Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM."

Transkript

1 ISSN Ocak 2014 Sal Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki flirket say s n n bir önceki y la göre yüzde 3,46 oran nda artt n ve flu anda faal olan ticaret flirketi say s n n 972 bin 491 oldu unu bildirdi. 6 DA M T Eski Müsteflar Yard mc s Cevat Önefl e göre; KAVGA HABER 7. SAYFADA kurumlara adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Ülkemden Kad n YAZISI Manzaralar 9 DA Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da Taha K vanç Güncel bo uyorsa, ne duruyorsunuz iflte kitaplar... Bugün 12 de sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de Nurullah Ayd n Ara-S ra Bugün 4 de NASIL yans yor? M T Eski Müsteflar Yard mc s Cevat Önefl, Cemaat-AKP kavgas n n M T e uzanan aya n, Türkiye nin Suriye politikas n ve krizin sonunda Türkiye yi bekleyenleri BirGün e anlatt. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k Yaman çeliflki bu olsa gerek Ekme i en çok f r nlar israf etti Ekmek sraf n Önleme Kampanyas ile Türkiye'de üretilen ekmek adedi, 2012 y l nda toplam 101 milyonken geçen y l 90,9 milyona düfltü ancak f r nlar n yüzde 58'inin, bakkal ve di er sat fl kanallar ndan ekmek iadesi almas gere inden fazla üretime yol açarak 3 milyon ekme in sat lmadan israf edilmesine yol açt. HABER 12 DE KARS Erzincan ifllemesi HABER 7 DE TUR ZM Gelirimiz 89 ülke HABER 12 DE Fethullah Gülen Hocaefendi, 16 y l aradan sonra ilk televizyon mülakat n BBC'ye verdi. MAV MARMARA DAN GÜL E MEKTUBA KADAR Hocaefendi, yolsuzluk operasyonu, Hizmet hareketi, Kürt meselesi, Alevilerle iliflkiler, Mavi Marmara ve Cumhurbaflkan Abdullah Gül'e gönderdi i mektup konular nda sorulara cevap verdi. S YAS PART LERE YAKINLIK Hiçbir siyasi partiyle hiçbir zaman bütün bütün ayn çizgide olmad k diyen Hocaefendi, Hangi parti olursa olsun, yani bu MHP de olabilir, CHP de olabilir, AK Parti de olabilir, DYP de olabilir, ANAP da olabilir; bu iki parti bugün yok gibi diye konufltu. TAY NLERDE HER GÖRÜfi VAR Tasfiye olarak niteledirilen görevden almalarla ilgili bir soruyu da cevaplayan Hocaefendi, Tasfiyeye tabi tuttuklar, tayin ettikleri her kifli cemaatten demek do ru de il. O insanlar n içinde zannediyorum sosyal demokratlar var, milliyetçiler var, ulusalc lar var dedi. KÜRT MESELES NE BAKIfi Abdullah Öcalan ve da dakilerle görüflmelere karfl olmad klar n belirten Hocaefendi, Kürt meselesiyle ilgili olarak da flunlar söyledi: bu Kürt meselesinde, o sürece biz onlardan evvel destek verdik. Yani, Fakir'in yapt fley sadece bir teflviktir, teflvikten ibarettir. TRABZON F nd kta hedef HABER 6 DA RÖPORTAJIN B R NC BÖLÜMÜ 13. SAYFADA www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesii 17 Aral k Operasyonu ile yolsuzluk ve rüflvet Türkiye nin gündemine otururken, Cemaat ile AKP aras ndaki savafl n en büyük cephelerinden biri de, hükümetin Suriye politikalar n n yürütücüsü konumundaki Milli stihbarat Teflkilat üzerinden aç ld. Adana ve Hatay da yakalanan silah ve mühimmat yüklü oldu u iddia edilen Suriye yönüne giden TIR lar n aranmas na izin vermeyen iktidar, TIR lara dokunan tüm yarg ve Emniyet mensuplar na sürgün niteli indeki atama ve görev de iflikliklerini uygun gördü. Cemaat-AKP savafl n n M T üzerinden geliflen aya n, 41 y l boyunca M T te görev yapan, y llarca stihbarattan Sorumlu M T Müsteflar Yard mc l makam nda bulunmufl Cevat Önefl, gazeteciler Yaflar Ayd n ve Do u Ero lu na konmuflurken önemli tespit ve de erlendirmelerde bulundu. RÖPORTAJIN B R NC BÖLÜMÜ 5. SAYFADA Türkiye, ikinci büyük ölümcül kaza ile sars ld SON OLSUN! Sivas' n Y ld zeli lçesi'nde yoldaki buzlanma nedeni ile yolcu otobüsünün flarampole devrilmesi sonucu 9 kifli öldü, 30 kifli yaraland. Van'dan Ankara'ya giden Y ld r m Ayaz yönetimindeki 63 AS 600 plakal yolcu otobüsü, sabah saat s ralar nda yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden ç karak yolun sa ndaki flarampole devrildi. Kazada 9 kifli olay yerinde yaflam - n yitirirken, 30 kifli yaraland. Kaza yerine gelen Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, kazan n buzlanma nedeni ile gerçekleflti ini belirterek, ilk müdahalenin yap ld n ve olayla ilgili soruflturma bafllat ld n belirtti. Öngörü yaz lar Üzerimde vebal kalmas n diye... Mehmet Ali Bulut un yaz s 5. sayfada 27 Ocak 2014 Resmi Gazete 2013/5848 Yüksekö retim Kurumlar Ö retim Elemanlar na Ait Baz Kadrolarda Düzenleme Yap lmas Hakk nda Karar 2013/5849 Yüksekö retim Kurumlar na Ait dari Kadrolarda Düzenleme Yap lmas Hakk nda Karar Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi

2 2 28 Ocak 2014 Sal Meltem EK Z ANTALYA - Kafl'ta, P narbafl Köyü Camisi'nde imaml k yapan ve arkadafllar yla "FiRock" adl müzik grubu kuran Ahmet Muhsin Tüzer, albümü için yap mc firma ve menajerle anlaflt. P narbafl Köyü Camisi'nde imaml k yapan Tüzer, Erkin Koray' n eski gitaristlerinden, ayn zamanda Kramp Grubu'nun kurucular ndan Do an Sakin ve baterist dris Tübcil ile may s ay nda "FiRock" isimli rock Rockç imam albüm yapacak grubu kurmufltu. Grup, single parças "Mevlaya Gel"e klip çekmifl, ilk konserlerini Ramazan Bayram 'nda Kafl Liman 'nda vermiflti. Albüm haz rl klar n tamamlayan Tüzer, Raks Music Production Company ve menajerlik ifllerinin yürütülmesi için birçok ünlünün de avukatl n ve sözcülü ünü yapan Türk kökenli Alman avukat Ramazan Akbafl ile anlaflt. Tüzer, AA muhabirine yapt aç klamada, çok yak nda "De iflim Zaman " adl albüm ile müzikseverlerin karfl s na ç kacaklar n söyledi. Albümde ilk olarak 7 parça düflündüklerini, daha sonra grup karar yla 5'e indirdiklerini ifade eden Tüzer, albümde "De iflim Zaman ", "Göçtü Kervan Kald k Da lar Bafl nda", Her Nefeste", "Mevlaya Gel" ve "Taleal Bedru Aleyna" parçalar n n yer alaca n bildirdi. (AA) S NEM: AZINLIK RAPORU S NEMA: ARMAGEDDON Orijinal Ad : Minority Report Yönetmen : Steven Spielberg Oyuncular : Tom Cruise, Colin Farrell, Samanta Morton Yap m : 2002 Tür : Aksiyon Minority Report Oscar a aday, 16 ödül ve 50 adayl olan bir film 2054 y l nda, Precrime adl bir emniyet timi sayesinde Washington D.C de neredeyse ifllenen hiçbir suç kalmam flt r. Bu tim, özel yetenekleri olan üç eleman kullanmaktad r. Bu elemanlar n, özel güçlerini kullanarak gelece i görebilmek ve böylece suçlar önceden haber al p önlemek gibi bir yetenekleri vard r. Tür : AKS YON / MACERA Yönetmen : MICHAEL BAY Orjinal Ad : ARMAGEDDON Yap m : 1998 Oyuncular : BRUCE WILLIS, BILLY BOB THORNTON, BEN AFFLECK, LIV TYLER, WILL PATTON, STEVE BUSCE- MI, OWEN WIL- SON New York'a zarar veren ufak meteor parçalar ndan sonra NASA dünyaya h zla yaklaflmakta olan büyük bir meteor tespit eder. Teksas büyüklü ündeki bu meteoru zarars z hale getirmek için bir plan yap l r. Meteora ulafl lacak ve 800 ft derinli inde bir kaz yap larak merkezine nükleer patlay c yerlefltirilecek. Sizin için seçtiklerimiz Türkiye ve Türklere tap yor MADR D - spanyollar n ünlü flark c lar ndan Monica Molina, 12 y la yak n zamand r tan d ve konserler verdi i Türkiye'yi ''Etkilenmemek elde de il, ben bir Türkiye afl y m'' sözleriyle anlatt. spanya'n n baflkenti Madrid'de yap lan uluslararas turizm fuar FITUR'da Türkiye'nin stand n ziyaret ederek, tan t ma destek veren Monica Molina, duygular n AA muhabiriyle paylaflt. Türkiye'yi çevreleyen güzelliklerden hep istifade etmeye çal flt n ve bundan dolay da kendisini flansl hissetti ini söyleyen Molina, ''Samimi söylemem gerekirse Türkiye insan n kendini iyi hissetti i bir yer. Size sanki evinizdeymiflsiniz hissini yaflat yor. Ümit ederim ki hep böyle devam eder'' dedi. çten bir gülümsemeyle ''Türkiye'ye ve Türklere tap yorum'' ifadesini kullanan spanyol flark - c, ''Kendimi Türklerle gerçekten iyi hissediyorum. S cak kanl, cana yak n, mutlu ve yaflam dolu insanlar. Aç kças spanyollar'dan pek farklar n n olmad n düflünüyorum çünkü aç k görüfllülükleri ve misafirperverlikleri çok hofl. Özellikle de Türk gastronomisi inan lmaz. Denedi im her Türk mutfa nda muhteflem lezzetlerle tan flma flans m oldu'' fleklinde konufltu. " tiraf etmeliyim" diyerek merak uyand ran Monica Molina, içindeki tutkuyu ise ''Eflime sürekli 'Türkiye'de yaflayal m' diye bask yap yorum. Ona sürekli 'art k gidip Türkiye'de yaflayal m, ufak bir ev alal m ve yaflam m z n geri kalan n spanya'da ve Türkiye'de geçireli' diyorum'' sözleriyle dile getirdi. Bu arada 5 y l aflk n süredir Türkçe parçalardan oluflan bir albüm yapma plan olan Monica ''vakti flimdi geldi'' diyerek, ''Sezen Aksu'nun flark lar ndan oluflan bir albüm yapmak'' istedi ini söyledi. ''Bildi iniz gibi biz spanyollar, çok yavafl z ama bu kez biraz daha h zl sonuçlanmas için elimden geleni yapaca m'' fleklinde esprili konuflan spanyol sanatç, yeni projesiyle ilgili ''Tabii biraz benim stilimde bu parçalar kaydedece iz ama gerçekten zor parçalar, bu yüzden üzerinde çok durulmas ve titiz olarak çal fl lmas gerekiyor. Ayr ca benim flark lar mda Türk müzisyenlerle de çal flmak istiyorum'' aç klamas nda bulundu. Molina, Türkiye'de Mustafa Sandal baflta olmak üzere çok fazla sanatç dostunun oldu unu belirterek, çok yak ndan takip edip, be endi i sanatç lar n bafl nda Sezen Aksu ve Leman Sam' n geldi ini kaydetti.

3 Sanat Soka sanatç s na büyük ödül HABER MERKEZ - Alt nda Belediyesi taraf ndan restore edilerek hayata kazand r lan, de iflik sanat dallar ndan pek çok sanatç n n atölyelerinin bulundu u Hamamönü Sanat Soka, birbirinden baflar l sanatç lara ev sahipli i yap yor. Sanat Soka sanatç lar ndan Ayfer Balaban da yurt içi ve yurt d fl nda pek çok baflar ya imza atm fl önemli isimler aras nda yer al yor. Tezhip sanatç s Balaban, Kültür Bakanl taraf ndan düzenlenen 11 inci Devlet Türk Süsleme Sanatlar Yar flmas nda sergileme ödülü ald. Balaban, ayn yar flman n minyatür kategorisinde ise birincili e lay k görüldü. Ellerin birli i, canlar n dirli i ad n verdi i eserle birincilik elde eden Balaban, bu ödülü Alt nda a getirdi i için çok mutlu oldu unu söyledi. Daha önce de yurt içinde ve yurt d fl nda pek çok önemli ödül alan, eserleri yurt d fl nda 3 28 Ocak 2014 Sal da sergilenen Balaban, Tezhip alan ndaki çal flmalar m Sanat Soka ndaki atölyemde yürütüyorum. Eserlerim Amerika da ve Güney Afrika da sanatseverlerle bulufltu. Diyanet flleri Baflkanl n n baz kitaplar n n kapak tasar mlar n yap yorum. diyerek çal flmalar hakk nda bilgi verdi. TAKV M Hicri y l: 1435 (27 Rebiu l - Evvel ) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N Ankara da an tlara RUT N TEM ZL K HABER MERKEZ - Ankara Büyükflehir Belediyesi, Baflkent in tarihi simgeleri olan an tlar düzenli aral klarla temizleyerek, tarihine yak fl r görüntülerini muhafaza etmek için çal fl yor. Baflkent in simgeleri olan an tlar, özellikle kufl pisliklerinden oluflan görüntü kirlili inden ar nd rmak için gerçeklefltirilen rutin çal flmalar kapsam nda, an tlar n çevrelerindeki meydanlar da y kanarak, p r l p r l yap l yor. Büyükflehir Belediyesi kent içindeki tarihi an tlar n düzenli olarak temizli ini yap yor. Yaya yo unlu unun en fazla oldu u merkezlerde bulunan tarihi an tlar, bas nçl su ile y kan yor ve çevreleri düzenli olarak temizleniyor. Baflkent in tarihi simgelerinden olan ve Güvenpark a ad n veren Güven An t n (Emniyet Abidesi), özenle y kayan Büyükflehir Belediyesi ekipleri, Baflkent in en merkezi noktas nda yeflili ve renk cümbüflü görüntüsüyle Ankaral lar n nefes alma duraklar ndan biri olan Güvenpark meydan n da rutin olarak temizliyor. Ulus ta bulunan ve Ankaral lar n yan s ra turistlerin de Ankara an foto raflar nda yer alan Atatürk An t n ve çevresini de düzenli olarak temizleyen ve kufl pisliklerini ortadan kald ran ekipler, gece gündüz süren temizlik çal flmalar kapsam nda, an tlara ayr bir önem verildi ini belirterek, an t temizliklerinin periyodik olarak gerçeklefltirildi ini ifade ettiler. Tarihi an tlarda yap lan temizlik çal flmalar n n düzenli aral klarla gerçeklefltirildi ini anlatan Kent Esteti i Dairesi Baflkan Ömer Öksüz, Baflkent in dört bir taraf nda sürdürdü ümüz temizlik çal flmalar kapsam nda, an tlara özel bir önem veriyor ve itinayla y k yoruz. Sadece an t temizli i çal flmalar kapsam nda 12 kiflilik ekip, s cak ve so uk su araçlar ile bir su tankeri görev yap yor. Ekiplerimiz son olarak da yaya yo unlu unun fazla oldu u Güvenpark içerisinde bulunan Güven An t n bafltan afla s cak su ile y kay p, özellikle de kufllardan kalan kirlilikten ar nd rd dedi. Güven An t n n özellikle kufllar n havaland görüntüsünün güzelli ine dikkat çeken Öksüz, Bu güzel görüntüye karfl n, an tta konufllanan kufllar n oluflturdu u pislik de an t kirletiyor. Biz de düzenli aral klarla temizlik çal flmalar gerçeklefltirerek, an t tarihine yak flan görünümüne kavuflturmak için periyodik olarak çal fl yoruz diye konufltu. Baflkentlilerin dinlenme, nefes alma ve huzur bulma noktalar ndan olan an t çevresindeki Güven Park ta da özenli bir çal flma gerçeklefltirdiklerini ifade eden Ömer Öksüz, Ankaral lar n Cumhuriyet döneminden bu tarafa korunan mermer oturma gruplar n ve Büyükflehir Belediyesi nin yeflillendirerek korudu u do al formu ile Ankaral lara nefes ald ran park çevresini tertemiz ve p r l p r l yap yoruz diye konufltu. Büyükflehir Belediyesi ekiplerinin vatandafllar taraf ndan boya ve benzeri flekillerle an tlara yazd klar sloganlar n da zarar vermeyecek flekilde itinayla silindi ini anlatan Öksüz, Özel bir yaz silme makinesiyle gerçeklefltirdi imiz çal flmalarla da an t do al güzelli ine kavuflturuyoruz dedi. Mahalle konaklar kaynaflt r yor HABER MERKEZ - Keçiörenliler mahallelerindeki dü ünler, niflanlar, cenazeler, asker u urlamalar, sohbet ve buluflmalar için yepyeni bir mekana kavufltu. Ankara n n tarihi dokusunu da yans tan görüntüsüyle befl mahalle kona Keçiörenlilerin hizmetine girdi. Her mahalleye bir konak slogan yla harekete geçen Keçiören Belediyesi, flu ana kadar Esertepe, Ufuktepe, Yayla, Atapark Mahalle Konaklar ile Etlik Caddesi üzerindeki Ankara Kona n n yap m n tamamlad. Mahalle konaklar, mahalle kültürünü ayakta tutmay, insanlar flehir yaln zl na mahkum etmeden birbirlerinin ac s na ve sevincine ortak olmalar n sa lamay amaçl yor. Sevinçlerin paylafl ld kça art p, ac lar n paylafl ld kça azald düflüncesinden yola ç kan Keçiören Belediyesi, mahalle konaklar n, insanlar n ac lar n da sevinçlerini de tek bafl na yaflamalar n engelleyen mekanlar haline getirmeyi hedefliyor. Genellikle iki katl olarak projelendirilen konaklar, çok say da aktivite odas, kafeteryalar ve en önemlisi toplant salonlar ndan olufluyor. Tarihi dokuya önem verilerek projelendirilen mahalle konaklar, halk n tüm kesimine hizmet verecek biçimde tasarland. Konaklar n içinde KEÇMEK, KEDEM, KADEM dersliklerinin yan s ra, mahalle sakinlerinin dü ün ve cenazelerinde hizmet verecek salon bulunuyor. Ayr ca mahalle konaklar n n çevresi de bu dokuya uygun tasarlanarak mahalleye ayr bir nefes ald r lmas planland. Konaklardaki aktivitelere engelli vatandafllar n da rahatl kla kat labilmeleri için engelli girifli, asansörü ve WC leri de yer al yor. Keçiören Belediyesi olarak hiçbir ayr m gözetmeden her bölgeye, her mahalleye eflit hizmet götürmeyi kendilerine fliar edindiklerini belirten Mustafa Ak, Hizmetlerimizin oda nda insan vard r. Çünkü biz yarat lan yaratandan ötürü seviyoruz ve ona hizmet vermeyi kendimize en büyük görev say yoruz. Bunun gere i olarak da Keçiörenlilerin sorunlar na bigane kalmadan, yabanc kalmadan, onlar n dertlerini kendi dertlerimiz gibi görüyoruz dedi. Keçiören de belediye hizmetlerinin daha çok merkezde topland na iflaret eden Baflkan Ak, hizmetleri çevreye yaymak için çal flt klar n da sözlerine ekledi.

4 4 28 Ocak 2014 Sal YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Çin'de hava kirlili i tehlikeli boyutlarda fianghay - Çin'in do usundaki fianghay kentinde "yo un" hava kirlili i yaflan yor. Ülkenin ekonomi ve finans merkezi fianghay'da, havadaki zararl partikül oran n ölçen PM 2,5 de eri 311'e ulaflt. Dünya Sa l k Örgütü'nün "sa l kl " kabul etti i eflik de erinin 12 kat na ç kan hava kirlili i nedeniyle halk maskeyle soka a ç k yor. fianghay'da hava kirlili i "yo un" seviye olarak kabul edilen 300'ün üzerine ç kt nda kamu araçlar n n yar s trafi e ç kar lm - yor, baz okullarda ise ö renime ara veriliyor. Baflta baflkent Pekin olmak üzere ülkedeki birçok flehirde hava kirlili i s k s k tehlikeli seviyelere ulafl yor. Yerel makamlar, bu tür durumlarda halka, yüksek efor gerektiren sporlar yap lmamas ve kapal alanlarda pencerelerin çok fazla aç lmamas yönünde tavsiyede bulunuyor. Çin'de hava kirlili i fliddetini belirten alarm sisteminde mavi, sar, turuncu ve k rm z olmak üzere dört aflama uygulan yor. Ulusal Bilimler Akademisinin Çinli ve yabanc bilim adamlar ile yapt araflt rmaya göre, özellikle kuzey bölgelerde kömür yakmaya ba l hava kirlili i nedeniyle ömrün ortalama 5,5 y l k sald belirtilmiflti. Pekin'de kirli havan n yol açt yo un sis tabakas nedeniyle görüfl mesafesi zaman zaman oldukça düflüyor. Pekin'deki ünlü Tienanmen Meydan 'nda da halk, güneflin do ufl görüntüsünü ancak kurulan dev elektronik ekranlardan izleyebiliyor. Dünyada havas en kirli 20 flehirden 16's, dünyan n fabrikas olarak bilinen ve sanayi üretimi ile dünyan n en büyük ikinci ekonomisi haline gelen Çin'de bulunuyor. Resmi verilere göre, Çin'de 20 milyonu aflk n ast m hastas yafl yor ve dünyada ast mdan ölenlerin say s nda yine bu ülke bafl çekiyor. (AA) Manyas Gölü, kurakl k nedeniyle 200 metre çekildi BALIKES R - Bal kesir'deki Manyas Kufl Cenneti'nin suyu, doluluk oran n n yüzde 28'e gerilemesi nedeniyle yaklafl k 200 metre çekildi. AA muhabirinin DS 25. Bölge Müdürlü ü yetkililerinden ald bilgiye göre, geçen eylülden bu yana uzun y llar ortalamas n n yüzde 16 alt nda ya fl alan, son günlerde hava s cakl ilkbahar aratmayan Bal kesir'de barajlar n doluluk oranlar düfltü. Özellikle "Kufl Cenneti" olarak bilinen, 690 milyon metreküp kapasiteli ISSN TÜRK YE N N GAZETES BELDE Y l: Ocak 2014 Sal Say : Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Manyas Gölü'ndeki su miktar 199 milyon metreküpe (doluluk oran yaklafl k yüzde 28) geriledi. DS 'nin y ll k planlamalar na göre may sta 525 milyon metreküp su bulunmas gereken gölde, bu miktar flu anda 199 milyon metreküp ölçülse de öngörülen kotlar n sorun oluflturabilecek seviyenin alt na inmedi i belirtildi. "Göl suyunun yaklafl k 200 metre çekilmesi, ya fllar n gecikmesinden kaynakland " de erlendirmesini yapan yetkililer, flu anda ciddi bir s k nt görülmedi ini vurgulayarak, may sa kadar beklenen ya fllar n olmamas durumunda sorun yaflanabilece ini kaydetti. Göle k y s olan Bereketli Köyünün muhtar Süleyman Sigo, bu y l bölgelerine çok az ya fl düfltü ünü belirterek, bunun da buharlaflt n söyledi. Tarladaki ürün kadar gölün de acil ya fl bekledi ini dile getiren Sigo, "Beklenen ya murun ya mamas halinde göl ve tar m sektörü zarar görecek. Bu flekilde devam ederse, gölde bal klar ölecek. Göl sular 200 metre çekildi. Su olmazsa kufllar konaklamaz" diye konufltu. Türkiye'nin önemli sulak alanlar ndan biri olan Manyas Gölü'nde, 2007'de yaflanan kurakl k nedeniyle sular 2 kilometreye yak n çekilmifl, 20 y l önce düflen bir helikopterin enkaz su yüzüne ç km flt. Bölge bal kç lar, 2007 y l n tekrar yaflamak istemiyor. (AA) "Kufl Cenneti" olarak bilinen, 690 milyon metreküp kapasiteli Manyas Gölü'ndeki su miktar 199 milyon metreküpe (doluluk oran yaklafl k yüzde 28) geriledi. 20 kez iflten kovuldu, kendi iflinin patronu oldu KAYSER - ESMA AYGÜN - Vücudunun sa taraf n verimli kullanmas n engelleyen "hemiparezi" denilen kas gevflekli i hastal ndan dolay çal flt 20 farkl iflten ç kar lan Öznur Balkaya, çorap atölyesi açarak kendi iflinin patronu oldu. Öznur Balkaya (27), d flar dan bak ld nda herhangi bir engeli oldu u anlafl lmasa da performans düflük oldu u için uzun süre ayn iflte çal flma imkan bulam yor. Balkaya, AA muhabirine yapt aç klamada, do ufltan vücudunun sa taraf n soluna göre verimli kullanamad n söyledi. Erken yaflta ifl hayat na at lmak zorunda kald - n ifade eden Balkaya, 15 yafl nda kilit fabrikas nda montajc olarak ifle bafllad n belirtti. Fabrikada yaklafl k iki y l çal flt n anlatan Balkaya, "Küçüklükten bu yana yaz y sol elimle yaz - yorum. Tüm ev ifllerinde de sol taraf mdaki kaslar daha iyi kullan yorum. Fabrikada da sa elimi pek kullanam yordum ancak montaj yaparken her iki elin de iyi kullan lmas gerekiyordu. flverenim performans mdan memnun olmad için iflime son verdi. Daha sonra yine baz montaj fabrikalar nda ve tekstil iflinde çal flt m. Performans m n düflüklü- ünden dolay yaklafl k 20 kez iflten ç kar ld m" diye konufltu. Bu süreçte zor günler yaflad n ve zaman zaman bunal ma girdi ini ifade eden Balkaya, flöyle devam etti: "Son girdi im tekstil fabrikas ndaki patronum benimle çal flmaya devam edemeyece ini söyledi. Ayr ca bir engelim oldu unu belirterek, rapor almam önerdi. Bunun üzerine 2010'da yüzde 42 oran nda engelli raporu ald m. Patronlar da ben de engelim oldu unu anlamam flt k. Sa hemiparezi, yani kas gevflekli i, s k görülen bir hastal k. Benimki di er hastalara oranla daha hafif ancak böyle olmas na ve d flar dan bak ld nda herhangi bir engelim yokmufl gibi görünmesine ra men çok büyük s k nt yaflad m." Balkaya, son iflinden de ç kar lmas n n ard ndan ARA- SIRA Nurullah AYDIN MEDYA NSAN HAKLARI VE DEMOKRAS nsan baflta kendisi olmak üzere di er insanlarla, do ayla sesli, sessiz ve yaz l iletiflim içindedir. Bilgilendirme, ayd nlatma, etkileme, kanat oluflturmak için iletiflim yöntemleri ve araçlar gelifltirmifltir. Olgunun genifl ve bilinmeyen kitleye (dinleyici, izleyici ve okura) iletilmesi, kitle iletiflim araçlar kitap ve gazete ile bafllam flt r. Teknolojik geliflmelerle birlikte bu kez iletiflim, radyo, televizyon, sinema, cep telefonu ve internet ile sürmüfltür. Kitle iletiflim araçlar ile düflünceler, fikirler ve haberler çok k sa süre içinde kitlelere ulaflt r lmaya bafllanm flt r. nsanlar; genifl ve yo un enformasyon sa ana alt na girmifltir. Dünyan n farkl yerlerinde yaflayan insanlar, kültürler, devletler, olaylar ve do ayla ilgili verileri görmeye, ö renmeye ve anlamaya bafllam flt r. Böylece uzakl klar yak nlafl rken, yak n olanlar uzaklaflm flt r. nsan haklar ve demokrasi gibi bireyi yak ndan ilgilendiren olgular, özellikle medya araçlar ile insanlar aras nda olan ve olmas gereken yönleriyle ele al - nabilmektedir. Medya, olmas gerekene ulaflmada itici ve sürükleyici rol üstlenmifltir. Medya n n bu süreçteki yeri, rolü ve ifllevi nedir, ne olmal d r? Medya n n temel görevi; bireyi, toplumu, devleti ve insanl ilgilendiren her konuda, bilgilendirmek, ayd nlatmak, e itmek, kamuoyu oluflturmak, toplumu siyasi, sosyal, ekonomik, dini, askeri ve teknik geliflmelerden haberdar etmektir. Medya kamuoyu oluflturmada en önemli etkili araçt r. Medya ne der? sorusunun her konuda ve her yerde soruldu u bir gerçektir. Y k c, ayr flt r c, çözücü her türlü düflünce ve eylem; Medya n n karfl olmas gereken faaliyetlerdir. Medya eti i ve sorumlulu u, duyarl mensuplar nca sa lan r. nsan haklar ve demokrasi ba lam nda ele al nd - nda; Medya n n önemi ve etkisi ile birlikte tarafs zl n n vazgeçilmez bir olgu oldu u gerçe i gözard edilmemelidir. engelli raporu ald n ve bir proje haz rlayarak kendi iflini kurmaya karar verdi ini söyledi. ki ay önce KOSGEB'e çorap atölyesi açmak için projesi sundu unu anlatan Balkaya, "Bir çorap atölyesi açt k. fiu an üç kifli çal fl yoruz ancak ifllerimiz ilerledi inde 10'a yak n engelli arkadafl m da istihdam etmek istiyorum. Çoraplar n burnunu dikiyoruz. Ütüleyip etiketledi imiz çoraplar kalitelerine göre ay r yoruz. fiu an psikolojim çok iyi. Bu süreçte bana destek olan engelli arkadafllar ma teflekkür ediyorum" diye konufltu. (AA)

5 HABER 28 Ocak 2014 Sal 5 Üzerimde vebal kalmas n diye... Mehmet Ali BULUT (www.haber7.com / 11 Ocak 2014) Rivayet[1] odur ki, Ak Parti kurulurken, Say n Erdo an, Muhsin Bey'i de ziyaret edip partiye davet etmifl. Gel beraber bu ifli kotaral m ve flu millete birlikte hizmet edelim demifl. Muhsin Bey önce bu nazik daveti için teflekkür etmifl. Sonra da mealen, Kardeflim, zaman ve hadiseler bana ö retti ki Amerika'n n destekledi i bir siyasetle bu ülkeye hizmet edilmiyor. E er millete dayanarak siyaset yapacaksan geleyim. Aksi takdirde Amerika, hep kendisine hizmet ettirir demifl. Tayyib bey de ona, Bir müddet, Amerika'n n istediklerini yapar z sonra millete hizmet ederiz. Mani olursa dirsek vurur göndeririz! cevab n vermifl. Muhsin Bey Amerika dirsek vurarak gönderilecek bir güç de il. Fil ile girece in bir yataktan ezilerek ç kars n. Bunu yapma. Millete güven. Ona dayanan bir siyaset yapacaksan yan nday m. De ilse beni ba flla! Muhsin Bey AK Parti'de karar almad na göre anlafl l yor ki Ak Parti'ye bir Amerikan deste i olmufl. Veya o öyle zannetmifl. Mamafih Türkiye o dönemde Amerikas z bir siyaset güdemezdi. Esas nda Türkiye gibi bir ülkenin ngiltere'den ve Amerika'dan ba ms z siyaset yapma gücüne ulaflmas dünyan n dengesini bozar. O yüzden de dünyan n hâkim güçlerinin buna müsaade etmemesini real politik sayabiliriz. Evet, bugüne kadar, ne zaman bir hükümet Amerika'ya veya ngiltere'ye yeter art k, biraz da halk ma hizmet edeyim dese, hemen o iktidar içimizdeki yandafllar eliyle alafla ederler. AK Parti de o süreci yafl yor.[2] Evet, biliyorum, geçmiflteki angajmanlar, mensuplar n n rmak suyu'na karfl zaaflar, Ak Partinin aya na dolaflmaya devam edecek. E er bafllang çta kimsenin vesayetine/deste ine ihtiyaç duymadan siyaset yapsayd -ki önündeki siyaset yasa n n kald r lmas aç s ndan o M T Eski Müsteflar Yard mc s Cevat Önefl e göre; döneminin eseri olan baflar lar lekedar etmemeli! H zla yerel seçimlere do ru gidiyoruz. Geçen hafta Gaziantep'te idim. Her yerde, henüz yüzeye vurmam fl müthifl bir fokurdama ve kaynama var. Antep, eskiden CHP'nin kalesi idi. Son üç dönemdir de Ak Parti'nin. Acaba buralarda eskiye dönüfle, kalpleri raz olur mu? Bu söylediklerimi halk n bize deste i tam diyerek kulak ard etmemeliler. Çünkü insan en çok kendisine güvendi i anda, zay f durumdad r. Ve en rahat da o zaman vurulur Biz sözümüzü söyledik. Kay tlara girsin diye. Yar n üzerimizde vebal kalmas n! [1] Rivayet dedi ime bakmay n, bana rahmetlinin en yak n bir dostu anlatm flt. smi bende (MAB) [2] Tabi bu aktar mdan bir tak m saftirozlar, Vay demek ki AK Parti Amerikanc ym fl, Tayyip bey Amerika'n n adam imifl! gibi kaba bir yarg ç kar p di er partileri sanki bu etkiden ba ms zlarm fl gibi bir zanna kap lmas nlar. Maalesef Türkiye'de Amerika'n n gücünü arkas na almadan de il siyasi parti olmak, cemaat bile olmak zor. flte gördünüz, K l çdaro lu rezidansa ça r l p a rland. Bu demek oluyor ki Amerika art k Tayyip beyi kendi adam görmüyor. Ondan kurtulmaya çal fl yor. Çünkü o art k Amerika'n n menfaatlerine de il milletin ç kar na çal fl yor. Özellikle de son 3-4 y ld r. E er millet ona sahip ç kmazsa Amerika kendisine daha çok hizmet edecek birilerini bulur önümüze koyar. Say n K l çdaro lu bofluna m rezidansta a rland! Yak nda en büyük liberal demokrat olara önümüze ç kar lsa flafl rmay n! [3] Tevrat n bu aktar m nda BM'deki veto hakk bulunan beflliye de iflaret vard r (MAB) [4] Mele in kardefli manas na, iyiden yana olan anlam na da gelir. lginç bir kelime üzerinde durulmas gerekir. yi bir Ahimelek okumas Amerika'n n beyinsel kodlar n çözmeye yarayabilir (MAB) vesayete muhtaçt - bu millet bir ömür onu iktidarda tutard. Esas nda millet hala ondan yana. Ortalama Anadolu insan hala ona duac ve ona güveniyor. Ama maalesef, kontrol edilebilir tüm dâhili güçler, AK Parti aleyhine harekete geçmifl bulunuyorlar ve ekseriyeti de suret-i haktan görünüyor. Bunlar zaman içinde etkili olacaklar Yaz k ki Amerika, ancak siz ona tam itaat halinde oldu unuz sürece sizi rahat b rak yor. Siz hizmette en ufak bir kusur(!) gösterseniz o da deste ini çekmekle kalm yor tüm ODAKLARI' üzerinize sal yor. Böyle olunca iktidar, pani e kap l yor ve yanl fl yapmaya bafll yor. O zaman kendini milletin nezdinde de zay flat yor ve halk da onu indiriyor. fiimdi Ak Parti'nin Ergenekoncu' ve derbac taife ile yak nlaflmas da o pani in eseri. Hâlbuki ta bafltan itibaren sadece millete dayansayd flimdi minnetsiz ve eyvallah z siyasetini sürdürebilecekti Güya cemaate k zarak, -içinde hakl l k pay da yok de il- ona öfke duyarak giriflti i bir tak m siyasi faaliyetler, maalesef sadece Ak Parti'nin flu kadar zamand r yapt güzel ifllerini iptal etmekle kalmaz, milletin 90 y ll k çabalar n da akim b rakacak korkar m... Talut (uzun boylu k ral, Soul fleklindeki yaz l fl yla da manevi önder, bütünlü ü sa layan, soluk demektir)- Calut (rejim) k ssas n aktard m bir yaz da Talut'un zaman içinde, Calut'tan kalan bir tak m güçleri de yan na alarak, bafllang çta Calut'a karfl sürdürdü ü mücadelede, kendisine yard mc olan; uzaktan att tafl ile Calut'u öldüren Davud'a (afl r derecede müflfik, duygulu, duygusal) karfl mücadele edece ini yazm flt m. fiimdi bütün hatlar ile o dönemi yafl yoruz. Davud', öldürülmekten kaçarak s nd Amelikler (O dönemde Filistilerin oluflturdu u en büyük befl devletinin birincisi[3])ülkesinde kal rken, Amelik kral Ahimelek'[4]in bask s yla beniisrail'e karfl dört kez savaflmak zorunda kalm flt. O savafllar n günümüze tekabül eden karfl l klar n bendeniz, cemaatin Hakan Fidan olay, Mavi Marmara, Gezi olaylar ve dershane tart flmas nda tak nd tav rlar olarak anl yorum. Yolsuzluk operasyonu en çetini ve en sonuncusudur. Gerçi davud' o savafllar kendi arzusu ile yapmad ve amac da kendi halk na ve ülkesine zarar vermek de ildi ama savaflt. Bu da zaten davud'u öldürmeyi planlam fl olan Talut'u daha da öfkelendirdi. Evet, davud', kendi halk na savafl açm fl olmas hasebiyle Talut'un öfkesini hak ediyor olabilir fakat Talut asla unutmamal ki as l düflman Calut'ur ve onan arkas ndaki Amelik'lerdir. E er davud'a k z p Calut'tan kalan güçlerle (Ergenekon, derin çeteler ve bolyozcular vs. gibi rejimi bugüne kadar ayakta tutmufl güçlerle) iflbirli i yaparsa tam ma lup olacakt r. Lütfen bu uyar m kale als nlar. nan n, milletin baht n n aç lmas n n önündeki mani, cemaat filan de il, aksine bafl n CHP'nin çekti i ergenekoncu, balyozcu taifedir. Bu isimler alt nda milletin iman na ve mukadderat na musallat olmufl ve bir as rd r da bizi zillete zebun etmifl Z nd ka komitesi ve onun iç uzant lar d r. Evet, Talut, emin olabilir ki Calut (yani rejim) güçlense ilk kendisini vuracak. Talut' o hataya düflmemeli. Davud'a k z p Calut güçleri ile iflbirli ine girerse, tüm iyiler ; özellikle de Beniisrail' (Yani Allah yolunda yürüyen flu Türk milleti) zarar görecektir Zaten devlet içinde yüz y ld r paralel devletlerini kurmufl olan Ergenekoncu, balyozcu vesaireleri b rak p, güya devlet içinde yeni bir paralel yap lanmaya gidenleri temizlemeye kalk flmak, aya na balyozla vurmaya benzer. Tayyib -Tayyib kelimesi Kur'andaki nesnel temizli i, iyiyi, hijyeni, helali ve s hhi olan temsil eder- bey, ismindeki bu kelimenin manas na yap flarak, millet nam na öfkenin ateflini düflürmeli. Kendi Kavga kurumlara nas l yans yor? Yaflar AYDIN - Do u ERO LU M T Eski Müsteflar Yard mc s Cevat Önefl, Cemaat-AKP kavgas n n M T e uzanan aya n, Türkiye nin Suriye politikas n ve krizin sonunda Türkiye yi bekleyenleri BirGün e anlatt. 17 Aral k Operasyonu ile yolsuzluk ve rüflvet Türkiye nin gündemine otururken, Cemaat ile AKP aras ndaki savafl n en büyük cephelerinden biri de, hükümetin Suriye politikalar n n yürütücüsü konumundaki Milli stihbarat Teflkilat üzerinden aç ld. Adana ve Hatay da yakalanan silah ve mühimmat yüklü oldu u iddia edilen Suriye yönüne giden TIR lar n aranmas na izin vermeyen iktidar, TIR lara dokunan tüm yarg ve Emniyet mensuplar na sürgün niteli indeki atama ve görev de iflikliklerini uygun gördü. Cemaat-AKP savafl n n M T üzerinden geliflen aya n, 41 y l boyunca M T te görev yapan, y llarca stihbarattan Sorumlu M T Müsteflar Yard mc l makam nda bulunmufl Cevat Önefl, BirGün e de erlendirdi. -17 Aral k Operasyonu süreciyle ayyuka ç kan ve d fl politikayla da bütünleflen ayr flma, cepheleflme ve mevzi kapma savafl n n arka plan n nas l de erlendiriyorsunuz? Türkiye toplumu, ekonomisi ve siyaseti çok ciddi bir de iflim süreci yafl yor ancak parlamenter siyasetin de iflim taleplerine yan t veremiyor oluflu gerilimin esas kayna. Dönüflüm, kaç n lmaz olarak toplumun da destekledi i demokratikleflme istikametinde gelifliyor. Türkiye toplumlar n n sosyolojik farkl l klar düflünüldü ünde yeni bir toplumsal uzlaflmaya ihtiyaç oldu u görülüyor. Evrensel de erlerin flekillendirdi i bir demokratik sistemin özümsenmesi ve buna uygun bir demokratik kurumsal yap n n oluflturulmas gerekiyor. Ancak hâlihaz rdaki siyaset bu nitelikli de iflime cevap verme potansiyeli ve kabiliyetine sahip de il; talebe yan t veremediklerinden iktidar savafl yapmay seçiyorlar. -Çözüm kapasitesi olmayan siyasetin yerini hangi özellikteki unsurlar alabilir? Nitelikli demokratik yap n n karfl l ço ulcu kat l md r ancak Türkiye siyasetinde ne ço ulculuk söz konusu, ne de kat l m. Uzlafl ortam n n eksikli inde sosyal ayr mlar derin siyasal uçurumlara dönüflüyor ve siyasal kavga ortam Türkiye ye hâkim oluyor. Türkiye nin, hukukun üstünlü ü ilkesinin flekillendi i yeni bir devlet yap s na; iktidar n koruma kavgalar yerine ço ulcu ve kat l mc demokrasiyi infla edecek bir siyasete ihtiyac var. ktidar koruma kavgas tüm sorunlar derinlefltiriyor ve tüm topluma yeni yükler bindiriyor. -Kavga devlet kurumlar na nas l yans yor? Devlet silsilesindeki tüm kurumlar, iktidar kavgas ndan paylar n al yorlar ancak kurumlar n ço u meselelerde tayin edici unsur de il. Sorun, kurumlara yön veremeyen siyaset yap s nda. Siyasal iktidar n di er unsurlarla olan kavgas n n kurumlara yans mas, yeni bir anayasa ihtiyac n tekrar hat rlat yor. Siyaset verdi i sözleri tutamad ; komisyon kararlar yla oyalan ld ve toplumsal talebe ra men yeni anayasa infla edilemedi. Dolay s yla bugünkü krizin yaflanmas kaç n lmaz hale geldi. Yeni anayasan n yap lamamas nda demokrasi kültürünün yetersizli i kadar, siyaset kadrolar n n yetersizli i de etkili oldu. Toplumun de iflimci hareketlerin hepsini desteklemesine karfl n, siyaset toplumun gerisinde kald. -Oslo görüflmelerinden sonra bafllayan tart flmalarda Baflbakan Erdo an n Hakan Fidan kiflisel korumas alt na almas n n ard ndan, iktidar kavgas n n M T e tesir etti ini görüp bir krizin yaklaflmakta oldu unu hissettiniz mi? Oslo dan sonra ortaya ç kan sorunlar da, bugünkülerle benzer biçimde, iç iktidar mücadelesinin bir örne i olarak gördük. Baflbakan a ve AKP ye M T üzerinden yap lan bask, bugün yarg yoluyla yap l yor. Her iki olayda da, gerek Cemaatin müdahale flekli, gerekse de iktidar n telafllanarak düflünmeden att ad mlar, yasa ç karma telafl ve Emniyet e yapt müdahaleler, demokratik yap n n zay fl n gösteriyor. -Son çat flmada Adana ve Hatay da yakalanan TIR lar, Cemaat ile AKP aras ndaki çat flman n M T üzerinden yürütüldü ünü, çat flman n Suriye ve d fl politika ekseninde hararetlendi ini gösteriyor. Kavgan n temel sebebini nas l de erlendiriyorsunuz? Pek çok ba lamda genifl etki alan sahibi olan ve küreselleflen, ekonomik güce dönüflerek kadrolaflan, AKP ile kurdu u koalisyonla yükselen Cemaatin siyasal hak talep etmemesi mümkün de ildi. Ancak bu iki yap n n küresel siyasete farkl bak fllar var. Yine de, d fl politika görüfllerinde farkl l klardan ziyade, kavgaya yol açan n ktidar mücadelesinde ben de var m diyen Cemaatin mahalli, genel ve cumhurbaflkanl seçimleri yaklafl rken keskinleflen talepleri oldu unu düflünüyorum. Küresel güçler elbette Türkiye nin çizece i kompozisyonla ilgileniyor ancak bu krizin kayna n d flar da aramak hatal. Bana göre bu yönelim, siyasetin çözemedi i sorunlar s rt ndan atmas d r. -M T in AKP ye, Emniyet inse Cemaate yak n oldu una iliflkin de erlendirmeler hakk nda ne düflünüyorsunuz? Bürokrasi her dönem iktidar n personel kayna olmufltur. ktidarlar Emniyet i, yarg y ve bürokrasiyi kendi anlay fl na göre flekillendirmeye çal fl r. Geçmiflte, polis teflkilat nda silah kabzalar kurt bafll kl olan polisler gördük, flimdiyse Cemaati görüyoruz. fiu anda poliste, itaat kültürü ile hareket eden bir yap var ve dikey bir örgüt yap lanmas olmasa bile dayan flma içerisinde nas l toplu hareket ettiklerini görüyoruz. -Bugünkü kriz sona erdi inde Türkiye de neler de iflmifl olacak? Erkler aras kavga, yasama, yürütme ve yarg n n ba ms z ama bütünlüklü çal flmas n n önemini hat rlatt. ktidarla muhalefet aras ndaki kat l mc l n gereklili i anlafl ld ve ço ulculuk ihtiyac bir kez daha görüldü. ç sorunlar n d fl sorunlarla iliflikli oldu u anlafl ld. Bu süreçte devletin istihbarat ve güvenlik kurulufllar n n denetlenmesi ve hesap vermesi gereklili i ortaya ç kt. Bu denetimlerde sivil toplumun yerinin ne olaca ilerleyen günlerde Türkiye de de tart fl lmal d r. Ekonomik ve toplumsal yeni riskler ve ayr flmalar ortaya ç ksa da, Türkiye bu süreci yaflamak zorundayd. Cemaat de, AKP de bundan sonra yaln zca demokratik ilkeler çerçevesinde hareket edebilece ini ö renmeli. Türkiye toplumu e itim, örgütlenme ve sivil toplum direnci bak m ndan yetersiz olsa da, tarihsel birikimi sayesinde de iflimi destekleyen bir yap ya sahip. Bu krizle siyasete hâkim olan demokrasi kültürü yetersiz kadrolar n iktidar olma ve kar paylafl m odakl anlay fl n n toplumun taleplerine uymad görüldü. (SÜRECEK)

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta ISSN 1308-7622 ç-d fl savafl n efli indeki Ukrayna da ölümler art yor 5 May s 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Bas n özgürlü ü Türkiye yi morart rken Taha, flundan K vanç duymaz! Dünya

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı