ac sürücüleri hızlı kılavuz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ac sürücüleri hızlı kılavuz"

Transkript

1 vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz

2 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan önce aşağõdaki adresten Vacon 10 Kullanõm kõlavuzunu indirin ve okuyun: -> Destek ve İndirilecekler 1. GÜVENLİK ELEKTRİK KURULUMUNU YALNIZCA YETKİN BİR ELEKTRİKÇİ YAPABİLİR! Bu hõzlõ kõlavuzda, kişisel güvenliğinizi sağlamak ve üründe veya bağlõ aygõtlarda istenmeyen zararlarõ önlemek için açõkça işaretlenmiş uyarõlar vardõr. Lütfen bu uyarõlarõ dikkatle okuyun: Vacon 10 ana elektriğe bağlandõğõnda frekans dönüştürücüye ait güç biriminin bileşenlerinde elektrik bulunur. Bu voltaja temas edilmesi son derece tehlikelidir ve ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. Vacon 10 ana elektriğe bağlandõğõnda, motor çalõşmõyor olsa dahi U, V, W (T1, T2, T3) motor terminallerinde ve -/+ olasõ fren direnç terminallerinde elektrik vardõr. 1 Tel (0) Faks +358 (0)

3 GÜVENLİK vacon 2 G/Ç kontrol terminalleri ana elektrikten izole edilmiştir. Ancak, Vacon 10 ana elektriğe bağlõ olmasa da röle çõkõş terminallerinde tehlikeli kontrol voltajõ olabilir. Vacon 10 frekans dönüştürücülerin kaçak akõmõ 3,5mA AC'den fazladõr. EN standardõna göre, güçlendirilmiş korumalõ toprak bağlantõsõ yapõlmalõdõr. Bkz. Bölüm 7! Frekans dönüştürücü bir makinenin parçasõ olarak kullanõlõyorsa, makine üreticisi makineye bir ana elektrik düğmesi koymakla yükümlüdür (EN ). Motor çalõşõrken Vacon 10'un ana elektrik bağlantõsõ çõkarõlsa dahi, süreç içinde motora güç gelirse elektrik yüklü kalõr. Bu durumda motor frekans dönüştürücü için bir jeneratör besleme enerjisi görevi görür. Frekans dönüştürücüsünün bağlantõsõnõ ana elektrikten çõkardõktan sonra, fan durana kadar ve ekrandaki göstergeler sönene kadar bekleyin. Vacon 10 bağlantõlarõ üzerinde herhangi bir şey yapmadan 5 dakika daha bekleyin. Otomatik yeniden başlatma işlevi etkinleştirilmişse bir hata durumundan sonra motor otomatik olarak çalõşabilir. 24 saat destek +358 (0) E-posta: 1

4 3 vacon GÜVENLİK 1 Tel (0) Faks +358 (0)

5 KURULUM vacon 4 2. KURULUM 2.1 Mekanik kurulum Vacon 10'u duvara monte etmenin iki yol vardõr; vidalama veya raya montaj. Şekil 1: Vida ile montaj (solda) ve raya montaj yöntemi (sağda) NOT! Sürücünün arka tarafõnda bulunan montaj boyutlarõna bakõn. Soğutma için Vacon 10'un üstünde (100 mm) ve altõnda (50 mm) boş yer bõrakõn! Elektrik kablolarõnõ taktõktan SONRA desteği takõn Elektrik kablolarõnõ bağlamadan önce bu plakayõ takõn Şekil 2: PE plakasõnõ ve API kablo desteğini takma 24 saat destek +358 (0) E-posta: 2

6 5 vacon KURULUM 2.2 Kablo sistemi ve bağlantõlar Elektrik kablolarõ Not! Elektrik kablolarõ için sõkma torku değeri 0,5-0,6 Nm'dir Şekil 3: Vacon 10 elektrik bağlantõlarõ, MI1 Şekil 4: Vacon 10 elektrik bağlantõlarõ, MI2 - MI3 2 Tel (0) Faks +358 (0)

7 KURULUM vacon Kontrol kablolarõ Şekil 1: Kapağõ açõn Şekil 2: Kontrol kablolarõnõ takõn. Bir sonraki sayfaya bakõn! 24 saat destek +358 (0) E-posta: 2

8 7 vacon KONTROL G/Ç 3. KONTROL G/Ç ve terminaller ma Terminal Sinyal Fabrika ön ayarõ Açõklama 1 +10Vref Referans voltaj Maksimum yük 10 ma çõkõşõ 2 AI1 Analog sinyal 1'de Frek. referansõ P) 0 -/+10 V Ri = 200 k Ω (min) 3 GND G/Ç sinyal topraklama 6 24Vout DI'ler için 24V çõkõş ±20 %, maks. yük 50 ma 7 GND G/Ç sinyal topraklama 8 DI1 Dijital giriş 1 Başlat-ileri P) 9 DI2 Dijital giriş 2 Başlat-geri P) V Ri = 12 k Ωmin 10 DI3 Dijital giriş 3 Önceden ayarlanmõş hõz B0P) A A RS485 sinyal A FB (Ağ Sistemi) İletişimi B B RS485 sinyal B FB (Ağ Sistemi) İletişimi 4 AI2 Analog sinyal 2'de PI gerçek değeri P) 0(4) - 20 ma, Ri = 200 Ω 5 GND G/Ç sinyal topraklama 13 GND G/Ç sinyal topraklama DI4 DI5 Dijital giriş 4 Dijital giriş 5 Önceden ayarlanmõş hõz B1P) Hata sõfõrlama P) V Ri = 12 k Ω min 16 DI6 Dijital giriş 6 PI kontrolünüp) devre dõşõ bõrak 18 AO Analog sinyal çõkõşõ Çõkõş frekansõ P) 0(4) - 20 ma, RL = 500 Ω 20 DO Dijital sinyal çõkõşõ Etkin = READY P) Açõk kolektör, maks. yük 48V/50mA 22 RO 11 Röle çõkõş 1 Etkin = RUN P) Maks. değiştirme yükü: 23 RO Vac/2A veya 250Vdc/ 0,4A 24 RO 21 Röle çõkõş 2 Etkin = FAULT P) Maks. değiştirme yükü: 25 RO Vac/2A veya 250Vdc/ 0,4A 26 RO 23 Tablo 1: Vacon 10 Genel amaçlõ uygulama varsayõlan G/Ç yapõlandõrmasõ ve bağlantõlarõ P) = Programlanabilir işlev, bkz. Kullanõm kõlavuzu, Parametreler Vacon 10 G/Ç terminalleri: 3 Tel (0) Faks +358 (0)

9 Parametre seçimi ve başlatma vacon 8 4. GEZİNTİ ve başlatma 4.1 Vacon 10'un ana menüleri Şekil 1: Vacon 10'un ana menüsü 24 saat destek +358 (0) E-posta: 4

10 9 vacon GEZİNTİ ve başlatma 4.2 Devreye alma adõmlarõ ve başlangõç sihirbazõ Devreye alma adõmlarõ: 1. Sayfa 1'de güvenlik yönergelerini okuyun 2. Topraklamayõ güvenli şekilde yapõn ve kablolarõn şartlara uygun olup olmadõğõnõ kontrol edin 3. Soğutma havasõnõn özelliğini ve miktarõnõ kontrol edin 4. Tüm başlat/durdur anahtarlarõnõn DURDUR (STOP) konumunda olduğundan emin olun 6. Başlatma sihirbazõnõ çalõştõrõn ve gereken tüm parametreleri ayarlayõn 7. Motorsuz olarak deneme çalõştõrmasõnõ yapõn, adresindeki Kullanõm Kõlavuzuna bakõn 8. Motoru bağlamadan, yüksüz deneme testlerini yapõn 9. Motoru bağlayõn ve testi tekrar yapõn 5. Sürücüyü ana elektriğe bağlayõn 10. Vacon 10 artõk kullanõma hazõrdõr Tablo 1: Devreye alma adõmlarõ Başlangõç sihirbazõ Vacon 10 ilk çalõştõrõldõğõnda başlangõç sihirbazõnõ başlatõr. Bundan sonra, ana menüde DURDUR (STOP) düğmesine 5 saniye süreyle basõlarak sihirbaz aktif hale getirilebilir. Aşağõdaki şekillerde proses adõmlarõ gösterilmektedir. NOT! Başlangõç sihirbazõnõ çalõştõrmak her zaman tüm parametre ayarlarõnõ fabrika varsayõlanlarõna döndürür! Şekil 2: Vacon 10 başlatma sihirbazõ (Genel amaçlõ uygulama) 4 Tel (0) Faks +358 (0)

11 Parametre seçimi ve başlatma vacon 10 Şekil 3: Sürücü ayarõ 24 saat destek +358 (0) E-posta: 4

12 11 vacon İZLEME VE PARAMETRELER 5. İZLEME VE PARAMETRELER Not! Tüm parametre listesi ve açõklamalar aşağõdaki adresteki Vacon 10 Kullanõm Kõlavuzunda verilmektedir: -> Destek ve İndirilecekler 5.1 İzleme değerleri Kod İzleme sinyali Birim ID Açõklama M1.1 Çõkõş frekansõ Hz 1 Motor frekansõ M1.2 Frekans referansõ Hz 25 M1.3 Motor şaft hõzõ rpm 2 Hesaplanan motor hõzõ M1.4 Motor akõmõ A 3 Ölçülen motor akõmõ M1.5 Motor torku % 4 Motorun hesaplanan gerçek/ nominal torku M1.6 Motor gücü % 5 Motorun hesaplanan gerçek/ nominal gücü M1.7 Motor voltajõ V 6 Motor voltajõ M1.8 DC hat voltajõ V 7 Ölçülen DC hat voltajõ M1.9 Birim õsõsõ C 8 Soğutucu õsõsõ M1.10 Motor õsõsõ C Hesaplanan motor õsõsõ M1.11 Analog giriş 1 % 13 AI1 değeri M1.12 Analog giriş 2 % 14 AI2 değeri M1.13 Analog çõkõş % 26 AO1 M1.14 DI1, DI2, DI3 15 Dijital giriş durumlarõ M1.15 DI4, DI5, DI6 16 Dijital giriş durumlarõ M1.16 RO1, RO2, DO 17 Röle/dijital çõkõş durumlarõ M1.17 PI ayar noktasõ % 20 Maksimum işlem referansõnõn yüzdesi olarak M1.18 PI geribildirimi % 21 Maksimum gerçek değerin yüzdesi olarak M1.19 PI hata değeri % 22 Maksimum hata değerinin yüzdesi olarak M1.20 PI Çõkõşõ % 23 Maksimum çõkõş değerinin yüzdesi olarak Tablo 1: Vacon 10 izleme değerleri (Genel amaçlõ uygulama) 5 Tel (0) Faks +358 (0)

13 İZLEME VE PARAMETRELER vacon Hõzlõ kurulum parametreleri Kod Parametre Min Mak s Birim Varsayõl an Kiml ik P1.1 Nominal motor voltajõ V Motor etiket değerlerine bakõn P1.2 Nominal motor frekansõ Hz 50, Motor etiket değerlerine bakõn P1.3 Nominal motor hõzõ 300 P1.4 Nominal motor akõmõ 0,2 x INbiri m ,5 x INbiri m rpm Not 4 kutuplu motor için varsayõlan değer uygulanõr. A INbirim 113 Motor etiket değerlerine bakõn P1.5 Motor cos 0,30 1,00 0, Motor etiket değerlerine bakõn P1.7 Akõm limiti 0,2 x INbiri m 2 x INbiri m A 1,5 x INbirim P1.15 Tork yükseltme = Kullanõlmõyor 1 = Kullanõlõyor P2.1 Kontrol yeri = G/Ç terminali 2 = Tuş takõmõ 3 = Haberleşme P2.2 Başlatma şekli = Artõş 1 = Hõzlõ başlangõç P2.3 Durdurma şekli = Yavaşlatma 1 = Artõş P3.1 Min frekans 0,00 P3.2 Hz 0, P3.2 Maks. frekans P Hz 50, P3.3 G/Ç başvurusu P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 ϕ Önceden ayarlanmõş hõz 0 Önceden ayarlanmõş hõz 1 Önceden ayarlanmõş hõz 2 Önceden ayarlanmõş hõz 3 Tablo 2: Hõzlõ kurulum parametreleri (Genel amaçlõ uygulama) 0 = Önceden Ayarlanmõş Hõzlar (0-7) 1 = Tuş Takõmõ referansõ 2 = Haberleşme 3 = AI1 (API LIMITED ve FULL) 4 = AI2 (API FULL) 0,00 P3.2 Hz 5, Dijital girişlerle etkinleştirilir 0,00 P3.2 Hz 10, Dijital girişlerle etkinleştirilir 0,00 P3.2 Hz 15, Dijital girişlerle etkinleştirilir 0,00 P3.2 Hz 20, Dijital girişlerle etkinleştirilir 24 saat destek +358 (0) E-posta: 5

14 13 vacon İZLEME VE PARAMETRELER Kod Parametre Min Mak s P4.2 Hõzlanma süresi 0, s 1,0 103 P4.3 Yavaşlama süresi 0, s 1,0 104 P6.1 AI1 Sinyal aralõğõ P6.5 P10.4 P13.1 AI2 Sinyal aralõğõ (API FULL) Otomatik yeniden başlatma Parametre gizle Birim Varsayõl an Tablo 2: Hõzlõ kurulum parametreleri (Genel amaçlõ uygulama) Kiml ik Not 0 = Voltaj 0 10 V (F + L) 1 = Voltaj 2 10 V (F + L) 2 = Akõm 0 20 ma (L) 3 = Akõm 4 20 ma (L) 2 = Akõm 0 20 ma 3 = Akõm 4 20 ma 0 = Kullanõlmõyor 1 = Kullanõlõyor 0 = Tüm parametreler görünür 1 = Yalnõzca temel parametreler 5 Tel (0) Faks +358 (0)

15 İZLEME VE PARAMETRELER vacon Sistem menüsü parametreleri Kod Parametre Min Maks Varsayõl ID Not an Yazõlõm bilgileri (MENÜ PAR -> S1) S1.1 Yazõlõm paketi 833 S1.2 Güç Yazõlõm sürümü 834 S1.3 API Yazõlõm sürümü 835 S1.4 API Ürün Yazõlõmõ arabirimi 836 S1.5 Uygulama 837 S1.6 Uygulama yenileme 838 S1.7 Sistem yazõlõmõ 839 RS485 bilgileri (MENÜ PAR -> S2) S2.1 İletişim durumu 808 Biçim: xx.yyy xx = 0-64 (Hata mesajlarõnõn sayõsõ) yyy = (Normal mesajlarõn sayõsõ) S2.2 Haberleşme protokolü = Ağ İletişimi devre dõşõ 1= Modbus S2.3 Adres S2.4 Haberleşme hõzõ =300, 1=600, 2=1200, 3=2400, 4=4800, 5=9600, S2.5 Stop bit sayõsõ =1, 1=2 S2.6 Parity tipi = Hiçbiri (kilitli) S2.7 Haberleşme zaman 0= Kullanõlmaz, 1= 1 saniye, aşõmõ 2= 2 saniye, vb. S2.8 Haberleşme sõfõrlama durumu 815 1= Par. S2.12'i sõfõrlar Tüm sayaçlar (MENÜ PAR -> S3) S3.1 MWh sayacõ S3.2 Güç - gün olarak S3.3 Güç - saat olarak Kullanõcõ ayarlarõ (MENÜ PAR -> S4) S4.1 Ekran kontrastõ Ekran kontrastõnõ ayarlar Fabrika varsayõlanlarõnõ S geri yükle Tablo 3: Sistem menüsü parametreleri 1= Fabrika varsayõlanlarõnõ geri yükler 24 saat destek +358 (0) E-posta: 5

16 15 vacon İZLEME VE PARAMETRELER 5 Tel (0) Faks +358 (0)

17 HATA İZLEME vacon HATA İZLEME Hata kodu Hata adõ 1 Aşõrõ akõm 2 Aşõrõ voltaj 3 Topraklama hatasõ 8 Sistem hatasõ 9 Düşük voltaj 13 Frekans dönüştürücü düşük sõcaklõğõ 14 Frekans dönüştürücü aşõrõ sõcaklõğõ 15 Motorun hõzõ kesiliyor 16 Motor aşõrõ sõcaklõğõ 22 EEPROM sağlama hatasõ 25 Mikro denetleyici izleyici hatasõ 34 Dahili veri yolu iletişimi 35 Uygulama hatasõ 50 Analog giriş Iin < 4mA (seçili sinyal aralõğõ 4-20 ma) 51 Harici hata 53 Haberleşme hatasõ Tablo 1: Hata kodlarõ. Ayrõntõlõ hata açõklamalarõ için Kullanõm Kõlavuzuna bakõn. 24 saat destek +358 (0) E-posta: 6

18 17 vacon GENEL VERİLER 7. GENEL VERİLER Boyutlar ve Çerçeve Yükseklik Genişlik Derinlik (mm) Ağõrlõk (kg) ağõrlõk MI1 156,5 65,5 98,5 0,55 MI ,5 0,70 MI3 262, ,5 0,99 Kaynak Şebekeler Vacon 10, üç fazdan biri topraklanmõş şebekelerde çalõşmaz şebeke Kõsa devre akõmõ Maksimum kõsa devre akõmõ < 50kA olmalõdõr Motor Çõkõş voltajõ 0 - Uin bağlantõsõ Çõkõş akõmõ Sürekli nominal akõm IN, normal ortam sõcaklõğõnda maks. +50ºC, aşõrõ yük 1,5 x IN maks. 1dak/10dak Ortam Ortam çalõştõrma õsõsõ -10 C (buzlanmasõz) +50 C: nominal yüklenebilirlik IN koşullarõ Depolama sõcaklõğõ -40 C +70 C Kabin sõnõfõ IP20 Bağõl nem %0 95 Bağõl Nem, yoğunlaşmayan, paslandõrmayan, damlamayan Yükseklik 1000 m'ye kadar %100 yük kapasitesi (oran azalmasõ yok) m'inin üzerindeki her 100 m'de %1 oran azalmasõ; maks m EMC Muafiyet EN , -2, EN 'e uygundur Yayõlõm 230V : EMC kategorisi C2 (Vacon düzen H) ile uyumludur; Dahili RFI filtresi ile 400V : EMC kategorisi C2 (Vacon düzey H) ile uyumludur: Dahili bir RFI filtresi ile Her ikisi: EMC yayõlõm korumasõ yoktur (Vacon düzey N): RFI filtresiz Ayrõntõlõ açõklamalar için şu adresteki Vacon 10 Kullanõm Kõlavuzuna bakõn: Standartlar EMC için: EN , Güvenlik için: UL508C, EN Sertifikalar ve üreticinin uygunluk bildirimleri Kablo ve sigorta gereksinimleri V V Güvenlik için: CB, CE, UL, cul, EMC için: CE, CB, c-tick (onaylar konusunda daha fazla ayrõntõ için birimin ad plakasõna bakõn) Çerçeve Sigorta Ana elektrik Terminal kablosu min/maks (mm2) (A) kablosu Bakõr Ana elektrik ve Kontrol ve röle (mm2) topraklama MI1 6 MI2 10 3* MI3 20 3* MI1 10 2* MI2 20 2* MI3 32 2* Yukarõda bahsedilen sigortalarla, sürücü kõsa devre akõmõ maksimum 50kA olan elektrik kaynağõna bağlanabilir - En az +70 C õsõya dayanabilen kablolar kullanõn. - Sigortalar, kablo aşõrõ yük korumasõ olarak da işlev görür. - Bu yönergeler yalnõzca tek motorun kullanõldõğõ ve frekans dönüştürücüden motora tek bir kablonun bağlandõğõ durumlar için geçerlidir. 7 Tel (0) Faks +358 (0)

19 GENEL VERİLER vacon 18 - EN standardõna uyulmasõ için koruyucu iletken en az 10mm2 Bakõr veya 16mm Alüminyum olmalõdõr. Veya en az orijinali ile aynõ boyutta ek bir koruyucu iletken kullanõlabilir. Vacon 10 elektrik değerleri Frekans dönüştürücü türü Ana elektrik voltajõ V, 50/60 Hz, 1~ seri Nominal yüklenebilirlik %100 sürekli akõm IN [ A ] %150 aşõrõ yüklenme akõmõ [ A ] Motor Nominal giriş şaft gücü akõmõ P [A] [ kw ] * Vacon 10-1L için ortamdaki maksimum çalõştõrma sõcaklõğõ +40 C'dir! Mekanik boyut Vacon 10-1L ,7 2,6 0,25 4,2 MI1 Vacon 10-1L ,4 3,6 0,37 5,7 MI1 Vacon 10-1L ,8 4,2 0,55 6,6 MI1 Vacon 10-1L ,7 5,6 0,75 8,3 MI1 Vacon 10-1L ,8 7,2 1,1 11,2 MI2 Vacon 10-1L ,0 10,5 1,5 14,1 MI2 Vacon 10-1L * 9,6 14,4 2,2 15,8 MI3 Frekans dönüştürücü türü Ana elektrik voltajõ V, 50/60 Hz, 3~ seri Nominal yüklenebilirlik Motor şaft Nominal giriş gücü akõmõ %100 sürekli %150 aşõrõ V [ A ] akõm yükleme akõmõ elektrik IN [ A ] [A] P[ kw ] Mekanik boyut Vacon 10-3L ,3 2,0 0,37 2,2 MI1 Vacon 10-3L ,9 2,9 0,55 2,8 MI1 Vacon 10-3L ,4 3,6 0,75 3,2 MI1 Vacon 10-3L ,3 5,0 1,1 4,0 MI1 Vacon 10-3L ,3 6,5 1,5 5,6 MI2 Vacon 10-3L ,6 8,4 2,2 7,3 MI2 Vacon 10-3L ,6 11,4 3,0 9,6 MI3 Vacon 10-3L ,0 13,5 4,0 11,5 MI3 Vacon 10-3L ,0 18,0 5,5 14,9 MI3 Not: Giriş akõmlarõ, 100 kva hat trafo kaynağõ ile hesaplanan değerlerdir. 24 saat destek +358 (0) E-posta: 7

VLT 2800 VLT 2800 İÇİNDEKİLER Emniyet kuralları.................... 2 Mekanik montaj..................... 5 Boyutlar..................6 Motor bağlantıları.................. 7 ebeke bağlantıları.........9

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

WaterMaster FET100 Elektromanyetik debimetre Transmiter. Tüm su endüstri uygulamaları için mükemmel uyum

WaterMaster FET100 Elektromanyetik debimetre Transmiter. Tüm su endüstri uygulamaları için mükemmel uyum Kullanıcı Kılavuzu OI/FET100 TR Rev. F WaterMaster FET100 Elektromanyetik debimetre Transmiter Tüm su endüstri uygulamaları için mükemmel uyum Giriş WaterMaster, elektriksel olarak iletken sıvıların ölçümü

Detaylı

OMS 560. Yük Sınırlayıcı İndikatörü. Kullanım Kılavuzu. Ver 1.5

OMS 560. Yük Sınırlayıcı İndikatörü. Kullanım Kılavuzu. Ver 1.5 OMS 560 Yük Sınırlayıcı İndikatörü Kullanım Kılavuzu Ver 1.5 AKSÖZ MAKİNA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ÖNSÖZ Bu kılavuz, yükleme, ana kontrol bakım ve kullanımı, sensör, ve asansör ağırlık biriminin yardımcılarından

Detaylı

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry.

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry. Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010 Endüstriyel şalt tekniği Answers for industry. İçindekiler Önemli açıklamalar Giriş 1 SIRIUS Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu Projeksiyon açıklamaları

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah AL23 V0.2 Sayfa 1 Giriş Elektrikli cihazlarınızı korumada ENEL Kesintisiz Güç Kaynakları ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. AL Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), en son teknoloji kullanılarak üretildi.

Detaylı

PowerFlex Orta Gerilim AC Motor Sürücüler Seçim Kılavuzu. Güçlü Performans. Esnek Kontrol.

PowerFlex Orta Gerilim AC Motor Sürücüler Seçim Kılavuzu. Güçlü Performans. Esnek Kontrol. PowerFlex Orta Gerilim AC Motor Sürücüler Seçim Kılavuzu Güçlü Performans. Esnek Kontrol. PowerFlex Orta Gerilim AC Motor Sürücüler Seçim Kılavuzu Orta Gerilim PowerFlex AC Motor Sürücüleri Ailesi ile

Detaylı

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi Elektrik flebeke korumas Sepam 0 serisi Sepam 0 serisi İçindekiler Introduction 3 Sepam protection relays, the product of experience 3 Selection guide for all applications 4 Panorama of Sepam applications

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

Seçim Kılavuzu. Kontrol Devresi ve Yük Koruması

Seçim Kılavuzu. Kontrol Devresi ve Yük Koruması Seçim Kılavuzu Kontrol Devresi ve Yük Koruması Devre Koruması Portföyü 1489-M Devre Kesiciler/Şalterler Birleşik Devletler'de ve Kanada'da branşman devre koruması için onaylanmış ve IEC uygulamaları için

Detaylı

Önsöz. 1. Dahili komponentlar için Hi-pot test yapmayınız. AC sürücüde kullanılan yarı iletkenler yüksek basınç altında zarar görebilir.

Önsöz. 1. Dahili komponentlar için Hi-pot test yapmayınız. AC sürücüde kullanılan yarı iletkenler yüksek basınç altında zarar görebilir. Önsöz DELTA nın üstün performanslı VFD-EL serisini seçtiğiniz için teşekkürler. VFD-EL Serisi yüksek kaliteli komponentler ve malzemeler kullanılarak mevcut en son mikroişlemci teknolojisi ile üretilmektedir.

Detaylı

NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU

NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Lütfen bu kılavuzda belirtilen uyarılara ve çalıştırma talimatlarına kesinlikle uyunuz.

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu 6303 5737 04/2003 TR Kullanıcı için Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu Oda Termostatı RC10 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları yerine

Detaylı

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER IG-123-TR Genel Bilgiler CPG.0 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER LIB Transformatör Binaları Primer Dağıtım Anahtarlama Cihazları Sekonder Dağıtım Anahtarlama Cihazları Koruma ve Otomasyon Alçak Gerilim Panoları

Detaylı

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu Gelişmiş İşlevlerden Tam Yararlanma 1 Kopya kağıdını otomatik olarak orijinal belgeyle aynı boyutta olacak şekilde seçme: Otomatik Kağıt Seçimi modu (3-2

Detaylı

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu CLX-3170 Series Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Tam bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü www.samsung.com/global/register

Detaylı

Servis el kitabı SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Servis el kitabı SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Servis el kitabı SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-SG-tr-11 Sürüm 1.1 TÜRKÇE Yasal hükümler SMA Solar Technology AG Yasal hükümler Bu belgelerde yer alan bilgiler, SMA Solar Technology AG mülkiyetindedir.

Detaylı

Back-UPS Pro 900 Montaj ve Çalıştırma

Back-UPS Pro 900 Montaj ve Çalıştırma Back-UPS Pro 900 Montaj ve Çalıştırma Envanter Emniyet bu001a (2) Back-UPS'yi doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya, neme maruz kalacak ya da sıvılara temas edecek şekilde monte etmeyin. Aküyü takın bu059a

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1072767B-TR REV 1.0 ISS 16OCT14 Telif Hakkı 2014 United Technologies Corporation. Interlogix, United Technologies Corporation un bir birimi olan UTC Building

Detaylı

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG MLX 60 MLX 60. Her iki dünyanın en iyisi. Güvenilir. Esnek. Verimli. Yenilikçi

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG MLX 60 MLX 60. Her iki dünyanın en iyisi. Güvenilir. Esnek. Verimli. Yenilikçi SMA SOLAR TECHNOLOGY AG Verimli Güvenilir Esnek Yenilikçi % 98,8 maksimum verim Sadece 75 kg ağırlıkta, 60 kva ile en yüksek güç yoğunluğu 60 kw üniteler ile en yüksek sistem kullanılabilirliği Merkezi

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Orta Gerilim. Fiyat Listesi. 6 Mart 2015

Orta Gerilim. Fiyat Listesi. 6 Mart 2015 Orta Gerilim Fiyat Listesi http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneidertr Dağıtım şebekelerinde kesintisiz, güvenilir enerji çözümleri N-Serisi Tekrar Kapamalı Kesiciler Orta

Detaylı

NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU

NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU AFB Enerji Mühendislik İnşaat Taah. Paz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Böl. 24 Cad. 758. Sk. No: 1-3, 24. Cad. 759. Sk. No:

Detaylı

S9 Escape. User Guide. Türkçe POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 Escape. User Guide. Türkçe POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES User Guide A 3 2 5 4 1 S9 Escape kullanım amacı S9 Escape CPAP sistemi, 30 kg dan fazla ağırlığa sahip, obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan hastaların tedavisine

Detaylı

Fronius Symo Sembol açıklaması ve yer seçimi Montaj ve bağlantı açıklamaları

Fronius Symo Sembol açıklaması ve yer seçimi Montaj ve bağlantı açıklamaları / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Symo Sembol açıklaması ve yer seçimi Montaj ve bağlantı açıklamaları TR Kullanım kılavuzu Şebeke bağlantılı inverter 42,0426,0172,TR

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü)

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) ABB - Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) A.G.-O.G. ŞALT TANITICI REKLAM AKILLI YÜK YÖNETİMİ YÜKLERİ OPTİMİZE EDEREK ENERJİ KESİNTİLERİNİ AZALTAN YENİ DEVRE

Detaylı