Neden +1T? Gazete Tasar m Günleri 8 ya nda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Neden +1T? Gazete Tasar m Günleri 8 ya nda"

Transkript

1

2

3 Neden +1T? Günümüz dünyas nda ileti im imkâ nlar n n geli mesi ve çe itlenmesiyle birlikte dünya küçülüyor, mesafeler azal yor adeta. Buna paralel olarak yeni dönemin okur kitlesi de yeniden tan mlan yor. Görsel ihtiyaçlar artm bir nesille kar kar yay z. Bu ortamda ayakta durabilmenin en önemli kurallar ndan biri de i ime uyum sa layabilmek olacak. Gazetecilik mesle i de bu de i imden nasibini al yor hiç üphesiz. Gelecekte okurun beklentisini kar layacak tasar m ortaya koyabilmek gazetelerin ya- am n sürdürmesinde anahtar rol oynayacak. Gelinen noktada haberin klasik formülü art k güncelli ini yitirdi. Bugünün gazetecili inde 5N 1K da yer alan sorular n cevaplanmas bir haberi sonuçland rm yor. Tasar m n da bu formüle eklenmesi bir gereklilik. Daha görsel ihtiyaçlarla yeti en gelece in gazete okurunun beklentileri de bu yönde. Gazete Tasar m Günleri 8 ya nda Seminerin temel amac gelecekte daha do ru ve daha estetik gazetelerin tasarlanmas. Sektörde ya anan de i imin daha iyi sonuçlar do urmas için bu e itimler çok önemli. Zira yeti mi eleman say s de i imin h z yla do ru orant l de il. Bu aç n kapanmas nda e itim kurumlar n n yan s ra bas n kurulu lar na da büyük görevler dü- üyor. Bu bo lu u de erlendiren Zaman Gazetesi Tasar m ve Yay n ekibi, çözüm olarak +1T Gazete Tasar m Günleri ni organize etti. Seminer 8 y ld r sektörün ileri gelenleriyle gelece in gazete tasar mc s adaylar n bir araya getiriyor. Bir haftal k programda haber ve tasar m ili kisi masaya yat r l yor. Ustalar haberi olu turan yaz, foto raf, grafik, renk gibi tasar m unsurlar n hem tek tek hem de bütüncül bir bak aç s yla ele al yor ve ö rencilere aktar yor. nsanlar görsel bir bombard man n etkisi alt nda. Bu ortamda fark ortaya koyup ba ar y belirleyecek unsurlardan biri de tasar m olacak hiç üphesiz.

4 KAR ILAMA VE KAYIT SEL M M RO LU FEVZ YAZICI - S NAN TA GET REN HAZ RAN SALI YEMEK MOLASI Seminer Program EKREM DUMANLI AÇILI KONU MASI FEVZ YAZICI GAZETE TASARIMI FEVZ YAZICI GAZETE TASARIMI ROGER BLACK BASILI GAZETE ROGER BLACK D J TAL GAZETE SEL M M RO LU YAYIN MUTFA I B NA GEZ S HAZ RAN ÇAR AMBA HAZ RAN PER EMBE HAZ RAN CUMA TASARIM STANDARTLARI MARK PORTER D J TAL GAZETE TASARIMI MARK PORTER THE GUARDIAN ipad UYGULAMASI CÜNEYT ÖZDEM R TABLET YAYINCILI I EKREM DUMANLI YAYIN YÖNETMEN GÖZÜYLE BARI ÖZCAN GELECE N YAYIN TEKNOLOJ S BARI ÖZCAN TASARIM YAZILIMLARI GAZETE TASARIM UYGULAMASI ANITA KUNZ LLÜSTRASYON ANITA KUNZ LLÜSTRASYON AL GÜREV N DERG TASARIMINDA FARK YARATMAK BELGESEL ART COPY BELGESEL ART COPY NED M HAZAR MARKA VE TASARIM PORTFOLYO DE ERLEND RME FEVZ YAZICI RENK JOHN GRIMWADE NFOGRAF K JOHN GRIMWADE NTERAKT F GRAF K JOHN GRIMWADE NFOGRAF K ATÖLYES JOHN GRIMWADE NFOGRAF K ATÖLYES SAVA ÇEV K T POGRAF PORTFOLYO DE ERLEND RME B1 FUAYE ST KBAL KONFERANS SALONU

5 HAZ RAN CUMARTES HAZ RAN PAZAR HAZ RAN PAZARTES HAZ RAN SALI ATÖLYE 1 PROF. AY EGÜL ZER B1 ÖMER BAHAR (SABAH GAZETES ) TASARIM ANAL Z DEN Z ERGÜREL - YAS N KESEN SOSYAL MEDYA ATÖLYE 1 B1 BÜLENT ERKMEN SON LER SELAHATT N SEV HABER FOTO RAFI ATÖLYE 1 B1 BÜLENT ERKMEN PORTFOLYO SAHNEDE GAEL TURINE FOTO RAF PROJES TASARLAMAK ATÖLYE B1 ATÖLYE 2 B1 FAT H ALTAYLI YAYIN YÖNETMEN GÖZÜYLE JOACHIM LADEFOGED BELGESEL FOTO RAF ATÖLYE 2 B1 SAL H MEMECAN SÖYLE MEHMET YAMAN, KÜR AT BAYHAN MEHMET AL POYRAZ ZAMAN IN GÖZÜYLE ATÖLYE B1 REHA ERDO AN (HÜRR YET GAZETES ) TASARIM ANAL Z ATÖLYE FOTO RAF OKUMAK ATÖLYE 3 B1 SERTAÇ BALA (RAD KAL GAZETES ) TASARIM ANAL Z ATÖLYE 3 B BO AZ GEZ S HAREKET NOKTASI: KABATA SKELES KOKTEYL SERT F KA TÖREN

6

7

8

9 Atölye çal malar Atölye çal malar n Gazete Tasar m Günleri nin en heyecanl maratonu olarak de erlendirebiliriz. Çünkü ö renciler seminer boyunca elde etti i teorik bilgileri atölye çal mas nda ustalar n e li inde prati e dökme imkân buluyor. Bir de ortaya ç kan eserlerin yar ma neticesinde ödüllendirilece i hesaba kat ld nda heyecan ikiye katlan yor. Dereceye giren çal malardan olu an sergi, görsel bir ölen olman n yan s ra bütün seminerin özeti adeta. Etkinlik Seminerin en önemli etkinliklerinden biri olan atölye çal mas cumartesi günü gerçekle iyor. Söz konusu gazete tasar m olunca ö rencilerden de bu yönde tasar mlar bekleniyor. Özellikle gazete tasar m n n temellerini olu turan ve ö rencilerin kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri kapak tasar mlar tercih ediliyor. Kolaj tekni iyle kesip yap t rarak dizayn edilen sayfalarda amaç kat l mc n n kompozisyonu, rengi, foto raf ve tipografiyi elleriyle dokunarak hissetmesi ve çözümlemesi.

10

11 Sergiler Konu tasar m olunca ortam n görsel unsurlarla zenginle tirilmesi bir gereklilik. E itim a amas nda tasar mc adaylar n n do ru kaynaklardan ve nitelikli ürünlerden beslenmesi sonuca do rudan etki edecektir. Bu y l da Zaman foto raf ekibinin en zor artlar gö üsleyerek çekti i foto raflardan olu an bir seçkiyle seminer alan donat lacak. Zaman n gözüyle 2012 konulu sergide, sava foto raflar ndan röportaja geni yelpazede foto raflar yer alacak. Etkinlik Bugüne kadar +1T çerçevesinde illüstrasyon, foto raf, kamera koleksiyonu, grafik ürünler gibi te tasar m n n ilgi alan na giren pek çok sergi ger- gazeçekle tirildi. Bu sergilerin en anlaml s belki de atölye çal mas nda dereceye giren ö renci i lerinin yer ald sergi olsa gerek. Seminer sonunda bir haftal k yo un çal man n semeresini görmek herkes için ayr bir mutluluk.

12 Etkinlik

13 Portfolyo de erlendirme Gazete Tasar m Günleri, e itim vermenin yan s ra ö renci ve profesyonelleri bulu turmay amaçlayan bir platform ayn zamanda. Ö renciler bu kadar önemli gazeteci ve tasar mc y bir arada bulmu ken konu malar dinlemekle yetinmeyip çal malar n da göstermek istiyor. Bu sayede kendi kariyer çizgisini çizip daha iyi tasar mlarla gündeme gelebilmeyi amaçl yor yar n n gazete tasar mc lar. Bu fonksiyonun gerçekle mesi için Gazete Tasar m Günleri, her y l yeni formatlar geli tirmeye çal yor. Bu y l ilk kez portfolyolar sahneye ç kacak. Sahnede olu turulan atölye ortam nda hoca ve ö renciler ayn masa etraf nda bir tasar ma odaklanacak. Ustalar n ele tiri ve yönlendirmelerinden bütün salon ayn anda istifade etmi olacak.

14

15 8 gün süren bir organizasyonun ba ar l olabilmesi için ak c l k önemli bir unsur. Bu nedenle seminerdeki bölümler de i ik formatla da dizayn edildi. Okul s ralar nda klasik ders format na al m kat l mc lar daha rahat bir atmosferde, s kmadan bilgi ve tecrübeyle donatmak en do ru yöntem. Bu nedenle baz bölümler ders, baz lar atölye çal mas format ndayken di erleri de söyle i eklinde tasarland. Söyle i

16 Etkinlik

17 Bo az gezisi 8 günlük seminerin 6. gününde dinlenmek, kat l mc lar n en tabii hakk. Göze ve dama a hitap eden bir gezi sayesinde geri kalan 2 günde de dikkatler ilk günkü canl l yla sürebilecek. Seminerin bu bölümü özellikle stanbul d ndan kat lanlar için çok anlaml. Art k gelenekselle mi Bo az gezisi her y l Kabata skelesi nde ba lay p 3 saat sonra yine ayn yerde sona eriyor. Yol boyunca yemekler yeniyor, sohbetler ediliyor, herkes birbirini daha iyi tan ma f rsat buluyor. ehrin en iyi tasarlanm bölgesinde yal lar seyrederek bir gün geçiriliyor. K sacas amaç tasar m, gezi bahane...

18 Konu mac lar 2013 Ekrem Dumanl 196 te Yozgat ta do du de stanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü nü bitirdi te Zaman Gazetesi Kültür Sanat Servisi nde çal maya ba lad de ABD ye giden Dumanl, Boston da Emerson College ta yüksek lisans n tamamlad de Zaman n genel yay n müdürlü ünü üstlendi. Halen bu görevini sürdüren Dumanl n n, Kronik Gündemlere Pratik Çözümler, 28 ubat Gölgesinde Amerika, Medya, Üç Mesele: ktidar Medya Ergenekon gibi toplam 7 kitab bulunmaktad r. Son Duru ma adl tiyatro eseri sahnelenen Dumanl, WAN (World Association of Newspapers), Türkiye Yazarlar Birli i ve BJK kongre üyesidir. Fevzi Yaz c 1972 y l nda do an Yaz c, 1997 y l nda Mimar Sinan Üniversitesi GSF, Gra- k Bölümü nden mezun oldu. Aksiyon Dergisi nin kurulu unda bulundu ve görsel yönetmenli ini yapt y llar aras nda tasar m faaliyetlerini Amerika Birle ik Devletleri nde sürdürdü. Birçok gra k tasar m çal malar n n (a, logo, kurumsal kimlik vb.) yan nda, Türkiye de yay n yapan ulusal gazetelere tasar m dan manl yapt y l nda Zaman Gazetesi nin yeni tasar m n yapan Yaz c, halen Zaman n görsel yönetmenli ini sürdürüyor. Fevzi Yaz c, ulusal ve uluslararas pek çok ödülün sahibi ve Society for News Design (SND) üyesi. Roger Black 1970 y l ndan beri içerik bazl medya tasar m i inin içinde yer ald. Newsweek, Esquire ve hatta Reader s Digest te tasar mlar yapt. Jann Wenner, Lou Silverstein, Abe Rosenthal ve Rick Smith gibi ki ilerle birlikte çal t y l nda kendi i ini kurdu. MSNBC. com, Discovery.com Home gibi önemli internet sitelerinin ilk versiyonlar n yapt. Houston, Zürih ve Singapur da gazete tasarlad. Selim im iro lu 1972 de stanbul da do du. Ortaö renimini stanbul da tamamlad ktan sonra TÜ teknik tasar m bölümüne devam etti (199). Daha sonra AÜ Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü nü bitirdi. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü nde yapt yüksek lisans n Gazete Tasar m n n Haber Sunumuna Etkisi konulu teziyle tamamlad (2000). On be y la ula an meslek hayat na Zaman Gazetesi tasar m koordinatörü olarak devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 200, TSYD 2005, Society for News Design (SND) 200, 2005, 2006, 2009 olmak üzere tasar m alan nda uluslararas ba ar ve mükemmellik ödülleri var. Mark Porter Mark Porter, dünyan n önde gelen editoryal sanat yönetmenlerinden biridir. Londra daki o sinde uluslararas projelere tasar mlar gerçekle tirmektedir. Bunlar aras nda, gazeteler, dergiler, web siteleri ve mobil uygulamalar yer al yor. skoçya da do an Porter, yüksekö renimini Oxford Üniversitesi nde dil üzerine yapt. Yay nc l a geçmeden önce Londra ve New York un önde gelen sanat yönetmenleriyle çal t y l nda kreatif direktör olarak The Guardian Gazetesi nin berliner format na geçi inde tasar m ekibini yönetti. Büyük bir ba ar elde eden gazetenin yeni tasar m ça da gazete tasar m nda bir kilometre ta olarak kabul edildi. Cüneyt Özdemir 1970 y l nda Ankara da do du y l nda Ankara Üniversitesi leti- im Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü ne girdi de haber program 32. Gün ekibine dahil oldu te Londra ya giderek multimedya üzerinde çal malarda bulundu y l nda ATV Ana Haber kadrosuna geçti de Taliban n ele geçirdi i Afganistan n ba kenti Kabil e ilk giren gazeteciler aras nda yer ald da CNN TÜRK ün kurulu unda yer ald te ABD nin Irak i galini embedded gazeteci olarak izledi. Birçok ödülün sahibi ve alan nda çok say da kitab bulunan Cüneyt Özdemir, evli ve stanbul da ya yor. 18 HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: 13.00

19 Bar Özcan Adobe de Akdeniz ülkeleri ve Türkiye den sorumlu medya ve yay nc l k uzman olarak görev yapan Bar Özcan, 1990 l y llarda gazetecilik ve radyoculukla ad m att medya dünyas ndaki kariyerini 2000 li y llarda çal maya ba lad interaktif ajansla internet dünyas na ta d. Y llarca kulland Adobe programlar nda kazand tecrübeyi imdi de Adobe- Gunlugu.com adl blogunda okuyucular yla payla yor. Ayr ca yurtiçi ve yurtd nda bu programlarla ilgili seminerler ve e itimler veriyor. Anita Kunz Dünyan n önde gelen illüstratörlerinden Anita Kunz, çal malar n belli dönemlerde Londra ve New York ta sürdürdü. Ünlü sanatç n n eserleri TIME, Newsweek, Rolling Stone, Vanity Fair, New Yorker, GQ, New York Times gibi gazete ve dergilerde yay nlanmaktad r. Kendisi, Simithsonian, Corcoran, Syracuse Üniversitesi gibi kurumlarda e itim vermekte ve workshoplar düzenlemektedir. Eserleri Norman Rockwell Müzesi, Teatrio Kültür Derne i ( talya) dahil olmak üzere dünyan n pek çok galerisinde sergilenmektedir. Anita Kunz, 2007 de TED Konferans nda New Yorker Kapaklar konulu bir sunum yapt. Ali Gürevin 1965 y l nda istanbul da do du. Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü nden mezun oldu y l nda ortakla ZEB- RA Design Factory yi kurdu. 17 y lda pek çok farkl sektörden ulusal ve uluslararas birçok mü teriye hizmet verdi, birçok ödül kazand y l n n May s nda t.ag ad ndaki marka ajans n hayata geçirdi y l nda, ZEBRA design factory nin kreatif direktörlü ünü ve yöneticili ini üstlendi. u anda t.ag ve ZEBRA, farkl markalar n, farkl ihtiyaçlar için hizmet veriyor. Bu markalar aras nda JTI Group, Mars Entertainment Group, Forum AVM, The Marmara Otelleri, nci Akü, Next Level, Kitchenette, Ulus Savoy, Do u Yay n Grubu ve Birim Mobilya bulunuyor. Ayr ca paper t.ag ad nda bir tasar m dergisi yay nl yor. Nedim Hazar 1966 anl urfa do umlu. Y ld z Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi nin ard ndan gazetecili e ba lad. S ras yla muhabirlik, haber redaktörlü ü, editörlük, haber müdürlü ü yapt. Uzun y llar TV ele tirmenli i ve sinema yazarl n n ard ndan 2000 y l nda ABD ye gitti. y l sonra döndü ünde aktif gazetecili e sadece yazar olarak devam etti. Film ve TV sektörünün yan s ra reklam alan nda çal t. Pek çok belgesel ve reklam çal mas na imza att. Halen yazarl k ve lm sektöründe çal malar na devam ediyor. Yay nlanm 10 kitab bulunmaktad r. John Grimwade John Grimwade, Condé Nast Traveler dergisinin gra k direktörüdür. Ayr ca kendi bilgi i lem gra k irketi bulunmaktad r. 30 dan fazla dergi için infogra kler üretmi tir. ABD ye yerle meden önce John Londra da baz gazetelerde 1 y l boyunca çal m t r (The Times ta 6 y l gra k yöneticisi olarak görev alm t r). spanya da Pamplona da profesyoneller için düzenlenen Show don t tell isimli y ll k çal taya ev sahipli i yapmakta ve Manhattan da Görsel Sanatlar Okulu nda infogra k üzerine dersler vermektedir. Sava Çevik 1953 te Antalya Akseki de do du. stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Gra k Bölümü nden yüksek lisans diplomas n ald y l (1976), hocas Prof. Emin Bar n n asistan olarak ayn bölümde ö retim görevine ba lad. Lâtin Yaz s konulu doktora çal mas n 1983 te tamamlad de yard. doçent olarak Yaz Tasar m dal nda ihtisasla t. Hat sanat yla ilgili çal malar na 1973 y l nda; son yüzy l n ünlü hattatlar olan Kemal Batanay dan rik a ve tâlîk, Hâmit Aytaç tan sülüs ve nesih yaz lar n me k ederek ba lam t r. Halen Haliç Üniversitesi nde tasar m dersleri vermektedir. 19 HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: 16.00

20 Konu mac lar 2013 Ay egül zer 1959 y l nda stanbul da do du ALU BIH / Sarajevo Üniversitesi, Güzel Sanatlar Akademisi, Gra- k Tasar m Bölümü nde lisans e itimi ald. Mimar Sinan Üniversitesi nde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlar n tamamlad y l nda kendi tasar m o sini kurdu y l nda profesör oldu ve MSGSÜ - GSF Gra k Tasar m Bölüm Ba kanl na seçildi. Pek çok ulusal ve uluslararas sergiye kat ld. Tasar mlar Kanada, Fransa, Almanya, talya, Japonya gibi ülkelerde sergilendi ve müzelere kabul edildi y l nda ilk birincilik ödülünü kazanan tasar mc n n toplam 10 adet uluslararas ödülü bulunmaktad r. Ömer Bahar Bahar, 1968 de stanbul da do du. Mesle e 1991 y l nda Sabah Dergi Grubu na ba l Aktüel Dergisi nde sayfa tasar mc s olarak ba lad. Daha sonra Aktüel in görsel yönetmeni oldu. Aktüel ile birlikte grup bünyesindeki dergilerin görsel yönetmenli i görevini üstlendi. 200 y l ndan itibaren Sabah Gazetesi eklerinin ard ndan 2006 y l nda Sabah Gazetesi görsel yönetmeni olarak meslek hayat na devam etti. Halen bu görevi yürüten Ömer Bahar, evli ve bir erkek çocuk babas. Bülent Erkmen 197 de do du. stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Gra k Bölümü nü bitirdi (1972). Gra kerler Meslek Kurulu u Yönetim Kurulu üyesi olan Bülent Erkmen, ulusal ve uluslararas birçok onur ve birincilik ödülüne sahiptir. Erkmen, Reklamevi/Young&Rubicam reklam ajans ndan ayr larak 1995 y l nda BEK Tasar m ve Dan manl k irketi ni kurdu. Alliance Graphique Internationale (AGI) üyesi olan Erkmen in, çal malar n n yer ald birçok kitab bulunuyor. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ö retim üyeli ine devam ediyor. Fatih Altayl 1981 y l nda Galatasaray Lisesi ni bitirdi. 198 y l nda stanbul Üniversitesi Bas n Yay n Yüksekokulu nda ö renimini sürdürdü. Çe itli yay nlarda muhabirlik, yay n koordinatörlü ü, yazarl k ve yönetim kurulu üyeli i gibi görevlerde bulundu. Best FM in kurulu unu gerçekle tirdi, 15 y ld r devam eden ve kö esine de ismini veren ekran klasi i Teke Tek i hayata geçirdi. Kanal D Televizyonu ve Sabah Gazetesi nin ard ndan kurulu unda da rol oynad Gazete Habertürk ün genel yay n yönetmenli i görevini sürdürüyor. Belgesel dal nda Sedat Simavi ödülü ve T KAD ile Avrupa Gazeteciler Cemiyeti nin ortakla a verdi i E itime Katk Onur Ödülü nün de aralar nda bulundu u pek çok mesleki ödülün sahibi. Salih Memecan Lisans ve master e itimini ODTÜ mimarl k bölümünde, doktoras n da Fulbright bursu ile gitti i Amerika da Pennsylvania Üniversitesi nde tamamlam t r. Sabah Gazetesi nde karikatürist olarak cal makta olan Memecan, Bizimcity ve Sizinkiler karikatürlerini çizmektedir. Bizimcity çizgi lmleri ise ATV ana haberlerinde yer almaktad r. Karikatürleri yurtd - nda çe itli dergi ve gazetelerde de yay mlanan Salih Memecan n yay mlanm 50 den fazla karikatür kitab vard r. Memecan, ayn zamanda Medya Derne i Yönetim Kurulu Ba kanl n yürütmektedir. Reha Erdo an stanbul Güzel Sanatlar Akademisi Gra- k Bölümü nden mezun oldu. Nokta, Sabah ve 1989 dan bu yana Hürriyet Gazetesi nde görsel dan man olarak çal maktad r. Dr. Mario Garcia, Roger Black, Peggy Stark ve Nigel Olmes ile çal m t r. Poynter Enstitüsü ve St. Petersburg Times Gazetesi nde gözlemcilik yapm t r. Erdo- an, son y llarda endüstriyel ürün tasar m na öncelik vermi ve 100 ün üzerinde patentli tasar m bulunmaktad r. Yeni projeleri aras nda Atatürk Havaliman D Hatlar Prime Class VIP Salonu dekorasyonunun gerçekle tirilmesi, Tarihî Çemberlita Hamam n n yenilenen dekorasyonu ve markala ma projeleri bulunmaktad r. 22 HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: 15.00

21 Sertaç Bala 1975 te stanbul da do- an Bala, 18 y ld r gazete tasar m yap yor. Meslek hayat na 1993 te Alem Dergisi ile girdi. Profesyonel anlamda ilk i tecrübesine ise 199 te Dünya Gazetesi yle ba lad. Daha sonra Cumartesi-Pazar Gazetesi nin görsel yönetmenli ini üstlendi. Ard ndan Turkish Daily News Gazetesi nde görsel yönetmen olarak görev ald y l ndan bu yana Radikal Gazetesi nin görsel yönetmenli ini yap yor de Ça da Gazeteciler Derne i nin En yi Tasar m Ödülü nü, 2011 de Radikal Gazetesi ad na uluslararas tasar m yar mas nda Society for News Design (SND) mükemmellik ödülü ald. Deniz Ergürel Ege Üniversitesi leti im Fakültesi nden 1999 y l nda mezun olan Deniz Ergürel, TV8 de program yönetmen yard mc l ve NTV lifestyle departman nda prodüktörlük yapt y llar aras nda Meksika, Brezilya ve ABD de nans ve ticaret alanlar nda çal t. Medya Derne i nin, 2010 y l ndaki kurulu undan bu yana genel sekreterlik görevini yürüten Deniz Ergürel, iyi derecede ngilizce, spanyolca ve Portekizce konu maktad r. Haber7. com da online kö e yazarl, Zaman Gazetesi CumaErtesi ekinde teknoloji yazarl yapmaktad r. Yasin Kesen 1993 y l nda Bo aziçi Üniversitesi ktisat Bölümü ne girdi. Ard ndan stanbul Kültür Üniversitesi nde letme okudu. Yüksek lisans n ise ileti im tasar m dal nda yapt y llar nda Milliyet Gazetesi Haftasonu Ekleri nde teknoloji yaz lar yazd y llar aras nda Aksiyon Dergisi nde teknoloji ve i dünyas editörü olarak görev ald den itibaren kurdu u Popüler Bili im irketinde internet yay nc l ve sosyal medya üzerine yo unla t da sosyal medya alan nda bir giri ime imza atarak Türkiye nin sosyal medya ar ivini kurdu. Çok say da uluslararas organizasyonun sosyal medya çal mas n koordine etti. Halen Sosyalmedya.in kurucusu olarak sosyal medya alan nda çal malar n sürdürüyor. Selahattin Sevi 1971 y l nda Bursa da do an Selahattin Sevi lk, orta ve lise e itimini bu ehirde tamamlad. 199 y l nda Marmara Üniversitesi leti- im Fakültesi nden mezun oldu. Türkiye, Zaman ve Milliyet gazetelerinde çal t y l ndan bu yana Zaman Gazetesi foto raf editörlü ü görevini sürdürüyor. Gael Turine Gael Turine, Photo Poche koleksiyonunda yer alan ve Bat Afrika da körler için yap lan i birli ini konu alan Blindly isimli çal mas n n yan s ra pek çok monogra eserinin yazar d r. Afganistan a yapt yolculuktan sonra 200 y l nda Being 20 in Kabul isimli eserini yay nlam t r. Çocuk kanseri uzman Eric Sariban ile gerçekle tirdi i uzun soluklu çal malar neticesinde Today is Tomorrow isimli kitab 2009 y l nda Delpire Yay nlar ndan ç kt. Sanatç 2005 y l nda voodoo büyü törenleri üzerine ba lad çal mas n n son foto raflar n 2010 y l n n A ustos ay nda çekti. Voodoo isimli kitab 2011 y l n n Ocak ay nda yay mland. Joachim Ladefoged 1970 y l nda do du y l ndan beri profesyonel foto rafç olarak çal maktad r. Ladefoged VII uluslararas foto ajans üyesidir. Halen The New York Times, National Geographic, mare, The Sunday Times, TIME ve The New Yorker gibi editöryal mü teriler için çal maktad r. Y llar içinde Joachim Ladefoged Visa D Or, World Press Photo, POYi, Eissie ve Agfa gibi kurumlardan çal malar sebebiyle çok say da ödül kazanm t r. Danimarka da y l n foto raf ödülünü ald. Ladefoged Pho District News ün izlenmeye de er 30 foto rafç s ndan biri seçilmi olup World Press Photo da Joop Swart Master Class a da kat lm t r. Çal malar Danish Royal Library (Danimarka Kraliyet Kütüphanesi) koleksiyonunda temsil edilmektedir. 2 HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: 13.00

22 Konu mac lar 2013 Kür at Bayhan 1980 de Malatya da do du. Marmara Üniversitesi leti im Fakültesi Radyo- Televizyon ve Sinema Bölümü nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde sinema bölümünde yüksek lisansa ba lad y l nda profesyonel olarak foto muhabirli ine ad m atan Bayhan, birçok kriz bölgesinde görev yapt. Bu görev yerlerinden baz lar Afganistan, Pakistan, Irak, Lübnan, srail, Sudan ve Libya y l nda Lübnan- srail sava ndaki çal mas Foto Muhabirleri Derne i taraf ndan Y l n Haber Foto raf, Y l n Foto Röportaj ve Y l n Foto raf olarak ödüllendirildi y l ndaki Bekar Odalar adl çal mas ise Y l n Foto Röportaj seçildi. Mehmet Ali Poyraz 1983 y l nda Bal kesir de do du. Selçuk Üniversitesi leti im Fakültesi Gazetecilik Bölümü nü bitirdi (2007). Ayn y l Zaman Gazetesi nde foto muhabirli e ba lad. Üniversite y llar nda ba lad Son Göç projesiyle göçebe Türk geleneklerini sürdüren Yörükleri foto ra ad. Hastal k, göç, siyasi çat malar ve iklim de i ikli- i gibi konular n foto rafl yor. Pakistan da 2010 y l nda ya anan sel felaketini foto ra ad. Somali de kurakl n izlerini aktard. Somali nin içinde bulundu u siyasi istikrars zl, ekonomik sorunlar n ve korsan sorununu geni çapl proje olarak çal maktad r. Maske isimli çal mas yla iddet gören kad nlar n gerçek dünyalar n portrelerle aktar yor. Mehmet Yaman Mehmet Yaman, 1985 U ak do umlu. lk, orta ve lise e itimini bu ehirde tamamlad Gazi Üniversitesi leti im Fakültesi Gazetecilik mezunu y l ndan bu yana Zaman Gazetesi nde foto muhabirli i yapmaktad r. Mali, Filistin, Yemen, Banglade gibi bölgelerde çal t. 25 HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: 15.00

23 Konu malar yla katk da bulunanlar MEHMET KAMI Genel Yay n Müd. Yrd. Zaman ERTU RUL ÖZKÖK Genel Yay n Yönetmeni Hürriyet ERGUN BABAHAN Genel Yay n Yönetmeni Sabah EN S BERBERO LU Genel Yay n Yönetmeni Hürriyet BÜLENT KENE Genel Yay n Yönetmeni Today s Zaman AL ACAR Görsel Yönetmen Milliyet STEVE McCURRY Foto rafç National Geographic Dünden bugüne CO KUN ARAL Fotomuhabiri Haberci FAT H U UR Zaman Gazetesi Haber Müdürü ERIC BOUVET Foto rafç SERDAR ERENER Reklamc REZA Foto rafç National Geographic JEFF GOERTZEN Gra k Dan man Denver Post NICKI KALISH Art Direktör New York Times RUSSEL VIERS Yay nc l k Uzman Adobe SAMUEL BOLLENDORFF Yönetmen DAN ZEDEK Dizayn Direktörü Boston Globe U URCAN ATAO LU Ajans Ba kan Alametifarika EYÜP CAN Genel Yay n Yönetmeni Radikal MURAD SEZER Fotomuhabiri Reuters PAULO PELLEGRIN Foto rafç Magnum ONUR ÇOBAN Foto rafç ABDURRAHMAN ANTAKYALI Foto raf Editörü, AA MARIO GARCIA Garcia Media SA M EK Foto rafç AL AKKU Genel Yay n Editörü Zaman S NAN ÇET N Yönetmen Plato Film

24

25 Modern Zamanlar Özellikle grafik tasar m alan nda belgesel bulmak kolay de il. Bu eksikli i fark eden Zaman Gazetesi Tasar m Ekibi 2009 y l nda gerçekle tirilen dizayn de i ikli ini belgesel haline getirdi. Modern Zamanlar adl belgeselde Zaman Gazetesi nin yeni tasar m n n a amalar, perde arkas nda gerçekle en olaylar, çal mada amaçlanan ve gerçekle enler, röportajlar n e li inde ekrana yans t l yor. Yakla k ay süren bu tasar m serüveninde izleyicilere gazetenin tasar m anlay, tipografisi, renk kullan m, foto raf kullan m detayl bir ekilde aç klan yor. Dizayn n kal c l için tasar m ekibiyle yap lan toplant lar, e itim destekleri de izleyicilere aktar lan konular aras nda. Özellikle biten tasar m n bask dan ç kmas yla birlikte gülümseyen yüzleri görmek izleyicilerin de içini s tan detaylardan. Belgeseller Art Copy Amerikan reklam sektörünün son 50 y l na damgas n vuran reklamc lar, reklam n alt n ça n anlat yor. Üretimtüketim-pazarlama-sat halkas nda, sektörün reklamc l k anlay na farkl bir bak getirmesi ile I Want My MTV, Think Small, Just Do It gibi kampanyalar n hayat m za nas l yön verdi i ekrana yans yor. Milyonlarca ki iyi etkilemeyi ba aran reklamlar n, günlük hayatta tercihlerimize yön veren gizli karar vericiler oldu u gerçe i ile yüzle meye haz r olun. Markala ma sürecinden markalar aras rekabete uzayan reklamc l k, etkileyici bir öykü ile kar n zda.

26 Yay n mutfa Seminerin günlük bir gazete ortam nda yap lmas bulunmaz bir f rsat. Kat l mc lar, bir medya merkezinde bulunman n da ayr cal n ya ayacak. Gazete çal anlar n n günlük ko- u turmalar na tan k olan ö renciler, ileride seçecekleri meslek hakk nda önceden bir fikir sahibi olma f rsat bulabilecekler. Gazetede her departman yeni güne bir toplant yla ba lar. Önce o gün ç kan taze gazeteye ele tirel bir gözle bak p yar nki gazeteyi tasarlamaya koyulur bütün ekip. Saatler ilerledikçe haberler akmaya ba lar. Tam bu a amada gazete sayfalar n n da ekillenmesi gerekir. Bu hummal çal mada herkes haberci, herkes tasar mc d r art k. Ortak gözle ekillenen gazetede bu detaylar ba ar y getiren temel faktördür. Ço u gazetecinin gelece ini matbaa mürekkebini koklad o ilk an belirlemi tir. Kana kar t nda bütün vücudu esir alan bir zehir misali art k tutkulu meslek hayat ba lam t r gazete tasar mc s n n. Bu aç dan, ö rencilerin bir gazete ortam na ad m att klar ilk an çok önemli. Gazete Tasar m Günleri bu ortam olu turmak için 2013 de de özel bir çal ma ortaya koydu.

27

28

29 Gazete tasar m yar mas. Cumartesi günü atölye çal mas nda ö rencilerin tasarlad sayfalar, jürinin de erlendirmesiyle bir elemeye tabi tutulacak. Kazanan eserler hem sergilenecek hem de ödüllendirilecek. Foto raf yar mas. Foto rafla ilgileniyorsan z (ki az da olsa her tasar mc aday mutlaka ilgilenmeli) foto raf makinenizi getirmeyi unutmay n. Çünkü seminer boyunca en iyi +1T foto raf n çeken kat l mc lara sürpriz hediyeler var. Yar malar

30

31 +1T aile foto raf her geçen gün büyüyor da 33 ö renciyle ve mütevaz ad mlarla ba layan yürüyü e bugün 00 kat l mc yla devam ediyoruz. Kat l mc say s na paralel olarak çe itlilik de gün geçtikçe art yor. Art k ba vurular sadece güzel sanatlar ve ileti im ö rencileriyle s n rland r lm yor. Seminer imdi her bölümden tasar mc adaylar na kap s n aç yor. Amac m z, y llar süren çal ma sonucunda ortaya konan birikimlerden daha fazla ki inin faydalanmas ve tasar m bilincinin yay lmas. Bu nedenle her gün büyümekte olan aile foto raf n önemsiyoruz. Çünkü bu foto raf, Türkiye ve dünyan n farkl yerlerinden birçok rengi bar nd r yor. Aile foto raf

32 NICKI KALISH Dile kolay tam 8 y l CO KUN ARAL Daha dün çekingen ad mlarla yola koyulan Tasar m Günleri, bugün sadece gelecekten de il geçmi ten de bahsedebiliyor. Çünkü geriye dönüp bakt m zda pek çok ulusal ve uluslararas usta, +1T sahnesini i gal etmi, ö rencilere önemli bilgiler aktarm diyebiliyoruz. te onlardan baz lar... Geçmi ten kareler REZA

33 DAN ZEDEK MARIO GARCIA PAOLO PELLEGRIN

34 Bu yaz y okudu una göre u anda Zaman Gazetesi ndesin ve Gazete Tasar m Günleri ne kat lmaya hak kazand n. Ho geldin. Dikkat! Daha verimli bir seminer geçirmek için a a daki sat rlar okumakta yarar var. Bina içinde merak etti in her eyi görevlilere sorarak ö renebilirsin. Çekinmene, s k lmana gerek yok. Elindeki çantada ihtiyac n olan malzemeleri bulabilirsin Seminer kitapç nda ise program n detaylar mevcut. çini aç ve ke fe ba la. Bunlara dikkat! Program, atölye çal mas hariç stikbal Konferans Salonu nda gerçekle ecek. E itimler, saatleri aras nda 5 er dakikal k dersler halinde düzenlendi. Atölye ise 22 Haziran Cumartesi, Zaman binas fuaye (B1) alan nda olacak. Kay t s ras nda sana verilecek giri kart n yan ndan ay rma. Giri ve ç k lar bu kart olmadan yapamazs n. Seminerin ba ar l olmas aç s ndan devams zl k yapma ve sak n geç kalma! Dersler d nda seminer boyunca portfolyo de erlendirmesi yap lacak. Portfolyonu yetkililere kaydettirmeyi unutma. Bu i aretin ne anlama geldi ini biliyorsun. Unutma! Yaln z binan n içinde de- il, bahçede de bu i aret seni asla yaln z b rakmayacak. Çünkü tasar m etkinli- i, sa l n da dü ünüyor. Konu malar n yap laca seminer salonuna, yiyecek ve içecek getirmemelisin. Buna çay ve kahve de dahil.

35

36 PopCorn_21x15_ilan_OFS.ai 1 5/9/13 2:11 PM

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661 218 W ve CP özel say s M Doğayla Kucaklaş. Pamuğu Seç. www.cottonusaturkey.com hedef içindekiler SAH B stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri ad na Selçuk GÖKART 6 KISA KISA 16 A A Hikmet TANRIVERD,

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler ELEV 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf Yönetim Kurulu Ba kan m z dan Deappleerli Sar Siyahl lar, Medeniyeti olu turan en önemli ögelerden biri kurumlar. Kurumlar

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Merhaba BA YAZI. "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır"

Merhaba BA YAZI. İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır BA YAZI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Merhaba Av. Mehmet Okyay hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan 4. bültenimizle kar n zda olman n heyacan içindeyiz. Son derece yo un, güzel ve ba ar

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı