fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No."

Transkript

1 fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. 2

2 çindekiler Giri Madde konusunda genel düünceler... 7 fade özgürlüünün korunması birinci fıkra fıkra çerçevesinde korunan nedir? Kanaat sahibi olma özgürlüü Bilgi ve kanaat açıklama özgürlüü Bilgi ve kanaatlere ulama özgürlüü Basın özgürlüü Radyo ve televizyon yayıncılıı özgürlüü fade özgürlüünün kullanılması üzerindeki kısıtlama sistemi ikinci fıkra Uygulamada ifade özgürlüü fade özgürlüü ve ulusal güvenlik fade özgürlüü ve kamu düzeninin korunması/suç ilenmesinin önlenmesi

3 fade özgürlüü ve ahlâk fade özgürlüü ve bakalarının öhreti ve hakları fade özgürlüü ve yargı gücünün otoritesi ve tarafsızlıı Gazetecilerin kaynaklarının korunması ve meru amaçlar

4 Giri Avrupa nsan Hakları Sözlemesi, Avrupa Konseyi ne üye ülkelerin, demokrasi, barı ve adalet fikirlerine ve, bunlar temelinde, toplumumuzda yaayan insanların haklarına ve temel özgürlüklerine saygıya olan derin inancının en somut ifadesidir. 1 Avrupa nsan Hakları Sözlemesi (AHS) 4 Kasım 1950 tarihinde Roma da imzalanmıtır. Son elli yıl boyunca AHS, hem Avrupa nsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa nsan Hakları Komisyonu 2 1 European Convention on Human Rights Collected Texts e Giri, Council of Europe, no.lu Protokol uyarınca, Avrupa Komisyonu ile Avrupa nsan Hakları Mahkemesi tek bir organ olarak Avrupa nsan Hakları Mahkemesi bünyesinde birlemilerdir. tarafından yapılan yorumlar, hem de Avrupa Konseyi nin çalımaları temelinde bir evrim geçirmitir. Konsey, AHS in kapsamını genileten bir dizi ek protokolün yanı sıra, üye ülkeler için davranı standartları gelitiren ve öneren karar ve tavsiye kararları kabul etmi ve AHS in hükümlerine uymayan devletlere yaptırımlar uygulamıtır. Avrupa nsan Hakları Sözlemesi ne Taraf olan hemen hemen bütün Devletler, AHS i ulusal mevzuatlarıyla bütünletirmilerdir. Bu ekilde, AHS iç hukuk sisteminin bir parçası niteliini kazanmı ve ulusal mahkemeler ve bütün kamu otoriteleri için balayıcı hale gelmitir. Buradan çıkan bir baka sonuç da udur: söz konusu bütün ülkelerde, bireylerin AHS den türeyen hak ve 4

5 ödevleri vardır. Dolayısıyla, iç hukuk usulü açısından AHS in metnine ve içtihat hukukuna bavurulabilir; Mahkemeler de bunları uygulamak zorundadır. Ayrıca, Mahkemeler de dahil olmak üzere, ülkenin yetkili mercileri, AHS ve içtihat hukukuyla çelien herhangi bir ulusal yasa karısında AHS e öncelik tanımak zorundadır. AHS in metni içtihat hukuku dıında okunamaz. AHS örf ve adet hukuku sistemine göre iler. Avrupa nsan Hakları Mahkemesi nin (AHM) kararları AHS in metnini açıklıa kavuturur ve yorumlar. Bu kararlar, balayıcı emsal kararlardır; hukuki statüleri emredici hukuki norm kategorisine girer. Dolayısıyla, AHS bir kez onaylandıında, medeni hukuk (yani kıta Avrupası hukuku) sistemi uygulayan ülkeler de dahil, bütün imzacı devletlerin ulusal yetkili mercileri, AHM in kararlarını balayıcı hukuk hükümleri olarak görmekle yükümlüdürler. Bu el kitabında AHM içtihadına yaygın biçimde bavurulmasının nedeni budur. Bu bakımdan, u nokta iyi anlaılmalıdır: günümüzde, medeni hukuk geleneinden gelen hukuk sistemleri dahi, içtihadın Parlamento tarafından kabul edilmi olan yasalar ile eit deer taıdıı bir medeni hukuk-örf ve adet hukuku melezi sistem uygulamaktadırlar. AHS in metni dinamik ve evrime açık biçimde yorumlanmaktadır. Bu, AHS i, güncel koulların ııında yorumlanması gereken, yaayan bir araç haline getirir. Bu yüzden, AHM, Avrupa Konseyi ne üye ülkelerdeki gelimelerin ve yaygın kabul gören standartların etkisine açıktır ve öyle de olmalıdır. 5

6 AHS in genel mantıı öyle kurulmutur ki, burada sayılan hakların korunmasının ilk ve esas sorumluluu âkit devletlere düer. AHM in varlık nedeni devletlerin uygulamalarını izlemek, yargı denetimi gücünü kullanmaktır. Yani iç hukuk sisteminin takdir payı ile Avrupa çapında denetim el ele gider. Takdir payı doktrini balama göre farklı tarzda uygulanır ve devletlere tanınan takdir hakkı buna göre deiir. 15. maddede öngörülen olaanüstü hallerde ya da âkit devletler arasında pek az ortak zemin bulunan durumlarda bir devlete hatırı sayılır ölçüde takdir hakkı tanınır; buna karılık, ifade özgürlüünün korunması türünden bazı alanlarda, takdir hakkı marjı hemen hemen sıfırdır. Bu el kitabı, ifade özgürlüünü içeren bütün davaların, devletlerin AHS in 10. maddesi hükümlerinin AHM tarafından yorumlanıından doan yükümlülüklerine uygun biçimde görülmesini salama konusunda yargıçlara yardımcı olacak tarzda tasarlanmıtır. 6

7 10. Madde konusunda genel düünceler AHS in Dibacesinde sözü edilen gerçek siyasi demokrasi ve insan haklarına saygı koullarında, ifade özgürlüü sadece kendi içinde önem taımakla kalmaz; ayrıca, AHS den kaynaklanan baka hakların da korunması açısından merkezi bir rol oynar. Baımsız ve tarafsız Mahkemelerin koruması altında olan geni kapsamlı bir ifade özgürlüü hakkı garanti altına alınmaksızın, ne özgür bir ülkeden, ne de 7

8 demokrasiden söz edilebilir. Bu, yadsınamayacak bir genel yaklaımdır. 3 fade özgürlüü hem kendi baına bir haktır, hem de AHS tarafından korunan, toplantı özgürlüü türünden baka hakların bir unsurudur. Öte yandan ifade özgürlüü, AHS in koruduu baka haklarla, örnein adil yargılanma hakkı, özel hayatın korunması hakkı, vicdan ve din özgürlüü ile çeliebilir. Böyle bir çeliki doduunda, AHM, bir hakkın öteki karısındaki üstünlüünü salamak için bir denge arar. Çelien çıkarlardan biri ifade özgürlüü ise, kurulacak denge bu özgürlüün önemini göz önüne alır. AHM tekrar tekrar u fikri ileri sürmütür: 3 Jochen Abr. Frowein, Freedom of Expression under the European Convention of Human Rights, in Monitor/Inf (97) 3, Council of Europe. Ya da, ifade özgürlüü demokratik bir toplumun asli temellerindendir, bu toplumun ilerlemesinin ve her bireyin kendini gerçekletirmesinin temel koullarından birini oluturur. 4 hukukun üstünlüü ilkesine göre yönetilen bir Devlette basın ayrıcalıklı bir role sahiptir. 5 Eer demokratik bir siyasi süreç ve her bireyin gelimesi isteniyorsa, ifade 4 Lingens-Avusturya, 1986; ener-türkiye, 2000; Thoma-Lüksemburg, 2001; Maronek-Slovakya, 2001; Dichand ve dierleri-avusturya, 2002 vb. 5 Castells-spanya, 1992; Prager ve Oberschlick- Avusturya,

9 özgürlüünün korunması hayati önem taır. Bir ilkesel yaklaım olarak, 10. Madde, içerii ne olursa olsun, herhangi bir birey, grup ya da medya türü tarafından yayılan her tür düünceyi koruma altına alır. Komisyon un içerie yönelik olarak uyguladıı tek kısıtlama, ırkçılık ve Nazi ideolojisinin savunulmasına ve dümanlık ve ırksal ayırımcılıa tevike yönelik fikirlerin yayılmasıyla ilgili olmutur. Komisyon AHS in 17. maddesine yaslanarak, ifade özgürlüünün, AHS tarafından tanınan hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılması ile sonuçlanacak tarzda kullanılamayacaını ifade etmitir. 6 Bu tür kararlar, hogörü paradoksu 6 Kuhnen-Almanya, Komisyon Raporu, 12 Mayıs 1988; D.I.-Almanya, Komisyon Raporu, 26 Haziran teorisini uygulamaktadır: mutlak bir hogörü, hogörüsüzlüü güçlendirecek fikirlere hogörü ile yaklaılması halinde, bunların hogörüyü ortadan kaldırmasıyla sonuçlanabilir. Devletler, herhangi bir ifade türüne müdahale ettiklerinde bunu gerekçelendirmekle yükümlüdürler. Özgül bir ifade tarzının ne ölçüde korunması gerektiine karar vermek için, AHM ifade türünü (siyasi, ticari, sanatsal vb.), ifadenin yayılması için kullanılan aracı (kiisel, yazılı medya, televizyon vb.) ve hitap edilen topluluu (yetikinler, çocuklar, bütün toplum, belirli bir grup) göz önüne alır. fadenin doruluu bile, bu kriterlere balı olarak deiik bir anlama sahip olabilir. 9

10 Karar verme sürecinde, AHM, Amerika Birleik Devletleri de dahil olmak üzere, ifade özgürlüüne güçlü bir korumanın salanmı olduu ulusal anayasal uygulamalara özel bir dikkatle eilmitir. Ne var ki, hukuki balayıcılıı olsa dahi, ulusal kararların, AHM gibi, bir uluslararası sözlemeyi uygulayan ve yorumlayan uluslararası bir organ açısından yararlılıı sınırlıdır. Bazı durumlarda Komisyon ya da AHM, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözlemesi ne veya ifade özgürlüünü koruyan baka uluslararası belgelere gönderme yapmıtır. 10. Madde, iki fıkra temelinde oluturulmutur. lk fıkra korunacak özgürlükleri tanımlar. kincisi ise, bir devletin, ifade özgürlüünün kullanılmasına müdahalesinin meru olacaı durumları sayar. fade özgürlüünün korunması birinci fıkra 10. Madde, 1. fıkra Herkes görülerini açıklama ve anlatım özgürlüüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve sinema iletmelerini bir izin rejimine balı tutmalarına engel deildir. 10

11 1. 1. fıkra, ifade özgürlüünün üç unsurunu teminat altına alır: Kanaat sahibi olma özgürlüü; Bilgi ve kanaatlere ulama özgürlüü; Bilgi ve kanaat açıklama özgürlüü. Bu özgürlükler serbestçe, kamu otoritelerinin müdahalesi olmaksızın 7 ve ulusal sınırlardan baımsız olarak kullanılabilmelidir. Kanaat sahibi olma özgürlüü 2. Kanaat sahibi olma özgürlüü, 10. Madde de teminat altına alınan öteki özgürlüklerin bir ön kouludur ve 2. fıkrada sayılan kısıtlamalardan muaf olmak 7 2. fıkranın gerekleri dıında. anlamında neredeyse mutlak bir anlamda koruma altındadır. Bakanlar Komitesi nin belirttii gibi, bu hakka getirilecek herhangi bir kısıtlama demokratik bir toplumun doası ile tutarsız olacaktır. 8 Devletler vatandalarını endoktrinasyona maruz tutmamalı ve belirli fikirlere sahip bireyleri ötekilere karı kayırmamalıdır. Ayrıca, Devletin tek yanlı bilgi yayması, kanaat sahibi olma özgürlüü önünde ciddi ve kabul edilemez bir engel oluturabilir. 3. Kanaat sahibi olma özgürlüü çerçevesinde bireyler, aynı zamanda, daha önce kamuya yapmı oldukları açıklamalara dayanılarak belirli fikirlerin 8 Bakanlar Komitesi Raporu, in Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Van Dijk ve Van Hoof, Kluwer, 1990, s

12 kendilerine atfedildii durumlarda muhtemel olumsuz sonuçlara karı da koruma altındadır. Kanaat sahibi olma özgürlüü, kanaatlerini açıklamaya zorlanmama negatif özgürlüünü de içerir. 9 Bilgi ve kanaat açıklama özgürlüü 4. Bilgi ve kanaatlerin açıklanması özgürlüü bir ülkenin siyasi hayatı ve demokratik yapılanması açısından çok büyük önem taır. Bu özgürlüün yokluunda, anlamlı serbest seçimlerin düzenlenmesi mümkün deildir. Ayrıca, bilgi ve kanaat açıklama özgürlüünün tam olarak kullanımı, özgür ve demokratik bir devlet sisteminin temel göstergesi olan hükümetin serbestçe eletirilmesini de mümkün kılar. AHM in 1976 yılı gibi çok erken bir tarihte belirttii gibi, denetim ilevleri AHM e, demokratik bir toplum u ayırt eden özelliklere çok büyük dikkat sarf etme yükümlülüünü vermektedir. fade özgürlüü, bu tür bir toplumun asli temellerinden, bu toplumun ilerlemesinin ve her bireyin gelimesinin temel koullarından birini oluturur. 10 Hükümeti eletirme özgürlüü 1986 yılında AHM tarafından belirtik bir biçimde onaylanmıtır: basının görevi kamu yararını ilgilendiren baka alanlarda olduu gibi, siyasi konularda da bilgi ve fikirleri açıklamaktır. Sadece basının bu 9 Vogt-Almanya, Handyside-Birleik Krallık,

13 tür bilgi ve fikirleri açıklama görevi yoktur: halkın da bunlara ulama hakkı vardır. 11 Açıktır ki, bilgi ve fikirleri açıklama özgürlüü, bilgi ve fikirlere ulama özgürlüü ile birbirini bütünler. Bu, basılı medyanın yanı sıra radyo televizyon türü medya için de geçerlidir. Bunlar açısından bakıldıında AHM, yayıncı ile izleyenin, kendi iradelerine balı olarak birbirleriyle dorudan temas içine girebilecekleri gerekçesiyle, devletlerin bunların arasına giremeyeceini belirtmitir Lingens-Avusturya, 1986, ener-türkiye, 2000; Thoma-Lüksemburg, 2001; Dichand ve dierleri- Avusturya, 2002 vb.. 12 Groppera Radio-sviçre, 1990 ve Casado Coca- spanya, Ekonomik konularda bilgi ve fikir açıklama özgürlüü (bu ticari ifade olarak anılmaktadır) de 10. Madde çerçevesinde teminat altına alınmıtır. Ancak, AHM ekonomik konularda ülkenin yetkili mercilerinin daha geni bir takdir payına sahip olduklarına karar vermitir Sanatsal yaratıcılık ve performans ile sanat yapıtlarının daıtımı AHM tarafından fikir ve kanaat alıveriine temel bir katkı, demokratik bir toplumun yaamsal bir unsuru olarak görülmektedir. Sanatsal özgürlüün ve sanat yapıtlarının serbest dolaımının yalnızca demokratik olmayan toplumlarda kısıtlandıını belirten Komisyon u fikri ileri sürmütür: 13 Markt intern-almanya,

14 Sanatçı, yaratıcı eseri aracılııyla dünya üzerine kiisel vizyonunu dile getirmekle kalmaz; aynı zamanda, içinde yaadıı toplumu nasıl gördüünü de ortaya koyar. Bu nedenle, sanat kamuoyunu biçimlendirmekle kalmaz; aynı zamanda kamuoyunun bir ifadesi olur ve halkın günün temel sorunlarıyla yüzlemesini salayabilir. 14 Olgular ve kanaatler arasındaki ayırım 7. Söz konusu özgürlük hem bilginin, hem de fikirlerin açıklanması ile ilgili olduundan, AHM tarafından yapılan ayırım bu erken aamadan itibaren önem kazanır. Bilgi (olgular) ile kanaatler (deer yargıları) arasında açık bir ayırıma giden AHM öyle demitir: 14 Otto-Preminger Institut, olguların varlıı kanıtlanabilir; oysa deer yargılarının doruluu kanıta bavurularak ortaya konulamaz. (...) Deer yargıları açısından bunu talep etmek, gerçekletirilemeyecek bir ey istemektir; bu, AHS in 10. Maddesi nin teminat altına aldıı hakkın asli bir bölümü olan fikir özgürlüünün kendisini ihlâl eder. 15 Kanaatler, bir olay ya da durum konusunda bir bakı açısını veya kiisel bir deerlendirmeyi dile getirir; bunların doru ya da yanlı olduklarının kanıtlanması olanaksızdır. Ama kanaatin temelini oluturan olguların doru ya da yanlı olduunu kanıtlamak mümkündür. Benzer biçimde, Dalban davasında da AHM unu ileri sürmütür: 15 Lingens, 1986; Jerusalem-Avusturya, 2001; Dichand ve dierleri-avusturya,

15 Bir gazetecinin, doruluunu kanıtlayamadıı sürece eletirel deer yargılarını ifade etmesinin engellenmesi, kabul edilemez bir eydir. 16 Dolayısıyla, doruluu denetlenebilir olgu veya verilerin yanı sıra, doruluunun kanıtlanması söz konusu olamayacak fikir, eletiri ve spekülasyonların dile getirilmesi de 10. Madde çerçevesinde koruma altına alınmıtır. Ayrıca, bata siyasi alanda ifade edilmi olanlar olmak üzere, deer yargıları demokratik bir toplum açısından yaamsal önemi haiz olan kanaat çoulculuunun bir gerei olarak özel bir korumadan yararlanır. Olgular ve kanaatler arasındaki ayırım ve ikincisi konusunda kanıt talep etmenin yasaklanması, hakaret suçu ile ilgili olarak hâlâ bu tür koulları gerekli kılan iç hukuk sistemleri açısından büyük önem taır. Ayrıca, olgulara ilikin olarak dahi AHM, medyaya yanlılar konusunda nefes alınacak bir alan tanıma adına iyi niyet savunmasını kabul etmitir. Örnein Dalban davasında 17 AHM öyle demitir: yazılarda sunulan olaylar zincirinin bütünüyle yanlı olduuna ve G.S. hakkında bir iftira kampanyası balatmak üzere tasarlandıına dair hiçbir kanıt yoktur. Esas olarak, iyi niyet savunması, gerçei kanıtlama gereinin ( doruluk kanıtı savunması) yerini almıtır. ayet bir gazeteci veya yayın meru bir amaç güdüyorsa, konu halkı ilgilendiren bir 16 Dalban-Romanya, Idem. 15

16 konuysa ve olayları dorulamak için makul bir çaba gösterildiyse, söz konusu olgular yanlı çıksa dahi, basın sorumlu tutulmayacaktır. Ancak, deer yargıları, yeterli bir olgusal zemine yaslanmalıdır. AHM in iaret ettii üzere, bir iddianın bir deer yargısından ibaret olduu durumda dahi, yapılan müdahalenin orantısallıı suçlanan iddia konusunda yeterli bir olgusal temel olup olmadıına balı olabilecektir. Zira kendisini destekleyecek hiçbir olgusal temeli olmayan bir deer yargısı dahi aırıya kaçmı olabilir Bilgi alma özgürlüü bilgi toplama ve mümkün olan bütün kanuni kaynaklardan bilgi aratırma hakkını içerir. Bilgi alma özgürlüü uluslararası televizyon yayınlarını da içerir. 19 Bilgi ve kanaatlere ulama özgürlüü, medya ile ilgilidir; medyanın halka bu tür bilgiyi ve fikirleri aktarmasının olanaklı olmasını gerektirir. Ama AHM bu özgürlüün içinde, halkın özellikle kamu çıkarını ilgilendiren konularda yeterli biçimde bilgilendirilmesi hakkının da olduu kanısındadır. Basın özgürlüü Bilgi ve kanaatlere ulama özgürlüü 18 Jerusalem-Avusturya, 2001; Dichand ve dierleri-avusturya, Autronic-sviçre,

17 9. Her ne kadar 10. Madde basın özgürlüünün açıkça sözünü etmiyorsa da, AHM, bu maddede ele alınan özgürlüklerin kullanılması bakımından basına özel statü tanıyan bir dizi ilke ve kuralı ortaya çıkaran kapsamlı bir içtihat hukuku gelitirmitir. Biz de bu yüzden basın özgürlüünün 10. Madde kapsamında ek bir takım açıklamaları hak ettii kanısındayız. Basın özgürlüünün özel olarak ele alınmasının bir baka gerekçesi ise ulusal uygulamalarda bulunabilir: kamu otoritelerinin ifade özgürlüünü ihlâl ettii durumların madurları baka türden bireylerden çok daha büyük ölçekte gazetecilerdir. 10. Basının siyasi hayatın bekçisi olarak rolünü AHM ilk kez Lingens davasında (1986) vurgulamıtı. Bu davadaki gazeteci, birkaç yazısında, o zamanki Avusturya Federal ansölyesi ni, geçmiinde Nazi faaliyetleri olan birinin yönettii bir parti ile koalisyon kuracaını açıklamak türünden spesifik bir politik adımı dolayısıyla eletirmiti. Gazeteci Lingens ansölye nin davranıını ahlâksızca, yüz kızartıcı ve en adi türden oportünizm in kanıtı olarak nitelemiti. ansölye nin açtıı özel hukuk davasında Avusturya mahkemeleri bu ifadelerin hakaret kabilinden olduuna karar vererek gazeteciyi para cezasına çarptırmıtı. Mahkûmiyetin gerekçesinde mahkemeler aynı zamanda gazetecinin iddialarının doruluunu kanıtlayamamasını da ileri sürüyordu. Bu son konuyla ilgili olarak, AHM ulusal mahkemelerin yaklaımını yanlı bulacaktı, çünkü kanaatler (deer yargıları) kanıtlanamaz ve kanıtlanmaları 17

18 ilke olarak mümkün deildir. 20 Gazetecinin mahkûmiyetinin gerekçeleri açısından, AHM siyasi tartımada basın özgürlüünün önemini vurguluyordu: Basın söz konusu olduunda bu ilkeler özel bir önem taır. Her ne kadar basın, baka eylerin yanı sıra, kiinin öhretinin korunması bakımından da konulmu sınırları amamakla yükümlü olsa da, kamu çıkarı ile ilgili olan baka alanlarda olduu gibi, siyasi konularda da bilgi ve fikirleri açıklamak basının görevidir. Sadece basının bu tür bilgi ve fikirleri açıklama görevi yoktur: halkın da bunlara ulama hakkı vardır.(...) Bu balamda, AHM in, Viyana stinaf Mahkemesi nin kararında dile getirilen u kanaati kabul etmesi mümkün deildir: basının görevi 20 Bkz. Paragraf 12. bilgi vermektir, bunun yorumu ise esas olarak okuyucuya bırakılmalıdır... AHM aynı kararında, basın özgürlüünün halka siyasi liderlerin fikir ve tavırlarını kefetme ve bu konularda bir fikir oluturma açısından en iyi araçlardan birini sunduunu ve dolayısıyla siyasi tartıma özgürlüünün demokratik bir toplum fikrinin tam merkezinde yer aldıını ileri sürmektedir. AHM in basın yoluyla siyasi tartımaya 10. Madde çerçevesinde böylesine güçlü bir koruma salamasının nedeni de budur. 11. Basın özgürlüü kamuyu ilgilendiren baka konuların tartııldıı noktalarda da özel bir statü içinde ele alınır. Thorgeirson davasında, davacı Thorgeirson zlanda da polis gaddarlıının yaygın olduu yolunda iddialarda bulunmu, polisleri üniformalı 18

19 canavarlar olarak nitelemi, polislerin ve bar fedailerinin zalim bir doallıkla örendii ve kullandıı kurt kapanı uygulaması sonucunda zihinsel yaı yeni domu bir bebeinkine kadar geri giden kiiler den söz etmi ve polisin davranıı için kabadayılık etmek, sahtekârlık, kanun dıı tutumlar, bo inançlar, cüretkârlık ve beceriksizlik gibi kelimeler kullanmıtı. ç hukuk düzeyinde Thorgeirson, hakkında açılan davada polis gücünün adı belirtilmemi mensuplarına hakaret etmekten para cezasına çarptırılmıtı. AHM davacının kendi ülkesinde polis gaddarlıı sorununu gündeme getirdiini saptıyor ve u sonuca ulaıyordu:...kamu yararını ilgilendiren konularda bilgi ve fikirleri açıklamak basının görevidir. AHM ayrıca unu da belirtiyordu: AHM in içtihat hukukunda... siyasi tartıma ile kamuyu ilgilendiren baka konular arasında bir ayırım yapmak için herhangi bir temel bulunmamaktadır. Nihayet, AHM mahkûmiyet kararını kamuyu ilgilendiren konularda açık tartımayı engelleyecek nitelikte bulduunu açıklıyordu. Öte yandan, Maronek davasında AHM, eskiden devlete ait olan apartman dairelerinin kamu mülkiyetinden çıkarılması gündemde iken Slovakya nın konut politikasını kamu yararına ilikin bir konu olarak görüyor ve davacının ifade özgürlüünü daha güçlü bir koruma altına 19

20 alıyordu. 21 Bu konuya ilikin baka örnekler Türkiye aleyhinde sonuçlanan birçok davada bulunabilir: ülkenin güney dousundaki çatıma ve bununla ilgili bütün konular, hatta bölücü propaganda ve federal bir sistem konusunda yapılan tartımalar, ister yazılı ister sözlü olarak ifade edilsin, kamuyu ilgilendiren konular olarak nitelendirilmitir. 22 Hiç kukusuz, AHM, siyasi konular dıında kamu yararıyla ilgili konuların halkın önünde açıkça tartıılmasına ilikin olarak basın özgürlüüne güçlü bir koruma salamaktadır. 12. Basın özgürlüü balamında bir baka önemli konu, gazetecilerin 21 Maronek-Slovakya, Sürek ve Özdemir-Türkiye, 1999; ener-türkiye, 2000; Özgür Gündem-Türkiye, kanıtlayamayacaı söylenti ve iddiaların yayınlanmasıdır. Yukarıda belirtildii gibi, 23 AHM deer yargılarının hiçbir biçimde kanıtlanma kouluna tâbi tutulmaması gerektiini açıklamıtır. Thorgeirson davasında, 24 polise yöneltilen suçlamalar deiik kaynaklardan derlenmiti: yazı, esas olarak, halktan kaynaklanan söylentilerden söz ediyordu. Davalı devlet, davacı iddiaların doruluunu kanıtlayamadıına göre yazıların nesnel ve olgusal bir temeli olmadıını ileri sürerken, AHM bu doruluk koulunu makul olmayan, hatta olanaksız bir talep olarak deerlendiriyor ve basının sadece bütünüyle kanıtlanmı olguları yayınlama zorunluluu ile karı karıya bırakılması halinde hemen hemen hiçbir ey yayınlayamayacaını 23 Bkz. Paragraf 7 ve Bkz. Paragraf

21 belirtiyordu. Açıktır ki, AHM in bu düünceleri halkı ilgilendiren konularda kamusal tartıma balamında ele alınmalıdır. 13. AHM, baka insanlar tarafından ileri sürülen iddiaların medya tarafından yayılması konusunu ele almıtır. Jersild ve Thoma davalarında AHM öyle demitir: bir gazetecinin, bir bakasının ileri sürdüü bir iddianın yayılmasına yardım ettii için cezalandırılması...basının kamu yararına ilikin konuların tartıılmasına katkısını ciddi biçimde engeller; özel olarak güçlü nedenler olmadıı sürece, bu tür bir cezalandırma düünülmemelidir Jersild-Danimarka, 1994; Thoma-Lüksemburg, Ayrıca, hükümetin davacı gazetecinin alıntı olarak aktardıı iddia ile arasına mesafe koymamasından müteki olduu Thoma davasında, AHM unu belirtiyordu: Gazetecilerin, bakalarına karı hakaret veya provokasyon gibi görülebilecek ya da bakalarının öhretlerine halel getirebilecek bir alıntıyı yaparken söylenenle aralarına sistematik ve formel biçimde mesafe koyması gerektii yolunda genel bir talep, basının güncel olay, fikir ve kanaatler konusunda bilgi vermeye ilikin rolü ile badatırılamaz. 14. Gazetecilerin kaynakları da 10. Madde çerçevesinde koruma altındadır. AHM, gazetecilerin kaynaklarının korunmasının basın özgürlüünün temel koullarından 21

22 biri olduunu açıklamıtır. Goodwin davasında 26 AHM öyle demektedir: bu tür koruma olmadıı takdirde kaynaklar kamuyu ilgilendiren konularda halka bilgi salama konusunda basına yardım etmekten cayabilirler. Bunun sonucunda, basının kamunun gözü kulaı olma konusundaki yaamsal rolü darbe yiyebilir, basının doru ve güvenilir bilgi verme kapasitesi olumsuz yönde etkilenebilir. Radyo ve televizyon yayıncılıı özgürlüü fıkranın son cümlesine göre, bilgi ve fikirleri açıklama ve alma hakkı devletlerin radyo, televizyon ve sinema iletmelerini bir izin rejimine balı 26 Goodwin-Birleik Krallık, tutmalarına engel deildir. Bu hükmün AHS üzerinde yapılan hazırlık çalımasının ileri bir aamasında metne dahil edilmesi, frekans sayısının sınırlılıı ve o dönemde çou Avrupa devletinin yayıncılık ve televizyon üzerinde bir tekel hakkına sahip olduu gerçei türünden teknik nedenlerden kaynaklanıyordu. Ne var ki, yayıncılık tekniindeki gelimeler bu nedenlerin ortadan kalkmasına yol açmıtır. Informationsverein Lentia davasında 27 AHM son onyıllar boyunca ortaya çıkan teknik gelimeler [dolayısıyla] bu kısıtlamalar frekans ve kanal sayısına referansla gerekçelendirilemez diyordu. Uydu iletimi ve kablolu televizyon, frekansların sayısının sınırsız hale gelmesini salamıtır. Bu balamda, devletin medya irketlerini ruhsata tâbi 27 Informationsverein Lentia ve Dierleri- Avusturya,

23 tutması farklı bir anlam ve amaç kazanıyordu: kamunun ihtiyaçlarına cevap verme amacıyla bilgi özgürlüünün ve çoulculuunun teminat altına alınması AHM, ülkelerin kamu otoritelerinin ruhsat sistemini düzenleme yetkisinin sadece teknik amaçlarla kullanılabileceini, 10. Madde nin ikinci fıkrasındaki koullara aykırı biçimde ifade özgürlüüne müdahale edecek tarzda uygulanamayacaını belirtmitir. Groppera davasında 29 AHM öyle diyordu:...ahs in 10/1 maddesinin üçüncü cümlesinin amacı, devletlerin kendi topraklarında yayıncılıın düzenleniini 28 Observer ve Guardian-Birleik Krallık, 1995; Lentia ve Dierleri-Avusturya, Groppera Radio AG-sviçre, bir ruhsat sistemi ile, özellikle teknik yönleri açısından, kontrol altında tutmalarına olanak tanındıını açıkça ortaya koymaktır. Ancak bu cümle, ruhsat sistemine ilikin önlemlerin bunun dıında Madde 10/2 nin koullarına tâbi olmaması anlamına gelmez; çünkü böyle bir yaklaım bir bütün olarak alındıında 10. maddenin amaç ve hedefine aykırı bir sonucun ortaya çıkmasına yol açardı. Autronic AG davasında 30 AHM, yayınlanan bilgilere ulamak için kullanılan uydu antenleri gibi gereçlerin birinci fıkranın son cümlesinde getirilen kısıtlamanın kapsamı içine girmediine karar vermitir. Tele 1 Privatfernsehgesellschaft MBH davasında, AHM Avusturya nın, Avusturya Yayın 30 Autronic AG-sviçre,

24 Kurumu dıında her kanala televizyon verici istasyonu kurma ve iletme konusunda ruhsat verme bakımından herhangi bir hukuki zeminin yokluu dolayısıyla 10. maddeyi ihlâl ettii sonucuna ulamıtır AHM, görsel iitsel medya alanında kamu tekelini 10. Madde ye aykırı bulmaktadır. Bunun ana nedeni, kamu tekelinin bilgi kaynakları bakımından çoulculuk salayamayacaıdır. Bu tür bir tekel demokratik bir toplumda gerekli deildir; ancak acil toplumsal ihtiyaçlar temelinde haklı gösterilebilir. Oysa çada toplumlarda, yayıncılık yöntemlerinin çoalması ve sınır aırı televizyonculuktaki gelimeler, tekellerin varlıını haklı göstermeyi olanaksız hale getirmitir. 31 Tele 1 Privatfernsehgesellschaft-Avusturya, Aksine, halkın taleplerinin çeitlilii, tek bir yayıncılık irketince karılanamaz Görsel iitsel medyada ticari reklâmcılık da 10. Madde nin koruması altındadır. Ancak bu alanda, reklâmların kontrol altında tutulması açısından ülkelerin kamu otoritelerine geni bir takdir payı tanınmaktadır. 33 lke olarak, reklâmların topluma karı sorumluluk taıyan bir tarzda hazırlanması gerekir. Her demokrasinin temelini oluturan ahlâki deerlere özellikle dikkat etmek gerekir. Çocuklara yönelik her tür reklâm, onların çıkarlarına zarar verecek bilgi içermekten kaçınmalı ve çocukların fiziksel, zihni ve ahlâki gelimesine saygı göstermelidir. 32 Informationsverein Lentia-Avusturya, Markt intern-almanya,

25 1. fıkra çerçevesinde korunan nedir? AHM in özgül konulardaki içtihadı Madde nin koruduu ifade yazılı ya da sözel kelimelerle sınırlı deildir; bir fikir ifade etmeyi ya da bir bilgi sunmayı amaçlayan resimleri, 34 görüntüleri 35 ya da eylemleri kapsar. Bazı durumlarda, giyim bile 10. Madde nin kapsamına girebilir Üstelik, 10. Madde bilgi veya fikrin sadece içeriini korumakla kalmaz, bunların ifade edildikleri biçimi de korur Muller-sviçre, Chorherr-Avusturya, Stevens-Birleik Krallık, Oberschlick-Avusturya, 1991; Thoma- Lüksemburg, 2001; Dichand ve dierleri- Avusturya, 2002; Nikula-Finlandiya, Bundan dolayı basılı belgeler, 38 radyo yayınları, 39 tablolar, 40 filmler 41 ve elektronik bilgi sistemleri de bu maddenin koruması altındadır. Bunun anlamı, bilgi ve fikirlerin üretim ve iletimi, aktarılması ve daıtımı için kullanılan araçların da 10. Madde nin kapsamına girdiidir. AHM, bu tür araçların birçok alanda hızla gelitiinin farkında olmak zorundadır. 21. fade özgürlüü, negatif nitelikteki susma özgürlüünü içerir. Komisyon, K- Avusturya davasında, bu hakka referansla, bir ceza davasında davacının kendi aleyhine tanıklıktan çekilme hakkını korumutur. 38 Handyside-Birleik Krallık, Groppera Radio AG-sviçre, Muller-sviçre, Otto-Preminger Institut-Avusturya,

26 Madde nin tipik bir özellii, bakalarının çıkarlarına zarar verme tehlikesini taıyan ya da fiilen zarar veren ifadeyi koruma altına almasıdır. Genellikle, çounluk veya büyük gruplar tarafından paylaılan fikirler Devletlerin müdahalesi riski ile karı karıya deildir. te bundan dolayıdır ki, 10. Madde nin saladıı koruma, küçük gruplar veya tek bir kii tarafından dile getirilen bilgi ve kanaatleri de, bunlar çounlua sarsıcı gelecek türden bile olsa, kapsar. Bireylerin bakı açılarına hogörü, demokratik siyasi sistemin önemli bir bileenidir. Çounluun istibdadını kınayan John Stuart Mill öyle yazar: eer tek bir kii insanlıın geri kalanından farklı bir kanaate sahipse, nasıl o kiinin gücü olsa insanlıı susturma hakkı yoksa, insanlıın da o kiiyi susturmaya hakkı yoktur. 42 Bu bakımdan, AHM 10. Madde nin kapsamına giren bilgi ve fikirleri öyle tanımlamıtır: [sadece] olumlu karılanan ya da kimseye saldırgan gelmeyen ya da insanların kayıtsız kalabildii bilgi ve fikirler deil, saldırgan gelen, sarsıcı nitelik taıyan ya da rahatsız eden fikirler de; demokratik toplumun vazgeçilmez özellikleri olan çoulculuun, hogörünün ve açık fikirliliin gerekleri bunlardır On Liberty (1859), Penguin Classics, 1985, s Handyside-Birleik Krallık, 1976; Sunday Times- Birleik Krallık, 1979; Lingens-Avusturya, 1986; Oberschlick-Avusturya, 199; Thorgeirson-zlanda, 1992; Jersild- Danimarka, 1994; Goodwin-Birleik Krallık, 1996; De Haes ve Gijels-Belçika, 1997; 26

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı

Özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı Özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 8. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Ursula Kilkelly nsan hakları el kitapları, No. 1 Bu yayında belirtilen

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi: Hâkimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği Ve Rolü Hakkında Üye Devletlere Yönelik R (94) 12 Sayılı Tavsiye Kararı (Bakanlar Komitesince, Bakan

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 7) (Başvuru No. 10752/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES KNC BÖLÜM KYPRANOU-KIBRIS DAVASI (bavuru No. 73797/01) KARAR STRASBOURG 27 Ocak 2004 Bu karar Sözlemenin 44. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen koullar çerçevesinde kesinleecektir.

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 5) (Başvuru No. 4327/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER Ek 7 Etik lkeler TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER GR Etik lkeler; Türkiye Halk Bankası A.. çalıanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalıma düzenine ilikin düzenlemeleri

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU Avrupa Konseyi Strazburg, 31 Mayıs 2005 Konferans Web Sayfası: http ://www. coe. int/prosecutors Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

!  ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 6) (Başvuru No. 4375/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Bu rapor 17 Şubat 2016 tarihinde çoğu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nda (RTÜK) görev yapmış olan veya medya ve iletişim alanında uzmanlığı

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

SİYASİ PARTİ REKLAM VE İLANLARINA İLİŞKİN İLKELER VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GEREKÇE

SİYASİ PARTİ REKLAM VE İLANLARINA İLİŞKİN İLKELER VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GEREKÇE SİYASİ PARTİ REKLAM VE İLANLARINA İLİŞKİN İLKELER VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GEREKÇE Bu Yönetmelik ile, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 2820 Sayılı

Detaylı

Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı

Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin 5. Maddesinin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları kitapçıkları, No. 5 nsan hakları kitapçıkları serisinden daha önce

Detaylı

Sivil Toplum Endeks Projesi Gösterge Puanlama Tablosu Aralık 2005

Sivil Toplum Endeks Projesi Gösterge Puanlama Tablosu Aralık 2005 Sivil Toplum Endeks Projesi Gösterge Puanlama Tablosu Aralık 2005 STEP Gösterge Puanlama Tablosu Önsöz STEP Gösterge Puanlama Tablosu, CIVICUS tatarfından Sivil Toplum Endeks Projesi (STEP) kapsamında

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU

IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU CRI(97)36 Version turque Turkish version IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU 2 NO.LU ECRI GENEL POLITIKA TAVSIYE KARARI : ULUSAL DÜZEYDE IRKÇILIK, YABANCI DÜŞMANLIĞI, ANTISEMITIZM VE HOŞGÖRÜSÜZLÜKE

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler Mülkiyet Hakları *Mülkiyet davalarına ilişkin yargılamalar özel haklar ve yükümlülükler açısından belirleyici olması nedeniyle m.6/1 kapsamındadır.

Detaylı

ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI. (Bavuru No. 44787/98)

ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI. (Bavuru No. 44787/98) ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI (Bavuru No. 44787/98) KARAR STRAZBURG 25 Eylül 2001 P.G. ve J.H. Birleik Krallık Davası, 2 Aaıdaki isimlerden oluan Avrupa nsan Hakları Mahkemesi (Üçüncü

Detaylı

kurallarına aykırı olup olmadığı yanında, öncelikle bu yönlerdenirdelenmelidir.

kurallarına aykırı olup olmadığı yanında, öncelikle bu yönlerdenirdelenmelidir. odaların tahsisinin iptali ve basın mensuplarının Emniyet binalarına girişininyasaklanması hususu üst hukuk kurallarına aykırı olup olmadığı yanında, öncelikle bu yönlerdenirdelenmelidir. Anayasa'nın "Haberleşme

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

nsan Hakları ve Terörle Mücadele Hakkında lkeler

nsan Hakları ve Terörle Mücadele Hakkında lkeler nsan Hakları ve Terörle Mücadele Hakkında lkeler 2 nsan hakları ve terörle mücadele hakkında ilkeler Bakanlar Komitesinin 11 Temmuz 2002 tarihli 804. Bakan Vekilleri toplantısında kabul edilmitir Directorate

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 19.03.2013 Sayısı : 1 C 12.12 Türk işçileri, diğer işçilere oranla ikamet belgeleri için belirgin oranda daha yüksek bir harç ödemek zorunda

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ NE. DAVACI : : DIGITAL Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. KONU :

NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ NE. DAVACI : : DIGITAL Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. KONU : NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ NE DAVACI : DAVALI : DIGITAL Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. KONU : AÇIKLAMALAR : 1. Davalı şirket, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Elkitabı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Elkitabı Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Elkitabı Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Elkitabı Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 28 Haziran 2013 Nr. Ref.: RK431/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI122/12 Başvurucu Edison Rinxhi Belediye Adi Suçlar Mahkemesi nin Nr. reg. 46854/2012 sayı ve 19 Ekim 2012 tarihli kararı

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)]

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER A Genel Kurul Dağıtım GENEL A/RES/53/144 8 Mart 1999 Elli üçüncü oturum Gündem maddesi 110 (b) GENEL KURUL KARARI [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] 53/144. Evrensel Olarak

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Liberalizm ve demokrasi birbirleriyle uyuşabilmelerine rağmen aynı şey değildirler. Liberalizm devlet gücünün kapsamı, demokrasi ise bu

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01) COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:75834/01) KARAR STRAZBURG 20 Mayıs

Detaylı

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ...VII İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX BİRİNCİ BASKIYA

Detaylı