HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET"

Transkript

1 HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET Hükümet kredi kanallar n açmak ve emlak piyasas n hareketlendirmeyi hedefliyor devam sayfa 9 da 20 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 145 Tel: Günde ortalama 20 küçük iflletmenin kapand ngiltere de ekonomik krize dayanamayarak batan büyük ve orta ölçekli iflletmelere her geçen gün yenileri kat l rken, ayakta kalma savafl veren flirketler binlerce iflçinin ifline son vererek yaflamaya çal fl yorlar. Geçti imiz hafta aralar nda ülkenin en büyük bankalar ndan Barclays n de bulundu u 7 büyük flirket toplam 7220 kiflinin ifline son verirken, 5 büyük flirket de 7230 kiflinin ifline son vermek için son etütlerini yap yor. Geçen hafta Barclays Bankas ÇALIfiANLAR IÇIN KABUS GIBI HAFTA: 2100 kiflinin ifline son verdi ve çok say da yat r m bankas ndaki ifller risk nedeniyle elimine edildi. Barclays bankas n n kesintilerinden sonra Jaguar UÇAK B LETLER Land Rover 450 kiflinin ifline son verdi ini aç klad. Pfizer 240 tan fazla çal flan n ifline son verirken, zor durumda olan Zavvi de 350 kifliyi iflten DÜNYANIN HER YER NE NTERNET F YATINA UÇAK B LETLER VE TAT LLER HEMDE VIZEY BIZ AYARLIYORUZ STANBUL 49 +tax Almanya 1 +tax ANTEP 119 +tax Hollanda 1 +tax KAYSER 199 +tax Fransa 1 +tax TRABZON 199 +tax Belçika 1 +tax ANTALYA 99 +tax Avrupa Ülk. 1 +tax ADANA 140 +tax KIBRIS 125 +tax 25 Stoke Newington Road, London, N16 8BJ Tel: B R HAFTADA 7220 K fi fi N KAYBETT ç kard. Geçti imiz hafta boyunca 7 binden fazla ifl kaybedilirken bir o kadar ifl de inceleme alt na al nd. Yani k sa sürede bu iflleri yapanlar da iflsizler ordusuna kat lmak zorunda kalacaklar. nceleme alt nda olan ifllerden 1900 ü Merrill Lynch den, 850 si Land of Leather den, 400 kadar da Pottery Denby den. Freemans ve Grattan firmalar - n n sahibi olan Otto UK grubu da 3800 kadar çal flan n ifline son vermenin haz rl klar n yap yor. Çok uluslu bir firma olan Otto UK Londra da bulunan yaklafl k 200 iflyeri ile Bradford, Sheffield ve Petersborough daki iflyerlerinde bu amaçla inceleme bafllatt. Devam sayfa 4 te DTP Milletvekili Sabahat Tuncel Avam Kamaras nda konufltu: Devlete Kürtçe serbest, Kürtlere yasak sayfa 8 de Herkes kaybederken onlar kazan yor Kurdên li Ewropayê `roja refl` ji bîr nakin Kad nlar ifllerini erkeklere kapt r yor sayfa 3 te R.27 sayfa 5 te Genç bir müzisyenin yeniden do uflu sayfa 11 de Britanya Kad n Platformun dan Filistin halk yla dayan flma gösterisi sayfa 10 da TKFF lig maçlar nda büyük çekiflme sayfa 37 de

2 2 Kültür sanat dünyas lk eflcinsel süper kahraman geliyor Örümcek Adam ve X- Man in yarat c s Stan Lee, ilk eflcinsel süper kahraman yaratmaya haz rlan yor: Thom Creed. Hero nun baflkarakteri Thom Creed süper güçleri olan bir ö renci, ancak ne tür güçlere sahip oldu u henüz aç klanm fl de il. Bir üniversitenin basketbol tak m nda oynayan Thom Creed, normal hayat nda özel güçlerini ve cinsel kimli ini saklamak zorunda kalan bir karakter; bir gün evden kaçmaya karar veriyor ve kötülere savafl aç yor. Geçmiflte süper kahraman Batman in yard mc s Robin le aralar nda eflcinsel bir iliflki bulundu una dair dedikodular gündeme gelmiflti. Psikolog Fredric Wertham, 1954 tarihli Seduction of the Innocent isimli kitab nda dört sayfa boyunca Batman ve Robin in eflcinsel olduklar n iddia etmiflti. Yorumculara göre ise Batman in heteroseksüel oldu una dair en büyük iki kan t Bat- Girl ü yeme e ç karmas ve evine götürmesi. H.Potter dan sonra R.Weasley de büyüdü Harry Potter serisinde Ron Weasley karakterini canland ran Rupert Grint genç çocuk imaj ndan s yr larak yeni bir role soyundu. Harry Ptter karakteriyle pek çok hayran kazanan Daniel Radcliffe dan sonra Ron Weasley de Cherrybomb adl filmde baflrol oynad. 20 yafl ndaki Britanyal aktör, önümüzdeki ay yap lacak olan prömiyer öncesinde yay nlanan görüntülerde üstü ç plak olarak görülüyor. S k s k daha olgun rollerde yer almak istedi ini belirten oyuncunun filmde birlikte rol ald Kimberley Nixon ile gerçek hayatta da iliflki yaflad iddia ediliyor. Grint in 23 yafl ndaki Nixon ile Kuzey Londra daki evinde romantik geceler geçirdi i bas na yans m fl ancak genç aktör ç kan dedikodular önemsemedi ini belirtmiflti. Film, Malachy ve Luke yaz mevsimini en iyi flekilde geçirmeye karar verirler ancak Michelle in kasabaya tafl nmas yla büyük düflmanlar haline gelmelerini konu al yor. BAFTA ödülleri adaylar aç kland Britanya Film ve Televizyon Sanatlar Akademisi (BAFTA) ödülleri adaylar aç kland. Britanyal yönetmen Danny Boyle un yönetti i ve Hintli oyuncular n rol ald düflük bütçeli Slumdog Millionaire (Milyoner Varofl Çocu u) filmi, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmen dahil 11 dalda ödüle aday gösterildi. Bafl rolünü Brad Pitt in oynad, David Fincher in yönetti i The Curious Case of Benjamin Button (Benjamin Button un Tuhaf Hikayesi) filmi 11 dalda, The Dark Knight (Kara fiövalye) 9 dalda ve Clint Eastwood un yönetti i Changeling (Sahtekar) filmi ise 8 dalda ödüle aday oldu. KATE W NSLET EN Y KADIN OYUNCU ADAYI Alt n Küre Ödülü nü iki kez kucaklayan oyuncu Kate Winslet, The Reader ve EN Y F LM: The Curious Case of Benjamin Button Frost/Nixon Milk The Reader Slumdog Millionaire EN Y BR TANYA F LM : Hunger In Bruges Mamma Mia! Man on Wire Slumdog Millionaire EN Y YÖNETMEN: Changeling - Clint Eastwood The Curious Case of Benjamin Button - David Fincher Frost/Nixon - Ron Howard The Reader - Stephen Daldry Slumdog Millionaire - Revolutionary Road (Hayallerin Peflinde) filmlerindeki rolleriyle en iyi kad n oyuncu kategorisinde ödüle 2 kez aday gösterildi. Winslet in rakipleri ise The Changeling filmindeki rolüyle Angelina Jolie, Doubt filmindeki rolüyle Meryl Streep ve Frans z I ve Loved You So Long adl filmdeki Danny Boyle YABANCI D LDE EN Y F LM: The Baader Meinhof Complex Gomorrah I ve Loved You So Long Persepolis Waltz With Bashir EN Y AN MASYON F LM : Persepolis Wall-E Waltz With Bashir EN Y ERKEK OYUNCU: Frank Langella - Frost/Nixon Dev Patel - Slumdog Millionaire Sean Penn - Milk Brad Pitt - The Curious Case rolüyle Kristin Scott Thomas oldu. Brad Pitt in d fl nda en iyi erkek oyuncu dal nda, Milk filmindeki rolüyle Sean Penn, Frost/Nixon filmindeki rolüyle Frank Langella ve The Wrestler filmindeki rolüyle Mickey Rourke aday gösterildi. BAFTA ödüllerini kazananlar 8 fiubat ta aç klanacak. KATEGOR LERE GÖRE ÖDÜLLER N ADAYLARI fiunlar: of Benjamin Button Mickey Rourke - The Wrestler EN Y KADIN OYUNCU: Angelina Jolie - Changeling Kristin Scott Thomas - I ve Loved You So Long Meryl Streep - Doubt Kate Winslet - The Reader Kate Winslet - Revolutionary Road EN Y YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Robert Downey Jr. - Tropic Thunder Brendan Gleeson - In Bruges Philip Seymour Hoffman - Doubt Heath Ledger - The Dark Knight Brad Pitt - Burn After Reading Britanya n n Oscar olarak bilinen Britanya Film ve Televizyon Sanatlar Akademisi (BAFTA) ödülleri adaylar belli oldu. 8 fiubat ta da t lacak Bafta ödüllerinin favorileri, 11 er adayl kla Slumdog Millionaire ve The Curious Case of Benjamin Button. EN Y YARDIMCI KADIN OYUNCU: Amy Adams - Doubt Penelope Cruz - Vicky Cristina Barcelona Freida Pinto - Slumdog Millionaire Tilda Swinton - Burn After Reading Marisa Tomei - The Wrestler Kültür sanat dünyas Dan Brown'un yeni kitab n n flifreleri "Da Vinci fiifresi" kitab yla dünyan n en çok yazarlar ndan biri haline gelen Dan Brown'un uzun süredir üzerinde çal flt "Key of Salomon" isimli kitab bu y l içinde haz r olacak. Yay - nevinin ç k fl tarihi vermedi i "The Solomon Key" (Süleyman' n Anahtar ), daha önce "Da Vinci fiifresi" ile "Melekler ve fieytanlar" kitaplar n n da kahraman olan Harvard'l profesör Robert Langdon karakterinin üçüncü maceras olacak. Kitab n konusuyla ilgili ise çok çeflitli bilgiler geliyor. Olay n Washington ve çevresinde geçece i bildirilirken konunun ise yine masonlar etraf nda dönece i anlat l yor. A rl kl olarak masonlar, Yahudiler ve "Süleyman" peygamber üzerine yaz - lan kitapta Amerika'n n kurucu atalar n n hikayesinin anlat laca öne sürülüyor. Amerikan kültüründe yer alan Yahudi simgeleri de romanda önemli bir yer kaplayacak. Ross Lovegrove'un eserleri Türkiye'ye gidiyor Türkiye dünyaca ünlü Britanyal tasar mc Ross Lovegrove'un ilk kiflisel sergisine ev sahipli i yapacak. Saf biçimler oluflturma aray fl nda yeni malzemeler, süreçler ve teknolojiler kullanarak, kendisini ça dafl sanat ve tasar m dünyas nda farkl laflt rmay baflaran Ross Lovegrove'un "Primordial" adl kiflisel sergisi 24 Ocakta Galerist'te aç lacak. Sergi, alüminyum ve karbon liflerin olabilecek en üst s n rlar na kadar esnetilmesi ve flekillendirilmesiyle oluflturulan tasar mlardan meydana geliyor. Sanatç - n n deneysellik tutkusunu yans tan, tasar m n biyoloji ve sanat gibi alanlarla kesiflti i noktalarda malzeme, teknoloji ve formun s n rlar n zorlayan sergi, 28 fiubata kadar görülebilecek. Ross Lovegrove'un do an n mant ve güzelli inden ilham ald tasar mlar teknoloji, malzeme bilgisi ve ak ll organik formlardan oluflan bir üçlemeyi bar nd r yor. Editor... Ahmet Adar Published by... Medya Newspaper & Radio Ltd Reporter... Hasan Usak Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Reporter... Haca Cheko Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax:

3 Büyük süpermarket zincirileri yükseliflte: 3 Herkes kaybederken Ekonomik kriz ortam nda çok say da büyük firma iflas ederken dev süpermarket zincirleri h zla büyüyor. Britanya n n en büyük süpermarket zinciri Tesco geçti imiz 7 hafta içinde sat fl n %2.5 oran nda artt rd. Sainsbury %4.5, Asda %7, Morrison ise %8.9 luk bir sat fl art fl sa lad. Chiristmas döneminde bir çok sektörde al nan tebdirlere ra men durgunluk afl lmazken g da sektöründeki büyük firmalar kar oranlar n artt rd. Tesco geçti- imiz 7 hafta içinde sat fl n %2.5 oran nda art r rken, Sainsbury %4.5, Asda %7 ve Morrison %8.9 luk bir sat fl art fl sa lad lar. Tesco nun yay nlad rapora göre geçti imiz iki ay içinde piyasan n tersine kendilerinin sat fllar n- onlar kazan yor da yükselme oldu. Tesco nun 2009 y l içinde 10 bin kifliyi ifle almay planlad ve bu rakam n di er iki büyük süpermarket zinciri olan Sainsbury s ve Morrisons un almay planlad iflçiden daha fazla oldu u belirtiliyor. Tesco yu 5 bin yeni iflçi ile Sainsbury s, 4 bin iflçi ile Waitrose izliyor. TESCO NUN F YAT POL - T KASI TESCO YU RAK P- LER KARfiISINDA DAHA GÜÇLÜ KILDI Bir supermarket devi olan Tesco, sektörde piyasan n büyük bir k sm n kendi elinde bulunduruyor. Yaflanan ekonomik krizden dolay lüks tüketim mallar na olan talep daralmas Tesco ya olan ilgiyi artt rd. Tesco nun uygulad fiyat politikas n n Tesco yu rakipleri karfl s nda daha güçlü k ld n belirtten Ekonomist Richard Hunter, Sözkonusu %2.5 luk art fl bekleniyordu ama önümüzdeki haftalarda Sainbury s ve Morrisondaki yükselifl Tesco yu gölgede b - rakabilir dedi. ON B N K fi YE fi ALANI Tesco 2009 y l için yaklafl k on bin kifliye ifl alan açmay planl yor ve uzmanlar n bildirdi ine göre bu rakamlar Sainsbury s ve Morrison un almak istedi i iflçi say s n n toplam ndan daha fazla. Tesco ayr ca y l boyu 3 milyar ek bürüt kar elde etmeyi planl - yor. Di er bir supermarket zinciri olan Waitrose ise sat n alaca yeni zincirler ve ürünlerindeki genifllemeden dolay 4 bin yeni çal flan personeline eklemeyi planl yor. Waitrose almay planlad 13 iflyerinden 9 veya daha fazlas n süpermarket zingirlerine eklemek istiyor.waitrose yönetim kurulu üyesi Mark Price, Biz ekonominin duraganlaflt dönemde yat r mlar n yap lmas n n ekonominin canlanmaya bafllad dönemdeki yat r mlardan daha iyi olaca - n düflünüyoruz dedi. Waitrose ile Somerfield aras nda yap lan anlaflmaya göre Somerfield den bin kadar çal - flan Waitrose ma azalar na geçecek ve buna ek olarak da 500 yeni çal flan ifle al nacak. Yine Waitrose açmay planlad 9 yeni zinciri için de 2500 kifliyi ifle alacak. Dondurulmufl g da malzemeleri satan di er bir parekende sat fl devi olan celand geçti imiz aylarda iflas eden Woolworths un 51 dükkan n sat n alm flt ve bunlar faaliyete geçirmek için 2500 yeni iflçi almay planl - yor. Sainsbury s ise yeni iflçiye bu y l içinde çal flma imkan sunacak. EKONOM K KR Z ZAMAN- LARINDA PAREKENDE GIDA MALZEMES SATIfi- LARI YÜKSEL YOR G da malzemesi satan bu 5 dev firma yaklafl k olarak 25 kifliye ifl alan açacak. Konu ile ilgili görüfltü ümüz baz iflverenler ekonomik kriz zamanlar nda parekende g da malzemesi sat fllar n n yükselece ini insanlar n pahal lokantalardan yemek yerine marketlerden malzeme alarak evlerinde piflirmeyi tercih edeceklerini ya da ikinci ve üçüncü s n f lokantlara yöneleceklerini ve bu nedenle de bu yükseliflin normal oldu unu söylediler. Toplumumuza y llard r hizmet veren, ngiltere ve Türkiye de Avukatl k yetkisine sahip Av. MEHMET AL ERDO AN yeni ofisinde hizmetinizde. H ZMET VERD M Z ALANLAR * Ev ve flyeri Al m ve Sat m fllemleri (Freehold veya Leasehold ) * Kirac ve Ev Sahibi Uyuflmazl klar * Ticari Sözleflmeler ve fiirketler Hukuku (fiirket kuruluflu, hisse devir sözleflmeleri, ortakl k sözleflmeleri yat r m c lar için hukuki dan flmanl k) * Vasiyetname Düzenlenmesi * Aile Birleflimi, Vatandafll k ve Ö renci Vizesi Baflvurular * Türkiye de red edilmifl vize baflvurular n n itirazlar * Türkiye için gerekli vekalat düzenlemeleri * Türkiye'deki hukuki uyuflmazl klar n çözümü ve davalar n z n takibi * ngiliz mahkeme kararlar n n Türkiye'de tan m ve tenfizi stanbul Ofis; CLO Harmanc Giz Plaza 1.Levent stanbul

4 4 Çal flanlar için kabus gibi hafta: Bir haftada 7220 kifli iflini kaybetti Günde ortalama 20 küçük iflletmenin kapand ngiltere de ekonomik krize dayanamayarak batan büyük ve orta ölçekli iflletmelere her geçen gün yenileri kat l rken, ayakta kalma savafl veren flirketler binlerce iflçinin ifline son vererek yaflamaya çal fl yorlar. Geçti imiz hafta aralar nda ülkenin en büyük bankalar ndan Barclays n de bulundu u 7 büyük flirket toplam 7220 kiflinin ifline son verirken, 5 büyük flirket de 7230 kiflinin ifline son vermek için son etütlerini yap yor. Günde ortalama 1600 kiflinin iflini kaybetti i ülkede geçti imiz hafta sadece 7 büyük firmada çal flan 7220 kifli iflten ç kar larak her geçen gün büyüyen iflsizler ordusuna dahil edildi. 5 büyük flirket ise önümüzdeki hafta içinde toplam 7230 kiflinin ifline son vermeyi planl yor. Geçen hafta Barclays Bankas 2100 kiflinin ifline son verdi ve çok say da Bütün kurslarda %15 indirim Genel ngilizce Kurslar sadece 297 (Akademik y l) yat r m bankas ndaki ifller risk nedeniyle elimine edildi. Barclays bankas n n kesintilerinden sonra Jaguar Land Rover 450 kiflinin ifline son verdi ini aç klad. Pfizer 240 tan fazla çal flan n ifline son verirken, zor durumda olan Zavvi de 350 kifliyi iflten ç kard. Geçti imiz hafta boyunca 7 bin ifl kaybedilirken bir o kadar ifl de inceleme alt na al nd. Yani k sa sürede bu iflleri yapanlar da iflsizler ordusuna kat lmak zorunda kalacaklar. nceleme alt nda olan ifllerden 1900 ü Merrill Lynch den, 850 si Land of Leather den, 400 kadar da Pottery Denby den. Freemans ve Grattan firmalar n n sahibi olan Otto UK grubu da 3800 kadar çal flan n ifline son vermenin haz rl klar n yap yor. Çok uluslu bir firma olan Otto UK Londra da bulunan yaklafl k 200 iflyeri ile Bradford, Sheffield ve Petersborough daki iflyerlerinde bu amaçla inceleme bafllatt. HÜKÜMET N YEN KURTARMA PAKET N AÇIKLADI Uzmanlar ülkenin 3 milyon gibi bir iflsizler ordusu ile yüz yüze kalaca n haber verirken hükümet bu hafta ifl alan açmak Ücretsiz deneme dersleri bu reklamla verilmektedir. Lütfen yetkililerle görüflün. 4 hafta 12 hafta 24 hafta 42 hafta 52 hafta ngilizce IELTS / FCE ngilizce ve Bilgisayar Bilgisayar Diplomas Sayfa Dizayn Diplomas Grafik Dizayn Diplomasi leri Derecede Bilgi fllem Diplomas (2 sene) amac ya yard m ve kurtarma paketini aç klad. Hükümetin aç klad yard m paketine göre küçük ve orta ölçekli iflletmelere 20 milyar sterlin kadar garantili destek sa lanacak. Buna göre bankalar n küçük ve orta ölçekli iflletmelere kredi vermesi için garanti verilecek. Her gün yeni iflletmerin batt ülkede bankalar kredi vermek konusunda karars z ya da isteksiz davran yorlar. Bu durgunlu un k r lmas için hükümet bir süredir üzerinde çal flt paketini iflsizli in zirvede oldu u haftada aç klad. flletmeler Bakan Lord Mandelson bu paketin bir amac n n bankalar n var olan kredileri sürdürmeleri, yeni taleplere olumlu bakmalar ve ellerindeki sermayeyi serbest b rakmalar oldu unu kaydetti. SEND KALAR HAREKETE GEÇT Öte yandan sendikalar kendilerine ba l sendikal iflçilerin iflten ç kar lmamas için baflta Barclays olmak üzere bankac l k sektörüne karfl harekete geçti. Sendikalar Birli i Genel Sekreter yard mc Graham Goddard, Daha çok iflçi ç karaca n aç klayan Barclays bankas ile görüflmeler içindeyiz ve yak n zamanda baz çal flanlar n ifline son vereceklerini biliyoruz. Banka taraf ndan daha 4 bin kiflinin ifline son verilece i aç kland. Barclays ifllerine son vererek insanlar sefalete sürükleme stratejisinden vazgeçmelidir dedi. Goddard binlerce iflçinin yarg ya intikal etmeden ve hiç bir aç klamaya gerek görülmeden ifllerine son verilmesini sendikalar olarak kabul etmediklerini ve bu ekonomik ortam içinde Barclays bankas - n n toto oynar gibi iflten ç kar lacak insanlar n say - s n belirlemesinin kabul edilemez oldu unu söyledi. GEÇEN HAFTA BAZI F RMLARDAN ÇIKARILAN fiç SAYISI fiöyle: Barclays 4,200, Jaguar Land Rover 450, Wincanton 850, JCB 700, Waterford Wedgwood 367, Zavvi 353, Waterstones 200, SIG 100: Toplam ÖNÜMÜZDEK HAFTA- LARDA ÇIKARILMASI PLANLANAN fiç SAYISI: Merrill Lynch 1,900, Land of Leather 850, Newcastle Productions 420, De Vries 130, Otto UK 3,800: Toplam 7230.

5 Kad nlar ifllerini erkeklere kapt r yor Bir çok ifl kolunda çal flanlar n ço unlu unu oluflturan kad nlar bu üstünlüklü durumlar n kaybetmek ile karfl karfl yalar. Hükümet taraf ndan yay nlanan bir rapora göre önümüzdeki on y l içinde çal flma sektörlerinde erkeklerin say s kad nlardan daha fazla olacak. Bu durum kad nlar n hakim oldu u ifl alanlar nda bile geçerli olacak ve kad nlarla özdefl olan bir çok ifl alan nda art k erkekleri görmeye bafllayaca z. Hükümetin raporuna göre ortaya ç - kabilecek ifl imkanlar ndan yararlanmak için verilecek olan mücadeleyi kad nlar kaybedecek. Çal flma ve Beceriler Komisyonu nun (Employment and Skills Commission) çal flmalar ndan ve araflt malar ndan ç - kan sonuçlara göre, erkekler ile kad nlar aras ndaki ifl alan mücadelesi önümüzdeki 8 y ll k süre içinde önceden kad nlar n hakim oldu u endüstriler de dahil önemli oranda yeniden erkeklerin egemenli ine geçe ine iflaret ediyor. Araflt rmalar n sonuçlar - na göre GCSE (General Certificate of Secondary Education) ve üniversiye girifllerde k z ö renciler erkek ö rencilerden çok daha baflar l. Geçen y l üniversiteler ve baz araflt rma kurumlar taraf ndan yap lan incelemeler, kad nlar n hem politika oluflturmada ve hem de ifl gücü bak m ndan erkek meslektafllar ndan daha önde olduklar n gösterdi. Görünüflte kad nlar n ifl dünyas ndaki durdurulamaz yükseliflleri 1970 li y llardan sonra h zl yol ald ama gerçek anlamda durumun böyle olmad -, erkeklerin kad n meslektafllar ndan daha çok kazand klar geçen aylarda yap lan araflt rmalar sonucu aç a ç km flt. ÇEfi TL SEKTÖRLER- DE ÇALIfiAN KADINLARIN ORANI G DEREK DÜfiÜfi GÖSTERECEK Beceriler Bakan John Denham n giriflimi ile bir komisyon taraf ndan haz rlanan rapora göre çeflitli sektörlerde çal flan kad nlar n oran giderek düflüfl gösterecek. Bu düflüfl 2017 y l nda %47 oran na kadar inecek ve bu da 2007 y l ndaki orandan daha düflük bir düzey. Erkekler eskiden oldu u gibi tüm ifl sektörlerindeki hakimiyetlerini kazanmak için harekete geçecekler ve daha da ileri giderek kad nlar n yo un ve hakim olduklar ifl alanlar n da ele geçirmek isteyecekler. Küçük üretim sektöründe geleneksel olarak her zaman erkek iflgücü hakimdi ve öyle de devam edecek y l ndan bu yana üzerinde çal fl lan ve Çal flman n Gelece i ad alt nda yay nlanan rapor önümüzdeki iki y l içinde belirsizli in derinleflece inin alt n çiziyor. Rapor tüm olumsuzluklara ra men önümüzdeki on y l içinde iki milyon kifliyi kapsayacak ifl alanlar n n da yarat laca n haber veriyor. Söz konusu raporda sorunun çözümüne iliflkin önerileri de var. Raporda ekonomik durgunluk ve iflsizlikten dolay çok say da sosyal sorunun yafland, buna benzer bir durumun 1980 li y llarda da var oldu u ve evde oturan ya da ev kad n olan çok say da kad n n evden ç kt klar ve ifllerini kaybeden kocalar n n yerine ifl arad klar ve çal flmaya bafllad klar belirtiyor. Bu öneriyi güçlendirmek için 2004 y - l nda 5 kad nlar n %70 n n d flr - da ya da evlerinden uzaklarda çal flt klar ve bu oran n 1971 y l nda sadece %42 oldu u bilgisine yer veriyor. Baz analistler raporun bu konudaki görüfllerine kat lm yorlar ve kad nlar n gelecekte aran r kifliler olacaklar konusunda görüfl belirterek onlar n yeteneklerinin ileride daha çok ifle yarayaca n düflünüyorlar. Beceriler Bakan John Denham

6 6

7 Cambridge Üniversitesi kuruluflunun 800. y ldönümünü kutlad Dünyan n en eski ve en ünlü ünivertisleri aras nda yer alan Cambridge Üniversitesi kuruluflunun 800. y ldönümünü bir dizi etkinlik ile kutlad. Her y l düzenli olarak yap lan geleneksel kutlamalara binlerce kifli kat lmak için baflvururken ancak az say da insan törenleri izleme imkan buldu. Cambridge Üniversitesi kuruluflunun 800. y ldönümünü geçti imiz hafta düzenlenen bir dizi etkinlik ile kutlad. Üniversitenin 800. yaflgünü kutlamalar dünyan n dört bir yan ndaki ö renciler ve akademisyenlerce büyük heyacan ile takip edildi. Tören her y l oldu u gibi bu y l da Cambridge Üniversitesi nin önemli bir parças olan King s College Chapel in ev sahipli inde yap ld. Kutlamar takip eden gecede ise fl kland rma gösterisi ile üniversitenin baflar lar ve yetifltirdi i baflar l bilim insanlar sembolize edildi. Özel bir komisyon ve teknik ekip taraf ndan haz rlanan fl k gösterisi 800. y l olmas nedeniyle daha kapsaml ve çok özel olarak ele al nd ve haz rland. Törenler geleneksel olarak kilise çanlar n n çalmas ile bafllad. Cambridge flehir merkezinde yer alan Great St Mary s, St Bene t s, St Edward King ve Martyr ve St Andrew the Great kiliseleri efl zamanl olarak çanlar n çald lar ve dünyan n çeflitli yerlerindeki baz kiliseler de buna efllik etti. Üniversitein haz rlad bir di er etkinlik ise Charles Darwin ve bilim festivali oldu. CAMBR DGE ÜN VERS TES N N TAR H GEL fi M Cambridge Üniversitesi (The University of Cambridge veya Cambridge University) ngilizce konuflulan dünyadaki en eski ikinci üniversitedir. Tarihi inceledi imizde Cambridge Üniversitesi nin bir akademisyenler derne i sayesinde geliflti ini görüyoruz. Oxford Universitesi nde çal flan baz akademisyenler 1209 y l nda yerel yöneticiler ile aralar ndaki anlaflmazl k sonucunda Oxford'dan ayr ld - lar ve Cambridge e yerlefltiler. Bu küskün akademisyler taraf ndan 1209 y - l nda biraz da rekebet amaçl kurulan Cambridge Üniversitesi günümüzde dünyan n en iyi üniversitelerinden biri durumundad r. Üniversite 81 üyesi ile dünyada en çok Nobel ödülü alm fl olan e itim Çal flma ve oturum izni almak için hemen bizi aray n Ankara Anlaflmas na baflvuru ve vizenin uzat lmas Ö renci vizlerine baflvurular Üniversite mezunlar na özel çal flma vizesi (IGS) Süresiz oturum için baflvurular Vatandafll k baflvurular Vize süresini aflanlar için düzenlemeler Çal flma vizesi Yüksek nitelikli göçmenlik vizesi ( HSMP) Britanya'da 14 y l, 10 y l ve 7 y l süreyle yaflam fl olanlar için oturum izni baflvurular Britanya'ya girifl vizeleri tiraz davalar Yat r mc lar için hukuki dan flmanl k Evlilik Vizeleri 100A Chase Side, Southgate, London N 4 5PH (Southgate Tren stasyonu'na çok yak n) Tel : +44(0) Fax: +44 (0) Web: kurumdur. Cambridge Üniversitesi nde kolej sistemi uygulanmaktad r. Bu sisteme göre üniversitede okumak isteyen her ö renci veya çal flmak isteyen her akademisyen bir kolej taraf ndan kabul edilmek zorundad r. Kolejler üyelerine uygun flartlarda bar nma ve yiyecek imkânlar ile beraber sosyal ortam 7 sunmaktad rlar. Üniversiteyi oluflturan ve kendi aralar nda akademik ve spor gibi konularda s k bir rekabet bulunan 31 özerk kolej vard r. Cambridge Üniversitesi her y l 18 bin ö renciye e itim imkan sa l yor ve y ll k bir milyar sterlinlik döner sermaye ile kendini finanse ediyor. Üniversitenin ö rencileri aras nda dünyaca ünlü ve insanl n gelifliminde büyük katk lar olmufl olan bilim insanlar ndan Oliver Cromwell, saac Newton, Charles Darvin, Stephen Hawking, Paul Dirac, J. J. Thomson, Ernest Rutherford, Jane Goodall, James Clerk Maxwell, Francis Crick ve Alan Turing bulunuyor.

8 8 DTP Milletvekili Tuncel: Devlete Kürtçe serbest, Kürtlere yasak Diplomatik temaslarda bulunmak amac ile Londra ya gelen DTP stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel Avam Kamaras nda düzenlenen bir toplant da yapt konuflmada Ankara daki kaz larda silahlar ç k yor, Kürt co rafyas kaz lsa cesetler ç kar dedi. Toplant - n n konuflmac lar ndan Lord Wallace ise Türkiye deki gerçek muhalefetin DTP oldu unu söyledi. Avam Kamaras (House of Commons) Grand Committe Room da 15 Ocak Perflembe günü flçi Partisi Milletvekili Eric Joyce nin ev sahipli inde yap lan toplant ya DTP stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel konuflmac olarak kat ld. Lord Wallace nin de konuflmc lar aras nda bulundu u halk toplant s na yo un kat - l m oldu u gözlendi. Türkiye ve Kürt Sorunu, DTP nin Kapat lams Davas bafll alt nda düzenlenen toplant da Sebahat Tuncel e ilk söz verildi. KÜRT SORUNUNA DEMOKRAT K ÇÖZÜM S- TEYEN TÜM PART LER BENZER GEREKÇELERLE KAPATILIYOR 22 Temmuz 2007 seçimlerinde ba ms z miletvekilleri olarak meclise girip grup kurduklar n belirten Tucel, DTP nin kapat lmas halinde kapat lan 6. Kürt partisi olaca n vurgulad. Kürt sorununa demokratik çözüm isteyen tüm partilerin benzer gerekçelerle kapat ld n hat rlatan Tuncel, 1990 y l ndan bu yana siyaset sahnesinde yer almak isteyen Kürtlerin sürekli d flland n ve her seferinde Kürtlerin demokrasi mücadelesi için yeni kanallar açt klar n, bu nedenle partilerinin kapat lmas na al flk n olduklar n söyledi. Tuncel, DTP sorunlar n çözümünü Parlementoda arayan bir Partidir. Kürtlerin meflru taleplerini dile getiren, meclisi bir çözüm yeri olarak gören bir partiyi kapatmak, çözümsüzlü e ve farkl yollara kap aralar. Bu tercih edilmemelidir. Bunun yerine Kürt sorununun demokratik çözümünde arabuluculuk da dahil, demokratik aç l mlar n ger çekleflmesinde misyon biçilen bir yaklafl m gelifltirilmeli ve de erlendirilmelidir dedi. KÜRTLER N D L N TANIYAN DEVLET KÜRTLER DE TANIYACAK Mecliste Kürt sorununun temel nedenlerini ilk kez kendi partilerinin dile getirdi ini söyleyen Tuncel, Biz kral n ç plak oldu unu söyledik dedi. Y l bafl nda yay na bafllayan ve Kürtler aras nda çok tart fl lan TRT 6 konusuna da de inen Tuncel, Son günlerde TRT 6 Kürtçe yay n na bafllad. Y llard r yok say lan bir halk n dili ile resmi devlet kanal nda yay n yap l yor. Kürtlerin dilini tan yan devlet Kürtleri de tan yacakt r. Bu, Kürtlerin mücadelesinin kazan m d r ve Kürtlerin mücadelesinin geldi i aflamay gösterir dedi. Bunun yine de Kürt sorunu için bir çözüm olmad n, AKP hükümetinin bunu bir seçim malzemesi olarak kulland n belirten Tuncel, hala Kürtler Kürtçe konufltuklar için yarg lan yor, köylerine, sokaklar na Kürtçe isim veremiyor, bizim arkadafllar n meclisteki Kürtçe konuflmar bilinmeyen dil olarak kay tlara geçiyor dedi. (Soldan sa a) Lord Wallace, flçi Partisi Milletvekili Eric Joyce, DTP Milletvekili Sebahat Tuncel, tercüman ve Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya. Sebahat Tuncel Kürtçe konusunda Türkiye de yaflanan kafa kar fl kl na aç kl k getirmek için, Devlete Kürtçe serbest ama Kürtlere yasak dedi. Tuncel, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Kürtçe konufltu unu ama hakk nda hiç bir davan n aç lmad - n, ancak kendi arkadafllar Kürtçe konufltuklar için mahkemelik olduklar n söyleyerek yaflanan çeliflkiyi ifade etti. TRT 6 n n Kürtçe yay n yapmas n n güzel bir geliflme oldu unu belirten Tuncel, ancak bunun cezaevlerinde yatan binlece insana özgürlük getirmedi ini, akan kan durdurmad n, Kürt analar n dillerinden önce çocuklar n n öldürülmemesini istediklerini, TV yerine anayasal düzenleme yap lmas n n daha hay rl olaca n kaydetti. ANKARADA S LAHLAR ÇIKIYOR KÜRT CO RAFYASINDA CESETLER ÇIKAR Ergenekon konusuna da de- inen Tuncel, Ergenekon 10 bin Kürdün katliam ndan sorumludur ama bu konu hiç gündemde de ildir. Ergenekon un F rat nehrinin do usundaki cinayetleri aç a ç - kar lmad kça Türkiye de yap lan hiç bir fley gerçekçi de- ildir dedi. stanbul ve Ankara da yap - lan kaz larda silahlar n ç kt - n belirten Tuncel, Kürtlerin yaflad klar co rafyalar kaz nsa cesetler ç kar, asit kuyular ndan Kürt gençlerinin cesetleri ç k yor dedi. Tuncel, Türkiye nin yurttafllar na güvenmek gibi bir sorun yaflad n ve bu cinayetleri iflleyenlerin yapt klar bu vahfleti devletin bütünlü ü için yapt lar n iddia ettiklerini de sözlerine ekledi. DTP GERÇEK MUHALEFETT R Sebahat Tuncel den sonra söz alan Lord Wallace ise Türkiye deki muhalefetin çok kötü oldu unu, CHP nin muhalefet yapamd n, DTP nin meclisteki 4. parti olmas na ra men gerçek anlamda muhalefet yapt n söyledi. Erkenekon davas na da de inen Lord Wallace, Ergenekon davas asl nda sadece bir bafllang çt r ama iyi bir bafllang çt r dedi. Türkiye ye çok kez gitti ini ve K br s sorunu konusunda çal flt zaman bir çok kifli ile görüfltü ünü belirten Lord, Türkiye de insanlar n secerelerini sordu unuzda mutlaka dedelerinde veya nenelerinden baflka bir halk ile kan ba lar var. Bu nedenle tek millet, tek dil anlay fl Türkiye nin realitesine uymuyor dedi. Lord Wallace nin konuflmas ndan sonra sorulara geçildi. flçi Partisi Milletvekili ve toplant ya ev sahipli i yapan Eric Joyce a PKK ile ilgili bir sorunun sorulmas üzerine, bu tür hareketlerle görüflmemiz mümkün de il dedi. Bu konuflmaya ngiliz kat l mc lardan biri tepki göstererek, Türkiye de binlece Kürt katledilmiflken asit kuyular ndan Kürtlerin cesetleri ç kar l rken nas l böyle konuflursun dedi. Kat l mc lar n bu konuflmaya alk fllarla destek verdikleri gözlendi. Bir buçuk saat süren halk toplant s ndan sonra Jubilee Room da verilen resepsiyona geçildi. Kürt geleneksel yemeklerinin verildi i resepsiyonda konuklar tan flma ve tart flma imkan buldular.

9 Bankalar için ikinci destek paketi Hükümet, bankac l k sistemini ekonomik krize karfl korumak için ikinci bir önlem paketi aç klad. Bankalara yönelik bu ikinci giriflimle, derinleflen resesyon ortam nda kredi kanallar n n yeniden aç lmas ve emlak piyasas n n hareketlenmesi umuluyor. Bankac l k sistemini ekonomik krize karfl korumak için ikinci bir önlem paketi aç klayan hükümet, derinleflen resesyon ortam nda kredi kanallar n yeniden açmay ve emlak piyasas - n hareketlendirmeyi hedefliyor. Hükümetin aç klad uzun önlemler paketi, bankalar tekrar kredi vermeye teflvik edebilmek ve zarar etmelerini engellemek için sigortalamay da öngörüyor. Hazine Bakanl 'n n da bankalardan, konut kredisi borçlar n da kapsayan al mlar için yaklafl k 50 milyar sterlinlik bir fon oluflturaca aç kland. R SKL VARLIKLAR KAPSAM Ç NDE Sigorta program çerçevesinde, bankalar zarar etmeyi tahmin ettikleri tutar üzerinde hükümetle müzakere yaparak anlaflmaya varacaklar. Hazine Bakanl, bankalar n kredi krizinden dolay karfl - laflt klar ek zarar n yüzde 90' oran nda sigorta olana sa layacak. Hükümet, bankalar n sigortalama kapsam na al nacak varl klar n n, "mevcut ekonomik koflullardan en çok etkilenenler" olaca n belirtiyor. Bu kapsamdaki borçlar n de- erinin hesaplanmas, piyasalar n çöküflü nedeniyle oldukça güç. Varl klar n de erindeki belirsizlik, bankalar n, ne kadar Maliye Bakan Alistair Darling kredi vereceklerini de belirleyememelerine yol aç yor. Hükümet, bankalar n ek zararlar n sigorta kapsam na alarak, yeniden kurumsal ve bireysel kredi vermeye yöneltmeye çal fl yor. ÖNCEK KURTARMA PLA- NININ KOfiULLARINDA BAZI DE- fi KL KLER Yeni aç klanan program, önceki kurtarma plan n n koflullar nda da baz de ifliklikler öngörüyor. Örne in bankalar n devletçe al nan hisseler karfl s nda sundu u imtiyazl hisseler, adi hisseye dönüfltürülüyor. Bu flekilde, banka kâr ndan ba ms z olarak, devlete önceden belirlenen bir getiri üzerinden ödeme yapmaktan kurtuluyor. Bunun yerine, devletin bankalarda sahip oldu u hisse oran art yor. Örne in Royal Bank of Scotland (RBS), 5 milyar sterlin tutar ndaki imtiyazl devlet hissesinin adi hisselerle takas 9 edildi ini aç klad. Böylece devletin bankadaki hisse oran yüzde 58'den yüzde 70'e yükseldi. Hükümet, bankalara destek verirken vergi mükelleflerinin paras n n kullan lmas n bunun yüksek getirili bir yat r m olaca n belirterek savunmufltu. Maliye Bakan, son karar aç klarken RBS'in ald destek ard ndan daha fazla kredi sunaca n söyledi. Krizden en ciddi flekilde etkilenen RBS'in 2008 y l için 7 ila 8 milyar sterlin aras nda bir zarar aç klamas bekleniyor. Yeni program uyar nca, Northern Rock gibi baz bankalar n da borçlar n geri ödemek için ek süre ald klar belirtiliyor.

10 10 Britanya Kad n Platformun dan Filistin halk yla dayan flma gösterisi srail taraf ndan bafllat lan ve çok say da masum Filistinli nin ölümüne neden olan sald r lar prtotesto etmek için 12 Ocak tarihinden beri açl k grevi yapan savafl karfl t aktivist Maria Gallastegui ile dayan flmak ve srail i protesto etmek için Britanya Kad n Dayan flma Platformu taraf ndan bir gösteri düzenlendi. Britanya Kad n Dayan flma Platformunu oluflturan Roj Kad n Meclisi, Gik-Der Kad n Komisyonu, Demokratik Kad n Hareketi ve AT K Yeni Kad n örgütünden kad nlar 15 Ocak Perflembe günü Filistin halk ile dayan flma gösterisi yapt - lar. Parlemento nun kafl s ndaki alanda bir araya gelen kad nlar sloganlar atarak ellerindeki dövizleri açt - lar. 12 Ocak dan bu yana açl k grevinde olan savafl karfl - Halepçe katliam sorumlusu ngiltere de mi? Ba dat tan Süleymaniye ye getirildikten sonra hapishaneden firar etti i iddia edilen Halepçe katliam sorumlular ndan pilot Tar k Ramazan n ngiltere de iltica talebinde bulundu u iddia edildi. Irakl gazete El Sabah El Cedide, Halepçe katliam na kat ld belirtilen Tar k Ramazan Ezawi nin Süleymaniye güvenlik güçlerinin elinden kaçarak ngiltere ye s nd n iddia etti. Halepçe Ma durlar Merkezi (CHAK) yapt aç klamada Tar k Ramazan n 25 Ekim 2008 de hasta oldu u gerekçesiyle cezaevinden hastaneye kald r ld n ve daha sonra da kayboldu unu belirtmiflti. CHAK Merkezi, YNK lilerin Halepçe katliam sorumlusu pilotu serbest b rakt tepkisinde bulunuyor. Halepçe ma durlar, pilot Ramazan hakk nda Interpol taraf ndan yakalanma emri ç kar lmas n istiyor. Halepçe ma durlar ayr ca katliam sorumlusunun yakalanmas ve iadesi için Irak Yüksek Mahkemesi nezdinde giriflimlerde bulunmaya haz rlan yor. t eylemci Maria Gallategul un eylemine destek vermeyi de amaçlayan gösteride Filistinli kad nlara dayan flma mesajlar da yolland. Bar fl için açl k grevinde oldu unu söyleyen Maria Gallategul ise açl k grevinin süresi konusunda henüz bir aç klama yapmad. Siyasal geliflmeler ve taleplerin kabulüne göre belirlenecek olan açl k grevine her gün farkl gruplar destek veriyorlar. Eylemcilerden Sevda Temiz, srail sadece Gazze sald r lar için de il, kuruldu u günden bu yana yapt klar n n hepsi için özür dilemelidir dedi. Katliamlara son, srail i protesto et, Nehirden denize kadar Filistin özgür STOP SMOKING SERVICE CITY AND HACKNEY TPCT olacak gibi sloganlar n at ld gösteri eyleminde ngilizce olarak bir de bildiri okundu. Bildiride flöyle denildi: Biz Britanya Kad n Dayan flma Platformu olarak, Filistinli yi it direngen kad nlar n onlarca y ld r sürdürdükleri hakl savafl m n yan nda oldu umuzu bir kez daha ilan ediyor, tüm emekçi kad nlar srail siyonizmi nezdinde emperyalist güçlere ve iflbilikçilerine dünyay dar etmeye ça r yoruz. Maria Gallastegui, bafllatt açl k grevi ile önemli yol alm flt r. T pk savafla karfl sürdürdü ü mücadele ile dünya halklar n n yüre inde yer edinen Amerikal asker annesi Cindy Sheehan gibi Bir saat kadar süren gösteri sloganlar ve alk fllarla sona erdi. S GARA BIRAKMAK STEYENLER N D KKAT NE!!!! Sigara m içiyorsunuz? Art k yeter ve gerçekten sigaray b rakmak m istiyorsunuz? Sa l kl ve dinç yaflamak m istiyorsunuz? Sigara b rak rken para ve ödül kazanmak istiyorsan z, o zaman do ru ilan okuyorsunuz, çünkü Halkevi ve Hackney Primary Care Trust n gelifltirmifl oldu u proje do rultusunda burada yaflayan bütün Kürt ve Türk toplumuna yönelik si ara b rakma yard m sa lanmaktad r. Sigara b rakma yard mlar ücretsiz ve her seans için belli miktada para kazanacaks n z ve üstelik bu projenin sonunda yap lacak olan çekiliflte laptop sahibi de olabilirsiniz. E er si ara b rakma niyetiniz varsa, bu alanda uzman olan kiflilerle konuflma terapisine ücretsiz gidebilirsiniz ve sigara b rakmada yard mc olan bütün ürünler ücretsiz olarak size sa lanacakt r. Sigaras z günlere Merhaba demek için ve bu konuda daha fazla bilgi almak için bizi hemen numaral telefondan aray n. Yer: Halkevi, 65 Downham Road, LONDON, N1 5AH TEL :

11 Genç bir müzisyenin yeniden do uflu Sivasl bir ailenin çocu u olarak stanbul da dünyaya gelen sanatç Genco Özkan, ç kard ilk albümünde yaflad hayal k r kl klar n üzerinden atarak yeni çal flmalar na h z verdi. çinde bulundu u kötü ruh halinden sadece müzi e tutunarak ar nabilece inin fark na varan Özkan, dostlar n n deste i ve telkinleri sonras nda Yeniden do dum dedi i müzi e tekrar Londra da bafllad. Sivasl bir ailenin o lu olarak stanbul da yaflama gözlerini açan Genco Özkan, baflar l sanat yaflam nda ç kard ilk albüm ile hayal k r kl yaflad. Albümü ç kard flirketin ikiye bölünmesi sonras nda yaflad s k nt lar nedeniyle, ruhsal y k nt lar yaflayan sanatç Özkan, elinden düflürmedi i saz n uzun süre eline almad n söyledi y l nda Yol Yorgunu adl albümün ç kmas ndan sonra maddi ve manevi anlamda büyük s k nt lar yaflad n belirten Özkan, fiirketimle çok kötü fleyler yaflad m. Bu yaflananlar nedeniyle ruhumu besledi im müzik hayat m tekrar gözden geçirdim ve bir daha müzik yapmama karar ald m. O günden sonra da uzun süre eli- Sanatç Genco Özkan me saz m almad m. Ama gördüm ki daha kötü oluyorum dedi. MÜZ K YAfiAMI YEN DEN BAfiLIYOR Müzi i hayat n n anlam olarak gören Özkan, 14 yafllar nda eline ald ba lama ile Arif Sa Saz Okuluna gitti ini, burada ald e itim s ras nda kolunu iki yerden k rd için okula ara verdi ini anlatt. Yaklafl k 1 senelik e itim sonras nda verdi i bu aradan sonra tekrar okula devam etmeyen ama kendi kendine evde ba lama çalarak kendini gelifltiren Özkan, bir süre sonra ise barlarda programlar yapmaya bafllad - n aktard. Özkan, bu programlarda arkadafllar n n yard m yla gitar da çalmay ö rendi ini ve sonras nda da beste yapmaya bafllad n söyledi. POPÜLERL K HERfiEY DE LM fi Uzun emekler sonras nda yapt bestelerden oluflan ilk albümü Yol yorgunu ile müzikseverlerle bulufltu unu söyleyen Özkan, bu albümün tan t m olmadan 20 bin satt - n dile getirdi. Geriye dönüp bakt nda, 2002 y l nda ç kard albümde eksikler gördü ünü de sözlerine ekleyen Özkan, O zamanki üretimlerime bakt mda çok eksikler oldu unu görüyorum. stedi im seviyelerde de ilmifl. Ayr ca o dönem yaflad - m s k nt lar sonras nda düflünce yap m tamamen de iflti. Popülerlik veya onun getirece i fleylerin her fley olmad n ö rendim. Bunlar da yaflad m o kötü tecrübeden ç kard m sonuçlard r diye konufltu. GELECE E ARTIK DAHA UMUTLA BAKAB L YOR nsan n yaflam nda belli dönemleri aflmas gerekti ini ifade eden Özkan, ilk albüm denemesinin baflar anlam nda olumlu ama flirket seçimi konusunda olumsuzlukla sonuçlanan geliflmeleri yaflad - n da sözlerine ekledi. Ya- 11 flad kötü günlerden kurtuldu u için mutlu oldu unu belirten Özkan, gelece e art k daha umutla bakabildi ini aktard. fiu an müzi i yaflam - n n can damar olarak gördü- ünü belirten Özkan, düzenli olarak Kitapevi nde sahne alman n yan nda derneklerin ve kurulufllar n konserlerinde müzik yapt n dile getirdi. Özkan, fiair Zeynel Can ile çal flmalar n sürdürece ini, bunlar n yan nda Beni derinden etkiliyor dedi i Cemal Süreya, Orhan Veli, Behçet Aysan gibi flairlerin fliirlerini bestelemeye devam edece ini dile getirdi. Ne kadar verirsen o kadar al rs n ilkesinin dünyada her fley ve herkes için geçerli bir deyim oldu una iflaret eden Özkan, son olarak yaflam n anlam n baz fleyleri yaflad ktan sonra insan n anlayabildi ini sözlerine ekledi.

12 12 Heathrow'a üçüncü pist plan onayland Hükümet, Avrupa'n n en ifllek havalimanlar ndan biri olan Londra-Heathrow Havaliman 'nda üçüncü bir pist infla edilmesi planlar na onay verdi. Yeni pistin havaliman kapasitesini art rmas hedefleniyor. Çevreciler ise yeni pistin ülkede karbon emisyonlar n 2050'ye dek yüzde 80 azaltma hedefine ulaflmay imkans z k laca n söylüyorlar. Hükümet, Heathrow Havaliman 'nda üçüncü bir pist infla edilmesi planlar na onay verdi. Yeni pistin 10 y l içinde infla edilmesi ve 13 milyar dolara mal olmas öngörülüyor. Ulaflt rma Bakan Geoff Hoon, parlamentoda plan aç klarken Heathrow'un kapasitesinin Avrupa'daki rakipleri ile mücadele etmesine olanak verecek flekilde art - r lmamas n n Britanya ekonomisine zarar verece ini savundu. Ülkenin bafll ca havaliman olan Heathrow iki pistle hizmet verirken, Paris, Amsterdam ve Frankfurt gibi di er Avrupa kentlerinde havalimanlar n n pist say s dört ve üzerinde. Hoon, yeni pist tamamland nda, havaliman - n n trafi inin afl r artmamas için üst s n r koyacaklar n, y lda flimdikinden sadece 125 bin daha fazla uçufl yap laca n söyledi. Hoon, oluflacak yeni uçufl slotlar n n sadece yak t en verimli kullanan uçaklara tahsis edilece ini belirtti. Ancak hükümetin plan - na fliddetli muhalefet var. Çevreciler yeni pistin ülkede karbon emisyonlar - n 2050'ye dek yüzde 80 azaltma hedefine ulaflmay imkans z k laca n söylüyorlar. PLANA fi DDETL MUHALEFET VAR Muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin sözcüsü Theresa Villiers de plan n ülkenin karbondioksit emisyonlar n azaltma yönündeki ba lay c taahhütleri ile çeliflki yaratt - n söyledi. Villiers, plan n 'hiç bir uçak üreticisinin yapmad, hayal ürünü çevre dostu uçaklar n etkisine göre' hesapland n savundu. Muhafazakarlar ayr ca, bir sonraki genel seçimi kazan rlarsa plan iptal etme vaadinde bulunuyorlar. Bunun yerine, k sa mesafe uçufllara talebi ortadan kald rmak üzere, ülkenin kuzeyine yeni h zl tren hatlar yap lmas öneriliyor. Muhalefetteki Liberal Demokratlar n da karfl ç kt - plan n aç kland oturum olayl geçti. Milletvekillerinden birisinin, hükümdar n parlamentodaki simgesi durumunda olan tören asas n eline al p, "rezalet" diye hayk rmas ard ndan, oturuma bir süre ara verildi. flçi Partili John McDonnell bir hafta süreyle salona girmekten men edildi. Tart flmal plan s rad fl ittifaklar oluflmas na yol açt. Çevreciler ve Muhafazakarlar bir safta toplan rken, plan n destekçileri aras nda sadece havaliman yöneticileri ve ifladamlar de il, inflaat n istihdam güvencesi olaca- na inanan sendikalar da var. Hükümetin karar derhal harekete geçilece i anlam na gelmiyor. fiimdi planlama sürecine geçilecek ve ayr nt l planlar n flekillenmesi y llar alacak. Her fley yolunda giderse, inflaat n 2015 y l nda bafllamas ve 2019'da tamamlanmas hedefleniyor. Ancak üçüncü piste karfl olanlar n zaman kaybetmeden mahkemeye baflvurmas bekleniyor. Greenpeace'in bafl n çekti i bir ittifak ve oyuncu Emma Thompson geçti imiz günlerde inflaat için istimlaki gerekli olan baz arazileri sat n ald klar n aç klam fllard. P STE YER AÇMAK Ç N 700 EV YIKILACAK Üçüncü pistin hizmete girmesi durumunda, 2030'a do ru Heathrow'dan bir y lda yap - lan uçufllar n say s 480 binden 702 bine yükselecek. Yeni bir pistin yan s ra, Bakan Hoon, di er toplu tafl ma ba lant lar na da yat r m n artaca n, havaliman na yeni h zl tren ba lant lar olas l n n düflünüldü ünü söyledi. ÇOCUKLU BAYANLAR Ç N DANIfiMANLIK SERV S Halkevi ve Sure Start pro ramlar bünyesinde, Ann Tayler Children s Centre da (Çocuk Merkezi) 0-5 yafl aras çocuklar olan ve Hackney bölgesinde yaflayan annelere afla daki konularda ücretsiz bilgi verilecek ve yard m sa lanmaktad r: - Yard m formlar n n doldurulmas - Telefon arac l yla tercümanl k - Sa l k konular nda dan flma - Çocuklar için ev güvenli i - Sosyal aktiviteler - E itim vb htiyaca göre, bireyler uygun servislere sevkedilmekte ve büyük bir esneklikle bütün sorunlar n çözülmesinde yard mc olunmaktad r. Bütün yard mlar ücretsizdir. Daha fazla bilgi için lütfen afla daki numaray aray n Yer: Ann Tayler Children s Centre, 1-13 Triangle Road, London, E8 3RP Tel:

13 Ateistlerin ilan na Gandhi'li yan t Ateistlerin ngiltere de otobüslere verdi i ilanlara H ristiyan gruplar Gandhi'nin bir sözüyle karfl l k verdi: Herkes seni terk etti inde, Tanr seninle olmaya devam eder. Ateist derneklerin ngiltere ve efl zamanl olarak spanya da otobüslerin üzerine konan reklamlarla yürüttü ü kampanyaya karfl l k H ristiyan derneklerinin verdi i reklâmlar da çeflitleniyor. Ateistlere bu kez Hindistan daki ba ms zl k hareketinin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi nin bir sözüyle karfl l k verildi. Ateistlerin There's probably no God, so stop worrying and enjoy your life (Muhtemelen Tanr yok, endiflelenmeyi b rak n hayat n tad n ç kar n) sloganl ilan na karfl l k, spanya daki E-Cristians adl dernek Gandhi nin Herkes seni terk etti inde, Tanr seninle olmaya devam eder sözünü slogan seçti. Dernek baflkan Josep Miro Ardevol, Barcelona da daha sonra da Madrid ve Valencia daki otobüslerde bu sözün kullan ld reklâmlar verilece ini aç klad. H ristiyan örgütler daha önce Evet Tanr var. Hz. sa ile hayat n tad n ç kar n slogan n kullanm flt. Bu arada, ngiltere Hampshire da bir floför, üzerinde ateist ilan olan otobüsü kullanmak istemedi. Otobüsü kullanmak zorunda oldu unu ö renince de olay protesto edip o gün çal flmad. ROJ KADIN MECL S 'nin aktiviteleri bünyesinde 17 Ocak, Cumartesi tarihinden itibaren her cumartesi, saat ile aras nda, kad nlara dönük Folklor kurslar bafllayacakt r. KURS ÜCRETS ZD R. Yer: Kurdish Community Centre (KCC) Yeni baflvurular için: ROJ WOMEN GROUP Fairfax Hall 11 Portland Gardens Nusret fien Türkiyeli sol siyasi aktivist Nusret fien, genel seçimlerde Socialist Labour Party ad - na Hackney North and Stoke Newington bölgesinden milletvekili aday RenkArt tan yap lan yaz l aç klamada her Pazartesi günü saat te verilecek Yoga derslerinin ayl k ücretinin 20 sterlin oldu- 13 Nusret fien kuzey Hackney ve Stoke Newington'dan aday Londra da yaflayan Türkiyeli siyasi aktivist N usret fien, genel seçimlerde Socialist Labour Party ad na Hackney North ve Stoke Newington bölgesinden milletvekili aday oldu. oldu Türkiye do- umlu Nusret fien, ngiltere ye 1971 de okumak amac yla geldi. Komünist bir siyasi mülteci olarak ngilere de kalan fien, HAWK Kirac lar Derne- Kuzey Londra n n sanat kurumlar ndan RenkArt kad nlara yönelik Yoga dersleri bafllat klar n duyurdu. i nde çal fl yor. Evli ve bir k z çocuk babas olan fien, do rudan demokrasi uygulayan, iflçi s n f n n mülkiyetinde olan bir Britanya yaratmak için mücadele ettti ini aç klad. RenkArt ta Yoga dersleri u kaydedildi. Deneyimli Yoga e itmeni Özge Karab y k taraf ndan verilecek derslere kat lmak isteyenler numaral telefondan daha fazla bilgi alabilirler. RenkArt Unit 22 Wilmer Business Park Estate, Stoke Newington N16 0LW adresinde hizmet veriyor. N4 1HU Ozan Toprak

14 14 Dem Cafe Bar farkl l k yaratacak Yeni y la yeni yönetim ile giren Dem Cafe Bar, farkl l klarla müflterilerinin karfl s na ç k yor. Her hafta Cuma ve Cumartesi akflamlar kendi alanlar nda profesyonel müzisyenlerin yapaca programlar ve DJ lerin düzenleyecekleri canl ve kay t müzik e lenceleri düzenleyecek olan Dem Cafe, düzenledi i yeni menüsü ile de damak zevkine önem veren insanlar n vazgeçemeyece i bir mekan olacak. Yeni y la yeni yönetim ile giren Dem Cafe Bar Restaurant, Stoke Newington bölgesine yolu düflenlerin u ramadan geçemeyecekleri bir mekan haline geliyor. Her hafta Cuma ve Cumartesi geceleri özel müzik e lencelerinin düzenlenece i mekan yeni menüsü ile damak tad na önem verenlerin u rak yeri olaca a benziyor. Babas ndan devrald mekan, daha refah ve daha nezih bir ortam haline getirme u rafl veren Dem Cafe Bar Restaurant sahibi Ali Haydar Karakafl, Eskiden eser kalmayacak dedi. fiimdiye kadar, flehir civar na giden çok say da tren flirketi oyster kart kabul etmiyordu. Tren flirketlerinin ço uyla Mekanlar n günümüz gençli ine ve günümüz yaflam koflullar na uygun yerler olmas gerekti ini belirten Karakafl, Türkiyelilerin iflletti i bir çok mekan yenilikten uzak izler tafl yor. Özellikle kal plaflm fl menüler art k günümüz gençli inin damak tad na hitap etmez durumdalar. Ayn flekilde müzik anlay fl da öyle. Bu fikri çevremizdeki yabanc mekanlar gözlemleyerek ve karfl laflt rmalar yaparak edindim. Birçok iflletmenin ifl yapamama durumunu uygulanan yanl fl politikalara ba l yorum. dedi. K z kardefli ile birlikte bu ifli yürütmek istedi ini belirten Ali Haydar Karakafl, yenilikleri yerinde gözlemleyip yerinde al nan kararlarla uygulamaya geçirmenin her daim kazand raca n düflündüklerini de sözlerine ekledi. DEM, ÖZEL E LENCE GECELER NE BAfiLIYOR Yapt klar de ifliklikler hakk nda ise Sabah saat 08:00 den akflam 23:00 a kadar aç k olan mekan - Dem Cafe Bar Restaurant n iflletmecileri Karakafl kardefller yeni y la yeniliklerle giriyorlar. yak n bir zamanda anlaflmalar n yap laca n aç klayan Londra Belediye Baflkan Boris johnson, sadece Waterloo stasyonu ndan kalkan South West Trains flirketinin bu m zda Cuma ve Cumartesi günlerine özel e lence geceleri düzenleyece iz. lkini bu hafta yapmay planl yoruz. Kendi alan nda profesyonelleflerek seçkin mekanlarda sahne alan müzisyenlerin yan s ra radyo programlar yapan DJ ler eflli inde e lenmek isteyen herkesi mekan m za bekliyoruz. Bunun yan nda mekan m z iki katl olmas - na karfl n tek kat n kullan yorduk. Alt kat m z da dekore ederek toplant, dü ün, niflan ve do um günü etkinliklerine uygun hale getirdik. 150 kiflilik mekan m z kiralamak isteyen kiflilerden ekstra para talep etmeyi düflünmüyoruz. Sadece tüketilen g da ve içeceklerin paras n alaca z. Bu konuda da müflterilerimizin rahat olmas n istiyoruz. Fiyatlar m z da çevre cafe-barlarla ayn düzeyde tutmaya özen gösteriyoruz hatta baz yiyecek ve içeceklerde daha uygun fiyatlar öngörüyoruz diyen Karakafl kardefller, Mart ay na kadar ki programda Türkü Geceleri (Seyfettin Çeki & Genco), DJ Chris (Sweet FM), Soul, Drum n Base, RnB, Funky House, DJ Sly, Türkçe Pop, RnB, Hiphop ve Dansöz, DJ Ebony, 80s & 90s Soul, Raggae, Power Pop, Salsa & Raggaeton Gecesi (2 misafir DJ), DJ Guest, Elektro House, Indie, Soul un yer alaca n da sözlerine eklediler. Ayr nt l bilgi ve rezervasyon için nolu numaray arayabilirsiniz. Oyster kartlar art k üst trenlerde de kullan lacak Oyster kartlar metro ve otobüslerin yan s ra art k üst trenlerde de geçerli olacak. anlaflmaya uymad n belirtti. Tren flirketleri baflta, Oyster kartlar kullanmak için gerekli olan makineleri yerlefltirmek için para harcamak istemedikleri için bunu kabul etmiyorlard. Ancak flimdi, Londra Ulafl m Dairesi (TfL) 40 milyon sterlin harcayarak, birinci bölgeden, alt nc bölgeye kadar tüm istasyonlara oyster makineleri yerlefltirecek. Sefaret Yaman Direct number: Bu haftaki yaz m, son günlerde bas nda s kça gündeme gelen bir konuya ay rmak istedim: Okullarda taciz. Araflt rmalar bu ülkede her 10 çocuktan 8 inin tacize maruz kald n gösteriyor. Taciz fiziksel, sözlü ya da cinsel olabilir. Taciz bir kifliye sözlü ya da fiziksel sataflma, lakap takma, korkutma ya da bask yapma fleklinde gerçekleflebilir. Bazen ise birine ait eflyalar n zorla elinden al nmas ve ona sald r lmas ya da birinin bir arkadafl grubunun d - fl na itilmesi de tacizi oluflturabilir. Sözlü ya da abes k sa mesajlar da taciz say - labilir. Sorunun ço unlukla okullarda görülmesine karfl n araflt rmalar çocuk düzeydeki kiflilerin %42 sinin internet arac l yla da tacize ma dur kald klar n göstermektedir. Sözlü ya da k sa mesaj arac l yla bir çocu a gönderilecek uygunsuz bir mesaj taciz say labilir. Çocuklar ve okullardaki tacizi konuflurken, bu sorunun asl nda yetiflkinlerden ö renilen bir sorun oldu unu unutmamak gerekir. Evinizdeki günlük televizyondan tutun da internete ve cep telefonlar nda dolaflan mesajlara kadar herkese ulaflan iletiflim araçlar n n ço u zaman taciz için kullan ld görülmektedir. Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2009 dan itibaren, okullarda tacize neden olan çocuklar n okuldan uzaklaflt r lmas mümkün olmaktad r. Yeni düzenlemeler, okullarda tacize maruz kalan ö rencilerin, bunu kendi ö retmenlerine ya da okuldaki sorumlu kiflilere bildirmelerine iliflkin de iflik yöntemler getirmektedir. Okullardaki e itimcilerin soruna daha duyarl olmas n ve hemen tedbir al nmas n sa layacak düzenlemeler de getirilmektedir. Okullarda Taciz Tacize u rayan bir çocu- un bunu gerekti i gibi ö retmenine ya da okuldaki sorumluya yans tmas her zaman beklenemeyebilir. Kald ki ö retmenlerin söz konusu davran fl de erlendirerek bunun tacizi oluflturup oluflturmad na iliflkin karar vermeleri ve suçlular gerekti i gibi disiplin cezas ile cezaland rmalar da gerekmektedir. Bir okul çocu u için u rad tacizi anlatmas n n do ru yollar bulunmal d r. Taciz ma duru olan çocuklar kadar tacize konu olan ya da taciz san çocuklar n da gerekli e itim ve rehabilitasyondan geçirilmesi de bir gerekliliktir. Cinsel, fiziksel ya da sözlü tacizden ma dur olan insanlar n ayr ca CICA denilen kuruma karfl tazminat davas açma haklar da vard r. Size bir kaç y l önce sonuçlanm fl bir dosyam örnek vermek istiyorum. 14 yafl ndaki yabanc bir müvekkilim okulda kendisinden yaflça büyük üç erkek çocuk taraf ndan fiziksel bir tacize maruz kal r ve bu taciz yaklafl k bir ay boyunca devam eder. Müvekkilimden daha sonra, bu üç ö renci taraf ndan zorla para istenir ve müvekkilim 50 a kadar de iflik miktarlarda para vermeye zorlan r. Tüm bunlar olurken müvekkil korktu u için olay ailesine ya da ö retmenlerine anlatmaz. Tacizin ilerleyen aflamalar nda müvekkilim tuvaletlerde s k - l flt r l p dövülür ve kendisine b çak çekilir tehdit edilir. Kendisinden yaflça büyük olan bu ö rencilerin bask lar na daha fazla dayanamayan müvekkilim daha sonra okulu b rakmak zorunda kal r. Fiziksel ve psikolojik yaralanmalar nedeniyle bir süre tedavi almak zorunda kalan müvekkilim için daha sonra CICA baflvurusu yap l r ve tazminat al n r. Bu tür baflvurular n, tacizin gerçekleflti i tarihten itibaren 2 y l içerisinde yap lmas her ne kadar öngörülüyorsa da çocuklar için e er hala devam eden bir tedavi var ise bu durumda zaman afl m süresi, devam eden flikayetlerin bulundu u durumlarda göz ard edilebilinir.

15 15 Londra ya Nenem Geldi! tekrar izleyiciyle bulufluyor lk kez, 19. Day-Mer Kültür Sanat Festivali kapsam nda oynanan Londra ya Nenem Geldi! adl tiyatro oyunu 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde tekrar seyirciyle bulufluyor. Day-Mer Londra Meydan Sahnesi Drama Goncagül, Berber Hikayeledan Konuflal m, Rumuz Kursu ö rencileri taraf ndan ri, Duvarlar n Ard nda, Canl sergilenen ve büri, yük ilgi gören Londra ya Nenem Geldi! adl tiyatro oyunu tekrar seyirciyle bulufluyor. Oyunun, geçti imiz Haziran ve Eylül aylar ndaki on befl gösteriyle, toplam sekiz yüzden fazla insana ulaflt bildirildi. Tamam baflka ifllerde çal flan amatör oyunculardan oluflan ekip, seyircilerden ald klar olumlu tepkilerle de Londra daki Türkçe oynanan oyunlar tarihinde önemli bir Maymun Lokantas, Aymazo lu ve Kundakç lar oyunlar n sergilemiflti. Londra ya Nenem Geldi! adl oyununun yazar ve yönetmeni Celal Perk oyunun yeniden gösterimiyle ilgili olarak flu bilgileri verdi: Yaklafl k alt y ld r Londra da drama ö retmenli i yap yorum. Fakat bu oyunun daha önce yönetti im oyunlardan en temel fark, gurbet dedi imiz büyük co rafyan n parças olan ngiltere de baflar gerçeklefltirmiflti. Day- yaflad klar m za Mer Londra Meydan Sahnesi Drama Kursu ö rencileri, flimdiye dek Töre, Kad nlar- dair olaylar ele almas. ki saatlik bir zaman diliminde bunlar da s n rl elbette. Üstelik aç kca ifade edeyim ki yeni bir fley de söylemiyorum bu oyunda; öncelikle, dolayl yollara baflvurmadan, gündelik dille bir sevda öyküsü anlatmay hedefledim. Elbette sevdan n da hayattaki her fley gibi toplumsal ve politik oldu unu da unutmadan. Ben, toplumun her kesiminde, Kürdü, Türkü hatta her milletten insanda, farkl ölçülerde de olsa melodramatik ö eler görüyorum. Oyunumda da bu ö eleri kullanmaktan da çekinmedim; ama benim için melodram bir hedef de il, bir araç sadece. Çünkü yaflamda çok ac fleyler olurken ayn anda çok komik fleyler de oluyor ve birçok fley bak fl aç m za göre de iflebiliyor. Londra ya Nenem Geldi! oyunumuzla, bu dengeyi kurup insanlara farkl anlay fl ve çözümleri hissetirebiliyorsak, amac m za ulafl yoruz demektir, ki flimdiye dek eksiklerine ra men hep olumlu tepkiler ald oyun... Tam da bu nedenle, hala talep edildi inden Ocak sonunda yeniden sergilenecek. Herkesi, türkülü, traji-komik ve keyifli olan, Londra ya Nenem Geldi! oyunumuzun bu son üç gösterimine bekliyoruz. Londra ya Nenem Geldi! adl oyununun oyuncu kadrosu flu isimlerden olufluyor: Ayflegül Alt n, Aziz Brusq Tunç, Belgizar Toprak, Elif Tumay, Ezgi Temel, Dursun Kuran, Gül Özdemir, Handan Toprak, Hüseyin Y lmaz, lknur fiahin, sa Orman, K vanç Yuvanç, Melike Çinpolat, Mürüvet Günefl, Oktay Çinpolat, Özgür Akbaba, Özgür Aktafl, Sultan Ganida l, fiirvan Karak fl, Yasemin Cengiz, Yeflim Gök ve Zülfiye Çinpolat.

16 16 ROJ Kad n Meclisi kad nlara yönelik flidette karfl düzenledi i e itim dizisi toplant lar na bir yenisini daha ekledi. Meclisi Kürt ROJKad n Toplum Merkezi de düzenledi i bir toplant yla kad nlara yönelik fliddet sorununu masaya yat rd. Yaklafl k 40 kad n n kat ld ve ilgiyle karfl lanan e itim seminerinde söz alan kad nlar kendi deneyimlerinden yola ç karak yaflad klar fliddetin sadece fiziki olmad - n ayr ca ekonomik, cinsel ve psikolojik de oldu unu vurgulad lar. Bu tür e itim toplant lar n n devam edece ini belirten ROJ Kad n Meclisi yetkilileri kad nlar n yaflad fliddet sorunuyla ilgili olarak flu aç klamay yapt lar: Her an fliddet görüyor, fliddet soluyoruz. fiiddetin so- uk nefesi ensemizde, bedenlerimizde, ruhlar m zda hiç eksilmiyor. fiiddet her an d fl m zda ve içimizde yafl - yor. Kad na yönelik fliddet, erkek egemenlikli tüm sistemler taraf ndan uygulanan en yayg n, en kapsaml ve en ngiltere de yap lan son araflt rmaya göre Sovyetler Birli i nin da lmas n n ard ndan Do u Avrupa da ölüm oranlar n n artmas - n n en önemli sebebinin özellefltirmeler oldu unu ortaya koydu. Bir grup Britanyal bilim adam n n, sayg n t p dergisi Lancet ta yay mlanan araflt rmas na göre Avrupa ülkelerindeki ölüm oranlar aras nda görülen farkl l n temel ROJ Kad n dan Kad na Karfl fiiddet konulu e itim toplant s ROJ Kad n Meclisi taraf ndan düzenlenen toplant ya 40 a yak n kad n kat ld. derinlikli fliddet türü olarak varl n aç k veya gizli sürdürüyor. fiu anda dünya çap nda binlerce kad n devletlerin gerek savafllar yoluyla gerekse de topyekün alt ve üst yap kurumlar yla uygulad sistematik fliddetinin yan s ra efllerinden, babalar ndan, erkek kardefllerinden, dayak yiyor, fliddet görüyor. Belki de flu an bir kad n namus ad na öldürülüyor, zorla ev- sebebi özellefltirme politikalar. Ekonomi politikas n n, baflta da özellefltirmenin insan sa l üzerindeki do rudan etkilerine odaklanan araflt rmaya göre Do u Avrupa da 1990 larda sosyalizmden kapitalizme geçifl, büyük sosyal sorunlar do urdu. Özellefltirmelerin çok k sa sürede, birdenbire gerçeklefltirildi i Rusya, Ka- lendiriliyor, yüzüne kezzap dökülüyor, recm ediliyor ya da bombalar alt nda ölüyor. Belki de flu an binlerce kad n aile içi tecavüze u ruyor, iflkence görüyor, gözalt nda kay p ediliyor ve ya kaç r l - yor. Ne yaz k ki, kad na karfl uygulanan her türlü fliddet geleneksel kültür içerisinde hoflgörüyle karfl lan yor, teflvik ediliyor, aç kça destekleniyor. fiiddeti kad ndan bafllayarak bir sistem haline ge- zakistan ve Letonya gibi ülkelerde ise özellikle erkek ölüm oranlar nda ciddi art fllar oldu u ortaya ç kt y llar aras nda Rusya, Kazakistan, Letonya, Litvanya ve Estonya da gerçeklefltirilen çok h zl özellefltirme politikalar iflsizlik oranlar n yüzde 305 artt r rken, erkek ölüm oranlar yüzde 42 yükseldi. Buna karfl n Arnavutluk, tiren ataerkil sistem, ayn zamanda toplumlar da ayn paralelde kölelefltirmek için fliddeti egemenlik kurmak ve sürdürmek için süreklileflen içsel bir yöntem olarak kullan yor. Bu anlamda fliddet erkek egemenli inin can damar gibidir. Kad na yönelik fliddetin, toplumsal fliddeti yeniden üreten boyutu, yaflam m zda gizli ya da aç k bir flekilde varl n her an sürdürüyor. Özellefltirmeler alkole ve ölüme sürüklüyor Sayg n t p dergisi Lancet ta yay mlanan araflt rmaya göre Do u Avrupa daki h zl özellefltirmeler iflsizli i artt rarak erkekleri alkole ve ölüme sürükledi. Araflt rmaya göre özellefltirme politikalar uygulayan ülkelerde erkek ölümleri yüzde 42. Polonya ve Slovenya gibi de iflimi zamana yayan ve serbest pazar koflullar - n kademeli olarak hayata geçiren ülkelerde ölüm oranlar daha az oldu. Bu ülkelerde iflsizlik sadece yüzde 2 artarken, erkek ölüm oranlar yüzde 10 azald. Araflt rmaya göre erkek ölüm oranlar ndaki yükselifl, iflsizli in alkol tüketimini afl r artt rmas ndan kaynakland. Ali Has Son birkaç y ld r polise baz hafif say lacak suçlarla ilgili giderek artan yetkiler verilmeye baflland. Böylelikle baz cezalar; örne in trafik cezas gibi cazalar, mahkemeye gitmeden para cezas na çevrilerek çözüme kavuflturulmaya bafllad. Fakat tart fl lmas gereken bunun ne derece do ru oldu u ve daha da önemlisi acaba bu ifllenen suçlara verilen ceza flekilleri adaletli midir? Son dönemlerde en az 21 yeni suç, polisin para cezas veya basit bir uyar ile çözümleyece i flekilde olan suçlar listesine eklendi. Bu eklenen yeni suçlar içerisinde kenevir tafl mak da yer al yor. Fakat bunlar n içerisine C kategorisine giren uyuflturucular dahil edilmedi. fiu anda kenevir tafl mak C kategorisine giren bir uyuflturucudur fakat 26 Ocak 2009 dan itibaren B kategorisine dahil edilecek. Yine de bu maddeyi tafl mak mahkeme gerektiren bir suç olmay p polisin yetkisi ile çözülecek suç olacakt r. Polisin yetkisi olup ilgilenebilece i ceza türlerinin aras nda ayr ca mülkü yok etmek ile tehdit etmek veya mülke zarar vermek, lisansl yeri terk etmemek ve di er lisans ile alakal bütün suçlar yer almaktad r. 18 yafl n alt ndaki kiflilere sigara satmak ve yeralt tren istasyonlar nda sigara veya içki kullanmak yine polisin yetkisi dahilinde olan suçlar aras nda say l yor. Burada düflündürücü olan ve tart fl l r olan nokta ise fliddet içerikli suçlarda örne in kas tl adam yaralamak, polisin suçu iflleyene para cezas veya uyar vererek serbest b rakmas d r. Bu durum suçun artmas na neden olacakt r. Bunun ne anlama geldi ini de flöyle aç klayabiliriz. Kiflinin para cezas veya uyar y kabul etmesi demek o kiflinin suç kay tlar nda yer alaca anlam - HUKUK PENCERES Mahkeme D fl Adalet Adalet mi? na gelmektedir. Bu suç kiflinin, sicili olarak say lmasa da, yine de o kiflinin verilen para cezas veya uyar y kabul etmesi demek, kiflinin yöneltilen suçu kabul etmifl olmas ve dolay s yla da kiflinin polis kay tlar nda bulundurulaca anlam na gelmektedir. Polisin tren istasyonlar nda sigara veya içki içmeye ceza vermesi, kiflinin üzerinde kenevir bulunmas veya sokakta sarhofl dolaflmak gibi suçlara verdi i uyar lar veya para cezalar asl nda yerinde cezalard r. Çünkü böylelikle mahkemeler bu tür küçük suçlar ile meflgul edilmemifl olup k sa zamanda çözüme kavuflmas na yard mc olur. Bu sistemdeki as l sorun, polisin giderek ifllenen ciddi suçlarda da düzenli olarak bu tür cezaland rma yöntemlerini tercih etmek durumunda kalabilece idir. Bunun ana sebebi genel bir hukuk prensibi olan adalet sadece teoride de il ayn zamanda pratikte adalet sisteminin iflledi i görünmesi gerekmektedir. fiu bir gerçek ki toplumun büyük bir ço unlu- u ifllenen suça karfl polis taraf ndan verilen cezalar n, yani parasal ceza veya uyar lar n, söz konusu kiflinin iflledi i suçtan basit bir flekilde kurtuldu unu düflündürmektedir. Toplumun adalete güvenmesi için adaletin görünür flekilde transparan olmas gerekmektedir ki olay flahitleri de adalete güvenerek do ru tan kl k yapabilsinler. Di er taraftan ise tamam ile masum kiflilerin verilen sabit ceza veya uyar - y mahkemeye ç kmak yerine polisin verdi i cezalar kolay yol oldu unu düflünüp kabul etmesidir. Bu kifliler mahkeme yolunu tercih etseler asl nda suçsuz bulunurlar. Burada bir çok kiflinin bilmedi i fley bireylere verilen bu cezalar n n ve uyar lar n onlar n suç sicillerine ifllemedigi, fakat yine de bu polis kay tlar nda bulundu u için o kiflinin ileride ifl bulma vb gibi konularda ihtimalini azaltmaktad r.

17 16 ROJ Kad n Meclisi kad nlara yönelik flidette karfl düzenledi i e itim dizisi toplant lar na bir yenisini daha ekledi. Meclisi Kürt ROJKad n Toplum Merkezi de düzenledi i bir toplant yla kad nlara yönelik fliddet sorununu masaya yat rd. Yaklafl k 40 kad n n kat ld ve ilgiyle karfl lanan e itim seminerinde söz alan kad nlar kendi deneyimlerinden yola ç karak yaflad klar fliddetin sadece fiziki olmad - n ayr ca ekonomik, cinsel ve psikolojik de oldu unu vurgulad lar. Bu tür e itim toplant lar n n devam edece ini belirten ROJ Kad n Meclisi yetkilileri kad nlar n yaflad fliddet sorunuyla ilgili olarak flu aç klamay yapt lar: Her an fliddet görüyor, fliddet soluyoruz. fiiddetin so- uk nefesi ensemizde, bedenlerimizde, ruhlar m zda hiç eksilmiyor. fiiddet her an d fl m zda ve içimizde yafl - yor. Kad na yönelik fliddet, erkek egemenlikli tüm sistemler taraf ndan uygulanan en yayg n, en kapsaml ve en ngiltere de yap lan son araflt rmaya göre Sovyetler Birli i nin da lmas n n ard ndan Do u Avrupa da ölüm oranlar n n artmas - n n en önemli sebebinin özellefltirmeler oldu unu ortaya koydu. Bir grup Britanyal bilim adam n n, sayg n t p dergisi Lancet ta yay mlanan araflt rmas na göre Avrupa ülkelerindeki ölüm oranlar aras nda görülen farkl l n temel ROJ Kad n dan Kad na Karfl fiiddet konulu e itim toplant s ROJ Kad n Meclisi taraf ndan düzenlenen toplant ya 40 a yak n kad n kat ld. derinlikli fliddet türü olarak varl n aç k veya gizli sürdürüyor. fiu anda dünya çap nda binlerce kad n devletlerin gerek savafllar yoluyla gerekse de topyekün alt ve üst yap kurumlar yla uygulad sistematik fliddetinin yan s ra efllerinden, babalar ndan, erkek kardefllerinden, dayak yiyor, fliddet görüyor. Belki de flu an bir kad n namus ad na öldürülüyor, zorla ev- sebebi özellefltirme politikalar. Ekonomi politikas n n, baflta da özellefltirmenin insan sa l üzerindeki do rudan etkilerine odaklanan araflt rmaya göre Do u Avrupa da 1990 larda sosyalizmden kapitalizme geçifl, büyük sosyal sorunlar do urdu. Özellefltirmelerin çok k sa sürede, birdenbire gerçeklefltirildi i Rusya, Ka- lendiriliyor, yüzüne kezzap dökülüyor, recm ediliyor ya da bombalar alt nda ölüyor. Belki de flu an binlerce kad n aile içi tecavüze u ruyor, iflkence görüyor, gözalt nda kay p ediliyor ve ya kaç r l - yor. Ne yaz k ki, kad na karfl uygulanan her türlü fliddet geleneksel kültür içerisinde hoflgörüyle karfl lan yor, teflvik ediliyor, aç kça destekleniyor. fiiddeti kad ndan bafllayarak bir sistem haline ge- zakistan ve Letonya gibi ülkelerde ise özellikle erkek ölüm oranlar nda ciddi art fllar oldu u ortaya ç kt y llar aras nda Rusya, Kazakistan, Letonya, Litvanya ve Estonya da gerçeklefltirilen çok h zl özellefltirme politikalar iflsizlik oranlar n yüzde 305 artt r rken, erkek ölüm oranlar yüzde 42 yükseldi. Buna karfl n Arnavutluk, tiren ataerkil sistem, ayn zamanda toplumlar da ayn paralelde kölelefltirmek için fliddeti egemenlik kurmak ve sürdürmek için süreklileflen içsel bir yöntem olarak kullan yor. Bu anlamda fliddet erkek egemenli inin can damar gibidir. Kad na yönelik fliddetin, toplumsal fliddeti yeniden üreten boyutu, yaflam m zda gizli ya da aç k bir flekilde varl n her an sürdürüyor. Özellefltirmeler alkole ve ölüme sürüklüyor Sayg n t p dergisi Lancet ta yay mlanan araflt rmaya göre Do u Avrupa daki h zl özellefltirmeler iflsizli i artt rarak erkekleri alkole ve ölüme sürükledi. Araflt rmaya göre özellefltirme politikalar uygulayan ülkelerde erkek ölümleri yüzde 42. Polonya ve Slovenya gibi de iflimi zamana yayan ve serbest pazar koflullar - n kademeli olarak hayata geçiren ülkelerde ölüm oranlar daha az oldu. Bu ülkelerde iflsizlik sadece yüzde 2 artarken, erkek ölüm oranlar yüzde 10 azald. Araflt rmaya göre erkek ölüm oranlar ndaki yükselifl, iflsizli in alkol tüketimini afl r artt rmas ndan kaynakland. Ali Has Son birkaç y ld r polise baz hafif say lacak suçlarla ilgili giderek artan yetkiler verilmeye baflland. Böylelikle baz cezalar; örne in trafik cezas gibi cazalar, mahkemeye gitmeden para cezas na çevrilerek çözüme kavuflturulmaya bafllad. Fakat tart fl lmas gereken bunun ne derece do ru oldu u ve daha da önemlisi acaba bu ifllenen suçlara verilen ceza flekilleri adaletli midir? Son dönemlerde en az 21 yeni suç, polisin para cezas veya basit bir uyar ile çözümleyece i flekilde olan suçlar listesine eklendi. Bu eklenen yeni suçlar içerisinde kenevir tafl mak da yer al yor. Fakat bunlar n içerisine C kategorisine giren uyuflturucular dahil edilmedi. fiu anda kenevir tafl mak C kategorisine giren bir uyuflturucudur fakat 26 Ocak 2009 dan itibaren B kategorisine dahil edilecek. Yine de bu maddeyi tafl mak mahkeme gerektiren bir suç olmay p polisin yetkisi ile çözülecek suç olacakt r. Polisin yetkisi olup ilgilenebilece i ceza türlerinin aras nda ayr ca mülkü yok etmek ile tehdit etmek veya mülke zarar vermek, lisansl yeri terk etmemek ve di er lisans ile alakal bütün suçlar yer almaktad r. 18 yafl n alt ndaki kiflilere sigara satmak ve yeralt tren istasyonlar nda sigara veya içki kullanmak yine polisin yetkisi dahilinde olan suçlar aras nda say l yor. Burada düflündürücü olan ve tart fl l r olan nokta ise fliddet içerikli suçlarda örne in kas tl adam yaralamak, polisin suçu iflleyene para cezas veya uyar vererek serbest b rakmas d r. Bu durum suçun artmas na neden olacakt r. Bunun ne anlama geldi ini de flöyle aç klayabiliriz. Kiflinin para cezas veya uyar y kabul etmesi demek o kiflinin suç kay tlar nda yer alaca anlam - HUKUK PENCERES Mahkeme D fl Adalet Adalet mi? na gelmektedir. Bu suç kiflinin, sicili olarak say lmasa da, yine de o kiflinin verilen para cezas veya uyar y kabul etmesi demek, kiflinin yöneltilen suçu kabul etmifl olmas ve dolay s yla da kiflinin polis kay tlar nda bulundurulaca anlam na gelmektedir. Polisin tren istasyonlar nda sigara veya içki içmeye ceza vermesi, kiflinin üzerinde kenevir bulunmas veya sokakta sarhofl dolaflmak gibi suçlara verdi i uyar lar veya para cezalar asl nda yerinde cezalard r. Çünkü böylelikle mahkemeler bu tür küçük suçlar ile meflgul edilmemifl olup k sa zamanda çözüme kavuflmas na yard mc olur. Bu sistemdeki as l sorun, polisin giderek ifllenen ciddi suçlarda da düzenli olarak bu tür cezaland rma yöntemlerini tercih etmek durumunda kalabilece idir. Bunun ana sebebi genel bir hukuk prensibi olan adalet sadece teoride de il ayn zamanda pratikte adalet sisteminin iflledi i görünmesi gerekmektedir. fiu bir gerçek ki toplumun büyük bir ço unlu- u ifllenen suça karfl polis taraf ndan verilen cezalar n, yani parasal ceza veya uyar lar n, söz konusu kiflinin iflledi i suçtan basit bir flekilde kurtuldu unu düflündürmektedir. Toplumun adalete güvenmesi için adaletin görünür flekilde transparan olmas gerekmektedir ki olay flahitleri de adalete güvenerek do ru tan kl k yapabilsinler. Di er taraftan ise tamam ile masum kiflilerin verilen sabit ceza veya uyar - y mahkemeye ç kmak yerine polisin verdi i cezalar kolay yol oldu unu düflünüp kabul etmesidir. Bu kifliler mahkeme yolunu tercih etseler asl nda suçsuz bulunurlar. Burada bir çok kiflinin bilmedi i fley bireylere verilen bu cezalar n n ve uyar lar n onlar n suç sicillerine ifllemedigi, fakat yine de bu polis kay tlar nda bulundu u için o kiflinin ileride ifl bulma vb gibi konularda ihtimalini azaltmaktad r.

18 17

19 18 Guardian: Erdo an reformlarla inan rl n göstermesi gerekiyor Türkiye Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n 4 y l aradan sonra gitti i Brüksel de Türkiye nin AB üyelik hedefini canland rmay amaçlad n yazan The Guardian Gazetesi, ancak Erdo an n evde belirleyici reformlarla inan rl n göstermesi gerekti ini kaydetti. Erdo an n 2005 y l ndan bu yana AB karargah n ilk kez ziyaret etmesinin, iç politikada iktidar kavgas ve AB ile bozulan iliflkilerle geçen son 2 y l ard ndan, hükümetinin Avrupa politikas nda bir de- iflim iflareti olabilece ini belirten gazete Brüksel deki diplomat ve yetkililer 2009 y l n n Ankara n n AB hevesi aç s ndan belirleyici olaca na inan yor tespitinde bulundu. AB de Türkiye nin üyeli inde bölünme yafland, bafl n Fransa ile Almanya n n çekti i üyeli- e karfl ç kan bir grubun bulundu una dikkat çekilen haberde Erdo an ev- Avrupa Konseyi nsan Haklar Komiseri Thomas Hammerberg, Guantanamo üssü hakk nda Strasbourg da bir görüfl raporu yay mlad. Hammebrberg, görüfl raporunda, dünyada adaletsizlik ve bask n n sembolü olarak tan mlad - üssün kapat lmas n n küresel bir öncelik haline geldi ini belirtti. Guantanamo nun ABD nin ve üsse karfl zaman ndan yeterli tepki göstermeyen Avrupa n n imaj n zedeledi ine vurgu yapan Hammerberg, flu anda üste esir tutulan 250 kifliden haklar nda de belirleyici reformlarla inan rl n göstermesi gerekiyor denildi. Haberde Milenyumun bafl ndaki radikal reformlar ard ndan durdu u ya da tersi bir istikamete ilerledi i izlenimi veriyor, ve istikrar, askeri darbe tehditleri, suikastlar, liberaller, yazarlar ve gazetecilere davalar ile Kürt az nl a yönelik bask larla sars ld yorumunda bulunuldu. Erdo an' n AB üyesi K br s'taki bölünmüfllü ün Avrupa Konseyi nsan Haklar Komiserli i, ABD den Guantanamo üssünün kapat lmas için tarih vermesini, Avrupa devletlerinden burada bulunan esirlere iltica hakk tan malar n istedi. Guantanamo da iflkence yapanlar n da adalet önüne ç kmas talep ediliyor. suçlu olduklar na dair delil bulunanlar n ABD mahkemelerinde yarg lanmalar - n, delil olmayanlar n ise serbest b rak lmalar n, isimlerinin temize ç kar lmas n ve tazmin edilmelerini istedi. Hammerberg, serbest b rak lacaklardan baz lar n n iflkence veya kötü muamele riski nedeniyle ülkelerine geri dönemeyeceklerini hat rlatarak, özellikle Avrupa devletlerini söz konu flah slara iltica hakk tan - maya ça rd. Avrupa da bugüne kadar sadece ngiltere ve Arnavutluk un Guantanamo esirlerine kap lar n açt n giderilmesine yönelik taleplere karfl da oyalama taktiklerine baflvurdu u yönünde bir inanç bulundu u belirtilen haberde, AP, AB Komisyonu ile Uluslararas Kriz Grubu'nun Türkiye ile ilgili raporlar nda da a r elefltirilerin bulundu u hat rlat ld. Türkiye nin AB üyeli ini destekleyen genifllemeden yana olan AB Komisyonunun Erdo- an a yard mc olabilece- i kaydedilen haberde ancak Çekler ve önümüzdeki temmuz ay nda dönem baflkanl n devralacak olan sveçlilerin ifli, hem Türkiye deki hem de Avrupa daki kamuoylar n n üyelik konusundaki karfl tl klar nedeniyle zor denildi. Avrupa Guantanamo için tarih istiyor... da hat rlatan Hammerberg, Portekiz, Almanya ve sveç in k sa süre önce baz Guantanamo esirlerine kap lar n açmaya haz r olduklar n aç klamalar n n cesaret verici oldu unu dile getirdi. Hammerberg buna ra men Avrupa n n Guantanamo konusundaki tutumunun tereddütlü oldu u yorumunda bulundu.avrupa nsan Haklar Komiseri, Guantanamo sorununun üssün kapanmas yla sona ermeyece ini, üste iflkence ve yasad fl yollardan sorgulamaya kar flm fllar n adalet önüne ç - kar lmas gerekti ini de belirtti. srail ordusu Gazze deki askerlerini çekiyor.. srail ordu radyosu, ABD nin yeni Baflkan Barack Obama n n yemin töreni öncesi, srail in Gazze deki tüm askerlerini ve tanklar n çekmesinin beklendi ini bildirdi. srail ordu radyosunun, hükümet kaynaklar na atfen verdi i bilgiye göre, çekilme ifllemi 20 Ocak Sal günü bitmifl olacak. Haberde, Baflbakan Ehud Olmert in davetlisi olarak Kudüs e gelen Avrupal liderlerle olan görüflmelerinde bu konunun gündeme getirildi i ve srail in bir iyi niyet jesti olarak Gazze den tümüyle çekilmeyi planlad bildirildi. Fransa Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy, spanya Baflbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero, Almanya Baflbakan Angela Merkel ve Çek Baflbakan Mirek Topolanek, Gazze deki ateflkes çabalar na destek için fiarm El fieyh ten sonra, srail Baflbakan n n daveti üzerine Kudüs e gelmifllerdi. Liderlerle, Ehud Olmert in ikametgah nda yap lan akflam yeme ine kat lan bir yetkili, srail in mümkün oldu u kadar çabuk çekilme ifllemini tamamlamay öngördü ünü aktard. Toplant ya kat lan baz hükümet üyeleri de Ynet sitesine, srail in görevi devrald s rada Obama y güç durumda b rakmak istemedi ini ve geçti imiz hafta srail D fliflleri Bakan Tzipi Livni ve ABD D fliflleri Bakan Condoleezza Rice aras nda imzalanan mutabakat metni uyar nca, Gazze ye silah sokulmas na karfl ABD ile iflbirli ini sürdürme umudunda oldu unu söylediler. Gazze deki yerel kaynaklar da srail tanklar n n nüfusun yo un oldu u tüm merkezlerden çekildi- ini belirtti. Tanklar n daha önce bulundu u ve Gazze yi güney ve kuzeyle ba layan ana arter Selahaddin caddesinin tümüyle aç ld ö renildi. Ancak, yine de tanklar Gazze fieridi nin yerleflim yerlerinden uzaktaki s n r boylar nda mevcudiyetini sürdürüyor. srail in 22 gün süreyle Gazze fieridi nde sürdürdü- ü operasyonda ço u çocuk ve kad n olmak üzere 1300 dolay nda Filistinli ölmüfl, dolay nda Filistinli de yaralanm flt. Muharrem ay sebebiyle Kürt Toplum Merkezi nde aflure da t lacak. Ayr ca BA Muzik Grubu dinleti verecektir. Tarih:24 Ocak, Cumartesi, Saat: Yer: Kürt Toplum Merkezi (KCC), Fairfax Hall, 11 Portland Gardens, N4 1HU

20 Sama Foods Ver gitsin kampanyas na devam ediyor Sama Foods g da sektöründen sonra el att hal da da iddial oldu unu gösterdi. G da sektöründeki 20 y ll k tecrübesini hal alan na da kayd rarak burada da baflar kaydeden firma, 6 ay önce fiehrazat hal lar ile bafllatt Ver gitsin kampanyas n, di er markalarda da uygulayarak devam ettiriyor. Sama Foods flletme Müdürü lhan Arslan G da sektöründeki 20 y ll k tecrübelerini zaman içerisinde ev eflyas ve hal sektörüne de kayd rma karar alan Sama Foods, düzenledi i kampanyalar ile de dar gelirlinin cebini yakmamaya çal fl yor. Yaklafl k 20 y l önce Londra-Haringey de g da sektörüne girerek faaliyet göstermeye bafllayan Sama Foods, zaman içerisinde müflteri talepleri çerçevesinde ev eflyas ve hal sektörüne de el atma karar ald. Karar flçi Partisi Milletvekili Aday Ayfer Orhan a destek gecesi Gelecek genel seçimlerde flçi Partisi Hemel Hempstead bölgesinden Milletvekili Aday olarak belirlenen Ayfer Orhan için destek gecesi düzenlendi. Edmonton da bulunan Kervan Restourant n ana sponsorlu unda gerçekleflen ve çok say da ifladam, dernek temsilcisi, politikac ve elçilik mensubunun kat l m ile gerçekleflen gecede Ayfer Orhan n seçim kampanyas için para topland. Londra Belediye Meclis üyesi Jeanette Arnold, Türkiye Londra Baflkonsolosu Bahad r Kaleli, Elçilik Müsteflar Serra Kaleli, Baflkonosolos Sunay çerçevesinde yaklafl k 10 y ld r çal flmalar yürüten firma, ekonomik krizin vurdu u dar gelirlilere yönelik ekonomik ürün sat - fl ile de müflterilerin ilgisini çekiyor. Bizi bilen biliyor, bilmeyenlere de düzenledi imiz kampanyalar ile ulaflmaya çal fl yoruz diyen Sama Foods flletme Müdürü lhan Arslan, ekonomik krizin özellikle dar gelirliye yans d görüflünü aktar yor. DÜfiÜK KAR MARJLARI UYGULUYORUZ Halk n yaflam kalitesinin Dizdar, Belediye Meclis üyeleri ve ifladamlar n n kat l m ile gerçekleflen geceye çok say da bas n mensubu da ilgi gösterdi. Gecenin aç l fl konuflmas n yapan Ayfer Orhan, otuz y ld r kendisine destek olanlara teflekkür ederek, Türk Toplumu nun bundan sonra Parlamento ya misafir olarak de il de ev sahibi olarak gitmesi gerekti ini söyledi. Orhan, art k her alanda oldu u gibi politikada da ilerleme zaman n n geldi ini söyledi. gün geçtikçe artmas gerekirken düflüfle geçti ini belirten Arslan, Biz halk - m z düflünerek fiyatlar - m zda düflük kar marjlar uyguluyoruz. Önemli olan bu krizden çift tarafl karl sonuçlarla ç kmakt r. Biz bunun için kendi aram zda yapt m z toplant larda düflük kar oranlar n n bizi büyütece i görüflünü benimsedik ve yaflama geçirdik. Piyasalar kötü, halk harcamalar nda minimum düzeyde rakamlar cebinden ç karma u rafl verirken fiyatlar uçurman n bir anlam olmazd. Biz asl nda aç ld m z günden beri bu ilkeyi benimsedik. Müflterimiz kazan rsa biz de kazan r z diye düflündük dedi. FABR KADAN HALKA ÜRÜN SATIfiI Bu çerçevede satt klar her üründe fabrikadan halka ç tas yla çal flt klar - n belirten Arslan, hal da da yaklafl k 6 ayd r Ver gitsin kampanyas bafllatt klar n söyledi. Bu kampanyan n piyasa koflullar - na uygun ürünleri müflteri ile buluflturma durumun- flçi Partisi Londra Belediye Meclis üyesi Jeanette Arnold da y llard r parti ve toplum için çok çal flan Ayfer Orhan n Parlementoya girmeyi fazlas yla hak etti ini söyledi. Londra Belediyesi nde AB Temsilcisi olarak da görev yapan Jeanette Arnold, Türkiyesiz AB nin zay f oldu- unu ve uzak olmayan bir zamanda Türkiye nin Avrupa Birli ine girece ini söyledi. Destek gecesinde konuflan Londra Baflkonsolosu Bahad r Kaleli de Belediye Meclis üyesi olarak dan ç kt n sözlerine ekleyen Arslan, 120 sterlinlik hal lar 49 sterlinden, 179 sterlinlik ürünleri ise 89 sterlinden sat yoruz. Bu kampanyaya fiehrazat marka hal lar ile bafllad k, flimdi bu kampanyay satt m z di er marka ürünlere de yans t yoruz. Ürün çeflitlerimiz içerisinde Türkiye de sat fl olan tüm markalar var. Londra da yaflayan vatandafllar m z n topluma büyük katk lar bulunan Ayfer Orhan Parlamento da görmekten büyük gurur duyacaklar n ifade etti. Daha sonra söz alan Dr.Teoman S rr, Enfield Belediye Meclis üyesi Ahmet Karahasan, Harringey Belediye Meclis üyesi Nilgün Canver, ngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Baflkan fiener Sa lam ve Alevi Kültür Merkezi Baflkan Hüseyin Çiftçi de kazanma flans yüksek olan Ayfer Orhan a daha fazla destek olunmas gerekti ini söylediler. iflini daha da kolaylaflt rmak için internet üzerinden sitesinde siparifllerini belirleyip verebilirler ve dükkan m zdan gelip be endikleri ürünü al p götürebilirler diye konufltu. Tüm dünyay kas p kavuran ekonomik krizden karl ç kman n yöntemleri konusunda da görüfllerini aktaran Arslan, krizden do ru tespitler ve al nacak Baflbakan Gordon Brown imzal whiskey ve Fenerbahçeli oyuncular n imzalad forman n da aç k art rma 19 do ru kararlar ile karl ç - k labilece ini söyledi. Birçok firman n mevcut olan koruma u rafl verdi ine dikkat çeken Arslan, kendilerinin 2010 y l na kadar yeni flubeler açma hedefinde olduklar n dile getirdi. Arslan, hal, g da ve ev eflyas üzerine çal flmaya devam edeceklerini ve bu alanlarda üç adet flube açmay planlad klar n sözlerine ekledi. Sama Foods 6 ay önce fiehrazat hal lar ile bafllatt Ver gitsin kampanyas n, di er markalarda da uyguluyor. (Soldan sa a) Haringey Balediye Meclis üyesi Nilgün Canver, Türkiye Londra Konsolosu Sunay Dizdar, Türkiye Londra Büyükelçilik Müsteflar Serra Kaleli, (ayakta)kervan restourant n sahibi Gürsel Aksu, Milletvekili aday Ayfer Orhan, Dr.Teoman S rr, Londra Baflkonsolosu Bahad r Kaleli, Londra Belediye Meclis üyesi Jeanette Arnold ve Enfield Belediye Meclis üyesi Ahmet Karahasan. ile sat ld gecede toplanan para Ayfer Orhan n seçim kampanyas nda kullan lmak üzere partiye teslim edilecek.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR ġubat 2016-HAZĠRAN 2016 PROJENİN ADI: PROJENİN SÜRESİ: ġubat 2016-Haziran 2016 PROJE KOORDİNATÖRÜ KURUM:

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı