Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu."

Transkript

1 1973 s.1-3 Her yeni giriflim gibi, YAPI dergisinin temelinde de umut ve güven bulunmaktad r. YAPI dergisi, en genifl anlam yla bütün yap sal sorunlar incelemek amac ndad r. Tarabya Yafll lar Sitesi, stanbul Site, Ayd n Boysan ve Savafl Bingöl taraf ndan, metrekare arsa üzerine yap lan yurt binalar ve öteki sosyal tesisleri kapsayan bir kompleks biçiminde planlanm fl. 500 yafll n n her türlü günlük ve sosyal gereksinimlerini karfl layabilecek olanaklara sahip. Yaflama ünitelerini kapsayan befl blok ile bunun yan nda çokamaçl salon, çarfl, sa l k yurdu ve öteki rekreasyon düzenlemeleri yer al yor. Planlama s ras nda, kompleksin yerleflti i arsan n bat s nda yer alan ve y llar önce oluflan bir mahalle ile sosyal al flverifllerin oluflmas için bunlar n üzerinde özellikle durulmufl. YAPI dergisinin ilk say s ç kt Temmuz ay bafl nda ilk say s ç kan YAPI dergisi iki ayda bir yay nlanacak. Derginin sahibi (YEM ad na) Do an Hasol; Dan flma Kurulu nda Mustafa Asl er, Demirtafl Ceyhun, Prof. Macit Gökberk, Arslan Bafler Kafao lu, Prof. Ruhi Kafesçio lu, Prof. Haydar Kazgan, Doç. Önder Küçükerman, Prof. Dr. Bülent Özer, Haldun Taner ve Mümtaz Zeytino lu bulunuyor. Cumhuriyetin 50. y l kutland Cumhuriyetin kuruluflunun 50. y l yurt çap nda çeflitli etkinliklerle kutland. Dan flma Kurulu üyemiz Demirtafl Ceyhun a ödül Darüflflafaka Cemiyeti nin her y l vermekte oldu u Sait Faik Ödülü nü bu y l, dergimizin Dan flma Kurulu üyelerinden Demirtafl Ceyhun, Çamasan adl kitab yla kazand. Bo aziçi Köprüsü trafi e aç ld Asya y Avrupa ya ba layan Bo aziçi Köprüsü trafi e aç ld. 516 milyon liraya mal olan köprü 1574 günde bitti. Uzunlukta dünyada dördüncü olan köprünün yap m nda 35 mühendis ve 400 iflçi çal flt. Köprünün toplam uzunlu u 1560 metre. Keban Baraj aç ld Keban Baraj ve Hidroelektrik Santral Baflbakan Bülent Ecevit taraf ndan aç ld. Yap m na 1965 y l nda bafllanan Keban Baraj y lda 5 milyar 871 milyon kw saat elektrik üretecek. fiehirlerdeki fl kl panolar enerji yetersizli i nedeniyle söndürülecek Enerji yetersizli i nedeniyle uygulanan elektrik kesintileri sanayiyi ve özellikle büyük kentleri olumsuz etkilerken Bakanlar Kurulu karar yla flehirlerdeki fl kl panolar söndürülecek. Yap Malzemesi Kursu Milli E itim Bakanl stanbul nflaat Tekniker Okulu nun iste i üzerine, Yap -Endüstri Merkezi nde üç haftal k bir Yap Malzemesi Kursu düzenlendi. Kursa çeflitli illerden gelen 24 yap malzemesi ö retmeni kursiyer olarak kat ld. Yap Katalo u 1973 ç kt Yap -Endüstri Merkezi nin yeni bir hizmeti olarak Yap Katalo u 1973 ç kt s.4-9 Da Oteli, Uluda Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu. Uluda oteller bölgesinde yer alan yap Ayd n Boysan ve Savafl Bingöl tasar m. Projede, mimarlar n n deyifliyle, Bütün kompozisyonlar n oluflumunda kar çat s kullanma ve peyzaja uyum gereklili i yap n n tasar m nda bafl etken olmufltur. ki yatak blo u, çat meyilleri farkl l ve ifllev gere i ortada yer alan düfley sirkülasyon blo u ile ba lanarak bütünlefltirilmifltir. Nasafl Alüminyum Levha ve Folyo Tesisleri, stanbul Ayd n Boysan n tasarlad tesisin, üretim binas U formunda olup, ortas na merkezi olarak iflletme bürolar, laboratuvarlar, s santral ve üretime yard mc ikinci derecede hacimler konumland r lm fl. Üretim k s mlar n n geliflmeleri hesaplanarak bina, arsaya, bu hesaplara göre dört yöne geliflebilecek biçimde yerlefltirilmifl. Cumhuriyetin 50. y l nda 20 heykelciden 20 heykel Cumhuriyetin 50. y l dolay s yla 20 heykelciye smarlanan heykeller tamamland ve stanbul da çeflitli yerlere yerlefltirildi. Metin Haseki nin Gümüflsuyu na konan Negatif Form adl heykeli konduktan bir hafta sonra çal nd. Gürdal Duyar n Karaköy e yerlefltirilen Güzel stanbul adl heykeli ise valilik taraf ndan sanat eseri ile toplumun ahlâk ve töreleri aras ndaki iliflkiler tart flmalar üzerine siyasi bask lar nedeniyle kald r ld. Profitopolis tart fl l yor Türk-Alman Kültür merkezi taraf ndan aç lan Profitopolis (Ç karc l k fiehirleri) bafll kl sergide flehirlerde paray ve maddi ç karlar de il, insan ön plana almas gereken daha insanc l bir düzen gözler önüne seriliyor. YAPI Dergisi 5. ve 6. say lar nda bu konuya genifl yer verdi. UFACSI nin verdi i birincilik ödülünü Türk sanatç grubu kazand K saca UFACSI diye bilenen Kad n, Sanat, Kültür ve Uluslararas Sergiler Birli i Federasyonu nun Fransa n n Clement-Ferrand flehrinde düzenledi i ve 26 ülkenin kat ld Uluslararas Plastik Sanatlar Sergisi nde birincilik ödülünü Türk sanatç grubu kazand. Eczac bafl Holding A.fi. Fenike Baflar Ödülü nü kazand Malta n n baflkenti La Valetta da düzenlenen bir törenle 1974 Fenike Baflar Ödülü, bütün dünyadan seçilen ve aralar nda Eczac bafl n n da bulundu u 22 kurulufla verildi. stanbul Metropol Planlama kararlar uygulamaya geçirilecek mar ve skân Bakan Ali Topuz, stanbul metropolü içine giren belediyelerin baflkanlar, bakanl k yetkilileri ve Büyük stanbul Nâz m Plan Bürosu yetkilileriyle yapt toplant lardan sonra on befl y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas n n düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu unu ve bunun önüne geçilece ini söyledi. Yedi katl bina 20 metre ileriye kayd r ld Kolombiya n n baflkenti Bogota da ilginç bir uygulama yap ld ; yap m tamanlanm fl olan yedi katl bir bina bulundu u yerden yirmi metre ileriye kayd r ld. 122 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

2 1975 s Selahattin Babüro lu: Uzman ya da dan flman ad yla ülkemize gelen pek çok yabanc teknik eleman n, ço u zaman Türk teknik elemanlar düzeyinde bir uzmanl k yetenekleri bulunmamaktad r. Yap Kredi Bankas Üsküdar fiubesi Üsküdar da tarihsel çevre içinde bir deneme olarak nitelenen Yap Kredi Bankas Üsküdar fiubesi, Do an Tekeli ve Sami Sisa taraf ndan tasarland. Eski mimarinin niteliklerinden bir anlamda yararlan lm fl, tafl y c sistem aç kça gösterilmifl, genifl koruyucu saçaklar kullan lm fl. Mimarlar, çevrenin eski eserlerden oluflan imaj n n ça dafl bir anlat m içinde bu yap da süreklili ini sa lamak, Üsküdar da modern bir Türk yap s elde etmek istemifller. Berlin Filarmoni Orkestras Konser Salonu Berlin Filarmoni Orkestras Konser Salonu, Hans Scharoun un Werner Weber ile gerçeklefltirdi i bir proje. Projenin ç k fl noktas, geleneksel konser salonlar nda görülen sahnenin yerinin de ifltirilmesi; sahnenin ortaya al narak dinleyici s ralar n n onu dairesel biçimde kuflatmas d r. Mimarlar, biçimi önceden kararlaflt r lm fl bu yap da irrasyonel karfl t geometrik anlay flla içten d fla do ru geliflen bir tasar mla yap n n kütlesini oluflturmufl. 47 il mar Kanunu kapsam na al nd Bakanlar Kurulu, tarihi, turistik ve do al de erler aç s ndan önem tafl yan yörelerle k y lar n korunmas n amac yla 47 ilin mar Kanunu na göre imar düzenine tabi k l nmas karar ald. Yabanc teknik uzmanlar k s tlan yor mar ve skân Bakan Selahattin Babüro lu, örgütüne bir genelge yay mlayarak, Hiçbir yabanc uzman ya da firma ile yeni proje sözleflmesi yap lmamas n istedi. Bakan, proje ve etüdlerin Türk uzmanlarca yap lmas nda pek çok yararlar bulundu unu belirtti. 75 Y l n n Mutfa sergisi Yap -Endüstri Merkezi taraf ndan düzenlenen 75 Y l n n Mutfa sergisi zmir de aç ld. zmir Fuar ndaki Bat Almanya Pavyonu binas nda aç lan sergi yo un bir ziyaretçi ilgisiyle karfl land. stanbul Sheraton Oteli aç ld 17 y l önce projeleri uluslararas s n rl yar flma sonucu elde edilmifl olan stanbul Sheraton Oteli aç ld. Aç l fl n ilginç yan, can güvenli inden yoksun oldu u gerekçesiyle otele kullanma izni vermeyen ancak aç l fl engelleyemeyen belediyenin elektrik voltaj n düflürmesiydi Avrupa Mimarl k Miras n Koruma Y l Geçmiflimiz çin Bir Gelecek temal Avrupa Mimarl k Miras n Korumu Y l Kampanyas dolay s yla Avrupa n n çeflitli kentlerinin yan s ra Türkiye de de sergiler ve sempozyumlar düzenlendi. Resim ve Heykel Müzesi aç ld Y llardan beri kapal olan stanbul Resim ve Heykel Müzesi, uzun onar mlardan sonra yeniden düzenlenerek aç ld. Hans Scharoun Sergisi Türkiye de Berlin Güzel Sanatlar Akademisi nce haz rlanan ve Avrupa n n çeflitli kentlerinde de tekrarlanan mimar Hans Scharoun un yap tlar ndan oluflan bir sergi zmir ve stanbul da aç ld. Onduline Tesisleri aç ld Onduline Yap Malzemeleri A.fi. taraf ndan kurulan ve Frans z lisans ile çat ve cephe kaplama levhalar üretecek olan Onduline Tesisleri 1 Mart ta düzenlenen bir törenle iflletmeye aç ld s Yoncaköy Tatil Sitesi, zmir Ruhi Kafesçio lu: Bugünkü durumda, yeni malzemeyi ve onun gerektirdi i teknolojiyi yeterince bilmedi imiz için yap lar m zda gerekli fiziksel kaliteyi sa layam yoruz. Tarihi Milli Park Göreme de Bir Mocamp Göreme ve çevresi, jeomorfolojik bir manzara yap s içinde Bizans kilise mimarisi ve dinsel sanat tarihini sergiler. Manzara yap s n n görsel de eri Göreme nin esas zenginli ini oluflturur. Güngör Kabakç o lu nun turistlerin konaklamalar için haz rlad Mocamp projesi yöre mimarisiyle uyumlu bir örnek. Projenin mimarlar Cengiz Eren ve Faz l nanl, projelendirme aflamas nda geleneksel mimarimizin özündeki de iflmez insani de erlerden hareketle görsel etkisi ne olursa olsun, biçimlerin ötesindeki de erleri ortaya koymak istedik diye tan ml yorlar tasar mlar n. Vuoksennisska Kilisesi, Helsinki Bülent Özer yap y, Alvar Aalto nun, keyfîymifl gibi görünmesine karfl n gerçekte derin bir ifllev anlay fl na sahip gayr muntazam mimarisine nas l eriflti ini en iyi ifadelendiren yap lardan biri olarak tan ml yor. 1. Yap Paneli gerçeklefltirildi Yap -Endüstri Merkezi ile Piar Araflt rma Merkezi nin birlikte düzenledikleri Birinci Yap Paneli ne iliflkin sempozyum 18 Kas m günü yap ld. Araflt rma sonuçlar na göre 1970 y l nda Türkiye de 230 kifliye bir konut üretilirken 1975 te 217 kifliye bir konut üretildi y l nda Türkiye de inflaat sektörü içinde konut yat r mlar n n pay yüzde 72.2 oldu. YAPI n n 21. say s nda bildirilere genifl yer verildi. Clemens Holzmeister in 90. yafl günü Halen Salzburg da yaflam n sürdüren ünlü Avusturyal mimar Prof. Dr. Clemens Holzmeister, Mart ay nda 90. yafl gününü kutlad. Holzmeister Türkiye de yaflad y llarda Türk mimarl na da önemli katk larda bulunmufltu. Çanakkale Seramik Galerisi aç ld Çanakkale Seramik Fabrikalar A.fi. ve Kale Grubu fiirketleri ürünlerinin sürekli olarak sergilenece i Çanakkale Seramik Galerisi, Mecidiyeköy deki üç katl yerinde aç ld. Kil-San (Ekmekçio lu) Tu la Fabrikas üretime bafllad Kil-San (Ekmekçio lu) Tu la Fabrikas üretime bafllad. Kemerburgaz da kurulan devboyutlu fabrikan n günlük kapasitesi adet 8.5x19x19 cm lik blok tu la. Mengü Ertel e Büyük Ödül Paris te gerçeklefltirilen 1. Uluslararas Sinema Sanat Festivali dolay s yla düzenlenen afifl yar flmas nda Mengü Ertel Jan Dark n Çilesi afifliyle Büyük Ödül e de er görüldü. TAÇ Vakf kuruldu Turizm ve Tan tma Bakanl ile Turizm Bankas n n yard mlar ve bilim otoritelerinin iflbirli i sonucu Türkiye An t - Çevre - Turizm De erlerini Koruma (T.A.Ç.) Vakf kuruldu. ABD den Türkiye ye bilgi ak fl ABD deki Türk mimar ve mühendisleri Tekno-Transfer Komitesi kurdular. Komitenin amac ABD den ülkemize teknik bilgi aktarmak. DGSA da yeni bir bölüm DGSA Mimarl k Bölümü ne ba l olarak fiehircilik Araflt rma Enstitüsü kuruldu. 124 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

3 1977 s Pompidou Kültür Merkezi (Beaubourg), Paris Richard Rogers ve Renzo Piano nun projesi uluslararas yar flmaya kat lan 681 proje aras ndan seçildi. Mimarlar projelerini flöyle tan ml yor: Ortaya, bir sanat kutusu ç karaca m za, haberleflme, e lence ve kültürü içeren Avusturya Radyo - Televizyonu Rob Krier: fiimdiye dek hiçbir bina, benli imde, Pompidou Merkezi kadar fliddetli, fizikî bir rahats zl a yol açmam flt. Avusturyal mimar Gustav Peichl in tasarlad Avusturya Radyo Televizyon Stüdyolar projesi, Ça dafl Avusturya Mimarl n n en önemli yönetim ve ticaret yap lar aras nda yer al yor. bir yap, faaliyetlere dayanak oluflturan bir kafes kitapl n, müzeyi, müzik odalar n kapsayan belirli bir bina yerine her fley için bir makine, bir m knat s, bir de iflim arac ; mimari de il de görsel-iflitsel bir ayg t önerdik. Türk Tarih Kurumu Binas, Ankara Yap, Turgut Cansever ve Ertur Yener taraf ndan tasarland. U ur Tanyeli yap y, Planlamada brütalist anlay fl oldukça baflaral bir biçimde uygulam fl ve geleneksel ö elerle ba daflt rarak çevreye uyum sa lamay amaçlam fl bir yap olarak tan ml yor. SfB sisteminin Türkiye de yay n ve kullan m lisans YEM in Yap malzemelerinin bilimsel tasnifi için uluslararas SfB sisteminin Türkiye de yay n ve kullanma lisans, Dublin de bulunan An Foras Forbartha taraf ndan Yap Endüstri-Merkezi ne verildi. Neveser Aksoy Paris te sergi açt Neveser Aksoy un Paris te açt resim sergisi Frans z bas n ndan Yenilik e iliminin formlar n büyüsüyle birleflti i çekici bir sergi türünden çok olumlu elefltiriler ald. Pompidou Kültür Merkezi aç ld Paris te 31 Ocak 1977 de aç lan Pompidou Kültür Merkezi ya da Beaubourg, gerek mimarlar, gerekse Paris halk aras nda hararetli tart flmalarla karfl land. Baz lar merkezi iyi donat lm fl bir hangar olarak nitelerken baz mimarlar da bir konstrüksiyonfonksiyon komedisi nden söz ediyorlar. Çevredeki yerleflmelerin mimari tipolojisinin dikkate al nmad n belirtiyorlar. A a Han Mimarl k Ödülü kuruldu Uluslararas kapsaml A a Han Mimarl k Ödülü Kerim A a Han taraf ndan kuruldu. Merkezi Cenevre de olan ödülün amac, mimarl k mesle inde ve ilgili meslek dallar nda slam kültürünün canl l n n daha iyi anlafl lmas n sa lamak ve 20. yüzy la uygun bir mimariyi desteklemek. Ça dafl Avusturya Mimarisi Avusturya Mimarisi adl sergi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi salonlar nda aç ld. YAPI Dergisi 22. say da bu sergiye ve sergide yer alan projelere genifl yer ay rd. stanbul Sanat Bayram kutland Çeflitli kurumlar n etkin kat l mlar yla stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi nce 1977 y l Ekim ay sonunda stanbul Sanat Bayram kutland. Bu bayram n bilimsel aç dan a rl k noktas n oluflturan Sempozyum ise 2000 Y l na Do ru Sanatlar slogan alt nda Ekim 1977 tarihleri aras nda DGSA ya ba l Sinema- Televizyon Enstitüsü nün Balmumcu daki salonunda yer ald. YAPI Dergisi 28. say s n ad geçen bayram ile sempozyuma ay rd s Vehbi Koç: Dün gezdi im fuar hakikaten Avrupa fuarlar ndan farks zd. Memleketimizde birçok fley yap l yor, bunlar n hepsini ancak bu fuarda görmek mümkün. Ulusal Tiyatro, Londra Ulusal Tiyatro, Kraliyet Festival Salonu, Hayward Galerisi ve Kraliçe Elizabeth Salonu ile birlikte Thames nehri k y s na yerleflmifl devboyutlu bir kültür kompleksini oluflturuyor. Konut Toplulu u, Yeni Runcorn, ngiltere Yeni Runcorn kentindeki toplu konut projesi, ünlü ngiliz mimar James Stirling in tasar m. Stirling, tasar m nda, ilk olarak 18. yüzy lda Londra da belirmeye bafllayan dizi konutlarla çevrili yeflil alanlar gelene inden esinlendi ini belirtiyor. Projede konutlar kare bir yeflil alan dört yönden çevreliyor. lk Yap Fuar gerçeklefltirildi Türkiye'de ilk kez düzenlenen Yap Fuar, YAPI 78 Yap ve Dekorasyon Fuar ad yla 26 Eylül-8 Ekim aras nda stanbul Spor ve Sergi Saray 'nda gerçekleflti. Yap -Endüstri Merkezi'nce düzenlenen ve 93 kuruluflun kat ld fuar, alan nda düzenlenmifl ilk ihtisas fuar olma özelli ini tafl yor. Amerikan ambargosu kalkt ABD Senatosu, K br s Bar fl Harekât sonras nda Türkiye ye uygulanan silah ambargosunu kald rma karar ald. brahim Bodur hükümete seslendi! stanbul Sanayi Odas Meclis Baflkan brahim Bodur inflaat sektörüne dönük üretim yapan 300 e yak n sanayici ve ifladam yla bir toplant düzenledi. brahim Bodur, 1974 y l ndan bu yana devlet yat r mlar ndaki aksamalar nedeniyle inflaat sektörünün bunal ma girdi ini söyledi. Bodur, Devlet yat r mlar n n hemen bafllat lmas n, bankalar yasas nda de ifliklik yap lmas n, otopark yönetmeli inin uygulanmas na son verilmesini, inflaat yönetmeli ine göre küçük farkl l klarla infla edilmifl konutlar için imar aff ç kar lmas n istedi. Constructa Fuar aç ld Avrupa n n en büyük yap fuar olan ve dört y lda bir yap lan Constructa, 1699 firman n kat l m yla fiubat 1978 tarihleri aras nda Hannover de gerçeklefltirildi. Çiçek Pasaj çöktü stanbul Beyo lu ndaki meyhaneleriyle ünlü Çiçek Pasaj, 10 May s ta sabaha karfl büyük bir gürültüyle çöktü. Yap m 1870 lere dayanan bina, ad n eskiden pasajda bulunan çiçekçi dükkânlar ndan alm flt. YEM Sanat Galerisi aç ld Yap -Endüstri Merkezi konferans salonunun fuayesi bir sanat galerisi olarak düzenlenerek 6 Kas m 1978 günü hizmete girdi. lk sergi Saim Bugay, Devrim Erbil, Nefle Erdok, Zühtü Mürido lu nun da aralar nda bulundu u 18 sanatç n n yap tlar ndan olufltu. Ankara da yeni bir sanat galerisi Ankara da Mimarlar Odas n n girifl kat nda 9 Aral k günü Teknik ve Mimarl k Yay n Merkezi nce yeni bir sanat galerisi aç ld : Yaprak Sanat Galerisi. 126 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

4 1979 s Bülent Özer: Günümüzün en önemli görevi, bugünü ve yar n infla ederken geçmifli ve gelene i, insano lu için vazgeçilmez de erleri aç s ndan hat rlamak; bunlar n özünü ça dafl dille günümüzün mimarisine aktarabilmektir. stanbul Manifaturac lar Çarfl s Do an Tekeli ve Sami Sisa n n tasarlad yap y, Bülent Özer flöyle de erlendiriyor: Burada baflvurulan çözüm tarz, geleneksel d fl mekân anlay fl n n bütün sürprizleriyle, daima de iflen yaflant lar yla ça dafl bir davran fla uygulanmas. SSK Zeyrek Tesisleri Tek kütleden oluflan yap n n d fl mekân oluflumuna, geleneksel oran anlay fl n n ça dafl yorumuyla kat lmas. S.H. Eldem in SSK Büro Binas hem kütlesel kompozisyonunun ritmi, hem de çat ve cephelerdeki oran anlay fl yla tarih ve gelenekten soyut ilke olarak yararlanan bir örnek. Ankara Anadolu Kulübü slam Mimarl için A a Han Program A a Han n slam Mimarl na iliflkin bir program n uygulanmas için MIT ve Harvard Üniversitelerine 11.5 milyon dolarl k bir ba flta bulunaca aç kland. Program, ça dafl sorunlar ve slam mimarl k tarihi üzerine araflt rmalar yapmak ve mimarl k ile slam kültürünün de erleri ve gelenekleri aras ndaki iliflkiyi mimarlarla ö reticilere tan tmay amaçl yor. Gelenekselle Yaflama ve Yeniden nfla Etme Avusturya Kültür Ofisi ve Türk-Alman Kültür Enstitüsü nün de kat l mlar yla, DGSA Mimarl k Tarihi Kürsüsü taraf ndan Gelenekselle Yaflama ve Yeniden nfla Etme bafll kl bir seminer ve sergi düzenlendi. YAPI n n 31. say s bu seminerde sunulan bildirilere ayr ld. Yap -Endüstri Merkezi Sanat Galerisi nde etkinlikler Heykelt rafl Zühtü Mürito lu nun Yap -Endüstri Merkezi Sanat Galerisi nde aç lan figüratif ve soyut heykelleriyle desenlerinden oluflan sergisi sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Teoman Madra ise YEM Sanat Galerisi ndeki Ifl k Oyunlar adl foto raf sergisi süresince her gün ça dafl müzik örneklerini yap tlar yla eflledi. ki genç sanatç, pek Aksü ür ve K. skender in yap tlar 16 Nisan - 5 May s; 2. stanbul Sanat Bayram kapsam nda K br s Türk Resminden Bir Kesit resim sergisi Ekim; Avukat ressam Mehmetcan Köksal n 60 yap ttan oluflan sergisi de 3-28 Aral k tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Artema n n Bozüyük fabrikas n n temeli at ld Artema n n sa l k donan m armatürleri ve valf üretmek üzere Bozüyük te kuraca fabrikan n temeli at ld. Tesisler, metrekare aç k alan üzerinde metrekare kapal alan içerecek s Bruno Zevi: Okullar m z, ö retici ve ö rencilerin bulufllar n n irdelenebilece i deneysel alanlar, laboratuvarlar olmal d r. Ancak bu flekilde, y pranm fl akademik görünümlerinden s yr labilirler. Habitat Konut Grubu, Montreal Mimar Moshe Safdie nin Montreal daki Dünya Sergisi (Expo) dolay s yla tasarlad 158 dairelik konut grubu Habitat, teknolojinin en son yöntemlerine göre infla edildi i halde, geleneksel Akdeniz mimarisinin mekân özelliklerinden ilke olarak yararlanm fl; sonuçta insanî duygular ve iliflkileri teflvik eden bir düzene kavuflturulmufl. Zentralparksesse Banka Binas, Viyana Avusturyal mimar Günther Domenig in tasarlad yap, d fl mekâna yapt etki aç s ndan al fl lm fl n ötesinde bir karaktere sahip. Politeknik Enstitüsü, Espoo, Finlandiya Alvar Aalto taraf ndan projelendirilen Politeknik binalar ana malzemesi k rm z tu la ile s cak bir görünüme sahip. Tu la gibi geleneksel bir malzemeye modern ça da modern bir anlat m kazand ran mimar, Aalto dur. Sadberk Han m Müzesi aç ld Konya daki zzettin Koyuno lu Müzesi ve Çanakkale nin Kirte Köyü ndeki Savafl Kal nt lar Müzesi nden sonra Türkiye nin üçüncü özel müzesi olan Sadberk Han m Müzesi stanbul da aç ld. Müze, Koç Ailesi taraf ndan Büyükdere deki Azaryan Yal s nda kuruldu. Bruno Taut un 100. do um günü kutland Yüzy l m z n ünlü mimarlar ndan Bruno Taut un 100. do um günü DGSA ve Edirnekap daki fiehitlik te mezar bafl nda düzenlenen törenlerle kutland. Türkiye den üç yap t A a Han Ödülü kazand A a Han taraf ndan 1977 y l nda kurulan slam Mimarisi ödüllerini kazanan 15 yap t aras nda Türkiye den de üç yap t yer ald. Üç Türk yap s flöyle: Turgut Cansever, Ankara da Türk Tarih Kurumu Binas ve Bodrum da Ahmet Ertegün Evi; Ertan Çak rlar, Edirne Rüstem Pafla Kervansaray. DGSA dan Bruno Zevi ye onursal doktora kinci stanbul Sanat Bayram etkinlikleri dolay s yla Türkiye ye gelen ünlü talyan mimarl k kuramc s ve tarihçisi Bruno Zevi ye DGSA taraf ndan onursal doktora payesi verildi. Bruno Zevi, Türkiye de Sanat E itimi Sempozyumu nda Albert Einstein n Bilimsel Yaklafl m ve Mimarl k E itimi bafll kl bir bildiri sundu. Topkap Saray nda dört dilde yay n Topkap Saray Müzesi Harem Dairesi nde dört dilde yay n yap lacak. Yap lan aç klamada; sarayda kulakl k sistemi ile ngilizce, Frans zca ve Almanca dillerinde yay n yap laca belirtildi. Ordu yönetime el koydu 12 Eylül sabah n n erken saatlerinde Türk Silahl Kuvvetleri yönetime el koydu. Bütün yurtta s k yönetim ilan edildi. Spor ve Sergi Saray nda düzenlenen Yap Fuar o gün kapal kald. Ertur Yener in tasarlad Ankara Anadolu Kulübü Binas, bütünlük içinde ifllevsel bir yans ma olarak tan mlanabilecek bir yap. Is Sanayimizdeki Geliflmeler Türk Is Bilimi ve Tekni i Derne i nce düzenlenen Ulusal Is Bilimi ve Tekni i Kongresi s ras nda, Dernek ile YEM in iflbirli inde bir sergi düzenlendi. SO Salonlar ndaki sergiye 17 firma kat ld. Bir yabanc firma Türkiye den yap malzemesi istiyor Kahire Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i nin bir yaz yla Yap -Endüstri Merkezi ne bildirdi ine göre M s r daki bir firma ithalat amac yla Türkiye deki ihracatç ve sanayicilerle temas kurmak istedi ini belirtti. 128 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

5 1981 s MEED: Gelecek bir iki y l içinde Türk müteahhitlerin ellerindeki kontratlar n de eri 10 milyar dolar aflacak. stanbul Yeflilköy Havaliman Havaliman n n Hayati Tabanl o lu taraf ndan yap lan master plan ; hava trafi inde, gerçekte saptanan ve planlama periyodunda de erlendirilen gelecekteki art fllar karfl lamak üzere mevcut tesisler ve arazi olanaklar makisimum de erlendirilerek, uluslararas standartlara uygun ve gerekli bütün tesislerin yer almas öngörülerek düzenlenmifl. Ticaret Merkezi, Paris C. Vasconi, G. Pencreac h ve J. Buoton un projesi, Paris Hali nin y k larak flehir d fl na tafl nmas yla ortaya ç kan ve dünyan n en büyük flehir içi bofllu u olarak nitelendirilebilecek alan n bir k sm n yeralt ticaret merkezi biçiminde de erlendirmeyi öngörüyor. Dört yeralt kat ndan oluflan proje, krater i and ran merkezi bir avlu çevresinde olufluyor. 2. Türkiye ktisat Kongresi yap ld 2. Türkiye ktisat Kongresi 2-7 Kas m tarihleri aras nda zmir de yap ld. Ekonomide 58 y l n de erlendirmesinin yap ld kongreye 1500 delege kat ld ve 201 tebli sunuldu. Toplu Konut Yasas ç kt Türkiye de kentlerdeki konut gereksinimini karfl lamak ve inflaat sektörünü içinde bulundu u darbo azdan kurtarmak için haz rlanan Toplu Konut Tasar s Milli Güvenlik Konseyi nce kabul edilerek yasalaflt. Türk müteahhitler Ortado u da milyarlarca dolarl k ifl yap yor Londra da yay mlanan Middle East Economic Digest (MEED) dergisi Ortado u ülkelerinde ifl yapan Türk inflaat firmalar n kapak konusu yapt ve Gelecek bir iki y l içinde Türk müteahhitlerin ellerindeki kontratlar n de eri 10 milyar dolar aflacakt r dedi. Ortado u ülkelerinde halen 53 Türk firmas ifl yap yor. Türk Sanayi Sergisi düzenlendi stanbul Sanayi Odas Eylül tarihleri aras nda, Atatürk ün 100. do um y ldönümünde Türk sanayisinin ulaflt düzeyi yans tmak amac yla Yap -Endüstri Merkezi nin organizasyonuyla Türk Sanayi Sergisi düzenledi. Mimari Nedir? Semineri yap ld DGSA Mimarl k Fakültesi ve talyan Kültür Merkezi ortakl nda düzenlenenen Mimari Nedir? konulu seminere yurt içinden ve d fl ndan çok say da bilim adam kat ld. YAPI, kat lanlar n görüfllerine üç say boyunca genifl yer verdi. Teknik yay nlara dünyaya aç lma f rsat ABD de 1961 y l nda kurulan Institute for Scientific Information adl kurum, Science Citation Index adl bir kaynak eser yay ml yor. Ankara AKM nin yap m na baflland Ankara Atatürk Kültür Merkezi nin yap m na baflland. Projesi için aç lan yar flmay Filiz ve Coflkun Erkal n kazand Merkez in baflkentte sanata nefes ald raca belirtiliyor s Philip Johnson: 72 yafl mda, art k hiç kimsenin hofluna gitmek zorunlulu unda oldu umu zannetmiyorum. Keza, Modern Mimari yi gelifltirmek mecburiyetim de yok. ODTÜ Hayat Bilimleri Bölümü Binas, Ankara ODTÜ Rektörlü ü taraf ndan infla edilmesi düflünülen binan n mimari tasar m Betül Talu ve Erdem Talu ya ait. Yap ; ö renci bloku, akademik personel bloku ile akademik personel ve deniz laboratuvarlar olmak üzere üç k s mdan olufluyor. Kutsal Ziyaret Kilisesi, Neviges, Köln Gottfried Böhm ün gerçeklefltirdi i kilise üçüncü boyutta sahip oldu u zengin plastisite yan nda, gerçek mimari ilkeleri yerine getirmedeki do ruluklar aç s ndan da dikkat çekiyor. Sivri uçlar yla da silsilesini and ran yap 800 oturma ve 2200 ayakta durma yerine sahip. Cam Han, stanbul Barbaros Bulvar üzerindeki yap, UMO Mimarl k (Yaflar Marulyal - Levent Aksüt) taraf ndan tasarland. Yap planlan rken malsahibi vakfa rant getiren, esnek ve çokamaçl kullan ma olanak sa layan bir sistem uygulanm fl. Prof. Dr. Bülent Özer e ödül Dergimiz Yaz Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Bülent Özer e Federal Alman Cumhuriyeti nin en yüksek niflan olan 1. S n f Liyakat Madalyas verildi. YÖK baz akademileri üniversiteye dönüfltürdü Yüksek Ö retim Kurumu (YÖK) baz akademileri üniversiteye dönüfltürme ifllemini tamamlad. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi yeni düzenleme ile Mimar Sinan Üniversitesi, stanbul Devlet Mühendislik ve Mimarl k Akademisi ise Y ld z Teknik Üniversitesi ad n ald. Philip Johnson: Modern Mimari yi gelifltirmek mecburiyetim yok Modern Mimari nin en kat e ilimlerinden biri say lan Uluslararas Üslup un kuramc lar ndan, daha sonra da ödünsüz uygulay c lar ndan ABD li mimar Philip Johnson, bugünkü postmodernist tutumunu 72 yafl mda, art k hiç kimsenin hofluna gitmek zorunlulu unda oldu umu zannetmiyorum. Keza, Modern Mimari yi gelifltirmek mecburiyetim de yok. lericili in moral deste ine de muhtaç de ilim. fiunu bunu iyilefltirmekle de yükümlü saym yorum kendimi... fleklinde aç kl yor. Mimaride Cephe Sorunu DGSA Mimarl k Fakültesi, talyan Kültür Merkezi, Avusturya Kültür Ofisi ve Belçika Konsoloslu u nun da iflbirli iyle düzenlenen Mimaride Cephe Sorunu konulu sempozyumun bildirilerine YAPI n n 45. say s nda genifl yer verildi. ABS Alç Blok üretime bafllad nflaat kesiminde önemli bir yeri olan alç bloklar, bu alanda ülkemizin ilk kuruluflu olan; Eczac bafl, ntes ve Borusan n orta oldu u ABS Alç Blok Sanayi A.fi. taraf ndan Bozüyük te kurulan fabrikada üretilmeye baflland. Serel Seramik, s hhi tesisat gereçleri üretimine bafllad E.C.A. ve Elginkan Holding A.fi. ne ba l bir flirket olan Serel Seramik ve Tesisat Gereçleri San. ve Tic. A.fi., Manisa Organize Sanayi Bölgesi nde bulunan tesislerinde seramik s hhi tesisat gereçleri üretimine bafllad. 130 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

6 1983 s Do an Hasol: Son 25 y l n mimarl k yap tlar aras ndan, Akyaka daki evi bulup ç karmak ve ödüllendirmek Türk mimarl n n beklentilerine vurulmufl a r bir darbedir. Genex Merkezi, Belgrad Mihajlo Mitrovic in tasarlad yap iki kule ve onlar 31. katta birlefltiren bir köprüden olufluyor. Kulenin birinde Genex bürolar, ötekinde ise ikametgâh birimleri ve bodrum kat nda garaj ile teknik odalar bulunuyor. Sava Merkezi, Belgrad Kongre merkezi, konser salonu ve otelden oluflan kompleksin tasar m Stojan Maksimovic e ait. Kompleksin, flehir ulafl m flebekesine iyi bir flekilde ba lanarak flehir merkezi, havaliman ve demiryolu istasyonuna kolayca eriflebilme olana sa lanm fl. Hac Terminal Binas, Cidde SOM un A a Han Ödüllü Hac Terminal Binas, çöl iklimine çok iyi uyum sa layan geleneksel çad r strüktürünün 21. yüzy la bir yank s olan böylesine bir kültürel strüktürün bile hafif ve havadar olabilece ini göstermesinin yan s ra bilinen yap teknolojisi s n rlar n da aflan bir uygulama. fierafettin Camisi (Beyaz Cami), Yugoslavya A a Han Ödülü kazanan Beyaz Cami nin mimar Zlatko Ugljen. A a Han Jürisi yap n n, soyut (modern) ve anlat mc (geleneksel) mimari ö eleri büyük bir ustal kla bir araya getirdi ini belirtti. Anadolu Medeniyetleri Sergisi aç ld Avrupa Konseyi nin iki y lda bir düzenledi i sergiler zincirinin 18 incisi olan Anadolu Medeniyetleri Sergisi stanbul da Aya rini, Hasah rlar, brahim Pafla Saray, Askeri Müze, Topkap Saray, Arkeoloji Müzesi ve Ayasofya Müzesi nde aç ld. Türk müzelerinden, özel koleksiyonlardan ve yurtd fl ndaki müzelerden getirilen 12 bin eser prehistorik ça lardan bafllayarak Anadolu uygarl klar n n ürünlerini izleyicilere sundu. nflaat sektörü son 15 y l n en durgun dönemini yafl yor D E verilerine göre Türkiye deki toplam inflaat say s 1965 y l nda oldu u halde 1980 de bafllayan durgunluktan sonra 1982 de e düfltü. A a Han Ödülü Nail Çak rhan n A a Han Ödülünü kazanan Nail Çak rhan Evi, yapan n mimar olmamas ve Türk mimarl n n ulaflt düzeyi sergilememesi aç s ndan mimarlar taraf ndan elefltirildi. A a Han Ödülleri stanbul da Topkap Saray nda düzenlenen törende verildi. BM, tarihi eserlerin ait olduklar ülkelere iadesini kararlaflt rd ngiltere ile Yunanistan aras ndaki tart flmalar halen Londra daki British Museum da sergilenen ünlü Elgin mermerlerinin Yunan Kültür Bakanl taraf ndan geri istenmesiyle bafllam flt. mar ve skân Bakanl s yal t m nda Türkiye yi dört bölgeye ay rd mar ve skân Bakanl s yal t m nda uygulanacak esaslar belirlemek amac yla Türkiye yi dört iklim bölgesine ay rd. klim s ralamas n n en s caktan en so u a do ru yap ld belirtildi. Mimar Sinan Üniversitesi kuruluflunun 100. y l n kutluyor Daha önceki ad Devlet Güzel Sanatlar Akademisi olan kurum 100 y l önce Sanayi-i Nefise Mektebi olarak kuruluflunu çeflitli etkinliklerle kutluyor. Kültür ve Turizm Bakanl Büyük Ödülü S.H. Eldem in Kültür ve Turizm Bakanl n n sanat, fikir ve kültür alanlar nda verdi i Büyük Ödülün sahibi 1983 y l nda Prof. Sedad Hakk Eldem oldu s Datça da Bir Ev Datça ikliminde aç k, yar aç k, kapal oylumlar n dengesi, gölge, günefl aras hava ak mlar önemliydi. Cengiz Bektafl ve Nadir Hasbora Datça da tasarlad klar evde buna; yar m kat ve Sami Sar : Konut yapanlar n yüzde 60 bu ifli bilmiyor. Bugenvilla Konaklama Tesisi, Bodrum doluluk boflluk çözümüyle karfl l k aram fllar. Böylece kütle oranlar da, çevre ile uyufluma girmifl ve ça dafll kla yöreye sayg n n ters düflmeyece i inanc ayr nt larda da sürdürülmüfl. Güngör Kabakç o lu, Bugenvilla Konaklama Tesisi nin projelerini haz rlarken yöre mimarisinin karakteristik üslubunu korumak ilkesinden hareket etmifl. Böylece mimari doku Bodrum a yabanc kalmam fl. Yeflilköy Havaliman n n yeni terminal binas hizmete aç ld Terminalin mimar Hayati Tabanl o lu bu yap t yla bu y l n mimarl k dal ndaki Sedat Simavi Ödülü nü kazand. mar Aff için 1.5 milyon kifli baflvurdu Bay nd rl k ve skân Bakan Safa Giray, mar Aff Kanunu nan yararlanmak için 1.5 milyon yurttafl n baflvurdu unu aç klad. stanbul daki belediyelere baflvuru yap ld. Afflin Elbistan Santral aç ld Türkiye nin en büyük termik santral hizmete aç larak üretime bafllad. Gökova Termik Santral için tart flmalar sürüyor Türkiye nin en önemli do al turizm yörelerinden biri olan Gökova da kurulmas Hükümetçe kararlaflt r lan termik santral konusundaki tart flmalar sürüyor. Bo aziçi nde kaçak inflaatlar sürüyor Bo aziçi Yasas n n ç k fl yla birlikte Bo az daki yasal inflaat faaliyetlerinin, çok yavafllamas na karfl l k, kaçak inflaatlar n af süresi sonuna yetifltirilmek üzere özellikle lüks konutlarda devam etti i gözleniyor. Mimarl k n 200. say s yay mland Mimarlar Odas n n yay n organ olan Mimarl k dergisi Mart 1984 te ç kan say s yla 200. say s na ulaflt. Konut yapanlar bu ifli bilmiyor Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), konut kesimindeki sa l ks z geliflme yi yap-satç müteahhitlerin da n kl klar na ve düzensizli ine ba lad. T M-SE Genel Baflkan Sami Sar da MPM nin bu iddias n do rulad ve bu ifle yeni girenlerin iflten anlamad n ileri sürdü. ENKA nflaat dünyan n en büyük 11. inflaat flirketi ENKA nflaat, ABD de yay mlanan Engineering News dergisi taraf ndan dünyan n en büyük 11. inflaat flirketi olarak gösterildi. MSAD kuruldu Türkiye de inflaat sektörüne çeflitli malzeme üreten baz sanayi kurulufllar bir araya gelerek nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i ( MSAD) kurdular. 132 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 02 04 06 08 09 10 Baflkan'dan Genel Sekreter'den ÇEKÜL Vakf Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Do al Çevre 7 A aç Ormanlar 36 39 42 45 E itim Kentler

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer EK M-KASIM 2008 TSKGV ve ASELSAN a Brifing Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN' n ba l oldu u Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (TSKGV) yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt. Baflkent OSB

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

E T M ve ETK NL K PROGRAMI

E T M ve ETK NL K PROGRAMI E T M ve ETK NL K PROGRAMI EYLÜL 07 EK M KASIM ARALIK Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim : Bask : Tel (0.232) 463 66 25 (pbx) Faks (0.232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr

Detaylı

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı