ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor"

Transkript

1 AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten bir anlay fl için belediyeye talip oldum" dedi. ÇANKAYA AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, Çankaya'da y llard r ifl dünyas n n içinde biri olarak, kendi firmalar ve özellikle STK'lar n çat s alt nda çok say da sosyal sorumluluk projesine imza att n kaydetti. Baflkent için gerek kiflisel gerek dernek çat lar alt nda gerçeklefltirdi i ve çok iyi sonuçlar ald yüzlerce proje ile belediyelerin onca imkan na ra men halen hayata geçiremedi i çal flmalar, karfl karfl ya koyduklar nda bile Çankaya için kaybolan zamanlar n daha iyi anlafl ld n ifade eden Bar fl Ayd n, flunlar söyledi: "Onlar hizmet yerine sadece laf üretmeyi tercih ettiler. Gereksiz diyaloglarla kentte gündemler oluflturuldu, hizmet konusundaki s - k nt lar unutturulmaya çal fl ld, hatta ifl yapamaman n üstü örtülmeye çal fl ld. Bizler y llarca sorunlar m za çare üretilmesini beklerken kavgalar izledik. Halen bu kavgalar devam ediyor. Biz Çankaya'da kavgac yaklafl ma son verece iz HABER 13. SAYFADA Pursaklar halk flehir turunda 16 DA Baflkan Fethi Yaflar hizmet turunda 16 DA Akgül, mahalle sakinleriyle bulufltu 13 TE 14 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) DDK Ba ml l k Raporu na göre 15 yafl üzeri 16 milyon kifli sigara kullan yor KEÇ ÖREN Ba ml l k Raporu Keçiörenli 2 bin kad n diploma ald Keçiören Belediyesi, KADEM ad yla kurdu- u Kad nlar n E itimine Destek Merkezi nde 2000 den fazla kad n diploma sahibi oldu. Bu say n n her geçen gün artaca- na dikkat çeken Keçiören Belediye Baflkan Mustafa AK, han mlar n e itime olan ilgisinden ve baflarma azminden son derece memnun olduklar n dile getirdi. HABER 2. SAYFADA GÜNCEL Recep Etim yeniden baflkan Ankara Kuru Temizleyiciler, Çamafl r ve Hal Y kay c lar Odas Ola an Genel Kurul Toplant s nda mevcut Baflkan Recep Etim, yeniden baflkanl a seçildi. Divan Baflkanl n ANKESOB Baflkan Vekili Hasan H. Çavuflculu nun yapt genel kurulda üyelerin büyük ço unlu unun kat l m yla 4 y ll na yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yap ld. HABER 3. SAYFADA Gölbafl nda 5 y lda 235 bin ton çöp topland GÖLBAfiI HABER 2. SAYFADA ACIKLANDI Devlet Denetleme Kurulu, madde ba ml l ile ilgili önemli bir rapor haz rlad. Tütün (sigara) ba ml l nda ülkemiz üretim ve tüketim aç - s ndan dünyada ilk 10 ülke aras nda yer al yor. AnadoluJet, 20 fiubat - 15 Nisan tarihleri aras nda, yüzde 50 indirimli kinci Bahar ve Çocuk - Gençlik kampanyas düzenliyor. K br s dâhil tüm AnadoluJet uçufllar nda geçerli olacak kampanyal bilet sat fllar bafllad. AnadoluJet, yediden yetmifle herkesi en uygun fiyatlarla uçurmaya devam ediyor. Hem yaflad dünyay fazlas ile merak eden minikleri ve gençleri; hem de onlarla birlikte ikinci bahar n yaflayan 65 yafl üstü yetiflkinleri unutmayan AnadoluJet, kampanya bafllatt. Anadolu- Jet in farkl yafl gruplar na hitap eden yüzde 50 indirimli kinci Su ürünleri denetimi sürüyor Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü- ü ne ba l ekipler Mogan Gölü nde yapt klar denetimde göle b rak lm fl kaçak a a tak lm fl turna ve sazan bal klar tespit etti. 4 TE SEKTÖREL BAKIfi ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor Bahar ve Çocuk -Gençlik kampanyas ; 2-12 yafl aras çocuklar, yafl aras gençleri ve 65 yafl üzeri yetiflkinleri kaps yor. 20 fiubat - 15 Nisan tarihleri aras ndaki K br s dâhil tüm AnadoluJet uçufllar nda geçerli olacak kampanyal uçak biletleri; 10 fiubat tarihinde sat fla ç kacak ve 15 Nisan a kadar devam edecek. Havac l k T p Merkezi aç ld GÜNCEL Devlet Denetleme Kurulu raporunun sonuç bölümünde ba ml l kla ilgili önemli verilere yer verildi. Tütün (sigara) ba ml l nda ülkemizin üretim ve tüketim aç s ndan dünyada ilk 10 ülke aras nda yer ald vurgulanan raporda, 15 yafl üzeri 16 milyon kiflinin tütün kullanmaya devam etti i, tüketilen y ll k içki miktar n n 20 litre, saf alkol tüketim miktar n n ise 1,55 litre oldu u, ülkemizde herhangi bir yasa d fl ba ml l k yap c uyuflturucu maddenin en az bir kere denenme oran n n yüzde 2,7, ülkemizin yasal olarak oynat lan flans oyunlar nda dünyada 11. s rada bulundu u. bilgilerine yer verildi. Y B R NOKTADAYIZ Türkiye nin mevcut durumunun geliflmifl ülkelere nazaran daha iyi bir noktada oldu unun görüldü ü belirtilen raporda, Ancak, sosyo-kültürel yap lar n zay flamas, iletiflim ve teknoloji imkân ve kabiliyetlerinin geliflmesine paralel olarak farkl hayat tarzlar na iliflkin toplumsallaflt rma araç ve gereçlerinin yayg nlaflmas, kentleflme, refah düzeylerindeki geliflmeler, özgürlük alanlar n n genifllemesi gibi hususlar gerek madde ba ml - l klar gerekse davran fl ba ml l klar na iliflkin bireysel ve toplumsal tutum ve davran fllar n de iflmesine/farkl laflmas na yol açmaktad r. denildi. (CHA) Lokman Hekim Hastaneleri Havac l k T p Merkezi, Uçufl Hekimi (AEROMEDICAL EXAMINER-AME) Nam k Kemal Akburak baflkanl nda kuruldu. 4 TE Tamer Karahan Abdullah Cengiz Bugün 4 te Bugün 13 te 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat:

2 ANKARA 13 fiubat 2014 PERfiEMBE /2 Yaflar ve Yavafl SKM aç l fl nda Cumhuriyet Halk Partisi nce Yenimahalle ye yeniden aday gösterilen Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ve CHP nin Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl ilk seçim bürosunun aç l fl n gerçeklefltirdi. BUGÜN A k n Caddesi nde bulunan seçim iletiflim merkezinin aç l fl nda Baflkan Yaflar CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl da yaln z b rakmad. CHP Genel Baflkan Yard mc s Bülent Kuflo lu, Milletvekilleri Gülsün Bilgehan, Sinan Aygün, zzet Çetin, CHP Ankara l Baflkan Zeki Alç n, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan n da kat ld aç l fla, partililer ve Yenimahalleliler yo un ilgi gösterdi. Aç l fl miting alan na çeviren Yenimahalleliler, Yaflar ve Yavafl alk fllar ve tezahüratlarla karfl lad. Seçim otobüsünden kendisini dinlemeye gelen kalabal a seslenen Yaflar, Yenimahalle nin cumhuriyetin ilçesi oldu una vurgu yaparak Din, dil, rk ayr m yapmadan 5 y ld r Yenimahalle de kardeflli i yaflatt k. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde çal flmaya devam edece iz dedi. Ankara S cakl k Cumhuriyetin de erlerine yürekten ba l oldu unu kaydeden Yaflar, 30 Mart seçimlerinin, demokrasi flöleni içerisinde, kardeflçe, Yenimahalle nin imaj n zedelemeden geçmesini yüce Allah tan diliyorum diye konufltu. 50 YILDIR YEN MAHALLE DE YAfiIYORUM 50 y ld r Yenimahalle de yaflad n n ve ilçeyi avucunun içi gibi bildi inin alt n çizen Yaflar, Siyaseti, halka hizmet, Hak ka hizmet olarak gördüm. 64 senede yap lmayan 5 y lda yaparak ilçemize devasa hizmetler kazand rd k. Kaynaklar m z düzgün ve ak lc kulland k. Bu ülkenin kaynaklar n kendi paras gibi kullanacak yöneticilere ihtiyac var. Geçti imiz dönem bunu baflard m. Bundan sonraki AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 13 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 31 Kanun-i Sani 1429 msak :05 12 Günefl :06 37 Ö le :12 10 YARIN dönemde de halk m z devam derse 5 sene daha hizmetkar n z olaca m dedi. CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Yavafl ise Ankara n n 20 y ld r ayn yönetim taraf ndan, ortak akla ihtiyaç duyulmadan yönetilmesini elefltirerek, Bir önceki seçimlerde Ankara n n birinci sorununun su, ikinci sorununun ise ulafl m oldu unu gözlemlemifltim. Bugün ise Ankara n n en büyük sorunu, yönetim ve Gökçek sorunudur. Ankaral lara güveniyorum. Bu seçimleri en az yüzde 51 oy alarak 31 Mart günü Gökçek i iflten ç karaca z fleklinde konufltu. Gökçek in seçim projelerini de elefltiren Yavafl, Gökçek hep hayali projelerle halk n önüne ç kt. Sözlerini tutamad. fiimdi de bo az yapacakm fl. Benim önceli im dar gelirli vatandafllar m n bo az d r dedi. En büyük projesinin bugünkü yönetimden kurtulmak oldu unu vurgulayan Yavafl, Büyükflehir Belediye Baflkan n n göreve geldi i gün parti rozetini ç kararak herkese eflit mesafede olmas ve toplumsal olaylarda taraf olmamas gerekti inin alt n çizdi. CHP den Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl na aday gösterilme sürecine de de inen Yavafl, Say n K l çdaro lu, bir iflbirli i ile siyasi geçmiflime de il, bugüne kadar yapt klar ma bakarak beni partiye davet etti. En ak ll insan, bilenlerin akl ndan istifade eden insand r. Gün itibari ile partim, aday arkadafllar m ve sizlerle omuz omuza mücadele günüdür. Hesap sormak boynumuzun borcu. Kendimi sizlere emanet ediyorum ifadelerini kulland. Konuflmalar n ard ndan Yaflar, Yavafl ve partililerle seçim iletiflim merkezinin aç l fl kurdelesini kesti. Ard ndan Yaflar, efli Azize Yaflar ile birlikte tebrikleri kabul etti. TÜRK YE DE HAVA DURUMU kindi :15 01 Akflam :17 30 Yats :18 49 Alt nda da SKM aç l fl NESR N ERENER A K Parti Alt nda Seçim Koordinasyon Merkezi Belediye Baflkan Veysil Tiryaki nin kat l m yla gerçeklefltirildi. Do antepe Mahallesi, Y ld ztepe son durak adresinde faaliyet göstermeye bafllayan Seçim Koordinasyon Merkezi, aç ld andan itibaren Alt nda l vatandafllarla dolup taflt. Miting havas nda geçen aç l fl töreninde konuflan Baflkan Tiryaki, 10 y ld r gece gündüz çal flt klar n n alt n çizdi. Baflkan Tiryaki aç l fl alan n dolduran vatandafllara Alt nda n bütün problemleri çözülmüfl de il. Ama art k Alt nda ve Alt nda Belediyesi ni tüm Türkiye hatta dünya tan yor. Bizi sabahlara kadar uykusuz b rakan bir sorumluluk üstlendik. Bunun fark nday z. Bugünlere sizlerin, Alt nda l lar n dualar yla geldik. Allah Alt nda l lara karfl bizleri mahcup etmesin. sözleriyle seslendi. Biz çocuklar m z n gelece i için çal fl yoruz. Çocuklar m z n mutlulu u için hizmet üretiyoruz. Alt nda 'a kim iyi hizmet edecekse, Allah Baflkanl ona nasip etsin." diyen Baflkan Tiryaki nin sözleri miting alan nda coflkuyu doru a ulaflt rd. Baflkan Tiryaki nin konuflmas s k s k vatandafllar n alk fllar ve tezahüratlar yla bölündü. Okul sütü da t m Keçiören den bafllad e itim ö retim y l ikinci dönemi için ders bafl yapan ö rencilere okul sütü da t m bafllad. Keçiören Kocatepe lkö retim Okulu ndaki okul sütü da t m n Milli E itim Bakan Nabi Avc, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker ve Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak birlikte yapt. Kocatepe lkö retim Okulu ndaki törene Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve Keçiören Kaymakam Nusret Dirim de kat ld. Törende konuflan Bakan Eker, kampanyan n amac n n çocuklara süt tüketimi al flkanl kazand rmak ve bu al flkanl yayg nlaflt rmak oldu unu söyledi. Da tt klar 200 mililitrelik sütün bir çocu un günlük kalsiyum ihtiyac n n yüzde 52 sine karfl lad na dikkat çeken Bakan Eker, Ayr ca protein ihtiyac n n yaklafl k üçte birini, B12 vitamini ihtiyac n n neredeyse tamam n karfl l yor. B2 vitamini ihtiyac n n yüzde 44 ünü, A vitamini ihtiyac n n yüzde 9 unu, fosfor ihtiyac n n yar s ndan fazlas n ve potasyum ihtiyac n n yüzde 25 ile 30 unu karfl l yor dedi. Hükümetin sa l kl beslenme politikalar uygulayarak obezite tehdidine karfl mücadele etti ini vurgulayan Mehdi Eker, Dünyada birçok ülkede okul sütü programlar var. Biz de 3 senedir Türkiye de uyguluyoruz ve bu uygulama baflar ile devam ediyor. Türkiye nin beslenmesi aç s ndan önemli bir proje oldu unu ifade etmek istiyorum diye konufltu. Milli E itim Bakan Avc ise, Mehdi Eker in sütün faydalar n anlatt s rada önünde duran sütü hemen al p içmeye bafllamamak için kendini zor tuttu unu belirterek, fiimdi çocuklar m z da bu güzel sütten biz de içelim diye sab rs zlan yor olabilirler. Kampanya boyunca eme i geçen herkese teflekkür ediyorum dedi. Konuflmalar n ard ndan Bakan Avc, Bakan Eker ve Baflkan Ak s n flara giderek ö rencilere süt da tt lar ve onlarla birlikte süt içtiler.

3 Abidinpaflal kad nlara kanser semineri ken teflhisin son derece önemli oldu unu dile ce önemli bir konuda yap lan çal flmaya ev K anser Erken Teflhis Tarama ve E itim getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Aile merkezlerimiz sa l k gibi son derefla ederken kad nlar m z n her türlü geliflimini sahipli i yap yor. Bizler aile merkezlerini in- Merkezi ile Mamak Belediyesi iflbirli- iyle düzenlenen seminerler sürüyor. hedefledik. Kad nlar m z n e itimlerine ve Daha önce Lalahan ve Yeflilbay r aile merkezinde düzenlenen seminerlerin bir yenisi Abidinpafla Aile Merkezi nde yap ld. KETEM Doktoru Filiz Temel taraf ndan yap lan seminerle kat l mc lar 3 tür kansere karfl bilinçlendirildi. Kansere karfl bilinçlenmenin ve er- geliflimine yönelik bu tür seminerler devam edecek dedi. 2 saat süren seminerde kat l mc lar 3 kanser türü hakk nda bilgilendirildi. Seminerde kad nlara rahim a z kanseri, kal n ba rsak kanseri ve meme kanseri hakk nda bilgi verildi. Bir Ad m Bizden Projesi nde SONA GEL ND ERSOY GÜNER toplumsal yaflant olan aile faktörü ile daha sonraki çevresel iliflkileri ve çocu un toplumsal yaflant içindeki etkileflimleri kapsar. dedi. M amak Halk E itim Merkezinde yap lan Çocuk e itimi ve yeteneklerinin keflfi konulu konferans n konuflmac lar Uzman Psikolog Beyhan Budak ile Psikolog Didem Meriç oldu. Psikologlar dinleyenler aras nda ESDER Genel Baflkan Mahmut Çelikus, Ankara Kalk nma Ajans Birim Baflkan Ömer Faruk Kayaaslan, Nedim Sözen ve Mamak Halk E itim Müdürü Mehmet Tevfik Bingöl ile aileler vard. Konuflmac lardan Uzman Psikolog Beyhan Budak çocuklar n sorunlar n anlamada ve küçük yafltan itibaren zeka geliflimlerini takip etmek aç s ndan ailelere önemli uyar larda bulundu. Budak, Büyüme ve geliflim aflamalar n, ilk Budak konuflmas n n devam nda flu aç klamalarda bulundu: Çocuk psikolojisi aç s ndan çocukta kiflilik geliflimini bilmek ve bu geliflimin nas l bir yol izledi ini saptamak önemlidir. Ayn zamanda çocu un yetene inin keflfi aç s ndan çocu a yapmak istedikleri konusunda serbestlik tan nmal. Bunun beraberinde kiflilik geliflimini bilmek, zeka düzeyini anlayabilmek, kifliyi anlamak, tepkilerini anlamland rmak aç s ndan kolayl k sa lar. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: MURAT PARLAK Ç ankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i ni ziyaret etti. Güvenç, fi M ( fl ve nflaat Makineleri) kümesinin kat l mc lar yla birlikte sohbet toplant s gerçeklefltirdi. OS AD Baflkan Adnan Keskin, Çankaya Üniversitesi nin uzun y llard r Ostim de saha çal flmalar yapt n, kümelenme çal flmalar n desteklediklerini belirtti. Rekabet edebilir, verimlili i yüksek, dünya ticaretinden daha fazla pay alan bir ekonomi için kümelenmenin gereklili ine inand klar n, Ostim de bafllat lan bu çal flmalar n baflar ya ulaflt r lmas konusunda nas l bir katk koyabilecekleri konusunda görüfl al flveriflinde bulunmak istediklerini bildiren Keskin, fi M kümesinde derne in 21 üyesinin yer ald n an msatt. Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç de fi M kümesinin 2007 y l nda üniversite ile Ostim OSB yönetimi aras nda imzalanan protokolle çal flmalar na bafllad n, bugün al nan mesafe için epey çaba harcad klar n, kümelenmenin anlat lmas n n bile uzun zaman ald n söyledi. Üniversitenin Mamak Belediyesi, Mamak Halk E itim Merkezi, Esnaf ve Sanatkarlar Derne i ile Ankara Kalk nma Ajans n n, ortak çal flmas olan Bir Ad m Bizden Projesinde sona gelindi. Proje kapsam nda son olarak çocuk e itimi ve yeteneklerinin keflfi konulu konferans yap ld. B LG LER VER LD Psikolog Didem Meriç ise çocu un toplumdaki yeri ve kiflisel geliflimiyle ilgili kat l mc lara bilgiler verdi. Psikolog Meriç, çocu un ilk sosyalleflme yerinin aile oldu unu ve bu yap içerisinde gerek sosyal yönü gerekse de dil ve zeka becerisinin aile ortam nda ö renildi ini ve hayata haz rland n vurgu yapt. Meriç konuflmas na flu sözlerle devam etti: Çocuklar 0-6 yafl na kadar konuflma ve zeka yetilerini annebaba ve çevresinde gördükleriyle haf zas na yer eder. Bu dönem çok önemlidir. Beynin h zl geliflti i bir dönemdir. lerleyen dönemlerde 12 yafl nda çocuklar kapanmaya bafll yor. Konuflmak ki çocu un zekas n, biliflsel geliflimi gibi faktörleri karfl tarafa yans t r. Bu süreçte çocukla sürekli iletiflim halinde olmal, onlar konuflturmal ve çocu umuza do ru örnek olmam z gerekiyor. Konferans, kat l mc lara çeflitli ikramlar n sunulmas n n ard ndan sona erdi. varl n n çal flmalar biraz kolaylaflt rd n, 8-10 firma ile bafllayan kümelenmede bugün firmaya ulafl ld n bildiren Güvenç, Kümelenmenin tohumunu Ostim de att k ama flu an Ostim le s n rl de il. Arzu etti imiz h zda olmasak bile iyi yolda ilerliyoruz. Çeflitli kurumlarla, bakanl kla temaslar m z meyvelerini vermeye bafllad. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl kümelenme çal flmalar n destekleme programlar haz rlad dedi. ANKARA SEL M YÜKSEL /3 Recep Etim yeniden baflkan Ankara Kuru Temizleyiciler, Çamafl r ve Hal Y kay c - lar Odas Ola an Genel Kurul Toplant s nda mevcut Baflkan Recep Etim, yeniden baflkanl a seçildi. A NKESOB Toplant Salonu nda yap lan Ankara Kuru Temizleyiciler, Çamafl r ve Hal Y kay c - lar Odas Genel Kurulu nda Divan Baflkanl - n ANKESOB Baflkan Vekili Hasan H. Çavuflculu nun yapt genel kurulda üyelerin büyük ço unlu- unun kat l m yla 4 y ll na yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yap ld. Sayg duruflu ve stiklal Marfl 'n n okunmas yla bafllayan genel kurulda, faaliyet raporlar ve denetim kurulu raporlar, bilanço ve gelir-gider raporlar ayr ayr okunarak kabul edildi. Yeni dönem çal flma program ve tahmini bütçe de okunarak onayland. Genel kurulda bir konuflma yapan oda üyelerinden fiahin Karatafl, genel kurulun hay rlara vesile olmas n dileyerek, yönetim kuruluna gerçeklefltirdikleri hizmetlerden ötürü teflekkür etti. Karatafl, konuflmas n n devam nda, sektörle ilgili bilgi vererek, sorunlar dile getirdi. FAAL YETLYER N ANLATTI Dilek ve temenniler bölümünde Baflkan Recep Etim de yapt konuflmada 4 y l içerisinde gerçeklefltirdikleri faaliyetleri anlatt. Görevleri süresince üyelerini ziyaret ederek sorunlar n ve taleplerini dinlediklerini ifade eden Etim, Üyelerimizin haklar n korumak için belediyelerle ve çeflitli kurumlarla görüflmelerimiz oldu. Merdiven alt ve haks z rekabetle de mücadele ettik. Kay t d fl ve haks z rekabeti önlemek için bölge toplant lar yapt k dedi. Konuflmalar n ard ndan tek listeyle yap lan seçimde geçerli oylar n tamam n (65 oy) alan mevcut Baflkan Recep Etim ve ekibi güven tazeleyerek bir kez daha göreve geldi. Seçimlerin ard ndan birlik ve beraberlik vurgusu bir konuflma yapan Recep Etim, yeniden seçilmekten duydu u memnuniyeti dile getirerek, kendisine duyulan güvene teflekkür etti. Recep Etim baflkanl ndaki Ankara Kuru Temizleyiciler, Çamafl r ve Hal Y kay c lar Odas yönetim kurulunun di er üyeleri flu isimlerden olufltu: Ali Kahveci, Muharrem Erdal, Mehmet Samur, Eyyüp Ertem, Lütfullah Ba c ve Ahmet Ünal. Rektör Güvenç ten OS AD a ziyaret Rektör Güvenç, bakanl n aç klad desteklerin arzu edilen seviyede bulunmamas na ra men yine de önemli oldu unu söyledi. Kümelenmenin yapt çal flmalar sonucunda Ankara Metro ihalesi flartnamesine yüzde 51 lik yerli flart n n konuldu unu ancak bu hükmün uygulanmad n ifade eden Güvenç, Bu hükümlerin uygulanmas flart. Kümelenme çal flmalar devlet deste i olmadan baflar ya ulaflt r lamaz diye konufltu.

4 Lokman Hekim Hastaneleri, Havac l k T p Merkezi ni hizmete açt. Uçuflla ilgili görevlerde çal flan tüm personelin periyodik muayeneleri uluslararas standartlara göre yap l yor. Havac l k T p Merkezi DURSUN D NÇ L okman Hekim Hastaneleri Havac l k T p Merkezi, Uçufl Hekimi (AEROMEDICAL EXAMINER-AME) Nam k Kemal Akburak baflkanl nda kuruldu. Merkez; Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü taraf ndan ilgili mevzuat gerekliliklerine göre tüm s n flarda ilk ve periyodik muayeneleri yapmak üzere yetkilendirildi. Dr. Nam k Kemal Akburak, Havac l k T p Merkezi nde uçuflla ilgili görevlerde çal flan personelin ifle ilk girifl ve daha sonra görev özelliklerine göre periyodik muayenelerinin uluslararas (ICAO, JAR, EASA) ve ulusal düzenlemelere göre yap ld n kaydetti. Merkez bünyesinde oluflturulan sa l k kurulunda ilgili branfllardan uzman hekimler ve uçufl hekimlerinin yer ald n ifade eden Dr. Akburak, Merkezimiz, hava sa l k muayenelerinde, tüm uçufl ve havac l k personeline deneyimli kadrosuyla en iyi hizmeti vermek için kurulmufltur. Havac l k alan nda çok iyi ANKARA A fla Yahyalar daki Ulus Anadolu ve Yurtseven Sefa Sitesi nin konu u olan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, vatandafllarla sohbet etti. Yaklafl k 200 konuttan oluflan sitenin sakinleri Yaflar n her zaman destekçisi oldu unu belirterek hizmete aç ld yetiflmifl, bunun için maddi-manevi her türlü fedakârl yapm fl ve yapacak olan pilot ve di er tüm uçufl personelini sa l kl ve güvende tutmak, uçufl görevlerine sa l kla göndererek uçufl emniyetine hizmet etmek misyonumuzla hizmet veriyoruz fleklinde konufltu. Havac l k T p Merkezi Uçufl Hekimi (AME) Nam k Kemal Akburak, ulusal ve uluslararas mevzuatlar gere i; uçufl muayenelerinin yap lmas gereken ve havac l k faaliyetlerinin emniyetle sürdürülmesi aç s ndan kalifiye insan kaynaklar n oluflturan; pilot, pilot aday, uçucu teknisyen, kabin ekibi üyesi, uçufl emniyeti ekibi üyesi, hava trafik kontrolörü, uçufl mühendisi, uçufl test mühendisi, yer personeli ve di er havac l kla iliflkili tüm personel ile ba l olduklar flirketlere hizmet verildi ini kaydetti. Dr. Nam k Kemal Akburak, merkezde ayr ca, tüm havayolu flirketleri, uçufl okullar, uçufl akademileri, balon iflletmeleri, hava meydanlar gibi tüm iflletmelerin personel ve ö rencilerinin gerekli t bbi ifllemlerinin gerçeklefltirildi ini ifade etti. Akburak, uçufl muayenesi yap lmas zorunlu Su ürünleri denetimi sürüyor tüm uçufl ve havac l k personeli d fl nda amatör sportif havac l k faaliyetleri kapsam nda uçufla ve atlay fla elverifllilik raporlar, hasta ve hamile yolcular için uçufla elverifllilik muayenesi hizmetlerinin de verildi ini söyledi. Dr. Akburak, Havac l k T p Merkezi nde laboratuvar tetkikleri, elektrokardiyografi (EKG), odyogram, görme alan, solunum fonksiyon testi, PA akci er grafisinin yan s ra, göz, KBB, psikiyatri, nöroloji, dahiliye muayeneleri, uçufl hekimli i muayeneleri ve de erlendirmesinin yap larak ayn gün içerisinde tüm ifllemlerin tamamland n ve Cumartesi günleri de hizmet verdiklerini sözlerine ekledi. Öte yandan havac l kla ilgilenen AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Mazhar Ba l, Lokman Hekim Hastaneleri Havac l k T p Merkezi nde sa l k kontrolünden geçti. Lokman Hekim Sincan Hastanesi Baflhekimi Doç. Dr. Celil Göçer i ziyaret eden Prof. Dr. Mazhar Ba l, daha sonra ilgili birimlerde gerekli sa l k taramas ndan geçerek Uçufla Elverifllilik Raporu ald. yerel seçimlerinin ard ndan tekrar aralar nda görmek istediklerini belirtti. Yaflar n Yenimahalleli vatandafllar için ayr bir yere ve öneme sahip oldu unu belirten site yöneticileri, kendi istek ve arzular n dile getirdiler. Yaflar, talepleri kurmaylar na an nda talimat vererek yerine getirdi ve site sakinlerinin iste i üzerine basketbol potas, bank, a aç dikiminin de yap laca n belirtti. Yenimahalle Yaflar n sayesinde eflsiz bir ilçe oldu diye belirten site sakinleri, Sitelerimizde ve bölgemizde farkl görüfllerde birçok insan var. Baflkan m z din, dil, rk ayr m yapmaks z n çal flmalar n gerçeklefltirdi i için çok seviliyor ve YAS N DUR A nkara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü ekipleri, hal ve bal k sat fl noktalar nda, yollarda bal k getiren araçlarda efl zamanl denetimlerini sürdürüyor. Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü- ü ne ba l ekipler Mogan Gölü nde yapt klar denetimde göle b rak lm fl kaçak a a tak lm fl turna ve sazan bal klar tespit etti. A lar parçalanarak bal klar do al yaflamlar na b rak l rken, göle b rak lan metre a kafes, metrelik 3 adet uzatma a ve metre parakete de imha edildi. Öte yandan Yenimahalle lçe Müdürlü ü ekipleri de Çayyolu ve Bat kent te yapt klar denetimlerde mevzuatça belirlenen düzenlemelere uymayarak yasal boyut olan 13 cm nin alt nda istavrit sat fl yapan 3 iflletmeye toplam TL idari para cezas uygulayarak, 38 kg bal a el koydu. BALIKÇILARI UYARIYORUZ Ankara da bal k tüketiminin çok fazla oldu- Yaflar, sitelere misafir oldu una iflaret eden Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, bal kç l - n sürdürülebilir olabilmesi için su ürünleri avc l yla ilgili kurallara titizlikle uyulmas gerekti ini kaydetti. Ankaral bal kç lar n kurallara uymas için çok s k denetim yapt klar n belirten Temel, bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceklerini ve denetimlerin aral ks z devam edece ini vurgulayarak, Ocak ay içerisinde ve flubat ay n n ilk haftas itibariyle 384 iflletmeyi denetledik. Tamer Karahan AfiK-I EFSUN ZOLASYON Karanl n en siyah En ars z noktas Tenim,bedenim, ruhum flte o noktada,geceler Bu gece, yar n ve sonraki gece. Tenini al yorum,tenime de ecek kadar yak n bir yere.. flte o an depremler oluyor. fiehrimdeki tüm pencerelerde de.. zolasyonlu yataklar slan yor..!!! Kapan nca, alevden bir beden üzerine sevgilim Nefesimsin sen benim Ald m her nefes,bir nisan bir bahar do uruyor. Her flimflek çarpmas nda. Aflk ç l k atar, kulak memelerinde.. Rehberim olacaks n biliyorum, acemi bedenime Ama ben biliyorum, Senin bedenindeki, en ücra meskenleri!!! fiiirlerde sat r oldun,harf oldun. Duruflu soylu kad n..! Evrenin en yüksek tepeleri, Gamzelerinde okyanuslar var Dokunmad yeri kalmad, Parmaklar m n teninde.. Nefesimi çek sevgili, ben öldükçe bedenine. Hayat mdaki yaflayamad m, En güzel hayalsin..! Sen,sevgilim..!!!! takdir ediliyor. Her flikâyeti de hemen an nda de erlendiriyor. Yaflar a ve tüm çal flanlar na çal flmalar nda baflar lar diliyoruz. Onu tekrar aram zda görmek istiyoruz diye konufltu. Yenimahalle yi çok sevdi ini belirten Yaflar, Yeni ve ça dafl bir Yenimahalle için var gücümüzle çal fl yoruz. 7 den 70 e herkesin yararlanabilece i sosyal yaflam alanlar n, kültür merkezlerini, kreflleri, spor tesislerini ve daha saymad m birçok projeyi hayata geçirmenin mutlulu u içerisindeyiz. Ben Yenimahalle için hay rl ve iyi olan her fleyin arkas nda ve daima yan nday m dedi.

5 Konya fieker, plastik palet üretimine bafll yor KOCAEL (AA) T ürkiye, geçen y l çorap ihracat n önceki y la göre yüzde 16 art flla 1,1 milyar dolara, adet baz nda da yüzde 10,5 yükseliflle 1,4 milyar çifte ç kard. stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birliklerinin ( TK B) verilerine göre, Türkiye nin geçen y lki çorap ihracat 2012 ye oranla yüzde 16 artarak, 1 milyar 161 milyon 631 bin dolar oldu. Sektör, adet baz nda 2012 de satt 1 milyar 283 milyon çift çorab geçen y l yüzde 10,5 art flla 1 milyar 418 milyon çifte yükseltti. Geçen y l çorap ihracat yap lan ülkeler aras nda ilk s - KONYA (CHA) K onya fieker, Cihanbeyli ilçesindeki Panplast Engtegre Plastik Tesisleri nde plastik palet ve sanayi kasas üretmeye haz rlan yor. talya dan al nan 1 milyon Euro de erinde ve 170 ton a rl ndaki enjeksiyon makineleri tesislere yerlefltirildi. Panplast Entegre Plastik Tesisleri nde kurulan Enjeksiyon Fabrikas nda plastik palet ve sanayi kasas üretimi yapacak olan 170 tonluk makineler Cihanbeyli deki fabrikaya getirildi. talya dan getirilen 1 milyon Euro de erindeki makineler, büyük vinçlerin yard m yla tesislere yerlefltirildi. Türkiye de az say da bulunan makinelerin robot sistem altyap s yla çal flt ve son teknolojiye sahip oldu u belirtildi. Panplast Entegre Plastik Tesisleri nde kurulan Enjeksiyon Fabrikas ilk etapta Anadolu nun ve grup flirketlerinin plastik palet ihtiyaçlar n karfl layacak. Konya fieker den yap lan aç klamada, Türkiye nin y ll k 200 milyon adet palet ihtiyac bulundu unu belirtildi. /5 EKONOM Boat Show yar n bafllayacak HK B Baflkan : Rekabet avantaj için döviz bu noktada kalmal STANBUL (CHA) stanbul Haz r Giyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i ( HK B) Baflkan Hikmet Tanr verdi, istikrarl bir kura ihtiyaçlar n n oldu unu söyleyerek, Rekabet avantaj n kaybetmememiz için dövizi bu noktada tutup bundan sonra da enflasyon oran nda götürmemiz laz m. Benim tahminim seçimlere kadar dolar band nda kalacakt r. dedi. Bayramafla Sanayici ve Tekstilci fl Adamlar Derne- i nin (BAT AD) düzenledi i gecede bas n mensuplar - n n döviz kuru ile ilgili sorular n cevapland ran HK B Baflkan Hikmet Tanr verdi, döviz kurundaki de erlenmenin ihracatç aç s ndan çok önemli oldu unu söyledi. stikrarl bir kura ihtiyaçlar oldu unu söyleyen Tanr verdi, "2-3 ay sonra mal n teslim etti imiz ürünü bugünkü döviz kuruyla yap p daha sonra para gelirken, düflük kurla bozdurmak ihracatç m z aç s ndan ciddi s k nt lar yarat yor. Y llard r TL nin de erlenmesinden dolay birçok ihracatç para kaybetti." ifadelerini kulland. "Son 3-4 y ld r söyledi im bir fley vard ; Türk liras çok de erli. diyen Tanr verdi, Türk liras n hem enflasyon karfl s nda ezmemek hem de dünyadaki rakiplerimizin kurlar ndaki geliflmeleri takip edip ona göre düzenlemek gerekiyordu. Çünkü bugün rekabetin bir tak m flartlar var. Bunlardan bir tanesi de döviz kuru. Uzakdo- u da Çin y llard r kurunu belli bir oranda tutarak, tüm dünyan n bask s na ra men, ihracat n gelifltirdi. Türkiye'nin de döviz kurunu rekabetçi bir seviyede tutmas gerekiyordu. Bizim yapt m z endekslere göre de döviz kurunun özellikle dolar n 2,22 ve 2,30 aral nda olmas gerekiyordu. Bunu normal zamanda yapabilmifl olsayd k, son dönemde yaflad m z büyük dalgalanmalar çok fazla görmezdik. Daha k sa dalgalanmalar olurdu. çerideki olaylar, yurt d fl ndaki geliflmeler hepsi birden günlük hareketlerin olmas na sebep oldu. diye konufltu. Bir ayda yüzde 20 lerin üzerinde dövizde hareketlenme olmas n n iç piyasada baflka dengeleri bozdu unu belirten Tanr verdi, O da ihracatç n n istedi i bir fley de- il. Biz daha stabil, daha düzenli flekilde yükselen ve de- eri artan bir kur istiyoruz. Bundan sonra da enflasyon oran nda artan bir kur olmas gerekir. Eskiye dönmememiz gerekir. Çünkü Türkiye ye s cak para geldikçe TL de erleniyor. TL miz de erlendikçe de ihracatç olarak rekabet avantaj n kaybediyoruz. Rekabet avantaj n kaybetmememiz için dövizi bu noktada tutup bundan sonra da enflasyon oran nda götürmemiz laz m. Benim tahminim seçimlere kadar dolar band nda kalacakt r. Seçim sonuçlar ve Türkiye de yaflanacak politik geliflmelerde sakinleflme olursa döviz tekrar geriye do ru hafif bir dönüfl yapabilir. Ama bir tak m siyasi olaylar ve gelecekle ilgili kayg lar artarsa yukar ya do ru hareketlenebilir. ifadelerini kulland. Giyim sektörünün Türkiye de en çok katma de er katan sektör oldu unu kaydeden Tanr verdi, Bakt m zda 13 milyar dolarl k bir katma de er yarat yor. Di er sektörlerin bu kadar katma de eri yok. Daha önce otomotiv ihracat genelde bizden fazla oluyordu. lk defa Ocak ay nda sadece haz r giyimde otomotivi geçtik. Tekstil olarak düflündü ümüzde di er sektörlerin üzerindeyiz. Haz r giyim ve tekstil Türkiye nin birinci sektörü. Bu dövizdeki hareketlenmeler, ihracatç y biraz daha hareketlendirdi. 14,6 oran nda bir art fl yakalad k. Deniz tutkunlar n n heyecanla bekledi i CNR Avrasya Boat Show 15 fiubat ta bafllayacak. CNR Avrasya Boat Show da 400 mega yat, tekne ve yelkenli görücüye ç kacak. Fuarda lüks ve pahal tekne ve yatlar n yan nda her keseye uygun tekneler de sergilenecek. STANBUL (AA) C NR aç klamas na göre, CNR EXPO Yeflilköy de düzenlenecek ve karada yap lan ikinci en büyük tekne ve yat organizasyonu olan Fuar, Pozitif Fuarc l k taraf ndan Deniz Endüstrisini ve Denizcili i Gelifltirme Derne i (DENTUR) deste iyle düzenlenecek. Fuar n destekçisi DENTUR Baflkan Alparslan Sirkecio lu, ABD de ma azalar bir bir kapan yor Çorap sektörü, 1,1 milyar dolarl k ihracatla göz kamaflt rd ralarda ngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve talya yer ald. ngiltere, 2013 y l nda Türkiye den adet baz nda 374 milyon 745 bin çift, de er baz nda 282 milyon 574 bin dolarl k ürün sat n ald. Almanya ya 303 milyon 573 bin çift çorap satan sektör, bu sat fltan 235 milyon 697 bin dolar gelir elde etti. Fransa ya ise 113 milyon 106 bin dolar, Hollanda ya 54 milyon 470 bin dolar ve talya ya 38 milyon 596 bin dolarl k çorap ihracat yap ld. Çorap Sanayicileri Derne i (ÇSD) Baflkan Hüseyin Öztürk, AA muhabirine yapt aç klamada, 2013 teki çorap ihracat n n önceki y la göre yüzde NEW YORK (AA) A BD de ekonomideki iyi sinyallere ra men perakende sektöründe ma azalar bir bir kapanmaya devam ediyor.abd de Obama yönetimi ve baz ekonomistler ülke ekonomisi hakk nda olumlu mesajlar verse de ekonominin nabz n tutan perakende sektöründe birçok zincir ma aza, mali nedenlerden dolay kimi flubelerini kapatma karar ald. Geçen y l n son çeyre inde ABD genelindeki sat fllar nda yüzde 2 ila 6 aras nda düflüfl kaydedildi i aç klanan ABD nin en büyük al flverifl ma azalar zincirlerinden Target, ülke genelinde sekiz ma azas n kapataca n duyurdu. ABD de fiükran Günü geçidi ve 4 Temmuz Ba ms zl k Günü havai fiflek gösterilerinin sponsorlar ndan olan ma azalar zinciri Macy s, ABD genelinde befl noktadaki ma azas n kapataca- n aç klad. Ma azalar n kapanmas yla, 2500 kiflinin iflsiz kalaca bildirildi. ABD nin önde gelen di er büyük ma azalar zincirlerinden Kmart, Sears ve Walmart ise daha önce yapt klar aç klamada bir çok flubeyi kapatacaklar n duyurmufllard. ABD de iflas ve tasfiyeler nedeniyle Filene s Basement 2011 y l nda, Daffy s de 2012 y l nda ma aza kapatan do u yakas nda bilinen perakende firmalar aras nda yer alm flt. Öte yandan New York ta ucuz fiyata hot dog ve tropikal papaya meyve suyuyla ünlü fast food zinciri Gray s Papaya, Manhattan n Greenwich mahallesindeki dükkan n mali nedenlerle kapatt. Kapama haberi, New York taki yerel medyada bir dönemin sonu olarak yorumland. 30 bin dolarl k ayl k 16 art fl göstermesinin sektör aç s ndan önemli bir baflar oldu unu söyledi. Türk çorap sektörünün d fl sat mdaki istikrarl yükseliflinin sürdü ünü aktaran Öztürk, geçen y l ihracat n önceki y la göre yüzde 0,01 artt n hat rlatt. Öztürk, geçen y l haz r giyim sektörünün yüzde 8,3 art fl yapt na dikkati çekerek, Çorap sektörümüz önceki y - la göre yüzde 16 l k art flla, 1 milyar 162 milyon dolarl k ihracat gerçeklefltirerek göz kamaflt rd. K yas ya rekabetin yafland ve Çin in yan s ra her geçen y l Uzak Do u ve Güney Amerika dan yeni ülkelerin düflük fiyatla rekabate kat ld global pazar flartlar nda böylesine önemli bir baflar ya imza Boat Show un yaln zca milyon dolarl k tekne, yat ve yelkenlilere ev sahipli i yapmad n belirterek, Biz denizi seven her kesim için fuar düzenliyoruz. Fuarda yaln zca lüks yat ve tekneler sergilemiyoruz. Deniz severleri kolayl kla denizci yapabilecek tekne ve yatlar da sergiliyoruz. Fuarda hedefyaln zca üst gelir grubu de il ifadelerini kulland. Denizcili in sadece zenginlerin u rafl alan gibi düflünüldü- ünü, bunun do ru bir yaklafl m olmad n aktaran Sirkecio lu, Denizcilik düflünüldü ü gibi ulafl lmaz bir u rafl de il. Denize aç lmak isteyen herkes, bu fuarda kendi bütçesine göre bir tekne ve yat bulabilecek. Boat Show da 10 bin lira de erinde motorlu tekneler de sergileyece- iz bilgisini verdi. Sirkecio lu, denizin bir kültür oldu una dikkat çekerek, DENTUR olarak ülkede denizcili in geliflmesinde önemli faaliyetlerimiz var. Boat Show, Türkiye de denizcili in geliflmesinde etkin bir role sahip. Bu y l Haziran 2014 tarihinde Dünya Marinalar Konferans na da ev sahipli i yapaca z. Dünyan n dört bir yan ndan 300 den fazla delegenin bu konferansa kat lmas n bekliyoruz ifadelerini kulland. CNR Sektörel Fuarc l k Genel Müdürü Ulafl Özer ise fuar n sektörde 1 milyar dolarl k ifl hacmi oluflturaca n belirterek, Boat Show da 250 milyon avro de erinde tekne ve yatlar sergilenecek. Dev markalar fuara renk katacak. En pahal teknelerinin sergilendi i standlarda görsel flovlar düzenlenecek ifadelerini kulland. Fuara, BDT Ülkeleri, BAE, ngiltere gibi ülkelerden önemli al c lar n kat laca n belirten Özer, özellikle Ortado u, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden yo un ziyaretçi beklendi ini kaydetti. Aç klamada yer verilen bilgilere göre, uygun bütçeli tekne kiras n n 40 bin dolara ç kar lmas nedeniyle kapanan restoran, daha önce bir baflka flubesini de ayn yüksek kira maliyeti nedeniyle kapatm flt. Gray s Papaya müdavimleri, Facebook ve Twitter gibi sosyal medyada Rest In Peace (Rahat uyu) bafll alt nda duygular n dile getiriyorlar y l nda New York ta hizmete aç lan Loehmann s al flverifl ma azalar zinciri, 42. sokaktaki ve Brooklyn deki ma azas ile Miami deki iki flubesini kapatma karar ald. Loehmann s n mali nedenler nedeniyle kepenk kapatt, Brooklyn deki bir ma azas n da kapataca belirtildi. atan sektör, önümüzdeki y llar için de ümit verdi y l nda gerek adet, gerekse tutar baz nda büyümemizi sürdürece iz diye konufltu. Öztürk, geçen y l ihracatta adet baz nda yüzde 15, tutar baz nda ise yüzde 20 art fl hedeflediklerini dile getirerek, buna ra men belirlenen hedeflere yak n olmaktan mutlu olduklar n söyledi. Türkiye nin dünya çorap üretiminde Çin in ard ndan önemli ülke özelli ini korudu unu anlatan Öztürk, Türk çorap ihracatç lar n n bu önemli konumunu önümüzdeki y llarda da korumaya devam edece ini kaydetti. Öztürk, her geçen gün artan girdi maliyetlerinin Türk çorap ihracatç s n ve yatlar n da sergilenece i fuar n y ld zlar ise Princess 82, Numarine 78 Fly, Chris Craft, Jeanneau 53, 560 Grand Large olacak. Alfabeta n n stand nda sergilenecek olan Princess 82 fuar n en pahal teknesi. Princess 82, 3 milyon 580 bin sterlinlik de eri ile dikkati çekiyor. CNR Avrasya Boat Show un merakl lar yla buluflturaca Numarine 78 Fly da fuar n pahal yatlar ndan biri. 2 milyon 800 bin avro de erindeki yat, Made in Turkey imzal. 85 bin metrekare alanda, bin markan n kat - l m gösterece i fuar,15-23 fiubat 2014 tarihleri aras nda düzenlenecek. Tepe yöneticisini de ifltirerek elektronik kitaba a rl k veren ABD nin en büyük kitabevi zinciri Barnes & Noble ise internetin de etkisiyle karl l k bak m ndan zor bir dönemde. Y l n ikinci çeyre inde has lat nda önceki y la göre yüzde 8 oran nda düflüfl görülen firma en son New York ta 5. caddedeki ve Greenwich 6. caddedeki ma azalar n kapatt. ABD nin bir baflka büyük kitabevi Borders da 2011 y l nda piyasa flartlar na dayanamay p iflas karar alarak 400 ma azas n kapatmak zorunda kalm flt. Ma azalar zinciri Target ayr - ca 70 milyon müflterisinin kiflisel bilgilerini çald rd n aç klayarak, ABD tarihinin en büyük veri h rs zl ndan birine maruz kald - n bildirdi. Bu arada, cumartesi günü müflteri verilerinin çal nd aç klayan Neiman Marcus ma azas - n da zor günlerin bekledi i tahmin ediliyor. Firman n veri h rs zl yla ilgili aç klamas nda kaç müflterinin bilgisinin çal nd bilgisine yer verilmezken, konunun araflt r lmas için gizli servisin devreye girdi i bildirildi. uluslararas rekabette zor durumda b - rakt n söyleyerek, flunlar ifade etti: Ümit ediyorum ki girdi maliyetlerimizin Türkiye deki tahmin edilenin alt nda ya da eflit düzeyde gerçekleflmesinin sektörümüz aç s ndan önemli olaca n düflünüyorum çünkü uluslararas ihracatta girdi maliyetleriniz dünya normlar nda olmad zaman rekabet gücünüz de pazardaki rakip güçlerle ayn düzeyde olmuyor. Dolay s yla fiyat bask s ve müflteriyle probleminiz sizi kapana s k flt r - yor. Bu belirsizliklerin maalesef 2014 y l nda da olaca n öngörmekteyiz. Bunun bizim aç m zdan çok büyük bir risk oluflturdu unu düflünmekteyim.

6 /6 DIfi HABERLER FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- S uriye krizinin çözümü için Montrö de görüflmeler devam ederken, BM Güvenlik Konseyi ne sunulan insani yard m taslaklar na karfl ç kan Rusya kendi tasla n sundu. Moskova da düzenlenen bas n toplant s nda de erlendirmede bulunan Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov, Lüksemburg, Avustralya ve Ürdün ün yapt gibi biz de ayn problemle ilgili kendi doküman m z sunduk. Suriye de yaflananlar aç s ndan en çok bask s hissedilen konu insani kriz. Biz bu konuyu örten duygusal kelimelerden çok, somut ifllere yo unlaflmay tercih ediyoruz. dedi. K flk rt c retoriklerin, pratik ad mlar n yerini almamas gerekti ini kaydeden Rusya D fliflleri Bakan, uluslar aras insani yard m kurulufllar na yard mc olacaklar n ve Suriye yönetimi ile diyalogun gelifltirilmesi gerekti ini vurgulad. Rus bakan Güvenlik Konseyi ne terörle mücadele konusunda ayr bir tasar daha sunduklar bilgisini verdi. Lavrov, Terör de giderek bask s artan insani krizi kadar önemli bir sorun. Sadece Suriye ye de il, bölge ülkelerine de zarar veriyor. uyar s nda bulundu. Lavrov a göre silahl muhalif gruplar n insani yard m ad alt nda Suriye nin di er kentlerine de yay lma riski var. Rus savafl gemisi Limasol Liman 'na demir att E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM M DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI New Orleans belediye baflkan, yolsuzluktan suçlu bulundu ORHAN AKKURT NEW YORK(CHA) - A BD'nin New Orleans flehrinin eski Belediye Baflkan Ray Nagin (57), yolsuzluk yapt gerekçesi ile suçlu bulundu. Eski baflkan n, hakk nda ortaya konan 21 iddian n, rüflvet, kara para aklama, doland r c - l k ve sahte vergi beyannamesi doldurma gibi toplam 20'sinden suçlu bulundu u bildirildi. ddianemeye göre ifladamlar, imzalad klar sözleflmelerde 5 milyon dolardan fazla kazanma karfl l eski Baflkan Nagin ve ailesine nakit para verdi. Savc, eski baflkan Nagin'in ifladamlardan çek, nakit para, banka havalesi, kiflisel hizmet, ücretsiz seyahat imkân sa lad n ifade etti. Yine iddianameye göre Nagin, Jamaika ya birinci s n f uçak bileti, New York seyahatinde özel jet imkan ndan faydaland ve 200 bin dolardan fazla rüflvet ald suçlamas ile yarg land. Yaklafl k 10 gündür devam eden duruflmada Moskova da düzenlenen bas n toplant s nda de erlendirmede bulunan Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov, Lüksemburg, Avustralya ve Ürdün ün yapt gibi biz de ayn problemle ilgili kendi doküman m z sunduk. Suriye de yaflananlar aç s ndan en çok bask s hissedilen konu insani kriz. Biz bu konuyu örten duygusal kelimelerden çok, somut ifllere yo unlaflmay tercih ediyoruz. dedi. Rusya, Suriye ye insani yard mla ilgili BM ye kendi tasla n sundu Cenevre görüflmeleri ile ilgili Rusya n n yaklafl m n de erlendiren Rus bakan, geçifl hükümetinin kurulmas n terörle mücadele ve insani problemlerin çözülmesinin önünde görülmesi yaklafl m n elefltirdi. Lavrov, Cenevre nin hedefinin Suriye rejimini devirmek olmad n savundu. BM Güvenlik Konseyi ne Avustralya, Lüksemburg ve Ürdün ün sundu u taslakta Suriye deki fliddetin yapt r mlar tehdidi ile durdurulmas için 15 gün verilmesi önerilmiflti. Rus taraf ise perspektifte Suriye yönetimine karfl yapt r mlar göz önünde bulunduran Bat n n Suriye insani yard m tasla na karfl ç km flt. suçu sabit bulunan Nagin in kaç y l hapis cezas alaca na mahkeme hakimi karar verecek. New Orleans' n 296 y ll k tarihinde ilk defa bir belediye baflkan, yolsuzluk gerekçesi ile suçlu bulundu y l nda binlerce insan n ölmesine sebep olan Katrina kas rgas n n meydana geldi i New Orleans'ta 2010 a kadar 2 dönem belediye baflkanl yapan Nagin, federal hükümetin yard mlar zaman nda ulaflt rmad gerekçesi ile siyasileri elefltirmiflti. Çin kirlili ine dur dedi: Fabrikalar kapanacak, projelere onay verilmeyecek OSMAN EROL PEK N (CHA)- S on y llarda hava kirlili inin sa l ciddi flekilde tehdit eder hale geldi i Çin de hükümet, hava kirlili iyle savafl n en acil görevlerden biri oldu u vurgulad ve havay kirleten etkenlerin azalt lmas karar n ald. Hava kirlili i Çin'de büyük flehirler için büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Yap lan bir araflt rmada, 2013 y l nda, Çin in 100'den fazla flehirdeki sisli gün ortalamas n n 29,9 olmas ve bu oran n 52 y l n en yüksek ortalamas na ç kmas, yetkilileri radikal önlemler almaya itti. fianghay Sosyal Bilimler Akademisi taraf ndan yay nlanan raporda, fianghay n çevre dostu bir flehir ortalamas standartlar n karfl layabildi i, Pekin in ise "insan yaflam için elveriflsiz" olman n efli inde oldu u belirtildi. Özellikle Pekin in 40 küresel kentlerin genel yaflam uygunlu u s ralamas nda sondan ikinci olmas ve çevre koflullar n n iyi olmamas ciddi elefltirileri beraberinde getirmiflti. Raporda, fianghay ise çevre kategorisinde ayn s ralamada sondan beflinci s rada yer ald. Raporda çevre flartlar itibariyle Stockholm, Viyana ve Zürih ilk üç fl rada yer al rken, Moskova s ralaman n sonunda yer edindi. TEM Z ENERJ ÖNEM KAZANIYOR, K RLETEN FABR KALAR KAPANIYOR Çin hükümeti, hava kirlili iyle mücadele konusunda dü meye bast ve al nacak radikal önlemleri aç klad. Bunlar aras nda 3 yüz fabrikan n kapat lmas da var. Çin Baflbakan Li Keqiang, geçen gün kabinesini toplayarak sorunu derinlemesine masaya yat rd. Hava kirlili iyle mücadelenin en acil görevlerden biri oldu una vurgu yap ld ve havadaki zararl partikül oran n ölçen PM2,5 de erlerine dikkat çekildi. Pekin de bu oran bazen indeksin üstüne ç karak, 800 leri geçmiflti. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA REMZ SAMAR LEFKOfiA (CHA)- R usya n n Büyük Petro adl kruvazörü Limasol Liman na demir att. Rum Savunma Bakan Fotis Fotiu, dün akflam Rus filosunun en güçlü savafl gemisini ziyaret ederek k lavuz eflli inde gezdi. Fotiu, gemiyi gezdikten sonra yapt aç klamada Büyük Petronun atefl gücünden etkilendi ini ifade etti. Savafl gemilerinin Ada ya gelmesinin siyasi ve ekonomik aç dan faydalar na iflaret eden Fotiu, bu tür ziyaretlerin Güney K br s bölgede bar fl ve istikrar faktörü yapt n ifade etti. Fotiu, ayr ca Güney K br s n, siyasi kazançlar n yan s ra, Limasol Liman n n yabanc ülkelerin savafl gemileri taraf ndan kullan lmas ndan önemli ekonomik kazançlar elde etti ini belirtti. Fotiu, Güney K br s ile Rusya azas nda uzun y llara dayanan iliflkilerin mükemmel oldu unu da söyledi. K br s sorununa verdikleri destekten ötürü Rusya ya teflekkür eden Fotiu, iliflkilerin, güvenlik ve savunma da dahil tüm düzeylerde güçlendirilmesi yönündeki Rum Hükümeti nin niyetini aktard. Almanya, ABD ye destek için askeri gemi göndermeyi tart fl yor BERL N (CHA)- A lmanya donanmas Suriye nin kimyasal silahlar n n imha edilmesi sürecinde ABD ye destek olmak için askerî gemi göndermeyi tart fl yor. Alman Savunma ve D fliflleri Bakanlar konuyu inceliyor. Esed yönetimine ait kimyasal silahlar n aç k denizlerde imha edilmesi için Amerikan donanmas na Almanya dan destek istendi. Plana göre, kimyasallar n imhas esnas nda Alman donanmas na ait gemilerin ABD ye koruma ve gözetleme deste i vermesi öngörülüyor. Söz konusu plan n Federal D fliflleri Bakan Frank-Walter Steinmeier ve Federal Savunma Bakan Ursula von der Leyen taraf ndan ordu yönetimine aktar ld ve talebin de erlendirildi i belirtildi. Öte yandan bu görev için Federal Meclis in onay n n gerekip gerekmedi i ise tart fl l yor. Hükümetteki koalisyon ortaklar bunun için herhangi bir izin gerekmeyece ini öne sürüyor. Muhalefetteki partileri ise Alman donanmas n n zorunlu hallerde silaha baflvurabilece ini ve bunun da askerî bir görev oldu unu belirtip konunun Federal Meclis te görüflülmesini istiyor. Muhalefet ayr ca böyle bir göreve gerek olmad n ve sadece flov yapmak için ordunun kullan ld n iddia ediyor.

7 Göldeki sazl klar yand, itfaiye müdahalede zorland FETH BARUT ANKARA (CHA)- A nkara da Mogan gölünde bulunan sazl klar cay r cay r yand. Yang na müdahale eden itfaiye ekipleri yang n söndürmekte zorland. Akflam saatlerinde Gölbafl ilçesinde bulunan Mogan gölü içinde bulunan Malatya'da 'Hazinemiz Ailemiz' projesi bafllat ld EfiREF AKGÜN MALATYA (CHA) - P roje kapsam nda bir y l boyunca kent merkezinde as lacak aile temal afifllerle kamuoyunda geleneksel aile yap s n n korunmas ad na fark ndal k oluflturulacak. Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Ali Y ld r m, Fethi Gemuhluo lu Toplant Salonu'nda düzenlenen tan t m toplant s nda yapt aç klamada, genel sekreterlik olarak son 4 y lda aile yap s n korumak, insan iliflkileri gelifltirmek için farkl çal flmalara imza att klar n KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat Sosyal yönünüz bu aralar a r basacak ve kalabal k ortamlarda bulunmak ve hatta de iflik sanatsal faaliyetlere kat lmak isteyeceksiniz. Ama titizli i elden b rakmay n. Güçlü konumdaki insanlarla tart flmamaya gayret etmeli, sakin olmal s n z. Profesyonel davranman z gereken yerde duygular n z n aç a ç kmas na ve so ukkanl l n z kaybetmemeye önem vermelisiniz. Hisleriniz ve duygular n z fluursuzca yükselmesinler, buna izin vermeyin. Önemli bir uyar m daha var. Ba ms zl k duygunuzun artaca n söylemifltim. Bu nedenle birlikte oldu unuz kimselere karfl sertleflebilir ve öncelikle çevrenizdekileri kendinizden uzaklaflt rabilirsiniz. Size engel olabilece ini düflündü ünüz fleylerin ortadan kalkt n göreceksiniz. Çevrenizdekilerle iliflki zorunlulu u, bu dönem içinde sizi rahats z edebilir ya da s k labilirsiniz. Sizin gibi özgürlü üne düflkün biri için, ba ml l k her zaman s k c olacakt r. Öte yandan uzaklaflman z ve ba ms zl n z kan tlaman z mümkün olabilir. Fakat bunu yaparken iliflkilere zarar vermemelisiniz. sazl klar cay r cay r yand. Nedeni belirlenemeyen yang n gören vatandafllar taraf ndan olay yerine ça r lan itfaiye ekipleri, rüzgâr n da etkisiyle zaman zaman boyu 15 metreye ulaflan alevleri söndürmekte zorland. Saatler süren çal flman n ard ndan sazl klarda ç kan yang n tamamen söndürüldü. belirtti. Bu y l da insan odakl çal flmalar n devam nitelinde Hazinemiz Ailemiz isimli projeyi yaflama geçirdiklerini söyleyen Y ld r m, son y llarda boflanmalar n, madde kullan m n n gittikçe artt n, özellikle çocuklarda internet kullan m n n çok fazla oldu unu dile getirdi. Son 10 y lda yaflad klar co rafyaya yak flmayacak sevgili, anne-baba cinayetleri gibi birçok olumsuz eylemin yafland n ve bu yaflanan olumsuzluklar n aile kavram n n içini boflaltt na dikkati çeken Y ld r m, yerkürede ailenin içi GÜNLÜK BURÇLAR Davran fllar n z hem aileniz hem de çevreniz taraf ndan taktirle karfl lanacak. Sosyal geliflmelere olan ilginizin artt da görülüyor. Gün sonuna do ru can n z n s k lmas na neden olabilecek bir haber alsan z da sonuçta olay n iyiye gitmesi moral yönünüzü takviye edecek. Bence fena bir gün say lmaz. Asl nda içinizdeki afl r enerji yo unlaflmas na olumlu ç k fl yollar bulmakta yani boflaltmakta baz zorluklar içindesiniz ve bu yüzden sinirleriniz geriliyor. E er spor, müzik, sanat gibi konulara e ilerek kendinize baz olumlu ç k fl yollar yaratabilirseniz asabi gerginliklerden büyük ölçüde kurtulursunuz. Bugün de ifliklik ve ba ms zl k durtülerinizin artmas ile yeni iliflkiler gündeme gelebilir. Uzun zamand r haber alamad n z bir dostunuzdan bu dönemde olumlu bir haber alacaks n z. Fiziksel yönden de enerjinizin yo unlu u sizi hareket etmeye zorluyor. Bu yüzden de planlar n z gerçeklefltirmek için yeterli enerjiniz var. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Etkilemeyi düflündü ünüz kimsenin dikkatini çekebilmek için çok fazla efor harc yorsunuz. Kendinizi bu kadar afl r yormaman z ö ütlüyorum. Aile içinde toplu olarak yapman z gereken baz ifller veya giriflimler olacakt r. Fikir ve planlar n z yürürlü e koymakta zorluklar n z var. Her fley iyi giderken birden bire baflar s z durumlara düflebilirsiniz. Bugün belki romantik ve duygusal bir deney yaflayacaks n z. Kalbiniz boflsa aflkta heyecanl anlar yaflayaca n z müjdeliyorum. Ama biliyorsunuz sevdi iniz size sad k ama YENGEÇ 22 Haziran siz ona sad k de ilsiniz. Küçük ve 22 Temmuz heyecanl kaçamaklar yapabilirsiniz, bunu anlad m ama arada bir iflin tad n kaç r yorsunuz. Arzular - n zdaki h zl yükselme sizi oldukça kar fl k sorunlara götürebilir. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Yak n akrabalar n zla hatta anne, baban zla ve e er varsa kardefllerinizle tart flabilirsiniz. Yeni beraberlikler için emek harcayarak oluflturdu unuz yap lar y kmamaya özen göstermelisiniz. Geliflmeleri daha farkl ve çok yönlü yaklafl mlarla ele almal s n z. Bu tür bir davran fl meslek ya da e itim hayat n zla ilgili sorunlar için geçerlidir. Yine belirgin bir etki, baz kimselerin aralar n yapabilir ve darg n olan kimseleri bar flt rabilirsiniz. Genelde çevrenizle iyi irtibat kurma iste indesiniz. Kendinizi gösterme ve kan tlama iste iniz de bu dönem yo unluk kazanacak. Bu devrede daha çok kendinizi girece iniz yeni çevreye tan tma yönünden baflar kazanacaks n z. Biraz s k labilirsiniz. Önceki dönemin etkileri nedeniyle bu olacakt r. Duygusal yönden kendinizi aktif hissedebilirsiniz. Çekicili inizin ve kiflisel cazibenizin bu dönemde bir hayli yo un oluflu karfl cins ile iliflkilerinizi gündemde tutman za yard mc olacakt r. stekli ve arzulu olaca n z hat rlatmal y m. Bir haber var san r m... A rbafll ve yumuflak olmaya verdi iniz önem baflar n z n derecesini belirleyebilir. Ama bunun yan s ra diplomatik iliflkilerde ve mesleki konularda son derece baflar l ç k fllar yapabilecek kadar lükse sahipseniz herfley daha kolay olacakt r. Tek bafl n za kald n zda olaylar flöyle bir gözden geçirmek gerçekten çok yararl olabilir. Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterli i taraf ndan aile kurumunda son dönemde yaflanan yozlaflma ve dejenerasyonu önlemek amac yla haz rlanan 'Hazinemiz Ailemiz' isimli projesi bafllat ld. boflalt ld sürece dünyan n da kaosa sürüklenece ini iddia etti. Ailenin önemini ortaya koymak için 'Hazinemiz Ailemiz' projesini bafllatt klar n aktaran Y ld r m, Bizlerin en büyük hazinesi ailesiyken, en çok çal nan de erimiz yine ailemiz olmaktad r. Bu kapsamda genel sekreterlik olarak bir y l boyunca aile temal birçok etkinlik ve çal flma yapaca z. Kent merkezinin belirli noktalar na özellikle anne, baba, efl, çocuk ve akrabalara dikkat çekmek için bilboardlar ast k. Bu sayede kamuoyunda bir fark ndal k uyand rmak istiyoruz. dedi. Malatyal lar n bu projeye kendi gelecekleri oldu u için sahip ç kmalar gerekti ini vurgulayan Y ld r m, projeye ne kadar destek verilirse aile kurumunun korunmas na o kadar katk sa lanaca n kaydetti. Enerji ihtiyac n günefl ve rüzgardan karfl l yor MEDEN AKBAfi BATMAN(CHA) - B atman'da günefl enerjisi, rüzgar türbini gibi yenilenebilir enerji kaynaklar konusunda yat r m giriflimleri artt. Tüm enerjisini rüzgar ve güneflten karfl layan bir ev dikkatleri alternatif enerjiye yöneltti. Batman'da köy d fl nda bulunan evine elektrik çekmek üzere yapt baflvurudan olumsuz cevap alan vatandafl, evin tüm enerji ihtiyac n günefl ve rüzgardan karfl lad. Koyunlu köyüne yaklafl k 5 kilometre uzakl ndaki evine elektrik çekmek üzere ilgili kuruma baflvuran Abdurrahman Toprak, olumsuz cevap ald. lgili kurumun, evin bulundu u yere elektrik götürülmesi için kendisinden trafo ve hatlar çekmesini istedi ini, bunun da yaklafl k 40 ile 50 bin lira gibi bir maliyet gerektirdi ini söyleyen Abdurrahman Toprak, bunun yerine çevreye duyarl, ekolojik ve uzun vadede daha ekonomik olan günefl ve rüzgar enerjisini kullanmaya karar verdi ini anlatt. Batman'da 5 mühendisin bir araya gelerek kurduklar alternatif /7 GÜNCEL YAfiAM TÜ K, bas n odas haberleri yay n na bafllad ANKARA (CHA)- T ürkiye statistik Kurumu (TÜ K) üretilen istatistiklerin en genifl kullan c kitlelerine en k sa sürede ulaflmas için internet sayfas üzerinde bas n odas haberleri bölümü oluflturdu. Bireylerden üst düzey yöneticilere kadar her seviyede karar al c, akademisyen ve araflt rmac n n üretilen istatistiki bilgileri kullanmas n n önemine iflaret eden TÜ K, bu çerçevede ortaya koyulan talepleri karfl lamak üzere bas n odas haberleri ad alt nda yeni bir istatistik sunum flekli oluflturdu. Sunum fleklinde üretilen istatistikler, kullan c lar n daha fazla ilgisini çekebilecek içerikte ve haz r haber yap s nda veriliyor. Özellikle da t m süreçlerinin iyilefltirilmesinde bas n ve medya kurulufllar n n TÜ K in paydafllar oldu u, bu kapsamda her y l gerçeklefltirilen özel toplant lar arac l ile de fikir al flveriflleri yap ld na dikkat çekildi. enerji flirketi ile görüflüp tüm enerji ihtiyac n günefl ve rüzgardan karfl lad n söyledi. Daha önce yaklafl k 4 y l jeneratörle enerji ihtiyac n giderdi ini anlatan Toprak, bu yöntemin hem ekonomik maliyetinin yüksek oldu unu hem de gürültü kirli i oluflturdu unu söyledi. Jeneratör sesinin gelen misafirleri ve besledi i evcil hayvanlar rahats z etti ini ifade eden Toprak, halbuki kurulan günefl ve rüzgar enerjisi sayesinde ise bu olumsuzluklar ortadan kalkt gibi fatura derdinin de olmad n belirtti. BATMAN'DA B R LK Okulu bitirdikten sonra Batman ve bölgedeki günefl ve rüzgar enerjisini de erlendirmek üzere Solaryan Energy adl flirket kurup çal flmalara bafllayan Erhan Basmac, Sedat Ekinci, Musa Okalin, Serdar S - n r ve Adil Al, bölgede ilk defa bir vatandafl n kendi evindeki tüm enerji ihtiyac n karfl layabilen bu sistemi yapman n mutlulu unu yaflad klar n söyledi. Sistemi kuran mühendisler, "Kurdu umuz sistem hem rüzgar hem de günefl panelleriyle evin ihtiyac n karfl layabilen hibrit sitem. Gece rüzgar fazla oldu u için enerjiyi rüzgardan al yor gündüz ise güneflten üretiyor. Günde yaklafl k kv'l k bir enerji üretiliyor. Bu da evin tüm enerji ihtiyac n karfl l - yor. Elektrik faturas derdi yok, rüzgar esti, ya mur ya d, yok tel koptu diye gecenin bir vakti karanl a hapsolma derdi yok. Bu sistemi bir sefer kuruyor ve y llarca faydalan yorsunuz." aç klamas n yapt. "B Z H DROELEKTR K SANTRALLER NE MAHKUM EDEN ANLAYIfiA B R CEVAP- TIR" Çok k sa bir zaman diliminde bu sistemin tüm bölgeye yay lmas n umut etti ini belirten Çevre Gönüllüleri Derne i Üyesi Hasan Arguna a, "Batman 8 ay boyunca günefl gören bir ildir. Mühendis arkadafllar alternatif enerji kayna olarak günefl ve rüzgar enerjisinden yararlanan örnek bir ev oluflturdular. Gerçekten hayran kald m. fiehir flebekesinden, enerji iletim hatlar na uzak bu yerde bir evin tüm ihtiyaçlar n kendi imkanlar yla karfl lamalar bir ilktir. Asl nda bu bizi hidroelektrik santrallerine mahkum eden anlay fla bir cevapt r.

8 Kalp pili telleri kapal ameliyatla de ifltirildi AYDIN (CHA) A yd n Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araflt rma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü doktorlar, bir hastan n kalp pili tellerini, aç k kalp ameliyat yla de il, küçük bir kesiyle de ifltirmeyi baflard. Daha önce farkl bir merkezde tak lan kalp pilinin ba l oldu u tellerin yerinden ç kar lamamas sebebiyle yüksek riskli olarak aç k kalp ameliyat önerilen Kamil Öksüz, kapal ameliyatla sa l na kavufltu. SA LIK /8 Horlama, çocu un okul baflar s n düflürebilir Horlama denilince akla ilk olarak yetiflkinler gelse de, bu rahats zl k çocuklarda da görülebiliyor. Çocuklar n horlamas - n n, genellikle masum say lmas na ra men, okul baflar s zl ndan, davran fl problemlerine kadar pek çok soruna neden olabilece i bildirildi. Türkiye'de her 5 hastadan 1 i yüksek tansiyonundan habersiz! ADANA (CHA) H ipertansiyon, günümüzün en önemli hastal klar ndan biri. Dünyada yaklafl k 1 milyar kifli, yüksek tansiyona karfl mücadele veriyor. Türkiye de ise ço unu erkeklerin oluflturdu u 18 milyona yak n hipertansiyon hastas var. Bu kiflilerin beflte biri hastal ndan habersiz yafl yor. Ac badem Adana Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Baflkan Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur, hipertansiyonun, yayg nl n n yan s ra ölümle sonuçlanan kronik hastal klar n da bafl nda geldi ini belirtti. Bu nedenle hastal n önlenmesinde baflta Sa l k Bakanl olmak üzere hastaneler, dernekler ve vak flarla birlikte en önemli görevin birinci basamakta sa l k hizmeti veren aile hekimlerine düfltü ünü belirten Prof. Batur, Hipertansiyonun üstesinden gelmek mümkün. Do ru bilgilendirme ve bilinçlendirmeyle bu sorun önlenebilir. Kanser hakk nda do ru bilinen yanl fllar TBMM (AA) T BMM Sa l k, Aile, Çal flma ve Sosyal fller Komisyonu Baflkan Necdet Ünüvar, kanser hastal ile ilgili do ru bilinen yanl fllardan birincisinin kanser hastalar ile kanser hakk nda hiç konuflulmamal yaklafl m oldu unu belirterek, Oysa konuflman n, tedaviyi olumlu etkiledi i, hastan n kanserle mücadele azmini art rd ortaya konulmufltur dedi. Ünüvar, AA muhabirine yapt aç klamada, kanserin, asl nda herkesin ana gündem maddesini iflgal eden bir konu oldu unu belirtti. Bu nedenle her y l 4 fiubat Dünya Kanser Günü nde, kanser hastal ile ilgili fark ndal art rmak, korun yollar ile ilgili toplumu bilgilendirmek için çeflitli etkinlikler düzenlendi ini kaydeden Ünüvar, bu y l ki teman n, kanserle ilgili do ru bilinen yanl fllar oldu unu söyledi. Do ru bilinen yanl fllardan birincisinin kanser hastalar ile kanser hakk nda hiç konuflulmamal yaklafl m oldu unu ifade eden Ünüvar, Tabii ilk konuflmay bir otoritenin yapmas kayd yla, kanser hastas yla kanser konusu konuflulmal d r. Bunun, tedaviyi olumlu etkiledi i, hastan n kanserle mücadele azmini art rd ortaya konulmufltur diye konufltu. Kanserle ilgili do ru bilinen ikinci yanl fl n bu hastal n belirtisi, bulgusu yoktur inan fl oldu unu vurgulayan Ünüvar, oysa kanserin bir çok belirtisi, bulgusu olabilece ine dikkati çekti. Ünüvar, flöyle devam etti: Örne in anlafl lamayan flekilde h zla zay flama, kar nda bir flifllik, geçmeyen yaralar. Ayr ca belli noktalarda, özellikle büyük abdest ve balgamda kan bulunmas belli bafll belirtilerdir. Kad nlarda s k rastlanan meme kanseri... Kad nlar mutlaka her banyoda gö üslerini kontrol etmeli ve yumru hissetti inde hekime baflvurmal. Kanserle ilgili do ru bilinen üçüncü yanl fl n kanser hastal için yapabilece im hiçbir fley yok oldu unu anlatan Ünüvar, asl nda bu konuda yap labilecek pek çok fleyin oldu unu ifade etti. Ünüvar, Türkiye de, özellikle son 10 y lda bu konuda devasa ad mlar at ld ve kanserin hem teflhisi hem tedavisi ile ilgili önemli çal flmalar yap ld. Bunlardan biri Kanser Erken Teflhis Tarama ve E itim Merkezi. Türkiye de 134 tane KETEM var. Buralarda kanserle ilgili her türlü tetkik ve taramalar yap labiliyor. fiimdi Sa l k Bakanl 130 tane de mobil KETEM arac al yor dedi. Dördüncü yanl fl bilinen STANBUL (AA) - M emorial Ataflehir Hastanesi Çocuk Gö üs Hastal klar Bölümünden Prof. Dr. Refika Ersu, yapt yaz l aç klamada, çocuklarda görülen horlama ve tedavisi hakk nda bilgi verdi. Horlaman n, yumuflak damak ve çevresindeki yap lar n titreflimi sonucu olufltu- unu ve uyku s ras nda üst hava yolunun darald n gösterdi ini ifade eden Ersu, t kanma sadece horlamaya yol aç yor ve baflka bir sorun oluflturmuyorsa önemli olmayabilece ini belirtti. Ancak bunun önemli sonuçlara yol açabilecek uyku apnesinin bir göstergesi de olabilece ine dikkati çeken Ersu, uyku apnesinin, uyku s ras nda tam veya k smi hava yolu t kanmas sonucunda, normal solunumun ve uyku yap s n n bozulmas oldu unu kaydetti. T kay c uyku apnesi sendromunun, yeni do an döneminden ergenli e kadar her yafl grubunda görülebilece- ini, en s k 2-6 yafl aras ndaki çocuklarda bademcik ve geniz eti büyümesine ba l olarak olufltu unu belirten Ersu, flunlar bildirdi: Okul baflar s için kaliteli uyku, sa l kl beslenme kadar önemlidir. Uyku apnesi sendromu olan çocuklarda s k uyanmalar ve oksijen düflüklü ü uyku kalitesini etkileyebilir. Birçok bilimsel çal flma uyku apnelerinin, okul baflar s nda düflüfle ve davran flsal sorunlara yol açabilece ini göstermektedir. Uyku apnesi, büyüme ve geliflmenin bozulmas, geceleri idrar kaç rma, ö renme bozukluklar, zihinsel faaliyetlerin olumsuz etkilenmesi gibi flikayetlere yol açabilir. Hatta kalp yetersizli ine kadar gidebilmektedir. Üst solunum yollar enfeksiyonlar s ras nda ortaya ç kan basit horlaman n zarar yoktur. Ancak çocuklar hasta olmamalar na ra men horluyor ve geceleri nefesleri duruyorsa (uyku apnesi), bu durum ortada ciddi bir sorun oldu u anlam na gelmektedir. Prof. Dr. Refika Ersu, ailesinde apne hikayesi olan, evde sigara duman na maruz kalan ve erken do an çocuklarda hastal n daha yüksek görüldü ünü bildirdi. Bademcik ve geniz eti büyüklü ünün, uyku apnesi aç s ndan en önemli risk faktörleri oldu una de inen Ersu, flunlar kaydetti: stanbul da, ilkokul ça- ndaki çocuklar kapsayan bir çal flmada, kronik horlama s kl yüzde 7 olarak belirlenmifltir. Ancak her do runun da kanser tedavisi konusunda benim böyle bir hakk m yoktur düflüncesi oldu unu belirten Ünüvar, asl nda bu alg n n Türkiye için çok da geçerli olmad n kaydetti. Ünüvar, devletin kanserle mücadele ve kanser tedavisi konusunda her türlü tedbiri ald n dile getirdi. Necdet Ünüvar, Türkiye de her y l 162 bin yeni kanser vakas n n ortaya ç kt n anlatt. Kanser oran n n erkeklerde 100 binde 270, kad nlarda 100 binde 173 oldu unu kaydeden Ünüvar, erkeklerde horlayan çocukta uyku apnesi görülmedi i de bilinmesi gereken bir gerçektir. Çocu unuz hasta olmad - zamanlarda da horluyorsa, uykuda nefes almakta zorluk çekiyorsa, uyku s ras nda huzursuzsa, terlemesi ve geceleri idrar kaç rmas varsa mutlaka bir uzmana baflvurulmal d r. E er çocu unuz hep a zdan nefes al yor, s k s k üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor, devaml burnu ak yor, tekrarlayan orta kulak iltihab oluyor ve duyma sorunlar yafl yor ise ilk olarak uyku apnesi akla gelmelidir. Çocuklarda, büyük geniz eti ve bademcik ifltahta azalma, yutma güçlü ü, s k bulant kusmalara neden olabilir. Ebeveynlerin verdi i bilgiler do rultusunda, çocu- un detayl kulak burun bo- az muayenesinin yap lmas, kafa grafiklerinin çekilmesi, hastan n uyku s ras nda izlenmesi ya da uyku video görüntülerinin seyredilmesinin hastal kla ilgili bir fikir verebilece ini, ancak bunun kesin tan için yeterli olmad n belirten Ersu, kesin tan n n, uyku testi (polisomnografi) ile konuldu unu kaydetti. en s k akci er kanseri, kad nlarda ise meme kanseri görüldü ünü aktard. Bütün kanserlerin yüzde inde tütün kullan m n n etkili oldu una dikkati çeken Ünüvar, kinci faktör de obezite. Her 100 kanserin inin nedeni fliflmanl kt r. Bütün dünyadaki ölümlerin yüzde 60 n n dört nedeni var: Kanser, diyabet, obezite ve kronik solunum hastal klar. Bunlar n ortaya ç kma nedeni özellikle tütün, beslenme al flkanl ve fizikisel aktivite azl diye konufltu. Akyurt Okan Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:26/A Akyurt Akyurt Kerimo lu Ziraat Mah. rfan Bafltu Cad. Tekdal Sok. No:2/A D flkap Alt nda S rma Siteler Mah. S rma Sok. No:34/A Siteler Alt nda Do umevi Talatpafla Bulvar No:115/C Hamamönü Alt nda Atasoy Camiatik Mah. Banka Sok. No:7/B Ayafl Ayafl Aras Ayvafl k Mah. Dr. Hamdi Soysal Cad. A Blok No:4/12 Beypazar Beypazar Ana Deva Hofldere Cad. No:173/B Çankaya Çankaya Daldal 100 Y l Mah. 100 Y l flçi Bloklar 31. Cad. ODC Al flverifl Merkezi No:9/24 Çankaya Palangal Huzur Mah Cad. No:39/B Çankaya Çankaya Özlemin Birlik Mah. 4. Cad. fiehit Kurbani Akbo a Sok. No: 35/8 Çankaya Çankaya Yeni Bayramo lu Marmara Sok. No:20/A S hhiye Çankaya Alper Yüce Angora Cad. No:154 Beysukent Çankaya Çankaya Aktan Barbaros Mah. Karagöl Cad. No:32 Çubuk Çubuk Elmada smetpafla Mah. Cumhuriyet Cad. No:61/A Elmada Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada Erek Elvan Mah Cad.No:22/15/C Etimesgut Etimesgut nci O uzlar Mah Sok. Hukukçular Plaza No:1/11 Etimesgut Yeni fieker fieker Mah Cad. No:17/D Etimesgut Senem Ankara Cad. No:80/A Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Ilg n Seyran Mah. Küçük San. Sit. Yap Koop. Çarfl s Dükkan No:1/A Haymana Haymana Sa l k Ankara Cad. No:42/D Kalecik Kalecik Neslihan ATATÜRK MAH. 29 MAYIS CAD.NO:80/A Kazan Genç Küçükbahçe Sok. No:2/C Etlik Keçiören Çeflme Ba larbafl Mah. Bursa Cad. Çeflme Dura No:53/B Keçiören Keçiören Ahi Sanatoryum Cad. No:228/B Keçiören Keçiören Fatih Karfl yaka Mah. Ankara Cad. No:31/D K z lcahamam K z lcahamam Bar fl fiahin Demirlibahçe Mah. Mamak Cad. No:49/B Demirlibahçe Mamak Murat Nasuhpafla Mah. Bursa Cad. Olukbafl Sok. No:1/A Nall han Nall han Günefl Cumhuriyet Mah. Eti Cad. No:48/A Polatl Polatl H z r Faz l Yunus Emre Mah. Sum Sok. No:24/A Pursaklar Pursaklar Yeni Ceylan Mareflal Çakmak Mah. Zafer Sok. No:35/A Sincan Sincan Yeni Ebru Osmanl Mah. Saadet Sok. No:20/3 Sincan Sincan Yeni Sevinç G.O.P. Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:61/B Fatih/Sincan Sincan Temelli ST KLAL MAH.HÜRR YET CAD.NO:30/B Sincan Pafla Ankara Cad. Cumhuriyet Sok. No:4/20 fiereflikoçhisar fiereflikoçhisar Büyük Merkez lk Yerleflim Mah Sok. Bar fl Çarfl s No:33/6 Yenimahalle

9 En gerçekçi oyun için tüm dünyay model alacaklar TEKNOLOJ /9 Bitki slah nda kan analizi teknolojisi Bilgisayar oyunu tutkunlar - n n en büyük hayali gerçekleflmek üzere. Sektörün iki tecrübeli ismi, insans z hava araçlar kullanarak tüm dünyay yeniden haritaland rmay ve yeryüzünün gerçek modelini oyun alan yapmay planl yor TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI STANBUL (CHA) R eroll ad verilen projeyi, Frans z video oyun gelifltiricisi ve yay nc s Ubisoft un iki eski çal flan Louis Pierre - Pharand ve Julien Cuny hayata geçirmeye haz rlan yor. Hedeflerini gerçeklefltirmek için Pixyul ad nda bir flirket kuran ikili, zamanla bütün ülkelerin, flehirlerin ve yer flekillerinin gerçek 3 boyutlu modellerini hayatta kalma (survival) temal bir oyunda kullanacak. NSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA HAR TALANDIRMA Pharand ve Cuny, ç lg n hayallerini gerçeklefltirmek için havaya f rlat ld nda kendi kendine haritaland rma yapabilen ebee adl profesyonellere yönelik insans z mini hava tafl tlar kullanacak. Binlerce foto raf çekip tüm yeryüzünü tarayarak 3 boyutlu modellemeler ç karmay planlayan ekip, dünyaya ba l olarak oluflturmay düflündükleri bu sistemde 24 saatlik döngülere ve gerçek hava olaylar na BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA da yer verecek. Örne in Toronto kentindeki bir görevi oynayan oyuncular, sanal dünyalar ndaki gerçek cadde ve sokaklarda, gerçek zaman diliminde, gerçek mevsimde ve gerçek hava koflullar nda mücadele edecek. Oyuncular bütün dünyay kullanarak daha önce hiç olmad kadar özgürce hareket edebilecek. LK HAR TA 2015 TE GEL YOR Proje ile ilgili aç klamalarda bulunan Louis Pierre - Pharand, Oyuncular beslenmeye, dinlenmeye, egzersiz yapmaya, ö renmeye ve en önemlisi hayatta kalmaya çal flacaklar" dedi. Julien Cuny de, oyundaki bütün karakterlerin s n rlar olmadan gerçek zaman ve harita koflullar yla aktif bir etkileflimde olacaklar n vurgulad. Proje aflamas nda olan ReROLL un 2015 y l içerisinde oyunculara sunulmas bekleniyor. lk bafllarda tüm dünya haritas oyunda yer almayacak. Dünyan n küçük bir bölümü bulunacak ve daha sonra bu harita yavafl yavafl büyütülecek. TEK RDA (AA) T pta, kan analizleri yapmak için gelifltirilen, hücre veya partiküllerin akmakta olan bir ak flkan n içindeyken karakteristiklerinin ölçülmesi (flow stometri) teknolojisi, günümüzde bitki slah nda da kullan l yor. Nam k Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Metin Tuna, AA muhabirine yapt aç klamada, teknolojinin bafllang çta kan hücrelerinin say m ve analizi için gelifltirilmifl bir metot oldu unu söyledi. Teknolojinin geliflmesiyle birçok hastal n, teflhisinde, seyrinde ve tedavisinde yayg n olarak kullan ld n belirten Tuna, flöyle konufltu: "Günümüzde flow stometri teknolojisi tar mda da yayg n flekilde kullan lmaya baflland. Bu cihaz n özellikle bitki slah nda çok önemli faydalar var. Bu ifllem için melezlemede kullan lacak hatlar n saflaflt r lmas gerekiyor. Bu ifllemin yap labilmesi için de bitkilerin kromozomlar n saymak laz m. Bu da uzun zaman al yor ancak flow stometri ile bu ifllem birkaç dakika içerisinde çok hassas bir flekilde yap labiliyor. Bu teknoloji, günde kadar bitkinin kromozom say s n elde etmemizi sa l yor ve on binlerce bitkiyle çal flan slahç lar n iflini kolaylaflt r yor." Tuna, flow stometrinin, Türkiye'de tar mda kullan lan en yeni teknolojilerden biri oldu- unu söyledi. Cihaz NKÜ Ziraat Fakültesi olarak iki y l önce ald klar n belirten Tuna, flunlar kaydetti: "Cihaz ald ktan sonra ulusal çapta workshoplar yapt k. Yönteme ilgi çok yo un. Bu da yöntemin araflt rmac lar n ilgisini çekti ini gösteriyor. Bu yöntemi kendi programlar na dahil etmek istiyorlar. Bunu NKÜ Ziraat Fakültesi ö rencilerine de ö rettik. Ö rencilerimizin gelecekte çal - flacaklar araflt rma kurumlar nda bu teknikleri kullanarak daha iyi bitki çeflitleri gelifltireceklerine inan yorum." Soldan sa a 1.. stanbul iline ba l ilçelerden biri... Ayn ülküye ba l olanlardan her biri Bir konutun, bir mülkün veya tafl t gibi herhangi bir fleyin belli bir bedel karfl l nda, bir süre için sahibi taraf ndan baflkas na verilmesi, icar... Oran... Yorgunlu u gidermek için duraklama Yararlan lan uygun flart veya durum, imkân... Bir olay n ortaya ç kma flartlar ndaki sonsuz küçük bir de iflikli in etkisiyle herhangi bir anda yön de ifltirebilen (kimyasal, fiziksel ve mekanik dönüflüm) Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz... Kusur, özür, bozukluk... Dil yard m yla bir fleyin tad n n nas l oldu unu anlamak O gösterme s fat (eski)... Herhangi bir yiyecek ekflimek, f fllamak (halk a z )... Zehir Yas... Güzel kad n... Lityum elementinin simgesi... Alüminyum elementinin simgesi nanç... An klamak ifli Sokmas büyük ac veren, iri, esmer, zehirli örümcek... Günefl do madan önceki alaca karanl k, fecir... Piyano, org vb. müzik aletleriyle daktilo, hesap makinesi, bilgisayar ve telefon gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin ad Kelimenin sonuna geldi inde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz... Eneme ifli yap lmak, erkekli i giderilmek Servigillerden, yapraklar almafl k ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi... Amipler tak m ndan, vücudunun biçim de ifltirmesiyle oluflan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer de ifltiren, tatl ve tuzlu sularda yaflayan bir hücreli canl... Akma özelli i olan Brom elementinin simgesi... çinde kepe i olan... Onay, tasdik, yapabilme izni Herhangi bir kuvvet alan nda, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçti i varsay lan güç çizgileri, seyelan... Müzikal ses dizilerinde mi ile sol aras ndaki ses... Da, de, dahi... Temiz, münezzeh Rehberi olan... Atomlarla ilgili olan, atomik Su üstünde yüzen, insan ve yük tafl maya yarayan büyük tafl t, sefine... Bir ucunun ba l bulundu u bir nokta çevresinde dönen kol Onama ifline konu olmak... Nine (eski)... Baryum elementinin simgesi... Yukar dan afla ya 1.Cezaland rmak amac yla bir ülkeye ekonomik alanda yapt r m uygulama Silolamak ifli... Kambriyumlardan önce oluflan en eski yer kat Er, onbafl ve çavufllara verilen genel ad... Kapal bir biçimde, dolayl olarak söz söyleme, tafllama (eski)... Ihmak ifli Ekmek (eski)... Kötülük, fler... Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen say n n ad Yürümek için yap lan ayak at fllar n n her biri... Türk alfabesinin beflinci harfinin ad, okunuflu... Yi it, özellikle Bat Anadolu köy yi idi, zeybek nsan, hayvan ve bitkilerin difliyi dölleyecek cinsten olan... Alt n elementinin simgesi... Aparmak ifli Radyum elementinin simgesi... Frenlemek ifli... Uzak Do u da yetiflen Amerika elmas ndan ç kan zamk Stoac l k yanl s (kimse, görüfl vb.)... yimser (eski) Herhangi bir toplulu u oluflturan bireylerden her biri, aza... Okula giden kimse, ö renci... Yaban hayvanlar n n kendilerine yuva edindikleri kovuk Ayakkab kal b n n çap... Ulan... Ekleme, ulama Saklanmak ifli... Etene (halk a z ) Umut... flaret... Sesin bir yere çarp p geri dönmesi, yank lanmas ; yank... Yüreklendirmeye yarayan bir seslenme sözü, yafla Donmak ifli... Atk lamak ifli zmir iline ba l ilçelerden biri... M zrap ile çal nan iki veya üç teli olan halk saz fiark laflt rmak durumu

10 YAfiAM MEVLÜT GÜNAY ANKARA (CHA)- Y az c, 2017 y l sonuna kadar özel sektörde ifle yerlefltirilenlerin içinde kad nlar n oran n yüzde 31'den yüzde 35'e ç karmay da hedeflemekteyiz. Bunun için dan flmanl k hizmetlerimizi gelifltiriyor, ilgili kamu kurulufllar ve sivil toplum örgütleri ile çal fl yoruz." dedi. Birleflmifl Milletler (BM) Uluslararas Çal flma Örgütü (ILO), Türkiye fl Kurumu ( fikur), sveç Uluslararas Kalk nma flbirli i Ajans (SIDA) finansman ile yürütülen Kad nlar çin Daha Çok ve Daha yi fller: Türkiye de nsana Yak fl r fl için Kad nlar n Güçlendirilmesi projesinin aç l fl töreni Ankara Dedeman Otel de gerçekleflti. Kad n istihdam n n artmas n n ülkenin ekonomik /10 AYM, 20 y l flart n baflvuran, mahkemelerin yetersizli i nedeni ile reddetti AHMET fi NOFORO LU ANKARA (CHA)- A nayasa Mahkemesi (AYM), 4 ayr dare Mahkemesi'nin 6494 say l Kanun'un 19. maddesiyle de ifltirilen birinci f kras ve 4. maddesi ile eklenen 'Yarg tay ve Dan fltay üyesi seçilebilmek için hakimlik ve savc l k mesle inde yirmi y l çal flm fl olmak flartt r' biçimindeki son cümlesinin iptali ile ilgili karar n verdi. lk ve sosyal kalk nmas nda önemli bir kilometre tafl oldu unu kaydeden Yaz c, kad nlar n ifl gücü piyasas na kat lmas n n; bir eve daha yüksek gelir ve daha kaliteli hayat flartlar anlam na geldi ini söyledi. fikur un son 3-4 y ld r uygulad çal flmalar dolay s yla birçok ülkelerin istihdam kurumlar taraf ndan örnek al nd n ifade etti. Hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eflitli ine dikkat ettiklerini belirten Yaz c, kad na yönelik istihdamda birçok projeye imza att klar n dile getirdi. "2013'TE 205 B N KADINIMIZI ST HDAM ETT K" y llar aras nda yürüttükleri AB ve Türkiye taraf ndan finanse edilen 27 milyon avro bütçeli kad n istihdam n n desteklenmesi operasyonu Suriye s n r nda 6 bin litre kaçak mazot yand BULMACANIN ÇÖZÜMÜ incelemesini yapan AYM, baflvurular n; mahkemelerin yetersizli i nedeni ile reddine karar verdi. Yüksek Mahkeme, Malatya dare Mahkemesi ve Ankara 17. dare Mahkemesi nin 6494 say l Kanun un 19. maddesiyle de ifltirilen birinci f kras n n 'Yarg tay üyesi seçilebilmek için hâkimlik ve savc l k mesle inde yirmi y l çal flm fl olmak flartt r' biçimindeki son cümlesinin iptaline ve yürürlü ünün durdurulmas na Türkiye fl Kurumu ( fikur) Genel Müdürü Nusret Yaz c, 2013'te ifle yerlefltirdikleri toplam 671 bin kiflinin 205 binini kad nlar n oluflturdu unu kaydetti. fikur: fle yerlefltirilen kad nlar n oran n % 31'den 35'e ç karaca z kapsam nda yaklafl k 10 bin kad n n meslek e itim kurslar ndan yararland na iflaret eden Genel Müdür Yaz c,"3 bin 650 kad n istihdam edilmifl ve bin 600 kad n kendi iflini kurmufltur. Di er taraftan fikur'a kay tl 18 yafl ndan büyük kad nlar istihdam eden iflverenlerin, sosyal güvenlik ifl primlerini biz karfl l yoruz y l nda 220 bin mesleki e itim kursiyerimizin 113 bini, toplum yarar na programlar m zdan faydalanan 197 bin kiflinin ise 55 bini kad nlar taraf ndan oluflturulmufltur. 2013'te ifle yerlefltirdi imiz toplam 671 bin kiflinin 205 bini kad nlar m zdan oluflmaktad r y l sonuna kadar özel sektörde ifle yerlefltirilenlerin içinde kad nlar n oran n yüzde 31'den yüzde 35'e ç karmay da hedeflemekteyiz. Bunun için dan flmanl k hizmetlerimizi gelifltiriyor, ilgili kamu kurulufllar ve sivil toplum örgütleri ile çal fl yoruz." diye konufltu. karar verilmesi istemi ile Ankara 2. dare Mahkemesi ile K r kkale dare Mahkemesi nin Dan fltay üyesi seçilebilmek için hâkimlik ve savc l k mesle inde 20 y l çal flm fl olmak flartt r.' biçimindeki son cümlenin iptaline ve yürürlü ünün durdurulmas na karar verilmesi istemini karara ba lad. lk incelemesini yapan Yüksek Mahkeme, itiraz baflvurular n, mahkemelerin yetersizli i nedeni ile reddetti. CHP önünde zab ta-seyyar sat c gerginli i EBUBEK R ATMACA ANKARA (CHA)- C HP Genel Merkezi önünde aday protestolar sürerken, seyyar sat c lar da bina önünü adeta mesken tuttu. Tezgahlar n toplamaya gelen zab ta ekipleri ile seyyar sat c lar aras nda k sa süreli gerginlik yafland. CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonras nda belediye baflkan adaylar n n aç klamas n n ard ndan, adaylar be enmeyen partililerin protestolar bugün de devam etti. stanbul un Silivri ve Maltepe ilçelerinde gösterilen adaylara partililer bina önünde tepki gösterdi. Örgüt karar n verdi: 9-0, Örgütü d flar dan dizayn ettirmeyiz, Örgüt iradesine sayg dövizleri açan grup, parti yönetimini protesto etti. Genel merkez binas önünde protestolar en fazla seyyar sat c lar n ifline yarad. Gün boyu devam eden eylemler nedeniyle çok say da seyyar sat c bina önünü adeta mesken tuttu. Ö le saatlerinde Çankaya Belediyesi arac yla gelen zab ta ekipleri, tezgahlar kald rmak istedi. Baz simit tezgâhlar n araca yükleyen ekiplerle, sat c lar aras nda gerginlik ç kt. K sa süreli yaflanan gerginli e, protestocu partililer de dahil oldu. Ve seyyar sat c lara engel olunmas n istemedi. Tepkiler üzerine zab ta ekipleri el koyduklar tezgâhlar geri vermek zorunda kald. ANKARA(CHA) - T ürkiye-suriye s n r nda görevli askerlerin, kaçakç l k yapanlar engellemek için açt atefl sonucu 100 adet bidon içerisinde yaklafl k 6 bin litre mazot Suriye s n rlar içerisinde alev alarak yand. Genelkurmay Baflkanl ndan yap lan aç klamada dün (11 fiubat) saat te Hatay Narl ca Hac pafla Hudut Karakolu sorumluluk sahas nda, Hudut Devriye Unsurlar taraf ndan hududun Suriye taraf nda, 2 kaçakç flahs n bir traktör römorku üzerinde mazot yüklü bidonlar Asi Nehri kenar na indirdi inin tespit edildi i belirtildi. Aç klamada, Tespit edilen bu durum üzerine, bölgeye bir Mobil Yol Kontrol Unsuru (MYKU) sevk edilmifl ve söz konusu kaçakç flah slara, MYKU taraf ndan sözlü olarak 'dur' ikaz nda bulunulmufltur. 'dur' ikaz na uyulmamas üzerine havaya uyar amaçl at fl yap lm fl, yap lan uyar atefli üzerine, Suriye taraf ndan unsurlar m za do ru befl-alt el atefl edilmifltir. MYKU, aç lan atefle karfl l k vermifl, aç lan karfl atefl üzerine kaçakç flah slar, traktörle bölgeden Suriye istikametine geri kaçm fllar, 100 adet bidon içerisinde yaklafl k litre mazot, aç lan atefl sonucunda Suriye s n rlar içerisinde alev alarak yanm flt r. Olayla ilgili Hatay Valili ine, Alt nözü Cumhuriyet Baflsavc l na ve 6 nc Mekanize Piyade Tümen Komutanl Askerî Savc l na bilgi verilmifltir. denildi.

11 zmir in yüzü 2013 te güldü MU LA (AA) - DURMUfi GENÇ - smini antik Karia döneminden alan ve 800 kilometrelik patika yollar yla altenatif turizm çeflitlili i sunan Karia Yolu yürüyüfl rotas, ilk y l nda 100 bin kifli taraf ndan gezildi. Mu la Ticaret ve Sanayi Odas taraf ndan geçen y l turizme kazand r lan yürüyüfl yolu, kendine özgü mimarisi ile çok say daki köyden, el de memifl koylardan, irili ufakl tepelerden ve yürüyerek ulafl labilen antik kentlerden oluflmas nedeniyle yerli ve yabanc turistlerin ilgi oda oldu. Mu la Ticaret ve Sanayi Odas (MUTSO) Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Karakufl, AA muhabirine yapt aç klamada, 2013 y l nda Kalk nma Bakanl, Güney Ege Kalk nma Ajans (GEKA) ve Odalar n n iflbirli inde düzenlemesi yap lan yürüyüfl yolunun aç lmas ile yerli ve yabanc gruplar n bölgeye gelerek turizmin geliflmesine katk sa lad n dile getirdi. Karia Yürüyüfl Yolu nun Mu la ve Ayd n kapsayan 800 kilometrelik bir yürüyüfl rotas oldu unu hat rlatan Karakufl, insanlar n kaybolmadan güzergah takip edebilmeleri için 46 etaptan oluflan yürüyüfl güzergah nda 220 yönlendirme levhas ve 33 bin iflaretleme yapt klar n söyledi. Unutulmufl patika yollar turizme kazand r ld smini antik Karia döneminden alan ve 800 kilometrelik patika yollar yla altenatif turizm çeflitlili i sunan Karia Yolu yürüyüfl rotas, ilk y l nda 100 bin kifli taraf ndan gezildi. MU LA (AA) - DURMUfi GENÇ - M u la Ticaret ve Sanayi Odas taraf ndan geçen y l turizme kazand r lan yürüyüfl yolu, kendine özgü mimarisi ile çok say daki köyden, el de memifl koylardan, irili ufakl tepelerden ve yürüyerek ulafl labilen antik kentlerden oluflmas nedeniyle yerli ve yabanc turistlerin ilgi oda oldu. Mu la Ticaret ve Sanayi Odas (MUTSO) Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Karakufl, AA muhabirine yapt aç klamada, 2013 y l nda Kalk nma Bakanl, Güney Ege Kalk nma Ajans (GEKA) ve Odalar n n iflbirli inde düzenlemesi yap lan yürüyüfl yolunun aç lmas ile yerli ve yabanc gruplar n bölgeye gelerek turizmin geliflmesine katk sa lad n dile getirdi. Karia Yürüyüfl Yolu nun Mu la ve Ayd n kapsayan 800 kilometrelik bir yürüyüfl rotas oldu unu hat rlatan Karakufl, insanlar n kaybolmadan güzergah takip edebilmeleri için 46 etaptan oluflan yürüyüfl güzergah nda 220 yönlendirme levhas ve 33 bin iflaretleme yapt klar n söyledi. Karakufl, eskiden ticaret ve ulafl m için kullan lan patikalar turizme açarak yerel halka önemli gelir kayna oluflturduklar n ifade etti. Karia Yürüyüfl yolu ile Mu la da turizmi 12 aya yaymak için çal flt klar n belirten Karakufl, flöyle konufltu: Mu la bir turizm bölgesi, dolay s yla en büyük gelir kayna m z turizm ancak bölgemizin en büyük sorunu turizm sezonunun 6 ay gibi bir süre içerisinde bafllay p bitmesi. Sezonu y l boyuna yayabilmek için alternatif turizm çal flmalar gerçeklefltiriyoruz. Bunlardan en önemlilerinden biri de bölgemizin ikliminin uygun olmas nedeniyle tasarlad m z yürüyüfl yolu rotas. Yüzlerce y ld r var olan antik yollar, bir y l süren çal flmalar sonucu iyilefltirilerek turizme kazand rd klar n ve Mu la dan Marmaris çmeler, Datça Yar madas, Gökova Körfezi, Akyaka ve Milas a kadar toplam 800 kilometreyi kapsayan tarihi patika yollarda yürüyüfllerin gerçekleflti ini vurgulayan Karakufl, flöyle devam etti: Bölgemiz 12 ay yürüyüfl yap labilecek iklim ve do al güzelliklere sahip. Bu nedenle daha öncelerden ticaret ve ulafl m için kullan lan 800 kilometrelik patika yollar birbirine ba lay p gerekli iflaretlemeleri yaparak yürüyüfl turizmine açt k. 800 kilometrelik rota hem Türkiye nin en uzun yürüyüfl yolu rotas hem de geçti i güzergah itibar yla do al güzellikleri ve tarihi ören yerlerini de içine alan bir rota özelli inde. Bu nedenle ilk y l olmas na ra men yaklafl k 100 bin kiflinin bu yolda yürüdü ünü belirledik. Bu say her geçen gün artmaktad r. Karakufl, yürüyüfl yolunda Prehistorik ça lar n duvar resimlerinden, klasik dönemin an t mezarlar na kadar birçok antik kentin görülebildi ini, yürüyüfl yolundaki tarihi ve do al güzelli in baflka rotalar üzerinde görmenin mümkün olmad n vurgulad. Yürüyüfl yolunundaki güzergahta birçok endemik bitki, geleneklerin hüküm sürdü ü köyler ve tafl döfleli yollar n görülmeye de er güzellikte oldu una iflaret eden Karakufl, flunlar kaydetti: Bu y l Hollanda, Almanya ve ngiltere fuarlar nda yürüyüfl yolu tan t lacak. Tan t m için Türkçe ve ngilizce kitaplar ve CD ler haz rlad k. Karia Yolu web sitemizde de ziyaretçiler gereken bilgileri al yor. Asl nda bu y l bin kifli bekliyorduk ama 100 bin kiflinin yürüyüfl yolunu tercih etmesi bizi sevindirdi ve önümüzdeki y llar için yurt içi ve d fl nda daha fazla tan t m yapmaya yönlendirdi. Önümüzdeki 5 y l içerisinde 400 bin kiflinin bu yolda yürümesini bekliyorum. Karakufl, kat ld klar furalarda yer alan birçok turizm acentesinin Karia Yolu nu satmaya bafllad klar n gördüklerini ve mutlu olduklar n anlatarak, Mu la daki turizm acentas ve otellerin de bu yolu güzergahlar na ve programlar na almaya bafllad klar n ifade etti. Projedeki en önemli amaçlar ndan birinin de patika yollar turizme açarak yerel halka gelir kayna oluflturmak oldu unu belirten Karakufl, flunlar söyledi: Karia Yurüyüfl Yolu nun ilimiz turizmine önemli katk sa lad n düflünüyoruz. Aynr ca yol güzergah üzerindeki köylere de ciddi katk da bulunuyor. Etaplar m z genelde bir köyde bafllay p bir köyde bitiyor. Buraya gelen ziyaretçiler hem bu köylerde kahvalt yap yor hem köylerden yöresel ürünler alarak ekonomik katk da bulunuyor. Etaplar n tercih edilebilirlik oran artt kça buralarda hediyelik eflya ve yöresel ürünlerin sat fl artacakt r. Böylece köyde yaflayan vatandafllar m z da turizmin içine çekerek onlara da önemli oranda ekonomik katk sa lam fl olaca z. TUR ZM 13 fiubat 2014 PERfiEMBE /11 Otel doluluk oranlar nda Ankara flafl rtt ANKARA (AA) - fienay ÜNAL - A nkara daki otellerde doluluk oranlar, turizmin gözbebe i stanbul ve Antalya y geride b rakarak, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 12,4 artt. Turistik Otelciler flletmeciler ve Yat r mc lar Birli i (TUROB) taraf ndan haz rlanan kas m ay otel doluluk oran raporuna göre, çok say da müzesi, tarihi ve kültürel mekanlar yla milyonlarca yerli ve yabanc turisti a rlayan stanbul da, otellerin sadece yüzde 69 u misafir a rlayabildi. Bir önceki y l n ayn dönemine k yasla konaklama merkezlerindeki doluluk yüzde 6,4 düflerken, ortalama günlük oda bedeli ise 360 lira 45 kurufl ile 2012 ye göre yüzde 9,5 artt. Geçen y l Ocak-Kas m döneminde otellerdeki doluluk oran yüzde 73,6 iken bu y l Ocak-Kas m döneminde oran yüzde 68,5 oldu. Deniz-kum-günefl tatilinde sadece Türkiye de de il dünyada öne ç kan önemli merkezlerden olan Antalya da, kas m ay otel doluluk oranlar bir önceki y l n ayn dönemine k yasla yüzde 2,8 düfltü. flletmeciler otel odalar n n sadece yüzde 50,8 ini satabildi. Ortalama günlük oda bedeli ise 152 lira 12 kurufl olan tatil bölgesinde fiyatlarda 2012 ye göre yüzde13,9 luk art fl görüldü. Antalya, ocak-kas m döneminde toplamda yüzde 62,3 doluluk oranlar yla da geçen y l n gerisinde kald. Baflkent Ankara, kas m ay nda otel doluluk oranlar yla turizmcileri ve yerel yöneticileri sevindirdi. Bir önceki y l n ayn dönemine k yasla yüzde 12,4 artarak konaklama sektöründeki doluluk oranlar yüzde 71 olan baflkentte, ortalama günlük oda bedelleri geçen y la k yasla yüzde 16,6 artarak 205 lira 40 kurufla ulaflt. Toplam oda say s üzerinden oda bafl elde edilen gelirler de ise 2012 ye oranla yüzde 31,1 lik art fl yafland ve oda bafl na gelir 145 lira 91 kurufl olarak ölçüldü. Öte yandan Ankara, yükselifline paralel olarak bu y l n ocak-kas m döneminde konaklama tesislerinin yüzde 60 n doldurarak yeni bir sürece girdi ini gösterdi. Türkiye nin ilk yat l müzesinde bin ö renci konaklad ÇORUM (AA) - T ürkiye nin ilk yat l müzesi Çorum Müzesi nde, 2011 y l nda bafllayan uygulama kapsam nda, içerisinde Hitit evi, e itim atölyesi, sergi salonu ve yatakhane gibi bölümleri bulunan e itim ve uygulama merkezinde yaklafl k bin ö rencinin konaklayarak e itim ald bildirildi. Müze Müdürü Önder pek, gazetecilere yapt aç klamada, Çorum Müze Müdürlü ü olarak 2011 y l nda haz rlad klar Çorum Müzesi E itim ve Uygulama Merkezini, Orta Karadeniz Kalk nma Ajans n n (OKA) da deste iyle faaliyete geçirdiklerini söyledi. Amaçlar n n gençlere, çocuklara ve yetiflkinlere müze e itimi vererek, kültür varl klar na ilgilerini art rmak ve çeflitli konularda e itimler vermek oldu unu ifade eden pek, flöyle konufltu: Bunu yaparken de Türkiye de ilk olarak yat l müze e itimi fikri ortaya ç kt. Bu alan oluflturmak için de bir bütçe gerekiyordu. Bunu da OKA dan karfl lad k. Hitit evi, e itim atölyesi, sergi salonu ve yatakhane bölümlerinden oluflturulan merkezimiz, birkaç y ld r faaliyet gösteriyor. Yatakhaneler Türkiye de bir ilk. Gençlerimiz müze ziyareti s ras nda e itim atölyesinde tak tasar m, tablet yazma, çömlekçi çark nda kil ve çömlek yapma ve Hitit evinde Hititlerin günlük yaflamlar n anlatt m z uygulamalara kat l yor, Hitit döneminde tah l n nas l ö ütüldü ünü birebir uygulamalarla ö reniyor. ki y l aflk n süreçte yaklafl k bin ö rencinin çeflitli projeler kapsam nda müzede konaklayarak e itim ald n vurgulayan pek, Bu süre boyunca çeflitli sergiler açt k. Çocuklar m z n sürekli müze ile ba kurmalar n amaçlad k ve bu amac m za ulaflt k. Çorum un yan s ra Ankara ve stanbul dan da dezavantajl gruptaki ö rencileri, Van daki depremin ard ndan ilimize gelen ö rencilerimizi, sevgi evlerinde kalan ö rencilerimizi ve Karabük ten gelen ö rencilerimizi müzemizde a rlad k dedi. Müzeye gelen ö rencilerin ilk baflta tereddüt yaflad klar n n alt na çizen pek, Müzede bir gece kalmak herkese nasip olacak bir fley de il. Biz bunlar yaflamad k, flu an ö rencilerimiz daha flansl. Ö renciler ilk baflta ön yarg yla geliyor ama yat l e itimden sonra buradan mutlu bir flekilde ayr l yor, bir daha gelmek istiyorlar diye konufltu. Çorum Anadolu Ö retmen Lisesince Servis Bugün Müze den Kalk yor adl bir projenin haz rland n, bu uygulamada 150 ö rencinin, müzede konaklayarak e itim alaca n belirten pek, 15 gün sürecek projenin ard ndan baflka e itim kurumlar yla ortaklafla haz rlanan projelerin yürütülece ini ifade etti. Proje kapsam nda müzeye gelen Anadolu Ö retmen Lisesi ö rencileri, projede yer alman n mutlulu unu yaflad klar n belirtti. 9 uncu s n f ö rencisi Hazal Kazanc, projede ilk olarak müzeyi tan d klar n belirterek, Hititleri tan d k ve böylece geçmifli tan m fl olduk. Tak tasar m yapmay, eskilerin kültürünü ö rendik. Bizim için oldukça de iflik ve heyecanl bir gün oldu dedi.

12 MUfi (CHA) d r yor. Çekilen filmin yönetmenli ini dik. Geçmiflten günümüze bahse- üstlenen Yusuf Özgür dilen ve tüm ülke taraf ndan bilidik. Ü niversiteli gençler 90'l y llarda yaflanan zorluklar türlü s k nt ve dram çekecekleri lar m z n hiçbiri sinema televiz- Bülbül, 90'l y llarda yaflanan her nen baz gerçekler var. Arkadafl- film haline getiriyor. filme yans tacaklar n ifade etti. yon ö rencisi de de il. Tamamen Mufl'un Malazgirt ilçesinde üniversiteli ve liseli ö renciler 90'l daki yasak kitaplar üzerine ve si- zaman zaman eksi 20 leri bulan Çekecekleri filmin 1990 l y llar- gönül birli i. Yoksa bu so ukta y llarda yaflanan zorluklar ve hayat hikayelerini gelecek nesillere naryo olaca n belirten Bülbül, y z. diye konufltu. Film oyuncuyasi bir amaç tafl mayan bir se- havada kimseyi burada tutama- /12 aktarmak için yaflananlar canlan- "Biz her birimiz ayr yerden gellar ndan Bayram Y ld r m ise fil Tand r kültürü KÜLTÜR/SANAT GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Eksi 15 derecede çekilen film, 90'l y llar günümüze tafl yacak KERKÜK (AA) As rlar öncesine ait olan tand r kültürü, geliflen teknolojiye ra men Irak' n kadim kenti Kerkük'teki atölyelerde devam ediyor. Irak Kültür Bakanl taraf ndan 2010'da Irak kültürünün baflkenti olarak isimlendirilen Kerkük, 5 bin y ll k medeniyetten geriye kalan harabeler üzerine kurulan tarihi bir flehir olarak birçok de ere ev sahipli i yap yor. Kerkük'teki zengin kadim kültürün bir parças da tand r üretimi. Kerkük, tek bafl na Irak'taki f r nlar n tand r ihtiyac n karfl l yor. sinem B riyadi Mahallesi'ndeki atölye, Irak'ta tand r üretiminin yap ld tek merkez olarak biliniyor. Özel kar fl mla üretilen çamur, usta ellerde flekil alarak tand r halini al yor. Irak' n bütün köy, kasaba ve kentlerindeki ev ve f r nlara pazarlan yor. Atölyede 15 y ld r tand r ustal - yapan 65 yafl ndaki Seyit Halit, tand r kültürünün Kerkük'te kuflaktan kufla a aktar larak bugünlere geldi ini söyledi. Tand ra özel topra n, Taze ilçesinde bulundu unu belirten Halit, bu topra n kamyonunu 300 dolara sat n ald klar n aktard. Topra atölyelerine getirip ayr flt rma ifllemini tamamlad ktan sonra büyük kaplara koyup su, tuz ve samanla kar flt rd klar n anlatan Halit, ''Yapt m z çamuru bir süre beklettikten sonra iflleme bafll yoruz. Yapmak istedi imiz tand r n çap na ve flekline göre ilk s ray düzenliyoruz. O s ra kuruduktan sonra yeni bir s ra at yoruz'' dedi. Müflterilerin isteklerini göz önünde bulundurarak tand rlar n büyüklüklerini belirlediklerini dile getiren Halit, ''Tand r ev için isteniyorsa küçük, f r n için büyük olur. Kebap yap lacak toprak mangallar da yap yoruz. Bir tand r n yap m k fl aylar nda kuruma süresi uzad için 2 ay, yaz aylar nda ise 15 gün sürüyor" diye konufltu. Halit, kendileri d fl nda Irak'ta tand r yapan baflka atölye olmad - n, bu yüzden tand rlar n sadece Kerkük'ten temin edildi ini belirterek, ''Bu zanaata için özel toprak sadece Kerkük'te var. Mesela daha önce Ba dat'ta yapmaya bafllad lar ancak toprak uygun olmad için vazgeçtiler'' dedi. Tand r fiyat n n da mevsimlere göre de iflti ini ifade eden Halit, k fl n 150 dolara sat lan tand rlar n yaz aylar nda 80 dolara düfltü ünü ifade etti. Avrupa ülkelerine göç eden Kerküklü ailelerin yanlar nda tand r götürdüklerini aktaran Halit, flöyle devam etti: ''Oraya gitmifl olsalar da kültürlerini unutmuyorlar. Norveç'e bir ay önce 5 adet tand r gönderdik. Avrupa'dan talebin artaca n düflünüyoruz. Çünkü buradan götüren kiflilerde görenler de talep ediyor.'' Geliflen teknolojiden etkilenmediklerini savunan Halit, "Çünkü halk m z da biliyor ki bu tand rlarda yap lan ekmek çok bereketli ve lezzetli oluyor. Tand rda yap lan çekimlerine kat lan bütün oyuncular n amatör oldu unu, ancak kendilerine her konuda güvendiklerini ifade etti. Y ld r m, "Ben sivil polis rolünü oynuyorum. Zor flartlar alt nda çal flmak zorunday z. Zorluk olmay nca da güzel fleyler ç km yor. Kimin kimi öldürdü ü belli olmayan bir 90 l y llar geçti. dedi. Kerkük'te yaflat l yor Lego Filmi S radan, kurallara her zaman uyan, ortalama bir Lego minifigürü olan Emmet, yanl fll kla dünyay kurtaracak bir süper kahramana dönüflür... Emmet kötü kalpli bir tiran durdurmak için ç k lan destans serüvende yer alacak bir grup yabanc ya kat lmaya ça r l r; oysa bu serüven için feci derecede, hem de çok komik biçimde haz rl ks zd r. Bu macerada Emmet e, Ç lg nstil, Batman, Superman, Yeflil Fener ve Gandalf da yard mc olacakt r. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Saving Mr. Banks Walt Disney'in k zlar kendisine en sevdikleri kitap olan P.L. Travers' n yazd 'Mary Poppins'in filmini çekmesi için yalvard klar zaman Walt Disney onlara bir söz vermiflti ama bu sözü tutman n 20 y l sürece ini hiç tahmin etmemiflti. Telif haklar n alma sürecinde Walt, cimri ve uzlafl lmas çok zor bir yazarla karfl karfl ya gelir. Yazar, sevgili sihirli dad s n n Hollywood taraf ndan kötüye kullan lmas na izin vermek istemez. Fakat kitap satmamaya, para yetmemeye bafllay nca Travers gönülsüz de olsa Los Angeles'a Disney'in uyarlama planlar n dinlemeye gider. ekme e hiçbir katk maddesi konulmad için halk bu ekme i tercih ediyor" sözlerini kulland. Erbil'de yaklafl k 15 y ld r tand r f r n nda ustal k yapan Sad k Muhammed, somun ekme i üreten dükkanlar n ekmek sat fl ndan hiçbir de iflme neden olmad n savundu. Eski zamanlardan beri ekme in tand rda üretildi ini ifade eden Muhammed, ''Ekme i katk maddesi olmadan yapt m z için halk bizden vazgeçmiyor. Ekme i sabah, ö le ve akflam üretiyoruz. Üretti imizi hemen sat yoruz. Günde yaklafl k 2 bin ekmek sat yoruz'' diye konufltu. Ekme i tand rlar n n sadece Kerkük'te üretildi ini dile getiren Muhammed, ''Kerkük, Irak' n tand r üretim baflkenti olarak biliniyor, bütün flartlara uygun bir yer'' dedi. nkara Herkül: Efsane Bafll yor Film, Herkül'ün uhrevi ve efsanelerle dolu dünyas n genç bir erke in gözünden anlat yor ve kaderini de ifltirmek için verdi i mücadeleyi hikayeye konu oluyor. Kraliçe Alcmene, halk n kral kocas n n zulmünden koruyup, ülkesini bar fl içinde yaflatmay hayal etmektedir. Alcmene'in Zeus'tan olan savafl tanr s o lu Herkül, gerçek kimli ini gizlemektedir. Herkül'ün gayrimeflrulu unu bilen kral kendi o lu Iphicles'i ön plana ç karmak için elinden geleni yapmaktad r. Genç bir erkek olan Herkül, güzeller güzeli Hebe'ye afl k olur. Para Avc s Jordan Belfort 24 yafl nda genç ve h rsl bir adamd r. Para kazanma arzusuyla Wall Street borsas nda önce komisyoncu ve ard ndan Stratton Oakmont ad nda bir yat r mc firmas nda zengin olmak için her fleyi yapmaya haz r bir CEO olur. 90'lar n en h zl günleridir ve New York ifllem salonunda her fley olabilmektedir. Önemsiz tahvillerle birçok yat r mc y aldatarak, Belfort k sa zamanda bir para makinas na ve ayn zamanda bir harcama makinas na dönüflür. Bir günde hesaplar milyon dolarlarla doldururken o gece hepsini ayn h zda harcayabilir.

13 Baflkan Yaflar hizmet turunda ANKARA/13 Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, yap - m devam eden yat r mlar yerinde inceledi. AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten bir anlay fl için belediyeye talip oldum" dedi. Bar fl Ayd n, Çankaya'da y llard r ifl dünyas n n içinde biri olarak, kendi firmalar ve özellikle STK'lar n çat s alt nda çok say da sosyal sorumluluk projesine imza att n kaydetti. Baflkent için gerek kiflisel gerek Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Cumhuriyet Halk Partisi Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan ile hizmet turuna ç kt. Yenimahalle Belediyesi nin hayat geçirdi i ve tamamlanma aflamas na gelen, vatandafllara yaz-k fl havuz keyfi sunacak Bat kent Yar Olimpik Yüzme Havuzu, hasta yak nlar na otel konforu sa layacak Onkoloji Hastanesi Konukevi ve klasik pazar anlay fl na yeni bir boyut kazand racak Yenimahalle Pazar ve Sosyal Tesisi inflaatlar n denetleyen Yaflar, Buçan a projeleri tan tt. Yaflar ve Buçan hizmet turuna, Yenimahalle Belediyesi nin Bat kent te yap m na bafllad yar olimpik yüzme dernek çat lar alt nda gerçeklefltirdi i ve çok iyi sonuçlar ald yüzlerce proje ile belediyelerin onca imkan na ra men halen hayata geçiremedi i çal flmalar, karfl karfl ya koyduklar nda bile Çankaya için kaybolan zamanlar n daha iyi anlafl ld n ifade eden Bar fl Ayd n, flunlar söyledi: "Onlar hizmet yerine sadece laf üretmeyi tercih ettiler. Gereksiz diyaloglarla kentte gündemler oluflturuldu, hizmet konusundaki s k nt - lar unutturulmaya çal fl ld, hatta ifl yapamaman n üstü örtülmeye çal - fl ld. Bizler y llarca sorunlar m za çare üretilmesini beklerken kavgalar izledik. Halen bu kavgalar devam ediyor. Biz Çankaya'da Y enimahalle Belediyesi 50 inci Y l Dört Mevsim Tiyatro Salonu, Bertolt Brecht'in kaleme ald Kafkas Tebeflir Dairesi oyununa ev sahipli i yapt. Yenimahalleliler, sezonun en iddial oyunlar ndan biri olarak gösterilen Kafkas Tebeflir Dairesi'ni izlemeye Dört Mevsim Tiyatro Salonu na ak n etti. Yo un ilginin oldu u oyunu seyretmeye gelen vatandafllar, sahneye ç kan oyuncular alk fl ya muruna tuttu. Yönetmenli ini Bar fl Erdenk in, koreografl n Sibel Erdenk in yapt müzikalde baflrolleri Sadri Al fl k Tiyatrosu nun baflar l oyuncular Songül Öden ve Levent Ülgen paylafl rken, oyun 12 kiflilik oyuncu kadrosu ve 5 kiflilik orkestras yla sanatseverlerin be enisini kazand. Yenimahalleli sanatseverler taraf ndan dakikalarca ayakta alk fllanan oyunun sonunda Baflkan Yaflar, tüm havuzunda start verdi. Çal flmalar n h zla devam etti i ve tamamlanmaya gün sayan tesiste son kontrolleri yapan Yaflar, Yar olimpik yüzme havuzunun içerisinde günefllenme teras, kafeterya, sauna, spor salonlar ve soyunma odalar da bulunacak. Olimpik yüzme havuzu dört mevsim boyunca yaz spor okulu ö rencilerine, spor kulüplerine ve tüm vatandafllara aç k olacak dedi. Yaflar, daha sonra 4 bin 600 metrekare alana infla edilen Onkoloji Hastanesi Konukevi inflaat na geçerek denetimlerde bulundu. Yaflar, uzun süren tedavi sürecindeki hastalar na refakat için flehir d fl ndan gelen ve bar nma sorunu yaflayan hasta yak nlar için yap lan 128 kifli kapasiteli misafirhanedeki ufak tefek kavgac yaklafl ma son verece iz. Çünkü Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten bir anlay fl için belediyeye talip oldum. Beni ve birlikte çal flt - m arkadafllar seçkin Çankayal - lar çok iyi bilir. Bizim ifl disiplinimizi, sorunlar karfl s nda acil çözüm konusunda pratik ifl zekam z bilirler. Bu nedenle biz bu yar fla gerçekte 1-0 önde bafll yoruz. Huzur ve ifl isteyen, konforlu yaflam n kap lar n açmay arzu eden Çankayal lar 30 Mart'ta de iflime oyunculara çiçek takdim etti. Sadri Al fl k Tiyatrosu nun güzel bir oyununu Yenimahalle Belediyesi nde seyretmekten gurur duydu unu dile getiren Yaflar, flunlar söyledi: Tüm oyuncular tebrik ediyorum. Sanata ve sanatç - ya her daim sayg duydum, de er verdim. Göreve geldi- imden bu yana Yenimahalle ye 10 tane tiyatro salonu kazand rd m. Kalk nman n özünde sanat, sevgi ve bar fl yat yor. Daha nice oyunlarda sanatç lar m z hep birlikte alk fllamaya devam edece- iz. eksikliklerin bir an önce tamamlanmas talimat verdi. Yaflar n bir sonraki dura 14 bin metrekare alana infla edilen, yaklafl k 10 milyon liral k dev yat r m Yenimahalle Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi oldu. Çal flmalar n tam gaz devam etti i pazarda kontrollerde bulunan Yaflar, Her ayr nt y düflünerek haz rlanan tesisimizde vatandafllar n hem oturup sohbet edecekleri hem al flverifl yapacaklar hem sosyal aktivitelerde bulunacaklar alanlar yer alacak dedi. Denetimler s ras nda Yaflar a pazarc esnaf n n ilgisi de yo un oldu. Pazar n hizmete aç lmas n dört gözle beklediklerini kaydeden pazarc lar, Harika oldu. Teflekkür ederiz sözleriyle de be- enilerini ifade etti. AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: "Kavgac de il, bar flç olaca z Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz imza atacak." Bar fl Ayd n, Çankayal lar n son 10 y lda h zla büyüyen ve dünyan n say l ülkeleri aras nda gösterilen Türkiye Cumhuriyeti'nin baflkentinde Büyük Önder Atatürk'e lay k olacak hizmet beklediklerini belirterek, "Bunu ancak bar flç anlay fl n hakim oldu u ve belediyecilik anlam nda kendini kan tlayan bir yönetim gösterebilir. Ben herkesin, her kesimin baflkan olaca- m. 31 Mart sabah ben de il, Çankayal lar kazanacak" dedi. Kafkas Tebeflir Dairesi Yenimahalle de sahnelendi Bertolt Brecht in 1944 y - l nda yazd Kafkas Tebeflir Dairesi, insanl k temas n iflleyerek dil, din, rk, mezhep ayr m gözetmeden dünya insan na seçenek yaflama biçimi sunuyor ve bir insanl k mücadelesinin iç yüzüne iniyor. Evrensel bir nitelik tafl - yan; iyilik, dürüstlük, özveri, mülkiyet gibi insanl k de erlerinin, çok farkl karfl l klar bulabildi i bir masaldan hareket eden Kafkas Tebeflir Dairesi, 'Bir çocu u do uran m annesidir, yoksa onu yetifltiren mi?' sorusuna cevap bulmaya çal fl yor. DD A YOK ABDULLAH CENG Z BERABER HAKARET ED LD K BU YOLLARDA Say n Baflbakan n iki y l önce bu noktaya gelece ini, -ben dâhil- inanan bir Müslüman a söyleseydiniz asla inanmazd. Nas l olur? Mümkün de il! Asla, olamaz! Kesinlikle hay r! Kat lm yorum! Gibi reddiyeler sürer giderdi. Belki bu reddiyelere onu yapt hizmetlerden dolay birço umuz da kat l rd. Hatta yer yer onu elefltirenleri biz de elefltirirdik. Hay r, do ru de il, yanl fl düflünüyorsunuz gibi O ve ekibi bu ülkenin iyili i için çal fl yorlar; derdik. Allah var, memleket için çok fleyler yapt lar. Güzel yat r mlara imza att lar. Bu noktada haklar n -geçmifle göreyemeyelim. Baflar lar kendilerinden görünse de inanc m zca Allah n(celle celaluhu) inayeti ve lütfudür. Çünkü onlar sadece birer sebeptir. flin as l sahibi Rabbimizdir. Fakat unutmayal m ki hiçbir zaman bu baflar lar ve yapt klar adaletsiz, haks z, ac mazs z, suçlay c, kendi inanc n tafl - yan kardefllerini ötekilefltirmesini gerektirmez ve onu da etraf ndakileri de hakl k lmaz. Vicdan kötülük ve iktidar h rs için yara almam fl, belli ç karlar u runu, güzellik ad na ne var ne yok silip süpürmemifl hiç kimse yap lan hakaretlere evet, oh oldu demez; diyemez. Fakat ne ac d r ki, hukuken sabit olmam fl, kendilerinin tabiri ile kiflinin suçsuzluk karinesi esast r ölçüsüne göre suçluluklar yarg ile sonuca ba lanmam fl milyonlar çete, örgüt, alçak, iflbirlikçi, hain, Haflhafli vb. suçlamalarla suçland kça suçlanmaktad r. Bu suçlay c sözler, bizzat kiflinin suçsuzlu unun esas bir karine oldu unu söyleyen taraf ndan yap lmaktad r. Ac olan taraf iflte buras Bu süreçte köprüler öyle at ld ki ba lanmas çok ciddi zaman alacakt r. O kadar gönlü k r lan, kalbi yaralanan, zihni ona karfl ön yarg larla kirlenen var ki temizlenmesi ciddi gayrete vabestedir. Milyonlar var ki boynunu kesseniz u runa mücadelesini verdi i dava konusunda, yapt hay rl hizmetlere bak fl aç s nda zerre kadar inhiraf olmayacak, az c k bir tereddüt geçirmeyecektir. fiimdi ç km fl bu masum ve günahs z insanlara siz teröristsiniz muamelesi yap yorsunuz. afla - l k, hain, hayvan, yalanc gibi bir Müslüman n a z na yak flmayan sözlerle hakaret edeceksiniz, sonra da aram z bozulmas n, seçimde bana oy verin diyeceksiniz nafile dostum nafile fiu anda har l har l insanlar kendilerine flunu soruyorlar: Allah Allah! Ben de dâhil, ne yapt k da Say n Baflbakan bize böyle a za al nmayacak suçlamalarda bulunuyor? Bilerek ve fluurluca hangi hainle iflbirli i yapt k? Ortaya koysun, adalete götürsün, suçlulu umuz sabitlendikten sonra ne istiyorsa söylesin. Hangi çeteyle ve örgütle ortak çal flt m z hukukun karfl s nda ispatlas n ondan sonra da söyleyece ini söylesin. çki içerek, eroin kullanarak -hayat nda a z na içki ve esrar girmemifl- sarhofl olup kaç kifliyi katletti imizi, kendi atad vicdan sahibi hâkim ve savc - lar n mahkemelerinde kesinlefltirsin ondan sonra da Haflhafli suçlamas nda bulunsun. E er ahirete ve Mahkeme-i Kübra ya inanc varsa buyursun ispatlas n. Acaba sevdi imiz, bizimle ayn hizmetin ve cemaatin içinde olanlardan bir k sm bu ifllere bulaflm flsa bile hepimizi ayn sözlerle suçlamaya hakk var m? slam n, Kur an n, sünneti seniyenin hangi hükmüne göre bu karar veriyor? Buyursun aç klas n. Al nan rüflvet ve haks z kazanca fetva veren zatta buyursun hükmünü aç klas n. Kusura bakmas nlar art k dünya eski dünya de- il, Türkiye de eski Türkiye de ildir. Toplumun en ümmisi de bu suçlamalar karfl s nda hakl s n, do rusun demiyor. Hele Allah n(celle celaluhu) dininin hükümlerini az c k bilen bir kimse yap - lan suçlamalara ve at lan iftiralara evet demeyecektir. Evet, biz de soka a ç kacak ve bu millete, hiçbir hukuki delil olmaks z n beraber suçland k bu olaylarda Beraber hakaretlere u rad k o günlerde Beraber, çete, hain, alçak, iflbirlikçi, Haflhafli... ve daha bilmem ne ne Çamurlar yla kirlendik. At lmad k çamur, söylenmedik hakaret, dillendirilmedik kötü kelime kalmad. Sözlüklerde ne kadar afla lay c terim varsa at ld, durdu. nan - yorum ki halktan gelecek tepkiden olmazsa Kas mpafla a z da devreye girecektir. Allah a(celle celaluhu) flükürler olsun ki millet bu beyefendiyi frenlemektedir de y llad r kendisine destek olan gönül dostlar n daha fazla da tahrik edemiyor.

14 /14 Ö rencilerin yol çilesi alt geçitle çözülecek E T M SAMSUN (AA) H avza ilçesinde tren yolunun kenarlar na güvenlik duvar yap lmas nedeniyle yaklafl k 2 kilometre yürüyerek okullar na ulaflabilen ö renciler için alt geçit yap l yor. Çal flmalar izleyen ö renciler ise okullar na art k k sa yoldan ulaflabilecek olman n sevincini yafl yor. 19 May s Mahallesi'ndeki Mehmet Öngel lkokulunun önünden geçen demir yolu nedeniyle okullar na ulaflabilmek için fazladan 2 kilometre yürümek zorunda kalan ö rencilerin çilesi, alt geçitle sona erecek. Söz konusu alanda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar (TCDD) taraf ndan alt geçit çal flmalar na baflland. Havza Belediyesinin de destek verdi i çal flmalar takip eden nönü Mahallesi muhtar Abdurrahman Teber, AA muhabirine yapt aç klamada, nönü Mahallesi Anar Sokak'ta yap m na bafllanan yaya alt geçidi ile demir yolu çevresindeki duvar nedeniyle yaklafl k metre uzakl ktaki okula ulaflmak için 2 kilometre yürümek zorunda kalan ö rencilerin art k daha k sa yoldan, güvenli flekilde okullar na ulaflabileceklerini söyledi. TCDD taraf ndan tren yoluna yap lan güvenlik duvar yla 19 May s Mahallesi ile nönü Mahallesi'nin irtibat n n koptu unu, bundan da en büyük zarar 19 May s Mahallesi'ndeki Mehmet Öngel lkokuluna giden ö rencilerin gördü ünü belirten Teber, "Ö rencilerimizin can güvenli i ve okula k sa sürede ulaflmas n sa layacak geçit için Havza Belediyesi ve TCDD'ye yapm fl oldu umuz müracaatlar olumlu karfl land ve alt geçit inflaat na baflland. Ö rencilerimiz art k okullar na daha güvenli ve k sa sürede ulaflacak. Sesimize kulak STANBUL (AA) O ECD verilerine göre, 2011'de Türkiye'deki yetiflkin nüfusun yüzde 68'i ortaö retim düzeyi alt nda e itime sahip iken, OECD ülkeleri ortalamas nda bu oran yüzde 25. Türk E itim Derne inin (TED) düflünce kuruluflu TEDMEM taraf ndan haz rlanan ve Türkiye e itim sistemini makro düzeyde genel bir bak fl aç s yla de erlendirmek isteyen vererek alt geçidi yapan yetkililere teflekkür diyorum" dedi. Çal flmalar merakla izleyen ö renciler ise alt geçidin okul yolunu k saltaca için sevinçli olduklar n ifade ettiler. Alt geçit infla çal flmalar nda her biri 20 ton olan 3 büzü yerlefltirmek için Sivas- Amasya-Samsun tren seferleri geçici olarak trafi e kapat ld. Dev büzler Sivas'tan getirilen 125 tonluk vinç ile yerine yerlefltirildi. flin k sa sürede bitirilmesi amac ile TCDD ve Havza Belediyesinden 80 kadar iflçi aral ks z çal fl yor. AA muhabirinin TCDD yetkililerinden ald bilgiye göre alt geçitlerin daha güvenli oldu u, bu sebeple hemzemin geçit taleplerinin TCDD taraf ndan uygun görülmedi i ifade edildi. TCDD taraf ndan yap lacak alt geçidin çevre düzenlemesi ve ba lant yollar ise Havza Belediyesince yap lacak. Türkiye nin e itim atlas araflt rmac lar ve e itimle ilgilenenler için bir kaynak olarak planlanan Türkiye E itim Atlas, bas n toplant s yla tan t ld. Toplant ya, TEDMEM Direktörü Prof. Dr. Ziya Selçuk ve TED Genel Baflkan Selçuk Pehlivano lu kat ld. Atlas, her y l düzenli olarak yay mlanan Milli E itim Bakanl (MEB) Örgün E itim statistikleri'nin yan s ra yüksekö retim istatistikleri, Uluslararas Ö renci De erlendirme Program (PI- SA), Uluslararas Matematik ve Fen E ilimleri Araflt rmas (TIMSS) ve OECD Education at a Glance (Bir Bak flta E itim) gibi kaynaklardan öne ç kan bilgileri içeriyor. MEB ve ÖSYM verilerine göre, tüm kademelerde özel okullardaki erkek ö renci say s, k z ö renci say s ndan daha fazla. Geçen y l 128 bin 867 ö retmen aç bulunurken, halen 1792 norm fazlas ö retmen bulunuyor. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Lucescu, Alt nordu heyetiyle bir araya geldi ZM R (AA) S haktar Donetsk Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Küçük yafl gruplar ndaki organizasyonlar Türkiye'de henüz çok yeni olmas na ra men, Avrupa'da uzun y llard r düzenleniyor" dedi. Alt nordu Kulübü'nden yap lan yaz l aç klamada, Lucescu'nun kamp için geldi i Antalya'da, Alt nordu Kaleci Akademisi Direktörü vatandafl Ilie Datcu ve Alt nordu Turnuva Organizasyonlar Yöneticisi Gökhan Göktürk'le görüfltü ü, nisan ay nda düzenlenecek Uluslararas "U12 Cup"a Shakhtar Donetsk'in de kat lmas yönünde söz verdi i bildirildi. Alt nordu flapkas ve formas hediye edilen Lucescu, en k sa zaman Alt nordu'yu ziyaret edece ini belirterek, flunlar kaydetti: "Küçük yafl gruplar ndaki organizasyonlar Türkiye'de henüz çok yeni olmas na ra men, Avrupa'da uzun y llard r düzenleniyor. Çocuklar n geliflmesi için çok say da maç oynamalar ve farkl rakipleri tan malar gerekiyor. Bu aç dan Allt nordu'- nun att ad mlar destekliyorum. Shakhtar Donetsk ile turnuvaya renk kataca m z düflünüyorum." SPOR /15 Carlos tan ayr l k sinyali Sivasspor Teknik Direktörü Roberto Carlos, iki tak mdan kesin teklif ald n, 4-5 tak mla da görüfltü- ünü belirterek, "May sta nereye gidece imi söylerim. Belki Türkiye'de olur, belki spanya'da" dedi. ROMA (AA) talyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un internet sitesinde görüntülü röportaj yay nlanan Brezilyal eski futbolcu, Sivasspor ile 2 y ll k sözleflmesi bulundu unu hat rlatarak, " ki tak mdan kesin teklif var. 4-5 tak mla da konufltum. May sta nereye gidece imi söylerim. Belki Türkiye'de olur, belki spanya'da" ifadelerini kulland. Sivasspor ile üst noktalara gitmeyi umdu unu belirten Carlos, k rm z -beyazl tak m n da Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor ile ayn seviyede olabilece ini kaydetti y llar aras nda formas n giydi i eski tak m Fenerbahçe ile ilgili de Carlos, "Benim oynad m dönemde Fenerbahçe'nin seviyesi bugüne göre daha yüksekti" de erlendirmesinde bulundu. Carlos, bugün ise ligde daha dengeli bir yap n n söz konusu oldu unu kaydetti. talyan futbolunu da de erlendiren Roberto Carlos, bir dönem formas n giydi i Inter'le ilgili, mavi-siyahl eski tak m n n bu dönem yeni baflkan yla büyük bir de iflimden geçti ini belirtti. Brezilyal çal flt r c, "Bu de iflim nedeniyle sab rl olmak gerekir ama Inter, her daim büyük bir tak m. Yeni bir antrenörleri var, yeni bir mantalite var. Kaptanlar üst düzey oynamaya devam ediyor. nan yorum ki gelecek y l çok daha iyi olacaklar" ifadelerini kulland. Bu yaz ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupas 'ndaki favorisinin Brezilya oldu unu, ancak finale gelebilecek baflka büyük tak mlar n da oldu unu ifade eden Carlos, spanya, talya, Almanya, ngiltere ve Rusya'n n tehlikeli tak mlar oldu unu ifade etti. Görüntülü röportajda, Sivas' n tarihi güzellikleri ve günlük yaflam na dair görüntüler de yer ald. Baflkan K z l dan BJK ye tepki GAZ ANTEP (AA) G aziantepspor Baflkan brahim K z l, Cenk Tosun'un ara transferde Befliktafl'la anlaflmas na iliflkin, "Polemi e girmek istemiyorum. Çünkü kulüpler, camialar zedeleniyor. O kulübün yapt hata, flimdiki yöneticilerin hatas d r. Camialar n suçu yoktur. Yöneticiler yapm flt r, zaten gerekeni de herkes izledi" dedi. K z l, beraberinde mali asbaflkan Bülent Konca, asbaflkan Abdülhadi Çelik, genel sekreter ve bas n sözcüsü Saliha Kübra Karaali ile Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni (GGC) ziyaret etti. K z l, ziyarette, Anadolu kulüplerinin, yetifltirdi i önemli futbolcular n transferleriyle aç klar n kapatt n belirterek, "Çünkü her y l kulüplerin belli bir aç klar oluyor. Bizim gibi Anadolu kulüpleri 1-2 y lda böyle bir futbolcu yetifltirdi i zaman büyük paralarla sat p, aç klar m z bu futbolculardan elde edilen gelirle kapat yoruz. Yoksa normalde y ll k 10 milyon, 15 milyon aç k oluyor. O aç flimdiye kadar bu flekilde kapat yorduk" diye konufltu. Oyuncu transferlerinin olmad y llarda da ellerini tafl n alt na koyarak fedakarl k yapt klar n ifade eden K z l, "Kolay bir ifl de il. Cenk Tosun konusunda polemi e girmek istemiyorum. Çünkü kulüpler, camialar zedeleniyor. O kulübün yapt hata, flimdiki yöneticilerin hatas d r. Camialar n suçu yoktur. Yöneticiler yapm flt r, zaten gerekeni de herkes izledi" dedi. Cenk Tosun'u ciddi flekilde 3-4 tak m n istedi ini an msatan K z l, bunlar n içinde 1 milyon 700 bin avro teklif edinin de transfere 3 gün kala 4 milyon avro verenin de oldu unu kaydetti. Cenk'in, "Ben Befliktafl'a gidiyorum" dedikten sonra o kulüplerin aç klama yaparak "Cenk'le ilgilenmediklerini" belirttiklerini hat rlatan K z l, "Bundan dolay kesemizden gitti. Gaziantepspor'un s k nt lar n biliyorsunuz. Senin bütçen kurdu un tak ma göre flekillenir. fiu anda Türkiye'nin en mütevazi tak m da Gaziantepspor'dur" fleklinde konufltu. K z l, yeni yönetim kurulu üyeleriyle "beyaz bir sayfa" açarak ifle bafllad klar n söyledi. Kentteki tüm kesimlerle istiflare edeceklerini ifade eden K z l, "Ortak hedefimiz Gaziantepspor. El ele vererek baflar l olaca z'" dedi. Toplant da birlik ve beraberlik mesajlar veren K z l, cemiyetin yeni hizmet binas n n gazetecilere yak flan güzel bir yer oldu unu belirterek, eme i geçenleri kutlad. GGC Baflkan brahim Ay da Gaziantepspor'un kentin önemli markalar ndan biri oldu unu ifade etti. Gaziantepspor'da yeni yönetime baflar lar dileyen Ay, "Bizler do ru olan tüm projelerde Gaziantepspor'un yan nda olaca z. Çünkü, sanayi, ticaret ve kültürel geliflimin yan s ra spor alan nda da ülke gündeminde yer almam z gerekti ine inan yorum. Bu aç dan bakt m zda Gaziantepspor'un baflar s kentimiz için önemlidir. Yeni dönemde bas nla Gaziantepspor aras nda daha güçlü bir iliflki kurulaca n düflünüyorum" diye konufltu. Hapisten korkmuyoruz, biz dava adam y z" STANBUL (AA) F enerbahçe Kulübü Baflkan Aziz Y ld - r m, yarg tay karar n n ard ndan itiraz dilekçelerinin Yarg tay Baflsavc l nda oldu unu belirterek, hapisten korkmad n, dava adam oldu unu söyledi. CNN Türk'te "Tarafs z Bölge" program na Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Bas n Sözcüsü Mahmut Uslu ile kulüp asbaflkan Deniz Tolga Aytöre'yle birlikte konuk olan Aziz Y ld - r m, yaklafl k 2,5 saat süren programda, yarg tay karar n n ard ndan ne zaman ikinci kez cezaevine girece iyle ilgili bir soru üzerine, "Yarg tay Baflsavc l nda bizim itiraz dilekçemiz vard. O inceleniyor. fiu anda bekliyoruz. Çok da önemli de il benim hapse girmem. Önemli olan Türkiye'nin flu anki durumu. Hapisten korkmuyoruz, biz dava adam y z" diye konufltu. Y ld r m, "fiike davas olmasayd sizi baflka davadan hedef haline getirebilirler miydi?" sorusuna karfl l k, "Milletvekili Say n fiamil Tayyar, benim Ergenekon'un kasas oldu umu yazd. Bu iflin amac nda beni Ergenokon'a ba lamak vard. Bakt lar ba layam yorlar. Askerlerle olan yak nl mdan dolay onlarla benim iliflkilerim var sand lar. Halbuki bizim onlarla ortak paydam z Fenerbahçe. Bunu yanl fl anlamda kamuoyu kulland " ifadelerini kulland. Özel yetkili mahkemelerin yarg lad kiflilerin yeniden adil olarak yarg lanmas gerekti ini belirten Y ld r m, "Burada Say n Baflbakana ve hükümete görev düflmektedir. Çünkü onlar 'devletin içinde polis ve yarg çetesi var. Günahs z insanlar suçluyorlar' dediler. Say n Baflbakan Atatürk Havaliman 'ndaki konuflmas nda, 'yeniden yarg lama konusunda çal flmalar yap l yor ve bu çal flmalar bitmek üzere' dedi. Bu flekilde ma dur olmufl insanlar n hepsi adil yarg lanman n ç kmas için ümitle bekliyorlar. Say n Baflbakan n hükümetin bafl olarak bu ifli çözmesi gerekti ine inan yorum" diye konufltu. Y ld r m, 17 Aral k'ta yap lanlar n da bir operasyon oldu unu vurgulayarak, flöyle devam etti: "Biz ülkenin flu andaki genel durumu üzerinde kendimizi odakl yoruz. Bugün Ergenekon, Balyoz, Oda tv, Cüppeli Ahmet Hoca davas, casusluk davas... Özel mahkemelerde yarg lananlar n haks z, kanunsuz yarg land klar n biz kendimiz yaflad m z için beyan ediyoruz. KCK'y bilmiyorum. Telefon tapeleri, kasetlerle cumhuriyet rejiminin devam edemeyece ini söylüyoruz. 17 Aral k'ta yap lan hadiseyi de k n yoruz. Ayn flekilde Fethullah Gülen hocan n ses kay tlar n n yay nlanmas da bize göre bir operasyondur. Bir cumhuriyette bunlar olmamas laz m. Rejimi s - k nt ya soktuk. AK Parti, MHP, BDP, CHP flikayetçi. Herkes flikayetçi. Bunu çözmek hükümetin görevi. Hükümet bu ifli ele alacak. Yeniden adil yarg lamalar yaparak bu insanlar n suçlu olup olmad n ortaya koyacaklar." Programda yaflad klar süreci örnekler vererek anlatan Y ld r m, UEFA Disiplin Kurulu'nun da polis fezlekelerinden dolay kendilerini suçlu buldu unu söyledi. Aziz Y ld r m, "CAS davas n neden geri çektiniz?" fleklindeki soru üzerine, "Ben hapisteydim. Arkadafllar geldiler, 'Türkiye'nin menfaatleri için bunu çekece iz' dediler, ben 'hay r' dedim. Ancak 'yönetim kurulu olarak siz yönetiyorsunuz, karar n za sayg gösteririm' dedim. fienes Erzik ve Y ld r m Demirören Bey bu konuyu Say n Baflbakan ile konufltular. Platini ile konuflmalar neyse, gittiler anlatt lar. Say n Baflbakan da 'Bunun çekilmesi gerekti i' yönünde düflüncesini söyledi. Bizim arkadafllar m z da bunu uygulad - lar" diye konufltu.

16 14 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: Y enimahalle Kad n Hentbol Tak m n n hem Süper Lig de, hem Türkiye Kupas nda ve Kad nlar Gençler fiampiyonas ndaki istikrarl grafi i ise tüm hentbol severlere dudak s rt yor. Maça Anca, Yeliz, Buket, Duygu, Esra, Lince ve Selma yedilisi ile bafllayan Yenimahalle ilk yar y skor ile 11 say farkla kapatt. Yenimahalle maç n ilk dakikas ndan son saniyeye kadar rakibine yüksek tempo ile bask uygulad. Milli Y ld z Yeliz in özellikle ataklarda tak m n yönlendirmesi ve güçlü pivot Lence nin boflluklar yaratmas ev sahibinin skor ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Yenimahalleli hentbolcular RAK B N RAHAT GEÇT Yenimahalle Belediyesi Spor Kad n Hentbol Kulübü, zmir Büyükflehir Belediyesi Spor Kad n Hentbol Kulübü nü farkla yendi. A lt a aç-karaa aç ve Hüseyingazi mahalle sakinleriyle bir araya gelen Mamak Belediye Yaz Baflkan Mesut Akgül, yapt klar ekonomik düzenlemelerle befl y l n sonunda 210 milyonluk, yüzde 38 i yat r ma ayr lan bir bütçeyle Mamak a hizmet ettiklerini söyledi. P ursaklarl vatandafllar, Pursaklar Belediyesi Halkla liflkiler Müdürlü ü nün organizasyonuyla yap lan çal flmalar yerinde görme imkan buluyor. Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin ve ekibinin yapm fl oldu u çal flmalarla Tebessüm fiehri Akgül, Mamak n silüetini de ekonomisini de de ifltirmeye kararl y z dedi. Kentsel Dönüflümün gereklili- ine vurgu yapan Akgül, anlaflmalar n yüzde 82 oran nda sa land n belirterek, Alt a aç ve Karaa aç mahallelerimizde yüzde doksan civar nda y k mlar m z tamamland, Hüseyingazi mahallemizde de y - k mlar devam ediyor. Y k mlar m - z n start n verdi imiz Eylül ay ndan itibaren 761 gecekondu y k ld dedi. Mamak n geride b rak lan befl y lda alt n ça n yaflad n kaydeden Akgül, Mamak birçok yenilikle bu dönemde tan flt. Ne yap l yorsa Mamak için yap l yor. Kentsel dönüflüm bir f rsatt r. Vatandafllar - m z n isteklerini, ç karlar n ve faydalar n asla göz ard etmiyoruz. Bizler konut de il, yaflam alanlar oluflturuyoruz dedi. 574 bin metrekarelik alanda gerçeklefltirilen proje kapsam nda 1430 gecekondu ve 1750 hak sahibi bulunuyor. Yüzde 57 si yeflil alana yüzde 21 i konut alan na ve yüzde 22 si ise imar yollar ve sosyal donat lara olarak an lan Pursaklar da yap lan hizmetler vatandafllara tan t l yor. Hem yap lan çal flmalar hem de ilçeyi halka tan tmak isteyen Pursaklar Belediyesi Halkla liflkiler Müdürlü- ü, flehir içi turlara bafllad. Düzenlenen turlarda halka hem çal flmalar hakk nda bilgi veriliyor, hem de yiyecek, içecek ikram ediliyor. avantaj n korumas n sa lad. Yenimahalle Kad n Hentbol Tak m n n gol makineleri Esra ve Yeliz 6 flar say ile tak mlar n n en skorer oyuncular oldular. Buket ile Duygu güçlü savunmalar ile dikkat çekerken di er yandan 3 er say ile Skora katk sa lad lar. Yetenekli ve genç bir yedek kulübesine sahip olan Yenimahalle Kad n Hentbol Tak m çal flt r c s Serdar Eler ikinci yar n n bafllamas ile birlikte bu avantaj n kulland. Karfl laflman n ikinci yar s nda oyuna giren lke 4 say ile S la ise 5 say ile tak mlar n n skorlar na büyük katk sa lad lar. Spor kulübü olarak hem istikrarl ve çal flkan bir yap lar n oldu unu belirten Yenimahalle Hentbol Tak - m teknik direktörü Eler, Bizden beklenenin fark nday z. Playofflara kadar durmadan çal flarak, istikrar m z koruyaca z. fiampiyonlu u bize getirecek olgular n bafl nda bu ikisi geliyor. Ayr ca bugün güzel bir gün hem galip geldik hem de bizden deste ini hiç esirgemeyen Say n Fethi Yaflar Yenimahalle Belediyesine tekrar aday oldu. Ben ve oyuncular m onu tüm kalbimizle destekliyoruz fleklinde konufltu. Baflkan Akgül, mahalle sakinleriyle bulufltu YORUM lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay ayr lan proje kapsam nda 5 bin 8 yüz 50 konut üretilecek. 2+1 den 4+1 e olmak üzere 5 çeflit konut tipi bulunan projeyle 3 adet okul, 2 adet ticaret merkezi, 2 adet sosyo-kültürel tesis, 3 adet cami, genifl yeflil alanlar, spor alanlar, ortak yaflam alanlar, aç k otopark alanlar kazand r lacak. Pursaklar halk flehir turunda TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Tamer Karahan Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Erol Da l Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Muhammed Aslan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki Mehmet Akif Duman

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı