GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli"

Transkript

1 Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret ederek, cami eksenli Türk dernek temsilcileriyle görüþtü. nha be ri sayfa 7 de GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ni as ya.com.tr Ýs ra il i le an laþ ma ya pýl dý ðý nýn du yu rul ma sý nýn ar dýn dan so kak la ra dö kü len Gaz ze li ler, kor na lar ça la rak, ha va ya a - teþ a ça rak ve slo gan lar a ta rak kut la ma la ra baþ la dý. ÝSRAÝLLÝ ASKER ÞALÝT E KARÞI 1027 Filistinli serbest býrakýlacak u Ýs ra il i le Fi lis tin tu tuk lu la rýn ser best bý ra kýl ma sýy la il gi li an laþ ma ya var dý. Ýlk a þa ma da Ýsrailli er Þa lit e kar þý lýk 450 tu tuk lu tahliye edilecek. 131 Gaz ze li tu - tuk lu Gaz ze ye gön de ri le cek, Ba tý Þe ri a lý 203 tu tuk lu Gaz ze ye, 40 ý ül ke dý þý na sür gün e di le cek. nha be ri sayfa 7 de 5 POLÝSÝ ÖLDÜRMÜÞLERDÝ Ýsrail Mýsýr dan özür diledi u Ýs ra il Sa vun ma Ba ka ný E hud Ba rak, i - ki ay önce Mý sýr lý beþ po li sin Ýs ra il gü - ven lik güç le ri ta ra fýn dan öl dü rül me si o - la yý i çin Mý sýr dan ö zür di le di. A ðus tos a yýn da sý nýr böl ge sin de 8 Ýs ra il linin öldürülmesi sonrasýnda Ýs ra il gü ven lik güç le rinin açtýðý ateþ sonucu 5 Mý sýr lý po lis vefat etmiþ ti. nha be ri 7 de DANIÞMA MECLÝSÝ ÜESÝ GÖKÇE: O maddeleri biz yazmadýk u82 dar be a na ya sa sý ný ya pan Da nýþ - ma Mec li si ü ye le rin den Ab bas Gök çe, Kon sey hak kýn da yar gý mer ci i ne baþ - vu ru la ma ya ca ðý na i liþ kin ge çi ci 15. mad de nin de i çin de bu lun du ðu ge çi ci mad de le rin hiç bi ri ni biz yaz ma dýk. Bun la rý Kon sey ek le di de di. n5 te ELEM VAR, ÇÖPLER TOPLANMIOR A ti na da çöp dað la rý u Ýþ ten çý ka rýl ma la rý pro tes to e den ye rel yö ne tim ça lý þan la rý nýn çöp lük le ri iþ gal ISSN ey le mi ne de niy le baþ - kent A ti na so kak la rýn - da çöp yý ðýn larý o luþ tu. nha be ri sayfa 7 de FO TOÐ RAF: A A AB Ý LER LE ME RA PO RU: AS KER Ü ZE RÝN DE KÝ SÝ VÝL KON T- RO LÜ GÜÇ LEN DÝR MEK Ý ÇÝN E NÝ A DIM LA RA ÝH TÝ AÇ VAR AB : Süreç ilerlemeli ÝLERLEME KADEDÝLDÝ, AMA... u Dün a çýk la nan AB i ler le me ra po run da, Tür ki ye'nin or du ü ze rin de si vil de ne tim ko nu sun da ''i ler le me kay det ti ði'' vur gu la nýr - ken, a týl ma sý ge rek li ye ni a dým la rýn al tý ný çi zen e leþ ti ri ler de sý ra lan - dý. AÞ'ýn ya pý sý ve yet ki le ri nin de ðiþ me me si, ter fî ve ta yin ler de ki si vil kon trol i le Ý çiþ le ri ve Mil lî Sa vun ma Ba kan lýk la rý nýn jan dar ma ü ze rin - de ki yet ki si nin sý nýr lý kal ma sý, e leþ ti ri ler a ra sýn da. ÝÇ HÝZMET KANUNU DEÐÝÞMEDÝ ura por da, as ke rî yar gý nýn ya pý sý ve gö rev a la ný nýn göz den ge çi ril - me me si, AÞ ka rar la rý nýn ve di ðer as ke rî ma kam la rýn ka ri yer yö ne - ti miy le il gi li ka rar la rý nýn yar gý de ne ti mi ne ye te rin ce a çýl ma ma sý, TSK Güç len dir me Vak fýnýn Sa yýþ tay de ne ti mi ne a çýl ma ma sý, TSK Ýç Hiz met Ka nu nu nun de ðiþ ti ril me me si de eleþtirildi. ATATÜRK'Ü KORUMA KANUNU uge nel kur may'ýn MSB'ye bað lan ma ma sý, mil lî gü ven lik ders le ri nin su bay lar ca ve ril me si ve TSK'nýn med ya ya ak re di tas yon uy gu la ma sý ný sür dür me si nin de e leþ ti - ril di ði ra por da, A ta türk'ü ko ru ma ka nu nu i fa de öz - gür lü ðü nü ký sýt lý yor de nil di. nha be ri sayfa 5 te De mok ra si yo lu muz u zun u Baþ ba kan ar dým cý sý A li Ba ba can, Tür ki - ye nin de mok ra si, te mel hak ve öz gür lük ler, hu ku - kun üs tün lü ðü ko nu sun - da da ha a la ca ðý me sa fe var de di. n4 te Sivil ve askerî cezaevleri denetlensin uakp Ço rum Mil let ve - ki li Mu rat ýl dý rým, Mec - lis Ýn san Hak la rý ný Ýn - ce le me Ko mis yo nu na baþ vur du. n4 te Ey lem ci ler, pro tes to gös te ri le ri nin de vam e de ce ði ni, ke - sin lik le yýl ma ya cak la rý ný be lir te rek, ken di le ri ne top lu - mun her ke si min den des tek gel di ði ni gör mek ten mem - nu ni yet duy duk la rý ný i fa de et ti ler. FO TOÐ RAF: A A WALL STREET ELEMCÝLERÝ: Ban ka lar dan he sap so rul sun u New ork ta ül ke de ki ge lir da ðý lý mý den ge siz li ði ni pro tes to e den gös te ri ci - ler, Man hat tan da, med ya de vi Ru pert Mur doch ve pet rol cü Da vid Koch gi bi zen gin le rin lüks ev le ri ne yü rü dü ler ve zen gin le rin de ver gi len di ril me si ge rek ti ði ni be lirt ti ler. Geç bi le kal dý'' de dik le ri ey lemle rin de vam e de ce ði ni i fa de e den ey lem ci ler, ban ka lar dan, yap týk la rýn dan do la yý he sap so rul ma sý ge rek ti ði ni söy le di ler. n7 de ELEMLER ÝRLANDA DA u ABD nin New ork ken tin de de vam e den Wall Stre et pro tes to la rý, Ýr lan da nýn baþ ken ti Dub lin e de sýç ra dý. Da me Cad de sini Ýþ gal Et slo ga nýy la yo la çý kan gös te ri ci ler, her gün çok sa - yý da Dub lin li nin ge lip geç ti ði kal dý rým la ra kur duk - la rý ren gâ renk ça dýr la rýy la dik ka ti çe ki yor. n7 de AKADEMÝSENLER KONUÞTU: Medya, þiddeti sýradanlaþtýrýyor uprof. Dr. Kon ca um lu: Ka dý na þid det te son nok ta baþ lý ðýy la ya yýn la - nan skan dal fo toð raf, in san la rý þid det - le kar þý kar þý ya ge ti rir. Þid de ti sý ra dan - laþ tý rýr. Þid de ti bu þe kil de or ta ya koy - mak so rum suz luk ör ne ði. uprof. Dr. Di lek Ta kým cý: Kim se ço cuk la rýn psi ko lo ji si ni ko nuþ mu yor. On la rýn sos yal ha ya tý na et ki le ri tar tý - þýl mý yor. Bu ha ber le ço cuk la ra top - lum sal bas ký uy gu lan dý. Ha ber, ka mu - sal o la ya dö nüþ tü. nha be ri say fa 3 te

2 2 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE LÂHÝKA Ha ki kî öm rü nü bu lun du ðun gün bil! ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ-Ý HÜS NÂ ÞER HÝ Bütün azalara rýzký lütf eden Ol Zü l-kemâl Hiç unutmaz verir anýnda O etmez ihmâl Her þükür hamd ü senâ ta zim ü tekrimler O na Cümle varlýðýna yoktan bolca rýzýk saçana Öyle kudret sahibidir gücü her þeye yeter ardým istemez, kâinat O nun emriyle döner El-Mukît Sen de olan mal ü can ehl-i îyâlden her þeyi Hepsini ikrâm edendir hazretinin keremi Zerre kürre yeri göðü ince san'atla ören Ayrý rýzýk vererek hem ayrý ruhu giydiren HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) Medrese mektebi görmeden bu küçük canlýlar Ne de güzel neslini geleceðe hazýrlar Hiç bir âmâlini zâyi eylemeyen ol Mukît Her olumlu iþe sermayeni harca ol saîd Gizli açýk bütün iþler sinelerde aþikâr aptýðýn cürümlerin sanma kalýr yanýna kâr Akýllý, nefsine boyun eðdiren ve ölümden sonrasý için çalýþandýr. Aciz ise nefsini kötü arzularýnda alabildiðince serbest býrakan ve Allah'a kuru ümitler besleyendir. Hem de hayr þer ne yapýlsa onu eyler mahfaza Kul görür tam karþýlýðý ya mükâfat ya ceza Topraðýn baðrýnda üstündeki ayrý beslenir Dilleri renkleri ayrý ayrý ayrý seslenir Koruyan muhafaza eyleyen O dur âlemi Gözetir her varlýðý tedib eder her zalimi Câmiü s-saðîr, No: 3071 / Hadis-i Þerif Meâli Ey nefis! Bil ki, dünkü gün senin elinden çýktý; yarýn ise, senin elinde senet yok ki, ona mâliksin. Öyle ise, hakikî ömrünü bulunduðun gün bil. Eðer de sen: Be ni na maz dan ve i bâ det ten a lý - ko yan ve fü tur ve ren, öy le lü zum suz þey ler de ðil, bel ki derd-i ma î þe tin za rû rî iþ le ri dir. Öy le i se, ben de sa na de rim ki: E ðer yüz ku ruþ bir gün de lik i le ça lýþ san, son - ra bi ri gel se, de se ki, Gel on da ki ka ka - dar þu ra yý kaz. üz li ra kýy me tin de bir pýr lan ta ve bir züm rüt bu la cak sýn. Sen o na, ok, gel mem. Çün kü on ku ruþ gün de li ðim den ke si le cek. Na fa - kam a za la cak de sen, ne ka dar di vâ ne ce bir ba ha - ne ol du ðu nu el bet te bi lir sin. Ay nen o nun gi bi, sen, þu ba ðýn da na fa kan i çin iþ li yor sun. E ðer farz na ma zý terk et sen, bü tün sa yin se me re si, yal nýz dün ye vî ve e hem mi yet siz ve be re ket siz bir na fa ka ya mün ha sýr ka lýr. E ðer, sen, is ti ra hat ve te nef füs vak ti ni ru hun ra ha tý na, kal bin te nef fü sü ne me dâr o lan na ma za sarf et sen, o va kit be re ket li na fa ka-i dün ye vi ye i le be ra ber, se nin na - fa ka-i uh re vi ye ne ve zâd-ý â hi re ti ne e hem mi yet li bir men bâ o lan i ki mâ den-i mâ ne vî bu lur sun: Bi rin ci mâ den: Bü tün ba ðýn da ki ye tiþ tir di ðin, çi çek li ol sun, mey ve li ol sun, her ne bâ týn, her a ða cýn tes bi hâ týn dan, gü zel bir ni yet i le, bir his se a lý yor sun. Ý kin ci mâ den: Hem, bu bað dan çý kan mah sü lât - tan kim ye se hay van ol sun, in san ol sun, i nek ol - sun, si nek ol sun, müþ te ri ol sun, hýr sýz ol sun sa na bir sa da ka hük mü ne ge çer; fa kat o þart i le ki, sen, Rez zâk-ý Ha ki ki nâ mý na ve iz ni da i re sin de ta sar ruf et sen ve O' nun ma lý ný O' nun mah lû ka tý na ve ren bir tev zî ât me mu ru na za rýy la ken di ne bak san. Ýþ te, bak, na ma zý terk e den ne ka dar bü yük bir ha - sâ ret e der, ne ka dar e hem mi yet li bir ser ve ti kay be - der! Ve sa ye pek bü yük bir þevk ve ren ve a mel de bü yük bir kuv ve-i mâ ne vî te min e den o i ki ne ti ce - den ve o i ki mâ den den mah rum ka lýr, if lâs e der. Hat tâ, ih ti yar lan dýk ça bah çe ci lik ten u sa nýr, fü tur ge - lir. Ne me lâ zým, der. Ben zâ ten dün ya dan gi di yo - rum. Bu ka dar zah me ti ne i çin çe ke ce ðim? di ye cek, ken di ni ten bel li ðe a ta cak. Fa kat ev vel ki a dam der: Da ha zi yâ de i bâ det le be ra ber, sa y-i he lâ le ça lý þa ca - ðým. Tâ, kab ri me da ha zi yâ de ý þýk gön de re ce ðim. Â - hi re ti me da ha zi yâ de za hî re te dâ rik e de ce ðim. El hâ sýl: Ey ne fis! Bil ki, dün kü gün se nin e lin den çýk tý; ya rýn i se, se nin e lin de se net yok ki, o na mâ - lik sin. Öy le i se, ha ki ki öm rü nü bu lun du ðun gün bil. Lâ a kal, gü nün bir sa a ti ni ih ti yat ak çe si gi bi, ha - ki kî is tik bâl i çin teþ kil o lu nan bir san duk ça-i uh re - vi ye o lan bir mes ci de ve ya bir sec câ de ye at. Hem bil ki, her ye ni gün, sa na, hem her ke se bir ye ni â le min ka pý sý dýr. E ðer na maz kýl maz san, se nin o gün kü â le min zu lü mât lý ve pe ri þan bir hal de gi der. Se nin a ley hin de â lem-i mi sâl de þe hâ det e der. Zî râ her ke sin, her gün de, þu â lem den, bir mah sus â le mi var. Hem o â le min key fi ye ti o a da mýn kal bi ne ve a - me li ne tâ bi dir. Na sýl ki ay nan da gö rü nen muh te þem bir sa ray, ay na nýn ren gi ne ba kar. Si yah i se, si yah gö - rü nür; kýr mý zý i se, kýr mý zý gö rü nür. Hem, o nun key - fi ye ti ne ba kar; o ay na þi þe si düz gün i se sa ra yý gü zel gös te rir, düz gün de ðil i se çir kin gös te rir. En nâ zik þey le ri ka ba gös ter di ði mi sil lü, sen kal bin le, ak lýn la, a me lin le, gön lün le ken di â le mi nin þek li ni de ðiþ ti rir - sin; ya a ley hin de, ya le hin de þe hâ det et ti re bi lir sin. Söz ler, 21. Söz, 1. Ma kam, 5. Ý kaz Isparta Mevlidi nden dönerken ba ki ci ma il.com zi nur.com Neydi bizleri Isparta yollarýna düþüren sýr acaba? Bir sevda mý desem, bir aþk mý desem veya bir hasret mi desem bilemiyorum! Sanýrým hepsi birden âlem-i asgarýmýzda içtimâ etmiþ olmalý ki bizler yollara koyulduk. Nûra gönül vermiþ on müttehid adam olma sevdasýna düþmüþ kardeþlerdik. Esâsýnda yýllar önce baþladý bu hasret. Ancak bir türlü kuvveden fiile çýkamadý bu niyet. Sanýrým illet-i tâmme tahakkuk etmemiþ olacak ki, te sîr-i hakîkî o- lan kudret ve irâde-i Rabbânî tecelli etmemiþti. Zâhirî esbâb yýllarca illet-i tâmme þartlarýna ulaþamýyor olmalýydý. Nihâyet gazetemiz eni Asya da Isparta Mevlidi ne dâvet ilânýný görünce tekrâr kuvvedeki niyetler dillere döküldü. Bu sefer niyetler illet-i tâmme þartlarýný tahakkuk ettirecek gibi görünüyordu ve öyle oldu hamdolsun. Bizler öncelikle Üstâdýmýzýn mübârek belde o- larak tavsîf ettiði Barla ya niyetlerimizi tevcîh ettirirdik. Ve 8 Ekim günü Barla ya kavuþtuk þükürler olsun. Barla hakîkaten bizim de âlemimizde çok mühim bir yer iþgâl ediyordu. Çünkü Barla; Bedîüzzaman Hazretleri nin dokuz yýl sürgün olarak kaldýðý ve Risâle-i Nur un büyük bir kýsmýnýn te lîf edildiði yerdi. Ýslâmiyet güneþinin söndürülmeye baþlandýðý bir dönemde insanlýk âlemine Kur ân güneþinin tekrâr tulû ettiði bahtiyâr beldeydi. Çünkü Barla; taþýyla, topraðýyla, bitkisiyle, hayvanýyla ve en önemlisi de insanlarýyla Üstâdýmýza ünsiyet eden deðerli bir beldeydi. Ayrýca Üstâdýmýza gönlünü ve kalbini a- çan mânevî iklimleri yaþatan yerdi. Çünkü Barla, âlem-i insâniyetin karanlýklardan nûra çýkýþýna vesîle olan Kur ân ýn mânevî derslerinin te lîf edilmeye baþladýðý bir menzildi. Üstâd ýn âleminde ýldýz Saraylarýna deðiþtirilmeyecek kadar önem arzeden ve vazgeçilmeyen bir mekâna (Çam Daðý) sahipti. Çünkü Barla, âhirzamân hâdiselerine hadîslerle iþâret ve beþâret eden sýrlarla doluydu. Husûsân Üstâd ýn tâbirince Isparta vilâyeti, eski zamanýn Þâm-ý Þerîfinin mübârekiyeti ndeydi. 1 Ýþ te bi zim â le mi miz de böy le bir ye ri var dý Is par ta ve Bar la nýn. Bu duy - gu lar la ni yet len miþ ve düþ müþ tük Is par ta yol la rý na. Mev lid sa de ce þart lar dan bi ri siy - di. De mek ki o þart böy le bir ge zi nin il let-i tâm me þart la rý i çer sin dey miþ. Çok mem nû ni yet le ve þevk le zi yâ ret le - ri miz de vam et ti. Her kes has ret le gör mek is te di ði me kân la ra ka vuþ ma nýn ve te fek - kür et me nin haz zý ný ya þý yor du. He le Üs - tâd ýn kal dý ðý ev ve yer ler, gez di ði yol lar ve bah çe ler zi yâ ret e dil dik çe hay ret ler iz hâr e di li yor du. Bar la nýn ya þa yan þa hit le rin - den din le ni len hâ tý ra lar la tâ o za man la ra doð ru fik ren gi di li yor du. U lu Çý nar has - ret le te mâ þâ e di li yor, san ki ü ze rin de Üs - tâd ýn yap tý ðý zi kir ler ve te fek kür ler mâ - nen din le ni yor du. Üs tâd ýn kal dý ðý ev de ders ya pýp na maz lar ký lý ný yor, e vin al týn - da ki çeþ me den so ðuk su lar i çi li yor du. Cen net Bah çe si ay rý bir gü zel lik tey di ve cen net bah si ni o ra da din le mek i se da hâ bir baþ ka has re tin ta hak kuk a nýy dý. San ki cen - net bah si Üs tâd a ye ni il hâm ve ih târ e di li - yor mâ na sýn da mu hâ tab o lu na rak din le ni - yor du. Der sin kalb ve rû hu mu za te sîr-i a - zî mi ni da hâ net his se di yor duk. Þim di sý ra Çam Da ðý has re ti nin din me - si ne gel miþ ti. Ýs tan bul dan ge len a ða bey ler Biz de gi de ce ðiz, be râ ber gi de lim de yin ce on la rý bek le dik ve bir lik te yo la çýk týk. Çam Da ðý þah sen bek le di ðim den fark lý bir haþ - met te ve gü zel lik te kar þý la dý be ni. Üs tâd ýn yü rü ye rek aþ tý ðý yol la rý biz ler ye ni dö þen - miþ par ke taþ lý yol da a ra ba i le git tik. Bi raz týr man ma i le zir ve ye u laþ týk, bir de gör dük ki Çam Da ðý ka la ba lýk bir ce ma at i le dol - muþ tu. Biz ler de ke si len kat ran a ða cý nýn ya ný na i ne rek ýl dýz la rý Ko nuþ tu ran Bir ýl dýz nâ me der si ni, Ha ne fi ho ca mý zýn tat - lý us lû bu i le, te lîf e dil di ði me kân da din le - dik ve Çam Da ðý nda yýl dýz lar dan tev hid der si ni al dýk. Bar la Te sis le ri miz de ta nýþ ma, kay naþ ma ve ders le ri bir lik te ya þa dýk. Ge ce yi Bar la da baþ ka bir me kân da ge çir dik. Bu ve sî ley le ko nak la ma mýz i çin biz le re yar dým cý o lan a ða bey ve kar deþ le ri mi ze de çok te þek kür e di yor, Al lah ra zý ol sun di yo ruz. Pa zar sa ba hý Is par ta ya geç tik ve Üs - tâd ýn kal dý ðý e vi de zi yâ ret e de rek U lu Ca mi i ne mev lid i çin yö nel dik. Mev lid ön ce si ve son ra sý fark lý il ler den ge len a ða - bey ve kar deþ ler le ku cak laþ týk ve soh bet - ler et tik. Bir gün son ra ki me sâî sa a ti mi ze ye tiþ mek i çin dö nüþ ha zýr lýk la rý yap ma lýy - dýk ve gö rü þe bil di ði miz a ða bey ve kar deþ - ler le ku cak la þa rak sa at da ha re ket et tik. He pi miz çok mut lu ol muþ ve þevk dol muþ tuk. Tek rar gel me plan la rý ya pý yor ve a i le le ri miz le de bu ra la ra gel me miz ge - rek ti ði ni pay la þý yor duk. Bu a ra da öð le na - ma zý ön ce si baþ la yan yað mur de vam e di - yor ve yol bo yu þo fö rü müz dik kat le se yir ha lin dey di. Biz ler hem ya þa dý ðý mýz gü zel - lik le ri pay la þý yor, hem de çe þit li te fek kü rî ko nu la rý mü zâ ke re ya pý yor duk. ol da ka za yap mýþ bir o to mo bi li po lis 155 e ih bâr et me yi de ih mâl et me dik. Bi le - mez dik ki o ka za ih bâ rýn dan yir mi da ki ka son ra biz ler de zâ hi ren çok þid det li ve a ðýr ha sâr la ne ti ce le ne cek bir ka za ge çi re cek tik ve du yar lý va tan daþ lar da bi zim ka za mý zý ih bâr e de cek ve a cil am bu lans bi zi has ta ne - ye gö tü re cek ti. Ýþ te böy le ce biz ler de, i çin de on ki þi bu lu nan mi ni büs le tak la at mýþ ve de fa lar ca sýrt üs tü a ra cý mýz dön müþ kar þý yo la geç miþ ti. O hâ li an lat mak sa ný rým ya - þa ma dan çok güç ol sa ge rek. An cak biz biz - zat o hâ li ya þa mýþ ve hak ka l-ya kîn ö lüm i le yüz yü ze gel miþ tik. Ö lüm bu ol sa ge rek di - ye dü þü nü yor ve ta þý týn ne re de du ra ca ðý ný bi le me di ði miz den ya pý la cak en son söz ler o lan Al lah ke lâ mý ný tek râr lý yor duk ki ta þýt dur du. Biz üst üs te yý ðýl mýþ týk ve bak týk ki Rab bi miz bi zi öl dür me miþ, ya þý yor duk. Çev re den ge len ler ön ce bi zi ta þýt tan çý kar - dý lar, an cak ya kar deþ le ri miz na sýl dý? Bi rer bi rer her bi ri si ni a yak ta gör dük çe se vi ni yor ve Al lah a hamd ü se nâ e di yor duk. Çün kü her kes sa pa sað lam a yak ta ve Rab bi miz bi zi i nâ ye ti i le ko ru muþ ve hýf zet miþ ti. Ge len ler Kaç ö lü çýk tý bu ka za dan? di yor du. Biz her ne ka dar ön de o tur sak da gö rü nür de çok a ðýr ha sâr a lan a ra ba dan bu ka dar ha fîf o la rak ka za yý at lat ma mýz Rab bi mi zin hýf zý ve i nâ ye ti nin za hir bir a lâ me tiy di. Has ta ne - de ya pý lan mü dâ ha le de an la dýk ki ký rýk ve çý kýk ol ma ma sý ve kü çük sýy rýk, ke sik ve e - zik ler le bü yük bir ka za dan ko ru na rak çý ký - þý mýz Rab bi mi zin bir ik ra mýy dý biz le re. Bu a ra da ga ze te den Fa ruk Ça kýr kar de þi me u - la þa rak du ru mu bil dir miþ tim. Af yon lu a ða - bey le ri mi zin ha be ri a lýr al maz ko þa rak a ci - len ya ný mý za gel me le ri ve fe da kâr ca biz le re ku cak a çýp her tür lü yar dý mý yap ma la rý ce - ma at rû hu nun ve þahs-ý mâ ne vi nin te zâ hü - rü o la rak ne ka dar ö nem li has let ler le ve ni - met ler le hem hâl ol du ðu mu zu an la dýk. Te - þek kür ler Af yon lu a ða bey le ri mi ze. Al lah e - be den ra zý ol sun siz ler den. Ne mut lu ki böy le gü zî de bir ce ma at i çer sin de yiz. Þim di ge le lim bu mu sî bet ten çý ka ra ca ðý - mýz hik met li ders le re ve he sa ba ki en ö - nem li nok ta lar dan bi ri si de bu ol sa ge rek. Ha yat, Ýsm-i Hayy ve Ýsm-i Muh yî nin bir cil ve-i â za mý dýr. O nun i çin dir ki ha yat, kud ret-i e ze li ye nin en bü yük ve en in ce ve en a cîp bir mu 'cî ze si dir. Ö nem li o lan o dur ki, ha ya tý mý zý Mû' ci di mi ze fe dâ e de bi le lim. Ha ya tý mak sâd-ý ha kî ki si o lan Rabb-i Ra - hîm in em ri ve rý za sý yo lun da sarf e de bi le - lim. Ýþ te bu nok ta da biz kul lar ha ya týn gâ - ye si o lan î mân ve u bû di yet nok ta sýn da gaf - let, ül fet ve ün si ye tin te sî ri i le ha ta la ra ve var ta la ra dü þü yo ruz. Ne fis, his ve he ve se a - çýk ka pý lar bý ra ký yo ruz. Þey tan-ý lâ in de bu a çýk ka pý la rý kul la na rak va zî fe si o lan tah ri ba tý ný ya pý yor. Ýþ te tam da bu nok ta da Rabb-i Ra hi mi miz i kâz e - di ci mu sî bet ler le biz kul la - rý ný u ya rý yor. Ýn þâ al lah biz ler de ya þa dý ðý mýz bu mu sî be ti bu pen ce re den te fek kür e de rek ha ya tý mý - zýn ko or di nat la rý ný tek rar göz den ge çi re rek, ne fis ve þey ta na aç tý ðý mýz ka pý la rý ka pat mak nok ta sýn da Rab bi mi zin biz le re bah - þet ti ði fýr sa tý de ðer len dir - mek is ti yo ruz. Ha ya tý Sa hib-i Ha kî kî si yo lun da sarf et me nok ta - sýn da bu mu sî be ti fýr sa ta çe vir mek zo run - da yýz. ok sa mu sî bet ha kî kî va zî fe si ni yap - ma mýþ o lur ve da hâ bü yük mu sî bet le rin yo lu nu a ça bi lir. Çün kü Rabb-i Ra hî mi miz biz â ciz ve gü nah kâr kul la rý na hak ka l-ya - kîn o la rak ha yat i le mevt a ra sýn da ki o in ce çiz gi yi biz zat ya þat tý. Ö lü mü ya kî nen mad - dî ve mâ ne vî duy gu la rý mý za mü þâ he de et - tir di. Â ciz li ðin zir ve si ni ve O ndan (cc) baþ ka ha lâs kâr ve sý ðý nak ol ma dý ðý ný bil - mü þa ha de sey ret tir di. Mad dî o la rak bü yük ve þid det li bir ka za yý hýfz-ý Rab bâ ni ve i nâ - yet-i Ý lâ hî i le çok ha fîf o la rak at lat týr dý. Rab bi miz þef kat ve mer ha me ti ni zâ hir o la - rak biz le re gös ter di. El ham dü lil lah de dik ve Rab bi mi zin bi ze bah þet ti ði ha ya tý tek rar O nun yo lun da sarf e de bil mek i çin bu nu fýr sat bil mek nok ta sýn da kar deþ le ri miz le söz bir li ði et tik. Not: Ge çir di ði miz ka za dolayýsýyla ga ze - te de i lân ve ren, biz zat zi yâ re ti mi ze ge len ve te le fon la biz le re geç miþ ol sun di lek le ri ni i le ten bü tün dost, kar deþ, a ða bey ve mes - lek taþ la rý ma te þek kür e di yo rum. Dip not: 1- Lem a lar, 2005, s: 407. Ufkumu karartan bulutlar mý? Uf ku mu ka rar tan, be ni ü mit siz li ðe sevk e den þu bu lut lar mý? Se ma yý kap la yýp gü ne þi ör - ten þu bu lut lar? Ses siz lik bu yer le rin se si, ses siz lik bu yer le rin en gü zel bes te si Uf ku mu ka rar tan þu bu lut lar mý? ok sa ben mi ka pa mý þým gö zü mü gü ne þe? Kâ i na tý ve ge ce yi sa - ran ses siz lik be ni de sar mýþ. Sar ma la mýþ. He ye ca ný sön dür müþ ses siz lik. Ha re ke ti ve gay re ti öl dür müþ bu sa kin lik. Ru hum Ni ye çýk maz hiç se sin? ok - sa sen de mi ses siz lik ser ze ni þin de sin? Ses siz li ði rah met þen len di ri yor. Ses siz li ðin ye ri ni mut lu luk te ren nüm le ri a lý yor. Kâ i na týn ses siz li ði, rah me te u laþ mak i çin miþ a be nim rah me tim ne za man ge le cek? Kâ i na tý yý ka yýp te miz le yen, ruh la ra ha yat ve ren Ru hu ma ba har ne za man ge le cek? Ba zen ha zin bir hâl, en gü rül tü lü ses ler den da ha et ki li. Ba zen boy nu nu bük men, baþ kal dýr man dan çok ö te. Ba zen de za fe rin ve ne þen ses siz lik te, ba - zen de ha zin lik te. Ha zin ha lin de giz li, ses siz za fe - rin. Ac zi ye tin za fe rin a yak ses le ri. Ac zi ye ti ni an la - man, rah me ti se nin le bu luþ tu ran el çi A ra la son - suz kud re tin ka pý la rý ný ac zi ye tin le O za man o lur ses siz lik en gü zel bes te. O za man o lur a ciz lik en gü zel nað me.

3 03:03.qxd 10/12/2011 3:01 PM Page 1 HABER 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE 3 a zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO URAN 36 AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 16 Zilkade 1432 Ru mî: 30 Eylül 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Dün ya nýn her ye rin de ge çen dip lo ma ÝZ MÝR E ko no mi Ü ni ver si te si (Ý E Ü), Av ru - pa Ko mis yo nu ta ra fýn dan öð ren ci le rin fark lý ül ke ler de e ði tim gör me le ri ne ko lay lýk sað lan ma sý a ma cýy la ge liþ ti ri len Av ru pa Kre di Trans fer Sis te mi ne (AKTS) ka bul e - di len 12 Av ru pa ü ni ver si te si a ra sýn da yer al dý. Ý E Ü Rek tö rü Prof. Dr. At ti la Sez gin, ku ru lu þun dan bu ya na viz yon la rý nýn yük - sek stan dart lar da dün ya ü ni ver si te si o luþ - tur mak ol du ðu nu be lir te rek, Av ru pa Ü ni - ver si te ler Bir li ði ü ye si o lan Ý E Ü nün son bir kaç yýl da u lus la r a ra sý ka li te ve tes cil i çin a lan la rýn da ö nem li ba þa rý la ra im za at tý ðý ný söy le di. AKTS nin, bir a ka de mik denk lik sis te mi ol du ðu nu kay de den Prof. Dr. Sez - gin, te mel a ma cýn, fark lý ül ke le rin e ði tim ku rum la rýn da ki de ði þim öð ren ci le ri nin al - dýk la rý ders le rin so nuç la rý nýn ku rum lar ca ta nýn ma sý ný sað la mak ol du ðu nu vur gu la dý. Sez gin, Bu sü re cin ta mam lan ma sýy la hem öð ren ci le ri miz hem de öð re tim gö rev li le ri - miz Av ru pa da da ha ra hat ha re ket e de bi le - cek ler. A ma cý mýz sa de ce Tür ki ye de de ðil, dün ya nýn her ye rin de e ði tim a lýp ça lý þa bi - le cek öð ren ci ler ye tiþ tir mek. sde di. Ý E Ü ye AKTS bel ge si, Brük sel de dü zen le ne cek tö ren le ve ri le cek. Ýz mir / a a 18 % Medya, þiddeti sýradanlaþtýrýyor AKADEMÝSENLER, KADINA ÞÝDDET HABERLERÝNÝN MEDADA ELE ALINIÞ ÞEKLÝNÝN ÞÝDDETÝ SIRADANLAÞTIRDIÐINA DÝKKATÝ ÇEKTÝ. BÝR ga ze te nin sür man þe tin de, Ka dý na þid det te son nok ta baþ lý ðýy la ya yýn la nan skan dal fo toð raf, a ka de - mik çev re le rin de tep ki si ni çek ti. E ge Ü ni ver si te si Ý le ti - þim Fa kül te si Rad yo Te le viz yon ve Si ne ma Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Kon ca um lu, yap tý ðý a çýk la ma da, Si vil top lum ör güt le ri nin, ü ni ver si te le rin ve so kak ta ki in sa nýn da tep ki ver me si ge re kir. Þid de ti bu bo yut ta gös te re ce ðim di ye ö lü ye say gý sýz lýk ya pý lý yor. de di. Prof. Dr. um lu, ko nu nun i ki bo yut ta in ce len me si ge - rek ti ði ni be lir te rek, Ha be rin sos yo lo jik bo yu tu nu, i ki a na baþ lýk ta e le al mak lâ zým: Top lum da þid det ve ser - gi le ni þi. Med ya da e le a lý nýþ þek li, bi ze bu du yar lý lý ðý gös ter mez. En kö tü sü de bu fo toð raf, in san la rý þid det le kar þý kar þý ya ge ti rir. Þid de ti sý ra dan laþ tý rýr. Þid de ti bu þe kil de or ta ya koy mak so rum suz luk ör ne ði. Ga ze te ye ti raj yö nün den u ya rý cý et ki yap mak a dý na e tik res men di be vur du rul du. þek lin de ko nuþ tu. ÇO CUK LAR MAÐDUR OLUOR Rad yo, Te le viz yon ve Si ne ma Bö lü mü Öð re tim Ü - ye si Prof. Dr. Di lek Ta kým cý da þid de tin do ðal laþ tý rýl - dý ðý ný vur gu la ya rak, Kim se ço cuk la rýn psi ko lo ji si ni ko nuþ mu yor. On la rýn sos yal ha ya tý na et ki le ri tar tý þýl - mý yor. Bu ha ber le ço cuk la ra top lum sal bas ký uy gu lan - dý. Ha ber, ka mu sal o la ya dö nüþ tü. de di. Prof. Dr. Ta - kým cý, ha be rin e tik de ðer le ri ya ra la dý ðý ný be lir te rek, Gör sel al gý la ma nýn ha kim ol du ðu bir dö nem de ya þý - yo ruz. Ki þi lik hak la rý na say gý sýz lýk ya pýl dý. Ka dý nýn, a i - le si nin rý za sý ol ma dan fo toð ra fý ba sýl dý. Han gi hak la? Bel li ki ti raj uð ru na! Bu fo toð raf, þid de ti çað rýþ tý rý yor. Ke sin lik le e tik de ðil. Ka dýn de fa lar ca kur ban laþ tý rý lý - yor. Bu fo toð raf zi hin le re ka zý ný yor. di ye ko nuþ tu. MÜ CA DE LE E MED A DA KA TI LA CAK A Ý LE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðýn ca ha zýr la nan Ka dýn ve A i le Bi rey le ri nin Þid - det ten Ko run ma sý na Da ir Ka nun ta sa rý sý tas la ðýn da, ka dý na yö ne lik þid det le mü ca de le de med ya ku ru luþ la rý na da çe þit li yü küm lü lük ler ge ti ri yor. Tas la ða gö - re, ha ber le rin de þid de te uð ra yan ve ya kýn la rý nýn ki þi lik hak la rý ný ih lâl e den, o ku - yu cu, din le yi ci ve ya iz le yi ci le re duy gu sal a çý dan za rar ve ren i fa de ve gö rün tü le ri kul la nan ba sýn ve ya yýn ku ru luþ la rý na pa ra ce za sý ve ri le cek. Ankara / a a Ba lýk sof ra sý nýn ma li ye ti, 6 TL HA VA LA RIN so ðu ma sýy la fi ya tý u cuz la yan ba lýk, yo ðun ta lep dolayýsýyla tez gâh sa hi bi ni se vin di rir ken, sa la ta mal ze me le ri de da hil sa de ce 6 TL ye 4 ki þi yi do yu ra - bi le cek bir sof ra kur ma im kâ ný dolayýsýyla tü ke ti ci yi de mem nun e di yor. 1 Ey lül i - ti ba riy le Vi ra Bis mil lah di yen Mer sin li ba lýk çý lar, pa zar da ba lýk fi yat la rý nýn düþ - me siy le bir lik te ya þa nan ha re ket li lik ten ol duk ça mem nun. Tez gâh la rýn çe þit çe þit ba lýk la do lu ol du ðu pa zar da ki sa tý cý lar, ha va la rýn so ðu ma sýy la fi yat la rýn da ha da düþ tü ðü nü be lir te rek, ham si nin 5, pa la mu tun 6, sar dal ya nýn 2.5, ke fa lin 5, bar - bun ya nýn 5-15, is tav ri tin 7, gü mü þün 7-10, lev re ðin i se 12 TL den müþ te ri le ri nin be ðe ni si ne su nul du ðu nu kay det ti ler. Ba lýk çý lar, 4 ki þi lik bir a i le nin 3 li ra 75 ku ruþ ve re rek a la ca ðý 1.5 ki log ram ba lýk la ra hat lýk la do ya bi le ce ði ni söy lü yor. Ba lý ðý yal - nýz ye mek is te me yen ler i se ya rým ki log ram do ma tes, 2 baþ so ðan ve 2 bað ro kay la ha zýr la ya cak la rý zen gin sof ra yý 1 ek mek le bir lik te 6 li ra ya mal e de bi li yor. Uz man - lar da ba lýk tü ket me nin tam za ma ný ol du ðu nu söy lü yor. Mersin / a a Karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalýnmamasý için bacalarýn temizlenmesi gerekiyor. Ba ca ný zý te miz let ti niz mi? HA VA LA RIN se rin le me si i le ar týk ya vaþ ya vaþ so ba lar ku rul ma ya baþ lan dý. Kar bon mo nok sit ze hir len me si ne ma ruz kal ma mak i çin mut la ka ba ca la rýn te miz len me si ge re ki yor. Sa kar ya Bü yük þe hir Be le di ye si Ýt fa i ye Da i re si Baþ - kan lý ðý ndan a lý nan bil gi ye gö re, ba ca sý ný kýþ i çin te miz le ten le rin sa yý sý i ki e - lin par mak la rý ný geç mi yor. An cak, ba ca yan gý ný çýk tý ðý za man te miz lik baþ - vu ru su ya pý lý yor. Va tan daþ lar da ba ca te miz le me a lýþ kan lý ðý bu lun mu yor. Sa de ce o da nýn i çin de ki so ba bo ru su nun bo ca ya gir di ði bö lüm de ki ku rum te miz le ni yor. Oy sa ba ca te miz li ði, o da i çin den ça tý nýn ü ze rin de ki du man çý kan son ye re ka dar te miz len me si ge re ki yor. So ba ya nar ken, i çi ne a tý lan ba zý kim ya sal lar ba ca la rý tam o la rak te miz le ye mi yor. et ki li ler yýl da en az bir kez ba ca nýn te miz len me si ko nu sun da u ya rý yor. Sakarya / ci han ir ti ni as ya.com.tr Atatürkçülük dayatmasý bitmeli Ar týk her kes 29 yýl ön ce e vet di yen ler de da hil ol mak ü ze re Tür ki ye nin ih ti - lâl ü rü nü 12 Ey lül A na ya sa sý i le da ha faz la de vam e de me ye ce ði nok ta sýn da müt te fik. Gel di ði miz a þa ma da, ye ni, de mok ra tik, si vil ve öz gür lük çü bir a na ya sa, he pi mi zin or tak ta le bi. Te men nî miz, TBMM Baþ ka ný Çi çek in i fa de - siy le kan gren ol muþ bu so ru nun ar týk çö zül me si. Bu nun i çin si ya se tin ne ti ce siz po le mik ler le top çe vir me yi bý ra kýp, de mok rat dü þün ce ye sa hip a ka de mis yen le ri mo ti ve e de rek ve on lar - dan â za mî des tek ve kat ký a la rak, si vil top lum la da sý ký bir ir ti bat ve i le ti þim ha lin de ko nu nun ta kip çi si o la cak bir i ra de yi or ta ya koy ma sý þart. Bu i ra de nin, de ðiþ mez mad de ler a dý al týn da sür dü rül mek is te nen res mî i de o lo ji ta bu la rý na do kun ma ko nu sun da da gös te ril me si ge re ki yor. Di le ði miz, bu sý na výn ar týk ba þa rýl ma sý. Ge li nen nok ta da a þýl ma sý ge re ken kri tik e þik, A ta türk e a týf ya pý la rak o luþ tu ru lan bi lu mum ka lýp la rýn ter k e dil me si o la rak ö nü mü ze çý ký yor. A ta türk il ke ve in ký lâp la rý... A ta türk mil li yet çi li ði... A ta türk me de ni yet çi li ði yýl lýk de mok ra si sü re ci miz hep bu ka lýp la ra da ya ný la rak de fa lar ca ke sin ti ye uð ra týl dý. Dar be - le rin en ö nem li ge rek çe si, Dev rim ler el den gi - di yor slo ga nýy la di le ge ti ril di. Böy le ce dev rim - ler le de mok ra si nin bir a ra da yü rü tü le bil me si nin im kân sýz lý ðý, dar be ci ler ta ra fýn dan ik rar e dil di. O nun i çin, si ya set çi ler baþ ta ol mak ü ze re her - ke si i ki yüz lü dav ran ma ya mec bur e den A ta - türk çü lük da yat ma sý na ar týk bir son ve ril me li. E ðer de mok ra si den söz e di le cek se, A ta türk çü - lük da yat ma sý mutlaka bit me li. Hem A ta türk çü, hem de mok ra týz de ni li yor sa, bu nu ses len di ren - ler den M. Ke mal in fik ri yat ve ic ra a týn da, il ke ve in ký lâp la rýn da de mok ra si ye ne den yer ol ma dý ðý su a li nin ik na e di ci ce va bý ný ver me le ri is ten me li. Ve re mi yor ve bu na rað men bu id di a la rý ný sür - dü rü yor lar sa, o za man Bu son de re ce a çýk bir çe liþ ki ve sap lan tý, a ma in san lar çe liþ ki ye düþ me ve bun da ýs rar et me öz gür lü ðü ne de sa hip ol ma - lý de ni lerek, ter cih hak ký na say gý gös te ril me li. An cak A ta türk çü lü ðü tek doð ru fi kir o la rak da yat ma a lýþ kan lýk la rý na ar týk set çe kil me li ve de mok ra si de böy le bir tav rýn hiçbir þekilde ye - ri ol ma dý ðý ke sin bir dil le an la týl ma lý. A ta türk - çü bir re ji min de mok ra siy le u zak tan ya kýn dan il gi si bu lun ma dý ðý, cum hu ri yet ta ri hin de yaþanmýþ çarpýcý ör nek le riy le sa bit. A ma de - mok ra si nin sað la dý ðý öz gür lük ler, di ðer fi kir ler gi bi A ta türk çü lü ðü de gü ven ce al tý na a lý yor. e ter ki, da yat ma ya da ka yýr ma ol ma sýn ve her tür lü fi kir e þit þart lar da öz gür ce ya rý þa bil sin. Tür ki ye ar týk bu a þa ma ya ge çe bil me li. Bu nun i çin de, a na ya sa nýn baþ lan gýç kýs mý i le i kin ci mad de sin den i ti ba ren de ði þik mad de le ri - ne so kuþ tu ru lan ve hiç bir þe kil de hu kuk nor mu ni te li ði ta þý ma yan, çün kü hu ku kî ta ným la rý ya pý - la ma yan ve bi lim sel bir de ðe ri de bu lun ma yan A ta türk il ke ve in ký lâp la rý, A ta türk mil li yet çi li ði ve A ta türk me de ni yet çi li ði gi bi ka lýp la rýn, ye ni ha zýr la na cak a na ya sa ya as la ta þýn ma ma sý lâ zým. e ni a na ya sa ça lýþ ma la rý ve te mas la rý gün de - me gel dik ten son ra yi ne ses len di ril me ye baþ la - nan Ýlk üç mad de kýr mý zý çiz gi miz, on la ra zin - har do kun dur ma yýz söy lem le ri, Tür ki ye nin u - laþ tý ðý de mok ra tik ol gun luk se vi ye si i le çe li þi yor. E vet, ilk üç mad de de, bel ki de ðiþ me si ge rek - me yen ve ya en a zýn dan þu a n da tar tý þýl ma sýn da ya rar bu lun ma yan hu sus lar da var. Me se lâ dev - le tin þek li nin cum hu ri yet ol ma sý na i ti raz e den yok. Bu cum hu ri ye tin de mok ra tik bir hu kuk dev le ti ol ma sý na kar þý çý kan da yok, tam ter si ne her ke sin ta le bi bu i fa de nin kâ ðýt ü ze rin de kal - mak tan çý kýp ger çek an lam da fi i li ya ta ge çi ril me si. La ik lik de mok ra tik bir an la yýþ la uy gu lan sa o na da ta mam. Sos yal dev let ko nu sun da tar týþ ma lar sür se de, â dil ve den ge li bir ge lir da ðý lý mý sað la - nýn ca ya ka dar o nun da ko run ma sý lâ zým di ye lim. Ke za res mî dil, mil lî marþ ve baþ kent le il gi li hü küm le ri de tar týþ ma ya aç ma nýn ge re ði yok. A ma A ta türk çü lük da yat ma sý ar týk bit me li.

4 4 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE HABER Demokraside yolumuz uzun ca ni as ya.com.tr Övünmeyi býrakýp çalýþabilsek... Her ko nu da ken di mi zi ö vü yo ruz, a ma mev - cut ra kam lar bu ö vün me nin pek de sað lýk lý ol ma dý ðý ný gös te ri yor. Üç gün sü ren ve Ýs - tan bul Ýk ti sat çý lar Der ne ði nce dü zen le nen 3. U - lus la ra ra sý Ýs tan bul Ýk ti sat çý lar Zir ve si nde or ta ya ko nu lan tab lo, ö vün mek ten zi ya de ça lýþ ma ya ih ti - ya cý mýz ol du ðu nu gös ter di. Bar ce lo E re sin Top ka pý O tel de top la nan zir ve - nin ko nu su, Gi ri þim ci lik Ý no vas yon ve E ko no mik Kal kýn ma o la rak tes bit e dil miþ ti. Uz man la rýn or - ta ya koy du ðu ra kam lar, ha ki ka ten çok ça lýþ ma mýz ge rek ti ði ni ha týr lat tý. Ne ya zýk ki biz, ö vün mek ten ça lýþ ma ya pek de va kit bu la ma mý þýz! ýl lar dan be ri Bir Türk dün ya ya be del dir di ye slo gan ez ber le ti lir, a ma ra kam lar bu nu doð ru la - mý yor ve za ten doð ru la ma sý da müm kün de ðil. Son yýl la rýn en bü yük mo da sý; bü yü me, ge liþ me, zen gin lik o la rak su nu lu yor. Ta mam, ül ke mi zin zen gin ol ma sý nýn za ra rý yok, hat ta keþ ke da ha faz - la zen gin ol sak ve muh taç ül ke le re, kom þu la rý mý za yar dým e de bil sek. An cak bu nun i çin ça lýþ mak lâ - zým. Ra kam la rýn or ta ya koy du ðu ger çe ðe ba ký lýr sa ül ke miz, AR-GE ye (A raþ týr ma ve Ge liþ tir me) ye - te rin ce de ðil, çok az pay a yý ra bi li yor. A raþ týr ma ve ge liþ tir me ye a yýr dý ðý mýz pay, me se lâ O ECD ül ke - le ri a ra sýn da en son da yer a lý yor. Ta biî ki ra kam la ra ya lan söy let mek de müm - kün. Me se lâ, Tür ki ye nin AR-GE ye a yýr dý ðý pay hýz la bü yü yor. Bu nok ta da dün ya da en ön de yiz de nil se bu i fa de tek nik an lam da doð ru o lur. Çün - kü geç miþ te hiç pay ay rýl maz ken bu gün üç bi - rim pay ay rýl mýþ ol sa, ar týþ hý zý çok yük sek gö rü - lür. Ge çen yýl lar da Tür ki ye de kul la ný lan do ðal gaz mik ta rý nýn çok hýz lý art tý ðý ný gös te ren bir göz bo - ya ma gra fi ði var dý. Tek nik an lam da doð ru, a ma ah lâ kî an lam da yan lýþ tý. Ýþ te, AR-GE ye a yýr dý ðý - mýz pay ge çen yýl la ra nis bet le art mýþ ol sa da, dün - ya öl çe ðin de de ve de ku lak bi le de ðil! Pe ki, ye ni li ðe, a raþ týr ma ve ge liþ tir me ye pay a - yýr ma dan bü yü mek, ge liþ mek ve zen gin ol mak müm kün mü? De ðil, çün kü bü tün dün ya ye ni lik pe þin de ko þa rak kom þu la rý na fark a tý yor. O hal de Tür ki ye nin de bu ko nu yu cid dî o la rak e le a lýp ka - lý cý ça re ler bul ma sý ge re kir. Ra kam lar þu nun i çin ö nem li: Þu an da E ko - no mik kriz bi zi et ki le me di di ye ö vü nü yo ruz, a - ma bu, e ko no mi nin te mel le ri nin sað lam ol du - ðu nu gös ter me ye yet mez. U zun dö nem de sað - lam ka la bil mek i çin mut lak su ret te a raþ týr ma ve ge liþ tir me ye pay a yýr mak du ru mun da yýz. Sü - rek li tak lit ler le, sü rek li baþ ka la rý nýn yap tý ðý ye ni - lik le ri ta kip e de rek bü yük e ko no mi ol mak müm kün de ðil. Zir ve de or ta ya ko nu lan baþ ka ra kam lar da çok ça lýþ ma mýz ge rek ti ði ni gös ter - di. Me se lâ, sa hip ol du ðu muz bi lim a da mý nok - ta sýn da da ya rýþ ma ya ça lýþ tý ðý mýz ül ke le rin or ta - la ma sý nýn çok al týn da yýz. i ne O ECD ra kam la - rý na gö re 1000 ki þi ye kar þý lýk 4 bi lim a da mý mýz var ki þi i çin de sa hip o lu nan pa tent sa yý sý sý fý ra ya kýn! Bu na kar þý lýk, 2010 yý lýn da bü tün dün ya da AR-GE ye ay rý lan pa yýn ne re dey se ya - rý sý ný A me ri ka har ca mýþ. Çin, kri zi fýr sat bi lip AR-GE ye a yýr dý ðý pa yý art týr mýþ. Bu na kar þý lýk Tür ki ye, kü re sel öl çek te çok ge ri ler de... Mak sa dý mýz o lum suz tab lo lar çi zip ü mit siz lik a - þý la mak de ðil. El bet te ü mit va rýz, a ma ha yal dün ya - sýn da da gez me ye lim. Bir Türk dün ya ya be del dir di yen le rin 3. U lus la ra ra sý Ýs tan bul Ýk ti sa çý lar Zir - ve si nde or ta ya ko nan ra kam la rý ön le ri ne a lýp dü - þün me sin de fay da var. Bi ze i çi boþ ö vün mek de ðil, ih lâs la ve el bet te a - hi re ti de u nut ma dan ça lýþ mak ya ký þýr... TAZÝE Kdz. Ereðli Risâle-i Nur Talebelerinden muhterem aðabeyimiz Habip Akça'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Murat Doðan, Tekin alavaç GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Ümit Karakuþ baþarýlý bir ameliyat geçirmiþtir. Geçmiþ olsun der. Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar vermesini dileriz. Antalya eni Asya Okuyucularý BAÞBAKAN ARDIMCISI ALÝ BABACAN, TÜRKÝE'NÝN DEMOKRASÝ, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER, HUKUKUN ÜSTÜNLÜÐÜ KONUSUNDA DAHA ALACAÐI MESAFE VAR DEDÝ. BAÞ BA KAN ar dým cý sý A li Ba ba can, Tür ki - ye nin de mok ra si, te mel hak ve öz gür lük ler, hu ku kun üs tün lü ðü ko nu sun da da ha a la ca ðý me sa fe var de di. A li Ba ba can, Tür ki ye ye a tý rým Tex sas Pa si fic Gro up (TPG) Pers pek ti fi Kon fe ran - sý nýn a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, ö nü - müz de ki dö nem de Tür ki ye de si ya si re - form la rý nýn de vam et me si ge rek ti ði ni vur - gu la dý. Ba ba can, ko nuþ ma sý ný þöy le sür - dür dü: Tür ki ye nin de mok ra si, te mel hak ve öz gür lük ler, hu ku kun üs tün lü ðü ko nu - sun da da ha a la ca ðý me sa fe var. Çok þey ler yap týk, fa kat ö nü müz de ya pý la cak da ha çok iþ ler var. Ö te yan dan e ko no mi de de ya pa - ca ðý mýz çok iþ ler var. Ö nü müz de ki dö - nem de Tür ki ye nin ma li ye po li ti ka la rýn da - ki sý ký du ru þu de vam e de cek, kim ne der se de sin. ABD de 400 mil yar do lar lýk da ha har ca ma pa ke ti a çýk la mýþ lar, o la bi lir. Biz de bir a ta sö zü var dýr; her ko yun ken di ba ca ðýn dan a sý lýr. Biz ken di mi ze dik kat e de ce ðiz, ken di he sa bý - mý za, ki ta bý mý za dik kat e de - ce ðiz ve ma li di sip lin den as - la ta viz ver me ye ce ðiz. Mer - kez Ban ka mýz pa ra po li ti - ka la rý ný fi yat is tik ra rý ve fi nan sal is tik rar o dak lý ay nen de vam et ti - re cek. Sý ký du - ru þu, sað lam du ru þu de - vam et - tir mek zo run da yýz. a pý sal re form lar, ö nü - müz de ki dö ne min te mel ön ce lik le ri... a tý rým or ta mý ný da ha da i yi leþ tir - mek i çin ne ler yap ma lý yýz? Þu an da bir ya sa pa ke ti ü ze rin de ça lý þý yo ruz ve ya tý rým or ta - mý ný i yi leþ tir me i le il gi li bir ça lýþ ma yý ya kýn da TBMM ye sevk e - de ce ðiz. Ýs tih - dam, çok ö nem li me se - le miz. Tür ki - CE ZA E VÝ MÜ DÜ RÜ HAK KIN DA 41 I LA KA DAR HA PÝS ÝS TE NÝ OR BUR SA E Ti pi Ka pa lý Ce za Ýn faz Ku ru mun da, ba zý tu tuk lu la rý men fa at kar þý lý ðý ya kýn la rýy la gö rüþ tür dük le ri ve ha ber leþ me a ra cý te min et tik le ri id di a sýy la a ra la rýn da ce za e vi mü dü rü nün de bu lun du ðu 6 sý tu tuk lu, top lam 8 ki þi hak kýn da dâ vâ a çýl dý. Ce za e vi mü dü rü i çin 41 yý la ka dar ha pis ta lep e di li yor. Tem muz 2011 de, Bur sa E Ti pi Ce za e vin de, u yuþ tu ru cu ti ca re ti su çun dan hü küm gi yen mah kum Ýb ra him Ha lil Ma raþ a, þir ke ti nin yö ne ti mi ni sür dür me si i çin ce za e vi mü dü rü ve baþ gar di yan lar ta ra fýn dan ay rý ca lýk sað lan dý ðý, bu na kar þý lýk men fa at te min e dil di ði id di a sýy la gö zal tý na a lý nan 7 ki þi den 5 i nin tu tuk lan dý ðý o lay la il gi li id di a na me Bur sa Cum hu ri yet Savc lý ðýn ca ta mam lan dý. Sav cý, tu tuk lu sa nýk Bur sa E Ti pi Ce za e vi Mü dü rü Ab dul ka dir Öz tü fek çi hak kýn da, rüþ vet al mak, ce za e vi ne ha ber leþ me a ra cý sok mak, gö re vi kö tü ye kul lan mak ve ta þýt ka nu nu na ay ký rý lýk suç la rýn dan 41 yý la ka dar ha pis is te di. Zan lý lar, Bur sa 1. A ðýr Ce za Mah ke me sin de ha kim kar þý sý na çý ka cak. Bursa / a a Çorum Milletvekili Murat ýldýrým, Meclis Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu'na baþvurarak, sivil ve askerî cezaevlerinde inceleme yapýlmasýný istedi. Ce za ev le ri in ce len sin AKP Ço rum Mil let ve ki li Mu rat ýl dý rým, TBMM Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis yo nu na baþ vu ra rak, si vil ve as ke ri ce za ev le rin de in ce le me yap mak a ma cýy la alt ko - mis yon ku rul ma sý ný is te di. A lý nan bil gi ye gö re, alt ko - mis yon ku rul ma sý na i liþ kin ö ner ge de, ko mis yo nun ku - rul du ðu gün den bu gü ne ka dar ce za in faz sis te mi nin iþ le - yi þin de ki ih lal id di a la rý ný, hem bi rey sel baþ vu ru lar hem de ye rin de de ne tim ler a ra cý lý ðýy la in ce le di ði be lir til di. Ko mis yo nun ilk kez ce za e vi in ce le me si ni, 19 Mart 1991 de Bur sa H Ti pi Ce za Ýn faz Ku ru mu nu in ce le ye rek baþ la dý ðý kay de di len ö ner ge de, ya pý lan ce za e vi in ce le me - le rin de, hü küm lü ve tu tuk lu la rýn ya þam ko þul la rý, sað lýk þart la rý ve i da re nin mev zu a ta ay ký rý uy gu la ma lar ya pýp yap ma dý ðý nýn göz lem len di ði bil di ril di. Ko mis yo nun, ce - za ev le rin de so run la rý tes bit et mek le kal ma dý ðý, tes bit e - di len so run la rýn çö zü mü yö nün de ça lýþ ma la ra da kat ký - da bu lun du ðu kay de di len ö ner ge de, Ör ne ðin, hü küm - lü le rin zi ya ret çi le riy le gö rüþ me le rin de Türk çe den baþ ka dil de ko nu þa bil me le ri nin ko lay laþ tý rýl ma sý hu su sun da i - ler le me ler ger çek leþ ti ril miþ tir de nil di. 23. Dö nem de de ce za ev le rin de in ce le me yap mak ü ze re alt ko mis yon ku - rul muþ ve bu ko mis yon bir çok il de ki ce za ev le rin de in - ce le me de bu lu na rak ra por lar ha zýr la mýþ tý. An ka ra / a a Ýk ti dar be le di ye le ri ne yol suz luk suç la ma sý CHP Ko ca e li Mil let ve ki li Hur þit Gü neþ, AKP li be le di ye le rin yol suz luk i - çin de ol du ðu nu ö ne sür dü. Gü neþ, Mec lis te dü zen le di ði ba sýn top lan tý - sýn da, Ko ca e li nin Kan dý ra Be le di ye Baþ ka ný nýn, 5 be le di ye yö ne ti ci si ve bir a vu kat la bir lik te yol suz luk suç la ma sýy la yar gý lan dý ðý ný, da va nýn ilk du - ruþ ma sýn da ve ri len tu tuk la ma ka ra rý nýn ke fa let le ser best bý ra kýl ma ya dö - nüþ tü rül dü ðü nü be lirt ti. Gü neþ, A na ya sa nýn, Ý çiþ le ri Ba ka ný na bu tür du rum lar da gö rev den al ma yet ki si ni ver di ði ni, an cak dö ne min Ý çiþ le ri Ba ka ný Be þir A ta lay ýn söz ko nu su Be le di ye Baþ ka ný ný gö rev den al ma dý - ðý ný i fa de et ti. Hur þit Gü neþ, Ko ca e li nin Kar te pe Be le di ye sin de de yo ðun yol suz luk ih bar la rý ü ze ri ne Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn mü fet tiþ ta yin et ti ði ni, an cak bu mü fet ti þin, ra po run da, her han gi bir u sul süz lük bu lun ma dý ðý - ný yaz dý ðý ný söy le di. Gü neþ, þi kâ yet ler din me yin ce gö rev len di ri len baþ ka bir mü fet ti þin yol suz luk la rý tes bit et ti ði ni id di a e tti. An ka ra / a a CE ZA EV LE RÝN DE 503 ÖÐ REN CÝ BU LU NU OR CHP Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Bir gül Ay man Gü ler, ce za ev le rin - de 503 öð ren ci nin bu lun du ðu nu i fa de e de rek, Hü kü me ti, genç le ri mi ze gös te ri len öl çü süz ve kin dar þid det ten vaz geç me - ye ça ðý rý yo ruz de di. Gü ler, Ýz mir Mil let ve ki li Rah mi Aþ kýn Tü re li, Kýrk la re li Mil let ve ki li Meh met Ke si moð lu ve Mül ki ye li ler Bir li ði Baþ ka ný Ýh san Fey zi be yoð lu i le Sin can L Ti pi Ka pa lý Ce za e vi nde i ki öð ren ci yi zi ya ret le ri ne i liþ kin TBMM de ba sýn top lan tý sý dü - zen le di. Si ya sal Bil gi ler Fa kül te si öð ren ci le ri O zan Gün doð du ve So ner Tor lak ý dün ce za e vin de zi ya ret et tik le ri ni a ným sa tan Gü - ler, bu öð ren ci le rin Ho pa da ki o lay la rý pro tes to a ma cýy la An ka - ra da dü zen le nen gös te ri ye ka týl dýk la rý i çin ce za e vin de ol duk la rý - ný söy le di.gü ler, Tür ki ye de 503 öð ren ci nin ce za e vin de ol du ðu nu id di a e de rek, 10 ü ni ver si te li öð ren ci nin i se Sin can L Ti pi Ka pa lý Ce za e vin de a di suç lar dan tu tuk la nan lar la bir lik te 4,5 ay dýr yat tý - ðý ný, or ta da id di a na me nin bu lun ma dý ðý ný an lat tý. U zun tu tuk lu - luk sü re ci nin bu genç le rin ha ya tý ný ka rart ma ya baþ la dý ðý ný i fa de e den Gü ler, Bu öð ren ci ler den bir kýs mý yu mur ta lý öð ren ci ey - lem le rin de bu lun muþ tu. O ey lem ler den ce za ü re te me yen ik ti - dar, bu ço cuk la rý ta kip et miþ, a de ta kin dar bir tu tum la on la rý ce - za lan dýr mak i çin sü rek a vý iþ let miþ gö rü nü yor de di. An ka ra / a a ye nin re ka bet gü cü nü da ha i yi is tih dam po - li ti ka la rýy la na sýl ar tý rý rýz? Bu da yi ne ü ze rin - de ça lý þýl mýþ ö nem li bir re form a la ný. A li Ba ba can,ya tý rým or ta mý ný da ha da i yi - leþ tir mek i çin þu an da bir ya sa pa ke ti ü ze rin - de ça lýþ týk la rý ný, ya tý rým or ta mý ný i yi leþ tir me i le il gi li ça lýþ ma yý ya kýn da TBMM ye sevk e - de cek le ri ni bil dir di. Ba ba can, Bu nis pe ten ye ni bir gi ri þim ve da ha çok kü çük ve or ta boy iþ let me le re na - sýl kat ký sað la na bi lir, bu ö zel gi ri þim ser ma - ye si sis te mi na sýl Tür ki ye de KO BÝ ler de de da ha yay gýn kul la ný la bi lir? Bu nun da tar týþ ma sý top lan tý sý ra sýn da ya pý la cak týr. Tür ki ye i le Av ru pa da ki KO BÝ ler a ra sýn da - ki or tak lýk lar na sýl güç len di ri lir? Bü tün bun lar ü ze rin de ça lý þýl ma sý ge re ken, du rul - ma sý ge re ken, ö nem li po tan si ye li o lan a lan - lar... þek lin de ko nuþ tu. Ýstanbul / a a BDP li mil let ve kil leri i le Tuð luk a dâ vâ a çýl dý n BDP mil let ve kil le ri Ley la Za na ve Nur sel Ay do ðan i le ba ðým sýz mil let ve ki li Ay sel Tuð - luk hak kýn da, se çim ön ce si ka týl dýk la rý top lan - tý lar da, PKK te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý ný yap týk la rý, ör güt a dý na suç iþ le dik le ri ve i zin siz gös te ri le re ka týl dýk la rý id di a sýy la, ay rý ay rý da va a çýl dý. Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nca ha zýr la nan üç ay rý id di a na me, Ö zel et ki li 7. A ðýr Ce za Mah ke me si nce ka bul e dil di. BDP Di yar ba kýr mil let ve ki li Ley la Za na i le il gi li ha - zýr la nan id di a na me de, Za na nýn 5 ay rý su ça ka - rýþ tý ðý be lir til di. Za na nýn, ö lü e le ge çi ri len te - rö rist le rin ce na ze tö ren le ri ne ka týl dý ðý, se çim ça lýþ ma la rý yü rüt tü ðü Bis mil ve Haz ro il çe le ri - ne bað lý köy ler de yap tý ðý ko nuþ ma lar da i se te - rör ör gü tü nün pro pa gan da sý ný yap tý ðý kay de - di len id di a na me de, Di yar ba kýr Ýs tas yon Mey - da ný nda ger çek leþ ti ri len mi ting de ki ko nuþ ma - sýn da da suç un su ru tes pit e dil di ði be lir til di. Ýd di a na me de, sa nýk Ley la Za na hak kýn da 4 kez te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý ný yap mak, 2 kez 2911 Sa yý lý Top lan tý ve Gös te ri ü rü yüþ - le ri Ka nu nu na mu ha le fet et mek ve 2 kez de ör güt ü ye si ol ma mak la bir lik te ör güt a dý na suç iþ le mek suç la rýn dan top lam 45 yý la ka dar ha pis ce za sý is ten di. BDP Di yar ba kýr mil let ve - ki li Nur sel Ay do ðan hak kýn da ha zýr la nan id di - a na me de i se Ay do ðan ýn ka týl dý ðý 4 ay rý et kin - lik te, suç iþ le di ði id di a e dil di. Diyarbakýr / a a Eðitimciler, te rö rü ma sa ya ya týr dý n DE MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) dü þün ce ku ru lu þu o lan DE SAM (DES Stra te - jik A raþ týr ma lar Mer ke zi) Tür ki ye nin 30 yýl dýr ka na yan ya ra sý o lan ve 40 bin den faz la ca na mal o lan te rör me se le si ni ma sa ya ya týr dý. DE - SAM ku rul ü ye le ri ta ra fýn dan 5 gün bo yun ca de ðer len di ri len ve il gi li ku rum ve ki þi le re tav si - ye ni te li ðin de yol ha ri ta sý man tý ðýy la ra por laþ tý - rý lan Tür ki ye Te rör den Na sýl Kur tu lur? ad lý ra por hak kýn da de ðer len dir me ler ya pan DES ve DE SAM Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, ki mi ne gö re Gü ney do ðu, ki mi ne gö re Kürt, ki mi ne gö re de mok ra si, ki mi ne gö re bö lü cü lük ki - mi ne gö re i se bü tü nüy le e ko no mik ve sos yal bir so run o la rak ad lan dý rý lan Tür ki ye nin te rör so ru nu nu ka lý cý ve ger çek çi bir çö zü me ka - vuþ tur ma sý ge rek ti ði ni ve bu gü ne ka dar de - ne nen yol la rýn ba þa rý sýz lýk la so nuç lan dý ðý ný i - fa de et ti. Tür ki ye nin her so ru nu nu ko nu þa - rak, gö rü þe rek, de mok ra tik çer çe ve de, de - mok ra tik u sul ler i çin de çö zül me si ge rek ti ði ni söy le yen Av cý, Tür ki ye nin mec bu ri is ti ka me - ti o lan de mok ra tik leþ me yo lu nu is tis mar e den te rör ör gü tü nün is ti ka me ti mi zi boz ma sý na mü - sa a de et me me li yiz de di. Gür kan Av cý, Tür ki - ye te rör so ru nu nu çöz me ye mah kûm ve mec - bur dur di ye ko nuþ tu. Ankara / Fatih Karagöz

5 HA BER 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE 5 cev ni as ya.com.tr Mec lis te ki par ti le rin, ön þart ol mak sý zýn uz laþ ma ko mis yo nu na ü ye ver me le ri ni, Baþ ba kan Er do ðan, en ö nem li e þi ðin a þýl ma sý o la rak yo rum lu yor. Oy sa ö nem li e þik, Baþ ba kan ýn da i fâ de et ti ði gi bi, ye ni a na ya sa nýn mil le ti ve ül ke yi ge le ce ðe gü ven le ta þý ya cak, güç lü bir i râ de nin e se ri ol ma sý. Si ya sî par ti le rin, a na ya sa me se le si ni, si ya sî re ka be te fe da et me me le ri; bu nun i çin mev cut po zi tif ik lim in dar be a na ya sa nýn tor tu la rýn dan a rýn dý rý la rak, hal kýn i râ de si ni yan sýt ma sý ve bek len ti le re ce vap ver me si Bu ko nu da ki mil le tin en ö nem li bek len ti si, ye ni a na ya sa nýn dar be dö ne mi ü rü nü mev cut a na ya sa nýn han di kap lar dan kur tul ma sý, mu tâ ba kat a va rý la cak te mel ze mi ni o luþ tu ru yor. Ak si hal de, bir yan dan 1924 A na ya sa sý ndan bu ya na ilk kez si vil bir a na ya sa ya pýl dý ðý id di a sý na kar þý lýk, si vil ve de mok ra tik bir a na ya sa nýn en te mel vas fý o lan de mok ra tik ka rak ter den da ha baþ tan sarf-ý na zar e dil me si, ön ce lik le mil le tin bek len ti le riy le ör tüþ mez; ye ni a na ya sa he ves ve he ye ca ný ný da ha baþ tan bi ti rir Bu nun i çin dir ki ik ti dar ve mu ha le fe tin, 12 Ey lül dar be si a na ya sa sý nýn ru hu nu o luþ tu ran dar be ci le rin yaz dýr dý ðý di bâ ce de ki ve de ðiþ - CHP, ye ni ya sa ma dö ne mi ne hýz lý baþ la dý nchp, 24. Dö ne me hýz lý baþ la dý. Mil let ve kil le ri, 4 ay da 492 ya zý lý so ru ö ner ge si, 78 a raþ týr ma ö ner ge si i le 70 ka nun tek li fi ver di. CHP li mil let ve kil le ri, 12 Ha zi ran se çim le rin den son ra, 24. Dö nem Mec li si nin o luþ ma sýy la bir lik te ya sa ma fa a li yet le ri ne de hýz ver di. A lý nan bil gi ye gö re, CHP li mil let ve kil le ri, 24. Dö ne min bi rin ci ve 1 E kim de baþ la yan i kin ci ya sa ma yýl la rýn da, TBMM Baþ kan lý ðý na 70 ka nun tek li fi sun du. CHP nin ka nun tek li fi ha zýr la ma da en ça lýþ kan mil let ve ki li Ar da han Mil let ve ki li En sar Ö ðüt ol du. Ö ðüt ün ver di ði 19 ka nun tek li fi, ta bii a fet ler den za rar gö ren çift çi ler, kü çük ve or ta bü yük lük te ki iþ let me le rin ma li sek tö re o lan borç la rý, be le di ye ler gi bi de ði þik a lan la rý kap sý yor. CHP den ye ni dö ne min ilk ka nun tek li fi i se Mer sin Mil let ve ki li A li Rý za Öz türk ve 16 mil let ve ki lin den gel di. 12 Tem muz 2011 de TBMM Baþ kan lý ðý na ve ri len ka nun tek li fi, Ce za Mu ha ke me si Ka nu nun da De ði þik lik ön gö rü yor. 70 ka nun tek li fi a ra sýn da Ýs tan bul Mil let ve ki li Ay dýn A yay dýn ýn Si ya si E tik Ka nun Tek li fi, Bo lu Mil let ve ki li Tan ju Öz can ýn Or man Ka nu nun da De ði þik lik Tek li fi, CHP Grup Baþ kan ve ki li A kif Ham za çe bi nin Ka dý ný Þid det ten Ko ru ma Ka nu nu Tek li fi, To kat Mil let ve ki li Or han Düz gün ün Dev let Me mur la rý Ka nu nun da De ði þik lik Tek li fi yer a lý yor. An ka ra / a a Gur bet çi ye Ma vi Kart nbaþ BA KAN ar dým cý sý Be kir Boz dað, Al man va tan daþ lý ðý na ge çe bil mek i çin Türk va tan daþ lý ðýn dan çýk mak zo run da ka lan Al man ya da ki gur bet çi le rin, Türk va tan da þý gi bi bütün iþ lem le ri ni ya pa bil me le ri ni sað la ya cak Ma vi Kart i çin, ya sa ta sa rý sý ha zýr la dýk la rý ný a çýk la dý. Boz dað, Al man hü kü me ti nin, Türk va tan daþ la rý na yö ne lik, Al man va tan da þý ol mak i çin Türk va tan daþ lý ðýn dan çýk ma þar tý na kar þý ge rek li a dým la rýn a týl ma ya baþ lan dý ðý ný a çýk la dý. Al man va tan daþ lý ðý na ge çe rek hak la rý ný ko ru mak is te yen gur bet çi le rin, Tür ki ye de de Türk va tan da þý gi bi iþ lem gör me le ri ni ne yö ne lik ha zýr la nan Ma vi Kart uy gu la ma sý nýn ya sal te mi nat al tý na a lý na ca ðý ný be lir ten Boz dað, Türk va tan daþ lý ðýn dan çýk mak zo run da ka lan gur bet çi le ri miz i çin geç miþ te Ma vi Kart uy gu la ma sý baþ la týl dý. An cak uy gu la ma sý, is te nil di ði gi bi so nuç ver me di. Za man i çin de pek çok so run lar or ta ya çýk tý. Þim di bu so run la rý çöz mek i çin i kin ci bir a dým a tý yo ruz. Ko nu nun, Ý çiþ le ri, Dý þiþ le ri ve baþ ka ba kan lýk la rý ný il gi len di ren kýs mý ta mam lan mýþ týr de di. Baþ ba kan ar dým cý sý Boz dað, ta sa rý yý Baþ ba kan lý ða sun du ðu nu be lir te rek, En ký sa sü re de ya sa nýn çýk ma sý ný he def li yo ruz. Ma vi Kart sa hi bi o lan lar, bun dan son ra Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan daþ la rý nýn sa hip ol du ðu im kan la rýn hep sin den is ti fa de e de cek ler, bu gü ne ka dar kar þý laþ týk la rý so run la rýn hiç bi riy le kar þý laþ ma ya cak. Tür ki ye Cum hu ri ye ti Nü fus Cüz da ný ne i þe ya rý yor sa Ma vi Kart lar da ay ný i þe ya ra ya cak. Ta pu da i re sin de, no ter de, her tür lü a lýþ ve riþ te, tüm dev let da i re le rin de nü fus cüz da ný gi bi kul la ný la bi le cek di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a eni anayasa da önemli eþik mez mad de ler de ki il ke ve in ký lâp la ra bað lý lýk kay dý na do ku nul ma ma sý ben ze ri re zerv ler kal dý rýl ma lý. Res mî dev let i de o lo ji si ha li ne ge ti ri len ve da ha baþ tan de mok ra tik ve hu kuk dev le ti ni, va tan daþ lýk hak la rý ný, in san hak ve hür ri yet le ri ni, i nanç ve i fâ de öz gür lü ðü nü ka yýt ve in hi sar al tý na a lan ya sak lý ba ri yer ler in ko nul ma sýn dan vaz ge çil me li. E ði tim ve öð re tim den, bi lim ve a raþ týr ma ya, a dâ let ten si ya se te, i dâ rî iþ ler den â i le nin ve genç li ðin ko run ma sý na ka dar kül tü rel, sos yal ve hat ta ik ti sa dî iþ le yi þe ka dar ke lep çe le yen an ti de mok ra tik ay rýk lar dan kur ta rýl ma lý A SIL ME SE LE, TE MEL E SAS LAR DA UZ LAÞ MA Mec lis te ki par ti le rin uz laþ ma ko mis yo nu nun ku rul ma sýn da uz laþ ma la rý el bet te ö nem li. An cak a sýl ö nem li e þik ve Mec lis in a dý ný ta ri he kay det ti re cek bü yük ba þa rý, res mî i de o lo ji yi a na ya sa nýn ru hu ve bað la yý cý e sa sý ol mak tan çý kar mak týr. si vil ve de mok ra tik a na ya sa ka rak te ri ne bü rün dür mek tir Ger çi A na ya sa de ði þik lik le ri nin na sýl bir yön tem le e le a lý na ca ðý ol duk ça ö nem li. Mev cut a na ya sa ki tap çý ðýn da bi rin ci mad de den so nu na ka dar tek tek e le a lý nýp tar tý þýl ma sýn dan, ký sým lar ýn, a na baþ lýk lar ýn al tý nýn dol du rul ma sý na ka dar þüp he siz bir çok u sûl var. Lâ kin a sýl me se le yön tem in ö te sin de te mel e sas lar da an laþ ma ve uz laþ ma da dü ðüm len - Resmî devlet ideolojisi haline getirilen ve daha baþtan demokratik ve hukuk devletini, vatandaþlýk haklarýný, insan hak ve hürriyetlerini, inanç ve ifâde özgürlüðünü kayýt ve inhisar altýna alan yasaklý bariyerler in konulmasýndan vazgeçilmeli. mek te. Bu a çý dan ilk üç mad de nin du ru mu gi bi, mil let, va tan daþ lýk, de mok ra si nin ye rel leþ me si ve yay gýn laþ ma sý yla te rör ör gü tü nün si ya sî u zan tý la rý nýn i lân et ti ði ö zerk lik a ra sýn da ki far kýn or ta ya ko nul ma sý gi bi kri tik ko nu lar mut la ka a çýk lý ða ka vuþ tu rul ma lý. Mad de le rin ya zý lý þý na bo ðul ma dan ön ce, gü nü bir lik kon jonk tü rel ka yýt lar dan a zâ de, po li tik he sâp lar dan ve kay gý lar dan u zak, ge niþ bir pers pek tif le ye ni a na ya sa dü ze ni nin han gi pa ra met re le re da ya na ca ðý nýn, han gi kri ter le rin e sas a lý na ca ðý nýn tes bit e dil me li. Ön ce lik le dün ya da ki iþ le yen ba þa rý lý par la men ter de mok ra tik sis te min ör nek le ri ni na za ra a la rak, dev le tin a na or gan la rý nýn gö rev ve yet ki a lan la rý nýn hu du du be lir le nip, uy gu la ma da ki kar ma ya son ve ril me li EN GE NÝÞ KA TI LIM LA Mec lis Baþ ka ný, mev cut A na ya sa nýn hu kuk ma yýn la rý i le do lu ol du ðu nu, so run la ra ve kriz le re se be bi yet ve re rek top lum sal e ner ji yi bo þa har cat tý ðý ný söy lü yor. Bu nun i çin dir ki A na ya sa nýn de mok ra tik leþ me de mu tâ ba kât ze mi ni ol ma sý i çin, da ha i þin ba þýn da ilk üç mad de nin de ðiþ me ye ce ði ya da an ti de mok ra tik bir çok kri ze kay nak lýk et ti ði uy gu la ma da gö rü len dev le tin res mî i de o lo ji si nin ko ru na ca ðý gi bi ön yar gý lý ka yýt lar dan kur ta rýl ma sý þart. i ne bu nun i çin dir ki Baþ ba kan ýn se çim ler den son ra ü çün cü dö ne min te mel he de fi o la rak va ad et ti ði, de mok ra si nin tüm ku rum ve ku rul la rýy la yer leþ ti ril me si ni, ek sik de mok ra si den i le ri de mok ra si ye ge çi þi tam o la rak sað la ya ca ðý ta ah hü dün de bu lun du ðu ye ni a na ya sa nýn tüm top lum sal ke sim le rin ta lep le ri ni yan sý tan tam bir top lum söz leþ me si ol ma sý i çin müm kün o lan en ge niþ ka tý lým la ha zýr lan ma lý. e ni a na ya sa me ti nin þek len par mak sa yý sýy la ol du bit ti ye ge ti ri le rek Mec lis Ge nel Ku ru lu ndan ge çi ril me si ye ri ne, mil le tin i çi ne si ne cek, top ye kûn top lu mu ra hat la ta cak, kap sam lý bir mü zâ ke re sü re ci nin ve mu tâ ba kâ týn e se ri ol ma lý. De mok ra tik ve si vil bir a na ya sa ol ma sý i çin AB NÝN GÖZÜ ENÝ ANAASADA AB ÝLERLEME RAPORUNDA TÜRKÝE E DEMOKRASÝÝ GÜVENCE ALTINA ALACAK ENÝ ANAASA ÇAÐRISI GELDÝ. GENELKURMA IN MÝLLÎ SAVUNMA A BAÐLANMAMASI ELEÞTÝRÝLDÝ. Avrupa Birliði Türkiye ilerleme raporunda, Türkiye'deki demokrasiyi güvence altýna alacak yeni bir anayasa yapýlmasýnýn gereði vurgulandý. AB i ler le me ra po run da Ý ler le me ra po run da, 12 Ey lül re fe ran du muy la ka bul e di len a na ya sa pa ke ti nin ö zel lik le yar gý da stan dart la rý yük selt ti ði be lir ti le rek, e ni a na ya sa, de mok ra si, hu ku kun üs tün lü ðü, in san hak la rý ve a zýn lýk hak la rý na say gý yý gü ven ce al tý na a lan ku rum la rýn is tik ra rý ný güç len di re cek ve a ra la rýn da Kürt me se le si nin de bu lun du ðu kök lü so run la rýn çö zül me si ni sað la ya cak týr de nil di. Hü kü met ve mu ha le fe tin, öz gür lük le ri mer ke zi ne a lan ye ni a na ya sa i çin ça lýþ ma ko nu sun da ta ah hüt te bu lun du ðu na dik kat çe ki len ra por da, A na ya sa nýn ha zýr lan ma sý sü re cin de tüm si ya si par ti ler ve si vil top lum da hil en ge niþ is ti þa re le rin ger çek leþ ti ril me si nin gü ven ce al tý na a lýn ma sý na a za mi dik kat e dil me li dir i fa de si kul la nýl dý. Ra por da Tür ki ye nin yar gý a la nýn da ö zel lik le ge çen yýl ki A na ya sa pa ke ti nin uy gu lan ma sýy la i ler le me sað la ma ya de vam et ti ði be lir ti le rek A da let Ba kan lý ðý nýn HSK ü ze rin de ki et ki si nin a zal dý ðý kay de dil di. Ra por da, da ha ön ce sa de ce top lan tý la ra ka týl ma ya rak ka rar a lýn ma sý ný en gel le ye bi len A da let Ba ka ný ve müs te þa rý nýn HSK da ki ye ni ya pý lan ma nýn ar dýn dan ar týk bu gü cü nü yi tir di ði di le ge ti ril di. Ra por da Er ge ne kon da va sý ve dar be plan la rý na yö ne lik di ðer so ruþ tur ma la rýn Tür ki ye a çý sýn dan de mok ra si ye kar þý iþ len di ði id di a e di len suç la ra ý þýk tut mak ve hu ku kun üs tün lü ðüy le de mok ra tik ku rum la rýn uy gun iþ le yi þi ne gü ve ni ar týr mak i çin fýr sat kal ma ya de vam et ti ði kay de dil di. Bu nun la bir lik te ra por da söz ko nu su so ruþ tur ma la rýn yü rü tül me siy le il gi li en di þe le rin bu lun du ðu, sa vun ma hak ký nýn ris ke e dil di ði, sav cý la rýn ve mah ke me le rin ka mu o yu nu bil gi len dir me me ka niz ma la rý na sa hip ol ma dý ðý gi bi so run lar ne de niy le ka mo yun da sü ren da va la rýn meþ ru i ye tiy le il gi li en di þe le re ne den ol du ðu di le ge ti ril di. AB i ler le me ra po run da Tür ki ye nin or du ü ze rin de si vil de ne tim ko nu sun da i yi i ler le me kay det ti ði vur gu lan dý. AB Ko mis yo nu nun ya yým la dý ðý ra por da, ön ce ki Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral I þýk Ko þa ner ve kuv vet ko mu tan la rý nýn e mek li lik le ri ni is te me le ri ü ze ri ne ye ni a ta ma la rýn hýz la ya pýl ma sý öv gü al dý. Ra por da, A ðus tos 2011 de ki AÞ top lan tý sý ön ce sin de Ge nel kur may Baþ ka ný, kuv vet ko mu tan la rýy la bir lik te e mek li li ði ni is te di. AÞ top lan tý sýn da ye ni ko mu tan la rý nýn ge cik ti ril me den a tan ma la rý, hü kü me tin üst dü zey ko mu tan la rýn a tan ma sý ný kon trol et ti ði ni doð ru la dý i fa de si kul la nýl dý. AB ra po run da, si vil le rin or du ü ze rin de ki kon tro lün de müs pet i ler le me ler sý ra la nýr ken, Ge nel o la rak gü ven lik güç le ri ü ze rin de ki si vil de ne tim pren si bi nin güç len di ril me sin de i yi i ler le me sað lan dý. A ðus tos 2011 AÞ top lan tý sý, si lah lý kuv vet ler ü ze rin de da ha güç lü si vil de ne tim yö nün de a týl mýþ bir a dým dýr. As ke ri har ca ma lar ü ze rin de si vil gö ze tim güç len di ril di ve Mil li Gü ven lik Stra te ji si göz den ge çi ril di. Bu na i la ve ten AÞ ka rar la rý si vil yar gý nýn in ce le me si ne a çýl dý de nil di. OR DU Ü ZE RÝN DE SÝ VÝL KON TROL ART TI RIL MA LI RAPORDA or du nun si vil kon - trol kap sa mýn da Tür ki ye ye yö ne lik e leþ ti ri ler a ra sýn da i se AÞ ýn ya pý sý ve yet ki le ri nin de ðiþ ti ril me me si, ter fi ve a ta - ma lar da si vil kon tro lün sý nýr lý kal ma sý, Ý çiþ le ri ve Mil li Sa vun - ma ba kan lýk la rý nýn jan dar ma ü - ze rin de ki yet ki si nin sý nýr lý kal - ma sý, as ke ri yar gý nýn ya pý sý ve gö rev a la ný nýn göz den ge çi ril - me me si, AÞ ka rar la rý nýn ve di - ðer as ke ri ma kam la rýn ka ri yer yö ne ti miy le il gi li ka rar la rý nýn yar gý de ne ti mi ne ye te rin ce a çýl - ma ma sý, TSK Güç len dir me Vak - fý nýn Sa yýþ tay de ne ti mi ne a çýl - ma ma sý, or du ya si ya se te mü - da ha le a la ný bý ra kan TSK Ýç Hiz - met Ka nu nu nun de ðiþ ti ril me - me si, Ge nel kur may ýn Mil li Sa - vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma - ma sý, or ta öð re nim de mil li gü - ven lik ders le ri nin su bay lar ta ra - fýn dan ve ril me si ve TSK nýn med ya ku ru luþ la rý na se çi ci ak re - di tas yon uy gu la ma sý ný sür dür - me si sý ra lan dý. Brük sel / a a HABERLER A na ya sa nýn, ye ni den ha zýr lan ma sý zo run lu luk n12 Ey lül as ke rî mü da ha le si nin ar dýn dan ye ni a na ya sa yý yap mak ü ze re Mi llî Gü ven lik Kon se yi em riy le ku ru lan Da nýþ ma Mec li si nin ü ye le ri, 29 yýl ön ce si ni an la ta rak, a na ya sa ça lýþ ma la rý ný de ðer len dir di ler A na ya sa sý ný ha zýr la mak ü ze re gö rev len di ri len 160 Da nýþ ma Mec li si ü ye si nin 40 ý Kon sey ta ra fýn dan re sen, 120 si i se il ler de ki i le ri ge len le rin ö ner di ði tem sil ci ler a ra sýn dan se çil di. O luþ tu ru lan Da nýþ ma Mec li si, 2 yýl sü rey le 1982 A na ya sa sý ve ba zý ya sa la rýn çý ka rýl ma sý i çin Mec lis ça tý sý al týn da ça lýþ tý. Mer sin Va li si i ken Da nýþ ma Mec li si ü ye li ði ne se çi len Fah ri Öz türk, bun dan 29 yýl ön ce yap týk la rý ça lýþ ma lar hak kýn da bil gi ver di. Fah ri Öz türk, 1982 A na ya sa sý, ih ti lâ lin iz le ri ni ta þý yor. Bu ba kým dan, ka mu o yu nu tat min ba ký mýn dan de ðiþ ti ril me si la zým. 30 yýl dan bu ya na de ði þen ve ge li þen þart la rýn ý þý ðýn da, dün ya da ve Tür ki ye de çok þey de ði þi yor. A na ya sa nýn da o nun ý þý ðý al týn da ye ni den re vi ze e dil me sin de ve ye ni den ha zýr lan ma sýn da ben ce zo run lu luk var dýr de di. Da nýþ ma Mec li si Ü ye si Ab bas Gök çe, Kon sey hak kýn da yar gý mer ci i ne baþ vu ru la ma ya ca ðý na i liþ kin ge çi ci 15. mad de nin de i çin de bu lun du ðu ge çi ci mad de le rin hiç bi ri ni biz yaz ma dýk. Bun la rý Kon sey ek le di An ka ra / a a Çi çek in ön ce li ði ye ni a na ya sa ntbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, gö re ve baþ la dý ðýn dan bu ya na yap tý ðý zi ya ret ler de, hal kýn ye ni a na ya sa bek len ti si ni di le ge tir di. Çi çek, gö re ve baþ la ma sý nýn ar dýn dan Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ, DP Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, DSP Ge nel Baþ ka ný Ma sum Tür ker, Sa a det Par ti si Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ka ma lak i le ay rý ay rý bir a ra ya gel di. Çi çek, si ya si par ti li der le riy le yap tý ðý gö rüþ me ler de, ye ni a na ya sa ko nu su na vur gu yap tý. Ce mil Çi çek, bu kap sam da çe þit li ü ni ver si te ler de gö rev ya pan 24 a na ya sa pro fe sö rü i le de bir a ra ya gel di. Çi çek, da ha son ra pro fe sör le re te þek kür mek tu bu gön de re rek, iþ bir li ði ni ge liþ tir me ni ye tin de ol duk la rý ný bil dir di. TBMM Baþ ka ný Çi çek ar gý tay Baþ ka ný Na zým Kay nak, ar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Ha san Er bil ve Da nýþ tay Baþ ka ný Hü se yin Ka ra kul luk çu ya da i a de yi zi ya ret te bu lun du. Ka týl dý ðý et kin lik ler de ve yap tý ðý ko nuþ ma lar da da sýk sýk ye ni a na ya sa ko nu su nu gün de me ge ti ren Çi çek, bu ko nu da si ya si par ti le rin ü ze ri ne ö nem li gö rev ler düþ tü ðü ne dik ka ti çek ti. An ka ra / a a Pi ri Re is ye ni gö re ve ha zýr nkktc a dý na, Tür ki ye Pet rol le ri A no nim Or tak lý ðý (TPA O) ta ra fýn dan be lir le nen A da nýn gü ne yin de ki G nok ta sý nda ki ruh sat sa ha sýn da pet rol son da jý i çin ge rek li sis mik a raþ týr ma la rý ta mam la ya rak, 4 E kim de KKTC nin Ga zi ma ðu sa Li ma ný na de mir le yen Ko ca Pi ri Re is Ge mi si, ya rým ka lan ça lýþ ma la rý ta mam la mak i çin yo la çýk ma ya ha zýr. Pi ri Re is in kap ta ný Çað daþ Ko nu þur ýn ve ri ði bil gi ye gö re, ye ni gö rev i çin ha zýr lýk la rý ný ta mam la yan Pi ri Re is, li man dan ay rýl ma yý bek li yor. Çað daþ Ko nu þur, Nor mal sis mik ça lýþ ma la rý mý za de vam e de ce ðiz. Ge çen ça lýþ ma da ya pý lan 1000 ki lo met re lik a lan dan son ra þim di tek rar ay ný böl ge ye i ni yo ruz. Ge ri ka lan kýs mý ta mam la na cak, sis mik ve ri ler a lý na cak de di. Pi ri Re is, Kýb rýs Rum yö ne ti mi nin tek yan lý i lan et ti ði söz de Mün ha sýr E ko no mik Böl ge si nde (MEB) Af ro dit o la rak ad lan dý rý lan söz de 12. par se li de kap sa yan, G nok ta sý o la rak ad lan dý rý lan Kýb rýs ýn gü ne yin de ki a lan da 1000 ki lo met re lik hat ta sis mik ve ri top la ma ça lýþ ma la rý ný 3 E kim de ta mam la mýþ tý. K. Pi ri Re is Ge mi si, G nok ta sý o la rak ad lan dý rý lan a la na gi de rek, 2400 ki lo met re lik bir hat ü ze rin de a raþ týr ma ça lýþ ma la rý na de vam e de cek. Lef ko þa / a a GEÇMÝÞ OLSUN Isparta'daki mevlide katýlan Samsun Çarþamba okuyucularýmýzýn, dönüþ yolu üzerinde Afyon civarýnda trafik kazasý geçirdiðini öðrendik. Arkadaþlarýmýza acil þifalar diler, geçmiþ olsun dileklerimizi sunarýz. Ali ve Mustafa Iþýldak GEÇMÝÞ OLSUN Düsseldorf okuyucularýmýzdan Osman Ceylan'ýn yoðun bakýmda tedavi gördüðünü öðrendik. Geçmiþ olsun der, Allah'tan âcil þifalar dileriz.

6 6 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE EKONOMÝ HABERLER Þim þek: Ca rî a çýk ar týk da ra la cak nma LÝ E Ba ka ný Meh met Þim þek, Ca rî a çýk ta gel di ði miz nok ta i ti ba riy le ar týk zir ve yi bul duk. Ar týk ca ri a çýk da ra la cak. Çün kü e ko no mi da ha ma kul bir se vi ye ye doð ru ya vaþ lý yor de di. Tür ki ye ye a tý rým TPG Pers pek ti fi Kon fe ran sý nýn ka pa ný þýn da ko nu þan Ma li ye Ba ka ný Þim þek, ca ri a çý ðýn geç mi þin prob le mi ol du ðu nu söy le di. Ge li nen nok ta i ti ba riy le ca ri a çý ðýn zir ve yi bul du ðu nu kay de den Þim þek þöy le de vam et ti; Ca rî a çýk da ra la cak. Çün kü e ko no mi ar týk da ha ma kul bir se vi ye ye doð ru ya vaþ lý yor. Ý kin ci fak tör kur da ö nem li bir dü zelt me ol du, bu da et ki le ye cek. Do la yý sýy la ca ri a çýk bu yýl u la þa ca ðý mil lî ge li rin yüz de 9,5 i se vi ye sin den a þa ðý doð ru in me ye baþ la ya cak. ýl so nu nu muh te me len bu gün kün den da ha dü þük bir dü zey de ka pa ta ca ðýz. A ma ge le cek yýl da bu dü zelt me de vam e de cek de ðer len dir me sin de bu lun du. Þim þek, Tür ki ye nin bir ver gi re for mu na ih ti ya cý bu lun du ðu nu da i fa de e de rek, ö nü müz de ki dö nem de Ge lir Ver gi si Re for mu ve Ver gi U sül Ka nu nu nun ye ni den ya zý la ca ðý ný bil dir di. Ýs tan bul / a a Dö vizde ki dal ga lan ma sa na yi ci yi te dir gin e di yor nko CA E LÝ Sa na yi O da sý (KSO) ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ay han Zey ti noð lu, Bi zi en çok en di þe len di ren þey, do lar-e u ro a ra sýn da ki pa ri te nin e u ro a ley hi ne ge liþ me si dir. Her þe yi mi zi do lar la a lý yor, e u ro yla sa tý yo ruz. Bu, u zun va de de ih ra ca tý mý zý çok zo ra so kar de di. Sa na yi ü re ti min de ha fif ya vaþ la ma ol du ðu na dik ka ti çe ken Zey ti noð lu, bu nun da do ðal kar þý lan ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, dö viz de ki a ni ar týþ ya da dü þüþ le rin e ko no mi yi u mu lan dan faz la et ki le di ði ne dik ka ti çek ti. Dün ya da da bir da ral ma var. Ýh ra ca tý mýz Av ru pa ya ya pý lý yor, Av ru pa da cid dî sý kýn tý var di yen Zey ti noð lu, þöy le de vam et ti: Bi zi en çok en di þe len di ren þey, do lar-e u ro a ra sýn da ki pa ri te nin E u ro a ley hi ne ge liþ me si dir. Her þe yi mi zi do lar la a lý yor, e u ro yla sa tý yo ruz. Bu, u zun va de de ih ra ca tý mý zý çok zo ra so kar. O la cak sa, ya vaþ ya vaþ ol ma sý ný is ti yo ruz. ABD nin de bir ta raf tan sü rek li pa ra bas tý ðý ný ve do la rýn de ðe ri ni dü þür dü ðü nü di le ge ti ren Zey ti noð lu, Da ha bü yük res me de bak mak ge re kir. Di ðer ül ke le rin pa ra la rý na da bak ma lý yýz. A vus tral ya do la rý, Ýs viç re fran gý, Ýn gi liz po un du na, em ti a fi yat la rý na bak mak ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Em ti a fi yat la rý nýn ar tý yor ol ma sý, dün ya da ki pa ra bi rim le ri nin de ðer kay bet ti ði nin i þa re ti dir di ye ko nuþ tu. Ko ca e li / a a Fran sa zen gin ler den ver gi a la cak nfran SA DA büt çe a çý ðý ný dü þür mek i çin mü ca de le e den hü kü met, çok zen gin le re yö ne lik ye ni bir ver gi pa ke ti ha zýr la dý. e ni ver gi pa ke ti, yýl da 250 bin e u ro dan faz la ka za nan la rý il gi len di ri yor. Hü kü me tin par la men to ya su na ca ðý ya sa tek li fiy le, ver gi ge lir le rin de 380 i le 450 mil yon e u ro ci va rýn da ar týþ bek le ni yor. Ta sa rý ya gö re, yýl da 250 bin den faz la ka za nan lar bu nun yüz de 3 ü nü, 500 bin e u ro dan faz la ka za nan lar sa yüz de 4 ü nü dev le te ek ver gi o la rak ö de ye cek. Fran sa da 2011 yý lý i çin büt çe a çý ðý nýn 95 mil yar e u ro ci va rýn da ol ma sý bek le ni yor. Bu ra kam, gay ri sa fi mil lî ha sý la nýn yüz de 5.7 si ne te ka bül e di yor. AB i çin de ki av ro kri te ri, bu nu yüz de 3 ü ke sin lik le geç me me si ni ön gö rü yor. Pa ris / a a Ku veyt Türk ten, Al týn Kö þe nku VET Türk Ka tý lým Ban ka sý, Al týn Kö þe ü rü nü nü Du ba i de ger çek le þen or ga ni zas yon la u lu sal ve u lus la ra ra sý ka mu o yu na ta nýt tý. Ku veyt Türk ten ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Tür ki ye de ve dün ya da gün geç tik çe ö nem ka za nan al týn la il gi li her ay ye ni bir ü rün çý ka ran Ban ka, Al týn Kö þe ü rü nü nü müþ te ri le ri ne sun du. Du ba i de ger çek le þen GI TEX Fu a rý nda ger çek leþ ti ri len top lan tý da bir su num ya pan Ku veyt Türk Bi rey sel ve Ýþ let me Ban ka cý lý ðý Pa zar la ma ve Ü rün Ge liþ tir me Grup Mü dü rü Mus ta fa De re ci, al týn i le il gi li çok ge niþ bir ü rün seg ment le ri ol du ðu nu be lirt ti. De re ci, En ye ni ü rün o la rak, ya kýn da hiz me te gi re cek o lan Al týn Kö þe bu lu nu yor dedi. Bu tek no lo ji sa ye sin de müþ te ri le ri nin haf ta son la rý ve 7 gün 24 sa at fi zi ki o la rak al týn te min e de bi le ce ði ni vur gu la yan De re ci, Bu ye ni hiz met, Tür ki ye de hiç bir ban ka da ve ku yum cu da bu lun mu yor. a kýn da hiz me te gi re cek o lan Al týn Kö þe ü rü nü mü zü ilk o la rak ni kah sa lon la rý, a lýþ ve riþ mer ke zi gi bi me kan la ra yer leþ ti re rek, al týn sa tý þý ger çek leþ ti re bi le ce ðiz de di. Ýs tan bul / a a Bo ya sa na yi i nin renk le ri Ýs tan bul da bu lu þa cak npa IN TIS TAN BUL 2012 Bo ya Sa na yi ve ar dým cý Mad de ler Kon gre ve Fu a rý, Ey lül 2012 ta rih le rin de, Ýs tan bul CNR Ex po Fu ar Mer ke zi nde, Bo ya Sa na yi ci le ri Der ne ði (BO SAD) ön cü lü ðün de, CNR Eks po Fu ar cý lýk ta ra fýn dan dü zen le ne cek. Av ru pa Bo ya Þo vu ve A me ri ka Bo ya Þo vu nu da dü zen le yen Nürn berg Mes se ve Vin centz Net work, pa in tis tan bul 2012 i çin BO SAD i le iþ bir li ði an laþ ma sý im za la dý. Ko nu ya i liþ kin ba sýn top lan tý sýn da ko nu þan BO SAD ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ah met Fa ik Bit lis, 80 ü ye ye sa hip BO SAD ýn, sek tö rün yüz de 85 i ni tem sil et ti ði ni be lirt ti. Tür ki ye de bo ya tü ke ti mi nin son yýl lar da art ma sý na kar þýn, ki þi ba þý na tü ke ti min, ge liþ miþ ül ke le re gö re is te ni len se vi ye de ol ma dý ðý ný kay de den Bit lis, Þu an da 750 mil yon do lar o lan ih ra ca tý mý zý 2023 te 2,5 mil yar do la ra çý kar ma he de fi miz var de di. Ýs tan bul / e ni As ya DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 11 EKÝM DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8290 ÖN CE KÝ GÜN 1,8430 t S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,5180 ÖN CE KÝ GÜN 2,5080 t DÜN 99,45 ÖN CE KÝ GÜN 98,80 u DÜN 672,36 ÖN CE KÝ GÜN 668,07 Sa na yi den, bil gi e ko no mi si ne EKONOMÝNÝN SANAÝ EKONOMÝSÝNDEN BÝLGÝ EKONOMÝSÝNE DÖNÜÞTÜÐÜNÜ BELÝRTEN EKONOMÝSTLER, BÜÜME VE KALKINMANIN OLUNUN "BÝLGÝ TEMELLÝ ENÝLÝKTE/ENÝLEÞMEDEN" GEÇTÝÐÝNÝ VURGULADI. ve si so nuç bil dir ge sin de, e ko no mi - 3.U lus la ra ra sý Ýs tan bul Ýk ti sat çý lar Zir nin sa na yi e ko no mi sin den bil gi e ko no mi si ne dö nüþ tü ðü nü be lir til di. Ýs tan bul Ýk ti sat çý lar Der ne ði (ÝK DER) ve Ýs tan bul Ü ni ver si te si Ýk ti sat Fa kül te si ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. U lus la ra ra sý Ýs tan bul Ýk ti sat çý lar Zir ve si, fark lý ül ke ler den çok sa yý da a ka de mis ye nin ka tý lý mýy la, E kim 2011 ta rih le ri a ra sýn da Ýs tan bul Bar ce lo E re sin Top ka pý O tel de ger çek leþ ti ril di. Zir ve so nun da so nuç bil dir ge si ni a çýk la yan Ga zi an tep Ü ni ver si te si Doç. Dr. A rif Öz sa ðýr, e ko no mi nin sa na yi e ko no mi sin den bil gi e ko no mi si ne dö nüþ tü ðü ne dik kat çek ti. Doç. Dr. Öz sa ðýr bil dir ge de þu i fa de le re yer ver di: - E ko no mi de bir dö nü þüm ya þan mak ta dýr. E ko no mi sa na yi e ko no mi sin den bil gi e ko no mi si ne dö nüþ mek te dir. - Bü yü me, zen gin leþ me ve kal kýn ma nýn yo lu bil gi te mel li ye ni lik te/ye ni leþ me den geç mek te dir. - Bu an lam da dün ya e ko no mi si her ge çen gün bil gi-bi lim ve tek no lo ji te mel li ye ni lik ve ye ni leþ me nin e sas ol du ðu bir ya pý ya dö nüþ mek te dir. - Re ka bet ya þa mýn bir par ça sý ol muþ tur. Konferansta, margarin konusu detaylý ele alýnacak. He lâl gý da kon fe ran sý bu gün baþ lý yor GIDA ve Ýh ti yaç Mad de le ri De net le me ve Ser ti fi ka la ma A raþ týr ma la rý Der ne ði nin (GÝM DES) dü zen le di ði 4. He lâl Ve Sað lýk lý Gý da Kon fe ran sý bu gün baþ lý yor. Bu yýl Ýs tan bul CNR EX PO Fu ar mer ke zin de ger çek le þe cek fu ar, a la nýn da uz man a ka de mis yen ler ta ra fýn dan mar ga rin tü rü ya pay yað lar, gü nü müz de en çok ko nu þu lup tar tý þý lan GDO, gý da pa ket mal ze me le rin de kul la ný lan plas tik ler de ki kan se ro jen mad de o lan BPA, ve ge nel lik le do muz ve ha ram hay van ke sim le ri nin ar týk la rýn dan ü re ti le bi len je la tin gi bi ö nem li ko nu lar ma sa ya ya tý rý la cak. Bu gün ger çek leþ ti ri le cek ilk o tu rum da Prof. Dr. Ah met Ak gün düz, Dr. Mu ham med Nad ra tuz za man Ho sen, Doç. Dr. Tev hit A yen gin gi bi ö nem li i sim ler, Bü tün dün ya da ge çer li o la bi le cek kü re sel tek bir stan dar da u la þa bil me nin çö züm le ri ko nu su e le a la cak. a rýn ya pý la cak o lan 2.o tu rum da i se Bit ki sel yað lar ve mar ga rin le rin in san sað lý ðý ü ze rin de ki et ki le ri ko nu su tar tý þý la cak. Bu o tu ru ma da Prof.Dr. En der Se rin, Prof. Dr. Meh met Al pas lan, Dr. Rac hid Fe to u a ki gi bi uz ma ný i sim ler ka tý la cak. 30 BÝN KÝ ÞÝ NÝN ZÝ A RET ET ME SÝ BEK LE NÝ OR Bu yýl CNR-GÝM DES iþ bir li ði i le ger çek leþ ti ri len 2. He lal ve Sað lýk lý Ü rün ler Fu a rý na i se, dün ya ül ke le rin den (A me ri ka, Hol lan da, Al man ya, Ja pon ya ve En do nez ya) top lam 50 fir ma nýn, ül ke miz den de 60 ka dar fir ma nýn ka tý la ca ðý be lir til di. Ka tý lým cý fir ma la rýn a ra sýn da gý da sek tö rün de; süt ve süt ü rün le ri, be yaz et, kýr mý zý et, sý vý yað, dö ner, su cuk, sa lam, so sis, hel va, re çel ve þe ker le me, lo kum, ek mek kat ký mad de le ri, çi ko la ta, un ve un lu ü rün ler ve þi fa lý bit ki yað la rý yer a lýr ken diþ ma cu nu, þam pu an, de ter jan, sa bun gi bi koz me tik ü rün ler ve teks til ü rün le ri nin ya nýn da GDO a na liz le ri, DNA test le ri ya pa bi len la bo ra tu ar fir ma la rý da yer a lý yor. 2 bin met re ka re a lan da dü zen le ne cek ve 16 E kim de so na e re cek, fu a ra 30 bin ci va rýn da ki þi nin ka týl ma sý bek le ni yor. Ýstanbul / Ebru Olur An cak re ka bet me kân sal ve ya pý sal an lam da de ði þi me uð ra mak ta dýr. Re ka bet kü re sel bir o yun ha li ne gel miþ tir. - Böy le bir re ka bet or ta mýn da ar týk re ka bet te üs tün lük sta tik mu ka ye se li üs tün lük le re de ðil, bü yük öl çü de ye ni fi kir ler ve bu fi kir le ri i çe ren ü rün le re, sü reç - ÝKDER Baþkaný Süleyman Özdemir le re, çö züm le re da yan mak ta dýr. - Bir ül ke nin ta bi kay nak lar gi bi bir ve ya da ha faz la te mel ö ge nin nok san lý ðý, bir ül ke yi az ge liþ miþ lik tu za ðýn da tut ma mak ta dýr. Bu ek sik lik ya da ek sik lik le ri gi de re cek ve ye ni fi kir ler ve bu fi kir le ri i çe ren ü rün le ri, sü reç le ri, çö züm le ri or ta ya ko ya rak (ye ni lik/ye ni leþ me) söz ko nu su a çýk la rý ka pat mak müm kün dür. - e ni lik ve ye ni leþ me yi ya pa cak o lan en te lek tü el gi ri þim - ci ler dir. Bun la rýn ü re te ce ði ye ni lik ler, bir u lus ya da fir ma nýn re ka bet üs tün lü ðü el de et me sin de te mel un sur ha li ne gel miþ tir. - e ni lik ve ye ni leþ me Ar-Geç ça lýþ ma la rý ný zo run lu kýl mak ta dýr. - Ar-Ge, bi lim ve tek no lo ji nin ge liþ me si ni sað la ya cak ye ni bil gi le ri el de et mek ve ya mev cut bil gi ler le ye ni mal ze me, ü rün ve a raç lar ü ret mek ve ya mev cut o lan la rý ge liþ tir mek a ma cý i le ya pý lan dü zen li ça lýþ ma la rýn bü tü nü dür. - Tek no lo ji a dý ve ri len ü rün le rin, ye ni le ri ni u He lâl Ser ti fi ka sý al dý lar, ih ra cat la rýný kat la dýlar GÝMDES BAÞKANI DR. HÜSEÝN KAMÝ BÜÜKÖZER, "HELÂL" SERTÝFÝKASI ALAN FÝRMALARIN, ÝHRACATINDA ÖNEMLÝ ARTIÞLAR AÞADIÐINI, FÝRMALARIN TOPLAM ÝHRACATININ 1 MÝLAR DOLARI GEÇTÝÐÝNÝ SÖLEDÝ. GI DA ve Ýh ti yaç Mad de le ri De net le me ve Ser ti fi ka lan dýr ma A raþ týr ma la rý Der ne ði (GÝM DES) Baþ ka ný Dr. Hü se yin Ka mi Bü yü kö zer, 4. He lâl Ve Sað lýk lý Gý da Kon fe ran sý ve E kim ta rih le rin de CNR Ex po da i kin ci si or ga ni ze e di len He lal Gý da Fu a rý ön ce sin de ö nem li a çýk la ma lar da bu lun du. "SAÐ LIK PROB LEM LE RÝ NÝN DE Ö NÜ NÜ KE SE CEK" Sað lýk prob lem le ri nin ço ðun lu ðu nun gý da lar da bu lu nan ko ru yu cu ve kat ký mad de le rin den kay nak lan dý ðý ný i fa de e den Bü yü kö zer, He lâl Ser ti fi kay la bu sað lýk prob lem le ri nin de ö nü ne ge çi le bi le ce ði ni söy le di. He lâl gý da, he lal sað lý ðý da be ra be rin de ge ti ri yor. Þöy le ki, kan ser has ta la rý nýn yüz de 55 i ye di ði gý da lar dan bu has ta lý ða ka pý lý yor. Gý da da kan se re se bep o lan i se kat ký ve ko ru yu cu mad de ler. Bu mad de ler he lal gý da ser ti fi ka lan dýr ma sýn da ke sin lik le ya sak. a ni gý da la ra he lâl gý da ser ti fi ka lan dý rýl ma sý ge ti ri lir se, bu kat ký mad de le ri or ta dan kal ka cak. Va tan daþ sað lýk lý gý da tü ke te cek. Ay rý ca kan ser de ki yüz de 55 lik o ran da a nýn da yok o lur. Bu da an cak he lâl gý da ser ti fi ka lan dýr ma sýy la müm kün. Va tan daþ lar he lal ser ti fi ka lý ü rün le ri ar týk mar ket raf la rýn da gör mek is ti yor. "A TAÇ'A TSE'DEN HE LÂL ET SER TÝ FÝ KA SI VE RÝL DÝ" Türk Stan dart la rý Ens ti tü sü (TSE), kýr mý zý ve be yaz et ü re ti mi nin Ýs lâ mi ku ral la ra uy gun o la rak ya pýl dý ðý ný gös te ren He lâl Et bel ge si ni Tür ki ye de ilk kez Ay taç a ver di. Kýr mý zý et ve be yaz et ü re ti min de TSE He lâl Et ser ti fi ka sý ný al ma ya hak ka za nan Ay taç En teg re Et Ü re tim Te sis le ri, bu gü ne ka dar hij yen ve Ýs lâ mi e sas la ra uy gun o la rak ger çek leþ tir di ði ü re ti mi ni bu bel ge i le ka yýt al tý na Ekim tarihleri arasýnda Eresin Topkapý Otel'de yapýlan zirveye farklý ülkelerden akademisyen katýldý. ü ret mek ya da var o lan la rý ný ge liþ tir mek, da ha u cu za i mal et mek i ler le me nin/ge liþ me nin ve kal kýn ma nýn i ti ci gü cü ol muþ tur. - Ge rek fir ma la rýn kü re sel a re na da var lý ðý ný sür dür me si, ge rek se in san, kent, böl ge, ül ke ve kü re sel re fa hýn sað lýk lý ge liþ ti ril me si, ye ni lik çi ge liþ me nin sü rek li li ði ne bað lý dýr. - Di ðer ta raf tan ye ni lik çi ge liþ me nin sü rek li li ði bi lim ve tek no lo ji de yet kin leþ mek; a ma ay ný za man da, bi lim ve tek no lo ji yi e ko no mik ve top lum sal fay da ya (pa zar la na bi lir ye ni bir ü rün, sis tem ya da ü re tim yön te mi ne, ya da ye ni bir top lum sal hiz me te) dö nüþ tür me (ye ni lik/ye ni leþ me) be ce ri si ni de ka zan mak la müm kün dür. - Sür dü rü le bi lir kal kýn ma, re ka bet üs - GÝMDES Baþkaný Dr. Büyüközer, helâl gýda sertifikalý ürünlere ilginin arttýðýna dikkat çekti. al dý ve Türk gý da sek tö rün de bir il ke im za at mýþ ol du. Tür ki ye nin li der mar ka sý Ay taç, TÜV Ma na ge ment Ser vis, I SO 9001 Ka li te Bel ge si, HACCP Stan dart la rý ve GÝM DES in ver di ði He lâl Ser ti fi ka sý na i la ve o la rak þim di de TSE nin ver di ði He lal Ser ti fi ka sý ný hem kýr mý zý et te, hem de be yaz et te a lan ilk fir ma ol du. "SER TÝ FÝ KA AL DIK TAN SON RA FÝR MA LA RIN ÝH RA CA TI ART TI" Tür ki ye nin ar týk he lâl gý da pa za rýn da ak tif rol oy na dý ðý na dik kat çe ken Bü yü kö zer, söz le ri ne þöy le de vam et ti: Me se lâ Ha mi di ye su la rý GÝM DES ten ser ti fi ka al dýk tan son ra ih ra cat ta a de ta uç tu. Þu an 35 ül ke ye ih ra cat ya pý yor. Er pi liç ve Le zi ta mar ka lar da bu þe kil de a tý lým yap tý. Ha mi di ye biz den ser ti fi ka al dýk tan son ra 8 ay da, 2.5 mil yon ka dar bir ra kam la ih ra cat yap tý. Tah sil da roð lu þu an da ABD ye ih ra cat ya pý yor. Þu an da GÝM DES ten ser ti fi ka al dýk tan son ra ih ra cat ya pan fir ma la rýn top lam ih ra cat hac mi 1 mil yar do lar. Bu se ne ra kam la rý nýn da yýl so nu na ka dar 3-4 mil yar do la rý bul ma sý ný tün lü ðü ve ya þam ka li te si i çin tek se çe ne ðin, bi lim ve Tek no lo ji, ye ni leþ me ve ye ni lik te yet kin lik ka zan mak ol du ðu bi lin ci top lu ma yer leþ ti ril me li dir. - Bu na pa ra lel e ði tim-öð re tim sis te mi bi lim ve tek no lo ji baz lý ye ni lik ve ye ni leþ me de yet kin leþ me yi e sas a lý na rak dö nüþ tü rül me li dir. - Mak ro e ko no mik an lam da bir ül ke nin bü yü me si, kal kýn ma sý ve kü re sel ba þa rý sý ye ni lik çi ge liþ me nin sür dü rü le bi lir li ði ne bað lý dýr. - Bu gü nün gi ri þim ci si nin, e ko no mik de ðer ya rat ma kay na ðý, fi zi ki gü cün den ö te be yin gü cü dür. - Ar týk e ko no mik bü yü me de kal kýn ma da ve iþ ya rat ma nýn mer ke zin de gi ri þim ci ler yer al mak ta dýr. Ýs tan bul / e ni As ya bek li yo ruz. Bu ra kam lar bi ze gös te ri yor ki, Tür ki ye de he lal ser ti fi ka lan dýr ma þart. Bu sek tö rün Tür ki ye nin 2023 te 500 mil yar do lar lýk ih ra cat he de fi ne de bü yük kat ký sað la ya ca ðýn dan þüp hem yok. Za ten TÝM in fu a rý mý za bü yük des tek ver me si nin ne de ni de bu ger çek li ði yan sý tý yor. "MAR GA RÝN LE R ÝLK DE FA TÜR KÝ - E'DE MA SA A A TI RI LA CAK" Za rar lý ol du ðu her kes ta ra fýn dan bi li nen mar ga rin le rin ilk de fa Tür ki ye de cid dî an lam da ma sa ya ya tý rý la ca ðý na ve ko nuy la il gi li ö nem li a çýk la ma lar ya pý la ca ðý na dik kat çe ken Bü yü kö zer, Ge çen se ne A me ri ka ve Av ru pa da plas tik bi be ron lar ya sak lan mýþ tý. Tür ki ye de bir kaç ay ev vel bu ya sa ða gi dil di. He lal Gý da Kon fe rans la rýn da, plas tik te bu lu nan za rar lý kat ký mad de si nin de tay la rý a çýk la na cak. Kon fe rans la rý mýz da, dün ya da bir il ke im za a tý la cak ve mar ga rin ko nu su ma sa ya ya tý rý la cak. Her kes i çin za rar lý ol du ðu bi li nen mar ga rin ko nu sun da ilk de fa Tür ki ye de bir teb lið su nu la cak di ye ko nuþ tu.

7 13 E KÝM 2011 PERÞEMBE DÜN A 7 ÝSRAÝL, MISIR DAN ÖZÜR DÝLEDÝ EHUD BARAK, MISIRLI BEÞ POLÝSÝN ÖLDÜRÜLMESÝ ÝLE ÝLGÝLÝ ÖZÜR DÝLEDÝ. GÖZLER DÝPLOMATÝK ÝLÝÞKÝLERE ÇEVRÝLDÝ. ÝR LAN DA A DA SIÇ RA DI ABD NÝN New ork þeh rin de de vam e den Wall Stre et pro tes to la rý, Ýr lan da nýn baþ þeh ri Dub lin e de sýç ra dý. Þeh rin iþ lek cad de le rin den Da me ü ze rin de ki Ýr lan da Mer kez Ban ka sý bi na sý ö nün de haf ta so nun dan bu ya na kamp ku ran gös te ri ci ler ey lem le ri ni sür dür me ye ka rar lý ol duk la rý ný bil - dir di. ABD de Wall Stre et i Ýþ gal Et si vil gi ri þi mi et ra fýn da ör güt le nen grup lar la da ya nýþ ma ser - gi le mek ü ze re Dub lin de bir a ra ya ge len 50 ka dar gös te ri ci ve on la rý des tek le yen on lar ca ka tý lým - cý, sa yý la rý New ork ta ki ler le ký yas la na ma ya cak den li az da ol sa ses le ri ni du yur ma ya ça lý þý yor. Ýn ter net te ki sos yal pay la þým si te le ri a ra cý lý ðýy la des tek top la yan ve Da me Cad de si ni Ýþ gal Et slo ga nýy la yo la çý kan gös te ri ci ler, her gün çok sa yý da Dub lin li nin ge lip geç ti ði kal dý rým la ra kur - duk la rý ren gâ renk ça dýr la rýy la dik ka ti çe ki yor. Grup, te mel o la rak, Av ru pa Bir li ði (AB), U lus la ra ra - sý Pa ra Fo nu (IMF) ve Av ru pa Mer kez Ban ka sý nýn Ýr lan da nýn iç iþ le ri ne mü da ha le et me si ne kar þý çý ký yor ve ül ke yö ne ti min den hal kýn çý kar la rý na ön ce lik ve ril me si ni is ti yor. Dublin / a a Ýs rail Sa vun ma Ba ka ný E hud Ba rak ÝS RAÝL Sa vun ma Ba ka ný E hud Ba rak, i ki ay ön ce Mý sýr lý beþ po li sin Ýs ra il gü ven lik güç le ri ta ra fýn dan öl dü rül me si nin ar dýn dan Mý sýr dan ö zür di le di. Ýs ra il gü ven lik güç le ri, A ðus tos a yýn da sý nýr böl ge sin de 8 Ýs ra il li yi öl dü ren sal dýr gan la ra a teþ aç mýþ, çý kan ça týþ ma da 5 Mý sýr lý po lis vefat et miþ ti. Ba rak, yap tý ðý a çýk la ma da, Gö rev le ri ni ye ri ne ge ti rir ken Ýs ra il gü ven lik güç le ri ta ra fýn dan a çý lan a teþ te vefat e den Mý sýr lý gü ven lik güç le ri i çin Mý sýr dan ö zür di le me ye ka rar ver di ði ni be lirt ti. Mý sýr lý gü ven lik güç le ri nin öl dü rül me si, i ki ül ke a ra sýn da ki dip lo ma tik i liþ ki le rin ge ril me si ne yol aç mýþ ve Mý sýr, Ýs ra il den ö zür di le me si ni is te miþ ti. Tel Aviv / a a KA HÝ RE, TAZ MÝ NAT DA TA LEP E DÝ OR MISIR LI beþ po li sin i ki ay ön ce Ýs ra il gü - ven lik güç le ri ta ra fýn dan öl dü rül me siy le il gi li Mý sýr dan ö zür di le yen Ýs ra il in bu ha - re ke ti nin ar dýn dan Ka hi re, di ðer ta lep le ri - nin ye ri ne ge ti ril me si ni bek li yor. Ýs ra il den bek le di ði res mî öz rün ye ri ne ge ti ril me sin - den son ra Mý sýr, öl dü rü len gü ven lik gö - rev li le ri nin a i le le ri i çin taz mi nat ö den me - si ni ve o la yýn so rum lu la rý nýn ce za lan dý rýl - ma sý ný ta lep e di yor. Kahire / a a ABD'deki gelir daðýlýmý dengesizliði, iþsizlik ve ekonomi politikalarýna karþý protestolar sürüyor. FO TO: A A WALL STREET PROTESTOCULARI: Ban ka lar dan he sap so rul sun ÞA LÝT MI SIR DA MI? 2006 dan be ri Gaz ze de tu tu lan Ýs ra il li as ker Gi lad Þa lit in, ön ce ki ge ce Mý sýr a gö tü rül dü ðü id di a e dil di. Si na a rý ma da sý nda ki El A riþ þeh rin de bu lu nan üst dü zey Mý sýr lý bir yet ki li Al man ha ber a jan sý na yap tý ðý a çýk la ma da, Mý sýr ýn gön der di ði, cam la rý film li bir a ra cýn ön ce ki ge ce Re fah ka pý sýn dan Gaz ze Þe ri di ne gir di ði ni, bu a ra cýn ký sa sü re son ra Þa lit i le bir lik te ge ri dön dü ðü nü be lirt ti. et ki li, Þa lit in da ha son ra Ka hi re ye gö tü rül dü ðü nü i fa de et ti. Bu a ra da Mý sýr gü ven lik kay nak la rý, Þa - lit in gel di ði id di a la rý ný red det ti. Bir Ha mas söz cü sü de Mý sýr ha ber si te si yo um7 ye yap tý ðý a çýk la ma da, Þa lit in Mý sýr a gel di ði ni ya lan la dý. Kahire / a a Þa lit e kar þý 1027 Fi lis tin li ÝS RA ÝL i le Ha mas a ra sýn da va rý lan çer çe ve an laþ ma sý na gö re, Ha zi ran 2006 dan bu ya na Gaz ze de tu tu lan Ýs ra il li as ker Gi lad Þa lit kar þý lý ðýn da Ýs ra il ce za ev le rin de bu lu nan 1027 Fi lis tin li tu tuk lu ser best bý ra ký la cak. Ser best bý ra ký la cak lar a ra sýn da Ha mas ýn Ýz zed din El Kas sam Tu gay la rý nýn men sup la rý nýn ya ný sý ra El Fe tih ve di ðer Fi lis tin li grup lar dan tu tuk lu lar da bu lu nu yor. Ýs ra il Ýç Gü ven lik Ser vi si (Þin Bet/Þa bak) Baþ ka ný o ram Co hen in Ýs ra il ba sý ný na ver di ði bil gi ye gö re, ser best bý ra ký la cak i sim ler a ra sýn da, da ha ön ce a dý ge çen El Fe tih li Tan zim li de ri, beþ kez mü eb bet ha pis ce za sý na mah kûm e di len Mer van Bar gu ti yok. Da ha ön ce ki an laþ ma tas lak la rýn da yer a lan i sim ler den, Ýs ra il Tu rizm Ba ka ný Re ha vam Ze e vi nin öl dü rül me si ne ka rýþ mak tan tu tuk lu bu lu nan Fi lis - Mer van Bar gu ti tin Halk Kur tu luþ Cep he si li de ri Ah med Sa a det de yer al mý yor. Þin Bet Baþ ka ný Co hen, Ha mas ýn sa lý ve ril me si ni is te di ði i sim ler a ra sýn da bu lu nan Ba tý Þe ri a da ki as ke rî li der ler den, 67 kez mü eb bet hap se mah kûm e di len Ab dul lah Bar gu ti, Ýb ra him Ha mid, Ab bas Sa yid, Ce mal E bu El Ab bas ve di ðer üst dü zey i sim le rin ce za e vin de ka la cak la rý ný söy le di. Tel Aviv / a a ÝLK A ÞA MA DA 450 TU TUK LU SA LI VE RÝ LE CEK CO HEN IN ver di ði bil gi le re gö re ilk a þa ma da, Þa lit in Mý sýr a tes lim e dil - me siy le 280 i mü eb bet ha pis ce za sý na mah kûm e di len 450 Fi lis tin li tu - tuk lu sa lý ve ri le cek. Tu tuk lu la rýn ka lan i kin ci bö lü mü nün sa lý ve ril me si i se ge le cek i ki ay lýk dö nem i çin de ya pý la cak ve Þa lit in Mý sýr dan Ýs ra il e dön - me si nin ar dýn dan di ðer le ri de sa lý ve ri le cek. An laþ ma çer çe ve sin de 55 i Ha mas men su bu 110 tu tuk lu, Ba tý Þe ri a ve Do ðu Ku düs te ki ev le ri ne ge ri dö ne cek. Ço ðun lu ðu Ha mas ü ye le rin den 131 Gaz ze li tu tuk lu da yi ne Gaz ze ye ge ri gön de ri le cek. Ba tý Þe ri a lý 203 tu tuk lu i se ken di ev le ri ne dö ne me yip Gaz ze ye sür gün e di le cek. i ne Ba tý Þe ri a lý 40 ki þi nin i se a - ra la rýn da Tür ki ye nin de bu lun du ðu çe þit li ül ke le re gön de ril me si ön gö - rü lü yor. Ser best bý ra ký la cak Fi lis tin li tu tuk lu la rýn 27 si ka dýn. Ve ri len bil - gi ye gö re, Ba tý Þe ri a ya ve Do ðu Ku düs e gi de bi le cek Fi lis tin li tu tuk lu la - rýn yak la þýk ya rý sý sý nýr la ma la ra ta bi tu tu la cak; bun lar dan ba zý la rý nýn ya - þa dýk la rý yer den bi le çýk ma ma sý ön gö rü lür ken, ge nel lik le Ba tý Þe ri a dan çýk ma ma ya sa ðý uy gu la na cak. Þin Bet Baþ ka ný o ram Co hen, Ýs ra il li as - ker Gi lad Þa lit in ge ri ge ti ril me si i çin bir as ke rî o pe ras yo nun ya pýl ma sý - nýn im kân sýz ol du ðu gö rü þün den ha re ket le, i yi bir an laþ ma ol ma ma sý - na rað men son an laþ ma ya des tek ver dik le ri ni bil dir di. Ýs ra il ce za ev le - rin de ha len 6 bin do la yýn da Fi lis tin li tu tuk lu bu lu nu yor. NEW ORK TA fi nans mer ke zi o la rak bi li nen Wall Stre et i, ül ke de ki ge lir da ðý lý mý den ge siz li ði ni, iþ siz li ði ve e ko no mik po li ti ka la rý pro tes to e den gös te ri ci ler, Man hat tan da ba zý mil yar der le rin ev le ri ne yü rü dü ler ve mil yar der le rin lüks ev le rin ö nün de slo gan lar at tý lar. 17 Ey lül den bu ya na Wall Stre et in he men ya nýn da ki Zuc cot ti Park a kamp ku ran Wall Stre et i Ýþ gal Et ad lý si vil gi ri þim ta ra fýn dan dü zen le nen pro tes to gös te ri si ne ka tý lan yüz ler ce ey lem ci, Man hat tan da 5. Cad de ve 59. So kak ta top la nýp med ya de vi Ru pert Mur doch, pet rol cü Da vid Koch, hed ge fon cu John Pa ul son ve Cha se ban ka sý nýn üst yö ne ti ci si Ja mi e Di mon ýn Park Cad de si ve 5. Cad de ü zer le rin de ki lüks ev le ri ne yü rü dü ler ve zen gin le rin de ver gi len di ril me si ge rek ti ði ni be lirt ti ler. Ey lem ci ler, pro tes to gös te ri le ri nin de vam e de ce ði ni, ke sin lik le yýl ma ya cak la rý ný be lir te rek, ken di le ri ne top lu mun her ke si min den des tek gel di ði ni gör mek ten mem nu ni yet duy duk la rý ný i fa de et ti ler. New ork / a a APTIKLARI ETTÝ, AÇGÖZLÜLÜK SONA ERSÝN ÝS MÝ NÝ ver mek is te me yen or ta yaþ lý bir ka dýn gös te ri ci bu gün ne yi pro tes to et tik - le ri nin so rul ma sý ü ze ri ne þöy le ko nuþ tu: Biz ABD nin yüz de 1 lik ke si mi nin ül ke nin ge li ri ni e lin de top la ma sýn dan son de re ce ra hat sý zýz. Ö te yan dan bi zim de i çin de bu lun du ðu muz yüz de 99 luk ke sim, i þi ni, sað lýk si gor ta sý ný, e mek li lik hak ký ný kay - be di yor. Bu gün bu ra ya çok de ði þik ke sim - ler den çok sa yý da in san hep bir lik te da ya - nýþ ma gös ter me ye ve ar týk ye ter de me - ye gel di. Ban ka lar yap týk la rýn dan so rum lu tu tul ma lý. Top lum da zen gi nin e lin de ki kay nak lar, ça lý þan ke si me ak ta rýl ma lý, ya - ni iþ çi le re, öð ret men le re, it fa i ye ci le re, hem þi re ve kü çük iþ let me sa hip le ri ne yön len di ril me li, on la rýn ü zer le rin de ki bas - ký or ta dan kalk ma lý. Pe ki mil yar der le re me sa jý nýz ne dir? so ru su ü ze ri ne ay ný ka - dýn, Me sa jý mýz ba sit, on la ra ar týk u ya - nýn, yap týk la rý nýz yet ti, aç göz lü lü ðe son ve rin di yo ruz di ye ko nuþ tu. Vi ya na kar di na lin den Müs lü man la ra zi ya ret VÝA NA kar di na li baþ pis ko pos Chris toph Schön born, A vus tur ya-türk Ýs lâm Bir li ði (A TÝB) ge nel mer ke zi ni zi ya ret e de rek, ca mi ek sen li Türk der nek tem sil ci le riy le gö rüþ tü. Schön born, A vus tur ya da ya þa yan Müs lü man lar la za man za man bi ra ra ya gel di ði ni be lir te rek, En teg ras yon a si mi las yon de mek de ðil dir. Ül ke si ni, geç mi þi ni ve kül tü rü nü in kâr et me den ya þa dý ðý ül ke nin top lu mu na u yum sað la mak ö nem li dir de di. Ý mam lar i le pa paz lar a ra sýn da çok i yi bir iþ bir li ði ve di ya log bu lun du ðu nu an la tan Schön born, Bu gü zel iþ bir li ði ni tak dir e di yo rum. Çün kü, i ki ke sim de in san la ra yar dým et mek i çin ça lý þý yor di ye ko nuþ tu. Viyana / a a ATÝB BAÞKANI: KA PI MIZ HER KE SE A ÇIK VÝ A NA kar di na li baþ pis ko pos Chris toph Schön born ve be ra be rin de ki pa paz la rý ko nuk e den A TÝB ge nel baþ ka ný ve Tür ki ye nin Vi ya na Din Hiz met le ri Mü þa vi ri Sey fi Boz kuþ da yap tý ðý ko nuþ ma da, Ýs lâm da kom þu luk i liþ ki le ri ve kom þu luk hak ký ný an la ta rak, A - TÝB ge nel mer ke zi ve ül ke ge ne lin de ki bað lý ca mi le rin ka pý la rý nýn bü tün kom þu la rý na a - çýk ol du ðu nu söy le di. A TÝB ca mi le ri ne gel mek i çin ran de vu ya ge rek ol ma dý ðý ný i fa de e - den Boz kuþ, Di ni i nan cý ne o lur sa ol sun ca mi le ri mi zin ka pý la rý her ke se her za man a çýk o la cak týr de di. Kar di nal Schön born a, ül ke de ki Müs lü man lar i le il gi li o la rak med ya ya ver di ði o lum lu de meç ler i çin te þek kür e den Boz kuþ, A na ya sa da gü ven ce al tý na a lýn mýþ o lan din öz gür lü ðü nü pra tik te de gör mek is te dik le ri ni be lirt ti. Ül ke de ki Müs lü man larýn so run la rý ný tek baþ la rý na çö ze me ye cek le ri ni an la tan Boz kuþ, bu ko nu da A vus tur ya top - lu mun dan ve Ka to lik ki li se sin den de des tek bek le dik le ri ni kay det ti. Komþunun baþþehrinde oluþan çöp yýðýnlarýnýn saðlýðý tehdit eder boyutlara ulaþtýðý bildirildi. A ti na da çöp ten dað lar o luþ tu U NA NÝS TAN DA, ma lî kriz le mü ca de le te me lin de uy gu la ma ya ko nu lan re form lar çer çe ve sin de a lýn ma sý ka rar laþ tý rý lan ye ni sert ted bir le re top lu mun her ke si min den ge len tep ki ler her ge çen gün ar tý yor. u nan ba sýn-ya yýn or gan la rý, ön ce ki gün grev ka ra rý a lan a vu kat lar, ra fi ne ri ve pet rol ü rün le ri ça lý þan la rý i le li man iþ çi le ri nin ar dýn dan, dün de bir çok sek tör de grev ve iþ dur dur ma ka rar la rý a lýn dý ðý ný du yur du. Ö te yan dan, dev le te a it ba zý ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý nýn ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý çer çe ve sin de ö zel leþ ti ril me le re ve iþ ten çý ka rýl ma la ra i ti raz e den gös te ri ci le rin er ken sa at - ler den i ti ba ren Ma li ye Ba kan lý ðý na a it ba zý bi na la rý, Ta rým ve Kal kýn ma Ba kan lý ðý ný ve Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn E van ge lis tri a da ki þu be si ni iþ gal et tik le ri bil di ril di. Se la nik te de Se la nik Su lar Ý da re si ça lý þan la rý nýn, gi riþ çý kýþ la rý en gel le mek i çin bi na nýn gi ri þi ne du var ör dük le ri be lir til di. Bu a ra da, iþ ten çý ka rýl ma la rý ve ek ö de me le rin ke sil me si ni pro tes to e den ye rel yö ne tim ça lý þan la rý nýn çöp lük le ri iþ gal ey le mi dolayýsýyla baþ þe hir A ti na so kak la rýn da çöp yý ðýn la rý o lu þur ken, ba zý semt le rin de ki so kak lar da o lu þan çöp yý ðýn la rý nýn sað lý ðý teh dit e der bo yut la ra u laþ tý ðý bil di ril di. Atina / a a

8 8 13 MEDA POLÝTÝK EKÝM 2011 PERÞEMBE Senzehirlenmiþsin! KASIM ALÝ GÜNGÖR Rahmetli Zübeyir Gündüzalp Aðabeyin, Afyon Mahkemesi Müdafaasý nda savcýya verdiði cevabýnda, savcýnýn Said Nursî e- serleriyle gençliði zehirlemektedir ithamýna karþý Eðer savcý o zehirlerden bildiði bir yer varsa bize tayyarelerle göndersin dediði gibi bir olay da bizim baþýmýza geldi senesi Nisan ayýnda Bandýrma daki geçici görevden kendi birliðim Mudanya ya geçerek vazifeye baþladým. Bundan önceki makalemde de ifade ettiðim gibi, birlik komutaný ile garnizon komutanlýðýndaki konuþmalar, gerek kendi birliðimdeki arkadaþlar, gerekse de komþu birliklerdeki arkadaþlar a- rasýnda müsbet yönde bir hava oluþmasýna vesile olmakla beraber, istisnalar da vardý. Bir gün birlik içinde bir muvazzaf teðmenle karþýlýklý konuþurken, a astsubayým, Bandýrma dan buraya neden alýndýðýný biliyor musun? dedi. Ben de: Evet biliyorum dedim. Niye bu yasak kitaplarý okuyorsun, baþka kitap mý yok? diye sordu. Ben de dedim: Sen bu kitaplarý hiç okudun mu? ok dedi. Peki okumadýðýn bir kitap hakkýnda nasýl konuþuyorsun? Meselâ bu kitaplar Ýslâmî konularý hâvî kitaplardýr. Okumadan bunlarýn zararlý, yararlý veya yanlýþ olduðunu nasýl anlayacaksýn? dedim ve ekledim: Meselâ mevzu dinî olmasýn da, fizik bilimi olsun. O hususta yeterli bilgiye sahip olup, beni ikna etmen gerekir ki, ben de kabul edeyim. Þimdi mesele dinî, Ýslâmî ve Risâle-i Nur Eserleri ile ilgiliyken, sen daha hiçbirini okumamýþsýn. O zaman beni nasýl ikna edeceksin? Bunun üzerine kýsa keserek, Kasým, sen bu kitaplarý okuma diyebildi. Ben de: Teðmenim, bu kitaplar bende var. Sana da vereyim oku, ondan sonra getir, Bak astsubayým, þurasý þurasý dinimiz, vatanýmýz ve de ordumuz aleyhinedir de, beni ikna et, ben de gözünün önünde o kitabý yýrtarým. Þimdi hemen o kitaplardan sana vereyim oku dedim. Bunun üzerine verdiði cevap aynen þöyle oldu: a ben de Nurcu olursam? Günler aylar bu þekilde geçerken, Temmuz da terfi zamaný geldi. Normal þartlar altýnda o sene terfi etmem gerekiyordu. Lâkin terfi listesinde ismim yoktu. Bu vesileyle, dilekçe yazýp bölük komutanýna gönderdim. Ertesi gün, yeni gelen bölük komutaný beni çaðýrdý. Odasýnda bana þöyle dedi: Ne için terfî ettirilmediðini bilmiyor musun da bana dilekçe yazýyorsun? Ben de: Biliyorum, ama belki bir yanlýþlýk olmuþtur düþüncesiyle yazdým dedim. Bunun üzerine yüzbaþý: Sen bu þekilde devam edersen ben de sana sicil vermem. Ben de: üzbaþým siz sicil vermiyorsunuz, ancak Cenâb-ý Allah ýn (cc) izni olursa sizin aklýnýz, eliniz çalýþýr ve o zaman sicil verebilirsiniz! Bunun üzerine Sen zehirlenmiþsin diye çýkýþtý. Ben de Benim o zehre çok ihtiyacým var. Eðer bildiðiniz bir yerde fazlasý var ise bana da verin. dedim. Sonra, Üzerinde bu kitaplardan var mý? diye sordu. Þu anda üzerimde yok, yalnýz bir kaç sayfa var dedim. Onlarý bana verir misin? dedi. Ben de verdim. Sayfalar, Mesnevî-i Nuriye den idi. Þöyle biraz o- kudu a bu hep nur, nur diyor dedi. Ben de Tabiî nur diyecek, nar mý desin, nurdan zarar gelmez. Allah, nurdan ayýrmasýn sözleriyle yanýndan ayrýldým. Bu atmosfer içinde, normalde, Temmuz-Aðustos aylarýnda tayinim yapýlmasý gerekirken, Ekim ayýnýn sonunda tayin, yani sürgün emrim geldi. Mesai arkadaþlarýmla vedalaþýp yanýmda bulunan validemi Adana ya býraktýktan sonra, sürgün yerim olan Malatya ya, yeni can dostlarým, aðabey ve kardeþlerimle kucaklaþmaya, Kur ân ve hizmet-i imaniyeye, Mevlâm görelim neyler, neylerse güzel eyler sýrrýnca vasýl oldum. Oradaki hizmetlerle ilgili geliþmeleri müteakip makalemde yazmak ümidi ile Allah a emanet olunuz. SEMÝNERE DÂVET Konu : Cemaatler ve Bediüzzaman Modeli Konuþmacý : Kâzým Güleçyüz Tarih : 15 Ekim 2011 Cumartesi Saat : 20:30 er: eni Asya Derneði Vakfý Büyük Cami Arkasý / Düzce eni anayasa ve eðitimin sorunlarý ÝNSAN haklarýnýn membaý özgürlük deðeridir. Muhatabý/öznesi ise þüphesiz insandýr. Din, millet, cinsiyet, etnik grup, mezhep, renk vb farklýlýklarýna bakýlmaksýzýn insanýn sadece insan olmasýndan ötürü sahip olduðu haklar yüzyýllardýr dillendirilir. John Locke, kimsenin bir diðer insanýn yaþamýna, saðlýðýna, özgürlüðüne ve mülkiyetine zarar veremeyeceðini doðanýn temel bir kanunu olarak ifade etmiþtir. Diðer taraftan Immanuel Kant a göre birey, kendi ahlak yasasýný özgürce koyup ona göre bir tutum ve tavýr geliþtirebiliyorsa otonom bir varlýktýr. Mustafa Erdoðan a göre de özgürlük, en temelde insan türünün bilinçli ve amaçlý olarak eylemde bulunabilme potansiyelini, onun serbestçe seçebilme kapasitesini ifade eder. Ýnsanýn doðuþtan getirdiði doðal haklar zaten mevcuttu yani bu haklar herhangi bir devlet ya da kurumlar tarafýndan bahþedilmemiþtir. Aksine devletler insanlararasý iliþkilerde bu en tabii haklarý korumak ve bunlarý iþlevselleþtirmek için vardýrlar. Diðer taraftan bu haklarýn saygý gösterilmesi, korunup geliþtirilmesi doðrultusunda da uluslararasý metinler kaleme alýnmýþ ve en temel insan haklarý kavramlarý demokratik ülkeler tarafýndan garanti altýna alýnmýþtýr. Bu tür metinlerde düþünce ve ifade özgürlükleri, din ve vicdan özgürlüðü, eðitim hakký, özel mülkiyet, çocuk haklarý gibi birçok alanda özgürlükler savunulmuþ ve koruma altýna alýnmýþtýr. Pavel Constantin, Romanya ALÝ Bulaç T24 sitesine verdiði röportajda yine eski defterleri karýþtýrmýþ ve vaktiyle dile getirdiði tezleri tekrarlamýþ. Baþörtülü vekil yoksa oy da yok kampanyasý derin devlet tarafýndan planlandý demiþ. Unutanlar için hatýrlatalým. Bu kampanya bu köþenin yazarý dahil, dini aidiyetleri çerçevesinde sosyalleþen az-çok sosyal ve az-çok baþörtüsü yasaðý maðduru bir grup kadýn tarafýndan organize edildi. Kadýnlar haziran seçimlerinden önce bir mail grubu üyeliðiyle bir araya geldi ve bir bildiri yayýnladý. Ýþini layýkýyla yapabilecek nitelikte bir baþörtülü kadýný seçilebilecek sýradan aday göstermeyen partiye oy vermeyeceklerini a- çýkladýlar. AK Parti yetkilileri ise, böyle bir düþüncelerinin olmadýðýný, baþörtüsünün pazarlýk vesilesi haline getirilmemesi gerektiðini ifade ederek talebi makul bulmadýklarýný a- BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Aksaray, Karaman, Kayseri, Konya, Nevþehir, Niðde, Sivas illeri eni Asya Gazetesi Temsilciler Toplantýsý Tarih:19/10/2011 Pazar Günü/Aksaray Saat: 09.30'da yapýlacaktýr. Ýrtibat Tel. (0505) EÐÝTÝM HAKKI MI EÐÝTÝM ÖZGÜRLÜÐÜ MÜ? Bugün Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi nin 18 ve 19 uncu maddelerinde de ifade e- dilen gerek düþünce ve ifade özgürlükleri ve gerekse din ve vicdan özgürlüðü gibi en temel insan haklarý kavramlarý hemen hemen tüm ülkelerin özgürlükçüleri tarafýndan savunulur ve yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýlýr. Özgürlükçüler her fýrsatta kamu otoritesinin hiçbir gerekçeyle insanýn en temel haklarýný gasp edemeyeceðini dillendirirler. Çünkü John Stuart Mill in de ifadesiyle bir fikrin susturulmasý, fikri susturulan insandan çok insan ýrkýna, yaþayan nesle olduðu kadar yaþayacak nesillere de zararlý bir giriþimdir. Ancak bugün bazý düþünürler özellikle sosyal ve ekonomik haklarýn -baþkalarýna külfetler yüklemesi hasebiyle- klasik haklarla birlikte telaffuz edilmesini doðru bulmuyorlar hatta bu türden haklarýn, insan haklarýna dâhil edilmemesi gerektiðini ifade ediyorlar Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi nin 26. maddesi Herkesin eðitim hakkýna sahip olduðu, ilk ve temel eðitim aþamasýnda eðitimin zorunlu ve parasýz oluþuyla ilgilidir. Ancak bakýldýðýnda eðitimin bugün ekonomik boyutuyla baþkalarýnýn sýrtýna ilave bir yük bindirdiðini artýk iktisatçýlar da ifade etmektedirler. Diðer taraftan eðitimin tek merkezden yönlendirildiði ve tek söz hakkýnýn devlet Kimsenin eðitim üzerinden toplumu dizayn etme yetkisiolmamalýdýr.eðitimin, bireyin doðuþtan getirdiði temel haklar doðrultusunda özgürleþtirici bir iþlevi olmalýdýr. olduðu bir ortamda bireye tek tip bir ideoloji enjekte edilmesinin de yolu açýlmaktadýr. Dolayýsýyla resmi ideolojisini eðitim kurumlarý a- racýlýðýyla sistemli bir þekilde enjekte eden devlete eðitim hakký adý altýnda destek olmaya çaðýrmak klasik haklar açýsýndan bakýldýðýnda anlamsýzdýr. Eðitim bireysel insan gerçekliði çerçevesinde ele alýnmasý gereken ayný zamanda bir insan haklarý meselesidir. Bu bakýmdan bugün din ve vicdan özgürlüðü ya da düþünce ve ifade özgürlükleri gibi temel insan haklarý kategorilerine eðitim özgürlüðü de eklenmelidir. Ve eðitim, eðitim özgürlüðü çerçevesinde ele alýnýp deðerlendirilmelidir. SATILIK çýkladýlar. Eylem medyada ciddi karþýlýk buldu ve AKP nin kraldan çok kralcýlarý sosyal medya olsun, baþka mecralar olsun bulduklarý her yerde bu kampanyaya ateþ püskürdüler. Çoðunluðu erkekti. Hiçbir Ýslami emre ve yasaða uymadýðý halde, kadýnlarýn önünü kesmeyi Müslüman sayýlmak için yeterli bulan erkeklerdi çoðu. Milletvekili olmayý istemek ayýp deðil, malum erkekler siyasete atýlmak istediðinde bunun adý siyasi rant olmuyor, memlekete hizmet arzusu oluyor. ine de, çakallar yüzünden açýða düþmemek ve tam da böyle bir suçlamaya mesnet teþkil etmesin diye, kampanyada bir aday göstermedik, kampanyayý belirli bir aday etrafýnda organize etmedik, imzacýlar ve sözcüler arasýnda da, herkesin kalbini Allah bilir, hiçbirimizin milletvekili olmayý planladýðýný sanmýyorum. Ýþin doðrusu ben böyle bir eyleme, partilerin kadýn kollarýnda dirsek çürüten, yýllardýr aktif siyasette yer aldýðý halde hem Meclis te hem de bürokratik atamalarda göz ardý edilen, yasak bahanesiyle ikinci sýnýf yardýmcý mesabesine indirgenen baþörtülü kadýnlar için destek verdim. ine olsa yine veririm. Hayatta emin olduðum az sayýda þeyden biri, bu eylemin temizliði ve haklýlýðýdýr. Bu talebin AK Parti nin gücünü ve sorunu çözme istekliliðini sýnama iþine dönüþmesi ise, haklý talebin planlanma nedeni deðil, sonucudur. Bu sonucu ortaya çýkaran, talebi geri çeviren parti ÖZGÜRLÜÐÜN ÖNÜNDEKÝ ENGELLER 1982 Anayasasý nýn eðitim ve öðretim hakkýný tanzim eden 42. maddesi; Eðitim ve öðretim, Atatürk ilkeleri ve inkýlâplarý doðrultusunda, çaðdaþ bilim ve eðitim esaslarýna göre, devletin gözetim ve denetimi altýnda yapýlýr. Bu esaslara aykýrý eðitim ve öðretim yerleri açýlamaz der. Ve Türkçeden baþka hiçbir dil, e- ðitim ve öðretim kurumlarýnda Türk vatandaþlarýna ana dilleri olarak okutulamaz ve öðretilemez diyerek de bitirir. Türkiye deki temel eðitim anlayýþýnýn özetlendiði bu maddelere bakýldýðýnda ilk göze çarpan unsur eðitimin tek tip bir ideolojiye mahsus olduðudur. Oysa tek tipçi bir düþünce anlayýþý bireyin seçme hürriyetini ortadan kaldýran dolayýsýyla bireyi tercihleriyle baþ baþa býrakmayan bir düþünce biçimidir. Seçme iradesi elinden alýnan, tercihlerine, zevklerine, düþüncelerine, inançlarýna ve dillerine önem verilmeyen kýsacasý bireyi teslim alan bir eðitim anlayýþýnda doðal o- larak bireyin yaratýcýlýðý körelecektir. Daha da vahimi çocuklar özgürlük deðerinin farkýna varamadan yetiþkin olacaklardýr. Buda ciddi bir insan hakký ihlalidir ve eðitim özgürlüðünün önünde de bir engel teþkil etmektedir. Türkiye de eðitim, standart müfredatý ve yöntemi ile tek merkezden yürütülen bir faaliyettir. Devlet merkezli bir eðitim anlayýþýnda bireyler, ne yazýk ki tek tip bir düþünceye baðlý ve baðýmlý olarak yetiþtirilir. Bu bakýmdan eðitim birliðini öngören Tevhidi Tedrisat yasasý bugün eðitim özgürlüðü açýsýndan bir sorun o- larak deðerlendirilmelidir. Ömer Çaha Modern Dünyada Eðitim Sorunu adlý makalesinde Tevhidi Tedrisat yasasýna göre bir toplumun ihtiyaç hissettiði din adamýný, meslek a- damýný, askerini, sanatçýsýný, bilim adamýný, kültür adamýný kýsacasý tüm alanlarda ihtiyaç duyduðu insan gücünü sadece Milli Eðitimin yetiþtirecek olmasýný vahim bir durum olarak deðerlendirir. Ve bu yasanýn sivil toplumu ve demokratik kültürü zedelediðini ifade eder. Derin devletler, sýð ithamlar ve partilerin kendisidir, sonuna dek haklý o- lan kadýnlar deðil. Ne acýdýr ki haklarýný istemiþ olmaktan baþka bir þey yapmadýklarý halde, ellerinde hiçbir bilgisi ve verisi olmayanlar tarafýndan, derin devlet ithamýyla etiketleniyorlar þimdi. (...) Baþörtüsüyasaklarýnýmesele ettiðiniilerisüren,yakýnçevresinebusorununçözüleceðini, amadahavaktiningelmediðinifýsýldayankadrolartalepleri ciddîyealsalardý,þuanmecliste baþörtülüvekillerdeolabilirdi. Baþörtüsü yasaklarýný mesele ettiðini ileri süren, yakýn çevresine bu sorunun çözüleceðini ama daha vaktinin gelmediðini fýsýldayan siyaseten güçlü kadrolar, bu kampanyanýn ileri sürdüðü talebi tehdit gibi deðerlendirmek yerine biraz ciddiye almýþ olsalardý, þu an Meclis te baþörtülü vekiller de olabilirdi. EÐÝTÝMDE MÝLÝTARÝZM SÝLÝNMELÝDÝR Ülkemizde eðitim özgürlüðü kapsamýnda dile getirilmesi gereken bir baþka sorun da, militarist uygulamalarýn eðitim kurumlarýnda çocuklara daha küçük yaþlarda verilmek istenmesidir. Örneðin ilköðretim okullarýnda 76 yýldýr çocuklara rahat hazýrol komutlarýyla ezberlettirilen andýmýz adlý metnin gerek içeriði ve gerekse okutma biçimi, nöbetçi öðrenci uygulamasý, tektip kýyafet sorunu diðer taraftan Silahlý Kuvvetleri tanýtmak, gençleri ordu ya içten gelen sevgi ve özlemle baðlamak, Türk gençliðini her an ordu ve sivil savunmanýn aktif organlarýnda görev alabilecek bir düzeye getirmek, birlik ve beraberlik ruhunu yaratmak ve vatansever bir gençlik yetiþtirmektir gibi a- maçlarý bulunan bir dersin (Milli Güvenlik Bilgisi Dersi) bugün liselerde hala askerler tarafýndan veriliyor olmasý gibi bir yýðýn militarist içerikli uygulamalarýn eðitim özgürlüðünü zedeleyen uygulamalar olduðu bir gerçektir. Diðer taraftan zorunlu din dersleri ve anadilde eðitim yasaðý da eðitim özgürlüðü çerçevesinde ele alýnmasý gereken bir baþka alandýr. Ýnsan Haklarý ve Çocuk Haklarý Evrensel Bildirgeleri eðitim ve anadilinde eðitim hakkýna özel vurgu yapar. Bilindiði gibi anadilde eðitim çocuðun saðlýklý geliþimi açýsýndan vazgeçilmez öneme sahiptir. Uluslararasý sözleþmelerde kendine yer edinmesi de bu yüzdendir. EÐÝTÝM ÖZGÜRLÜÐÜ ÝÇÝN NELER APILABÝLÝR? Türkiye de kimsenin mali durumunu, görüþünü, dinini, ýrkýný, mezhebini vs. dikkate almadan herkesten toplanan vergilerle saðlanan eðitim hizmeti ne yazýk ki sadece belirli bir kesimin iþine yarayacak türden bir faaliyet olarak sunulmaktadýr. Bir tek görüþün hâkim olduðu ve herkesin ayný potada eritilmeye çalýþýldýðý bir eðitim sistemi her þeyden evvel insan haklarý çerçevesinde deðerlendirilmelidir. Bu anlamda eðitim özgürlüðü adýna bazý çalýþmalarýn yapýlmasýnda yarar vardýr. Ýlk kez sivil toplumun da ilerisinde MEB Bakaný Sayýn Ömer Dinçer in eliyle eðitim kurumlarýnýn özgürleþtirilmesi yönünde atýlan birtakým adýmlarý görmekteyiz. Kuþkusuz bunlar çok ciddi ve önemli adýmlar. Ancak eðitimin yukarýda da bahsedilen daha birçok sorununun olduðu da bir gerçektir. Kimsenin eðitim üzerinden toplumu dizayn etme yetkisi olmamalýdýr. Eðitimin, bireyin doðuþtan getirdiði temel haklar doðrultusunda özgürleþtirici bir iþlevi olmalýdýr. Devlet okullarýnýn yaný sýra farklýlýklarýn kendi felsefelerini, inançlarýný kendi okullarýnda kendi öðrencilerine vermelerinin yolu açýlmalýdýr. Farklý bakýþlarýn, inançlarýn, mezheplerin yaþadýðý çok kültürlü bir toplumda dün Osmanlý da bugün ABD de olduðu gibi eðitimin sivil toplum eliyle sürdürülebilmesi düþüncesinin anlayýþla karþýlanmasý gerektiðini düþünüyorum. Sivil toplumun bu manada eðitim özgürlüðünü gündeme almasý gerekmektedir. Hatta bu çerçevede eðitim özgürlüðünü savunan ebeveynlere gerekirse sendikalý olma yolu açýlmalý ya da bu doðrultuda kendilerinin kuracaklarý örgütlerle sendikalar birlikte ortak hareket e- debilmelidir. Sivil anayasanýn hazýrlýklarý yapýldýðý þu günlerde eðitim özgürlüðü kavramý yeni anayasada mutlaka yerini almalýdýr. Ufuk Coþkun eni Þafak, Desteklemediler, bu yeterince aðýrdý ama üzerine bir de, yetinmediler. Baþörtülü kadýnlar bir de vekil olursa, kadýnlarýn hayatlarýný özel alanla, evle kayýtlayan bir düzenleme yapmak iyice zorlaþýr kaygýsý, AK Parti taraftarý ve karþýtý erkek kampýný oluþturdu. Ergenekonculuk, derin devlet planý gibi ithamlarýn yaný sýra kampanyanýn siyasi rant devþirmek için düzenlendiðini iddia ettiler. Bunu söyleyenler arasýnda TRT'den bir program, TMSF dolayýsýyla bir yöneticilik, Baþbakanlýk ta bir görev, halihazýrda milletvekili adaylýðý beklentisi içinde olanlar ve bu beklentilerini karþýlayanlar olduðu gibi geçmiþte Mehmet Aðardan, Mustafa Sarýgül den, Ali Müfit Gürtuna dan bir yeþil ýþýk, bir siyasi ikbal vaadi için çýrpýnanlarýn da bulunmasýný nasýl anlamalýyýz bilemem. Bu kampanyayý derin devlet planladý" ifadesi ise, gelinen en sýð noktaydý. Özür dileneceðine, tekrarlanan ve egosantrik bir ben öyle gördüysem öyledir aymazlýðýna dönüþtü. Sahiden ürkütücü, hiçbir pratik karþýlýðý ve gerçekliði olmayan tümüyle sansasyonel ve politik, ayrýca bana fena halde Siyonistlerin adam yeme taktiklerini, çaðrýþtýrýyor. Madem etiketleme bu kadar trajikomik bir alýþkanlýk haline geldi, benim de bir katkým olsun. La havle, gerçekten... Nihal Bengisu Karaca Haber Türk,

9 MAKALE 9 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Kom þu nun ha yýr lý sý Hay run ni sâ ha ným: Kom þu luk i liþ ki le - ri na sýl ol ma lý dýr? Ba zý kom þu la rým var; bir ta bak ye mek gö tür dü ðüm de, Biz fa kir mi yiz? di yor, yan lýþ de ðer - len di ri yor. Ba zý la rý da a lý ný yor, gü ce ni - yor; na sýl dav ra na lým? Kom þu lar a ra sý den ge yi na sýl gö zet me li yiz? Kom þu lar la il gi li hak ve hu ku ka ri a yet et mek di ni mi zin ön de ge len e mir le rin den. Hem Kur ân da, hem de ha dis ler de bu ko nu da bir hay li teþ vik, tav si ye ve u ya rý bu lu ruz. Hiç þüp he siz kom þu la rý mýz la huy, ka rak ter, mi zaç, an la yýþ, kav ra yýþ, gör gü, gö re nek, din dar lýk ve sa ir hu sus lar da ay ný çiz gi de bu luþ ma ya bi li riz. Bil has sa gü nü müz þe hir ha ya týn da fark lý dü zey de, fark lý i nanç ya pý sýn da, fark lý kül tür, gör gü ve a lýþ - kan lýk la ra ve fark lý e ko no mik ya pý ya sa hip kom - þu lar la bir a ra ya gel mek müm kün o la bi li yor. A ta - la rý mýz her ne ka dar, Ev al ma, kom þu al di ye u - yar mýþ lar sa da, kom þu ter ci hi yap mak her za man pek müm kün ol ma ya bi li yor. Han gi du rum da o lur sa ol sun, za ten di nî re fe - rans la rý mýz da tav si ye e di len gö nül zen gin li ði ni her za man ya þa mak ve kom þu muz la i yi ge çin - mek, kom þu muz la as ga rî or tak yön le ri miz de bir leþ mek, o nu ku sur la rý i çin hor gör me mek ve o nun hak ký ný gö zet mek bi ze dü þü yor. Di ni mi - zin bu in ce li ði ni ya þa yý þý mýz la gös ter mek, kar þý ta raf han gi kül tür den gel miþ o lur sa ol sun, o nun da bi ze i yi dav ran ma sý ný ve bi zi sev me si ni sað - la ya cak týr. Þüp he siz kom þu luk sa de ce ye mek gö tür mek ten i ba ret kal ma ma lý. Ge nel çer çe ve - de kom þu la rý mý za i yi dav ran mak ve on la rý kö - tü lük le ri miz den e min kýl mak bi ze kom þu luk se va bý ka zan dýr ma sý a çý sýn dan ye ter li o lur. E ðer faz la dan bir i yi lik yap mak i çin ter cih yap ma mýz söz ko nu su o lur sa; ya kýn lýk-u zak lýk ve ya ak - ra ba lýk-u zak ak ra ba lýk tar zýn da yap tý ðý mýz bir sý ra la ma Kur ân a da uy gun o lur. Ko nu i le il gi li â yet ve ha dis le ri in ce le ye lim: * Ce nâb-ý Hak þöy le bu yur du: Al lah a i ba det e din. Ve hiç bir þe yi O na or tak koþ ma yýn. An ne ve ba ba ya i yi lik e din. Ak ra ba ya, ye tim le re, fa kir le - re, ya kýn kom þu ya, u zak kom þu ya, ya ný nýz da ki ar ka da þa, yol cu ya, e li niz ve em ri niz al týn da bu lu - nan kim se le re i yi lik e din. Mu hak kak Al lah ki bir li o la ný ve bö bür le ne ni sev mez. 1 * Câ bir (ra) bil dir miþ tir: Al lah Re sû lü (asm) bu - yur du ki: Üç tür kom þu var dýr: Bun lar dan bi ri - nin bir hak ký var dýr. Bu, kom þu lar dan en az hak sa hi bi o la ný dýr. Di ðe ri nin i ki hak ký var dýr. Di ðe ri - nin de üç hak ký var dýr. Bir hak ký o lan kom þu: Müþ rik kom þu dur. Bun da yal nýz kom þu luk hak ký var dýr. Ý ki hak ký o lan kom þu: Müs lü man kom þu - dur. Bun da hem Ýs lâm ýn hak ký, hem de kom þu - luk hak ký var dýr. Üç hak ký o lan kom þu: ak ra ba o - lan Müs lü man kom þu dur. Bun da hem Ýs lâm ýn hak ký, hem ak ra ba lýk hak ký, hem de kom þu luk hak ký var dýr. 2 * Uk be bin  mir (ra) bil dir miþ tir: Re sû lul lah E - fen di miz (asm) bu yur du ki: Al lah hu zu run da ilk dâ vâ la þa cak o lan, bir bir le ri nin hak ký ný gö zet me - yen i ki kom þu dur. 3 * Re sû lul lah E fen di miz (asm) þöy le bu yur du: Al lah ka týn da ar ka da þýn ha yýr lý sý ar ka da þý na en ha yýr lý o lan dýr. Kom þu nun ha yýr lý sý da, kom þu su - na en ha yýr lý o lan dýr. 4 * Ab dur rah man ibn-i E bî Ku rad (ra) bil di ri yor: Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yur du ki: Ben Al lah ve Re sû lü nün si zi sev me si ni is ti yo rum. Bu - nun i çin; 1- Si ze e mâ net e di le ne ri â yet e din. 2- Ko nuþ tu ðu nuz za man doð ru yu söy le yin. 3- Kom þu la rý ný za i yi lik e din, i yi dav ra nýn. 5 * Ýbn-i Mes ûd (ra) bil dir miþ tir: Al lah Re - su lü (asm) bu yur du ki: Kom þun se ni i yi bi - lir se, bil ki sen i yi sin. Kom þun se ni kö tü bi - lir se, bil ki sen kö tü sün. 6 * Ýbn-i Ö mer (ra) bil di ri yor: Pey gam ber E - fen di miz (asm) þöy le bu yur du: Ni ce kom þu - lar var dýr ki, Ký ya met gü nün de kom þu su nun ya ka sý na ya pý þa cak ve þöy le di ye cek tir: â Rab bi, bu be nim yü zü me ka pý sý ný ka pa dý ve i yi li ði ni ben den e sir ge di. 7 * Talk bin A li (ra) ha ber ver miþ tir: Al lah Re sû - lü (asm) þöy le bu yur muþ tur: Kom þu su þer rin den e min ol ma yan ki þi, ger çek mü min de ðil dir. 8 * Re sul-i Ek rem E fen di miz (asm) bu yur du ki: Kom þu su uð run da öl dü rü len þe hit tir. 9 * Re sul-i Kib ri ya E fen di miz (asm) þöy le bu - yur muþ tur: Ha ram dan ti tiz lik le ka çýn ki, in - san la rýn en çok i ba det e de ni o la sýn. Ka na at sa hi bi ol ki, in san la rýn en çok þük re de ni o la - sýn. Ken din i çin is te di ði ni di ðer in san lar i çin de is te ki, ol gun mü min o la sýn. Sa na kom þu o la na gü zel dav ran ki, tam Müs lü man o la sýn. Az gül; çün kü çok gül mek kal bi öl dü rür. 10 * Haz ret-i A li (ra) ha ber ver miþ tir: Al lah Re sû lü (asm) þöy le bu yur du: Mü min ken di - si ne sý kýn tý ve ren kom þu suz ne ol muþ, ne de Ký ya met gü nü ne ka dar o la cak týr. 11 * Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yur du ki: Kö tü kom þu su o lup da, ö lüm ve ya ha ya týn bir be lâ sý hak kýn dan ge lin ce ye ka dar sab re den ve ec - ri ni Al lah tan bek le yen kim se yi Al lah se ver. 12 * Haz ret-i  i þe (ra) bil dir miþ tir: Ceb ra il (as) ba na kom þu hak kýn da o ka dar çok tav si - ye de bu lun du ki, kom þu yu kom þu ya mi ras çý ký la cak zan net tim. 13 Dip not lar: 1- Ni sâ Sû re si, 4/ Câ mi ü s-sa ðîr, 2/ Câ mi ü s-sa ðîr, 2/ Câ mi ü s-sa ðîr, 2/ Câ mi ü s-sa ðîr, 2/ Câ mi ü s-sa ðîr, 1/ Câ mi ü s-sa ðîr, 3/ Câ mi ü s-sa ðîr, 3/ Câ mi ü s-sa ðîr, 3/ Câ mi ü s-sa ðîr, 3/ Câ mi ü s-sa ðîr, 3/ Câ mi ü s-sa ðîr, 1/ Câ mi ü s-sa ðîr, 3/ (0 505) VECÝZE Duâ ubudiyetin ruhudur ve hâlis bir imanýn neticesidir. Çünkü duâ eden adam duâsýyla gösteriyor ki: Bütün kâinata hükmeden birisi var ki, en küçük iþlerime ýttýlâý var ve bilir. En uzak maksudlarýmý yapabilir. Benim her halimi görür, sesimi iþitir... Bediüzzaman Said Nursî Ön ce þu so ru yu sor ma lý: A pa çýk de lil le ri - miz ol sa da, de þif re et me miz ge re kir mi? Han gi me se le o lur sa ol sun, þu so - ru lar ce vap lan ma lý: Kur ân, mü na fýk ve ca sus lar hak kýn da ne der? Re sû lul lah ýn (asm) Asr-ý Sa a det te ki uy - gu la ma sý na sýl dýr? Kur ân ýn ça ðý mýz da ki öl çü ve hiz met stra te ji le ri ni be lir le yen mü ced di din ca sus, muh bir ve müf sit le re yak la þý mý ne dir? Kur ân, ay ný za man da in sî, cin nî þey tan la - rýn ve ehl-i dün ya nýn ca su su o lan mü na fýk - la rýn ö zel lik le ri ni de tay lý o la rak ve rir: n Mü na fýk kö tü lü ðü em re der ve i yi li ðe en - gel o lur. (Tev be Sû re si, 67) n Kö tü söz ya yar. Zann i le hük me der ve boþ zan nýn, sö zün pe þin den ko þar. (Hu cu rat Sû re si, 6) n Ý ki yüz lü dür. Ý ki dil li dir. Ý ki kalp li dir. (Ba - ka ra Sû re si, 14) n a lan söy ler. a lan cý lý ðý mes lek ha li ne ge ti rir. a lan ye min ler de bu lu nur. (Mü na fi kûn Sû re si: 1) n Al lah ýn a dý ný a na rak ye min e der. ü ce Rab bin a dý ný is tis mar a ra cý ya par. (Mü ca de le Sû re si: 14, Tev be Sû re si: 74) n Na ma zý gös te riþ i çin ký lar. Al lah ý çok az zik re der. Ý ba de ti gös te riþ tir. (Ni sa Sû re si, 142) n Ki bir li dir. Ba ðýþ lan ma di le mek ten bi le u - zak du rur. (Mü na fi kun Sû re si, 5) n Düþ man lýk yap tý ðýn da za lim ce dav ra nýr. Ýl ke siz ce dav ra nýr. A þý rý ya gi der. Ýn sa fý terk e - der. (Ba ka ra Sû re si, 178, 194, Ma i de Sû re si, 94) n Þey ta nýn o yu nu na ge lir ve Al lah ýn ba ðýþ la - ya ca ðý i le ken di ni a vun du rur. Da ha za ma ným var di ye ken di ni kan dý rýr. (Ha did Sû re si, 13) n ap ma dý ðý þey ler le ö vü nür. Ken di ni ve çev re si ni kan dý rýr. (Âl-i Ým ran Sû re si, 188) Pe ki bu ö zel lik le re ba kýp mü na fýk ve ca sus - la rý teþ his e de bi lir mi yiz? Pey gam be ri miz (asm), mü na fýk la rýn lis te si ni Hz. Hu zey fe ye (ra) ver miþ ti. Mü na fýk lar dan bi ri öl dü, E bu Hu zey fe ce na ze na ma zý na ka týl - ma dý. Bu nun ü ze ri ne Ö mer, Bu da on lar dan mý dýr? di ye so run ca, E bu Hu zay fe E vet di ye ce vap ver di. Bu de fa Ö mer: Al lah aþ ký na ben de on lar dan mý yým? di ye sor ma ya baþ la dý. O Ha yýr! de di ve ek le di: e min ol sun sen den son ra ar týk bun la rý hiç kim se ye an lat mam (Ýbn E bî Þey be, el-mu san nef, 8/637; E bu Be kir el-hal lal, e s-sün ne, ba bu mu na ke ha ti l-mur - hi le; Ýbn Ha cer; Ken zu l-um mal). E bu Der da (ra) na maz dan son ra Al lah ým! Mü na fýk ol mak tan Sa na sý ðý ný rým di ye duâ e der di. Ey Re su lul lah dos tu! Se nin ni fak la ne il gin o la bi lir ki? di ye so ra na: Sa kýn a mel le - rin den e min ol ma. Al lah a ye min e de rim ki, ki þi bir sa at i çin de fit ne ye uð rar ve bir an da di nin den o la bi lir der di. Tâ bi î nin (Sa ha be-i Ki ra mý gö ren) bü yük â - lim le rin den Ýbn Mü ley ke, Ben Hz. Pey gam - ber in (asm) sa ha be sin den o tuz ki þi yi gör - düm. Her bi ri si mü na fýk ol mak tan kor ku yor - du. Ý man ve a mel le rin Al lah ka týn da ka bu lün - den en di þe du yu yor lar dý der. Do la yý sýy la yu ka rý da ki ö zel lik le ri baþ ka sýn dan ön ce ken di miz de a ra yýp tit re ye lim. Ve mü na - fýk lar hak kýn da ki â yet le ri Ý þâ râ tü l-ý câz ýn ba - þýn da ga yet muh te þem bir þe kil de tef sir e den Be di üz za man ýn ca sus lar hak kýn da ki de ðer len - dir me le ri ne ku lak ve rip, ted bir al ma lý. Münafýk ve casuslarý teþhis etmek fer sa dog ni as ya.com.tr i ne ha zan mev si mi gel di Çý nar a ðaç la rý nýn her i ki ta raf tan dal la rý ný, ya ni kol la rý ný bir bi ri ne sým sý ký sar dý ðý bir cad de de yü rü yo rum. ol bo yun ca yer - ler de, kal dý rým lar da; o to mo bil le rin mo tor ka - put la rýn da ið re ti bir þe kil de du ran sa rar mýþ, ha zan ol muþ yap rak lar Bas ma ma ya ö zen gös te re rek yü rür ken a ra la - rýn da, hü zün çök tü gön lü me; her son ba har da ol - du ðu gi bi. Þu ra da bir ay ön ce si ne ka dar sý ký ca tu - tun du ðu ce sim, güç tim sâ li, gü ven mi sâ li göv de - den bir fis key le ay rý lý ver miþ, ha fif bir ne sim bi le o nu da lýn dan ko par ma ya yet miþ de art mýþ bi le. De mek ki, o ka dar mýþ bu dal da ki müd de ti! Ýn san da öy le de ðil mi? Ha yat da bu na ben - ze mi yor mu? Dün ya ya sým sý ký tu tun mak, o nun la ya týp o - nun la kalk mak, kal mak i çin yet mi yor. Ha - zan o lan yap rak gi bi ö mür so na e rin ce bir se - bep, bir ha di se; ba zý za man o lu yor ki bir te - mas çok sev gi li dün ya dan ay rýl ma ya, dün ya ka dar hül ya dan a yýl ma ya ye ti yor. Be di üz za man, Ri sâ le-i Nur da: Ruh-i be þe ri en zi ya de sý kan, ay rýl ma lar dan neþ et e den e - lem ler dir 1 di yor ya Son ba har mev si mi be ni hep hü zün len di rir; hep, i ne ha zan mev si mi gel di / i ne yap rak lar rüz gâr la rýn pe þi sý ra gi de cek mýs ra la rý ný ha týr lar, mý rýl da nýr du ru rum ses siz ve de rin den Hem bun la rý dü þü nü yor, hem de yü rü yor - dum yo lum da. Bir den, e ðil dim. A yak ka bý mýn u cun da du - ran bir çý nar yap ra ðý ný in cit mek ten kor kar ca - sý na sa pýn dan tut tum, kal dýr dým düþ tü ðü yer - den, dü þen le rin i çin den. er yer, da mar da - mar ha yat e ma re si o lan ye þi lin ton la rý na rast - lan sa da, yap rak, a le lek ser sa rar mýþ, yu mul - muþ; a vu ca ben ze miþ san ki. On lar ca sý, yüz ler ce si, bin ler ce si bu hâl de. Bel li ki, gö rev ik mal e dil miþ. On lar, on la ra dü þe ni yap mýþ, el le ri ni bý rak mýþ; göv de den kop muþ ar týk. a, biz ler; ya in san lar! Em re mun ta zýr bek ler - ken, bek li yor gö rü nür ken, me za ra doð ru i ler ler - ken gö rev ler gö rül mek te mi? Bah þe di len þu ha - ya týn kýy me ti bi lin mek te mi? Göz ler de ki bu ðu lar, hüz ne dö nen duy gu lar hiç bir fay da ver mi yor. Ýl lâ ki, ha za ný ha týr la - mak, e ði lip o na bak mak; ve Ne ya pýp e dip sav rul ma mak ge re ki yor his le rin, he ves le rin, ge çi ci is tek le rin ö nün de. Ge re ki yor; ge re ki yor Tâ ki, ya ra tý lýþ ha ki ka ti ni her an ha týr da tut - mak, a ra tan ýn ni za mý na, nazm ý na uy mak i çin. Çün kü Dün ya ha ya tý nýn bir o yun ve o - ya lan mak 2 ol du ðu nu an la mak ve o na mest ol ma mak i çin. Çün kü: Bu ma na ya sa rýl mak, bu dal da sa rar mak, bu yol da sol mak i çin. Vel ha sýl: Ý man la öl mek i çin Dip not lar: 1- Sa id Nur sî, Þu â lar (yt), En âm Sû re si, 32. Her han gi bir ce ma a te/ca mi a ya men sup o lan ki þi, ken di a dý na ko nuþ tu ðun da bi le dik kat li dav ran ma sý lâ zým. Zi ra, sarf e de ce ði yan lýþ bir söz, ser gi le - ye ce ði yan lýþ bir ha re ket, ard ni yet li kim se - ler ta ra fýn dan ser riþ te e di le rek ce ma a te mal e di le bi lir. Ko nuþ ma lar "ce ma at a dý na" ya hut ca mi a i le bað lan tý lý þe kil de ya pýl dý ðýn da i se, da ha bir dik kat ve has sa si yet gös ter mek i cap e - di yor. Zi ra, bu nok ta da "u mu mun hu ku ku" söz ko nu su. Dik kat li dav ra nýl ma dý ðý tak dir de, u mu - mu, ya ni ce ma a ti zan ve töh met al týn da bý rak ma teh li ke si zu hur e der. Oy sa ce ma at, he le ki di nî ce ma at ler, ek - se ri yet le mâ sum ve ha ta sýz dýr lar. Ö zel lik le de, ce ma a tî duy gu, dü þün ce ve in ti sap la rý i ti ba riy le... On lar, sýrf lil lah i çin top la nýp bi ra ra ya ge lir ler. Dün ye vî bir he def ve mak sat la rý yok tur. Ýh lâs, en bü yük ser vet le ri, en e sas lý ser ma ye le ri dir. A mel le rin de rý zâ i Ý lâ hî var dýr. Ý ki ci han da hiç bir þey bu rý zâ dan da ha mü him, da ha üs tün de ðil dir. Cen ne - tin ma kam la rý da da hil ol mak ü ze re... Ýþ te, böy le si ne ul vî, kud sî un sur lar dan, duy gu lar dan mü te þek kil bir ce ma a tin þahs ý mâ ne vi si, "ve lâ yet i küb râ" ma ka - mý na te ka bül e der. Ay ný þe kil de, böy le hâ lis bir ce ma at, i nâ - yet le be ra ber rah met i Ý lâ hî ye nin cel bi ne ve si le o lur. Ýþ le nen ha ta la ra, gü nah la ra, ci na yet le re, ya hut ya pý lan yan lýþ la ra, ih mal le re ge lin ce... Bu gi bi men fi lik ler ve sey yi at lar, ce ma a - te de ðil, þa hýs la ra ve ri lir. Tâ ki, bir gü nah bin den bi re in sin. Kal dý ki, hu kuk ta za ten "su çun þah si li ði" pren si bi e sas týr. Bü tün bu hu sus lar dan çý ka rý la bi le cek ba zý ders le ri þöy le ce hü lâ sa et mek müm kün: * Bir mâ ne vî þah si yet hük mün de o lan ce - ma at, ek se ri yet le mâ sum ve gü nah sýz dýr. Ýs tis na lar, ka i de yi boz maz. * Ý man hiz me ti ni e sas a lan bir ce ma at, bi le - rek ve kas ten yan lýþ yap maz, ha ta iþ le mez. * Böy le bir ce ma a ti zan ve töh met al týn da bý rak ma ya se be bi yet ve re cek söz ve dav ra - nýþ lar, ki þi yi a ðýr ve bâl al tý na so kar. * Pren sip o la rak, ha ta lar, ci na yet ler, gü - nah lar ce ma a te de ðil, þa hýs la ra ve li der ko - nu mun da ki baþ ta ki zat la ra ve ri lir. * Þa hýs la rýn te si riy le ha re ket e den fert le - rin du ru mu çe þit li lik arz e der. Do la yý sýy la, so rum lu luk de re ce si de fark lý lýk gös te rir. Tu tup ge nel le me yap mak, fev ka lâ de yan lýþ ve sa kýn ca lý dýr. * Ni te kim, ce ma a te yö ne lik o la rak ya pý - lan ge nel le yi ci ma hi yet te ki ten kit ve suç la - ma lar, mu a rýz fýr sat çý lar ta ra fýn dan da i ma te pe te pe kul la nýl ma ya ça lý þýl mýþ týr. * O hal de, hem ve bâl al tý na gir me mek, hem de ard ni yet li fýr sat çý la rýn e li ne mal ze - me ver me mek i çin, u mu ma a çýk yer ler de, bil has sa med ya sa ha sýn da biz den sâ dýr o - lan söz ve dav ra nýþ lar, â za mî de re ce de dik kat ve has sa si yet ge rek ti ri yor. * Ce ma a tî has sa si ye tin, fer dî has sa si yet - ten kat be kat üs tün gel di ði ni as la ha týr - dan çý kar ma ma lý. De mok ra si ye muh tý ra han çe ri D ün kü "De mok ra si nin tüm renk le riy le '69 Mec li si" baþ lýk lý ya zý da yer ve re me - di ði miz bir hu sus da, 1971'de ki meþ'um "12 Mart Muh tý ra sý"dýr. Her þey yo lun da gi der ken, cun ta cý la ra u - za nan ka ran lýk bir el dev re ye gir di ve ge nel se çim ler den bir bu çuk yýl son ra hü kû me te muh tý ra ve ril di. Cun ta cý lar, Çan ka ya e liy le hü kû me te ver dik le ri muh tý ra da, "a is ti fa e der çe ki - lir sin, ya da as ke rî dar bey le dev ri lir gi der - sin" teh di din de bu lun du. Ýþ te, ço ðu kim se nin ha týr la ma dý ðý, ye ni nes lin i se bel ki hiç bil me di ði 12 Mart Muh tý ra sý i le as lýn da de mok ra si nin bað rý - na han çer sap lan dý. Ne ti ce de, hü kü met is ti fa ya zor la nýp, i - çin de her tür lü ren gin yer bul du ðu Mec - lis'in den ge si bo zul du. Si ya set, ra yýn dan çýk tý. Dip lo ma si, ta bi î mec ra sýn dan sap tý. Ýs tik ra rýn ye ri ni, a ra re jim ler al dý. Kriz li, sýt ma lý ko a lis yon lar dev ri baþ la dý. De mok rat kad ro la rý i kin ci kez ik ti dar - dan u zak laþ tý ran, ye ri ne i se Halk çý Mil let - çi gü rû hu nu i ka me et me ye ça lý þan cun ta - cý lar, he def tah ta sý na deh þet li pro pa gan da - lar la yi ne De mok rat la rý yer leþ ti re rek "ya - vuz hýr sýz" ro lü nü bi hak kýn oy na dý lar. Bu sin sî o yu nun far ký na ne za man va rý - lýr, þim di lik bi le mi yo ruz. Bil di ði miz bir þey var sa, o da ka mu o yu na - za rýn da za lim i le maz lû mun, gad dar i le mað - du run he nüz hak kýy la tef rik e dil me di ði dir. Cemaat hassasiyeti 2 0.as rýn ilk ya rý sýn da i ki bü - yük Dün ya Sa va þý ya þan dý. Bu i ki bü yük sa vaþ ta yer a - lan dev let ler den bi ri de Ý tal - ya'dýr. Ne var ki, Ý tal ya, her i ki sa vaþ ta da saf de ðiþ ti ren, de - ðiþ tir mek du ru mun da ka lan ye gâ ne ül ke ol du. Bu ta raf de ðiþ tir me ha di se - le ri nin o dak nok ta sý ný i se, B. Mus so li ni ve o nun ba þýn da bu lun du ðu fa þi zan par ti nin to ta li ter ya pý sý teþ kil e di yor do ðum lu Mus so li ni, I. Dün ya Sa va þý nýn baþ la ma sýy la bir lik te or du ya kay dol du. Ý tal ya, baþ lan gýç ta sa vaþ ta ta raf sýz lýk po li ti ka sý güt tü. An cak, kra li yet ta raf tar la rý i le sos ya list ler a ra sýn da çý kan ça - týþ ma, hü kû me ti Müt te fik le - rin (Ýn gil te re, Rus ya...) sa fý na geç me ye mec bur et ti. 1915'te im za la nan Lon dra Pak tý ant laþ ma sýn da, Ý tal ya'ya bü yük va at ler de bu lu nul du. An cak, ve ri len söz le rin kâ ðýt ü ze rin de kal ma sý bir ya na, sa - vaþ ta yak la þýk 600 bin Ý tal yan as ke ri te lef ol du. Ay ný za man da, ül ke e ko no - mi si çök me nok ta sý na gel di. Bu du rum, sos ya list le re kar þý ha re ke te ge çen fa þist le re ze - min ha zýr la dý. Rus ya'da ki Bol þe vik Ýh ti lâ - lin den (E kim 1917) en di þe du - yan kra li yet i da re si, dar be he - ves li si sos ya list le re kar þý fa - þist le re mey let ti. Sað cý fa þist par ti le ri bir leþ ti - ren Mus so li ni, bu kez ken di si dar be te þeb bü sün de bu lun du. Kral, bu na kar þý ko nul ma ma sý em ri ni ver di ve Mus so li ni i le an laþ ma yo lu na git ti. Böy le lik le, bü tün ip ler 1922'de Baþ ba kan lý ða da a ta - nan Mus so li ni'nin e li ne geç - miþ ol du. Fa þist yö ne tim, ilk iþ o la rak tâ Ha be þis ta na ka dar u za nan Af ri ka (Lib ya, E rit re, So ma li) top rak la rý ný iþ ga le ve bu ra la rý sö mür ge leþ tir me ye baþ la dý. * * * I I. Dün ya Sa va þý çýk tý ðýn da (Ey lül 1939), ik ti dar da yi ne Mus - so li ni var dý. Al man dik ta tör A. Hit ler i le uz laþ ma ya va rýl dý ve bir lik te sa va þa ka týl dý lar. Sa va þýn ilk yýl la rýn da, Al - man Ý tal yan ta ra fý he men her yer de ga lip gel di ve mu ha lif le - ri ne üs tün lük sað la dý. Ne var ki, sa va þýn or ta la rý na doð ru ( ) ge liþ me le rin sey ri de ðiþ me ye baþ la dý. Ý tal ya, iþ gal et ti ði u na nis - tan'ý kon trol al týn da tut mak ta zor lan dý. Ým da dý na Al man kuv vet le ri ye tiþ ti. An cak, bu kez ül ke i çin de kar ga þa çýk tý. Fa þist ler le sos - ya list ler kar þý kar þý ya gel di. ABD'nin de yar dý mýy la Müt - te fik le rin Ý tal ya'ya sal dýr ma sý, mev cut iç den ge le rin de ðiþ - me si ni ne ti ce ver di. Kral Vic tor Em ma nu el, Mus so li ni'yi gö rev den al dý ve hap se at týr dý. Bu nun ü ze ri ne Al man ya Ku - zey Ý tal ya'yý iþ gal et ti ve pa ra - þüt çü bir lik le riy le 12 Ey lül 1943'te Mus so li ni'yi tu tuk lu bu lun du ðu yer den kur ta ra rak Vi ya na'ya ka çýr dý. Ar dýn dan o - nu bir em ri va ki i le kur du ðu Ý - tal ya Sos yal Cum hu ri ye ti nin Dev let Baþ ka ný o la rak i lân et ti. Tam bir kar ga þa nýn hük - met ti ði Ý tal ya, fi i len i ki li yö ne - ti me sü rük len di: Bir yan dan Kra li yet sis te mi ve Müt te fik cep he si nin iþ gal le ri, bir yan - dan da Mus so li ni i le Hit ler'in it ti fa kýy la hük me den Sos lay Cum hu ri yet yö ne ti mi... Ne ti ce de, Kral'ýn iþ ba þý na a - ta dý ðý ye ni Ý tal yan hü kü me ti, 13 E kim 1943'te ye ni bir ka rar a la rak, bun dan böy le ta raf de - ðiþ tir di ði ni ve Müt te fik le rin sa fýn da sa va þa de vam e de ce - ði ni res men du yur du. Za ten sa va þýn sey ri de de - ðiþ miþ ve Hit ler Mus so li ni cep - he si ge ri le me ye baþ la mýþ tý. Ýn san lýk ta ri hi nin en bü yük sa va þý. Ey lül 1945'te so na er di. 13 Ekim 1943 TARÝHTE BUGÜN Ýtalyan diktatör Mussolini (solda), yoldaþý Hitlerle. Savaþlarýn ortasýnda saf deðiþtiren Ýtalya

10 10 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE KÜLTÜR SANAT Geçmiþ zaman olur ki... Osmanlý nýn ilk hava þehidi, Tayyareci Fethi Bey in türküsü Genel ayýn Müdürümüz Kâzým Güleçyüz Bey, geçen Pazar günkü yazýsýný Said Nursî ve þehitler e ayýrmýþtý. azýsýnda Bediüzzaman Hazretlerinin 1949 yýlýnda Emirdað Çarþý Camii'nde üç cenaze namazýna da katýldýðýný yazýyordu. Bu üç cenaze, düþen uçakta þehit olan üç hava þehidimize aitmiþ. azýyý okuyunca aklýma, ilk hava þehidi pilotumuz Tayyareci Fethi Bey ve onun türküsü geldi. Tayyareci Fethi Bey, Osmanlý nýn ilk hava þehidi pilotudur. Kaza üzerine onun için türkü yapýlýr bir süre sonra. Kýsaca hikâyesini anlatalým: Fethi Bey Deniz Harp O- kulunu ve Ýngiltere de de Havacýlýk Okulunu bitirir. üzbaþý rütbesi alýp Ýstanbul da gösteri uçuþlarý yapar. Hatta dönemin içiþleri bakaný Talat Paþayý da uçaðýyla gezdirmiþtir. Padiþahýn talebi üzerine Þam ve Ýskenderiye'ye bir hava yolculuðu planlanýr yýlýnda yapýlan bu yolculuk maalesef hüzünle sonuçlanýr. Þam'da uçak düþer. Kabri Þam yakýnlarýndaki Selâhaddin-i Eyyubî Türbesinde bulunmaktadýr. Bu o- layýn ardýndan Behçet Kemal Çaðlar ýn yazdýðý þiir 1940 larda türkü olarak taþ plaða okunur. Türkünün sözleri þöyledir: Aslan uçtu diye söylenir methi Bu kutsal topraðýn çocuðu Fethi Kahrolur darbanla elbet her zeman Olursa bakýþ yan ve maksat eðri Bak Fethiye oldu sayende Meðri Kartalým! Gölgende hürdür bu vatan. Müzik kitaplýðý Müzik ve politika DÜNA müziðine ilgi duyan ve hele müziðin politik boyutunu merak eden okuyucularýmýz için tanýtacaðým bu kitap, sanýrým bu meraklarýný giderecektir. Fýrat Kutluk un yazmaya giriþtiði bu iddialý çalýþmada bestekârlarýn dünya ve politik görüþlerine dair önemli bilgiler içeriyor. Ýyi ve ciddî bir çalýþma. azara göre müzik ve politika her zaman içiçeydi. Bu iddiasýný ise þöyle örneklendiriyor Kutluk. Nazi döneminde Müzik Odasý baþkanlýðýný yürüten faþistliði ispatlanamamýþ, ama damgayý yemiþ Robert Strauss, ben komünistim diye haykýran ve bu uðurda hayatýný yitiren Erwin Schulkoff, ahudi karþýtý görüþleri ve Hitlerin kendisine duyduðu hayranlýktan ötürü faþist müzisyenler arasýna giren Wagner, Verdi nin e- serlerinin özgürlük þarkýlarý olmasý, masonluðu ve monarþi karþýtý yapýtlarýyla Mozart ve daha niceleri... Eserde 18 ve 19 yüzyýl Avrupa'sýnda müziðin politik geliþimi, ahudi Müziðinin asimilasyonu, Wagner ve Müzikte ahudilik üzerine, Sovyetler Birliðindeki müzik eðitiminin ideolojik ilkeleri, ABD: Tin Pan Alley erelliðin protest özelliði gibi konularý bulmak mümkün. Kitabýn ilk baskýsý 1997 yýlýnda yapýlmýþ. Kitabýn yeni baskýsý halen var mý bilemiyorum, ama bulabilirseniz ve ilgili iseniz okumanýzý tavsiye ederim. ayýnevi Doruk ayýncýlýk, 0(312 ) Gönül telimizi titretenler orgo Bacanos BU yazýmda, adýna çoðumuzun belki de pek aþina olmadýðý bir müzik adamýný tanýtmaya çalýþacaðým. O, son dönem Osmanlýsýnýn müzik kültürüne uduyla damgasýný vurmuþ bir gayrimüslim udî ve bestekârý. 1900'de Silivri'de doðmuþ, Rum ve Çingene asýllý bir müzisyen. Dedesi, babasý, dayýsý ve yine meþhur bir müzisyen olan kardeþi Aleko gibi o da müziði seçti. 12 yaþýnda ilk kez sahneye çýkmasýnýn ardýndan 77 yýlýndan ölene dek udundan ayrýlmadý. Bu durum kendisine Türk Müziðinde adý unutulmayanlarýn arasýnda yer almasýný saðladý. Hafýz Kemal ve Saadeddin Kaynak la birlikte Berlin de plak doldurdu. Mýsýr ve Kýbrýs'ta konserler verdiler. Meþhur Mýsýrlý san'atçý Ümmü Gülsüm ün hayranlýðýný kazandý. Münir Nurettin Selçuk la çalýþtý. Çaldýðý orkestra ne kadar kalabalýk o- lursa olsun onun udunun sesini duymak mümkündü. Ud sazýndaki üstadlýk derecesini anlatmak için Araplarýn onu kastederek kullandýðý Hâþa Rabbu l Ud sýfatý sanýrým her þeyi anlatýr. Bestecilikle pek ilgilenmemiþtir. Bununla GÖNÜLDEN DÝLE... Uyupþeytânadilolduhevâî Kinefsimiþleroldumâsivâî Ýlâhîderdime senkýldevai MededyaRabbigaflettenuyandýr. Tevhide Haným Divaný ndan beraber Hâlâ kanayan kalbimi aþk ateþi daðlar, Sevdasý henüz sinede gönlüm gibi saðdý þarkýlarý hâlâ sevilerek dinlenir. SULTAN 2. Abdülhamid in bir hazine niteliði taþýyan ýldýz Albümleri arþivindeki 36 bin kare arasýndan özenle seçilerek hazýrlanan Sultan 2. Abdülhamid in Arþivinden Dünya Liderleri kitabý, resimli dünya tarihi formunda dönemin yüzlerini bir araya getiriyor. Sadece Ýstanbul için deðil, dünya için de önemli bir kültür mirasý niteliðinde olan Sultan 2. Abdülhamid in ýldýz Albümleri arþivinden Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kültür AÞ tarafýndan derlenen Sultan 2. Abdülhamid in Arþivinden Ýstanbul Fotoðraflarý, Sultan 2. Abdülhamid in Arþivinden Dünya ve Sultan 2. Abdülhamid in Aile Albümü serilerinin ardýndan, Sultan 2. Abdülhamid in Arþivinden Dünya Liderleri kitabý raflardaki yerini aldý. Ýlgili ülkelerin arþivinde bile bulunmayan karelerin, fotoðrafýn icadýndan hemen sonra bu denli özenli bir þekilde arþive dönüþmesi ve günümüze kadar gelebilmesi, fotoðrafa verilen deðerin bir ifadesi olarak ortaya Sultan 2. Abdülhamid in bir hazine niteliði taþýyan yýldýz albümleri arþivindeki 36 bin kare arasýndan özenle seçilerek hazýrlanan Sultan 2. Abdülhamid in Arþivinden Dünya Liderleri kitabý, resimli dünya tarihi formunda döneminde yüzlerini bir araya getiriyor. Kitapta (soldan saða), Japonya Prensi Komatsu Akihito ( ), Madagaskar Kralý 2. Ramada ( ), Çin Ýmparatoru Daoguang ( ), Alman Ýmparatoriçesi Augusta Viktoria, Ýngiltere Kraliçesi Viktoria da ( ) yer alýyor. FOTOÐRAF: AA Sultan2.Abdülhamid den ýldýzalbümleri BULMACA 1 çýkýyor. Dünyanýn çeþitli ülkelerinde rejim, sistem ya da sosyal ve siyasal yapýlarýn deðiþmeden önceki son fotoðraflarýný toplu halde sunan kitap, þahýslarýnda ülkelerini ve rejimi temsil eden dünya liderlerinin fotoðraflarýný günümüze ulaþtýrýyor. Kitapta kullanýlan kral ve kraliçe fotoðraflarýnýn önemli kýsmý nolu Devlet Baþkanlarý isimli albüme ait. Ayný albümde, kraliyet ailelerinin yaný sýra, bazý politikacýlara da yer verilmesi dikkati çekiyor. SULTANIN A MERAKI Dünya Liderleri adlý albümde ayrýca, Sultan 2. Abdülhamid e dair ilginç bir arþiv çalýþmasý da mevcut. Baþbakanlýk Osmanlý Arþivleri nde yapýlan çalýþma ile çok sayýda belge, ilk kez gün yüzüne çýkartýlmýþ. Bunlarýn arasýnda en çarpýcý olaný hiç þüphesiz Sultan 2. Abdülhamid in ay meraký yýlýnda ay fotoðrafçýlýðý konusunda ileri olan A- merika dan fotoðraf talep eden Sultan Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SULTAN 2. ABDÜLHAMÝD ÝN BÝR HAZÝNE NÝTELÝÐÝ TAÞIAN ILDIZ ALBÜMLERÝ ARÞÝVÝNDEKÝ 36 BÝN KARE ARASINDAN ÖZENLE SEÇÝLEREK HAZIRLANAN KÝTAP, RESÝMLÝ DÜNA TARÝHÝ FORMUNDA, DÖNEMÝN ÜZLERÝNÝ BÝRARAA GETÝRÝOR. 2. Abdülhamid, bununla yetinmeyip ayrýntýlý bir þekilde ayýn yüzeyini Ýstanbul daki rasathane müdürüne çizdirtiyor. Dönemin siyasî çalkantýlarýndan dolayý, hayatýnýn önemli bir kýsmýný sarayýnda geçiren ve teknolojiye meraklý olan Sultan 2. Abdülhamid, sadece fotoðraf karelerine deðil, fotoðraf makinelerine de merak duydu ve bu sahadaki geliþmeleri yakýndan takip etti. Sarayda bulunan eþyalarý dikkate alan Dr. Dagavaryan Efendi, ýldýz Parký ný da içeren bir alanda, ýldýz Sarayý Bilim Müzesi, Meteoroloji Gözlemevi ve Osmanlý Tarihi Müzesi kurulmasý yönünde giriþimde bulundu. Ancak bu teklif, dönemin meclisi tarafýndan dikkate alýnmadý. Eþyalarýn önemli bir kalemi, Maarif Nezareti ne gönderildi. ýldýz Sarayý Müzesi nden, Maarif Nezareti ne gönderilen 198 parça eþyanýn tamamý, teknik aletlerden, makinelerden ve bunlara baðlý parçalardan oluþuyordu. SOLDAN SAÐA 1. Birçok yolu besleyen ve birbirine baðlayan, þehirlerin yüksek yoðunluk bölgelerinden geçen, kavþaklarý olan ve þehiri yörelere baðlayan yol. - Elâzýð iline baðlý ilçelerden biri. 2. Gizli bir tehlikesi olduðu sanýlan, tekin olmayan. - Üzme, sýkýntý verme, üzgü. 3. Acýma duygusu hisseden. - ýlýn dördüncü ayý. 4. Tibet'te, Asya'nýn bazý yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaþayan, kýllarý uzun öküz türü, Tibet öküzü, Tibet sýðýrý. - Ü- züm ve öteki meyvelerin suyu, þekerli su. 5. Su. - Afganistan'da yönetim ve ABD'ye karþý savaþan talebe hareketi. 6. Gök. - Kira 7. Tayin etme. - Ortalama. 8. Ölünün içine konulduðu sandýk biçiminde araç. - Milattan Öncenin kýsa yazýlýþý. 9. Çadýr, büyüklere mahsus çadýr. - Islandýðý zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuþak ve yaðlý toprak. 10. Denizlerde veya tatlý sularda yaþayan, yüzücü, orta büyüklükte kabuklu, eti yenir bir deniz hayvaný. - Mektup. UKARIDAN AÞAÐIA 1. Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargýlama güçlerinin nasýl kullanýlacaðýný gösteren, yurttaþlarýn kamu haklarýný bildiren temel yasa. - ayla atýlan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kýsa tahta çubuk. 2. Temiz bir soydan gelme, soyluluk. -Tantal elementinin simgesi. 3. Atýlmýþ, atýlan. - Macaristan halkýndan veya bu halkýn soyundan olan kimse. 4. Ok atmaya yarayan, iki ucu arasýna kiriþ gerilmiþ, eðri aðaç veya metal çubuk. - Eksiksiz, kesintisiz. - Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlayan bir söz. 5. Sýðýrlarýn topuk kemiði. - Astatin elementinin simgesi. 6. Belen'in ikinci hecesi. - Lityum elementinin simgesi. - Dini inancý olmayan. 7. Utanma hissi. 8. Birine karþý duyulan öç alma isteði, garaz. - Ýçine eþya konulan ve genellikle yolculukta kullanýlan büyük çanta. 9. Anlam yükletilen þey, anlamlý iz. 10. enilebilir, beslenmeye elveriþli her tür madde, azýk. -Arapçada düz yer. 11. Paylama. - Genelge, sirküler. 12. Argoda yok. - Meyve suyunun þekerle kaynatýlmasýyla istenilen yoðunlukta elde edilmiþ þekerleme. LÝDERLERÝN GEÇÝT TÖRENÝ NÝTELÝÐÝNDE EDÝTÖR Hakan ýlmaz, kitabýn ön sözünde, Sultan 2. Abdülhamid in devrinin sadece Osmanlý Devleti nin çöküþ dönemine deðil, bütün dünyada monarþilerin birer birer tarih sahnesinden çekildiði yüzyýla denk geldiðini belirtti. Sultan 2. Abdülhamid döneminin, bir anlamda monarþinin son yüzyýlý olarak kabul edildiðini ifade eden ýlmaz, bu manada Sultan 2. Abdülhamid in Arþivinden Dünya Liderleri albümünün muhtevasý göz önüne alýndýðýnda adeta kapanan bir dönemin liderlerinin geçit töreni niteliðinde olduðunu kaydetti. Albümde Sicilya, Hannover krallýklarý gibi tarihe gömülen hanedanlýklarýna karþýlýk Malezya da bugün hâlâ varlýðýný koruyan Johor Sultanlýðý nýn hükümdarý Ebubekir Han a kadar devrin en önemli simalarýnýn yer aldýðýný anlatan ýlmaz, þunlarý kaydetti: Bu albümde dikkat çekici bir diðer husus da 19. yüzyýlda üzerinden güneþ batmayan bir imparatorluk haline gelen Ýngiliz kraliyet ailesinin diðer monarþiler ile görülen yakýn akrabalýk iliþkileridir. Meselâ, Belçika Kralý 1. Leopold, Ýngiltere Kraliçesi Victoria nýn amcasýdýr. Kraliçe Victoria, dokuz çocuðundan sekizini diðer Avrupa hanedanlarýndan kiþilerle evlendirir. Bu yüzden günümüzde bile Avrupa monarþisinin önemli kýsmý Kraliçe Victoria nýn soyundan gelen kiþilerce yönetilmektedir. Dolayýsýyla albüm, ayný zamanda Sultan 2. Abdülhamid in dünya arenasýnda ne kadar yalnýz kaldýðýný ortaya koymaktadýr. Ýstanbul / aa Basýndakültür-san'atagerekvarmý? EDEBÝAT Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneði (ESKADER), basýndaki önemli bir konuyu gündeme getiriyor: Basýnda Kültür ve San'ata Gerek var mý? sorusuna konunun uzmanlarý, gazetelerin kültür san'at editörleri cevap verecek. Meseleyi tartýþacak olan kültür san'at gazetecileri, dinleyicilerin sorularýna da cevap verecek. ESKADER in Bâbýâli Sohbetleri çerçevesinde düzenlediði toplantý, Timaþ Kitap Kahve de bugün saat de baþlayacak. Konuþmacý olarak Beþir Ayvazoðlu, Ali Çolak, Hale Kaplan Öz, Selcan Kýlýç, Sefa Koyuncu, Ahmet Can, Ahmet abuloðlu, Ekrem Kaftan, Bünyamin ýlmaz, Bedir Acar, Gülcan Tezcan, Abdurrahman Þen, Hurþit Akyýl, Nuri Aydýn, Murat Baþaran, Hüseyin Sarýkoç ve Mehmet Nuri ardým ýn katýlacaðý toplantýyý, Sanatalemi.net sitesi azýiþleri Müdürü Elif Sönmezýþýk yönetecek. Toplantýda gazetemiz adýna Haber Müdürümüz ve Kültür-Sanat sayfasý editörümüz Recep Bozdað konuþacak. ýllarýný kültür san'at gazeteciliðine vermiþ o- lan muhabirler, editörler ve kültür san'at servisi yönetmenleri, Türk basýnýnda yaþadýklarýný ve gazetelerdeki çalýþmalarý sýrasýnda karþýlaþtýklarý problemleri dinleyicilerle paylaþacaklar. Geçmiþte kültür san'at servisini yönetmiþ ve sayfa çýkarmýþ gazeteciler de programda hazýr bulunacak ve görüþlerini dile getirecekler. Niçin kültür san'at sayfalarý hemen feda edilebiliyor? sorusu üzerinde de durulacak o- lan toplantýda, gazete yöneticilerinin kültür ve san'ata verdikleri deðer üzerinde durulacak. Herkese açýk olan programla ilgili olarak ayrýntýlý bilgi almak isteyenler, 0 (212) numaralý telefonlarý aramalarý veya sitesini ziyaret edebilirler. Kültür Sanat Servisi BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI D E M Ý R E L A Ý L A M O T O B Ý O G R A F Ý M Ý Z A N A K A Ý N A T A K A D U M O R A E L K T E Ý D A M A N T L R E T Ý M O L O J Ý B A T S A K A N A T A T E M A A A A R A K Ý B E K A R A L A K I F A L A K A F A R A B Ý A R E T A K

11 EÐÝTÝM 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE 11 Tin ve zeytin okumalarý Cenâb-ý Hak kýn mahlûkatýna rahmet ve ihsan buyurduðu nimetlerden olan zeytin ve incirin bolca bulunduðu mekânlarda bulunmaktayýz. Koca gövdeleriyle yeþil yeþil bahçelerde arz-ý endam eden zeytin aðaçlarýnýn baþlarýndaki zeytin tanelerini yaný sýra yine kalýn gövdeleri, iri yapraklarý arasýnda adeta bize tablacýlýk yapan hikmet dolu incir aðaçlarýnýn baþlarýndaki incir nimetleriyle süslü baðlar arasýnda gezinirken, Cenâb-ý Hak kýn rahmet eserlerini solumanýn saadeti içinde tefekkürümüzü sürdürüyorduk. Fesüphanallah diyerek içinde yüzlerce küçücük çekirdekleriyle bezenmiþ incirlere nazar gezdirirken, küçücük çekirdek tanesinden nasýl olan koca incir aðacýnýn haþmetini hayret içinde seyrediyorduk. Hemen yaný baþýmýzdaki iri gövdeli zeytin a- ðaçlarýna yönelirken dallarýndaki zeytin tanelerindeki hikmet ve eþsiz san'atý Allahuekber nidasýyla karþýlýyorduk. eþil bað ve bahçelerdeki zeytin ve incir nimetleriyle hasbihal ederken bu güzel nimetlerde Cenâb-ý Hak kýn daha birçok esmasýný okumanýn mânâlarýný ruhumuza derc etmemiþ sevincini yaþýyorduk O yüce Rabbimizin isimlerinin þualarýndaki yansýmalar O nun evvel, ahir, zahir ve bâtýn ism-i mübareklerinin tecellileri pek zahir bir þekilde göz ve gönüllere nakþ olunup okunuyordu. Hakkýn sýfat-ý âlilerinin tecellilerinden mahlûklara yansýyan bu eþsiz güzelliklerin tefekkürü bizi aziz üstadýmýzýn te lif ettiði Nur lu satýrlar a- rasýndaki þekillenmelerine görüyordu. 29. mektupta bahis edilen Tin ve Zeytin okumalarý oldukça manidardý. Üstad Hazretleri Kur ân-ý Azimüþþan Rasathanesinden tin ve zeytin Âyet-i Celilerini (Tin Sûresi) yorumlarken veciz ifadeleriyle kalp ve gönüllere þu hakikatleri aktarýyordu. Nimetler içinde tin ve zeytinin tahsisinin sebebi, o iki meyvenin çok mübarek ve nafi olmasý ve hikmetlerinden de medar-ý dikkat ve nimet çok þeyler bulunmasýdýr. Çünkü hayat-ý içtimaiye, ticariye ve tenviriye gýda-i insaniye için zeytin en büyük bir esas teþkil ettiði gibi, incirin hilkatý zerre gibi bir çekirdekte koca incir aðacýnýn cihazatýný saklayýp derc etmek gibi bir harika mu'cize-i Kudreti gösterdiði gibi tamamýnda ve menfaatýnda ve ekser meyvelere muhalif olarak devamýnda ve daha sair menafinde nimet-i Ýlâhiyeyi kasem ile hatýra getiriyor. (29. Mektup: 622) Serin bir sonbahar gününde tin (incir) ve zeytin nimetlerinin etrafý þenlendirdiði yeþillikler i- çindeki mekânda gezinirken Tin ve Zeytin okumalarýnýn ruhumuza verdiði mânânýn mutluluðu içinde mekândan ayrýlýyorduk. Tefekkür hali içinde MÝZAH Ýsmail Hakký Avcý umurta Bir yakýným var: Süleyman. Biraz safça biri. Bir vakit Ýstanbul a geldiðinde annesinin e- vinde yer sofrasýna oturulur. Kahvaltý yapýlacak. Kahvaltýda sini üzerinde haþlanmýþ yumurtalar da var. Süleyman yumurtayý çatlatýp soymak için siniye vurur. umurta kýrýlmaz. Birkaç defa daha sininin kenarýna týk týk vurur, yine kýrýlmaz. Bu arada bu duruma sinirlenen evin yaþlýsý; Takýrdayýp durma! diye onu azarlar. O da etrafýna bakýnýr, vuracak yer arar. umurtayý mutlaka kýracaktýr. Neden sonra kalkar. Elinde yumurtayla odadan çýkar. Ben de merak sâikasýyla peþinden. Süleyman daire kapýsýný açar, dýþarýya çýkar. Az ilerde üst katlara çýkan merdivenin baþýna gider. Ben ne yapacak diye merakla bakýyorum. Süleyman yumurtayý mermer basamaklara vurur ve geriye döner. Evet, artýk yumurtasý kýrýlmýþtýr. ol denince akla hasret ve firak gelir. olun sonu ise, her zaman vuslat mýdýr? Birine gel veya git denince de akla yol gelir. ol insaný bir yerden bir yere (kara, hava ve suda) ulaþtýrmak için aþýlan uzaklýk ve yürünmeye uygun yerdir. Nereye, nasýl, hangi yoldan gidilir? Ýnsanoðlu kendine göre nereden, nasýl gideceðinin tercihini yapar ve yola çýkar. Ulaþýr mý, sonra geriye döner mi? Bu durum bazen kesinlik kazanmaz ve pek belli de olmaz. Dað ne kadar yüce olursa olsun, yol üzerinden geçer. Geçen insaný da beraber sürükler, götürür. ollar çeþit çeþit; karahava-deniz yolundan baþka; tarihî i- pek-baharat yollarý, Her saniyesi bile insan aklýnýn alamayacaðý bir faaliyete sahne olan kâinat, deðiþiyor, geliþiyor ve yenileniyor. Kâinat; baþ döndüren bu hareket ve faaliyetlerle yoðruluyor, kývamýný buluyor. Geliþim, deðiþme ve yenileþme hilkatin gayesi, fýtratýn gereði. Atomdaki ve atom altý parçacýklardaki þaþýrtan bu hýzlý hareket, dünya, ay ve güneþin bir saat gibi muazzam hareketi, Samanyolu galaksimizin muhteþem seyahati bize içinde bulunduðumuz nizamýn ritmik ahengini ortaya koyuyor. Ateþ kürelerinin dansettiði bir semavatta adeta yüzüyoruz. Büyük insan olan âlemdeki bu deðiþim, dönüþüm ve yenileþme moduna küçük kâinat olan insandaki yansýmalarý kaçýnýlmazdýr. Her yeni gün kâinat yeni baþtan kuruluyor, her yeni gün taze bir baþlangýç kabul ederek yepyeni bir gündemle hayatý planlamalýyýz. Hadiselerin rengârenk yansýmalarý, ruh ve gönül dünyamýza hakikat naðmelerini fýsýldýyor. Kâinattaki bu dinamik süreci anlamak ve anlamlandýrmak ise eðitimciye düþen bir görev olarak düþünüyoruz. Þahsî geliþimin bir parametresi bu boyutta idrak ettiðimiz bu durum eðitime ve eðitimciye uyarlamak durumundayýz. Zira büyük tekerlek nereye gidiyorsa küçük tekerlek onu takip eder. Ýmam-ý mübin olan, kâinattaki ilâhî yazýlým programý ve Rabbanî kanunlar aratýcý kudretin harika fiilleri olduðunu bize inandýðýmýz kitap söylüyor. Ýrade sýfatýnýn tecellisinden ibaret olan bu kanunlara uyup amel etmemiz fýtrî tekâmülün bir gereði olduðu þüphe götürmez bir hakikattýr. eni bir enerjiyle yeni ufuklara açýlmak bize karýnca yolu, keçi yolu, evin yolu, suyolu, köy yolu, okul yolu, Samanyolu, uzay yolu, Nurs olu, kalbe giden yol, v.s. ol deyince yolcu da olacak elbette. Eskiden yolcular duâlarla uðurlanýr ve Allah a ýsmarlanýrdý. Þimdi su gibi gitsin gelsin diye ardýndan su serpiliyor. Bu davranýþ ilkinkinin yerine geçer mi? Karayolunda herhangi bir vasýtayla seyrederken yol kenarlarýnda neler görülmez ki; tarlasýnda iki büklüm çalýþan þalvarlý kadýnlar, baþýna yazma dolamýþ dedeler, trenlere taþ atan çocuklar, sürüsüyle çobanlar, vasýtanýn önünü kesen sýðýr ve davar sürüleri, yetiþtirdiði sebze veya meyveyi pazarlayanlar, suyu a- kan ya da akmayan çeþmeler, v.b. Köylerde umumiyetle yol güzergâhý tesbit edilirken keçi ve iþleklerin gidiþatý izlenir. Onlarýn geçtikleri patikalara yol açýlýr. Köyün birinde yine imece usûlü iþleðin geçtiði patikada köylüler yol açýyormuþ. Nedense orada bulunan Amerikalý sözde bir barýþ gönüllüsü köylülerin bu hâline muttali olmuþ ve gülüyormuþ. Köylülerin izahýna karþýlýk, a iþlek (merkep) bulamazsanýz? diye soracak olmuþ. Köylülerden; O zaman Amerika dan mühendis getirtiriz cevabýný almýþ. eni yeni vasýtalar eskiye göre baþarýyý getirecektir. Ýki günü eþit olan ziyandadýr hadis-i þerifi bu sürece bizleri dahil etmenin zaruretine parmak basýyor. Hayat aktif bir süreçtir, bu noktayý kavramayanlar, hadiselerin çarklarý altýnda ezilmek tehlikesiyle karþý karþýyadýrlar. Bir adýmý atmayan kiþi bin a- dýmý nasýl göze alýr. Baþarýda süreklilik e- sastýr. Eðitimci; bisiklete binen bir þahýs gibidir. Pedalý çevirdiðiniz sürece yol alabilirsiniz. Daima hareketli, daima aktif olmak zorundasýnýz. eni bir adým yeni bir adýmdýr, a- ma insana mesafe katettiriyor. Siz yeniliklere açýk olursanýz, baþarýyla beraber mutluluðu da hak edersiniz. Asrýn getirdiði bütün þüphe ve tereddütleri izale edecek olan büyük müceddid okyanuslar gibi ilmiyle bizlere ýþýk tutuyor, i- radeleri çelikleþtiriyor, zihinleri marifetle nakþediyor, hisleri ve lâtifeleri muhabbetullahla nurlandýrýyor. Eðitimde yeni çaðýn eksenini oluþturuyor. Hayat faaliyet ve harekettir, þevk ise o- nun matiyyesidir. Büyük dâvâ adamý eþsiz eðitimci olan Üstadýmýz, þevk-i mutlak o- larak tarif ettiði hizmet metodu ile iþin ö- zünü bizlere ders veriyor. Eðitimci dinamik olan bu sürecin mimarý olarak, þahsî geliþime açýk olmalý, ruhunun ritminde kâinattaki ahengi nakþetmeli Ýlâhî ahlâký kendi vizyonunda yaþamalýdýr. Kendini bu sürece dahil edenler, bu yüksek enerjiyle beslenerek eðitimde formasyon kazanýrlar. Ýnsanýn hareketleri zamana sinema þeridine dizilen kareler gibi yansýmazsa o zaman ölüdür, o mekân da ölüdür. O zaman ve mekâna aksiyon yükleyen kazanýr. Bunun yolu her an aktif ve faal o- lan Allah ýn ahlâk-ý ile ahlâklanmaktan geçer. Kendinden emin, özgüven sahibi eðitimciler, kendi geliþim kariyerlerine büyük katký saðlamýþ olurlar. Bilgiyi marifetle yoðurarak, kalpleri sevgiyle mayalayarak, yollarý daha da kýsalttý, ama kazalarda ölenlerin sayýsý da arttý. ollarýn düzelmesiyle artan sür at ölümle neticelenen kazalarý ziyadeleþtirdi. Þoförlerin dilinde hep Ömür biter yol bitmez tabiri vardýr. Bitmek bilmez gibi gelen yollar, nihayet kabirde biter. Ve kabir kapýsýnýn ardýndan asýl ve ebedî yolculuk baþlar. Evet, Ýnsan bir yolcudur; çocukluktan gençliðe, gençlikten ihtiyarlýða, ihtiyarlýktan kabre, kabirden haþre, haþirden ebede kadar yolculuðu devam eder. Her þeyin bir yolu var ve bir de yolsuzluk denen mefhum var. Bu kelimeye niye lüzum duyulmuþtur? olsuzluk derken yolu olmayan köyler mi akla gelir? oksa bilinen yola aykýrý þeyler mi? oksa doðru yoldan çýkýnca mý yolsuzluk baþlar? Ýnsanlar niye yoldan çýkýp yolsuzluða saparlar? Bunlar yola gelenler e inat yoldan çýkanlar mýdýr? ol ararken yolda kalmak da vardýr. ol tutanlar senin mekânýný yol geçen haný yaparlar mý? olu düþenler, yolunu bekleyen lerle buluþurlar mý? oluna koymak la yolunu bulmak bir olur mu? olunu yapmak la yolu tutmak arasýnda bir münâsebet kurulabilir mi? ol yapanlarla yol kesenler bir kefeye konulabilir mi? Hem, ol yürümekle, borç ödemekle tükenir. olcu yolunda gerek, yolcuya da ol üzerine ruhlarý imanla nurlandýrarak saðlam bir kiþiliðin temelini oluþtururlar. Zorluklara karþý direnç, ezberciliðe karþý beceriler kazandýrmayý hedeflemiþ olurlar. Geliþim ve baþarý için, yenilik þarttýr. Ulaþým için, yeni yollar, yeni köprüler lâzým olduðu gibi, yeni bir çýkýþ noktasý, yeni mantalite, yeni bir metodolojiye büyük bir ihtiyaç olduðu açýktýr. Eðitim sistemi de yeni çaðýn gereklerine göre yenilenmesi reforma açýk bir duruma gelmesi zaruridir. Dünyada baþ döndüren geliþmeler olurken ayak sürmek, köhnemiþ bir yapýyý muhafaza etmek fevkalâde yanlýþtýr. Ýnovasyon Eðitimde yenileþme; ekonomik ve sosyal faydalara odaklanmak. Pedagojik geliþmelerin ýþýðý altnda, bilgi teknolojilerinin dönüþümü saðlanarak yepyeni paradigmanýn tesisine ihtiyacýmýz var. Böyle gelmiþ böyle gitmemelidir. Çocuklarýnýzý yaþadýklarý zamana göre yetiþtirin diyen Hazreti Ali Efendimiz bize yeni u- fuklarda deðiþimin, geliþimin ve yenilenmenin ehemmiyetini vurguluyor. Öðretmen, bir orkestra þefi gibi, çoklu zekâ sistemleriyle yeteneklerinin geliþmesi için bütün enstrümanlarý aktif bir biçimde kullanmalýdýr. Bedensel zekâ, zihinsel zekâ, duygusal zekâ, ruhsal zekâ vs. Her öðrenci bir dünya, her birey bir âlem, her kiþi bir þifre, olduðuna göre her yaraya merhem, her derde deva, her damara þerbet vererek onlarýn gönül dünyalarýný nurlandýrarak, ruhlarýný irfanla bezeyerek, zihinlerine marifeti nakþetmeliyiz. Her yürek bir sevgi ufku ister. Her akýl yeni bilgilerle donanmak ister. Her ruh farklý dünyalarý keþfetmek ister. Mide gibi her lâtife gýdalanmak ister. Hayat üç günden ibaret; DÜN, BUGÜN, ARIN. Dün geçti yarýn daha gelmediðine göre bu günün hakkýný vermeliyiz. Okuyarak, düþünerek, uygulayarak, uygulatarak bu süreci lehimize çevirmeliyiz. Hizmet, durmadan dinlenmeden hizmet, kasýrgalar yol gerek. oluyla giden ve yolu iyi bilen yorulmaz. Ýnsanoðlu yolunu doðru tuttuðu takdirde, iþleri de yolunda gider. Hem bir yol vardýr ki; insaný hiç aldatmaz ve hakikate ulaþtýrýr. O da aratýcý nýn gösterdiði ve bildirdiði Kur ân olu dur. Ýnsanlar bu sýrat-ý müstakim de gittiði müddetçe yolunu þaþýranlardan asla olmamýþ ve huzura ermiþlerdir. Ýnsaný ebedî saadete veya edebî hapishaneye götüren de tuttuðu yoldur. Ýnsanýn yolu ebediyete gitmektedir. olun sonunda sonsuzluk vardýr. Öyleyse bu fâni ve geçici dünyanýn bir yere varmayan yollarýnda beyhûde dönüp durmak niye? üzyýllardýr sayýsýz ol gösterenler in ittifakla ayný yolu göstermeleri, bunun hakikatine iþaretler olsa gerektir. ol gösterici vazifeli kullarýn defaatle iþaret ettikleri yolda gitmekle ancak insan ebedî saadete ulaþabilir. Aksi yollar da insanýn felâketine sebep olan yollardýr. Bu dalâlet yollarýnda ýsrar etmek, ebedî ve yalnýz bir hapsi netice vereceði gayet âþikâr bir hakikattýr. Akýllý insan her halde yolunu doðru tutup vartalara düþmeyendir, vesselâm. Cehaleteyenilmemekiçin,yenilenmekzorundayýz kopsa, þimþekler saldýrsa yine hizmet çünkü su gibi, hava gibi bizim çevremizin e- nerjimize ihtiyacý var. Zamanýn ufkuna teceddüdün levhasýný asan asrýn sahibi ne güzel söylemiþ; "Tevfik isterseniz kavanin-i adetullaha tevfik-i hareket ediniz. oksa tevfiksizlik ile cevab-ý red alacaksýnýz. Baþarýya giden yolun Allah ýn kâinata koyduðu kanunlara uymakta olduðunu bizlere ders veriyor. Ne harabiyiz harabatiyiz / Kökü mazide olan atiyiz. Geçmiþ ve gelecek üzerinde köprü kurarak saðlam bir duruþ sergilemeliyiz. eni bir dünya kuralým, huzur dolu gelecek inþa edelim. Su, hava ve gýda gibi hayatýmýzý inançlarýmýza göre formüle edelim ki baþarý çýtamýzý yükseklere çýkaralým. Gemi su alýyor, dalgalar mendireði aþýyorsa kaptana düþen güvenli liman aramak olmalýdýr. Eðitim sistemimize bu noktada baktýðýmýz zaman ayný deðerlendirmeyi yapabiliriz. Mevsim deðiþimlerine göre giyindiðimiz gibi, asrýn idrakine göre iman ve Ýslâm ý yepyeni bir metodoloji ile sunmalýyýz. enilik, geliþimi, geliþim deðiþimi, deðiþim ise baþarý ortamýný saðlar. enilikte enerji var, aksiyon var. Her an dünyamýz deðiþiyor, farklý halet-i ruhiyeye bürünüyoruz. Bu durumumuz, Ýmanýnýzý la ilahe illallahla yenileyiniz hadis-i þerifine mutabýk düþüyor. Tevhid, tefekkür ve tezekkürle imanýmýzý takviye etmeliyiz. Manevî hayatýmýzýn lokomotifi olan kalp ve ruhumuz bu enerji ile beslenip inkiþaf e- decektir. enilenme süreci gafleti izale edip geliþmeyi idame eder. Eðitim ve öðretim faaliyetlerine büyük katkýlar saðlar. Eðitime dinamizm getirip cehaleti tamamen ortadan kaldýrýp yok eder. eniliklere açýk, uyanýk, dinamik, aksiyon dolu yüreklere binlerce selâm ve duâ eni sürecin eski aktörlerine baþarýlar ve mutluluklar dileðiyle...

12 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE 12 ÝLAN Dosya No: Bir borçtan dolayý satýlarak paraya çevrilmesine karar verilen taþýnmazýn cinsi, adedi, evsafý, tapu kaydý, kýymeti: 1. TAPU KADI : Lap se ki Ýl çe si Ga zi Sü ley man pa þa mah. Be le di ye So ka ðý mev ki in - de ka in A da: 64, Par sel: 3, Cilt: 3, Say fa: 233'de ka yýt lý 241,52 m 2 yü zöl çü mün de Bah çe li Kar gir ev cin sin den ta þýn maz o lup, ta rih li Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý na is ti na den ya ban cý ger çek ki þi le re ve tü zel ki þi le re sa tý la maz sý nýr lý ve ay ný hak te sis e di le mez þer - hi mev cut tur. ÝMAR DURUMU : Lapseki Belediye Baþkanlýðýnýn tarih ve 968 sayýlý yazýlarý ile B-4 (Bitiþik nizam dört kat)'a imarlý olduðu bildirilmiþtir. TAÞINMAZIN ÖZELLÝKLERÝ : Ta þýn maz ü ze rin de 5 kat lý bi na bu lun mak ta o lup, i mar du ru mu nun 4 kat ol ma sý ne - de niy le 5 ka týn (4. nor mal kat) ruh sa ta ta bi ol ma dý ðý; TAÞINMAZIN KONUMUNU ETKÝLEEN FAKTÖRLER: Binanýn III. Sýnýf yapýlar da (A) grubu yapýlara girdiði, Çanakkale-Bur sa ka ra yo lu na çok ya kýn o lup, ay ný cad de ye çý kan be le di ye so ka ðý na cep he li ol du ðu, Be le di ye nin tüm im kân la rýn dan fay da lan mak ta dýr (U la þým, Çöp top la ma, E lek trik, Su gi bi) Çar þý ya ve a lýþ ve riþ mer kez le ri ne, is ke le ye ve hü kü met ko na ðý na ya kýn ol du ðu, A san sör bu lun ma dý ðý, son ra dan mer ke zi ka lo ri fer sis te mi ya pýl dý ðý, Mer di ven le ri nin mo za ik, kor ku luk la rý nýn de mir den ya pýl dý ðý, 20 yýl lýk o lup 1998 yý lýn da çý kan dep rem yö net me li ðin den ön ce ya pý lan bir ya pý dýr. A) ZEMÝN KAT ÝÞERÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ: 120 Met re bü yük lü ðün de, ze min le ri se ra - mik kap lý, pen ce re le ri a lü min yum dan ya pýl mýþ, gi riþ ka pý sý fo tosl li o to ma tik ka pý, du - var la rý ve ta va ný nor mal sý va o lup ü ze ri plas tik ba da na lý dýr. B) MESKEN OLARAK KULLANILAN : 1.3 ve 4 BA ÐIM SIZ BÖ LÜM LE RÝN Ö ZEL LÝK LE RÝ: Üç ba ðým sýz bö lüm de kul la ný la bi lir du rum da dýr. Mes ken o la rak kul la ný lan da i re ler bir sa lon, üç a det ya tak o da sý, bir ban yo, bir wc, bir mut fak, an tre, i ki bal ko nu o lan 100 m 2 bü yük lü ðün de o lup, sa lon, ya tak o da la rý, an tre, mut fak du var la rý ve ta van la rý nor mal sý va ü ze ri plas tik bo ya lý dýr. Sa lon, ya tak o da la rý, an tre, mut fak, ban yo ve bal kon ze - min le ri se ra mik kap lý, ban yo ve Wc'nin du var la rý ta va na ka dar se ra mik kap lý dýr. Mut fak tez gâh al tý ve tez gâh üs tü do lap la rý mev cut, Ýç ka pý lar ah þap, dýþ ka pý ve pen ce re ler a - lü min yum ve PVC o la rak ya pýl mýþ, 2. nor mal kat ta ki da i re nin gi riþ ka pý sý çlip, 1. nor mal kat ta ki da i re i le 3. nor mal kat ta ki da i re nin gi riþ ka pý sý ah þap týr. C) RUHSATA TABÝ OLMAAN : 5. KAT TA KÝ DA Ý RE Ý LE ÝL GÝ TES PÝT: Ruh sa ta ta bi ol - ma dý ðýn dan ka çak kat ol du ðu, sý va la rý ya pýl dý ðýn dan kul la ný ma mü sa it ol ma dý ðý, bir sa - lon, 3 ya tak o da sý, bir an tre, bir mut fak, bir ban yo, bir wc, 100 m 2 bü yük lü ðün de ol du - ðu, ÝÞ E RÝ VE DA Ý RE O LA RAK KULLANILAN BAÐIMSIZ BÖLÜMLERÝN KIMETÝ : Lap se ki Ýc ra Hu kuk Mah ke me si - nin ta rih ve Esas, ka rar sa yý lý ke sin le þen i la mý u ya rýn ca ta þýn - ma zýn top lam de ðe ri nin ,00 TL ol du ðu be lir til di ðin den bu de ðer ü ze rin den borç lu nun 1/4 his se si ,00 TL ü ze rin den sa tý þa çý kar týl mýþ týr. a) ZEMÝN KATTAKÝ ÝÞERÝNÝN DEÐERÝ : ,00 TL, b) 1. NORMAL KATTAKÝ DAÝRENÝN DEÐERÝ : ,00 TL c) 2. NORMAL KATTAKÝ DAÝRENÝN DEÐERÝ : ,00 TL d) 3. NOMAL KATTAKÝ DAÝRENÝN DEÐERÝ : ,00TL ' dýr TOPLAM : ,00 TL SATIÞ SAATÝ : 10:00-10:10 Arasý BORÇLUNUN 1/4 HÝSSESÝNE DÜÞEN MUAMMEN BEDELÝ : ,00 TL dir. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Sa týþ Cu ma gü nü u ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da LAP SE KÝ HÜ KÜ - MET KO NA ÐI ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ O DA SIN DA; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar - týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý - ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le Pa zer te si gü nü ay ný yer ve sa at - ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca - ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr - ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la - ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe - vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, Ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de ne cek, dam ga ver gi si, Tah li ye ve tes lim mas raf la rý, ya sa da be lir ti len o ran da KDV ve ta pu a lým har cý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be - de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hibi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. A ksi tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr mamak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin E sas sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Not: Tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine Kaim olmak Üzere Ýlanen teblið olunur *: Bu örnek, bu önetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. B: T. C. LAPSEKÝ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) 2003/1498 ESAS. Örnek No: 64 Elazýð 1. Ýcra Müdürlüðünden Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: 1.NOLU TAÞINMAZ Elazýð merkez Hoðu (urtbaþý )köyü, kara toprak mevkii 667 parselde kayýtlý 8.260,00 m 2.lik susuz tarla vasýflý taþýnmazda 48/512 hisse paylý taþýnmaz, Borçlunun hisse deðeri : 4.259,00 TL. Satýþ saati : arasý 2.NOLU TAÞINMAZ Elazýð merkez Hoðu (urtbaþý )köyü, kara toprak mevkii 644 parselde kayýtlý 7.500,00 m 2.lik susuz tarla vasýflý taþýnmazda 48/512 hisse paylý taþýnmaz. Borçlu hisse deðeri : 3.867,00 TL. Satýþ saati: arasý 3.NOLU TAÞINMAZ Elazýð merkez Hoðu (urtbaþý)köyü, kara toprak mevkii 625 parselde kayýtlý 5.450,00 m 2.lik susuz tarla vasýflý taþýnmazda 4/32 hisse paylýdýr. Borçlu hisse deðeri : 2.044,00 TL. Satýþ saati : arasý 4.NOLU TAÞINMAZ Elazýð merkez Hoðu (urtbaþý) köyü, kara toprak mevkii 647 parselde kayýtlý ,00 m 2.lik susuz tarla vasýflý taþýnmazda 48/512 hisse paylý taþýnmaz Borçlu Hisse deðeri : ,00 TL. Satýþ saati arasý 5.NOLU TAÞINMAZ Elazýð merkez Hoðu (urtbaþý) köyü, karatoprak mevkii 691 parselde kayýtlý ,00 m 2.lik susuz tarla vasýflý taþýnmazda 48/512 hisse borçluya aittir. Borçlu hisse deðeri : 5.435,00 TL. Satýþ saati : arasý 6.NOLU TAÞINMAZ Elazýð merkez Hoðu (urtbaþý) köyü, karatoprak mevki 621 parsel de kayýtlý 9.660,00 m 2.lik susuz tarla vasýflý taþýnmazda 4/32 hisse borçluya aittir. Borçlu Hisse deðeri :7.849,00 TL. Satýþ saati : arasý 7.NOLU TAÞINMAZ E la zýð mer kez Ho ðu (urt ba þý) kö yü, ka ra top rak mev ki 666 par sel de ka yýt lý ,00 m 2.lik su suz tar la va sýf lý ta þýn maz da 48/512 his se borç lu ya a it tir. Borçlu Hisse deðeri :5.419,00 TL. Satýþ saati : arasý 8.NOLU TAÞINMAZ Elazýð merkez Hoðu (urtbaþý) köyü, karatoprak mevki 692 parsel de kayýtlý ,00 m 2.lik susuz tarla vasýflý taþýnmazda 48/512 hisse borçluya aittir. Borçlu Hisse deðeri : ,00 TL. Satýþ saati: arasý 9.NOLU TAÞINMAZ Elazýð merkez Hoðu (urtbaþý) köyü, karatoprak mevki 720 parsel de kayýtlý 3.750,00 m 2.lik susuz tarla vasýflý taþýnmazda 4/32 hisse borçluya aittir. Borçlu Hisse deðeri : 2.578,00 TL. Satýþ saati : arasý 10.NOLU TAÞINMAZ Elazýð merkez Hoðu (urtbaþý) köyü, karatoprak mevki 649 parsel de kayýtlý 8.510,00 m 2.lik susuz tarla vasýflý taþýnmazda 48/512 hisse borçluya aittir: Borçlu Hisse deðeri : ,00 TL Satýþ saati: arasý 11.NOLU TAÞINMAZ Elazýð merkez Hoðu (urtbaþý) köyü, karatoprak mevki 673 parsel de kayýtlý 9.260,00 m 2.lik susuz tarla vasýflý taþýnmazda 48/512 hisse borçluya aittir. Borçlu Hisse deðeri :4.775,00 TL Satýþ saati: arasý 12.NOLU TAÞINMAZ Elazýð merkez Hoðu (urtbaþý) köyü, karatoprak mevki 690 parsel de kayýtlý ,00 m 2.lik susuz tarla vasýflý taþýnmazda 48/512 hisse borçluya aittir. Borçlu Hisse deðeri :5.285,00 TL. Satýþ saati : arasý 13.NOLU TAÞINMAZ Elazýð merkez Hoðu (urtbaþý) köyü, karatoprak mevki 676 parsel de kayýtlý 9.050,00 m 2.lik susuz tarla vasýflý taþýnmazda 48/512 hisse borçluya aittir. Borçlu Hisse deðeri :4.666,00 TL. Satýþ saati : arasý 14.NOLU TAÞINMAZ Elazýð merkez Hoðu (urtbaþý) köyü, Karatoprak mevki 631 parsel de kayýtlý ,00 m 2.lik susuz tarla vasýflý taþýnmazda 48/512 hisse borçluya aittir. Borçlu Hisse deðeri : 5.208,00 TL. Satýþ saati : arasý 15.NOLU TAÞINMAZ Elazýð merkez Hoðu (urtbaþý) köyü, Karaaðýl mevkii 337 parsel de kayýtlý 9.400,00 m 2.lik susuz tarla vasýflý taþýnmazda 48/512 hisse borçluya aittir. Borçlu Hisse deðeri : 2.644,00 TL. Satýþ saati : arasý 16.NOLU TAÞINMAZ Elazýð merkez Hoðu (urtbaþý) köyü, Karatoprak mevki 665 parsel de kayýtlý ,00 m 2.lik susuz tarla vasýflý taþýnmazda 48/512 hisse borçluya aittir. Borçlu Hisse deðeri : ,00 TL Satýþ saati : arasý 17.NOLU TAÞINMAZ Elazýð merkez Mustafa paþa mah. 213 ada, 1 parselde kayýtlý 400 m 2.lik ev nitelikle taþýnmaz 48/512 hissesi borçlu Nihat Özcan'a ait olup, Mustafapaþa mah. Ahmet Özcan sok. No: 1 adresinde bulunmaktadýr. Taþýnmaz ev 2 katlý yýðma bina olup, çatýlý sývalý ve boyalýdýr, ev yaklaþýk 45 yaþýndadýr, dava konusu evin alt ve üst katýn toplam alaný 2x120=240 m 2.dir. Evin iç bölümleri her katta 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve holden ibarettir. Evin iç bölümleri sývalý ve plastik boyalý olup, ýslak zeminleri ve oda tabanlarý mozaik kaplamadýr, iç kapý doðramalarý ve pencere doðramalarý ahþap, evin giriþ kapýsý ise ahþaptýr, mutfak dolaplarý yapýlmýþ elektrik tesisatý döþenmiþtir, sobalýdýr, kullaným alaný yaklaþýk 240 m 2.dir. % 50 yýpranma payý tespit edilmiþ tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadýr. Borçlu Hisse deðeri :18.281,25 TL. Satýþ saati : arasý 18.NOLU TAÞINMAZ Elazýð merkez Hoðu (urtbaþý) köyü, Karatoprak mevki 618 parsel de kayýtlý 9.200,00 m 2.lik susuz tarla vasýflý taþýnmazda 48/512 hisse borçluya aittir. Borçlu Hisse deðeri : 5.606,00 TL. Satýþ saati : arasý 19.NOLU TAÞINMAZ Elazýð merkez Hoðu (urtbaþý) köyü, Karatoprak mevki 623 parsel de kayýtlý 5.530,00 m 2.lik susuz tarla vasýflý taþýnmazda 48/512 hisse borçluya aittir. Borçlu Hisse deðeri :1.555,00 TL. Satýþ saati: arasý ukarýda yazýlý bulunan taþýnmazlarda bilirkiþi raporuna göre 618, 621, 649 nolu taþýnmazlarda 5 yaþlarýnda ceviz bahçesi (kapama ceviz bahçesi) 625, 623, 337'de II.sýnýf sulu tarlalar ve yine ayný köyde parsel 667, 644, 647, 691, 666, 692, 720, 673, 690, 676, 631 ve 665'de kayýtlý parsel numaralý bað ekili (kapama bað) taþýnmazlarýn kýymet taktirleri yapýlmýþ olup, sulu tarla, bað 4 ve bahçe derinlik, orta geçirgenlik, tuzluluk yok, % 2-3 meyilli, Elazýð iline ortalama 20 km. uzaklýkta olup, makineli ziraate uygundur. Elazýð ili Hoðu köyü parsel ve 665'de kayýtlý sulu vasýftaki tarlalarýn bahçelerin ve baðlarýn ise 4/32'si borçlu Nihat Özcan'a aittir, söz konusu taþýnmazlar her ne kadar tapu kayýtlarýnda susuz tarla olarak geçmekte ise DSÝ sulama kanalý altýnda Uluova sulama projesi içerisinde yer aldýklarýndan bir çoðunda yine açýlmýþ ve faal durumdaki sondaj suyuyla sulanmakta olduðundan sulu olarak deðerlendirilmiþtir. KDV Oraný : % Satýþ Günü : 21/11/2011 Pazartesi 2. Satýþ Günü : 01/12/2011 Perþembe u ka rý da ö zel lik le ri ya zý lý ta þýn maz/lar bir borç ne de ni i le a çýk art týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. Satýþ Þartlarý: 1- Sa týþ yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at te E la zýð Ad li ye Sa ra yý ze min 1'inci kat ta bu lu - nan sa týþ o da sýn da da a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý - ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah - hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la - cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah - hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa - týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir, i ha le pu - lu, 1/2 ta pu har cý ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - su i le fa iz ve. mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr, i - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas - ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak - la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2003/1498 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc. Ýf. K. 126) 14/09/2011 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. önetmelik Örnek No: 27 B: T. C. MERKEZ / ELAZIÐ 1. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SAI: 2011/960 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý Mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 28/10/2011 günü saat 14.30,-14.40'da O to gar a ný Em ni yet O to par ký TO KAT ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun - ma dý ðý tak tir de 02/11/2011 ta ri hin de ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bu lun ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn baþ - ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma mas ra fý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu - zun sa týþ be de li ü ze rin den KDV.nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos - ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak tir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 21/09/2011 MUHAMMEN KIMETÝ ADEDÝ CÝNSÝ VE ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ ,00 TL 1 Adet 60 NL 115 Pla ka sa yý lý 2010 Mo del Cit ro en mar ka, Ber lin go 3 COM. SX 1,6 HDÝ tip li, 10JBB mo tor No lu, VF77N9HXCAJ Þa si no lu, si yah renk li, Ön ca mý çat lak; 25,663 KM'de KA PA LI KA SA KAM O NET. Not: A raç Re hin li o lup i ha le ye Ka tý la cak lar dan % 20 Te mi nat a lý na cak týr. B: T. C. TOKAT 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIR AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSA NO: 2011/138 Esas. Davacý Hazine tarafýndan davalý kanuni kayyým Ýsmail Çelik aleyhine açýlan davanýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda verilen tensip ara kararý uyarýnca; Ha tay, Mer kez il çe si, Der viþ li kö yü 118 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn, Be re ket oð lu Ýb ra him Be re ket, Be re ket ký zý Bed ri ye Be re ket ve u suf Be re ket ký zý Kah le a dý na ka yýt lý i ken 3561 s. ya sa ge re ðin ce ka nu ni kay yým il def ter da rý ta ra fýn dan 10 yý lý aþ kýn sü re dir i da re e dil di ði ve hak sa hip le ri nin or ta ya çýk ma dý ðý ge rek çe siy le ta pu ma li ki (his se da rý) Be re - ket oð lu Ýb ra him Be re ket, Be re ket ký zý Bed ri ye Be re ket ve u suf Be re ket ký zý Kah le'nin 4721 s. MK. nun 588. mad de si ge re ðin ce ga ip li ði ne ka rar ve ri le rek, da va ko nu su ta þýn - maz da ki Be re ket oð lu Ýb ra him Be re ket, Be re ket ký zý Bed ri ye Be re ket ve u suf Be re ket ký zý Kah le'nin his se le ri nin ta pu kay dý nýn ip ta li i le Ha zi ne a dý na ta pu ya tes ci li ne ve bu his se le rin i da re sin den el de e di len ge lir le rin de Ha zi ne'ye i rad kay dý na ka rar ve ril me si ta lep e dil miþ tir. Da va ko nu su ta þýn ma zýn ma li ki (his se da rý) Be re ket oð lu Ýb ra him Be re ket, Be re ket ký zý Bed ri ye Be re ket ve u suf Be re ket ký zý Kah le'nin biz zat ken di le ri nin ve ya ken di le ri hak kýn da bil gi sa hi bi o lan la rýn ilk i lan ta ri hin den i ti ba ren 6 ay i çe ri sin de Ha tay As li ye 3. Hu kuk Mah ke me si nin 2011/138 E sas sa yý lý dos ya sý na bil gi ver me le ri ge rek mek te dir. Ak si tak dir de Be re ket oð lu Ýb ra him Be re ket, Be re ket ký zý Bed ri ye Be re ket ve u suf Be - re ket ký zý Kah le'nin GA ÝP LÝ ÐÝ NE, Ha tay i li, Mer kez il çe si, Der viþ li kö yü 118 par sel sa yý lý ta þýn maz da ki kay yým ta ra fýn dan i da re e di len his se le rin ta pu kay dý nýn ip ta li i le Ha zi ne a dý na ta pu ya tes ci li ne ve bu his se nin i da re sin den el de e di len ge lir le rin de Ha zi ne'ye i - rad kay dý na ka rar ve ri le ce ði MK.nun 32, 33 ve 588. mad de le ri ge re ðin ce 2. KEZ Ý LA NEN TEB LÝÐ o lu nur B: HATA ASLÝE 3. HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Dosya No: 2011/616 tal. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn günü 09:10-09:20 sa at le ri a ra sýn da Ö zel i ðit ler e di e min De po su A la ko yun mah sok. No: 2 Ký rýk han ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de i kin ci ar týr ma nýn günü 09:10-09:20 sa at le ri a ra sýn da Ö zel i ðit ler e di e min De po su A la ko - yun mah sok. No: 2 Ký rýk han ad re sin de ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca - ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe - vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; Sa tý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin mu ham men be de lin % 20'si o ra nýn da Türk Li ra sý pe þin pa ra ya da eþ de - ðer de ka ti ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri ge rek ti ði, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin - den K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce - ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze buþ vur ma la rý i lan o lunur S.No Bedeli Adedi Cinsi TL 1 Adet 34 AU 4005 plaka sayýlý Renault marka, 2002 model, çeki cinsli, Magnum E-tech x2 tipli, beyaz renkli, þasi no: VF611GTA olan, iki adet aküsü olmayan, lastikleri eski, arka teker çamurluklar kýrýk, çekici bölgesi ezik, sað kapý dikiz aynasý kýrýk, stepnesi, takým havadanlýðý yok, muhtelif yerlerinde ufak çizik ve kýrýklar mevcut, anahtarý olmayan araç. Toplam : ,00 TL B: T. C. KIRIKHAN ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Ahmet Paþalýoðlu ileþeymanur Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Ýki cihan saadeti dileriz. Keçiören eni Asya Okuyucularý Ankara TEBRÝK Muhterem kardeþimiz, Abdülbasir Þeker ilenurayþe Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Ýki cihan saadeti dileriz. Selahattin Kuruçaylý ve Ailesi - ÝZMÝR Geçmiþ Olsun Geçirmiþ olduðu trafik kazasý sonucunda kaldýrýldýðý Kdz. Ereðli Ekomar Hastanesinde baþarýlý bir ameliyat geçirmiþ olan muhterem kardeþimiz Fatih Seçkin Beye geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Kdz. Ereðli eni Asya Okuyucularý TEBRÝK Deðerli kardeþlerimiz Mehmet ýldýz ile Aysel Hanýmefendinin Ali Mirza ismini verdikleri bir çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve Babayý tebrik eder. avrumuza hayýrlý uzun ömürler dileriz. Ermenek eni Asya Okuyucularý TEBRÝK Ehli hizmet kardeþlerimiz Þükran ile ýlmaz Salýk'ýn ve Nurayþe ile Abdülbasir Þeker'in izdivaçlarýný tebrik eder, evlilik hayatlarýnýn hizmete vesile olmasýný temenni ederiz. Ýzmir eni Asya Haným Okuyucularý

13 13 ÝLAN 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE Dosya No: 2010 /107 -TAL. Örnek No: 27* Bir borçtan dolayý ipotekli bulunan; TAÞINMAZIN TAPU KADI VE ERÝ : KOCAELÝ ÝLÝ-GEBZE ÝLÇESÝ-OSMANILMAZ MAH. 30L-3b PAFTA ADA-15 PAR SEL SA I LI 503 m 2 MÝK TAR LI AR SA Ü ZE RÝ NE ÝN ÞA E DÝ LEN KAR GÝR BÝ NA NIN KAT ÝR TÝ FA KI NA A RI LAN 21/503 AR SA PA LI 2. KAT (8) NO LU MES KEN. Sa tý þa ko nu ta þýn maz, Geb ze Ta pu Si cil Müd.'nün res mi ya zý sý na gö re: Ko ca e li i li Geb ze il çe si, Os man yýl maz Mah. sý nýr la rý da hi lin de, e ni Bað dat Cad de si, 234 bi na ka pý nu ma ra lý, Bað dat A part ma nýn da, 2.nor mal kat ta Gü ney- Ba tý cep he si ne ba kan (8)no lu da i re o lup; ta þýn maz ü ze rin de ki borç lu his se si tam dýr, TAÞINMAZIN ÖZELLÝKLERÝ : Sa tý þa ko nu ta þýn ma zýn ra por ta ri hi i ti ba riy le boþ o lup; mes ke nin bu lun - du ðu bi na da, her kat ta 2 ve 3 da i re mev cut o lup, kýy met tak di ri ya pý lan da i re nin bu lun - du ðu kat ta 3 mes ken bu lun mak ta dýr. Bi na a san sör lü dür. Da i re 3 o da, sa lon, mut fak, ban yo, tu va let, an tre den ve hol den i ba ret tir. O da lar ve sa lon ze mi ni la mi ne par ke, ýs lak ha cim le rin ki se ra mik kap lý dýr. Ban yo ve tu va let du var la rý ta va na ka dar fa yans kap lan - mýþ týr. Dýþ plas tik ý sý cam lý ve iç doð ra ma la rý A me ri kan pa nel doð ra ma lý dýr. Bi na do ðal gaz ý sýt ma lý o lup; çok ye ni ya pýl mýþ bir bi na dýr. Da i re de net 135 m 2 kul la ným a la ný mev - cut tur. Kýy met tak di ri ya pý lan da i re nin in þa a týn da kul la ný lan mal ze me ve iþ çi lik ka li te si, ö - zet le ya pý sal ö zel lik le ri dik ka te a lý na rak. T.C. Ba yýn dýr lýk ve Ýs kan Ba kan lý ðý nýn ya pý yak la þýk ma li yet cet vel le ri ne gö re, I I I.Sý nýf (B) Gru bu (Ka lo ri fer li ve a san sör lü sos yal ko nut lar) ya pý tü rün de ol du ðu ka na a ti ne va rýl mýþ týr. Ta þýn maz par se l in, i mar par se li ol ma sý, çev re sin de yo ðun ya pý laþ ma bu lun ma sý, Geb ze tren is tas yo nu na, D 100 ka ra - yo lu na ve Fa tih Dev let Has ta ne si ne ya kýn ko num da o lup; u la þým im kân la rý çok i yi dir. Tüm be le di ye hiz met le rin den ya rar lan mak ta dýr. TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : Dosyada bulunan Gebze Belediye Baþkanlýðý'nýn tarih, sa yý lý ya zý sý - na gö re; kýy met tak di ri ya pý la cak ta þýn ma zýn bu lun du ðu par se le a it i mar paf ta sýn da, Ti ca ret A la nýn da, Blok Ni zam 6 kat, H = 18,50 m,taks: 0,40 o la rak be lir len miþ tir. DEÐERÝ : ,00-TL (üzkýrkbin Türk Lirasý) Ýpotekten ve tüm takyidatlardan ari olarak satýlarak paraya çevrilecektir. SATIÞ ÞARTLARI : 1- TAÞINMAZIN SATIÞI: 28/11/2011 günü,saat: 11:40'dan 11:45'e kadar; Geb ze 1. Ýc ra Da i re si'nin 2010/107 TA - LÝ MAT Sa yý lý dos ya sýn dan; Geb ze 1. Ýc ra Da i re si'nde; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le; 08/12/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geçme si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti - nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la - zým dýr. Bun dan faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar kadar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir, i ha le dam ga ver gi si, KDV ta pu a lým har cý ve tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, tel la - li ye res mi ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak larý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/107-TAL. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü - dür lü ðü mü ze baþvur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ÝKm.126) (*) il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Ýþ bu sa týþ i la ný ta pu kay dýn da ad ve ad res le ri ge çip de teb lið e di I e me yen il gi li le re teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. B: T. C. GEBZE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSA NO: 2011/12 Satýþ. Örnek no: 26 SATILMASINA KARAR VERÝLEN TAÞINMAZIN CÝNSÝ, KIMETÝ, EVSAFI 1. Kýrk la re li Mer kez Ý ne ce Kö yü Köy i çi mev kin de ka in 4412 par sel de ka yýt lý 1.410,00 m 2 mik ta rýn da Ý ne ce Be le di ye si i mar sý nýr la rý i çe ri sin de (e ni Ma hal le de) taþ ký na ma ruz a lan ve ta rým sal ni te li ði ko ru na cak a lan da ka lan ü ze rin de ev bi na sý ve müþ te mi lat bi - na la rý bu lu nan ar sa vas fýn da ta þýn maz dýr. Ta þýn ma zýn ü ze rin de bu lu nan EV BÝ NA SI: Ý ki kat lý yýð ma ka rgir bir ya pý dýr. Kýs mi bod ru mu mev cut tur. Dýþ cep he si ba da na lý dýr. Ça tý sý ki re mit ile ör tü lü dür. Her kat ta bir da i re mev cut o lup mes ken o la rak kul la nýl mak ta dýr. Her bir kat ta 3 o da, sa lon, mut fak, ban yo, tu va let ve bal kon mev cut tur. Sa lon ve o da - la rýn ze min le ri mar ley i le mut fak, ban yo, tu va le tin ze min le ri i se se ra mik i le dö þe li dir. Gi riþ ka pý sý de mir doð ra ma, iç ka pý lar ah þap doð ra ma, dýþ pen ce re ler i se ah þap-p las tik doð ra ma dýr. I sýn ma þek li so ba lý dýr. E lek trik ve su yu mev cut tur yý lýn da ya pý lan i ki kat lý e vin (bod rum da hil) bü rüt a la ný 142 m 2 'dir. MÜÞ TE MÝ LAT BÝ NA LA RI: Tek kat lý ba - sit ya pý lar dýr, Ga raj ve am bar i le a hýr ve sa man lýk o la rak kul la nýl mak ta dýr. Du var la rý bri - ket i le ö rü lü dür. Ça tý la rý ki re mit+e ter nit i le ör tü lü dür. Ga raj ve am bar bi na sý nýn a la ný 50,00 m 2, a hýr ve sa man lýk bi na sý nýn a la ný 181,00 m 2 dir. Ta þýn ma zýn ü ze rin de ki ya pý - lar la bir lik te ta ma mý nýn mu ham men be de li ,00 TL'dir. 1. ve 2. gün sa týþ sa at le - ri 'e kadardýr. 2. Kýrk la re li Mer kez Ý ne ce Kö yü Köy i çi mev kiin de ka in 4824 par sel de ka yýt lý 2.090,00 m 2 mik ta rýn da Ý ne ce Be le di ye si i mar sý nýr la rý i çe ri sin de (Ke mal pa þa Ma hal le - sin de) taþ ký na ma ruz a lan ve ta rým sal ni te li ði ko ru na cak a lan da ka lan ar sa vas fýn da ta þýn maz o lup ta þýn ma zýn ta ma mý nýn mu ham men be de li ,00 TL'dir.1. ve 2. gün sa týþ sa at le ri 'e kadardýr. 3. Kýrk la re li Mer kez Ý ne ce Kö yü Köyci va rý mev kin de ka in 1234 par sel de ka yýt lý 9.700,00 m 2 mik ta rýn da Ý ne ce Be le di ye si hu dut la rý i çe ri sin de i mar pla ný ve yer le þim a - la ný dý þýn da su lu ta rým ya pý lan tar la vas fýn da ta þýn maz o lup ta þýn ma zýn ta ma mý nýn mu ham men be de li ,00 TL'dir. 1. ve 2. gün sa týþ sa at le ri 'e kadardýr 4. Kýrk la re li Mer kez Ý ne ce Kö yü Bað lýk mev kin de ka in 2986 par sel de ka yýt lý 1.280,00 m 2 mik ta rýn da Ý ne ce Be le di ye si hu dut la rý i çe ri sin de i mar pla ný ve yer le þim a la ný dý þýn da su lu ta rým ya pý lan tar la vas fýn da ta þýn maz o lup ta þýn ma zýn ta ma mý nýn mu ham men be de li 3.251,00 TL'dir. 1. ve 2. gün sa týþ sa at leri 'e kadardýr. 5. Kýrk la re li Mer kez Ý ne ce Kö yü Kü çük de re mev kin de ka in 849 par sel de ka yýt lý ,00 m 2 mik ta rýn da Ý ne ce Be le di ye si hu dut la rý i çe ri sin de i mar pla ný ve yer le þim a - la ný dý þýn da su l u ta rým ya pý lan tar la vas fýn da ta þýn maz o lup ta þýn ma zýn ta ma mý nýn mu ham men be de li ,00 TL'dir. 1. ve 2. gün sa týþ sa at leri 'e kadardýr. 6. Kýrk la re li Mer kez Ý ne ce Kö yü Ko yun ba ba yo lu mev kin de ka in 1034 par sel de ka yýt lý 4.400,00 m 2 mik ta rýn da Ý ne ce Be le di ye si hu dut la rý i çe ri sin de i mar pla ný ve yer le þim a - la ný dý þýn da su lu ta rým ya pý lan tar la vas fýn da ta þýn maz o lup ta þýn ma zýn ta ma mý nýn mu ham men be de li ,00 TL'dir. 1. ve 2. gün sa týþ sa at leri 'e kadardýr. SATIÞ ÞARTLARI : Satýþ günü saat: u kar da be lir ti len sa at le ri a ra sýn da KIRK LA RE LÝ AD LÝ E - SÝ HU KUK MAH KE ME LE RÝ DU RUÞ MA SA LO NUN DA a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tak tir e di len kýy me tin % 60'ý ný bul maz ve ya a lý cý ve ta lep li çýk maz i se en çok at tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le gü nü ay ný yer de ve sa at te i kin ci ar týr ma ya pý la cak týr. Bu art týr ma da da hi tak tir e di len kýy me tin % 40'ý ný ve sa týþ mas - raf la rý ný geç me si þar tý i le en çok art tý ra na i ha le si ya pý la cak týr. Art týr ma ya iþ ti rak e den le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de sa týþ be de li i le KDV'yi ö de mek ü ze re 10 gü nü geç - me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga pu lu, bin de 16,5 ta pu a lým har cý ve % 18 KDV'si ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez i se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve ya sal fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. Bu fark var i se ön ce lik le te mi nat be de lin den tah sil o lu nur. Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ay nen ka bul et miþ sa - yý la cak la rý baþ ka bil gi al mak Ýs te yen le rin Me mur lu ðu mu zun 2011/12 sa týþ sa yý lý dos ya - sý na mü ra ca at et me le ri ge rek ti ði Sa týþ i la ný il gi li le rin ad re si ne teb li ðe gön de ril miþ o lup; Ý.Ý.K 127. mad. ge re ðin ce iþ bu sa týþ i laný; ad res le ri tüm a ra ma la ra rað men bu lu na ma yan TC kim lik no lu A li -Sa ni ye ev la dý D.lu A LÝ Ö ZEN i le teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re i la nen teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i la nen teb lið o lu nur. 14/09/2011 B: SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝZALEÝ ÞUU SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/2361 Örnek No: 27 TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI TAPU KADI : ELAZIÐ MERKEZ KÜLTÜR MAH ADA 4 PARSEL ZEMÝN 3 NOLU BAÐIMSIZ BÖLÜM ÖZELLÝKLERÝ : TAM HÝS SE Ý LE BORÇ LU A DI NA KA IT LI O LAN TA ÞIN MAZ TA PU A KÜL TÜR MAH A DA 4 PAR SEL DE 3 NO LU BA ÐIM SIZ BÖ LÜM O LA RAK KA IT LI DIR. TA ÞIN MAZ KÜL TÜR MAH. ÞE HÝT ON BA ÞI AD NAN AK SA KAL SOK. NO: 2/A E LA ZIÐ AD RE SÝN DE BU LUN MAK TADIR. TA ÞIN MA ZIN ER AL DI ÐI BÝ NA 8 KAT LI B.A. KAR KAS KA LO RÝ FER LÝ A SAN SÖR LÜ BÝR BÝ NA O LUP IP RAN MA PA I %25'DÝR. GA RÝ - MEN KU LÜN AR SA PA I 5,12 M 2 O LUP DÜK KÂ NIN ÝN ÞA AT A LA NI 19 MET RE KA RE DÝR. DÜK KÂ NIN DOÐ RA MA LA RI A LÜ MÝN UM DOÐ RA MA O LUP ZE MÝN KA RO SE RA MÝK KAP LI DIR. TA VAN TAÞ Ü NÜ AS MA TA VAN O LUP SPOT A DIN LAT MA DIR, DÜK KÂN ÞEH RÝN Ý KÝN CÝ DE RE CE Ö NEM LÝ TÝ CA RÝ A LA NIN DA ER AL MAK TA O LUP DÜK KÂN KÖ ÞE BA ÞIN DA BU LUN MAK TA DIR. TÜM BE LE DÝ E HÝZ MET LE RÝN DEN FA DA LAN MAK TA O LUP BÝ LÝR KÝ ÞÝ LER CE TL KI MET TAK DÝ RÝ A PIL MIÞ TIR. Ý MAR DU RU MU : BÝ TÝ ÞÝK NÝ ZAM DA 8 KA TA MÜ SA DE LÝ KO NUT A LA NIN DA KAL MAK TA DIR. SATIÞ SAATÝ : 14:00-14:05 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ: ,00 TL Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da E LA ZIÐ AD LÝ E SÝ BOD - RUM 1.KAT SA TIÞ O DA SI'nda a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn - da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la - mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe - cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re Ý lan o lu nur. (Ý ÝK (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký salýipleri de dahildir. B: T. C. ELAZIÐ 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2009/506 E. Örnek No: 64 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý : 1- Ba lý ke sir i li, Kep sut Ýl çe si, e ni ce mah. Ar kar dý mev ki i 16 A da 17 par sel kay dýn da m 2 yü zöl çü mün de ar sa vas fýn da ki ta þýn ma zýn mu ham men be de li ,21 TL dir. Ta þýn maz Ba lý ke sir Dur sun bey yo lu na cep he li dir. Ta þýn maz ü ze rin de m 2 yü zöl çü mün de be to nar me de po i le dört bö lüm lü ga raj bu lun mak ta dýr. SATIÞ ÞARTLARI : 1-15/11/2011 Salý günü saat 'da e ni ce mah. 16 A da 17 par sel kay dýn da ki ta þýn ma zýn sa tý þý Kep sut Ýc ra Mü dür lü ðü o da sýn da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 25/11/2011 Cu ma gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le - me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de - li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç - ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ve ri - len sü re i çin de i ha le be de li nak den ö den mek zo run da dýr. Ý ha le dam ga res mi, ta pu harç ve mas raf la rý i le KDV a lý cý ya a it tir. Tel la li ye res mi, Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö - de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve kefil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir.. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2009/506 sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, ay rý ca Ý ÝK.nun 127. mad de si ge re ðin ce, iþ bu sa týþ i la ný nýn, ta - pu da ad re si bu lun ma yan ve Ad li teb li ga tý i a de o lan di ðer il gi li ler hak kýn da da teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur (Ýc.Ýf.K. 126.) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. önetmelik Örnek No: 27 B: T. C. KEPSUT ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GARÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Sayý: 2010/378 Talimat. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kýymeti, adedi, evsafý; 1. Taþýnmaz: TAPU KADI: A da na i li Ý mamoð lu il çe si Say ca Kö yü Ir mak bo yu mev ki i 1 cilt say fa no: 86 par sel no: 86 tar la cin sin den m 2 a lan lý ta þýn ma zýn ta ma mý sa tý la rak pa - ra ya çev ri le cek tir. TAÞINMAZIN ÖZELLÝKLERÝ: Satýlmasýna karar verilen taþýnmaz tarla vasfýnda olup toprak yapýsý itibariyle killi- týnlý hafif meyilli yapýda olup, toprak derinliði bitki yetiþtiriciliðine uygun tarým arazisidir. Taþýnmazýn mülk deðeri ortalama TL /dekardýr. Arazi m 2 olup borçlunun hissesine düþen miktar tamamýdýr m 2 X TL = TL'dir. Taþýnmaz ,00 TL muhammen bedelle satýþa çýkartýlmýþtýr. Taþýnmazýn imar durumu : Taþýnmaz imar planý dýþýndadýr. 2.Taþýnmaz: TAPU KADI: Adana ili Ýmamoðlu ilçesi Sayca Köyü Irmakboyu mevkii sayfa no 88 parsel no 88 cilt 1 pafta no 34B-20-D m 2 alanlý tarla cinsindeki taþýnmazýn tamamý satýlarak paraya çevrilecektir. TAÞINMAZIN ÖZELLÝKLERÝ: Satýlmasýna karar verilen taþýnmaz Irmakboyu mevkiinde olup toprak yapýsý itibariyle killi- týnlý yapýda olup hafif meyilli, toprak derinliði bitki yetiþtirmeye uygun tarým arazisidir su kaynaðýna yakýndýr.taþýnmazýn mülk deðeri ortalama TL / dekardýr. Taþýnmazýn deðeri m 2 X3.000 TL = TL dir. Taþýnmaz ,00 TL muhammen bedelle satýþa çýkartýlmýþtýr. Taþýnmazýn imar durumu : Taþýnmaz imar planý dýþýndadýr. Ýþ bu satýþ ilanýnýn ÝÝK.NUN 127. maddesine göre tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olacaðý teblið olunur. Satýþ Þartlarý: 1- Sa týþ gü nü 1. ta þýn maz :40 sa at le ri a ra sýn da 2. ta þýn maz 13:50-14:00 sa at le ri a ra sýn da Ý MA MOÐ LU AD LÝ E SA RA I Ö NÜN DE a çýk ar týr ma su re tiy le sa - týþ la rý ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lar var sa a la cak la rýn mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la gü nü ay ný yer ve ay ný sa at te 1. ta þýn maz :40 sa at le ri a ra sýn da 2. ta þýn maz 13:50-14:00 sa - at le ri a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak lar dýr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me - miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te - ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma - lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a - la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. KDV. dam ga res mi, Tel la li ye, res mi i ha le pu lu ta pu a lým harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Ta - pu sa tým har cý ve bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar da di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o - lu na cak. Bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/378 TA LÝ MAT sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ÝK. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T.C. ÝMAMOÐLU ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (GARÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Dosya No: 2011/1006 Tal. Bir borç nedeniyle 15/11/2011 günü ve 25/11/2011 günü 09:30-09:40 saatleri arasýnda dosyamýzdan satýþ yapýlacak olan Ýstanbul Ýli Esenyurt Ýlçesi Esenyurt mevkii, 12 Parsel sayýlý 8.011,84 m 2 yüzölçümlü tarla vasýflý, B2 Blok 12. Kat 51 nolu baðýmsýz bölüm niteliði: konut, arsa payý: 8/2040 maliki: Borçlu adýna kayýtlý, hisse pay/payda: Tam taþýnmazýn satýþýna dair tarihli ENÝ ASA gazetesinde yayýmlanan gayrimenkul satýþ ilanýnda TAPU KADI: baþlýðý altýnda 'Ýstanbul ili, Esenyurt ilçesi,...tarla vasýflý... taþýnmazda' þeklinde eksik yazýlmýþ olup Doðrusu; TAPU KADI: 'Ýstanbul ili, Esenyurt ilçesi,...tarla vasýflý ana taþýnmazda' þeklindedir. NÝTELÝKLERÝ: baþlýðý altýnda sehven '...erinde yapýlan incelemede, sitenin giriþ ve çýkýþlarýnýn güvenlik kontrollü olduðu, bahçe düzenlemesinin yapýlmýþ olduðu, bahçe dýþýndaki kýsýmlarýn parke taþ ile kaplý olduðu, sitenin açýk otopark imkânýnýn olduðu, sitede çocuk parký ile kamelyanýn bulunduðu belirlenmiþtir...geliþen bölgede yer almaktadýr. akýnýnda tamamlanmýþ iskan edilir durumda yapýlar olduðu gibi hazýr yapýmý devam eden yapýlar da bulunmaktadýr. Taþýnmazýn yer aldýðý B2 blok çift asansörlü Ortak alanlarýndaki imalatlarýn kalite malzeme ve iþçilik sarfýyla gerçekleþtirildiði belirlenmiþ Keþif günü kapý kapalý olduðundan özellikleri çevreden sorulmak suretiyle öðrenilmiþtir. Buna göre, konut; giriþ holü, salon, mutfak, 3 adet oda, koridor, banyo, wc ve 2 adet balkon bölümlerinden oluþmaktadýr. Brüt m 2 'dir. Salon ve oda zeminleri laminant parke, zeminleri seramik /fayans döþelidir.' þeklinde yazýlmýþtýr. Doðrusu; NÝTELÝKLERÝ: '...erinde yapýlan incelemede, sitenin giriþ ve çýkýþlarýnýn güvenlik kontrollü olduðu, bahçe düzenlemesinin yapýlý olduðu, bahçe dýþýndaki kýsýmlarýn parke taþ ile kaplý olduðu, sitenin açýk otopark imkânýnýn olduðu, sitede çocuk parký ile kamelyanýn bulunduðu belirlenmiþtir...geliþen bölgede yer almaktadýr. akýnýnda tamamlanmýþ iskan edilir durumda yapýlar olduðu gibi halen yapýmý devam eden yapýlar da bulunmaktadýr. Taþýnmazýn yer aldýðý B2 blok çift asansörlüdür. Ortak alanlarýndaki imalatlarýn kalite malzeme ve iþçilik sarfýyla gerçekleþtirildiði belirlenmiþtir. Keþif günü kapý kapalý olduðundan özellikleri çevreden sorulmak suretiyle öðrenilmiþtir. Buna göre,konut;giriþ holü, salon, mutfak, 3 adet oda, koridor, banyo,wc ve 2 adet balkon bölümlerinden oluþmaktadýr. Brüt m 2 'dir.salon ve oda zeminleri laminant parke,zeminleri seramik /fayans döþelidir.' ve ÝMAR DURUMU: baþlýðý altýnda sehven'esenyurt Belediye Baþkanlýðý'nýn tarihli yazýsýnda;2144 ada 12 nolu parselin ona Esenyurt 3.Etap Uygulama Ýmar Planýnda ticaret+konut alanýnda kaldýðý belirlenmiþtir.' Þeklinde yazýlmýþtýr. Doðrusu; ÝMAR DURUMU: 'Esenyurt Belediye Baþkanlýðý'nýn tarihli yazýsýnda; 2144 ada 12 nolu parselin onaylý Esenyurt 3. Etap Uygulama Ýmar Planýnda ticaret+konut alanýnda kaldýðý belirlenmiþtir.'ayrýca satýþ þartnamesinde sehven '1-...Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþ gayrimenkul en çok artýranýn taahüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhanlý olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka,paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böylece fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr.aksi taktirde haklarý tapu sicili ile saklý olmadýkça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaklardýr.' þeklinde yazýlmýþtýr.doðrusu; SATIÞ ÞARTNAMESÝ 1-...Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhanlý olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka,paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr.böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr.aksi taktirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaklardýr. þeklindedir Düzeltilir, ilan olunur. Basýn Tashihi B: T. C. BÜÜKÇEKMECE 3. ÝCRA DAÝRESÝ (GARÝMENKUL SATIÞ ÝLANINI DÜZELTME ÝLANI)

14 14 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE SPOR HABERLER Beþiktaþ'ta kombine kart satýþý yarýn sona erecek Torbadan Ýrlanda'nýn çýkmasýný bekliyoruz Kork tu ðu muz ba þý mý za gel me di. Me sut Ö zil'li Al man ya'nýn kat ký sý i le 2012 Av - ru pa Þam pi yo na sý e le me le rin de playoff'a ka la rak fi nal le re git me u mu du mu zu ko - ru duk. A zer bay can ö nün de Al man ya ma çý na o ran la da ha i nanç lý ve mü ca de le ci bir fut bol or ta ya koy duk. Hid dink ta kým da yap tý ðý bir-i - ki o lum lu ro tüþ la bas ký lý oy na ma mý zý sað la dý. Ser vet'in ye ri ne for ma gi yen Gök han Zan ku - sur suz gö rev yap tý. Sa kat lýk tan kur tu lan Em re Be lö zoð lu ag re sif fut bo lu i le or ta sa ha yý to - par la dý. At tý ðý u zun top lar ta ký mý mý za hýz ge - tir di. Ha mit de Em re'nin gel me siy le Al man ya ma çý na gö re da ha i yi gö rün dü, u zak tan at tý ðý þut lar la tri bün le ri he ye can lan dýr dý. Bu na kar þý lýk Ar da ve Ka zým ka nat la rý i yi kul la na ma dý. Ö zel lik le Ar da gol at ma dü - þün ce sin de hiç ol ma dý. Al dý ðý top la rý ge ri ye ge ti re rek o yu nu a ðýr laþ týr dý. Ka zým i se da ðý - nýk bir gö rün tü dey di. Ce za sa ha sý i çin de ka - çýr dý ðý po zis yon ke nar da ki Hid dink'i bi le kýz dýr dý. Go lü mü zü a tan Bu rak ýl maz'ý kut lu yo rum. Ký sa sü re de müt hiþ bir ge liþ me gös ter di. Hem Trab zons por'da, hem Mil li Ta kým da hýr slý mücadelesi ve at tý ðý gol ler le teb rik le ri ha ket ti. Gol den son ra ho ca sý Hid - dink'in e li ni sýk ma sý gü zel bir jest ti. Mil li Ta ký mýn en bü yük sý kýn tý sý gol a ta - ma mak. Po zis yon bu lu yo ruz a ma bu nu go - le çe vi re mi yo ruz. Gru bu muz da en az go lü Türkiye attý. Grupta 10'da 10 yapma baþarýsý gösteren Al man ya 34, bizim altýmýzdaki Bel çi ka 21 ve dördüncü sýrada kendine yer bulan A vus tur ya 16 gol a tar - ken, biz 13 gol de kal dýk. Za ten Hid dink en za yýf ta ra fý mý zýn bu ol du ðu nu ve bu nun çok ça lý þa rak gi de ri le bi le ce ði ni söy le di. Bu a ra da Hollandalý çalýþtýrýcýnýn 2012 fi - nal le rin den son ra mil li ta ký mý bý ra ka bi le ce ði ar týk bel li ol du. Med ya dan çý kan o lum suz e - leþ ti ri ler den ca ný nýn çok sý kýl dý ðý ný yap tý ðý a - çýk la ma lar da bel li e den tecrübeli hoca þam pi - yo na nýn bit me siy le bir lik te söz leþ me si ni u - zat ma ya caðýný yakýn çevresine söyledi. Bu gün play-off ku ra la rý çe ki le cek. Se ri ba þý ol ma dý ðý mýz i çin bi zi yi ne zor ve güç lü ra kip - ler bek li yor. Ku ra da Por te kiz, Hýr va tis tan, Ýr - lan da ve Çek Cum hu ri ye ti'nden bi ri bi zim le eþ le þe cek. Bun lar a ra sýn da en za yýf o la rak Ýr - lan da gö rü lü yor. Ýrlanda ile 1999'da play-off oynayýp, elemiþtik. Eþ leþ me böy le o lur sa 2012 fi nal le ri ne kalacaðýmýza i na ný yo rum Av ru pa Þam pi yo na sý grup e le me le rin de A Gru bu'nda Tür ki ye i le A zer bay can a ra sýn da oy na nan maçýn tek go lü nü kay de den Bu rak ýl maz böyle tebrik edildi. FOTOÐRAF: A.A BU DEFA ÝÞÝMÝZ ZOR 2012 AV RU PA FUT BOL ÞAM PÝ O NA SI'NDA PLA-OFF'A KA LAN TÜR KÝ E SE RÝ BA ÞI O LA MA A RAK BOS NA, ES TON A VE KA RA DAÐ'IN BU LUN DU ÐU 2. TOR BA DA ER AL DI. A MÝL LÝ LE RÝN BU GÜN KÜ KU RA DA MUH TE MEL RA KÝP LE RÝ POR TE KÝZ, HIR VA TÝS TAN, ÝR LAN DA VE ÇEK CUM HU RÝ E TÝ O LA CAK. Trabzonspor'un gururu oldu TRABZONSPOR Ku lü bü'nden ya pý - lan a çýk la ma da, 2012 Av ru pa Fut - bol Þam pi yo na sý grup e le me le rin de A Gru bu'nda Tür ki ye i le A zer bay - can a ra sýn da oy na nan kar þý laþ ma - nýn tek go lü nü kay de den bor doma vi li fut bol cu Bu rak ýl maz'ýn ba - þa rý sýn dan do la yý gu rur lan dýk la rý bil di ril di. A çýk la ma da, þun lar kay - de dil di: ''A Mil li Ta ký mý mý zýn A zer - bay can'ý ye ne rek play-off oy na ma ya hak ka zan dý ðý kar þý laþ ma da tek go lü kay de den o yun cu muz Bu rak ýl - maz'ýn bu ba þa rý sýn dan do la yý bir kez da ha gu rur lan dýk. Bu ve si ley le Bu rak ýl maz'ý kut lu yor, ken di si ne ve ay-yýl dýz lý e ki bi mi ze play-off tu - run da da ba þa rý lar di li yo ruz.'' Burak ýlmaz, Azerbaycan'a attýðý golle Türkiye'nin yüzünü güldürdü. A Mil li Fut bol Ta ký mý, 2012 Av ru pa Þam pi yo na sý e le me le ri play-off a þa ma - sýn da, Bos na-her sek, Es ton ya ve Ka ra - dað i le bir lik te se ri ba þý o la ma yan 4 ta kým a ra sýn da yer al dý. Mil li le rin bu gün kü ku - ra da muh te mel ra kip le ri Por te kiz, Hýr va - tis tan, Ýr lan da ve Çek Cum hu ri ye ti o la - cak. Po lon ya'nýn Kra kow ken tin de bu - gün TSÝ 14.00'de ya pý la cak ve 8 grup i - kin ci si nin ka tý la ca ðý ku ra çe ki mi ön ce si tor ba lar bel li ol du. Tür ki ye Fut bol Fe de - ras yo nu'ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, ku ra çe ki min de se ri ba þý ta kým la rýn bu - lun du ðu 1. tor ba da Por te kiz, Hýr va tis tan, Ýr lan da ve Çek Cum hu ri ye ti yer a lýr ken, 2. tor ba Bos na-her sek, Tür ki ye, Es ton ya ve Ka ra dað'dan o luþ tu. Be lir le nen bu tor - ba la ra gö re mil li le rin play-off'ta ki o la sý ra kip le ri Por te kiz, Hýr va tis tan, Ýr lan da ve Cum hu ri ye ti o la cak. Çift maç lý e le mi - nas yon sis te mi ne gö re oy na na cak playoff maç la rý nýn il ki Ka sým, rö vanþ - la rý i se 15 Ka sým Sa lý gü nü oy na na cak. n BEÞÝKTAÞ'TA sezonu kombine kart satýþlarý 14 Ekim Cuma günü sona erecek. Siyah-beyazlý kulüpten yapýlan açýklamada, kombine kart satýþlarýnýn cuma günü saat 19.00'a kadar devam edeceði bildirildi. apýlan açýklamada, kart satýþlarýnýn Fiyapý Ýnönü Stadý bilet satýþ giþesinden ile saatleri arasýnda gerçekleþtirildiði, Akbank, Finansbank, HSBC, Bonus özellikli tüm banka kartlarýyla, world card özellikli tüm banka kartlarýna 5 taksit imkaný bulunduðu kaydedildi. Garanti Bankasý BJK Bonus Card, DenizBank BJK Bonus Card sahipleri ile VakýfBank Taraftar Kart sahipleri ise 12 taksit imkaný ile kartlarýný satýn alabilecek. Kombine kartlarýn fiyatlarý þöyle: Numaralý Orta: TL, Numaralý Kenar: TL, Kapalý Üst: TL, Kapalý Alt: TL, eni Açýk: 900 TL, Eski Açýk: 700 TL. Boksta sistem baþtan aþaðý deðiþecek ntürkýe Boks Federasyonu Baþkaný Eyüp Gözgeç, Dünya Boks Þampiyonasý'nda Türk sporcularýn ''sýfýr'' çekmesinin ardýndan, sistemi baþtan aþaðý deðiþtireceklerini söyledi. Kendisinin bir yýldýr federasyon baþkanlýðý görevini yürüttüðünü hatýrlatan Gözgeç, ''Gelinen bu nokta, mevcut düzenin iflas etmiþ olduðunu gösteriyor. Bunu düzeltmek zorundayýz. Sistemi baþtan aþaðý deðiþtireceðiz'' dedi. ''Bu sonuç sistemin hatasý, büyük bir reform yaparak yeniden yapýlanmaya gideceðiz'' diyen Gözgeç, ''Baþarý bir günde yakalanmýyor. 5-6 yýllýk bir projeye baþlamak istiyoruz. Açacaðýmýz boks okulu ile burada okuyacak çocuklarýmýzdan þampiyonlar çýkarmayý hedefliyoruz'' ifadelerini kullandý. SÜPER LÝG'DE 6. HAFTA 14 Ekim Cuma: Trabzonspor-Ankaragücü: Tolga Özkalfa 15 Ekim Cumartesi: Orduspor-Eskiþehirspor: Bülent ýldýrým Beþiktaþ-Kayserispor: Özgür ankaya Sivasspor-Gaziantepspor: Ýlker Meral 16 Ekim Pazar: Gençlerbirliði-MP Antalyaspor: Barýþ Þimþek Ýstanbul B.B.-Samsunspor: Suat Arslanboða Manisaspor-K. Karabükspor: Mete Kalkavan Galatasaray-Bursaspor: Hüseyin Göçek 17 Ekim Pazartesi: Mersin Ýdmanyurdu-Fenerbahçe: Halis Özkahya BANK ASA 1. LÝG PROGRAMI 14 Ekim Cuma: Gaziantep B. B. -Sakaryaspor: Kutluhan Bilgiç 15 Ekim Cumartesi: K. Erciyes-Çaykur Rize: Kuddusi Müftüoðlu Bucaspor-Denizlispor: Abdullah ýlmaz Adanaspor-Akhisar Belediye: Serkan Çýnar 16 Ekim Pazar: Tavþanlý Linyit-Karþýyaka: Aytekin Durmaz Konyaspor-Kartalspor: Koray Gençerler Elazýðspor-Giresunspor: Çaðatay Þahan Kasýmpaþa-Güngörenspor: Süleyman Abay Göztepe-Boluspor: Mustafa Ýlker Coþkun Alman basýný: Mesut sözünü tuttu ALMAN ba sý ný, 2012 Av ru pa Fut bol Þam pi - yo na sý e le me le rin de Al man ya'nýn Bel çi ka'yý mað lup et me si ve Tür ki ye'nin play-off'a kal - ma sý na ge niþ yer ver di. Bild ga ze te si, ''Türk ler 'ken di' Ö zil'i ni kut lu yor'' baþ lý ðý i le ver di ði ha - ber de, Al man mil li ta ký mý nýn Türk kö ken li o yun cu su Me sut Ö zil'in, Tür ki ye-al man ya ma çýn dan son ra Türk Mil li Ta ký mý'nýn so - yun ma o da sý na git ti ði ve bu ra da Bel çi ka'yý ye ne cek le ri ni söy le di ði ni ha týr la ta rak, ''Ö zil sö zü nü tut tu. Al man ya'nýn Bel çi ka'yý 3-1 yen di ði maç ta ga la gös te ri si yap tý ve 3 gol de de kat ký sý var dý'' i fa de le ri ni kul lan dý. Ha ber de, Me sut'un Bel çi ka ma çýn dan son ra, A zer bay - can'ý 1-0 ye nen ve play-off'a ka lan Türk ler le se vin di ði i fa de e di le rek, Me sut'un, Türk Mil li Ta ký mý'nda ar ka daþ la rý ol du ðu nu, Al man - ya'da da çok sa yý da ar ka da þý nýn Tür ki ye'yi des tek le di ði ni, bun dan do la yý Tür ki ye'nin Av ru pa Þam pi yo na sý'na ka týl ma sý ný ü mit et - ti ði yö nün de ki söz le ri ne yer ve ril di. Me sut Ö zil'in kar þý laþ ma da mü kem mel bir gol at tý ðý na da vur gu ya pý lan ha ber de, Al man - ya'nýn Bel çi ka kar þý sýn da 1-0 ö ne geç ti ði bil gi - si nin, Türk Te le kom A re na Sta dý'nda ki skor ta be la sýn da gös te ril me di ði, an cak cep te le fo nu va sý ta sýy la hýz lý bir þe kil de ya yýl dý ðý be lir til di. Se yir ci le rin, 'ken di' Ö zil'i ni kut la dýk la rý i fa de e - di len ha ber de, stat ta ''Ö zil'' te za hü ra tý ya pýl dý - ðý na da i þa ret e dil di. Ga ze te de ay rý ca, Al man - ya'nýn e le me ler de oy na dý ðý 10 ma çý da ka zan - dý ðý ve re kor kýr dý ðý, Av ru pa Þam pi yo nu ol - mak i çin i se 6 ga li bi yet kal dý ðý kay de dil di. B.Z. ga ze te si de Löw'ün bir ga la i le re ko ra koþ tu ðu, bu þek li i le Al man mil li ta ký mý ný kim se nin tu - ta ma ya ca ðý ný id di a et ti. Ham bur ger A bend - blatt ga ze te si, Al man ya'nýn Bel çi ka'ya kar þý oy na dý ðý ma çý ka zan ma sý nýn, Tür ki ye'nin play off'a kal ma sý ný sað la dý ðý ha týr la týl dý. Der Spi e gel der gi si nin in ter net say fa sý da Me sut Ö zil'in Tür ki ye'nin play off'a ka týl ma sý i çin bü - yük ça ba har ca dý ðý gö rüþ le ri ne yer ve ril di. Mesut Özil Türkiye'nin play-off'a kalmasýna katký yaptý.

15

16

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝRLÝLÝKTEN KORUNACAK DENÝZLERE ÂCÝL MÜDAHALE ÝSTASYONLARI Ha be ri say fa 16 da ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te ANNE-BABADAN ÝLGÝ BEKLER

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE

ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE SiyahMaviKýrmýzýSarý BÜÜK DÐÞKLKLR OLUOR HUZURU SRSIOR ÞHRLÞM KLM VURUOR L Ç LTÞM TV GL uhaberi sayfa 6 da uhaberi sayfa 12 de GRÇKT HBR VRiR S I BHTII MFTHI, MÞVRT V ÞÛRÂDIR IL: 42 6 MIS 2011 CUM/ 75

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı