanoyla gezmenin ve rafting in keyfi bir baflkad r.

18 18 Yol Hikayeleri Antik kal nt lar yla Side Antalya n n en çok bilinen antik beldelerinden olan Side, antik kal nt lar n yan s ra, kumlu plajlar ve do a sporlar na imkan tan mas yla çok say da turisti çeker. Side de, Kent Surlar, Su Kemerleri, Side Tiyatrosu, Apollon Tap na, Athena Tap na, Üç Havuzlu Çeflme gibi görülecek pek çok tarihi kal nt ve eser vard r. Side den 65 km uzakl ktaki Köprülü Kanyon Milli Park, görülmeye de er güzelliktedir. Toroslar n ete inde yer alan Kanyon, vadiler ve kanyonlar aras nda bulunur. Side, dokuz mavi bayrakl plaja sahiptir. Ayr ca belde, rafting, kano ve dal fl yapmaya uygundur. Deniz, orman, da manzaral Kemer Antalya ya 40 km uzakl ktaki Kemer, Bat Toros Da lar n n ete inde, 52 kilometre k y fleridi boyunca uzan r. Kemer in, Kirifl, Tekirova, Çamyuva, Beycik, Göynük, Beldibi, Ç ral gibi çok say da yerleflim yerleri, Antalya turizminde önemli yer tutar. Kemer in en önemli özelli i do al güzelli idir. Deniz, orman ve da lar n birleflti i FOAMBOARD TERAS ÇATI LEVHA K rma ve teras çat lar, d fl duvarlar, döflemeler, betonarme tafl y c yüzeyler, so ukhava depolar ve hayvan bar naklar nda s yal t m amac yla kullan l r. noktada müthifl bir manzara vard r. Kemer k y lar nda birçok koy ve do- al liman yer al r. Kemer in yak n nda bulunan Olimpos, Idryos, Phaselis Antik Kenti gezilebilir. Ayr ca; do al güzelliklere sahip olan ve köy halk n n turizm yapt ender yerlerden biri olan Adrasan, Tekirova sahillerinde bulunan Mart, Ma ara, Piknik ve sahilden görünmeyen Piknik Adas ndan oluflan Üç Adalar, 2009 da turizme aç lan Göynük Kanyonu görülmeye de erdir. Kemer deki modern marina, yat turizminde de önemli yer teflkil eder. Do a sporlar n n merkezi Antalya n n bir di er turistik merkezi olan Kafl ilçesi, özellikle dal fl turizmi aç s ndan ülkemizin önde gelen merkezlerindendir. Bunun yan s ra, tarihi ve do al güzellikleriyle de önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Kafl ta tertemiz sular yla Büyük Çak l Plaj, Küçük Çak l Plaj ve Akçagerme Plaj gibi plajlar vard r. Ayr ca Kafl ile Kalkan aras nda yer alan Türkiye nin en güzel plajlar ndan olan Kaputafl Plaj, yeralt ndaki sular n denize ulaflarak turkuaz rengi verdi i, Kemer e gidildi inde zocam ürünü kendini satt r yor Ar-Sucan zolasyon nflaat ve Turizm San. Tic. Ltd. fiti. Müdürü Sinan Coflkun: fiirketi, 1986 da orta mla birlikte Manavgat ta kurduk. Bafllang çta sadece, günefl enerjisi ve su ar tma sistemleri imalat, sat fl ve uygulamas yap - yorduk de s, su, ses ve yang n yal t m malzemeleri toptan sat fl n da faaliyetlerimize ekledik ve flirketimizin ad n Ar-Sucan zolasyon nflaat ve Turizm San. Tic. Ltd. fiti. olarak de- ifltirdik. Gelen müflteri taleplerini daha iyi karfl lamak ve çevre illere daha sa l kl hizmet vermek için 2007 de Denizli flubemizi açt k. Toplam 24 çal flan ve 11 araçla Türkiye nin her yerine yal t m malzemeleri sat fl yap yoruz de zocam bayisi olduk. Yal t m denilince akla zocam geldi i ve tüm yal t m kalemlerini karfl layabilen yegane firma oldu u için zocam ile çal flmak istedik. zocam n prestijli bir ismi var. Tart flmas z Türkiye nin en genifl ürün portföyüne sahip yal t m firmas. zocam, genifl ürün portföyünün yan s ra gerçekten güçlü bir firma olmas ve know-how sayesinde, rekabet ortam nda bir ad m öne ç kmam z sa l yor. Piyasada zocam ürünlerini satarken zorlanm yoruz. Hiçbir aç klama yapmam za, ürünü anlatmam za gerek yok. Çünkü ürün, kendini satt r yor. zocam ürünleriyle son olarak Royal Holiday ve Voyage Maxxroyal Oteli nin yal t lmas - n sa lad k. zocam n tüm ürünlerini sat yoruz. Ancak a rl kl olarak Kauçuk, Polietilen, Taflyünü, Camyünü, XPS (Foamboard) sat fl yap yoruz. Antalya da yal t ma daha fazla önem verilmeye baflland. nsanlar art k ürünleri ad yla istiyorlar. Yal t m yapt ranlar konforu hissettiklerini ve üçte iki oran nda tasarruf ettiklerini söylüyorlar. Son dönemde yönetmelikler pefl pefle ç kar l yor. BEP Yönetmeli i, 2017 ye kadar binalar n yal t ml olmas n zorunlu k l yor. Bu noktada denetimin yap lmas gerekiyor. Türkiye de binalar n ancak yüzde 5 i yal t ml. Sektör aç s ndan ciddi bir potansiyel var. zocam n ismi sayesinde güvenilirli imiz art yor Formül Yap Malz. nfl. ve Müh. Hizm. Tur. San. Tic. Ltd. fiti. Kurucu Orta Erdem Akar: Orta m Mehmet Avcu ile birlikte 2004 te Formül Yap y kurduk da inflaat mühendisi olarak zocam n Antalya bayisi Form A.fi. de çal flmaya bafllad m. Dört buçuk y l a rl kl olarak zocam ürünleriyle ilgili görev yapt m. Formül Yap olarak ciromuzun yar s n yal t m malzemeleri sat fl ve di er yar s n da yal t m uygulamas oluflturuyor. Otel, al flverifl merkezi ve havaalan gibi büyük projelere, hem ürün sat fl hem de uygulama yap yoruz. fiu anda stanbul da devam eden iki projenin uygulamas n gerçeklefltiriyoruz. Çerkezköy deki Narin Park Evleri nde zocam Weber mantolama paketini kullan yoruz. Ayr ca Sabiha Gökçen Havaalan nda THY Teknik A.fi. nin yapt - uçak hangar nda uygulama yap yoruz. En son Antalya Hava Liman nda zocam ürünlerini kulland k. Göynük teki Queen s Park Resort Hotel ve Tekirova daki Mart Myra Otelin yal t m uygulamalar n yapt k. Yal t m uygulamalar d fl nda ince iflleri de yapmaya çal fl yoruz. Ben daha çok malzeme al m, tedarik, lojistik, muhasebe ifliyle ilgileniyorum, orta m iflin uygulama k sm yla ilgileniyor da zocam bayisi olduk. Bu tercihimizde, benim daha önce zocam bayisi olmam n etkisi oldu. zocam n oturmufl bir kültürü var. Bu kültürden gelen disiplini ve dürüstlü ü zocam dan ö rendim. zocam bayisi olmadan önce de zocam ürünleri d fl nda hiçbir ürünü satmad k. zocam n belirli bir marka güvenilirli i oldu u için bayisinin de bir güvenilirli i oluyor. Bir flantiyeye girdi inizde kilidi daha kolay aç yorsunuz. Antalya da mantolama uygulamalar artmaya bafllad. Birkaç y l sonra daha da artacak. Antalya da otel ve al flverifl merkezi gibi büyük yap lar yal t l yor. Ancak konutlarda çok fazla yal t m yap lm yor. BEP Yönetmeli i ile ilgili insanlar n bilinçlendirilmesi gerekiyor. Sektörde herkes zocam bayisi olmak ister Proyal Yal t m Müh. nfl. Ltd. fiti. Müdürü Ahmet Nalbanto lu: Selçuk Üniversitesi Makine bölümünden mezun oldum. 13 y ld r yal t m sektörünün içindeyim. 10 y l Isparta daki zocam bayisinde çal flt m de de Proyal Yal t m kurdum. A rl kl olarak yal t m malzemelerinin sat fl n yap yoruz. Bunun yan nda laminant parke ve asma tavan sat - fl ve uygulamas yla, birçok inflaat malzemesinin toptan ve perakende sat fl n yürütüyoruz. Yal t m uygulamalar nda en çok mantolama yap yoruz. Yak n zamanda zocam ürünleriyle Isparta Bay nd rl k l Müdürlü ü binas n n yal t m n gerçeklefltirdik. fiu anda Dalya Sitesi nin uygulamas n gerçeklefltiriyoruz. Bu y l n bafl nda zocam bayisi olduk. Öncesinde alt ay kadar zocam ile müflteri olarak çal flt k. zocam bayili ini tercih etmemde daha önce zocam bayisi olmam n etkisi oldu. Sektörde zocam bayili i bir prestijdir. Zannediyorum ki, sektörümüzde herkes zocam bayisi olmak ister. Yeni aç lm fl bir flirketken zocam ile çal flmaya bafllad m z için mutluyuz. Bu, herkese nasip olmaz. Yal t m malzemelerinin neler oldu unu ve nerelerde kullan ld n zocam ile ö rendim. zocam ile çal flmadan önce yal t m konusunda çok bilgili de- ildim. zocam n tecrübelerinden yararland m, verdi i e itimlere kat ld m. Yal t m bana afl layan ve ö reten zocam oldu. Bugün bunlar n avantaj n yafl yorum. Bir zocam bayisi olarak Isparta da iyi bir konumda oldu umuzu düflünüyorum. Isparta da en çok satan ürün XPS (Foamboard). Isparta da, camyününde zocam d fl nda hiçbir marka kabul edilmedi. zocam a karfl ciddi bir duyarl l k söz konusu. Bugüne kadar, zocam kullanmayal m, baflka bir marka kullanal m diyen kimse olmad. Isparta da yal t m bilinci iyi. Talep patlamas yafl yoruz. Bu nedenle mantolamada seçici davran yoruz. Yal t m uygulamalar küçük binalarda bafllad. Büyük binalar ise bu y l yal t m yapt r yor. Art k insanlar yal t m n ihtiyaç oldu unu benimsedi.

19 mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir plajd r. Kafl a 18 km uzakl ktaki Mavi Ma ara, Afl rl Adas Deniz Ma aras ve güvercinleriyle ünlü Güvercinlik Ma aras, Kafl n en ünlü ma aralar d r. Kafl, dal fl n yan s ra, trekking, da c l k ve rafting gibi do a sporlar na da olanak tan r. Gömbe deki Yeflilgöl ve Uçarsu fielalesi do ayla bafl bafla olmak isteyenler için iyi bir alternatiftir. Gömbe de, Komba Antik Kenti ve buradan13 km uzakl ktaki Nisa Antik Kenti vard r. Kafl çevresindeki önemli yerlerden birisi de Kekova d r. Tekne turlar n n düzenlendi- i Kekova da bat k flehir görülebilir. Kalkan, etraf ndaki dik yamaçlar üzerine yerleflen konumu sayesinde her yerden eflsiz manzaras görülen, Antalya n n önemli turizm merkezlerindendir. Kalkan da, Letoon, Tlos, Xantos, Pirha Antik fiehri, gezilebilecek antik flehirlerdir. Türkiye nin en uzun kanyonu olan Sakl kent Kanyonu nun içinde Bey Da lar n n kaynak suyu vard r. Suyun ak nt s çok fliddetlidir. Kanyonun tamam n görmek profesyonel da c lar için bile çok zordur. Bu nedenle tahtadan platformlar üzerinde ve yer yer bele kadar gelen so uk suda yürüyerek kanyonun bir k sm n keflfetmek mümkün. Kalkan a 4 km uzakl ktaki F rnaz Koyu, berrak ve turkuvaz renkli suyuyla, akvaryum gibi denizin dibinin görüldü ü ender yerlerden birisidir. Kalkan da Kafl gibi dal fl sporu yap lan bir merkezdir. Bölgenin iklim özellikleri nedeniyle y l n dokuz ay dal fl yap labilir. ZOCAM PEFLEX So utma sistemleri, iklimlendirme ve so utma ekipmanlar, havaland rma kanallar ve yeralt ndan geçen borularda kullan l r. Ayr ca üç taraf da larla çevrili oldu u için Kalkan, yamaç paraflütüne de çok uygundur. Antalya n n vejetaryen mutfa Dünyan n her yerinde oldu u gibi Antalya mutfa da, bölge ürünlerinin flekillendirdi i bir mutfakt r. Antalya da her çeflit sebze ve meyve yetifltirilir. Ayr ca serac l k da geliflmifltir. Turunçgiller, muz, susam, yer f st, soya, domates, salatal k, biber, taze fasulye, kabak, patl can en çok yetifltirilen ürünlerdir. Bölgede zeytincilik de yap l r. S cak iklimin de etkisiyle Antalya da sebzemeyve a rl kl bir mutfak hakimdir. Ot a rl kl Girit yemekleri Antalya da çok tüketilir. Kekikli yayla çorbas, yarp zl çorba (m s r ve naneyle yap l r), burani (zeytinya l spanak), yahnera (kar fl k ot yeme i), piyaz, tahinli kabak tatl s bilinen yemekleridir. Piyasada en kaliteli ürünü zocam üretiyor Sar lar Yap Malzemeleri ve Kimyasallar Taah. Tic. Ltd. fiti. Genel Müdürü Ergün Sar : Sar lar, 1994 te babam ve kardeflim Ersan ile birlikte kurduk. Babam ö retmenlikten emekli olduktan sonra Burdur dan Antalya ya tafl nd k ve akrabalar m z n da tavsiyesiyle yal t m ifline girdik. Ben laborantt m, kardeflim de petro kimya alan nda çal fl yordu. fiirkette kardeflim uygulama a rl kl çal fl yor, ben iflin finans k sm yla ilgileniyorum. fiirket ilk kuruldu unda h rdavat a rl kl çal fl yorduk de yal t m da bünyemize katt k de yal t m uygulamalar yapmaya bafllad k. A rl kl olarak otel uygulamalar yap yoruz. Sat fl noktam zda da yal t m malzemeleri sat - yoruz. Ayr ca, alüminyum galvanizden metal asma tavan üretiyoruz. Ramada Otel, Hilton Dalaman Otel, Kervansaray ve Titanic Otel projeleri son dönemde yal t m uygulamalar n yapt m z projeler aras nda yer al yor. Antalya da l man iklim hakim oldu u için evlerin çat lar yok, bunun yerine düz teras yayg n. Teraslar özellikle yaz n çok s cak oldu u için son katlara s yal t m uygulan yor. D fl cephede ise yal t m uygulamas çok fazla yap lm yor. BEP ile birlikte Enerji Kimlik Belgesi alma zorunlulu u geldi i için Antalya da yal t m uygulamalar n n artaca n düflünüyorum de zocam bayisi olduk. zocam n marka bilinirli i çok yüksek. zocam, insanlara güven veriyor. zocam bayisiyim dedi iniz zaman bankada bile insanlar n size bak fl de- ifliyor. zocam da her türlü ürünü bulmak mümkün. Bu nedenle baflka bir markayla çal flma ihtiyac hissetmiyorsunuz. zocam ürünlerinin kalitesi, piyasada rekabet ederken ön plana ç kman z sa l yor. Bugüne kadar önemli projelere imza atmam zda bu kalitenin etkisi oldu. Hiçbir firman n zocam kadar kaliteli ürün üretti ini düflünmüyorum. Taflyününde piyasada ciddi rekabet olmas - na ra men, zocam Taflyünü yok sat yor. zocam, geçmiflte de, bugün de yal t mda tek Turkal nflaat Turizm Tic. ve San. Ltd. fiti. Kurucusu Levent Çelik: TÜ nflaat mühendisli inden mezun oldum te flirketimizi proje ofisi olarak kurduk te flirketlefltik. Projeler d fl nda çat kaplamalar üzerine çal flmaya bafllad k de konutlara yönelik malzeme aray fl na girdik ve çeflitli bayilikler ald k. Isparta da asma tavan uygulamas n ilk yapan flirketlerden biriyiz. Zaman içinde portföyümüze yeni ürünler ekledik. Yal - t m malzemeleri, parke, asma tavan sat fl ve uygulamalar yla proje çal flmalar m z sürdürdük dan beri de yap-sat hizmeti veriyoruz. Ayr - ca Seramiks ve Decortech isimli iki markam z var de Seramiks markas yla yap kimyasallar üretimine bafllad k. 25 ile yak n bayili i bulunan Decortech markas n, bayiliklerle tüm Türkiye ye yaymak istiyoruz de zocam n Isparta bayisi olduk. Bayi oldu- umuz dönemde zocam sektörde tekti, rakipleri olmas na ra men halen tek. zocam n marka bilinirli i var. Turkal nflaat olarak, sektörün önde gelen flirketleriyle çal flmay tercih ediyoruz. Hiçbir zaman ucuz ürün satmay istemedik. Çünkü müflterimizle her zaman iletiflim halindeyiz. Onlar n üründen flikayetçi olmalar n istemeyiz. Bilmedi imiz, güvenmedi imiz markalar n ürünlerini satm - yoruz. Bu nedenle zocam tercih ettik. zocam ürünlerini kullananlar n bafl a r m yor. zocam, halk n bildi i, tan d bir marka. Marka güvenilirli- inin olmas, bayileri de güvenilir k l yor. Son dönemde zocam ürünleriyle daha çok yeni ve eski konut projelerinin mantolama çal flmalar n yap - yoruz. BEP Yönetmeli i ve Yap Denetimi Kanunu nun yürürlü e girmesinden sonra daha s k denetim yap lmaya baflland. Isparta da do algaz n kullan lmaya bafllamas ve s nma maliyetinin yüksek olmas nedeniyle, konut sahiplerinin yal - t m yapt rmas zorunlulu u ortaya ç kt. Müflteri bilinçlendikçe talep de giderek art yor. 30 y l aflk n süredir zocam ile çal flmaktan çok memnunum Türkay nflaat ve S hhi Tesisat Malzemeleri Ticareti Sahibi U ur Türkay: fiirketi, 1957 y l nda babam Osman Türkay kendi ismiyle Burdur da kurdu. Babam daha önce h rdavat ve züccaciye alan nda çal flm fl. Daha sonra s hhi tesisat ve su malzemeleri satmaya bafllam fl. Ben ilkokulda okurken babam n dükkan na gidip geliyordum. Ortaokul üçüncü s n fta okulu b rak p babamla birlikte çal flmaya bafllad m. Askerden geldikten sonra flirketimizin ismini, Osman ve U ur Türkay olarak de ifltirdik te ifli babamdan devrald m ve flirketin ismi U ur Türkay oldu de, zocam n Antalya bayisinin deste iyle zocam bayisi olduk. K sa sürede zocam n ismiyle, Burdur un d fl nda, Antalya, Isparta ve Denizli gibi çevre illere de ürün satmaya bafllad k. Bugün de flehir d fl na sat fllar m z devam ediyor. zocam n eski bayisi oldu umuz için beni tan yanlar bizden ürün almay tercih ediyorlar. Müflteriye malzeme sat fl yap yoruz. Bunun yan nda uygulamay yapacak ustalar da temin ediyoruz. Bugüne kadar zocam b rakmak hiç akl ma gelmedi. liflkimiz, sayg ve sevgi çerçevesinde devam ediyor. Bunca y l aram zda hiçbir sorun yaflanmad. zocam Genel Müdürleri ve Bölge Müdürleri nden olumsuz hiçbir tepki almad k. stedi- im zaman kendilerine ulafl p birebir görüflebiliyorum. 30 y l aflk n süredir zocam ile çal flmaktan çok memnunum. zocam n bayisi oldu umuz ilk dönemlerde sadece Camyünü Çat fiiltesi ve zopor ürünlerini satt m z hat rl yorum. Bugün ise ürün çeflidi çok artt. Geçti imiz günlerde zocam n Antalya da ustalara yönelik düzenledi i e itime iki usta gönderdim. E itimden çok memnun kald lar ve zocam a teflekkür ettiler. Bu e itimlerin daha fazla artmas n istiyoruz. zocam ailesine bugüne kadar gösterdikleri yak nl k ve titizlikten dolay teflekkür ederim.

20 20 Röportaj BEP Yönetmeli i yal t m n önünü açacak Antalya Bay nd rl k ve skan Müdürü Mehmet Zeki Mirvelio lu, BEP Yönetmeli i nin uygulanmas yla birlikte yal t m sektörünün müthifl büyüyece ini ve gelece in önemli sektörlerinden biri olaca n söylüyor: Türkiye de yal t ms z, Enerji Kimlik Belgesi olmayan birçok bina var. Bu da sektörün canlanmas n sa layacak. Antalya Bay nd rl k ve skan Müdürü Mehmet Zeki Mirvelio lu, kamuya ait binalar infla ettiklerini ve binalar n tamam n mantolad klar n söylüyor. BEP Yönetmeli i nin uygulay c s n n Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl - oldu unu belirten Mirvelio lu, Yönetmeli- in Bay nd rl k ve skan Bakanl n n sorumlulu unda olmas gerekti ini dile getiriyor. Mirvelio lu, Antalya da ancak birkaç binan n Enerji Kimlik Belgesi ald n, en k sa sürede bütün binalar n enerji verimli hale getirilmesi gerekti ini ifade ediyor. Antalyal lar n, yal t - m n so u un yan nda, s ca a karfl da yap ld n bilmedi ini söyleyen Mirvelio lu, halk n bu konuda bilinçlendirilmesi gerekti ini vurguluyor. Antalya Bay nd rl k ve skan Müdürü Mehmet Zeki Mirvelio lu Antalya Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü olarak ne tür faaliyetler yürütüyorsunuz? Bay nd rl k ve skan Müdürlükleri, devlet yani kamu inflaatlar n yapmakla görevlidir. Daha önce, l Özel daresi nin finanse etti i inflaatlar da Müdürlü ümüz yap yordu. Ancak bugün l Özel daresi, inflaatlar n kendisi yap - yor, sadece teflkilat n kurmad illerde Bay nd rl k ve skan Müdürlükleri olarak bu ifli biz üstleniyoruz. Bütün binalar m za mantolama yap yoruz. Makine mühendislerimiz, s geçirgenlik kat say lar n ve iklim koflullar n göz önünde bulundurarak, yap larda hangi yal t m malzemesinin kullan laca na, malzemenin kal nl na karar veriyorlar. Uygulamada bir kontrol teflkilat tayin ettik. Teflkilat n bafl nda inflaat mühendisleri bulunuyor. Bu noktada, yanl fl uygulamalar n önüne geçmek için uygulama yap l rken müteahhitleri ve ustalar yönlendiriyoruz. BEP Yönetmeli i ne yaklafl m n z ö renebilir miyiz? BEP Yönetmeli i nin uygulay c s, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ndaki bir birimdir. Firmalar, onayl kurulufl belgesini de Bakanl ktan al yorlar. Biz bunun yanl fl oldu unu, bu iflin asl nda Bay nd rl k ve skan Bakanl - nda toplanmas gerekti ini düflünüyoruz. Bakanl m z, kurulufllar n düzenledikleri Enerji Kimlik Belgeleri ni onayl yor. llerdeki Bay nd rl k ve skan Müdürlükleri ise bu konuda herhangi bir fley yapm yor. Yönetmelikleri ve binalar n yap m flartlar n biz düzenliyoruz. Özel kurulufllar, Yap Denetim Kurulufllar denetliyor, biz de Yap Denetim Kurulufllar n denetliyoruz. Dolay s yla gelecekte BEP Yönetmeli i nin de Bakanl m z n sorumlulu unda olaca n düflünüyorum. Antalya da BEP Yönetmeli i uygulamalar ne durumda? BEP, henüz çok yeni bir yönetmelik. Antalya da flu ana kadar birkaç binan n Enerji Kimlik Belgesi ald n biliyorum. Enerji Kimlik Belgesi ni onaylayacak yaz l m program nda baz s k nt lar yaflan yor. Antalya da özellikle büyük binalarda ve ifl merkezlerinde yaz l m program n n kullan lamad n biliyoruz. Bununla ilgili çal flmalar devam ediyor. Programdaki sorun çözüldükten sonra uygulaman n daha kolay yap laca n düflünüyorum. Halk n büyük kesimi Enerji Kimlik Belgesi nin ne oldu unu bilmiyor. Halk bilinçlendirilirse, eski binalar n da enerji verimli hale getirilebilece ini düflünüyorum. Antalya da halk bilinçlendirmek için neler yap l yor? fiu anda Antalya da bilinçlendirme çal flmalar yap l yor, ama yeterli de il. nsanlar so u- a karfl mantolama yap ld nda enerji tasarruf edilece ini biliyorlar. Ama s ca a karfl yal t m n gerekli oldu unu bilmiyorlar. Antalya da y l n iki, üç ay k fl oluyor. Hava çok so- uk olmad için insanlar klimayla s n yorlar. Yaz aylar nda ise afl r derecede klima kullan l yor. nsanlara mantolama yapt r rlarsa, evlerinin daha serin olaca n, yal t m masraflar n n befl y lda geri ödenece ini anlatmak gerekiyor. Binalar n en k sa sürede enerji verimli hale getirilmesi sa lanmal. zocam gibi firmalar n insanlar bilinçlendirmesi ve ayn zamanda do ru uygulamalar seminerlerle aktarmas gerekiyor. BEP Yönetmeli i nin uygulanmas yla birlikte nelerin de iflece ini düflünüyorsunuz? Yal t m sektörü yönetmelikten nas l etkilenecek? Yönetmeli in tam anlam yla uygulanmas yla birlikte, binalar yal t lm fl olacak. Böylece enerji kayb ortadan kalkacak, tasarruf sa lanacak. Enerji kaynaklar m z yavafl yavafl tükeniyor. Bu nedenle biz ne kadar fazla enerji tasarrufu yaparsak, zararl gazlar n çevreye etkileri de o oranda azalm fl olacak. Yönetmelik gere ince, art k tapunun yan nda Enerji Kimlik Belgesi olmayan evler sat lamayacak. Art k insanlar ev al rken, evin di er özelliklerinin yan nda enerji s n f n da ö renmek isteyecekler. Bu da ev fiyatlar n etkileyecek. Yal t m sektörüne gelince Sektör müthifl büyüyecek. Çünkü Türkiye de yal t ms z, Enerji Kimlik Belgesi olmayan birçok bina var. Bu da sektörün canlanmas n sa layacak. Yal t - m n, önü aç k, gelece in önemli sektörlerinden birisi oldu unu düflünüyorum. Önümüzde büyük bir pazar ve bu pazardan istifade etmek isteyenler var. Bu noktada Türkiye de hatal yal t m uygulamalar yap ld n görüyoruz. Yetkilendirilmifl kurulufllar n bu tür uygulamalar yapmas gerekiyor.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı