2013 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1

2 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart ayından bu yana, sorumluluk bölgemiz olan TepebaĢı nda önemli değiģim ve dönüģümü birlikte yaģadık. TepebaĢı Belediyesi çalıģanlarının olduğu kadar, TepebaĢı bölgesinde yaģayan vatandaģlarımızın, demokratik kitle örgütlerinin ve toplumun diğer kesimlerinin bu değiģim ve dönüģümde önemli katkıları olmuģtur. Son beģ yılda, belli baģlı görevlerimiz arasında sayılan; temel belediyecilik hizmetleri yerine getirirken, öte yandan her yaģtan vatandaģımızın yaģamını kolaylaģtırıcı projeleri de hayata geçirdik yılında baģlattığımız Belde Evleri projemizde 20. Belde Evi ne ulaģıldı. Çocuklar için Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi açıldı. Ġçinde Alzheimer hastalarına yönelik bir bakım evinin bulunduğu YaĢam Köyü hayata geçirildi. Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri ile yüzlerce insana ulaģıldı. Behiç Erkin ve Efsane EskiĢehirspor Halı Sahalarının yanı sıra, yapımı devam eden Su Sporları Merkezi ile spor alanında önemli yatırımlar harekete geçirildi. Yeni kültür- sanat, çocuk ve gençlik merkezleri hizmete açıldı. Proje ve yatırımlarımızın hayata geçirilmesinde, bilgi birikimi ve dayanıģmanın yanı sıra mali kaynaklarımızın doğru ve etkili kullanımının önemi büyüktür. Bize çalıģmalarımızda içtenlikle destek veren hemģerilerimize teģekkürlerimi sunar, 2013 yılı faaliyet raporunu bilgilerinize sunarım. Dt. Ahmet ATAÇ TepebaĢı Belediye BaĢkanı 2

3 MECLĠS BAġKANI VE MECLĠS ÜYELERĠ MECLĠS BAġKANI Dt. AHMET ATAÇ (CHP) MECLĠS ÜYELERĠ 3

4 4

5 5

6 6

7 ĠÇĠNDEKĠLER Konu I-GENEL BĠLGĠLER Sayfa No A-MĠSYON VE VĠZYON 9 B-YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 9-11 C-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER BELEDĠYE SINIRLARI 12 2-FĠZĠKĠ YAPI ÖRGÜT YAPISI BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR 24 5-ĠNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HĠZMETLER Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü Emlak Ġstimlak Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kadın Sığınma ġube Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ 43 II-AMAÇ VE HEDEFLER A-ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ 44 B-TEMEL DEĞERLER VE KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ 44 7

8 ĠÇĠNDEKĠLER Konu III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER Sayfa No A-MALĠ BĠLGĠLER B-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü Emlak Ġstimlak Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kadın Sığınma ġube Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü IV-KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A-PERFORMANS DEĞERLENDĠRME PERFORMANS DEĞERLENDĠRME TABLOSU GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR B-YÖNETĠCĠ BEYANI 222 C-ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 223 8

9 I-GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON-VĠZYON TepebaĢı Belediyesi Yıllarını kapsayan Stratejik Planda yer alan vizyon ve misyonumuz: VĠZYON: Bireye saygılı, yaģam kalitesi yüksek; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek ve önder bir yerleģim olmaktır. MĠSYON: TepebaĢı Belediyesi, ilçe sınırlarında hizmet üreten ve alanların ihtiyaçlarını ayrım gözetmeksizin karģılayarak; hizmetlerini dürüstlük, Ģeffaflık ve katılımcılık ilkeleriyle gerçekleģtirmeyi görev edinmiģtir. B-YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi sınırları dâhilinde hizmet veren TepebaĢı Belediyesi, 9 Eylül 1993 Tarih Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 504 sayılı Yedi Ġlde BüyükĢehir Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ilk kademe Belediyesi olarak kurulmuģtur Tarih ve 5747 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Ġlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği Ġlçe Belediyesi statüsüne dönüģmüģ ve Çukurhisar, Muttalip Belde Belediyelerinin tüzel kiģilikleri kaldırılarak ilçe belediyemize bağlanmıģtır. TepebaĢı Belediyesi; EskiĢehir i doğu-batı istikametinde ikiye bölen Porsuk Çayı nın kuzeyinde yer almaktadır. Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları( 5393 Sayılı Belediye Kanunun Maddesi) MADDE 14.- Belediye, mahalli müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. (...) (*) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekanların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (*) Madde 14 ün 1. fıkrasının (b) bendinin Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;... bölümü, Anayasa Mahkemesi nin tarih ve sayılı R.G. de yayımlanan, T., 2005/95 E. ve 2007/5 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiģtir. (*) Madde 14 ün Belediye, kanunlarla baģka bir kamu kurum ve kuruluģuna verilmeyen mahalli müģterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. biçimindeki 2. fıkrası, Anayasa Mahkemesi nin tarih ve sayılı R.G. de yayımlanan, T., 2005/95 E. ve 2007/5 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiģtir. 9

10 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: / m.29/a) Sivil hava ulaģımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları(5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesi) MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a)belde sakinlerinin mahalli müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b)kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c)gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d)özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e)müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f)toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g)katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h)mahalli müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek. i)borç almak, bağıģ kabul etmek. j)toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k)vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l)gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m)beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n)reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o)gayrisıhhi iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. 10

11 p)kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. BüyükĢehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları (5216 BüyükĢehir Belediye Kanunun Madde 7) Ġlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a)kanunlarla münhasıran büyükģehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dıģında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b)büyükģehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taģımak. c)sıhhi iģyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d)birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; (Ek ibare: / m.85/(d)) 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaģlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin geliģtirilmesine iliģkin hizmetler yapmak. e)defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 11

12 C-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1-Belediye Sınırları 12

13 2-Fiziki Yapı 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 TepebaĢı Belediyesine bağlı 51 mahalle bulunmaktadır. Mahalleler; TEPEBAġI BELEDĠYESĠNE BAĞLI MAHALLELER NO MAHALLE ADI NO MAHALLE ADI 1 AġAĞI SÖĞÜTÖNÜ 27 ĠHSANĠYE 2 ALINCA 28 KAVACIK 3 BAHÇELĠEVLER 29 KESKĠN 4 BATIKENT 30 KOYUNLAR 5 BOYACIOĞLU 31 KOZKAYI 6 CUMHURĠYE 32 KUMLUBEL 7 ÇAMLICA 33 MAMURE 8 ÇUKURHĠSAR YENĠ 34 MUSTAFA KEMAL PAġA 9 EĞRĠÖZ 35 ORTA 10 EMĠRCEOĞLU 36 ÖMERAĞA 11 EMĠRLER 37 SAKĠNTEPE 12 ERTUĞRULGAZĠ 38 SATILMIġOĞLU 13 ESENTEPE 39 SAZOVA 14 ESKĠBAĞLAR 40 SÜTLÜCE 15 FATĠH 41 ġarhöyük 16 FEVZĠÇAKMAK 42 ġeker 17 GAZĠPAġA 43 ġġrġntepe 18 GÖKDERE 44 TUNALI 19 GÜLLÜK 45 ULUÖNDER 20 HACIALĠBEY 46 YENĠ 21 HACISEYĠT 47 YENĠ BAĞLAR 22 HASANBEY 48 YEġĠLTEPE 23 HAYRĠYE 49 YUKARI SÖĞÜTÖNÜ 24 HĠSAR 50 ZAFER 25 HOġNUDĠYE 51 ZĠNCĠRLĠKUYU 26 IġIKLAR 20

21 TepebaĢı Belediyesine bağlı, 30 adet orman köyü, 10 adet ise belediye sınırı dıģı, ilçe sınırı içi köy bulunmaktadır. Köyler; TEPEBAġI BELEDĠYESĠNE BAĞLI ORMAN KÖYLERĠ NO ORMAN KÖYLERĠ NO ORMAN KÖYLERĠ 1 AHĠLER 16 KIZILĠNLER 2 AġAĞIKARTAL 17 MOLLAOĞLU 3 ATALANTEKKE 18 MUSAÖZÜ 4 AVLAMIġ 19 SULUKARAAĞAÇ 5 BEKTAġPINARI 20 TAKMAK 6 BOZDAĞ 21 TANDIR 7 BULDUKPINARI 22 TEKECĠLER 8 CUMHURĠYET 23 TURGUTLAR 9 DANĠġMENT 24 ULUDERE 10 GÖKÇEKISIK 25 YARIMCA 11 HEKĠMDAĞ 26 YENĠAKÇAYIR 12 KARAÇOBANPINARI 27 YENĠĠNCESU 13 KARADERE 28 YÖRÜKAKÇAYIR 14 KARAGÖZLER 29 YUKARIKARTAL 15 KIZILCAÖREN 30 YUSUFLAR TEPEBAġI BELEDĠYESĠNE BAĞLI ĠLÇE KÖYLERĠ NO ĠLÇE KÖYLERĠ NO ĠLÇE KÖYLERĠ 1 ATALAN 6 KARAHÖYÜK 2 BEHÇETĠYE 7 KOZLUBEL 3 BEYAZALTIN 8 NEMLĠ 4 ÇALKARA 9 TAYCILAR 5 ÇANAKKIRAN 10 YAKAKAYI 21

22 TepebaĢı Belediyesinin taģıt parkında bulunan araçları; TÜRÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU BELEDĠYEYE AĠT KĠRALIK TOPLAM Binek Oto Minibüs/Midibüs 8 8 Kamyonet Sağlık Tarama Aracı 1 1 Cenaze Aracı 5 5 Otobüs Traktör 7 7 Cenaze Yıkama Aracı 1 1 Vidanjör 1 1 Su Tankı 2 2 Asfalt Yama Aracı 1 1 Asfalt Kazıma Makinası 1 1 Ġtfaiye Aracı 1 1 Çöp Kamyonu 2 2 Kamyon Grayder 4 4 Dozer 1 1 Beko Loder Mini Loder 4 4 Silindir 3 3 Mini Silindir 1 1 Forklift 2 2 Süpürge Aracı 3 3 Lastik Yükleyici 2 2 Paletli Yükleyici 1 1 Arazi Aracı 1 1 Çekici 1 1 Ekstravatör 1 1 Motorsiklet 3 3 Dorse 1 1 TOPLAM

23 3. Örgüt Yapısı TepebaĢı Belediyesinin örgüt yapısını gösteren organizasyon Ģeması: 23

24 4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar KAYNAKLAR 2013 MEVCUDU PC 412 THĠN CLĠENT 47 ERĠġĠM CĠHAZI ( N-COMPUTĠNG ) 50 NOTEBOOK 23 NETBOOK 3 SERVER 13 YAZICI 194 PROJEKSĠYON 15 SCANNER 22 KAMERALAR 222 ĠNTERNET BAĞLANTISI 36 5-Ġnsan Kaynakları 2013 yılı sonu itibariyle TepebaĢı Belediyesi nde 303 memur, 131 daimi iģçi, 4 geçici iģçi, 4 sözleģmeli personel olmak üzere toplam 442 personel görev yapmaktadır. Personele ait kadro, öğrenim durumu, cinsiyet ve yaģ dağılımı izleyen tablolarda verilmektedir. PERSONEL MEVCUDU MEMUR 303 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 4 DAĠMĠ ĠġÇĠ 131 GEÇĠCĠ ĠġÇĠ 4 TOPLAM

25 ÖĞRENĠM DURUMU ĠLKÖĞRETĠM 84 LĠSE VE DENGĠ 134 YÜKSEKOKUL 67 FAKÜLTE 143 YÜKSEKLĠSANS 14 TOPLAM

26 CĠNSĠYET DURUMU DAĞILIMI KĠġĠ KADIN 118 ERKEK 324 TOPLAM 442 YAġ DURUMU DAĞILIMI TOPLAM 442 YAġ ORTALAMASI 38 26

27 Personelin yaģ ortalaması 38 dur. 6.Sunulan Hizmetler görev, TepebaĢı Belediyesi nde hizmet veren 24 Müdürlüğe ait yönetmeliklerde yer alan yetki ve sorumluluklar aģağıda belirtilmiģtir. 6.1 Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü a) Kitle iletiģim araçlarında yer alan belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak. b) Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan gelen Ģikâyet ve görüģlerin tespit, takip ve değerlendirme çalıģmalarını yapmak. c) Basın yayın organlarında yer alan bütün haberlerin küpür, resim, slayt ve kasetlerini temin ederek cins ve konularına göre sınıflandırarak arģivlemek. d) Bütün hizmet ve faaliyetlerimizi kaset, cd, slâyt ve fotoğraflarla tespit etmek, kullanım amaçlarına göre sınıflandırarak arģivlemek. e) BaĢkanlığımız faaliyetleriyle ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak, konuyla ilgili Cd, kaset, slayt ve fotoğraflarla birlikte basın organlarına dağıtmak. f) Basının hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili bilgi isteklerini ilgili birimlerden sağlayarak basına vermek. g) Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek, değiģiklikleri takip etmek. h) Hizmetin yürütülmesi ile ilgili son geliģmeleri izlemek, tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek. 27

28 ı) Belediyenin hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı yayınlar yapmak. i) Basın yayın mensuplarının, kamuoyunda etkinliği olan kiģi ve kuruluģların belediyemizle iliģkilerinin geliģtirilmesine ve korunmasına yönelik çalıģmalar yapmak, karģılıklı ziyaret ve görüģmelerde bulunmak j) Beldemizdeki muhtarlıkları ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve Ģikâyetlerini yerinde tespit etmek, değerlendirmeye tabi tutup ilgili birimlere ulaģtırmak k) VatandaĢların basın organlarında yer alan Ģikâyet, görüģ ve isteklerini ilgili birimlere iletmek ve takip etmek l) Belediyemiz çalıģmalarıyla ilgili olarak BaĢkanlık Makamının onayı doğrultusunda yerli ve yabancı kiģi ve kuruluģlarla iyi iliģkiler kurulması ve geliģtirilmesi amacıyla gerekli çalıģmaları yapmak m) Birimde çalıģan personele gerekli eğitimi vererek daha verimli çalıģmalarını sağlamak. n) Belediye sınırları içinde yaģayanlara dönük çeģitli etkinlikler düzenleyip halkın kültürel ihtiyacını karģılamak. o) Belde sakinlerinin faydalanabileceği kütüphaneleri kurmak ve kütüphanelere gerekli kitap ve dokümanları sağlamak. ö) ÇeĢitli tarihi günlerde günün önemine uygun kutlama törenleri tertiplemek p) ÇeĢitli gün ve haftalarda Ģenlik, festival v.s. gibi faaliyetlerinin organizasyonunu yapmak r) Törenlerle ilgili olarak davetiye bastırmak, bez döviz yaptırmak, afiģ yaptırmak, broģür bastırmak ve bunların gerekli yerlere asılmasını ve dağıtılmasını sağlamak 6.2 Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü a) Belediyemiz kamu tüzel kiģiliğinin yasalarla belirlenmiģ yetkilerini kullanarak bilgisayar ağını tüm birimlere yaymak, verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak ve geliģen bilgisayar teknolojisini takip etmek. b) Belediye içi birimlerin, daha rasyonel ve verimli çalıģmaları açısından gerekli olan bilgisayar programlarının elde edilip, günlük veri bilgilerinin yedeklemesinin sağlıklı bir Ģekilde yapılması ve bu bilgi ve belgeler ıģığında kuruma ve beldeye daha iyi hizmet vermek amacıyla gerekli çalıģmalar yapmak. c) Belediyemiz otomasyon sistemine bağlı bilgi iģlem cihazlarının bakım ve kontrolünü yaparak teknik destek vermek, kullanıcılardan ve sistemden kaynaklanan sorunların giderilerek sistemin sorunsuz çalıģmasını sağlamak. d) Belediyemiz birimlerinde kullanılan bilgisayar programlarını hazırlamak veya gerekli programları satın alarak sistem çözümleme, tasarım, programlama ve iģletim konusunda standartlaģmayı sağlamak. e) Zamanla değiģen kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre programlarla ilgili gerekli düzenlemeleri takip ederek teknik destek ve eğitimini vermek. f) Belediyemiz birimlerindeki bilgisayar ve bilgi iģlem cihaz ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu konuda gerekli araģtırmaları yaparak bilgisayar otomasyon sistemine uygun olanları gerekli satın alma iģlemlerinde karar alınmak üzere ilgili birimin bilgisine sunmak. g) Belediyemiz Kent Bilgi Sistemi, sistem programları ve diğer paket programların kullanılması için her türlü eğitim imkânlarını araģtırmak, biliģim teknolojilerini takip ederek bilgisayar otomasyon sistemine uygulanabilirliğini araģtırmak, yetkililere ve birim personellerine gerekli eğitimler verilmesini sağlayarak yetiģmiģ eleman sayısını artırmak. h) Belediyede kullanılan bilgisayar programlarından kaynaklanan sorunlarla ilgili Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü ve ilgili birimler arasında toplantı ve görüģmeler gerçekleģtirmek 28

29 ı) Belediye BaĢkanlığını biliģim ile ilgili gerek bilimsel gerek diğer toplantılarda temsil etmek. 6.3 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü a) 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre ve Orman Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar, Valilik Talimatları, Ġl Hıfzısıhha ve Mahalli Çevre Kurulu kararları, ilçe Hıfzısıhha ve Mahalli Çevre Kurulu kararları, Ġl Turizm Koordinasyon Kurulu kararları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak b) VatandaĢların ve çeģitli kuruluģların çevreye iliģkin dilek ve Ģikâyetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek c) Çevre konusunda görev verilmiģ kamu kurum ve kuruluģları, sivil toplum örgütleri ile iģbirliği ve koordinasyon sağlamak d) Çevre koruması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Ģartlara en uygun geliģtirilebilir teknolojiyi belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek e) Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek, desteklemek, yönlendirmek, proje aģamasında veya uygulanan yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araģtırmaları yapmak toplantılar düzenlemek f) Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya iliģkin iģ ve iģlemleri yürütmek Ġlgi yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında hava,su,toprak ve gürültü kirliliğine iliģkin Ģikâyetleri değerlendirmek, bu kirliliklerin önlenmesine yönelik teknik çalıģmaları yapmak g) ÇalıĢma konularına iliģkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleģtirmek, iģ ve iģlemleri yürütmek h) Çevre eğitimi konusunda ilgili birimlerle iģbirliği çerçevesinde eğitim programları hazırlayıp yürütmek, gerektiğinde bilgilendirme amaçlı afiģ, broģür hazırlamak i) Yasal mevzuat çerçevesinde oluģturulan komisyonlarda görev alarak iģ ve iģlemleri yürütmek j) ÇalıĢma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.)belediyeyi temsil etmek k) Toplumda çevre bilincinin geliģmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak 6.4 Destek Hizmetleri Müdürlüğü a) Belediyemiz Hizmet Binalarının, güvenliğini, temizliğini, bakım ve onarımını sağlamak, ısıtma, soğutma, aydınlatma ve benzeri ünitelerinin çalıģmasını sevk ve idare etmek. b) Belediyeye bağlı hizmet araçlarının sevk ve idaresini yapmak, birimlere tahsisini yapmak ve her an çalıģır ve hizmete hazır durumda bulundurulmasını sağlamak. 29

30 c) Belediyeye bağlı birimlerin genel haberleģme ve santral hizmetlerini sağlamak. d) Müdürlüğümüze bağlı nikah memurluğu aracılığı ile evlendirme iģ ve iģlemlerinin düzenlenmesi, nikah akitlerinin gerçekleģtirilmesini sağlamak. e) Belediyemiz bünyesindeki Müdürlüklerce alımı gerçekleģtirilecek mal, hizmet, yapım ve danıģmanlık hizmeti alımlarının 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak ihalelerinde; ihale ilanların yayımlanması, ihale dokümanlarının görülmesi, satıģı ile ihale sürecinde ihale komisyonlarına sekretarya hizmetlerinin verilmesini sağlamak. f) Belediyemiz bünyesindeki Müdürlüklerce alımı gerçekleģtirilecek mal, hizmet, yapım ve danıģmanlık hizmeti alımlarının 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin ve istisnalar baģlıklı 3. maddesine göre tedarik edilmesinde piyasa araģtırmasının yapılması ve sekretarya hizmetlerini vermek. g) Sivil savunma hizmetlerini gerçekleģtirmek. 6.5 DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü a) Belediye nin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluģlarla mevcut iliģkileri geliģtirmek ve yeni iliģkiler kurmak b) Belediyemize gelen çeģitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ulaģtırılmasını sağlamak c) Yurt içindeki ve yurtdıģındaki belediyelerle, bazı konularda iyi niyet ve iģbirliği protokolleri imzalanmasını koordine ve uygulanmasını takip etmek. d) KardeĢ ġehir uygulamaları ve farklı kültürlerin birbirlerini tanımasını temin etmek, halklar arasında kardeģlik duygusunu geliģtirerek etkinlikler düzenlemek. e) Kültür, sanat, eğitim ve sosyal amaçlı mekânların EskiĢehir e kazandırılması için giriģimlerde bulunmak. f) Ulusal ve uluslararası açık oturum bilgi Ģöleni, tören ve festivallere katılmak, tertip yapmak. 6.6 Emlak Ġstimlak Müdürlüğü a) 2942/4650 sayılı kamulaģtırma kanununa göre, KamulaĢtırma yapmak, kamulaģtıracağı veya irtifak hakkı tesis edeceği taģınmazlar üzerine ilgili tapu dairesinde kamulaģtırma Ģerhi koymak, kamulaģtırması yapılan taģınmazların kamulaģtırma bedelinin ödenmesine iliģkin iģlemleri yürütmek. b) Devlet Ġhale Kanunu hükümleri doğrultusunda, belediyenin taģınmaz mallarının satıģına yönelik idari iģlemleri mevzuata uygun olarak yapmak; tüm bilgi ve belgeleri ihale yapılmak üzere ilgili birime göndermek, Kıymet takdir komisyonu ve uzlaģma komisyonları kurulması çalıģmalarını, rapor yazımı ve parsel sahiplerinin pazarlığa çağırılması (tebligat vb.) gibi konularda gereken iģlemleri yürütmek, c) 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Ģartlı ve Ģartsız bağıģlanan taģınmazların kabulleri ile ilgili iģlemleri yürütmek, 30

31 d) Belediye mülkiyetinde bulunan ve kamu hizmetlerine tahsis edilmiģ hisseli ve müstakil taģınmazların Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda, ilgili kanun hükümlerine göre Devir, SatıĢ ve Trampa iģlemlerinin yapılmasını sağlamak. e) Diğer kamu kurumları adına kayıtlı olan taģınmazların imar planındaki amacına uygun olarak belediye adına tahsis iģlemlerinin ve taģınmazlar üzerinde Sınırlı Ayni Hak tesis iģlemlerinin yapılması için tüm bilgi ve belgeleri ihale yapılmak üzere ilgili birime göndermek. f) Ġmar affı yasası kapsamında 10/c uygulaması yapılan yerlere ait tapu senetlerinin hak sahiplerine dağıtılması ve Tapu Tahsis belgesi bulunan hak sahiplerine Tapu Tahsislerinin yapılmasını sağlamak, g) Ġmar planları doğrultusunda imar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat gereği belediye adına tescili gereken taģınmazlara iliģkin tapu tescil iģlemlerinin yapılmasını sağlamak, h) Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taģınmaz malların envanterini ve kayıtlarını tutmak, Mal Yönetim Dönemine iliģkin icmal cetvellerini hazırlamak. 6.7 Fen ĠĢleri Müdürlüğü a) Yeni yol açılması ve stabilizasyonunu yapmak veya yaptırmak. b) Yolların ve kaldırımların bakım ve onarımını yapmak c) Hizmet binalarının ve sosyal tesislerin bakım ve onarımını yapmak. d) Belediyede kullanılan her türlü araç ve iģ makinelerinin bakım ve onarımını yapmak e) Yollarda kar ve buzlanma ile mücadele etmek f) Yeni açılan yollarda ve daha önceden yapılmasına rağmen kullanım ömrünü tamamlamıģ sokaklarda asfaltlama ve kaldırım çalıģmaları yapmak g) Bina ve tesis inģa etmek veya ettirmek h) Gereken çalıģmalarda projeler yapmak i) KeĢif çıkarmak, hakediģ yapmak ve iģ kabullerini gerçekleģtirmek. j) Kesin hesap çıkarmak. k) Teknik kontrolörlük yapmak. 6.8 Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü a) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararları, BaĢkanlık Makamı ve müdürlükler tarafından görüģ istemi ile gönderilen evrakı inceleyerek o konu hakkında hukuki mütalaa vermek. b) Belediye leh ve aleyhinde Adli ve Ġdari Mahkemelerde açılan davaları ve icra iģlerini takip etmek ve sonuçlandırmak; BaĢkan tarafından avukatlar adına çıkarılan vekâletnamelerdeki yetkileri BaĢkanlık adına kullanmak. c) BaĢkanlık emirleri ile kovuģturulması istenen veya Belediye aleyhine giriģilen vergi, rüsum ve harçlara müteallik iģleri yetkili makam ve merciiler nezdinde takip ile sonuçlanmasını sağlamak. d) Dava ve icra iģlerini usul ve esas yönünden doğru ve süratli iģleyiģini sağlamak. 31

32 e) a bendine göre Hukuki mütalaa verilmesinde aģağıda belirtilen esaslara uyulur. Müdürlükler tarafından istenilen mütalaalar BaĢkanlık Makamınca havale edilmedikçe Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü tarafından incelenemez. Mütalaa verecek avukat veya avukatlar, Müdür tarafından havale edilen evrakı mevzuat hükümleri çerçevesinde inceler ve görüģlerini Müdüre bildirirler. Mütalaa beyanının ön hazırlık safhasında gerekli evrakın temini, iģlem belgelerinin eksik olanlarının araģtırılması ve tamamlanması ile ilk tetkiki müģavir avukat ya da avukatın havalesi üzerine ilgili müdürlükçe tekemmül ettirilir ve esas tetkike hazır Ģekle en kısa sürede getirilir. Görevli müģavir avukat ya da avukat tarafından verilen mütalaa Müdür tarafından uygun bulunursa aynen, uygun bulunmadığı takdirde değiģiklik yapılarak imzalanır. Bu Ģekilde tekemmül eden mütalaa yazısı BaĢkanlık Makamının Olurları suretiyle ilgili müdürlüğe iletilir. Hukuk ĠĢleri Müdürü yürürlükteki mevzuatlara göre mütalaa verir. Mütalaalar istiģari mahiyete olup, ilgili müdürlük, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünün mütalaası ile bağlı değildir. ĠĢ sahipleri tarafından elden evrak takibi suretiyle mütalaa istenmeyeceği gibi yazılan mütalaalarda hiçbir suretle iģ sahibinin eline verilmez. f) Ġmar ve Zabıta uygulamalarından kaynaklanan suç duyuruları ile Encümenden havale edilen konular dıģında kalan ve TepebaĢı Belediyesi Tüzel kiģiliğini ilgilendiren hukuki ihtilaflarda dava açılması veya suç duyurusunda bulunulması BaĢkanlık makamının konu hakkında yazılı onay vermesine bağlıdır. 6.9 Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü a) sayılı yasalar ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda uygulama yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, b) Yeni yerleģim alanları planlamak, bununla ilgili çalıģmalar yapmak, c) Halihazır harita yapmak veya yaptırmak, ihale yoluyla yaptırılacak haritaların ihale dosyalarını hazırlamak, d) Parselasyon planlarını kontrol etmek, yapmak veya yaptırmak, ihale yoluyla yaptırılacak haritaların ihale dosyalarını hazırlamak, e) Ġmar bilgi formu, imar çapı, imar durumu ve kısıtlılık belgelerini düzenlemek, yazıģmalarını yapmak, f) Ġhtiyaç duyulduğunda, verilen yetkiler doğrultusunda toplu konut ve kentsel dönüģüm projeleri geliģtirmek, g) Ġmar plan değiģikliği, ilave imar planı, mevzii imar planı, imar plan revizyonu taleplerini değerlendirmek, belediye meclisine sevk etmek, h) Ġmar planı ihale dosyalarını hazırlamak, i) Meclis tarafından kabul edilen imar planı ve plan değiģikliklerini ilan etmek, paftalarını iģlemek, j) Zemin ve temel etüdü raporunu, mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projelerini incelemek, k) Dosyaları arģivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek, l) Kentsel veri toplamak kent bilgi sistemine veri girmek, m) Gerektiğinde gayrimenkul değerleme taleplerini karģılamak, n) Mevcut Ġmar Kanunu ve bu kanuna bağlı Yönetmelikler çerçevesinde gerekli iģlemleri yapmak, o) Ġlgili programlara bilgi giriģi yapılarak verilerin güncel tutulmasını sağlamak. 32

33 6.10 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü a) Belediyemizde çalıģan tüm memur ve iģçi personelin atanma, derece, terfi, kademe terfi, emeklilik gibi özlük iģlerini takip etmek. b) Belediyede çalıģan tüm memur ve iģçi kadro ihdas ve iptal iģlemlerini düzenlemek c) Geçici iģçi vize iģlemlerini sağlamak. d) Belediyede çalıģan tüm personelin maaģ bordrolarının düzenlenerek, ödenmek üzere ilgili birime gönderilmesini sağlamak e) Belediyede çalıģan tüm personelin kıdem ve ihbar tazminatı bordrolarını hazırlayarak ödenmek üzere ilgili birime göndermek f) Memur ve iģçi personelin yıllık izinlerinin kullandırılmasını sağlamak ve takip etmek g) Memur gizli sicil raporlarını ve mal beyannamelerini kanun yönetmeliklerine uygun olarak muhafaza etmek. h) Hizmet içi eğitim kursları tertipleyerek personelin kanun ve yönetmeliklere uygun görev yapmalarını ve daha verimli olmalarını sağlamak i) Eğitim seminerleri düzenlemek ve koordine etmek 6.11 Kadın Sığınma ġube Müdürlüğü a) Kadın Sığınma Evine baģvuran Ģiddet mağduru kadınlara geçici süre ile yatılı sosyal hizmet imkânı sunmak. b) Kadınlara yönelik her alanda proje araģtırmak, hazırlamak, uygulamak ve bunun için gerektiğinde konularında uzman kiģi ve kurumlarla iģbirliği yapmak. Belediyenin baģkaca birimlerinde kadınlara yönelik olarak yapılan projelere görüģ sunmak, gerektiğinde görev almak. c) Kadınlara yönelik her alanda sosyal etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak, özellikle kadın sığınma evinde kalan kadınlar ve çocukları için sosyal etkinlikler programlamak, uygulamak. d) Kadın Sorunlarının bulunduğu her alanda ve özellikle yerel yönetim hizmetlerinden yararlanabilme alanında, gerekli araģtırma ve anket çalıģmaları yapmak, yaptırmak, bunları dosyalamak, belediyenin ilgili birimlerine gönderilmesini sağlamak amacıyla baģkanlığa sunmak Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü a) Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, TepebaĢı Belediyesi bünyesinde kurulmuģ olup, TepebaĢı Belediye sınırları içerisinde tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dıģ turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuģtur. b) Bölgenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, eğitim yardımı yapılmasına yardımcı olmak, c) Bölgede ihtiyaç sahibi vatandaģlara gıda, yakacak, eģya vb. yardımlarda bulunmak. d) Bölgedeki vatandaģlara meslek edindirme, hobi, eğitim ve spor branģlarında kurslar düzenlemek. e) Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere eğitsel çalıģmalarında katkıda bulunmak, f) Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve Ģenlikler yapmak, bu festival ve Ģenlikler için bölgedeki tarihi mekânları, park ve kültür merkezlerini kullanmak, 33

34 g) Eğitim kurumları ile iģbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek, h) Gençlik Merkezi ile Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak. i) Beldede kurulmuģ vakıf ve derneklerle müģterek çalıģmalar yapmak, j) Sportif faaliyetlerde bulunmak. Spor okulları ve kurslar açmak. Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanıģma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarıģmalar ve turnuvalar düzenlemek, düzenlemek, düzenlenen yarıģma ve turnuvalara katılmak k) Milletimize mal olmuģ milli ve edebi Ģahsiyetler ile ilgili anma toplantıları düzenlemek l) Çocuklar için eğitim ve eğlence amaçlı merkez açmak ve burada çocuklar ve ebeveynler için eğitici seminer, toplantı, çocuklar için eğitim faaliyetleri yapmak m) Faaliyet konularıyla ilgili tanıtımları yapmak ve yaptırmak n) Bölge halkının öncelikle anne ve çocukların sağlıklı geliģimi için proje geliģtirmek ve uygulamak 6.13 Mali Hizmetler Müdürlüğü a) Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıģmalarını yürütmek. b) Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. e) Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil iģlemlerini yürütmek. f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. g) Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek. h) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak. j) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. k) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. l) Muhasebe hizmetlerini yürütmek m) Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. n) Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. o) mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak. ö) Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak. 34

35 6.14 Özel Kalem Müdürlüğü a) Harcama yetkilisi eliyle, Belediye BaĢkanı adına Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesi ni kullanmak, b) Belediye BaĢkanı nın resmi, özel ve gizlilik taģıyan yazıģmalarını yürütmek c) Belediye BaĢkanına ve müdürlüğe gelen, giden evrakın giriģ, çıkıģ, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanması, arģivlenmesini; Belediye BaĢkanı nın imzalaması, onaylaması gereken evrakın sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak. d) Belediye BaĢkanı nın ziyaret, davet, karģılama, ağırlama, uğurlama, açılıģ, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluģ günleri vb. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören iģlerini düzenlemek, yürütmek ve zaman ve yerlerini Belediye BaĢkanı na bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye BaĢkanı nın iģtirak etmesini temin etmek, Belediye BaĢkanı nın iģtirak edemediği program, tören v.b yerlerde baģkan adına protokol gereklerini yerine getirmek. e) Belediye BaĢkanı nın ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdıģı konukların en iyi Ģekilde karģılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek. f) BaĢkanlık sekretaryasını düzenleyerek Belediye BaĢkanı nın görüģme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek. g) Belediye BaĢkanı nın diğer kuruluģlarla ve vatandaģlarla iliģkilerini koordine etmek, vatandaģlar, kurum ve kuruluģlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye BaĢkanı ile görüģmelerini temin etmek. h) BaĢkanlık makamının randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek, i) BaĢkanı nın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaģtırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak. j) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye de hizmet veren tüm Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu Müdürlüklerle BaĢkanlık Makamı arasındaki iģbirliği ve koordinasyonu temin etmek. k) ÇağdaĢ belediyecilik anlayıģı içinde vatandaģlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaģlar, kurum ve kuruluģlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile BaĢkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve Ģikâyetlerin çözüme kavuģturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek. l) Belediye BaĢkanı nın günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek. m) Belediye BaĢkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek 6.15 Park ve Bahçeler Müdürlüğü a) Yeni yapılacak park alanlarını makro düzeyde belirlemek, buna uygun proje tasarımı ve çizimlerini yapmak b) Park yapılacak alanları belirlemek ve mülkiyet durumlarını saptamak c) Yeni yapılacak park alanlarının yapım iģlerini yürütmek, kontrollerini yapmak ve yaptırmak d) Mevcut park alanlarının bakım iģlerini yapmak ve yaptırmak e) Kent içi bitkisel varlığın korunması amacıyla gerekli önlemleri almak f) Parklarda kullanılacak ağaç, ağaççık, çalı, mevsimlik çiçek v.b bitkisel materyalin tespitini yapmak, tür zenginliğini ve biyolojik çeģitliliği arttıracak üretim programları oluģturmak ve üretimi yapmak 35

36 g) Çocuk oyun alanı yapılacak alanların tespitini yapmak h) Çocuk oyun elemanlarının teminini sağlamak i) Ġmar yönetmeliği gereği, yapıların bahçe projelerinin kontrol ve onayını sağlamak j) Belediye fidanlığının kontrolünü, iģletimini ve çalıģmasını yürütmek k) TepebaĢı Belediyesi tarafından kullanılan bank, çöp kovası, piknik masası, büro malzemeleri v.b her türlü imalat, onarım, kaynak ve boya gibi iģlerini yapmak 6.16 Ruhsat Denetim Müdürlüğü a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2559 Sayılı Polis ve Salahiyet Kanunu ve 2005/9207 Sayılı ĠĢyeri Açma Ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik gereğince iģyerlerini ruhsatlandırmak, b) Ġlçe sınırlarında ruhsatsız faaliyet gösteren iģletmelerin denetimlerinin yapılarak gerekli yaptırımlar uygulamak, c) 394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa Göre ĠĢyerlerine hafta tatili ruhsatı düzenlemek. d) Belediye Meclisince belirlenen Ruhsat harçları ve hafta tatili harçları tahakkuklarını düzenlemek, f) ĠĢyeri ruhsatlandırma aģamasında Ġmar, Fen ĠĢleri, Ġtfaiye, Sağlık ve AsayiĢ yönünden incelenmesi amacıyla ilgili Müdürlüklerle koordineli çalıģmak. g) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, h) Müdürlük arģivlemesini yapmak, i) Müdürlük ile ilgili her türlü Ģikâyeti tetkik ederek sonuçlandırmak, ilgili birim veya kuruluģlara yönlendirmek, j) Ruhsatsız Umuma Açık iģyerleri ile ilgili Kamu Kurum ve kuruluģlarından gelen yazılar ile vatandaģlardan gelen Ģikâyetler değerlendirilerek mahallinde denetim yapmak, tespit edilen olumsuzluk ile ilgili denetim formu düzenlenerek gerekli idari iģlemi yapmak amacıyla Encümene sunmak ve Encümen kararını ilgili kurumlara bildirmek. k) Kamu kurum ve kuruluģlar aracılığıyla vatandaģların Ģikâyet ve temennileri hakkında gerekli incelemeler ve çalıģmalar yaparak en geç 30 gün içerisinde vatandaģı ve ilgili kurumu bilgilendirmek. l) ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı iptali için baģvuruda bulunan iģletmecilerin gerekli denetimleri ve iģlemlerinin yapılarak ilgili kurumları ve iģletmeciyi bilgilendirmek. m) Müdürlük kayıtlarının bilgisayar ortamında sürekli güncelliğini sağlamak, n) ArĢivlemenin bilgisayar ortamında oluģturulmasını sağlamak, o) ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı için baģvuruda bulunan iģletmecilerin iģyerlerinin komisyonca incelenerek uygunluğunu kontrol etmek, p) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, 6.17 Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü MÜDÜRÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI 1. Müdürlükteki iģlerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5179 Sayılı Gıda Kanunu ve sair diğer meri kanun ve yönetmeliklerle ilgili maddeleri, ilgili genelgeler çerçevesinde çalıģma prosedürlerinin doğru yapılmasından sorumludur. Teknik, idari ve mesleki iģlerde ilgili kurum içi ve kurum dıģı birimlerle koordineli olarak çalıģmayı sağlar. 36

37 2. Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu BaĢkan yardımcısına ve Belediye BaĢkanına karģı birinci derecede sorumludur. 3. Halk sağlığını korumak amacıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre zamanında tüm tedbirleri almak, gerekli sağlık projelerini hazırlamak ve sunmak, onay alınanları uygulamak. 4. TepebaĢı Belediyesinin memurları, eģlerinin ve bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve aile yardımına hak kazanan çocuklarının hastalanmaları halinde tedavileri için Poliklinik hizmetlerinin noksansız yürütülmesini sağlamak. 5. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) ile iģbirliği yaparak iģçi personel hakkında poliklinik hizmetlerini yürütmek. 6. Halk ile temas eden hizmet erbabı iģçilerin periyodik sıhhi muayenelerini yapmak. 7. Sıhhi denetim ekiplerinin Umumi teftiģ programlarının hazırlanmasını sağlamak, denetimin sonuçlarını incelemek. 8. BulaĢıcı hastalıklarla mücadelede; ilgili diğer teģkilatlarla iģbirliği yapmak, çalıģmaların verimini arttırmak, yapılan tarama ve dezenfeksiyon çalıģmalarını denetlemek. 9. Müdürlük hizmetlerini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlere ait istatistikî bilgileri ilgili birim ile koordinasyonu sağlayarak daha anlamlı ve karar verici bir Ģekilde rehber, liste grafik v.s. düzenlemeleri yapmak ve bir rapor halinde üst makama sunmak. 10. Müdürlük, vazifelerini ilgilendiren konularda yurtiçi ve yurtdıģında düzenlenen eğitim, seminer, konferans, toplantı, fuar vs. gibi etkinliklere katılmak geliģmeleri takip etmek. 11. Müdürlük memur personelinin genel durum ve davranıģları bakımından gözetimini yapmak, sicil yönetmeliği esasları doğrultusunda yıllık sicil raporlarını doldurmak ve zamanında üst makama sunmak. 12. Ruhsat Denetim Müdürlüğünce gönderilen sıhhi, Ġkinci ve Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin Ġnsan ve Çevre Sağlığı yönünden ruhsata uygun olup olmadığı ile ilgili denetimi yaptırmak ve kayıt altına aldırmak. 13. Belediyemiz personelleri ve gerekli görüldüğünde vatandaģlara Enjeksiyon, tansiyon, pansuman gibi hizmetler sunmak. 14. Personelin yıllık izin planlamasını yapmak, üst makamların onayını almak ve uygulamasını sağlamak. 15. Personelin her türlü istihkakı ile özlük haklarından doğan borç ve alacakların tahakkukunu hazırlatmak ve muhasebe iģlerini denetlemek. 16. Yıllık ihtiyaç olan her türlü malzemenin zamanında teminini sağlamak, muhafazasını yaptırmak, yıl içinde alınan ve önceki yıldan devreden malzemelerin bir komisyon nezdinde yılsonunda sayımını yaptırmak, bunlara ait döküm tanzim ettirmek. Hareketsiz malzemelerin değiģimini sağlamak ve tüm ayniyatın muhasebesini yaptırmak. 17. Belediye sağlık zabıta talimatnamesi hükümlerini uygulamak ve bu talimatnamenin günün Ģart ve icaplarına uygun yenileme çalıģmalarını oluģturmak. 18. Müdürlük birimlerine ait muhafaza edilmesi gereken dosya ve dokümanların saklanması için düzenli bir arģiv sistemi oluģturmak. 19. Müdürlüğün iģlevlerine iliģkin görevlerin TepebaĢı Belediye BaĢkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince, iģlemlerin yürütülmesi için karar vermek, tedbirleri almak ve uygulatmak. 20. Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek. 21. Müdürlüğün iģlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerinin alınması için BaĢkanlık Makamına önerilerde bulunmak. 37

38 22. Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporlarını düzenlemek mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiģtirme gibi personel iģleri için bağlı bulunduğu BaĢkanlık Makamına önerilerde bulunmak, çalıģanların yıllık izin kullanıģ zamanlarını tespit etmek. 23. Halk Sağlığına yönelik ilçe sınırları içerisindeki esnaf ve vatandaģın temizlik, dezenfeksiyon ve hijyen konularında eğitim vermek ve bu konularla alakalı kitap kitapçık ve broģürlerle halkı bilinçlendirmek. 24. Üst makamlarca verilen diğer görevleri yerine getirmek. SAĞLIK ĠġLERĠ BĠRĠMĠ 1. Halkı sağlık konularında bilinçlendirmek üzere düzenlenecek toplantılar ve projelerde ilgili birimlerle iģ birliği içinde olmak. 2. Ġlçe genelinde gerekirse diğer ilgili kamu kuruluģları ile iģ birliği yapılarak koruyucu hekimlik çalıģmalarında bulunmak. 3. Belediye sınırları içinde gerçekleģen ölüm olaylarında ölüm tutanaklarının tutulması, gerekli bilgilerin Ġlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi, cenaze sahiplerine gerekli bilgilerin verilmesi, fethi kabir için müracaat eden vatandaģlara doktor kanaatine göre izin verilme iģlemlerinin yapılması, defin ve nakil için gerekli iģlemlerin yapılmasını sağlamak. 4. Cenaze hizmetleri ile ilgili Ġlçe Belediyesi görev alanına giren hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak. 5. Ġhtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçlerin en ekonomik Ģekilde, istenen kalite nitelik ve zamanda tedarik edilmesi için gerekli bilgilerin ilgili birimlere bildirilmesi ve organizasyonun yapılmasını sağlamak. 6. Belediye sınırları dâhilinde yaģayanların koruyucu hekimlik görevinin yerine getirilmesi, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde yaģamaları için gerekli olan faaliyetlerin ve hizmetlerin planlanması, ilgili diğer müdürlük ve kuruluģlar ile iģ birliği yapılmasını sağlamak. 7. Memur ve iģçi personelin kendileri, memurların bakmakla yükümlü oldukları kiģilere muayene ve tedavi hizmeti vermek. 8. Ġlçe sınırları içerisinde toplum sağlığı açısından gıda üreten ve satan iģ yerlerini denetlemek, gıda ve iģ yeri hijyeni konularında eğitim vermek. 9. Belediye memurları ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin diğer sağlık kuruluģlarına sevklerini yapmak. 10. Gençlik ve spor ile ilgili sağlığa ait hizmetleri yürütmek. 11. BulaĢıcı hastalıklarla mücadele etmek. 12. Umumi Hıfzıssıhha Meclisine katılmak. 13. OluĢturulan komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili incelemeleri yapmak. 14. Ġlçe sınırları içindeki esnafın 3 ayda bir esnaf muayene karnesi vizelerini yapmak, gerekli yönlendirme ve uyarılarda bulunmak. 15. Müdürlüğe ait ayniyat kayıtlarının ve demirbaģ listelerinin tutulmasını sağlamak. 16. Görev alımı ile ilgili mer'i ihale mevzuatının gerektirdiği ihale iģlemlerine iliģkin tüm çalıģmaların yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak. 17. Görev ile ilgili her türlü iç dıģ yazıģmaları yapmak, BaĢkan'a, Encümen'e, Meclis'e teklifler sunmak, verilen kararların uygulanmasını sağlamak. 18. Gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak. 38

39 SAĞLIK ĠġLERĠ PERSONELĠ Müdürlüğün görev alanına giren görevler, müdürlüğe norm kadro ve BaĢkanlık onayı ile tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut personelin sahip oldukları nitelikleri, yeterlilikleri, verimlilikleri, performans baģarı seviyeleri açısından değerlendirir, yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir. Bu hükümler Doktor, hemģire, sağlık teknikeri, sağlık memuru ve büro personelini kapsar. 1. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili iģleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek 2. Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iģ ve iģlemleri yapmak. 3. Müdürlüğün haberleģme ve evrak akıģını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlamak. 4. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını BaĢkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iģlemleri yapmak ve yürütmek. 5. ĠĢ bölümü esasları dâhilinde eģ düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içinde çalıģmak. 6. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iģ metotları ve diğer ilgili mer'i mevzuata riayet etmek. 7. Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için yapılan iģlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun olarak muhafaza etmek. 8. Belediye sınırları içinde gerçekleģen ölüm olaylarında ölüm tutanaklarının tutulması, gerekli bilgilerin Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi, cenaze sahiplerine gerekli bilgilerin verilmesi, fethi kabir için müracaat eden vatandaģlara doktor kanaatine göre izin verilme iģlemlerinin yapılması, defin ve nakil için gerekli iģlemlerin yapılmasını sağlamak. 9. Ġhtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçlerin en ekonomik Ģekilde, istenen kalite, nitelik ve zamanda tedarik edilmesi için gerekli bilgilerin ilgili birimlere bildirilmesi ve organizasyonun yapılmasını sağlamak. 10. Memur ve iģçi personelin kendileri, memurların bakmakla yükümlü oldukları kiģilere muayene ve tedavi hizmeti vermek. 11. Belediyemiz personeli ve gerektiğinde vatandaģlara enjeksiyon, tansiyon, pansuman gibi hizmetler sunmak. 12. ĠĢe giriģlerde, okul ve kurs kayıtlarının baģlangıcında istenen sağlık raporlarını düzenlemek. 13. ĠĢ yerlerinde çalıģanların portör muayenelerini denetlemek. 14. Ġlçe sınırları içerisinde toplum sağlığı açısından gıda üreten ve satan iģ yerlerini denetlemek, gıda ve iģ yeri hijyeni konularında eğitim vermek. 15. Belediye memurları ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin diğer sağlık kuruluģlarına sevklerini yapmak. 16. Gençlik ve spor ile ilgili sağlığa ait hizmetleri yürütmek. 17. BulaĢıcı hastalıklarla mücadele etmek. 18. OluĢturulan komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili incelemeleri yapmak. 19. Gıda iģi ile uğraģanların sağlık muayenesini yapmak. 20. Sıhhi, ikinci ile üçüncü sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin ĠĢ yeri Açma Ruhsatı, denetleme ve Ģikâyetlerin değerlendirilmesini yapmak. 21. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğünde tüm hizmetlerin istenen kalitede ve memnuniyette yürütülmesini sağlamak. 22. Gelen giden evrak kayıt, evrak takip, dosyalama ayniyat, taģınır mal, muhasebe, bilgisayar iģ ve iģlemleri, ön mali kontrol yetkilisi, arģivleme, demirbaģ, defin ruhsatlarının kayıt altına 39

40 alınmasını sağlar. Bu kayıtların ilgili makamlara iletilmesini sağlar. Gerekli konularda istatistikî verilerin ilgili makamlara bildirilmesini sağlamak Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluģturmak üzere gerekli çalıģmaları yapmak. b) Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliģtirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. c) Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliģtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. d) Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıģ faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araģtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek, genel araģtırmalar ve anketler yapmak/ yaptırmak. e)ġdarede kurulmuģsa Strateji GeliĢtirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü a) Kamu hizmetlerinin geliģtirilip etkinleģtirilmesini, verimlilik ve performansın artırılmasını, Belediyenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalıģmasını sağlamak amacıyla araģtırmalar yaparak gerekli görüģ ve öneriler hazırlayıp Belediye BaĢkanına sunmak, b) Gerektiğinde, Belediye hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluģumuna katılmak, c) Ġnceleme ve TeftiĢin etkin bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalıģmalarını teģvik edici teftiģ sistemini geliģtirmek, d) Belediye BaĢkanı, diğer seçilmiģ kiģi ve organlar ile Encümen BaĢkanı ve üyelerinin Encümen çalıģmalarından doğan karar ve iģlemleri hariç, tüm belediye birimlerinin her türlü iģ ve iģlemleriyle ilgili olarak teftiģ, inceleme ve soruģturma iģlemlerini yürütmek, e) Kanun, Kanun Hükmünde kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerde gösterilen ve Belediye BaĢkanınca verilen teftiģ hizmetlerini ifa etmek, f) Belediye BaĢkanı ve yardımcılarının katılımı ile yılda en az bir defa, müfettiģlerin uygulamada gördükleri aksaklıklar ile çözüm önerilerinin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek, 6.20 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü a) Genel Cadde ve sokakların temizliğini yapmak ve yaptırmak b) Katı atıkların toplanmasını yapmak/yaptırmak c) Katı atıkların depolanma yerine kadar taģınmasını yapmak veya yaptırmak d) Geri DönüĢüm faaliyetleri ile ilgili eğitim ve çalıģmalar yapmak 6.21 Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü a) Belediye sınırları içinde yaģayan tüm sahipli, sahipsiz, baģıboģ hayvanların ve vatandaģların veteriner halk sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını sağlar.. 40

41 b) Belediyemiz sınırları içinde yaģayan sahipli ve sahipsiz tüm evcil hayvan varlığını kayıt altına alır, bunları kimliklendirir. (Mikroçip, küpe, karne, v.b. yöntemlerle) c) Sahipli hayvanların muayene, tedavi ve ameliyatlarını ücret karģılığı yapar ve her türlü yatılı iģlemlerini gerçekleģtirir. Sahipsiz hayvanların tedavi aģı ve ameliyatlarını ücretsiz yapar. d) Acil durumlarda, sahipli hayvanlara ücret karģılığı, sahipsiz hayvanlara ücretsiz olarak tıbbi ilk yardım hizmetlerinde bulunur. e) Isırılma olaylarında, ısırma yapan hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde, değilse müdürlüğe ait padoklarda 10 gün süreyle müģahede altına alır. Konu ile ilgili hastane ve laboratuvar yazıģmalarını yapar. Gerekirse laboratuvara marazi madde sevk eder. f) Güçten düģmüģ, sakat, yaralanmıģ ve sokakta yaģamını sürdüremeyecek durumdaki hayvanların, geçici hayvan bakım evinde rehabilite edilene kadar, bakımını sağlar. Bu hayvanların sahiplendirilmesi iģini gerçekleģtirir. g) Müdürlüğe ulaģan hayvanla ilgili Ģikâyetleri değerlendirir, Ģikâyete konu olayı ya da hayvanı yerinde inceler, yetkileri doğrultusunda sonuçlandırır. h) Sokak hayvanlarında üremenin denetlenmesi konusunda etkin yöntemler tespit eder ve uygular. Bölgede baģıboģ ve sahipsiz hayvan kavramının zaman içinde sona erdirilmesi için çalıģır No lu Hayvan Haklarını Koruma Yasası doğrultusunda KısırlaĢtırılan ve aģılanarak tedavileri yapılan hayvanları alındıkları yere geri bırakır. ı) Hayvan satıģ yerlerini, kurban ve diğer kesim yerlerini denetler ve hijyenik koģullarda iģletilmesini sağlar. i) Hayvan hareketlerini zabıta marifetiyle izler, usulüne uygun menģei belgesi düzenler, uygunsuzlukları ilgili mercilere ihbar eder. j) Belediye sınırları içindeki evcil hayvanların karne ve kayıt kontrollerini yapar; ortamlarının mevzuata uygunluğunu denetler; gerektiğinde Zabıta Müdürlüğü ile ortak çalıģma sonucunda madde göstererek ihtar eder, yönetmeliklere aykırı durumların giderilmesini sağlar. k) Zoonotik hastalıklarla mücadele eder ve gerekli önlemleri alır. l) Kapalı ve açık alan ilaçlaması yapar. Kapalı alanları fare, hamam böceği, sinek, kene, bit, pire, güve, tahtakurusu gibi zararlılara karģı ilaçlar; açık alanlarda larva mücadelesi, çöp konteynerlerinin ilaçlanması, sel ve salgın hastalık durumlarında bölgenin dezenfeksiyonu, fare mücadelesi, yaz sezonunda tüm mahallelerin uçkun sivrisinek ve karasinek zararlılarına karģı ilaçlanması faaliyetlerini yürütür. m) Belediyemiz sınırları içinde hayvan ölülerinin gömülmesi için bir hayvan mezarlığı oluģturur ve iģletilmesini sağlar. n) Müdürlükle ilgili stratejik plan ve bütçeyi oluģturur, ihale yapıp müdürlüğün gereksinimlerini satın alır. o) Hayvan sağlığı, zoonozlardan korunma, çevre sağlığı, v.b. hekimliği ilgilendiren pek çok konuda eğitim verir, seminer, doküman, broģür ve kitapçık hazırlar. p) Belediyenin diğer birimleri, Valilik, Tarım Ġl Müdürlüğü, Ġl Hayvanları Koruma Kurulu, Çevre Orman Ġl Müdürlüğü v.b. kurumlarla ortak projeler yürütür. r) Çöp ev vasfında olan yerler ile BaĢkanlık-BaĢkan Yardımcılığı Makamından havale edilen yerlere gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetlerini vermek Yapı Kontrol Müdürlüğü a) 3194, 2981, 4708, 2863, 5393, 5216 sayılı yasalar ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda uygulama yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, b) Doğal ve tarihi sit alanlarını korumak, c) Yeni yapı ruhsatı, ilave yapı ruhsatı ve yapı tadilatı ruhsatı belgelerini vermek, 41

42 d) Yapı ruhsatı vermek, e) Yapı kullanım izin belgesi vermek, f) Biten inģaatların onaylı projelerine uygunluğunu incelemek, g) Ruhsatlı inģaatların yapımını denetlemek, vizelerini vermek, h) Asansör ruhsatı ve asansör kontrol raporunu vermek, i) Dosyaları arģivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek, j) Kentsel veri toplamak kent bilgi sistemine veri girmek, k) Mevcut Ġmar Kanunu ve bu kanuna bağlı Yönetmelikler çerçevesinde gerekli iģlemleri yapmak Yazı ĠĢleri Müdürlüğü a) Belediyeye gelen dilekçe ve evrakların kayıtlarını yaparak ilgili müdürlüklere sevk etmek, konu hakkında BaĢkan ve BaĢkan Yardımcılarına bilgi vermek. b) Belediye dıģına gönderilecek evrakların yazıģma kurallarını belirleyen esaslara uygunluğunu sağlamak ve bu evrakları göndermek, c) Belediye Meclisi ile ilgili 5393 Sayılı Kanunda belirtilen görevlerin yerine getirilmesini takip etmek, d) Meclis Kararlarını ilgili Müdürlüğe sevk etmek, e) Encümen toplantılarında sekretarya görevini yapmak, f) Encümen kararlarının Kanunlara uygun olarak yazılmasını sağlamak, g) Kararları ilgili Müdürlüklere göndermek, h) Meclis iģlerinde görevli elemanların çalıģmalarını organize etmek, yardımcı olmak, i) Belediye Meclisi nin toplanması ile ilgili 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesinde belirtilen aylık toplantıların yapılması konusunda gereken tüm iģlevleri yerine getirmek, 6.24 Zabıta Müdürlüğü a) Açıkça Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak. b) Belediyece yerine getirileceği belirtilipte mahiyeti itibariyle Belediyenin mevcut diğer kuruluģlarını ilgilendirmeyen ve Belediye Zabıta KuruluĢunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak. c) Belediyece yerine getirileceği belirtilipte mahiyeti itibariyle diğer Belediye kuruluģları ile iģbirliği halinde yürütülmesi yetkili Belediye organlarınca Belediye Zabıtasından istenen hizmetleri ifa etmek. d) Belediyenin Zabıta Yönetmeliği ile Sağlık Zabıtası Yönetmeliğinde Zabıtaya iliģkin olarak yer alan görevleri ve hizmetleri yerine getirmek. e) Belediye karar organları tarafından alınmıģ ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek. f) Belediye BaĢkanın ve bağlı olduğu BaĢkan Yardımcısının hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek. g) Belediye suçlarının iģlenmesini önleyecek idari tedbirleri almak. h) Belediye suçunun iģlenmiģ olması halinde mevzuatın öngördüğü yaptırımları yetkili kılındığı hallerde re sen bunun dıģında mercilerin kararlarını dayanarak uygulamak. 42

43 i) Ulusal Bayram, genel tatil günleri ve özellik taģıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak. j) 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre iģlemler yapmak. 7-Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi: TepebaĢı Belediyesi, hizmetlerin etkin ve verimli sunulabilmesi amacıyla iç kontrol sisteminin uygulanmasına önem vermektedir. Bu kapsamda tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik gereği kurumumuza ait Kamu Ġç Standartları Eylem Planı hazırlanmıģtır. Eylem planıyla birlikte yıl içinde çıktılar alınarak; plan dâhilinde belirlenen kriterlere uygunluk denetlenmekte ve süreçler takip altına alınmaktadır. Tüm birimlerden toplanan aylık faaliyet raporları, iç kontrolün önemli bir parçasıdır. Faaliyet raporlarından elde edilen bilgiler ile gerekli istatistiki analizler yapılarak mevcut durum değerlendirilmektedir. Düzenli olarak gerçekleģtirilen vatandaģ memnuniyet anketleri ile verilen hizmetlerin sonuçlarının ölçümlenmesi sağlanmaktadır. Buna ek olarak vatandaģlardan Mavi Masaya gelen istek ve Ģikâyetler en geç iki gün içinde değerlendirilerek durum hakkında bilgi verilmektedir Belediyemize gelen vatandaģların almak istediği hizmete daha kolay ulaģabilmesi için resepsiyon servisi kurulmuģtur. Belediyenin giriģinde yer alan bu servis, ön büro iģlemleri ve danıģmanlık yaparak vatandaģların belediye içerisinde zaman kaybetmesine engel olmaktadır. Aynı zamanda her yıl SayıĢtay BaĢkanlığı mali konuda, ĠçiĢleri Kontrolörleri iģleyiģ yönünden denetim yapmaktadır. Meclis tarafından Meclis Denetim Komisyonu aracılığıyla gelirler ve harcamalar ile ilgili denetimler yapılmaktadır. 43

44 II-AMAÇ VE HEDEFLER A-Ġdarenin Amaç ve Hedefleri: 06 / 07 / 2011 Tarih ve 202 Sayılı Meclis Kararı ile revize edilen Stratejik Planlama ile 2013 Yılı Stratejik Planlamada Amaç1 in altında 22, Stratejik Amaç 2 nin altında 8, Stratejik Amaç 3 ün altında 9 adet hedef yer almaktadır. Sözü edilen hedeflere TepebaĢı Belediyesinin Yılları Stratejik Planından ulaģılabilir. Bu hedeflere ulaģabilmek için yapılması gereken faaliyet bilgilerine ise performans programından ulaģılabilir. B-Temel Değerler ve Kritik BaĢarı Faktörleri 1-TEMEL DEĞERLER HĠZMET VATANDAġ VE KALĠTE ODAKLI OLMA YENĠLĠKÇĠ/ÇAĞDAġ OLMA SORUN ÇÖZÜCÜ OLMA GÜÇLÜ ĠLETĠġĠM VE Ġġ BĠRLĠĞĠ ÇEVREYE DUYARLILIK ġeffaflik GÜVENĠRLĠK 2-KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ VatandaĢ Memnuniyeti ÇalıĢanların Tatmini Hizmet Kalitesi Kaynakların Etkin Kullanımı ve Yeni Kaynak Yaratılması Personel Eğitim Düzeyi Güçlü, Doğru ĠletiĢim 44

45 HES. KODU EKO.KOD 830 O1 830 O2 BÜTÇE GĠDERĠNĠN TÜRÜ PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 1. III.FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER / A-MALĠ BĠLGĠLER EK-1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI HES. KODU EKO.KOD BÜTÇE GELĠRĠNĠN TÜRÜ 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI , , , O1 VERGĠ GELĠRLERĠ , , , , , , O3 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ , , , O , , , O4 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR , , , O4 FAĠZ GĠDERLERĠ , , , O5 DĠĞER GELĠRLER , , , O5 CARĠ SERMAYE , , , O6 TRANSFERLER GELĠRLERĠ , , , O6 SERMAYE GĠDERLERĠ , , ,92 HES. KODU EKO.KOD BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RED VE ĠADE TÜRÜ 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI 810 O1 VERGĠ GELĠRLERĠ , , , O3 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET , , ,35 GELĠRLERĠ 810 O4 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR 0,00 0,00 0, O5 DĠĞER GELĠRLER , , , O6 SERMAYE GELĠRLERĠ 0,00 0, ,00 BÜTÇE GĠDERĠ TOPLAMI (A) , , ,91 BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI: (B) , , ,49 BÜTÇE GELĠR.RED ve ĠADE TOP: (C) , , ,58 BÜTÇE GELĠR-GĠDER FARKI: (A-D) , , ,00 NET BÜTÇE GELĠRĠ: (D=B-C) , , ,91 45

46 EK-2 NAKĠT AKIM TABLOSU (TL) NAKĠT ALIMLARI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI A - FAALĠYETLERDEN SAĞLANAN NAKĠT GĠRĠġLERĠ BANKA HESABI , , ,44 B - FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĠT ÇIKIġLARI VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ Hesabı(-) 0,00 0,00 0,00 C -FAALĠYETLERDEN SAĞLANAN NET NAKĠT GĠRĠġĠ(A-B) , , ,44 D - YATIRIMLARDAN SAĞLANAN NAKĠT AKIMLARI BANKA KREDİLERİ HESABI , , ,42 E - MALĠ OLMAYAN DURAN VARLIK SATIġLARI ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , , ,25 F - YATIRIMLARDAN SAĞLANAN NET NAKĠT ÇIKIġI(E-D) , , ,17 G - NAKĠT AÇIK FAZLASI(C+F) , , ,27 FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN SAĞLANAN NAKĠT AKIMLARI H - NAKĠT DIġINDA NET VARLIK EDĠNĠMLERĠ EMANETLER HESABI , , ,22 I - NET YABANCI KAYNAK ARTIġLARI GELİRLER HESABI , , ,10 K - FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN SAĞLANAN NET NAKĠT GĠRĠġLERĠ(I-H) , , ,88 L - NAKĠT STOKUNDAKĠ NET DEĞĠġĠM(G+K) , , ,15 46

47 EK YILI KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU (TL) ĠLGĠLĠ MÜDÜRLÜK 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , , ,64 KADIN SIĞINMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0, ,56 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ , , ,10 BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,88 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,35 BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ , , ,19 DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,03 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,98 VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,37 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,35 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ , , ,75 STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ , , ,89 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,47 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,57 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ , , ,13 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,64 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,31 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,80 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,50 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ , , ,78 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ , , ,85 EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ , , ,58 ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ , , ,25 RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ , , ,94 TOPLAM: , , ,91 47

48 EK-4 TEPEBAġI BELEDĠYESĠ YILI BĠLANÇOSU AKTĠF I- DÖNEN VARLIKLAR , , ,25 10 HAZIR DEĞERLER , , , KASA HESABI 3.350,00 0, , BANKA HESABI , , , DÖVĠZ HESABI 4,67 0,00 0, BANKA KREDĠ KART. ALACAK HS. 0, , ,72 12 FAALĠYET ALACAKLARI , , , GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI 0, ,30 0, GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAK. HS , , , VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR , , ,38 14 DĠĞER ALACAKLAR , , , KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI , , ,45 15 STOKLAR , , , ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI , , ,11 16 ÖN ÖDEMELER , , , BÜT.DIġI AVANS VE KRED HESABI , , ,07 19 DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR , , , DEVREDEN KDV HESABI , , ,46 II- DURAN VARLIKLAR , , ,44 21 MENKUL VARLIKLAR 0,00 0,00 44, DĠĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 44,60 22 FAALĠYET ALACAKLARI ,00 0,00 0, GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI ,00 0,00 0,00 24 MALĠ DURAN VARLIKLAR 0,00 0, , MALĠ KURULUġLARA YATIRILAN SERMAYE HESABI 0,00 0, ,52 25 MADDĠ DURAN VARLIKLAR , , , ARAZĠ VE ARSALAR HESABI , , , YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ H , , , BĠNALAR HESABI , , , TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HS , , , TAġITLAR HESABI , , , DEMĠRBAġLAR HESABI , , , BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMAN. HESABI (-) , , , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS , , ,01 26 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 0, HAKLAR HESABI , , , ÖZEL MALĠYETLER HESABI , , , BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMAN.HESABI (-) , , ,45 AKTĠF TOPLAMI , , ,69 IX NAZIM HESAPLAR , , ,75 90 ÖDENEK HESAPLARI , , , GÖNDERĠLECEK BÜT.ÖD.HS 0, , , ÖDENEKLĠ GĠDERLER HESABI , , ,91 91 NAKĠT DIġI TEM. VE KĠġ.AĠT MEN.KIY , , , TEMĠNAT MEKTUPLARI HS , , ,72 92 TAAHHÜT HESAPLARI , , , GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI , , ,12 GENEL TOPLAM: , , ,75 48

49 EK-4 TEPEBAġI BELEDĠYESĠ YILI BĠLANÇOSU PASĠF III- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR , , ,07 30 KISA VADELĠ ĠÇ MALĠ BORÇLAR , , , BANKA KREDĠLERĠ HESABI , , ,68 32 FAALĠYET BORÇLARI , , , BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI , , ,43 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR , , ,47 330ALINAN DEPOZĠTO VE EMANET HESABI , , , EMANETLER HESABI , , ,22 36 ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , , , ÖD.VERGĠ VE FONLAR HS , , , ÖD SOS GÜV. KES. HS , , , ÖD SOS GÜV. KES. HS , , , KAMU ĠDARELERĠ PAYLARI HS , , ,55 39 DĠĞER KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 0, , , SAYIM FAZLASI HESABI 0, , ,40 IV- UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR , , ,85 40 UZUNVADELĠ ĠÇ MALĠ BORÇLAR , , , BANKA KREDĠLERĠ HESABI , , ,85 V- ÖZ KAYNAKLAR , , ,86 50 NET DEĞER , , , NET DEĞER HESABI , , ,09 57 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI , , , GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUCU HESABI , , ,16 59 DÖNEM FAALĠYET SONUÇLARI , , , DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUCU HESABI , , ,61 PASĠF TOPLAMI , , ,78 IX NAZIM HESAPLAR , , ,75 90 ÖDENEK HESAPLARI , , ,91 901BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI , , ,91 91 NAKĠT DIġI TEMĠNAT VE KĠġĠLERE AĠT MENKUL KIYMET HESABI , , , TEMĠNAT MEKTUPLARI EMANETLERĠ HESABI , , ,72 92 TAAHHÜT HESAPLARI , , , GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI HESABI , , ,12 GENEL TOPLAM: , , ,75 49

50 EK-5) 01/01/ /12/2013 TARĠHLERĠ ARASI FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU (TL) HE SA P KO DU Yardı mcı Hesap GĠDERĠN TÜRÜ 2011 CARĠ YIL 2012 CARĠ YIL 2013 CARĠ YIL 630 GĠDERLER HESABI , , , O1 630 O2 630 O3 PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ HES AP KOD U Yar dım cı Hes ap , , , O , , , O , , , O4 GELĠRĠN TÜRÜ GELĠRLER HESABI VERGĠ GELĠRLERĠ TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GEL. ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR 2011 CARĠ YIL 2012 CARĠ YIL 2013 CARĠ YIL , , , , , , , , , , , , O4 FAĠZ GĠDERLERĠ , , , O5 DĠĞER GELĠRLER , , , O5 CARĠ TRANSFERLER , , , O6 630 O6 SERMAYE GĠDERLERĠ , , , AMORTĠSMAN GĠD , , , ĠLK MADDE VE MALZEME GĠD , , , DĠĞER GĠDERLER 0, , ,00 SERMAYE GELĠRLERĠNDEN ALACAKLAR DEĞER VE MĠKTAR DEĞĠġĠMLERĠ GELĠRLERĠ , , ,57 0, ,85 0,00 GĠDER TOPLAMI: , , ,49 GELĠRLER TOPLAMI: , , ,10 FAALĠYET SONUCU(+/-) Olumlu Faaliyet Dönemi: , , ,61 50

51 EK-6 BÜTÇE GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU GELĠRĠN KODU GELĠR AÇIKLAMASI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI 1 Vergi Gelirleri , , , Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler , , , Mülkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler , , , Bina Vergisi , , , Arsa Vergisi , , , Arazi Vergisi , , , Çevre Temizlik Vergisi , , , Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri , , , Ozel Tüketim Vergisi , , , Haberlesme Vergisi , , , Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi , , , Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri , , , Eglence Vergisi , , , Yangin Sigortasi Vergisi 1.203, , , Ilan ve Reklam Vergisi , , , Harclar , , , Diger Harclar , , , Bina Insaat Harci , , , Isgal Harci , , , Isyeri Acma Izni Harci , , , Olcü ve Tarti Aletleri Muayene Harci 321,00 0,00 0, Tatil Günlerinde Çalisma Ruhsati Harci , , , Tellallık Harcı 0,00 0,00 19, Diger Harclar , , ,02 3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Mal ve Hizmet Satis Gelirleri , , , Mal Satis Gelirleri , , , Sartname Basili Evrak Form Satis Gelirleri , , , Hizmet Gelirleri , , , Avukatlik Vekalet Ucreti Gelirleri 0, , , Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Gelirler , , , Ekonomik Hizmetlere Iliskin Gelirler , , , Kültürel Hizmetlere Iliskin Gelirler 5.750, , , Saglik Hizmetlerine Iliskin Gelirler , , , Sosyal Hizmetlere Iliskin Gelirler 8,00 0,00 0, Su Hizmetlerine Iliskin Gelirler , , ,16 51

52 EK-6 BÜTÇE GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU GELĠRĠN KODU GELĠR AÇIKLAMASI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI Tarimsal Hizmetlere Iliskin Gelirler , , , EskimiĢ EĢya ve Enkaz SatıĢ Geliri 0,00 0, , Diger hizmet gelirleri , , , Kira Gelirleri , , , Tasinmaz Kiralari , , , Ecrimisil Gelirleri , , , Diger Tasinmaz Kira Gelirleri , , ,66 4 Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler , , , Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve Bagislar , , , Cari , , , Kisilerden alinan Bagis ve Yadımlar , , , Kisilerden alinan ġartlı Bagis ve Yadımlar 0,00 0, , Sermaye , , , Kurumlardan alinan Bagis ve Yardımlar , , , Proje Yardımları 0, , , Cari 0, , , Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 0, , ,70 5 Diger Gelirler , , , Faiz Gelirleri 2.581, , , Diger Faizler 2.581, , , Kisilerden Alacaklar Faizleri 0, ,20 0, Mevduat Faizleri 873,31 0,00 0, Diger Faizler 1.708,18 0, , Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar , , , Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar , , , Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar , , , Çevre Temizlik Vergisinden Alinan Paylar , , , Yonetim Giderlerine Katilma Paylari 0, , , Digerlerinden Alinan Yonetim Giderlerine Katilma Paylari 0, , , Kamu Harcamalarina Katilma Paylari , , , Yol Harcamalarina Katilma Payi , , , Diger Harcamalara Katilma Paylari 2.830, ,79 345, Genel Bütçeli Idarelere Ait Paylar 0,00 0, , Yerli ve Yabancı Filim Gösterimlerinden Alınan Eğlence Vegisi G.B.Payı 0,00 0, , Mahalli Idarelere Ait Paylar , , , Maden Isletmelerinden Alinan Paylar , , ,56 52

53 EK-6 BÜTÇE GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU GELĠRĠN KODU GELĠR AÇIKLAMASI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI Otapark Gelirlerinden Ġlçe ve Ġlk Kademe Belediyeleri Payı 2.162, , , Diger Paylar , , , Diger Paylar , , , Para Cezalari , , , Idari Para Cezalari , , , Diger Idari Para Cezalari , , , Vergi Cezalari , , , Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme Zamlari , , , Vergi BarıĢı TEFE Tutarı , , , Diger Vergi Cezalari , , , Diger Çesitli Gelirler , , , Diger Çesitli Gelirler , , , Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 7.921, , , Irat Kaydedilecek Teminat Mektuplari 0, ,00 0, Kisilerden Alacaklar , , , Yukarida Tanimlanmayan Diger Çesitli Gelirler , , ,09 6 Sermaye Gelirleri , , , Tasinmaz Satis Gelirleri , , , Arsa Satisi , , , Arsa Satisi , , ,57 BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI (A): , , ,49 EK-6 BÜTÇE GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU RED VE ĠADELER (-) BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN GELĠRĠN KODU GELĠR AÇIKLAMASI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI 1 Vergi Gelirleri , , , Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler , , , Mülkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler , , , Bina Vergisi , , , Arsa Vergisi , , , Arazi Vergisi 223,56 589,71 171, Çevre Temizlik Vergisi , , , Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri 147,50 0, , Ozel Tüketim Vergisi 0,00 0, ,04 53

54 GELĠRĠN KODU GELĠR AÇIKLAMASI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi 0,00 0, , Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri 147,50 0,00 0, Ilan ve Reklam Vergisi 147,50 0,00 0, Harclar 0,00 0,00 462, Diger Harclar 0,00 0,00 462, Tatil Günlerinde Çalisma Ruhsati Harci 0,00 0,00 462,00 3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Mal ve Hizmet Satis Gelirleri , , , Hizmet Gelirleri , , , Ekonomik Hizmetlere Iliskin Gelirler 0,00 0,00 283, Kültürel Hizmetlere Iliskin Gelirler 1.742, , , Tarımsal Hizmetlere ĠliĢkin Gelirler 0,00 212,40 0, Diger hizmet gelirleri , , ,60 5 Diger Gelirler , , , Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar 2.165,41 262,16 0, Kamu Harcamalarina Katilma Paylari 2.165,41 262,16 0, Yol Harcamalarina Katilma Payi 2.165,41 262,16 0, Para Cezalari ,40 949, , Idari Para Cezalari ,31 685,55 0, Diger Idari Para Cezalari ,31 685,55 0, Vergi Cezalari 6.538,09 263, , Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme Zamlari 6.538,09 263, , Diğer Vergi Cezaları 0,00 0, ,22 6 Sermaye Gelirleri 0,00 0, , TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri 0,00 0, , Arsa SatıĢı 0,00 0, , Arsa SatıĢı 0,00 0, ,00 BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER TOPLAMI ( B ) , , ,58 NET BÜTÇE GELĠRĠ ( A-B ) , , ,91 54

55 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2013 Yılı Gider Bütçesi ,00 TL olarak tahmin edilmiģtir Yılından ,00 TL. Ödenek devretmiģ ayrıca 2013 yılında ,00TL. ek bütçe yapılmıģ toplam ödenek ,00 TL. OlmuĢtur yılı içerisinde bu ödeneğin ,91 TL lik kısmı harcanmıģtır yılı Mali yılı içerisinde kullanılmayan ,09 TL lik ödenek iptal edilmiģtir ,00 TL lik miktar projeye dayalı olduğundan, 2014 yılına devretmiģtir. Buna göre 2013 yılı gider bütçemizin % 98,52 si harcanmıģ ve %1,48 lik kısmı iptal edilmiģtir. YILLARA GÖRE GĠDER BÜTÇESĠ BÜTÇE YILI TAHMĠNĠ BÜTÇE EK BÜTÇE HARCAMA ĠPTAL DEVREDEN ÖDENEK HARCAMA ORANI ĠPTAL ORANI ,00 0, , , ,00 83,82% 11,63% , , , , ,00 99,61% 0,39% , , , , ,00 98,52% 1,48% Yıllara göre ekonomik sınıflandırma harcamaları tabloda gösterilmiģtir. BÜTÇE KODU BÜTÇE GĠDERĠNĠN TÜRÜ 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI 01 PERSONEL GĠDERLERĠ , , ,48 02 SOSYAL GÜV. KURUM. DEVLET PRĠM GĠDERLERĠ , , ,49 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , , ,13 04 FAĠZ GĠDERLERĠ , , ,49 05 CARĠ TRANSFERLER , , ,40 06 SERMAYE GĠDERLERĠ , , ,92 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM , , ,91 Yukarıdaki tabloya bakıldığında 2013 yılı Personel giderleri toplam harcamanın %15,41 ini oluģturmuģtur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi giderleri 2013 yılında toplam harcamanın %2,39 unun oluģturmaktadır. 55

56 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KURUM. DEVLET PRİM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ YEDEK ÖDENEKLER 2013 YILI FAALİYET RAPORU Mal ve Hizmet Alım giderleri 2013 yıllında toplam harcamanın %56,90 nını oluģturmaktadır. Faiz giderleri 2013 yıllında toplam harcamanın %1,24 ünü oluģturmaktadır. Cari Transferler 2013 yıllında toplam harcamanın %2,69 unu oluģturmaktadır. Sermaye giderleri 2013 yıllında toplam harcamanın %21,37 sini oluģturmaktadır. GERÇEKLEġEN HARCAMAYA GÖRE ( HARCAMA KALEMĠ / TOPLAM HARCAMA ) BÜTÇE KODU BÜTÇE GĠDERĠNĠN TÜRÜ 2011 YILI BÜTÇE PAYI 2012 YILI BÜTÇE PAYI 2013 YILI BÜTÇE PAYI 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 16,31% 15,76% 15,41% 02 SOSYAL GÜV. KURUM. DEVLET PRĠM GĠDERLERĠ 3,02% 2,54% 2,39% 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 51,85% 55,93% 56,90% 04 FAĠZ GĠDERLERĠ 1,29% 0,83% 1,24% 05 CARĠ TRANSFERLER 3,54% 2,14% 2,69% 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 23,98% 22,80% 21,37% 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00% 0,00% 0,00% Yıllara göre gerçekleģen harcamaların, Toplam harcama içerisindeki paylarına iliģkin pay oranlarını gösteren zaman serisi analizi Grafik de gösterilmiģtir. 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2011 YILI BÜTÇE PAYI 2012 YILI BÜTÇE PAYI 2013 YILI BÜTÇE PAYI

57 Yıllara göre Gelir Bütçesi; YILLARA GÖRE GELĠR BÜTÇESĠ BÜTÇE YILI TAHMĠNĠ BÜTÇE TOPLAM TAHAKKUK NET TAHSĠLAT TAHAKKU/ TAHĠMĠNĠ BÜTÇE NET TAHSĠLAT / TOPLAM TAHAKKUK , , ,12 %109,09 %85, , , ,36 %110,43 %85, , , ,91 %96,75 %84,49 YILLARA GÖRE TAHMĠNĠ GELĠR BÜTÇESĠ TOPLAM TAHAKKUK NET TAHSĠLAT , , , , , , , , , BÜTÇE YILI TAHMİNİ BÜTÇE TOPLAM TAHAKKUK NET TAHSİLAT TAHMĠNĠ BÜTÇE VE NET TAHSĠLATA GÖRE ORANLARI GÖSTERĠR GRAFĠK 86,50% NET TAHSİLAT / TOPLAM TAHAKKUK 86,00% 85,50% 85,00% 84,50% 85,88% 84,49% 85,40% 84,00% 108,50% 109,00% 109,50% 110,00% 110,50% 111,00% 57

58 GELĠR BÜTÇESĠ ( TOPLAM TAHAKKUK / NET TAHSĠLAT ) GELĠR KODU AÇIKLAMA TOPLAM TAHAKKUK 2011 YILI NET TAHSĠLAT 2011 YILI TOPLAM TAHAKKUK 2012 YILI NET TAHSĠLAT 2012 YILI TOPLAM TAHAKKUK 2013 YILI NET TAHSĠLAT 2013 YILI VERGĠ GELĠRLERĠ TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR DĠĞER GELĠRLER SERMAYE GELĠRLERĠ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 TOPLAM , , , , , ,91 Gelir Bütçesi 2011 yılını takip eden 2012 yılında tahakkuka göre %12,10, tahsilata göre %11,61, 2013 yılında 2011 e göre tahakkuk da %21,80, tahsilata göre %20,52 artıģ olduğu, 2012 yılına göre, 2013 yılında tahakkuk da %11,03, tahsilata göre de %10,08 oranında artıģ olduğu görülmektedir. RED VE ĠADELER TABLOSU GELĠR KODU AÇIKLAMA 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 01 VERGĠ GELĠRLERĠ , , ,05 03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ , , ,35 04 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR 0,00 0,00 0,00 05 DĠĞER GELĠRLER , , ,18 06 SERMAYE GELĠRLERĠ 0,00 0, ,00 TOPLAM , , ,58 58

59 GELĠRĠN GĠDERĠ KARġILAMA TABLOSU YILLAR 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI TOPLAM GĠDER , , ,91 TOPLAM GELĠR , , ,91 GĠDER - GELĠR , , , yılında %106,80 ni, 2012 yılında %86,98 ini karģıladığı ve 2013 yılında ise %79,67 sini karģıladığı görülmüģtür. FĠNANSMANIN EKONOMĠK SINIFLANDIRMA TABLOSU 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI TAHMĠN EDĠLEN BORÇLANMA , , ,00 GERÇEKLEġEN BORÇLANMA , , ,50 Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 2011 ve 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da bütçe denkliği borçlanma yolu ile sağlanmıģ ve gerçekleģmesi de 2011 yılında TL. Tahmin edilmiģ, ,23- TL. iç borçlanma yapılmıģ gerçekleģme oranı %127,88 olarak gerçekleģmiģtir, 2012 yılında ,00- TL. Tahmin edilmiģ, ,68- TL iç borçlanma yapılmıģ gerçekleģme oranı %126,45 olarak gerçekleģmiģtir yılında ,00- TL. Tahmin edilmiģ, ,50- TL iç borçlanma yapılmıģ gerçekleģme oranı %417,15 olarak gerçekleģmiģtir. 59

60 FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI FAALĠYET GĠDERĠ , , ,49 FAALĠYET GELĠRĠ , , ,10 FAALĠYET SONUCU (+/-)Olumlu Faaliyet Dönemi , , ,61 Faaliyet dönemi diğer yıllarda olduğu gibi olumlu faaliyet dönemi olmuģtur. 3-Mali Denetim Sonuçları Meclisçe seçilen Denetim komisyonu / tarihleri arasını kapsayan harcama evrakları ve gelir belgeleri Meclis Komisyonunca incelenmiģtir. SayıĢtay 2013 Mali yılını inceleme altına almıģtır. B.PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 1. FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ 1.1 BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H Her birimde en az bir personelin tatbikatlara katılımının sağlanması, iletiģim araçları kullanarak halkı bilgilendirmek, hizmet binalarındaki tahliye planı bilgilerinin personele aktarılması. P.H F.1 Belediyemiz personeline olası afet durumunda gerekli müdahaleleri yapabilecek bilgiyi kazandırmak: Belediyemiz personeline yönelik Birey ve Aile Ġçi Afet Bilinci konulu eğitim Temmuz 2013 de gerçekleģtirildi. Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Uzmanı tarafından personele yönelik verilen eğitimden sonra, açık alanda belediye çalıģanlarına yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı. Verilen eğitimde, bilinen riskleri ortadan kaldırmak için gereksinimlerin saptanması ve plan yapmak, can kaybı, yaralanma ve yıkımlardan korunmak önceden fiziksel koruyucu önlemler almak, afet sırasındaki doğru davranıģı öğrenmek, 60

61 önceden pratik yapmak, kendimize ve baģkalarına afet sonrasında yardım edebilmek için müdahale ve iyileģme becerilerini öğrenmek ve geliģtirmek ile ilgili broģür basılıp personele ve halka dağıtımı yapılmıģtır. Ayrıca yapılan çalıģma haber yapılarak yerel basına aktarılmıģtır. P.H F.2 Afetlerle ilgili bilgilendirici metinlerin vatandaģlara duyurulması: 2013 yılı içerisinde Temmuz ayında olmak üzere bir kez Birey ve Aile Ġçi Afet Bilinci konulu yapılan eğitim ile ilgili haber yapılmıģtır. P.H Halkın beklentilerini analiz etmek, bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini ön plana çıkarmak, Ulusal ve yerel katılımcıların etkinliklerde yer almalarını sağlamak, halkın büyük oranda etkinliklere katılımını sağlamak ve katılımı sürekli hale getirmek. P.H F.1 Halkın eğitim ve kültürel geliģimini artıracak etkinlikler düzenlemek: Halkın eğitim ve kültürel geliģimini artırmak amacıyla Basın, Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğünce hazırlanan Sosyal YaĢam Okulu Projesi kapsamında öğrenci ve öğrenci velilerinin eğitim ve kültürel geliģimini arttırmak amaçlanmıģtır. Diğer önemli proje olan HoĢ geldin Bebek Projesi ile yeni doğan bebeklerin aileleri tebrik edilerek onların en mutlu günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek, anne-babaları çocuk yetiģtirme konusunda bilgilendirmek amaçlanmıģtır. Yeni Evli Çiftlere Ziyaret projesi kapsamında ise geleceğe umutla bakan yeni çiftler ziyaret edilerek onların sevinçleri ve heyecanları paylaģılmaktadır. Uluslararası EskiĢehir ġiir Festivali ile edebiyatseverleri Türk ve dünya Ģiirinin çağdaģ temsilcileri ile buluģturmak ve halkın eğitim ve kültürel geliģimini arttırmak amaçlanmıģtır. Bu çalıģma ile EskiĢehirliler dünyanın ve ülkemizin önemli Ģairleriyle tanıģma fırsatını yakalamakla birlikte beğeniyle okudukları Ģiirleri, Ģairlerinin sesinden dinleme olanağı da bulmaktadırlar. Basın, Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğümüzce yaptığımız projelerin amaçları doğrultusunda halkın katılımını sağlamak ve sürekli hale getirmek için etkinlikler ile ilgili haber bülteni ve televizyonlara kurgu hazırlanmaktadır. P.H Basılacak materyallerin konusu hakkında uzmanlardan görüģ alınması, materyalin hedef kitleye ulaģtırılması için en uygun yolun belirlenmesi, Ġlgili sanatçıların, yazarların tespit edilmesi, ilgili kurum ve kuruluģlar ile iģbirliğinin sağlanması. P.H F.1 Bölgemizin kültürünü tanıtacak materyallerin hazırlanması ve halkın kullanımına sunulması: Bölgemizi ve kentimizi tanıtma amacıyla müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Sukurusu Uygulama Merkezi, Altın Ayaklar projesi, Beldeevlerimiz, Doğal YaĢam Merkezi, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Kartikatürlü Ev, Ulusal Sanat ÇalıĢtayı, Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu, Uluslar arası EskiĢehir ġiir Festivali, Özdilek Sanat Merkezi, 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi, Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi, Engelliler Sosyal YaĢam Merkezi, YaĢam Köyü-Alzheimer Merkezi, 19 Mayıs Gençlik Merkezi, TepebaĢı Evde Bakım ve 61

62 Sağlık Hizmetleri (TEBEV), GüneĢ Panelleri, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları, Gençlik Tiyatrosu, Anneler Halk Oyunları, Anneler Tiyatro Grubu, Montaj Atölyesi, Ekolojik Pazar, Sosyal YaĢam Okulu, HoĢ geldin Bebek Projesi, Eko-ġov, Hobi bahçeleri tanıtım CD leri hazırlanmıģtır. Ayrıca Ģehrimizin simgelerinden Yunus Emre nin kullanıldığı ve ilimizin ulusal ve uluslararası Ģairlere tanıtıldığı 3.Uluslararası ġiir BuluĢması nı anlatan adet kitap müdürlüğümüz tarafından basılmıģtır. Bunun yanı sıra basımı yapılmıģ olan Ali Rıza Kalaycıya ait EskiĢehir Türkülerimiz adlı müzik kitabının ve 7. Uluslar arası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu kitabının dağıtımı yapılmıģtır. ġehrimizle özdeģleģen 7.Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyum CD si ulusal basına gönderilmiģ olup, Avrupa Birliğine adaptasyon süreci içerisinde hazırlanması tasarlanan EskiĢehir tanıtım CD leri için EskiĢehir TepebaĢı bölgesindeki tarihi ve turistik yerler belirlenmiģ, alt yapı hazırlıkları tamamlanmıģtır. Bunun yanında EskiĢehir in hoģgörü simgesi olan Yunus Emre ye de atıfta bulunmak amacıyla düzenlenen 3.Uluslararası ġiir BuluĢması nda ilimize gelen birçok ulusal ve uluslararası Ģaire Ģehrimiz tanıtılmıģ ve bu geniģ kapsamlı Ģiir buluģmasında, müdürlüğümüzce hazırlanıp basılan ve içerisinde etkinliğe katılan Ģairlerin özgeçmiģlerinin ve Ģiirlerinin bulunduğu 3.Uluslararası ġiir BuluĢması kitabı ulusal basına dağıtılmıģtır. P.H Bilgi ve birikimlerin paylaģımı için ortam hazırlama, çalıģanların kurum vizyonuna odaklanma ve bütünü görmelerinin sağlanması, Birey/Birim performans ölçme ile ilgili araģtırmalar yapmak, Ekip çalıģmasının kurumda yaygınlaģtırılması, Kurum içi iletiģimin güçlendirilmesi, Ġç Kontrol eylem planının hazırlanması. P.H F.1 Kurum içi iletiģimi güçlendirmek için toplantılar düzenlemek ve yayınlar hazırlamak: 2013 yılı içerisinde kurum içi iletiģimin güçlendirilmesi için 3 kez personelle biraraya gelinmiģtir. Ayrıca kaliteli hizmet anlayıģıyla Basın, Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü koordinatörlüğünde Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi iģ birliği ile personele yönelik iletiģim semineri verilmiģtir. P.H Basın duyuruları ve halka iliģkiler politikalarının belirlenmesi, görsel ve yazılı tüm iletiģim kanallarının etkin bir Ģekilde kullanılması, etkinlik komisyonu oluģturmak. P.H F.1 Etkili ve verimli belediye tanıtımı için çalıģmalar yapmak: Etkili ve verimli belediye tanıtımı için 2013 yılı içerisinde 59 konser, 10 sergi, 33 söyleģi ve ziyaret ve bunların haricinde 122 tane çeģitli etkinlikler yapılarak bu etkinlikler görsel ve iģitsel kanallarla halka duyurulmuģtur. Ayrıca yapılan bütün proje ve çalıģmalar ile ilgili tanıtım CD leri yapılarak halka görsel olarak halka sunulmuģtur. 62

63 2-Faaliyetler ESNAF ZĠYARETĠ PROJESĠ TepebaĢı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen bu projede hem vatandaģlarla hem de esnafla bir araya gelinip, onların istek ve görüģleri alınmaktadır. Bu proje ile esnaf tan alınan öneri ve çözümler en kısa sürede çözüme gidilerek, TepebaĢı bölgesinde geleceğe yönelik projelerin belirlenmesi amaçlanmıģtır. Sosyal belediyecilik kapsamında yürüttüğümüz TepebaĢı Belediyesi Esnaf Ziyaret Projesi Mayıs 2013 tarihinde baģlamıģtır. Bu proje için saptanan hedef kitle TepebaĢı Bölgesindeki esnaflardır. Esnaf ziyaret programı süresince yaklaģık 2000 esnaf iģ yerlerinde ziyaret edilmiģtir. 63

64 HOġGELDĠN BEBEK! PROJESĠ Her yeni doğum yeni bir umuttur, fikrinden yola çıkarak beraberlik, güven ve dürüstlük temellerinde hizmet etmek amacı ile TepebaĢı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen projedir. Yeni doğan bebeklerin aileleri tebrik edilerek onların en mutlu günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek, anne-babaları çocuk yetiģtirme konusunda bilgilendirmek amacıyla hayata geçirilen proje ile yeni doğan bebeğe TepebaĢı Belediyesi tarafından hatıra kalacak hediyeler armağan edilmektedir. Ayrıca bu projeyle gelecek neslin daha sağlıklı olması, TepebaĢı Belediyesinin doğumdan ölüme bütün vatandaģların yanında olduğunu hissetmesi amaçlanmıģtır. Sosyal belediyecilik kapsamında yürüttüğümüz TepebaĢı Belediyesi HoĢ Geldin Bebek Projesi Ocak 2011tarihinde baģlamıģtır. HoĢgeldin Bebek Projesi için saptanan hedef kitle mahallelerde yeni doğan bebekleri olan ailelerdir. Sosyo-kültürel seviyesi pek de yüksek olmayan aileler doğruluğu kanıtlanmamıģ kulaktan dolma bilgiler ile bebeklerini sağlıklı yetiģtirebilecekleri donanıma sahip değillerdir. Bu projeyle gelecek neslin daha sağlıklı olmasına katkıda bulunmak hedeflenmiģtir. Ayrıca bu projeyle yeni doğan bebekler ziyaret edilerek ailelerin sevinçlerine ortak olunmaktadır. Bu proje kapsamında Nüfus Müdürlüğü, TepebaĢı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi ve Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü ile iģbirliği yapılarak mahallelerde yeni doğan bebek adresleri tespit edilmektedir. Ayrıca TepebaĢı Belediyesi Sağlık ĠĢleri Müdürlüğünün hazırladığı bebek bakımı ve emzirme konularını içeren broģürler sunulmaktadır. 64

65 Bebeklerin evlerine Belediye BaĢkanı Dt. Ahmet Ataç ın yeni doğan bebeklere yazdığı mektup, bebeklere sunulan battaniye, tulum ve çeģitli eğitici materyallerin bulunduğu hediye çantası götürülmektedir. Bebeklere hediyeleri sunulurken aynı zamandan ailelerin talep ve Ģikâyetleri alınarak ilgili birimlere bildirilmektedir. Proje TepebaĢı Belediyesi Halkla ĠliĢkiler Müdürü Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler personeli tarafından yürütülmektedir. TepebaĢı Belediyesi Gönüllü Grubu bu projeye desteklemektedirler. Sağlıklı nesillerin yetiģmesi kapsamında yürüttüğümüz bu proje ile toplam 1500 yeni doğmuģ bebek evlerinde ziyaret edilmiģtir. 65

66 KĠTAP OKUMA GÜNLERĠ VE YARATICI DRAMA ÇALIġMALARI PROJESĠ TepebaĢı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu proje Türk Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda öğrencilerin düģünsel, sanatsal ve kültürel açıdan geliģmelerine yardımcı olmak, edebiyat duyarlılığını geliģtirmek, bilgi ve becerilerinin geliģmesine yardımcı olmak, ilgilerinin ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, drama, öykü ve çizim gibi farklı dallarda yapacakları çalıģmalar ile hayal dünyalarını geliģtirmek amacıyla uygulanmaktadır. Bu proje 2012 Ekim-2013 Haziran tarihleri arasında uygulanmıģtır. Projenin uygulanacağı kitle yaģ arası ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsamaktadır öğretim yılında kitap okuma günleri ve yaratıcı drama çalıģmaları kapsamında çalıģılan okullar; Sekiören Ġlkokulu Gökdere Yıldırım Çiftliği Ġlkokulu Ertuğrul Gazi Ġlkokulu ġehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu Çamlıca Ticaret Odası Ġlkokulu Çamlıca Ticaret Odası Ġmam Hatip Ortaokulu ġehit Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz Ġlkokulu/Ortaokulu Ali Rıza Efendi Ġlkokulu Proje kapsamında ortaklaģa çalıģılan okullarda, okul yöneticisi ve Türkçe öğretmenleri ile görüģülerek öğrencilere belediyemizce davet edilen yazarların birer kitabı armağan edilmiģtir. Öğrenciler, dağıtılan kitapları 15 gün içerisinde okuyarak önceden belirlenen tarihlerde okul yöneticilerinin gözetiminde ve genel öğrenci ortamında davet edilen yazarlar ile buluģarak okudukları kitaplar hakkında söyleģi yapmaktadırlar. Yine belediye tarafından davet edilen yazarların 1 takım kitabı okul kütüphanesine ve projede görev alan Türkçe öğretmenlerine hediye edilmektedir. Kitap Okuma Günlerinde her okul etkinlik öncesi kendi programını (müzik, tiyatro, Ģiir vb.) sergilemektedir. Bazı okullarda küçük gruplar halinde öykü, tiyatro ve çizim çalıģmaları yapılmaktadır. Yapılan bu çalıģmalar en az 4 oturum Ģeklinde olup ilk oturumda uzman kiģi konu hakkında bilgi vermektedir. Daha sonra atölyeye katılan öğrenciler uzmanlık alanına göre ürün ortaya koymaktadır. Bu ürünler belediyemiz ve okulun iģbirliği ile düzenlenecek bir etkinlikte sunulmaktadır.2013 yılı içerisinde okullarda öğrencilere 6110 kitap dağıtılmıģ ve 12 farklı yazar ile buluģturulmuģtur. Kitap okuma günleri ve yaratıcı drama çalıģmaları projesi kapsamında iģbirliği yapılarak çalıģılan kurumlar; Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesidir. 66

67 67

68 SOSYAL YAġAM OKULU PROJESĠ TepebaĢı Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen Sosyal YaĢam Okulu projesinin amacı bedensel, zihinsel ve sosyal geliģimlerini henüz tamamlamamıģ olan çocukların eğitilebilmesi için ailelerinin (özellikle annelerin) gerekli donanıma sahip olmalarını sağlamak, ailelerin çocuklarını tanıması, çocuklarının geliģimini desteklemesi; çocukların da anne- babalarla ilgili olumlu duygular geliģtirmesi konusunda yardımcı olmak ve ekonomik, sosyal ve kültürel yönden olumsuzluk yaģayan ailelere fırsat eģitliği sağlamaktır. Sosyal YaĢam Okulu projesi 2012 Ekim Haziran eğitim öğretim yıllında yürütülmüģtür. Bu proje kapsamında hedef kitle olarak 5-8 yaģ öğrenciler ve velileri ile 9-12 yaģ öğrenci ve velileri ile çalıģılmaktadır. Proje kapsamında ortaklaģa çalıģılan okullar; Yavuz Selim Ġlkokulu Namık Kemal Ġlkokulu/Ortaokulu 100.Yıl Ortaokulu Muttalip Atatürk Ġlkokulu/Ortaokulu Mualla Zeyrek Ortaokulu Çukurhisar Ortaokulu Sinan Alağaç Ortaokulu Mithat PaĢa Ġlkokulu ġehit Murat Tuzsuz Teknik End. Ve Meslek Lisesi Sabiha Gökçen Teknik Endüstri Meslek Lisesi Kazım Karabekir Ġlkokulu Ġsmet PaĢa Ġlkokulu Yılmaz ÇetintaĢ Anadolu Lisesi TEĠ Alparslan Ġlkokulu Ülkü Ġlkokulu Av. ġahap Demirer Ġlkokulu Çamlıca Ticaret Odası Ġlkokulu Çamlıca Ticaret Odası Ġmam Hatip Ortaokulu Fahri Günay Ortaokulu Ziya Gökalp Ġlkokulu Projenin amaçları doğrultusunda Ġl ve Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün onayından geçen eğitmenler ile eğitici konular belirlenerek ulaģım yönünden uzak ve sosyo-ekonomik yönden geliģmemiģ mahallelerden baģlamak üzere TepebaĢı bölgesindeki birçok okulda çeģitli konularda aile eğitimleri verilmektedir. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayından geçen okulların müdürleriyle ön görüģme yapılarak velilere hangi gün hangi konunun verileceği tespit edilerek eğiticiler belirlenmektedir. Eğitim verecek kiģileri belirlerken Anadolu Üniversitesi, Tabipler Odası, Osman Gazi Üniversitesi, Eczacılar Odası, DiĢ Hekimleri Odası, Özel Hastaneler vb. kamu ve sivil toplum kuruluģlarından destek alınmaktadır. Eğitimler öğrencilerin eğitimini aksatmayacak Ģekilde sadece öğrenci velilerine yönelik gerçekleģmektedir. 68

69 Eğitimlerin aileler üzerinde iz bırakması ve ilgi çekmesi açısından üniversiteden gelecek olan eğiticilerce (sahne sanatları öğrencileri) yaratıcı drama çalıģmaları sergilenmektedir. Projenin uygulandığı her okulda velilerin eksiklik hissettikleri konularda en az 4 seans eğitim verilmektedir. Bu 4 seansın sonunda eğitime katılan velilere belediyemiz tarafından TeĢekkür Belgesi verilerek veliler onure edilmektedir. Toplumu bilinçlendirmek adına çeģitli medya kuruluģlarından (panolar, TV, yazılı basın) yardım alınarak proje duyurusu broģür ve afiģ gibi görsellerle desteklenmektedir. Eğitimlerin veliler üzerinde kalıcılığını artırmak amacıyla çeģitli gezi, piknik, tiyatro gibi etkinlikler düzenlenmekte ve eğitmenlerle gönüllülük esasına göre çalıģılmaktadır. Velilere Yönelik Paneller/Seminerler Proje Kapsamında Yapılan Etkinlikler: Panele katılan konuģmacılar; Aile Ġçi ĠletiĢim, Beslenme, Çocuklara Özgüven Kazandırma, Aile Ġçi ġiddet, Çocukluk Çağı Zekâ GeliĢimi, Medeni Kanunda Kadın Hakları, Ergenlik Dönemi Sorunları, Çocuklarda BaĢarıyı Yakalamanın Yolları, Ruhsal Sorunlar, UyuĢturucunun Zararları, ilk Yardım, KıĢın Nasıl Beslenilir? Kolay Yemek Tarifleri, Ekmeğin Önemi ve Ġsrafını Önlemenin Yolları, BulaĢıcı Hastalıklar ve Korunmanın Yolları, Sağlıklı Beslenme, Çocuk Eğitiminde Anne Babanın Rolü, ġeker Hastalığının Göz Sağlığına Zararları, ġeker Hastalığı, Çocuk YetiĢtirmede Olumlu Anne Baba DavranıĢları BaĢlıklı konularda veliler bilgilendirmiģlerdir. Proje kapsamında kadınlara yönelik eğitim programlarında 1300 anneye ulaģılmıģtır. Öğrencilere Yönelik Paneller/Seminerler Çocuk Hakları, Hızlı Okuma, Sağlıklı Beslenme gibi konular, öğrencilere yönelik yapılan panel baģlıklarıdır yılı içerisinde 2530 öğrencinin etkinliklerimize katılımı sağlanmıģtır. Yaratıcı Drama ÇalıĢmaları Atölyesi: Bu atölye çalıģması ile öğrencilerin düģünsel, sanatsal ve kültürel yönlerinin geliģmelerine, bilgi ve becerilerinin geliģmelerine yardımcı olmak, ilgilerinin ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak ve hayal dünyalarını geliģtirmek amaçlanmıģtır. Karikatür Atölyesi: Bu proje ile çocuklara karikatür konusunda uygulamalı bir atölye çalıģması organize edilmektedir. Karikatüre, mizaha ilgisi ve yeteneği olan çocukların bu yönlerini geliģtirmek, çocuklara sanatı sevdirmek ve onların estetik duygularını geliģtirmek, çocuklara hayat boyu zevk alabilecekleri bir hobi kazandırmak amaçlanmıģtır. Bu atölye çalıģması teorikten çok pratik ağırlıklı yapılmaktadır. Atölyede boyunca öğrenciler tarafından çizilen karikatürler çalıģma sonunda sergilenmiģtir. Sosyal YaĢam Okulu projesi kapsamında yürütülen Yaratıcı Drama, Karikatür Atölyesi, ġiir-resim Atölyesi, Mental Aritmetik Atölyesi etkinliklerinde 100 öğrenci eğitim görmüģtür. 69

70 70

71 ULUSLARARASI ESKĠġEHĠR ġġġr FESTĠVALĠ TepebaĢı Belediyesi olarak Yunus Emre ile özdeģleģmiģ Anadolu uygarlığının önemli kentlerinden biri olan EskiĢehir de ilk olarak 2011 yılında Uluslararası ġiir Festivali düzenlenmeye baģlanmıģtır. Festivalin direktörlüğünü ise Haydar Ergülen yapmaktadır. Uluslararası EskiĢehir ġiir Festivali, edebiyatseverleri Türk ve dünya Ģiirinin çağdaģ temsilcileri ile buluģturmayı amaçlamıģtır. Bu etkinliğe yurt dıģından, yurdumuzdan ve EskiĢehir den olmak üzere Ģairler davet edilmektedir. Festivalin katılımcısı Türk ve yabancı Ģairler birbirlerini ve Ģiirlerini tanıma fırsatı bulmaktadır. EskiĢehirliler dünyanın ve ülkemizin önemli Ģairleriyle tanıģma fırsatını yakalamakla birlikte beğeniyle okudukları Ģiirleri, Ģairlerinin sesinden dinleme olanağı da bulmaktadır. Festivalde Ģiir okumalarının yanı sıra çağdaģ Ģiir tartıģmalarının yapıldığı Ģiir akademisi, müzik dinletileri de Ģiir severlere sunulmaktadır. Bunun yanı sıra EskiĢehir in çevresine ve Frig Uygarlığı nın tarihi kalıntı alanlarına gezi turları gibi farklı etkinlikler de düzenlenmektedir. Her sene nisan veya mayıs ayında 3 gün süren festivale, ülkemizin değerli Ģairlerinden biri onur konuğu olarak davet edilmektedir yılında festivalin onur konuğu Özdemir Ġnce, 2012 yılında festivalin onur konuğu Enis Batur ve 2013 yılında festivalin onur konuğu ise Cevat Çapan olmuģtur. En son yapılan 3.Uluslararası ġiir Festivali 29 Mayıs- 2 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleģmiģtir. ġiir buluģmasına; Bosna dan Adisa Basıc, Hırvatistan dan Branko Cegec, Makedonya dan Slave Gjorgio Dimoski, Sırbistan dan Radovir Andrıç, Slovenya dan Peter Sulej, Almanya dan Gerhard Falkner katılmıģladır. Türkiye den katılacak Ģairler ise : Asuman Susam, Cenk Gündoğdu, Engin Turgut, Gökçenur Ç, Gülce BaĢer, Hakan Savlı, Hayati Bâki, Hilmi HaĢal, Kaan Uzuner, Mehtap Meral, Melek Özlem Sezer, Müesser Yeniay, Namık Kuyumcu, Nazmi Ağıl, Nedime KöĢgeroğlu, Nilay Özer, Ömer Erdem, Pelin Batu, Seyyidhan Kömürcü, Semih Yıldız, Sina Akyol, Suna Yenice, Metin Cengiz dir. Festivale katılan Ģairlerin Ģiirlerinden örnekler ve özgeçmiģleri Türkçe ve Ġngilizce olarak düzenlenerek festival kitabı Ģeklinde yayına hazırlanmaktadır. Cevat Çapan ın ġiiri, ġiirin YaĢamdaki Yeri, ġairler ġiir AnlayıĢlarını Anlatıyor, ġiirimizde Yeni Soluklar, Nâzım Hikmet in ġiiri gibi oturumlar ile ġiir Okumalarının gerçekleģtirileceği 3. Uluslararası EskiĢehir ġiir BuluĢması nda Vedat Sakman ve Panflüt ün usta sanatçısı Aydın YavaĢ konser vermiģtir. 71

72 72

73 YENĠ EVLĠ ÇĠFTLERE ZĠYARET! PROJESĠ TepebaĢı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen bu projede geleceğe umutla bakan yeni çiftler ziyaret edilerek onların sevinçleri ve heyecanları paylaģılmaktadır. Belediyemizde nikâh yapan çiftlerimize hediye olarak üzerinde çiftimizin isimlerinin bulunduğu anahtarlıklar hediye edilmektedir. Ayrıca bu projeyle aile içinde birlik ve beraberliğim sürdürülmesinin yanında aile olmanın önemi vurgulanmaktadır. Sosyal belediyecilik kapsamında yürüttüğümüz TepebaĢı Belediyesi Yeni Evlilere Ziyaret Projesi Mayıs 2013 tarihinde baģlamıģtır. Bu proje için saptanan hedef kitle TepebaĢı Belediyesinde nikâhları kıyılan çiftlerdir. Yeni evlenen çiftleri ziyaret programı süresince yaklaģık 2500 çift evlerinde ziyaret edilmiģtir. 1.2 BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H Ġlgili birim personellerine eğitimlerin verilmesi, ilgili birimler tarafından veri tabanının güncellenmesi, AKOS lisanslarının artırılması. P.H F.1 AKOS lisanslarını artırarak kullanıcıların daha verimli çalıģma yapabilmelerini sağlamak: Ġlgili birim personeline yıl içerisinde 1 adet eğitim verildi. Veri tabanı güncellemesi yapıldı,,akos lisansları ile ilgili olarak aylık geçici (bedelsiz) lisanslar temin edilmektedir. 73

74 P.H Bilgisayar donanımımızın günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak, olası doğal afet sonrasında tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi, elektronik imzaya geçilmesi, bilgi yönetim sisteminin kullanımının arttırılması, birimler arasındaki bilgisayar program farklılığının en aza indirilmesi, vatandaģın belediyeye gelmeden hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak. P.H F.1 Bilgisayar donanımımızın günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak için gerekli olan çalıģmaları yapmak: 2013 yılı içerisinde satın alınan bilgisayar donanım malzemeleri yeni iģe alınan personel ihtiyacı olarak kullanılan ürünlerdir. Satın alınan toplam 45 bilgisayarın tamamı günümüz teknolojisine uygun donanım sağlamak amacındadır. Sistemimize QNAP cihazı dâhil edilerek yedekleme kapasitemizin arttırılması sağlandı. Elektronik imzaya, önceki iģlem basamakları(standart dosya planı, Elektronik Evrak Takibi, Doküman ArĢiv Yönetim Sistemi)gerçekleĢtiremediğinden geçilememiģtir-belediye kullanımı amaçlı olarak vatandaģın belediyeye gelmeden iģlemlerini yapabileceği, el terminali ile yerinde tahsilat, internet ortamından güvenli ödeme, akıllı cep telefonları ile her türlü bilgiye ulaģma, belediyemiz sınırları içerisinde vatandaģın yoğun olarak ziyaret ettiği mekânlara konulan kiosklar aracılığıyla mobil hizmetlerden yaģama geçirilmiģtir. 2-Faaliyetler Bilgisayar ve Diğer Teknolojik Donanımları: Belediyemize 2013 yılı içerisinde 45 adet masaüstü bilgisayar,10 adet yazıcı,1 adet dizüstü bilgisayar, 77 adet güvenlik kamerası alınmıģtır. Belediyemiz birimlerinde toplam 463 adet masaüstü bilgisayar,50 adet eriģim cihazı,12 adet sunucu,20 dizüstü bilgisayar,193 adet yazıcı, 210 adet aktif kamera ve ayrıca belde evlerindeki kurslarda 63 adet istemci bulunmaktadır. Bilgisayar ve yan ürünlerinin demirbaģ kayıtları ile kullanılan sarf malzemelerin takibi yapılmaktadır.63 adet yazıcı kartuģ ve Ģeridi, 367 adet toner, ihtiyacı olan Müdürlüklere verilmiģtir. Sistem donanımı: Belediye sistemini daha verimli çalıģabilmesi için Fortinet ve Qnap cihazları alınarak mevcut sisteme entegre E-Posta Hesabımız: Belediyemiz personellerinin bağlı oldukları Müdürlerinin talebi ile e- posta hesabı verilmektedir. Müdürlerimizin e-posta hesabı talebi yaptıkları personellerin e-posta hesabı açılmıģtır.2013 yıl sonunda verilen e-posta adres sayısı 642 ulaģmıģtır. Personel GiriĢ-ÇıkıĢ Raporlaması: Günlük giriģ ve çıkıģ saatleri otomatik olarak sisteme aktarılmaktadır. ĠĢe devam durumları Personel Devam Takip Programından her müdürlük kendi biriminin raporlarını alabilir durumda kullanılmaktadır yılında Program Müdürlüklerin istekleri yönünde güncellenmiģtir. Aboneliklerimizde Güncellemeler:2013 yılı içerisinde ġantiye GHDSL bağlantısı vpn olarak değiģtirilmiģtir. 74

75 2013 yılı içerisinde 1 adet yeni internet bağlantısı yapılmıģtır YILI FAALİYET RAPORU 7. PiĢmiĢ Toprak sempozyumu alanında katılımcıların kablosuz olarak internete bağlanmaları sağlanmıģtır. Güvenlik Kamera Sistemimize Eklenenler:2013 yılı içerisinde Belediyemiz dıģ birimlerinin tamamında güvenlik kamerası kurulmuģ olup, mevcutlar günümüz teknolojisine uygun sistemlerle yenilenmiģtir. Aktif kamera sayısı 133 ten 210 a çıkartılmıģtır. Tüm birimler Merkez Binamızda güvenlik biriminde uzaktan takip edilebilir duruma getirilmiģtir. Arıza/Bakım ve Onarım: TepebaĢı Belediyesi Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü belediye tarafından verilen tüm hizmetlerin etkinliğini büyük ölçüde etkileyen biliģim sistemlerinin arıza/bakım ve onarımını düzenli olarak gerçekleģtirerek sistemin düzgün çalıģmasını temin etmektedir. Arıza Kayıt Programı ile Müdürlüğümüze bildirilen Belediye içindeki tüm birimlerden gelen 2310 arıza giderilmiģtir yılında günde ortalama 11 arıza/bakım ve onarım gerçekleģtirerek Belediyemizin kesintisiz bir Ģekilde çalıģmasını sağlamıģtır. Müdürlüğümüze gelen arızaların garanti kapsamı dıģında olan tüm arızalar Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü tarafından çözülmüģtür. Belediyemiz Etkinliklerine Destek: Belediyemiz etkinlerine(basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğünün eğitim ve diğer etkinlikleri, PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu, Sağlıklı ġehirler Konferansı, Eko okullar, Evde Bakım Hizmetleri, Sağlık Müdürlüğü eğitimleri destek verilmeye devam edildi. YBS ve AKOS Lisansları: Daha önceki yıllarda kullanılan ve bakım anlaģması yapılan YBS için SAMPAġ ile bir yıllık bakım antlaģması tekrar yapıldı. Ocak 2013 tarihinden itibaren AKOS birimi kullanılarak, imar planları güncel hale getirildi. Sisteme parsel, bina eģlemesi yapılmıģtır. E-imar ve Kent rehberi güncellemeleri yapılmıģtır. Firma ile yapılan sözleģme gereği bir adet proje yöneticisi belediyemizde çalıģmıģtır. Vezneler VatandaĢa Gidiyor: Vezneler vatandaģa gidiyor projesi kapsamında sunucu ve güvenlik duvarı üzerinde gereken güncelleģtirmeler yapılmıģ ve el terminallerinin merkez binada bulunan veri tabanını güvenli bir Ģekilde eriģerek bilgileri çekebilmektedir. VatandaĢın hizmetine sunulmuģtur. Mobil Belediyecilik: 2013 yılı içerisinde akıllı cep telefonu, Ipad vb. mobil cihazlar üstünde çalıģan Akos BaĢkan ile E-VatandaĢ uygulamaları kullanılmaya devam edilerek güncellemeleri yapılmıģtır. Kiosk Cihazları : Hizmet bölgemizde bulunan Espark, Özdilek, Kanatlı, Neo AVM lerine ve Otobüs terminaline Kiosk cihazları yerleģtirilmiģ ve vatandaģın belediyecilikle ilgili tüm iģlemlerini gerçekleģtirebilmesi sağlanmıģtır. 75

76 2013 YILI CRM KULLANIMI SampaĢ MIS, AKOS programları ve e-belediye ile ilgili gelen günlük sorun ve istekleri iletmek üzere SampaĢ A.ġ tarafından kullanılan CRM sistemine girilmiģtir.2013 yılı içerisinde birimlerden gelen toplam CRM sayısı aģağıdaki tabloda belirtilmiģtir. Toplam Girilen Sonuçlanan Ġptal Edilen Diğer Yıla Aktarılan SampaĢ firmasına iletilen CRM lere gelen cevaplar doğrultusunda sorunla karģılaģan veya istekte bulunan kullanıcı veya müdürlüklere bilgi verilmiģtir. Hazırlık ÇalıĢmaları : ĠĢyeri açma Ruhsat, Evlendirme, Satın alma, Ölüm mernis, Yeni evrak takip Genel tahakkuk tahsilat, Ġmar ruhsat, Pazar yerleri, Ġlan reklam gibi modüllerin 2013 yılı hazırlık çalıģmaları yapıldı. Sabitler menüsünde ayarlamalar yapıldı otomatik numaraları sıfırlandı yılına geçiģ için tüm birimlerin YBS program ayarları yapıldı. 76

77 E-belediye Uygulamasının Kullanılması: VatandaĢlar e-belediye üzerinden borç bilgilerini öğrenip ödemelerini internet üzerine yapabilmektedir. Ġnternet üzerinden belediye hizmetlerini sunduğumuz E-belediye üzerinden ödeme yapan vatandaģ sayısı 7291 e yükselmiģtir. Yapılan iģlem sayısı 1058 dir. Tahsilat yapılan miktar 2,565, TL dir. Teknolojik Yeniliklerin Takip Edilmesi Ġçin Eğitim Seminerlerine Katılım: Microsoft sanallaģtırma tanıtım kampına 1 personel ile katılım sağlanmıģtır. Cebit 2013 Fuarına 3 personel ile katılım sağlandı. Antivirüs Güncellemesi: Mevcut kullanılan antivirüs yazılımın lisans süresi dolduğundan yeni ihale yapıldı. Ġhaleye teklif verilen 3 firma arasında teknik Ģartnameye uygun, iki firma değerlendirmeye alınarak en ekonomik olan firma ile sözleģme yapıldı. Meclis Salonu Bakımı: Ana binada bulunan Meclis salonu içerisindeki mikrofonlar kontrol edildi. Kullanılmakta olan ses kayıt programı yenilendi.genel bakımı yapıldı. Yıl içerisinde 24 adet meclis toplantıları için aylık gündem maddelerinden oluģan meclis sunumu hazırlandı ve gösterimi yapıldı. Bu toplantılardaki ses kayıtları alınarak ilgili müdürlüğe teslim edildi yılı içindi meclis salonunda gerçekleģen tüm faaliyetlere teknik ve yazılımsal destek verildi. Yazılım Projelerimiz Hazırlanan Yazılımlar: Ġmar müdürlüğünün kullanmakta olduğu yapı denetim programı ve teknik büro yazılımları gelen istekler doğrultusunda güncellendi. Belediyemize ait android ve ios uygulamaları web sitemizle entegre hale getirildi. 7.PiĢmiĢ Toprak Sempozyumuna Web Sayfası: 7. PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu için yeni bir web sayfası oluģturuldu. PiĢmiĢ toprak Sempozyumunun web sayfası için yeni bir alan adı alındı ve bu web sayfası bu alan adı üzerinden internete açılmıģtır. 77

78 4.Ulusal Sanat ÇalıĢtayı Web sayfası: Ulusal Sanat çalıģtayı için web sayfası hazırlandı. ÇalıĢtay eserleri bu web sayfasında sergilenmektedir. Dijital Dergi : Belediye tarafından çıkartılan dergi TepebaĢı Belediyesi web sitesine dijital olarak entegre edildi. TepebaĢı belediyesi kurumlar arası futbol turnuvası : Katılan kurumların maç sonuçlarını fikstürü ve puan tablolarını takip edebilecekleri online sistem hazırlandı. 78

79 WEB Belediye tarafından gerçekleģtirilen projeler toplanarak web sitesi haline getirildi. Nikah müdürlüğünün istekleri doğrultusunda web siteleri hazırlandı. Sağlıklı kent hareketi ofisinin istekleri doğrultusunda web sayfaları hazırlandı. 79

80 Altın ayaklar projesi kapsamında internet sitesi yenilenmiģ olup adresinden yayınlanmıģtır. Birimimizce Verilen Eğitimler Nikâh müdürlüğü personeline Web sayfasının yönetimi paneli kullanıcı eğitimi verildi. El Terminali kullanımı ile ilgili olarak tahsildarlara eğitim verildi. 1.3 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H Ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağların, atık pillerin kaynağında ayrı toplanması için etkili çalıģmalar yapmak, sosyo-ekonomik ve fiziksel analizlere göre planlama yapılması, çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, ilgili sivil toplum kuruluģları, mahalle muhtarları ve kurum/kuruluģlarla koordineli çalıģmak. P.H F.1 Etkin atık yönetimi uygulamaları yapmak ve bu uygulamaları destekleyici toplumsal farkındalık yaratmak 51 mahallede Ambalaj Atıkları Toplama çalıģmaları düzenli bir Ģekilde devam etmektedir yılında 18 mahallenin bilgilendirmesi tamamlanarak, 51 mahallenin tümü Bitkisel Atık Yağ toplama sistemine dâhil edildi. Talep doğrultusunda Atık Pil Toplama noktaları oluģturuldu yılında 47 adet atık pil toplama noktası oluģturulmuģtur. Tap iģbirliğiyle Öğrencilere Atık Pil Konusunda farkındalık yaratmakla ilgili kampanya düzenledi. 80

81 P.H Bölgemizde yapılan tarımsal uygulamalara destek vermek, Ekolojik pazarın sürdürülebilirliğini sağlamak, Mavi Bayrak Uygulaması kapsamında iģletmelere eğitim ve bilgilendirme çalıģmaları yapmak, Gıda güvenliği ile ilgili eğitim vermek. P.H F.1 Amatör tarım uygulamalarının desteklenmesi ve vatandaģların ekolojik ürünlere ulaģımının kolaylaģtırılması Denetim kriterlerini sağlayan, TepebaĢı Bölgesinde yer alan Kuoför,Berber,Cafe,Restorant ve AVM 'lere Mavi Bayrak verildi. Mavi Bayraklı iģletmelerin denetimleri gerçekleģtirildi. Bu kapsamdaki iģletmeler bilgilendirildi. Uygulama kapsamında EskiĢehirde bulunan Cafe ve Restorantlara Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi verildi. EskiĢehir de bulunan Kuaför, Berber ve Güzellik Salonlarına Hijyen Eğitimi verildi. 2-Faaliyetler ġikâyet ve Taleplerin Değerlendirilmesi: Mavi Masa aracılığıyla Müdürlüğümüze gelen Ģikâyet ve talepler türlerine göre Çevre Denetim Ekibimizce değerlendirilerek hizmet standartları süresince sonuçlandırılmaktadır. KONU ĠSTEK-ġĠKAYET SAYISI Ambalaj Atıkları Aparat Talebi 1108 Ambalaj Atıklarının Alımı Talebi 3937 Atık Pil Alımı Talebi 10 Atık Pil Kutusu Talebi 32 Bitkisel Atık Yağların Alımı Talebi 145 Bitkisel Atık Yağlar Bidon Talebi 16 Gürültü ġikayeti 97 Çevre Kirliliği ġikayeti 593 Gübre ġikayeti 21 TOPLAM 5959 Ambalaj Atıklarının Geri Kazanımı Uygulaması: Müdürlüğümüz bünyesinde atıkların azaltılması amacıyla bilinçli tüketim alıģkanlıkları kazandırmaya yönelik çalıģmalar yapılmaktadır. Ambalaj atıkları (plastik, cam, kâğıt, karton, metal, kompozit), evsel atıklardan (yiyecek atıkları, kumaģ vb.) ayrı toplanması çalıģmaları Belediyemiz bünyesinde Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Ambalaj Atıkları Yönetimi kapsamında gelen Ģikâyetlerin takibini yapan birimimizin denetim ekibi mevcuttur. Ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanması çalıģmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü;

82 yılında 1, 2010 yılında 28, 2011 yılında 22 mahalleyi bilgilendirerek toplamda 51 mahalleye, konuta ulaģmıģtır. %100 oranında hedefe ulaģılmıģtır yılında da ambalaj atıkları toplama uygulaması tüm mahallelerimizde devam etmektedir. Sistemin iyileģtirilmesi adına çalıģmakta olduğumuz çevre lisanslı firma tarafından 2013 yılı Aralık ayında 3 adet sıkıģtırılmalı araç devreye alınmıģtır tarihinde Ak Geri DönüĢüm firmasıyla TepebaĢı Ġlçesi Sınırları Ġçerisinde Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Protokolü yenilenmiģtir Yılı Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı AYLAR AMBALAJ ATIĞI (KG) OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı Uygulaması: Ağustos 2010 tarihi itibariyle Belediyemiz öncülüğünde tüm EskiĢehir de baģlatılan Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı Uygulaması çerçevesinde 2013 yılında da çalıģmalar sürdürülmüģtür. TepebaĢı Belediyesi; Geri kazanım firması olarak Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Ürt. San. Ve Tic. A.ġ. ile 01/01/2013 tarihinde, Ömer Çetin Bitkisel Atık Yağ Toplama ve Geri Kazanım Firması (Kanola) ile 20/03/2013 tarihinde 1 yıllık protokol 82

83 AġAMALAR MAHALLE ADI KONUT SAYISI NÜFUSU OKUL SAYILARI BELEDĠYEYE BAĞLI DĠĞER BĠRĠMLER AġAMA NÜFUSUNUN TOPLAM NÜFUSA ORANI (%) BĠLGĠLENDĠRME 2013 YILI FAALİYET RAPORU imzalamıģtır. Yapılan sözleģmeler kapsamında Eylül 2013 tarihine kadar bu firmalarla çalıģmalar devam etmiģtir tarihinde Kanola Firması ile sözleģmede belirtilen bitiģ tarihi beklenmeksizin, karģılıklı anlaģma yolu ile Bitkisel Atık Yağların Toplanması ĠĢi SözleĢmesi feshedilmiģtir. Eylül ayı sonrasında Geri kazanım firması olarak yalnızca Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Ürt. San. Ve Tic. A.ġ. ile çalıģmalara devam edilmiģtir. 5 M. SAKĠNTEPE ,3 Nis.13 M. GAZĠPAġA M. EMĠRLER M. ORTA M. KOYUNLAR YUKARISÖĞÜTÖ NÜ Ç. HĠSAR Ç. YENĠ SATILMIġOĞLU ,3 Eki.13 KESKĠN EĞRĠÖZ KOZKAYI KAVACIK GÖKDERE 0 ALINCA 0 BOYACIOĞLU 0 HASANBEY 0 EMĠRCEOĞLU 0 TOPLAM KullanılmıĢ kızartmalık yağların hanelerden toplanması için gerekli sistemi kurmak, halkı bu konuda bilgilendirmek ve atık yağ toplama faaliyetlerini baģlatmak için gerekli tedbirler belediyeler tarafından alınmaktadır. Bu kapsamda konutlardan bitkisel atık yağların 83

84 toplanması için yüz yüze bilgilendirme çalıģmaları yapılmakta olup, vatandaģlar bitkisel atık yağların çevreye zararları ve toplanması konusunda bilgilendirilerek konuyla ilgili broģürler mahalle sakinlerine ulaģtırılmaktadır. Söz konusu mahallelerdeki muhtarlıklar, okullar ve çeģitli kurum kuruluģlar olmak üzere 2010 yılından bu yana toplamda 238 toplama noktası oluģturulmuģtur. Ayrıca bitkisel atık yağların toplanmasında haneleri sisteme dahil edilmesi için toplama noktalarının yanı sıra 2013 yılı itibariyle evlerden toplama uygulaması da baģlamıģtır yılında TÜÇEV (Türkiye Çevre Koruma Vakfı) ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığı bünyesinde Deha Geri Kazanım Firması ile Türkiye genelinde baģlatılan Temiz Çevre Engelsiz Hayat Projesi kapsamında okullar, camiler ve muhtarlıklarda bulunan mavi bidonların yerine yeģil bidonlar dağıtılmaktadır. Bu proje kapsamında toplanan yağlardan engelli vatandaģlara gerekli yardım ve destek sağlanmaktadır. Böylelikle vatandaģlarımız bitkisel atık yağlarını atmayıp, biriktirerek hem çevresel hem de sosyal sorumluluğunu yerine getirecek, insan ve çevre sağlığının korunmasının yanı sıra engelli vatandaģlarımıza destek sağlamıģ olacaklardır Yılı Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı Aylar ĠĢletmelerden Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (kg) DEHA Kanola Hanelerden Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (kg) DEHA Konut Kanola Konut TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam (kg) Atık Pillerin Geri Kazanım Uygulaması: Okullar, eczaneler, siteler ve çeģitli kamu kurum kuruluģlarında atık pil toplama noktaları oluģturulmakta ve atık pillerin alımı talepleri doğrultusunda, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü elemanları belirtilen adresteki pilleri tartarak almaktadır. Alınan piller Seyitgazi yolunda bulunan katı atık depolama alanına götürülerek, atık pil bölümüne teslim edilmektedir. Burada toplanan atık piller ise TAP 84

85 derneğine sevk edilerek, gerekli ayrıģtırma ve bertaraf iģlemleri TAP Derneği tarafından yürütülmektedir yılında 2596,40 kg atık pil toplanarak BüyükĢehir Belediyesine teslim edilmiģtir yılında 47 toplama noktası oluģturulmuģtur. TepebaĢı Bölgesinde toplamda 167 atık pil toplama noktası mevcuttur. Ġmzalanan protokol dâhilinde 2013 yılında ilk ve ortaöğretim okulları arasında ödüllü atık pil toplama kampanyası baģlatılmıģ, konuyla ilgili TepebaĢı ilçesine bağlı ilk ve ortaöğretim okulları (99 okul) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri tarafından ziyaret edilerek, yarıģmayla ilgili bilgilendirme yapılmıģ ve afiģler dağıtılmıģtır. Nisan 2013 kampanya bitimi sonrasında okullardan 2196 kg atık pil toplanmıģ ve ödül töreni ile en çok pil toplayan ilk üç okula ödülleri verilmiģtir. Eğitim ve Bilinçlendirme ÇalıĢmaları: Eğitimlerde çevresel problemler, ambalaj atıkları, evsel tehlikeli atıklar ve bitkisel atık yağların geri dönüģümü, enerji verimliliği ve küresel iklim değiģikliği konularıyla ilgili bilgilendirme çalıģmaları yürütülmektedir. Sukurusu Kağıt Atölyesi Eğitimleri: eğitim öğretim yılı içerisinde 27 okulda 1934 öğrenciye çevre eğitimi aracı ile eğitim verilmiģtir. 489 öğrenciye sukurusu uygulama merkezinde kağıt hamurundan el yapımı kağıt üretimiyle geri dönüģüm eğitimi verilmiģtir. Ayrıca Kadın Kooperatifi çalıģmaları kapsamında 7500 adet Belediye BaĢkanlığı YılbaĢı Tebrik Kartları hazırlanmıģtır. Ġlköğretim Çevre ve Atık Yönetimi / Küresel Ġklim DeğiĢikliği Eğitimleri: 24 okuldan 2162 öğrenciye, 53 veliye çevre eğitimi verilmiģtir. 7 okuldan 204 öğrenci toplama ayırma tesisine teknik geziye götürülmüģtür yılından günümüze, 63 okuldan 5935 öğrenciye, 210 veliye çevri eğitimi verilmiģ olup, 372 öğrenci de teknik geziye götürülmüģtür. 85

86 Dünya Saati Etkinlikleri: WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından düzenlenen, Küresel iklim değiģikliğine dikkat çekmeyi amaçlayan, Dünya Saati Earth Hour etkinliği tüm dünyada her yıl Mart ayının son Cumartesi günü gerçekleģtirilen bir etkinliktir. Etkinlikte saatleri arasında bir saat süresince elektrik kullanımının en aza indirgenmesi hedeflenmiģtir yılında TepebaĢı Belediyesi 1 saatliğine ıģıklarını söndürerek etkinliğe destek veren kurumlar arasında yer almıģtır. Ayrıca etkinlik çerçevesinde, Kanatlı AlıĢveriĢ Merkezi nde vatandaģlarımızın katılımlarıyla sokak etkinliği gerçekleģtirilmiģtir. Belediye BaĢkanları SözleĢmesi (Covenant of Mayors): Avrupa Birliği bünyesinde 2020 yılına kadar CO2 emisyonunu %20 ler den daha aģağılara çekmeyi hedefleyen bir inisiyatiftir. Bu amacı gerçekleģtirmek için enerjiyi etkin kullanmayı hedefleyen ve dönüģtürülebilir enerji kaynaklarını kullanmayı teģvik eden sivil bir hareket olarakta Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Günümüzde, sözleģmeye Avrupa çapında yaklaģık 4850 Belediye imza atarak taraf olmuģtur. SözleĢme ayrıca, CO2 gazlarından arınmıģ, küresel ısınmayla savaģan, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımını özendirmektedir. TepebaĢı Belediyesi Haziran 2013 de Belediye BaĢkanları sözleģmesine taraf olmuģtur. 86

87 Eko-Okullar: Çevre Haftası kapsamında eko-okullar ile Abdullah Özer Karikatürlü Ev bahçesinde çevre Ģenliği düzenlenmiģtir. Ekolojik Pazar: Ekolojik Pazar: VatandaĢlarımızın doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen, doğal yöntemlerle yetiģtirilen, sertifikalı, taze organik ürünleri ulaģabilecekleri Ekolojik Pazar her Pazar günü hizmet vermektedir. Ekolojik Pazarımızda 6 iģletmeye ait 55 adet tezgâh, Kadınlarımızın el emeği hamur iģi ürünlerinin ve içeceklerin satıldığı 1 stand mevcuttur yılında küçük ve büyük olmak üzere iki boy 1000 kg kağıt poģet dağıtımı ve 500 adet file torba dağıtımı sağlanmıģtır. Pazara katılan satıcılara tezgah, tezgah örtüsü, elektrik ve su, hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir. Ekolojik pazarımızda satılan sebze ve meyve miktarları haftalık olarak takip edilmekte ve gün içerisinde satılan ürün miktarları kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca bu satıģlar yönetmelik gereği sertifikasyon kuruluģuna da bildirilmekte ve kuruluģların stok takibi yapması sağlanmaktadır. Bu kayıtların değerlendirilmesi sonucunda Ekolojik Pazarımızda satıģ rakamları haftada ortalama olarak kg arasında sebze-meyve ve demet yeģillik arasında değiģim göstermiģtir. Tarım Destek Uygulamaları: 2013 yılında Ġlçemize bağlı 35 mahalle ve köyde 290 üretici ile gerek tarımsal iģletmelerinde gerekse bürolarında bire bir görüģüldü, ayrıca kahvehaneler ile muhtarlıklarda çiftçi gurupları ile görüģerek; Meyve bahçesi kurma, bakım ve budama, Sebzelerin ekim-dikimi, sulama ve bakımı, Bitki Hastalık ve Zararlıları ile mücadele, Hububat-Nadas ekim nöbetinde toprak iģleme, Hububatlarda ekim ve gübreleme, Hububatlarda yabancı otlarla mücadele, Baklagiller ve Yem bitkileri yetiģtiriciliği, Hayvan Bakım ve Besleme, Hayvan sağlığında koruyucu hekimlik, Sürü yönetimi ve damızlık hayvan seçimi ve Arıcılık 87

88 Konularında bilgilendirme yapıldı. 2 Köyde Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ile EskiĢehir Ġli Damızlık Birliği ve Hayvancılık Kooperatifleri Üst Birliğinin genel kurullarına katılındı. Birimimizin çalıģmalarını üreticilere tanıtmak amacıyla 1200 adet bilgilendirme broģürü hazırlanarak üreticilere dağıtıldı. Sebzelerde sulama konulu 800 adet bilgilendirme yazısı hazırlanarak hobi bahçelerindeki üreticiler baģta olmak üzere üreticilere dağıtıldı. Ahır (Çiftlik) gübresi yönetimi konulu 500 adet kitapçık hazırlanarak hayvancılık yapan üreticilere dağıtıldı. 100 adet meyve bahçeleri ve üzüm bağlarında budama yapıldı. Gıda Dedektifleri Programı: Gıda Dedektifleri Uygulaması çocukların küçük yaģlarda temel gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilerek sağlıklı nesillerin yetiģtirilmesini hedeflemektedir. Çocuklara restoran, market, pazar yeri, kantin gibi yerleri denetleyebilecekleri kriterleri uygulamalı olarak öğretmek amacını taģımaktadır yılında Gıda Dedektifleri projesine Milli Eğitim Müdürlüğü nden onay verilmemesi sebebi ile ara verilmiģtir. Gıda Dedektifleri Programı Kapsamında 2012 yılında 5 okuldan 50 öğrenci Gıda Dedektifi olarak, 5 öğretmen de rehber öğretmen olarak eğitim almıģ olup; öğrenciler 748 iģletme (restoran, market, pazar yeri, kantin) denetimi gerçekleģtirmiģtir yılında Gıda Dedektifi olan 52 öğrenci ise yine 2012 yılında da dedektif olarak görevlerini yerine getirmiģ ve 589 denetim gerçekleģtirmiģtir. Eski ve yeni gıda dedektiflerinin denetimiyle 2012 yılında toplamda 1337 iģletme denetlenmiģ ve bu denetimlerin Gıda Tarın ve Hayvancılık Bakanlığı nın Alo Gıda 174 talep-ģikayet hattından bildirilerek değerlendirilmesi sağlanmıģtır. TepebaĢı Mavi Bayrak Uygulaması: Mavi Bayraklı ĠĢletmeler Uygulaması iģletmelerin hijyen kriterlerinin öne çıktığı, tüketici haklarına saygılı, müģteri odaklı olarak çalıģmasının amaçlandığı bir uygulamadır. TepebaĢı Mavi Bayraklı ĠĢletmeler Uygulamasında iģletmelerle ilgili çevresel kriterler hazırlanarak iģletmelerin küresel iklim değiģikliğine sebep olan su kullanımı, enerji sarfiyatı, atık yönetimi gibi çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik çalıģmalara ağırlık verilmektedir yılında; 9 iģletme Mavi Bayrak baģvurusunda bulunmuģ, 3 iģletme TepebaĢı Mavi Bayrak Uygulamasına dâhil edilmiģtir. ĠĢletmelere TepebaĢı Mavi Bayrak Sertifikalarının yanı sıra TepebaĢı Mavi Bayrak Flamaları verilmiģtir yılından günümüze 25 iģletme TepebaĢı Mavi Bayrak Uygulamasında yer almaktadır. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat-Denetim Müdürlüğü ile Ticaret Odası, Lokantacılar Odası, Berberler ve Kuaförler Odası görevlilerinden oluģan denetim ekibi ile 2013 yılında Mavi Bayraklı iģletmeler ve yeni baģvuruda bulunan iģletmelerin kontrolü gerçekleģtirmiģtir. Her iģletme için denetleme formu doldurularak, tespit edilen eksiklikler ve tavsiyeler iģletmelere yazılı olarak bildirilmiģtir. Mavi Bayraklı iģletmeler düzenli olarak denetlenmektedir yılında 31 adet denetim gerçekleģtirilmiģtir. Mavi Bayrak Projesi kapsamında 2013 yılında verilen eğitimler; 88

89 Gıda Güvenliği ve Hijyen: (Kafe/Restoran) Sardunya Gıda Mutfak ĠĢletmeleri Tic. A.ġ. iģbirliği ile düzenlenmiģtir. Kuaför ve berberlerde Hijyen: (kuaför/berber/güzellik salonları) EskiĢehir Kuaför ve Berberler Odası iģbirliği ile Eti gıda iģletmeleri iģ yeri hekimi tarafından verilmiģtir Yılında TepebaĢı Mavi Bayraklı olan ĠĢletmeler NO ĠġLETMENĠN ADI 1 CENK KUAFÖR 2 TABA KUAFÖR 3 ESPARK POLEN TANTUNĠ Belediyemiz Birimlerinin Çevre Kanunu Gereğince geçekleģtirilmesi gereken yükümlülükleri ile ilgili koordinasyon: Bu kapsamda çeģitli atık türleri ile ilgili Müdürlüklere bilgi verilmesi; atık yönetiminin yasalar çerçevesinde Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ndan lisans almıģ firmalar ile bertarafının gerçekleģtirilebilmesi için araģtırmaların yapılması ile Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile gerekli yazıģmaların yapılması sağlanmıģtır. 89

90 1.4 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H Her birimde en az bir personelin tatbikatlara katılımının sağlanması, iletiģim araçları kullanarak halkı bilgilendirmek, hizmet binalarındaki tahliye planı bilgilerinin personele aktarılması. P.H F.1 Belediyemiz personeline olası afet durumunda. Gerekli müdahaleleri yapabilecek bilgiyi kazandırmak tarihinde Afet Acil Durum Müdürlüğünce personelimize Deprem öncesi, sırası ve sonrası hareket tarzları ve yangın konularını kapsayan bir eğitim verilmiģtir. P.H F.2 Afetlerle ilgili bilgilendirici metinlerin vatandaģlara duyurulması Merkez hizmet binası ve ek hizmet binalarımızda vatandaģı ve personeli bilgilendirmek amacıyla bilgilendirme broģürleri dağıtılmıģtır. P.H F.3 Deprem tatbikatlarının yapılması tarihinde Afet Acil Durum Müdürlüğünce deprem öncesi, sırası ve sonrası hareket tarzları konuları ile ilgili tatbikat yapılmıģtır. P.H F.4Yangın tatbikatının yapılması tarihinde Afet Acil Durum Müdürlüğünce yangın konusu ile ilgili, ana hizmet binası karģısındaki alanda tatbikat yapılmıģtır. P.H.3.4.1Müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin toplu alınması, belediye hizmet binalarının, teçhizatlarının güvenliğinin sağlanması, belediye binasında enerji verimliliği uygulamaları yapılması, tüm ihalelerin Ģeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılması. P.H F.1 Kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamaya yönelik tedbirler alınması. Belediyemiz birimlerinin ihtiyaçları, çoğunlukla talepleri bir araya getirilerek ihale yoluyla karģılanmıģtır. Ġhaleler Ģeffaflık ilkesi doğrultusunda gerçekleģtirilmiģtir. Belediyemiz hizmet binaları ve teçhizatlarının güvenliği güvenlik hizmeti satın alınması yoluyla sağlanmaktadır. Etkin Enerji Yönetimi anlayıģı ile yenilenebilir enerji kaynağı sağlamak üzere enerji verimliliği kapsamında 2012 yılında kurulumu tamamlanan enerji panellerinin kabulü yapılarak fiili olarak üretime baģlanmıģtır. 90

91 2-Faaliyetler 1.1- ĠHALE VE SATINALMA BĠRĠMĠ 1. Ġhale Düzenlenmesi: Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerce 4734 sayılı kanun kapsamında alımı gerçekleģtirilecek Mal, Hizmet ve Yapım iģlerine ait ihalelerinin, Kamu Ġhale Kurumu bünyesindeki Elektronik Kamu Alımları Platformunda ilanlarının yayımlanması, ihale dokümanlarının isteklilerce görülmesi-satın alınması ve ihalelerinin gerçekleģtirilmesi ile sözleģmenin imzalanmasına kadar yapılacak iģlerin ve sekretaryasının yapılması S.K Göre Yapılan Ġhaleler 2013 Sayısı/Bedeli Mal Ġhalesi Sayısı 16 Tutarı ,10 TL Hizmet Ġhalesi Sayısı 18 Tutarı ,57 TL Yapım Ġhalesi Sayısı 7 Tutarı ,54 TL Toplam Ġhale Sayısı 41 Toplam Ġhale Maliyeti ,21 TL 2. Doğrudan Temin Usulü Mal ve Hizmet Alımları: Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerce alımı gerçekleģtirilecek Mal, Hizmet ve Yapım iģlerine ait alımların 4734 sayılı kanunun 22/ d maddelerine göre Doğrudan Temin ve istisnalar baģlıklı 3. Maddesine göre tedarik edilmesinde piyasa araģtırılmasının yapılması. Doğrudan Temine Göre Yapılan Mal ve Hizmet Alımları 2013 Mal Alımı Tutarı (TL) Hizmet Alımı Tutarı (TL) Toplam Tutar Bedeli ,00-TL ,07-TL ,07-TL 1.2- ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ 1- Belediyemize ait Hizmet Binalarının Koruma ve Güvenlik Hizmetinin Sağlanması, Hizmet alımı suretiyle sağlanan güvenlik hizmetleri bünyesinde; Güvenlik hizmeti verilen birimlere göre; 80 Silahlı 111 Silahsız olmak üzere Toplam 191 Özel Güvenlik Görevlisi kadrosuna karģılık; 110 Silahlı, 2 silahsız olmak üzere toplam 112 Özel Güvenlik Görevlisi ile hizmet verilmektedir. 91

92 Özel Güvenlik Görevlisi Personelin Meslek içi eğitimi çerçevesinde çeģitli tarihlerde Güvenlik Müdürü tarafından Yeni Hizmet Binası Meclis salonunda Eğitim Semineri faaliyetleri gerçekleģtirilmiģtir. Yeni Hizmet Binamız dahil toplam 21 (yirmibir) birimde 24 saat esasına göre koruma ve güvenlik hizmeti verilmektedir. Güvenlik hizmeti verilen birimlerimiz aģağıda gösterilmiģtir. 1.Yeni Hizmet Binası 2.Kimsesiz Çocuk ve Kadınların Rehabilitasyon Merkezi (Umut Evi) 3.Zincirlikuyu ġantiyesi 4.Doğal YaĢam Merkezi 5.Kültür Merkezi (Sazova) 6.Behiç Erkin Spor Kompleksi 7.Toprakdede Hayrettin Karaca Parkı 8.Çamlıca Belde Evi 9.Mustafa Kemal PaĢa Belde Evi 10.Tunalı Belde Evi Nisan Kültür ve Çocuk Sanat Merkezi 12.Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 13.Özdilek Sanat Merkezi 14.Efsane EskiĢehirspor 1965 Futbol Halı Saha Tesisleri 15.Sinan Alaağaç Parkı Deneyimli Kafe 16.ġirintepe Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi 17.Sağlıklı ve Alzheimerlı YaĢlılar Ġçin YaĢam Köyü 18.Film Çekim Alanı (Taksim Parkı) 19.Sanat Evi ve Altın Ayaklar Projesi 20.Esentepe Çocuk Merkezi 21.Hedef Batıkent Belde Evi Güvenlik hizmeti verilen birimlerimizin stratejik konumları göz önüne alınarak ivedilikle alınması gereken tedbirler mahallinde değerlendirilmiģ ve öncelikle Yeni Hizmet 92

93 Binası, Zincirlikuyu ġantiyesi, Toprakdede Hayrettin Karaca parkı, Film Çekim Alanı, Doğal YaĢam Merkezi ve Sağlıklı ve Alzeheimerli YaĢlılar için YaĢam Köyünde bekçi tur kalemi uygulamasına geçilmiģtir. Güvenlik hizmetlerinin günün çeģitli saatlerinde habersiz olarak denetim ve kontrolü Güvenlik Müdürü tarafından sık aralıklarla yapılmakta ve görülen aksaklıklar kontrol ve denetim defterine kaydedilerek Destek Hizmetler Müdürlüğüne sunulmaktadır. Birimlerde tutulan defter ve kayıtların disipline edilmesi temin edilmiģ, devamlılığın sağlanması bakımından takip ve kontrolü ise Güvenlik Müdürü tarafından yapılmaktadır. Güvenlik hizmeti verilen birimlerimizde dönem içerisinde herhangi bir müsessif olay meydana gelmemiģtir. 2- Belediyemiz Merkez Hizmet Binasının Temizlik ve Kat Servisi Hizmetlerinin Sağlanması, Muhtelif birimlerde personel çalıģtırılmasına dayalı hizmet alımı suretiyle gerçekleģtirilen temizlik ve kat servis hizmetleri iģlerinde 13 Bayan 12 Erkek olmak üzere toplam 25 personel ile hizmet verilmektedir. Bina içerisinde temizlik ve kat servis hizmetleri personeli için sorumluluk alanları ayrı ayrı planlanmıģ ve günlük kontrol formları tanzim edilerek bu personelin sorumlu oldukları alanlar kontrol altına alınmıģtır. Nikah salonumuzda kullanılmak üzere 1 adet temizlik aracı alınmıģtır. Nikah salonumuzda özellikle yaz döneminde hafta sonları ve mesai saatleri dıģında nikah kıyılmaktadır. Nikah salonunda kıyılan nikahlar için temizlik iģlerinden iki personel temizlik, ses sistemi yönetimi ve diğer faaliyetler için görevlendirilmekte ve bu personele hafta içlerinde izin verilmektedir. Belediyemize gelen tüm hemģerilerimize özellikle vergi dönemlerinde olmak üzere meģrubat ve çay ikramları yapılarak memnuniyetleri sağlanmıģtır. Periyodik olarak binanın cam temizliği yapılmıģtır. 3- Belediyemiz Merkez Hizmet Binasının Isıtma-Soğutma-Aydınlatma ve Genel HaberleĢme Hizmetlerinin Sağlanması, Merkez hizmet binamızda bakım ve onarım iģlerinde teknik servis olarak 2 Sıhhi tesisat teknisyeni, 2 Elektrik teknisyeni, 2 santral operatörü olmak üzere toplam 6 personel görev yapmaktadır. Bu personel Merkez Hizmet Binasının yanı sıra beldeevleri ve kültür merkezleri dahil olmak üzere diğer tüm hizmet binalarımızda oluģan elektrik ve tesisat arızalarının onarımını da yapmaktadırlar. 93

94 Etkin Enerji Yönetimi anlayıģı ile yenilenebilir enerji kaynağı yaratmak üzere Merkez Hizmet Binası çatısına döģenen güneģ panelleri vasıtasıyla kendi elektriğimizin %20 sini üretebileceğimiz sistem kurulmuģ, kabulünün yapılmasıyla birlikte fiili olarak üretime baģlanmıģtır. Merkez Hizmet Binası çatısı, garaj ve arģiv üstünde çeģitli yerlerden su yalıtımının yetersizliğinden dolayı var olan sızıntılar giderilerek bakım ve onarımları gerçekleģtirilmiģtir. Cami aydınlatması 2013 yılında da devam etmiģtir. ġu ana kadar dıģ aydınlatması yapılan cami sayımız 63 e ulaģmıģtır. 4- Belediyemiz Merkez Hizmet Binasında bulunan birimlerin UlaĢtırma Hizmetlerinin Sağlanması, Muhtelif birimlerde personel çalıģtırılmasına dayalı hizmet alımı suretiyle gerçekleģtirilen UlaĢtırma Hizmetlerinde 30 personel ile hizmet verilmektedir. Belediyemiz Merkez Hizmet binasında bulunan muhtelif birimlere ait araçların tek elden sevk ve idaresinin yapılması, her an çalıģır vaziyette ve hizmete hazır durumda bulundurulması sağlanarak ihtiyaçları gereği talep eden müdürlüklere araç ve Ģoför tahsis edilmiģtir. Ayrıca; araçlara haftalık bakım formları oluģturarak bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılması ve daha verimli kullanımları sağlanmıģtır. 5- Evlendirme Memurluğumuz ile Nikah Hizmetlerinin Sağlanması, Müdürlüğümüze bağlı 3 adet Evlendirme Memuru ve Muhtelif birimlerde personel çalıģtırılmasına dayalı hizmet alımı suretiyle gerçekleģtirilen ihale ile de 2 adet büro personeli olmak üzere toplam 5 personel ile hizmet yapılmaktadır yılında 1792 adet evlendirme iģlemi yapılmıģ, bu iģlemlerin 180 adedi belediyemize ait nikâh salonumuzda gerçekleģtirilmiģtir. Diğer Nikâhlar ise, Nikâh Memurluğumuz bünyesinde bulunan Nikâh odasında ve nikâh memurunun müsait olduğu günlerde düğünlerin yapıldığı bölgemizdeki düğün salonlarında akdedilmiģtir. Ayrıca, evlenen her çifte Birlikte YaĢam kitapçığı ve evlenen çiftlerin isimlerinin yazılı olduğu anahtarlık hediye edilmiģtir. 6- Sivil Savunma Hizmetlerinin Sağlanması, Bina yangın sistemi bakım ve kontrolleri yapılarak sistemin devamlılığı sağlanmıģtır. 94

95 tarihinde Afet Acil Durum Müdürlüğünce personelimize Deprem öncesi, sırası ve sonrası hareket tarzları ve yangın konularını kapsayan bir eğitim verilmiģ ve tatbikat icra edilmiģtir. Personelimize ve hizmet binalarımıza gelen vatandaģlarımıza afet ve acil durumlarla ilgili bilgilendirici broģür dağıtılmıģtır. 1.5 DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H Bölgedeki çocukların sağlıklı, toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı, kendini kolaylıkla ifade edebilen, sanatsal ve kültürel alt yapısı sağlam, kendine güvenen bireyler olarak yetiģmelerine destek vermek. P.H F.1 Çocukların sağlıklı ve çağdaģ geliģimlerini desteklemek için ortam hazırlamak: Mevcut birimlerimizde (23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Esentepe Çocuk Merkezi, Özdilek Sanat Merkezi) çocuklara yönelik eğitim ve programlarımız devam etmiģtir. Kasım ayında, çocuklar için yeni bir merkez daha açılmıģ, Hedef Batıkent Belde evi çevre okullardan gelen çocuklara hizmet vermeye baģlamıģtır. Çocuk Hakları ve Çocuk Ġstismarı konusunda TepebaĢı Belediyesi DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü ne bağlı birimlerde çocuklarla çalıģan personel için hizmet içi eğitimin koordinasyonu sağlanmıģtır. Eğitim, Çocuk Ġstismarı konusunda uzman bir avukat ve PDR Uzmanı tarafından verilmiģtir. Esentepe Çocuk Merkezi nde çocuk kütüphanesi oluģturulmuģ ve açılıģında Çocuk GeliĢim Uzmanı, Çocuk ve Kitap: Çocuklarımıza Nasıl Kitap Seçmeliyiz? konulu ailelere yönelik eğitim vermiģtir. 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi nde Çocuk ve Yaratıcılık konusunda çocuklarla çalıģan eğitimciler için Çocuk GeliĢim Uzmanı tarafından hizmet içi eğitim verilmiģ ve aileler için Çocuk ve Kitap: Çocuklarımıza Nasıl Kitap Seçmeliyiz? konulu seminer düzenlenmiģtir. Ayrıca tüm merkezlerde Çocuk ve Yaratıcılık konusunda 3 ay süreyle eğitmen eğitimi düzenlenmiģtir. EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi, BeĢte Bir Kampanyası imza törenine TepebaĢı Belediyesi ni temsilen katılım sağlanmıģtır. Kampanya, Çocukların Cinsel Ġstismarı ve Sömürüsü ile Mücadele konusunu içermektedir. 95

96 20 yıldır Berlin'de mayıs ayı sonu ve haziran ayı baģlarında yapılan, Unıted Games Of Nation 2013 Berlin Gençlik kampı 16 ülkeden gençlerin buluģup kendilerine ve Avrupa'ya dair sorunları tartıģtığı fikir ve kültür alıģ veriģinde bulunduğu, bizim de TepebaĢı Belediyesi olarak geçtiğimiz iki yılda katıldığımız ve bu yıl üçüncü kez katılarak Türkiye'yi temsil etmeyi planladığımız gençlik kampı. Kampa Ġngilizce ve genel not ortalaması açısından baģarılı beģ öğrenci seçilmiģtir. Öğrenciler ile birlikte 1 eğitmen kampa katılmıģtır. Belediye BaĢkanımız Dt. Ahmet Ataç ın Köstence / Romanya ziyareti sırasında Köstence Belediyesi ile yaptığı görüģmeler sonucunda her iki belediyenin KardeĢ kent iliģkisi kurulması öngörülmüģtür. Bunun üzerine Belediyemiz meclis kararı almıģtır. P.H Yeni mezunların, iģsiz gençlerin iģ hayatından örnek kiģiler ile buluģturulması, Ģehre ilk gelen üniversite gençliğine Ģehir ile ilgili danıģmanlık vermek, gençlerin Ģehir ile iliģkilerini güçlendirmek P.H F.1Bölgemizde bulunan gençlerin bireysel ve sosyal yeteneklerini özgürce geliģtirmelerini sağlayacak ortamlar hazırlamak: Mezun olacak üniversiteli gençlerin iģ bulma süreçlerini kolaylaģtırmak ve iģ hayatına atacakları ilk adımda destek olmak amacıyla ABĠGEM ( Avrupa Birliği Türkiye ĠĢ GeliĢtirme Merkezleri) Uzmanlarıyla Kariyer GeliĢim Programları düzenlenmiģtir. Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi iģbirliği ile kurulan Yeni Medya Akademisiyle gençlerin yeni çağın iletiģim aracı sosyal medyada kariyer yönetimine katkı sağlanması hedeflenmiģtir. Sosyo-ekonomik düzeyi düģük ilköğretim çağındaki çocuklar için kitap toplama kampanyası ve köy okulu ziyareti gerçekleģtirip. Ġlköğretim çağındaki çocuklar için okul derslerine yardımcı olmak amacıyla gönüllü eğitmenlerimizle birlikte etütler planlıyoruz. Ayrıca gençlerin istihdamına katkı sağlayabilmek için Türkiye ĠĢ Kurumu EskiĢehir Ġl Müdürlüğü ile iģbirliği içerisinde ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı Günleri her ayın ikinci ve dördüncü ÇarĢamba sı bu merkezde yapılmaktadır. Gençlerin sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla bilimsel yarıģmalar, bowling, playstation ve futbol turnuvaları düzenlemekteyiz. Toplumdaki gençlerin sağlıklı, doğaya duyarlı bireyler olması amacıyla her cumartesi doğa yürüyüģleri gerçekleģtirmekteyiz. Eğitim baģlığı altında öncellikle TepebaĢı Bölgesi olmak üzere EskiĢehir geneli için okuryazar oranı; okullaģma oranı; öğretmen, öğrenci ve derslik sayısı; EskiĢehir genelinde yapılan eğitim çalıģmaları konularında veriler araģtırılmıģ ve Sağlıklı Kent Profiline konmuģtur. TepebaĢı Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Strateji GeliĢtirme ve Ġstatistik Birimi nden Uzman Gökhan Semerci ziyaret edilmiģ ve Eğitim baģlığı konusunda toplantı yapılmıģtır. 96

97 Türkiye Anna Lindh Vakfı EskiĢehir Koordinatörü ile EskiĢehir de düzenlenecek Türkiye Gençlik BuluĢması için hazırlık çalıģmaları yapılmıģ ve Çevre, Kültür ve Sosyal Sorumluluk konuları buluģma gündemi olarak belirlenmiģtir. TepebaĢı Belediyesi ve Anna Lindh Vakfı EskiĢehir Koordinatörlüğü ortak çalıģması ile Ġnönü Planör kampında Uluslararası gençlik buluģması düzenlenmiģtir. BuluĢma kapsamında gençler, Çevre, Sosyal Sorumluluk ve Kültür baģlıkları altında atölye çalıģmaları yapmıģ ve projelerini TepebaĢı Belediyesi Meclis salonunda sunmuģlar ve katılım belgeleri kendilerine verilmiģtir. Anadolu Çağrı Merkezi, çocuklar için toplanan kitaplara destek olmak amacıyla Sağlıklı Kent Proje Ofisi ni ziyaret ederek 3 koli kitabı teslim etmiģlerdir. Bu kitaplar 19 Mayıs Gençlik Merkezi nce belirlenen yerlere ihtiyaca göre verilmiģtir. 19 Mayıs Gençlik Merkezi nde Suç iģlemiģ ya da suça bulaģmıģ çocuklar için var olan durumu analiz edebilmek ve neler yapılabileceği konusunda toplantı yapılmıģtır. Fevzi Çakmak Mahallesi ve Gazi PaĢa Mahallesi ndeki, Suç iģlemiģ ya da suça bulaģmıģ Çocukların aileleri ziyaret edildi ve konuyla ilgili görüģülmüģtür. Gençlerin kendi iģ fırsatlarını yaratmaları ve giriģimci fikirlerini desteklemek için KOSGEB EskiĢehir Hizmet Merkezi Müdürlüğü iģbirliği ile Hibe Destekli Sertifikalı GiriĢimcilik Kursları düzenlenmiģtir.. Gençlerin duygusal ve psikolojik geliģimlerini desteklemek için uzmanlarla haftalık Psikoloji Seminerleri düzenlenmiģtir. YaĢadıkları toplumun sorunlarına çözüm arayan duyarlı gençlerin açılan hibelerden faydalanmaları için düzenli olarak Proje Döngüsü Eğitimi verilmekte. Bu eğitimler sonucunda gerçekleģen projelerin yürütülmesi sırasında öncelikle gönüllü gençlere fırsat verilmiģtir.. Gençlerin, kiģisel mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak bilgilerin verildiği Paramı Yönetebiliyorum eğitimleri düzenlenmiģtir. P.H Ġlçemizin ihtiyaç analizinin ve sorun tespitinin yapılması, Ġmece Merkezinin kapasitesinin arttırılması. P.H F.1 Aile kurumunun güçlendirilmesi için eğitim organizasyonları düzenlemek: Merkezlerimizde AÇEV Destekli Baba Destek Eğitimleri, Aile Eğitim Seminerleri düzenlemiģtir, kadın sağlığına yönelik eğitimler, alanlarında uzman kiģilerin konukluğunda sağlık eğitimleri düzenlenmiģtir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Kent Konseyi Kadın Meclisi yle birlikte, Sarar fabrikasına kadın haklarıyla ilgili atölye çalıģması yapılmıģtır. 97

98 TepebaĢı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü nde Eğitim Birimi Sorumlusu ile görüģülmüģtür. TepebaĢı Sosyal Hizmet Merkezi nden gelen öneriler değerlendirilmiģtir. Bu kapsamda TepebaĢı Belediyesi belde evlerinde, Aile Eğitim Programı ve Kadının Ġnsan Hakları Eğitim Programı nın gerçekleģmesine karar verilmiģtir. P.H Engelli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak, engelli bireylerin becerileri geliģtirici faaliyetler yapmak, toplumda engelli bireylere yönelik önyargıyı azaltmak. P.H F.1Engelli vatandaģların kendilerine güvenlerini arttırmak adına ortam hazırlamak: Sosyo-ekonomik ve bedensel engeli olan vatandaģların sosyal hayata katılımını sağlamak için kapak toplama kampanyası yapılarak tekerlekli sandalye temin edilmektedir. Anadolu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları ile engelliler için yapılacak çalıģmalar konusunda bilgi paylaģımında bulunmak ve öneriler amacıyla ziyaret edilmiģtir. Yıl boyunca Belediyemiz Zübeyde Hanım Kültür Merkezi engelli bireylerin sahneledikleri oyunlara destek vermiģ; tiyatro, söyleģi, panel gibi etkinlikler için ev sahipliği yapmıģtır. P.H Ġhtiyaç analizinin yapılması, Hobi bahçelerinden yaģlıların faydalanmaları sağlanması, Alzheimer hastalarına ve ailelerine yönelik çalıģmalar yapılması. P.H F.1 YaĢlı vatandaģların sosyal hayata katılımlarını kolaylaģtıracak ortamlar hazırlamak ve bu ortamlardan faydalanmalarını sağlamak: Her ayın son Pazar günü yaptığımız Huzurevi ziyaretlerimizde huzurevi sakinlerinin de sosyal hayata dahil olması için Tiyatro gösterisi, Müzik dinletisi gibi etkinliklerimize davet ediyoruz. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü, TEBEV ve Sağlık ÇalıĢma Grubu ile ortak TepebaĢı Belediyesi ġantiye Bahçesinde, yaģlılar için piknik düzenlenmiģtir. DSÖ nün (Dünya Sağlık Örgütü), her yıl düzenlediği Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı Yıllık ĠĢ ve Teknik Konferansı bu yıl Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi nin ev sahipliğinde gerçekleģmiģtir. TepebaĢı Belediyesi, konferansta YaĢam Köyü uygulamasını sunmuģtur. P.H Halkın beklentilerini analiz etmek, bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini ön plana çıkarmak, Ulusal ve yerel katılımcıların etkinliklerde yer almalarını sağlamak, halkın büyük oranda etkinliklere katılımını sağlamak ve katılımı sürekli hale getirmek. 98

99 P.H F1 Halkın eğitim ve kültürel geliģimini artıracak etkinlikler düzenlemek: Ulusal ve yerel katılımcıların yer aldığı panel, konferans, söyleģi, çalıģtay ve sempozyum gibi etkinlikler yıl boyunca düzenlenmiģ, yoğun katılım sağlanmıģtır. EskiĢehir deki tüm kurum/kuruluģ, STK, üniversiteler ve özel sektörün de katıldığı EskiĢehir Sağlıklı Kent Profili ve Sağlıklı Kent GeliĢim Planı kitabının tanıtım kokteyli Özdilek Sanat ve Kültür Merkezi nde gerçekleģmiģtir. Bana Olmaz Deme' baģlıklı Meme Kanseri konusunda EskiĢehir Aktif ĠĢ Kadınları Derneği ile ortak TepebaĢı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde konferans yapılmıģtır. Dünya Ġklim Günü (5 Mayıs) kapsamında TepebaĢı Bölgesi nde yer alan Pazartesi, Salı ve PerĢembe Halk Pazarlarında stant açılmıģtır. Stantlarda Küresel ısınma anlatılırken, bez çantalar ve üzerinde küresel ısınmayı engellemek için alınacak önlemlerin yer aldığı magnetler dağıtılmıģtır. Gençlerin ve çocukların Engelli yaģlı ve kadınların yurtdıģı ve yurt içi bağlantılarını geliģtirerek deneyim ve proje paylaģımları gerçekleģtirildi. 2-Faaliyetler 2013 Yılı faaliyetlerimizi Müdürlüğümüz Bünyesinde Bulunan çalıģmalarımızın tamamını 7 Merkezimizde yaptık. Bunlar sırasıyla; 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi Özdilek Sanat Merkezi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 19 Mayıs Gençlik Merkezi Atila Özer Karikatürlü Ev (Sanat evi) Hedef Batıkent Belde evi Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi Ayrıca Merkezde Proje Ofisi çalıģmaları ve Sağlıklı Ģehirler koordinatörlüğü ile yurt içi ve yurt dıģı bağlantılarımızı sağlamaktayız. 99

100 YILLARI ARASI HİZMET ALAN ÖĞRENCİ VE KURSİYER SAYISI Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi 2013 takvim yılında aģağıda belirtilen konu baģlıklarında çeģitli etkinliklerde bulunmuģtur; 3-5 YaĢ Oyun Grubu; Merkezimizde devam etmekte olan 3,5 6 yaģ oyun grubu çalıģmalarında 3 5 yaģ aralığındaki çocuklar ile sanatsal ve eğitsel çalıģmalar yapılmaktadır. Çocukların el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliģtirecek bu çalıģmalar; boya çalıģmaları, kağıt çalıģmaları, kolaj çalıģmaları, çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma ve yapıģtırma çalıģmalarından oluģmaktadır. 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür merkezinde verilmekte olan oyun grubu çalıģmalarına faaliyete geçtiği günden itibaren 1008 öğrenci baģvurusu alınmıģtır. Merkezde 2013 takvim yılında ve 2010 yılı doğumlu öğrenciler ile çalıģmalara devam edilmiģtir. Aerobik ve Spor Eğitimi;23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür merkezi binasında bulunan spor salonunda verilmekte olan aerobik dersleri, 2013 takvim yılında toplam 301 kursiyerin katılımı ile gerçekleģtirilmiģtir. Merkezde hizmet alan öğrenci velilerden oluģturulan gruplar ile hafta içi iki saatlik çalıģmalar yapılmıģtır. Müzik Eğitimi;23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür merkezinde gitar ve piyano branģlarında dersler verilmektedir öğrencinin kayıtlı olduğu piyano ve gitar branģlarında merkezdeki yoğun talep ve derslik sayısı sebebi ile yıl içinde 303 öğrenci eğitim almıģtır. TepebaĢı Halk 100

101 Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen eğitmen ve merkez bünyesindeki eğitmenler tarafından verilmekte olan dersler hafta içi 09:00 17:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Tiyatro ve Drama Eğitimi;23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür merkezinde tiyatro ve drama çalıģmaları merkezimiz tiyatro eğitmenleri tarafından verilmektedir. Merkezde eğitim alan öğrencilerden oluģturulan tiyatro grupları 2013 takvim yılında Tınmaz adlı çocuk oyununu 7 kez, Azizname adlı tiyatro oyununu 9 kez sahnelemiģtir. Yıl içinde 16 kez sahne alan tiyatro grubu toplam 6700 izleyici tarafından beğeni ile izlenilmiģtir. Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Hazırlık Kursu; 2013 takvim yılında da bir önceki yıllarda olduğu gibi merkezin çevre okullarında eğitim gören 8. sınıf öğrencilerine merkezimizin etüt salonunda Eğitim-Sen tarafından görevlendirilen öğretmenler eģliğinde SBS hazırlık kursu verilmiģtir. Özel dershanelere gidemeyen öğrencilerin ihtiyacını karģılamayı hedefleyen çalıģmalara eğitim dönemi için 52 öğrenci katılmıģtır eğitim döneminde SBS sınavının kaldırılması sebebi ile dersler sonlandırılmıģ 8. Sınıf öğrencileri merkezde devam eden etüt derslerine yönlendirilmiģtir Etüt ÇalıĢmaları; Merkezin çevre okullarında eğitim gören 2 ila 8. sınıf aralığı öğrencilerin; ödevlerine yardımcı olmak, ders çalıģma bilincini aģılamak ve derslerinde anlamadıkları konular üzerinde çalıģmak amacı ile etüt dersleri verilmektedir. Merkezimizde ki etüt dersleri Anadolu ve Osmangazi Üniversitesinde okuyan ve topluma hizmet dersi alan öğrenciler ile Avrupa Birliği Gönüllü çalıģmaları kapsamında ülkemizde bulunan yabancı eğitmenler tarafından verilmiģtir. Merkezimizde halen etüt derslerine kayıtlı 1543 öğrenci bulunmaktadır. Halk Oyunları ÇalıĢmaları;23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezinde eğitmen Okhan ÜLKER gözetiminde halk oyunları çalıģmaları yapılmakta olup halk oyunları branģında yıl içinde 144 öğrenci derslere devam etmiģtir. Bünyemizde kayıtlı olan öğrencilerin dıģında merkeze yakın olan okulların serbest zaman etkinlikleri kapsamında halk oyunları dersi almaları da sağlanmaktadır. Kukla Atölyesi; ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin el becerilerini ve hayal güçlerini geliģtirmek, ekip çalıģması konusunda eğitim vermeyi amaçlayan çalıģmaya 6 13 yaģ grubunda öğrenciler ile aylık periyotlarda mart sonuna kadar çalıģmalar yapılmıģtır. Merkezdeki çalıģmalara 46 öğrenci katılmıģtır. 101

102 Taekwondo Dersleri; Merkezimizde kayıtlı öğrencilere spor yaparak sağlıklı yaģamalarını sağlamak, yaģam kalitesini arttırmak ve geliģtirmek ve fiziksel performansını arttırmak amacı ile tekvando dersleri verilmektedir. Merkezimizde tekvando dersleri Antrenör Dilek KARAKUYULU tarafından verilmekte olup derslere yıl içinde 613 öğrenci katılmaktadır. Tekvando öğrencilerimiz yıl içinde katıldıkları turnuvalarda çeģitli derecelere girerek kupa ve madalyalar kazanmıģtır. Modern Dans ÇalıĢmaları; Merkezimizde Modern Dans ve Jimnastik derslerine 2013 takvim yılı içinde de devam edilmiģtir, merkezde dersin açıldığı günden itibaren 1283 kayıt alınmıģtır. Merkezde eğitmen Levent BIDIL tarafından verilmekte olan derslere yıl içinde 455 öğrenci katılmıģtır. Futbol Okulu; Öğrencilerin enerjisini olumlu yönde değerlendirerek, bir gruba ait olma, grup içinde davranıģ gösterme, iģ birliği yapma, kurallara uyma, kendisine ve arkadaģlarına saygı duyma, kendine güven duyma vb. duygular vasıtasıyla, öğrencilere toplumsal yaģamda fiziksel ve ruhsal geliģimlerine destek olmak amacı ile merkezde yıl içinde toplam 164 öğrencinin katılımı ile gerçekleģtirilmiģtir. AĢı uygulaması; Merkezimizde kayıtlı ve çevresinde ikamet eden 2007 ve 2008 doğumlu 121 öğrenciye Ġl Sağlık Müdürlüğünce yapılması uygun görülen K.K.K. (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) aģısı, Ġl Sağlık Müdürlüğünün görevlendirdiği doktor ve hemģireler tarafından uygulanmıģtır. Baba Destek Programı; Merkezimizde AÇEV ve TepebaĢı ilçe Halk Eğitim Merkezi ile ortak yürütülen program çerçevesinde, babanın çocuk geliģiminde kendi önemini fark etmesi, çocuk geliģimi konusunda yaygın eğitim yoluyla bilgilendirilmesi, çocuk istismarının önlenmesi, evde gerek çocuğa, gerekse eģine karģı uygulayacağı demokratik yöntemleri öğrenerek, mutlu bir aile yapısına ve topluma ulaģılması amaçlanmaktadır. Merkezde program çerçevesinde yapılan çalıģmalara 44 kursiyer katılmıģtır. Anne Destek Programı; Merkezimizde TepebaĢı ilçe Halk Eğitim Merkezi ile ortak yürütülen program çerçevesinde, kadınları annelik ve eğitimcilik rollerinde güçlendirmek, çocukların geliģim ihtiyaçlarına duyarlılık kazandırmak, aile planlaması ve koruyucu sağlık konularında bilgilendirmek, çocuğun okula hazırlanması ve okulda baģarılı olabilmesi için 102

103 okul öncesi sayısal, sözel becerilerini desteklemeyi amaçlayan program çerçevesinde yapılan çalıģmalara yıl içinde 71 kursiyer katılmıģtır. Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı; Avrupa gönüllü hizmeti programı kapsamında 2013 takvim yılının haziran ayına kadar merkezde beģ gönüllü hizmet vermiģtir. Program kapsamında merkezimizde Ġngilizce etüt, 3 5 yaģ oyun grubu, modern dans, eğitsel oyunlar, yetiģkinler için verilmekte olan Ġspanyolca, Almanca, Fransızca konuģma ve dil dersleri ve kukla atölyesi çalıģmalarında bulunmuģlardır. Sosyal Etkinlikler; Merkezimizde 2013 takvim yılı içinde eğitim ve etkinliklerinin yanı sıra bünyemizde kayıtlı öğrencilerin birlik ve beraberliğini sağlamak, öğrenciler arası iletiģimi arttırmak, öğrenci velileri ile koordineli çalıģmak amacı ile doktor söyleģileri, uzay evi, arkeoloji müzesi gezisi, doğal yaģam merkezi ve binicilik eğitimi, milli bayram kutlamaları, kahvaltı buluģmaları gibi çeģitli sosyal etkinlikler düzenlenmiģtir. 103

104 Merkezin değiģik branģlarda 11 eğitmen ile verilmekte olan derslerine yıl içinde 4736 öğrenci ce kursiyer aktif olarak katılmıģtır ÖĞRENCİ SAYILARI TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÖZDĠLEK SANAT MERKEZĠ 2013 OCAK - ARALIK AYLARI ARASI FAALĠYET VE KATILIMCI BĠLGĠLERĠ Özdilek Sanat Merkezinde, çocuk ve yetiģkinler için hazırlanan atölye programları, bahar, yaz, güz dönemleri olmak üzere üç periyotta verilmektedir. Hafta içi ilköğretim okulları serbest etkinlik saatlerinde Merkezimize gelmekte, hafta sonları ise bireysel olarak baģvuru yapan öğrenciler yürütülen programlara dahil olmaktadır. Bunun dıģında Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklar, Milli Eğitime bağlı okulların özel sınıfları, Lösev, GökkuĢağı gibi kurumlardaki özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler de Merkezdeki programlara katılmaktadırlar. Özdilek Sanat Merkezindeki programlar Ģu Ģekildedir. Seramik : Her dönem değiģik bir konunun amaçlandığı dersimizde sene boyunca 770 öğrenci eğitim almıģtır. 104

105 Resim : Sene boyunca 855 öğrenci derslere devam etmiģtir ve yaģ gruplarına göre temel resim eğitimi, ayrıca desen ve güzel sanatlar lisesine hazırlık dersleri verilmektedir. Cam : Derslere katılan öğrenci Sayısı 648 kiģidir. Dersler, cam boncuk ve cam fırın teknikleri gibi gruplar halinde yaģlara göre verilmektedir. LületaĢı: 119 Öğrenciye eğitim verildiği gibi aynı zamanda özel hediyeler de üretilmektedir. Yaratıcı Drama: Atölye çalıģmalarımız devam etmekte olup 1040 öğrenci eğitim almaktadır. Piyano: Piyano derslerimiz bir sene boyunca sürmektedir ve 33 öğrencimiz vardır. ġan&solfej: 1 senelik program dâhilinde uygulanan derslerde, 94 öğrenciye eğitim vermiģtir. Keman: 30 kayıtlı öğrenciye eğitim verilmiģtir. Gitar: 250 öğrenciye gitar eğitimi verilmiģtir. Diksiyon: Merkezimizde bu yıl Kasım ayında baģlayan diksiyon dersinde 55 öğrenci kayıtlıdır. Radyo Kontrollü Model Uçak ; Düzenli devam eden 72 öğrenci ile sürdürülmektedir. 2% 1% 2% 1% KURSLARIMIZ VE ÖĞRENCİ SAYILARI 1% 6% 20% SERAMİK RESİM CAM % 22% LÜLETAŞI YARATICI DRAMA % PİYANO % ŞAN & SOLFEJ - 94 KEMAN

106 ÇOK AMAÇLI SALON ETKĠNLĠKLERĠMĠZ: Merkezimizde bulunan çok amaçlı salonda gün içinde Yaratıcı Drama dersleri yapılmaktadır. Kalan zamanlarda ise salonumuz derneklerin, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluģlarının düzenlemiģ olduğu toplantılara ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda salonumuza dans çalıģmaları ve tiyatro çalıģmaları yapan gruplarda gelmektedir. Öğrencilerimizin hazırlamıģ olduğu etkinlikler, sergi ve konserler için de çok amaçlı salonumuz kullanılmaktadır. Salonumuzda, Arjantin Tango Grubu, ÖzdüĢüm Tiyatro Grubu, Tiyatro Alegori, MeĢk Derneği, Frigya Ritm Grubu, Fasıl Grubu, Eğitim Sen Tiyatro Grubu, Arama Kurtarma Ekibi, Efsad haftanın belli günlerinde çalıģmalarını yapmaktadır. Çok amaçlı salonda yapılan etkinliklerimiz dâhilinde merkezimize bir sene içinde toplam kiģi giriģ yapmıģtır. BAHÇE ETKĠNLĠKLERĠMĠZ : Yaz aylarında bahçemizde düzenli olarak yazlık sinema gösterimleri, canlı müzik ve muhtelif konser etkinliklerinin yanı sıra sergiler, toplu yemekler, imza günleri ve panayırlar düzenlenmektedir. Sanat ÇalıĢtaylarında da bahçemiz kullanılmaktadır. Bu etkinliklerin tümünden merkeze gelen kiģi sayısı 8000 i bulmuģtur. GÖKKUġAĞI CAFE :GökkuĢağı cafe de kiģisel sergiler, gün toplantıları, doğum günleri, niģan toplu yemekler, dinletiler, kokteyller, rutin birim toplantıları vb. etkinlikler yapılması yanında günlük sürekli müģteri giriģi de olmaktadır. Cafenin merkezimize gelen sayısına katkısı 3000 kiģi bulmuģtur. 106

107 TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZĠ 2013 OCAK - ARALIK AYLARI ARASI FAALĠYET VE KATILIMCI BĠLGĠLERĠ Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, eski bir Ermeni Kilisesi yapısıdır. Uzun yıllar sinema iģlevi gördükten sonra, EskiĢehir Kültür Merkezi adıyla özel bir iģletmenin tasarrufunda kullanılmıģ, 2009 yılında Belediyemiz bünyesine geçmiģtir. Merkez, 440 kiģilik seyirci kapasitesi ile EskiĢehir halkına tiyatro, sinema, panel, konser, söyleģi, konferans ve çocuk etkinlikleri gibi alanlarda hizmet vermektedir. Merkeze ulaģımın kolay oluģu, salonun elveriģli akustik yapısı, fuaye alanındaki kitap kafenin varlığı gibi nedenlerle, hem EskiĢehir halkı hem de Ģehir dıģındaki organizasyon firmaları tarafından tercih nedeni olan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, EskiĢehir halkına hakkettiği kaliteli hizmeti sunmaktadır. Belediyemizin kendi organizasyonlarının ve özel salon tahsisleriyle yapılan etkinliklerin sayısal verileri Ģu Ģekildedir: 2013yılında gerçekleģtirilen etkinliklerimizi türlerine göre ayıracak olursak; 73 seans tiyatro oyunuyla katılımcı,12 seans çocuk oyunuyla 5355 katılımcı,11 seans çizgi film gösterimi ile 1655 katılımcı,23 seans film gösterimi ile 1555 katılımcı,25 konferans, söyleģi, tören, seminer vb. etkinliklerde 6325 katılımcı,19 panel ile 6470 kiģinin katılımcı,26 konser ile katılımcı,71 seans okulların yılsonu gösterileri, tanıtım toplantıları vb. diğer etkinliklerde kiģinin katılımcı, Toplam 206 etkinlikte katılımcıyı ağırlamıģtır. 107

108 ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZĠ 2013 ETKĠNLĠK ÇĠZELGESĠ 2013 ÇOCUK TĠYATROS U TĠYATR O ÇĠZGĠ FĠLM SĠNEM A KONFERAN S SÖYLEġĠ PANE L KONSE R DĠĞE R TOPLA M ADET ĠZLEYĠ CĠ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZĠ YILLARA GÖRE KATILIM SAYISI YILLARA GÖRE KATILIM SAYISI 100% 80% 60% 40% 20% 0% PANEL KONSER SİNEMA TİYATRO TEPEBAġI BELEDĠYESĠ 19 MAYIS GENÇLĠK MERKEZĠ 2013 OCAK - ARALIK AYLARI ARASI FAALĠYET VE KATILIMCI BĠLGĠLERĠ GENÇLĠK MERKEZĠ NDE EĞĠTĠM SERTĠFĠKALI KURSLAR: 19 Mayıs Gençlik Merkezi, TepebaĢı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halkeğitim Merkezi, EskiĢehir Fotoğraf Sanatçıları Derneği (EFSAD), Avrupa Birliği ĠĢ GeliĢtirme ve Eğitim Merkezi (ABĠGEM) ve KOSGEB in desteği ile açılan sertifikalı kurslar ile EskiĢehir deki gençlerin kiģisel geliģimlerine destek olmayı ve iģ bulma süreçlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır yılı içerisinde 7 (yedi) adet sertifikalı kurs açılmıģ ve yaklaģık 410 genç bu kurslardan faydalanmıģtır. 1. Fotoğrafçılık Kursu: Gençlik Merkezi nin sertifikalı kurslarından biri olan Fotoğrafçılık Kursu 2013 yılının Mayıs ayında gerçekleģen eğitimlere 20 öğrenci devam 108

109 etmiģtir. Eğitimlerde öğrenciler temel fotoğrafçılık eğitiminin yanı sıra uygulamalı fotoğrafçılık eğitimlerini de almıģlardır. 2. Fransızca Kursu: Fransızca Kursu 2013 yılının Mart - Haziran ve Ekim Aralık aylarında iki farklı grup Ģeklinde gerçekleģmiģtir. Derslere toplamda 60 kiģi katılmıģtır. Temel düzey Fransızca eğitimleri bu kurs dâhilinde verilmiģtir. 3. Almanca Kursu: Temel Gramer ve konuģma bilgilerinin verildiği Almanca Kursları Ekim 2013 tarihinde baģlamıģ ve ġubat 2014 tarihine kadar devam edecektir. Eğitimden toplamda 30 öğrenci faydalanmıģtır. 4. Diksiyon Kursu: Diksiyon Kursu 2013 yılının Mart - Haziran ve Ekim Aralık aylarında iki farklı grup Ģeklinde gerçekleģmiģtir. Etkili ve düzgün konuģmanın nasıl sağlanacağına dair bilgilerin verildiği kursa toplamda 60 kiģi katılmıģtır. 5. Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu: Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu 2013 yılının Mart - Mayıs aylarında yapılmıģtır. Ayrıca Aralık 2013 te baģlayıp ġubat 2014 e kadar 30 kiģinin katılımıyla ikinci grupta bu eğitimden faydalanmıģtır. Memurluğa giriģ, yabancı dil ve benzer sınavlarda gençlere katkı sağlayacak bu eğitime 60 kiģi katılmıģtır. 6. Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi: KOSGEB EskiĢehir Hizmet Merkezi Müdürlüğü iģbirliği ile açılan bu eğitim 30 ar kiģiden oluģan iki grup Ģeklinde düzenlenmiģtir. Bunlardan birincisi 27 Mayıs 06 Haziran tarihleri arasında; ikincisi de Ağustos tarihleri arasında gerçekleģmiģtir. Toplamda 9 gün süren eğitimler sonunda Katılım Sertifikasını alan ve KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı) tarafından iģ planı onaylanan katılımcılar, 30 bin lira geri ödemesiz olarak Yeni GiriĢimci Desteği nden yararlanmaya hak kazanmıģtır. Yıl içerisinde düzenlenen bu eğitimlerden toplamda 60 kiģi faydalanmıģtır. Kariyer GeliĢim Programları: Avrupa Birliği Türkiye ĠĢ GeliĢtirme Merkezi Ağı- ABĠGEM nin desteği ile düzenlenen Sertifikalı Kariyer GeliĢim Programı nda eğitimler 25 Ekim 20 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılmıģtır. Zaman Yönetimi, KiĢisel GeliĢim ve Bireysel Kariyer Planı, ĠĢ Hayatına Ġlk Adım, iģ GörüĢmelerinde Nelere Dikkat Edilmeli, Uluslararası Pazar AraĢtırması gibi baģlıklarıyla açılan eğitimler 30 ar kiģilik gruplar halinde gerçekleģmiģtir. Bu eğitimlerden toplamda 150 kiģi faydalanmıģtır. 109

110 GÖNÜLLERLE YÜRÜTÜLEN KURSLARIMIZ HAKKINDA: 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından açılan ve üniversite öğrencisi gençlerin desteği ile devam eden eğitimler, katılan ve gönüllü gençlerin kiģisel geliģimlerine fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Bu eğitimlerden 2013 yılının Mart - Haziran ayları içerisinde 19 (on dokuz); Ekim Aralık ayları içerisinde 24 (yirmi dört) tane gönüllü eğitmenle yürütülen kurs açılmıģ ve toplamda 1310 genç faydalanmıģtır. Yaratıcı Drama Eğitimi,Gitar Eğitimi,Keman Eğitimi,Bağlama Eğitimi,Ġngilizce KonuĢma ( Speaking) Eğitimi, Almanca Eğitimi, Latin Dansları Eğitimi,Go Eğitimleri, Bilgisayar Eğitimleri,Sosyal Medya Eğitimleri, Psikoloji Seminerleri: Tiyatro Eğitimi, Halk Dansları Eğitimi: Yan Flüt Eğitimleri, Wing Tzun Eğitimi, Proje Yazma Eğitimi, Fotoğrafçılık Eğitimi:. Rusça Eğitimi, Sinema Atölyesi, Satranç Eğitimi, Paramı Yönetebiliyorum Eğitimi, Müzakere ve Arabuluculuk Eğitimi, Ücretsiz Üniversiteye Hazırlık Kursu, Ġlköğretim ve Ortaöğretim Etütleri GENÇLĠK MERKEZĠ NDE SOSYAL AKTĠVĠTELER YARIġMA II. Bilim ve Teknoloji Günleri: Anadolu Üniversitesi IEE Mühendislik ve Teknoloji Kulübü ve TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi nin iģbirliği ile gerçekleģen II. Bilim ve Teknoloji Günleri: Sumo Robot Programlama YarıĢması Mayıs 2013 tarihlerinde yapılmıģtır. Etkinlikte üniversite ve lise öğrencisi gençler buluģturularak eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanmıģ ve birbirleriyle etkileģime geçtikleri bir öğrenme süreci oluģmuģtur. YarıĢma sonucunda da birinci gelen lise öğrencileri ödüllerini TepebaĢı Belediye BaĢkanı Ahmet Ataç ın elinden almıģlardır. Etkinliğe 15 gönüllü üniversite öğrencisi ve 15 yarıģmacı lise öğrencisi olmak üzere toplamda 30 kiģi katılmıģtır. II.PES 2013 (Playstation) Turnuvası: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ve 31 Mayıs ve 1-2 Haziran 2013 tarihlerinde yapılan II.Pes 2013 Turnuvası na toplamda 256 kiģi katılmıģtır. Elemeler sonucu birinci, ikinci ve üçüncü gelen oyunculara ödüller verilmiģtir. 110

111 Bowling Turnuvaları: 2012 yılının Aralık ayında baģlayan turnuvalar 2013 yılında da devam etmiģtir. Toplamda 100 kiģinin katıldığı Bowling Turnuvalarında birinci gelen kiģilere ödüller verilmiģtir. Dart: 19 Mayıs Gençlik Merkezi içerisinde bulunan dart oyunu gençler tarafından büyük ilgi görmektedir yılı içerisinde yaklaģık 150 genç bu olanaktan faydalanmıģtır. Satranç: Türkiye Satranç Federasyonu EskiĢehir Ġl Temsilciliği tarafından 19 Mayıs Gençlik Merkezi nde gerçekleģtirilen satranç turnuvalarına 2013 yılı içerisinde yaklaģık 400 kiģi katılmıģtır. Futbol Turnuvası: 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen, Efsane 65 EskiĢehir Futbol Sahasında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvalarına 44 genç katılmıģtır. Turnuvalar, 2013 yılının Ekim Aralık ayları içerisinde gerçekleģmiģtir. BULUġMA VE PANEL Leyla ile Mecnun Dizisi Oyuncuları ile SöyleĢi: Leyla Ġle Mecnun dizisi oyuncularından Serkan Keskin (Ġsmail Abi) ve Sarp Aydınoğlu (Benjamin) 07 Mart 2013 tarihinde 19 Mayıs Gençlik Merkezi nde gençlerle bir araya gelmiģtir. SöyleĢiye 300 kiģi katılmıģtır. Mızıka BuluĢmaları: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi ve Mızıkadam Müzik Grubu nun ortaklığı ile düzenlenen Mızıka BuluĢmaları 14 Nisan 2013 tarihinde gerçekleģmiģtir. Etkinlikte 30 kiģi yer almıģtır. Gelecek Ġçin Çevre Paneli: Konusunu hidroelektrik santrallerin (HES), Türkiye de yarattığı etkinin oluģturduğu panele, 06 Mart 2013 tarihinde Moderatör Gülseren ġenyüzlü, Yönetmen Osman ġiģman, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Yard. Doç. Dr. Nadide Karkıner ve Gürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma ve GeliĢtirme Derneği BaĢkanı Halit Gürsoy konuk olmuģtur. Panele 30 kiģi katılmıģtır. Atalay Demirci SöyleĢisi: Yetenek Sizsiniz Türkiye YarıĢmasında birinci olan Atalay Demirci, 11 Kasım Pazartesi günü TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi nde gençlerle bir araya gelmiģtir. SöyleĢiye 200 kiģi katılmıģtır. III. Geleneksel Kahvaltı BuluĢması: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından 05 Ekim Cumartesi günü, gerçekleģtirilen III. Geleneksel Kahvaltı BuluĢmaları ile çeģitli gençlik grupları ve Gençlik Merkezi gönüllüleri TepebaĢı Belediye BaĢkanı Dt. Ahmet Ataç ile bir araya gelmiģtir. Etkinliğe toplamda 400 kiģi katılmıģtır. 111

112 Ġnsan Hakları Günü SöyleĢisi: 10 Aralık Dünya Ġnsan Hakları Günü olması sebebi ile 11 Aralık 2013 günü gerçekleģen söyleģiye, konuģmacı olarak EskiĢehir Barosu Ġnsan Hakları Komisyonu BaĢkanı Av. Heval Yıldız ve Av. Özcan Öngel in katılmıģtır. SöyleĢide 60 kiģi yer almıģtır. KUTLAMA 19 Mayıs ta Gençliğe KonuĢmak YakıĢır, Doğum Günü Kutlamaları, Öğretmenler Gününü Kutlaması Lösemili Çocuklar Haftası Kutlaması, Gönüllüler Günü Kutlaması. GEZĠ Trekking (Doğa YürüyüĢü): 2013 yılı içerisinde toplamda 340 kiģi bu etkinlikten faydalanmıģtır. Gönüllü Motivasyon Pikniği, Anıtkabir Gezisi,Uludağ Gezisi(Gönüllü Motivasyonu). SERGĠ II.Grup Fotoğrafçılık Kursu Öğrencileri Sergisi: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından 2012 yılının Ekim ayında baģlayıp 2013 yılının ġubat ayında sona eren 2. Grup Fotoğrafçılık Kursu Öğrencilerinin fotoğrafları Haziran ayından itibaren Gençlik Merkezi nde sergilenmeye baģlanmıģtır. Sergide toplamda 40 fotoğraf yer almaktadır. BĠLGĠLENDĠRME A.B. Gençlik Programları Bilgilendirmeleri: Ġlk olarak 2012 Ekim ayında Eurodesk Yerel Temas Noktası olan TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi, 2013 yılı içerisinde birim içerisinde, Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinde, Espark AVM içerisinde, Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen 6th International Day (6. Uluslararası Gün) etkinliğinde, stantlarda ve Deneyimsel Eğitim Merkezi EskiĢehir Ģubesi ortaklığı ile Avrupa Gençlik Haftası dâhilinde gerçekleģtirilen Sokak Bilgilendirmelerinde, bilgilendirme toplantıları ve bireysel bilgilendirmelerde gençlere A.B. Gençlik Programları ve Fırsatları anlatmıģtır yılı içerisinde toplamda 1750 kiģi bu hizmetten faydalanmıģtır. 112

113 Genel Tanıtım ve Bilgilendirme: Açılan kurslar, kurumsal kimlik, etkinliklerin tanıtımı, TepebaĢı Belediyesi ne bağlı diğer birimlerin tanıtımı ve EskiĢehir geneli ile ilgili tüm konularda 2013 yılı içerisinde de TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi bilgilendirmelerde bulunmuģtur. ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı Günleri: Gençlik Merkezi nin ĠġKUR ile ortaklaģa gerçekleģtirdiği ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı günlerinde; ĠġKUR DanıĢmanları, gençlere iģ ararken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, gençlerin Ģimdiden kendilerine gelecek hedefi belirlemelerinin önemini, düzgün bir CV ye sahip olmaları ve bunu nasıl yapabileceklerinin yöntemlerini, iģ görüģmesinde neler yapılacağını bilmeleri gerektiğini anlatmaktadır. 14 Kasım 2012 tarihinde baģlayan bilgilendirmeler her ayın ikinci ve dördüncü ÇarĢamba sı gerçekleģmektedir yılının Ocak Haziran aylarında bu destekten toplamda 50 kiģi faydalanmıģtır. EskiĢehir e HoĢ geldin Standı: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından, Eylül 2013 tarihleri arasında, üniversiteye yeni kayıt yaptıran gençlere ve ailelerine yönelik Gençlik Merkezi önünde, Tren Garında ve ġehirlerarası Otobüs Terminali nde EskiĢehir e HoĢ geldin Stantları kurulmuģtur. Gençlik Merkezi personel ve gönüllüleri olarak bu etkinlik dâhilinde toplamda 1200 kiģiye hizmet verilmiģtir. Stantlarda Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından hazırlanan EskiĢehir i Kullanma Kılavuzu ve 19 Mayıs Gençlik Merkezi Tanıtım BroĢürü dağıtılmıģtır. GÜNE BAġLANGIÇ: Sıcak Çorba Ġkramı: 2011 yılının aralık ayında baģlayan ve kıģ aylarında hafta içi her sabah saatleri arasında ikram edilen sıcak çorba, 2013 yılında da hafta içi her sabah, halka sunulmuģtur. Bu hizmetten yıl boyunca toplamda kiģi faydalanmıģtır. GENÇLĠK MERKEZĠ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERĠ GENÇLERLE YAġLILAR HEP BĠRLĠKTE HUZUREVĠ PROJESĠ: Huzurevi Ziyaretleri ve Tiyatro Keyfi: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından 2012 yılının Mart ayında baģlatılan Huzurevi ziyaretleri dâhilinde Safiye-Gönül Bayar Huzurevi ndeki yaģlılar ile Gençlik Merkezi ndeki gençler buluģturulmaktadır

114 yılının Mart Mayıs ayları arasında gerçekleģtirilen etkinliklere toplamda 20 gönüllü genç katılmıģ ve 30 huzurevi sakini ile buluģulmuģtur. TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi ve Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübü iģbirliği ile düzenlenen Huzurevi Sakinleri ile Tiyatro Ġzleme Keyfi ise 25 Nisan 2013 tarihinde gerçekleģmiģtir. Safiye-Gönül Bayar Huzurevi Sakinleri, Anadolu Üniversitesi içinde yer alan Sinema Anadolu da YaĢayan Tiyatro Grubu nun Hıdrellez adlı oyununu izlemiģtir. Etkinlikte huzurevinden 20, Gençlik Merkezi gönüllülerinden 10, Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübü nden 40 kiģi olmak üzere toplamda 70 kiģi yer almıģtır. Her iki etkinlik toplamında 70 genç, 30 huzurevi sakini ile buluģmuģtur. GENÇLER LÖSEV Ġ YALNIZ BIRAKMIYOR: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi 07 Mayıs 2013 Salı günü LÖSEV tarafından düzenlenen LÖSEV Tırı EskiĢehir de etkinliğine 20 kiģilik gönüllü grubu ile katılmıģtır. ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN KĠTAP TOPLAMA KAMPANYASI : TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Ġlköğretim Öğrencileri Ġçin Kitap Toplama Kampanyası 2012 yılının Kasım ayında baģlamıģ ve 2013 yılında da devam etmiģtir. Bu kampanya ile Anadolu Üniversitesi nde okuyan ve Topluma Hizmet Uygulamaları dersi alan öğrencilerin derslerine destek olmakla birlikte; Diyarbakır ın bir köy ilköğretim okuluna, EskiĢehir in Mahmudiye Ġlçesine bağlı Türkmenmecidiye ve Çifteler Ġlçesine bağlı Ortaköy köylerinin ilkokullarının kütüphanelerine katkı sağlanmıģtır. YaklaĢık 1500 kitap köy okullarının kütüphanesine teslim edilmiģtir. KÖY OKULU ZĠYARETĠ : Ġlk olarak TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi nin Anadolu Üniversitesi Erasmus Kulübü ortaklığı ile gerçekleģen Köy Okulu Ziyareti EskiĢehir in Mahmudiye Ġlçesinin Türkmenmecidiye köyü Mevlüt-Sıdıka Gündoğan Ġlköğretim Okulu'nda gerçekleģmiģtir. 03 Ocak 2013 tarihinde gerçekleģen ziyarette 19 Mayıs Gençlik Merkezi gönüllüleri ve personeli 'Kitap Kampanyası' ile toplanan kitapları ve hazırlanan hediye çantalarını çocuklara dağıtmıģ ve çocuklarla eğlenceli vakit geçirmiģtir. Bu etkinlikte toplamda 45 kiģi yer almıģtır. 114

115 Ġkinci Köy Okulu Ziyareti ise, EskiĢehir in Çifteler Ġlçesine bağlı Ortaköy köyünde Cengiz Dağcı Ġlkokulu'na yapılmıģtır. Bu etkinliğe Gençlik Merkezi gönüllülerinin yanı sıra Anadolu Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları öğrencileri de destek vermiģtir. Gönüllü destekleri ile toplanan kitap ve oyuncakların yanı sıra TepebaĢı Çocuk Dergisi ve Çocuk ġiirleri Kitapçığı da çocuklara hediye edilmiģtir. 10 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleģen bu etkinliğe ise 22 gönüllü genç katılmıģtır. Her iki köy ziyareti toplamında 67 gönüllü köy okulu ziyaretinde bulunmuģtur. KAPAK TOPLAMA KAMPANYASI : TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından gerçekleģtirilen ve öğrenci yurtlarında, evlerinde, iģ yerlerinde ve bulundukları her ortamda kapak toplayan kiģiler tarafından desteklenen Kapak Toplama Kampanyası ile yürüme engeli bulunan bir vatandaģ için Türkiye Sakatlar Derneği EskiĢehir ġubesi'nden bir adet tekerlekli sandalye alınmıģtır yılı içerisinde toplamda 800 kilogram kapak Gençlik Merkezi nde toplanmıģtır. GENÇLĠK KAMPI : TepebaĢı Belediyesi ve Anna Lindh Vakfı (ALF) Türkiye Ağı iģbirliği ile gerçekleģen kültür toplantısı Ġnönü Planör Kampı nda yapılmıģ ve kampa katılan 19 Mayıs Gençlik Merkezi gönüllüleri kampın organizasyonunu, raportörlüğünü ve ev sahipliğini üstlenmiģtir. Sosyal Sorumluluk, Kültür ve Çevre baģlıkları altında düzenlenen ALF Step 5 toplantısı, yurt içi ve yurt dıģından olmak üzere toplamda 80 katılımcıyla gerçekleģtirilmiģtir Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleģen kamp ile katılımcı gençlerin geleceklerini yönlendirmelerine destek sağlanmıģtır. GENÇLĠK MERKEZĠ NDE DĠĞER GRUPLAR SERGĠLER Aktif Felsefe Derneği Cam Sergisi, Antik Uygarlıklar Sergisi ni 2013 yılında da TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi nde yapmıģtır. Toplamda 320 kiģi bu sergileri gezmiģtir, 115

116 TĠYATRO ÇALIġMALARI Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübüne bağlı olarak çalıģma yapan ÖzdüĢüm Oyuncu Atölyesi, YaĢayan Tiyatro Grubu ve Tiyatro Poetika, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi nden Komedi Terapi Grubu, Destek Tiyatro Grubu tiyatro oyunu için çalıģmalarını 2013 yılı boyunca TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi nde yapmıģtır. Toplamda 150 kiģi tiyatro çalıģmaları dahilinde Gençlik Merkezi nde bulunmuģtur. Ayrıca Eylül Aralık ayları arasında 19 Mayıs Gençlik Merkezi nde Hipnoz, Masal ve Diyalektik Doğaçlama grupları sahne almıģtır ve bu etkinliklere 1200 izleyici katılmıģtır. TOPLANTILAR ve EĞĠTĠMLER Toplum Gönüllüleri Vakfı, Anadolu Üniversitesi (A.Ü.) Endüstri Mühendisliği, Anadolu IEEE Mühendislik ve Teknoloji Kulübü, ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği, A.Ü. Öğrenci Topluluğu, Öğrenci Kolektifi, A.Ü. Robot Kulübü, A.Ü. Atatürkçü DüĢünce Kulübü, A.Ü. GüneĢ Arabası Grubu, A.Ü. Google Develope Group, A.Ü. Sosyoloji Öğrencileri Grubu, A.Ü. Perküsyon Grubu, A.Ü. Erasmus Kulübü, A.Ü. Marketing Kulübü, A.Ü. AIESEC Topluluğu, EskiĢehir Yunusemre Halk Dansları Grubu, A.Ü. Kariyer Kulübü, A.Ü. Reklamcılık Kulübü, A.Ü. DüĢünce ve Hukuk Kulübü, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı EskiĢehir ġubesi, Türkiye Satranç Federasyonu EskiĢehir Ġl Temsilciliği, Birdirbir Anaokulu, Temel Sinema Eğitimleri Grubu toplantı, eğitim ve etkinliklerini 2013 yılının Ocak-Aralık ayları arasında TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi nde yapmıģtır. 116

117 TEPEBAġI BELEDĠYESĠ 19 MAYIS GENÇLĠK MERKEZĠ 2013 YILI KATILIMCI VE ETKĠNLĠK SAYILARI AY KATILIMCI SAYISI ETKĠNLĠK SAYISI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ATĠLA ÖZER KARĠKATÜRLÜ EV (Sanat Evi) 2013 OCAK - ARALIK AYLARI ARASI FAALĠYET VE KATILIMCI BĠLGĠLERĠ 117

118 Belediyemizin gözde sanat merkezlerinden biri olan Sanat Evi, 03 Kasım 2012 tarihinde geçirdiği bir rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılan EskiĢehir in önde gelen karikatüristlerinden Prof. Atila Özer in anısına Karikatürlü Ev e dönüģtürülmüģtür. TepebaĢı Belediyesi Sanat Evi nin adı değiģmiģ, iģleyiģi farklılaģmıģ, TepebaĢı Belediyesi Atila ÖZER Karikatürlü Ev olarak çok sayıda davetlinin katılımıyla açılıģı gerçekleģtirilmiģtir. Bölgemizdeki okullardan temin edilen on yaģ ve üzeri yaģ grubu çocuklara hafta sonu cumartesi günleri onar kiģilik gruplar halinde karikatüristler tarafından karikatür eğitimi verilmektedir. Atölyelerimiz saat arasında gerçekleģmektedir. Karikatür Atölyelerimiz dıģında çok amaçlı kullandığımız bu önemli yapı, çeģitli kiģisel sergiler, üniversite sergileri, anaokulları ve ilköğretim okulları yılsonu sergileri, resmi kurum sergileri, amatör ve profesyonel sergilere ücretsiz olarak ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. Atila Özer Karikatürlü Ev de 09 ġubat 2013 tarihinde EskiĢehirli Karikatüristler Karma Karikatür Sergisi açılmıģ ve Karikatürist Semih POROY un katılımıyla karikatür atölyesi düzenlenmiģtir. Ayrıca karikatür atölyelerimizin ilk grubu atölye çalıģmalarına baģlamıģtır. Karikatür Atölyelerimizin Ġlk grubunda atölye çalıģmamıza destek olan yerel karikatüristler ġubat ayında Karikatürist Atila YAKġĠ, Mart ayında Karikatürist Erol BÜYÜKMERĠÇ, Mayıs ayında Karikatürist Ekrem BORAZAN ve YaĢar ARDA dır.24 Nisan 2013 tarihinde TepebaĢı Belediyesi nin gerçekleģtirdiği Karikatürist Prof. Atila Özer i anma etkinlikleri çerçevesinde Belçika da bulunan Avrupa Karikatür Merkezi (Europan Cartoon Center) nden sergi açılıģı için gelen karikatüristler atölyemize katılan çocuklar için bir atölye gerçekleģtirmiģtir. Karikatür Atölyelerimizin ilk grubu olan ġubat, Mart ve Mayıs ayları içerisinde gerçekleģtirdiğimiz Karikatür Atölyelerinin Sergisi 10 Haziran 2013 tarihinde açılmıģ ve Atölyelerimizi baģarı ile tamamlamıģ olan 39 Öğrencinin Sertifika töreni düzenlenmiģtir. Karikatür Atölyelerimizin ikinci grubu olan öğrenciler 05 Ekim 2013 tarihinde atölye çalıģmalarına baģlamıģlardır. Atölye çalıģmamıza destek olan yerel Karikatüristler Ekim ayında Karikatürist Sevil ÖZGÜR, Kasım ayında Karikatürist Zafer DĠLEKÇĠ ve Aralık ayında Karikatürist Vicdan ÖZER dir. 118

119 01 Aralık 2013 tarihinde ise Karikatürist Ferit AVCI ve Kamil MASARACI nın katılımıyla Haydi Karikatür Çizelim atölyesi yapılmıģ ve çok sayıda katılımcı sağlanmıģtır. Karikatür Atölyelerimizin ikinci grubu olan Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde gerçekleģtirdiğimiz Atölyeler sonucunda 27 öğrenci eğitimini baģarı ile tamamlamıģtır.2013 yılında yaptığımız etkinliklerimizi ay bazında açıklayacak olursak; Ocak ayında etkinlik baģvurusu bulunmadığından dolayı herhangi bir etkinliğimiz olmamıģtır. ġubat ayında 6 etkinlik 1220 ziyaretçi, Mart ayında 8 etkinlik 1009 ziyaretçi, Nisan ayında 3 etkinlik 654 ziyaretçi, Mayıs ayında 6 etkinlik 308 ziyaretçi, Haziran ayında 5 etkinliğimiz ve 604 ziyaretçimiz olmuģtur. Temmuz ayının tatil döneminde olması ve Ramazanın bu ay içerisinde olması sonucu herhangi bir etkinlik yapılmamıģtır. Ağustos Ayında 1 etkinlik 90 ziyaretçi, Eylül ayında 3 etkinlik 510 ziyaretçi, Ekim ayında 6 etkinlik 355 ziyaretçi, Kasım ayında 6 etkinlik 135 ziyaretçi ve Aralık ayında 8 etkinliğimiz gerçekleģmiģ 758 ziyaretçimiz olmuģtur. Atila Özer Karikatürlü Ev (Sanat Evi) 2013 yılı toplamında (10) on ay içerisinde (52) elli iki etkinliğe ev sahipliği yapmıģ ve bu etkinlikler süresince (5643) beģ bin altı yüz kırk üç kiģi Sanat Evimizi ziyaret etmiģ ve yapılan etkinliklerimize katılmıģtır.2013 yılında yapılan toplam etkinliklerimiz alan dağılımına göre; Hat Sanatı 1, Çikolata 1, Heykel-Çini-Seramik 4, Resim 11, El emeği-takı 3, Rölyef 1, Okul- Yılsonu 3, Karikatür(Karma Sergi) 3 ve Karikatür Atölyeleri 25 olmak üzere toplam 52 Sergi / Etkinliktir.2013 yılında 10 ayda 52 etkinliğe ev sahipliği yapmıģ 5643 ziyaretçimize ulaģılmıģtır. Faal olma durumumuzda 2 ay ve 27 etkinlik ArtıĢ gözlenmiģtir YILINDA YAPILAN FAALĠYETLER AYLAR SERGĠ VE ATÖLYELER ZĠYARETÇĠ SAYISI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM 10 AY 52 SERGĠ VE ATÖLYE ÇALIġMALARI

120 2013 YILINDA YAPILAN KARĠKATÜR ATÖLYELERĠ 1.GRUP AYLAR ATÖLYE SAYISI ÖĞRENCĠ SAYISI ġubat MART MAYIS TOPLAM 3 AY YILINDA YAPILAN KARĠKATÜR ATÖLYELERĠ 2.GRUP AYLAR ATÖLYE SAYISI ÖĞRENCĠ SAYISI EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM 3 AY TEPEBAġI BELEDĠYESĠ HEDEF BATIKENT BELDEEVĠ 2013 OCAK - ARALIK AYLARI ARASI FAALĠYET VE KATILIMCI BĠLGĠLERĠ Belde evimiz 2013 yılı Kasım ayında faaliyet göstermeye baģlamıģtır. Resmi açılıģımız günü yapılmıģtır. Belde evimizde çok amaçlı salon, tiyatro salonu, dikiģ 120

121 atölyesi, fitness salonu, jimnastik salonu, seramik atölyesi, çocuk atölyesi, müzik odası gibi faaliyet alanlarımız mevcuttur. Resmi açılıģtan kısa bir süre önce baģlayan kayıtlarımız çok az bir zaman içinde 855 kiģiye ulaģmıģtır. Kayıtlarımız halen devam etmektedir. Derslerimizin tamamı baģlamıģtır. Yaratıcı Drama: Yaratıcı drama dersleri tarihinde, 5-13 yaģ aralığında 70 öğrenciyle eğitime baģlamıģtır. Kayıt sayısı 92 ye ulaģmıģtır. Halen kayıtlarımız devam etmektedir. Piyano: Piyano dersleri hafta içi ve hafta sonu birebir dersler olmak üzere 7-12 yaģ aralığındaki 10 öğrenciyle tarihinde baģlamıģtır. Kayıt sayısı 54 kiģidir. Halen kayıtlarımız devam etmektedir. Gitar: Gitar kayıt sayısı 66 kiģidir. Kısa bir süre içerisinde 28 kursiyerimiz gitar derslerine baģlamıģtır. Bale: tarihinde, 5-7 yaģ aralığındaki 31 öğrencisiyle derslere baģlamıģtır. Toplam kayıt sayısı 68 dir. Kayıtlarımız devam etmektedir. Jimnastik: Derslerimiz tarihinde, 8-9 yaģ aralığındaki 43 öğrencisiyle eğitime baģlamıģtır. Kayıt sayımız 90 kiģidir. Kayıtlarımız devam etmektedir. Modern Dans: tarihinde, 10 yaģ ve üzeri 36 öğrencisi ile baģlamıģtır. Toplam baģvuru sayısı 58 dir. Halk Dansları: tarihinde, 9-12 yaģ aralığındaki 23 öğrenci ile derse baģlamıģtır. Toplam kursiyer sayımız 26 kiģidir. Seramik: Toplam kayıt sayısı 86 kursiyerdir. 2 grup yetiģkin sınıf ve 2 grup 9-12 yaģ çocuk sınıfı olmak üzere toplam 4 grup itibariyle seramik derslerine baģlamıģtır. Etütler: Fen bilgisi ve matematik derslerinde, öğrencilerin derslerinde yardımcı olmak, okulda iģledikleri konuların pekiģmesini sağlamak amacıyla 3. ve 4. sınıflara etüt dersleri verilmektedir. Toplam etüt öğrencimiz 90 kiģidir. Tamamı etüt dersine katılmaktadır. Derslerimiz tarihinde baģlamıģtır. Etkinlik Grubu (3-5 yaģ oyun grubu): Oyun etkinlikleri 2009 ve 2010 doğumlu çocuklara haftada üçer gün ikiģer saat olmak üzere anasınıfına hazırlık amacıyla eğitmenliğinde 121

122 baģlanmıģtır. 55 kayıtlı kursiyerimizden 50 si derslerimizden faydalanmaktadır. Kayıtlarımız devam etmektedir. Resim: tarihinde 6-10 yaģ aralığındaki 57 öğrenciyle derslere baģlamıģtır. Toplam kayıt sayısı 76 kursiyerdir. Kayıtlarımız devam etmektedir. Ġngilizce: tarihinde 2-3 ve 4. Sınıflardan oluģan 102 öğrenciyle Ġngilizce derslerimiz baģlamıģtır. Toplam kayıt sayısı 133 kiģidir. Aerobik - Pilates: tarihinde 137 kursiyerden oluģan 8 grup ile eğitime baģlanmıģtır. Toplam aerobik kaydı 159 kiģidir. Kayıtlarımız devam etmektedir. Fitness: tarihinde baģlayan fitness dersi 16 yaģ üzeri 390 kursiyer ile sabah 08:00 akģam 21:00 saatleri arasında devam etmektedir. Örgü: Örgü, giyim, mefruģat, iğne oyası, kurdela nakıģı için toplam:111 kayıt alınmıģ en çok talep alan örgü kursu 31 kursiyerle baģlamıģtır. Satranç, yetiģkin resim, tiyatro kurslarımız için kayıtlarımız devam etmektedir. Sınıf oluģturulabilecek sayı elde edildiğinde bu kurslarımızda baģlatılacaktır. Toplam kursiyer kaydımız 855 dir. Ancak bir kiģi birden fazla tercih yapabildiği için toplam branģ baģvuru sayısı 1554 kursiyerdir. HEDEF BATIKENT BELDE EVİ

123 TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ESENTEPE ÇOCUK SANAT VE KÜLTÜR MERKEZĠ 2013 OCAK - ARALIK AYLARI ARASI FAALĠYET VE KATILIMCI BĠLGĠLERĠ Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi olarak ilk etkinliklerimize 13 Kasım 2012 de baģladık. Merkezin öncelikli amacı 3-15 yaģ aralığındaki çocukların katılabileceği etkinlikler düzenleyerek geliģimlerine ve sosyalleģmelerine katkı sağlamaktır. Merkezin fiziki koģulları dikkate alınarak oluģturulan programlar, planlanan yaz etkinlikleriyle zenginleģtirilmektedir. Merkezimizde, öncelik çocuk etkinliklerine verilmiģ olsa da annelere yönelik etkinliklerde düzenlenmiģtir. Eğitmen kadromuz, alanlarında uzman eğitimcilerden oluģmaktadır. Merkezde sürekli bulunan personel sayısı altı kiģidir. Üç oda bulunan merkezde tüm odalar çok amaçlı olarak kullanılmaktadır. Tüm etkinlikler ve kurslar ücretsiz gerçekleģtirilmektedir. Yeni binamızın yapımı tamamlanmıģ olup, 2014 yılında faaliyete geçecektir. Etkinliklerimiz Oyun Sınıfları: 142,Resim atölyesi: 103,Futbol: 40,Satranç:41, Kukla Atölyesi: 183,Matematik etütleri: 59, Esentepe Kadın Masalları Atölyesi:8, Okuma Güçlendirme (öykü atölyesi):41, Drama: 91, Kadınlara yönelik spor etkinliği(baģlayacak), Halk eğitim destekli nakıģ atölyesi: 28, Kayıtlı öğrenci sayısı 509 dur. 123

124 Devam eden etkinlikler ve katılımcı sayıları: 2013 YILI FAALİYET RAPORU Oyun sınıflarına devam eden öğrenci sayısı: 96 (9 grup), 2008 doğumlu öğrencilerimiz (2 grup) Haftada üç gün, günde iki saat etkinliklere katılıyor doğumlu öğrencilerimiz (4grup) Haftada iki gün, günde iki saat etkinliklere katılıyor doğumlu öğrencilerimiz (3 grup) Haftada iki gün bir saat etkinliklere katılıyor. Oyun sınıfı etkinliklerimiz öğrencilerin kaba ve ince motor geliģimi, biliģsel-sosyal-duygusal-dil geliģimi ve öz bakım becerileri dikkate alınarak düzenleniyor. Kukla Atölyesi 4 grup 40 öğrenci ile, Resim dersi 1 grup olarak 9 öğrenci ile, Futbol okulu 40 öğrenci ile, Matematik etüdü 6 gönüllü öğretmen ve 26 öğrenci ile, Satranç dersi 4 grup olarak 30 öğrenci ile devam etmekteyiz. KAYITLI ÖĞRENCĠ SAYISI: oyun sınıfı kukla atölyesi satranç etüt resim drama öykü atölyesi el işi atölyesi futbol 2012 Ekim Aralık tarihleri arasında gerçekleģtirdiğimiz sosyal etkinlikler; Kadınların katıldığı sertifika programları Aralık 2012-Haziran 2013 tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezi nin görevlendirdiği öğretmen tarafından hafta içi her gün 09:30/13:30 saatleri arasında gerçekleģtirilen atölye çalıģmalarına 32 kadın katılmıģtır. 13 hafta süren Kadın Sağlığı eğitimine 11 kadın katıldı. Sertifika programları tamamlandığında katılımcılar BaĢkanımız Sayın Ahmet ATAÇ ın katılımıyla sertifikalarını aldılar. Bilgilendirme Toplantıları ve Sağlıkla Ġlgili Diğer Etkinlikler Belediyemizin doktorlarının gerçekleģtirdiği "Çocuk Psikolojisi" konulu toplantı yapıldı. Velilerimizden ilgi büyüktü. Çocuklarıyla ilgili özel sorulara yanıt aldıkları gibi çocukların geliģimi üzerine bilgi aldılar.65 yaģ üstü için göz muayeneleri Belediyemizin sağlık iģlerinin yürüttüğü etkinliklerden biri de 65 ve 65 yaģ üstündekilerin göz kontrollerini yaptırmak ve ortaya çıkan olumsuz sonuçlardan hastaları haberdar edip sorunları ortadan kaldıracak tedavi yollarını bulmaktır. Esentepe mahallesinden 13 kiģi göz muayenesi oldu. Kanserde Erken TeĢhis Önemlidir konulu seminer verildi. Sonrasında velilerimiz Ketem e (Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezine) gidip kanser taramasından geçti. 124

125 Ġl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkezimize kayıtlı doğumlu çocuklara aģı yapıldı. OBEZĠTE konulu sağlık semineri verildi. Oyun sınıfı öğretmenlerimiz, resim öğretmenimiz ve merkez sorumlusu, Çocuk GeliĢim Uzmanı AyĢe Turla nın Çocuklarda yaratıcılık konulu seminerine katıldı. Her hafta cuma günü 16:00-18:00 saatleri arasında 14 haftalık eğitim programına tüm eğitmenlerimiz katılmaktadır. AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM konulu sağlık semineri verildi. DEPRESYON konulu sağlık semineri verildi. Sağlıklı ġehir Hareketi Yürütme Kurulu tarafından kitaplığımıza kitap alındı. AçılıĢa veliler ve çocuklar da katıldı. VELĠLERĠMĠZĠN KATILDIĞI GEZĠLER 8 Mart Cuma günü "Dünya Kadınlar Günü" kapsamında Altınsaray düğün salonunda eğlence düzenlenmiģtir. Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi nden araç kalkmıģtır. Velilerimiz Zübeyde Hanım Kültür Merkezi nde 14 ġubat Sevgililer Günü kapsamında gerçekleģen Anneler Halk Topluluğu nun hazırladığı programa katıldı. Belediyemizin Kadın Halk Dansları topluluğunun sahnelediği Biz Havva nın Kızlarıyız adlı oyuna velilerimiz katıldı. ÇOCUKLARIN KATILDIĞI TĠYATRO ve GEZĠLER Okumak okumak okumak adlı oyun izlendi, Tınmaz adlı oyuna gidildi.2007 ve 2008 doğumlu 3 oyun sınıfı öğrencilerimizle tiyatroya Küçük Kara Balık adlı oyuna gidildi, Atilla Özer Karikatürlü Ev de gerçekleģtirilen Karikatür etkinliğine Alparslan Ġlköğretim okulundan, Mimar Sinan Ġlköğretim Okulu ndan ve 100. Yıl Ġlköğretim Okulu ndan merkezimize kayıtlı 30 öğrenci katıldı. Balmumu müzesine gezi düzenlendi. (20 öğrenci),bilim Kültür Parkı na gezi düzenlendi (40 öğrenci),merkezimizden 3 ayrı öğrenci grubu piģmiģ toprak sempozyumuna katıldı. (47 öğrenci),futbol ġenliğine katılan öğrencilerimize sertifika verildi, Yazılıkaya ya gezi düzenlendi.(10 öğrenci),neo AlıĢveriĢ merkezindeki Deniz Canlıları etkinliğine 2008 doğumlu 17 öğrencimiz katıldı. Neo AlıĢveriĢ merkezindeki Küçük ġövalyeler etkinliğine 2008 doğumlu 17 öğrencimiz katıldı. BAHÇE ETKĠNLĠKLERĠ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken velilerimizin ve çocuklarımızın katılımı ile merkezimizin arka bahçesinde 23 Nisan Pikniği yapıldı, Arka bahçemizde sünnet kına gecesi yapıldı. Mahalle halkının katıldığı kadınlara yönelik kına gecesinde 250 ye yakın kadın ve çocuk vardı. Yazlık Sinema: Yaz etkinlikleri kapsamında her hafta ÇarĢamba-PerĢembe günleri saat 21:15 de çizgi sinema ve YeĢilçam filmleri gösterilmiģtir. 125

126 7.ULUSLARARASI PĠġMĠġ TOPRAK SEMPOZYUMU TepebaĢı Belediyesi nin bu yıl yedincisini gerçekleģtirdiği, Uluslararası EskiĢehir PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu eski Çift Kurt Kiremit Fabrikası nın büyülü atmosferinde düzenlendi. EskiĢehir in tuğla ve kiremit tarihine tanıklık eden eski Kurt Kiremit Fabrikası nın ilgi çekici atmosferinde gerçekleģtirilen sempozyuma, dünyaca ünlü terra-cotta sanatçıları katıldı.. TepebaĢı Belediyesi nin konukları; toplamda 11 sanatçı ile Türkiye den Meliha CoĢkun, Emre Feyzoğlu, Soner Genç, Gökhan TaĢkın, Ömür Tokgöz, Veysel Özer, Sanem Tufan, Macaristan dan Beata Rostas, Almanya dan Renee Reichenbach ile Amerika BirleĢik Devletleri nden Alexis Gregg ve Tanner Coleman.dır. Sorkun ve Kınık gibi yerel çömlekçiliğin yapıldığı yörelerden üreticiler, cam takı ve süs eģyası, lületaģı, seramik üreticileri ve çeģitli el sanatları ürünlerinin satıldığı stantlar açtılar. Sempozyumlarda bugüne kadar 7 bilimsel kitapta toplam 350 makale yayınlandı. Geleceğe ıģık tutan kaynaklar, literatüre önemli bir akademik birikim kazandırdı. Bu sene 2 gün süren sunumlarla 50 makale yayınlandı. Sergiler: Bu yıl düzenlenen sergiler; Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Öğrencileri ve Mezunları Sergisi. TepebaĢı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi Ürün Tasarımları Sergisi, Ġbrahim Demirel PiĢmiĢ Toprak Eserleri Sergisi halkla buluģtu. TETÖP: Sempozyum alanında bir diğer çalıģma ise Türkiye Endüstriyel Tasarım Öğrencileri Platformu tarafından yürütülüyor. Öğrenciler yaptıkları çalıģma ile piģmiģ toprağın endüstri ve sektörel ayağını genç beyinlerin tasarımları ile Ģekillendirmeye devam ediyorlar. 126

127 Çocuk Atölyeleri: Sempozyum bir yanıyla da çocukları kucaklıyor. BaĢta TepebaĢı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi,Esentepe Çocuk Sanat Merkezi olmak üzere çeģitli okullardan gelen çocuklar, sempozyum alanına kurulan gelecek nesil çamur atölyesinde yaptıkları oyuncak ve heykellerle alana renk kattılar. Bildiriler: Sempozyumlarda bugüne kadar 7 bilimsel kitapta toplam 350 makale yayınlanırken bu yıl bildirilere 50 tane daha eklendi. Geleceğe ıģık tutan kaynaklar, literatüre önemli bir akademik birikim kazandırıyor. Ġki gün devam eden bilimsel sunumlar halka açık olarak gerçekleģtiriliyor ve geleneksel üretim teknikleri akademik çalıģmalar ile sektörün geleceğine ıģık tutuyor. Yerel Üreticiler: Sorkun ve Kınık gibi yerel çömlekçiliğin yapıldığı yörelerden üreticiler, cam takı ve süs eģyası, lületaģı, seramik üreticileri ve çeģitli el sanatları ürünlerinin satıldığı stantlar, alanın en çok gezilen kısımlarını oluģturdular. Torna YarıĢması: Düzenlenen etkinlikler arasından amatör ve profesyonel kategorilerde düzenlenen Torna YarıĢması büyük ilgi görüyor. Amatör ve profesyonel dallarda düzenlenen yarıģma, Türkiye'nin önemli bölgelerinden gelen usta isimleri bir araya getiriyor. Yemek YarıĢması: Sempozyum düzenlenen toprak kaplarda yemek yarıģmalarıyla birbirinden güzel lezzetlerin çekiģmesine de sahne oldu. Türkiye AĢçılar Federasyonu ve federasyona bağlı dernekler tarafından desteklenen piģmiģ toprak kaplarda piģirilen yemekler yarıģtı. YarıĢma bu yıl Down sendromlu bireyleri de ağırladı, yarıģmada ustalar ile çalıģan Down sendromlu çocuklar beraber yemekler yaptılar. Konserler: Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu bu yıl da birçok konsere ve sahne Ģovuna ev sahipliği yaptı. Yeni Türkü Konseri, Ümit Zileli-Hakan Aysev Konseri, Ferhat Göçer Konseriyle tamamlandı. 127

128 4. ULUSAL SANAT ÇALIġTAYI EskiĢehir TepebaĢı Belediyesi olarak, tüm hizmet süremizde düzenlediğimiz etkinlikler için sarf ettiğimiz enerji ve hissettiğimiz heyecanın önemli bir sebebi de, kültürel, sanatsal ve tarihsel değerlere gösterdiğimiz özendir. Sanatın sağlayacağı bireysel ve toplumsal getirileri göz önüne alarak programladığımız çalıģtaylar boyunca, liselerden öğrencilerin ve Ģehrimizdeki amatör sanatçıların çalıģma alanını ziyaret etmeleri ve sanatçılarla birebir iletiģim kurabilmelerinin, fikir paylaģımında bulunabilmelerinin, EskiĢehir için ileriye dönük kültürel ve sanatsal bir yatırım niteliği taģıyacağı kanaatindeyiz. EskiĢehir TepebaĢı Belediye BaĢkanlığı, tüm bu amaçları doğrultusunda düzenlediği etkinliklere bir yenisini 2010 yılının Nisan ayında eklemiģtir. 31 Sanatçının katılımıyla gerçekleģtirilen 1.ÇalıĢtay sonunda ortaya çıkan 60 kadar eser, 2011 yılında yapılan 2.ÇalıĢtay sonunda ortaya çıkan 34 eser ve 2012 yılında yapılan bir hafta süren 3.ÇalıĢtay sonunda ortaya çıkan 48 eser, sanatçılar tarafından TepebaĢı Belediyesi ne bağıģlanmıģ ve hizmet binamızda her gün yüzlerce vatandaģla buluģmuģtur. TepebaĢı Belediyesinin 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği 4.Ulusal Sanat ÇalıĢtayına ise bu yıl 30 sanatçı katılmıģ olup 35 adet eser üretmiģtir. 128

129 TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ANNELER HALKOYUNLARI VE TĠYATRO TOPLULUĞU GÖSTERĠLER 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ATATÜRK ORATORYOSU (2 seans) TaĢbaĢı Kırmızı Salon, Vergi Dairesi BaĢkanlığı Salonu, 35 kiģi sahne aldı, 840 kiģi izledi, 90 dakikalık gösteri, Susma Dans Et, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 50 kiģi sahne aldı, 500 kiģi izledi, 90 dakikalık gösteri, Susma Dans Et Sokak Gösterisi, 50 kiģi sahne aldı, 2000 kiģi izledi, 10 dakikalık gösteri, Biz Havva nın Kızları Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 50 kiģi sahne aldı, 700 kiģi izledi, 90 dakikalık gösteri,anadolu üniversitesi Sinema Anadolu 30 kiģi sahne aldı, 500 kiģi izledi, 120 Dakikalık gösteri, Biz Havva nın Kızları Zübeyde Hanım Kültür Merkezi50 kiģi sahne aldı, 440 kiģi izledi, 90 Dakikalık gösteri, Biz Havva nın Kızları Zübeyde Hanım Kültür Merkezi (ANNELERE ÖZEL)50 kiģi sahne aldı, 400 kiģi izledi, 90 Dakikalık gösteri,biz Havva nın Kızları ġehir Tiyatroları Sultandere Sahnesi 50 kiģi sahne aldı, 178 kiģi izledi, 90 Dakikalık gösteri, Emirdağlılar Vakfı Emirdağ Kültürünü Tanıtma Gecesi (3 seans)zübeyde Hanım Kültür Merkezi 12 kiģi sahne aldı, 1400 kiģi izledi, 120 dakikalık gösteriler, ESOGÜ Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Yardım Konseri ESOGÜ Spor Salonu 30 kiģi sahne aldı, 1000 kiģi izledi, 10 dakikalık gösteri,hıdrellez ġenliği ġeker Mahallesi 12 kiģi sahne aldı, 1000 kiģi izledi, 10 dakikalık gösteri, Eğitim ġenliği Adalar Migros Önü 12 kiģi sahne aldı, 1000 kiģi izledi, 10 dakikalık gösteri, EskiĢehir Sokak Festivali Adalar Migros Önü12 kiģi sahne aldı, 1000 kiģi izledi, 10 dakikalık gösteri, Belediye ÇalıĢanları Dernekler Birliği Pikniği Mamuca Göleti 12 kiģi sahne aldı, 1000 kiģi izledi, 10 dakikalık gösteri, Sivil Toplum Desteği ESPARK önü 8 kiģi sahne aldı, 1000 kiģi izledi, 10 dakikalık gösteri, Biz Havva nın Kızları Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 50 KiĢi Sahne Aldı. 400 KiĢi izledi, 90 dakikalık gösteri,karadeniz Ereğli Sevgi BarıĢ Dostluk Festivali (4 seans)15 kiģi katıldı, yaklaģık 5000 kiģi izledi, 10 Dakikalık gösteri,mihalıçcık Kiraz Festivali 15 kiģi katıldı, 2000 kiģi izledi, Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu Tanıtımı Adalar Migros giriģinde30 kiģi katıldı, 1000 kiģi izledi.7. Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu Sempozyum alanında sahnelendi30 kiģi katıldı, 500 kiģi izledi, Ve kadınlar! Yeniden müzikli oyun ( 2 seans) Zübeyde Hanım Kültür Merkezi50 kiģi katıldı, 1000 kiģi izledi, 90 dakikalık müzikli oyun, Ve kadınlar Yeniden Oyunu Televizyon Yayını ( 2 kez gösterildi)3000 kiģi, TepebaĢı belediyesi Ağız ve DiĢ sağlığı Hizmet Binasının açılıģı 25 kiģi katıldı, 1500 kiģi izledi, Ve kadınlar! Yeniden müzikli oyun Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 50 kiģi katıldı, 600 kiģi izledi, 90 dakikalık müzikli oyun TANITIMLAR: Ankara Etnografya Müzesi Kültür Gezisi, 15 kiģi katıldı. Antalya /Kemer, 35 kiģi sahne aldı, 2000 kiģi izledi, 20 dakikalık gösteri, Somut olmayan kültürel mirasımız - televizyon çekimi, 60 Dakikalık program (Haftada iki kez hala Yayınlanmaktadır)Yunus Emre Anma Haftası Etkinlikleri 15 KiĢi katıldı. Selami Vardar YaĢlılar KöĢkü Ziyareti 15 kiģi katıldı. Doğan Çayır Nazım Hikmet Anma Etkinlikleri15 kiģi katıldı. Anneler Günü Programı Mihalıççıklılar Derneği 20 KiĢi Katıldı. Anadolu Üniversitesi Zafer Özer ĠĢçi Fotoğrafları 129

130 Sergisi20 KiĢi Katıldı Ramazan Ġftar yemeği60 kiģi katıldı. KaracaĢehir Yörük Ģenliği20 kiģi katıldı. BarıĢ için el ele yürüyüģü 18 kiģi katıldı.7. Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu Konser Programı20 kiģi katıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 35 kiģi katıldı, 2000 kiģi izledi. PĠKNĠK: 60 KiĢi katıldı PROJE OFĠSĠ VE SAĞLIKLI ġehġrler KOORDĠNATÖRLÜĞÜ Proje Ofisi: Geleceğin Hava TaĢımacılığı Tasarım YarıĢması: 2012 Temmuz ayında Melih SavaĢ ın yönlendirmesi ile Özdilek Sanat Merkezi nde gerçekleģtirilen geleceğin hava taģımacılığı tasarım yarıģmasının proje teslimleri, jüri değerlendirme günü ile ödül töreni ve sergisi Ocak ayının ilk haftalarında yapılarak proje sonlandırılmıģtır. 130

131 07 Ocak 2013, Pazartesi : Proje Teslim Günü 11 Ocak 2013, Cuma : Jüri (Değerlendirme Günü) 18 Ocak 2013, Cuma : Ödül Töreni ve Sergi 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1-Bursa EskiĢehir Bilecik Kalkınma Ajansı Proje BaĢvurusu - Doğa Kültürleri Turizm ve Eğitim Parkı (Eko-park) BEBKA nın 2013 yılı için duyurmuģ olduğu mali destek programlarından Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı na Doğa Kültürleri Turizm ve Eğitim Parkı (Eko-park) projesi ile 20 Mart 2013 tarihinde baģvuru yapılmıģtır. Projenin öncelik alanları: Doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan bölgelerin turizme kazandırılması veya mevcut turizm imkânlarının geliģtirilmesi, Turizmin çeģitlendirilmesi ve alternatife turizm olanaklarının artırılması, Bölgeye gelen turistlere yönelik bilgilendirme, rehberlik ve yönlendirme hizmeti altyapısının geliģtirilmesi, 2- Üniversitesi Avrupa Birliği AraĢtırma, Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi (ADOM) Anadolu Üniversitesi nde gerçekleģtirilen Temel AB Eğitimi ve AB Gençlik Programları Eğitimi programlarına katılarak konu hakkında bilgi alınmıģtır. 3- Dokuz Eylül Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Destek Birimi (PRODEB) PCM Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük bünyesinde bulunan PRODEB tarafından verilen Project Cycle Management (PCM) eğitimi alınmıģtır. 4- Avrupa YaĢam Laboratuarları Ağı (ENoLL European Network of Living Labs) 4. Yaz Okulu YurtdıĢı görevi tarihleri arasında gerçekleģtirilmiģ olup, Belediyemizin Türkiye çapında ilk üyelerinden olduğu ENoLL ün (Avrupa YaĢam Laboratuvarı Ağı) yaz okuluna yapılan gezidir. Ġngiltere Manchester da gerçekleģtirilen yaz okuluna katılım ile dünya çapındaki diğer yaģam laboratuvarları ile geniģ bir ağ oluģturma ve dünyadaki diğer yaģam laboratuvarlar örneklerini inceleyerek TepebaĢı Geleceğin YaĢam Laboratuvarı nın iliģkileri güçlendirilmiģtir. Yaz okulu programı aģağıdaki gibi gerçekleģmiģtir: 27 Ağustos 2013: AraĢtırma Günü Horizon 2020 ve Akademik SunuĢlar 28 Ağustos 2013: Atölye ÇalıĢmaları LL Methodları 29 Ağustos 2013 : Dünya Bankası ENoLL ĠĢ Birliği 30 Ağustos 2013 : Konferans Günü 7. Dalga Üyelerinin Kabul Töreni 131

132 Horizon 2020 ve proje eģleģmeleri çalıģmasına katılarak Belediyemizin ve YaĢam Laboratuvarımızın sunumları gerçekleģtirilerek tanıtım sağlanmıģtır. Ziyaret süresince ENoLL ve diğer yaģam laboratuvarlarının yönetim kurulları ile temaslarda bulunulmuģtur. 5- Anadolu Üniversitesi HORIZON 2020 Tanıtım Toplantısı 7.Çerçeve Programı nın (7. ÇP) devamı olarak 1 Ocak 2014 te baģlayacak olan yeni AraĢtırma ve Ġnovasyon Çerçeve Programı Horizon 2020 (H2020) ve Ġkili-Çok Taraflı ĠĢbirliği fırsatları hakkında bilgi verilmesi ve AB AraĢtırma ve GeliĢtirme programları kapsamındaki önemli fırsatları katılımcılara anlatmayı amaçlayan eğitim programına katılındı. 6- People Olympics - ESoCE Net 2016 yılı Olimpiyatlarla eģ zamanlı olarak yürütülmesi planlanan People Olympics projesinin sahibi Roberto Santoro ile görüģülerek projeye katkı sağlamak istediğimizi belirtir form Melih Bey in de bilgisi dâhilinde proje sahipleri ile paylaģılmıģtır. Proje özetle, Ģehirde yaģayan ve yaģadığı Ģehri her yönü ile temsil eden kiģilik büyük bir takımın diğer ülke Ģehirleri ile çevrimiçi bir platformda sağlıklı yaģam üzerine yarıģmasıdır. 7-Laurea University of Applied Sciences Finlandiya ENoLL ün 4. Yaz Okulu programında tanıģtığım ENoLL eski sekreteri ve Laurea Üniversitesi nde yönetici olan Anna Kivilehto ile ortak proje geliģtirme üzerine yazıģmalar yapılmıģtır. KarĢılıklı olarak yaģam laboratuvarlarımız ile ilgili dokümanlar paylaģılmıģtır. Yakın zamanda ziyaretler gerçekleģtirilerek yaģam laboratuvarlarımızın ortak proje gerçekleģtirilmesi üzerine çalıģmalar yapılmak istenmektedir. 8-Türkiye Belediyeler Birliği Yerel Yönetimlerde Uluslararası ĠliĢkiler ve Diplomasi Eğitimi Emekli Büyükelçi Murat Bilhan ın dünya siyasi tarihi, Türk dıģ politikası, son dönem diplomatik geliģmeleri, protokol eğitimi gibi konularda verdiği eğitimdir. TBB den de Bahar Özden in KardeĢ ġehir iliģkilerini aktardığı, Avrupa Birliği Bakanlığı ndan da katılan kiģilerin Avrupa Birliği müktesebatı ile ilgili yaptığı sunumlarla son bulmuģtur. 132

133 Sağlıklı ġehirler Koordinatörlüğü : GÖREV TANIMI: Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler ağı ile iliģki kurar ve iletiģimi sağlar. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ile iliģkileri yürütür ve birliğin çalıģmalarına aktif katılımı sağlar. TepebaĢı ilçe halkının, temiz, güvenli ve kaliteli bir çevreye, dengeli ve sürdürülebilir bir ekosisteme, güçlü ve dayanıģma içinde olan bir toplum yapısına ulaģmak için, kendi hayatını, sağlığı ve refahını etkileyen kararlara katılımını sağlar ve bu süreci düzenler. ġehir profilinin hazırlar. Ġlçe profilinde tespit edilen sorunların giderilmesi ve sağlıklı yaģam stratejisini ve hedeflerini koyan Sağlık GeliĢim Planı nı hazırlar. Hazırlanan profil ve geliģim planı doğrultusunda Ģehirdeki kurum/kuruluģ, sivil toplum örgütü, odalar, sendikalar, üniversiteler ve yerel yönetimlerin katılımıyla çalıģma gruplarının oluģmasını ve çalıģmalarını koordine eder. ÇeĢitli etkileģim ve iletiģim ağları kullanarak ilçe halkının var olan tüm bilgi deneyim ve kaynaklara ulaģmasını sağlar. Tarihi, kültürel, biyolojik geçmiģe ve mirasa sahip çıkacak bilgi ve becerilerin geliģtirilmesini sağlayacak yapılar oluģturur. Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaģma kültürünü geliģtirir. Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunur. TepebaĢı Ġlçesinde üretilen toplumsal kaynakların etkili, verimli ve eģit biçimde kullanımına katkıda bulunur. Sürdürülebilir bir kalkınma anlayıģına dayalı ilçenin sağlık bilincini ve yaģam kalitesini geliģtiren çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları destekler. Sivil toplumun geliģmesine ve kurumsallaģmasına katkıda bulunur. Çocukların, gençlerin, kadınların, engellilerin ve yaģlıların toplumsal yaģamdaki etkilerini artırmak ve yerel karar mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlar. Yapılan çalıģmalar, araģtırmalar veri toplama; toplantılar; kurum ziyaretleri ve etkinlikler olmak üzere dört baģlık altında toplanmıģ ve aylara göre hazırlanmıģtır. ARAġTIRMALAR: Eğitim baģlığı altında öncellikle TepebaĢı Bölgesi olmak üzere EskiĢehir geneli için okuryazar oranı; okullaģma oranı; öğretmen, öğrenci ve derslik sayısı; EskiĢehir genelinde yapılan eğitim çalıģmaları konularında veriler araģtırılmıģ ve Sağlıklı Kent Profiline konmuģtur. Sosyo-Ekonomi baģlığı altında Sanayi-Ticaret; ĠĢ Gücü; Tarım ve Hayvancılık; UlaĢım; Güvenlik Kültür ve Sanat baģlıkları tek tek incelenmiģ ve her baģlığa ait veriler toplanmıģ, Sağlıklı Kent Profiline konmuģtur. Turizm konusunda veriler toplanmıģ ve yapılan çalıģmalar incelenmiģtir. YaĢlılık konusu üzerine literatür taraması yapılmıģ ve yaģlılar için yapılan projeler-çalıģmalar araģtırılmıģtır. Dünya Ġklim Günü için küresel ısınma nedir; nasıl önlenir; insan etkileri nelerdir gibi sorulara yönelik araģtırmalar yapılmıģtır. Türkiye Belediyeler Birliği, Belediye Akademisi: Proje Hazırlama ve BaĢvuru Süreci Eğitimi ne katılım sağlanmıģtır. Dünya Bankası ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı nın ortak düzenlediği Kadınların Ekonomik Fırsatlara EriĢiminin Arttırılması Projesi tanıtım toplantısına katılım sağlanmıģtır Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı için literatür taraması yapılmıģtır. 133

134 TOPLANTILAR: Yapılan araģtırmalar, Sağlıklı Kent Hareketi Yürütme Kurulu ile paylaģılmıģ ve her bir baģlık için TepebaĢı Bölgesi nin ve EskiĢehir in sorun ve ihtiyaçları tespit edilmiģtir. Belirlenen sorun ve ihtiyaçlar eylem planında yer almıģ ve çözüm önerileri Sağlık GeliĢim planında yer almıģtır. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği nin, yerel yönetimlerde sağlıklı kent bilincini yaygınlaģtırmak, sağlıklı Ģehir projeleri üretmeye teģvik etmek ve yol göstermek amacıyla Bursa da düzenlediği toplantıya TepebaĢı Belediyesi ni temsilen bir meclis üyesi ve koordinatör katılmıģtır. Türkiye Anna Lindh Vakfı EskiĢehir Koordinatörü Prof. Dr. Necdet Sağlam ile EskiĢehir de düzenlenecek Türkiye Gençlik BuluĢması için hazırlık çalıģmaları yapılmıģ ve Çevre, Kültür ve Sosyal Sorumluluk konuları buluģma gündemi olarak belirlenmiģtir. ÇalıĢma grupları tanıģma toplantısı yapılmıģ ve hazırlanan Sağlıklı Kent Profili ve Sağlık GeliĢim Planı grupla paylaģılmıģtır. Eğitim, Çevre, Sağlık ve Sosyo-Ekonomi baģlıkları altında kiģiler uzmanlık alanlarına göre çalıģma gruplarını oluģturmuģtur. Çevre ÇalıĢma Grubu ile Dünya Ġklim Günü konusunda toplantılar düzenlenmiģ ve farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik yapılmasına karar verilmiģtir. Sağlık çalıģma Grubu ile Sağlıklı YaĢlanma; YaĢlılık döneminde yaģanan sorunlar; YaĢlı yakınlarının yaģadığı sorunlar gibi konular gündeme gelmiģ ve Sağlıklı YaĢlanma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bülten çıkarılmasına karar verilmiģtir. Muğla Belediyesi ev sahipliğinde, Yerel yönetimler çok sektörlü yaklaģım ve katılımcılık konusunda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği toplantısına bir meclis üyesi ve sağlıklı kent proje ofisi TepebaĢı Belediyesi ni temsilen katılmıģtır. Anna Lindh Vakfı nın 2013 Marsilya/Fransa buluģmasında TepebaĢı Belediyesi nin çalıģmalarını anlatan bir stant açılmıģtır ve buluģmada Kadın, gençlik ve yerel Yönetimlerde Katılımcılık konulu oturumlara dinleyici olarak katılım sağlanmıģtır. Sağlık ÇalıĢma Grubu ile Sağlıklı YaĢlanma konusunda çıkacak ilk bültenin konusu ve içeriği hazırlanmıģ ve planlanmıģtır. Sağlık ÇalıĢma grubunun ilk etkinliği olarak YaĢlılar için yapılacak pikniğin hazırlığı üzerine toplantı yapılmıģtır. Çevre ÇalıĢma Grubu ile Dünya Ġklim Gününde farkındalık yaratmak amacıyla bir haftalık bir program tasarlanmıģ. Pazarlarda dağıtılacak bez çantaların ve magnetlerin hazırlanması için planlama yapılmıģtır. 19 Mayıs Gençlik Merkezi nde Suç iģlemiģ ya da suça bulaģmıģ çocuklar için var olan durumu analiz edebilmek ve neler yapılabileceği konusunda toplantı yapılmıģtır. Sağlıklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile toplantı yapıldı. Toplantıda Sağlıklı Kent Proje Ofisi, 6 ay için hazırladığı faaliyet raporunu Sağlı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri paylaģtı. Dönem boyu yapılan çalıģmalar, yürütme kurulunun duruģu ve çalıģma grupları 134

135 değerlendirildi. Yaz mevsimi nedeniyle eylül ayından itibaren toplantıların yapılmasına ve yürütme kurulunun çalıģma gruplarına insan kaynağı konusunda destek vereceği belirtilmiģtir. TepebaĢı Belediye BaĢkanı Dt. Ahmet Ataç, Haziran 2013 te Brüksel de Sürdürülebilir Çevre Politikalarına destek vermek amacıyla BaĢkanlar SözleĢmesini (Convenant of Mayors) imzalamıģtır. TepebaĢı Belediyesi, bu imza ile TepebaĢı Bölgesi nde karbon salınımını azaltmayı taahhüt eder. Konuyu anlamak ve yapılacak çalıģmaları planlamak amacıyla Encümen toplantı salonunda Prof. Dr. Cengiz Türe moderatörlüğünde toplantı yapılmıģtır. Sağlıklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile toplantı yapıldı. Toplantıda, tasarımı tamamlanmıģ olup baskıya gönderilen EskiĢehir Sağlıklı Kent Profili ve Sağlıklı Kent GeliĢim Planı için tanıtım organize edilmesi önerisi konuģulmuģtur. Yürütme Kurulu nun her ay düzenli olarak toplanmasının gerekliliği tartıģılmıģtır. Bu hususta tarihler üyelerin iģ yoğunluklarına göre esnek olmak üzere; ayda iki defa, tercihen perģembe günleri toplanılmasına karar verilmiģtir. Gelecek dönem için çalıģma grupları üyeliklerinin güncellenmesine karar verilmiģtir. Yürütme ve çalıģma grupları arasındaki muhtemel kopuklukların önlenebilmesi için yürütme kurulu üyelerinin çeģitli çalıģma gruplarına üye olmalarına karar verilmiģtir. Buna ek olarak çalıģma grupları için yeni üye önerileri istenmiģtir. Yürütme kurulu üyeleri 9 22 Eylül tarihleri arasında gerçekleģtirilecek 7. Uluslararası EskiĢehir PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu açılıģına davet edilmiģtir. DSÖ nün (Dünya Sağlık Örgütü), her yıl düzenlediği Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı Yıllık ĠĢ ve Teknik Konferansı bu yıl Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi nin ev sahipliğinde gerçekleģmiģtir. TepebaĢı Belediyesi, konferansta YaĢam Köyü uygulamasını sunmuģtur. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği nin her yıl düzenlediği ulusal toplantının 2013 yılı içeriği Kentsel YaĢamda DeğiĢim ve Yeni Eğilimler olarak belirlenmiģ ve Ġzmir KarĢıyaka Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleģmiģtir. TepebaĢı Belediyesi, konferansta stant açarak Sağlıklı Kent Profili ve GeliĢim Planı kitabını ve belediyenin diğer çalıģmalarını tanıtmıģtır. Sağlıklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile düzenlenen toplantıda yapılması planlanan EskiĢehir Sağlıklı Kent Profili Tanıtım Kokteyli hakkında fikir alıģveriģinde bulunulmuģtur. Kokteyl için çağırılması düģünülen kurum ve kuruluģlar ve kokteyl tarihi hakkında yürütme kurulu üyelerinin fikri alınmıģtır. Toplantının ardından TepebaĢı Belediye Meclisi nde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Ulusal Toplantısı ve TepebaĢı Belediyesi Sağlıklı Kent Hareketi nin çalıģmaları hakkında bir sunum yapılmıģtır. EskiĢehir Valiliği nin düzenlediği Kadınlar için Mesleki Eğitim Projesi toplantısına TepebaĢı Belediyesi Kadın 135

136 ÇalıĢmalarını anlatan sunumla katılım sağlanmıģtır. Uluslararası Türk Dünyası Çevre Sorunları Sempozyumu na katılım sağlanmıģtır. EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi, BeĢte Bir Kampanyası imza törenine TepebaĢı Belediyesi ni temsilen katılım sağlanmıģtır. Kampanya, Çocukların Cinsel Ġstismarı ve Sömürüsü ile Mücadele konusunu içermektedir. Anadolu Üniversitesi nden Prof. Dr. Cengiz Türe ve Dr. Ethem Torunoğlu ile Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı için toplantı yapılmıģtır. Ulusal Kalkınma Ajansı BEBKA nın 2014 Proje Çağrı toplantısına katılım sağlanmıģtır. TMMOB 9. Enerji Sempozyumu na katılım sağlanmıģtır. KURUM ZĠYARETLERĠ EskiĢehir Sanayi Odası Genel Sekreteri Emre Heper ziyaret edilmiģ, EskiĢehir ve Sanayi-Ticaret, ĠĢgücü üzerine toplantı yapılmıģtır. TepebaĢı Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Strateji GeliĢtirme ve Ġstatistik Birimi nden Uzman Gökhan Semerci ziyaret edilmiģ ve Eğitim baģlığı konusunda toplantı yapılmıģtır. Anadolu Üniversitesi nde Prof. Dr. Necdet Sağlam Anna Lindh Vakfı ile ortak yapılacak çalıģmalar için ziyaret edilmiģtir. Ġl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar ġubesi, TepebaĢı Bölgesi nde yaģayan sığınmacılar/ mülteciler konusunda bilgi almak sorunları tespit edebilmek için ziyaret edilmiģtir. TepebaĢı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü nde Eğitim Birimi Sorumlusu ile görüģülmüģtür. TepebaĢı Sosyal Hizmet Merkezi nden gelen öneriler değerlendirilmiģtir. Bu kapsamda TepebaĢı Belediyesi belde evlerinde, Aile Eğitim Programı ve Kadının Ġnsan Hakları Eğitim Programı nın gerçekleģmesine karar verilmiģtir. Anadolu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi nde Prof. Dr. Sevin Aksoylu ve Doç. Dr. Osman TUTAL engelliler için yapılacak çalıģmalar konusunda bilgi paylaģımında bulunmak ve öneriler amacıyla ziyaret edilmiģtir. TepebaĢı Kaymakamlığı, TepebaĢı Bölgesi nde yaģayan sığınmacılar/ mülteciler konusunda bilgi almak sorunları tespit edebilmek için ziyaret edilmiģtir Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü nden Prof. Dr. Hülya Sivas, Çevre ÇalıĢma Grubu tanıtımı ve katılımın sağlanması için ziyaret edilmiģtir. BaĢkanlar SözleĢmesi nin Ģartlarından olan Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı nın hazırlanabilmesi ve tartıģmaların sağlıklı yürütülmesi kapsamında Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Çevre Koruma ve GeliĢtirme Derneği ve Sanayi Odası ziyaret edilmiģ, konuyla ilgili veriler istenmiģtir. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği nin hizmet binası açılıģına ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesiyle birlikte hazırlanan Türkiye Kent Sağlık 136

137 Göstergeleri Kitabı nın tanıtım toplantısına katılım sağlanmıģtır. Türkiye Kent Sağlık Göstergeleri Kitabı nın tanıtım toplantısına katılım sağlanmıģtır. ETKĠNLĠKLER: Çocuk Hakları ve Çocuk Ġstismarı konusunda TepebaĢı Belediyesi DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü ne bağlı birimlerde çocuklarla çalıģan personel için hizmet içi eğitimin koordinasyonu sağlanmıģtır. Eğitim, Avukat Yusuf Geren ve PDR Uzmanı Yasemin ġafak tarafından verilmiģtir. Esentepe Çocuk Merkezi nde çocuk kütüphanesi oluģturulmuģ ve açılıģında Çocuk GeliĢim Uzmanı AyĢe Turla, Çocuk ve Kitap: Çocuklarımıza Nasıl Kitap Seçmeliyiz? konulu ailelere yönelik eğitim vermiģtir. ÇalıĢma Grupları ile TepebaĢı Belediyesi çalıģmalarını yerinde görmek amacıyla 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, 19 Mayıs Gençlik Merkezi, Özdilek Sanat Merkezi, ġirintepe Çocuk Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi, YaĢam Köyü: Alzheimer Merkezi ziyaret edilmiģ ve birimlerden yapılan çalıģmalarla ilgili bilgi alınmıģtır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Kent Konseyi Kadın Meclisi yle birlikte, Sarar fabrikasına kadın haklarıyla ilgili atölye çalıģması yapılmıģtır. 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi nde Çocuk ve Yaratıcılık konusunda çocuklarla çalıģan eğitimciler için Çocuk GeliĢim Uzmanı tarafından hizmet içi eğitim verilmiģ ve aileler için Çocuk ve Kitap: Çocuklarımıza Nasıl Kitap Seçmeliyiz? konulu seminer düzenlenmiģtir. TepebaĢı Belediyesi ve Anna Lindh Vakfı EskiĢehir Koordinatörlüğü ortak çalıģması ile Ġnönü Planör kampında Uluslar arası gençlik buluģması düzenlenmiģtir. BuluĢma kapsamında gençler, Çevre, Sosyal Sorumluluk ve Kültür baģlıkları altında atölye çalıģmaları yapmıģ ve projelerini TepebaĢı Belediyesi Meclis salonunda sunmuģlardır. BaĢkan Yardımcısı Sn. Melih SavaĢ tarafından katılım belgeleri verilmiģtir. Dünya Ġklim Günü (5 Mayıs) kapsamında TepebaĢı Bölgesi nde yer alan Pazartesi, Salı ve PerĢembe Halk Pazarlarında stant açılmıģtır. Stantlarda Küresel ısınma anlatılırken, bez çantalar ve üzerinde küresel ısınmayı engellemek için alınacak önlemlerin yer aldığı magnetler dağıtılmıģtır. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü, TEBEV ve Sağlık ÇalıĢma Grubu ile ortak TepebaĢı Belediyesi ġantiye Bahçesinde, yaģlılar için piknik düzenlenmiģtir. Bana Olmaz Deme' baģlıklı Meme Kanseri konusunda EskiĢehir Aktif ĠĢ Kadınları Derneği ile ortak TepebaĢı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde konferans yapılmıģtır. Fevzi Çakmak Mahallesi ve Gazi PaĢa Mahallesi ndeki, Suç iģlemiģ ya da suça bulaģmıģ Çocukların aileleri ziyaret edildi ve konuyla ilgili görüģülmüģtür. Sağlıklı Kent Proje Ofisi, 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi Roman Orkestrası için piknik düzenlemiģtir. Anadolu Çağrı Merkezi, çocuklar için toplanan kitaplara destek olmak amacıyla Sağlıklı Kent Proje Ofisi ni ziyaret ederek 3 koli kitabı teslim etmiģlerdir. Bu kitaplar

138 Mayıs Gençlik Merkezi nce belirlenen yerlere ihtiyaca göre verilmiģtir TepebaĢı Gönüllüleri ve Ġzmir Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine TepebaĢı Belediyesi nin çalıģmalarını anlatan teknik bir gezi düzenlenmiģtir. Gezi de 19 Mayıs Gençlik Merkezi, Özdilek Sanat ve Kültür Merkezi, ġirintepe Çocuk Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi, YaĢam Köyü ve Doğal YaĢam Merkezi ziyaret edilmiģtir. TepebaĢı Gönüllüleri nin Kırım Dansları provasına davetleri üzerine Kırım Derneği nde katılım sağlanmıģtır. EskiĢehir deki tüm kurum/kuruluģ, STK, üniversiteler ve özel sektörün de katıldığı EskiĢehir Sağlıklı Kent Profili ve Sağlıklı Kent GeliĢim Planı kitabının tanıtım kokteyli Özdilek Sanat ve Kültür Merkezi nde gerçekleģmiģtir. 1.6 EMLAK ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H Mahalle bazında yeģil alanların belirlenmesi, yeģil alana ihtiyacı olan alanların yerinde görülmesi, park yapılacak alanlarda hangi fonksiyonlara ihtiyaç olduğunun analiz edilmesi, toplumsal desteğin sağlanması, zarar gören parkların tespit edilmesi, gerekli alanlarda kamulaģtırma yapılması. P.H F.1 Bölgemize yeģil alan ve bölge halkının spor yapabileceği alanlarda 6.000,00 m2 YeĢil Alan KamulaĢtırma iģi hedeflenmiģ olup, 2013 yılı içerisinde toplam 8.318,38 m2 YeĢil Alan KamulaĢtırma iģi gerçekleģtirilmiģtir. P.H Bölgemizde imar planına dayalı yeni taģıt yolları açılması ve var olan taģıt yollarının iyileģtirilmesi. P.H F.1 Bölgemizde imar planına dayalı yeni taģıt yollarının açılması ile ilgili 1.000,00 m2 Yol KamulaĢtırma iģi hedeflenmiģ olup, 2013 yılı içerisinde toplam 3.705,22 m2 Yol KamulaĢtırma iģi gerçekleģtirilmiģtir. 2-Faaliyetler Müdürlüğümüz Emlak servisince; 2013 yılında da Belediyemiz taģınmazları ile ilgili çalıģmalar, gerek kayıt-arģivleme gerekse yerinde tespitler yapılarak devam etmiģtir. Mülkiyeti Belediyemize ait tapuda kaydı olan tüm taģınmazların; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği çıkarılan Kamu Ġdarelerine Ait TaĢınmazların 138

139 Kaydına ĠliĢkin Yönetmelik hükümlerine göre tüm kayıt, dosyalama, arģivleme iģlemleri tamamlanmıģtır. Yine tapuda kaydı olan tüm taģınmazların, fotoğrafları da çekilerek taģınmaz tespit tutanakları ile tespitin yapıldığı tarih itibarıyla, fuzuli iģgal olup olmadığı hususunda incelemeler yapılmıģtır. Yapılan çalıģmalar sonucu üzerinde fuzuli iģgal olduğu tespit edilen ,23 m2 lik alanla ilgili olarak 256 adet taģınmaz için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15 nci ve 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 75 nci maddeleri hükümleri gereği, TL lik ecrimisil tarhiyatı yapılmıģ, tarh-tebliğ-tahakkuk iģlemleri tamamlanan dosyalardan 2013 yılı içinde vadesinde ve itirazsız ödemelerden kaynaklı indirim miktarı düģüldükten sonra ,18-TL lik gelir sağlanmıģtır. Henüz vadesi gelmemiģ ve vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiģ ecrimisiller tahakkuk, tahsilât ve takip iģlemlerinin sağlanması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmiģtir Sayılı Kanunun 15/h-75/c maddelerinde belirtildiği üzere; Belediyemiz mülkiyetlerindeki taģınmazlardan kurum ve derneklerin talebi doğrultusunda AĢağısöğütönü Toki Konutları ada 8 parsel de bulunan 6 adet dubleks mesken Görsem Görme Engelliler DayanıĢma Derneğine, YeĢiltepe 7068 ada 9 parselde bulunan arsanın TepebaĢı Ġlçesi Müftülüğüne camii bahçesi, Çukurhisar mevkii Hisar mahallesi ada, 75 parselde bulunan arsanın Eski Genel Müdürlüğüne su deposu, Kızılinler 128 ada 1 parselde taģınmazın Kızılinler Tarım Kredi Kooperatifine tarım hizmetleri için, ġeker Mahallesindeki Zekeriya Canıgüroğlu Parkı içinde 150,00 m2 lik alanın Kırım Türkleri YardımlaĢma ve Spor Kulübü Derneğine, Çamlıca Mahallesi Hayrettin Karaca parkı içinde kafeterya kısmının Türkiye Harp Malülü Gaziler ġehit Dul ve Yetimleri Derneğine kullanılmak üzere tahsisleri yapılmıģtır. Yine mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne ait olan Ertuğrulgazi mahallesi 2171 ada parselde bulunan ,00 m2 lik alanın Behiç Bey Spor Kompleksi olarak kullanılmak üzere geçici tahsisli olan sahanın 2013 yılı içinde kesin tahsis iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Belediyemiz sorumluluğunda olup da tapuda kaydı olmayan(park, rekreasyon alanı, çocuk bahçesi, çocuk oyun alanı, otopark vs.) taģınmazlarında; ilgili yönetmelik hükümleri gereği kayıt ve kontrol altına alınması iģlemlerine baģlanılmıģ olup; 2014 yılında da tapuda kaydı olmayan taģınmazlarla ilgili kayıt-dosyalama ve yerinde tespit iģlemlerine devam edilmektedir. Ayrıca gerek tapuda kayıtlı olmayan taģınmazlar üzerinde tespit edilecek fuzuli iģgallerle ilgili iģlemlere devam edilecek olup daha önce tespitleri yapılan ve tapuda kaydı bulunan taģınmazların tekrar yerinde kontrol iģlemlerine devam edilecektir YILINDA; 256 adet Ecrimisil dosyasında toplam ,11 m2 lik fuzuli iģgal sonucunda, toplam ,95-TL Ecrimisil tarhiyatı gerçekleģtirilmiģ olup, yasa gereği peģin ve itirazsız ödeme indirimi gerçekleģtirilerek tahsil edilen Ecrimisil bedeli ,18 TL dir. 139

140 MAHALLESĠ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ECRĠMĠSĠL ĠġLEM DOSYALARI ĠġLEM DOSYA ADEDĠ TESPĠT EDĠLEN FUZULĠ ĠġGAL ALANI (M²) ECRĠMĠSĠL TAHRĠYAT BEDELĠ (TL) ALINCA , ,51 PEġĠN ÖDEME ĠNDĠRĠMĠ (TL) TAHSĠL EDĠLEN ECRĠMĠSĠL BEDELĠ (TL) AVLAMIŞ ,00 122,14 123,14 BAHÇELİEVLER 1 150, , ,00 BATIKENT 3 187, , , ,33 ÇAMLICA ,40 783,50 168,00 312,00 ÇUKURHİSAR YENİ 1 345,84 127,50 EMİRCEOĞLU 1 53,00 231,00 ERTUĞRULGAZİ 2 303, ,34 ESENTEPE , , , ,08 ESKİBAĞLAR , ,29 FEVZİÇAKMAK 2 150, ,20 GÖKDERE , , , ,19 GÜLLÜK 4 185, ,86 HACIALİBEY 1 69, ,00 HİSAR , , , ,49 HOŞNUDİYE , , , ,44 IŞIKLAR , ,08 İHSANİYE 1 166, ,86 KARAGÖZLER 2 655, , , ,30 KOZKAYI , , , ,36 M.KEMALPAŞA 1 45, ,20 MUTTALİP , , , ,00 ÖMERAĞA 3 210, , , ,34 SATILMIŞ , ,00 433, ,95 ŞARHÖYÜK , ,58 369,00 641,18 ŞEKER , ,81 ŞİRİNTEPE , , , ,80 TEPEBAŞI , , , ,29 TUNALI , , , ,17 ULUÖNDER 3 200, ,00 YENİBAĞLAR 4 280, ,57 517,00 959,88 YEŞİLTEPE , , , ,64 YUKARISÖĞÜTÖNÜ 3 894, , , ,65 ZİNCİRLİKUYU , , , ,95 TOPLAM , , , ,18 140

141 YILLARI ECRĠMĠġĠL ĠġLEM DOSYALARININ KARġILAġTIRMA TABLOSU ECRĠMĠSĠL DOSYA ADEDĠ FUZULĠ ĠġGAL ALANI 8.221, ,23 TARHĠYATI GERÇEKLEġTĠRĠLEN ECRĠMĠSĠL BEDELĠ , ,95 UYGULANAN PEġĠN ÖDEME ĠNDĠRĠMĠ , ,48 TAHSĠL EDĠLEN ECRĠMĠSĠL BEDELĠ , ,18 KĠRALAMA SERVĠSĠ Mülkiyeti Belediyemize ait taģınmazlarla ilgili olarak 2013 yılı içinde 2886 Sayılı Kanunun 45 ve 51/g maddelerine göre, 162 adet ihale iģlemi gerçekleģtirilmiģ olup bunun 128 adedi kanunun 45 nci maddesi gereği açık teklif usulü, 34 adedi kanunun 51 /g maddesi gereği pazarlık usulü ile yapılmıģtır yılı içinde 63 adet taģınmazla ilgili kiralama iģlemi yapılmıģtır. Müdürlüğümüzün Emlak Servisince; taģınmazın yerinde yapılan tespitler sonucu fuzuli iģgal edilen taģınmazlarla ilgili olarak 5393 sayılı Kanunun 15 ve 2886 Sayılı kanunun 75 nci maddesi gereği iģlemler yapılmıģ, ayrıca söz konusu taģınmazları kullanmaya devam etmek isteyenlerinde anılan taģınmazları kiralamaları sağlanmıģtır YILINDA KĠRAYA VERĠLEN TAġINMAZLARIN DAĞILIM TABLOSU SÜRESĠ NĠTELĠĞĠ 1 YIL 2 YIL 2,5 YIL 3 YIL 5 YIL KĠRALAN TAġINMAZLAR (ADET) 2013 KĠRA BEDELĠ (TL) ĠġYERĠ ,00 ATM YERĠ ,00 RESTORAN ,00 KAFETERYA ,00 ÇAY BAHÇESĠ ,00 BÜFE ,00 HALI SAHA ,00 OTOPARK ,00 KONUT ,00 ARSA ,00 TARLA ,00 TOPLAM ,00 141

142 YILLARI KĠRA ĠġLEMLERĠ KARġILAġTIRMA TABLOSU KĠRAYA VERĠLEN TOPLAM TAġINMAZ KĠRAYA VERĠLEN TOPLAM TAġINMAZLARIN KĠRA BEDELĠ , ,00 SATIġ VE KAMULAġTIRMA SERVĠSĠ ĠġLEM DOSYA (ADET) ĠġLEM ALANI (M²) ELDE EDĠLEN GELĠR (TL) SATIġ ĠġLEMLERĠ , ,5 DEVĠR ĠġLEMLERĠ , ,9 TOPLAM , ,4 Müdürlüğümüz satıģ servisinde, toplam 27 mahallede, 127 satıģ iģlem dosyasında, 8.467,45 m2 lik Hisse Parsel satıģ iģlemleri sonucunda ,50-TL gelir elde edilmiģtir. KAMULAġTIRMA SERVĠSĠ Müdürlüğümüz KamulaĢtırma servisi, 2942/4650 sayılı KamulaĢtırma kanununun ilgili maddeleri ve Belediyemiz yatırım programı dâhilinde; 2013 yılında, toplam 12 mahallede, 39 kamulaģtırma dosyasında, ,60 m2 lik alan ,91-TL bütçe ile kamulaģtırılmıģtır. 142

143 Yapılan kamulaģtırma iģlemlerinde; 7 mahallede, 26 iģlem dosyasında, 8.318,38 m2 lik yeģil alan, ,91-TL bütçe, 10 mahallede, 13 iģlem dosyasında, 3.705,22 m2 lik yol kamulaģtırma iģlem dosyası ,00-TL bütçe ile gerçekleģtirilmiģtir. Ġlçemiz Bahçelievler Mahallesi, Prof. Dr. Orhan Oğuz Caddesi ile ġimģek sokak arasında kalan, çevreyolu kenarı yeģil bant kamulaģtırma iģlemleri, 1.666,93m2 lik alan, ,91-TL bütçe ile gerçekleģtirilmiģ olup, yalnızca 170,00m2 lik bir tek parselin Bedel tespiti ve tescil davası devam etmektedir. Bu dönem içerisinde, Fevziçakmak Mahallesi Çiftehan Sokak ta 3 adet, Zafer Mahallesi Dumuçay Sokak ta 1 adet ve Zincirlikuyu Mahallesi Ġkizkavak Caddesinde 1 adet olmak üzere, toplam 5 adet yolda kalan bina kamulaģtırma iģlemi ,00-TL bütçe ile tamamlanarak, yolda kalan binaların yıkımı hususunda Fen ĠĢleri müdürlüğüne bilgi verilmiģtir TARĠHLERĠ ARASINDA TOPLAM KAMULAġTIRMA ĠġLEMLERĠNĠN DAĞILIM TABLOSU KAMULAġTIRMA ĠġĠ DOSYA (ADET) ALAN (M²) BEDEL(TL) YEġĠL ALAN KAMULAġTIRMA ĠġĠ YOL KAMULAġTIRMA ĠġĠ , , , ,00 TOPLAM , ,91 ĠMAR AFFI SERVĠSĠNDEKĠ ÇALIġMALAR Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan 2981/3290 sayılı yasa ile değiģik Ġmar Affı Yasasının 10/c maddesi uygulaması neticesinde elimizde dağıtımı yapılan tapuların sahiplerine teslimi aģamasında Belediyemizden alacaklı olan parsel sahiplerinden 4 mahallede 9 mükellefe ödeme yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gerekli yazıları yazılmıģtır. Ayrıca 13 mahalle 40 adet tapusunu alan ve borcunu ödeyen mükellefin tapusunda bulunan borç ipoteğinin kaldırılması iģlemleri için ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü ne yazıģmaları yapılmıģtır. GeçmiĢ yıllarda yapılan imar uygulaması Ģuyulandırma cetvelleri taranarak 5124 adet evrak, yine 1994 yılında belediyemize bağlanan mahalle olan köylerin muhtar defterleri ve makbuz koçanları 5937 adet evrak, geçmiģ yıllardaki encümen kararları 143

144 52 adet evrak taranarak dijital ortama aktarılmıģtır yılı vatandaģın belediyeye ödediği 2981/3290 sayılı Ġmar Affı Kanununun 10/c madde uygulaması tapu harcı miktarı 5, TL, 2013 yılı vatandaģın belediyeye yapmıģ olduğu Ġmar Affı Fon Hesabı ödeme miktarı 68,794,30TL, 2013 yılı belediyenin vatandaģa yapmıģ olduğu Ġmar Affı Fon Hesabı ödeme miktarı 299,498.88TL dir. Yukarıda belirtilen iģlemlerle 2013 yılı içinde 40 mükellef 2981/3290 sayılı yasasının 10/c uygulamasından dolayı çıkan müstakil tapuları teslim edilmiģtir yılı içinde 634 sayılı kat mülkiyeti yasasında yapılan değiģiklik nedeniyle ruhsatlı binaların kat mülkiyetine geçiģ yapması mecburiyetinden dolayı Ġmar Affından ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi olan 15 adet mükellefin talepleri neticesinde belge suretleri onaylanarak verilmiģtir. Servisimiz iģlemlerinin daha etkin hızlı ve düzenli yürütülebilmesi için çalıģmalarımız devam etmektedir. EVRAK KAYIT VE ARġĠV SERVĠSĠ 2013 YILI ĠġLEMLERĠ Belediye Meclisimizin 03.Ocak.2013 tarih ve 07 sayılı kararında; 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 17. Maddesine istinaden; 2013 yılı içerisinde satıģı yapılacak olan Ticaret taramalı yapı adalarında 25,00m2 ve 25,00m2 altı, Konut alanlarında 50,00m2 ve 50,00m2 altındaki Belediyemiz adına kayıtlı Ģüyulu parseller ile müstakil inģaat yapmaya müsait imar parsellerindeki Belediye hisselerinin, parselin diğer hissedarlarına 2942/4650 Sayılı KamulaĢtırma Kanununun hükümlerine göre bedel takdiri suretiyle Belediye Encümeni kararıyla satılabilmesi konusunda; BaĢkanlığa yetki verilmiģ olup, bu çerçevede Hisse Parsel satıģ iģlemlerinde artıģ olmasına rağmen Meclis satıģ dosyaları ve hazırlanan Ġmar Komisyon raporları sayılarında düģüģ olmuģtur. EVRAK KAYIT VE ARġĠV SĠSTEMĠ ALINAN MECLĠS KARARI 30 HAZIRLANAN ĠMAR KOMĠSYON RAPORU 32 ALINAN ENCÜMEN KARARI 418 DÜZENLENEN KIYMET TAKDĠR RAPORU 167 DÜZENLENEN SATINALMA EVRAĞI 26 GELEN EVRAK GĠDEN EVRAK TOPLAM

145 1.7 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetleri P.H Mahalle bazında yeģil alanların belirlenmesi, yeģil alana ihtiyacı olan alanların yerinde görülmesi, park yapılacak alanlarda hangi fonksiyonlara ihtiyaç olduğunun analiz edilmesi, toplumsal desteğin sağlanması, zarar gören parkların tespit edilmesi, gerekli alanlarda kamulaģtırma yapılması P.H F.1 Bölge halkının spor yapabileceği alanlar oluģturmak: Yapılacak Spor Kompleksi Sayısı: Hedef 1 adet Yıllara sari olarak ihale edilen Ertuğrulgazi Spor Kompleksi Açık/Kapalı Yüzme Havuzu Yapım ĠĢinin %35 i 2013 yılında tamamlanmıģtır. P.H Bölgemizde imar planına dayalı yeni taģıt yolların açılması ve var olan taģıt yollarının iyileģtirilmesi. P.H F.1 Mahallerimizdeki asfalt yolların daha etkin ve verimli Ģekilde kullanılabilmeleri için mevcut yolların onarılması: Sıcak karıģım asfaltı ile yama yapılması: Hedef ton ,49 ton yama asfalt ile asfalt kaplamalı yollarda onarım yapılmıģtır. P.H F.2 Mahallerimizdeki taģ yolların daha etkin ve verimli Ģekilde kullanılabilmeleri için mevcut yolların onarılması: Kilitli taģ ile taģ yollarda onarım yapılması: Hedef m² ,00 m² kilit taģ ile kilit taģ kaplamalı yollarda onarım yapılmıģtır. P.H F.3 Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaģanılabilir ve ferah sokaklar vatandaģımızın hizmetine sunmak: Yol kaplaması yapılması (asfalt veya taģ): Hedef m² ,52 m² kilit taģ ile yol yapımı, ,63 m² asfalt yol kaplaması olmak üzere toplam ,15 m² yol kaplaması yapılmıģtır. P.H Mahalle eksikliklerin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarları ile görüģülmesi, yıllık iģ planlarının yapılması, engelli bireylerin yaya yolları kullanımını kolaylaģtırılması, gerekli alanlarda kamulaģtırma yapılması P.H F.1 Mahallerimizdeki tretuvarların daha etkin ve verimli Ģekilde kullanılabilmeleri için mevcut tretuvarların onarılması: Parke taģ ile tretuvarlarda onarım yapılması: Hedef m² ,50 m² parke taģ ile tretuvar onarımı yapılmıģtır. 145

146 P.H F.2 Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaģanılabilir ve ferah sokakların vatandaģın hizmetine sunulması: Bordür döģenmesi: Hedef mt ,82 mt bordür imalatı yapılmıģ, ,36 m² altıgen parke taģlar ile tretuvar yapılmıģ, ,00 m² tretuvar asfaltı yapılmıģtır. P.H F.3 Mahallerimizdeki tretuvarların daha etkin ve verimli Ģekilde kullanılabilmeleri için mevcut bordürlerin onarılması: Bordür onarımı yapılması: Hedef mt ,64 mt bordür onarımı yapılmıģtır. P.H ĠĢ yeri ruhsatlandırma sürecinin etkin yürütülmesi, ilgili tüm Ģikâyet ve isteklerin en kısa sürede değerlendirilmesi, ilçemizdeki seyyar ve ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesi, Esnaf - Zabıta iliģkisinin olumlu yönde geliģtirilmesi P.H F.1 Sokak pazarlarının daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet vermesi için açık ve kapalı pazaryerleri yapılması: Açık ve kapalı pazaryerlerinin yapılması: Hedef 1 adet Yıllara sari olarak ihale edilen Çamlıca Prefabrik Kapalı Pazaryeri ĠnĢaatının 2012 yılında %40'ı tamamlanmıģ olup, 2013 yılında ise %60'ı tamamlanarak inģaat bitirilmiģtir. P.H Yapılan çalıģmaların yaygınlaģtırılması için ulusal ve uluslararası platformlarda bilgi ve deneyimlerimizi paylaģmak, bölgemizdeki Kadın Kooperatifinin güçlendirilmesi, liderlik eğitimlerinin verilmesi. P.H F.1 Kadınların eğitim ve kültür seviyelerini arttırmak için ortam hazırlanması: Belde evi yapılması: 2013 yılı hedefinde bulunmamaktadır. Ancak Batıkent Mahallesi Orgeneral Kıvrıkoğlu Caddesi Belde Evi, ġeker Mahallesi Sıraevler Belde Evi, Sazova Mahallesi Belde Evi, Muttalip Mahallesi Belde Evi yapımları tamamlanmıģtır. P.H Halkın beklentilerini analiz etmek, bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini ön plana çıkarmak, Ulusal ve yerel katılımcıların etkinliklerde yer almalarını sağlamak, halkın büyük oranda etkinliklere katılımını sağlamak ve katılımı sürekli hale getirmek. P.H F.1 Bölge halkının kültürel ve sosyal geliģimine katkıda bulunacak etkinlik alanları oluģturmaktır: Sosyal ve kültürel merkezlerin yapılması: Hedef 2 adet Esentepe Mahallesi Çocuk Evi ve Yenibağlar Mahallesi Gençlik Merkezi yapımı tamamlanmıģtır. P.H Müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin toplu alınması, belediye hizmet binalarının, teçhizatlarının güvenliğinin sağlanması, belediye binasında enerji verimliliği uygulamaları yapılması, tüm ihalelerin Ģeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılması. 146

147 P.H F.1 Mevcut binaların bakımının yapılması: Mevcut hizmet binalarının restorasyonu: Hedef 1 adet 2013 YILI FAALİYET RAPORU Zincirlikuyu ġantiyesi Güvenlik Kulübesi Yapımı, Depo Sıva ve Boyası, Ofis Binaları Tadilatı, YeĢiltepe Sosyal Tesisi Tavan Tadilatı, Muttalip ġantiye Binası Depolarının çatısı, kapı tamiratları, sıva ve boyaları, Kadın Sığınma Evi Boya Tadilatı, Zabıta Müdürlüğü yeni ofislerinin tadilatı, Eski Batıkent Belde Evi yağmur iniģ sistemleri tamiratı, Uluönder Kapalı Pazaryeri kapı, ızgara ve muhtelif tamiratları, Çamlıca Kapalı Pazaryeri çevre düzenlemesi, Zincirlikuyu ġantiyesi aydınlatma direkleri ve kamera sistemi montajı. 2-Diğer Faaliyetler Yol Ekipleri ÇalıĢmaları: Yol ekipleri tarafından 2013 yılında TepebaĢı Bölgesi nde yer alan mahallelerde toplam ,02 ton stabilize, mekanik, toprak, dolgu malzemesi sermiģ; ,00 ton hafriyat, çöp ve çamur, kaldırmıģtır. Izgara Ekipleri: Izgara ekipleri, mahallelerde ızgara tamiratı, yapımı ve ızgaraların temizlenmesi çalıģmalarını gerçekleģtirmektedir yılında toplam 221 adet ızgara imal edilmiģ, 63 adet ızgaranın temizliği yapılmıģ, 130 adet ızgaranın tamiratı yapılmıģtır. Yıkım ÇalıĢmaları: TepebaĢı Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü nce 2013 yılında 99 adedi harabe bina, 9 adedi kamulaģtırma ve 2 adet kaçak bina olmak üzere toplam 110 adet yıkım iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Böylelikle geçmiģ yıllarda olduğu gibi belediye can güvenliğine, vatandaģ memnuniyetine ve kentsel görünüme verdiği önemi göstermiģtir. Okul ve Camilerdeki Ġmalatlar Belediyemiz sınırları içindeki okullardan; Ticaret Borsası Ġlköğretim Okulu, Ziya Gökalp Ġlköğretim Okulu, Ticaret Odası Ġlköğretim Okulu, Çukurhisar Ġlköğretim Okulu, Kazım Karabekir Ġlköğretim Okulu, Suzan Gürcanlı Özel Eğitim Merkezi, Cahit Kural Ġlköğretim Okulu, Kutlu Doğum Anaokulu, Mustafa Türker Ġlköğretim Okulu, Sabiha Gökçen Anadolu Teknik Lisesi, Mehmetçik Anadolu Lisesi, Korgeneral Lütfü Akdemir Ġlköğretim Okulu, Dumlupınar Ġlköğretim Okulu, Sinan Alağaç Ġlköğretim Okulu, Belediyemiz sınırları içindeki camilerden; Orta Camii, Fevziçakmak Camii, Ak Camii, Yunus Emre Camii, Hicret Camii, AĢağısöğütönü Camii, Altınevler Camii, Ertuğrulgazi Camii, BeĢevler Camii, Ali ÇavuĢ Camii, Fatih Camii, Tunalı Camii, Rençber Rıza Tarım Camii, Borucu Üç ġerefeli Camii, Süleymaniye Camii, Hayırtepe Camii, Küçük Mehmet Camii, Kutlu Doğum Camii, Yavuzer Camii, Seylap Camii, Hal Camii, Eyüp Sultan Camii, Mustafa Efendi Camii, YeĢilmeydan Camii, Hacı Sadık Camii, Sarısu KurĢunlu Camii, Yayla Camii, ġeker Camii, ġeker Fabrikası Camii, Adar Camii, Yavuz Sultan Selim Camii, Dekovil Camii, Süleyman Hoca Camii, Fatih Camii, Seyit Hoca Camii, Hacı Mehmet Özel Camii, Gümülcine Camii, Hacılar Camii, Rahman Camii, 147

148 ġirinyer Camii,Alınca Camii, Hacı CoĢkun Camii, Kızılcaören Camii, Topçularaltı Camii, Keskin Camii, Ġlahiyat Camii, Yenibağlar Camii, Günyüzü Camii, Uluönder Camii, Alhatlı Camii, Et-Balık Kurumu Camii, Ġlhan Zeyrek Camii, Yeni Camii, Gazi PaĢa Camii, Boyacıoğlu Camii, Park Camii, TepebaĢı Ġlçe Müftülüğü Olmak üzere toplam 14 okul ve 57 camide bordür, parke taģ döģenmesi, ızgara iģleri, asfalt yama, cephe yalıtımı, çevre çiti, boya imalatları, mekanik malzeme serilmesi, tamirat iģleri, cami müģtemilatları yapılmıģ ve çeģitli inģaat malzemesi yardımı ile açılırkapanır tente yardımı yapılmıģtır. Belediyemiz Sınırları Ġçinde Yapılan Diğer Ġmalatlar Bina Yapım ve Tadilatları Milli Sporcu Sinan Alağaç Parkı Prefabrik Kafeterya yapımı, Turgutlar Köyü Muhtarlık Binası ve Fırın yapımı, Yusuflar Köy konağı tadilatı ve panel çit yapımı, SGK TepebaĢı Bölge Müdürlüğü Duvar Yapımı, Tombakzade parkı spor tesisi binası yapımı, Alzheimer Merkezi tadilatları, Sazova Kültür Merkezi çatı ve çevre düzenlemesi iģleri. 3. Araç Tamir/Bakım Faaliyetleri 3.1. Bakım: ĠĢ Makinesi Sayısı 24 ĠĢ Kamyonu Sayısı 34 Otobüs Sayısı 4 Kamyonet Sayısı 4 Binek Otolar 6 Toplam Araç Sayısı 72 Yukarıda bulunan Müdürlüğümüz araçlarının yıl içinde her türlü bakımları yapılmıģtır. 148

149 4-ĠĢbirliği Faaliyetleri Fen ĠĢleri Müdürlüğü çalıģmaları ortak bir zeminde paylaģmak ve koordinasyon sağlamak amacıyla her ay AYKOME toplantılarına katılmıģtır. 1.8 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyetler Adli Yargıda Görülen davalar; KamulaĢtırma bedelinin tescil ve tespiti, KamulaĢtırmasız el atma nedeniyle tazminat, ĠĢ Hukukundan doğan davalar. Müdahalenin Meni, Ecrimisil, Kira bedelinin tespiti, ödeme Emrinin iptali, Tahliye, Alacak, Değer kaybının tahsili, Rücu-en alacak Türk Ceza Kanunundan doğan davalar, Ġcra ve iflas Kanunundan doğan davalar, Maddi ve manevi Tazminat, Delil Tespiti, Ortaklığın giderilmesi davaları, Tapuda isim tashih-i ve 1608 sayılı Belediye Cezalarından doğan davalardır. Ġdari Yargıda Görülen Davalar; Ġmar Uygulamasından doğan davalar, Maddi ve Manevi Tazminat, Personel ĠĢlemlerinden kaynaklanan davalar, 5216 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan davalar, Hizmet kusurundan dolayı açılan tazminat davalarıdır. Faaliyetler: 2013 yılı içerisinde, EskiĢehir TepebaĢı Belediyesi Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü bünyesinde; Hukuki süreç içerinde, Belediyenin hak ve menfaatlerini temin, Müdafaa ve muhafazası için gerekli olan ve uygun görülen iģlemler, yasal süreleri içinde yerine getirilmektedir. Bu çerçevede, davaların takibi ve yasal savunmalarının yapılmasına yönelik olarak Belediye' aleyhine açılan davalara cevap dilekçeleri verilmesi, savunmaya esas teģkil edecek bilgi ve belgelerin ilgili dairelerden istenmesi, aleyhe unsurlar taģıyan BilirkiĢi Raporlarına ve diğer ara kararlara karģı, yasal süresi içinde itirazların bildirilmesi, gerekli konularda Ġhtarname çekilmesi, Ġhtarnameye cevap verilmesi, Hasar tespiti yaptırılması, yeni dava açılması, yetkili Makam ve Merciiler nezdinde iģlemlerin takip edilmesi, Har., tebligat v.s. gibi masraf ve 149

150 giderlerin yatırılması, DuruĢma, KeĢif ve Tespitlerde hazır bulunulması. Adli ve Ġdari Mahkemelerden verilen kararlar aleyhine Temyiz veya Tashih-i Karar yoluna gidilmesi, ödemelerle ilgili Ġbranameler hazırlanması iģlemleri yapılmıģtır yılında Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü nce gerçekleģtirilen faaliyetlere iliģkin ayrıntılı bilgiye aģağıda yer alan tablodan ulaģılabilir. ĠDARĠ DAVALAR 2013 de Belediyeye karģı açılan idari davalar de Belediyenin açtığı idari davalar Toplam Ġdari Dava Sayısı 269 HUKUK DAVALARI 2013 de Belediyenin açtığı davalar de Belediyeye karģı açılan davalar 66 Toplam Hukuk Davaları Sayısı 348 SUÇ DUYURUSU 2013 de Belediyenin Yaptığı/Katıldığı Suç Duyuruları 23 Toplam Ceza Davaları 83 Suç Konuları Mühür Bozma, Kaçak ĠnĢaat ĠCRA TAKĠBĠ SAYISI 131 HUKUKĠ GÖRÜġ BĠLDĠRĠM SAYISI 2 DURUġMALARA KATILIM SAYISI 569 GERÇEKLEġTĠRĠLEN KEġĠF SAYISI

151 1.9 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H /1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planlarının analiz ve inceleme yapılması, gerekli görülen alanlarda imar planlarının hazırlanması ve arazi çalıģmalarının yapılması P.H F.1 Planlama alanı ile ilgili analiz, etüdü ve kurum görüģlerinin tamamlanması sonrasında gerekli planlama çalıģmalarının yapılması: Çukurhisar ve Muttalip bölgelerinde, yapılan analiz ve inceleme iģlemleri doğrultusunda raporlama ve sayısallaģtırma çalıģmaları yapılmıģtır. Sakintepe ve GazipaĢa mevkilerinde, alınan kurum görüģleri ve yapılan arazi incelemeleri doğrultusunda Sakintepe Bölgesi ve çevresinde planlama çalıģmaları yapılmıģtır. Bursa Yolu ve çevresinde analiz, inceleme iģlemleri ve planlama çalıģmaları yapılmıģtır. TepebaĢı Bölgesinde 5000 ha lık alanda arazi çalıģması yapılmıģ ve 136,50 ha lık alanda plan değiģikliği yapılmıģtır. P.H Ġlgili Müdürlüklerle EBB UlaĢım Master Planı ile uyumlu bisiklet yolu güzergahı için çalıģmalar yapılması, belirlenen güzergahın etaplara bölünmesinin sağlanması, arazi çalıģmalarının ve nihai tasarımların yapılması P.H F.1 EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi ile koordinasyon doğrultusunda belirlenen güzergâhın hayata geçirilmesi için çalıģmalar yürütülmesi Ġlgili Müdürlüklerle EBB UlaĢım Master Planı ile uyumlu bisiklet yolu güzergâhı için çalıģmalar yapılmıģ, bu doğrultuda Bisiklet Yolu güzergâhı belirlenmiģtir. Güzergâh etaplara bölünmüģ, 1. Etapta arazi verileri alınmıģtır. Güzergâha iliģkin UKOME kararı alınmıģ, Çevre ve ġehircilik Bakanlığına 81 ilde 81 Çevre projesi kapsamında 2 proje ile baģvurulmuģtur. P.H madde uygulamaları, uygulama bölgesindeki malikler ile toplantılar ve arazi çalıģmaları yapmak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge kurul kararı doğrultusunda iģlemlerin yapılması. P.H F.1 Düzenli Ġmar parselleri oluģturmak: YapılaĢmaya elveriģsiz olan parsellerin bulunduğu adalarda, ada bazında 3194 Sayılı Ġmar Kanunu 18. Madde uygulaması yapmak. 151

152 P.H BüyükĢehir Belediyesinin yetki vermesi ile çalıģmaların baģlaması, analiz çalıģmalarının yapılması, Kentsel DönüĢüm Modelinin belirlenmesi, paydaģlarla toplantılar düzenlenmesi P.H F.1 Kentsel dönüģüm projelerinin hazırlanması: Analiz çalıģması yapılmıģtır. Kentsel DönüĢüm modeli çalıģmalarına baģlanmıģtır. BüyükĢehir Belediyesi tarafından yetki devri olmadığından paydaģ toplantıları düzenlenememiģtir. P.H Ġlgili birim personellerine eğitimlerin verilmesi, ilgili birimler tarafından veri tabanının güncellenmesi, AKOS lisanslarının artırılması. P.H F yılı içerisinde personele AKOS eğitimleri verildi. Veri tabanı güncellemesi yapıldı. Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü tarafından AKOS lisansları ile ilgili olarak aylık geçici (bedelsiz) lisanslar temin edilmektedir. Server yenilenmesi sonucunda verimliliğe göre lisans artırımı değerlendirilecektir. 2-Faaliyetler HARĠTA SERVĠSĠ Tevhit* iģlemi yapılan parsel sayısı 394 Ġfraz** iģlemi yapılan parsel sayısı 109 Yola terk iģlemi yapılan parsel sayısı 247 Yol fazlası iģlemi sayısı 65 * Parsellerin BirleĢtirilmesi ** Parsellerin Bölünmesi ĠMAR ÇAPI SERVĠSĠ Verilen bilgi formu sayısı 757 Verilen çap sayısı 1418 Verilen kısıtlık belgesi sayısı

153 PLANLAMA SERVĠSĠ ÇeĢitli kurumlardan gelen yazı sayısı 482 VatandaĢlardan gelen dilekçe sayısı 77 Diğer kurumlara gönderilen yazı adedi 257 Bilgi verilen imar planı değiģikliği adedi 25 Meclise sevk edilen imar planı değiģikliği sayısı 60 ARġĠV SERVĠSĠ ArĢivlenen dosya sayısı 4218 Değerlendirilen arģiv talebi sayısı 8670 ArĢiv Belgelerinden suret verilen vatandaģ sayısı 4452 Kurum içi arģiv belgelerinden verilen suret sayısı 4380 DANIġMA SERVĠSĠ GiriĢi yapılan evrak sayısı ÇıkıĢı yapılan evrak sayısı Resmi kurumlarla yapılan yazıģma sayısı

154 1.10 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H Yerel hizmetler konusunda çalıģmalar yapan kuruluģların takip edilmesi, eģdeğer belediyeler ile görüģmeler yapmak, Mevzuat değiģikliklerini güncel olarak takip etmek, iģyeri idari kurullarını aktif hale getirmek P.H F.1. ÇalıĢanların kiģisel mesleki becerilerini arttırarak, belediye hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir Ģekilde verilmesini sağlayarak, kurumsal kapasiteyi arttırmak: 2013 yılında Belediyemiz personelinden, 219 personele 1722 saat hizmetiçi eğitim verilmiģtir. P.H F.2. Bilgi ve görgülerini arttırmak amacı ile yılda 20 personelin seminer, fuar, sempozyum vb. faaliyetlere katılımlarının sağlanması: 2013 yılında Belediye personelinden 29 kiģinin seminer, fuar ve kongreye katılımı sağlanmıģtır. P.H F.3. ĠĢçi ve memur sendikaları ile müģterek ihtiyaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması: ĠĢçi ve Memur Sendikalarının temsilcileri ile personelin müģterek ihtiyacına yönelik eğitim programı hazırlanmıģ ve 1 eğitim verilmiģtir. P.H F.4. ĠĢe Yeni baģlayanlara özlük hakları ile ilgili bilgi ve kurum oryantasyonu yapılması: 2013 yılında yeni iģe baģlayanlara gerekli bilgiler verilmiģtir. 2-Faaliyetler 1. ĠĢe BaĢlama-ĠĢten Ayrılma-Emeklilik ĠĢlemleri: ĠġE BAġLAMA ĠġTEN AYRILMA EMEKLĠLĠK Memur Daimi ĠĢçi Geçici ĠĢçi SözleĢmeli Personel Emeklilik, nakil, iģe baģlama ve iģten ayrılma iģlemleri mevzuat çerçevesinde yerine getirilmiģtir. 154

155 2. Diğer Faaliyetler: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nde ayrıca,. MaaĢ Bordroları aylık olarak düzenli bir Ģekilde hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmiģtir.. Memurların terfi (281) iģlemleri yapılmıģtır.. Memurların açıktan atama (17) nakil geliģ (3), nakil gidiģ (1), Ölüm (1), Ġstifa (1) ve Emeklilik (2) iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir.. Memur, SözleĢmeli Personel ve ĠĢçi özlük dosyaları düzenlenmiģ ve yenilenmiģtir.. Bir üst öğrenimlerini tamamlayarak diplomalarını getiren memur personelin intibakları yapılmıģtır. ĠĢçi ve SözleĢmeli personele (234 kiģi) Temel ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiģtir.. Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre çalıģan 99 SözleĢmeli Personel 657 sayılı D.M. kanunun geçici 41. Maddesi uyarınca Devlet Memurluğu kadrosuna geçti. Atamaları yapılarak Hitap kayıtları yapıldı sayılı yasa kapsamında 29 adet Meslek Lisesi öğrencilerine staj yaptırılmıģ olup ayrıca yaz dönemi içinde 24 Meslek Lisesi ve 51 üniversite öğrencisine de staj yaptırılmıģtır. 1-Faaliyetler 1.11 KADIN SIĞINMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz bünyesinde hizmet vermekte olan Kadın Sığınma Evi nde Ocak Aralık 2013 tarihleri arasında 33 kadın ve 22 çocuk olmak üzere 55 kiģiye baģta güvenli barınma hizmeti olmak üzere, ücretsiz hukuki danıģmanlık, psiko-sosyal destek, ekonomik destek, istihdam desteği, eģya, kıyafet vb gibi ayni yardım desteği, eğitim desteği ve sağlık hizmeti desteği verilmiģtir. ġehirdeki çeģitli kamu ve sivil toplum kurumları - TepebaĢı Kaymakamlığı, EskiĢehir Barosu, kadın odaklı çalıģmalar yürütmekte olan STK lar, Ġl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü, Ġl Emniyet Müdürlüğü, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Osmangazi ve Anadolu Üniversitesi Kadın ÇalıĢmaları Merkezleri ile iģbirliği halinde çalıģılmaktadır yılında Kadın Sığınma Evi nde yapılan faaliyetler, projeler, katılım sağlanan eğitim ve toplantılar aģağıda yer almaktadır. Kadınlara yönelik; - Kadına yönelik Ģiddet hareketleriyle, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için alınacak tedbirlere yönelik il genelinde yapılan tüm toplantı ve etkinliklere katılım sağlanmıģtır. 155

156 - Türkiye Belediyeler Birliği nin düzenlediği Avrupa Yerel YaĢamda Kadın Erkek EĢitliği ġartı konulu program - Öfke Kontrolü ve Motivasyon konulu eğitim - Yerel Yönetimlerde Kadın Sığınakları ve Kadın DanıĢma/DayanıĢma Merkezleri ÇalıĢtayı - Konukevlerinde Alternatif Hizmet Modelleri konulu program ve - Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi ne katılım sağlanmıģtır. Kadına Yönelik ġiddet, Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadın Sağlığı konularında hizmet içi ve mahallelerde eğitimler düzenlenmiģtir. - Kurumda kalan kadınlara Aile içi eğitim programı ve Kadına Yönelik ġiddet, Toplumsal Cinsiyet Rolleri farkındalık eğitimleri ve - Esentepe çocuk sanat merkezinde TAPV nin düzenlediği Kadın Sağlığı Eğitim Programı düzenlenmiģtir. Çocuklara yönelik; - Çocuk Koruma Kanununa ve sokakta yaģayan/çalıģtırılan çocuklara iliģkin il koordinasyon ve alan taraması toplantılarına katılım sağlanmıģtır. - Kurum iyileģtirme çalıģması altında kapsamlı bir çocuk oyun odası hazırlanmıģtır. - Kurumda kalan okul öncesi dönemdeki çocuklar için okul öncesi eğitimi programı hazırlanmıģtır. - Kadın sığınma evinde kalan çocukların okul kaydı yapılmıģ, kreģ çağında olan çocuklar ücretsiz kreģ imkânından faydalandırılmıģtır. - Ortaöğretim grubu çocuklar, 19 Mayıs Gençlik Merkezinde düzenlenen eğitim seminerlerine ve etüt derslerine, - Üniversiteye hazırlanan çocuklar ise BüyükĢehir Belediyesi Eğitim Merkezi ile yapılan koordineli çalıģma sonucu derslerine yardımcı kurslara katılımları sağlanmıģtır. Sosyal Faaliyetler; - Kurumda kalan olan çocukların, Özdilek Sanat Merkezinde gerçekleģtirilen sanatsal faaliyetlere katılmaları sağlanmıģtır. - ġehir Tiyatroları nın düzenlemiģ olduğu çocuk oyunlarına götürülmüģlerdir. - Kurumda kalan kadınlar Anadolu Üniversitesinin düzenlemiģ olduğu 7. Palto Film Günleri Programındaki filmler ve Özdilek Kültür ve Sanat Merkezinde ki sinema gösteriminden faydalanmaları sağlanmıģtır. 156

157 Projeler; 2013 YILI FAALİYET RAPORU - 10 Aralık 2013 tarihinde Ġnsan Hakları Günü kutlanarak kurumda kalan kadınlar ve çocuklar belediyede ziyaret edilerek, kendilerine çeģitli hediyeler verilmiģtir. TepebaĢı Belediyesi, EskiĢehir Kuaförler Odası ve Eau Mineral Paris firması iģbirliğinde tarihinde Kadına yönelik Ģiddete dur de! Projesi için protokol imzalandı. GerçekleĢecek olan proje ile kuaförlerin kadına yönelik Ģiddet konusunda farkındalıkları arttırılacak ve Ģiddete maruz kalan kadınlara kuaförler aracılığıyla ulaģılacak. Kuaförler Odası nın açacağı sertifikalı meslek edinme kursları ile sığınma evinden baģvuran kadınlara istihdam sağlanacak. Protokol süresi imzalandığı tarih itibariyle 1 yıldır KÜLTÜR SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H Yapılan çalıģmaların yaygınlaģtırılması için ulusal ve uluslararası platformlarda bilgi ve deneyimlerimizi paylaģmak, bölgemizdeki Kadın Kooperatifinin güçlendirilmesi, liderlik eğitimlerinin verilmesi. P.H F.1 Kadınların eğitim ve kültür seviyelerini arttırmak için ortam hazırlanması: Tombakzade ve Muttalip Beldeevleri faaliyete geçmiģtir. Bayanlarımız beldeevlerinde açtığımız hobi, eğitim, meslek edindirme ve spor kurslarına katılmaktadırlar. 157

158 2013 yılında toplam vatandaģımız 32 farklı branģda açılan kurslara katılmıģlar ve sertifika almaya hak kazanmıģlardır. P.H F.2 Kadınların aile bütçelerine katkıda bulunması için ortam hazırlamak: Kursiyerlerimizin tüm sene emek verdikleri ürünlerini sergilemeleri amacı ile yılsonu sergisi düzenlenmiģtir ve düzenlenen sergide talep olan ürünler için kursiyerlerimiz sipariģ alma fırsatı bulmuģlardır. Düzenlenen sergiler dıģında meslek edindirme kurslarımıza katılan bayanlarımız aldıkları sertifikalarla çalıģma olanağı bulabilmektedirler. P.H.2.2.1Bölgedeki çocukların sağlıklı, toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı, kendini kolaylıkla ifade edebilen, sanatsal ve kültürel alt yapısı sağlam, kendine güvenen bireyler olarak yetiģmelerine destek vermek. P.H F.1 Çocukların sağlıklı ve çağdaģ geliģimlerini desteklemek için ortam hazırlamak: Beldeevleri Çocuk Sanat ve Spor Kursları kapsamında çocuklarımıza okullarından arda kalan zamanlarını ve hafta sonlarını eğitici, öğretici spor branģlarımızla daha faydalı zaman geçirme olanakları sunulmaktadır. Yaz okulları kapsamında ise çocuklarımıza yaz tatillerini verimli bir Ģekilde geçirme olanakları sunulmaktadır yılında faaliyetlerimizden 4535 çocuğumuz yararlanmıģtır. P.H Ġlçemizin ihtiyaç analizinin ve sorun tespitinin yapılması, Ġmece Merkezinin kapasitesinin arttırılması. P.H F.1 Aile kurumunun güçlendirilmesi için eğitim organizasyonları düzenlemek: Kursiyerlerimize ve bölgemiz vatandaģlarımıza eğitici seminerler düzenlenmektedir yılında 72 seminer düzenlenmiģtir ve 1979 vatandaģımız bu seminerlerden faydalanmıģtır. Seminerlerimizin Alt BaĢlıkları 2. Faaliyetler baģlığı altında daha detaylı anlatılmıģtır. P.H F.2 Ġhtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi için ortam hazırlamak: Muhtaç ailelerimiz için sıcak yemek ve süt yardımlarımız bulunmaktadır yılında 3720 aileye sıcak yemek yardımı yapılırken 1845 aileye süt yardımı yapılmıģtır. Ayrıca bölgemiz okullarından 1250 çocuğa bot ve mont yardımı yapılmıģtır. P.H Engelli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak, engelli bireylerin becerileri geliģtirici faaliyetler yapmak, toplumda engelli bireylere yönelik önyargıyı azaltmak. P.H F.1Engelli vatandaģların kendilerine güvenlerini arttırmak adına ortam hazırlamak: Bir yıl boyunca aynı öğrenciler kuruma devam etmiģtir. Eğitim gören 40 öğrencimiz için rehber ve danıģmanlık hizmetleri sunulmuģtur. Ayrıca tüm öğrencilerimiz psikologlarımızla görüģme yapmaktadır. Engelli vatandaģlarımız ve aileleri için yılbaģı eğlencesi 1110 kiģinin katılımıyla gerçekleģtirilmiģtir. 3 Aralık Dünya Engelliler günü düzenlenmiģtir ve 1300 vatandaģımız katılmıģtır. P.H F.2 Engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere rehberlik hizmeti oluģturmak: 2013 yılında 2 aile birebir 2 Ģer ay rehberlik ve danıģmanlık hizmeti almıģtır. 50 Engelli vatandaģımız ve ailelerinin katılımlarıyla seminer düzenlenmiģtir. Kurumumuzda aylık periyodlar halinde veli toplantıları yapılmaktadır. 158

159 P.H Halkın beklentilerini analiz etmek, bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini ön plana çıkarmak, Ulusal ve yerel katılımcıların etkinliklerde yer almalarını sağlamak, halkın büyük oranda etkinliklere katılımını sağlamak ve katılımı sürekli hale getirmek. P.H F.1 Halkın eğitim ve kültürel geliģimini artıracak etkinlikler düzenlemek: Halkımızla kültür gezileri kapsamında bölgemizin tarihi ve kültürel yerleri tanıtılıģtır. Uluslararası toprak sempozyumu düzenlenmiģ, uluslararası sanatçıların katıldığı sempozyumda, halkımızın da büyük oranda katılımları gerçekleģmiģtir. PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu kapsamında yöresel yemeklerimizin tanıtıldığı Hünerli Eller YarıĢması düzenlenmiģtir. 2-Faaliyetler tarihinde Avlulu Beldeevinde 20 kiģinin katılımıyla saatleri arası Obezite ve Sağlıklı Beslenme konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Sinan Alaağaç Ġlköğretim Okulu saat de Çocuk Ruh Sağlığı ve GeliĢimi konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Sütlüce Beldeevinde 28 kiģinin katılımıyla Kadınlarda Kanser taraması konulu eğitim verildi tarihinde ġirintepe Beldeevinde 37 kiģinin katılımıyla saatleri arası Çocuk Ruh Sağlığı konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde YeĢiltepe Beldeevinde 30 kiģinin katılımıyla saatleri arası Aile Ġçi ĠletiĢim konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Ertuğrulgazi Beldeevinde 21 kiģinin katılımıyla Çocuk Ruh Sağlığı ve Problemlerle BaĢa Çıkma Yolları konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Mustafa kemal PaĢa Beldeevinde 30 kiģinin katılımıyla Depresyon, Anksiyete ve Steresle BaĢa Çıkma Yolları konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde 41 kiģinin katılımıyla saatleri arası Kadınlarda Kanser Taraması konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Çamlıca Beldeevinde 30 kiģinin katılımıyla saatleri arası Aile içi ĠletiĢim konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Çamlıca Beldeevinde 25 kiģinin katılımıyla saatleri arası Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Çukurhisar Beldeevinde 27 kiģinin katılımıyla saatleri arası Obezite ve Sağlıklı Beslenme konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Sütlüce Beldeevinde Genel Trafik Kuralları konulu eğitim verildi tarihinde Batıkent Beldeevinde saatleri arası Aile Ġçi ġiddet ve ġiddete Dayalı Psikolojik Sorunlar konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Fevzi Çakmak Beldeevinde Çocuk ve Ruh Sağlığı GeliĢimi ve Problemlerle BaĢa Çıkma Yolları konulu seminer gerçekleģtirildi. 159

160 tarihinde Avlulu Beldeevinde 25 kiģinin katılımıyla saatleri arası Kadınlarda Kanser Taraması konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde ġirintepe Beldeevinde 45 kiģinin katılımıyla Aile içi ĠletiĢim konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Sütlüce Beldeevinde saatleri arası Çocuk Ruh Sağlığı GeliĢimi ve Problemlerle BaĢa Çıkma yolları konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde YeĢiltepe Beldeevinde 38 kiģinin katılımıyla saatleri arası Depresyon ve BaĢa Çıkma yolları konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Batıkent Beldeevinde Kanserde Erken Tanı konulu seminer verildi tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde saat de 48 kiģinin katılımıyla Toplum Destekli Polis Müdürlüğü tarafından Suçla Mücadele konulu eğitim verildi tarihinde Zincirlikuyu Beldeevinde Toplum Destekli Polis Tarafından Suçla Mücadele konulu seminer 18 kiģinin katılımıyla gerçekleģtirildi tarihinde Tunalı Beldeevinde TepebaĢı Belediyesi Temizlik ĠĢleri personeline eğitim verildi tarihinde YeĢiltepe Beldeevinde saatleri arası Toplum Destekli Polis Müdürlüğü tarafından Suçla Mücadele konulu eğitim verildi tarihinde Mustafa Kemal PaĢa Beldeevinde Obezite ve Sağlıklı Beslenme konulu seminer gerçekleģti tarihinde Tunalı Beldeevinde Temizlik ĠĢleri personeline Trafik Eğitim semineri verildi tarihinde Ertuğrulgazi Beldeevinde 13 kiģinin katılımıyla Aile Ġçi ĠletiĢim konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde saatleri arası 32 kiģinin katılımıyla Çocuk Ruh Sağlığı ve Problemlerle BaĢa Çıkma Yolları konulu eğitim verildi tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde saatleri arası 28 kiģinin katılımıyla Memleket Sevdalıları Derneği tarafından Çocuk geliģimi ve Aile Ġçi Eğitim konulu eğitim verildi tarihinde Mustafa Kemal PaĢa Beldeevinde saatleri arası 22 kiģinin katılımıyla Meme Kanseri konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Sütlüce Beldeevinde 35 kiģinin katılımıyla Aile içi ĠletiĢim konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde YeĢiltepe Beldeevinde saatleri arası 24 kiģinin katılımıyla Obezite ve Sağlıklı Beslenme konulu seminer verildi tarihinde Zincirlikuyu Beldeevinde Kanser ve Erken TeĢhis konulu seminer verildi tarihinde Tunalı Beldeevinde saatleri arası 42 kiģinin katılımıyla Aile Ġçi ġiddet ve Neden olduğu Psikolojik Bozukluklar konulu eğitim verildi tarihinde Ertuğrulgazi Beldeevinde Depresyon konulu seminer gerçekleģtirildi. 160

161 tarihinde ġirintepe Beldeevinde 36 kiģinin katılımıyla Klasik Müzik Nasıl Dinlenilir adlı eğitim verildi tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde saatleri arası 38 kiģinin katılımıyla Aile Ġçi ĠletiĢim konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Çamlıca Beldeevinde saatleri arası 30 kiģinin katılımıyla Obezite ve Sağlıklı Beslenme konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Avlulu ÇarĢı Beldeevinde saatleri arası 25 kiģinin katılımıyla Çocuk GeliĢimi ve Aile eğitimi konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde ġirintepe Beldeevinde 27 kiģinin katılımıyla Toplum Destekli Polis Müdürlüğü tarafından Suçla Mücadele konulu eğitim verildi tarihinde Batıkent Beldeevinde saat da Çocuk ve Ruh Sağlığı konulu seminer gerçekleģti tarihinde Fevzi Çakmak Beldeevinde saatleri arası Depresyon ve Stresle BaĢa Çıkma Yolları konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Fevzi Çakmak Beldeevinde saatleri arası Stres ve BaĢa Çıkma Yolları konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Tunalı Beldeevinde saatleri arası 25 kiģinin katılımıyla Kadınlarda kanser Taraması konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Sütlüce Beldeevinde saatleri arası 55 kiģinin katılımıyla Toplum Destekli Polis tarafından seminer verildi tarihinde Avlulu ÇarĢı Beldeevinde saatleri arası 20 kiģinin katılımıyla Aile Ġçi ĠletiĢim konulu seminer verildi tarihinde Tunalı Beldeevinde Sağlıksen tarafından 40 kiģinin katılımıyla Engelsiz YaĢam konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Çukurhisar Beldeevinde saatleri arası 15 kiģinin katılımıyla Çocuk Ruh Sağlığı ve Problemlerle BaĢa Çıkma Yolları konulu eğitim verildi tarihinde YeĢiltepe Beldeevinde saatleri arası 37 kiģinin Aile Ġçi ġiddet ve Neden Olduğu Psikiatrik Bozukluklar konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde YeĢiltepe Beldeevinde saatleri arası 18 kiģinin katılımıyla Kadın Hastalıkları ve Sağlığı konulu eğitim verildi tarihinde Çamlıca Beldeevinde saatleri arası 20 kiģinin katılımıyla Kadın Sağlığı konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Tunalı Beldeevinde saatleri arası TepebaĢı Belediyesi çalıģanlarına ĠĢ Güvenliği eğitimi verildi tarihinde Dumlupınar Ġlkokulunda BaĢkanımız Sayın Ahmet Ataç 4. Sınıf öğrencilerine Yerel Yönetimler ve Görevleri konulu eğitim verildi tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde saatleri arası Üreme Sağlığı konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Mustafa Kemal PaĢa Beldeevinde, saat da,42 kursiyerimize Dolandırıcılık ve Hırsızlık konulu bilgilendirme toplantısı yapılmıģtır. 161

162 tarihinde Çamlıca Beldeevinde, saat da,25 kursiyerimize, Osmangazi Üniversitesi Öğrencileri tarafından YaĢ Kadın Sağlığı ve Üreme Sağlığı konulu eğitim verildi tarihinde; ġirintepe Beldeevinde, saat:13.00 de 36 kursiyerimize, rehberlik öğrencileri tarafından Aile Ġçi ĠletiĢim konulu seminer verildi tarihinde Muttalip Beldeevinde TepebaĢı Halk Sağlığı tarafından Erken Tanı Hayat Kurtarır konulu seminer verilmiģtir. 50 kiģi seminere katılmıģ, 15 bayanımızda muayene olmuģtur tarihinde; Çamlıca Beldeevinde, saat da, 35 vatandaģımıza, Anadolu Üniversitesi Psikolojik DanıĢmanlık Bölümü öğrencileri tarafından Aile Ġçi ĠletiĢim konulu seminer verildi tarihinde Tombakzade Beldeevinde,saat da, 26 kursiyerimize Sağlıklı Beslenme ve Obezite konulu seminer verildi tarihinde Batıkent Beldeevinde, saat da,20 kursiyere psikolog Serap Bilgen tarafından Öfke Kontrolü konulu seminer verilmiģtir tarihinde ;Ertuğrulgazi Beldeevinde, saat da 40 kursiyere, psikolog Serap Bilgen tarafından Aile Ġçi ĠletiĢim konulu seminer verilmiģtir tarihinde Tunalı Beldeevinde,saat de 24 kursiyere, psikolojik danıģmanlık eğitmeni tarafından Aile Ġçi ĠletiĢim konulu seminer verildi tarihinde Fevzi Çakmak Beldeevinde,saat:14.00 de 17 kursiyere, psikolog Emin Arda tarafından Aile Ġçi ĠletiĢim konulu seminer verilmiģtir tarihinde Avlulu ÇarĢı Beldeevinde,saat da Dr. Mehmet Birgi tarafından, 25 kursiyerimize Kadınlarda Kanser Taraması, Erken Tanı Hayat Kurtarır konulu seminer verildi tarihinde Cahit Kural Ġlkokulunda, saat de, 16 vatandaģımıza Prof.Dr.Gülcan Kınacı tarafından Sebze ve Meyvelerin Günlük YaĢamımızdaki Yeri konulu seminer verilmiģtir tarihinde; Çamlıca Beldeevinde,saat da, 35 vatandaģımıza,psikolog Afife Erkan Sofuoğlu tarafından Ergenlik Dönemi ve Özellikleri konulu seminer verilmiģtir tarihinde Batıkent Beldeevinde, saat de, 30 kursiyer vatandaģımıza Hırsızlık ve Dolandırıcılık konusunda bilgilendirme toplantısı yapılmıģtır. 162

163 tarihinde YeĢiltepe Beldeevinde,saat de, 31 kursiyerimize Bitkisel ve Atık Yağlar Konulu seminer Sinem Er eģliğinde verilmiģtir tarihinde Zincirlikuyu Beldeevinde saat da, sağlık bakanlığı tarafından 18 vatandaģımıza çocuklarla iletiģim konulu seminer verildi tarihinde Avlulu ÇarĢı Beldeevinde; saat da, 27 vatandaģımıza, Ebelik bölümü öğrencileri, ġermin Aslan ve Fatma Uzun tarafından Kadınlarda Üreme Sağlığı konulu eğitim semineri verildi tarihinde Mustafa Kemal PaĢa Beldeevinde;saat de, 35 kursiyerimize Dr.Emine Keskin tarafından Ana-Çocuk Sağlığı konulu seminer verilmiģtir tarihinde Çukurhisar Beldeevinde Dr.Mehmet Bilgi tarafından, saat da,20 kursiyerimize Kadınlarda Kanser Taraması konulu eğitim semineri verildi tarihinde yeģiltepe Beldeevinde,saat da, 37 kursiyerimize, Dr.Emine Arda tarafından Ġlk Yardım konulu seminer verilmiģtir tarihinde Çamlıca Beldeevinde, saat da, 35 vatandaģımıza,toplum Destekli Polis tarafından eğitim verildi tarihinde Avlulu ÇarĢı Beldeevinden 25 bayan vatandaģımız, Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezine Kadınlar Ġçin Mesleki Eğitim Projesi konulu seminere araçla gönderildi tarihinde Tombakzade Beldeevinde saat de, toplum destekli polis tarafından 27 kursiyerimize Hırsızlık Olayları ile Ġlgili Alınacak Önlemler, Dolandırıcılara KarĢı Alınacak Önlemler, Bilgisayar ve Ġnternet Kullanımında Çocuklara KarĢı Alınacak Önlemler konu baģlıklarıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı tarihinde ġirintepe Beldeevinde saat de psikolog Serap Bilgen tarafından18 vatandaģımıza Depresyon, Anksiyete ve Stresle BaĢa Çıkma Yolları konulu seminer verildi tarihinde Namık Kemal Ortaokulunda, saat de 25 vatandaģa AVM müdürü Zehra Hanım ve ġerife Çeliker tarafından Çocuklarda Özgüveni Artırmada Aile Ġçi Eğitim konulu seminer verildi. 163

164 2013 yılında düzenlenen halk konserleri; tarihinde 200 bayanın katılımıyla gerçekleģtirilen Dünya Kadınlar Günü kutlamasında Salim Özkara ve Hira sahne almıģtır tarihinde Anneler günü etkinliği düzenlenmiģtir. Düzenlenen etkinliğe 800 bayan katılım sağlamıģtır ve Hira sahne almıģtır tarihinde PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu kapsamında Ferhat Göçer konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Çamlıca Kapalı Pazar yeri açılıģı Mesut Girgin in sahne almasıyla gerçekleģtirilmiģtir yılında düzenlenen halk konserlerin birçoğu ramazan etkinlikleri mahalle iftarlarından sonra gerçekleģtirilmiģtir. GerçekleĢtirilen Ramazan Etkinlikleri ve konserler aģağıda belirtilmiģtir tarihinde Keskin Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2000 kiģi katılmıģtır tarihinde Uludere Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2000 kiģi katılmıģtır tarihinde Sütlüce Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 1500 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Aytaç Karausta konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Cumhuriye Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 1000 kiģi katılmıģtır tarihinde Yeni Bağlar Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 1350 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Ali Rıza Saltuk konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Ömerağa Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 1350 kiģi katılmıģtır tarihinde ġirintepe Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2400 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Saim Günal konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Çamlıca Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 1700 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mesut Girgin konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde ġarhöyük Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2000 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mine Sağlam konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde IĢıklar Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 1000 kiģi katılmıģtır tarihinde Bahçelievler Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2300 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mehmet Özel konseri gerçekleģtirilmiģtir. 164

165 tarihinde Sazova Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2000 kiģi katılmıģtır tarihinde Kızılinler Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 400 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra Eko-Show gösterisi gerçekleģtirilmiģtir tarihinde HoĢnudiye Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 1000 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Ali Rıza Saltuk konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Hacı Seyit Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2000 kiģi katılmıģtır tarihinde Esentepe Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 1800 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mehmet Özel konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Kozkayı Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 500 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra Eko-Show gösterisi gerçekleģtirilmiģtir tarihinde YeĢiltepe Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2500 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Saim Günal konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Uluönder Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 3200 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Salim Özkara konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde ġeker Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2700 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Saim Günal konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Tunalı Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2000 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mustafa Gökçe konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Muttalip Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2000 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra Eko-Show gösterisi gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Ertuğrulgazi Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 4500 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mithat Körler konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Çukurhisar Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2000 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Salim Özkara konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde SatılmıĢoğlu Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2000 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra Eko-Show gösterisi gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Zafer Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2000 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mine Sağlam konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Kumlubel Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2000 kiģi katılmıģtır tarihinde Batıkent Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 4000 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mesut Girgin konseri gerçekleģtirilmiģtir. 165

166 tarihinde AĢağı Söğütönü Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 3300 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Saim Günal konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde AvlamıĢ Köyünde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 1000 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Çamlıca Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 3600 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mine Sağlam konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Sakintepe Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 1000 kiģi katılmıģtır tarihinde Alınca Köyünde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 1300 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra Eko-Show gösterisi gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Eskibağlar Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2600 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mesut Girgin konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Görme Engelliler Derneğinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 600 kiģi katılmıģtır tarihinde Yeni Bağlar Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2000 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mine Sağlam konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Yakaboyu Köyünde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 1200 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra Eko-Show gösterisi gerçekleģtirilmiģtir tarihinde TombakzadeBeldeevinde sene sonu el sanatları sergisi açıldı tarihinde ġeker (Toki Sıra Evler )Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 1800 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Ali Rıza Saltuk konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Sazova (Elmalık Mevkii )Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 1000 kiģi katılmıģtır tarihinde Zincirlikuyu Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2800 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Salim Özkara konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Yukarı Söğütönü Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 1500 kiģi katılmıģtır tarihinde Fevzi Çakmak Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 4000 kiģi katılmıģtır tarihinde Asarcıklılar Derneğinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 500 kiģi katılmıģtır tarihinde ġirintepe Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2500 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Ali Rıza Saltuk ve Mustafa Gökçe konserleri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Hacı Alibey Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2000 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Salim Özkara ve Mesut Girgin konserleri gerçekleģtirilmiģtir. 166

167 tarihinde Fatih Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2000 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra animasyon ve Saim Günal konseri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Cumhuriyet Köyünde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 300 kiģi katılmıģtır. Ġftardan sonra Eko-Show gösterisi gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Ertuğrulgazi Mahallesinde iftar yemeği verilmiģtir. Ġftar yemeğine 2000 kiģi katılmıģtır. ASKER AĠLELERĠNE YARDIM: 2013 Yılında Belediyemize Asker ailesi yardımı için 31 baģvuru yapılmıģ bunlardan 29 tanesi kabul edilmiģ ve maaģ bağlanmıģtır. 2 ailenin baģvurusu ise gerekli Ģartları sağlayamadıklarından belediyemiz Encümen kararı ile reddedilmiģtir. CAMĠ TEMĠZLĠĞĠ : 2013 yılında 415 camii nin temizliği gerçekleģtirilmiģtir MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H.3.1 Gelir ve Gider Bütçesi tahmin ve gerçekleģtirme oranını yükseltmek P.H Gelir tahsilâtında etkinlik ve hız sağlamak, giderlerde tasarruf sağlamak, belediye mallarından elde edilen gelirlerin günün rayicine göre yeniden değerlendirilmesi, mükellefin bilinçlendirilmesi. P.H F.1 Gelir gider bütçelerinin hazırlanması ve gerçekleģme oranlarının istenen seviyeye getirilmesi: 2013 yılı Gider bütçesi ( ,00 TL), ek bütçe ( ,00 TL) ve 2012 yılından devreden ( ,00 TL) ile toplam ödenek ( ,00 TL) olmuģtur. Harcanan ( ,91 TL) olarak gerçekleģmiģ ve ( ,00 TL) projeye dayalı 2014 yılına devretmiģtir. Oran (% 98,52) olmuģtur yılı Gelir bütçesi ( ,00) TL, ( ,00) TL.ek bütçe ile toplam ( ,00) TL. Tahmin edilmiģtir. Toplam Tahakkuk ( ,04) TL olarak gerçekleģmiģ oran (% 96,75) olmuģtur.. 167

168 P.H.3.2 Ġdarenin stratejik önceliklerine göre yıllık programların hazırlanması ve belirlenen bu programların belirli zaman aralıkları ile uygulanmasının denetlenmesi için raporlar hazırlamak. P.H Müdürlüklerden gelen faaliyet raporunun, bütçe gerçekleģtirme oranlarının, performans gerçekleģme oranlarının, hazırlanacak bütçelerin öngörü analizlerinin yapılması. P.H F.1 Faaliyet Raporunun hazırlanması: 5018 sayılı Kanunun gerektirdiği Ģekilde saydamlık ve hesap verebilirliği sağlayarak, yönetmeliğe uygun hazırlanmıģtır. P.H.3.3 Gelir olarak tahakkuk ettirilen alacaklarının takibi yapılarak tahakkuk artığının en aza indirmek. P.H Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borç listelerinin yapılması, ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta, tebligat memurları aracılığı ile veya ilanen tebliğlerinin yapılması, tebligatı yapılan ve yasal süresinde ödemesi gerçekleģmeyen amme alacakları için icra takibin baģlatılması. P.H F.1Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borç listelerinin oluģturulması: Vadesinde borcunu ödemeyen mükelleflere çekilen ödeme emri belgelerinin (posta, memur ile ve ilanen) tebliğ iģlemleri yapılmıģ olup icra takibine baģlatılmıģ, tahsilatların bir kısmı gerçekleģmiģtir. 2-Faaliyetler EMLAK TAHAKKUK SERVĠSĠ Alınan bina beyanı sayısı : Alınan arsa beyanı sayısı : Alınan arazi beyanı sayısı : Alınan ÇTV beyanı sayısı : Mükellefe gönderilen görüģmeye çağrı sayısı : 467 Ġdarece tarh yapılan beyan sayısı : 153 Ġdarece tarh sonucu tahakkuk AKOS Servisince yapılan Köy ve Mahallere iliģkin tespitlere göre ilgili beyan/bildirimlerin düzenlenmesi : 314 : ,07 TL. Emekli Vergi Ġndiriminden faydalananların incelenmesi : 747 Emekli Vergi Ġndirimi incelenmesi sonucu tahakkuk : ,20 TL. 168

169 Yapı kullanma izin belgesi incelemesi : Tevhit, Ġfraz, Çap, Yıkım, ĠnĢaat Ruhsatı, Bilgi Formu incelemesi : ĠĢyeri açma ve tatil günleri ruhsat incelemesi : Emlak Ġstimlâk Md. yapılan kamulaģtırmaların incelemesi : 18 ALINAN BEYAN SAYILARININ YILLARA GÖRE KARġILAġTIRILMASI Ç.T.V ARAZİ ARSA BİNA GENEL TAHAKKUK SERVĠSĠ Ġlan Reklam beyan sayısı : Eğlence vergisine tabii iģyeri sayısı : 69 Genel Tahakkuk : TAHSĠLAT SERVĠSĠ TAHSĠLÂT ġeklġ 2012 YILI ĠġLEM SAYISI 2013 YILI ĠġLEM SAYISI Nakit Kredi Kartı Posta Çeki Ġnternet Banka Havalesi Mobil Vezne Cep Telefonu 2 52 TOPLAM

170 YAPILAN VEZNE ĠġLEMLERĠNĠN YILLARA GÖRE KARġILAġTIRILMASI CEP TELEFONU 52 2 MOBİL VEZNE BANKA HAVALESİ İNTERNET POSTA ÇEKİ KREDİ KARTI NAKİT ĠCRA SERVĠSĠ Ödeme emri çekilen mükellef sayısı :299 Taksitlendirme yapılan mükellef sayısı :141 Yıl içerisinde takip dosyası açılan mükellef sayısı :1.562 Haciz varakası düzenlenen mükellef sayısı :1.562 Haciz için tapu müdürlüklerine yazılan mükellef sayısı :1.214 Haciz için trafik müdürlüğüne yazılan mükellef sayısı :1.108 Haciz için bankalara yazılan mükellef sayısı :53 Takibi devam eden toplam mükellef sayısı :3.793 Takipli dosyası kapanan mükellef sayısı :513 Ġmar 10/C taksitlendirmesi yapılan mükellef sayısı : yılı takipli tahsilat toplamı : ,28 TL yılında teminat altına alınan borç miktarı : ,67 TL. EVRAK KAYIT SERVĠSĠ Gelen evrak sayısı : Cevaplanan evrak sayısı :5.851 Mavi Masadan gelen istek-ģikâyet cevaplandırılması :79 170

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKĠ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK,

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi. 2012 Performans Programı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi. 2012 Performans Programı Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 2012 Performans Programı 2011 E S K İ Ş E H İ R Belediyenin Adı Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kuruluş Yılı 1993 Nüfusu (2010) 277.757 Telefon No (222) 211 40 00 Fax No (222)

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü

T.C. FATSA BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü T.C. FATSA BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği [1] T.C. FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 1 AMAÇ VE KAPSAM: T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde: 1 Bu Yönetmelik Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri, ve çalıģma arkadaģlarım; Göreve geldiğimiz 2009 yılından

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.02.2008 TARĠH VE 28 SAYILI MECLĠS KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1-

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM 1 ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Özel Kalem

Detaylı