GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli"

Transkript

1 Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret ederek, cami eksenli Türk dernek temsilcileriyle görüþtü. nha be ri sayfa 7 de GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ni as ya.com.tr Ýs ra il i le an laþ ma ya pýl dý ðý nýn du yu rul ma sý nýn ar dýn dan so kak la ra dö kü len Gaz ze li ler, kor na lar ça la rak, ha va ya a - teþ a ça rak ve slo gan lar a ta rak kut la ma la ra baþ la dý. ÝSRAÝLLÝ ASKER ÞALÝT E KARÞI 1027 Filistinli serbest býrakýlacak u Ýs ra il i le Fi lis tin tu tuk lu la rýn ser best bý ra kýl ma sýy la il gi li an laþ ma ya var dý. Ýlk a þa ma da Ýsrailli er Þa lit e kar þý lýk 450 tu tuk lu tahliye edilecek. 131 Gaz ze li tu - tuk lu Gaz ze ye gön de ri le cek, Ba tý Þe ri a lý 203 tu tuk lu Gaz ze ye, 40 ý ül ke dý þý na sür gün e di le cek. nha be ri sayfa 7 de 5 POLÝSÝ ÖLDÜRMÜÞLERDÝ Ýsrail Mýsýr dan özür diledi u Ýs ra il Sa vun ma Ba ka ný E hud Ba rak, i - ki ay önce Mý sýr lý beþ po li sin Ýs ra il gü - ven lik güç le ri ta ra fýn dan öl dü rül me si o - la yý i çin Mý sýr dan ö zür di le di. A ðus tos a yýn da sý nýr böl ge sin de 8 Ýs ra il linin öldürülmesi sonrasýnda Ýs ra il gü ven lik güç le rinin açtýðý ateþ sonucu 5 Mý sýr lý po lis vefat etmiþ ti. nha be ri 7 de DANIÞMA MECLÝSÝ ÜESÝ GÖKÇE: O maddeleri biz yazmadýk u82 dar be a na ya sa sý ný ya pan Da nýþ - ma Mec li si ü ye le rin den Ab bas Gök çe, Kon sey hak kýn da yar gý mer ci i ne baþ - vu ru la ma ya ca ðý na i liþ kin ge çi ci 15. mad de nin de i çin de bu lun du ðu ge çi ci mad de le rin hiç bi ri ni biz yaz ma dýk. Bun la rý Kon sey ek le di de di. n5 te ELEM VAR, ÇÖPLER TOPLANMIOR A ti na da çöp dað la rý u Ýþ ten çý ka rýl ma la rý pro tes to e den ye rel yö ne tim ça lý þan la rý nýn çöp lük le ri iþ gal ISSN ey le mi ne de niy le baþ - kent A ti na so kak la rýn - da çöp yý ðýn larý o luþ tu. nha be ri sayfa 7 de FO TOÐ RAF: A A AB Ý LER LE ME RA PO RU: AS KER Ü ZE RÝN DE KÝ SÝ VÝL KON T- RO LÜ GÜÇ LEN DÝR MEK Ý ÇÝN E NÝ A DIM LA RA ÝH TÝ AÇ VAR AB : Süreç ilerlemeli ÝLERLEME KADEDÝLDÝ, AMA... u Dün a çýk la nan AB i ler le me ra po run da, Tür ki ye'nin or du ü ze rin de si vil de ne tim ko nu sun da ''i ler le me kay det ti ði'' vur gu la nýr - ken, a týl ma sý ge rek li ye ni a dým la rýn al tý ný çi zen e leþ ti ri ler de sý ra lan - dý. AÞ'ýn ya pý sý ve yet ki le ri nin de ðiþ me me si, ter fî ve ta yin ler de ki si vil kon trol i le Ý çiþ le ri ve Mil lî Sa vun ma Ba kan lýk la rý nýn jan dar ma ü ze rin - de ki yet ki si nin sý nýr lý kal ma sý, e leþ ti ri ler a ra sýn da. ÝÇ HÝZMET KANUNU DEÐÝÞMEDÝ ura por da, as ke rî yar gý nýn ya pý sý ve gö rev a la ný nýn göz den ge çi ril - me me si, AÞ ka rar la rý nýn ve di ðer as ke rî ma kam la rýn ka ri yer yö ne - ti miy le il gi li ka rar la rý nýn yar gý de ne ti mi ne ye te rin ce a çýl ma ma sý, TSK Güç len dir me Vak fýnýn Sa yýþ tay de ne ti mi ne a çýl ma ma sý, TSK Ýç Hiz met Ka nu nu nun de ðiþ ti ril me me si de eleþtirildi. ATATÜRK'Ü KORUMA KANUNU uge nel kur may'ýn MSB'ye bað lan ma ma sý, mil lî gü ven lik ders le ri nin su bay lar ca ve ril me si ve TSK'nýn med ya ya ak re di tas yon uy gu la ma sý ný sür dür me si nin de e leþ ti - ril di ði ra por da, A ta türk'ü ko ru ma ka nu nu i fa de öz - gür lü ðü nü ký sýt lý yor de nil di. nha be ri sayfa 5 te De mok ra si yo lu muz u zun u Baþ ba kan ar dým cý sý A li Ba ba can, Tür ki - ye nin de mok ra si, te mel hak ve öz gür lük ler, hu ku - kun üs tün lü ðü ko nu sun - da da ha a la ca ðý me sa fe var de di. n4 te Sivil ve askerî cezaevleri denetlensin uakp Ço rum Mil let ve - ki li Mu rat ýl dý rým, Mec - lis Ýn san Hak la rý ný Ýn - ce le me Ko mis yo nu na baþ vur du. n4 te Ey lem ci ler, pro tes to gös te ri le ri nin de vam e de ce ði ni, ke - sin lik le yýl ma ya cak la rý ný be lir te rek, ken di le ri ne top lu - mun her ke si min den des tek gel di ði ni gör mek ten mem - nu ni yet duy duk la rý ný i fa de et ti ler. FO TOÐ RAF: A A WALL STREET ELEMCÝLERÝ: Ban ka lar dan he sap so rul sun u New ork ta ül ke de ki ge lir da ðý lý mý den ge siz li ði ni pro tes to e den gös te ri ci - ler, Man hat tan da, med ya de vi Ru pert Mur doch ve pet rol cü Da vid Koch gi bi zen gin le rin lüks ev le ri ne yü rü dü ler ve zen gin le rin de ver gi len di ril me si ge rek ti ði ni be lirt ti ler. Geç bi le kal dý'' de dik le ri ey lemle rin de vam e de ce ði ni i fa de e den ey lem ci ler, ban ka lar dan, yap týk la rýn dan do la yý he sap so rul ma sý ge rek ti ði ni söy le di ler. n7 de ELEMLER ÝRLANDA DA u ABD nin New ork ken tin de de vam e den Wall Stre et pro tes to la rý, Ýr lan da nýn baþ ken ti Dub lin e de sýç ra dý. Da me Cad de sini Ýþ gal Et slo ga nýy la yo la çý kan gös te ri ci ler, her gün çok sa - yý da Dub lin li nin ge lip geç ti ði kal dý rým la ra kur duk - la rý ren gâ renk ça dýr la rýy la dik ka ti çe ki yor. n7 de AKADEMÝSENLER KONUÞTU: Medya, þiddeti sýradanlaþtýrýyor uprof. Dr. Kon ca um lu: Ka dý na þid det te son nok ta baþ lý ðýy la ya yýn la - nan skan dal fo toð raf, in san la rý þid det - le kar þý kar þý ya ge ti rir. Þid de ti sý ra dan - laþ tý rýr. Þid de ti bu þe kil de or ta ya koy - mak so rum suz luk ör ne ði. uprof. Dr. Di lek Ta kým cý: Kim se ço cuk la rýn psi ko lo ji si ni ko nuþ mu yor. On la rýn sos yal ha ya tý na et ki le ri tar tý - þýl mý yor. Bu ha ber le ço cuk la ra top - lum sal bas ký uy gu lan dý. Ha ber, ka mu - sal o la ya dö nüþ tü. nha be ri say fa 3 te

2 2 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE LÂHÝKA Ha ki kî öm rü nü bu lun du ðun gün bil! ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ-Ý HÜS NÂ ÞER HÝ Bütün azalara rýzký lütf eden Ol Zü l-kemâl Hiç unutmaz verir anýnda O etmez ihmâl Her þükür hamd ü senâ ta zim ü tekrimler O na Cümle varlýðýna yoktan bolca rýzýk saçana Öyle kudret sahibidir gücü her þeye yeter ardým istemez, kâinat O nun emriyle döner El-Mukît Sen de olan mal ü can ehl-i îyâlden her þeyi Hepsini ikrâm edendir hazretinin keremi Zerre kürre yeri göðü ince san'atla ören Ayrý rýzýk vererek hem ayrý ruhu giydiren HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) Medrese mektebi görmeden bu küçük canlýlar Ne de güzel neslini geleceðe hazýrlar Hiç bir âmâlini zâyi eylemeyen ol Mukît Her olumlu iþe sermayeni harca ol saîd Gizli açýk bütün iþler sinelerde aþikâr aptýðýn cürümlerin sanma kalýr yanýna kâr Akýllý, nefsine boyun eðdiren ve ölümden sonrasý için çalýþandýr. Aciz ise nefsini kötü arzularýnda alabildiðince serbest býrakan ve Allah'a kuru ümitler besleyendir. Hem de hayr þer ne yapýlsa onu eyler mahfaza Kul görür tam karþýlýðý ya mükâfat ya ceza Topraðýn baðrýnda üstündeki ayrý beslenir Dilleri renkleri ayrý ayrý ayrý seslenir Koruyan muhafaza eyleyen O dur âlemi Gözetir her varlýðý tedib eder her zalimi Câmiü s-saðîr, No: 3071 / Hadis-i Þerif Meâli Ey nefis! Bil ki, dünkü gün senin elinden çýktý; yarýn ise, senin elinde senet yok ki, ona mâliksin. Öyle ise, hakikî ömrünü bulunduðun gün bil. Eðer de sen: Be ni na maz dan ve i bâ det ten a lý - ko yan ve fü tur ve ren, öy le lü zum suz þey ler de ðil, bel ki derd-i ma î þe tin za rû rî iþ le ri dir. Öy le i se, ben de sa na de rim ki: E ðer yüz ku ruþ bir gün de lik i le ça lýþ san, son - ra bi ri gel se, de se ki, Gel on da ki ka ka - dar þu ra yý kaz. üz li ra kýy me tin de bir pýr lan ta ve bir züm rüt bu la cak sýn. Sen o na, ok, gel mem. Çün kü on ku ruþ gün de li ðim den ke si le cek. Na fa - kam a za la cak de sen, ne ka dar di vâ ne ce bir ba ha - ne ol du ðu nu el bet te bi lir sin. Ay nen o nun gi bi, sen, þu ba ðýn da na fa kan i çin iþ li yor sun. E ðer farz na ma zý terk et sen, bü tün sa yin se me re si, yal nýz dün ye vî ve e hem mi yet siz ve be re ket siz bir na fa ka ya mün ha sýr ka lýr. E ðer, sen, is ti ra hat ve te nef füs vak ti ni ru hun ra ha tý na, kal bin te nef fü sü ne me dâr o lan na ma za sarf et sen, o va kit be re ket li na fa ka-i dün ye vi ye i le be ra ber, se nin na - fa ka-i uh re vi ye ne ve zâd-ý â hi re ti ne e hem mi yet li bir men bâ o lan i ki mâ den-i mâ ne vî bu lur sun: Bi rin ci mâ den: Bü tün ba ðýn da ki ye tiþ tir di ðin, çi çek li ol sun, mey ve li ol sun, her ne bâ týn, her a ða cýn tes bi hâ týn dan, gü zel bir ni yet i le, bir his se a lý yor sun. Ý kin ci mâ den: Hem, bu bað dan çý kan mah sü lât - tan kim ye se hay van ol sun, in san ol sun, i nek ol - sun, si nek ol sun, müþ te ri ol sun, hýr sýz ol sun sa na bir sa da ka hük mü ne ge çer; fa kat o þart i le ki, sen, Rez zâk-ý Ha ki ki nâ mý na ve iz ni da i re sin de ta sar ruf et sen ve O' nun ma lý ný O' nun mah lû ka tý na ve ren bir tev zî ât me mu ru na za rýy la ken di ne bak san. Ýþ te, bak, na ma zý terk e den ne ka dar bü yük bir ha - sâ ret e der, ne ka dar e hem mi yet li bir ser ve ti kay be - der! Ve sa ye pek bü yük bir þevk ve ren ve a mel de bü yük bir kuv ve-i mâ ne vî te min e den o i ki ne ti ce - den ve o i ki mâ den den mah rum ka lýr, if lâs e der. Hat tâ, ih ti yar lan dýk ça bah çe ci lik ten u sa nýr, fü tur ge - lir. Ne me lâ zým, der. Ben zâ ten dün ya dan gi di yo - rum. Bu ka dar zah me ti ne i çin çe ke ce ðim? di ye cek, ken di ni ten bel li ðe a ta cak. Fa kat ev vel ki a dam der: Da ha zi yâ de i bâ det le be ra ber, sa y-i he lâ le ça lý þa ca - ðým. Tâ, kab ri me da ha zi yâ de ý þýk gön de re ce ðim. Â - hi re ti me da ha zi yâ de za hî re te dâ rik e de ce ðim. El hâ sýl: Ey ne fis! Bil ki, dün kü gün se nin e lin den çýk tý; ya rýn i se, se nin e lin de se net yok ki, o na mâ - lik sin. Öy le i se, ha ki ki öm rü nü bu lun du ðun gün bil. Lâ a kal, gü nün bir sa a ti ni ih ti yat ak çe si gi bi, ha - ki kî is tik bâl i çin teþ kil o lu nan bir san duk ça-i uh re - vi ye o lan bir mes ci de ve ya bir sec câ de ye at. Hem bil ki, her ye ni gün, sa na, hem her ke se bir ye ni â le min ka pý sý dýr. E ðer na maz kýl maz san, se nin o gün kü â le min zu lü mât lý ve pe ri þan bir hal de gi der. Se nin a ley hin de â lem-i mi sâl de þe hâ det e der. Zî râ her ke sin, her gün de, þu â lem den, bir mah sus â le mi var. Hem o â le min key fi ye ti o a da mýn kal bi ne ve a - me li ne tâ bi dir. Na sýl ki ay nan da gö rü nen muh te þem bir sa ray, ay na nýn ren gi ne ba kar. Si yah i se, si yah gö - rü nür; kýr mý zý i se, kýr mý zý gö rü nür. Hem, o nun key - fi ye ti ne ba kar; o ay na þi þe si düz gün i se sa ra yý gü zel gös te rir, düz gün de ðil i se çir kin gös te rir. En nâ zik þey le ri ka ba gös ter di ði mi sil lü, sen kal bin le, ak lýn la, a me lin le, gön lün le ken di â le mi nin þek li ni de ðiþ ti rir - sin; ya a ley hin de, ya le hin de þe hâ det et ti re bi lir sin. Söz ler, 21. Söz, 1. Ma kam, 5. Ý kaz Isparta Mevlidi nden dönerken ba ki ci ma il.com zi nur.com Neydi bizleri Isparta yollarýna düþüren sýr acaba? Bir sevda mý desem, bir aþk mý desem veya bir hasret mi desem bilemiyorum! Sanýrým hepsi birden âlem-i asgarýmýzda içtimâ etmiþ olmalý ki bizler yollara koyulduk. Nûra gönül vermiþ on müttehid adam olma sevdasýna düþmüþ kardeþlerdik. Esâsýnda yýllar önce baþladý bu hasret. Ancak bir türlü kuvveden fiile çýkamadý bu niyet. Sanýrým illet-i tâmme tahakkuk etmemiþ olacak ki, te sîr-i hakîkî o- lan kudret ve irâde-i Rabbânî tecelli etmemiþti. Zâhirî esbâb yýllarca illet-i tâmme þartlarýna ulaþamýyor olmalýydý. Nihâyet gazetemiz eni Asya da Isparta Mevlidi ne dâvet ilânýný görünce tekrâr kuvvedeki niyetler dillere döküldü. Bu sefer niyetler illet-i tâmme þartlarýný tahakkuk ettirecek gibi görünüyordu ve öyle oldu hamdolsun. Bizler öncelikle Üstâdýmýzýn mübârek belde o- larak tavsîf ettiði Barla ya niyetlerimizi tevcîh ettirirdik. Ve 8 Ekim günü Barla ya kavuþtuk þükürler olsun. Barla hakîkaten bizim de âlemimizde çok mühim bir yer iþgâl ediyordu. Çünkü Barla; Bedîüzzaman Hazretleri nin dokuz yýl sürgün olarak kaldýðý ve Risâle-i Nur un büyük bir kýsmýnýn te lîf edildiði yerdi. Ýslâmiyet güneþinin söndürülmeye baþlandýðý bir dönemde insanlýk âlemine Kur ân güneþinin tekrâr tulû ettiði bahtiyâr beldeydi. Çünkü Barla; taþýyla, topraðýyla, bitkisiyle, hayvanýyla ve en önemlisi de insanlarýyla Üstâdýmýza ünsiyet eden deðerli bir beldeydi. Ayrýca Üstâdýmýza gönlünü ve kalbini a- çan mânevî iklimleri yaþatan yerdi. Çünkü Barla, âlem-i insâniyetin karanlýklardan nûra çýkýþýna vesîle olan Kur ân ýn mânevî derslerinin te lîf edilmeye baþladýðý bir menzildi. Üstâd ýn âleminde ýldýz Saraylarýna deðiþtirilmeyecek kadar önem arzeden ve vazgeçilmeyen bir mekâna (Çam Daðý) sahipti. Çünkü Barla, âhirzamân hâdiselerine hadîslerle iþâret ve beþâret eden sýrlarla doluydu. Husûsân Üstâd ýn tâbirince Isparta vilâyeti, eski zamanýn Þâm-ý Þerîfinin mübârekiyeti ndeydi. 1 Ýþ te bi zim â le mi miz de böy le bir ye ri var dý Is par ta ve Bar la nýn. Bu duy - gu lar la ni yet len miþ ve düþ müþ tük Is par ta yol la rý na. Mev lid sa de ce þart lar dan bi ri siy - di. De mek ki o þart böy le bir ge zi nin il let-i tâm me þart la rý i çer sin dey miþ. Çok mem nû ni yet le ve þevk le zi yâ ret le - ri miz de vam et ti. Her kes has ret le gör mek is te di ði me kân la ra ka vuþ ma nýn ve te fek - kür et me nin haz zý ný ya þý yor du. He le Üs - tâd ýn kal dý ðý ev ve yer ler, gez di ði yol lar ve bah çe ler zi yâ ret e dil dik çe hay ret ler iz hâr e di li yor du. Bar la nýn ya þa yan þa hit le rin - den din le ni len hâ tý ra lar la tâ o za man la ra doð ru fik ren gi di li yor du. U lu Çý nar has - ret le te mâ þâ e di li yor, san ki ü ze rin de Üs - tâd ýn yap tý ðý zi kir ler ve te fek kür ler mâ - nen din le ni yor du. Üs tâd ýn kal dý ðý ev de ders ya pýp na maz lar ký lý ný yor, e vin al týn - da ki çeþ me den so ðuk su lar i çi li yor du. Cen net Bah çe si ay rý bir gü zel lik tey di ve cen net bah si ni o ra da din le mek i se da hâ bir baþ ka has re tin ta hak kuk a nýy dý. San ki cen - net bah si Üs tâd a ye ni il hâm ve ih târ e di li - yor mâ na sýn da mu hâ tab o lu na rak din le ni - yor du. Der sin kalb ve rû hu mu za te sîr-i a - zî mi ni da hâ net his se di yor duk. Þim di sý ra Çam Da ðý has re ti nin din me - si ne gel miþ ti. Ýs tan bul dan ge len a ða bey ler Biz de gi de ce ðiz, be râ ber gi de lim de yin ce on la rý bek le dik ve bir lik te yo la çýk týk. Çam Da ðý þah sen bek le di ðim den fark lý bir haþ - met te ve gü zel lik te kar þý la dý be ni. Üs tâd ýn yü rü ye rek aþ tý ðý yol la rý biz ler ye ni dö þen - miþ par ke taþ lý yol da a ra ba i le git tik. Bi raz týr man ma i le zir ve ye u laþ týk, bir de gör dük ki Çam Da ðý ka la ba lýk bir ce ma at i le dol - muþ tu. Biz ler de ke si len kat ran a ða cý nýn ya ný na i ne rek ýl dýz la rý Ko nuþ tu ran Bir ýl dýz nâ me der si ni, Ha ne fi ho ca mý zýn tat - lý us lû bu i le, te lîf e dil di ði me kân da din le - dik ve Çam Da ðý nda yýl dýz lar dan tev hid der si ni al dýk. Bar la Te sis le ri miz de ta nýþ ma, kay naþ ma ve ders le ri bir lik te ya þa dýk. Ge ce yi Bar la da baþ ka bir me kân da ge çir dik. Bu ve sî ley le ko nak la ma mýz i çin biz le re yar dým cý o lan a ða bey ve kar deþ le ri mi ze de çok te þek kür e di yor, Al lah ra zý ol sun di yo ruz. Pa zar sa ba hý Is par ta ya geç tik ve Üs - tâd ýn kal dý ðý e vi de zi yâ ret e de rek U lu Ca mi i ne mev lid i çin yö nel dik. Mev lid ön ce si ve son ra sý fark lý il ler den ge len a ða - bey ve kar deþ ler le ku cak laþ týk ve soh bet - ler et tik. Bir gün son ra ki me sâî sa a ti mi ze ye tiþ mek i çin dö nüþ ha zýr lýk la rý yap ma lýy - dýk ve gö rü þe bil di ði miz a ða bey ve kar deþ - ler le ku cak la þa rak sa at da ha re ket et tik. He pi miz çok mut lu ol muþ ve þevk dol muþ tuk. Tek rar gel me plan la rý ya pý yor ve a i le le ri miz le de bu ra la ra gel me miz ge - rek ti ði ni pay la þý yor duk. Bu a ra da öð le na - ma zý ön ce si baþ la yan yað mur de vam e di - yor ve yol bo yu þo fö rü müz dik kat le se yir ha lin dey di. Biz ler hem ya þa dý ðý mýz gü zel - lik le ri pay la þý yor, hem de çe þit li te fek kü rî ko nu la rý mü zâ ke re ya pý yor duk. ol da ka za yap mýþ bir o to mo bi li po lis 155 e ih bâr et me yi de ih mâl et me dik. Bi le - mez dik ki o ka za ih bâ rýn dan yir mi da ki ka son ra biz ler de zâ hi ren çok þid det li ve a ðýr ha sâr la ne ti ce le ne cek bir ka za ge çi re cek tik ve du yar lý va tan daþ lar da bi zim ka za mý zý ih bâr e de cek ve a cil am bu lans bi zi has ta ne - ye gö tü re cek ti. Ýþ te böy le ce biz ler de, i çin de on ki þi bu lu nan mi ni büs le tak la at mýþ ve de fa lar ca sýrt üs tü a ra cý mýz dön müþ kar þý yo la geç miþ ti. O hâ li an lat mak sa ný rým ya - þa ma dan çok güç ol sa ge rek. An cak biz biz - zat o hâ li ya þa mýþ ve hak ka l-ya kîn ö lüm i le yüz yü ze gel miþ tik. Ö lüm bu ol sa ge rek di - ye dü þü nü yor ve ta þý týn ne re de du ra ca ðý ný bi le me di ði miz den ya pý la cak en son söz ler o lan Al lah ke lâ mý ný tek râr lý yor duk ki ta þýt dur du. Biz üst üs te yý ðýl mýþ týk ve bak týk ki Rab bi miz bi zi öl dür me miþ, ya þý yor duk. Çev re den ge len ler ön ce bi zi ta þýt tan çý kar - dý lar, an cak ya kar deþ le ri miz na sýl dý? Bi rer bi rer her bi ri si ni a yak ta gör dük çe se vi ni yor ve Al lah a hamd ü se nâ e di yor duk. Çün kü her kes sa pa sað lam a yak ta ve Rab bi miz bi zi i nâ ye ti i le ko ru muþ ve hýf zet miþ ti. Ge len ler Kaç ö lü çýk tý bu ka za dan? di yor du. Biz her ne ka dar ön de o tur sak da gö rü nür de çok a ðýr ha sâr a lan a ra ba dan bu ka dar ha fîf o la rak ka za yý at lat ma mýz Rab bi mi zin hýf zý ve i nâ ye ti nin za hir bir a lâ me tiy di. Has ta ne - de ya pý lan mü dâ ha le de an la dýk ki ký rýk ve çý kýk ol ma ma sý ve kü çük sýy rýk, ke sik ve e - zik ler le bü yük bir ka za dan ko ru na rak çý ký - þý mýz Rab bi mi zin bir ik ra mýy dý biz le re. Bu a ra da ga ze te den Fa ruk Ça kýr kar de þi me u - la þa rak du ru mu bil dir miþ tim. Af yon lu a ða - bey le ri mi zin ha be ri a lýr al maz ko þa rak a ci - len ya ný mý za gel me le ri ve fe da kâr ca biz le re ku cak a çýp her tür lü yar dý mý yap ma la rý ce - ma at rû hu nun ve þahs-ý mâ ne vi nin te zâ hü - rü o la rak ne ka dar ö nem li has let ler le ve ni - met ler le hem hâl ol du ðu mu zu an la dýk. Te - þek kür ler Af yon lu a ða bey le ri mi ze. Al lah e - be den ra zý ol sun siz ler den. Ne mut lu ki böy le gü zî de bir ce ma at i çer sin de yiz. Þim di ge le lim bu mu sî bet ten çý ka ra ca ðý - mýz hik met li ders le re ve he sa ba ki en ö - nem li nok ta lar dan bi ri si de bu ol sa ge rek. Ha yat, Ýsm-i Hayy ve Ýsm-i Muh yî nin bir cil ve-i â za mý dýr. O nun i çin dir ki ha yat, kud ret-i e ze li ye nin en bü yük ve en in ce ve en a cîp bir mu 'cî ze si dir. Ö nem li o lan o dur ki, ha ya tý mý zý Mû' ci di mi ze fe dâ e de bi le lim. Ha ya tý mak sâd-ý ha kî ki si o lan Rabb-i Ra - hîm in em ri ve rý za sý yo lun da sarf e de bi le - lim. Ýþ te bu nok ta da biz kul lar ha ya týn gâ - ye si o lan î mân ve u bû di yet nok ta sýn da gaf - let, ül fet ve ün si ye tin te sî ri i le ha ta la ra ve var ta la ra dü þü yo ruz. Ne fis, his ve he ve se a - çýk ka pý lar bý ra ký yo ruz. Þey tan-ý lâ in de bu a çýk ka pý la rý kul la na rak va zî fe si o lan tah ri ba tý ný ya pý yor. Ýþ te tam da bu nok ta da Rabb-i Ra hi mi miz i kâz e - di ci mu sî bet ler le biz kul la - rý ný u ya rý yor. Ýn þâ al lah biz ler de ya þa dý ðý mýz bu mu sî be ti bu pen ce re den te fek kür e de rek ha ya tý mý - zýn ko or di nat la rý ný tek rar göz den ge çi re rek, ne fis ve þey ta na aç tý ðý mýz ka pý la rý ka pat mak nok ta sýn da Rab bi mi zin biz le re bah - þet ti ði fýr sa tý de ðer len dir - mek is ti yo ruz. Ha ya tý Sa hib-i Ha kî kî si yo lun da sarf et me nok ta - sýn da bu mu sî be ti fýr sa ta çe vir mek zo run - da yýz. ok sa mu sî bet ha kî kî va zî fe si ni yap - ma mýþ o lur ve da hâ bü yük mu sî bet le rin yo lu nu a ça bi lir. Çün kü Rabb-i Ra hî mi miz biz â ciz ve gü nah kâr kul la rý na hak ka l-ya - kîn o la rak ha yat i le mevt a ra sýn da ki o in ce çiz gi yi biz zat ya þat tý. Ö lü mü ya kî nen mad - dî ve mâ ne vî duy gu la rý mý za mü þâ he de et - tir di. Â ciz li ðin zir ve si ni ve O ndan (cc) baþ ka ha lâs kâr ve sý ðý nak ol ma dý ðý ný bil - mü þa ha de sey ret tir di. Mad dî o la rak bü yük ve þid det li bir ka za yý hýfz-ý Rab bâ ni ve i nâ - yet-i Ý lâ hî i le çok ha fîf o la rak at lat týr dý. Rab bi miz þef kat ve mer ha me ti ni zâ hir o la - rak biz le re gös ter di. El ham dü lil lah de dik ve Rab bi mi zin bi ze bah þet ti ði ha ya tý tek rar O nun yo lun da sarf e de bil mek i çin bu nu fýr sat bil mek nok ta sýn da kar deþ le ri miz le söz bir li ði et tik. Not: Ge çir di ði miz ka za dolayýsýyla ga ze - te de i lân ve ren, biz zat zi yâ re ti mi ze ge len ve te le fon la biz le re geç miþ ol sun di lek le ri ni i le ten bü tün dost, kar deþ, a ða bey ve mes - lek taþ la rý ma te þek kür e di yo rum. Dip not: 1- Lem a lar, 2005, s: 407. Ufkumu karartan bulutlar mý? Uf ku mu ka rar tan, be ni ü mit siz li ðe sevk e den þu bu lut lar mý? Se ma yý kap la yýp gü ne þi ör - ten þu bu lut lar? Ses siz lik bu yer le rin se si, ses siz lik bu yer le rin en gü zel bes te si Uf ku mu ka rar tan þu bu lut lar mý? ok sa ben mi ka pa mý þým gö zü mü gü ne þe? Kâ i na tý ve ge ce yi sa - ran ses siz lik be ni de sar mýþ. Sar ma la mýþ. He ye ca ný sön dür müþ ses siz lik. Ha re ke ti ve gay re ti öl dür müþ bu sa kin lik. Ru hum Ni ye çýk maz hiç se sin? ok - sa sen de mi ses siz lik ser ze ni þin de sin? Ses siz li ði rah met þen len di ri yor. Ses siz li ðin ye ri ni mut lu luk te ren nüm le ri a lý yor. Kâ i na týn ses siz li ði, rah me te u laþ mak i çin miþ a be nim rah me tim ne za man ge le cek? Kâ i na tý yý ka yýp te miz le yen, ruh la ra ha yat ve ren Ru hu ma ba har ne za man ge le cek? Ba zen ha zin bir hâl, en gü rül tü lü ses ler den da ha et ki li. Ba zen boy nu nu bük men, baþ kal dýr man dan çok ö te. Ba zen de za fe rin ve ne þen ses siz lik te, ba - zen de ha zin lik te. Ha zin ha lin de giz li, ses siz za fe - rin. Ac zi ye tin za fe rin a yak ses le ri. Ac zi ye ti ni an la - man, rah me ti se nin le bu luþ tu ran el çi A ra la son - suz kud re tin ka pý la rý ný ac zi ye tin le O za man o lur ses siz lik en gü zel bes te. O za man o lur a ciz lik en gü zel nað me.

3 03:03.qxd 10/12/2011 3:01 PM Page 1 HABER 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE 3 a zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO URAN 36 AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 16 Zilkade 1432 Ru mî: 30 Eylül 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Dün ya nýn her ye rin de ge çen dip lo ma ÝZ MÝR E ko no mi Ü ni ver si te si (Ý E Ü), Av ru - pa Ko mis yo nu ta ra fýn dan öð ren ci le rin fark lý ül ke ler de e ði tim gör me le ri ne ko lay lýk sað lan ma sý a ma cýy la ge liþ ti ri len Av ru pa Kre di Trans fer Sis te mi ne (AKTS) ka bul e - di len 12 Av ru pa ü ni ver si te si a ra sýn da yer al dý. Ý E Ü Rek tö rü Prof. Dr. At ti la Sez gin, ku ru lu þun dan bu ya na viz yon la rý nýn yük - sek stan dart lar da dün ya ü ni ver si te si o luþ - tur mak ol du ðu nu be lir te rek, Av ru pa Ü ni - ver si te ler Bir li ði ü ye si o lan Ý E Ü nün son bir kaç yýl da u lus la r a ra sý ka li te ve tes cil i çin a lan la rýn da ö nem li ba þa rý la ra im za at tý ðý ný söy le di. AKTS nin, bir a ka de mik denk lik sis te mi ol du ðu nu kay de den Prof. Dr. Sez - gin, te mel a ma cýn, fark lý ül ke le rin e ði tim ku rum la rýn da ki de ði þim öð ren ci le ri nin al - dýk la rý ders le rin so nuç la rý nýn ku rum lar ca ta nýn ma sý ný sað la mak ol du ðu nu vur gu la dý. Sez gin, Bu sü re cin ta mam lan ma sýy la hem öð ren ci le ri miz hem de öð re tim gö rev li le ri - miz Av ru pa da da ha ra hat ha re ket e de bi le - cek ler. A ma cý mýz sa de ce Tür ki ye de de ðil, dün ya nýn her ye rin de e ði tim a lýp ça lý þa bi - le cek öð ren ci ler ye tiþ tir mek. sde di. Ý E Ü ye AKTS bel ge si, Brük sel de dü zen le ne cek tö ren le ve ri le cek. Ýz mir / a a 18 % Medya, þiddeti sýradanlaþtýrýyor AKADEMÝSENLER, KADINA ÞÝDDET HABERLERÝNÝN MEDADA ELE ALINIÞ ÞEKLÝNÝN ÞÝDDETÝ SIRADANLAÞTIRDIÐINA DÝKKATÝ ÇEKTÝ. BÝR ga ze te nin sür man þe tin de, Ka dý na þid det te son nok ta baþ lý ðýy la ya yýn la nan skan dal fo toð raf, a ka de - mik çev re le rin de tep ki si ni çek ti. E ge Ü ni ver si te si Ý le ti - þim Fa kül te si Rad yo Te le viz yon ve Si ne ma Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Kon ca um lu, yap tý ðý a çýk la ma da, Si vil top lum ör güt le ri nin, ü ni ver si te le rin ve so kak ta ki in sa nýn da tep ki ver me si ge re kir. Þid de ti bu bo yut ta gös te re ce ðim di ye ö lü ye say gý sýz lýk ya pý lý yor. de di. Prof. Dr. um lu, ko nu nun i ki bo yut ta in ce len me si ge - rek ti ði ni be lir te rek, Ha be rin sos yo lo jik bo yu tu nu, i ki a na baþ lýk ta e le al mak lâ zým: Top lum da þid det ve ser - gi le ni þi. Med ya da e le a lý nýþ þek li, bi ze bu du yar lý lý ðý gös ter mez. En kö tü sü de bu fo toð raf, in san la rý þid det le kar þý kar þý ya ge ti rir. Þid de ti sý ra dan laþ tý rýr. Þid de ti bu þe kil de or ta ya koy mak so rum suz luk ör ne ði. Ga ze te ye ti raj yö nün den u ya rý cý et ki yap mak a dý na e tik res men di be vur du rul du. þek lin de ko nuþ tu. ÇO CUK LAR MAÐDUR OLUOR Rad yo, Te le viz yon ve Si ne ma Bö lü mü Öð re tim Ü - ye si Prof. Dr. Di lek Ta kým cý da þid de tin do ðal laþ tý rýl - dý ðý ný vur gu la ya rak, Kim se ço cuk la rýn psi ko lo ji si ni ko nuþ mu yor. On la rýn sos yal ha ya tý na et ki le ri tar tý þýl - mý yor. Bu ha ber le ço cuk la ra top lum sal bas ký uy gu lan - dý. Ha ber, ka mu sal o la ya dö nüþ tü. de di. Prof. Dr. Ta - kým cý, ha be rin e tik de ðer le ri ya ra la dý ðý ný be lir te rek, Gör sel al gý la ma nýn ha kim ol du ðu bir dö nem de ya þý - yo ruz. Ki þi lik hak la rý na say gý sýz lýk ya pýl dý. Ka dý nýn, a i - le si nin rý za sý ol ma dan fo toð ra fý ba sýl dý. Han gi hak la? Bel li ki ti raj uð ru na! Bu fo toð raf, þid de ti çað rýþ tý rý yor. Ke sin lik le e tik de ðil. Ka dýn de fa lar ca kur ban laþ tý rý lý - yor. Bu fo toð raf zi hin le re ka zý ný yor. di ye ko nuþ tu. MÜ CA DE LE E MED A DA KA TI LA CAK A Ý LE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðýn ca ha zýr la nan Ka dýn ve A i le Bi rey le ri nin Þid - det ten Ko run ma sý na Da ir Ka nun ta sa rý sý tas la ðýn da, ka dý na yö ne lik þid det le mü ca de le de med ya ku ru luþ la rý na da çe þit li yü küm lü lük ler ge ti ri yor. Tas la ða gö - re, ha ber le rin de þid de te uð ra yan ve ya kýn la rý nýn ki þi lik hak la rý ný ih lâl e den, o ku - yu cu, din le yi ci ve ya iz le yi ci le re duy gu sal a çý dan za rar ve ren i fa de ve gö rün tü le ri kul la nan ba sýn ve ya yýn ku ru luþ la rý na pa ra ce za sý ve ri le cek. Ankara / a a Ba lýk sof ra sý nýn ma li ye ti, 6 TL HA VA LA RIN so ðu ma sýy la fi ya tý u cuz la yan ba lýk, yo ðun ta lep dolayýsýyla tez gâh sa hi bi ni se vin di rir ken, sa la ta mal ze me le ri de da hil sa de ce 6 TL ye 4 ki þi yi do yu ra - bi le cek bir sof ra kur ma im kâ ný dolayýsýyla tü ke ti ci yi de mem nun e di yor. 1 Ey lül i - ti ba riy le Vi ra Bis mil lah di yen Mer sin li ba lýk çý lar, pa zar da ba lýk fi yat la rý nýn düþ - me siy le bir lik te ya þa nan ha re ket li lik ten ol duk ça mem nun. Tez gâh la rýn çe þit çe þit ba lýk la do lu ol du ðu pa zar da ki sa tý cý lar, ha va la rýn so ðu ma sýy la fi yat la rýn da ha da düþ tü ðü nü be lir te rek, ham si nin 5, pa la mu tun 6, sar dal ya nýn 2.5, ke fa lin 5, bar - bun ya nýn 5-15, is tav ri tin 7, gü mü þün 7-10, lev re ðin i se 12 TL den müþ te ri le ri nin be ðe ni si ne su nul du ðu nu kay det ti ler. Ba lýk çý lar, 4 ki þi lik bir a i le nin 3 li ra 75 ku ruþ ve re rek a la ca ðý 1.5 ki log ram ba lýk la ra hat lýk la do ya bi le ce ði ni söy lü yor. Ba lý ðý yal - nýz ye mek is te me yen ler i se ya rým ki log ram do ma tes, 2 baþ so ðan ve 2 bað ro kay la ha zýr la ya cak la rý zen gin sof ra yý 1 ek mek le bir lik te 6 li ra ya mal e de bi li yor. Uz man - lar da ba lýk tü ket me nin tam za ma ný ol du ðu nu söy lü yor. Mersin / a a Karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalýnmamasý için bacalarýn temizlenmesi gerekiyor. Ba ca ný zý te miz let ti niz mi? HA VA LA RIN se rin le me si i le ar týk ya vaþ ya vaþ so ba lar ku rul ma ya baþ lan dý. Kar bon mo nok sit ze hir len me si ne ma ruz kal ma mak i çin mut la ka ba ca la rýn te miz len me si ge re ki yor. Sa kar ya Bü yük þe hir Be le di ye si Ýt fa i ye Da i re si Baþ - kan lý ðý ndan a lý nan bil gi ye gö re, ba ca sý ný kýþ i çin te miz le ten le rin sa yý sý i ki e - lin par mak la rý ný geç mi yor. An cak, ba ca yan gý ný çýk tý ðý za man te miz lik baþ - vu ru su ya pý lý yor. Va tan daþ lar da ba ca te miz le me a lýþ kan lý ðý bu lun mu yor. Sa de ce o da nýn i çin de ki so ba bo ru su nun bo ca ya gir di ði bö lüm de ki ku rum te miz le ni yor. Oy sa ba ca te miz li ði, o da i çin den ça tý nýn ü ze rin de ki du man çý kan son ye re ka dar te miz len me si ge re ki yor. So ba ya nar ken, i çi ne a tý lan ba zý kim ya sal lar ba ca la rý tam o la rak te miz le ye mi yor. et ki li ler yýl da en az bir kez ba ca nýn te miz len me si ko nu sun da u ya rý yor. Sakarya / ci han ir ti ni as ya.com.tr Atatürkçülük dayatmasý bitmeli Ar týk her kes 29 yýl ön ce e vet di yen ler de da hil ol mak ü ze re Tür ki ye nin ih ti - lâl ü rü nü 12 Ey lül A na ya sa sý i le da ha faz la de vam e de me ye ce ði nok ta sýn da müt te fik. Gel di ði miz a þa ma da, ye ni, de mok ra tik, si vil ve öz gür lük çü bir a na ya sa, he pi mi zin or tak ta le bi. Te men nî miz, TBMM Baþ ka ný Çi çek in i fa de - siy le kan gren ol muþ bu so ru nun ar týk çö zül me si. Bu nun i çin si ya se tin ne ti ce siz po le mik ler le top çe vir me yi bý ra kýp, de mok rat dü þün ce ye sa hip a ka de mis yen le ri mo ti ve e de rek ve on lar - dan â za mî des tek ve kat ký a la rak, si vil top lum la da sý ký bir ir ti bat ve i le ti þim ha lin de ko nu nun ta kip çi si o la cak bir i ra de yi or ta ya koy ma sý þart. Bu i ra de nin, de ðiþ mez mad de ler a dý al týn da sür dü rül mek is te nen res mî i de o lo ji ta bu la rý na do kun ma ko nu sun da da gös te ril me si ge re ki yor. Di le ði miz, bu sý na výn ar týk ba þa rýl ma sý. Ge li nen nok ta da a þýl ma sý ge re ken kri tik e þik, A ta türk e a týf ya pý la rak o luþ tu ru lan bi lu mum ka lýp la rýn ter k e dil me si o la rak ö nü mü ze çý ký yor. A ta türk il ke ve in ký lâp la rý... A ta türk mil li yet çi li ði... A ta türk me de ni yet çi li ði yýl lýk de mok ra si sü re ci miz hep bu ka lýp la ra da ya ný la rak de fa lar ca ke sin ti ye uð ra týl dý. Dar be - le rin en ö nem li ge rek çe si, Dev rim ler el den gi - di yor slo ga nýy la di le ge ti ril di. Böy le ce dev rim - ler le de mok ra si nin bir a ra da yü rü tü le bil me si nin im kân sýz lý ðý, dar be ci ler ta ra fýn dan ik rar e dil di. O nun i çin, si ya set çi ler baþ ta ol mak ü ze re her - ke si i ki yüz lü dav ran ma ya mec bur e den A ta - türk çü lük da yat ma sý na ar týk bir son ve ril me li. E ðer de mok ra si den söz e di le cek se, A ta türk çü - lük da yat ma sý mutlaka bit me li. Hem A ta türk çü, hem de mok ra týz de ni li yor sa, bu nu ses len di ren - ler den M. Ke mal in fik ri yat ve ic ra a týn da, il ke ve in ký lâp la rýn da de mok ra si ye ne den yer ol ma dý ðý su a li nin ik na e di ci ce va bý ný ver me le ri is ten me li. Ve re mi yor ve bu na rað men bu id di a la rý ný sür - dü rü yor lar sa, o za man Bu son de re ce a çýk bir çe liþ ki ve sap lan tý, a ma in san lar çe liþ ki ye düþ me ve bun da ýs rar et me öz gür lü ðü ne de sa hip ol ma - lý de ni lerek, ter cih hak ký na say gý gös te ril me li. An cak A ta türk çü lü ðü tek doð ru fi kir o la rak da yat ma a lýþ kan lýk la rý na ar týk set çe kil me li ve de mok ra si de böy le bir tav rýn hiçbir þekilde ye - ri ol ma dý ðý ke sin bir dil le an la týl ma lý. A ta türk - çü bir re ji min de mok ra siy le u zak tan ya kýn dan il gi si bu lun ma dý ðý, cum hu ri yet ta ri hin de yaþanmýþ çarpýcý ör nek le riy le sa bit. A ma de - mok ra si nin sað la dý ðý öz gür lük ler, di ðer fi kir ler gi bi A ta türk çü lü ðü de gü ven ce al tý na a lý yor. e ter ki, da yat ma ya da ka yýr ma ol ma sýn ve her tür lü fi kir e þit þart lar da öz gür ce ya rý þa bil sin. Tür ki ye ar týk bu a þa ma ya ge çe bil me li. Bu nun i çin de, a na ya sa nýn baþ lan gýç kýs mý i le i kin ci mad de sin den i ti ba ren de ði þik mad de le ri - ne so kuþ tu ru lan ve hiç bir þe kil de hu kuk nor mu ni te li ði ta þý ma yan, çün kü hu ku kî ta ným la rý ya pý - la ma yan ve bi lim sel bir de ðe ri de bu lun ma yan A ta türk il ke ve in ký lâp la rý, A ta türk mil li yet çi li ði ve A ta türk me de ni yet çi li ði gi bi ka lýp la rýn, ye ni ha zýr la na cak a na ya sa ya as la ta þýn ma ma sý lâ zým. e ni a na ya sa ça lýþ ma la rý ve te mas la rý gün de - me gel dik ten son ra yi ne ses len di ril me ye baþ la - nan Ýlk üç mad de kýr mý zý çiz gi miz, on la ra zin - har do kun dur ma yýz söy lem le ri, Tür ki ye nin u - laþ tý ðý de mok ra tik ol gun luk se vi ye si i le çe li þi yor. E vet, ilk üç mad de de, bel ki de ðiþ me si ge rek - me yen ve ya en a zýn dan þu a n da tar tý þýl ma sýn da ya rar bu lun ma yan hu sus lar da var. Me se lâ dev - le tin þek li nin cum hu ri yet ol ma sý na i ti raz e den yok. Bu cum hu ri ye tin de mok ra tik bir hu kuk dev le ti ol ma sý na kar þý çý kan da yok, tam ter si ne her ke sin ta le bi bu i fa de nin kâ ðýt ü ze rin de kal - mak tan çý kýp ger çek an lam da fi i li ya ta ge çi ril me si. La ik lik de mok ra tik bir an la yýþ la uy gu lan sa o na da ta mam. Sos yal dev let ko nu sun da tar týþ ma lar sür se de, â dil ve den ge li bir ge lir da ðý lý mý sað la - nýn ca ya ka dar o nun da ko run ma sý lâ zým di ye lim. Ke za res mî dil, mil lî marþ ve baþ kent le il gi li hü küm le ri de tar týþ ma ya aç ma nýn ge re ði yok. A ma A ta türk çü lük da yat ma sý ar týk bit me li.

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ Sevgili okuyucu; Ýkinci sayýmýza sizlere teþekkürle baþlýyoruz. Uzak-yakýn diyarlardan bizleri sevindiren, yüreklendiren mesajlar aldýk. Bu da Kardeþ Kalemler in ne kadar beðenildiðini ve beklendiðini

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı