Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM."

Transkript

1 ISSN Ocak 2014 Sal Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki flirket say s n n bir önceki y la göre yüzde 3,46 oran nda artt n ve flu anda faal olan ticaret flirketi say s n n 972 bin 491 oldu unu bildirdi. 6 DA M T Eski Müsteflar Yard mc s Cevat Önefl e göre; KAVGA HABER 7. SAYFADA kurumlara adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Ülkemden Kad n YAZISI Manzaralar 9 DA Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da Taha K vanç Güncel bo uyorsa, ne duruyorsunuz iflte kitaplar... Bugün 12 de sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de Nurullah Ayd n Ara-S ra Bugün 4 de NASIL yans yor? M T Eski Müsteflar Yard mc s Cevat Önefl, Cemaat-AKP kavgas n n M T e uzanan aya n, Türkiye nin Suriye politikas n ve krizin sonunda Türkiye yi bekleyenleri BirGün e anlatt. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k Yaman çeliflki bu olsa gerek Ekme i en çok f r nlar israf etti Ekmek sraf n Önleme Kampanyas ile Türkiye'de üretilen ekmek adedi, 2012 y l nda toplam 101 milyonken geçen y l 90,9 milyona düfltü ancak f r nlar n yüzde 58'inin, bakkal ve di er sat fl kanallar ndan ekmek iadesi almas gere inden fazla üretime yol açarak 3 milyon ekme in sat lmadan israf edilmesine yol açt. HABER 12 DE KARS Erzincan ifllemesi HABER 7 DE TUR ZM Gelirimiz 89 ülke HABER 12 DE Fethullah Gülen Hocaefendi, 16 y l aradan sonra ilk televizyon mülakat n BBC'ye verdi. MAV MARMARA DAN GÜL E MEKTUBA KADAR Hocaefendi, yolsuzluk operasyonu, Hizmet hareketi, Kürt meselesi, Alevilerle iliflkiler, Mavi Marmara ve Cumhurbaflkan Abdullah Gül'e gönderdi i mektup konular nda sorulara cevap verdi. S YAS PART LERE YAKINLIK Hiçbir siyasi partiyle hiçbir zaman bütün bütün ayn çizgide olmad k diyen Hocaefendi, Hangi parti olursa olsun, yani bu MHP de olabilir, CHP de olabilir, AK Parti de olabilir, DYP de olabilir, ANAP da olabilir; bu iki parti bugün yok gibi diye konufltu. TAY NLERDE HER GÖRÜfi VAR Tasfiye olarak niteledirilen görevden almalarla ilgili bir soruyu da cevaplayan Hocaefendi, Tasfiyeye tabi tuttuklar, tayin ettikleri her kifli cemaatten demek do ru de il. O insanlar n içinde zannediyorum sosyal demokratlar var, milliyetçiler var, ulusalc lar var dedi. KÜRT MESELES NE BAKIfi Abdullah Öcalan ve da dakilerle görüflmelere karfl olmad klar n belirten Hocaefendi, Kürt meselesiyle ilgili olarak da flunlar söyledi: bu Kürt meselesinde, o sürece biz onlardan evvel destek verdik. Yani, Fakir'in yapt fley sadece bir teflviktir, teflvikten ibarettir. TRABZON F nd kta hedef HABER 6 DA RÖPORTAJIN B R NC BÖLÜMÜ 13. SAYFADA www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesii 17 Aral k Operasyonu ile yolsuzluk ve rüflvet Türkiye nin gündemine otururken, Cemaat ile AKP aras ndaki savafl n en büyük cephelerinden biri de, hükümetin Suriye politikalar n n yürütücüsü konumundaki Milli stihbarat Teflkilat üzerinden aç ld. Adana ve Hatay da yakalanan silah ve mühimmat yüklü oldu u iddia edilen Suriye yönüne giden TIR lar n aranmas na izin vermeyen iktidar, TIR lara dokunan tüm yarg ve Emniyet mensuplar na sürgün niteli indeki atama ve görev de iflikliklerini uygun gördü. Cemaat-AKP savafl n n M T üzerinden geliflen aya n, 41 y l boyunca M T te görev yapan, y llarca stihbarattan Sorumlu M T Müsteflar Yard mc l makam nda bulunmufl Cevat Önefl, gazeteciler Yaflar Ayd n ve Do u Ero lu na konmuflurken önemli tespit ve de erlendirmelerde bulundu. RÖPORTAJIN B R NC BÖLÜMÜ 5. SAYFADA Türkiye, ikinci büyük ölümcül kaza ile sars ld SON OLSUN! Sivas' n Y ld zeli lçesi'nde yoldaki buzlanma nedeni ile yolcu otobüsünün flarampole devrilmesi sonucu 9 kifli öldü, 30 kifli yaraland. Van'dan Ankara'ya giden Y ld r m Ayaz yönetimindeki 63 AS 600 plakal yolcu otobüsü, sabah saat s ralar nda yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden ç karak yolun sa ndaki flarampole devrildi. Kazada 9 kifli olay yerinde yaflam - n yitirirken, 30 kifli yaraland. Kaza yerine gelen Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, kazan n buzlanma nedeni ile gerçekleflti ini belirterek, ilk müdahalenin yap ld n ve olayla ilgili soruflturma bafllat ld n belirtti. Öngörü yaz lar Üzerimde vebal kalmas n diye... Mehmet Ali Bulut un yaz s 5. sayfada 27 Ocak 2014 Resmi Gazete 2013/5848 Yüksekö retim Kurumlar Ö retim Elemanlar na Ait Baz Kadrolarda Düzenleme Yap lmas Hakk nda Karar 2013/5849 Yüksekö retim Kurumlar na Ait dari Kadrolarda Düzenleme Yap lmas Hakk nda Karar Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi

2 2 28 Ocak 2014 Sal Meltem EK Z ANTALYA - Kafl'ta, P narbafl Köyü Camisi'nde imaml k yapan ve arkadafllar yla "FiRock" adl müzik grubu kuran Ahmet Muhsin Tüzer, albümü için yap mc firma ve menajerle anlaflt. P narbafl Köyü Camisi'nde imaml k yapan Tüzer, Erkin Koray' n eski gitaristlerinden, ayn zamanda Kramp Grubu'nun kurucular ndan Do an Sakin ve baterist dris Tübcil ile may s ay nda "FiRock" isimli rock Rockç imam albüm yapacak grubu kurmufltu. Grup, single parças "Mevlaya Gel"e klip çekmifl, ilk konserlerini Ramazan Bayram 'nda Kafl Liman 'nda vermiflti. Albüm haz rl klar n tamamlayan Tüzer, Raks Music Production Company ve menajerlik ifllerinin yürütülmesi için birçok ünlünün de avukatl n ve sözcülü ünü yapan Türk kökenli Alman avukat Ramazan Akbafl ile anlaflt. Tüzer, AA muhabirine yapt aç klamada, çok yak nda "De iflim Zaman " adl albüm ile müzikseverlerin karfl s na ç kacaklar n söyledi. Albümde ilk olarak 7 parça düflündüklerini, daha sonra grup karar yla 5'e indirdiklerini ifade eden Tüzer, albümde "De iflim Zaman ", "Göçtü Kervan Kald k Da lar Bafl nda", Her Nefeste", "Mevlaya Gel" ve "Taleal Bedru Aleyna" parçalar n n yer alaca n bildirdi. (AA) S NEM: AZINLIK RAPORU S NEMA: ARMAGEDDON Orijinal Ad : Minority Report Yönetmen : Steven Spielberg Oyuncular : Tom Cruise, Colin Farrell, Samanta Morton Yap m : 2002 Tür : Aksiyon Minority Report Oscar a aday, 16 ödül ve 50 adayl olan bir film 2054 y l nda, Precrime adl bir emniyet timi sayesinde Washington D.C de neredeyse ifllenen hiçbir suç kalmam flt r. Bu tim, özel yetenekleri olan üç eleman kullanmaktad r. Bu elemanlar n, özel güçlerini kullanarak gelece i görebilmek ve böylece suçlar önceden haber al p önlemek gibi bir yetenekleri vard r. Tür : AKS YON / MACERA Yönetmen : MICHAEL BAY Orjinal Ad : ARMAGEDDON Yap m : 1998 Oyuncular : BRUCE WILLIS, BILLY BOB THORNTON, BEN AFFLECK, LIV TYLER, WILL PATTON, STEVE BUSCE- MI, OWEN WIL- SON New York'a zarar veren ufak meteor parçalar ndan sonra NASA dünyaya h zla yaklaflmakta olan büyük bir meteor tespit eder. Teksas büyüklü ündeki bu meteoru zarars z hale getirmek için bir plan yap l r. Meteora ulafl lacak ve 800 ft derinli inde bir kaz yap larak merkezine nükleer patlay c yerlefltirilecek. Sizin için seçtiklerimiz Türkiye ve Türklere tap yor MADR D - spanyollar n ünlü flark c lar ndan Monica Molina, 12 y la yak n zamand r tan d ve konserler verdi i Türkiye'yi ''Etkilenmemek elde de il, ben bir Türkiye afl y m'' sözleriyle anlatt. spanya'n n baflkenti Madrid'de yap lan uluslararas turizm fuar FITUR'da Türkiye'nin stand n ziyaret ederek, tan t ma destek veren Monica Molina, duygular n AA muhabiriyle paylaflt. Türkiye'yi çevreleyen güzelliklerden hep istifade etmeye çal flt n ve bundan dolay da kendisini flansl hissetti ini söyleyen Molina, ''Samimi söylemem gerekirse Türkiye insan n kendini iyi hissetti i bir yer. Size sanki evinizdeymiflsiniz hissini yaflat yor. Ümit ederim ki hep böyle devam eder'' dedi. çten bir gülümsemeyle ''Türkiye'ye ve Türklere tap yorum'' ifadesini kullanan spanyol flark - c, ''Kendimi Türklerle gerçekten iyi hissediyorum. S cak kanl, cana yak n, mutlu ve yaflam dolu insanlar. Aç kças spanyollar'dan pek farklar n n olmad n düflünüyorum çünkü aç k görüfllülükleri ve misafirperverlikleri çok hofl. Özellikle de Türk gastronomisi inan lmaz. Denedi im her Türk mutfa nda muhteflem lezzetlerle tan flma flans m oldu'' fleklinde konufltu. " tiraf etmeliyim" diyerek merak uyand ran Monica Molina, içindeki tutkuyu ise ''Eflime sürekli 'Türkiye'de yaflayal m' diye bask yap yorum. Ona sürekli 'art k gidip Türkiye'de yaflayal m, ufak bir ev alal m ve yaflam m z n geri kalan n spanya'da ve Türkiye'de geçireli' diyorum'' sözleriyle dile getirdi. Bu arada 5 y l aflk n süredir Türkçe parçalardan oluflan bir albüm yapma plan olan Monica ''vakti flimdi geldi'' diyerek, ''Sezen Aksu'nun flark lar ndan oluflan bir albüm yapmak'' istedi ini söyledi. ''Bildi iniz gibi biz spanyollar, çok yavafl z ama bu kez biraz daha h zl sonuçlanmas için elimden geleni yapaca m'' fleklinde esprili konuflan spanyol sanatç, yeni projesiyle ilgili ''Tabii biraz benim stilimde bu parçalar kaydedece iz ama gerçekten zor parçalar, bu yüzden üzerinde çok durulmas ve titiz olarak çal fl lmas gerekiyor. Ayr ca benim flark lar mda Türk müzisyenlerle de çal flmak istiyorum'' aç klamas nda bulundu. Molina, Türkiye'de Mustafa Sandal baflta olmak üzere çok fazla sanatç dostunun oldu unu belirterek, çok yak ndan takip edip, be endi i sanatç lar n bafl nda Sezen Aksu ve Leman Sam' n geldi ini kaydetti.

3 Sanat Soka sanatç s na büyük ödül HABER MERKEZ - Alt nda Belediyesi taraf ndan restore edilerek hayata kazand r lan, de iflik sanat dallar ndan pek çok sanatç n n atölyelerinin bulundu u Hamamönü Sanat Soka, birbirinden baflar l sanatç lara ev sahipli i yap yor. Sanat Soka sanatç lar ndan Ayfer Balaban da yurt içi ve yurt d fl nda pek çok baflar ya imza atm fl önemli isimler aras nda yer al yor. Tezhip sanatç s Balaban, Kültür Bakanl taraf ndan düzenlenen 11 inci Devlet Türk Süsleme Sanatlar Yar flmas nda sergileme ödülü ald. Balaban, ayn yar flman n minyatür kategorisinde ise birincili e lay k görüldü. Ellerin birli i, canlar n dirli i ad n verdi i eserle birincilik elde eden Balaban, bu ödülü Alt nda a getirdi i için çok mutlu oldu unu söyledi. Daha önce de yurt içinde ve yurt d fl nda pek çok önemli ödül alan, eserleri yurt d fl nda 3 28 Ocak 2014 Sal da sergilenen Balaban, Tezhip alan ndaki çal flmalar m Sanat Soka ndaki atölyemde yürütüyorum. Eserlerim Amerika da ve Güney Afrika da sanatseverlerle bulufltu. Diyanet flleri Baflkanl n n baz kitaplar n n kapak tasar mlar n yap yorum. diyerek çal flmalar hakk nda bilgi verdi. TAKV M Hicri y l: 1435 (27 Rebiu l - Evvel ) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N Ankara da an tlara RUT N TEM ZL K HABER MERKEZ - Ankara Büyükflehir Belediyesi, Baflkent in tarihi simgeleri olan an tlar düzenli aral klarla temizleyerek, tarihine yak fl r görüntülerini muhafaza etmek için çal fl yor. Baflkent in simgeleri olan an tlar, özellikle kufl pisliklerinden oluflan görüntü kirlili inden ar nd rmak için gerçeklefltirilen rutin çal flmalar kapsam nda, an tlar n çevrelerindeki meydanlar da y kanarak, p r l p r l yap l yor. Büyükflehir Belediyesi kent içindeki tarihi an tlar n düzenli olarak temizli ini yap yor. Yaya yo unlu unun en fazla oldu u merkezlerde bulunan tarihi an tlar, bas nçl su ile y kan yor ve çevreleri düzenli olarak temizleniyor. Baflkent in tarihi simgelerinden olan ve Güvenpark a ad n veren Güven An t n (Emniyet Abidesi), özenle y kayan Büyükflehir Belediyesi ekipleri, Baflkent in en merkezi noktas nda yeflili ve renk cümbüflü görüntüsüyle Ankaral lar n nefes alma duraklar ndan biri olan Güvenpark meydan n da rutin olarak temizliyor. Ulus ta bulunan ve Ankaral lar n yan s ra turistlerin de Ankara an foto raflar nda yer alan Atatürk An t n ve çevresini de düzenli olarak temizleyen ve kufl pisliklerini ortadan kald ran ekipler, gece gündüz süren temizlik çal flmalar kapsam nda, an tlara ayr bir önem verildi ini belirterek, an t temizliklerinin periyodik olarak gerçeklefltirildi ini ifade ettiler. Tarihi an tlarda yap lan temizlik çal flmalar n n düzenli aral klarla gerçeklefltirildi ini anlatan Kent Esteti i Dairesi Baflkan Ömer Öksüz, Baflkent in dört bir taraf nda sürdürdü ümüz temizlik çal flmalar kapsam nda, an tlara özel bir önem veriyor ve itinayla y k yoruz. Sadece an t temizli i çal flmalar kapsam nda 12 kiflilik ekip, s cak ve so uk su araçlar ile bir su tankeri görev yap yor. Ekiplerimiz son olarak da yaya yo unlu unun fazla oldu u Güvenpark içerisinde bulunan Güven An t n bafltan afla s cak su ile y kay p, özellikle de kufllardan kalan kirlilikten ar nd rd dedi. Güven An t n n özellikle kufllar n havaland görüntüsünün güzelli ine dikkat çeken Öksüz, Bu güzel görüntüye karfl n, an tta konufllanan kufllar n oluflturdu u pislik de an t kirletiyor. Biz de düzenli aral klarla temizlik çal flmalar gerçeklefltirerek, an t tarihine yak flan görünümüne kavuflturmak için periyodik olarak çal fl yoruz diye konufltu. Baflkentlilerin dinlenme, nefes alma ve huzur bulma noktalar ndan olan an t çevresindeki Güven Park ta da özenli bir çal flma gerçeklefltirdiklerini ifade eden Ömer Öksüz, Ankaral lar n Cumhuriyet döneminden bu tarafa korunan mermer oturma gruplar n ve Büyükflehir Belediyesi nin yeflillendirerek korudu u do al formu ile Ankaral lara nefes ald ran park çevresini tertemiz ve p r l p r l yap yoruz diye konufltu. Büyükflehir Belediyesi ekiplerinin vatandafllar taraf ndan boya ve benzeri flekillerle an tlara yazd klar sloganlar n da zarar vermeyecek flekilde itinayla silindi ini anlatan Öksüz, Özel bir yaz silme makinesiyle gerçeklefltirdi imiz çal flmalarla da an t do al güzelli ine kavuflturuyoruz dedi. Mahalle konaklar kaynaflt r yor HABER MERKEZ - Keçiörenliler mahallelerindeki dü ünler, niflanlar, cenazeler, asker u urlamalar, sohbet ve buluflmalar için yepyeni bir mekana kavufltu. Ankara n n tarihi dokusunu da yans tan görüntüsüyle befl mahalle kona Keçiörenlilerin hizmetine girdi. Her mahalleye bir konak slogan yla harekete geçen Keçiören Belediyesi, flu ana kadar Esertepe, Ufuktepe, Yayla, Atapark Mahalle Konaklar ile Etlik Caddesi üzerindeki Ankara Kona n n yap m n tamamlad. Mahalle konaklar, mahalle kültürünü ayakta tutmay, insanlar flehir yaln zl na mahkum etmeden birbirlerinin ac s na ve sevincine ortak olmalar n sa lamay amaçl yor. Sevinçlerin paylafl ld kça art p, ac lar n paylafl ld kça azald düflüncesinden yola ç kan Keçiören Belediyesi, mahalle konaklar n, insanlar n ac lar n da sevinçlerini de tek bafl na yaflamalar n engelleyen mekanlar haline getirmeyi hedefliyor. Genellikle iki katl olarak projelendirilen konaklar, çok say da aktivite odas, kafeteryalar ve en önemlisi toplant salonlar ndan olufluyor. Tarihi dokuya önem verilerek projelendirilen mahalle konaklar, halk n tüm kesimine hizmet verecek biçimde tasarland. Konaklar n içinde KEÇMEK, KEDEM, KADEM dersliklerinin yan s ra, mahalle sakinlerinin dü ün ve cenazelerinde hizmet verecek salon bulunuyor. Ayr ca mahalle konaklar n n çevresi de bu dokuya uygun tasarlanarak mahalleye ayr bir nefes ald r lmas planland. Konaklardaki aktivitelere engelli vatandafllar n da rahatl kla kat labilmeleri için engelli girifli, asansörü ve WC leri de yer al yor. Keçiören Belediyesi olarak hiçbir ayr m gözetmeden her bölgeye, her mahalleye eflit hizmet götürmeyi kendilerine fliar edindiklerini belirten Mustafa Ak, Hizmetlerimizin oda nda insan vard r. Çünkü biz yarat lan yaratandan ötürü seviyoruz ve ona hizmet vermeyi kendimize en büyük görev say yoruz. Bunun gere i olarak da Keçiörenlilerin sorunlar na bigane kalmadan, yabanc kalmadan, onlar n dertlerini kendi dertlerimiz gibi görüyoruz dedi. Keçiören de belediye hizmetlerinin daha çok merkezde topland na iflaret eden Baflkan Ak, hizmetleri çevreye yaymak için çal flt klar n da sözlerine ekledi.

4 4 28 Ocak 2014 Sal YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Çin'de hava kirlili i tehlikeli boyutlarda fianghay - Çin'in do usundaki fianghay kentinde "yo un" hava kirlili i yaflan yor. Ülkenin ekonomi ve finans merkezi fianghay'da, havadaki zararl partikül oran n ölçen PM 2,5 de eri 311'e ulaflt. Dünya Sa l k Örgütü'nün "sa l kl " kabul etti i eflik de erinin 12 kat na ç kan hava kirlili i nedeniyle halk maskeyle soka a ç k yor. fianghay'da hava kirlili i "yo un" seviye olarak kabul edilen 300'ün üzerine ç kt nda kamu araçlar n n yar s trafi e ç kar lm - yor, baz okullarda ise ö renime ara veriliyor. Baflta baflkent Pekin olmak üzere ülkedeki birçok flehirde hava kirlili i s k s k tehlikeli seviyelere ulafl yor. Yerel makamlar, bu tür durumlarda halka, yüksek efor gerektiren sporlar yap lmamas ve kapal alanlarda pencerelerin çok fazla aç lmamas yönünde tavsiyede bulunuyor. Çin'de hava kirlili i fliddetini belirten alarm sisteminde mavi, sar, turuncu ve k rm z olmak üzere dört aflama uygulan yor. Ulusal Bilimler Akademisinin Çinli ve yabanc bilim adamlar ile yapt araflt rmaya göre, özellikle kuzey bölgelerde kömür yakmaya ba l hava kirlili i nedeniyle ömrün ortalama 5,5 y l k sald belirtilmiflti. Pekin'de kirli havan n yol açt yo un sis tabakas nedeniyle görüfl mesafesi zaman zaman oldukça düflüyor. Pekin'deki ünlü Tienanmen Meydan 'nda da halk, güneflin do ufl görüntüsünü ancak kurulan dev elektronik ekranlardan izleyebiliyor. Dünyada havas en kirli 20 flehirden 16's, dünyan n fabrikas olarak bilinen ve sanayi üretimi ile dünyan n en büyük ikinci ekonomisi haline gelen Çin'de bulunuyor. Resmi verilere göre, Çin'de 20 milyonu aflk n ast m hastas yafl yor ve dünyada ast mdan ölenlerin say s nda yine bu ülke bafl çekiyor. (AA) Manyas Gölü, kurakl k nedeniyle 200 metre çekildi BALIKES R - Bal kesir'deki Manyas Kufl Cenneti'nin suyu, doluluk oran n n yüzde 28'e gerilemesi nedeniyle yaklafl k 200 metre çekildi. AA muhabirinin DS 25. Bölge Müdürlü ü yetkililerinden ald bilgiye göre, geçen eylülden bu yana uzun y llar ortalamas n n yüzde 16 alt nda ya fl alan, son günlerde hava s cakl ilkbahar aratmayan Bal kesir'de barajlar n doluluk oranlar düfltü. Özellikle "Kufl Cenneti" olarak bilinen, 690 milyon metreküp kapasiteli ISSN TÜRK YE N N GAZETES BELDE Y l: Ocak 2014 Sal Say : Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Manyas Gölü'ndeki su miktar 199 milyon metreküpe (doluluk oran yaklafl k yüzde 28) geriledi. DS 'nin y ll k planlamalar na göre may sta 525 milyon metreküp su bulunmas gereken gölde, bu miktar flu anda 199 milyon metreküp ölçülse de öngörülen kotlar n sorun oluflturabilecek seviyenin alt na inmedi i belirtildi. "Göl suyunun yaklafl k 200 metre çekilmesi, ya fllar n gecikmesinden kaynakland " de erlendirmesini yapan yetkililer, flu anda ciddi bir s k nt görülmedi ini vurgulayarak, may sa kadar beklenen ya fllar n olmamas durumunda sorun yaflanabilece ini kaydetti. Göle k y s olan Bereketli Köyünün muhtar Süleyman Sigo, bu y l bölgelerine çok az ya fl düfltü ünü belirterek, bunun da buharlaflt n söyledi. Tarladaki ürün kadar gölün de acil ya fl bekledi ini dile getiren Sigo, "Beklenen ya murun ya mamas halinde göl ve tar m sektörü zarar görecek. Bu flekilde devam ederse, gölde bal klar ölecek. Göl sular 200 metre çekildi. Su olmazsa kufllar konaklamaz" diye konufltu. Türkiye'nin önemli sulak alanlar ndan biri olan Manyas Gölü'nde, 2007'de yaflanan kurakl k nedeniyle sular 2 kilometreye yak n çekilmifl, 20 y l önce düflen bir helikopterin enkaz su yüzüne ç km flt. Bölge bal kç lar, 2007 y l n tekrar yaflamak istemiyor. (AA) "Kufl Cenneti" olarak bilinen, 690 milyon metreküp kapasiteli Manyas Gölü'ndeki su miktar 199 milyon metreküpe (doluluk oran yaklafl k yüzde 28) geriledi. 20 kez iflten kovuldu, kendi iflinin patronu oldu KAYSER - ESMA AYGÜN - Vücudunun sa taraf n verimli kullanmas n engelleyen "hemiparezi" denilen kas gevflekli i hastal ndan dolay çal flt 20 farkl iflten ç kar lan Öznur Balkaya, çorap atölyesi açarak kendi iflinin patronu oldu. Öznur Balkaya (27), d flar dan bak ld nda herhangi bir engeli oldu u anlafl lmasa da performans düflük oldu u için uzun süre ayn iflte çal flma imkan bulam yor. Balkaya, AA muhabirine yapt aç klamada, do ufltan vücudunun sa taraf n soluna göre verimli kullanamad n söyledi. Erken yaflta ifl hayat na at lmak zorunda kald - n ifade eden Balkaya, 15 yafl nda kilit fabrikas nda montajc olarak ifle bafllad n belirtti. Fabrikada yaklafl k iki y l çal flt n anlatan Balkaya, "Küçüklükten bu yana yaz y sol elimle yaz - yorum. Tüm ev ifllerinde de sol taraf mdaki kaslar daha iyi kullan yorum. Fabrikada da sa elimi pek kullanam yordum ancak montaj yaparken her iki elin de iyi kullan lmas gerekiyordu. flverenim performans mdan memnun olmad için iflime son verdi. Daha sonra yine baz montaj fabrikalar nda ve tekstil iflinde çal flt m. Performans m n düflüklü- ünden dolay yaklafl k 20 kez iflten ç kar ld m" diye konufltu. Bu süreçte zor günler yaflad n ve zaman zaman bunal ma girdi ini ifade eden Balkaya, flöyle devam etti: "Son girdi im tekstil fabrikas ndaki patronum benimle çal flmaya devam edemeyece ini söyledi. Ayr ca bir engelim oldu unu belirterek, rapor almam önerdi. Bunun üzerine 2010'da yüzde 42 oran nda engelli raporu ald m. Patronlar da ben de engelim oldu unu anlamam flt k. Sa hemiparezi, yani kas gevflekli i, s k görülen bir hastal k. Benimki di er hastalara oranla daha hafif ancak böyle olmas na ve d flar dan bak ld nda herhangi bir engelim yokmufl gibi görünmesine ra men çok büyük s k nt yaflad m." Balkaya, son iflinden de ç kar lmas n n ard ndan ARA- SIRA Nurullah AYDIN MEDYA NSAN HAKLARI VE DEMOKRAS nsan baflta kendisi olmak üzere di er insanlarla, do ayla sesli, sessiz ve yaz l iletiflim içindedir. Bilgilendirme, ayd nlatma, etkileme, kanat oluflturmak için iletiflim yöntemleri ve araçlar gelifltirmifltir. Olgunun genifl ve bilinmeyen kitleye (dinleyici, izleyici ve okura) iletilmesi, kitle iletiflim araçlar kitap ve gazete ile bafllam flt r. Teknolojik geliflmelerle birlikte bu kez iletiflim, radyo, televizyon, sinema, cep telefonu ve internet ile sürmüfltür. Kitle iletiflim araçlar ile düflünceler, fikirler ve haberler çok k sa süre içinde kitlelere ulaflt r lmaya bafllanm flt r. nsanlar; genifl ve yo un enformasyon sa ana alt na girmifltir. Dünyan n farkl yerlerinde yaflayan insanlar, kültürler, devletler, olaylar ve do ayla ilgili verileri görmeye, ö renmeye ve anlamaya bafllam flt r. Böylece uzakl klar yak nlafl rken, yak n olanlar uzaklaflm flt r. nsan haklar ve demokrasi gibi bireyi yak ndan ilgilendiren olgular, özellikle medya araçlar ile insanlar aras nda olan ve olmas gereken yönleriyle ele al - nabilmektedir. Medya, olmas gerekene ulaflmada itici ve sürükleyici rol üstlenmifltir. Medya n n bu süreçteki yeri, rolü ve ifllevi nedir, ne olmal d r? Medya n n temel görevi; bireyi, toplumu, devleti ve insanl ilgilendiren her konuda, bilgilendirmek, ayd nlatmak, e itmek, kamuoyu oluflturmak, toplumu siyasi, sosyal, ekonomik, dini, askeri ve teknik geliflmelerden haberdar etmektir. Medya kamuoyu oluflturmada en önemli etkili araçt r. Medya ne der? sorusunun her konuda ve her yerde soruldu u bir gerçektir. Y k c, ayr flt r c, çözücü her türlü düflünce ve eylem; Medya n n karfl olmas gereken faaliyetlerdir. Medya eti i ve sorumlulu u, duyarl mensuplar nca sa lan r. nsan haklar ve demokrasi ba lam nda ele al nd - nda; Medya n n önemi ve etkisi ile birlikte tarafs zl n n vazgeçilmez bir olgu oldu u gerçe i gözard edilmemelidir. engelli raporu ald n ve bir proje haz rlayarak kendi iflini kurmaya karar verdi ini söyledi. ki ay önce KOSGEB'e çorap atölyesi açmak için projesi sundu unu anlatan Balkaya, "Bir çorap atölyesi açt k. fiu an üç kifli çal fl yoruz ancak ifllerimiz ilerledi inde 10'a yak n engelli arkadafl m da istihdam etmek istiyorum. Çoraplar n burnunu dikiyoruz. Ütüleyip etiketledi imiz çoraplar kalitelerine göre ay r yoruz. fiu an psikolojim çok iyi. Bu süreçte bana destek olan engelli arkadafllar ma teflekkür ediyorum" diye konufltu. (AA)

5 HABER 28 Ocak 2014 Sal 5 Üzerimde vebal kalmas n diye... Mehmet Ali BULUT (www.haber7.com / 11 Ocak 2014) Rivayet[1] odur ki, Ak Parti kurulurken, Say n Erdo an, Muhsin Bey'i de ziyaret edip partiye davet etmifl. Gel beraber bu ifli kotaral m ve flu millete birlikte hizmet edelim demifl. Muhsin Bey önce bu nazik daveti için teflekkür etmifl. Sonra da mealen, Kardeflim, zaman ve hadiseler bana ö retti ki Amerika'n n destekledi i bir siyasetle bu ülkeye hizmet edilmiyor. E er millete dayanarak siyaset yapacaksan geleyim. Aksi takdirde Amerika, hep kendisine hizmet ettirir demifl. Tayyib bey de ona, Bir müddet, Amerika'n n istediklerini yapar z sonra millete hizmet ederiz. Mani olursa dirsek vurur göndeririz! cevab n vermifl. Muhsin Bey Amerika dirsek vurarak gönderilecek bir güç de il. Fil ile girece in bir yataktan ezilerek ç kars n. Bunu yapma. Millete güven. Ona dayanan bir siyaset yapacaksan yan nday m. De ilse beni ba flla! Muhsin Bey AK Parti'de karar almad na göre anlafl l yor ki Ak Parti'ye bir Amerikan deste i olmufl. Veya o öyle zannetmifl. Mamafih Türkiye o dönemde Amerikas z bir siyaset güdemezdi. Esas nda Türkiye gibi bir ülkenin ngiltere'den ve Amerika'dan ba ms z siyaset yapma gücüne ulaflmas dünyan n dengesini bozar. O yüzden de dünyan n hâkim güçlerinin buna müsaade etmemesini real politik sayabiliriz. Evet, bugüne kadar, ne zaman bir hükümet Amerika'ya veya ngiltere'ye yeter art k, biraz da halk ma hizmet edeyim dese, hemen o iktidar içimizdeki yandafllar eliyle alafla ederler. AK Parti de o süreci yafl yor.[2] Evet, biliyorum, geçmiflteki angajmanlar, mensuplar n n rmak suyu'na karfl zaaflar, Ak Partinin aya na dolaflmaya devam edecek. E er bafllang çta kimsenin vesayetine/deste ine ihtiyaç duymadan siyaset yapsayd -ki önündeki siyaset yasa n n kald r lmas aç s ndan o M T Eski Müsteflar Yard mc s Cevat Önefl e göre; döneminin eseri olan baflar lar lekedar etmemeli! H zla yerel seçimlere do ru gidiyoruz. Geçen hafta Gaziantep'te idim. Her yerde, henüz yüzeye vurmam fl müthifl bir fokurdama ve kaynama var. Antep, eskiden CHP'nin kalesi idi. Son üç dönemdir de Ak Parti'nin. Acaba buralarda eskiye dönüfle, kalpleri raz olur mu? Bu söylediklerimi halk n bize deste i tam diyerek kulak ard etmemeliler. Çünkü insan en çok kendisine güvendi i anda, zay f durumdad r. Ve en rahat da o zaman vurulur Biz sözümüzü söyledik. Kay tlara girsin diye. Yar n üzerimizde vebal kalmas n! [1] Rivayet dedi ime bakmay n, bana rahmetlinin en yak n bir dostu anlatm flt. smi bende (MAB) [2] Tabi bu aktar mdan bir tak m saftirozlar, Vay demek ki AK Parti Amerikanc ym fl, Tayyip bey Amerika'n n adam imifl! gibi kaba bir yarg ç kar p di er partileri sanki bu etkiden ba ms zlarm fl gibi bir zanna kap lmas nlar. Maalesef Türkiye'de Amerika'n n gücünü arkas na almadan de il siyasi parti olmak, cemaat bile olmak zor. flte gördünüz, K l çdaro lu rezidansa ça r l p a rland. Bu demek oluyor ki Amerika art k Tayyip beyi kendi adam görmüyor. Ondan kurtulmaya çal fl yor. Çünkü o art k Amerika'n n menfaatlerine de il milletin ç kar na çal fl yor. Özellikle de son 3-4 y ld r. E er millet ona sahip ç kmazsa Amerika kendisine daha çok hizmet edecek birilerini bulur önümüze koyar. Say n K l çdaro lu bofluna m rezidansta a rland! Yak nda en büyük liberal demokrat olara önümüze ç kar lsa flafl rmay n! [3] Tevrat n bu aktar m nda BM'deki veto hakk bulunan beflliye de iflaret vard r (MAB) [4] Mele in kardefli manas na, iyiden yana olan anlam na da gelir. lginç bir kelime üzerinde durulmas gerekir. yi bir Ahimelek okumas Amerika'n n beyinsel kodlar n çözmeye yarayabilir (MAB) vesayete muhtaçt - bu millet bir ömür onu iktidarda tutard. Esas nda millet hala ondan yana. Ortalama Anadolu insan hala ona duac ve ona güveniyor. Ama maalesef, kontrol edilebilir tüm dâhili güçler, AK Parti aleyhine harekete geçmifl bulunuyorlar ve ekseriyeti de suret-i haktan görünüyor. Bunlar zaman içinde etkili olacaklar Yaz k ki Amerika, ancak siz ona tam itaat halinde oldu unuz sürece sizi rahat b rak yor. Siz hizmette en ufak bir kusur(!) gösterseniz o da deste ini çekmekle kalm yor tüm ODAKLARI' üzerinize sal yor. Böyle olunca iktidar, pani e kap l yor ve yanl fl yapmaya bafll yor. O zaman kendini milletin nezdinde de zay flat yor ve halk da onu indiriyor. fiimdi Ak Parti'nin Ergenekoncu' ve derbac taife ile yak nlaflmas da o pani in eseri. Hâlbuki ta bafltan itibaren sadece millete dayansayd flimdi minnetsiz ve eyvallah z siyasetini sürdürebilecekti Güya cemaate k zarak, -içinde hakl l k pay da yok de il- ona öfke duyarak giriflti i bir tak m siyasi faaliyetler, maalesef sadece Ak Parti'nin flu kadar zamand r yapt güzel ifllerini iptal etmekle kalmaz, milletin 90 y ll k çabalar n da akim b rakacak korkar m... Talut (uzun boylu k ral, Soul fleklindeki yaz l fl yla da manevi önder, bütünlü ü sa layan, soluk demektir)- Calut (rejim) k ssas n aktard m bir yaz da Talut'un zaman içinde, Calut'tan kalan bir tak m güçleri de yan na alarak, bafllang çta Calut'a karfl sürdürdü ü mücadelede, kendisine yard mc olan; uzaktan att tafl ile Calut'u öldüren Davud'a (afl r derecede müflfik, duygulu, duygusal) karfl mücadele edece ini yazm flt m. fiimdi bütün hatlar ile o dönemi yafl yoruz. Davud', öldürülmekten kaçarak s nd Amelikler (O dönemde Filistilerin oluflturdu u en büyük befl devletinin birincisi[3])ülkesinde kal rken, Amelik kral Ahimelek'[4]in bask s yla beniisrail'e karfl dört kez savaflmak zorunda kalm flt. O savafllar n günümüze tekabül eden karfl l klar n bendeniz, cemaatin Hakan Fidan olay, Mavi Marmara, Gezi olaylar ve dershane tart flmas nda tak nd tav rlar olarak anl yorum. Yolsuzluk operasyonu en çetini ve en sonuncusudur. Gerçi davud' o savafllar kendi arzusu ile yapmad ve amac da kendi halk na ve ülkesine zarar vermek de ildi ama savaflt. Bu da zaten davud'u öldürmeyi planlam fl olan Talut'u daha da öfkelendirdi. Evet, davud', kendi halk na savafl açm fl olmas hasebiyle Talut'un öfkesini hak ediyor olabilir fakat Talut asla unutmamal ki as l düflman Calut'ur ve onan arkas ndaki Amelik'lerdir. E er davud'a k z p Calut'tan kalan güçlerle (Ergenekon, derin çeteler ve bolyozcular vs. gibi rejimi bugüne kadar ayakta tutmufl güçlerle) iflbirli i yaparsa tam ma lup olacakt r. Lütfen bu uyar m kale als nlar. nan n, milletin baht n n aç lmas n n önündeki mani, cemaat filan de il, aksine bafl n CHP'nin çekti i ergenekoncu, balyozcu taifedir. Bu isimler alt nda milletin iman na ve mukadderat na musallat olmufl ve bir as rd r da bizi zillete zebun etmifl Z nd ka komitesi ve onun iç uzant lar d r. Evet, Talut, emin olabilir ki Calut (yani rejim) güçlense ilk kendisini vuracak. Talut' o hataya düflmemeli. Davud'a k z p Calut güçleri ile iflbirli ine girerse, tüm iyiler ; özellikle de Beniisrail' (Yani Allah yolunda yürüyen flu Türk milleti) zarar görecektir Zaten devlet içinde yüz y ld r paralel devletlerini kurmufl olan Ergenekoncu, balyozcu vesaireleri b rak p, güya devlet içinde yeni bir paralel yap lanmaya gidenleri temizlemeye kalk flmak, aya na balyozla vurmaya benzer. Tayyib -Tayyib kelimesi Kur'andaki nesnel temizli i, iyiyi, hijyeni, helali ve s hhi olan temsil eder- bey, ismindeki bu kelimenin manas na yap flarak, millet nam na öfkenin ateflini düflürmeli. Kendi Kavga kurumlara nas l yans yor? Yaflar AYDIN - Do u ERO LU M T Eski Müsteflar Yard mc s Cevat Önefl, Cemaat-AKP kavgas n n M T e uzanan aya n, Türkiye nin Suriye politikas n ve krizin sonunda Türkiye yi bekleyenleri BirGün e anlatt. 17 Aral k Operasyonu ile yolsuzluk ve rüflvet Türkiye nin gündemine otururken, Cemaat ile AKP aras ndaki savafl n en büyük cephelerinden biri de, hükümetin Suriye politikalar n n yürütücüsü konumundaki Milli stihbarat Teflkilat üzerinden aç ld. Adana ve Hatay da yakalanan silah ve mühimmat yüklü oldu u iddia edilen Suriye yönüne giden TIR lar n aranmas na izin vermeyen iktidar, TIR lara dokunan tüm yarg ve Emniyet mensuplar na sürgün niteli indeki atama ve görev de iflikliklerini uygun gördü. Cemaat-AKP savafl n n M T üzerinden geliflen aya n, 41 y l boyunca M T te görev yapan, y llarca stihbarattan Sorumlu M T Müsteflar Yard mc l makam nda bulunmufl Cevat Önefl, BirGün e de erlendirdi. -17 Aral k Operasyonu süreciyle ayyuka ç kan ve d fl politikayla da bütünleflen ayr flma, cepheleflme ve mevzi kapma savafl n n arka plan n nas l de erlendiriyorsunuz? Türkiye toplumu, ekonomisi ve siyaseti çok ciddi bir de iflim süreci yafl yor ancak parlamenter siyasetin de iflim taleplerine yan t veremiyor oluflu gerilimin esas kayna. Dönüflüm, kaç n lmaz olarak toplumun da destekledi i demokratikleflme istikametinde gelifliyor. Türkiye toplumlar n n sosyolojik farkl l klar düflünüldü ünde yeni bir toplumsal uzlaflmaya ihtiyaç oldu u görülüyor. Evrensel de erlerin flekillendirdi i bir demokratik sistemin özümsenmesi ve buna uygun bir demokratik kurumsal yap n n oluflturulmas gerekiyor. Ancak hâlihaz rdaki siyaset bu nitelikli de iflime cevap verme potansiyeli ve kabiliyetine sahip de il; talebe yan t veremediklerinden iktidar savafl yapmay seçiyorlar. -Çözüm kapasitesi olmayan siyasetin yerini hangi özellikteki unsurlar alabilir? Nitelikli demokratik yap n n karfl l ço ulcu kat l md r ancak Türkiye siyasetinde ne ço ulculuk söz konusu, ne de kat l m. Uzlafl ortam n n eksikli inde sosyal ayr mlar derin siyasal uçurumlara dönüflüyor ve siyasal kavga ortam Türkiye ye hâkim oluyor. Türkiye nin, hukukun üstünlü ü ilkesinin flekillendi i yeni bir devlet yap s na; iktidar n koruma kavgalar yerine ço ulcu ve kat l mc demokrasiyi infla edecek bir siyasete ihtiyac var. ktidar koruma kavgas tüm sorunlar derinlefltiriyor ve tüm topluma yeni yükler bindiriyor. -Kavga devlet kurumlar na nas l yans yor? Devlet silsilesindeki tüm kurumlar, iktidar kavgas ndan paylar n al yorlar ancak kurumlar n ço u meselelerde tayin edici unsur de il. Sorun, kurumlara yön veremeyen siyaset yap s nda. Siyasal iktidar n di er unsurlarla olan kavgas n n kurumlara yans mas, yeni bir anayasa ihtiyac n tekrar hat rlat yor. Siyaset verdi i sözleri tutamad ; komisyon kararlar yla oyalan ld ve toplumsal talebe ra men yeni anayasa infla edilemedi. Dolay s yla bugünkü krizin yaflanmas kaç n lmaz hale geldi. Yeni anayasan n yap lamamas nda demokrasi kültürünün yetersizli i kadar, siyaset kadrolar n n yetersizli i de etkili oldu. Toplumun de iflimci hareketlerin hepsini desteklemesine karfl n, siyaset toplumun gerisinde kald. -Oslo görüflmelerinden sonra bafllayan tart flmalarda Baflbakan Erdo an n Hakan Fidan kiflisel korumas alt na almas n n ard ndan, iktidar kavgas n n M T e tesir etti ini görüp bir krizin yaklaflmakta oldu unu hissettiniz mi? Oslo dan sonra ortaya ç kan sorunlar da, bugünkülerle benzer biçimde, iç iktidar mücadelesinin bir örne i olarak gördük. Baflbakan a ve AKP ye M T üzerinden yap lan bask, bugün yarg yoluyla yap l yor. Her iki olayda da, gerek Cemaatin müdahale flekli, gerekse de iktidar n telafllanarak düflünmeden att ad mlar, yasa ç karma telafl ve Emniyet e yapt müdahaleler, demokratik yap n n zay fl n gösteriyor. -Son çat flmada Adana ve Hatay da yakalanan TIR lar, Cemaat ile AKP aras ndaki çat flman n M T üzerinden yürütüldü ünü, çat flman n Suriye ve d fl politika ekseninde hararetlendi ini gösteriyor. Kavgan n temel sebebini nas l de erlendiriyorsunuz? Pek çok ba lamda genifl etki alan sahibi olan ve küreselleflen, ekonomik güce dönüflerek kadrolaflan, AKP ile kurdu u koalisyonla yükselen Cemaatin siyasal hak talep etmemesi mümkün de ildi. Ancak bu iki yap n n küresel siyasete farkl bak fllar var. Yine de, d fl politika görüfllerinde farkl l klardan ziyade, kavgaya yol açan n ktidar mücadelesinde ben de var m diyen Cemaatin mahalli, genel ve cumhurbaflkanl seçimleri yaklafl rken keskinleflen talepleri oldu unu düflünüyorum. Küresel güçler elbette Türkiye nin çizece i kompozisyonla ilgileniyor ancak bu krizin kayna n d flar da aramak hatal. Bana göre bu yönelim, siyasetin çözemedi i sorunlar s rt ndan atmas d r. -M T in AKP ye, Emniyet inse Cemaate yak n oldu una iliflkin de erlendirmeler hakk nda ne düflünüyorsunuz? Bürokrasi her dönem iktidar n personel kayna olmufltur. ktidarlar Emniyet i, yarg y ve bürokrasiyi kendi anlay fl na göre flekillendirmeye çal fl r. Geçmiflte, polis teflkilat nda silah kabzalar kurt bafll kl olan polisler gördük, flimdiyse Cemaati görüyoruz. fiu anda poliste, itaat kültürü ile hareket eden bir yap var ve dikey bir örgüt yap lanmas olmasa bile dayan flma içerisinde nas l toplu hareket ettiklerini görüyoruz. -Bugünkü kriz sona erdi inde Türkiye de neler de iflmifl olacak? Erkler aras kavga, yasama, yürütme ve yarg n n ba ms z ama bütünlüklü çal flmas n n önemini hat rlatt. ktidarla muhalefet aras ndaki kat l mc l n gereklili i anlafl ld ve ço ulculuk ihtiyac bir kez daha görüldü. ç sorunlar n d fl sorunlarla iliflikli oldu u anlafl ld. Bu süreçte devletin istihbarat ve güvenlik kurulufllar n n denetlenmesi ve hesap vermesi gereklili i ortaya ç kt. Bu denetimlerde sivil toplumun yerinin ne olaca ilerleyen günlerde Türkiye de de tart fl lmal d r. Ekonomik ve toplumsal yeni riskler ve ayr flmalar ortaya ç ksa da, Türkiye bu süreci yaflamak zorundayd. Cemaat de, AKP de bundan sonra yaln zca demokratik ilkeler çerçevesinde hareket edebilece ini ö renmeli. Türkiye toplumu e itim, örgütlenme ve sivil toplum direnci bak m ndan yetersiz olsa da, tarihsel birikimi sayesinde de iflimi destekleyen bir yap ya sahip. Bu krizle siyasete hâkim olan demokrasi kültürü yetersiz kadrolar n iktidar olma ve kar paylafl m odakl anlay fl n n toplumun taleplerine uymad görüldü. (SÜRECEK)

6 6 28 Ocak 2014 Sal Bakan Yaz c n n a z ndan Türkiye verileri: fiirket profili, esnaf say s ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki flirket say s n n bir önceki y la göre yüzde 3,46 oran nda artt n ve flu anda faal olan ticaret flirketi say s n n 972 bin 491 oldu unu bildirdi. Yaz c, yeni Türk Ticaret Kanunu uygulama sonuçlar ve ticari iflletmeler ile esnaf ve sanatkar iflletmeleri hakk nda bas n toplant s düzenledi. Bu toplant n n tacir, esnaf ve sanatkarlara iliflkin istatistiki verilerin de erlendirildi i ilk bas n toplant s oldu unu ifade eden Yaz c, bunun sebebinin ise bakanl n n görev alan ndaki ticaret sicili ile esnaf ve sanatkar sicili ifllemlerinin tamam n elektronik ortama tafl malar oldu unu söyledi. Ticaret sicili uygulamalar nda Merkezi Sicil Kay t Sistemini (MERS S), esnaf ve sanatkar sicili uygulamalar nda ise Esnaf Sicili Bilgi Sistemini (ESB S) hizmete sunduklar n an msatan Yaz c, bu sayede daha güçlü bir kurumsal ve teknik alt yap oluflturduklar n belirtti. Bakan Yaz c, MERS S ve ESB S'in iflletme kurulufl ve de ifliklik ifllemlerinin elektronik ortamda günlük olarak takip edilerek, daha sa l kl veriler üretilmesine imkan sa lad n ifade etti. Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki flirket say s n n bir önceki y la göre yüzde 3,46 oran nda artt n belirterek, flu anda faal olan ticaret flirketi say s n n 972 bin 491 oldu unu bildirdi. Bunlar n yüzde 81,5'inin limited flirket, yüzde 11'inin ise anonim flirket oldu unu anlatan Yaz c, "Bunlara flah s iflletmelerini de dahil edersek; faal durumdaki ticari flirket ve iflletme say s 1 milyon 543 bin 32'ye ulaflmaktad r. Bunlar n yüzde 36,98'i flah s iflletmesi, yüzde 51,39'u limited flirket, yüzde 6,97'si ise anonim flirkettir. Bu rakamlar; flah s iflletmelerinden ziyade, daha sürdürülebilir bir ticari hayata imkan sa layan flirket kurmaya do ru bir yönelim oldu unu göstermektedir" dedi. (AA) Hakk Murat SÖBÜTAY F nd kta hedef 2,5 milyar dolar TRABZON- MELTEM YIL- MAZ - Türkiye'nin f nd kta gelecek 10 y l içindeki hedefinin, ihracat 800 bin tona ç kartarak asgari 2,5 milyar dolar gelire ulaflmak oldu u bildirildi. Trabzon Ticaret Borsas (TTB) Yönetim Kurulu Baflkan fiükrü Güngör Köleo lu, AA muhabirine yapt aç klamada, f nd n net döviz kazand ran tar msal ihraç ürünü oldu unu söyledi. F nd n Türkiye için çok önemli oldu- unu belirten Köleo lu, "Türkiye dünya f nd k üretiminin yüzde 75'ini sa l yor. Bu da son 10 y l n ortalamas na göre 600 bin ton civar nda kabuklu f nd k anlam na geliyor" dedi. (Prof. Dr. Mahmut Say n, Prof. Dr. fiefik Yeflilsoy ve Prof. Dr. Erdal fiekero lu baflta olmak üzere üniversitemize ve bilime katk sunmufl tüm hocalar m z n an s na) Özet: Üniversite ak l ve bilim üzerine infla edilmifl kurumlard r. Üniversiteyi oluflturan ö retim üyesi ve ö renci de ak l ve bilimin temsilcileridir. Ak l ve bilimin yol göstericili inde e itim ve ö retim ve sistematik araflt rma yapar ve topluma hizmet eder. Üniversite yöneticileri de ak l ve bilimin en üst temsilcileri say l r. Üniversite yöneticileri hepimiz ad na sorunlar daha cesurca savunan yeri geldi inde risk alan flahsiyetlerdir. Üniversite yöneticilerinin gücü de kendi bireysel çabalar kadar üniversiteyi oluflturan ö retim üye ve ö rencilerinin katk s ile artar. Ö retim üyelerinin üniversitelik bilinci ve rüzgâra karfl yürüyüflü tarihsel öneme sahiptir. Akademik unvana sahip bilim insanlar hiç bir dogmattik görüfle ba l kalmadan ak l ve bilimin yol göstericili inde vicdani sorumluluk ile do ru bildi ini her ortamda ifade etmek zorundad r. E er bilim insanlar ve ö reticiler okumuyor ( beyinler ex olmuflsa ), kendini yenilemiyor ve yeni bilgi üretmiyorsa orada yeni bir fley ç kmaz. Genç Türkiye üniversiteleri sistematik ve geleneksel bilim de erleri yaratamad klar için ciddi bocalama süreçleri yafl yorlar. Bilim insan n n bilgisi görgüsü kadar ça - na, insanl a ve do aya karfl sorumluklar bulunmaktad r. Bilim insan n n bilimsel bilgi üretmesi kadar felsefi tart flma yaratmas, toplumu ayd nlatmas ve bilimsel duruflunun olmas gerekir. Bu makale 24 Ocak 1990 y l nda trafik kazas na kurban verdi imiz Prof. Dr. Mahmut Say n, 28 Mart 1993 y l nda kaybetti imiz Prof. Dr. fiefik Yeflilsoy ve 10 Ekim 2003 de kaybetti imiz Prof. Dr. Erdal fiekero lu baflta olmak üzere bilimsel duruflu ve katk s olan tüm hocalar m z n an s na atfen yaz lm flt r. Üniversite Nedir? "Üniversite", evren kent özellikle insan n insan olmas ile bafllayan do an n yasalar n anlamak ve ondan yaralanarak insanl - n sorunlar na çözmeye bafllad günden bugüne mirast r. nsanl n ortak miras d r. Köleo lu, Türkiye'de 700 bin hektar aflk n alanda f nd k üretildi ini ifade ederek, "Birim alandan al nan f nd k miktar azald ndan, yani verim düfltü ünden normal flartlarda 1 milyon ton üretilebilecek alanlardan hava flartlar na ba l olarak flimdiye kadar 450 bin ile 900 bin ton aras nda f nd k al nd. Geçen y l yaklafl k 550 bin ton kabuklu f nd k ihraç edildi" diye konufltu.ortalamaya göre üretilen 600 bin ton f nd n tamam na yak n n n ihraç edildi ini vurgulayan Köleo lu, flöyle devam etti: "Trabzon'da 64 bin hektar alanda üretim yap l yor. Verimin en düflük oldu u illerden biri Trabzon. Dekarda kilogram üretim yap l yor. Genel üretim içindeki pay yüzde 8-9 oran nda. Trabzon tarihten gelen ticaret merkezi olmas ve f nd k ihracat n n ilk yap ld il konumunda bulunmas n n da etkisiyle bugün 2013 rakamlar - na göre f nd n yüzde 42'sini ihraç ediyor. Bunun de eri de yaklafl k 750 milyon dolar civar nda." Köleo lu, f nd n net döviz kazand ran ihraç ürünleri içinde ilk s rada yer ald na dikkati çekerek, "Ortalama 1,8 milyar dolar döviz kazand ran f nd n yüzde 40' ifllenerek ihraç ediliyor. F nd k tek kurufl ithal girdisi olmadan net döviz kazand r yor. Trabzon, f nd n sa lam fl oldu u avantaj ile Türkiye'de net döviz kazan m nda ilk s - rada yer al yor" dedi. (AA) Türkiye'nin f nd kta gelecek 10 y l içindeki hedefinin, ihracat 800 bin tona ç kartarak asgari 2,5 milyar dolar gelire ulaflmak oldu u bildirildi. Üniversite ve Bilim nsan Kimli i Üzerine (1) Prof. Dr. brahim ORTAfi, Çukurova Üniversitesi, Bilginin evrensel düzeyde din, dil bölge fark olmaks z n tüm insanl n ortak mal olmas nedeniyle hep insandan ve do adan yana bir kurum olarak bilinmifltir. Üniversiteler varl ndan bu yana tarihsel-toplumsal düz lemde bilginin dogmalardan uzak, gözleme dayal ak l yürütme yolu ile elde edilmesi için verilen yaman savafl mlar sonucu bugün metodolojiye dayal ifllevsellik sa lamaktad r. Do as gere i üniversite kap lar n yeni fikirlere açm fl, çeflitlilikten zenginleflmifl, sorulmayan sormufl, yeni bilgi peflinde oldu u için her türlü farkl l klar bünyesinde bar nd rm flt r. Bu ba lamda üniversite kendini gelifltirmeye haz r kiflilerden oluflmaktad r. Üniversitede ders veren, araflt rma yapan hepimizin önce kendimize dönerek sormas gereken sorular flunlard r: Üniversite nedir? Üniversiteden ne beklenir? Üniversite toplumun gözünde nas l biliniyor? Siyaset üniversiteyi nas l tan ml yor? Ö renciler üniversiteyi nas l tan ml - yor? Biz ö retim üyeleri üniversiteyi nas l tan ml yoruz? Ben üniversiteyi nas l tan ml yorum? fiu anda benim içinde bulundu um kurum gerçekten üniversite mi? Üniversitede araflt rma ve e itim faaliyeti yürüten bizler gerçekten hakk ile bu ifle laik olmaya çal fl yor muyuz? Bilim insan n n tan m nedir? Evrensel bir tan m yap lm fl m d r? Gerçekten ben Ö retim Üyesi ve Bilim nsan m y m? Kime Gerçekten Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Diyece iz? Evet, soru aç k. Bunun tan mlanm fl bir re çetesi var m? Ne tür özelliklerinin bulunmas durumunda kifli ö retim üyesi veya bilim insan olabilir? E er üniversite ve bilim kavramlar n n tan m n ve tarihçesini do ru anlarsak veya üniversiteyi ve onun sorumluluklar n do ru okuyabilirsek ne tür kiflilerin bu ifli yapabilece ini biraz daha tan mlar z. Bilim Özgür ve Özgün Kiflilerle Olur Öncelikle özgürlü ün anlam n kavramam fl kifli üniversiteye yararl olamaz. Ç - kara yenik düflmeyen kifli ancak tav rl olabilir. Demokrasiyi benimseyen, farkl l benimseyen kifli ancak özgür olur, adil olur do al olarak bilim adam olabilir. Bilim ç - kars z ve hesaps z olarak soruna objektif yaklaflabilen kiflilerle yap labilir. Bugün sorun otoriteden ba ms z düflünen insanlar n yetersizli i sorunu gibime geliyor. Gerçek anlamda özerk ortam ve özgür bireyler olmad kça üniversiteler hep itilir kalk l r ve ülkemizde hiç bir fley yapmadan etraf nda döner durur. Bilim insan yeri geldi inde Galilo nun ifadesi oldu u gibi yine de dünya dönüyor diyebilmeyi, Bruno gibi ölümü göze alacak kadar cesur olmay, yeri geldi inde Edward Said gibi haks zl a karfl ç kabilmeyi göze almal d r. Üniversitelerin Baflar s ve Yetkinli i Bünyesindeki Bilim nsan Potansiyel ile De erlendirilir yi bilim insan ancak bilim kültürüne sahip bir anlay flla belirlenir. Do an Kuban CBT 1334 say da Bilim Nas l Var, Nas l Yok bal kl yaz s nda ABD anayasa mahkemesi eski baflkan na atfen üniversite ve kolejlerin entelektüel öncülerine yap lacak zorlamalar n ülkelerin gelece ini tehlikeye düflürece i ilkesi kabul edilmifltir. Bu anlay fl n hakim olmas üniversitenin özgürlü ü ve gelecekteki potansiyel bilim insanlar n n oluflmas için önemlidir. Üniversitelerin ilk yapaca ifl yetenekli bilim insanlar n bünyelerinde bulundurmalar d r. Bugün Amerikan üniversitelerinde muhalif Chomsky nin halen üniversitede bulunmas, Edward Said in Filistin taraf ndan srail e sembolik tafl atmas durumunda New Yok Colombus Üniversitesinin bilimsel özerkli inin gere i olarak görüflünü aç klam flt r ifadesi ile alternatif yap ya sahip bilim insanlar na sahip ç k yorlar. Alman düflünür üniversite kurucusu Humboldt a göre üniversite ça dafl bilimin temelini oluflturur. Üniversite temelde bir araflt rma kurumudur ve temel araflt rmada ancak özgür bireylerin özerk ortamlarda yapaca bir faaliyettir. Bilim nsan Hayta Dokunan Kiflidir Bilim insan hayata dokunan, yeri geldi- inde insana dokunand r. Bilim insan bilimsel gerçeklik u runa can s kan kiflidir de. Hiçbir flekilde muteber bilim insan olmaz. Yönetimlerin ç karlar için sesini ç kamayan ve kendilerinin kula na f s ldand gibi konuflan kifli olmaz. lifltirilmifl bilim adam kiflili i olmaz. Bilim tarihinde ö rendi imiz bilim insanlar n n hiç biri küçük ç karlar na yenik düflmediler. Canlar n verdiler ancak do ru bildiklerinden vazgeçmediler. Bilim insan bir flekilde vicdan ile de s - nanmaktad r. Bilim insan korku duvar olmayan ancak çok ciddi etik de erleri olan kifliliktir. Bilim insan hiçbir insana aidiyet duygusu yok tam tersine bilim ilkelerine ba l kiflidir. Ç karlar de il hakikat için ve objektiflik için çabalar. Bilim insan kendine özgü özelli i ile farkl ve her tülü farkl l da kabullenmelidir. Bilim insan olgu ve olaylar ele al rken, kendi kiflisel dünya görüfllerini bir tarafa b rak r hayat n gerçeklerini bilim öngörüsü içinde insan ve do adan yana tav r al r. Bilim insan n n bilime yükledi i anlam bir yerde bilimsel yaflam ndaki ilkelerinin de belirlemektedir. Bilim insan n n, akademik özgürlü üne düflkün ve ondan taviz vermez. Bilim tarihince çok önemsedi im Giordano Bruno nun ideolojik ve politik söylemlere karfl n bilim insan n n özgür duruflun flöyle belirtiyor: Ne gördü üm hakikati gizlemekten hofllan r m, ne de bunu aç kça ifade etmekten korkar m. Karanl k ve ayd nl k aras ndaki bilim ve cehalet aras ndaki savafla her yerde kat ld m; bundan dolay her yerde nefretle karfl laflt m ve cehaletin babalar olan resmi akademisyenlerin yan s ra kal n kafal ve aptal ço unlu un öfkesine hedef olarak yaflad m. San r m bu farkl l klar bünyesinde bar nd ran üniversiteler bugün etkilidirler. Bölümümüz ö retim üyelerinden Prof. Dr. Mamut Say n çok sakin ancak bir o kadarda keskin sorgulay c ve düflünürdü. Mahmut Say n bu yönü ile hem kiflili ini korumufl hem de üniversiteye sayg nl k kazand rm flt r. Bilim nsan deolojik Ayg tlara Ba l De ildir Bilim insan n n ideolojik ayg tlara yaslanmayacak kadar evrensel de erlere ba l - d r. Bilim evrenseldir. Bilim belirli bir s - n f, rk, din ve zümrenin kullan m na hizmet etmez yaln zca insanl a hizmet eder. Bilim etik de erlere s k s k ya ba l d r. Bilgi ça nda bilginin katlanarak ço ald bir dünyada üniversite, yans z ve ba- ms z düflünebilen, görüfl ve düflüncelerini özgürce söyleyebilen, gerçekçi ve kiflilikli Keçi sütü mercek alt na al n yor ÇANAKKALE - Bayramiç ilçesinde, " zmir, Bal kesir, Çanakkale llerinde Güvenli Keçi Sütü ve Ürünleri Üretiminin Gelifltirilmesi, Alternatif Pazar Olanaklar n n Saptanmas Projesi" kapsam nda süt üreticilerine anket uyguland. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) taraf ndan desteklenen proje, Ege Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Bal kesir Üniversitesinden (BAÜ) ekiplerce yürütülüyor. Bayramiç'e gelen Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Say t Engindeniz ile ÇOMÜ'den Doç. Dr. Duygu Aktürk ve Doç. Dr. Ferhan Savran, süt üreticileriyle anket yapt. Savran, AA muhabirine yapt aç klamada, çal flmaya, bölgelerdeki ziraat odalar ile koyun keçi yetifltiricili i birliklerinin destek verdi ini söyledi. lçedeki anketin 70 üreticiyi kapsad bilgisini veren Savran, flöyle konufltu: "Anket çal flmas nda üreticilerle görüflüldükten sonra keçi sütü, bilimsel ortamda incelemeye al - nacak. Çal flman n birinci aya üretici, ikinci aya- sanayici, üçüncü aya ise tüketici olacak. Anket çal flmalar bu yönde yürütülecek. Üretici ne istiyor? Sanayicinin nas l bir keçi sütü istedi i belirlenecek. Tüketicinin keçi sütünü hangi g dalarda tercih etti i tespit edilecek. Anket sonuçlar de- erlendirilerek keçi sütünde bilimsel bir veri taban oluflturulacak." Bayramiç Ziraat Odas Baflkan smail Pehlivan ise anketin çok önemli oldu unu, böylelikle üretici, sanayici ve en önemlisi tüketicinin ne istedi inin belirlenece ini dile getirerek, üretimin bu istekler do rultusunda yönlendirilece ini kaydetti. (AA) ö retim üyeleriyle var olabilir. Geçekçi ve kendini rahatl kla ifade edebilen bilim insan na sahip olabilmek üniversiteler için normal olmas gerekirken bugün bir ayr cal k oluflturmaktad r. Üniversiteler üzerindeki siyasi etki ve yöneticilerin do rudan atanmas nda yaflanan olaylar bilim ve bilim adaml na çok ciddi zarar vermifltir. deolojik ayg tlara dayanan bir bilim, tarafs zl n ve özgürlü ünü kaybeder. ktidar de iflimlerine ba l olarak el de ifltirecek olan ideolojik ayg ta dayanma her defas nda farkl karalar alacak ve bunlar bilim ad na kamuoyuna sunacakt r. Bilimin özgünlü ü ve objektifli i siyasi ayg tlara ve tarafgirliklere heba edilmemelidir. Dünya da s k s k bilim ad na ortaya ç kan flarlatanlar ideolojik ayg tlar ve kurmalar kullanarak yaln zca nüfus oluflturmam fl ülkelerin geliflme yönlerini de de ifltirmifllerdir. Tarihte buna en güzel örnek eski SSCB de Ukrayna kökenli Lisenko nun genetik konusundaki çal flmalar ile "Genetik, Bitki ve Hayvan Islah " konularda savundu u klasik slah ve "vernalizasyon" yöntemine dayanan ve modern genetik çal flmalar n d fllamas ve bu konudaki bilim insanlar na bask kurmas ve s rt n iktidara dayanmas Sovyetlerin tar m biliminin geliflmesine ket vurmufltur. Bu ba lamda politik araçlara bulaflm fl bilim ileride beklenmedik sorunlar do urabilir. Bilim insan n sahip olmas gereken tek ölçüt bilimsel tutuma sahip olup olmad olmal d r. Bilim evrendeki canl veya cans z nesneleri bir bütünlük içinde ve birlikte anlamland rma çabas d r. Bilim felsefi anlay flla irdelenir ve üretilen bilgi do al bir sonuç olarak ortaya ç kar. (SÜRECEK)

7 7 EKONOMI 28 Ocak 2014 Sal Erzincan Çelik Kalem Bak r Kars ta iflleniyor KARS - Arpaçay ilçesinde "Erzincan Çelik Kalem fllemecili i" kursuna kat lan 23 kad n, hem meslek ediniyor hem de aile bütçelerine katk da bulunuyor. Halk E itim Merkezi Müdürlü ü bünyesinde aç lan, fikur ve Kaymakaml k taraf ndan de desteklenen 40 gün sürecek kursa kat lan ev kad nlar, usta ö reticilerin de deste iyle bak r materyallerden hediyelik eflya yap yor. Arpaçay Halk E itim Merkezi Müdürü Turan Mu lu, AA muhabirine yapt aç klamada, kurs arac l yla ev kad nlar n n meslek edinmelerini ve sosyalleflmelerini hedeflediklerini söyledi. Kaymakaml n ve fikur'un deste iyle bu kursu açt klar n ifade eden Mu lu, "Kursiyerlerimiz 40 günlük kurs sonunda meslek edindiler. Her biri bir usta seviyesine geldi. Bundan sonraki aflamada ise ifli ticarete dökece iz ve kursiyerlerimiz para kazanmaya devam edecekler" dedi. Mu lu, kursa 23 kursiyerin kat ld na de inerek, "Kursiyerlerimiz Erzincan çelik kalem bak - r iflliyorlar. Bize haz r bak r geliyor. Kursiyerlerimiz o bak r iflliyor" diye konufltu. Kurs vermek için Erzincan'dan gelen usta ö retici Necati Say n da ilçeye kaymakam Faruk Erdem'in giriflimleriyle geldi ini kaydetti. Kursun isabetli ve ev kad nlar için yararl oldu unu dile getirerek, "Buradaki gençlerimiz ve ev han mlar gayet baflar l lar. Fakat biraz daha zaman laz m. fiu anda üretime haz r z. simlik, tabak, saat, vazo ve meyvelik iflliyoruz. Mallar çok lüks. Her yerde kullan labilir. 30 y l önce Erzincan' n yüzde 70 gelir kayna buydu" ifadelerini kulland. Kursiyerlerden Halide Çelik de 3 çocuk annesi oldu unu belirterek, kursun aç lmas nda eme i geçenlere teflekkür etti. Kendilerine çok güzel bir ifl imkan tan nd n anlatan Çelik, kurs sayesinde hem meslek sahibi oldu unu hem de aile bütçesine katk sa lad n kaydetti. (AA) Lisansl depolara talep art yor Bebek bekleyenler 1000 TL cepte olsun ANKARA - GÖKSEL YILDI- RIM -Türkiye statistik Kurumu verilerine göre, geçen y l sa l k hizmetlerinde dikkat çeken ücret art fllar gerçekleflti. Sa l kta fiyat n en fazla artt alan laboratuvar tahlil ücretleri oldu. Laboratuvar tahlil ücretleri 2013 y l nda yaklafl k yüzde 220 artt. Böylece 2012 sonunda ortalama 4,8 lira olan laboratuvar tahlil ücretleri 15,4 liraya yükseldi. Ultrason, fiyat en fazla artan ikinci sa l k hizmeti oldu. Ultrason ücretindeki art fl yaklafl k yüzde 146'y buldu. Bu art flla birlikte 1 y ll k dönemde ortalama ultrason ücreti 44,6 liradan 109,6 liraya ç kt. Röntgen ücreti de sa l k hizmetlerindeki art fllardan nasibini ald. Röntgen hizmeti için 2012 sonunda yaklafl k 17 lira ödenirken, bu miktar geçen y l sonunda 40,4 liraya ulaflt. Röntgen ücretlerindeki 1 y ll k art fl yaklafl k yüzde 136'yi buldu. Difl dolgusu için diflçinin kap s n çalanlar n cebinden ç kan para da 1 y ll k dönemde artt. Difl dolgusu için ödenen ücret 1 y ll k dönemde yaklafl k yüzde 135 yükseldi. Böylece difl dolgusunun bedeli 35,6 liradan 83,7 liraya ç kt. Difl dolgusundaki ücret art fl 48 liraya karfl l k geldi. Hastane yatak ücreti ise 1 y lda yüzde 124'lük art fl yaflad. Böylece bu hizmet için 1 y l önce ödenen 56,5 lira, 126,7 liraya yükseldi. Emar ücreti de yüzde 100'ün üzerinde artt. Bu kapsamda yaflanan ücret art fl yaklafl k yüzde 113'e karfl l k geldi. Ultrason ücreti, söz konusu dönemde 165,7 liradan 352,4 liraya ç kt. Normal do um ve sezaryen ücretlerinde de geçen y l önemli bir art fl yafland. Özellikle normal do um ücretindeki art fl dikkati çekti. Normal do um ücretinde y ll k ücret art fl yüzde 114'ü buldu. Böylece 1 y l önce 393 lira olan normal do um ücreti, 2013 sonu itibariyle 843 liraya ç kt. Sezaryen ücretindeki art fl ise normal do uma k yasla daha s n rl oldu. Söz konusu dönemde sezaryen ücretindeki art fl yüzde 45'e karfl l k geldi. Bu art fl, 710 lira olan ortalama sezaryen ücretini yaklafl k 1032 liraya yükseltti. Ameliyat ücretindeki yüzde 38, ilaçlardaki yüzde 25,4, ilk yard m aletlerindeki yüzde 9,3'lük art fllar 2013 y l ndaki yüzde 7,4'lük enflasyonu geride b rakan di er sa l k hizmet ve ürünleri oldu. Buna karfl n kontak lens, yüzde 4; derece, yüzde 3,4; tansiyon aleti, yüzde 3; numaral gözlük cam ve çerçevesi yüzde 0,6'l k fiyat art fllar yla enflasyonun gerisinde kald. Sa l kta 1 y ll k dönemde ücret art fl anlam nda tek gerileme uzman doktor muayene ücretinde yafland. Uzman doktor muayene ücreti 1 y ll k dönemde yaklafl k yüzde 60 geriledi. Sa l ktaki ücret art fllar diflini kaybetti i için üzülenleri ikinci kez üzdü. Difl çekme ücretindeki 1 y ll k art fl yaklafl k yüzde 111 oldu. Bu art fl 25 liral k ortalama difl çektirme ücretini 53 liraya çekti. (AA) Sa l k hizmetlerinde geçen y l yaflanan fiyat de iflimleriy le normal do um ücreti yüzde 114, sezaryen ücreti yüzde 45 artt. Böylece normal do um için ödenmesi gereken ortalama bedel 393 liradan 843, sezaryen için 710 liradan 1032 liraya ç kt. DÜZCE - Düzce'deki lisansl depoya 2012 y l nda 36 ton f nd k teslim edilirken, geçen y l bu miktar 907 tona ç kt. Düzce Lisansl Depoculuk fiube Müdürü Mehmet Tekin, AA muhabirine yapt aç klamada, 2013 y l nda depolar na getirilen f nd n beklentilerin alt nda kald n söyledi. Üreticilerin ilerleyen y llarda depolar n daha çok tercih edeceklerini düflündü ünü dile getiren Tekin, "Öncelikle bir üretici neden f nd n lisansl depoya teslim eder ya da neden teslim etmeli? Bunu çok iyi analiz etmek gerekir. Öncelikle üreticilerimizin muafiyetleri var. Bu muafiyetlerden bilgisi olmas gerekir. Stopaj muafiyeti var. Bunun yan s ra üreticimizin çok büyük bir güvencesi var. Ürünü, üreticimizin istedi i anda kendisine teslim edebiliyoruz. Yine üretici istedi i anda baflka birine hakk n devredebiliyor. Ayn zamanda istedi i anda borsa üzerinden sat fl n gerçeklefltirebiliyor" ifadesini kulland. Lisansl depoya talebin her y l artarak devam etti ine dikkati çeken Tekin, "Düzce'deki depo 10 bin tonluk. Depoyu tamamen doldurma ümidi tafl yoruz ve gelecekte lisansl depolar n yetersiz kalaca n düflünüyoruz. Üreticilerimizin ihtiyaç fazlas ürünlerini lisansl depolara teslim etmesi, kendileri aç s ndan fayda sa layacakt r" fleklinde konufltu. (AA) Elektrik Enerjisi 5 Y ll k Kapasite Projeksiyonu SAKARYA - EPDK taraf ndan haz rlanan raporda y llar nda linyit, hidrolik, do algaz kaynakl elektrik üretim kapasitesinin toplamdaki pay n n düflmesi, ithal kömür ve rüzgar kaynakl üretimin pay n n artmas öngörülüyor. Enerji Piyasas Düzenleme Kurumunca (EPDK) haz rlanan "Elektrik Enerjisi 5 Y ll k Üretim Kapasite Projeksiyonu"yla ilgili raporda y llar nda linyit, hidrolik, do algaz kaynakl elektrik üretim kapasitesinin artmas na ra men toplam içindeki pay n n düflmesi, ithal kömür ve rüzgar kaynakl üretimin pay n n ise yükselmesi öngörülüyor EPDK'n n internet sitesinden yay mlad raporda, y llar nda hidrolik, linyit ve do algaz, y llar nda do algaz, ithal kömür ve hidrolik kaynaklara ba l kapasitenin h zla artt belirtildi. Özellikle do algaz n daha fazla kullan ld, rüzgar enerjisine dayal üretim tesisi kapasitesinin 2007'den itibaren artmaya bafllad na iflaret edilen raporda, "EPDK taraf ndan y llar nda yap lan infla halindeki kapasite art fl beklentileriyle Türkiye'nin toplam kurulu gücünde çal flma dönemi sonuna kadar linyit, hidrolik, do algaz ve ithal kömür kaynakl kapasite h zla artarken, rüzgar kaynakl kapasitede de art fl olaca görülmektedir" ifadesine yer verildi. Kaynaklar n miktar olarak artmas na ra men her y l toplam kurulu güç içindeki pay n n de ifliklik gösterece i vurgulanan raporda, flunlar kaydedildi: "Linyit pay 1984'te yüzde 27,9 iken, 2012'de yüzde 14,5'e düflmüfl, çal flma sonuçlar na göre 2017'de yüzde 12,6'ya düflmesi beklenmektedir. Hidrolik pay 1984'te yüzde 45,8 iken, 2012'de yüzde 34,4'e düflmüfl, 2017'de yüzde 37,1'e yükselmesi beklenmektedir. Do algaz pay 1984'te s f rken, 2012'de yüzde 35'e yükselmifl, 2017'de yüzde 33,1 seviyesine düflmesi beklenmektedir. thal kömür pay 1984'te s f rken, 2012'de yüzde 6,9'a yükselmifl, 2017'de yüzde 8,0'e yükselmesi beklenmektedir. Rüzgar enerjisine dayal üretim tesislerinin toplam kurulu güçteki pay ise 2008'de yüzde 0,8 iken, 2012'de yüzde 4'e yükselmifl, 2017'de yüzde 5 seviyesine ç kmas beklenmektedir." Raporda, elektrik sektörünün serbest piyasa flartlar nda faaliyet göstermeye bafllamas n n ard ndan özel sektörün önünü görmesi, yat r mc lara fl k tutmas ve arz güvenli i aç s ndan planlama çal flmalar n n büyük önem arz etti ine dikkat çekildi. (AA)

8 8 28 Ocak 2014 Sal Aylin DEM RHAN mamlar, tiyatro oyunu sahneledi ORDU - Ordu'da, din görevlileri taraf ndan sahnelenen ''Naas- Muhteremler'' adl tiyatro oyununun galas yap ld. Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, Ordu'daki çeflitli camilerde görev yapan 12 din görevlisi rol ald. Bir mafya babas n n hikayesinin anlat ld oyun izleyiciler taraf ndan be eniyle izlendi. Oyunun yönetmeni Yasin Akyüz, oyunun bir komedi oldu unu söyledi. Oyunda 12 imam n rol ald n ve 25 provan n ard ndan haz rland n ifade eden Akyüz, "Oyunda oynayan bütün imamlar birer usta tiyatrocu gibi görevini fazlas yla yerine getirdi. Bu oyunla gördük ki imam arkadafllar m z kendilerine ne rol verilirse en iyi flekilde yap yorlar. Bu nedenle oyunda rol alan her imam arkadafl m z kutluyoruz" dedi. Ordu merkeze ba l Övündük köyü imam Sezai Bayrak ise tiyatro oyunu için ilk teklif geldi inde hiç düflünmeden ''evet'' dedi ini belirterek, "Çok güzel bir tiyatroda rol ald m z düflünüyorum. Oynad m z oyunla halk m za da baz mesajlar veriyoruz" diye konufltu. (A.A) 46. S YAD Ödülleri sahiplerini buldu STANBUL S YAD Ödülleri, törenle sahiplerini buldu. Cemal Reflit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuflan S YAD (Sinema Yazarlar Derne i) Onursal Baflkan Atilla Dorsay, Türkiye'nin zor bir dönem geçirdi ini belirterek, "Böyle zamanlarda, bu gece ve benzeri sanatsal etkinlikler, biraz fantezi görünebilir. Ancak ben, bu gibi dönemlerde sanat n birlefltirici, iyilefltirici, insan ruhunu yüceltici gücünün, herkese bireysel ve toplumsal düzeyde iyi gelece ine ve bizleri daha iyi, daha sa l kl düflünmeye teflvik edece ine inan yorum" diye konufltu. Dorsay, konuflmas n n ard ndan, meslekte 50. y l n kutlayan sinema yazar Sungu Çapan'a "S YAD Özel Ödülü"nü verdi. Atilla Dorsay, 1981 y l nda oynad "Düflman" filmi ile ödüle lay k görülen Aytaç Arman'a da "En yi Erkek Oyuncu Ödülü"nü takdim etti. Törende, Erdem Tepegöz'ün yönetti i "Zerre" "En yi Film Ödülü"nü al rken, Reha Erdem "Jin" ile "En yi Yönetim Ödülü"nün, Jale Ar kan "Zerre" ile "Cahide Sonku En yi Kad n Oyuncu Ödülü"nün, K vanç Tatl tu ise "Kelebe in Rüyas " ile "En yi Erkek Oyuncu Ödülü"nün sahibi oldu. "En yi Yard mc Kad n Oyuncu Ödülü", "Kelebe in Rüyas " ile Farah Zeynep Abdullah'a, "En yi Yard mc Erkek Oyuncu Ödülü" ise "Yozgat Blues" filmindeki performans ile Nadir Sar bacak'a verildi. "Ahmet Uluçay Umut Ödülü"ne "Küf" isimli filmi ile lay k görülen Ali Ayd n, ödülünü, u rad silahl sald r sonucu hayat n kaybeden Agos Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Hrant Dink'in efli Rakel Dink'in elinden ald. Erol A akay'a "Emek Ödülü", Serra Y lmaz, Macit Koper ve Ali Özgentürk'e ise "Onur Ödülü" verildi. (A.A) 56. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu LOS ANGELES Staples Center'da yap lan Grammy Ödülleri töreninde, Pharrel Williams ve Nile Rodgers'den oluflan Daft Punk ikilisi, Y l n Albümü ve Y l n Kayd ödüllerini al rken, ayn zamanda, En yi Pop Grup Performans ve En yi Dans/Elekronik Albümü'nün de sahibi olarak, geceye damgas n vurdu. Ünlü Frans z ikili, her zaman oldu u gibi bafllar na giydikleri kasklar yla da dikkat çekti. Sahne ad ''Lorde'' olan 1996 Yeni Zelanda do umlu flark c ve söz yazar Ella Yelich O'Connor, ''Royals'' adl parças yla Y l n fiark s ödülünü kazanarak, kariyerinde büyük bir baflar ya imza att. Orijinal ad ''Gramafon Ödülleri''nden geldi i için k saca ''Grammy'' olarak an lan Grammy Ödülleri gecesinde, Y l n Albümü, Y l n Kayd, Y l n fiark s, Y l n En yi Yeni Sanatç s olmak üzere bafll ca 4 katagoride ve toplam 82 dalda ödül verildi. Los Angeles'ta bulunan ünlü Staples Center'da düzenlenen törende, ödül alan sanatç, albüm ve flark lardan baz lar n n isimleri flöyle s raland : Y l n Kayd : Get Lucky (Daft Punk) Y l n Albümü: Random Access Memories (Daft Punk) Y l n fiark s : Royals (Joel Little & Ella Yelich O'Connor. fiark sözü yazar : Lorde) En yi Yeni Sanatç : Macklemore & Ryan Lewis En yi Pop Solo Performans: Royals (Lorde) En yi Düet/Grup Pop Performans: Get Lucky (Daft Punk) En yi Enstrümantal Pop BALIKES R - Çocuk Oyunlar ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu taraf ndan bafllat lan çal flmayla Almanya, Fransa, Hollanda ve Ukrayna gibi 18 ülkede yaflayan çocuklara "mendil kapmaca", "çelik çomak", "seksek" ve "tombik" gibi geleneksel Türk çocuk oyunlar ö retiliyor. Konfederasyonun genel baflkan Oktay Yerlikaya, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye, Türk cumhuriyetleri, Balkanlar ve Kafkaslar'daki araflt rma ve derleme çal flmas nda 3 binin üzerinde oyun tespit ettiklerini söyledi. Bu oyunlara ilk ulaflt klar nda tasnifleri yap lmad ndan çok da n k oldu unu belirten Yerlikaya, Albümü: Steppin' Out (Herb Alpert) En yi Vokal Pop Albümü: Unorthodox Jukebox (Bruno Mars) En yi Dans Kayd : Clarity (Zedd, Foxes) En yi Dans/Elektronik Albümü: Random Access Memories (Daft Punk) En yi Geleneksel Pop Vokal Albüm: To Be Loved (Micheal Bublé) En yi Rock Performans : Radioactive (Imagine Dragons) En yi Metal Performans : God Is Dead? (Black Sabbath) En yi Rock fiark s : Cut Me Some Slack (Dave Grohl, Paul McCartney, Krist Novoselic & Pat Smear) En yi Rock Albümü: Celebration Day (Led Zeppelin) En yi Alternatif Albüm: Modern Vampires Of The City (Vampire Weekend) En yi R&B Albümü: Something (Snarky Puppy With Lalah Hathaway) 56. Grammy Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En yi Geleneksel R&B Performans : Please Come Home (Gary Clark Jr.) En yi R&B fiark s : Pusher Love Girl (James Fauntleroy, Jerome Harmon, Timothy Mosley & Justin Timberlake. Söz yazar : Justin Timberlake) En yi Ça dafl Urban Albümü: Unapologetic (Rihanna) En yi R&B Albümü: Girl On Fire (Alicia Keys) En yi Rap Performans : Thrift Shop (Macklemore & Ryan Lewis, Wanz) En yi Rap/Sung flbirli i: Holy Grail (Jay Z - Justin birbirlerine çok benzeyen oyunlar n farkl isimlerde oynat ld n belirlediklerini anlatt. Oyunlar grupland rd klar n dile getiren Yerlikaya, "Ütmeli, vurmal, atlamal oyunlar, ak l, salon ve saha oyunlar n ayr flt rd k. Sonuçta 287 oyun ortaya ç kt. Bu oyunlardan çelik çomak oyununun 21 çeflidi, sekse in ise 3 versiyonu bulunuyor" dedi. Yerlikaya, Türk gelenek ve göreneklerinde yer alan 18 çocuk oyununu dünya çocuklar na ö retmek amac yla çal flma bafllatt klar n bildirdi. Bunun iki y ld r sürdürüldü ü bilgisini veren Yerlikaya, flöyle devam etti: "Mendil kapmaca, çelik Timberlake) En yi Rap fiark s : Thrift Shop (Ben Hanggerty & Ryan Lewis. fiark sözü yazarlar : Macklemore & Ryan Lewis, Wanz) En yi Rap Albümü: The Heist (Macklemore & Ryan Lewis) En yi Country Solo Performans: Wagon Wheel (Darius Rucker) En yi Country Düet/Grup Performans : From This Valley (The Civil Wars) En yi Country fiark s : Merry Go 'Round (Shane McAnally, Kacey Musgraves & Josh Osborne. fiark sözü yazar : Kacey Musgraves) En yi Country Albümü: Same Trailer Different Park (Kacey Musgraves) En yi New Age Albümü: Love's River (Laura Sullivan) En yi Enstrümantal Caz Albümü: Money Jungle: Provocative In Blue (Terri Lyne Carrington) En yi Blues Albümü: Get Up! (Ben Harper With Charlie Musselwhite) En yi Regge Albümü: Ziggy Marley In Concert (Ziggy Marley) En yi Dünya Müzik Albümü: Savor Flamenco (Gipsy Kings) En yi Müzik Video: Suit & Tie (Justin Timberlake, Jay Z) En yi Müzik Film: Live Kisses (Paul McCartney) çomak, seksek, tombik gibi 18 çocuk oyununu, 18 ülke çocuklar na ö retiyoruz. Almanya, Fransa, Hollanda ve Ukrayna gibi 18 ülkede çocuklar, Türk çocuk oyunlar n ö reniyor. Tombik oyununu bu y l bafllatt k. Yabanc çocuklar, seksek oyununun 'fare seksek, T seksek ve onlu seksek' olarak 3 versiyonunu ö reniyor. Bu çal flmalar m z, 18 ülkede açt m z temsilciliklerimiz arac l yla gerçeklefltiriyoruz. Türkiye'de ve yurt d fl nda 1 milyonun üzerinde çocu a ulaflt k. Bazen yerel yönetimlerle yürüttü ümüz çal flmalarla bazen Türklerin yard mlar yla çocuklara oyunlar anlatt k. Yurt d fl nda yabanc çocuklar n en sevdi i oyun, çelik En yi Yeni Sanatç : Macklemore & Ryan Lewis SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) çomak oldu. Mendil kapmaca ve tombik gibi tak m oyunlar da çok sevildi. Almanya'da aileler, 'Çocuklar m z bilgisayardan kurtar n' diye bize talepte bulundu." fiehirleflme ve sosyalleflme sürecinin bafllad 1950'li y llardan sonra çok h zl bir flekilde kent nüfuslar n n artt n, köy nüfuslar n n azald n vurgulayan P nar Elif Karabal dan: 7 Mektup Kitaplar yay nlan p, okurlar yla bulufltukça, buluflturuldukça, anlam ve önem kazanmaya bafll yor. Merkezi Ankara da bulunan, Kültür Ajans n kurucusu, sahibi, yöneticisi, de- erli dostum Prof. Dr. Hayrettin vgin arac l yla bana gelen kitaplar n bir yenisi, Masallar n Pino su P nar Elif Karabal imzas yla, öykülerden oluflan, 112 sayfal k 7 Mektup adl kitap. Kültür Ajans yay nlar n n 218. olarak kitaplaflt r lan, bizlere ulaflan, ulaflt r lan 7 mektupla getirilenler önemlilik içinde görünüyor. K sa k sa cümlelerle flekillendirilmifl, birkaç hat rlatma notundan sonra, üçüncü gün bafll yla verilen ilk öyküyle karfl lafl yoruz. lk cümleler 9. sayfadan; Büyük saatin gonguyla beraber elindeki kal n kitab kapatt. Bez ciltli kitap tok bir ses ç kard. Ayakucunda uyuklamakta olan kedi, biraz sinirle m r ldand, do rulup gerindi. Kitab b rakan genç kad n, kediyi kucaklay p aç k duran balkon kap s na geldi. 7 mektupla verilenler, bu çerçevede kaleme al nanlar, yaflanm fll klar n ta kendisi. Anlat m yumuflak, sonuçlar hüzün ve sevinçlerle dolu. P nar Elif Karabal öyküleriyle dikkat çeken isim ve imzalar m zdan biri oldu unu kan tl yor. Yonca n n heyecanla, Sana bir haberim ve bir de teklifim var deyifli, salataya uzanan baban n merakla ona bak fl, birer yaflam kesiti olarak kitap içinden, kitab n sayfalar ndan bizimle selamlafl yor. Sonra ayn Yonca n n eve geldi inde, salonun fl klar n n aç k oldu unu görmesiyle, seslenip cevap alamay fl n n ard ndan, Baha n n banyodan ç k p odas na gidifli anlat mlar aras nda yeral yor. Arka kapaktaki yaz lanlardan anlad klar m z: Mektubun bir yol gibi oluflu, bir öyküden di erine gitmenin ta kendisi oldu u hat rlat ld ktan sonra, Bazen ise gitti i yerde, vard yerde meçhuldür. Kimi ayr l anlat r, kimi kavuflmay denilifliyle bilgilenenler, hat rlamalar sürüp gidiyor. Dünya çocuklar da seksek oynay p mendil kapacak Yerlikaya, buna karfl baz oyunlar n k rsal kesimde bofl arazilerde halen oynand n gördüklerini dile getirdi. Çocuk oyunlar n n, flehirlerde pek oynanmamas ndan dolay unutulmaya yüz tuttu unu kaydeden Yerlikaya, flöyle konufltu: "Bu oyunlar n unutulmamas için 81 ilimizde 250 ilçemizde bulunan temsilciliklerimiz arac l yla Milli E itim Bakanl, Gençlik ve Spor Bakanl, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile yapt m z çal flmalar neticesinde illerimizde 'oyun liderli i ve aday hakemlik' dedi imiz seminerler düzenliyoruz. (A.A)

9 28 Ocak 2014 Sal 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof. Dr. Nurullah ÇET N ST KLÂL MARfiI NIN TAHL L VE KAYNAKLARI-18 * Bast n yerleri toprak! diyerek geçme, tan! Düflün alt ndaki binlerce kefensiz yatan. Sen flehîd o lusun, incitme, yaz kt r, atan : Verme, dünyalar alsan da, bu cennet vatan. (Ey Türk milleti! Her gün üzerinde gezip dolaflt n topraklar s radan, basit, anlams z, kuru bir toprak y n olarak görme. Onun özelli ini ve mahiyetini iyi düflün. Bu topraklar n alt nda atalar ndan binlerce kefensiz yatan flehitler vard r. Sen flehit o lusun, atalar ndan mutlaka bir flehit vard r. Onlar incitme, yaz kt r, onlar n niçin flehit olduklar n düflün. Neler u runa fedakârl k yaparak kanlar n, canlar n verdiklerini iyi düflün. Bütün dünyay verseler bile bu cennet vatan hiçbir fleye de iflme. Zira Türkiye mizin ayr bir de eri ve önemi vard r.) Burada Türkiye topraklar n n flehit kanlar yla yo rulmufl olmas ndan dolay kutsallaflmas imgesi vard r. Bu dörtlükte bir bütün olarak bu imge yerlefltirilmifltir. Anadolu topraklar, kolay elde edilmifl bir vatan de ildir. Türk milleti, buralar u runa binlerce evlad n flehit vererek vatanlaflt rm flt r. Dolay s yla Millî Mücadele yi idrak eden Türk evlatlar n n daha önceki zamanlarda bu vatan u runa flehit olmufl atalar n düflünerek savaflmalar gerekir. Türk milleti, emperyalist iflgalcilere karfl savafl rken gözünün önüne flehit atalar n getirmeli, hep onlar n fedakârl klar n düflünerek azimle, kararl l kla savaflmal d r. YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Ülkemden Kad n ve Erkek Manzaralar 10 Ç r ndan ç km fl bir iliflki, tehlikeyi öpmekti, her türlü hesab n üstünde bir durum; bir nevi alt n vurufltu ruhlar n savafl ; S zlanman n cazibesine, nostaljinin girdab na ve öfkenin havaland ran kollar na kendisini b rakarak uçmak... Bedenleri uyumsuz dil ve müzikle yaflayanlar için gürültü ve gösterifl yalan n örtüsüydü, zamanla öyle iyi yalanc oluyorlard ki en çok kendileri inan yorlard olmayan iliflkilerinin varl na ve lüzumlulu una, bata a saplanmak deniyordu bu duruma... Her geçen gün yaflam daha da a rlafl r çamur biraz daha yükselir ve bedenlerini sarard savaflan ruhlar n, öyle ki hayatta kal nan her dakika çamurlaflan ve afla çeken di erine karfl kazan lm fl küçük bir zafer olurdu, iflte bu orgazm boyutunda bir doyumdu... Kocas mimard altm fll yafllar n ortalar nda kendisi ise doktordu ellili yafllarda. Büyük o lan mühendis küçü ü üniversitede ö renci. Koca eskiden çok güçlüyken ve iyi kazan rken, zaman onu yenmifl ve silmiflti baflar s zl a sürüklenmiflti. Büyük o luyla girdikleri inflaat ifllerinden de zarar etmifller, ellerindeki mal varl erimiflti. Kanser olmufltu adam ve bir süredir sürekli evdeydi... Bir yetersizlik ya da bozgundan kaynaklanan süreci atlatmak sab r ve tevazu isterdi. Oysaki, O; kocas n sevmiyordu al flkanl klar ndan götürdü ü bir evlilikti, kocan n gücüyle yürüyen. Boflanmak istemiyordu, ama adama da hayat arkadafl gözüyle bakm yordu çok uzun zamandan bu yana gücünü kaybetti inden beri. Evli oldu u için evli olanlardand O; boflanmak zordu. Üstelik; evlilik içerisinde al nm fl maddi ederi yüksek bir ev vard üzerinde ve O, bunu kocas na ve çocuklar na vermeden boflanmas n n imkans z oldu unu söylüyordu... Mutluluk; üzüntüden daha fazla cesaret istiyordu zira öyle ya da böyle insan al fl yordu üzüntüye, O; gösteriflli gürültülü ve gerçekte üzgün, üzüntüye al flm fl bir kad nd, iki o lu ve kocas ile Anadolu topraklar s radan, maddî de eriyle ölçülebilen bir toprak de ildir. Bu topraklar, ecdad kanlar yla, slaml k ve Türklük de erleriyle cennet vatan hâline getirilmifltir. Kefensiz yatanlar, flehitlerdir. slam inanc nda flehitler kefensiz olarak olduklar gibi, üstlerindeki ile defnedilir. Buralar n bizim için manevi de eri çok yüksektir. Bütün dünyalar karfl l nda kolayca vazgeçilecek bir yer de ildir. Âkif, Kastamonu Nasrullah Camii nde verdi i bir vaaz nda flöyle der: Hepiniz bilirsiniz ki buhranlar içinde çarp p duran bu din-i mübîn ( slam) bizlere vedîatullaht r (Allah n bir emanetidir.) Kahraman ecdad m z (atalar m z) bu sübhanî vedîay (yüce emaneti) s yânet (korumak) u runda canlar n feda etmifller. Kanlar n seller gibi ak tm fllar. Muharebe (savafl) meydanlar nda flehit düflmüfller; râyet-i slam ( slam bayra n ) yerlere düflürmemifller. Mübarek naafllar n (cesetlerini) çi netmifller fleriat n ( slam n) harîm-i pâkine (temiz namus oca na, yuvas na) yabanc ayak bast rmam fllar. Babadan evlada, as rdan asra intikal ede ede bize kadar gelen bu emanet-i kübrâya (büyük emanete) h yanet (ihanet etmek) kadar zillet (alçakl k) tasavvur olunabilir mi? Yoksa bizler o muazzam ecdad n (atalar n) ahfâd (torunlar ) de il miyiz? Bu dörtlü ün yaz lmas nda Âkif in do rudan ya da dolayl olarak yararland, ilham ald kaynaklardan biri, Nam k Kemal in Vatan Mersiyesi nin flu afla daki bendidir. Hem Âkif in yukar daki dörtlü ü hem de Nam k Kemal in burada verece imiz bendi, içerik, söylem ve yorum birli ine sahiptir. Nam k Kemal flöyle diyor: Vatan ald günler ecdâd (atalar m z) Geri vermek mi içindi o cihâd Yâd edin (hat rlay n) kanlar n aflk ile yâd Geldi topraklar da efgâne (topraklar da feryat etti) Dâd-res yok mu diyor nâlâne (inleyerek imdat gönderen yok mu diyor) Bu dörtlükte ayr ca flehitlik kavram n n önemine kuvvetli bir vurgu vard r. yaflayan daha do rusu yafl yor gibi yapan. Aile ikiye bölünmüfltü. Büyük o lan babadan yana küçük o lan anneden tarafa olmak üzere kamplaflm fllard. Güç yar flt r yorlard evde; ruhlar bedenler savafl so uk ve s cak temasl. Kimsenin kimseye gücü yetmiyordu, birbirlerine güç vermeleri gerekirken birbirlerini yiyerek besleniyorlard. Ortam gerginlefltikçe yaflamlar zorlafl yordu... ki üç kere geldi boflanmak için görüflmeye, her seferinde O'nu daha k zg n görüyordum kocaya karfl. Eve mümkün mertebe geç gitmeye çal fl yor ifl d fl nda meflgaleler yarat yordu kalmak için sokaklarda. Yatmadan yatmaya kullan r hale gelmiflti evi; O evden uzaklafltkça k zg nlafl yordu koca ve büyük o lunu doldurup dayak att r yordu Ona... Sözcüklerin sessizlikten daha etkili olmad durumlarda susmak en iyisidir. En son geldi inde, ben vücudundaki izleri görünce Adli T ptan rapor almas ve boflanmas ya da evlili in gerektirdi i gibi davranmas, sorumluluklar n yerine getirmesi, ç r ndan ç km fl bir ruh f rt nas na yakalanmas n n an meselesi oldu u konusunda Onu daha önceki seferlerde yapt m gibi uyarmad m, sadece sustum ay sonra a bisi arad beni, telefondaki çok telafll bir sesti, 'Hastahaneye kald rd k' dedi kardeflini, 'Ne oldu' diye sordu umda kavga esnas nda 'kocas yana n ss rd koparm fl, dikifl at ld ' dedi. Bir hafta sonra geldi, yana bantlanm fl 'çok kötüyüm' diyordu sürekli. Daha önce de kötüydü oysaki görünmüfltü sonunda oldu u gibi. Hala boflanmay düflünmüyordu pek tabi ki, ayr yaflayacakt bir süre ama evlilik devam edecekti. Boflanmak zordu, evlilik kolayd ya sanki! Sevmedi i bir adamla kad nla yaflayarak, Kendisinden baflkas n sevmek u rafl s ile al nan risk ise yamyaml kt... nsan insana hayvan n hayvana yapmad n yapar; yana n kapard... GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Kâtibiadil. Bir tür sipersiz bafll k. 2. Odun tafl makta ya da bal k avlamakta kullan lan büyük kay k. Evrensel al c kan grubu. 3. Bafll ca içece imiz. Gösteriflli, cakal. 4. Haz. sa n n kimi azizlerin mumlu boya ile yap lm fl dini içerikli resimlerine verilen ad. Diyarbak r ilinin eski ad. 5. Genellikle dondurma ile birlikte yenen bir tür bisküvi. 6. Yar yafl yar kuru, rutubetli toprak. Yaz ya muru. 7. Eski dilde ok. Kesintilerden sonra geri kalan miktar, safi. Soru sözü. 8. Dar, uzun ve hafif bir tür yar fl kay. Bir meyve. 9. skambil kâ tlar nda karoya verilen bir ad. Romanya n n plaka iflareti. 10. Kas. car. 11. Lityumun simgesi. Av. 12. Talyumun simgesi. Rusçada evet. Kalça kemi i. 13. gerçek. Kuzu sesi. Yabani hayvan bar na. 14. Mürekkep bal n n bir türü. 15. A açl kl yol. Metal olmayan elementler. 16. fiaflma anlatan ünlem. Telli bal kç l. Lutesyumun simgesi. 17. Kal n ve kaba kumafl. Bir fleyin geçti i ya da önce bulundu u yerde b rakt belirti, niflan, alamet. 18. Ton ve makam temeline ba l kalmaks z n yap lan beste. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. 19. Lenf dü ümleri iltihab. Küçük gemi. 20. lkel bir deniz tafl t. Bir cins iri at. Yukar dan afla ya: 1. Ö üt. fiube, kol. Bir hükümdar n yönetimindeki halk. skambilde birli. 2. çinden s v geçen üstü aç k boru. Kolayl kla paraya çevrilebilme özelli i olan varl klar. Efelek. 3. Uzakl k anlat r. Yumurta biçiminde yap lan ve sekiz deli i bulunan üflemeli bir çalg. Kirlili i gösteren iz. K r k kemikleri bir arada tutmak için kullan lan tahta gibi düz nesnelere verilen ad. 4. nam, vedia. Bo a, tosun. Lantan n simgesi. Bir say. 5. Alakok. Bir nota. K sa ve özlü söz, veciz. 6. Nikelin simgesi. Acele. Güzel kokulu küçük bir tür kavun. Soyundan gelinen kimse. 7. Ortaça da üç bentten oluflan bir Bat fliiri türü. Yaz klar olsun anlam nda bir ünlem. lgi eki. Mermerde bulunan sert k s m. 8. Bo az, g rtlak. Örülerek dokunan bir cins yün kumafl. Binek hayvan. Baryumun simgesi. 9. Arjantin in plaka iflareti. Duyuru. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. Nihayet. 10. Sonsuzluk. Tütün sergisi. Sokakta bulunmufl sahipsiz eflya. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 28 Ocak 2014 Sal SAGLIK Burcu KER M Bu çocuklar dünya t p literatüründe Kalp, yüz, deri bulgular ile kendini göstererek büyüme ve geliflme gerili ine neden olan CFC Sendromu na Türkiye de 3 kiflinin ard ndan zmir in iki ayr ilçesinde yaflayan biri 12, di eri 7 yafl nda olan ve sürekli gülümseyen iki çocukta daha rastland. ANKARA ÜN VERS TES TÖMER YEN fieh R fiube B NASI MUHTEL F MAHALLELERE A T ONARIM fi YAPI filer VE TEKN K DA RE BAfiKANLI I YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI ANKARA ÜN VERS TES Ankara Üniversitesi Tömer Yeniflehir fiube Binas Muhtelif Mahallere Ait Onar m fli yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Ankara Üniversitesi Gölbafl 50.Y l Yerleflkesi K-Blok Kat:2 GÖLBAfiI GÖLBAfiI/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar :1 adet hizmet binas onar m yap m ifli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Yeniflehir/Ankara c) fle bafllama tarihi: Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (k rkbefl) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara Üniversitesi Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl, Ankara Üniversitesi Gölbafl 50.Y l Yerleflkesi K-Blok Zemin Kat (Toplant Odas ) Gölbafl /Ankara b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu- unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r - lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Tarih ve say l resmi gazetede yay nlanan "Yap m fllerinde Benzer fl Gruplar Tebli ine Göre (B) Üst Yap III.Grup ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri, nflaat Mühendisli i veya Mimarl k bölümleridir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Üniversitesi Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl, Ankara Üniversitesi Gölbafl 50.Y l Yerleflkesi K-Blok Kat:2 Gölbafl /Ankara adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl, Ankara Üniversitesi Gölbafl 50.Y l Yerleflkesi K-Blok Kat:2 Gölbafl /Ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. stekliler;ankara Üniversitesi Rektörlü ünün Ziraat Bankas Tando an fiubesi numaral hesab na doküman bedeli olarak 150 TL yat rmas ve banka dekontunun asl n n bir suretini idareye vermesi karfl l nda, Ankara Üniversitesi Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl Keflif ve hale Birimi Ankara Üniversitesi Gölbafl 50.Y l Yerleflkesi K-Blok Kat:2 Gölbafl /Ankara adresinden ihale doküman n alabilirler. Bas n-1074(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ZM R - T bbi Genetik Uzman Dr. Filiz Hazan, AA muhabirine yapt aç klamada, sendromun BRAF geninde mutasyon ve gen de iflikli i sonucu ortaya ç kt n belirtti. Sendromun, kalp, yüz ve deri bulgular ile kendini gösteren çok nadir bir hastal k oldu unu anlatan Hazan, Bu sendromda büyüme, geliflme gerili i, yürüme ve konuflmada gecikme vard r dedi. CFC sendromuna tan n n ancak genetik uzman taraf ndan saç telinden ayak t rna na kadar tüm bulgular n de erlendirilmesi sonucu konabildi ini dile getiren Hazan, kirpik, kafl yoklu u ya da azl n n önemli bir belirti oldu unu kaydetti. Hazan, hastal a ön tan koyduklar na, daha sonra genetik analiz gerçeklefltirdiklerine dikkati çekerek, Hastal n kesin tan s n koymufl olduk. Aileden gelen bir gen de iflikli ini de göstermifl olduk. ki çocu un hastal da anne ve babadan gelmiyor. Genetik materyal olarak ya anne babadan bozuk gelir ya da çocu a geçince k r lma sa lanabilir. Bu vakalarda ilk hücre olufltuktan sonra mutasyon oluflmufl ve bütün hücrelere zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ( KÇÜ) Difl Hekimli i Fakültesi Pedodonti Anabilim Dal Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Küçüky lmaz, emzi in uzun süreli kullan m n n, a z-difl yap lar nda kal c zararlara ve konuflma bozukluklar na neden olabildi ini, emzik kullan m n n 2 yafl nda kadar b rak lmas - n n önemli oldu unu aç klad. geçmifl. Hatta bir çocuktaki mutasyon dünyada ilk kez görüldü. Vakalar m z, t p literatürüne de geçti dedi. CFC Sendromu na sadece Türkiye de de il, tüm dünyada çok az rastland n söyleyen Hazan, zmir deki son iki vakan n t bbi araflt rmalara da örnek gösterilebilece ine iflaret etti. Fizik tedavi ile hastalar n durumunda iyileflme sa lad klar n ancak sendromun kesin bir tedavisinin bulunamad n dile getiren Hazan, sözlerini flöyle sürdürdü: ki hasta da çok büyük geliflim gösterdi. Aileleri taraf ndan da destekleniyorlar. Arda ve Hamit Yusuf, çok güler yüzlü çocuklar. Nefleli olmak, sendromun bir özelli i de il. Çocuklar n nefleli olmas, ailelerin bilinçli davranmas ndan ve çocuklar n da sevecen karfl l k vermesinden kaynaklan yor. CFC Sendromu nun özellikle görüldü ü bir toplum yok. Hastalar n yaflam süresi ise kalp rahats zl - n n ciddiyeti ile orant l olarak de ifliyor. Hastalar n geç tan ald n da ifade eden Hazan, Türkiye de çok az genetik uzman doktoru oldu unu, doktor say - s n n yükselmesiyle tan alm fl hasta say s n n da yükselebilece ini sözlerine ekledi. Bay nd r ilçesinin Tokatbafl köyünde çiftçilikle u raflan Salih Kalayc o lu, 7 yafl ndaki o lu Arda n n hastal n ö renmek için y llarca hastanelere gittiklerini dile getirdi. Dr. Filiz Hazan sayesinde CFC Sendromu nu ö rendiklerini belirten Kalayc o lu, sadece Arda ve baba kelimelerini bilen o lunun çok geç geliflti ini, yaflamsal ihtiyaçlar n karfl - layamad n, tedavi için umut arad klar n kaydetti. Arda n n annesi Zeynep Kalayc o lu da hastal n kesinleflmesiyle kofluflturman n durdu- unu, tedavi konusunda yine kesin sonuç elde edemediklerini anlatt. Menemen ilçesinde yaflayan 12 yafl ndaki Hamit Yusuf un babas Hasan Lütfü Koçak, o lunun özel bir rehabilitasyon merkezine ve fizik tedavi ünitesine gitti ini söyledi. Koçak, yeni yeni yürümeye bafllayan Hamit Yusuf un daha mutlu olmas için tedavi yollar n araflt rd klar n da sözlerine ekledi.(aa) "Emzik kullan m 2 yafl na kadar b rak lmal " LAN T.C. ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YE BAfiKANLI INDAN ÜST HAKKI TES S ED LEREK RÖLÖVE REST TÜSYON- RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMES YAPTIRILACAKTIR Ankara li, Alt nda lçesi Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alan içerisinde Hac bayram Camii Çevresinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait afla da özellikleri belirtilen 3 (üç) adet Tarihi Yap n n Asl na Uygun Olarak Rölöve Restitüsyon-Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi 2886 say l Devlet hale kanunun 36. Maddesi gere ince, Kapal Zarf usulü ile ayr, ayr ÜST HAKKI tesis edilerek yapt r lacakt r. 1- hale tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5 deki Ankara Büyükflehir Belediye Saray Hizmet binas nda bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye EN- CÜMEN ' nce yap lacak olup, ihalede listedeki s ra takip edilecektir. 2- haleye konu tafl nmazlar n flartnamesi ve tafl nmazlara ait genifl bilgi her gün çal flma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No : 5 Kat: 14 adresindeki Ankara Büyükflehir Belediye Saray Emlak Ve stimlak Dairesi Baflkanl nda görülebilir 3- hale için verilen teklif mektuplar verildikten sonra geri al namaz. 4- hale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek mebla rakam ve yaz ile okunakl bir flekilde (Silinti, kaz nt olmayacak) yaz lacakt r. 5- Teklif mektuplar n n en geç ihale günü saat 12.oo' ye kadar ihalenin yap laca adreste bulunan ENCÜMEN Baflkanl na (Yaz iflleri ve Kararlar Dairesi Baflkanl na) verilmesi flartt r. Bu saatten sonra verilecek teklif mektuplar veya herhangi bir nedenle oluflacak gecikmeler dikkate al nmaz. 6- hale flartnamesinde ve sözleflmesinde belirtilen ve Üst Hakk verilecek tafl nmaz n dosyas ndaki bilgileri ve tapudaki takyidatlar ihale edilen Yüklenici taraf ndan aynen kabul etmifl say l r. hale ve Üst Hakk için yap lacak ifllemlerdeki her türlü vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçlar, sözleflme giderleri, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ihale edilene aittir. 7 - hale konusu parsele ifltirakin olmamas veya verilen teklif mektuplar n n yeterli görülmemesi veya flartname ve sözleflme hükümlerine ayk r teklif verilmesi halinde ikinci ihale tarihi 2886 Say l kanun hükümlerine göre ENCÜMEN'ce yeniden belirlenecek ve ihale ayn yer ve saatte ayn flartlarla yap lacakt r. 8 - fl bu ihale ilan genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede ihale flartnamesi ve sözleflmesi hükümleri uygulanacakt r. S ra No lçesi Mevkii Ada/Parsel Arsa Alan (m2) Belediye Hissesi Tarihi Yap Toplam Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) hale Saati Alan (m2) 1 Alt nda Hac bayram 19970/ Tam Alt nda Hac bayram 19972/ Tam Alt nda Hac bayram 19987/ Tam Bas n-378(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ZM R - Emziklerin kullan m flekline ba l olarak a z ve difller üzerinde olumsuz etkileri olabilece ini aktaran Yrd. Doç. Dr. Küçüky lmaz, bu al flkanl - n üst difllerin öne, alt difllerin içeriye do ru konumlanmas na, damak yap s nda daralmaya, alt ve üst çeneler aras nda kapan fl bozukluklar na dolay s yla konuflma bozukluklar na ve estetik problemlere neden oldu unu söyledi. Küçüky lmaz, "Emzik, bebe- in huzursuz oldu u durumlarda ya da yaln zca uykusunda verilmelidir. Uzun süreli emzik kullanan çocuklarda parmak- dil emme ve hatal yutkunma gibi yanl fl al flkanl klar da görülebilmektedir. Difl yap s ndaki bozukluklar n tedavisinde öncelikle bu al flkanl n terk edilmesi gerekmektedir." dedi. Emzi in, anne sütünü yeterince alamayan, mamayla beslenen, parmaklar n ya da giysilerini sürekli emmek isteyen, uyku sorunu yaflayan, huzursuz bebeklerde kullan lmas gerekti ini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Küçüky lmaz, flunlar kaydetti: "Çocu- un anne sütünü emmesini engellememek için emzi in 1. aydan sonra kullan lmas önerilir. Emzik genelde uykuya dalmak üzere olan bebe e verilmeli, uykuya dald ktan sonra a z ndan ç kart lmal d r. Ayr ca, emziklerin temizlenmesine özen gösterilmelidir. Ebeveynler ya da bebe in bak m ndan sorumlu kifliler, emzi i temizlemek için asla kendi a zlar na al p daha sonra bebe e vermemelidirler. Çünkü bu durum bebe e çürük yap c mikroorganizmalar dahil birçok mikroorganizman n bulaflmas na

11 11 DIS HABERLER 28 Ocak 2014 Sal ABD den, M s r a koflullu yard m WASHINGTON - ABD Kongresi nde bu hafta görüflülüp kabul edilmesi beklenen harcama tasar s, ABD nin geçen ekim ay nda büyük bölümünü ask ya ald, M s r a 1,5 milyar dolar civar ndaki yard mlar n yeniden yürürlü e koyuyor ancak bunun için M s r hükümetinin demokratik reformlar yolunda ad m atmas flart n getiriyor. ABD, M s r n seçilmifl ilk cumhurbaflkan Muhammed Mursi nin askeri darbe sonucu devrilmesi ve protestoculara uygulanan fliddet sonras M s r a yüz milyonlarca dolarl k yard m ask ya alm flt. Kongre deki yeni harcama tasar s ise M s r a yönelik 1,3 milyar dolarl k askeri yard m ve 250 milyon dolarl k ekonomik yard m da içeriyor. Ancak tasar, bu yard mlar n M s r hükümetine tahsis edilmesi için ülkede demokrasiyi yeniden tesis etme yolunda ad mlar at lmas flart n koyuyor. Tasar ayr ca, M s r hükümetine yönelik tüm yard mlar, bu ülkenin ABD ile güvenlik iliflkilerini sürdürmesi ve srail ile aras ndaki bar fl anlaflmas na sad k kalmas na ba l yor. Tasar da, yard mlar n ancak, ABD D fliflleri Bakan n n, M s r n ulusal referandum düzenledi ini ve demokratik geçifli destekleyen ad mlar att n, demokratik seçimlerin düzenlendi ini ve yeni seçilen hükümetin demokratik flekilde idare etme yönünde ad mlar att n teyit etmesi halinde sa lanaca belirtiliyor. Senato Tahsisat Komitesi nin D fliflleri Bakanl, d fl faaliyetler ve ilgili programlardan sorumlu alt komitesinin baflkan Demokrat Senatör Patrick Leahy, yapt aç klamada, M s r da ordunun bask c taktiklerine, demokrasi eylemcilerini tutuklamaya devam etmesi, serbest ve adil seçimler düzenlememesi halinde, teyitlerin mümkün Yücel TANOL olmayaca n ve ABD yard mlar n n kesilece ini söyledi. Kongre deki iki parti liderlerinin üzerinde anlaflmaya vard 1,1 trilyon dolarl k harcama tasar s n n, bu hafta hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanad nda kabul edilmesi bekleniyor. Kongre de, bütçe konusunda iki parti aras nda son y llarda nadir görülen bu uzlafl, ülkede yak n zamanda yeni bir hükümet kapanma krizi yaflanmas tehlikesini de flimdilik ortadan kald rd. Tasar, federal hükümetin eylül ay na kadar fonlanmas n da öngörüyor. (AA) Yemen'in suyu "alarm veriyor" SANA - S NAN Y TER - Birleflmifl Milletler (BM) Dünya G da Program 'n n Yemen raporunda, baflkent Sana ve çevresindeki da l k bölgelerde su seviyesinin alarm verdi i belirtiliyor. Gelecek 5-10 y ll k periyotta bölgede ''içilebilir su kaynaklar n n'' tükenebilece i uyar s yap lan raporda, Yemen'in, "küresel su k tl çeken" ülkeler aras nda 7. s rada oldu u ifade ediliyor. Ülkede ''temiz su'' s k nt s ve tar mdaki ''sulama'' tercihleri dolay s yla su kaynaklar n n kullan m konusunda yetkililer harekete geçmeye ça r l yor. Tar mda en çok tercih edilen, uyar c etkiye sahip ''gat'' bitkisi, su kaynaklar n n önemli bir miktar yla sulan yor. Günlük hayatta ise halk ço unlukla ''tafl ma suyla'' ihtiyac n karfl lamaya çal fl yor. Da l k co rafyaya sahip olan ülkenin kuzey k sm nda, suya ulaflmak için yer yer 500 metre derinli inde kuyular aç l yor. GAT A AYRILAN SU D ER TARIMI TEHD T ED YOR Yeralt su kaynaklar n n seviyesindeki endifle verici durum ve kurakl n yan s ra kullan lan su kaynaklar n n yüzde 70'i, baz yerlerde "bir çeflit uyuflturucu" olarak kabul edilen, " gat bitkisine" ayr l yor. Bu durum, di er ziraat ürünlerini olumsuz etkiliyor. Günlük tüketilen gat bitkisi yo un sulama gerektiren sürece ihtiyaç duydu u için tar mda kullan lan su miktar n n azald n belirten çiftçiler, maddi getirisinden dolay bu bitkinin üretiminden de vazgeçemiyor. Su kaynaklar n n büyük bir miktar n n "gat"a ayr lmas, üretimdeki çeflitlili i de iyice düflürüyor. Sadece patates, domates, salatal k, elma, karpuz, üzüm ve havuç gibi baz ürünlerle s n rl kalan ülke tar m, al m gücü düflük olan halk, di er ürünlerde pahal ithal ürünlerle karfl karfl ya b rak yor. Gat üretiminin yo un yap ld Saa'van, bu bitkinin haricinde yaln zca üzüm üretiminin yap ld dikkati çekerken, bölgede oldukça maliyetli bir flekilde kuyulardan temin edilen tar msal sulaman n da sadece gat üretimine ayr ld gözlendi. AA muhabirine konuflan çiftçilerden Hassen el-kas mi, sulama maliyetlerine dikkati çekerek, ''Su pompalar ve mazot fiyatlar na bakt n zda ve aç lan artezyen kuyular n n 500 metre kadar derinleflebildi ini de hesaba katt n zda gat ekiminden baflka alternatif göremiyoruz'' dedi. BM Dünya G da Program verilerine göre baflta Sana, bb, Hacce ve Amran gibi vilayetlerdeki yeralt su kaynaklar n n yüzde 70'i de gat ziraatine ayr l yor. Raporda 1991 y l itibariyle günlük 76 bin ton olan gat üretiminin 2012 y l nda 170 bin tona ç kt belirtiliyor. Arap yar madas n n en fakir ülkelerinden Yemen'de, içilebilir su miktar ve yeralt su seviyeleri, kalabal k nüfusu tehdit ediyor. BÜYÜK fieh RLERDE fiebeke SULARI 2011 YILINDAN BER KES NT YE U RUYOR Tar mdaki bu karamsar tablonun yan s ra büyük flehirlerdeki içme suyu s k nt s da bu alanda ülkeyi tehdit eden bir di er etken olarak göze çarp yor. Su ar tma tesislerinin yetersizli i ve düflük ya fl oranlar flehirlerin flebeke sular na da yans yor. Evlerde genellikle kuyulardan tankerlerle depolara tafl nan sular kullan l yor. Yemen'de devam eden Ulusal Diyalog Konferans (UDK) toplant lar na da tafl nan "su sorunu"nun çözümü için proje gelifltirilmeye çal fl l yor. Konuyu UDK toplant lar na tafl yan "Ö renci Platformu", gerekirse su konusunda ülke çap nda bir ''ola anüstü hal'' ilan edilmesi gerekti ini savunuyor. Platform yeni yap lacak yasalar uygulamak için Su ve Çevre Bakanl 'n n yan s ra "Su Kaynaklar Kamu Kurumu"nun kapasitesinin güçlendirilmesi ve su sorunuyla ilgili stratejik seçenekleri belirlemek için daha yüksek ulusal komisyon oluflturulmas n öneriyor. Ülkede tar mda modern sulama yöntemlerinin uygulanmaya bafllanmas teklifinin yan s ra deniz suyunun tuzdan ar nd r lmas projeleri de su sorununun çözümü için gündeme getirilen di er konular olarak göze çarp yor. (AA) srail Savunma Bakan Yalon, Kerry den özür diledi KUDÜS - srail Savunma Bakan Mofle Yalon un, ABD den gelen sert tepkiler üzerine ABD D fliflleri Bakan John Kerry den özür diledi i bildirildi. srail bas n nda yer alan haberde, Bakan Yalon un bir srail gazetesinde ç kan, Kerry için saplant l, Mesih gibi hareket ediyor, Nobel ödülü alsa da bizi rahat b raksa yönündeki sözlerine ABD den sert tepki gelmesi üzerine ABD D fliflleri Bakan Kerry den özür diledi i belirtildi. Haberde, Yalon un, ABD den gelen sert elefltiri üzerine srail Baflbakan Binyamin Netanyahu ile uzun bir görüflme gerçeklefltirdi i ve ard ndan yaz l bir aç klama yaparak Kerry den özür diledi i kaydedildi. srail bas n nda yer alan haberde, Yalon un aç klamas nda, Savunma bakan n n baflka bir bakana sald rmaya sebep verme gibi bir niyeti yok. E er bakan (Kerry) afla lanma hissettiyse Savunma Bakan ondan özür diliyor dedi i ifade edildi. Yalon un aç klamas nda, Biz, D fliflleri Bakan Kerry nin çabalar n takdir ediyoruz. srail ve ABD, Filistin ile bar fl D fliflleri Bakan Kerry nin önderli inde yürütme konusunda ayn hedefi paylaflmaktad r ifadesine yer verdi i belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, bir aç klama yaparak, srail Savunma Bakan n n sözleri, e er do ruysa, rencide edici ve uygunsuz, özellikle de ABD nin srail in güvenlik ihtiyaçlar n desteklemek için tüm yapt klar göz önüne al nd nda. Bakan Kerry nin güdülerini sorgulamak ve onun tekliflerini çarp tmak, yak n bir müttefikin savunma bakan ndan bekleyece imiz bir fley de il, e er bu sözlerin söylendi i do ruysa demiflti. (AA) Alparslan n kay p mezar Merv kentinde aran yor AfiKABAT - Selçuklu sultanlar ndan Sultan Alparslan n mezar n n bulunmas için çal flmalar devam ediyor. Bir dönem Büyük Selçuklu Devletine baflkentlik yapm fl olan Merv kentinde sürdürülen çal flmay, Türk ve Türkmen bilimadamlar ortaklafla sürdürüyor. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ile Türkmenistan Devlet Baflkan Gurbangul Berdimuhamedov un imzalad anlaflma çerçevesinde Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans (T KA) Baflkanl nca geçti imiz a ustos ay nda bafllat lan çal flmalar n ilk etab tamamland. Malazgirt Zaferi nden sonra 1072 y l ndaki Buhara seferinde bir esir taraf ndan flehit edilen Alparslan n, vasiyeti üzerine babas Ça r Bey in mezar n n yan na defnedildi i tahmin ediliyor ancak 1221 y l ndaki Mo ol istilas nda kayboldu u ifade edilen mezar n yeri yaklafl k 800 y ld r bilinmiyor. Arama çal flmalar nda son teknolojik cihazlardan faylan l yor. fiu anda kal nt lardan oluflan bölgenin foto raflar n ç karma çal flmalar insans z hava arac yla sürdürülürken, elde edilen bilgiler, haritaland rma çal flmas için bilgisayarlara aktar l yor. Yeralt n 12,5 metreye kadar görüntüleyebilen hassas radarlarla yerin alt taran yor. Çal flmalar, tespit edilen 5 ayr noktada yo unlafl rken, Ankara Üniversitesi ö retim görevlilerinden ve projenin Bilim Heyeti Baflkan Doç. Dr. Ziya Kenan Bilici, bölgede bulunan Gavur Kale nin merkezindeki Mescid-i Cuma n n bunlardan birisi oldu unu kaydetti. Burada Alparslan Kubbesi nin aray fl içerisinde olduklar n belirten Bilici, bir di er arama noktalar n n ise 11 ve 12. yüzy llarda kentin merkezi olan Erk Kalesi oldu unu aç klad. (AA) BULMACANIN ÇÖZÜMÜ N O T E R B E R E A L A M A N A A B S U A F L E K O N A A M D H K E D D L A L A T A V K A Y T R N E T N E K K D U T T D N E R R O A D A L E K R A L E K A R T L D A O M A R E E L M E N E K A L A M A R A L E A M E T A L Y A O K A R L U A B A O Z K A T O N A L S A A D E N T B O T S A L K A T A N A

12 12 28 Ocak 2014 Sal Ekonomi umut veriyor HABER BRAH M ARKLAN STANBUL (AA) - - Analistler, 2013 y l n n sonundan bu yana s k laflan finansal koflullar n, 2014 y l nda ve özellikle de y l n ilk yar s nda ekonomik aktivitenin bask alt nda kalmas na yol açaca n belirtirken, buna karfl n Türkiye'nin toparlanmas na yönelik umutlu oldu unu belirtiyor. ABD Merkez Bankas 'n n (Fed) parasal geniflleme politikalar n uygulamaya bafllamas n n ard ndan geliflmekte olan piyasalara sermaye giriflleri artarken, Türkiye bu durumdan en fazla yararlanan ülkeler aras nda yer ald. Bu dönemden sonra iki uluslararas kredi derecelendirme kuruluflunda "yat r m yap labilir" ülke notu olan Türkiye, bölgesel geliflmelerin de etkisiyle yat r mc lar n dikkatini daha da fazla çekti. Uluslararas yat r mc lar cazip ülkeler aras nda gösterilen Türkiye'de son dönemde yaflanan siyasi geliflmelerin etkisiyle ekonomide sert hareketler yafland. stanbul merkezli operasyon, 2013 y l n n son günlerinde Türk Liras (TL) varl klardaki negatif seyrin artmas na neden olurken, operasyon öncesinde ,38 puan olan BIST 100 endeksi, bu dönemden sonra yaklafl k yüzde 9,4 oran nda de er kaybederek y l ,73 puandan tamamlam flt. Ayn dönemde Türk Liras ise dolar karfl nda yüzde 6,1 de er yitirdi ve tarihi yüksek seviyelere ç kt. Analistler, 2013 sonundan bu yana s k laflan finansal koflullar n, 2014 y l nda ve özellikle de y l n ilk yar s nda ekonomik aktivitenin bask alt nda kalmas na yol açaca n belirtirken, büyümeye iliflkin risklerin afla yönlü oldu unu ifade ediyor. Ancak tüm bu yaflanan geliflmelere karfl n analistler, Türkiye'nin toparlanmas na yönelik umutlu oldu unu belirtiyor. Commerzbank Geliflmekte olan Piyasalar Baflekonomisti Tatha Ghose, konuya iliflkin AA muhabirine yapt de erlendirmede, Türk hisse senetleri piyasas n n k sa vadeli politik endiflelerin yan nda, TL'deki de er kay plar nedeniyle afl r sat fl bölgesinde oldu unu belirterek, ancak bu zor durumu atlatarak bir kez daha yukar yönlü hareket edebilece ine dikkati çekti. Ghose, büyüme döngüsünün, bu y l n mart ay nda gerçeklefltirilecek yerel seçimlere karfl n, güçlü bir flekilde toparlanmas n n muhtemel oldu unu kaydederek, "Bununla birlikte, yat r mc lar n ekonomik verilerle tatmin olmas gerekiyor. Aç kças yat r mc lar n verilerdeki iyileflmeyi görmeden, ekonomik toparlanmaya yönelik yeterince güvene sahip olacaklar n sanm yorum" ifadelerini kulland. Gelecek günlerde, sermaye girifllerinin negatife dönme ihtimali bulundu una iflaret eden Ghose, sermaye girifllerinin geçen y l n yar s kadar olaca tahminini dile getirdi. Ghose, yabanc yat r mc lar n ilgisinin muhtemelen 3. çeyrekte geri dönece ini ifade ederek, "Bununla birlikte, sermaye girifllerinin büyüklü ü 2013'ün ilk yar s ndaki gibi yüksek olmayacak. Çünkü yerel tahvillere yap lan yat r mlar n süresi uzun olmayacak ve baflka varl k s n flar da daha fazla sermayeyi çekemeyecek. dedi. Ekme i en çok f r nlar israf etti ANKARA (AA) - Ekmek sraf n Önleme Kampanyas ile Türkiye'de üretilen ekmek adedi, 250 graml k standart ekmek üzerinden 2012 y l nda toplam 101 milyonken geçen y l 90,9 milyona düfltü ancak bakkal ve di er sat fl kanallar ndan f r nlara yap lan iadeler nedeniyle 3 milyon ekmek sat lmadan israf edildi. AA muhabirinin Toprak Mahsulleri Ofisi taraf ndan gerçeklefltirilen Türkiye'de Ekmek sraf Araflt rmas sonuçlar ndan derledi i bilgilere göre, 2012 y l nda günlük 6 milyon ve y ll k 2,17 milyar ekmek israf edildi ve 1,6 milyar liral k parasal kaynak "çöpe at ld ". Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan ekmek israf n n önlenmesi için bafllat lan Ekmek sraf n n Önlenmesi Kampanyas ile ekmek israf azalt ld ve toplumun ekmek tüketim al flkanl klar nda iyileflmeler görüldü. Buna göre, 2012 y l nda 5 milyon 950 bin olan günlük ekmek israf, 2013 y l nda 4 milyon 900 bine düflürüldü. Böylece israfta yüzde 18 azalma görüldü. Kampanya sonucunda her gün 1 milyon 50 bin, y ll k 384 milyon ekmek çöpe at lmaktan kurtar ld. Ekmek israf n n Türkiye'ye ekonomik yükü de geçen y l itibar yla 1,3 milyar liraya düflürüldü. Sadece israf miktar n n azalt lmas yla y lda yaklafl k 300 milyon lira tasarruf sa land. Halk n tüketim al flkanl klar nda görülen de iflimle günlük ekmek tüketiminde y ll k 2,5 milyar liral k tasarruf sa land. Böylece bir y ll k kampanya sonucunda milli ekonomi toplam 2,8 milyar lira kazand. Türkiye'de üretilen ekmek adedi 2012 y l nda yaklafl k 101 milyonken, 2013'te 90,9 milyona geriledi. F r nlar n yüzde 58'inin bakkal ve di er sat fl kanallar ndan ekmek iadesi almas, gere inden fazla üretime yol açt ve f r nlarda bir günde üretilen toplam ekme in yüzde 3,4'ü (3 milyon adet) tüketilmeden israf edildi. Toplam israf otel ve lokantalarda ise 2012 y l nda yüzde 3,1'den yüzde 3,37e yükseldi. Ekmek tüketiminin ciddi boyutlarda oldu u di er iki kurum olan personel ve ö renci yemekhanelerinde son bir y lda ekmek israf nda belirgin iyileflmeler yafland. Personel yemekhanelerinde günlük toplam israf oran 2012 y l nda yüzde 2,7 iken 2013 y l nda yüzde 2,2'ye geriledi, ö renci yemekhanelerinde bu de er yüzde 7,1'den yüzde 4'e düfltü. Toplam ekmek tüketiminin yüzde 81'inin gerçekleflti i hanelerde 2012 y l nda yüzde 2,9 olan israf oran, 2013'te yüzde 1,9'a düfltü. Üretilen 90,9 milyon ekme in 4,9 milyonu hayvan yemi olarak kullan ld veya çöpe at ld. 12 il merkezinde yürütülen araflt rmaya ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Ahmet Alt parmak, dünyada 1,5 milyar insan n seyahat etti ini ve 1,2 trilyon dolara ulaflan gelir sa land n belirterek, "Turizmden ülkemizde yaklafl k 26 milyar dolar gelir elde ediyoruz. Bu küçümsenmeyecek bir rakam. Çünkü 88 ülkenin toplam bütçesinden daha yüksek" dedi. Kuzeydo u Anadolu Kalk nma Ajans (KUDAKA) taraf ndan, Palandöken Da 'ndaki bir otelde düzenlenen, Erzurum, Erzincan ile Bayburt illerinden kat l m olan "3. Ulusal novasyon Konferans "nda turizm potansiyelleri, çeflitleri ve gelifltirilmesine yönelik yap labilecek çal flmalar de erlendirildi. Vali Alt parmak, burada yapt konuflmada, turizmin k ymetinin önemine var ld n ve bunun yeni fleyler Yaman çeliflki bu olsa gerek göre, 2012 y l nda 810 kilogram olan ortalama ekmek üretim miktar geçen y l 685 kilograma düfltü. Bu bir y lda ekmek üretiminde f r nlar n pay azald, ekmek fabrikalar n n pay yükseldi. Normal f r nlar n 2012'de 802 kilogram olan ekmek üretim miktar, 2013'te 644 kilograma geriledi. Günlük sat lan toplam ekmek adedi içinde somun ekme in pay 2012 y l nda yüzde 74,7'yken bu oran 2013 y l nda yüzde 72,8'e geriledi. Rol ekmeklerin ortalama gramaj 2012'de 52 gramken 2013'te 86 grama yükseldi. Ayr ca geçen y l ikili ekmeklere ra bet artarken Trabzon ekme i gibi büyük ekmeklere olan ilgi azald y l nda f r nlar n yüzde 46,2'si büyük ekmek üretirken, 2013'te söz konusu oran yüzde 30,7'ye geriledi. Çöpe at larak ya da hayvan yemi fleklinde kullan larak israf edilen ekmek oran, 2012'de toplam üretimin yüzde 0,9'uyken, 2013'te yüzde 1,1'e yükseldi. Ekme in çöpe at lmas veya hayvan yemi olarak kullan lmas n n israf oldu u var say larak hesaplanan israf oran 2012 y l nda adet cinsinden toplam üretimin yüzde 3,1'iyken 2013'te yüzde 3,4'ü olarak belirlendi. Araflt rmaya göre, otel ve lokantalar n en fazla tercih etti i ekmek türü yüzde 45,4 ile lavafl-pide gibi yass ekmekler oldu. Personel yemekhanelerinde rol ekmek sunumu 2012 y l nda yüzde 66,5 oran ndayken geçen y l bu oran, yüzde 87,9'a yükseldi. Hane bafl na 2012 y l nda günde 3,65 adet ekmek al n rken 2013 y l nda bu rakam 3,33'e, kifli bafl ekmek al m ise 0,97'ye düfltü y l nda tam ihtiyac kadar ekmek alan hanelerin oran yüzde 76,1, geçen y l yüzde 77,6 olarak gerçekleflti. Hanelerin yüzde 65,2'si ekme in mevcut gramaj ndan memnun oldu unu belirtti. Haneler, ekme in yüzde 40,3'ünü akflam yeme inde, yüzde 35,5'ini kahvalt da, kalan k sm ise ö len yeme inde tüketti. Genel olarak ekme in ucuz ve sa l kl temel bir g da maddesi oldu unu belirten f r nc lar n yüzde 72'si ekme in fliflmanlatt n, yüzde 65,8'i sa l kl flartlarda ekmek üretilmedi ini ve yüzde 68,9'u da f r nlar n yeterince denetlenmedi ini belirtti. Toplu yemek yenen kurumlar n yetkilileri ise yüzde 90 düzeyinde ekme in ucuz temel bir g da maddesi oldu unu bildirdi. Ekmek israf aç s ndan bir di er önemli bulgu ise küçük boy ekmeklerin daha az israf edildi i ile ilgili yayg n kan oldu. Personelin yüzde 89,7'si, ö rencilerin ise yüzde 82,4'ü bu fikri paylaflt. Araflt rmaya göre, 2012 y l nda f r nlarda üretilen toplam ekmek içerisinde tam bu day ekme inin oran yüzde 1,4 iken sa l kl üretmek için önemli oldu unu belirterek, Mu la'da görev yapt dönemde turizmin ne kadar önemli oldu u ve bu konuda neler yap labilece i hususunda çal flmalar yap ld n söyledi. Turizmin önemli bir pasta oldu unun alt n çizen Alt parmak, "Gerçekten çok büyük bir pay. Çünkü 1,5 milyar seyahat eden insan, 1,2 trilyon dolara ulafl lm fl olan turizm pastas. Bu gerçekten bafl döndürücü bir rakam. Bundan da Türkiye'nin pay almamas, ülkelerin, illerin hatta ilçelerin pay almamas, beldelerin pay almamas hakikaten yaz k olurdu" diye konufltu. Alt parmak, turizmin, dünyadaki toplam istihdam n yüzde 7.6's n karfl lad n vurgulad. "Her fley dahil" kampanyalar yla turizm ekmek tüketimi konusunda toplumda oluflan alg ve artan talebin etkisiyle 2013 y l nda bu oran yüzde 3'e yükseldi. F r n sahipleri veya yetkililerinin yüzde 98,1'i Türkiye'de ekme in israf edildi ini belirtti ve en önemli sebebin de ihtiyaçtan fazla ekmek al nmas n gösterdi. F r nlarda bayatlad veya sat lamad için çeflitli muamelelere tabi tutulan ekmeklerin günlük üretilen toplam ekmek içindeki oran yüzde 2,25 olarak gerçekleflti. Toplam üretilen ekme in yüzde 0,98'i yem fabrikalar na/besi çiftliklerine sat larak, yüzde 0,53'ü ihtiyac olanlara ücretsiz olarak verilerek, yüzde 0,57'si daha ucuza sat larak, çok az k sm da çöpe at larak veya hayvanlara verilerek israf edildi. Lokanta ve otellerde günlük olarak al nan/üretilen ekmeklerin yüzde 6,1'i gününde tüketilmedi. Hanelerin büyük ço unlu unda parça ekmekler ya tekrar servis edilerek ya da yemek yap m nda kullan larak yine insan g das olarak tüketildi. Hanelerin yüzde 17,4'ünde ise parça ekmekler hayvanlara verilerek, çöpe at larak veya herhangi bir flekilde de erlendirilemeyerek israf edildi. Hanelerle yap lan görüflmelerde tüketilemeyecek durumda olan ekmekleri de erlendirme biçimleri soruldu unda yüzde 35,7'si küçükbafl/büyükbafl hayvan besleyenlere, yüzde 25,9'u ise sokak hayvanlar na ve kufllara verdiklerini beyan etti. Bayatlayan ekmekleri çöpe att klar n belirten hanelerin say s ise toplam içinde yüzde 10,2 olarak belirlendi. Araflt rmaya göre, f r nlarda ve kendi üretimlerini gerçeklefltiren kurumlarda günde toplam 90,9 milyon ekmek üretilirken, 3 milyon ekmek, f r nlarda sat lamadan israf edildi. Lokanta ve oteller, personel ve ö renci yemekhaneleri ile hanelerde israf edilen miktarlarla birlikte toplam ekmek israf günlük 4,9 milyona denk geldi. Bu miktar n büyük ço unlu u hayvan yemi olarak, geri kalan da çöpe at larak israf edildi. Turizm gelirimiz 89 ülke bütçesi! kalitesinin düfltü ü yönünde iddialar n oldu unu an msatan Alt parmak, flöyle devam etti: "Turizmin bir ihraç oldu unu düflündü ümüz zaman 54 ayr sektörü do rudan etkiliyor. Bu da inan lmaz bir rakam. Türkiye'nin turizmden elde etti i gelir 26 milyar dolar. Bu küçümsenmeyecek bir rakam. Çünkü dünyadaki 88 ülkenin toplam bütçesinden daha yüksek. Gürcistan, Mo olistan, zlanda, K rg zistan, Kosova, K br s gibi ülkelerin bütçesinden daha fazla bizim sadece turizmden ald m z pay. Uzun vadede, yani 2020'li y llar projeksiyonuna bakt m z zaman hakikaten o projeksiyondan alaca m z pastaya bölge olarak bizim de çok ciddi katk sa lamam z laz m." Taha KIVANÇ Güncel bo uyorsa, ne duruyorsunuz, iflte kitaplar... Nihayet arad m kitab buldum... Y llar önce, yolum Tacikistan a düfltü ünde bölük pörçük Farsça m n imdada yetiflti i günlerden beri, dünyan n bu en güzel dillerinden biriyle yeniden ünsiyet peyda etmemi sa layacak, e itici ve ö retici oldu u kadar hayat ma yeni bir boyut da katacak bir kitap ar yordum. Nihayet o kitap ç kt. Bizim ayl k fas llara Fars dili flaheserlerinden sunumlarla katk sa layan Dr. Halil brahim Sar o lu ndayd bu alanda gözüm; nitekim, sevinçle sar ld m Diyanet flleri Baflkanl taraf ndan yay mlanm fl kitap onun imzas n tafl yor: Mevlâna Celâleddin-i Rûmî den Rubailer... Önce Farsça asl na yer veriliyor rubainin, sonra Lâtin harfle okunufluna; Türkçe çevirisi onu izliyor... Kula n z Farsça n n Mevlâna diline yans - m fl güzelli iyle renklendirmek isterseniz iflte size bir dörtlük: Ger flerm hemî ez-an u în bâyed dâflt / Pes ayb- kesân zîr-i zemîn bâyed dâflt / Ver âyine vâr, nîk u bed benmâyî / Çon âyine, rûy-i âhenîn dâflt fiimdi de Türkçesi: fiundan-bundan utanmak, s k lmak istemezsen e er, / nsanlar n ay plar n örtmek, yer alt na gömmek gerek. / Ayna gibi iyiyi kötüyü oldu u gibi göstereceksen e er, / Sana, ayna gibi demirden daha kat bir yüz gerek. Rubailer de yer alan derin anlamlara yarafl r bir güzelli e sahip, titizlikle haz rlan p yay mlanm fl kitap, Mevlâna y, eserlerini, düflünce dünyas n etrafl ca anlatan bilgileri de içeriyor. Farsça muhipleri için kula a hitap eden bir de CD si var. *** Hereke zmit le stanbul aras nda flirin bir ilçemiz... Haluk Dursun do du u Hereke de Saray a ait Kaiser Wilhelm Köflkü dibinde oynarm fl çocuklu- unda; Galatasaray a yazd r lm fl, stanbul a ad m - n Feriye Saray nda atm fl... fiimdiyse, üniversite profesörlü ü yan nda Topkap Saray müdürlü ü yap yor... Kaderse, kader bu... stanbul co rafyas n tarihi miras ve köflesi buca yla en iyi bilenlerden biri Haluk Bey... ncir Çekirde i: Hereke den Ç kt m Yola adl yeni kitab nda (Timafl Yay nlar ), hayat n n flimdiki bölümünü geçirdi i Sarayburnu ndan hiçbir zaman ilgisini koparmad Hereke ye bak yor. Bir tarihçi gözüyle oldu u kadar, bir antropolog merak yla, bir gastronomi (yemek bilimi) uzman, hatta bir etimolog inceli iyle ele al yor konular... Hani televizyonda bilgi yar flmalar oluyor ya Kenan Ifl k n hepimizi ekran bafl na kilitleyen Kim 1 Milyon ster yar flmas gibi, program haz rlayanlar n kaz k soru ihtiyaçlar n karfl lamak için elleri alt nda bulundurmalar gerekecek bir kitap ncir Çekirde i... Çamçak (s. 239) nedir dersiniz? Ya da difli köpe- e ve yavrusuna ne denir? Köpeklerin k zansak oldu u dönem ne zamand r? (s. 210 vd). Türk neden, Giritli neden, Arnavut neden ölür, biliyor musunuz? (s. 182). Kitaptan ö renebilirsiniz, ama gazete yaz s soruyu yöneltip cevab n saklamaya elvermez. Çamçak su tas, su kab, bir çeflit maflrapa demekmifl... Difli köpe e kanc k, yavrusuna encek denirmifl... Türk etten, Giritli ottan, Arnavut inattan ölür diye bir deyim varm fl... *** Güncelden bo ulunca s nacak liman arayanlara tavsiyem, ufuk açan kitaplara sar lmalar d r lerin önemli gazetecilerinden smail Habib Sevük ün kitaplar aç k zihinler için iyi bir s nak olabilir... Nereden bulaca z ki... diye somurtmadan bir dinleyin hele: Sevük ün eserlerini Ötüken Yay nlar yeniden yay ml yor. Cumhuriyet in kurulufluna giden süreci bir Türk milliyetçisi gözünden okumak isteyecekler için O zamanlar: iyi bir bafllang ç olabilir sözgelimi... O günlerin en güzel kentlerinden zmir de bafll yor yolculu u smail Habib Bey in, dünyan n en etkili kentlerinden stanbul a geliyor, sonra da bahar olmayan k raç Ankara ya... Ötüken in öteki Sevük kitab Tuna dan Bat ya ise, art k Cumhuriyet vatandafl olmufl, yüzü Bat ya dönük bir ayd n n, 1935 y l nda ç kt Avrupa seyahatine dair hofl ve ö retici notlar d r. Ne varsa yine kitaplarda var Ocak 2014 Star

13 13 EKONOMI 28 Ocak 2014 Sal Yalanc bahar tehdidi G RESUN - ATAKAN ÇITLAK - Dünya f nd k üretim ve ihracat n n büyük k sm n elinde bulunduran Türkiye'de f nd k üretiminin yo un oldu u Do u Karadeniz'deki üreticiler, mevsim itibar yla hava s cakl klar n n yüksek olmas nedeniyle 2014 ürünü f nd k için endifleli. Üreticiler, "yalanc bahar" olarak tabir edilen ve mevsim flartlar nedeniyle yüksek seyreden hava s cakl klar n n f nd k bitkisini yan ltaca n, erken ç kacak f nd kta ürün kayb yaflanabilece ini belirtiyor. Giresun Ziraat Odas Baflkan Musa Keskin, AA muhabirine yapt aç klamada, ocak ay nda s cakl klar n mevsim normallerinin üzerinde seyretti ini belirtti. Giresun ve yöresinde adeta "yalanc bahar" yafland n kaydeden Keskin, f nd k bahçelerinin yalanc bahara kanarak 2014 ürününün vaktinden önce do um sürecine girdi ine dikkati çekti. Bahçelerde yalanc bahar nedeniyle f nd kta do um sürecinin bafllang c karanfillerin açmaya bafllad n aktaran Keskin, "Bahçelerimiz büyük risk alt nda. F nd kta do um süreci yalanc bahar nedeniyle erken bafllad. fiubat ay nda yaflamam z gereken süreçleri ocak ay içerisinde yafl yoruz" diye konufltu. Keskin, bahçelerin kar ya fl na ihtiyaç duydu una dikkat çekerek, flöyle konufltu: "E er çok k sa zamanda kar ya fl olmazsa f nd k bitkisi strese girecek ve yeni mahsul f nd k prematüre do acakt r. Bir süre sonra iyi geliflemeyenf nd k ürününde dökülmeler yaflanacak. Geçti imiz y llarda bunu yaflad k. Hasat döneminde de rekoltede çok ciddi kay p yaflam flt k. Üretici olarak endifleliyiz. Bitkinin strese girmemesi için bir an önce kar ya mas n bekliyoruz." Keskin, üreticilerden mutlaka bahçelerine tar m sigortas yapt rmalar n istedi. - F nd k üreticisi kar bekliyor Keflap F nd k Üreticileri Birli i Baflkanvekili Özer Akbafll ise f nd k üreticisinin 600 saat so uklamaya ihtiyaç duydu unu belirtti. F nd k bitkisi için ocak, flubat ve mart aylar nda ya acak karlar n büyük önem arz etti ini anlatan Akbafll, "Ocak ay nday z ve s cakl klar 20 derece civar nda seyrediyor. S cakl klar nedeniyle bölgede yalanc bahar havas hakim sürmekte. F nd k bitkisi için asl nda bu dönemlerde kar ya fl olmal. (AA) Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k Fethullah Gülen Hocaefendi, 16 y l aradan sonra ilk televizyon mülakat n BBC'ye verdi. Hocaefendi, yolsuzluk operasyonu, Hizmet hareketi, Kürt meselesi, Alevilerle iliflkiler, Mavi Marmara ve Cumhurbaflkan Abdullah Gül'e gönderdi i mektup konular nda sorulara cevap verdi. fite O MÜLAKAT: Güney Y ld z: AK Parti hükümeti Hizmet hareketiyle ba lant l polislere ve savc lara yönelik bir tasfiye hareketi yürüttü ünü ifade ediyor. Bu sizi endiflelendiriyor mu? Devlet içindeki bu tasfiyeler hareketinize ne kadar zarar veriyor? Her yanl fll k bizi rahats z edebilir. Ama tasfiyeye tabi tuttuklar, tayin ettikleri her kifli cemaatten demek do ru de il. O insanlar n içinde zannediyorum sosyal demokratlar var, milliyetçiler var, ulusalc lar var. Ve bir de elimizde de il, "sak n, zinhar, bize karfl sempati duymay n, bizim hizmetimizin içinde, hareketimizin içinde görünmeyin diye ilan vermek gibi bir sorumlulu umuz yok. Sempati duyabilirler. Baflka zaman da ifade etti im gibi, flimdi bunlar n sa a sola savurduklar insanlar n binde birini tan mam. Mübala a yapm yorum burada, çünkü Allah bunun hesab n sorar benden. Sonradan bu ortaya da ç kabilir, bu insanlar, savc s, hâkimi, emniyetçisi, yerlerine dönmek istedikleri zaman herhalde orijinlerini ortaya koyacaklard r. "Ben flu çizgide bir insan m, flöyle düflünüyorum" diyeceklerdir. O zaman biz utanmayaca z, belki baflkalar utanacak. Burada kurunun yan nda yafl n yanmas gibi, Türk atasözüdür bu. Zannediyorum onlar da vicdanlar yla böyle yüz yüze gelince, kendilerini hesaba çekeceklerdir. BBC: Hizmet hareketinin yaklafl k 50 y ll k tarihinde yaflad en zor dönemin bu dönem oldu u fikrine kat l yor musunuz? Geçmiflte Said-i Nursi'nin tek parti döneminde yaflad klar yla paralellik görüyor musunuz? Onlar n hissiyat na göre, düflüncelerine göre hareket etmemek bir cinayet say l yor. Bu bizim kabahatimiz olabilir. Bir de inanc m o benim; bu yaflad klar m z Cenab- Allah' n bizi cezaland rmas fleklinde de erlendiriyorum. Siz Bediuzzaman'dan bahsettiniz; o bir yerde diyor ki 'Ben bunca zaman bana çektirenlerin hikmetini flimdi anl yorum. Benim suçum Hizmeti Kur'aniyyeyi maddi manevi terakkiyatima alet etmekli immifl" der. Oysaki yap lan fleyler sadece Allah r zas için ihlasla yap lmal. Ve yap lan fleyler insanl a bir fleyler kazand rmal. nsanl k ondan bir fley kazanmal. Havada uçmak, suda batmadan gitmek için insan kendisini dine diyanete verirse flayet o da yine ihlasa muhalif bir tav r ve davran fl oldu undan dolay Allah cezaland r r. Bir ayette denir ki "Sana gelen her iyilik Allah'tand r. Bafl na gelen her fenal k ise nefsindendir." Dosdo ru bir yolda oldu umuzu söyledi imiz halde, adanm fllar n yolunda yürüdü ümüzü söyledi imiz halde tam öyle adanm fllara yak fl r, yarafl r hareket etmedi imiz için Allah tokatl yor olabilir bizi. Ama bu onlar n do ru yapt anlam na gelmez. Allah onlara da hesab n sorar bu yapt klar n n. YOLSUZLUK UNUTULDU BBC: Türkiye'deki yolsuzluk operasyonu ve bunun etraf nda yaflanan geliflmeleri nas l de erlendiriyorsunuz? Neresinden bafllayay m bilemiyorum da Bir yolsuzluk oldu u muhakkak. Bunu herkes kabul ediyor. Eskiden avam-havas derlerdi. Halktan, okumufl insanlara, elite kadar herkes hemen meselenin mahiyetini görüyor, biliyor. De ifltirmeye de kimsenin gücü yetmez. Fakat bir rahats zl k vard herhalde, cemaate karfl bir rahats zl k vard. Bu vesile ittihaz edildi. Esas o ifli yapan hâkimler ve savc lar sa a sola savruldular. O insanlar geriye dönerken herhalde orijinlerini ortaya koyarak döneceklerdir. Bunlar n içinde milliyetçilerden insanlar olacakt r, mesela MHP'den insanlar oldu u ortaya ç kacakt r, hâkimden, savc dan, polisten. Ulusalc lardan insanlar oldu- u ortaya ç kacakt r. Ama meseleyi biraz büyük göstermek, böyle yer yere nüfuz etmifl, her yere sirayet etmifl, tamamen bunlar n dedikleri gibi, alternatif bir devlet gibi, paralel bir devlet gibi falan, meseleyi gösterme ad na, böyle bu savurduklar insanlar n hepsinin ayn düflünceyi ayn duyguyu paylaflt n iddia ettiler. Biraz büyük gösterme, biraz kendi tabanlar n koparma, koparmaya çal flma, harekete karfl rahats zl klar n, böyle bir f rsat zuhur edince, ortaya ç k nca, de erlendirme gibi bir fley oldu zannediyorum. Belki onlar da bir gün nadim olup a layacaklar buna, piflmanl klar n ifade edecekler. Daha önce de bafl m za gelen fleylerden dolay belki yüz tane insan le, "Ne olur hakk n z helal edin, size karfl haks zl k yapt k" dediler. Askeri dönemlerde de oldu bu, baflka yine böyle herkesi vesayetleri alt na almak isteyen insanlar taraf ndan da oldu. Tarihi tekerrürler devr-ü daimi içinde hep olageldi bunlar, hususiyle yak n zamanda. Piflman olanlar olacak, sözlerini tashih etmeye çal flacaklar, fakat flu anda mesele bu istikamette gelifliyor. Bir de medyada da yandafl olanlar var, taraftar olanlar var, onlar da baz meseleleri çarp t yorlar. TÜRK YE KAYBED YOR Yine ben buradayd m, Haziran f rt nas diyoruz, 1999 y l yd, medya ayn fleyi yapt, 7-8 sene o mahkeme devam etti, ondan sonra beraat al nd. Temyiz de tasdik etti onu. Bu konuyla alakal burada bir akademisyen esasen bir kitap haz rlad, yazd. Hatta benim unuttu um yerleri bile o çok canl olarak o kitapta ifade etti. Yani o türlü hadiseler hep olageldi. Bu da onlardan bir tanesi. Bundan sonra da yine olaca a benzer. Ama bu olan fleyler bir yönüyle Türkiye'ye de kaybettiriyor zannediyorum. Amerika Birleflik Devletleri'nin bak fl na, Avrupa Parlamentosu'nun bak fl na olumsuz flekilde aksedecektir bunlar. Çünkü anti-demokratik fleyler yap l yor. Hukuka ayk r fleyler yap l yor. Bunu hemen herkes söylüyor flimdilerde. Ama bu mesele hemen böyle çabuk düzelebilir mi? Yeniden ifl ray na oturtulabilir mi? nsafl olmaya ba l, fakir, ben, birazda rahats zl m sebebiyle bu mevzuda, müdafaa sadedinde hiçbir fley söylemedim. Hiç bir fley söylememeye de kararl y m bu mevzuda. Belki baz arkadafllar sadece hukuki ifade ile tavzihler, tashihler, belki tekzipler yap yorlar. Kendileri de iflin içinde mütalaa edilenler bunu yap yorlar ama ben o mevzuda bir fikirde bulunmad m, bir mütalaada bulunmad m. Böyle davranmaya da devam edece im. Evet, bir fley konuflmayaca m. BBC: Hareketinizi "paralel bir devlet" oluflturmakla suçlayan yaln zca Baflbakan Erdo an de il, baflka kesimler de bu iddialar dile getiriyor ve sizin bir çeflit talimat n z olmad kça yolsuzluk operasyonu gibi bir operasyonun bafllamayaca n söylüyorlar. Bu medyaya da düfltü, kendileri de biliyorlar ay evvel Milli stihbarat haber vermifl. Milli istihbarat, Say n Baflbakan' n emrinde çal flan bir müsteflarl k, haber vermifl. Bu araflt rmalar yap l yormufl, tespitler yap lm fl, flimdiye kadar yap lageldi i flekilde onlar böyle bir operasyonda bulunmufllar. Burada bir hususu izah edeyim ben, müsaadenizle. Bir arkadafl m z geçen gün bir fley anlatt : "Ben bir caddede gidiyordum arabayla, k rm z fl kta durdum sonra arkadan gelen, h zl gelen bir polis arabas benim arabama çarpt, arkadan. Sonra geldi üzerime yürüdü benim. Ne diye durdun ben de geldim çarpt m. Ben de ona dedim ki, k rm z fl kta durman n kald r ld na dair bir kanun bilmiyordum, ben onun için durdum. Kusura bakmay n yanl fl yapt k." Böyle rüflvetler, irtikâplar, ihtilaslar, bu mevzuda adam kay rmalar, ihalelere fesat kar flt rmalar bunlar flimdiye kadar hep suç say l yormufl. Dolay s yla, yani kendilerine böyle bir fley verilmifl, siz baflkalar n n üzerine gidin bu mevzuda, bilmeyerek onlar da, biraz evvel bahsetti im gibi, gayri mütecanis o yap, adli yap, emniyet yap s, bunlar n üzerine gitmifller. Bilememifller yani o mevzuda bunlar n suç olmaktan ç kar ld n bilememifller ve yapm fllar bu meseleyi. Bu onlar rahats z etti inden dolay. Dolay s yla sadece paralel devlet üzerinde duruldu. Yap lan esasen o mesavi diyebilece imiz, o kötülükler diyebilece imiz, rüflvetler, ihaleye fesat kar flt rmalar, onlardan hiç bahsedilmiyor yani. Onlar, ola an bir fley gibi gösterilmeye çal fl l yor. Benden emir almalar mümkün de il yani, Türkiye'de her yerde, her flehirde, nerede böyle bir hadise ç kt ysa hemen polisin üzerine, orada savc n n üzerine, hâkimin üzerine yürüdüler. Onlar kald r p att lar, daha evvel de öyle bir fley yapm fllard. Bunlar getirdikleri insanlar. Zannediyorum, bunlar da bir fley yapsalar, bunlar da gider, yine baflkalar n getirirler. Bu aç dan, öyle bir karmafla söz konusu zannediyorum. Benimle alakas yok bu meselenin. Baflka vesilelerle de arz etti im gibi, ben o ifli yapan insanlar n, operasyonlara giren insanlar n binde birini bile tan m yorum. Bunu çok rahatl kla söyleyebilirim. P fimanlik DUYMAM BBC: S kl kla hareketinizi siyasetten uzak tutma iste inizden söz ediyorsunuz. Son dönemde giderek siyasi tart flmalar n oda haline gelmesi sürecinde piflmanl k duydu unuz bir durum ya da hareket oldu mu? Piflmanl k duymam. Kaderi de tenkit etmem. Onu tenkit say lacak fleyler akl ma geldi inde isti far eder. Biraz önce söyledi im mülahazalara ba layarak Rabbimizle münasebetimizi tam tutamad m zdan dolay, Allah baflkalar n n eliyle cezaland r yor bizi. Hadis diye rivayet edilen bir söz var; "Zalim Allah' n k l c d r. Allah onunla intikam al r sonra döner ondan da intikam al r." Piflmanl k de il ama bu vesile ile kendimizle yüzleflebiliyorsak.. Hazret-i Ömer'e nispet edilen bir söz var: "Hesap fasl gelmeden kendinizle yüzleflin, hesaplafl n." Meseleye biraz böyle bak yorum. Bu, arkadafllar m z n yapt klar her fley milimi milimine do ruydu demek de- il yani. BBC: AK Parti iktidar n n önemli bir dönemi boyunca, bu parti ile ortak bir zemin bulup, belirli düzeylerde desteklediniz. Daha sonraki dönemde ise Kürt meselesinin çözüm süreci ve Mavi Marmara olay dolay s yla srail ile iliflkiler üzerinden ayr flt n z ayr mlara gidildi i de erlendirmeleri yap l yor. Hiçbir siyasi partiyle hiçbir zaman bütün bütün ayn çizgide olmad k. Hangi parti olursa olsun, yani bu MHP de olabilir, CHP de olabilir, AK Parti de olabilir, DYP de olabilir, ANAP da olabilir; bu iki parti bugün yok gibi. Bunlar n isabetli ifllerini, yerinde ifllerini desteklemek insani bir vazife gibi geldi bize hep. Nitekim referandumda ben flimdiye kadar hiçbir zaman demedi im bir fleyi dedim. Bu demokratik bir aç l md r. Demokratik bir referandumdur. Bu mevzuda herkes 'Evet' demeli. O hâkimler kurulu, HSYK falan, demokratik bir çerçevede bir flekil almal. Evet, bunu burada sadece söylemedim; 20 sene evvel demokrasi geriye dönüflü olmayan bir vetiredir, süreçtir dedi imde, bugün aleyhte yaz p çizen insanlar o zaman da yine k yamet kopard lar: "Ne demek yani, Müslümanl kla demokrasinin ne alakas var?" diye. Sonra daha ötesini de dediler onlar. Kendileri daha ötesini dediler, her fley de olabilir dediler. Bu aç dan böyle ayn çizgiyi paylaflma demek de il. Ama onlar n makul bir yanlar varsa, hukuk ad na makul bir yanlar varsa, demokratik aç dan makul yanlar varsa, millet hizmet etme gibi bir yanlar varsa, çevreleriyle iyi münasebet kurma ad na pozitif sayd m z bir yanlar varsa, bu hususlarda müflterek gibi görünebiliriz, ayn karede görünebiliriz. Oy vermenin d fl nda da bizim hiçbir siyasi partiyle alakam z olmad. Böyle derken belki sempati duyan iki tane insan, kendileri istemifllerdir de iki tane insan girmifltir o partinin içine. Yoksa baflka kifliler de yönlendirilebilir. O partinin omurgas n teflkil ederdi bugün. Çok farkl sesler olabilirdi orada. Ama öyle bir arzumuz olmad. KÜRT MESELES kincisi bu Kürt meselesinde, o sürece biz onlardan evvel destek verdik. Yani, Fakir'in yapt fley sadece bir teflviktir, teflvikten ibarettir. Kendilerine bu mevzuda yaz l bir k s m dokümanlar da arz etmifltim. Yani, oraya, o bölgeye sahip ç k lmas laz m. E itim ad na sahip ç k lmas laz m, sa l k ad na sahip ç k lmas laz m, ilahiyat ad na, camilerin imamlar müezzinleri ad na sahip ç k lmas laz m, emniyet teflkilat ad na sahip ç k lmas laz m. Siz sahip ç kmazsan z, flimdiye kadar bir k s m gadre u rad o insanlar, bu meseleyi büyüterek gelecek nesillere intikal ettirirler. Fakat iltifat edilmedi bu meselelere. Belki on küsur sene oldu, bu mevzuda biz tekliflerimizi onlardan evvel sunduk. Onlar bu mevzuda bir fley yapmay nca; fakir, bilmiyorum arkadafllar n, dostlar n, muhiblerin, sempatizanlar n neler yapt n bilmiyorum. Ama o bölgede okullar aç ld. Okuma salonlar aç ld. Bir yönüyle da a gitmenin yolu e itimle kesilmeye çal fl ld. Bunlar yap ld. Fakat her nedense karalama ad na yine surecin aleyhinde gibi gösterdiler. Katiyyen ve katibeten. Ama, meseleye yaklafl m keyfiyeti farkl yd. Biz e itimle çözelim, vifak ve ittifak temin etmek suretiyle çözelim. Ayn zamanda fakirli i gidermekle oralarda yat r m yapmakla o meseleyi çözelim ve büyük ölçüde de oldu bu. Sadece Türkiye'nin içinde de il Kuzey Irak'ta da oldu. Bunu yapt lar. Ben gitmedim görmedim ama yap lan fleyler dillere destan denebilecek mahiyette. Onun orada hareket dedikleri camiaya karfl esasen bir iftira var. Haks z bir tecavüz var, bir sald r var. O mevzuda da öyle düflündük, öyle olmas n isabetli gördük. Bütün dünyaya karfl Hz. Mevlana gibi, yani bir aya- m z iflin merkezinde, kendi düflünce dünyam zda, mefkuremizde, gayeyi hayalimizde. Bir de er taraftan da bütün insanl a sevgiyle aç lma. Genel felsefemiz bu. Yak ndan fakiri tan yanlar bilirler. Daha sonra devlet o ifle sahip ç kt belki ama. Fakat Türkiye'de sa a - sola savrulmufl, at lm fl, Ortodokslarla, Ermenilerle defaatle bir araya geldik. Ayn sofrada ayn çana a kafl k çald k, onlarla. lk defa Cenab- Hakk' n lütuf etmesiyle o kap, arkadafllar m z, dostlar m z taraftarlar m z taraf ndan aç ld. SRA L E BAKIfi Baz meselelerde srail'le müflterek Orta Do u projesi falan falan diyorlar. Belki oradaki Haham'la görüflmüflüzdür, 500. Yüzy l Vakf 'n n Baflkan bir zamanlar Pinto idi, onunla görüflmüflüzdür. shak Alaton var, samimi. Hareketin yurt d fl nda yapt fleyleri takdirle karfl layan, hatta burada da baz problemlerin üzerine giden insanlar. Onlar da yapt klar bu fleyleri biraz insanî de erlere ba l olarak yapt lar. Bu kadar münasebet, buna kimsenin bir fley demeye hakk yoktur zannediyorum. srail yanl s gibi gösterme, tamamen onlar kendi milletimize tercih ediyor gibi gösterme, buna dair bir fley yok. Bir insan olarak onlar da kabul etme, insanl n iftihar tablosunun yapt gibi kabul etme ayr mesele. Ama meseleyi Mavi Marmara'ya dayand r yorlar. Röportajdan son bir iki soru sordular bana, 'bunu nas l görüyorsunuz?'. Ben dedim ki: "Keflke diplomasi sonuna kadar kullan lsayd, kaba kuvvetle iflin üzerine gidilmeseydi. Bunlar de iflik problemlere, sosyal problemlere sebebiyet verir, komplikasyonlara sebebiyet verir." Burada mesele gazeteye nas l manflet yapt bilemiyorum. O Türkiye'de farkl flekilde de erlendirildi. Yani, kendi insan m z n aleyhine baflkalar n n yan nda yerini alma gibi bir fley. Fakat bir probleme meydan vermemek için esasen öyle bir mülahaza arz ettim. Bugün de olsa yine ayn fleyi arz ederim. Diplomasi sonuna kadar kullan lmal bence. Kan dökmeye, insanlara k ymaya, insanlar cepheye sürmeye gitmemek laz m. Mülahazamd. Herhalde o irtibat da, o iltisaki da biraz o mülahazaya ba l yorlar. (SÜRECEK)

14 14 28 Ocak 2014 Sal fienol GÜNÜÇ Trabzon sahas nda yenilmiyor TRABZON - Spor Toto Süper Liginde geçen sezon 17 fiubat 2013'te Fenerbahçe ile oynad karfl laflmay 3-0 kaybeden bordo mavililer, o tarihten itibaren Hüseyin Avni Aker Stad 'nda ma lubiyet yüzü görmedi. Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Statyumu'nda karfl laflt Befliktafl ile 1-1 berabere kalarak nama lup unvan n sürdürdü. Bordo mavililer, 17 fiubat 2013 tarihinde Fenerbahçe'ye 3-0 yenildikten sonra, söz konusu dönemde Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupas ve UEFA Avrupa Ligi'nde kendi sahas nda oynad 23 maçta, 17 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Hüseyin Avni Aker Statyumunda 341 gündür yenilgi almayan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 50 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Befliktafl, Lodeiro'dan VAZGEÇMED Befliktafl' n gol makinesi Almeida Transfer çal flmalar n sürdüren Befliktafl Kulübü Yönetim Kurulu, Uruguayl futbolcu Nicolas Lodeiro için Brezilya'n n Botafogo Kulübü'nden gelecek kesin cevab bekliyor. STANBUL - Befliktafl Kulübü Futbol A Tak m ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalc AA muhabirine yapt aç klamada, Brezilya ekibinin siyah-beyazl kulübe olumsuz yan t verdi i fleklinde ortaya at lan iddialar n gerçe i yans tmad n söyledi. Lodeiro'nun Befliktafl'a transfer olup olmayaca konusunun bu hafta belli olaca n anlatan Kavalc, Uruguayl futbolcunun bonservis bedeline ait yüzde 43'lük k sm n bir baflka flirketin elinde oldu u bilgisini de yalanlad. "Biz bu transfer için Botafogo Kulübü baflkan na net tavr m z ortaya koyduk" diyen Kavalc, flunlar kaydetti: "Oyuncunun bonservis bedelinin bir "Milli tak m n benim kenarda olmama ihtiyac var" Fatih Terim, yeni dönemde maçlarda yedek kulübesini yard mc lar na b rakaca na ve kendisinin karfl laflmalar tribünde takip edece ine yönelik söylentilerle ilgili, "Katiyetle do ru de il. Ne böyle bir fley düflündüm ne de böyle bir fley konufluldu. Milli tak m n benim kenarda olmama ihtiyac var. Öyle bir fley gündeme de gelmedi ve söz konusu da de il" dedi. k sm kulübünde, bir k sm bir baflka flirketin elinde deniyor. Bu bilgi do ru de il. Lodeiro'yu transfer etme konusundaki giriflimimiz hala devam ediyor. 'Kesinlikle Befliktafl formas giyecek' diyemiyoruz ama yaz l p çizildi i gibi transfer yatmad. Brezilya'dan bize gelmifl olumsuz net bir cevap yok. Bekleyece iz ve bu hafta içi sonuca vard raca z." Manchester City formas giyen Joleon Lescott için de hala istekli olduklar n belirten Kavalc, ngiliz kulübünün kendilerine net bir cevap vermemesinin transferi arap saç na çevirdi ini belirtti. Defansa transfer yap lamamas halinde brahim Toraman' n yeniden STANBUL - Türkiye Futbol Direktörü ve A Milli Tak m Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye'de futbolun en güzel flekilde yap lmas için u raflt klar n belirterek, "Ortaya çok hofl fleyler ç kaca ndan emin olabilirsiniz" dedi. Lig TV'de kat ld programda de erlendirmelerde bulunan Terim, A Milli Tak m'da daha önce de teknik direktörlük yapt n, ancak bu sefer görevinin daha kapsaml ve önemli oldu unu söyledi. Fatih Terim, bilgi ve deneyimleriyle Türk futboluna hizmet edece ini dile getirerek, "Milli tak m antrenörlü ünü, daha önce yapt m. Sadece onun için gelmek, benim için çok bir fley fark ettirmezdi. Bilgimizi, birikimimizi ve deneyimimizi futbolun emrine vermeyi, daha uygun gördük. Onun için sadece milli tak m teknik direktörlü ü de- il, futbolun herfleyinden sorumlu kadroya dahil edilme ihtimali üzerine de konuflan Ahmet Kavalc, flu ifadeleri kulland : " brahim Toraman bu tak mda kaptanl k yapm fl çok de erli bir oyuncu. Savunma pozisyonuna takviye yapmak için çal fl yoruz ama istedi imiz sonuca ulaflamazsak ve teknik ekip brahim Toraman' tak ma dahil etmek isterse bu öneriyi seve seve de erlendiririz. Yönetim kurulunu henüz toplamad k. Dolay s yla brahim Toraman' n affedilip edilmeyece i ile alakal kendi içimizde bir de erlendirme yapamad k. Dedi im gibi top teknik heyette. Teknik direktörümüz kendisinden faydalanmak isterse, durumu tart flmaktan çekinmeyiz." (AA) bir konuma getirildik. Ekibimizle beraber Türkiye'de futbolun en güzel flekilde yap lmas için u rafl yoruz. Tabii baflkan ve yönetimimizle beraber. Ortaya çok hofl fleyler ç - kaca ndan emin olabilirsiniz. Hepimiz bu oyunu seviyoruz. Bunu en güzel flekilde oynamak istiyoruz" diye konufltu. Futbolun marka de erinin korunmas gerekti ini anlatan Terim, flöyle devam etti: "Bugün ülkelerin kendilerini ifade etme yolu futbol. Birbirlerine üstünlük sa lama yolu, neredeyse futbol. Ekonomik olarak çok yüksek seviyeye gelen bir oyun. Onun için hepimizin görevi; bu güzel oyunu korumak. Bu oyunun de erlerine zarar vermememiz laz m. Yoksa çok önemli bir yard mc dan mahrum kal r z. Yani kendi bindi- imiz dal kesmememiz laz m." (AA) STANBUL - Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor karfl laflmas nda 85. dakikada att golle Befliktafl' yenilgiden kurtaran Hugo Almeida, siyah-beyazl forma alt nda 44. resmi golüne ulaflt. Befliktafl'a sezonunun devre aras nda Almanya'n n Werder Bremen tak m ndan transfer edilen Portekizli futbolcu, siyah-beyazl formayla bugüne dek 95 resmi karfl laflmada forma giydi. Bu maçlarda 44 gol kaydeden Almeida, maç bafl na 0,46 gol ortalamas yla oynad. Almeida, Süper Lig'de tak m na toplam 34 gol kazand rd sezonunun ikinci yar s nda 12 maçta 4 gol atan Portekizli futbolcu, sezonunda 25 lig maç na ç kt ve 11 kez rakip fileleri havaland rd sezonunda 20 maçta forma giyen golcü futbolcu, 9 gol kaydetti. Yeni sezona iyi bir bafllang ç yapan Almeida, ç kt 16 lig maç nda rakip fileleri 10 kez havaland rmay baflard ve ligde toplam gol say s n 34'e ç kard. Bu arada, Portekizli futbolcu, sezonunda Süper Final fiampiyonluk Grubu'nda Galatasaray ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan karfl laflmada kendi kalesine bir gol att. Almeida'n n bu sezon tak m na kazand rd 2 gol ise geçerli say lmad. Ligin 5. haftas ndaki Galatasaray derbisinde 1 gol atan Portekizli futbolcu, derbinin ç kan olaylar nedeniyle 3-0 sar -k rm z l lar lehine tescil edilmesiyle bu golünden oldu. Kas mpafla ile yap lan ve 2-1 kaybedilen maçta da tak m n n tek golünü atan Almeida'n n, bu karfl laflman n tekrar karar yla da gol say s yeniden düfltü. Böylece 12 gole ulaflmas gereken Portekizli futbolcu 10 golde kald. Almeida, 1 gol daha atmas durumunda Türkiye'de ligdeki kariyer rekoruna ortak olacak. Almeida, Avrupa kupalar nda 13 maçta tak m na 5 gol kazand rd. Siyah-beyazl lar n geçen sezon UEFA karar nedeniyle Avrupa kupalar na kat lamamas nedeniyle, bu alanda istatistiklerini art ramayan deneyimli futbolcu, sezonunda 9 maçta 3, bu sezon ise 2 maçta 2 gol atmay baflard. Portekiz Milli Tak m 'nda da forma giyen Almeida, Befliktafl formas yla ç kt 9 Türkiye Kupas karfl laflmas nda rakip fileleri 5 kez havaland rd. Befliktafl' n kupada flampiyonlu a ulaflt sezonunda 6 maçta 4 gol atan Almeida, geçen sezon ise 2 maçta bir kez gol sevinci yaflad. Almeida, Befliktafl kariyerinde flanss z sakatl klar da yaflad. Portekizli futbolcu, yaflad sakatl klar nedeniyle lig, kupa ve Avrupa'da toplam 32 maçta forma giyemedi. Almeida, 6 karfl laflmada ise cezalar nedeniyle tak m n yaln z b rakt. (AA)

15 SPOR 28 Ocak 2014 Sal 15 STANBUL - ngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Portekizli teknik adam Andre Villas- Boas' n ayr lmas n n ard ndan yükselifle geçti. Premier Lig'in 17. haftas ndan itibaren tak m n bafl na geçen Tim Sherwood, Tottenham Hotspur ile ligde 6 haftad r yenilgi yüzü görmedi. Ligde ilk 16 hafta sonunda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 ma lubiyet alan Tottenham Hotspur, toplad 27 puanla 7. s rada yer al yordu. Sherwood'un gelmesiyle ivme yakalayan Londra ekibi, ligde 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik Tottenham, Tim Sherwood ile ç k flta elde etti. Galibiyet say s n 13'e ç kararak puan n 43'e yükselten Tottenham, s ralamada ayn puanla 4'üncülükte bulunan Liverpool'un arkas nda 5'incili e yerleflti. Geçen sezon Tottenham' n bafl na geçen Andre Villas-Boas, kulübüyle ikinci y l n tamamlayamadan koltu undan oldu. Portekizli genç teknik adam, ligin 16. haftas nda Liverpool'a 5-0 kaybettikleri karfl laflmadan sonra görevinden ayr ld. Villas-Boas' n ayr lmas n n ard ndan teknik direktör aray fl na bafllayan Tottenham, geçici antrenörlük görevine yard mc antrenör Tim Sherwood'u getirdi. Tottenham, Sherwood yönetiminde ilk maç na ngiltere Lig Kupas 'nda ç kt. ngiliz teknik adam n tak m n bafl ndaki ilk deneyimi ma lubiyetle sonuçland. Tottenham sahas nda West Ham United'a 2-1 yenilerek kupaya çeyrek finalde veda etti. Tim Sherwood'un tak m yla Premier Lig'deki ilk deneyimi Southampton maç yd. Rakibini deplasmanda 3-2 ma lup eden Tottenham'da Sherwood ile yola devam karar al nd ve 44 yafl ndaki teknik direktör ile 1,5 y ll k anlaflma imzaland. (AA) Mucize basketle kazand k ama galibiyet hakk m zd Anadolu Efes Genel Menajeri Engin Özerhun, THY Avrupa Ligi'nde talya'n n EA7 Emporio Armani tak m karfl s nda mucize basketle ald klar galibiyetin kendi haklar oldu unu söyledi. Tek hedef 3. kez flampiyonluk STANBUL - Özerhun, AA muhabirine yapt aç klamada, inan lmaz bir basketle rakiplerini yendiklerini belirterek, "Emporio Armani'yi mucize bir basketle yendik ama maç n sonlar nda galibiyet bizim hakk m z gibi duruyordu. 20 metreden at lan bir basketle kazand k. Sonuç, son saniyede att m z üç say l k basketle galibiyetin ötesinde oldu" dedi. talya ekibi karfl s nda öne geçtikleri bölümde kolay say lar yediklerini vurgulayan Engin Özerhun, "Bu nedenle karfl l k veremedik. Faulleri de kaç rd k. Son hücumu iyi kullanamad k" ifadelerini kulland. Galibiyeti getiren basketi atan Zoran Planinic'in performans n giderek art rd n anlatan Özerhun, "Son haftalarda yenilgiler al yorduk ama performans nda iyiye do ru gidifl vard. Umar m basketi s çrama yapmas na vesile olur. Böyle bir basketi atma ve maç kazand rma onuruna sahip oldu. Onun için pozitif etki yapacakt r" fleklinde konufltu. Genel menajer Özerhun, rakipleri karfl s nda uzun y llar unutulmayacak bir galibiyete imza att klar n dile getirdi. Sadece skor olarak maç de erlendirmeyen lacivert-beyazl tak m n yöneticisi, "Anlam olarak farkl bir galibiyet oldu. Planinic'in basketi sezon bitmeden Avrupa Ligi'nin basketi olmaya aday duruyor. Üç say l k basketle geldi i için galibiyet anlaml. Maç n içinde üç say l k basketler gördük ama maç kazand ran böyle bir basketi görmemifltik. Moral verme aç s ndan da iyi oldu. Gruptan ç kma ve ilk 4'e girme ad na galibiyeti getiren basket oldu u için iyi oldu. Bütün mücadele son baskete s d " diye konufltu. Bir galibiyetle hedeflerine ulaflmad klar na dikkati çeken Özerhun, flunlar söyledi: "Tabii ki bir galibiyetle bir fley olaca yok. Gelecek hafta zorlu bir maç m z var. Kendi sahas nda Olympiakos'a farkl yenilen Laboral Kutxa ile deplasmanda karfl karfl ya gelece iz. Rakibimiz sahas nda üst üste iki kez kaybetmemek için sahaya ç kacak. Buna göre haz rlanacaklard r. Emporio Armani karfl s nda ald m z galibiyetin ivme kazand rmas n umuyoruz." Anadolu Efes Genel Menajeri Engin Özerhun, EA7 Emporio Armani karfl s nda 14 ribaunt alarak tak m na büyük katk sa layan Kerem Gönlüm'ün örnek bir oyuncu oldu unu dile getirdi. Tecrübeli oyuncunun kazand klar maçta çok iyi oynad n belirten Özerhun, "Mücadelesi sadece bizim tak m m z içindeki gençlere de il, di er ekiplerdeki genç oyunculara da örnek oluflturmal. Bu yaflta hiçbir fiziki de erlerini kaybetmeden y llard r görevini yap yor. Ribaunt alma özelliklerini doru a ç kar yor. Yerden yere atlayan, ribauntlar alan Kerem Gönlüm, yedekler aras nda yer ald zamanlarda da tak m na büyük destek veriyor" ifadelerini kulland. Sakatl klar nedeniyle son karfl laflmada forma giyemeyen Semih Erden ve Scotty Hopson'un durumlar yla ilgili bilgi veren Engin Özerhun, "Bu oyuncular n durumlar gün gün takip ediliyor. Her geçen gün iyiye do ru gidifl var. Ancak ne zaman oynayacaklar sorusuna yan t vermek zor. Jamon Gordon'da bir form düflüklü ü oldu u düflünülebilir. Onun da belinde a r lar var. Büyük fedakarl kla oynuyor" diye konufltu. Do ufl Balbay ve Birkan Batuk'un performanslar na de inen Engin Özerhun, sözlerini flöyle tamamlad : "Do ufl, ilk 5 oyuncusu oldu gibi duruyor. Özellikle Türkiye liginde ilk 5'te bafll yor. Panathinaikos maç nda pota alt nda buldu u say larla destek verdi. yi s çrama özelli iyle say lar buluyor. fiutlar n giderek gelifltiriyor. Sadece bizim tak m m z n de il Avrupa Ligi'ndeki çok say da oyuncu aras nda en iyi savunmac lardan biri. Savunmadaki dinamizmi hücuma da pozitif yans yor. Birkan da Do ufl'a benzer bir yönde gidiyor. Üç say tehdidiyle de art katk veriyor. Her iki oyuncunun da süreleri artt. Gençli in verdi i enerjiyle bu dakikalar n artaca n düflünüyorum." (AA) STANBUL - Fenerbahçe Kulübü Masa Tenisi fiube Koordinatörü ve Antrenörü Babür Üstünda, ETTU Kad nlar fiampiyonlar Ligi yar final rövanfl nda yar n Zamek Tarnobrzeg ile yapacaklar maçta, ilk karfl laflmada elde ettikleri averaj iyi de erlendirerek finale yükselmek istediklerini söyledi. Polonya temsilcisiyle yapacaklar önemli mücadeleyi AA muhabirine de erlendiren Üstünda, ilk maçta 3-2 kazand klar n hat rlatarak, "Yar n yar finalin ikinci maç var. Tabii ki çok önemli bir karfl laflma. lk maçta oldu u gibi kazanacak flekilde mücadelemizi ortaya koyaca z. Hedefimiz iki y l üst üste ETTU Kupas flampiyonlu undan sonra bu kulvarda da flampiyonluk" diye konufltu. Bulunduklar konuma kolay gelmediklerini, kendilerinden beklentinin yüksek oldu unu anlatan Üstünda flunlar kaydetti: "Bugünlere hiç de kolay gelmedik. Özellikle iki sene üst üste olan süreçte çok zorlu maçlarda galibiyetler, ma lubiyetler ald k. fiampiyonlar Ligi'nin üzerimizde bask s da var. Beklentiler büyük, ' ki kez flampiyon oldunuz, üçüncü kez baflarabilecek misiniz?' diye... Bu büyük beklentiler içinde kendimizi daha fazla zorluyoruz. Umar z finale yükselip, finalde de baflaraca z ve 3. kez flampiyonlu u elde edece imize inan yorum." Tak mdaki oyuncular n ortaya koyduklar ekstra performanslar n sezon ilerledikçe ortaya ç kmas n n hat rlat lmas üzerine sar -lacivertli teknik adam, "En yüksek noktaya finalde geleceklerini düflünüyorum" diye konufltu. Sporcular n n hem fiampiyonlar Ligi hem aç k turnuvalar ve hem de ülke milli tak mlar ndaki performanslar n n artt n dile getiren Üstünda, "Oyuncular m z n finalde performanslar ndaki en yüksek noktaya geleceklerini düflünüyorum. Bu maçtan sonra mart ay na kadar bir süreç var. O süreç zarf nda da bütün oyuncular m z Avrupa'da aç k turnuvalara kat lacak ve böylece finale kadar daha haz r bir hale gelecekler" ifadelerini kulland. Fenerbahçeli teknik adam, finalde, ilk turda yer ald klar grupta 2. olan Ttc Berlin Eastside ile eflleflmelerinin kendileri için büyük bir avantaj olaca kaydetti. Alman ekibi karfl s nda grup maçlar nda birer galibiyet ve yenilgi ald klar n hat rlatan Üstünda, flunlar söyledi: "Oldukça zorlu bir grupta yapt m z 6 maç n 4'ünü kazand k. Yar finalde eflleflti imiz di er grubun ikinci tak m na karfl deplasmandaki ilk maçta 3-2 kazand k. Daha önce, finali bizim gruptan tak mlar n oynayaca n ifade etmifltik. Durum o noktaya do ru geliyor. Çünkü Alman temsilci ilk maçta Avusturyal rakibi karfl s nda avantajl bir skor ald. Alman ekibi tan yoruz. Finali onlarla oynarsak bizim için büyük bir avantaj olacak." (AA)

16 TÜRK YE N N GAZETES ELDE B28 Ocak 2014 Sal Yasemin AYDO DU 151 aflç, Alt n Kep için yar flt ANTALYA - Antalya da düzenlenen 8. Uluslararas Alt n Kep Aflç lar Yar flmas bafllad. Anfafl Fuarc l k ile Türkiye Aflç lar Federasyonu öncülü ünde, fiefler Birli i Derne i taraf ndan Uluslararas Konaklama ve A rlama Ekipmanlar htisas Fuar kapsam nda organize edilen yar flmaya yurt içi ve d fl ndan flefler ve ö renciler kat ld. Michelin y ld z na sahip 8 flefin jüri üyeli i yapt ve 3 gün sürecek yar flmada, 9 kategoride yar flmalar gerçeklefltirilecek. lk gün üniversite ö rencileriyle genç aflç lar yar flmalar nda yar flmac lar en güzel yemekleri yapabilmek için yo un çaba harcad. Vatandafllar n da yar flmac lar ilgiyle takip ettikleri görüldü. Antalya fiefler Birli i Derne i Baflkan Yard mc s Kahraman B y kl, AA muhabirine yapt aç klamada, ilk gün üniversiteler, genç aflç lar ile sebze oyma kategorilerinde 151 yar flmac n n yar flt n söyledi. Genç aflç larla otellerdeki fleflerin sunumlar aras nda, ilkokul ve üniversite y llar aras ndaki kadar fark görülebilece ini anlatan B y kl, Uluslararas boyuta tafl nd ktan sonra tabaklardaki sunum, görsellik, tat, okullardan gelen üniversiteli kardefllerimizin bu ifle gönül vermesi bizi mutlu ediyor. (AA) NEW YORK - New York ta yaflanan kar f rt nas n n ard ndan Central Park taki göller dondu. ABD nin New York eyaletinde dün yaflanan kar f rt nas bugün yerini güneflli fakat so uk bir havaya b rakt. Hava s cakl n n eksi 16 dereceye kadar düfltü ü Manhattan da Central Park taki göller buz tuttu. Park n güney taraf ndaki Kaplumba a Gölü çevresinde yaflayan ördeklerin donan gölün üzerinde gezmeleri ilginç görüntü oluflturdu. Gölün yüzeyinde yiyecek arayan ördeklerin, parka gelenlerin att ekmeklerle beslendi i dikkati çekti. -Kar n keyfini kayarak ç kard lar- Öte yandan kar n keyfini ç karmak isteyen New Yorklular ve kentteki turistler Central Park a ak n etti. Yanlar nda getirdikleri k zaklar ve fliflme botlarla so uk havaya ald rmadan kar n keyfini ç karan New Yorklular, buz tutan gölün foto raflar n çekti. (AA) Kemane de il, BA NAME N DE - BETÜL ABBAK - Ni de'de küçük yafllarda müzi e ilgi duyan Ömer Y ld r m, Ege yöresinde kullan lan kabak kemanede de ifliklik yaparak "Ba mane" ad n verdi i yeni enstrüman üretti. Özel bir sa l k kuruluflunda sa l k memuru olarak çal flan Ömer Y ld r m (39), AA muhabirine, ba lama sanatç s oldu unu, 25 y ld r müzikle u raflt n, ayn zamanda vurmal enstrümanlardan bendir çald n ifade etti. Yayl enstrümanlardan kabak kemaneye hayranl oldu unu belirten Y ld r m, "Kabak kemanenin klavyesi (sap ) perde aral klar çok dar oldu u için ne kadar u raflt ysam istedi im gibi çalamad m. Çok u raflt m ama olmad. M zrap vurufllar ile yay birbirine çok ters. Al fl k olmad m bir yöntemle icra ediliyor. stedim ki benim rahat çalabilece im bir enstrüman olsun" diye konufltu. Ege Bölgesinde ve Teke yöresi olarak bilinen Burdur, Isparta, Antalya ve Mu la ile özdeflleflmifl yayl çalg olan kabak kemanede de ifliklik yaparak, farkl ses ç karan yeni enstrüman elde etti ini anlatan Y ld r m, "Ba mane" ad n verdi i enstrümanla ilgili flu bilgilere yer verdi: "Kabak kemanenin klavyesini ç kart p, ba lama klavyesi monte ettim. Çalma düzenini tamamen de ifltirdik. 3 telli olarak icra ediyoruz. lerleyen zamanlarda dört telli ve befl telli çal flmalar m z da olacak. Ba lama klavyesine sahip ama oktav olarak hem kemane hem de ba lama klavyesinden daha zengin sese sahip. stedi imiz gibi bas ve tiz sesleri elde edebiliyoruz. Yani kabak kemaneye göre alabilece imiz bas sesini çok daha fazla alabiliyoruz. Standart ba lama klavyesi düzenine göre klavyesi ba lamadan daha uzun. Kabak kemaneye ba lama klavyesi monte etmemdeki amaç, sesini çok sevdi im hayranl k duydu um ama perdesiz oldu u için çalmay bir türlü baflaramad m kabak kemaneyi perdeli hale getirmek. Bu enstrümana hayranl mdan dolay klavye düzenini de ifltirdim. Enstrümana 'Ba mane' ismini verdim." (AA) Foto raf n Dili

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı