HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET"

Transkript

1 HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET Hükümet kredi kanallar n açmak ve emlak piyasas n hareketlendirmeyi hedefliyor devam sayfa 9 da 20 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 145 Tel: Günde ortalama 20 küçük iflletmenin kapand ngiltere de ekonomik krize dayanamayarak batan büyük ve orta ölçekli iflletmelere her geçen gün yenileri kat l rken, ayakta kalma savafl veren flirketler binlerce iflçinin ifline son vererek yaflamaya çal fl yorlar. Geçti imiz hafta aralar nda ülkenin en büyük bankalar ndan Barclays n de bulundu u 7 büyük flirket toplam 7220 kiflinin ifline son verirken, 5 büyük flirket de 7230 kiflinin ifline son vermek için son etütlerini yap yor. Geçen hafta Barclays Bankas ÇALIfiANLAR IÇIN KABUS GIBI HAFTA: 2100 kiflinin ifline son verdi ve çok say da yat r m bankas ndaki ifller risk nedeniyle elimine edildi. Barclays bankas n n kesintilerinden sonra Jaguar UÇAK B LETLER Land Rover 450 kiflinin ifline son verdi ini aç klad. Pfizer 240 tan fazla çal flan n ifline son verirken, zor durumda olan Zavvi de 350 kifliyi iflten DÜNYANIN HER YER NE NTERNET F YATINA UÇAK B LETLER VE TAT LLER HEMDE VIZEY BIZ AYARLIYORUZ STANBUL 49 +tax Almanya 1 +tax ANTEP 119 +tax Hollanda 1 +tax KAYSER 199 +tax Fransa 1 +tax TRABZON 199 +tax Belçika 1 +tax ANTALYA 99 +tax Avrupa Ülk. 1 +tax ADANA 140 +tax KIBRIS 125 +tax 25 Stoke Newington Road, London, N16 8BJ Tel: B R HAFTADA 7220 K fi fi N KAYBETT ç kard. Geçti imiz hafta boyunca 7 binden fazla ifl kaybedilirken bir o kadar ifl de inceleme alt na al nd. Yani k sa sürede bu iflleri yapanlar da iflsizler ordusuna kat lmak zorunda kalacaklar. nceleme alt nda olan ifllerden 1900 ü Merrill Lynch den, 850 si Land of Leather den, 400 kadar da Pottery Denby den. Freemans ve Grattan firmalar - n n sahibi olan Otto UK grubu da 3800 kadar çal flan n ifline son vermenin haz rl klar n yap yor. Çok uluslu bir firma olan Otto UK Londra da bulunan yaklafl k 200 iflyeri ile Bradford, Sheffield ve Petersborough daki iflyerlerinde bu amaçla inceleme bafllatt. Devam sayfa 4 te DTP Milletvekili Sabahat Tuncel Avam Kamaras nda konufltu: Devlete Kürtçe serbest, Kürtlere yasak sayfa 8 de Herkes kaybederken onlar kazan yor Kurdên li Ewropayê `roja refl` ji bîr nakin Kad nlar ifllerini erkeklere kapt r yor sayfa 3 te R.27 sayfa 5 te Genç bir müzisyenin yeniden do uflu sayfa 11 de Britanya Kad n Platformun dan Filistin halk yla dayan flma gösterisi sayfa 10 da TKFF lig maçlar nda büyük çekiflme sayfa 37 de

2 2 Kültür sanat dünyas lk eflcinsel süper kahraman geliyor Örümcek Adam ve X- Man in yarat c s Stan Lee, ilk eflcinsel süper kahraman yaratmaya haz rlan yor: Thom Creed. Hero nun baflkarakteri Thom Creed süper güçleri olan bir ö renci, ancak ne tür güçlere sahip oldu u henüz aç klanm fl de il. Bir üniversitenin basketbol tak m nda oynayan Thom Creed, normal hayat nda özel güçlerini ve cinsel kimli ini saklamak zorunda kalan bir karakter; bir gün evden kaçmaya karar veriyor ve kötülere savafl aç yor. Geçmiflte süper kahraman Batman in yard mc s Robin le aralar nda eflcinsel bir iliflki bulundu una dair dedikodular gündeme gelmiflti. Psikolog Fredric Wertham, 1954 tarihli Seduction of the Innocent isimli kitab nda dört sayfa boyunca Batman ve Robin in eflcinsel olduklar n iddia etmiflti. Yorumculara göre ise Batman in heteroseksüel oldu una dair en büyük iki kan t Bat- Girl ü yeme e ç karmas ve evine götürmesi. H.Potter dan sonra R.Weasley de büyüdü Harry Potter serisinde Ron Weasley karakterini canland ran Rupert Grint genç çocuk imaj ndan s yr larak yeni bir role soyundu. Harry Ptter karakteriyle pek çok hayran kazanan Daniel Radcliffe dan sonra Ron Weasley de Cherrybomb adl filmde baflrol oynad. 20 yafl ndaki Britanyal aktör, önümüzdeki ay yap lacak olan prömiyer öncesinde yay nlanan görüntülerde üstü ç plak olarak görülüyor. S k s k daha olgun rollerde yer almak istedi ini belirten oyuncunun filmde birlikte rol ald Kimberley Nixon ile gerçek hayatta da iliflki yaflad iddia ediliyor. Grint in 23 yafl ndaki Nixon ile Kuzey Londra daki evinde romantik geceler geçirdi i bas na yans m fl ancak genç aktör ç kan dedikodular önemsemedi ini belirtmiflti. Film, Malachy ve Luke yaz mevsimini en iyi flekilde geçirmeye karar verirler ancak Michelle in kasabaya tafl nmas yla büyük düflmanlar haline gelmelerini konu al yor. BAFTA ödülleri adaylar aç kland Britanya Film ve Televizyon Sanatlar Akademisi (BAFTA) ödülleri adaylar aç kland. Britanyal yönetmen Danny Boyle un yönetti i ve Hintli oyuncular n rol ald düflük bütçeli Slumdog Millionaire (Milyoner Varofl Çocu u) filmi, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmen dahil 11 dalda ödüle aday gösterildi. Bafl rolünü Brad Pitt in oynad, David Fincher in yönetti i The Curious Case of Benjamin Button (Benjamin Button un Tuhaf Hikayesi) filmi 11 dalda, The Dark Knight (Kara fiövalye) 9 dalda ve Clint Eastwood un yönetti i Changeling (Sahtekar) filmi ise 8 dalda ödüle aday oldu. KATE W NSLET EN Y KADIN OYUNCU ADAYI Alt n Küre Ödülü nü iki kez kucaklayan oyuncu Kate Winslet, The Reader ve EN Y F LM: The Curious Case of Benjamin Button Frost/Nixon Milk The Reader Slumdog Millionaire EN Y BR TANYA F LM : Hunger In Bruges Mamma Mia! Man on Wire Slumdog Millionaire EN Y YÖNETMEN: Changeling - Clint Eastwood The Curious Case of Benjamin Button - David Fincher Frost/Nixon - Ron Howard The Reader - Stephen Daldry Slumdog Millionaire - Revolutionary Road (Hayallerin Peflinde) filmlerindeki rolleriyle en iyi kad n oyuncu kategorisinde ödüle 2 kez aday gösterildi. Winslet in rakipleri ise The Changeling filmindeki rolüyle Angelina Jolie, Doubt filmindeki rolüyle Meryl Streep ve Frans z I ve Loved You So Long adl filmdeki Danny Boyle YABANCI D LDE EN Y F LM: The Baader Meinhof Complex Gomorrah I ve Loved You So Long Persepolis Waltz With Bashir EN Y AN MASYON F LM : Persepolis Wall-E Waltz With Bashir EN Y ERKEK OYUNCU: Frank Langella - Frost/Nixon Dev Patel - Slumdog Millionaire Sean Penn - Milk Brad Pitt - The Curious Case rolüyle Kristin Scott Thomas oldu. Brad Pitt in d fl nda en iyi erkek oyuncu dal nda, Milk filmindeki rolüyle Sean Penn, Frost/Nixon filmindeki rolüyle Frank Langella ve The Wrestler filmindeki rolüyle Mickey Rourke aday gösterildi. BAFTA ödüllerini kazananlar 8 fiubat ta aç klanacak. KATEGOR LERE GÖRE ÖDÜLLER N ADAYLARI fiunlar: of Benjamin Button Mickey Rourke - The Wrestler EN Y KADIN OYUNCU: Angelina Jolie - Changeling Kristin Scott Thomas - I ve Loved You So Long Meryl Streep - Doubt Kate Winslet - The Reader Kate Winslet - Revolutionary Road EN Y YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Robert Downey Jr. - Tropic Thunder Brendan Gleeson - In Bruges Philip Seymour Hoffman - Doubt Heath Ledger - The Dark Knight Brad Pitt - Burn After Reading Britanya n n Oscar olarak bilinen Britanya Film ve Televizyon Sanatlar Akademisi (BAFTA) ödülleri adaylar belli oldu. 8 fiubat ta da t lacak Bafta ödüllerinin favorileri, 11 er adayl kla Slumdog Millionaire ve The Curious Case of Benjamin Button. EN Y YARDIMCI KADIN OYUNCU: Amy Adams - Doubt Penelope Cruz - Vicky Cristina Barcelona Freida Pinto - Slumdog Millionaire Tilda Swinton - Burn After Reading Marisa Tomei - The Wrestler Kültür sanat dünyas Dan Brown'un yeni kitab n n flifreleri "Da Vinci fiifresi" kitab yla dünyan n en çok yazarlar ndan biri haline gelen Dan Brown'un uzun süredir üzerinde çal flt "Key of Salomon" isimli kitab bu y l içinde haz r olacak. Yay - nevinin ç k fl tarihi vermedi i "The Solomon Key" (Süleyman' n Anahtar ), daha önce "Da Vinci fiifresi" ile "Melekler ve fieytanlar" kitaplar n n da kahraman olan Harvard'l profesör Robert Langdon karakterinin üçüncü maceras olacak. Kitab n konusuyla ilgili ise çok çeflitli bilgiler geliyor. Olay n Washington ve çevresinde geçece i bildirilirken konunun ise yine masonlar etraf nda dönece i anlat l yor. A rl kl olarak masonlar, Yahudiler ve "Süleyman" peygamber üzerine yaz - lan kitapta Amerika'n n kurucu atalar n n hikayesinin anlat laca öne sürülüyor. Amerikan kültüründe yer alan Yahudi simgeleri de romanda önemli bir yer kaplayacak. Ross Lovegrove'un eserleri Türkiye'ye gidiyor Türkiye dünyaca ünlü Britanyal tasar mc Ross Lovegrove'un ilk kiflisel sergisine ev sahipli i yapacak. Saf biçimler oluflturma aray fl nda yeni malzemeler, süreçler ve teknolojiler kullanarak, kendisini ça dafl sanat ve tasar m dünyas nda farkl laflt rmay baflaran Ross Lovegrove'un "Primordial" adl kiflisel sergisi 24 Ocakta Galerist'te aç lacak. Sergi, alüminyum ve karbon liflerin olabilecek en üst s n rlar na kadar esnetilmesi ve flekillendirilmesiyle oluflturulan tasar mlardan meydana geliyor. Sanatç - n n deneysellik tutkusunu yans tan, tasar m n biyoloji ve sanat gibi alanlarla kesiflti i noktalarda malzeme, teknoloji ve formun s n rlar n zorlayan sergi, 28 fiubata kadar görülebilecek. Ross Lovegrove'un do an n mant ve güzelli inden ilham ald tasar mlar teknoloji, malzeme bilgisi ve ak ll organik formlardan oluflan bir üçlemeyi bar nd r yor. Editor... Ahmet Adar Published by... Medya Newspaper & Radio Ltd Reporter... Hasan Usak Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Reporter... Haca Cheko Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax:

3 Büyük süpermarket zincirileri yükseliflte: 3 Herkes kaybederken Ekonomik kriz ortam nda çok say da büyük firma iflas ederken dev süpermarket zincirleri h zla büyüyor. Britanya n n en büyük süpermarket zinciri Tesco geçti imiz 7 hafta içinde sat fl n %2.5 oran nda artt rd. Sainsbury %4.5, Asda %7, Morrison ise %8.9 luk bir sat fl art fl sa lad. Chiristmas döneminde bir çok sektörde al nan tebdirlere ra men durgunluk afl lmazken g da sektöründeki büyük firmalar kar oranlar n artt rd. Tesco geçti- imiz 7 hafta içinde sat fl n %2.5 oran nda art r rken, Sainsbury %4.5, Asda %7 ve Morrison %8.9 luk bir sat fl art fl sa lad lar. Tesco nun yay nlad rapora göre geçti imiz iki ay içinde piyasan n tersine kendilerinin sat fllar n- onlar kazan yor da yükselme oldu. Tesco nun 2009 y l içinde 10 bin kifliyi ifle almay planlad ve bu rakam n di er iki büyük süpermarket zinciri olan Sainsbury s ve Morrisons un almay planlad iflçiden daha fazla oldu u belirtiliyor. Tesco yu 5 bin yeni iflçi ile Sainsbury s, 4 bin iflçi ile Waitrose izliyor. TESCO NUN F YAT POL - T KASI TESCO YU RAK P- LER KARfiISINDA DAHA GÜÇLÜ KILDI Bir supermarket devi olan Tesco, sektörde piyasan n büyük bir k sm n kendi elinde bulunduruyor. Yaflanan ekonomik krizden dolay lüks tüketim mallar na olan talep daralmas Tesco ya olan ilgiyi artt rd. Tesco nun uygulad fiyat politikas n n Tesco yu rakipleri karfl s nda daha güçlü k ld n belirtten Ekonomist Richard Hunter, Sözkonusu %2.5 luk art fl bekleniyordu ama önümüzdeki haftalarda Sainbury s ve Morrisondaki yükselifl Tesco yu gölgede b - rakabilir dedi. ON B N K fi YE fi ALANI Tesco 2009 y l için yaklafl k on bin kifliye ifl alan açmay planl yor ve uzmanlar n bildirdi ine göre bu rakamlar Sainsbury s ve Morrison un almak istedi i iflçi say s n n toplam ndan daha fazla. Tesco ayr ca y l boyu 3 milyar ek bürüt kar elde etmeyi planl - yor. Di er bir supermarket zinciri olan Waitrose ise sat n alaca yeni zincirler ve ürünlerindeki genifllemeden dolay 4 bin yeni çal flan personeline eklemeyi planl yor. Waitrose almay planlad 13 iflyerinden 9 veya daha fazlas n süpermarket zingirlerine eklemek istiyor.waitrose yönetim kurulu üyesi Mark Price, Biz ekonominin duraganlaflt dönemde yat r mlar n yap lmas n n ekonominin canlanmaya bafllad dönemdeki yat r mlardan daha iyi olaca - n düflünüyoruz dedi. Waitrose ile Somerfield aras nda yap lan anlaflmaya göre Somerfield den bin kadar çal - flan Waitrose ma azalar na geçecek ve buna ek olarak da 500 yeni çal flan ifle al nacak. Yine Waitrose açmay planlad 9 yeni zinciri için de 2500 kifliyi ifle alacak. Dondurulmufl g da malzemeleri satan di er bir parekende sat fl devi olan celand geçti imiz aylarda iflas eden Woolworths un 51 dükkan n sat n alm flt ve bunlar faaliyete geçirmek için 2500 yeni iflçi almay planl - yor. Sainsbury s ise yeni iflçiye bu y l içinde çal flma imkan sunacak. EKONOM K KR Z ZAMAN- LARINDA PAREKENDE GIDA MALZEMES SATIfi- LARI YÜKSEL YOR G da malzemesi satan bu 5 dev firma yaklafl k olarak 25 kifliye ifl alan açacak. Konu ile ilgili görüfltü ümüz baz iflverenler ekonomik kriz zamanlar nda parekende g da malzemesi sat fllar n n yükselece ini insanlar n pahal lokantalardan yemek yerine marketlerden malzeme alarak evlerinde piflirmeyi tercih edeceklerini ya da ikinci ve üçüncü s n f lokantlara yöneleceklerini ve bu nedenle de bu yükseliflin normal oldu unu söylediler. Toplumumuza y llard r hizmet veren, ngiltere ve Türkiye de Avukatl k yetkisine sahip Av. MEHMET AL ERDO AN yeni ofisinde hizmetinizde. H ZMET VERD M Z ALANLAR * Ev ve flyeri Al m ve Sat m fllemleri (Freehold veya Leasehold ) * Kirac ve Ev Sahibi Uyuflmazl klar * Ticari Sözleflmeler ve fiirketler Hukuku (fiirket kuruluflu, hisse devir sözleflmeleri, ortakl k sözleflmeleri yat r m c lar için hukuki dan flmanl k) * Vasiyetname Düzenlenmesi * Aile Birleflimi, Vatandafll k ve Ö renci Vizesi Baflvurular * Türkiye de red edilmifl vize baflvurular n n itirazlar * Türkiye için gerekli vekalat düzenlemeleri * Türkiye'deki hukuki uyuflmazl klar n çözümü ve davalar n z n takibi * ngiliz mahkeme kararlar n n Türkiye'de tan m ve tenfizi stanbul Ofis; CLO Harmanc Giz Plaza 1.Levent stanbul

4 4 Çal flanlar için kabus gibi hafta: Bir haftada 7220 kifli iflini kaybetti Günde ortalama 20 küçük iflletmenin kapand ngiltere de ekonomik krize dayanamayarak batan büyük ve orta ölçekli iflletmelere her geçen gün yenileri kat l rken, ayakta kalma savafl veren flirketler binlerce iflçinin ifline son vererek yaflamaya çal fl yorlar. Geçti imiz hafta aralar nda ülkenin en büyük bankalar ndan Barclays n de bulundu u 7 büyük flirket toplam 7220 kiflinin ifline son verirken, 5 büyük flirket de 7230 kiflinin ifline son vermek için son etütlerini yap yor. Günde ortalama 1600 kiflinin iflini kaybetti i ülkede geçti imiz hafta sadece 7 büyük firmada çal flan 7220 kifli iflten ç kar larak her geçen gün büyüyen iflsizler ordusuna dahil edildi. 5 büyük flirket ise önümüzdeki hafta içinde toplam 7230 kiflinin ifline son vermeyi planl yor. Geçen hafta Barclays Bankas 2100 kiflinin ifline son verdi ve çok say da Bütün kurslarda %15 indirim Genel ngilizce Kurslar sadece 297 (Akademik y l) yat r m bankas ndaki ifller risk nedeniyle elimine edildi. Barclays bankas n n kesintilerinden sonra Jaguar Land Rover 450 kiflinin ifline son verdi ini aç klad. Pfizer 240 tan fazla çal flan n ifline son verirken, zor durumda olan Zavvi de 350 kifliyi iflten ç kard. Geçti imiz hafta boyunca 7 bin ifl kaybedilirken bir o kadar ifl de inceleme alt na al nd. Yani k sa sürede bu iflleri yapanlar da iflsizler ordusuna kat lmak zorunda kalacaklar. nceleme alt nda olan ifllerden 1900 ü Merrill Lynch den, 850 si Land of Leather den, 400 kadar da Pottery Denby den. Freemans ve Grattan firmalar n n sahibi olan Otto UK grubu da 3800 kadar çal flan n ifline son vermenin haz rl klar n yap yor. Çok uluslu bir firma olan Otto UK Londra da bulunan yaklafl k 200 iflyeri ile Bradford, Sheffield ve Petersborough daki iflyerlerinde bu amaçla inceleme bafllatt. HÜKÜMET N YEN KURTARMA PAKET N AÇIKLADI Uzmanlar ülkenin 3 milyon gibi bir iflsizler ordusu ile yüz yüze kalaca n haber verirken hükümet bu hafta ifl alan açmak Ücretsiz deneme dersleri bu reklamla verilmektedir. Lütfen yetkililerle görüflün. 4 hafta 12 hafta 24 hafta 42 hafta 52 hafta ngilizce IELTS / FCE ngilizce ve Bilgisayar Bilgisayar Diplomas Sayfa Dizayn Diplomas Grafik Dizayn Diplomasi leri Derecede Bilgi fllem Diplomas (2 sene) amac ya yard m ve kurtarma paketini aç klad. Hükümetin aç klad yard m paketine göre küçük ve orta ölçekli iflletmelere 20 milyar sterlin kadar garantili destek sa lanacak. Buna göre bankalar n küçük ve orta ölçekli iflletmelere kredi vermesi için garanti verilecek. Her gün yeni iflletmerin batt ülkede bankalar kredi vermek konusunda karars z ya da isteksiz davran yorlar. Bu durgunlu un k r lmas için hükümet bir süredir üzerinde çal flt paketini iflsizli in zirvede oldu u haftada aç klad. flletmeler Bakan Lord Mandelson bu paketin bir amac n n bankalar n var olan kredileri sürdürmeleri, yeni taleplere olumlu bakmalar ve ellerindeki sermayeyi serbest b rakmalar oldu unu kaydetti. SEND KALAR HAREKETE GEÇT Öte yandan sendikalar kendilerine ba l sendikal iflçilerin iflten ç kar lmamas için baflta Barclays olmak üzere bankac l k sektörüne karfl harekete geçti. Sendikalar Birli i Genel Sekreter yard mc Graham Goddard, Daha çok iflçi ç karaca n aç klayan Barclays bankas ile görüflmeler içindeyiz ve yak n zamanda baz çal flanlar n ifline son vereceklerini biliyoruz. Banka taraf ndan daha 4 bin kiflinin ifline son verilece i aç kland. Barclays ifllerine son vererek insanlar sefalete sürükleme stratejisinden vazgeçmelidir dedi. Goddard binlerce iflçinin yarg ya intikal etmeden ve hiç bir aç klamaya gerek görülmeden ifllerine son verilmesini sendikalar olarak kabul etmediklerini ve bu ekonomik ortam içinde Barclays bankas - n n toto oynar gibi iflten ç kar lacak insanlar n say - s n belirlemesinin kabul edilemez oldu unu söyledi. GEÇEN HAFTA BAZI F RMLARDAN ÇIKARILAN fiç SAYISI fiöyle: Barclays 4,200, Jaguar Land Rover 450, Wincanton 850, JCB 700, Waterford Wedgwood 367, Zavvi 353, Waterstones 200, SIG 100: Toplam ÖNÜMÜZDEK HAFTA- LARDA ÇIKARILMASI PLANLANAN fiç SAYISI: Merrill Lynch 1,900, Land of Leather 850, Newcastle Productions 420, De Vries 130, Otto UK 3,800: Toplam 7230.

5 Kad nlar ifllerini erkeklere kapt r yor Bir çok ifl kolunda çal flanlar n ço unlu unu oluflturan kad nlar bu üstünlüklü durumlar n kaybetmek ile karfl karfl yalar. Hükümet taraf ndan yay nlanan bir rapora göre önümüzdeki on y l içinde çal flma sektörlerinde erkeklerin say s kad nlardan daha fazla olacak. Bu durum kad nlar n hakim oldu u ifl alanlar nda bile geçerli olacak ve kad nlarla özdefl olan bir çok ifl alan nda art k erkekleri görmeye bafllayaca z. Hükümetin raporuna göre ortaya ç - kabilecek ifl imkanlar ndan yararlanmak için verilecek olan mücadeleyi kad nlar kaybedecek. Çal flma ve Beceriler Komisyonu nun (Employment and Skills Commission) çal flmalar ndan ve araflt malar ndan ç - kan sonuçlara göre, erkekler ile kad nlar aras ndaki ifl alan mücadelesi önümüzdeki 8 y ll k süre içinde önceden kad nlar n hakim oldu u endüstriler de dahil önemli oranda yeniden erkeklerin egemenli ine geçe ine iflaret ediyor. Araflt rmalar n sonuçlar - na göre GCSE (General Certificate of Secondary Education) ve üniversiye girifllerde k z ö renciler erkek ö rencilerden çok daha baflar l. Geçen y l üniversiteler ve baz araflt rma kurumlar taraf ndan yap lan incelemeler, kad nlar n hem politika oluflturmada ve hem de ifl gücü bak m ndan erkek meslektafllar ndan daha önde olduklar n gösterdi. Görünüflte kad nlar n ifl dünyas ndaki durdurulamaz yükseliflleri 1970 li y llardan sonra h zl yol ald ama gerçek anlamda durumun böyle olmad -, erkeklerin kad n meslektafllar ndan daha çok kazand klar geçen aylarda yap lan araflt rmalar sonucu aç a ç km flt. ÇEfi TL SEKTÖRLER- DE ÇALIfiAN KADINLARIN ORANI G DEREK DÜfiÜfi GÖSTERECEK Beceriler Bakan John Denham n giriflimi ile bir komisyon taraf ndan haz rlanan rapora göre çeflitli sektörlerde çal flan kad nlar n oran giderek düflüfl gösterecek. Bu düflüfl 2017 y l nda %47 oran na kadar inecek ve bu da 2007 y l ndaki orandan daha düflük bir düzey. Erkekler eskiden oldu u gibi tüm ifl sektörlerindeki hakimiyetlerini kazanmak için harekete geçecekler ve daha da ileri giderek kad nlar n yo un ve hakim olduklar ifl alanlar n da ele geçirmek isteyecekler. Küçük üretim sektöründe geleneksel olarak her zaman erkek iflgücü hakimdi ve öyle de devam edecek y l ndan bu yana üzerinde çal fl lan ve Çal flman n Gelece i ad alt nda yay nlanan rapor önümüzdeki iki y l içinde belirsizli in derinleflece inin alt n çiziyor. Rapor tüm olumsuzluklara ra men önümüzdeki on y l içinde iki milyon kifliyi kapsayacak ifl alanlar n n da yarat laca n haber veriyor. Söz konusu raporda sorunun çözümüne iliflkin önerileri de var. Raporda ekonomik durgunluk ve iflsizlikten dolay çok say da sosyal sorunun yafland, buna benzer bir durumun 1980 li y llarda da var oldu u ve evde oturan ya da ev kad n olan çok say da kad n n evden ç kt klar ve ifllerini kaybeden kocalar n n yerine ifl arad klar ve çal flmaya bafllad klar belirtiyor. Bu öneriyi güçlendirmek için 2004 y - l nda 5 kad nlar n %70 n n d flr - da ya da evlerinden uzaklarda çal flt klar ve bu oran n 1971 y l nda sadece %42 oldu u bilgisine yer veriyor. Baz analistler raporun bu konudaki görüfllerine kat lm yorlar ve kad nlar n gelecekte aran r kifliler olacaklar konusunda görüfl belirterek onlar n yeteneklerinin ileride daha çok ifle yarayaca n düflünüyorlar. Beceriler Bakan John Denham

6 6

7 Cambridge Üniversitesi kuruluflunun 800. y ldönümünü kutlad Dünyan n en eski ve en ünlü ünivertisleri aras nda yer alan Cambridge Üniversitesi kuruluflunun 800. y ldönümünü bir dizi etkinlik ile kutlad. Her y l düzenli olarak yap lan geleneksel kutlamalara binlerce kifli kat lmak için baflvururken ancak az say da insan törenleri izleme imkan buldu. Cambridge Üniversitesi kuruluflunun 800. y ldönümünü geçti imiz hafta düzenlenen bir dizi etkinlik ile kutlad. Üniversitenin 800. yaflgünü kutlamalar dünyan n dört bir yan ndaki ö renciler ve akademisyenlerce büyük heyacan ile takip edildi. Tören her y l oldu u gibi bu y l da Cambridge Üniversitesi nin önemli bir parças olan King s College Chapel in ev sahipli inde yap ld. Kutlamar takip eden gecede ise fl kland rma gösterisi ile üniversitenin baflar lar ve yetifltirdi i baflar l bilim insanlar sembolize edildi. Özel bir komisyon ve teknik ekip taraf ndan haz rlanan fl k gösterisi 800. y l olmas nedeniyle daha kapsaml ve çok özel olarak ele al nd ve haz rland. Törenler geleneksel olarak kilise çanlar n n çalmas ile bafllad. Cambridge flehir merkezinde yer alan Great St Mary s, St Bene t s, St Edward King ve Martyr ve St Andrew the Great kiliseleri efl zamanl olarak çanlar n çald lar ve dünyan n çeflitli yerlerindeki baz kiliseler de buna efllik etti. Üniversitein haz rlad bir di er etkinlik ise Charles Darwin ve bilim festivali oldu. CAMBR DGE ÜN VERS TES N N TAR H GEL fi M Cambridge Üniversitesi (The University of Cambridge veya Cambridge University) ngilizce konuflulan dünyadaki en eski ikinci üniversitedir. Tarihi inceledi imizde Cambridge Üniversitesi nin bir akademisyenler derne i sayesinde geliflti ini görüyoruz. Oxford Universitesi nde çal flan baz akademisyenler 1209 y l nda yerel yöneticiler ile aralar ndaki anlaflmazl k sonucunda Oxford'dan ayr ld - lar ve Cambridge e yerlefltiler. Bu küskün akademisyler taraf ndan 1209 y - l nda biraz da rekebet amaçl kurulan Cambridge Üniversitesi günümüzde dünyan n en iyi üniversitelerinden biri durumundad r. Üniversite 81 üyesi ile dünyada en çok Nobel ödülü alm fl olan e itim Çal flma ve oturum izni almak için hemen bizi aray n Ankara Anlaflmas na baflvuru ve vizenin uzat lmas Ö renci vizlerine baflvurular Üniversite mezunlar na özel çal flma vizesi (IGS) Süresiz oturum için baflvurular Vatandafll k baflvurular Vize süresini aflanlar için düzenlemeler Çal flma vizesi Yüksek nitelikli göçmenlik vizesi ( HSMP) Britanya'da 14 y l, 10 y l ve 7 y l süreyle yaflam fl olanlar için oturum izni baflvurular Britanya'ya girifl vizeleri tiraz davalar Yat r mc lar için hukuki dan flmanl k Evlilik Vizeleri 100A Chase Side, Southgate, London N 4 5PH (Southgate Tren stasyonu'na çok yak n) Tel : +44(0) Fax: +44 (0) Web: kurumdur. Cambridge Üniversitesi nde kolej sistemi uygulanmaktad r. Bu sisteme göre üniversitede okumak isteyen her ö renci veya çal flmak isteyen her akademisyen bir kolej taraf ndan kabul edilmek zorundad r. Kolejler üyelerine uygun flartlarda bar nma ve yiyecek imkânlar ile beraber sosyal ortam 7 sunmaktad rlar. Üniversiteyi oluflturan ve kendi aralar nda akademik ve spor gibi konularda s k bir rekabet bulunan 31 özerk kolej vard r. Cambridge Üniversitesi her y l 18 bin ö renciye e itim imkan sa l yor ve y ll k bir milyar sterlinlik döner sermaye ile kendini finanse ediyor. Üniversitenin ö rencileri aras nda dünyaca ünlü ve insanl n gelifliminde büyük katk lar olmufl olan bilim insanlar ndan Oliver Cromwell, saac Newton, Charles Darvin, Stephen Hawking, Paul Dirac, J. J. Thomson, Ernest Rutherford, Jane Goodall, James Clerk Maxwell, Francis Crick ve Alan Turing bulunuyor.

8 8 DTP Milletvekili Tuncel: Devlete Kürtçe serbest, Kürtlere yasak Diplomatik temaslarda bulunmak amac ile Londra ya gelen DTP stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel Avam Kamaras nda düzenlenen bir toplant da yapt konuflmada Ankara daki kaz larda silahlar ç k yor, Kürt co rafyas kaz lsa cesetler ç kar dedi. Toplant - n n konuflmac lar ndan Lord Wallace ise Türkiye deki gerçek muhalefetin DTP oldu unu söyledi. Avam Kamaras (House of Commons) Grand Committe Room da 15 Ocak Perflembe günü flçi Partisi Milletvekili Eric Joyce nin ev sahipli inde yap lan toplant ya DTP stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel konuflmac olarak kat ld. Lord Wallace nin de konuflmc lar aras nda bulundu u halk toplant s na yo un kat - l m oldu u gözlendi. Türkiye ve Kürt Sorunu, DTP nin Kapat lams Davas bafll alt nda düzenlenen toplant da Sebahat Tuncel e ilk söz verildi. KÜRT SORUNUNA DEMOKRAT K ÇÖZÜM S- TEYEN TÜM PART LER BENZER GEREKÇELERLE KAPATILIYOR 22 Temmuz 2007 seçimlerinde ba ms z miletvekilleri olarak meclise girip grup kurduklar n belirten Tucel, DTP nin kapat lmas halinde kapat lan 6. Kürt partisi olaca n vurgulad. Kürt sorununa demokratik çözüm isteyen tüm partilerin benzer gerekçelerle kapat ld n hat rlatan Tuncel, 1990 y l ndan bu yana siyaset sahnesinde yer almak isteyen Kürtlerin sürekli d flland n ve her seferinde Kürtlerin demokrasi mücadelesi için yeni kanallar açt klar n, bu nedenle partilerinin kapat lmas na al flk n olduklar n söyledi. Tuncel, DTP sorunlar n çözümünü Parlementoda arayan bir Partidir. Kürtlerin meflru taleplerini dile getiren, meclisi bir çözüm yeri olarak gören bir partiyi kapatmak, çözümsüzlü e ve farkl yollara kap aralar. Bu tercih edilmemelidir. Bunun yerine Kürt sorununun demokratik çözümünde arabuluculuk da dahil, demokratik aç l mlar n ger çekleflmesinde misyon biçilen bir yaklafl m gelifltirilmeli ve de erlendirilmelidir dedi. KÜRTLER N D L N TANIYAN DEVLET KÜRTLER DE TANIYACAK Mecliste Kürt sorununun temel nedenlerini ilk kez kendi partilerinin dile getirdi ini söyleyen Tuncel, Biz kral n ç plak oldu unu söyledik dedi. Y l bafl nda yay na bafllayan ve Kürtler aras nda çok tart fl lan TRT 6 konusuna da de inen Tuncel, Son günlerde TRT 6 Kürtçe yay n na bafllad. Y llard r yok say lan bir halk n dili ile resmi devlet kanal nda yay n yap l yor. Kürtlerin dilini tan yan devlet Kürtleri de tan yacakt r. Bu, Kürtlerin mücadelesinin kazan m d r ve Kürtlerin mücadelesinin geldi i aflamay gösterir dedi. Bunun yine de Kürt sorunu için bir çözüm olmad n, AKP hükümetinin bunu bir seçim malzemesi olarak kulland n belirten Tuncel, hala Kürtler Kürtçe konufltuklar için yarg lan yor, köylerine, sokaklar na Kürtçe isim veremiyor, bizim arkadafllar n meclisteki Kürtçe konuflmar bilinmeyen dil olarak kay tlara geçiyor dedi. (Soldan sa a) Lord Wallace, flçi Partisi Milletvekili Eric Joyce, DTP Milletvekili Sebahat Tuncel, tercüman ve Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya. Sebahat Tuncel Kürtçe konusunda Türkiye de yaflanan kafa kar fl kl na aç kl k getirmek için, Devlete Kürtçe serbest ama Kürtlere yasak dedi. Tuncel, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Kürtçe konufltu unu ama hakk nda hiç bir davan n aç lmad - n, ancak kendi arkadafllar Kürtçe konufltuklar için mahkemelik olduklar n söyleyerek yaflanan çeliflkiyi ifade etti. TRT 6 n n Kürtçe yay n yapmas n n güzel bir geliflme oldu unu belirten Tuncel, ancak bunun cezaevlerinde yatan binlece insana özgürlük getirmedi ini, akan kan durdurmad n, Kürt analar n dillerinden önce çocuklar n n öldürülmemesini istediklerini, TV yerine anayasal düzenleme yap lmas n n daha hay rl olaca n kaydetti. ANKARADA S LAHLAR ÇIKIYOR KÜRT CO RAFYASINDA CESETLER ÇIKAR Ergenekon konusuna da de- inen Tuncel, Ergenekon 10 bin Kürdün katliam ndan sorumludur ama bu konu hiç gündemde de ildir. Ergenekon un F rat nehrinin do usundaki cinayetleri aç a ç - kar lmad kça Türkiye de yap lan hiç bir fley gerçekçi de- ildir dedi. stanbul ve Ankara da yap - lan kaz larda silahlar n ç kt - n belirten Tuncel, Kürtlerin yaflad klar co rafyalar kaz nsa cesetler ç kar, asit kuyular ndan Kürt gençlerinin cesetleri ç k yor dedi. Tuncel, Türkiye nin yurttafllar na güvenmek gibi bir sorun yaflad n ve bu cinayetleri iflleyenlerin yapt klar bu vahfleti devletin bütünlü ü için yapt lar n iddia ettiklerini de sözlerine ekledi. DTP GERÇEK MUHALEFETT R Sebahat Tuncel den sonra söz alan Lord Wallace ise Türkiye deki muhalefetin çok kötü oldu unu, CHP nin muhalefet yapamd n, DTP nin meclisteki 4. parti olmas na ra men gerçek anlamda muhalefet yapt n söyledi. Erkenekon davas na da de inen Lord Wallace, Ergenekon davas asl nda sadece bir bafllang çt r ama iyi bir bafllang çt r dedi. Türkiye ye çok kez gitti ini ve K br s sorunu konusunda çal flt zaman bir çok kifli ile görüfltü ünü belirten Lord, Türkiye de insanlar n secerelerini sordu unuzda mutlaka dedelerinde veya nenelerinden baflka bir halk ile kan ba lar var. Bu nedenle tek millet, tek dil anlay fl Türkiye nin realitesine uymuyor dedi. Lord Wallace nin konuflmas ndan sonra sorulara geçildi. flçi Partisi Milletvekili ve toplant ya ev sahipli i yapan Eric Joyce a PKK ile ilgili bir sorunun sorulmas üzerine, bu tür hareketlerle görüflmemiz mümkün de il dedi. Bu konuflmaya ngiliz kat l mc lardan biri tepki göstererek, Türkiye de binlece Kürt katledilmiflken asit kuyular ndan Kürtlerin cesetleri ç kar l rken nas l böyle konuflursun dedi. Kat l mc lar n bu konuflmaya alk fllarla destek verdikleri gözlendi. Bir buçuk saat süren halk toplant s ndan sonra Jubilee Room da verilen resepsiyona geçildi. Kürt geleneksel yemeklerinin verildi i resepsiyonda konuklar tan flma ve tart flma imkan buldular.

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? 21 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 171 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com DOMUZ GR B NDEN ÖLENLER N SAYISI HIZLA

Detaylı

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA Turkish Bank Yönetim Müdürü Bob Long ile Bölge Müdürü Reflat Bilgin ile yapt m z röportaj sayfa 6 da 23Mart / Adar 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 206

Detaylı

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI 200. say m za ulaflmam zda desteklerini esirgemeyen okurlar m za ve gazetemize reklam veren kurulufllara teflekkür ediyoruz. 9 fiubat / Sibet 2010 Sal /Séflem Say

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

KRONOLOJ / CHRONOLOGY

KRONOLOJ / CHRONOLOGY KRONOLOJ / CHRONOLOGY OCAK-HAZ RAN 2010 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Ocak 2010 Türkiye de 1 Ocak tan itibaren banka hesaplar nda yeni bir döneme girildi. Bankac - l k sektöründe bankalar taraf ndan

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı