DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009"

Transkript

1 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009 Dünya fiehirlerinde Yeni Y l New Year celebrations in cities worldwide Palandöken de K fl Winter at Palandöken Suyun Müzi ini Duyan Anjelika Akbar Anjelika Akbar composes music that flows

2 DQ ÖNSÖZ-FOREWORD De erli Dedeman Dostlar, in son aylar nda DQ nun ilk say s için haz rl klar m z tamamlarken dergimizin takipçilerinin bu kadar çok, merakl ve destekleyici olaca n tahmin etmemifltik. Sektör yay nlar içinde kendine özgü tasar m ve her say da zenginleflen içeri iyle farkl laflan DQ piyasada bulabilece iniz seyahat ya da kültür&sanat dergileri kadar donan ml... fiimdi 2010 y l na girmenin arifesindeyiz. Belki de siz 2010 un ilk aylar nda alacaks n z dergimizi elinize. Peki beflinci say m z n içeri inde neler var? Hemen s ralayal m: fiam da gurme gezisi, Bulgaristan da bir müze kent Filibe, dünya metropollerinin y lbafl etkinlikleri, Anjelika Akbar ile müzik üzerine çok keyifli bir söylefli, yurt içinde ve yurt d fl nda kaç r lmamas gereken etkinlikler y l nda elbette yeni projelerimiz, yeni at l mlar m z var. Dedeman Shiraz ran ve Dedeman Zonguldak bu y l n süprizleri! Yeni destinasyonlardaki otellerimizle Dedeman ailesi olarak genifllemeye ve güçlenmeye bu sene de devam ediyoruz. Yeni y l n z kutlu olsun. Dear Valued Dedeman Friends, Towards the last few months of 2008, when we were putting together the first issue of DQ we did not anticipate the amount of support and interest we would be getting from our readers. Now with our 2010 issue, DQ has reached the point where it is now known for its original content and prestigious design. It has become an essential magazine for travel, culture, and the arts. While reading DQ s 5th issue, check out the cuisine and events we found out about in Damascus, Plovdiv; a city in Bulgaria doubling as an outdoor museum, New Years events in cities worldwide, an interview with Anjelika Akbar- she practically breathes music, and exciting things to do in and outside of Turkey that shouldn t be missed. The year 2010 holds many new and exciting projects and developments, all of which are unfolded. Surprises at the Dedeman Shiraz Iran and Dedeman Zonguldak for the New Year, along with many new destinations we discovered and how you can make your stay there as comforting as possible at the Dedeman hotels. Have a very Happy New Year. Tamer Yürüko lu Genel Müdür / General Manager Dedeman Hotels & Resorts International

3 24 DQ Ç NDEK LER-CONTENTS ajanda-zoom 04 Türkiye de ve dünyada olup bitenler The news from Turkey and the world Dünya flehirleri yeni y la nas l giriyor? New Year celebrations all over the world kent-city 24 Bulgaristan'da bir müze kent: Filibe An outdoor museum at Bulgaria: Plovdiv röportaj-interview 34 Besteci, piyanist ve yazar Anjelika Akbar Composer, pianist and writer; Anjelika Akbar seyahat-travel 40 Palandöken'de k fl Winter at Palandöken yemek-food 50 Ortado unun kültür befli ine gurme seyahat Gurme travel to the heart of middle east moda-fashion 58 stanbul'da görkemli bir gün A magnificent day in stanbul kültür&sanat 68 Chagall sergisi hakk nda About the Chagall exhibition haberler-news 70 Dedeman dünyas ndan haberler News from Dedeman Hotels öykü-story 78 Ya mur T. Erdem den yine keyifli bir hikâye A cosy tale from Ya mur T. Erdem DQ DEDEMAN QUARTERLY MT YAZ SAH B - CHAIRMAN Dedeman Hotel&Resorts International ad na Tamer Yürüko lu YÖNET M YER - EXECUTIVE CONTACT Dedeman Hotel&Resorts International Y ld z Posta Caddesi No Esentepe- stanbul Tel: YAPIM - PRODUCTION AJANS MEDYA GENEL YAYIN YÖNETMEN EDITOR-IN-CHIEF Arzu Karacada YAZI filer MÜDÜRÜ (SORUMLU) MANAGING EDITOR Nevra Nergiz NG L ZCE BÖLÜM ED TÖRÜ ENGLISH SECTION EDITOR Esen Boyac giller KATKIDA BULUNANLAR - CONTRIBUTORS Ceyda Kurtifl, Esin Müftüo lu, O uz Is göllü, Sibel Karabeyo lu, Elif Eren, Murat Tekin, Birgül Giriflkin REKLAM GRUP BAfiKANI ADVERTISING GROUP CHAIRMAN Gonca Alyanak Savc REKLAM KOORD NATÖRÜ ADVERTISING COORDINATOR Tolgay Gülten MÜfiTER TEMS LC LER CUSTOMER DIRECTORS Gözde Çokgezen, Özgür Çokgezen AJANS MEDYA Kuruçeflme Caddesi, No: 3 Kuruçeflme stanbul Tel: BASKI VE C LT / PRINTING PRESS Apa Uniprint Bas m San. ve Tic. A.fi. Had mköy stanbul Asfalt, Ömerliköy Mevkii Had mköy, Çatalca- stanbul Tel: Yay n Türü 3 ayl k, süreli, yerel Bas m Yeri ve Tarihi stanbul, Aral k 2009 Dedeman Hotel&Resorts International n ücretsiz yay n d r. Complimentary copy of Dedeman Hotels&Resorts International. Dergide yay mlanan yaz, foto raf ve illüstrasyonlar n her hakk sakl d r. Kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. Yaz lar n sorumlulu u yazarlara, yay nlanan ilanlar n sorumlulu u ise sahiplerine aittir. All rights are reserved that pertain to the written materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this magazine may be borrowed or reproduced without full credit being given to the source.

4 AJANDA Oyun Atölyesi has opened the Oyun Atölyesi Ekim ay nda yepyeni curtain in the new season with a bir müzikalle yeni sezona perde dedi; brand new musical, 7 Shakespeare 7 fiekspir Müzikali. Oyun, Kemal Musical. The play turns in to a Aydo an n benzersiz kolaj, Haluk polyphonic symphony due to Bilginer ve soykar lar n tarifsiz Kemal Aydo an s incomparable performans, Tolga Çebi nin eflsiz collage, ineffable performance of müzi i ve orkestran n harika Haluk Bilginer and soykar lar, yorumuyla çok sesli bir senfoniye unique music of Tolga Çebi and OYUNU dönüflüyor. Türkiye nin hatta 4 the splendid performance of the dünyan n ilk Shakespeare Müzikali, 5 DQ orchestra. The first Shakespeare musical of Turkey and also the world is not less than a Broadway musical. The director of the play Kemal Aydo an, presents his collage of Shakespeare sonnets and works almost like a new play and clutters up the entire status equilibriums on the stage. Haluk Bilginer and soykar lar present an audio visual fete, continually dancing and performing to the orchestra for two hours and 10 minutes. The orchestra consisting of 8, playing violin, guitar, percussion, drums, bass guitar, lute, zither performs rock music as well as jazz or alaturca Tolga Çebi blends east and west together not being affixed to just one form in his music for this play that is not updated but adjusted to our society. Haluk Bilginer tells the seven stages of a man from cradle to grave with his exceptional talent. Soykar lar, consisting of Evrim Alaysa, Selen Öztürk, Zeynep Aklaya and Tu çe Karao lan, accompany him on the stage with their dance and dynamic performance. Haluk Bilginer stages an excellent performance reflecting a life circle of early childhood, adolescent, first love, military service years, adulthood and the second childhood. He plays in English time to time during the play. The décor is simple and practical. The stage and the backstage intertwine thanks to the creative costumes. As an outcome of a fiery effort, the musical enchants the audience due to the perfect harmony of the crew. Oyun Atölyesi (0216) Dr. Esat Ifl k Cad. No: 3 Moda Kad köy, Istanbul A MAN S GAME B R ERKE N Brodway müzikallerini aratm yor. Oyunun yönetmeni olarak Shakespeare in eserlerinden ve sonelerinden derledi i kolajla adeta yeni bir oyun gibi seyirciye aktaran Kemal Aydo an, sahnedeki tüm statü dengelerini alt üst ediyor. Haluk Bilginer ve soykar lar sahnede iki saat on dakika boyunca, perde aras hariç hiç sahneden inmeden orkestran n eflli inde danslar ve büyüleyici performanslar yla görsel ve iflitsel bir flölen sunuyor. Keman, gitar, perküsyon, davul, bas gitar, ud ve kanun bir araya geldi i 8 kiflilik orkestra rock da çal yor, caz da, alaturka da Güncelefltirmek yerine bizdenlefltirilen oyunun müzikleri tek bir forma tak l p kalm yor, do uyu da bat y da içine al yor, Tolga Çebi nin imzas ile. Haluk Bilginer sahnede ola anüstü oyunculu u ile do umdan ölüme kadar bir erke in yedi halini anlat yor ve danslar ve performanslar yla büyüleyen, sahnede düz duvara t rmanan soykar lar ; Evrim Alaysa, Selen Öztürk, Zeynep Aklaya ve Tu çe Karao lan sahnede ona efllik ediyor. Haluk Bilginer ilk bebeklik y llar ndan, çocuklu a, ilk aflka, askerli e, yetiflkinli e ve ikinci bebeklik dönemine kadar geçen sürede flahane bir oyun ortaya koyuyor. Ara ara ngilizce oynuyor. Sade bir dekor ve pratik ama yarat c kostümlerle sahne ve sahne arkas içe geçiyor. Uzun çal flmalar n eseri olan müzikal tüm ekibin kusursuz uyumu ile tek kelime ile büyülüyor. Oyun Atölyesi (0216) Dr. Esat Ifl k Cad. No: 3 Moda Kad köy, stanbul GALATA MODA FEST VAL Moda Tasar mc lar Derne i ve Beyo lu Belediyesi nin iflbirli iyle düzenlenecek 5. Galata Moda Festivali, 9-13 Aral k 2009 tarihleri aras nda, stanbul'un yükselen trendlerinin belirleyicisi Galata da takipçilerini a rl yor. Kat l m n her y l katlanarak büyüdü ü, tasar m ve moda merakl lar n n heyecanla bekledi i Galata Moda, y lbafl öncesi al flverifli için en canl ve en renkli mekan olacak. Beyo lu nun dokusuna tan k olmak isteyenlerin yeni rotas Galata da en çok ilgi çeken organizasyon olan Galata Moda Festivali nde, ünlü tasar mc lar n yan s ra genç yeteneklerin ürünleri de yer alacak. nsanlar n birbirleriyle iletiflim kurduklar, günümüzde unutulan al flverifl keyfini yaflatan Galata Moda da modaseverler, ünlü tasar mc larla da tan flma f rsat yakalayabilecek. Tarihi Galata Kulesi çevresinde kurulacak standlarda ziyaretçiler, tasar mc lar n hem Sonbahar-K fl koleksiyonlar n, hem de Galata Moda Festivali ne özel haz rlad klar uygun fiyatl koleksiyonlar n bulabilecekler. Bununla beraber festival alan nda her gün canl müzik yay n gerçeklefltirilecek. Özel gruplar canl performanslar n sergileyecek. GALATA FASHION FESTIVAL The Galata Fashion Festival will commence for the 5th year in a row from 9-13 December The festival is organized by Fashion Design Foundation and the Beyo lu Municipality to update fashion followers of upcoming trends and styles which will be displayed in the Galata neighborhood. The number of participants has increased every year, and this year the numbers are greater than ever, making this a wonderful opportunity to see a wide range of designs and to get some shopping in before the holidays approach. The festival will be displaying designs and apparel from known designers as well as designs from up and coming young talent just entering into the market. An aim of the event is bringing together fans of fashion and building connections while meeting new designers. The festival will take place around the Galata Tower, where stands will be set up, displaying the Fall-Winter collections from the designers; the clothing will also be specially priced for the festival, so don t miss out on this great opportunity. There will also be live music performances from chosen bands on the day of the festival.

5 6 NY DA B R NG L Z ENGLISH IN NY The famous Le Caprice restaurant of London has found its place in the heart of Manhattan. The branch in the Pierre Hotel on the 5th Avenue has got a brilliant panorama. The design is adhered to the original in London. The menu has a wide scope of breakfast, lunch and dinner. Mushroom risotto, Tai style sea bass, watercress salad and crunchy duck are some references to options. Brunch menu has a wide range of cheese and delicatessen selections as well as breads and various meat dishes. Adding to the appealing dessert menu, the rich wine menu is worth attention with French, Italian, Portuguese and Spanish wines. The minimal style of decoration by Brudnizki is complemented with photographs of Jean Shrimpton, the iconic model of 60 s. Breakfast is at until 10.30, lunch is at until and dinner starts at until in Le Caprice NY. Brunch time is every Sunday. 795 Fifth Avenue, New York; ; Londra n n ünlü Le Caprice restoran Manhattan n göbe indeki yerini buldu! fiubesini 5. Cadde deki Pierre Hotel de açan Le Caprice in Central Park manzaras flahane. Londra daki orijinaline sad k kal narak dizayn edilen mekan n menüsünde kahvalt, ö le ve akflam yeme i olmak üzere zengin seçenekler sunuluyor. Mantarl risotto, Tay usulü deniz levre i, su tereli salata ve ç t r ördek alacarte menüden seçebilecekleriniz aras nda... Brunch menüsünde ise peynir ve flarküteri seçenekleri, ekmekler ve çeflitli et yemekleri bulunuyor. Oldukça zengin olan tatl menüsünün yan s ra Le Caprice New York ta Frans z, talyan, Portekiz ve spanyol flaraplar n n da aralar nda bulundu u zengin flarap menüsü dikkatleri çekiyor. Martin Brudnizki taraf ndan son derece sade bir flekilde tasarlanm fl olan Le Caprice in dekorasyonunu 60 lar n ikon modeli Jean Shrimpton n foto raflar tamaml yor. Sabah saat de bafllay p a kadar süren kahvalt y ; ö len den e kadar süren ö le yeme i takip ediyor. Akflam yeme i dan gece e kadar devam ederken, Pazar günü brunch keyfi ise da bafllay p da son buluyor. 795 Fifth Avenue, New York; ; DEV AKVARYUM Yurtd fl na yap lan hemen hemen tüm seyahatlerde hele ki bir de yan n zda çocuklar varsa mutlaka hayvanat bahçesine gidilir. Hiç görmedi imiz hayvanlarla tan flmak için bunu f rsat biliriz. Ama art k bizim de Turkuazoo muz var! Forum stanbul ismindeki al flverifl merkezinin içinde konufllanan Turkuazoo da büyüklü küçüklü tam 23 akvaryum yer al yor. çeri girdi iniz andan itibaren çepeçevre suyla ve bal klarla sarmalan yorsunuz. Mekan, toplam 3 katta 800 metrekare alana yay lm fl. Bünyesinde bulunan sergi alan nda da sualt yla ilgili çeflitli sergiler var. Dev vatozlar, tropikal bal klar, mürenleri, deniz kaplumba alar n ve nicelerini görmek için bir tatil gününüzde rotan z Bayrampafla ya çevirin. Hatta bu, stanbul d fl nda yaflayanlar için, iyi bir stanbul seyahati bahanesi bile olabilir! GIANT AQUARIUM It s a cliché to visit the zoo on vacations abroad, especially if you re with children. One takes it as an opportunity to meet some new species. Now Istanbul s got a Turquazoo! With 23 aquariums in varying sizes, Turquazoo is located in Forum Istanbul mall. One gets surrounded by the water and sea creatures immediately after entering the 3 floor aquarium which overspreads on 8600 square feet area. There are relevant exhibitions besides giant rays, tropical fishes, Mediterranean morays, sea turtles and many more So take the route to Bayrampafla. Turquazoo may set an excuse for an Istanbul trip as well. MODA, MODA, MODA FASHION, FASHION, FASHION Moda rüzgarlar k fl aylar nda da tüm dünyay kas p kavurmaya devam ediyor! 15 fiubat 2010 da, Arjantin in baflkenti Buenos Aires te düzenlenecek olan Buenos Aires Moda Haftas kapsam nda dünyaca ünlü yerli ve yabanc markalar en son tasar mlar n La Rural Exhibition Centre da modaseverlerin be enisine sunuyor. Güney Amerika dan Avrupa ya yöneldi imizde ise karfl m za moda dünyas n n trendlerini belirleyen çok önemli iki organizasyon ç k yor; Londra ve Paris Moda Haftas. 22 Ocak ta aç l fl gerçekleflecek olan Paris Moda Haftas n n ilk üç günü erkek giyimine ayr l rken, haute couture tasar mlar ise Ocak tarihinde Carrousel du Louvre podyumlar nda boy gösteriyor fiubat 2010 tarihinde ise modan n kalbi Londra da at yor ve tüm dünyadan modaseverler ngiliz tasar mc lar n eflsiz parçalar n görebilmek için Somerset House ve 180 Strand e ak n ediyor. Avrupa dan Uzakdo u ya uzand m z zaman ise Hong Kong Moda Haftas, Ocak tarihleri aras nda Hindistan, Tayland, Kore, Tayvan ve Çin den gelen onlarca tasar mc n n moda flovuna ev sahipli i yap yor den beri düzenlenen organizasyonu Hong Kong Convention Centre da takip edebilirsiniz. The wind of fashion continues to blow in the winter as well. On February 15, 2010, worldwide known brands will be presenting their latest designs to fashionistas during Buenos Aires Fashion Week in Argentina in the La Rural Exhibition Centre. When we change the course from Latin America to Europe, we come across with two of the very important organizations which set the trends in the fashion world: London and Paris Fashion Weeks. Paris Fashion Week starts on January 22 and the first 3 days of the catwalks are allocated to men s wear. Haute couture designs will decorate the podium in Carrousel du Louvre on January 26-29th. On February 19-23, 2010, fashion is under the spotlights in London and fashion lovers from all over the world are going to rush into Somerset House and 180 Strand to see the unique collections of designers. Reaching out to Fareast, Hong Kong hosts designers from India, Thailand, Korea, Taiwan and China on January 12-15, Hong Kong Fashion Week is being organized since 2001 and you can follow it in Hong Kong Convention Centre this year.

6 AJANDA 8 DQ MASKEL BALO MASQUERADE TEKNE Dünyan n karada yap lan ikinci büyük tekne ve yat fuar olma özelli ini tafl yan Avrasya Boat Show da her y l oldu u gibi bu y l da milyon dolarl k tekneler görücüye ç k yor. Bu y l uluslararas bir statü kazanan organizasyonda 200 ün üzerinde küçük, orta ve mega büyüklükteki tekneler sergileniyor fiubat 2010 tarihleri aras nda gerçekleflecek olan Avrasya Boat Show da yerli ve yabanc yaklafl k 350 firma tekne ve yat merakl lar na ürünlerini teflhir ediyor. Yaklafl k 120 bin ziyaretçi say s n n hedeflendi i fuar geçen y l oldu u gibi bu y l da CNR Expo stanbul da düzenleniyor. Organizasyonu saatleri aras nda ziyaret edebilirsiniz. Dünyan n denizcilik alan ndaki en önemli isimlerinin de kat laca Avrasya Boat Show da Giant Motoryachts, Atlantis, Intermare, Delphia, Comet, Sealine, Glastron, Fairline, Regal, Northshore, Ferretti, Riva, Beneteau, Azimut, Bayliner, Maxum, Meridian, Polaris, Galean, Carianda Yachts gibi markalar görebilece iz. YACHT Eurasia Boat Show is the second in the world among boat fairs on land and like every year, billion dollar boats are on display this year. The organization now has gained international status and will exhibit more than 200 small, medium and mega boats. On February 12-21, 2010, approximately 350 foreign and local companies are going to present boats and yachts in CNR Expo Istanbul to an estimated crowd. Organization opens its doors at am and closes at pm every day. Some very well known brands in marine world like Giant Motoryachts, Atlantis, Intermare, Delphia, Comet, Sealine, Glastron, Fairline, Regal, Northshore, Ferretti, Riva, Beneteau, Azimut, Bayliner, Maxum, Meridian, Polaris, Galean, Carianda Yachts will be at Eurasian Boat Show. Venedik in mihenk tafllar n s ralamaya kalksak listenin en bafl nda karnaval olmal. 2 hafta süren bu etkinlikler serisi bu y l, 6-16 fiubat 2010 tarihleri aras nda yap l yor. Geçit törenleri, maskeli balolar, geleneksel merasimler, dans ve müzik flehri sar p sarmal yor. Festival in ana merkezi olan St. Mark s Meydan karnaval süresince ayr ca, müzikallere, tiyatro oyunlar na ve dans gösterilerine flahit oluyor. Hayat felsefesi e lence olanlar n ve k fl ortas nda yaz hareketlili ini arayanlar n kaç rmak istemeyecekleri etkinli in bu seneki temas : alg. Kat l mc lar na flehri keflfetme, görme, dokunma, koklama ve tatma f rsat veren Venedik Karnaval, Venedik e gitmek için harika bir bahane! When it comes to making a list of the top features of Venice, the carnival should hit number one. The two weeks set of activities are going to be held this year on February The city will be swathed in by parades, masquerades, traditional ceremonies, dance and music. St. Mark s Square will also witness some musical, drama and dance shows all the festival long as the center of the activities. The festival, which is a not to be missed event for those who take having fun as a motto and seek for the summer briskness in the midst of the winter, will be held around the theme perception. Thus, the carnival sets the ground for a Venice trip, where you will find the opportunity to discover, see, touch, smell and taste the city. FRANSA DA TÜRK YE MEVS M TURKISH SEASON IN FRANCE 31 Mart 2010 tarihine kadar sürecek olan Fransa da Türkiye Mevsimi, Temmuz ay ndan bu yana Fransa n n dört bir yan ndaki etkinliklerle devam ediyor. Etkinlik kapsam nda Bizans tan stanbul a: ki K tan n Liman isimli sergi dikkatleri çekiyor. Sergi Byzantium dan Nea ya, Constantinople den Konstantiniyye ye, stanbul un sekiz bin y ll k tarihine tan kl k ediyor. 25 Ocak 2010 tarihine ziyarete aç k olan sergi, Topkap Saray Müzesi, stanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk ve slam Eserleri ve Ayasofya Müzelerinin yan s ra, Louvre Müzesi, Fransa Ulusal Kütüphanesi gibi Frans z kurumlar ile, önde gelen Avrupa müzelerinin koleksiyonlar ndan seçilen dikilitafl, el yazmalar, gravürler, elbiseler, günlük mutfak gereçleri, kitaplar ve ikonlardan oluflan 500 den fazla eseri bir araya getiriyor. stanbul da metro istasyonunun inflaat s ras nda Yenikap da bulunan Theodosus liman na da özel bir yer ay racak sergi, stanbul un baflkent oldu u en görkemli dönemlere kronolojik olarak fl k tutacak. Fransa da Türkiye Mevsimi güncel ve klasik müzik, sahne sanatlar, edebiyat, güncel sanat, sinema, tiyatro, dans, gastronomi, spor e itim, tasar m ve moda gibi farkl disiplinlerdeki etkinliklerle 31 Mart 2010 tarihine kadar devam edecek. Turkish Season in France is ongoing with various activities around the country since July and continues until March 31, One outstanding exhibition in the scope of activities is called From Byzantium to Istanbul: One Port for Two Continents. The exhibition witnesses the 8000 years of history of Istanbul embracing all from Byzantium to Nea, Constantinople and Konstantiniyye. The exhibition is making its opening on January 10, 2010 and it is inclusive of more than 500 pieces of hand writings, obelisks, engravings, costumes, kitchen gadgets, books and icons that are selected from the collections of Topkap Palace Museum, Istanbul Archeology Museum, Turkish and Islamic Works Museum and Ayasofya Museum besides outstanding French foundations such as Louvre Museum, French National Library and some important European Museums. The exhibition also gives special place to Theodosus port, which was found in Yenikap during the Istanbul metro construction. Thus, the event sheds a chronological light on the most glorious periods of Istanbul as a capital city. Turkish Season in France continues until March 31, 2010 with activities from various disciplines such as contemporary and classical music, stage arts, literature, contemporary art, cinema, theatre, dance, gastronomy, sports education, design and fashion. 9

7 AJANDA 10 DQ SEYAHAT NOTLARI TRAVEL NOTES Antik bir Zerdüflt festivali olarak bilinen Yalda Festivali, binlerce y ld r oldu u gibi bu y l da, en uzun gece olan 21 Aral k tarihinde bütün ranl Zerdüfltler taraf ndan kutlan yor. K fl mevsiminin geliflinin bir festival olarak kutland etkinlikte ran n ünlü karpuz, kuruyemifl ve kurutulmufl meyvelerinin tad na var p, Zerdüflt kültürü hakk nda ilginç bilgiler edinebilirsiniz. Yalda Festival known as an antique Zoroastrian rite is celebrated this year by the Iranian Zoroastrians as every year, on the 21th of December, the longest night of the year. Celebrating the winter, this festival is an opportunity to taste Iran s famous watermelon, dried fruit and nuts besides learning about the very interesting Zoroastrian culture. 14 fiubat denince akl n za hemen Sevgililer Günü gelmesin! Bu so uk k fl gününde yolunuz Bulgaristan a düflerse, as rlardan beri kutlanmakta olan Aziz Trifon Festivali içinizi s tacak. fiarap azizi St. Trifon a adanm fl olan bu festivalde Bulgar kad nlar n geleneksel tarzda haz rlam fl oldu u yiyecekleri deneyimleyebilir ve Bulgar flaraplar n n tad na varabilirsiniz. It is almost impossible not to bring in to mind St. Valentines Day on 14th of February. Yet if you happen to pass by Bulgaria on this cold winter day, you may get warm with the Saint Trifon Festival which is celebrated for centuries. During the festival devoted to the wine saint St. Trifon, you may experience the traditional food and taste Bulgarian wine. Barok dönemin en dikkat çekici ressamlar ndan biri olan Caravaggio ölümünün 400. y l nda; 20. yüzy l n en parlak sanatç lar ndan biri olan Francis Bacon ise do umunun 100.y l nda Roma da bulunan Galleria Borghese taraf ndan ölümsüzlefltiriliyor. Bu iki büyük sanatç n n dünyan n farkl müzelerinden toplanm fl olan eserleri 24 Ocak tarihine kadar görülebilir. Caravaggio, one of the great painters of Baroque era, on his 400th anniversary and Francis Bacon, one of the most brilliant artists of 20th century on his 100th birthday are going to be canonized in Galleria Borghese, Roma. A collection of works by these two artists which are brought together from museums around the world is open to visit until January 24th. Salzburg un güneyindeki sevimli bir da kasabas olan Filzmoos bu y l da balon merakl lar n n ak n na u rayacak Ocak tarihleri aras nda gerçekleflecek olan Uluslararas S cak Hava Balonu Haftas sadece konuyla ilgilenenleri de il ayn zamanda gökyüzünde oluflacak muhteflem görüntülerin tad na varmak isteyen binlerce insan da bu küçük Orta Avrupa kasabas na çekecek. There is probably going to be a rush to the pretty mountain town Filzmoos, on the south of Salzburg, by the balloon fans this year again. International Hot Air Balloon Week takes place on January 6-10, and it s not an attraction only for the fan circle but for thousands of people who likes to enjoy watching the scenery by colorful balloons in this Middle European town.

8 DQ 12 YEN YIL- NEW YEAR 13 Y lbafl kentleri New Year Y lbafl tatilini uzun tutun, Noel den bafllay n y l n ilk günlerine kadar yiyin-için-gezin-e lenin. New York, Londra, Paris, Venedik, Moskova Kültür-sanat, romantizm, moda, dans, e lence seçim size kalm fl. Bu güzel flehirleri bir de Noel zaman görün. Take a long holiday! Dine, wine, travel and have fun from Christmastide to the first days of the New Year. New York, London, Paris, Venice, Moscow Arts and culture, romance, fashion or dance These beautiful cities are to be seen once again in Christmas time. cities YAZI-BY EL F Y RM BEfiO LU Moskova Moscow It Y eni y la girerken Moskova ya flans tan man n flimdi tam zaman. Y lbafl e lencesinin lay k yla yap ld bir kent buras. Gece hayat ve New York unkini aratmayan ç lg n ve haval kulüpleri gece kufllar n buraya çekiyor. Sadece e lence de il yüzy llar n tarihi miras, geçirdi i siyasi ve toplumsal de iflimler saraylardan katedrallere, meydanlara her yerde kendini gösteriyor. Her sene 31 Aral k gecesi Moskoval lar K z l Meydan dolduruyor. Noel babalar hatta Noel anneler sokaklara ç k yor, havai fiflekler at l yor, votkaya ara veriliyor ard arda flampanyalar patlat l yor. Moskova n n k fl festivali de görülmeye de er, gitmiflken onu da kaç rmay n. Aral ktan oca a kadar süren festival Izmailovo Park ta Konserler, folk müzi i eflli inde yap lan danslar, etrafta dolaflan Noel Babalar, e lenceler, havyarl pancake ler, bagel lar, tatl çörekler, yan nda s cac k çaylar Karlarla kapl ormanda k zak kaymak ise gerçekten çok e lenceli, en çok da çocuklar n hofluna gidiyor. Kremlin Saray da mutlaka ziyaret edilmeli, devasa bir kompleks. Moskova da iki örne i bulunan Rus sirklerinden Bolfloy ya da Nikulin de görülebilir. Bu y lbafl madem ki Moskova das n z al flverifli bir kenara b rak n tarihe ve sanata doyun, Bolfloy Tiyatrosu nu da atlamay n. is the right time to give a chance to Moscow. This city celebrates the Christmas as it should be. Night birds are attracted to the crazy and hip nightclubs that are complete substitutes to New York clubs. It s not only the entertainment that greets the eye but also the traces of a historical heritage of many centuries, political and societal changes leap out as palaces, cathedrals and squares. Muscovite crowds the Red Square on December 31st of each year. Vodka is given an overnight stop and champagne bottles are opened under the fireworks. One can see Mother Christmas alongside Father Christmas figures here. Moscow holds a winter festival as well that is worth seeing while you are there. Festival starts in December and continues until January in Izmailovo Park. You may find concerts, folk dances, Santas walking around, fun games, caviar pancakes, bagels, donuts and hot tea alongside. It is real fun to slide on ice especially for children in a forest covered with snow. The giant Kremlin Palace must also be visited. Bolshoy and Nikulin circuses are other two recommendations for a full Moscow trip. If your New Year city is Moscow this year, put aside shopping and full up with history and arts and don t skip an experience in Bolshoy Theatre.

9 14 New York New York Y Dünyan n dört bir yan ndan insanlar n yaflad canl, dinamik bir metropol. Kültür-sanat, moda, e lence ad na ne ararsan z var bu koca flehirde. Y lbafl ise her yerde farkl etkinliklerle kutlan yor. En hararetli, adeta h nca h nç kutland alan Times Meydan dan bu yana her y lbafl nda, saatler gece yar s n gösterdi inde Times Meydan ndaki binan n tepesinden afla dev bir kristal düflüyor, u urlanan y l n neonlar sönüyor, yeni y l müjdeleyen neonlar yan yor ve bu k sa gösteriyi sadece alanda bekleyenler izleyebiliyordu. 10 y l aflk n bir süredir bu gösteri ünlü flark c ve gruplar n sahne ald, havai fiflek gösterilerinin yap ld bir flova dönüfltü. Bir önemli ayr nt da evden ç kmak istemeyenlerin de kutlamalar televizyondan naklen izleyebilmeleri. Bu saatte çevredeki tüm yollar trafi e kapat l yor, hatta meydan içinde yer de ifltirmeye bile izin verilmiyor. Meydandaki herhangi bir restorana rezervasyonunuz varsa ayr cal kl s n z, istedi iniz saatte meydana girip ç kabiliyorsunuz. Bu arada New York bu aylarda çok so uk oluyor, tedbirli ç kmal s n z. New York da e lence meydanlarla s n rl de il elbette. Restoranlar, gece kulüpleri, barlar, diskolar bolca alternatifiniz var. Siz onca yol katetmiflken paraya k y n Cipriani de yerinizi ay rt n. Yemekler, ortam, manzara, e lence dört dörtlük. Üstelik her an yan masada bir ünlüyle göz göze gelebilirsiniz. fiampanyan z içerken gökdelenin tepesinden flehri kuflbak fl izlemenin tad n ç kar n. Webster Hall, ise New York un y llard r ç lg n partilere ev sahipli i yapan büyük diskosu. En ünlü DJ lerden dinleyece iniz harika parçalarla e lence sabah n ilk saatlerine kadar sürüyor. Gitmiflken alt n üstüne getirin New York un. A cosmopolite metropolis alive and dynamic This big city envelopes everything you may ask of regarding to arts and culture, fashion, entertainment. Among the number of New Year celebrations along the city, the hot spot is the Times Square. Since 1906, a giant crystal falls from the top of one of the buildings in Times Square at midnight each year and thus the neon lights of the previous year goes of as the new year s neon lights start to give light. This had been a very short show witnessed only by people who waited for the scene. For almost 10 years, the event has become a popular show with celebrities on stage accompanied by fireworks. Now people can watch it live at home. During the show, the streets are closed to traffic and it is even not allowed to change place in the square. If you have a reservation to one of the restaurants on the square, then you are exclusive to get in and out of the square anytime of the night. Note that the city is very cold at this time of the year. Fun is not limited to squares for sure in this city. There are lots of alternatives of restaurants, night clubs, bars and discotheques. Since you have made all the way, spare no expense and make a reservation to Cipriani for excellent food, atmosphere, panorama and entertainment. Moreover, your eyes can meet a celebrity s at the side table any time. Enjoy your champagne to the city overview on the top of the skyscraper. Webster Hall has been hosting the wildest parties in New York for years. Music lasts until morning with the most famous DJs. Make the most of New York while you are there. Barselona Barcelona B arselona da 24 Aral k Noel gecesini gençyafll herkes ailecek kutluyor. Birçok bar ve restoran Noel gecesi kapal. Kiliseler gece yar s çanlar n çal yor. nançl lar gece ayinine do ru yol al yor. Noel gününde kap lar n yeniden açan restoranlara aileler ak n ediyor. Akflam oldu unda da tüm barlar aç lm fl oluyor ve Noel gecesini aileleriyle geçirmifl olan Barselonal gençler e lenceye barlarda devam ediyor. Barselona da da y lbafl gecesi kutlamalar di er y lbafl kentlerinde oldu u gibi havai fiflek gösterileri, müzik ve e lenceden ibaret. Barselona partilerinin tek fark sabah n erken saatlerine kadar sürmesi. Barselonal lar n ilginç bir de adetleri var: Saat 12 de 12 tane üzüm yemek, eski dönemlerden kalma bir gelenek... Yeni y l n ilk günlerinde Barselona da olman n tad n ç kar n, Eixample de turlay n. Genifl bulvarlar, gösteriflli evler, fl k restoranlar ve flehrin al flverifl üçgeni Avinguda Diagonal, Passeig de Gràcia ve Rambla Catalunya burada yer al yor. Gaudi nin muhteflem eseri Sagrada Familia y görmeden dönmek olmaz, lay k yla incelemek için mutlaka bir gününüzü ay rmal s n z. T he Christmas night on December 24 th is celebrated enfamille by everyone in Spain. Many bars and restaurants close that evening. The believers are summoned by the bells of churches to attend the masses. And at night, all the bars are open again and after the family dinner, the youth continue the night at clubs. Like the other New Year cities, the celebrations consist of fireworks, music and dance. But the odd here is that they last until morning. And there is an interesting tradition in Barcelona: To eat 12 grapes at 12 pm Enjoy being here on the first days of the New Year and visit Eixample. Avinguda Diagonal, Passeig de Gràcia and Rambla Catalunya, the shopping triangle of the city and the large avenues, artsy buildings, chick restaurants are all here. You also must dedicate one whole day to Gaudi s masterpiece Sagrada Familia to study it thoroughly. 15

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 Dedeman Vacation & Point System Akdeniz in Güzel Adas : Kuzey K br s The Mediterranean's enchanting island: Northern Cyprus Dedeman Antalya dan Sa l kl

Detaylı

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 Kapadokya'n n Mistik Köflelerine Yolculuk Travels to Cappadocia's Mystic Corners Dedeman Antakya'da Ziyafet Banquet at the Dedeman Antakya Milano'dan,

Detaylı

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Ahu Türkpençe

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010

DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010 DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010 Bu Yaz Bodrum da Neler Olacak? What s going on in Bodrum this summer? Endüstriyel Tasarımın Dünü Ve Bugünü The past and present of

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 Siyah İnci; Zonguldak Black Pearl: Zonguldak Tecrübeli ralli pilotu Volkan Işık Experienced race pilot:

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 22 KIŞ-WINTER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 22 KIŞ-WINTER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 22 KIŞ-WINTER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y Bu şehirlere kar çok yakışıyor These cities look good in snow 40 yıllık hatıra giden en kestirme yol A shortcut for

Detaylı

Peygamberler Şehri: Şanlıurfa City of Prophets: Şanlıurfa. Yurtta Doğa Yürüyüşleri Countryside Nature Walks

Peygamberler Şehri: Şanlıurfa City of Prophets: Şanlıurfa. Yurtta Doğa Yürüyüşleri Countryside Nature Walks DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 0 L K B A H A R - S P R I N G 2 0 1 1 Peygamberler Şehri: Şanlıurfa City of Prophets: Şanlıurfa Yurtta Doğa Yürüyüşleri Countryside Nature Walks

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 3 K I Ş - W I N T E R 2 0 1 1 Renkli Bir Kış Masalı A Colorful Winter Tale Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Çorbalar The essential flavor of winter

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 3 K I Ş - W I N T E R 2 0 1 1 Renkli Bir Kış Masalı A Colorful Winter Tale Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Çorbalar The essential flavor of winter

Detaylı

Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview with Mario Levi

Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview with Mario Levi DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 0 8 S O N B A H A R - F A L L 2 0 1 0 Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y İmparatorlukların gözbebeği İstanbul The apple of the Empire s eye, Istanbul Vedat Başaran ile söyleşi Interview

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 124 Ekim / October 2014

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 124 Ekim / October 2014 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 124 Ekim / October 2014 Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı B Kapısı,

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 1 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 1 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 1 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 1 45 yıllık zaman tüneli 45 year time tunnel Antalya da macera Adventure in Antalya Dedeman Otelleri CEO su Tamer Yürükoğlu

Detaylı

SETUR İLE YENİ MACERALAR, YENİ KEŞİFLER NEW ADvENTURES, NEW DISCOvERIES WITH SETUR

SETUR İLE YENİ MACERALAR, YENİ KEŞİFLER NEW ADvENTURES, NEW DISCOvERIES WITH SETUR SONBAHAR/AUTUMN 2013/05 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY SONBAHAR/AUTUMN 2013/05 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY AFRİKA HEP HAZIR, PEKİ YA SİZ? AFRICA IS ALWAYS READY FOR YOU, WHAT ABOUT YOU? HOŞGELDİN YENİ YIL! WELCOME

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 131 Mayıs / May 2015

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 131 Mayıs / May 2015 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 131 Mayıs / May 2015 Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı B Kapısı, Teknik

Detaylı

YAZ - SUMMER 2014. Time to refresh. Yenİlenme zamanı ECOLOGICAL VACATION DESTINATIONS EKOLOJİK TATİL DESTİNASYONLARI. Call of The Sea DENİZİN ÇAĞRISI

YAZ - SUMMER 2014. Time to refresh. Yenİlenme zamanı ECOLOGICAL VACATION DESTINATIONS EKOLOJİK TATİL DESTİNASYONLARI. Call of The Sea DENİZİN ÇAĞRISI YAZ - SUMMER 2014 L U X U R Y L I V I N G M A G A Z I N E Time to refresh Yenİlenme zamanı ECOLOGICAL VACATION DESTINATIONS EKOLOJİK TATİL DESTİNASYONLARI Call of The Sea DENİZİN ÇAĞRISI İçindekiler Contents

Detaylı

Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked the Dedeman concierge...

Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked the Dedeman concierge... DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 20 YAZ-SUMMER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked

Detaylı

Setur ile durmaksızın seyahat Non-stop travel with Setur. Tüm zamanların harika keşifleri Wondrous discoveries of all time

Setur ile durmaksızın seyahat Non-stop travel with Setur. Tüm zamanların harika keşifleri Wondrous discoveries of all time BAHAR/SPRING 2013/03 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY 2013 SEYAHAT TRENDLERİ TRAVEL TRENDS OF 2013 Setur ile durmaksızın seyahat Non-stop travel with Setur Tüm zamanların harika keşifleri Wondrous discoveries of

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 130 Nisan / April 2015

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 130 Nisan / April 2015 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 130 Nisan / April 2015 Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı B Kapısı,

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 133 Temmuz / July 2015

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 133 Temmuz / July 2015 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 133 Temmuz / July 2015 Resmettiğimiz her şeyi doğadan seçmeliyiz ve doğadan en güzel şeyleri almalıyız. Leonardo Da Vinci Maketten değil görerek alma ayrıcalığı

Detaylı

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel Bu kitap Point Hotel Taksim in lobisi, katlar, restaurantlar ve odalar nda yer alan Ara Güler in stanbul fotograflar n paylaflmak için Point Hotel ve Fotograf

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 127 Ocak / January 2015. Happy New Year

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 127 Ocak / January 2015. Happy New Year Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 127 Ocak / January 2015 Happy New Year Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı

Detaylı

TOUCH FIRE ISSUE. The. Ateş Sayısı VOL 2 NO. 10 3 AYDA B R YAYIMLANIR

TOUCH FIRE ISSUE. The. Ateş Sayısı VOL 2 NO. 10 3 AYDA B R YAYIMLANIR TOUCH VOL 2 NO. 10 3 AYDA B R YAYIMLANIR The FIRE ISSUE Ateş Sayısı RÖPORTAJLAR/ R/INTERVIEWS AYŞEGÜL ALDİNÇ&MIROSLAV STOCH EDİTÖR-EDITOR Ateşle oyun... Playing with fire Küçükken en çok duyduğumuz uyarılardan

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 134 Ağustos / August 2015

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 134 Ağustos / August 2015 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 134 Ağustos / August 2015 İçindekiler CONTENTS AĞUSTOS AUGUST 2015 06 Sunuş Presentation 08 Ajanda Agenda 10 Ağustos Günlüğü August Diary 14 Yaşama Rehberi

Detaylı

TOUCH BALON/BALLOON. Hafiflik taraftar1 bir holigan: Emel Kurhan Nourishing S.O.U.L. food 24 HOUR PARTY PEOPLE

TOUCH BALON/BALLOON. Hafiflik taraftar1 bir holigan: Emel Kurhan Nourishing S.O.U.L. food 24 HOUR PARTY PEOPLE TOUCH VOL 2 NO. 5 4 AYDA B R YAYIMLANIR BALON/BALLOON 24 HOUR PARTY PEOPLE Hafiflik taraftar1 bir holigan: Emel Kurhan Nourishing S.O.U.L. food PER LER N KAPADOKYA SI free spirit in fashion EDİTÖR - EDITOR

Detaylı

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Kış - 2014 Sayı: 02 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Winter 2014 Issue: 02 KAYAK CENNETİ: İSVİÇRE SKI HEAVEN SWITZERLAND Bizden

Detaylı

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Yaz 2015 Sayı: 04 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Summer 2015 Issue: 04 MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER MARMARİS

Detaylı

DOSYA / FILE RÖPORTAJ / INTERVIEW PINK MARTINI DİKKAT! YAŞAM TARZINIZ DEĞİŞİYOR ATTENTION! YOUR LIFESTYLE IS CHANGING...

DOSYA / FILE RÖPORTAJ / INTERVIEW PINK MARTINI DİKKAT! YAŞAM TARZINIZ DEĞİŞİYOR ATTENTION! YOUR LIFESTYLE IS CHANGING... TAV ın ücretsiz dergisidir A complimentary copy from TAV ISSN 1302-6917 www.thegate.com.tr 06 Sayı > Issue 170- Haziran > June 2014 Sayı > Issue 170 - Haziran > June 2014 DOSYA / FILE DİKKAT! YAŞAM TARZINIZ

Detaylı

w w w. t e x t o w e a r. c o m REKLAM NDEKS /AD INDEX ACAR PATENT...95 AKMAZ...78 AKMAZ...79 ALAETT N...9 ATA THALAT...27 ATAK MAK NA...77 BAMEN...55 BUFALO...19 CEN K...53 CEVHER MAK...93 ÇEL KHAN...89

Detaylı