Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu."

Transkript

1 1973 s.1-3 Her yeni giriflim gibi, YAPI dergisinin temelinde de umut ve güven bulunmaktad r. YAPI dergisi, en genifl anlam yla bütün yap sal sorunlar incelemek amac ndad r. Tarabya Yafll lar Sitesi, stanbul Site, Ayd n Boysan ve Savafl Bingöl taraf ndan, metrekare arsa üzerine yap lan yurt binalar ve öteki sosyal tesisleri kapsayan bir kompleks biçiminde planlanm fl. 500 yafll n n her türlü günlük ve sosyal gereksinimlerini karfl layabilecek olanaklara sahip. Yaflama ünitelerini kapsayan befl blok ile bunun yan nda çokamaçl salon, çarfl, sa l k yurdu ve öteki rekreasyon düzenlemeleri yer al yor. Planlama s ras nda, kompleksin yerleflti i arsan n bat s nda yer alan ve y llar önce oluflan bir mahalle ile sosyal al flverifllerin oluflmas için bunlar n üzerinde özellikle durulmufl. YAPI dergisinin ilk say s ç kt Temmuz ay bafl nda ilk say s ç kan YAPI dergisi iki ayda bir yay nlanacak. Derginin sahibi (YEM ad na) Do an Hasol; Dan flma Kurulu nda Mustafa Asl er, Demirtafl Ceyhun, Prof. Macit Gökberk, Arslan Bafler Kafao lu, Prof. Ruhi Kafesçio lu, Prof. Haydar Kazgan, Doç. Önder Küçükerman, Prof. Dr. Bülent Özer, Haldun Taner ve Mümtaz Zeytino lu bulunuyor. Cumhuriyetin 50. y l kutland Cumhuriyetin kuruluflunun 50. y l yurt çap nda çeflitli etkinliklerle kutland. Dan flma Kurulu üyemiz Demirtafl Ceyhun a ödül Darüflflafaka Cemiyeti nin her y l vermekte oldu u Sait Faik Ödülü nü bu y l, dergimizin Dan flma Kurulu üyelerinden Demirtafl Ceyhun, Çamasan adl kitab yla kazand. Bo aziçi Köprüsü trafi e aç ld Asya y Avrupa ya ba layan Bo aziçi Köprüsü trafi e aç ld. 516 milyon liraya mal olan köprü 1574 günde bitti. Uzunlukta dünyada dördüncü olan köprünün yap m nda 35 mühendis ve 400 iflçi çal flt. Köprünün toplam uzunlu u 1560 metre. Keban Baraj aç ld Keban Baraj ve Hidroelektrik Santral Baflbakan Bülent Ecevit taraf ndan aç ld. Yap m na 1965 y l nda bafllanan Keban Baraj y lda 5 milyar 871 milyon kw saat elektrik üretecek. fiehirlerdeki fl kl panolar enerji yetersizli i nedeniyle söndürülecek Enerji yetersizli i nedeniyle uygulanan elektrik kesintileri sanayiyi ve özellikle büyük kentleri olumsuz etkilerken Bakanlar Kurulu karar yla flehirlerdeki fl kl panolar söndürülecek. Yap Malzemesi Kursu Milli E itim Bakanl stanbul nflaat Tekniker Okulu nun iste i üzerine, Yap -Endüstri Merkezi nde üç haftal k bir Yap Malzemesi Kursu düzenlendi. Kursa çeflitli illerden gelen 24 yap malzemesi ö retmeni kursiyer olarak kat ld. Yap Katalo u 1973 ç kt Yap -Endüstri Merkezi nin yeni bir hizmeti olarak Yap Katalo u 1973 ç kt s.4-9 Da Oteli, Uluda Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu. Uluda oteller bölgesinde yer alan yap Ayd n Boysan ve Savafl Bingöl tasar m. Projede, mimarlar n n deyifliyle, Bütün kompozisyonlar n oluflumunda kar çat s kullanma ve peyzaja uyum gereklili i yap n n tasar m nda bafl etken olmufltur. ki yatak blo u, çat meyilleri farkl l ve ifllev gere i ortada yer alan düfley sirkülasyon blo u ile ba lanarak bütünlefltirilmifltir. Nasafl Alüminyum Levha ve Folyo Tesisleri, stanbul Ayd n Boysan n tasarlad tesisin, üretim binas U formunda olup, ortas na merkezi olarak iflletme bürolar, laboratuvarlar, s santral ve üretime yard mc ikinci derecede hacimler konumland r lm fl. Üretim k s mlar n n geliflmeleri hesaplanarak bina, arsaya, bu hesaplara göre dört yöne geliflebilecek biçimde yerlefltirilmifl. Cumhuriyetin 50. y l nda 20 heykelciden 20 heykel Cumhuriyetin 50. y l dolay s yla 20 heykelciye smarlanan heykeller tamamland ve stanbul da çeflitli yerlere yerlefltirildi. Metin Haseki nin Gümüflsuyu na konan Negatif Form adl heykeli konduktan bir hafta sonra çal nd. Gürdal Duyar n Karaköy e yerlefltirilen Güzel stanbul adl heykeli ise valilik taraf ndan sanat eseri ile toplumun ahlâk ve töreleri aras ndaki iliflkiler tart flmalar üzerine siyasi bask lar nedeniyle kald r ld. Profitopolis tart fl l yor Türk-Alman Kültür merkezi taraf ndan aç lan Profitopolis (Ç karc l k fiehirleri) bafll kl sergide flehirlerde paray ve maddi ç karlar de il, insan ön plana almas gereken daha insanc l bir düzen gözler önüne seriliyor. YAPI Dergisi 5. ve 6. say lar nda bu konuya genifl yer verdi. UFACSI nin verdi i birincilik ödülünü Türk sanatç grubu kazand K saca UFACSI diye bilenen Kad n, Sanat, Kültür ve Uluslararas Sergiler Birli i Federasyonu nun Fransa n n Clement-Ferrand flehrinde düzenledi i ve 26 ülkenin kat ld Uluslararas Plastik Sanatlar Sergisi nde birincilik ödülünü Türk sanatç grubu kazand. Eczac bafl Holding A.fi. Fenike Baflar Ödülü nü kazand Malta n n baflkenti La Valetta da düzenlenen bir törenle 1974 Fenike Baflar Ödülü, bütün dünyadan seçilen ve aralar nda Eczac bafl n n da bulundu u 22 kurulufla verildi. stanbul Metropol Planlama kararlar uygulamaya geçirilecek mar ve skân Bakan Ali Topuz, stanbul metropolü içine giren belediyelerin baflkanlar, bakanl k yetkilileri ve Büyük stanbul Nâz m Plan Bürosu yetkilileriyle yapt toplant lardan sonra on befl y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas n n düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu unu ve bunun önüne geçilece ini söyledi. Yedi katl bina 20 metre ileriye kayd r ld Kolombiya n n baflkenti Bogota da ilginç bir uygulama yap ld ; yap m tamanlanm fl olan yedi katl bir bina bulundu u yerden yirmi metre ileriye kayd r ld. 122 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

2 1975 s Selahattin Babüro lu: Uzman ya da dan flman ad yla ülkemize gelen pek çok yabanc teknik eleman n, ço u zaman Türk teknik elemanlar düzeyinde bir uzmanl k yetenekleri bulunmamaktad r. Yap Kredi Bankas Üsküdar fiubesi Üsküdar da tarihsel çevre içinde bir deneme olarak nitelenen Yap Kredi Bankas Üsküdar fiubesi, Do an Tekeli ve Sami Sisa taraf ndan tasarland. Eski mimarinin niteliklerinden bir anlamda yararlan lm fl, tafl y c sistem aç kça gösterilmifl, genifl koruyucu saçaklar kullan lm fl. Mimarlar, çevrenin eski eserlerden oluflan imaj n n ça dafl bir anlat m içinde bu yap da süreklili ini sa lamak, Üsküdar da modern bir Türk yap s elde etmek istemifller. Berlin Filarmoni Orkestras Konser Salonu Berlin Filarmoni Orkestras Konser Salonu, Hans Scharoun un Werner Weber ile gerçeklefltirdi i bir proje. Projenin ç k fl noktas, geleneksel konser salonlar nda görülen sahnenin yerinin de ifltirilmesi; sahnenin ortaya al narak dinleyici s ralar n n onu dairesel biçimde kuflatmas d r. Mimarlar, biçimi önceden kararlaflt r lm fl bu yap da irrasyonel karfl t geometrik anlay flla içten d fla do ru geliflen bir tasar mla yap n n kütlesini oluflturmufl. 47 il mar Kanunu kapsam na al nd Bakanlar Kurulu, tarihi, turistik ve do al de erler aç s ndan önem tafl yan yörelerle k y lar n korunmas n amac yla 47 ilin mar Kanunu na göre imar düzenine tabi k l nmas karar ald. Yabanc teknik uzmanlar k s tlan yor mar ve skân Bakan Selahattin Babüro lu, örgütüne bir genelge yay mlayarak, Hiçbir yabanc uzman ya da firma ile yeni proje sözleflmesi yap lmamas n istedi. Bakan, proje ve etüdlerin Türk uzmanlarca yap lmas nda pek çok yararlar bulundu unu belirtti. 75 Y l n n Mutfa sergisi Yap -Endüstri Merkezi taraf ndan düzenlenen 75 Y l n n Mutfa sergisi zmir de aç ld. zmir Fuar ndaki Bat Almanya Pavyonu binas nda aç lan sergi yo un bir ziyaretçi ilgisiyle karfl land. stanbul Sheraton Oteli aç ld 17 y l önce projeleri uluslararas s n rl yar flma sonucu elde edilmifl olan stanbul Sheraton Oteli aç ld. Aç l fl n ilginç yan, can güvenli inden yoksun oldu u gerekçesiyle otele kullanma izni vermeyen ancak aç l fl engelleyemeyen belediyenin elektrik voltaj n düflürmesiydi Avrupa Mimarl k Miras n Koruma Y l Geçmiflimiz çin Bir Gelecek temal Avrupa Mimarl k Miras n Korumu Y l Kampanyas dolay s yla Avrupa n n çeflitli kentlerinin yan s ra Türkiye de de sergiler ve sempozyumlar düzenlendi. Resim ve Heykel Müzesi aç ld Y llardan beri kapal olan stanbul Resim ve Heykel Müzesi, uzun onar mlardan sonra yeniden düzenlenerek aç ld. Hans Scharoun Sergisi Türkiye de Berlin Güzel Sanatlar Akademisi nce haz rlanan ve Avrupa n n çeflitli kentlerinde de tekrarlanan mimar Hans Scharoun un yap tlar ndan oluflan bir sergi zmir ve stanbul da aç ld. Onduline Tesisleri aç ld Onduline Yap Malzemeleri A.fi. taraf ndan kurulan ve Frans z lisans ile çat ve cephe kaplama levhalar üretecek olan Onduline Tesisleri 1 Mart ta düzenlenen bir törenle iflletmeye aç ld s Yoncaköy Tatil Sitesi, zmir Ruhi Kafesçio lu: Bugünkü durumda, yeni malzemeyi ve onun gerektirdi i teknolojiyi yeterince bilmedi imiz için yap lar m zda gerekli fiziksel kaliteyi sa layam yoruz. Tarihi Milli Park Göreme de Bir Mocamp Göreme ve çevresi, jeomorfolojik bir manzara yap s içinde Bizans kilise mimarisi ve dinsel sanat tarihini sergiler. Manzara yap s n n görsel de eri Göreme nin esas zenginli ini oluflturur. Güngör Kabakç o lu nun turistlerin konaklamalar için haz rlad Mocamp projesi yöre mimarisiyle uyumlu bir örnek. Projenin mimarlar Cengiz Eren ve Faz l nanl, projelendirme aflamas nda geleneksel mimarimizin özündeki de iflmez insani de erlerden hareketle görsel etkisi ne olursa olsun, biçimlerin ötesindeki de erleri ortaya koymak istedik diye tan ml yorlar tasar mlar n. Vuoksennisska Kilisesi, Helsinki Bülent Özer yap y, Alvar Aalto nun, keyfîymifl gibi görünmesine karfl n gerçekte derin bir ifllev anlay fl na sahip gayr muntazam mimarisine nas l eriflti ini en iyi ifadelendiren yap lardan biri olarak tan ml yor. 1. Yap Paneli gerçeklefltirildi Yap -Endüstri Merkezi ile Piar Araflt rma Merkezi nin birlikte düzenledikleri Birinci Yap Paneli ne iliflkin sempozyum 18 Kas m günü yap ld. Araflt rma sonuçlar na göre 1970 y l nda Türkiye de 230 kifliye bir konut üretilirken 1975 te 217 kifliye bir konut üretildi y l nda Türkiye de inflaat sektörü içinde konut yat r mlar n n pay yüzde 72.2 oldu. YAPI n n 21. say s nda bildirilere genifl yer verildi. Clemens Holzmeister in 90. yafl günü Halen Salzburg da yaflam n sürdüren ünlü Avusturyal mimar Prof. Dr. Clemens Holzmeister, Mart ay nda 90. yafl gününü kutlad. Holzmeister Türkiye de yaflad y llarda Türk mimarl na da önemli katk larda bulunmufltu. Çanakkale Seramik Galerisi aç ld Çanakkale Seramik Fabrikalar A.fi. ve Kale Grubu fiirketleri ürünlerinin sürekli olarak sergilenece i Çanakkale Seramik Galerisi, Mecidiyeköy deki üç katl yerinde aç ld. Kil-San (Ekmekçio lu) Tu la Fabrikas üretime bafllad Kil-San (Ekmekçio lu) Tu la Fabrikas üretime bafllad. Kemerburgaz da kurulan devboyutlu fabrikan n günlük kapasitesi adet 8.5x19x19 cm lik blok tu la. Mengü Ertel e Büyük Ödül Paris te gerçeklefltirilen 1. Uluslararas Sinema Sanat Festivali dolay s yla düzenlenen afifl yar flmas nda Mengü Ertel Jan Dark n Çilesi afifliyle Büyük Ödül e de er görüldü. TAÇ Vakf kuruldu Turizm ve Tan tma Bakanl ile Turizm Bankas n n yard mlar ve bilim otoritelerinin iflbirli i sonucu Türkiye An t - Çevre - Turizm De erlerini Koruma (T.A.Ç.) Vakf kuruldu. ABD den Türkiye ye bilgi ak fl ABD deki Türk mimar ve mühendisleri Tekno-Transfer Komitesi kurdular. Komitenin amac ABD den ülkemize teknik bilgi aktarmak. DGSA da yeni bir bölüm DGSA Mimarl k Bölümü ne ba l olarak fiehircilik Araflt rma Enstitüsü kuruldu. 124 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

3 1977 s Pompidou Kültür Merkezi (Beaubourg), Paris Richard Rogers ve Renzo Piano nun projesi uluslararas yar flmaya kat lan 681 proje aras ndan seçildi. Mimarlar projelerini flöyle tan ml yor: Ortaya, bir sanat kutusu ç karaca m za, haberleflme, e lence ve kültürü içeren Avusturya Radyo - Televizyonu Rob Krier: fiimdiye dek hiçbir bina, benli imde, Pompidou Merkezi kadar fliddetli, fizikî bir rahats zl a yol açmam flt. Avusturyal mimar Gustav Peichl in tasarlad Avusturya Radyo Televizyon Stüdyolar projesi, Ça dafl Avusturya Mimarl n n en önemli yönetim ve ticaret yap lar aras nda yer al yor. bir yap, faaliyetlere dayanak oluflturan bir kafes kitapl n, müzeyi, müzik odalar n kapsayan belirli bir bina yerine her fley için bir makine, bir m knat s, bir de iflim arac ; mimari de il de görsel-iflitsel bir ayg t önerdik. Türk Tarih Kurumu Binas, Ankara Yap, Turgut Cansever ve Ertur Yener taraf ndan tasarland. U ur Tanyeli yap y, Planlamada brütalist anlay fl oldukça baflaral bir biçimde uygulam fl ve geleneksel ö elerle ba daflt rarak çevreye uyum sa lamay amaçlam fl bir yap olarak tan ml yor. SfB sisteminin Türkiye de yay n ve kullan m lisans YEM in Yap malzemelerinin bilimsel tasnifi için uluslararas SfB sisteminin Türkiye de yay n ve kullanma lisans, Dublin de bulunan An Foras Forbartha taraf ndan Yap Endüstri-Merkezi ne verildi. Neveser Aksoy Paris te sergi açt Neveser Aksoy un Paris te açt resim sergisi Frans z bas n ndan Yenilik e iliminin formlar n büyüsüyle birleflti i çekici bir sergi türünden çok olumlu elefltiriler ald. Pompidou Kültür Merkezi aç ld Paris te 31 Ocak 1977 de aç lan Pompidou Kültür Merkezi ya da Beaubourg, gerek mimarlar, gerekse Paris halk aras nda hararetli tart flmalarla karfl land. Baz lar merkezi iyi donat lm fl bir hangar olarak nitelerken baz mimarlar da bir konstrüksiyonfonksiyon komedisi nden söz ediyorlar. Çevredeki yerleflmelerin mimari tipolojisinin dikkate al nmad n belirtiyorlar. A a Han Mimarl k Ödülü kuruldu Uluslararas kapsaml A a Han Mimarl k Ödülü Kerim A a Han taraf ndan kuruldu. Merkezi Cenevre de olan ödülün amac, mimarl k mesle inde ve ilgili meslek dallar nda slam kültürünün canl l n n daha iyi anlafl lmas n sa lamak ve 20. yüzy la uygun bir mimariyi desteklemek. Ça dafl Avusturya Mimarisi Avusturya Mimarisi adl sergi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi salonlar nda aç ld. YAPI Dergisi 22. say da bu sergiye ve sergide yer alan projelere genifl yer ay rd. stanbul Sanat Bayram kutland Çeflitli kurumlar n etkin kat l mlar yla stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi nce 1977 y l Ekim ay sonunda stanbul Sanat Bayram kutland. Bu bayram n bilimsel aç dan a rl k noktas n oluflturan Sempozyum ise 2000 Y l na Do ru Sanatlar slogan alt nda Ekim 1977 tarihleri aras nda DGSA ya ba l Sinema- Televizyon Enstitüsü nün Balmumcu daki salonunda yer ald. YAPI Dergisi 28. say s n ad geçen bayram ile sempozyuma ay rd s Vehbi Koç: Dün gezdi im fuar hakikaten Avrupa fuarlar ndan farks zd. Memleketimizde birçok fley yap l yor, bunlar n hepsini ancak bu fuarda görmek mümkün. Ulusal Tiyatro, Londra Ulusal Tiyatro, Kraliyet Festival Salonu, Hayward Galerisi ve Kraliçe Elizabeth Salonu ile birlikte Thames nehri k y s na yerleflmifl devboyutlu bir kültür kompleksini oluflturuyor. Konut Toplulu u, Yeni Runcorn, ngiltere Yeni Runcorn kentindeki toplu konut projesi, ünlü ngiliz mimar James Stirling in tasar m. Stirling, tasar m nda, ilk olarak 18. yüzy lda Londra da belirmeye bafllayan dizi konutlarla çevrili yeflil alanlar gelene inden esinlendi ini belirtiyor. Projede konutlar kare bir yeflil alan dört yönden çevreliyor. lk Yap Fuar gerçeklefltirildi Türkiye'de ilk kez düzenlenen Yap Fuar, YAPI 78 Yap ve Dekorasyon Fuar ad yla 26 Eylül-8 Ekim aras nda stanbul Spor ve Sergi Saray 'nda gerçekleflti. Yap -Endüstri Merkezi'nce düzenlenen ve 93 kuruluflun kat ld fuar, alan nda düzenlenmifl ilk ihtisas fuar olma özelli ini tafl yor. Amerikan ambargosu kalkt ABD Senatosu, K br s Bar fl Harekât sonras nda Türkiye ye uygulanan silah ambargosunu kald rma karar ald. brahim Bodur hükümete seslendi! stanbul Sanayi Odas Meclis Baflkan brahim Bodur inflaat sektörüne dönük üretim yapan 300 e yak n sanayici ve ifladam yla bir toplant düzenledi. brahim Bodur, 1974 y l ndan bu yana devlet yat r mlar ndaki aksamalar nedeniyle inflaat sektörünün bunal ma girdi ini söyledi. Bodur, Devlet yat r mlar n n hemen bafllat lmas n, bankalar yasas nda de ifliklik yap lmas n, otopark yönetmeli inin uygulanmas na son verilmesini, inflaat yönetmeli ine göre küçük farkl l klarla infla edilmifl konutlar için imar aff ç kar lmas n istedi. Constructa Fuar aç ld Avrupa n n en büyük yap fuar olan ve dört y lda bir yap lan Constructa, 1699 firman n kat l m yla fiubat 1978 tarihleri aras nda Hannover de gerçeklefltirildi. Çiçek Pasaj çöktü stanbul Beyo lu ndaki meyhaneleriyle ünlü Çiçek Pasaj, 10 May s ta sabaha karfl büyük bir gürültüyle çöktü. Yap m 1870 lere dayanan bina, ad n eskiden pasajda bulunan çiçekçi dükkânlar ndan alm flt. YEM Sanat Galerisi aç ld Yap -Endüstri Merkezi konferans salonunun fuayesi bir sanat galerisi olarak düzenlenerek 6 Kas m 1978 günü hizmete girdi. lk sergi Saim Bugay, Devrim Erbil, Nefle Erdok, Zühtü Mürido lu nun da aralar nda bulundu u 18 sanatç n n yap tlar ndan olufltu. Ankara da yeni bir sanat galerisi Ankara da Mimarlar Odas n n girifl kat nda 9 Aral k günü Teknik ve Mimarl k Yay n Merkezi nce yeni bir sanat galerisi aç ld : Yaprak Sanat Galerisi. 126 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

4 1979 s Bülent Özer: Günümüzün en önemli görevi, bugünü ve yar n infla ederken geçmifli ve gelene i, insano lu için vazgeçilmez de erleri aç s ndan hat rlamak; bunlar n özünü ça dafl dille günümüzün mimarisine aktarabilmektir. stanbul Manifaturac lar Çarfl s Do an Tekeli ve Sami Sisa n n tasarlad yap y, Bülent Özer flöyle de erlendiriyor: Burada baflvurulan çözüm tarz, geleneksel d fl mekân anlay fl n n bütün sürprizleriyle, daima de iflen yaflant lar yla ça dafl bir davran fla uygulanmas. SSK Zeyrek Tesisleri Tek kütleden oluflan yap n n d fl mekân oluflumuna, geleneksel oran anlay fl n n ça dafl yorumuyla kat lmas. S.H. Eldem in SSK Büro Binas hem kütlesel kompozisyonunun ritmi, hem de çat ve cephelerdeki oran anlay fl yla tarih ve gelenekten soyut ilke olarak yararlanan bir örnek. Ankara Anadolu Kulübü slam Mimarl için A a Han Program A a Han n slam Mimarl na iliflkin bir program n uygulanmas için MIT ve Harvard Üniversitelerine 11.5 milyon dolarl k bir ba flta bulunaca aç kland. Program, ça dafl sorunlar ve slam mimarl k tarihi üzerine araflt rmalar yapmak ve mimarl k ile slam kültürünün de erleri ve gelenekleri aras ndaki iliflkiyi mimarlarla ö reticilere tan tmay amaçl yor. Gelenekselle Yaflama ve Yeniden nfla Etme Avusturya Kültür Ofisi ve Türk-Alman Kültür Enstitüsü nün de kat l mlar yla, DGSA Mimarl k Tarihi Kürsüsü taraf ndan Gelenekselle Yaflama ve Yeniden nfla Etme bafll kl bir seminer ve sergi düzenlendi. YAPI n n 31. say s bu seminerde sunulan bildirilere ayr ld. Yap -Endüstri Merkezi Sanat Galerisi nde etkinlikler Heykelt rafl Zühtü Mürito lu nun Yap -Endüstri Merkezi Sanat Galerisi nde aç lan figüratif ve soyut heykelleriyle desenlerinden oluflan sergisi sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Teoman Madra ise YEM Sanat Galerisi ndeki Ifl k Oyunlar adl foto raf sergisi süresince her gün ça dafl müzik örneklerini yap tlar yla eflledi. ki genç sanatç, pek Aksü ür ve K. skender in yap tlar 16 Nisan - 5 May s; 2. stanbul Sanat Bayram kapsam nda K br s Türk Resminden Bir Kesit resim sergisi Ekim; Avukat ressam Mehmetcan Köksal n 60 yap ttan oluflan sergisi de 3-28 Aral k tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Artema n n Bozüyük fabrikas n n temeli at ld Artema n n sa l k donan m armatürleri ve valf üretmek üzere Bozüyük te kuraca fabrikan n temeli at ld. Tesisler, metrekare aç k alan üzerinde metrekare kapal alan içerecek s Bruno Zevi: Okullar m z, ö retici ve ö rencilerin bulufllar n n irdelenebilece i deneysel alanlar, laboratuvarlar olmal d r. Ancak bu flekilde, y pranm fl akademik görünümlerinden s yr labilirler. Habitat Konut Grubu, Montreal Mimar Moshe Safdie nin Montreal daki Dünya Sergisi (Expo) dolay s yla tasarlad 158 dairelik konut grubu Habitat, teknolojinin en son yöntemlerine göre infla edildi i halde, geleneksel Akdeniz mimarisinin mekân özelliklerinden ilke olarak yararlanm fl; sonuçta insanî duygular ve iliflkileri teflvik eden bir düzene kavuflturulmufl. Zentralparksesse Banka Binas, Viyana Avusturyal mimar Günther Domenig in tasarlad yap, d fl mekâna yapt etki aç s ndan al fl lm fl n ötesinde bir karaktere sahip. Politeknik Enstitüsü, Espoo, Finlandiya Alvar Aalto taraf ndan projelendirilen Politeknik binalar ana malzemesi k rm z tu la ile s cak bir görünüme sahip. Tu la gibi geleneksel bir malzemeye modern ça da modern bir anlat m kazand ran mimar, Aalto dur. Sadberk Han m Müzesi aç ld Konya daki zzettin Koyuno lu Müzesi ve Çanakkale nin Kirte Köyü ndeki Savafl Kal nt lar Müzesi nden sonra Türkiye nin üçüncü özel müzesi olan Sadberk Han m Müzesi stanbul da aç ld. Müze, Koç Ailesi taraf ndan Büyükdere deki Azaryan Yal s nda kuruldu. Bruno Taut un 100. do um günü kutland Yüzy l m z n ünlü mimarlar ndan Bruno Taut un 100. do um günü DGSA ve Edirnekap daki fiehitlik te mezar bafl nda düzenlenen törenlerle kutland. Türkiye den üç yap t A a Han Ödülü kazand A a Han taraf ndan 1977 y l nda kurulan slam Mimarisi ödüllerini kazanan 15 yap t aras nda Türkiye den de üç yap t yer ald. Üç Türk yap s flöyle: Turgut Cansever, Ankara da Türk Tarih Kurumu Binas ve Bodrum da Ahmet Ertegün Evi; Ertan Çak rlar, Edirne Rüstem Pafla Kervansaray. DGSA dan Bruno Zevi ye onursal doktora kinci stanbul Sanat Bayram etkinlikleri dolay s yla Türkiye ye gelen ünlü talyan mimarl k kuramc s ve tarihçisi Bruno Zevi ye DGSA taraf ndan onursal doktora payesi verildi. Bruno Zevi, Türkiye de Sanat E itimi Sempozyumu nda Albert Einstein n Bilimsel Yaklafl m ve Mimarl k E itimi bafll kl bir bildiri sundu. Topkap Saray nda dört dilde yay n Topkap Saray Müzesi Harem Dairesi nde dört dilde yay n yap lacak. Yap lan aç klamada; sarayda kulakl k sistemi ile ngilizce, Frans zca ve Almanca dillerinde yay n yap laca belirtildi. Ordu yönetime el koydu 12 Eylül sabah n n erken saatlerinde Türk Silahl Kuvvetleri yönetime el koydu. Bütün yurtta s k yönetim ilan edildi. Spor ve Sergi Saray nda düzenlenen Yap Fuar o gün kapal kald. Ertur Yener in tasarlad Ankara Anadolu Kulübü Binas, bütünlük içinde ifllevsel bir yans ma olarak tan mlanabilecek bir yap. Is Sanayimizdeki Geliflmeler Türk Is Bilimi ve Tekni i Derne i nce düzenlenen Ulusal Is Bilimi ve Tekni i Kongresi s ras nda, Dernek ile YEM in iflbirli inde bir sergi düzenlendi. SO Salonlar ndaki sergiye 17 firma kat ld. Bir yabanc firma Türkiye den yap malzemesi istiyor Kahire Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i nin bir yaz yla Yap -Endüstri Merkezi ne bildirdi ine göre M s r daki bir firma ithalat amac yla Türkiye deki ihracatç ve sanayicilerle temas kurmak istedi ini belirtti. 128 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

5 1981 s MEED: Gelecek bir iki y l içinde Türk müteahhitlerin ellerindeki kontratlar n de eri 10 milyar dolar aflacak. stanbul Yeflilköy Havaliman Havaliman n n Hayati Tabanl o lu taraf ndan yap lan master plan ; hava trafi inde, gerçekte saptanan ve planlama periyodunda de erlendirilen gelecekteki art fllar karfl lamak üzere mevcut tesisler ve arazi olanaklar makisimum de erlendirilerek, uluslararas standartlara uygun ve gerekli bütün tesislerin yer almas öngörülerek düzenlenmifl. Ticaret Merkezi, Paris C. Vasconi, G. Pencreac h ve J. Buoton un projesi, Paris Hali nin y k larak flehir d fl na tafl nmas yla ortaya ç kan ve dünyan n en büyük flehir içi bofllu u olarak nitelendirilebilecek alan n bir k sm n yeralt ticaret merkezi biçiminde de erlendirmeyi öngörüyor. Dört yeralt kat ndan oluflan proje, krater i and ran merkezi bir avlu çevresinde olufluyor. 2. Türkiye ktisat Kongresi yap ld 2. Türkiye ktisat Kongresi 2-7 Kas m tarihleri aras nda zmir de yap ld. Ekonomide 58 y l n de erlendirmesinin yap ld kongreye 1500 delege kat ld ve 201 tebli sunuldu. Toplu Konut Yasas ç kt Türkiye de kentlerdeki konut gereksinimini karfl lamak ve inflaat sektörünü içinde bulundu u darbo azdan kurtarmak için haz rlanan Toplu Konut Tasar s Milli Güvenlik Konseyi nce kabul edilerek yasalaflt. Türk müteahhitler Ortado u da milyarlarca dolarl k ifl yap yor Londra da yay mlanan Middle East Economic Digest (MEED) dergisi Ortado u ülkelerinde ifl yapan Türk inflaat firmalar n kapak konusu yapt ve Gelecek bir iki y l içinde Türk müteahhitlerin ellerindeki kontratlar n de eri 10 milyar dolar aflacakt r dedi. Ortado u ülkelerinde halen 53 Türk firmas ifl yap yor. Türk Sanayi Sergisi düzenlendi stanbul Sanayi Odas Eylül tarihleri aras nda, Atatürk ün 100. do um y ldönümünde Türk sanayisinin ulaflt düzeyi yans tmak amac yla Yap -Endüstri Merkezi nin organizasyonuyla Türk Sanayi Sergisi düzenledi. Mimari Nedir? Semineri yap ld DGSA Mimarl k Fakültesi ve talyan Kültür Merkezi ortakl nda düzenlenenen Mimari Nedir? konulu seminere yurt içinden ve d fl ndan çok say da bilim adam kat ld. YAPI, kat lanlar n görüfllerine üç say boyunca genifl yer verdi. Teknik yay nlara dünyaya aç lma f rsat ABD de 1961 y l nda kurulan Institute for Scientific Information adl kurum, Science Citation Index adl bir kaynak eser yay ml yor. Ankara AKM nin yap m na baflland Ankara Atatürk Kültür Merkezi nin yap m na baflland. Projesi için aç lan yar flmay Filiz ve Coflkun Erkal n kazand Merkez in baflkentte sanata nefes ald raca belirtiliyor s Philip Johnson: 72 yafl mda, art k hiç kimsenin hofluna gitmek zorunlulu unda oldu umu zannetmiyorum. Keza, Modern Mimari yi gelifltirmek mecburiyetim de yok. ODTÜ Hayat Bilimleri Bölümü Binas, Ankara ODTÜ Rektörlü ü taraf ndan infla edilmesi düflünülen binan n mimari tasar m Betül Talu ve Erdem Talu ya ait. Yap ; ö renci bloku, akademik personel bloku ile akademik personel ve deniz laboratuvarlar olmak üzere üç k s mdan olufluyor. Kutsal Ziyaret Kilisesi, Neviges, Köln Gottfried Böhm ün gerçeklefltirdi i kilise üçüncü boyutta sahip oldu u zengin plastisite yan nda, gerçek mimari ilkeleri yerine getirmedeki do ruluklar aç s ndan da dikkat çekiyor. Sivri uçlar yla da silsilesini and ran yap 800 oturma ve 2200 ayakta durma yerine sahip. Cam Han, stanbul Barbaros Bulvar üzerindeki yap, UMO Mimarl k (Yaflar Marulyal - Levent Aksüt) taraf ndan tasarland. Yap planlan rken malsahibi vakfa rant getiren, esnek ve çokamaçl kullan ma olanak sa layan bir sistem uygulanm fl. Prof. Dr. Bülent Özer e ödül Dergimiz Yaz Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Bülent Özer e Federal Alman Cumhuriyeti nin en yüksek niflan olan 1. S n f Liyakat Madalyas verildi. YÖK baz akademileri üniversiteye dönüfltürdü Yüksek Ö retim Kurumu (YÖK) baz akademileri üniversiteye dönüfltürme ifllemini tamamlad. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi yeni düzenleme ile Mimar Sinan Üniversitesi, stanbul Devlet Mühendislik ve Mimarl k Akademisi ise Y ld z Teknik Üniversitesi ad n ald. Philip Johnson: Modern Mimari yi gelifltirmek mecburiyetim yok Modern Mimari nin en kat e ilimlerinden biri say lan Uluslararas Üslup un kuramc lar ndan, daha sonra da ödünsüz uygulay c lar ndan ABD li mimar Philip Johnson, bugünkü postmodernist tutumunu 72 yafl mda, art k hiç kimsenin hofluna gitmek zorunlulu unda oldu umu zannetmiyorum. Keza, Modern Mimari yi gelifltirmek mecburiyetim de yok. lericili in moral deste ine de muhtaç de ilim. fiunu bunu iyilefltirmekle de yükümlü saym yorum kendimi... fleklinde aç kl yor. Mimaride Cephe Sorunu DGSA Mimarl k Fakültesi, talyan Kültür Merkezi, Avusturya Kültür Ofisi ve Belçika Konsoloslu u nun da iflbirli iyle düzenlenen Mimaride Cephe Sorunu konulu sempozyumun bildirilerine YAPI n n 45. say s nda genifl yer verildi. ABS Alç Blok üretime bafllad nflaat kesiminde önemli bir yeri olan alç bloklar, bu alanda ülkemizin ilk kuruluflu olan; Eczac bafl, ntes ve Borusan n orta oldu u ABS Alç Blok Sanayi A.fi. taraf ndan Bozüyük te kurulan fabrikada üretilmeye baflland. Serel Seramik, s hhi tesisat gereçleri üretimine bafllad E.C.A. ve Elginkan Holding A.fi. ne ba l bir flirket olan Serel Seramik ve Tesisat Gereçleri San. ve Tic. A.fi., Manisa Organize Sanayi Bölgesi nde bulunan tesislerinde seramik s hhi tesisat gereçleri üretimine bafllad. 130 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

6 1983 s Do an Hasol: Son 25 y l n mimarl k yap tlar aras ndan, Akyaka daki evi bulup ç karmak ve ödüllendirmek Türk mimarl n n beklentilerine vurulmufl a r bir darbedir. Genex Merkezi, Belgrad Mihajlo Mitrovic in tasarlad yap iki kule ve onlar 31. katta birlefltiren bir köprüden olufluyor. Kulenin birinde Genex bürolar, ötekinde ise ikametgâh birimleri ve bodrum kat nda garaj ile teknik odalar bulunuyor. Sava Merkezi, Belgrad Kongre merkezi, konser salonu ve otelden oluflan kompleksin tasar m Stojan Maksimovic e ait. Kompleksin, flehir ulafl m flebekesine iyi bir flekilde ba lanarak flehir merkezi, havaliman ve demiryolu istasyonuna kolayca eriflebilme olana sa lanm fl. Hac Terminal Binas, Cidde SOM un A a Han Ödüllü Hac Terminal Binas, çöl iklimine çok iyi uyum sa layan geleneksel çad r strüktürünün 21. yüzy la bir yank s olan böylesine bir kültürel strüktürün bile hafif ve havadar olabilece ini göstermesinin yan s ra bilinen yap teknolojisi s n rlar n da aflan bir uygulama. fierafettin Camisi (Beyaz Cami), Yugoslavya A a Han Ödülü kazanan Beyaz Cami nin mimar Zlatko Ugljen. A a Han Jürisi yap n n, soyut (modern) ve anlat mc (geleneksel) mimari ö eleri büyük bir ustal kla bir araya getirdi ini belirtti. Anadolu Medeniyetleri Sergisi aç ld Avrupa Konseyi nin iki y lda bir düzenledi i sergiler zincirinin 18 incisi olan Anadolu Medeniyetleri Sergisi stanbul da Aya rini, Hasah rlar, brahim Pafla Saray, Askeri Müze, Topkap Saray, Arkeoloji Müzesi ve Ayasofya Müzesi nde aç ld. Türk müzelerinden, özel koleksiyonlardan ve yurtd fl ndaki müzelerden getirilen 12 bin eser prehistorik ça lardan bafllayarak Anadolu uygarl klar n n ürünlerini izleyicilere sundu. nflaat sektörü son 15 y l n en durgun dönemini yafl yor D E verilerine göre Türkiye deki toplam inflaat say s 1965 y l nda oldu u halde 1980 de bafllayan durgunluktan sonra 1982 de e düfltü. A a Han Ödülü Nail Çak rhan n A a Han Ödülünü kazanan Nail Çak rhan Evi, yapan n mimar olmamas ve Türk mimarl n n ulaflt düzeyi sergilememesi aç s ndan mimarlar taraf ndan elefltirildi. A a Han Ödülleri stanbul da Topkap Saray nda düzenlenen törende verildi. BM, tarihi eserlerin ait olduklar ülkelere iadesini kararlaflt rd ngiltere ile Yunanistan aras ndaki tart flmalar halen Londra daki British Museum da sergilenen ünlü Elgin mermerlerinin Yunan Kültür Bakanl taraf ndan geri istenmesiyle bafllam flt. mar ve skân Bakanl s yal t m nda Türkiye yi dört bölgeye ay rd mar ve skân Bakanl s yal t m nda uygulanacak esaslar belirlemek amac yla Türkiye yi dört iklim bölgesine ay rd. klim s ralamas n n en s caktan en so u a do ru yap ld belirtildi. Mimar Sinan Üniversitesi kuruluflunun 100. y l n kutluyor Daha önceki ad Devlet Güzel Sanatlar Akademisi olan kurum 100 y l önce Sanayi-i Nefise Mektebi olarak kuruluflunu çeflitli etkinliklerle kutluyor. Kültür ve Turizm Bakanl Büyük Ödülü S.H. Eldem in Kültür ve Turizm Bakanl n n sanat, fikir ve kültür alanlar nda verdi i Büyük Ödülün sahibi 1983 y l nda Prof. Sedad Hakk Eldem oldu s Datça da Bir Ev Datça ikliminde aç k, yar aç k, kapal oylumlar n dengesi, gölge, günefl aras hava ak mlar önemliydi. Cengiz Bektafl ve Nadir Hasbora Datça da tasarlad klar evde buna; yar m kat ve Sami Sar : Konut yapanlar n yüzde 60 bu ifli bilmiyor. Bugenvilla Konaklama Tesisi, Bodrum doluluk boflluk çözümüyle karfl l k aram fllar. Böylece kütle oranlar da, çevre ile uyufluma girmifl ve ça dafll kla yöreye sayg n n ters düflmeyece i inanc ayr nt larda da sürdürülmüfl. Güngör Kabakç o lu, Bugenvilla Konaklama Tesisi nin projelerini haz rlarken yöre mimarisinin karakteristik üslubunu korumak ilkesinden hareket etmifl. Böylece mimari doku Bodrum a yabanc kalmam fl. Yeflilköy Havaliman n n yeni terminal binas hizmete aç ld Terminalin mimar Hayati Tabanl o lu bu yap t yla bu y l n mimarl k dal ndaki Sedat Simavi Ödülü nü kazand. mar Aff için 1.5 milyon kifli baflvurdu Bay nd rl k ve skân Bakan Safa Giray, mar Aff Kanunu nan yararlanmak için 1.5 milyon yurttafl n baflvurdu unu aç klad. stanbul daki belediyelere baflvuru yap ld. Afflin Elbistan Santral aç ld Türkiye nin en büyük termik santral hizmete aç larak üretime bafllad. Gökova Termik Santral için tart flmalar sürüyor Türkiye nin en önemli do al turizm yörelerinden biri olan Gökova da kurulmas Hükümetçe kararlaflt r lan termik santral konusundaki tart flmalar sürüyor. Bo aziçi nde kaçak inflaatlar sürüyor Bo aziçi Yasas n n ç k fl yla birlikte Bo az daki yasal inflaat faaliyetlerinin, çok yavafllamas na karfl l k, kaçak inflaatlar n af süresi sonuna yetifltirilmek üzere özellikle lüks konutlarda devam etti i gözleniyor. Mimarl k n 200. say s yay mland Mimarlar Odas n n yay n organ olan Mimarl k dergisi Mart 1984 te ç kan say s yla 200. say s na ulaflt. Konut yapanlar bu ifli bilmiyor Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), konut kesimindeki sa l ks z geliflme yi yap-satç müteahhitlerin da n kl klar na ve düzensizli ine ba lad. T M-SE Genel Baflkan Sami Sar da MPM nin bu iddias n do rulad ve bu ifle yeni girenlerin iflten anlamad n ileri sürdü. ENKA nflaat dünyan n en büyük 11. inflaat flirketi ENKA nflaat, ABD de yay mlanan Engineering News dergisi taraf ndan dünyan n en büyük 11. inflaat flirketi olarak gösterildi. MSAD kuruldu Türkiye de inflaat sektörüne çeflitli malzeme üreten baz sanayi kurulufllar bir araya gelerek nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i ( MSAD) kurdular. 132 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

7 1985 s Yeni Devlet Galerisi, Stuttgart James Stirling in yap s mevcut eski müzeye ek olarak düflünülmüfl. Schinkel in Berlin deki müzesini çok hat rlatan yap, bu özelli i ile 19. yüzy l n klasik yap lar na dönüflü simgeliyor. Klasisizmin an tsall ndan kurtulabilmek için müze parçalanmak istenmifl, rasyonel biçimler aras na irrasyonel çizgiler yerlefltirilmifl. Mükerrem Taflç o lu: Konuflulan ve yaflayan dildeki sözcüklerin yasaklanmas karar n kim al rsa als n yanl flt r. Anadolu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Eskiflehir Kütüphane, kitap, cilt dergi ve 1000 kadar okuyucu alacak kapasite öngörülerek mimar Attila Arpat taraf ndan tasarland. Kuzeye bakan 60 lik e ik yüzeylerle okuma salonlar na derinlemesine do al fl k sa lanmas amaçlanm fl. TBMM Halkla liflkiler Binas, Ankara Altu ve Behruz Çinici yi Sedat Simavi Vakf Ödülü ne götüren TBMM Halkla liflkiler Binas n n tasar m ilkeleri; parlamenterlerin halkla iliflkilerini gerekti i biçimde düzenlemeleri ve onlara daha rahat, daha verimli çal flma olanaklar sa lamak olarak flekilleniyor te 200 milyar konut kredisi verilecek Baflbakanl k Toplu Konut ve Kamu Ortakl daresi Baflkan Vahit Erdem Toplu Konut Fonu nda biriken paralar amac na uygun olarak yaln zca konut için kullan lacakt r. Bu fonun baflka amaçla kullan lmas söz konusu olamaz dedi. kinci Bo az Köprüsü için sözleflme imzaland kinci Bo az Köprüsü ve Tekirda dan Adapazar na kadar uzanacak otoyol projesinin sözleflmesi Bo aziçi Köprüsü sözleflmesinin imzaland kalemle imzaland. Yeni mar Yasas kabul edildi Yeni mar Yasas 3 May s 1985 günü TBMM Genel Kurulu nda görüflülerek kabul edildi. Yasaya göre yeminli serbest mimarl k ve mühendislik bürolar da belediyeler gibi ruhsat verebilecekler. Yasan n 2960 say l Bo aziçi Yasas nda getirdi i de ifliklikler tart flmalara yol açt. Milli Reasürans Genel Müdürlük Yar flmas sonuçland Milli Reasürans T.A.fi. nin Genel Müdürlük Binas için açt yar flma sonuçland ; birincilik ödülünü Sevinç - fiandor Hadi ikilisi kazand. TRT 250 sözcü ün kullan lmas n yasaklad TRT Genel Müdürlü ü, Türkçenin yap ve ifllevine ters düfltü ü ve standart Türkçe düzeyine ulaflamad klar gerekçesiyle 205 sözcü ün kullan lmas n yasaklad. Kültür ve Turizm Bakan Mükerrem Taflç o lu karar elefltirdi. ETT stanbul un do algazla s t lmas için ihale açt ETT, stanbul un Sovyetler Birli i nden al nacak do algaz n evlerde ve sanayide kullan m amac yla flebeke kurulmas, da t m iflleri ve havagaz ndan do algaza geçifl çal flmalar için ihale açt. Emniyet Lojmanlar ihalesi yap ld Oyak-Kutlutafl stanbul da Emniyet Lojmanlar ihalesini kazand. 6 blok, 288 daireden oluflacak 12 fler katl konutlar Türkiye de a r pano sistemi ile yap lan ilk prefabrike toplu konut yerleflimi niteli inde s Tuzla da Yazl k Ev Burhan Özfatura: zmir, New York gibi gökdelenler kenti olmayacak tabii, ama tane gökdelen laz m. Mimarlar Ayla Gülsen ve Ömer Gülsen yap y s k c yal nl ktan kurtarmak için çözümler aram fl. K smen sa r cepheleri Mies s k c l ndan kurtarmak için postmodernizmin aksine, geçmifli hat rlatmayacak bir dekorasyon aranm fl, s vada fugalarla elde edilen 40x40 l k kareler tercih edilmifl. Klinik II, Nürnberg Jürgen Joedicke nin tasarlad hastane binas çok say da bölümden oluflan bir kompleks. Konuyu ele al fltaki temel fikir mümkün oldu unca az, ancak gerekti i kadar tekni in yap ya sokulmas biçiminde özetlenebilir. Tasar m n temel elemanlar, kare ve daire gibi tamamen rasyonel geometrik formlardan olufluyor. IBM Spor Salonu, Londra Brütalizmin anavatan ngiltere de Nicholas Grimshaw taraf ndan tasarlanan yap da, strüktürün bu anlay flla ele al nd anlafl l yor. Tafl y c sistem yap n n içinde kalabilecekken bilinçli olarak d flavurulmufl. Böylece yap s k c bir dikdörtgen prizma olmaktan kurtulmufl. Laboratuvar, New Jersey Richard Rogers n PA Technology (Patscenter) için tasarlad bir bina. Binada iki önemli eleman grubu dikkati çekiyor. lki, büyük ask elemanlar ve A fleklindeki çerçeveler; ikincisi ise, Rogers n binalar nda mimar n imzas haline gelen servis elemanlar n n gösteriflli düzeni. Tarlabafl nda y k mlar sürüyor stanbul Anakent Belediye Baflkan Bedrettin Dalan n imar uygulamalar aras nda yer alan ve 300 e yak n tarihi binan n y k laca Tarlabafl y k mlar tepkiyle karfl lan yor. Hilton Oteli nönü Gezisi ni kemiriyor stanbul un en güzel yeflil alanlar ndan birine kurulan Hilton Oteli, nönü Gezisi ni kemirmeye devam ediyor. Bo az Tüneli 225 milyar liraya malolacak 1991 in Ocak ay nda hizmete aç lmas planlanan Bo az Tüneli nin 225 milyar liraya ç kaca aç kland. Dünyan n beflinci büyük yat r mc firmas olan Bouygues Toplulu u, Sarayburnu-Harem aras ndaki tüp geçidi de kapsayan projeyi 30 y l iflletme hakk karfl l nda gerçeklefltirecek. Ç ra an Saray otel oluyor Baflbakan Turgut Özal taraf ndan bafllat lan Ç ra an Saray onar m çal flmalar ve ayn alan içinde yap lacak olan befl y ld zl otel inflaat 24 ay sürecek. Dalan a gökdelenleri Özal tavsiye etmifl stanbul Belediye Baflkan Bedrettin Dalan Gökdelenlere inflaat ruhsat verme karar al nmas için Baflbakan Turgut Özal n tavsiyede bulundu unu; Zeytinburnu, Kas mpafla ve Dolapdere de yap lacak gökdelenlerin flehre zarar vermeyece ini söyledi. zmir de gökdelen istiyor zmir Anakent Belediye Baflkan Burhan Özfatura zmir, New York gibi gökdelenler kenti olmayacak tabii, ama tane gökdelen laz m dedi. zmir de Efes Oteli yan nda bir gökdelen projesi için ilan verilece ini söyledi. Çernobil Nükleer Santral nda kaza Sovyetler Birli i nin Çernobil Nükleer Santral nda 26 Nisan da meydana gelen kazan n ard ndan reaktör tamamen kapat ld. H zl tramvay n temeli at ld Yenikap y Atatürk Havaliman na ba layacak hafif metro h zl tramvay sisteminin birinci aflamas n n temeli at ld. 134 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

8 1987 s Milta Tatil Köyü, Kemer BM Birleflmifl Mimarlar taraf ndan projelendirilen Milta Tatil Köyü nde, bütün merkez ifllevleri mümkün olabilecek en dar alanda, birbirine ba l ve iç içe çözümlenmifl. Yaln zca Soyak Göztepe Sitesi Mimari tasar m Altu ve Behruz Çinici taraf ndan gerçeklefltirilen 1536 daireden oluflan Soyak Göztepe Sitesi metrekare arsa üzerine infla edildi. Bedrettin Dalan: Haliç, gözlerim gibi masmavi olacak. ifllevin yans t ld formlar n tekdüzeli inden kaçmak için projede kafes, cumba ve yaln zca gölge saça olarak kullan labilen çat lar gibi yöresel elemanlar kullan lm fl. STFA Kozyata Konutlar Tasar m Hayati Tabanl o lu na ait olan Kozyata Konutlar nda metrekare inflaat alan üzerinde 440 daire ve 25 dükkân yer al yor. Bir bölümü ticari alan olarak planlanan konutlar kayar kal p sistemiyle yap ld. Yeni Galata Köprüsü nün temeli at ld Yeni Galata Köprüsü nün temeli 12 Ocak 1987 günü at ld. Yeni köprü her biri 80 m boyunda 200 kaz k üzerinde duracak ve toplam boyu 484 m olacak. Memurlar n üçte ikisi kirada oturuyor DPT taraf ndan yap lan araflt rmada, memurlar n üçte ikisinin kirada oturduklar ve ayl klar n n yüzde 40 n kiraya ay rd klar belirlendi. Memurlar n yüzde 52 si ise gecekonduda oturuyor. mar Yasas iptal edildi Anayasa Mahkemesi nin Bo aziçi öngörünüm bölgesinde 5000 metrekarenin üzerindeki parsellerde inflaat olana da sa layan mar Yasas ile ilgili iptal gerekçesi Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Türkiye-SSCB Do algaz Boru Hatt birinci bölümü aç ld Türkiye-SSCB Do algaz Boru Hatt birinci bölümü Lüleburgaz yak nlar ndaki Hamitabad Termik Santral nda 28 Haziran da hizmete aç ld. Taksim ve Üsküdar Meydanlar için yap lan yar flmalar sonuçland Taksim ve Üsküdar Meydanlar n yeniden düzenlemek için aç lan yar flmalarda Taksim Meydan düzenlemesinde Vedat Dalokay - Hakan Dalokay; Üsküdar Meydan düzenlemesinde ise Doruk Pamir, Ercüment Gümrük, Murat lter, Engin Sanduvaç, Murat German dan oluflan ekip birincili i kazand lar. Dalan üçüncü köprü istiyor Bedrettin Dalan n önerdi i üçüncü köprü projesine Ulaflt rma Bakanl ve DPT uzmanlar karfl ç k yorlar. Baflbakan Turgut Özal n müdahalesiyle köprü ve tüp tünel projeleri birlefltirilerek paket haline getirildi. Haliç te temizlik çal flmalar sürüyor Bedrettin Dalan, Haliç in temizlenmesi projesinin, stanbul un Pendik ten Küçükçekmece ye kadar uzanan bütün k y lar n n temizlenmesi ve kurtar lmas projesinin bir parças oldu unu söyledi. Bo aziçi ne kaz kl yol yap l yor Arnavutköy de yap m na bafllanan sahil yolu, k y çizgisinde en az 20 metre geniflli inde ve yaklafl k bir kilometre uzunlu unda s Büyük Sürmeli Oteli, stanbul stanbul Gayrettepe deki otelin mimari projesini Yüksel Karap nar haz rlad. Yo un yap laflma ile s n rland r lm fl bir çevrede bulunan otel, çokgen bir parsel üzerinde atriyumlu tek blok olarak planlanm fl. Oktay Ekinci: Gökdelenler ve kaz kl yollarla stanbul un ulusal özü boflalt ld. Ankara Atatürk Kültür Merkezi Yap m na 1981 y l nda bafllanan ve bu y l aç lan Ankara AKM, Filiz ve Coflkun Erkal taraf ndan tasarland. Ankara da sanata nefes ald raca belirtilen yap, an tsal görünümlü, genifl kare tabanl bir piramit biçiminde. Bu ana blo un ortas nda Cumhuriyet Devri Müzesi üç katl bir çekirdek olarak yer al yor. Kavakl dere Ticaret Merkezi Karum, Ankara Von Gerkan, Marg ve Ortaklar n n tasarlad Karum, Kavakl dere de kurulmakta olan Sheraton Otel Kompleksi içinde yer al yor. Merkez, ilk üç kat çarfl, dört katl büro birimlerinden olufluyor. YAPI Dergisi ayl k oldu 15 y ld r iki ayda bir ç karak yay n hayat n kesintisiz sürdüren YAPI Dergisi Haziran ay ndan itibaren her ay yay nlan yor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü aç ld stanbul Bo az n n ikinci köprüsü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 3 Temmuz 1988 de aç ld. Köprü, Anadolu yakas nda Kavac k ile Rumeli yakas nda Hisarüstü aras nda iki yakay birbirine ba l yor. S.H. Eldem in fiark Kahvesi y k ld S.H. Eldem taraf ndan 1947 y l nda yap lm fl olan, yak n dönem Türk mimarl n n önde gelen yap lar ndan fiark Kahvesi, yerine yap lacak otel nedeniyle y kt r ld. Üçüncü köprü tart flmalar sürüyor stanbul Bo az üzerine yap lmas önerilen üçüncü köprüye tepkiler sürüyor. Tart flmalara kat lan TMMOB Baflkan Yard mc s Oktay Ekinci stanbul un ulafl m sorunu dünyadaki öteki tarihi kentlerde oldu u gibi metro ve rayl sistemle çözülebilir dedi. Cam Piramit aç ld Fransa Cumhurbaflkan Mitterand taraf ndan Louvre Müzesi nin avlusuna yapt r lan, I.M. Pei nin tasarlad Cam Piramit 4 Mart ta aç ld. Bo aziçi nâz m imar planlar ask da stanbul Büyükflehir Belediyesi nce 450 milyon liraya ihale edilen ve STFA ile ngiliz Halcrow Fox and Associates firmalar nca haz rlanan Bo aziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Nâz m mar Planlar ask ya al nd. Planlar çeflitli aç lardan elefltiriliyor. Ç ra an Saray n n bahçe duvarlar n n y k m bafllad stanbul Anakent Belediye Baflkan Bedrettin Dalan befl y ld zl otel yap lmak üzere restore edilen Ç ra an Saray n n bahçe duvarlar n n y k m n bafllatt. Uzmanlar saray n kap s ve duvarlar yla bir bütün oldu unu belirterek uygulamaya karfl ç k yorlar. Galleria aç ld Ataköy Turizm Merkezi nin ilk ünitesi olan Galleria al flverifl merkezi aç ld. Özellikle Amerika da örneklerine s kça rastlanan bu tür komplekslerin Türkiye deki ilk örne i olan Ataköy Kültür Merkezi nin mimari projesi Hayati Tabanl o lu na ait. 136 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

9 1989 s Galleria Al flverifl Kompleksi, stanbul Galleria, Hayati Tabanl o lu nun tasarlad Ataköy Turizm Merkezi nin bir parças. Kompleks, ortas nda atrium bulunan befl katl bir blokla, ona aç lan Klassis Resort, Silivri Klassis Resort, fiefik Birkiye tasar m bir turizm, spor, sa l k ve e lence merkezi. Birkiye, Klassis in mimarisinde eski Roma mimarisi ile yüz y l önceki Türk mimarisinden esinlenmekle birlikte, bugünün çizgilerini yans tan bir yorumla yap y ortaya ç kard n belirtiyor. Necmettin Erbakan: Ecdad m z bu surlar y km flt, ne garip tecellidir ki flimdikiler tamir ediyorlar. üç katl bir uzun blok, bunun ucunda befl katl bir büyük ma aza ile üç ve dört katl öteki bloklarda yer alan büyük bir e lence merkezinden olufluyor. Demir Turizm Kompleksi, Bodrum Demir Turizm Kompleksi, Turgut Cansever e A a Han Ödülü kazand ran bir proje. Cansever e göre projenin amac, ülkemizde yüzy l bafl ndan beri özellikle Bat dan gelen temelsiz yaklafl mlar n ve Bat taklitçili inin etkisiyle tümüyle kaybolan mahalli flehir tasar m ve mimari kültürüne ait de erlerle tasar m yöntemlerinin yeni bir yaklafl mla uygulanarak denenmesi. Mimarlar Odas ödülü YAPI n n YAPI dergisi, Mimarlar Odas n n ilk kez bu y l verdi i Bas nda Mimarl k, fiehircilik ve Kent Sorunlar Uzmanlaflma Teflvik Ödülleri nden Periyodik Yay n dal ndaki ödülü kazand. Beyaz t Meydan Yar flmas sonuçland Beyaz t Meydan Kentsel Tasar m Yar flmas n Yaprak Karl da ile Vedia Dökmeci nin, en az kamulaflt rmayla de iflim sa layacak nitelikte bulunan ortak projesi kazand. Bebek Koyu kurtuldu Bebek Koyu na yap lmas öngörülen Kaz kl Marina n n kaz klar kamuoyundan gelen tepkiler üzerine söküldü. A a Han Ödülü Sedat Gürel in Sedat Gürel e, 18 y l önce gerçeklefltirdi i Çanakkale Evleri ile A a Han Mimarl k Ödülü verilmesi mimarl k çevrelerinden elefltiriler ald. Nâz m Plan Bürosu yeniden aç l yor 1965 y l nda kurulan, 1984 te stanbul Büyükflehir Belediyesi ne ba lanarak la vedilen Büyük stanbul Nâz m Plan Bürosu yeniden kuruluyor. stanbul Surlar onar l yor Refah Partisi Baflkan Necmettin Erbakan, stanbul Büyükflehir Belediyesi nce onar lan stanbul surlar yla ilgili olarak Ecdad m z bu surlar y km flt, ne garip tecellidir ki flimdikiler tamir ediyorlar yorumunu yapt. Sözen 100 den fazla projeyi durdurdu stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Nurettin Sözen 100 ün üzerindeki projeyi ikinci bir emre kadar durdurdu. Bu projeler aras nda üçüncü Bo az Köprüsü, Befliktafl-Samatya otoyolu, Olimpik Stat da yer al yor. Gökkafes mühürlendi Dolmabahçe s rtlar nda yapt r lmakta olan, Gökkafes in inflaat Beyo lu Belediyesi nce inflaat n kendi alan d fl na taflt gerekçesiyle mühürlendi. Haydarpafla otel mi oluyor? Devlet Demiryollar Genel Müdür Yard mc s Talat Günsoy, tarihî Haydarpafla Gar Binas n n otele dönüfltürülmesi konusunda yerli ve yabanc firmalardan teklifler geldi ini, bunlar n de erlendirildi ini söyledi s Kral Faisal Camisi, slamabad, Pakistan Ayfer Atay: 1950 li y llarda belediye baflkanl na heveslenen bir baflbakan, daha sonra ise baflbakanl a heveslenen bir belediye baflkan stanbul u yok etti, çirkinlefltirdi. Terasevler Sitesi, Ankara Nuran - Merih Karaaslan ve Mürflit Günday n tasarlad klar projede; tek tek blok apartmanlar yerine, do ayla bütünleflebilen, komfluluk iliflkilerini sa layan, sosyal ve mekânsal bir çevre yarat labilmesi temel düflünce olmufl. Vedat Dalokay taraf ndan tasarlanan cami tam bir flehir tac oluflturuyor. Tasarlan rken geçmifl cami örnekleri göz önünde tutulan camide yükseklik ve genifllik tam bir kareye oturuyor. Çaml ca da Bir Ev Yap, Hayzuran ve Do an Hasol taraf ndan tek aile evi olarak planland. Evin yaflama mekânlar ayr ayr küçük mekânlar halinde kullan labildikleri gibi, birlikte topluca kullan ma da olanak sa layabilecek flekilde düzenlenmifl. Bilim ve Endüstri Müzesi, La Villette, Paris Düzenlenen yar flmaya kat lan 27 Frans z mimar n aras ndan s yr lmay baflaran Adrien Fainsilber ve Sylvain Mersier nin bu projede hedefleri, yap yla çevresi aras nda öncelikli bir iliflkinin sa lanmas olmufl; çözüm, yap y saran çevrenin ayn ölçekteki suya yans mas nda aranm fl. YAPI dergisinin 100. say s yay mlad YAPI, Nisan say s yla birlikte dalya dedi. K z lay Binas n n yap m na baflland K z lay n Ankara daki yeni Genel Merkezi ve Rant Binas yaklafl k on y ll k gecikmeyle yap lmaya baflland. Ankara n n simgelerinden olan K z lay n eski binas, Gayrimenkul Eski Eserler ve An tlar Yüksek Kurulu nun onay yla y k lm flt. S.H. Eldem in öncelikle korunmas gereken 20 yap s Mimar Sinan Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dal, S.H. Eldem in öncelikle korunmas gereken 20 adet yap s n stanbul 2 No lu Koruma Kurulu na bildirdi. ANAP Genel Merkez Binas aç ld Mimari projesini Do an Tekeli - Sami Sisa n n yapt klar, ANAP Genel Merkez Binas tamamland. Bina, Türkiye de bir siyasi parti için tasarlan p infla edilen ilk genel merkez binas olma özelli ini tafl yor. Dolmabahçe Saray ek binalar otel mi oluyor? Turizm Bakanl Dolmabahçe Saray ek binalar aras nda say lan Befliktafl Kaymakaml k Binas ile Resim Heykel Müzesi ve Devlet Malzeme Ofisi binalar n otele dönüfltürmeyi planl yor. YEM de konuyla ilgili düzenlenen panele kat lan Befliktafl Belediye Baflkan Ayfer Atay ise buna izin vermeyeceklerini söyledi. Türk müteahhitler eski SSCB de Da lan eski SSCB de Türk müteahhitlerin faaliyeti h zla sürüyor. Mir Müteahhitlik Moskova da 33 daireli bir konut kompleksi infla ediyor. Moskova Hastanesi ni Enka yap yor. Soyak ise Batum Oteli için anlaflma imzalad. Çaml ca da Topbafl pansiyonlar stanbul Büyükflehir Belediyesi müfettiflleri, Topbafl Ailesi nin, Çaml ca tepesindeki turistik alanda pansiyon inflaat olarak ruhsat ald ktan sonra konut olarak kullan lan villalar yapt klar n tespit ettiler. Ancak belediyenin bütün çabalar na karfl n turistik alan n çevresi kal n duvarlarla çevrilerek ailenin mal olarak kamuya kapat ld. Tarlabafl na yeni bir yüz Tarlabafl ndaki y k mlardan sonra ortaya ç kan cephelere ça dafl bir görünüm vermek amac yla haz rlanan projelerin, yak n bir tarihte yeniden de erlendirmeye al narak uygulaman n bafllat laca bildirildi. 138 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

10 1991 s Valency Çocuk Yaflam Merkezi, Lozan Belediyeye ait merkezin projesi aç lan yar flmada birinci seçildi. Rodolphe Luschner in tasarlad yap ; dolafl m ve hareketleri akaçlayan bir belkemi i çevresinde toplanm fl mekânlardan oluflan bir tak my ld z na benzer. Ankara da Bir Konut Kenan Güvenç ve Bülent Bardak, yap y, elmal k bir alanda sürekli kullan lacak bir konut olarak tasarlam fllar. Mimarlar, yap n n cüssesiyle çevrenin sakinli ini ve k r izlenimlerini zedelememesini sa lam fllar. Turgut Özal: Maalesef mimarlar m z dünyadaki geliflmelerin fark nda de il. Nur-Tur Sitesi, Bodrum Mimar Güngör Kabakç o lu, dokuz müstakil yerleflmeden oluflan sitenin mimari çal flmalar nda, yörenin mimari görünümüne uygunlu u aram fl ve bunu baflar yla yakalam fl. Ulusoy Tatil Köyü, Kemer Tesis, BM Birleflmifl Mimarlar taraf ndan planlanm fl. Do ay olabildi ince zedelemeden, çevreye olabildi ince uyum sa lanm fl; ancak tesisin kendine özgü bir kimlik kazanmas na da çal fl lm fl. Mimarlar bu amaçla, Antalya kale oluflumu ve Kaleiçi kent dokusu tesisin yerleflim düzeninde ana unsur olarak kullanm fl. stanbul a yeni koruma imar plan Topkap surlar ndan Sarayburnu na kadar uzanan yaklafl k 100 hektarl k bölgenin merkezî ifl alan ve kentsel y lma merkezi olmaktan kurtar lmas, kültür ve turizm a rl kl ifllevlerin kazand r lmas amac yla yeni bir koruma imar plan haz rland. Mavi Haliç Projesi rafa kalkt stanbul da 1985 y l nda bafllat lan Mavi Haliç Projesi rafa kalkt. Haliç te geçmifl dönem belediye yönetimince bafllat lan s hhilefltirme ve temizlik çal flmalar tümüyle durdu. Özal dan mimarlar k zd ran yorum Cumhurbaflkan Turgut Özal n bir bankan n genel müdürlük binas n hizmete açarken maalesef mimarlar m z dünyadaki geliflmelerin fark nda de il fleklinde konuflmas mimarl k çevrelerinde tepkiyle karfl land. stanbul a tart flmal üç otel Dolmabahçe Saray n n arka bahçesinde yükselen ve yap m tart flmalara yol açan The Bosphorus Oteli 1 Mart ta k smen aç ld. Barbaros Bulvar nda 54 bin metrekarelik bir yeflil alan üzerinde yap lan Hilton Conrad da stanbul siluetinde yeni bir ö e olarak yükseliyor. Öte yandan Tenis Eskrim Da c l k Kulübü nün yerinde yap m planlanan Hyatt Regency Oteli nin yap m için anlaflma imzaland. stanbul ve Ankara da toplu tafl ma ata Ankara Metrosu ile Ankaray adl hafif rayl sisteminin yap m na 9 Mart günü baflland. stanbul da Aksaray-Sirkeci aras nda çal flacak h zl tramvay hatt inflaat n n sözleflmesi imzaland. Taksim - 4. Levent aras nda yap lacak olan 7 kilometrelik metro için Taksim Park nda sondaj çal flmalar na baflland. Metro, yap lan planlamaya göre 1995 te hizmete girecek. Ankara Konser Salonu için tart flmalar sürüyor Serbest Mimarlar Derne i ve Türk Müflavir Mühendis ve Mimarlar Birli i taraf ndan haz rlanan raporda Ankara Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu için seçilen projenin yasaya ayk r olarak belirlendi i, projenin elde edilmesinde uygulanan yöntemin Türk mimarl n küçük düflürücü nitelikte oldu u belirtiliyor s mar Plaza, stanbul mar Plaza Projesi davetli bir yar flma sonucunda Minoru Yamasaki nin tasar m n n seçilmesiyle elde edildi. mar izni verilmedi i için vazgeçilen proje bir otel, 70 katl bir büro binas, befl katl sat fl kompleksi ve çok katl otopark kaps yor. Yamasaki, binalar alan üzerine yerlefltirirken birlikte ifllevsellik kazanmalar, birbirlerinin ifllevlerini tamamlamalar n düflünmüfl. Otel kulesinin tepesinden büro kulesinin çekirde ine uzan p bir gökyüzü koridoru yaratarak bu çekirde i saran kirifl arac l yla iki binan n tek bir bina gibi ifllev kazanmas planlanm fl. Mimarlar Odas : Park Otel bütünüyle hukuk d fl bir yap d r, 12 Eylül abidesidir. Team Disney Binas, Florida Yap, Disney World la ba lant l bürolar yerlefltirmek üzere Arata Isozaki taraf ndan tasarlanm fl. D fl cephelerinde rengarenk paneller, giriflindeki dev fare kula silueti ve yüksek pembe-yeflil bir silindirle ç lg n bir gösterifle sahip olmas na karfl n ana gövdesi tam tersine basit ve sakindir. Dikmen Köprüsü, Ankara Doruk Pamir ve Murat lter in Dikmen Köprüsü; yaln zca iki yeri birbirine ba lamak amac yla bir yaya köprüsü yapma düflüncesinden bafllay p, Neden yaflanan bir köprü olmas n? sorusuyla ortaya ç km fl bir proje. Asl nda, bir binadan çok, bir aks n yaflayan bir alana dönüfltürülmesi. Türkiye nin en yüksek binas aç ld Cengiz Bektafl taraf ndan projelendirilen, Türkiye nin en yüksek binas Mersin deki Metropol Kule kullan ma aç ld. Kule, 175 metre yüksekli inde ve 50 katl. Yasal inflaat yapabilmek için 274 ayr ifllem gerekiyor zmir Ticaret Odas taraf ndan yap lan araflt rmaya göre yasal inflaat yapabilmek için bürokraside toplam 274 ayr ifllem gerekiyor. Karfl lafl lan bu zorluklar n kaçak inflaat, dolay s yla çarp k kentleflmeyi h zland rd belirtildi. Dünya Zirvesi Rio da yap ld Dünya zirvesi olarak adland r lan Birleflmifl Milletler Çevre ve Gelifltirme Konferans 3-14 Haziran günlerinde Rio de Janeiro da yap ld. 170 ülkeden 131 devlet baflkan ve 30 bin delegenin kat ld zirvede Rio Bildirgesi, klim De iflikli i Sözleflmesi, Biyolojik Çeflitlilik Sözleflmesi ve Gündem 21 bafll kl 2000 li y llara haz rl k niteli inde olan anlaflma belgeleri tart fl ld ve kabul edildi. Galata Köprüsü sonunda aç ld Yap m na 1987 de bafllanan ve 30 ayda tamamlanmas planlanan yeni Galata Köprüsü büyük bir gecikmeyle 17 Haziran 1992 günü aç ld. Taflk flla sonunda TÜ nün oldu Taflk flla Binas, y llarca süren tart flmalar n ard ndan e itim hizmetlerinde kullan lmak üzere TÜ ye tahsis edildi. Park Otel inflaat durduruldu 33 kat olarak planlanan ve 15. kata ulaflan Park Otel in son yedi kat n n y k larak Alman Konsoloslu u binas n n düzeyine indirilmesi için verilen Büyükflehir Belediye Meclisi karar kesinlik kazand. Mimarlar Odas ndan konuyla ilgili yap lan aç klamada Park Otel bütünüyle hukuk d fl bir yap d r, 12 Eylül abidesidir dendi. Gökkafes in inflaat yeniden bafllad stanbul Büyükflehir Belediyesi nin inflaat n durdurulmas amac yla yapt tüm yasal giriflimlerin Süzer Holding lehine sonuçlanmas n n ard ndan müteahhit firman n da de iflmesiyle üç y l aradan sonra inflaat n 134 metrelik projesinin uygulanmas na geçildi. Erzincan da deprem Erzincan, 13 Mart günü tarihindeki ikinci büyük deprem felaketini yaflad. 30 saniye süren, 6.8 büyüklü ündeki depremde 500 den fazla kiflinin öldü, 8000 iflyeri ve konut hasar gördü. 140 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

11 1993 s Canary R ht m, Londra Londra Liman ndaki Canary R ht m n n hem altyap s, hem de master plan n n tasar m n SOM üstlenmifl. Master plan, mevcut r ht m n iki kenar na büro binalar n n yerlefltirilmesi ve ortada ortak kamu servislerinin düz bir çizgi halinde yer almas n öngörüyor. Kent plan, dikkatle yerlefltirilen üç büro binas n içeriyor. Kent merkezinden de görülebilen bu üç önemli bina, Londra siluetini zenginlefltiriyor ve Canary R ht m n n uzaktan seçilebilmesini sa l yor. Vasili Scutas: Park Otel in y k lmas dünya flehircilik tarihine geçecek bir olayd r. stanbul Otobüs Terminali stanbul fiehirleraras Otobüs Terminali Mehmet Çubukçu ve Cihat F nd ko lu taraf ndan tasarlanan bir proje. Proje, büyük bir avluyu and r yor ve bu avlunun tam ortas nda yönetim, ticaret binas yer al yor. ABD Musevi Soyk r m n Anma Müzesi Pei Cobb Freed & Partners n yap s, yaln zca bir müze de il, ayn zamanda araflt rma, e itim, sanat gösterileriyle düflünme ve geçmifli anma ifllevlerine adanm fl bir e itim merkezi. Yap, kentle bir sentez oluflturmay de il, tersine, mekânsal ve duygusal anlamda kentten kopmay amaçlar. Park Otel sonunda y k ld Dan fltay karar yla hukuk d fl l belgelenen Park Otel e iliflkin kim y kacak tart flmas son buldu. 29 Kas m 1993 günü düzenlenen törende stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Nurettin Sözen ilk ses bombas n ateflleyerek y k m bafllatt. Törende konuflan UIA Uluslararas Mimarlar Birli i Genel Sekreteri Vasili Scutas, Park Otel in y k m n dünya flehircilik tarihine geçecek bir olay olarak niteledi. Portakal Çiçe i Vadisi kuruluyor Ankara Büyükflehir Belediyesi Çankaya ve Ayranc yerleflimleri aras ndaki 11 hektarl k alanda Portakal Çiçe i Vadisi Kentsel Geliflme Projesi ni bafllat yor. Proje, Ankara ya 80 bin metrekarelik yeflil alan kazand racak. Deprem Vakf kuruldu Nisan 1993 te kurulan Deprem Vakf, çal flmalar na bafllad. Vak f, depremlerin neden oldu u zararlar n en aza indirilmesi için bilimsel ve teknik alanlarda etkinlik gösterecek. Sütlüce Mezbahas resim müzesine dönüfltürülecek 49 y ll na Erol Aksoy Vakf na kiralanan Sütlüce Mezbahas bir resim müzesine dönüfltürülecek. Vakf n, Türk mimarlar devre d fl b rakarak Frans z mimarlar Michele Macalli ve Dominique Perrault ya haz rlat lan iki projeden biri üzerinde karar verilece ini aç klamas mimarl k çevrelerinde tepkiyle karfl land. Mostar Köprüsü y k ld Mostar daki tarihi Osmanl köprüsü Stari Most, bombard mana dayanamayarak y k ld y l nda Kanuni Sultan Süleyman döneminde yap lan köprü Birleflmifl Milletler in Dünyan n En De erli Kültürel Varl klar listesinde yer al yordu. Zeugma sular alt nda kal yor Nizip ilçesi Belk s köyünde, F rat nehrinin bat s nda bulunan antik Zeugma kentinin bir bölümü Birecik baraj gölü alan alt nda kalacak. Belk s harabelerinde Türk ve Avusturyal arkeologlar kurtarma kaz lar yapacaklar. Sabanc Center aç ld stanbul un gökdelenleri aras na Sabanc Center da kat ld metrekarelik alanda infla edilen Sabanc Center, 39 katl Akbank Kulesi ve 34 katl Sabanc Holding Kulesi nden olufluyor s Sabanc Center, stanbul 39 katl Akbank Kulesi ve 34 katl Sabanc Holding Kulesi nden oluflan Sabanc Center, Haluk Tümay ve Ayhan Böke taraf ndan tasarland. Hürriyet Binas, stanbul Binan n tasar mc s Ayd n Boysan, cephelerde kolonlar saklamaya gerek görmeden aç a ç karm fl. Böylece perdeler ve kolonlar yla büro bloklar n n bir mimari biçim olarak görünmesini istemifl ve yapm fl. Melih Gökçek: Ben böyle sanat n içine tüküreyim. Antik Tiyatro Oteli, Bodrum Cengiz Bektafl projesini flöyle tan ml yor: Ölçülerde hiçbir abartma yoktur. Biçimler iç dünyan n sonucudur ve hemen orac ktand r. Önemli olan onlar n biraraya geliflleridir. Sabah Gazetesi Tesisleri, stanbul Mehmet Konuralp in tasarlad yap da; plan modülasyonu çeflitli standartlar n optimize edilmesi sonucu 600x600 mm olarak saptanm fl. Bu modüle ba ml olarak her iki yönde 9 m akslara bölünmüfl. Uçan Yol ihalesi yap ld Trabzon un tarihsel siluetini bozaca gerekçesiyle tepkiyle karfl lanan Uçan Yol ihalesi yap ld. Ancak, Mimarlar Odas Trabzon fiubesi nin Trabzon Koruma Kurulu nun karar n iptal istemiyle açt davada dare Mahkemesi iptal karar verdi. Gecekondulara tapu verilecek Arsa Ofisi Yasas nda de ifliklik öngören tasar n n ç kart larak Hazine arazilerinin çiftçilere ve üzerinde gecekondusu bulunan yurttafllara da t lmas konusunda srar eden Baflbakan Tansu Çiller in, mevcut gecekondulara imar planlar yap larak tapu verilece ini söylemesi, ola anüstü bir gecekondu yap m ve mevcutlara ek katlar ç k lmas faaliyeti bafllatt. GAP dünyan n ça dafl 8 harikas aras nda TIME dergisi GAP dünyan n ça dafl 8 harikas aras nda gösterdi. Ça dafl 8 harika flöyle: Yantze Elektrik Santral (Çin), Asma Köprü (Hong-Kong), Narmada Vadisi Gelifltirme Projesi (Hindistan), insan yap m nehir (Libya), Kuala Lumpur daki ikiz kule (Malezya), Hibernia Petrol Platformu (Kanada), GAP (Türkiye). Melih Gökçek, Alt npark taki heykelleri kald rd Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in, heykelt rafl Mehmet Aksoy ve Azade Köker in Alt npark ta yer alan heykellerini muz r olduklar gerekçesiyle kald rmas ve Ben böyle sanat n içine tüküreyim fleklindeki sözleri kamuoyunda genifl tepkilere yol açt. Taksim ve Güvenpark a cami Taksim e cami projesi Beyo lu Belediye Meclisi nde RP ve ANAP l üyelerin oylar yla kabul edildi. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek de Ankara Güvenpark a cami yap laca n aç klad. Manfl Tüneli aç ld Tarihin en büyük mühendislik projesi olan Manfl Tüneli yle, Britanya Adas Avrupa ile birleflti. Saatte 140 km h z yapan trenlerle 35 dakikada Fransa dan ngiltere k y lar na ulafl labilecek. stanbul Nâz m Plan aç kland stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Nurettin Sözen stanbul Nâz m Plan n bas na tan tt. K nal köprü ve Gebze yi de içine alan plan yaklafl k 600 bin hektar kaps yor. 142 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

12 1995 s Üsküdar da Bir Yal Hayzuran ve Do an Hasol, yap y planlarken olabildi ince sade ama ça dafl bir tasar ma yönelmifller. Böylesine görkemli bir çevreyle yar flmaya kalk flmak yerine ona uyum sa layarak, sayg l olmay tercih etmifller. Gülay At : Büyükdere Caddesi ni Manhattan ve Chicago gibi bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Shell Genel Müdürlük Binas, stanbul Nevzat Say n ve Gökhan Avc o lu nun yap s, basit geometrik düzen ve birbirine göndermelerde bulunan formlarla kurulmufl. Mekân çözümlerindeki bu azaltma ve birbirinin içinden ç kma ilkesi malzeme seçiminde ve detay çözümlerinde de görülüyor. Akmerkez, stanbul Tasar m n Fatin Uran n gerçeklefltirdi i yap ; al flverifl merkezi, büro alanlar ve konutlardan olufluyor. Üçgen bir alana yay lm fl olan dört katl Akmerkez in üç atriyumu ana dolafl m yollar yla birbirine ba lan yor. Türkiye Gümrük Birli i ne girdi Avrupa Birli i ne girmenin ilk somut ad m olan Gümrük Birli i Anlaflmas imzaland. Gökçek camide srarl Ankara da Güvenpark n Koruma Yüksek Kurulu nca koruma alt na al nmas üzerine Melih Gökçek, K z lay daki metro istasyonu projesinin de ifltirilerek yeralt nda cami yap m na baflland n söyledi. stanbul Nâz m Plan onayland Nurettin Sözen döneminde haz rlanan planla büyük benzerlikler tafl yan nâz m planda Kad köy-yenikap aras na tüp geçit öngörülüyor. Kentin kuzeyinde kalan ormanl k bölgede, Karadeniz k y lar nda yap laflma yasaklan yor. Tarihi Yar mada sit oldu stanbul 1 No lu Koruma Kurulu Fatih ve Eminönü ilçelerini kapsayan Tarihi Yar mada y sit ilan etti. Büyükdere Caddesi Manhattan oluyor fiiflli Belediye Baflkan Gülay At, Büyükdere Caddesi ni Manhattan ve Chicago gibi bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini, 2020 Kentsel Dönüflüm Projesi için Manhattan ve Chicago da ayn çal flmay yapan Parsons Brinckerhoff ile çal flacaklar n söyledi. Türkiye de 6 saatte bir cami, 6 günde bir okul yap l yor Diyanet flleri Baflkan Mehmet Nuri Y lmaz, Türkiye de 6 saatte bir cami yap ld n söyledi. Türkiye de toplam cami say s Türkiye deki toplam okul say s ise civar nda. Milli E itim Bakanl verilerine göre son üç y lda 6 günde ancak bir okul yap l yor. Tasar mlar yasa korumas na al nd 5846 say l Fikir ve Sanat Eserleri Yasas n n baz maddelerinde yap lan de ifliklikler 12 Haziran 1995 günlü Resmi Gazete de yay mlanarak kesinleflti. De ifliklikle bilgisayar programlar yasa kapsam na al nd. Ayr ca her tür plan, proje, kroki, resim, mimarl k ve flehircilik tasar m ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasar m ve projeleri de yasa kapsam na al nd. Bauhaus, Weimar a geri döndü Hitler taraf ndan çürümüfl bir sanat olarak nitelenip 1933 te kapat lan Staatliches Bauhaus, ilk kuruldu u yer olan Weimar a geri döndü s Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Binas Zeil Galerisi, Frankfurt Peter Eisenman: Solcular her fleyin de iflmesi gerekti ini savunurlar, ama ifl mimarl a geldi inde sa c d rlar; hiçbir fleyin de iflmesini istemezler. Do an Tekeli - Sami Sisa n n tasarlad yap da, kompozisyonun merkezindeki silindirsel orta mekân girifl, kabul ve da l m mekân d r. Metal cephe kaplamas, biçimi ve çelik çat s yla ça dafl sanayiyi ça r flt rmas düflünülmüfl. Rüdiger Kramm n tasarlad Zeil Galerisi, Almanya da, biçim yans ma ve renk senfonisiyle güçlü sinyaller veren bir d fl cepheye sahip olmas bak m ndan benzerleri aras nda ayr cal kl bir yere sahip. Bodrum da Bir Konut fievki Pekin in tasarlad konut iki katta 3/4 dairesel mekânlar ile mutfak, banyo kulesinden olufluyor. Projenin önemli bir parças olan ve özellikle tan mlanm fl aç k teras bütün y l kullan l yor. Mercan ve Platin Konutlar, stanbul Behruz Çinici nin tasarlad konutlar Bülent Özer flöyle yorumluyor: Mercan Sitesi ndeki bloklarda ça dafl espri içerisinde, kütle tasar m n n bir ulusal-evrensel birli inde baflar yla noktaland n görmekteyiz. Dünyan n en yüksek gökdeleni Malezya da dünyan n en yüksek gökdeleni yap l yor. Cesar Pelli nin tasarlad Petronas Kuleleri 450 metre yüksekli e ulaflan 98 kata sahip olacak. Tüp Geçifl Projesi haz rlan yor Ulaflt rma Bakanl stanbul Tüp Geçifl Projesi haz rl klar n sürdürüyor. 16 ayda tamamlanmas planlanan etüt proje çal flmalar n Yüksel nflaat-louise Beerger de Consult konsorsiyumu haz rlayacak. Yenikap ile Üsküdar ve Sö ütlüçeflme yi birbirine ba layacak olan tüp geçiflin uzunlu u 12.5 km olacak. Koruma Kurulu eski kararlar iptal edip yeni ilkeler getirdi Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Yüksek Kurulu 19 Nisan 1996 günü ald bir dizi kararla daha önce al nm fl 49 ilke karar n iptal edip yeni ilkeler getirdi. Söz konusu de ifliklikler do al ve tarihi sit alanlar nda yap laflmaya yol açaca, tarihi yap lar n korunmas n engelleyece i belirtilerek elefltiriliyor. Peter Eisenman stanbul dayd Ça dafl mimarl n önde gelen adlar ndan Peter Eisenman stanbul daki konferans nda, mimarl k ve ideoloji üzerine konufltu. Toplu Konut Fonu nda biriken paralar konut için kullan lm yor Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birli i nin haz rlad raporda Toplu Konut Fonu nda 1995 y l nda 67 trilyon lira birikti i ve bu kayna n ancak binde 4 ü olan 300 milyar liran n Toplu Konut daresi ne kulland r ld belirtildi. Akaretler apartotel oluyor Net Grubu na ba l Akarnet flirketi taraf ndan apartotele dönüfltürülecek olan tarihi Akaretler için inflaat ruhsat al nd ve restorasyona baflland. Habitat II gerçeklefltirildi Habitat II Dünya Kent Zirvesi Haziran ay nda stanbul'da yap ld. Yüzy l n son büyük zirvesi olarak nitelenen Habitat II nedeniyle dünyan n dört bir taraf ndan gelen uzmanlar, bilim insanlar ve sivil toplum kuruluflu temsilcileri konut, flehirleflme, çevre, çocuk ve kad n haklar, ulusal kimlik, cinsel kimlik gibi genifl bir yelpazede sorunlar ve çözüm önerilerini tart flt lar. 144 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

13 1997 s Peritower Oteli, Kapadokya Merih Karaaslan projesinde Kapadokya tema s d fl ve iç mekânlar n ele al n fl ndan mekânlararas iliflkilere, hattâ ayd nlatma düzenine kadar uygulanm fl. Cam Piramit, Antalya Dünyada ilk kez uygulanan, camla kapl yap n n mimarlar L. Aksüt ve Y. Marulyal. Piramit formu, Beyda lar ile kaynafl yor ve onlarla uyum sa l yor. Ankara Golf Kulübü fievki Vanl yap s n anlat rken, Çevre - insan iliflkisindeki seçim, onu izleyen teknoloji ve do adaki tepelerin e imleri, çat lar biçimlendirdi ifadesini kullan yor. Oral Çal fllar: Taksim e cami bahane, Refah Partisi Türkiye yi sonu belirsiz bir cami-k flla denklemine sürüklüyor. Bilbao Guggenheim Müzesi Frank Gehry nin tasar m nda, heykelsi bir metalik çat formu projeyi tek bir mimari düzenleme halinde birlefltiriyor. Müzenin mimari niteli i, Bilbao nun tan t m na önemli katk sa l yor. Tatilya, stanbul Oktay Nayman n tasarlad Tatilya, Avrupa Çelik Birli i Ödüllü bir yap. Mimari kurgu olarak son derece basit, ortas nda büyük bir avlusu olan dikdörtgen planl bir bina. Bu avlunun üzeri de cam bir tonozla örtülü. Taksim e cami inad sürüyor Beyo lu Belediye Meclisi nin ola anüstü toplant s nda stanbul Büyükflehir Belediyesi nin Taksim Meydan na cami yap lmas yönündeki plan de iflikli i kabul edildi. Taksim su makseminin yan ndaki alanda cami yap m na Koruma Kurulu nun onay vermemesi üzerine, Taksim Çevresi Koruma amaçl Düzenleme Plan ile bu kez de Taksim Gezisi ne cami yap lmas n n yollar n n arand belirtiliyor. Belediyenin bu niyeti kamuoyundan yo un tepki gördü. nsano lu Mars ta nsano lu yaflam izleri bulmay umdu u Mars a ulaflmak için ilk ve önemli ad m att. 4 Temmuz da Pathfinder uzay arac gezegenin ilk foto raflar n gönderdi. 1. archiprix-türkiye Yar flmas yap ld TÜ Mimarl k Fakültesi ö retim üyeleri Hülya ve Ferhan Yürekli nin önerisiyle, Yap -Endüstri Merkezi ve fievki Vanl Mimarl k Vakf n n deste iyle oluflan archprix-türkiye grubunun düzenledi i 1. archiprix-türkiye Diploma Projeleri Yar flmas sonuçland. Yar flmada birincilik ödülü Sait Ali Köknar a ( TÜ) verildi. 8 y l zorunlu ilkö retim yasalaflt Türkiye yi 21. yüzy la haz rlayacak dev e itim reformu olarak nitelenen 8 y l zorunlu ilkö retim yasalaflt. 8 y l kesintisiz zorunlu e itimin uygulamaya konulmas üç y ll k bir süre alacak. Kültür Bakanl, Y ld z Saray D fl Karakol Binas n iflgal etti 10 y ll k protokolle Mimarlar Odas stanbul Büyükkent fiubesi ne tahsis edilmifl olan Y ld z Saray D fl Karakol Binas, Refahyol Hükümeti Kültür Bakanl n n giriflimi ve valinin emriyle zorla boflalt ld ve iki gece sonra Kültür Bakanl taraf ndan iflgal edildi. Bakanl k, mahkeme karar na karfl n binay boflaltm yor. Hasankeyf için yeni öneriler Hasankeyf Kurtarma Komitesi, Il su Baraj n n sular alt nda kalacak olan Hasankeyf in kurtar lmas için yeni önerileri tart fl yor. Baraj n daha güneye çekilip su düzeyinin düflürülmesi ve yaln zca Cizre Baraj n n su deposu olarak kullan lmas yla Hasankeyf in kurtar labilece i belirtiliyor. TBMM nin kaçak binalar yasallaflt! TBMM kampüsündeki binalar 58 y l sonra inflaat ve 36 y l gecikmeyle kullanma ruhsat ald s Demirtafl Ceyhun: Yap -Endüstri Merkezi, inflaat sektörümüzün sessiz ve sab rl deniz feneri!.. Daha nice otuz y llar dilerim sana, halk m ad na!.. Çok yafla!.. Yap Kredi Operasyon Merkezi, Gebze John McAslan n projesi, birbirini yineleyen sekiz adet, üç katl ve her biri 35x35 m boyutlar nda avlulu binadan olufluyor. E imli araziye oturtulan bu matris, bloklar n giderek alçald ve dere yata na do ru indi i bir teras düzenlemesi fleklinde. Dans Eden Bina, Prag Literatürde daha çok, Amerikal ünlü dansç film y ld zlar Fred Astaire ve Ginger Rogers n adlar yla an lan bina Prag n mimari, ekonomik ve siyasal yenileflmesinin çarp c bir simgesi olarak görülüyor. Yap n n mimarlar Frank Gehry ve Vlado Milunic. Getty Center, Los Angeles Richard Meier in tasarlad Getty Center, bir yerleflim bölgesinden ya da kampustan çok, Los Angeles flehrinin etkinliklerine her düzeyde kat lan, çok önemli bir kültür ö esi, bir kültür kalesi olma iddias nda. Yap da, e risel elemanlar için, Meier in adeta imzas haline gelen hafif, ak flkan emaye metal malzeme kullan lm fl. YAPI n nn 200. say s yay mland Temmuz ay nda YAPI n n 200. say s ç kt. Yap -Endüstri Merkezi 30 yafl nda Yap -Endüstri Merkezi nin 30. kurulufl y ldönümü 10 Mart günü Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda kutland. Törende, yap malzemesi sektörünün geliflmesinde öncü isimlere plaketler verildi. fiehirler gecekondu istilas alt nda Y lda yaklafl k 500 bin kiflinin göç etti i stanbul un yerleflim alanlar n n yüzde 55 i gecekondu bölgesi ve 5 milyona yak n kifli gecekondularda yafl yor. Ankara da ise 400 bin civar nda gecekondu bulunuyor. zmir de gecekondulaflma oran yüzde 60 dolay nda. fi rnak ta bu oran yüzde 90 a ulaflt. Gökkafes y k lm yor stanbul Valili i l dare Kurulu nun karar yla Beyo lu Belediyesi nden al n p fiiflli Belediyesi ne ba lanan bölge içinde kalan Gökkafes y k lmaktan kurtuldu. Beykoz ve Sar yer sitleri korundu stanbul 3 No lu Koruma Kurulu nca 1995 y l nda ilan edilen Beykoz-Sar yer do al sit alanlar karar na karfl stanbul Büyükflehir Belediyesi nin açt iptal davas nda stanbul 4. dare Mahkemesi sit karar n n hukuka ve kamu yarar na uygun oldu una karar verdi. Patara'ya havaliman yap lacak Dünyan n en güzel kumsallar aras nda say lan, bar nd rd yüzlerce bitki ve kufl türü ile Akdeniz'in çok özel bir alan olarak nitelenen Patara'da özel çevre koruma alan n n tam ortas nda havaliman yap lmas planlan yor. zmir Kordonboyu nda kargafla zmir Büyükflehir Belediyesi nin Kordonboyu ndaki dolgu ve otoyol çal flmas sürerken, zmir 1 No.lu Koruma Kurulu nun Kordonboyu nu sit ilan eden karar Kültür Bakanl nca iptal edildi. Bakanlar Kurulu nun tüp geçifl ata Bakanlar Kurulu stanbul tüp geçifl projesinin gerçeklefltirilmesi yönünde ulusal ve uluslararas platformda gerekenleri yapabilmesi için Ulaflt rma Bakan Necdet Menzir e yetki verdi. Türk müteahhitlerin yurtd fl ata Türk Müteahhitler Birli i'ne üye firmalar n yurtd fl ndan ald klar toplam ihale tutar 26 milyar 202 milyon dolara ulaflt. 146 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

14 1999 s fievki Vanl : Felaketin depremi! Kelimeler ters yaz lm fl de il! Çünkü zaten bir felaketin içinde yaflamaktay z... Ayr ca deprem oldu... Ölenlere, yak nlar na, yaral lara, evsiz kalanlara, hepimize dünya zehir oldu! Fenerbahçe Dalyan da Sosyal Yap Dalyan Koyu ndan ve k y fleridinden alg lamada, yap n n kentsel bir ö e olarak silueti anlamland ran bir de er Stuttgart Havaliman Yolcu Terminali Meinhard von Gerkan, Karsten Brauer ve Klaus Staratzke nin tasarlad yap da, kütlesellik iki ana temel biçime indirgenmifl: üçgen bir enine kesit üzerindeki uzun bir kesit ve ikizkenar bir yamuk kesit üzerindeki dikdörtgen salon. Bu geometrik biçimler, mevcut havaliman n n heterojen çevresine düzen getiren bask n odak noktalar n oluflturuyor. olarak tasarlanmas gereklili i Selim Velio lu nun tasar m n biçimlendiren temel düflüncelerden biri olmufl. Leipzig Yeni Fuar Kompleksi Meinhard von Gerkan ve Volkwin Marg, tasar mda Bat mimarl k gelene ine dayanan an tsal tasar m dilini görkemli bir biçimde ortaya koymufllar. Befliktonozun geometrik strüktürü, strüktürel bir parabolik enine kesit ve ayn zamanda güneflin do uflu ve bat fl için tam do uya ve bat ya yerlefltirilmifl. Yüzy l n depremi Marmara y vurdu 17 A ustos ta Kuzey Anadolu Fay n n Adapazar, Kocaeli, Gölcük segmenti üzerinde 7.4 büyüklü ünde yaklafl k 45 saniye süren bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle onbinlerce insan yaflam n yitirdi ya da yaraland. DPT taraf ndan depremin ekonomik maliyetinin 9-13 milyar dolar aras nda oldu u aç kland. 12 Kas m da ayn fay hatt nda Düzce de meydana gelen 7.2 büyüklü ündeki deprem de önemli can ve mal kay plar na yol açt. Marmara ve Düzce depremlerinin ard ndan süren, Kuzey Anadolu Fay n n bat ya do ru uzant s na iliflkin tart flmalar n gölgesinde stanbul olas bir depreme haz rlanmaya bafllad. ABD ve ngiltere Ba dat bombalad ABD ve ngiltere nin Irak a yönelik Çöl Tilkisi operasyonu s ras nda Ba dat dört gece boyunca bombaland. Operasyon s ras nda Mimar Sinan a ait fieyh Abdülkadir Geylani Camisi, mam- Azam Camisi gibi Osmanl mimarl n n önemli yap lar da zarar gördü. stanbul Metro Projesi tart fl ld YAPI Dergisi ve Mimarlar Odas stanbul Büyükkent fiubesi, stanbul Metro Projesi nin bütün yönleriyle tart fl ld, stanbul Metro Projesi ve Uygulamas Gün Ifl nda konulu bir sempozyum düzenledi ve bir türlü bitirilemeyen metro projesi masaya yat r ld. Yine üçüncü köprü!.. Arnavutköy-Kandilli aras nda yap lmas planlanan Üçüncü Bo az Köprüsü ne karfl kamuoyu yo un tepki gösterdi. Suriçi nde yüksek yap ya izin ç kt 1 No.lu Koruma Kurulu nun verdi i kararla stanbul da Suriçi nde yüksek yap lara izin ç kt. stanbul Nâz m Plan iptal edildi Mimarlar Odas stanbul Büyükkent fiubesi nin 1/ ölçekli stanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nâz m Plan ile ilgili olarak açt davada stanbul 4. dare Mahkemesi plan n iptali yönünde karar verdi. Milli Saraylar 1500 yap t n ar yor TBMM Milli Saraylar Daire Baflkanl, 1924 y l ndan bu yana gereksinim nedeniyle 12 saraydan çeflitli kurumlara verilen yaklafl k 1500 yap t n pefline düfltü s Ayfle Birsel: Ö renciyken 15 erke in bulundu u s n fta, tek kad n olmaktan mutluluk duydum. Bu bana, neler yapabilece imi onlara gösterme f rsat verdi. Fabrica letiflim Araflt rma Merkezi, Treviso Tadao Ando taraf ndan restore edilerek geniflletilen Fabrica da ç plak betonarme ile fl k ve hava gibi do al ö elerin kullan m öne ç k yor. Ando, projenin ana fikrini, insanlara kolayca buluflma ve görüflme olana sa layacak mekânlar, meydanlar, koridorlar, galeriler ve odalar tasarlamak olarak özetliyor. Sibelius Salonu, Lahti Arkkitehtityohuone Artto - Palo Rossi Tikka n n tasarlad Sibelius Salonu ahflap endüstrisiyle önem kazanm fl bir bölgede, ahflab n baflar yla kullan lmas n n yan s ra akustik uygunlu uyla dikkat çeken bir yap. Tate Modern Sanat Galerisi, Londra Tate Modern mevcut bir endüstri yap s n yaln zca metrekare sergileme alan na sahip uluslararas bir galeriye dönüfltüren ilk kurum. Herzog & de Meuron un tasarlad yap da, eski elektrik santralinin özgün mimarisi belirgin olarak kendini gösteriyor. Bilkent Kapal Anfisi Erkut fiahinbafl ve Alpay Güleyen in yap s, klasik bir Roma anfitiyatrosunu hat rlatmakla birlikte, üst örtüsünde MERO çelik sistem, membran ve camla kapl, yüksek teknoloji içeren kablo a sisteminde bir cepheden olufluyor. YAPI Dergisi nin tasar m yenilendi Sayfa tasar m yenilenen YAPI Dergisi May s ay nda, günün anlay fl na uygun olarak daha genç ve renkli bir yüzle okurlar n n karfl s na ç kt. Türkiye AB ye resmen aday Helsinki de toplanan Avrupa Birli i Konseyi Türkiye nin AB ye adayl n resmen onaylad. Ayfle Birsel Kad n Öncüler aras nda Dünyaca ünlü içtasar m dergisi Interiors, Kad n Öncüler temas yla haz rlad say s nda endüstri tasar m alan nda öncü olarak niteledi i 8 kad n tasar mc aras nda Ayfle Birsel e kapakta yer verdi. Ömerli Baraj Su Havzas nda ilk yap laflma stanbul un içme suyu gereksiniminin yüzde 31 ini karfl layan Ömerli Baraj Su Havzas nda yap m na bafllanan Seferusta Villalar yla bölgede yap laflmaya ilk ad m at ld. Tarihî Yar mada da restorasyon UNESCO nun Dünya Kültür Miras listesinde yer alan Süleymaniye, Galata, Sütlüce, Gülhane ve Haliç te restorasyon çal flmalar bafllat l yor. Depremin ard ndan olumlu geliflmeler Ulusal Deprem Konseyi kuruldu. Zorunlu Deprem Sigortas yasalaflt. Taksim-Levent metrosu aç ld stanbullular n y llard r bekledi i metronun Taksim-Levent bölümü aç ld. Taksim-Yenikap hatt n n kaz s n n yüzde 80 inin tamamland, Yeflilköy liman na uzanacak hatt n temelinin at ld, rayl sistemi Taksim den Kabatafl a indirip deniz otobüsleriyle buluflturacak projenin de y l sonuna kadar tamamlanaca bildirildi. Birecik Baraj tarihi yutuyor Birecik Baraj n n yükselen sular Halfeti ve Belk s/zeugma antik kentini yutuyor. Benetton un Fabrica s aç ld Benetton un kültürel miras n yaflatmak amac yla kurulan iletiflim, araflt rma ve gelifltirme merkezi Fabrica n n Japon mimar Tadao Ando taraf ndan restore edilip yeni eklerle geniflletilen tesisleri aç ld. K z Kulesi restoran oldu K z Kulesi ndeki restorasyon uzun tart flmalar n ard ndan tamamland ve bina restoran olarak iflletmeye aç ld. 148 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

15 2001 s Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampusu Bir yeniden ifllevlendirme örne i olan ve Avrupa Çelik Yap Tasar m Ödülü kazanan projenin mimarlar Elif Özdemir ve Ahmet Y lmaz. Mimarlar, yap da kullan lan malzem ve ayr nt lar, zaman içinde üniversite ö rencilerinin kullan m yla canlanacak, de iflimlere olanak tan yacak yal nl kta tasarlad klar n ifade ediyorlar. Robert Venturi: Ben ne flimdi, ne de daha önce postmodernisttim. Bu ak m n n babal n kesinlikle reddediyorum. Hollanda Ulusal Miras Müzesi Müze, Mecanoo Architecten in tasar m. Müzenin giriflinin önünde k smen topra a gömülmüfl, an tsal oranlarda bir nesne durur. çine giremezsiniz. Bunun için önce 143 metre uzunlu undaki bir duvar boylu boyuna geçmeniz ve bu duvar incelemeniz, hissetmeniz, içinden yay lan zanaatkârl k sevgisini yaflaman z gerekiyor. Akdeniz Üniversitesi Olbia Sosyal Öze i Antalya da yapt, A a Han Ödüllü projesini Cengiz Bektafl flöyle tan ml yor: Elden geldi ince bütün disiplinlerden ö rencilerin, ö retim görevlilerinin, kentlilerin biraraya gelebilecekleri bir ortam yarat lmal yd. Çözümüm sanki bir sokak, üzerinde alanlar oluflan, stoa n n ça dafl yorumu gibi gölgelikli, yaln zca yaya gidifl-gelifle olanak verecek genifllikte oturma yerleri, su, çiçek, a aç ö eleriyle donat lm fl bir yol oldu. YEM in yeni bir hizmeti: Ziyaretçiler, haz rlanan sitede yap sektöründe faaliyet gösteren kurum, kurulufllara iliflkin firma ve ürün bilgileri, etkinlikler, fuarlar, yay nlar, kütüphaneler vb. bilgileri bulabiliyorlar. Ekonomik kriz ve rekor küçülme Mali piyasalarda 19 fiubat ta yaflanan kriz, Ziraat Bankas ile Halk Bankas n n bankalar aras piyasada yükümlülüklerini yerine getiremeyifli üzerine zincirleme bir reaksiyona dönüfltü ve bankac l k sistemi kilitlendi. Böylece Türkiye nin 2000 y l bafl ndan beri uygulad ekonomik istikrar program nda önemli de ifliklikler yap lmas yolunda karar al nd. Kahrolsun postmodernizm! Dünyada ad postmodernizm ak m yla birlikte an lan Robert Venturi, Architecture Dergisi nde yazd bir yaz yla postmodern olmad n iddia etti. 20. yüzy l n simge kuleleri y k ld New York taki Dünya Ticaret Merkezi ve Washington daki Pentagon binas na uçaklarla yap lan intihar sald r lar sonucunda kuleler y k l rken binlerce kifli de yaflam n yitirdi. H zl trenin 25 y ll k öyküsü sona erdi Proje çal flmalar na 1943 te, yap m na 1975 y l nda bafllanan Ankara- stanbul H zl Tren Projesi, uygulanabilir olmad gerekçesiyle iptal edildi. Projenin durdurulmas yla yüzde 75 i tamamlanm fl bulunan Ayafl Tüneli de ifllevsiz kald. Leonardo nun Haliç Köprüsü Oslo da Leonardo da Vinci nin 1502 de stanbul da Haliç üzerine tasarlad köprü, Oslo yak nlar ndaki E18 yolunda üst geçit olarak infla edilerek yaflam buldu. Ast ms z ev tasarland Dünyan n ilk ast ms z evi oldu u iddia edilen bina skoçyal bir mimarl k firmas nca tasarland. D. Libeskind taraf ndan tasarlanan Berlin Yahudi Müzesi aç ld Yahudi tarihini Roma döneminden bugüne kadar yans tan Berlin Yahudi Müzesi, Naziler taraf ndan y k l fl ndan 60 y l sonra yeniden aç ld s Do an Medya fiehir, stanbul Murat ve Melkân Gürsel Tabanl o lu nun tasar m olan yap n n ana konsepti, ayn yükseklikte 1000 metrekarelik taban alan na sahip dört katl binalar n cam ve çelik konstrüksiyonlu bir atriyumla birlefltirilmesi olarak göze çarp yor. Binalar n aç l olarak konumland r lmalar arazideki öteki binalar n yal nl ile karfl tl k oluflturur. Santiago Calatrava: Mimar Sinan n yap tlar n n önünde çal flmak benim için çok iddial bir ifl. Yedievler Konut Yerleflmesi, Sapanca Kraliyet Savafl Müzesi, Manchester Daniel Libeskind, yap s n Müze, birbiri içine geçmifl üç parçadan oluflan bir tak my ld z d r. Bu üç parça (yeryüzü, hava, su) hiçbir zaman bir kâ t parças üzerinde yer almayan, ama piyadeler, uçaklar ve gemilerle gerçekleflmifl savafllar, 20. yüzy l n çat flmalar n somutlaflt r yor. fleklinde tan ml yor. Atilla Yücel - M. Cem Yücel ve Selda Baltac n n Yedievler projesi; ev i, ev mekân n, yerleflmeyi, k rsal ortam ve sayfiye yaflan n düflünen, düflleyen, senaryo olarak kurgulayan, üretmeyi amaçlayan bir proje. YAPI, en düzenli okunan dergi Arkitera internet sitesinde yap lan, Düzenli Olarak Takip Edilen Mimarl k Dergileri temal ankete göre oylar n yüzde ünü alan YAPI en düzenli okunan dergi oldu. Devletin 107 tablosu kay p Kültür Bakan stemihan Talay; Kültür Bakanl, Milli Kütüphane ve Türk Oca koleksiyonlar nda yer alan 107 adet tablonun bulunamad ; kay p tablolar n foto raflar n n da olmamas nedeniyle maddi de erlerinin belirlenmesinde zorluk yafland aç kland. Dünya sular alt nda A ustos ay nda Avrupa, Asya ve Afrika daki çok say da flehir sular alt nda kald. Çok say da insan yaflam n yitirirken Tuna, Elbe, Vlatava nehirlerinin taflmas yla oluflan seller nedeniyle kifli tahliye edildi. Avrupa da birçok tarihi kent ve yap t zarar gördü. Mimar Sinan n evi restore ediliyor Kayseri nin Melikgazi ilçesinin A rnas beldesinde bulunan Mimar Sinan n do du u ev Kültür Bakanl nca restore edilecek. spanya da Gaudi flenli i Ünlü spanyol mimar Gaudi, do umunun 150. y ldönümünde spanya n n çeflitli kentlerinde 2002 y l boyunca yap lan etkinliklerle an ld. Bakü-Ceyhan Boru Hatt projesine baflland Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan n 1990 lar n bafl ndan bu yana sürdürdü ü ortak çabalar n ürünü olan Bakü-Tiflis- Ceyhan petrol boru hatt n n temeli at ld. Calatrava Haliç e köprü yapacak stanbul Metrosu kapsam nda Haliç geçifli için yap lacak köprüyle ilgili olarak ünlü spanyol mimar Santiago Calatrava Büyükflehir Belediyesi nin davetlisi olarak stanbul a geldi. Marmaray için imza at ld stanbul Bo az Demiryolu Tüp Geçit Geçifl Projesi (Marmaray) n mühendislik ve mimarl k hizmetleri ile Gebze-Halkal aras yüzeysel metro hatlar n n iyilefltirilmesi sözleflmeleri imzaland. 150 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

16 2003 s skenderiye Kütüphanesi, M s r Norveç kökenli Snøhetta Mimarl k Grubu nun projesi, düzenlenen uluslararas yar flmada 52 ülkeden 524 kat l mc aras ndan birinci seçilmiflti. Metrocity, stanbul Do an Tekeli ve Sami Sisa n n tasarlad klar Metrocity, büyük kentlerimizde s kça gördü ümüz bir karma programa dayan yor: çarfl, büro, konut ifllevlerini bir arada bar nd ran büyük bir yap kompleksi. Yap n n avantaj kentsel sisteme do rudan metro hatt ile entegre olmas. Mario Botta: Ayasofya n n, arkas nda 1500 y ll k bir tarihi gizledi ini hissetim. skenderiye nin tarihsel merkezinde, antik liman boyunca uzanan genifl bir arazide yer alan 11 katl kütüphane A a Han Ödülü kazand. Rosenthal Ça dafl Sanat Merkezi, Cincinnati Zaha Hadid in ABD de gerçeklefltirdi i ilk proje olan yap y Hadid flöyle tan ml yor: Herkesin girebilece i ana lobi flehrin merkezinde; dolay s yla caddeden geçen birisi girip afla da bir kahve içebilir, lobiye tak labilir ya da h zla yukar daki bir gösteriyi izleyebilir. YAPI kare ye s mad YAPI Dergisi nin yaklafl k 30 y ld r süregelen, hattâ görsel kimli ini oluflturan 22x22 cm lik boyutlar içerik ve sunufl gerekliliklerinin zorlamas nedeniyle 22x28.5 cm olarak de ifltirildi. ABD Irak iflgal etti ABD, ngiltere nin de deste ini alarak, Irak, sahip oldu u biyolojik ve kimyasal kitle imha silahlar ndan ar nd rmak; terörün kaynaklar n yok ederek ABD yi ve dünyay terörden korumak gerekçesiyle iflgal etti. Savafl s ras nda arkeolojik bölgeler ile çeflitli kentlerdeki müzeler ya maland. Dünyan n en derin metro istasyonu Dünyan n en derin metro istasyonu olan Moskova daki Park Pobedy aç ld. Yerin 97 metre alt nda yer alan istasyon, 125 metre uzunluktaki dünyan n en uzun yürüyen merdivenine de sahip. stanbul Deprem Master Plan haz r stanbul Büyükflehir Belediyesi nin ODTÜ, Bo aziçi Üniversitesi, TÜ ve YTÜ de görevli 200 ö retim üyesinin kat l m yla haz rlatt 1300 sayfal k stanbul Deprem Master Plan kamuoyuna aç kland. Tasar m h rs zl Türkiye de ilk kez cezaland r ld Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi nde görülen davada bir firman n tasarlad sandalyelerin kopyas n üreten mobilyac 1 y l 8 ay hapis ve 23 milyar lira para cezas na çarpt r ld. Dava, Türkiye de tasar mc flirket lehine sonuçlanan ilk endüstriyel tasar m davas oldu. DTM nin yerine Libeskind in projesi New York ta 11 Eylül 2001 de y k lan Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arsas üzerinde yap m gerçeklefltirilmek üzere Daniel Libeskind in projesi seçildi. MSÜ 120. yafl n kutlad Türkiye deki sanat e itiminin öncü kurumu Mimar Sinan Üniversitesi 120. kurulufl y ldönümünü çeflitli etkinliklerle kutlad. Mario Botta stanbul dayd Ünlü mimar Mario Botta, Yap 2003 stanbul Fuar nda Ifl klar Holding ve Yap -Endüstri Merkezi nin konu u olarak verdi i konferansta son çal flmalar n anlatt s Möbius Evi, Hollanda Do an Tekeli: Mimarlar Odas Ayd n Boysan n çantas nda, Gündüz A abey in kürsüdeki odas nda kuruldu. UN Studio nun tasarlad alçak ask l, uzat lm fl hatlara sahip olan konut, çevresindeki farkl ö elerle bir ba lant oluflturmaktad r. Olabildi ince uzat lm fl biçimiyle ev içeriden d flar ya, k rlara do ru bir yürüyüfle ç km fl olma düflüncesini akla getirir. Kraliyet Antreposu Yenileme Projesi, Brüksel Emre Arolat ve Gonca Ç rako lu nun projesi; Brüksel in kuzeyinde, 50 hektarl k alanda topluca bulunan büyük ölçekli tarihi strüktürlerden biri olan yaklafl k 100 yafl ndaki bir yap n n, günün koflullar na uygun olarak yenilenmesini amaçl yor. Vadipark Evleri, stanbul Cafer Bozkurt - Hasan fiener tasar m projenin içerisinde yarat lan vadi, ortas nda akan su, göletler ve peyzaj, hiçbir istinat duvar ve yatay platform kullan lmadan oluflturulan topografya ile birlikte do ayla bütünleflmeyi ve yeflilin süreklili ini sa lar. Walt Disney Konser Salonu, Los Angeles Frank Gehry nin Los Angeles Filarmonisi için tasarlad yap bir rekabet yaratmak yerine görsel mimarl dinleyici iflitme duyusu için araflt r lm fl akustik performansla birlefltirmektedir. Burada hem biçim, hem de program birbirini güçlendirmektedir. Sanal Mimarl k Müzesi aç ld Yap -Endüstri Merkezi, Türkiye de uzun süredir kurulmas düflünülen Mimarl k Müzesi ni sanal ortamda gerçeklefltirdi. Mimarl k Müzesi ne ve adreslerinden ulafl labiliyor. Sidney Operas nda ilk de ifliklik Jørn Utzon un Sidney Opera Binas n n bat cephesine bir kolonat ekleniyor. Alt milyon dolar maliyetindeki bu ek, yap n n 1973 te aç lmas ndan bu yana yap lan ilk de ifliklik olacak. Z. Hadid, Pritzker kazanan ilk kad n Ünlü mimar Zaha Hadid 2004 Pritzker Mimarl k Ödülü ne de er bulunurken 26 y ld r verilmekte olan ödülü alan ilk kad n mimar olarak da tarihe geçti. Marmaray n temeli at ld Demiryolu Bo az Tüp Geçifl Projesi (Marmaray) n temeli at ld. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, projenin tamamlanmas için 4.5 y l öngörüldü ünü belirterek, ilk etab n 800 milyon dolar olaca n söyledi. Mimarlar Odas 50. y l etkinlikleri Mimarlar Odas n n 50. kurulufl y ldönümü Ankara ve stanbul da gerçeklefltirilen sempozyumlar, sergiler ve 50. y l balosuyla kutland. Mostar Köprüsü aç ld 1993 y l nda savafl s ras nda bombalarla y k lan Mostar Köprüsü ve kuleleri eski flekline uygun olarak yeniden yap ld ve hizmete aç ld. Beklenen facia: H zl tren raydan ç kt stanbul-ankara seferini yapan h zland r lm fl tren Sakarya n n Pamukova ilçesinde raydan ç kt. Kazada 36 kifli öldü, 79 kifli yaraland. Haziran ay nda bafllat lan h zland r lm fl tren seferlerine bilim çevrelerinden ve Devlet Demiryollar çal flanlar ndan tepkiler gelmifl, mevcut altyap sisteminin bu tarz seferleri kald ramayaca söylenmiflti. Olimpiyatlar yeniden evine döndü 2004 Olimpiyat Oyunlar dünyada ilk kez yap ld yer olan Atina da gerçeklefltirildi. Olimpiyat Stadyumu nu Santiago Calatrava tasarlad. 152 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

17 2005 s B2 Evi, Ayvac k Tadao Ando: Y ld zlara de il, toplumsal bilince sahip mimarlara gereksinmemiz var. Han Tümertekin e A a Han Ödülü kazand ran yap denize hakim bir tepede yer al yor. A a Han Jürisi, B2 Evi ni, somutlaflt rd kusursuzluk ve mutluluk duygusu nedeniyle ödüle de er buldu unu aç klad. Allianz Arena, Münih Almanya 2006 Dünya Kupas için Herzog & de Meuron taraf ndan tasarlanan stadyumun yar saydam, pürüzsüz cephesi ve elmas biçimiyle bir renk kaleydeskopu gibi. Bu renkler yap ya büyülü bir etki kazand r yor kifli kapasiteli stadyumun bütün d fl cephesi toplam iki dakikada renk de ifltirebiliyor. Bolle, Vicenza Massimiliano Fuksas n tasarlad Bolle, bir grappa üretim tesisinin sahibi olan ailenin tesislerin kuruluflunun 225. y l nda kendilerine vermek istedikleri bir hediyenin mimariyle somutlaflt r lm fl hali. Anadolu Sa l k Merkezi, Gebze, Kocaeli REES-HAS Mimarl k birlikteli inin tasar m olan projede; dünyan n ulaflt en üst düzey standartlarda sa l k hizmeti verilmesi hedeflenerek koruyucu hekimlikten bafllay p, hastane, huzurevi ve sondönem evi de dahil olmak üzere verilebilecek sa l k hizmetleri bütün aç l mlar yla ele al nm fl. Yeni Türk Liras kullan ma girdi Türkiye 1 Ocak 2005 ten itibaren paralar ndan alt s f r silerek Yeni Türk Liras ve Yeni Türk Kuruflu kullanmaya bafllad. AB, Türkiye ile müzakerelere bafllama tarihi verdi Avrupa Birli i, Türkiye ile müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde bafllamas na oybirli iyle karar verdi. Tsunami Güneydo u Asya y vurdu Endonezya ya ba l Sumatra Adas aç klar nda meydana gelen 8.9 büyüklü ündeki depremin yaratt tsunami Endonezya, Hindistan, Sri Lanka, Malezya, Tayland, Bangladefl, Maldiv Adalar k y lar n vurdu, Afrika ya kadar ulaflt i aflk n kifli yaflam n yitirdi. Dünya mimarlar stanbul da bulufltu UIA 2005 stanbul Mimarl k Kongresi Mimarl klar n Pazaryeri temas çerçevesinde gerçekleflti. UIA Alt n Madalyas n Japon mimar Tadao Ando kazand. 23 star mimar n konuflmac olarak kat ld kongreye 128 ülkeden 7000 ziyaretçi kat ld. Dubaililer stanbul da! stanbul Büyükflehir Belediyesi ile Dubai International Properties aras nda gayr menkul yat r m ortakl klar kurulmas na iliflkin anlaflma imzaland. Anlaflmaya göre stanbul da 5 milyar dolar tutar nda projeler gerçeklefltirilmesi hedefleniyor. Bakü-Ceyhan Boru Hatt aç ld Temeli üç y l önce at lan, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan n ortak projesi Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatt aç ld. Göztepe Park na cami tart fl l yor stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi, imar plan nda yapt bir de ifliklikle Kad köy deki Göztepe Park n cami yap m için ibadet alan na çevirdi. Bu karar çeflitli çevrelerden yo un tepki çekti. AKM Bakana göre y k lacak, Tabanl o lu na göre yenilenecek Kültür ve Turizm Bakan Atilla Koç un AKM yi y k p yeniden yapaca z sözleri tart flma yaratt. Buna karfl n Murat Tabanl o lu ise AKM nin babas ndan dolay müellifi oldu unu, y k m n söz konusu olmad n, binan n baz sorunlar n n giderilmesi amac yla proje üzerinde çal fl ld n söyledi s Kartal Kentsel Dönüflüm Projesi Zaha Hadid in, MP için tasarlad Kartal Alt Merkez ve Kartal-Pendik K y Kesimi Kentsel Dönüflüm Projesi, proje alan n n çevresindeki doku ile ba lant s n n, bir mimari a ile gerçekleflmesini öngörüyor. Kanyon Levent, stanbul Kanyon Levent, Tabanl o lu Mimarl k ve Jerde Partnership Int. ortakl nda gerçeklefltirilen bir proje. Murat Tabanl o lu nun deyifliyle, Bu projenin en önemli özelliklerinden biri, kompleksin al fl lagelmifl, hiç do al fl k almayan ya da k smen alan al flverifl merkezi kutular ndan biri olmas yerine, al flverifl merkezi k sm n n çat s n n aç k olmas yd. Kadir Topbafl: Bizde bu konuda yetiflmifl mimar yok, ipek kumafl her terzi dikemez. Küçükçekmece Kentsel Dönüflüm Projesi Ken Yeang n MP için tasarlad Küçükçekmece-Avc lar ç-d fl Kumsal Alan Kentsel Dönüflüm Projesi nin ana amac, çevreyle ilgili sosyal, fiziksel ve ekonomik olarak en üst düzeyde yarar sa lamak olarak tan mlan yor. Lara Kervansaray Oteli ve Kongre Merkezi Antalya daki yap n n tasar mc lar Emre, fiaziment ve Neflet Arolat; turizm tüketimi ad na imitasyonlar infla etmek yerine, oluflturulan bu ulu ortam n, kullan c y k s tl bir süre için al flt yerin d fl na ç karmas n öngördüklerini ifade ediyorlar. stanbul Müze-Kent Projesi stanbul Büyükflehir Belediyesi nin, stanbul un 1440 hektar kaplayan ve 2500 y ll k geçmifli olan tarihsel çekirde i Suriçi ndeki yap lar Osmanl dönemindeki gibi cepheler giydirilerek yenileyip satmaya yönelik projesi mimarl k kamuoyunun yo un tepkisini çekti. Galataport özellefltiriliyor Türkiye Denizcilik flletmesi ne ait olan Galata liman tesisleri özellefltirme kapsam nda yap-ifllet-devret modeliyle srailli Ofer Grubu önderli indeki Royal Caribbean Ortak Giriflimi ne verildi. Daha sonra ihale, dayand imar koflullar n n hukuka ayr k olmas gerekçesiye Dan fltay taraf ndan iptal edildi. stanbul da vapur referandumu stanbul daki vapurlar n deniz otobüsleriyle de ifltirilece ini aç klayan stanbul Büyükflehir Belediyesi, gelen tepkiler üzerine bu kez, stanbullular n hangi model vapurla yolculuk yapmak istediklerini belirlemek amac yla Haydi stanbul Vapurunu Seç kampanyas bafllatt. Dünya mimarlar ndan stanbul için projeler MP, dönüflüm projeleri kapsam nda, alt yabanc mimar ve kentsel tasar m grubuna birer proje haz rlatt. De erlendirme sonucunda Kartal için Zaha Hadid in, Küçükçekmece için ise Ken Yeang n projeleri seçildi. Baflkan Kadir Topbafl n, yar flman n düzenlenifl biçimine ve Türk mimarlar n ça r lmamas na iliflkin yorumlar büyük tepki çekti. Haydarpafla bilmecesi sürüyor Hükümetin özellefltirme program nda yer alan Haydarpafla alan kentsel ve tarihi sit olarak koruma alt na al n yor. Öte yandan Haydarpafla Gar n ve liman kapsayan geridönüflüm projesi için uluslararas bir yar flma aç laca iddia ediliyor. stanbul un Dünya Miras Listesi ndeki yeri tehlikede UNESCO heyeti stanbul da incelemelerde bulunarak bir rapor haz rlad. Raporda stanbul un Tehdit Alt ndaki Dünya Miras Listesi ne düflürülmesine konu olan sorunlar saptand ancak sorunlar n giderilmesi kofluluyla stanbul a 2008 fiubat na kadar zaman tan nd. 154 YAPI 300 KASIM 2006 YAPI 300 KASIM

18 YAPI n n 300. say ya ulaflmas nda katk s olan bütün kifli ve kurulufllara teflekkürlerimizle...

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM TEBLİĞ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Bir dönem stanbul un Enerji Kayna yd

Bir dönem stanbul un Enerji Kayna yd Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Bir dönem stanbul un Enerji Kayna yd ilahtara a Elektrik Santrali, stanbul'da bulunan eski bir elektrik üretim tesisidir. 1914 y l nda, Osmanl mparatorlu u döneminde kurulan

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas EGEM MARLIK 2007/2-61 Yap Tan t m Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas Mimari avan proje :Emre Arolat-Bünyamin Derman Mimari uygulama ve detay projeleri : Emre Arolat Architects Mesleki kontrolük

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ Proje Yeri zmir Restorasyon Projesi Es Yap fiehircilik Mimarl k Restorasyon San. Tic. Ltd. fiti. Çevre Düzenleme Projesi zmir Büyükflehir Belediyesi Etüt Proje Müdürlü

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

MĐMARLIK VE MÜHENDĐSLĐK HĐZMET BEDELLERĐNĐN HESABINDA KULLANILACAK 2008 YILI YAPI YAKLAŞIK BĐRĐM MALĐYETLERĐ

MĐMARLIK VE MÜHENDĐSLĐK HĐZMET BEDELLERĐNĐN HESABINDA KULLANILACAK 2008 YILI YAPI YAKLAŞIK BĐRĐM MALĐYETLERĐ 26.03.2008/66 MĐMARLIK VE MÜHENDĐSLĐK HĐZMET BEDELLERĐNĐN HESABINDA KULLANILACAK 2008 YILI YAPI YAKLAŞIK BĐRĐM MALĐYETLERĐ ÖZET : Bayındırlık ve Đskan Bakanlığınca çıkarılan Tebliğde, mimarlık ve mühendislik

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık.

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık. 135 BİN TON ATIK ASFALTI GERİ KAZANDIK!ilçelerimize HEDEF YILDA 550 BİN TON! Şeker Otobüs ile kültür-sanat etkinliklerimizi taşıdık. İstanbul un ana arterleri yollarına 14 milyon 611 bin 317 ton asfalt

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı