GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl en çok cep faturalar ndan flikayetçi HABER 17 DE En çok çevre cezas Kocaeli nde HABER 17 DE HABER 18 DE Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün Twitter'daki takipçi say s 4 milyonu geçti. Teknolojiyi yak ndan takip eden ve zaman zaman fikirlerini Twitter üzerinden takipçilerine aç klayan Gül'ün, sosyal medya araçlar Facebook, Twitter, YouTube, Vidivodo, Instagram ve Flickr'da hesaplar bulunuyor. Türkiye'de, 5 milyon 285 bin takipçi ile komedyen Cem Y lmaz ve 4 milyon 11 bin 677 takipçi ile Cumhurbaflkan Gül, en yüksek takipçi say s na ulaflt. MHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Karakaya, Gökçek in art k Ankara ya verece i bir fayda kalmad n belirtti ve ekledi: GÖKÇEK YORULDU HABER 18 DE MHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mevlüt Karakaya, "Ben gelmezsem Melih Gökçek gelecek. Onun için Ankaral lardan yetki istiyorum" dedi. Karakaya, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek'in 20 y ld r görev yapt na iflaret ederek, Ancak Melih Bey'in art k marjinal faydas tükenmifltir, bu saatten sonra Ankara'ya verece i bir de er, bir fayda kalmam flt r. Bu saatten sonra Ankara'ya daha faydas dokunacak, Ankara'n n de erine de er katacak, katmade erini art racak bir flahsiyetin olmas gerek. O da insan, biraz dinlensin, çok yoruldu." fleklinde konufltu. Karakaya, adayl n n Melih Gökçek'e destek olarak nitelendirilmesini de elefltirerek, "Bu, haks zl k. çeride böyle bir fley yok. Ankara'da 'Melih Bey gitsin' diyen genifl bir kitle var. Melih bey, bunu o kitleleri ayr flt rarak, bir k sm n kendine çekerek, bir k sm n korkutarak yönetti" diye konufltu. S NCAN DA N KAHLAR CANLI YAYINLANIYOR Haberi 16 da F DANLAR TOPRAKLA BULUfiTU Haberi 16 da BAfiKAN ODABAfiI HALKA AfiURE DA ITTI Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin Arzum Onan dizi oyunculu unu b rakt STANBUL - Ünlü oyuncu Arzum Onan, dizi oyunculu una veda etti ini aç klad. Ünlü oyuncu geçti imiz hafta gelen bölüm bafl 35 bin liral k teklifi reddetti. Ünlü oyuncu Arzum Onan, iyi bir sinema projesinde yer alabilece ini ancak bir daha dizilerde rol almayaca n söyledi. Onan, Diziler son derece h zl tüketiliyor. Üretim alan olarak da gittikçe irtifa kaybetti ini düflünüyorum. Rekabet ortam, çal flma flartlar, dizi süreleri bana uygun de il. O lumla vakit geçirmek her zaman önceli im diye konufltu. Geçti imiz hafta ünlü bir yap m flirketinin bölüm bafl 35 bin TL lik teklifini geri çeviren Onan, 9 y ld r u raflt heykelt rafll n kendisini daha mutlu hissettirdi ini, dizilerin stresine ve yorgunlu una katlanamayaca n belirtti. 2 Aral k 2013 Jennifer Love Hewitt anne oldu NEW YORK - Amerikal sinema ve dizi oyuncusu Jennifer Love Hewitt anne oldu. Hewitt in sözcüsü Sarah Fuller, e-postayla yapt aç klamada, ünlü oyuncu ile The Client List teki rol arkadafl Brian Hallisay in dün bir k z çocuklar n n dünyaya geldi ini söyledi. Yak n bir süre önce evlenen çiftin çok mutlu oldu u, bebe e Autumn James Hallisay ad n n verildi i belirtildi. Hewitt ve Hallisay, The Client List te kar kocay canland r yordu. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Su ve Atefl, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Yerçekimi, Ç lg n H rs z 2. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum (Armada) Sona Do ru, Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Uzay Oyunlar, Kahraman kili, Thor: Karanl k Dünya, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Last Vegas, Benim Dünyam. Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili,, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam.

3 2 Aral k 2013 Yaflam ANKARA - MERVE YILDIZALP - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Engelli ve Yafll Hizmetleri Genel Müdürü Aylin Çiftçi, Eriflilebilirlik zleme ve Denetleme Komisyonlar n n art k denetlemelere bafllayaca n ve ceza kesme karar alabilece ini belirterek, Okullar ve hastaneler 2014 y l nda önceli imiz olacak, komisyonlar ilk izleme ve denetimlerini buralara yapacak dedi. Herkesin kullan m için infla edilen binalar n, tüm aç k ve kapal alanlar n ve ulafl m araçlar n n engellilerin kullan m na uygun hale getirilmelerini sa lamak üzere eriflilebilirlik konusundaki izleme ve denetim mekanizmas Eriflilebilirlik zleme ve Denetleme Komisyonlar nca yürütülecek. Komisyonlar, kamu kurum ve kurulufllar na ait mevcut resmi yap, yol, kald r m, yaya geçidi, aç k ve yeflil alanlar, spor alanlar, benzeri sosyal ve kültürel altyap alanlar, gerçek ve tüzel kifliler taraf ndan yap lm fl ve umuma aç k hizmet veren her türlü yap lar, büyükflehir belediyeleri ve belediyeler, flehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu tafl ma hizmetlerini, ayr ca yönetmelikte yer alan binalar, aç k alanlar ve toplu tafl ma araçlar izleme ve denetleme formlar nda yer alan sorular do rultusunda denetleyecek. Çiftçi, AA muhabirine yapt aç klamada, Eriflilebilirlik zleme ve Denetleme Komisyonlar n n nas l çal flaca, izleme ve denetleme faaliyetlerinin nas l gerçeklefltirilece ine dair ilk bilgilendirme toplant s n n Ankara da yap ld n belirtti. Eriflilebilirlik zleme ve Denetleme Yönetmeli i kapsam nda, her ilde takip ve denetlemeleri gerçeklefltirecek Eriflilebilirlik zleme ve Denetleme Komisyonlar kuruldu unu hat rlatan Çiftçi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, çiflleri Bakanl, Çevre ve fiehircilik Bakanl, Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl, engelliler ile ilgili sivil toplum kurulufllar n n temsilcilerinden oluflan komisyonlar n çal flmalar na bilgilendirme toplant s n n ard ndan fiilen bafllayaca n bildirdi. Eriflilebilirlik uygulamalar na çok önem verdiklerine dikkati çeken Çiftçi, uygulamada ceza kesmenin öncelikleri olmad n, ilerlemeyi, dönüflüm gerçeklefltirerek yapmak istediklerini ifade etti. Çiftçi, Ancak eriflilebilirlik uygulamalar n yerine getirmeyenlere yönetmelik gere i ceza kesilecek. Komisyonlar art k denetlemelere bafllayacak ve ceza karar alabilecek. Okullar ve hastaneler 2014 y l nda H CR RUM msak : Muharrem 19 Teflrin-i Sani Günefl : Ö le : Engellilere engel olanlara ceza geliyor önceli imiz olacak, komisyonlar ilk izleme ve denetimlerini buralara yapacak diye konufltu. Çiftçi, komisyonlara vatandafllar n da flikayetlerini iletebilece ini belirterek, flahsi baflvurular n komisyon gündemine girebilece ini söyledi. - Binan n daha kap s ndan girilemiyorsa cezas daha yüksek olacak Komisyonlar n hem yerinde inceleme hem de önceden yap lm fl incelemeler üzerinde de erlendirme yapabilece ini anlatan Çiftçi, dönüflümlerin bugüne kadar sa lanmas gerekti inin alt n çizdi. Yönetmelikte tan ml uygulamalar yerine getirmeyenlere art k çok uzun ek süreler verilmeyece ini vurgulayan Çiftçi, flunlar kaydetti: Sadece iyi niyet olarak bir kaç haftal k süre veriliyor. Hala yerine getirilmemiflse komisyon karar al yor, il müdürlüklerimiz tutana haz rlay p cezalar kesiyor. Cezalar de ifliyor. Bin liradan 5 bin liraya, 5 bin liradan 25 bin liraya kadar farkl aral klarla, iflin önemine göre olacak. Biz öncelikleri belirledik. Mesela binan n daha kap s ndan girilemiyor olmas çok büyük bir eksiklik, bunun ceza oran daha fazla. Ama içeride ufak bir düzenleme eksikse bunun derecesi daha hafif. Çiftçi, cezalar kapal ve aç k alanlar için ayr ayr belirlediklerini dile getirerek, Aç k alanlarda kesiksiz bir cadde bizim için bir bina gibi. Caddenin üstündeki küçük eksiklikler caddenin bütününe ceza getiriyor. Bu durumda da cadde hangi belediyeye ba l ysa ceza ona yaz l yor. Bunlar n hepsi bilgisayar ortam nda objektif kriterlere ba l oldu u ve eksikliklerin puan tan ml oldu u için kar fl kl a sebep olmayacak de erlendirmesinde bulundu. Tek komisyonun yeterli olmayaca büyük flehirlerde, ikinci ve üçüncü komisyonlar n oluflturulmas yla ilgili çal flmalara bafllanaca n söyleyen Çiftçi, engellilerle ilgili sivil toplum kurulufllar ndan gelen komisyon üyelerinin resmi olarak görevlendirilmeleri için de düzenleme yapacaklar n sözlerine ekledi.(aa) kindi : Akflam : Yats : YARIN KÜLTÜREL BOYUT 212 say l Bas n Kanunu nun, yasalaflt 10 Ocak 1961 tarihinden bu yana; her 10 Ocak Çal flan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktad r. Hepimiz biliyoruz ki Bas n Kanunu nda her dönemde de ifliklikler yap lmakta; kâh gazeteciler lehine, kâh aleyhine hükümler konulmaktad r. Bir s k nt var Türkiye de bas n ve gazetecilerle ilgili olarak. Gazeteciler ve bas n; sürekli hukuk mücadelesi içinde bulunuyorlar. Ama bir türlü tafllar yerine oturmad. Yine onlarca gazeteci hapiste, binlerce hatta on binlerce dava dosyalar adliyelerin gündeminde. Son üç y l içinde Türkiye de gazeteciler için yedibine yak n dava aç lm fl durumda. Öyle gazeteciler var ki y l civar nda ceza istemiyle yarg lan yorlar. S n r Tan mayan Gazeteciler adl uluslararas bir örgüt var. Ekim ay nda bir rapor yay mlad. Bu rapora göre, bas n özgürlü ü s ralamas nda Türkiye 178 ülke aras nda 138 s rada yer al yor. Yani bas n özgürlü ünün en kötü durumda oldu u 40 ülke aras nda bulunuyor. Ay p bir fley! Hem övünüyoruz, ekonomik geliflmesini tamamlam fl 20 ülke aras nda onyedinciyiz diye, hem de gazetecilerimizi, yazarlar m z hapislere at yoruz. Bu durum henüz Türkiye de özgürlüklerin yerli yerine oturmad n gösteriyor. flin en ac taraf, bu özgürlüklerin temini yolunda niyetin ve olumlu anlay fl n olmamas d r. Hiç bir iktidar n ve hiç kimsenin, elefltirilmeye tahammülü yok. Gazetecilere aç lan davalara bak n %50 sinden fazlas hakaret davalar d r. Büyük bir bölümü de soruflturman n gizlili i ile ilgili hükümlerin ihlâli ni oluflturuyor. Türkiye de öyle gariplikler oluyor ki; soruflturma gizlidir deniliyor ama o gizli bilgiler gazetecilere ve bas na servis ediliyor. Gazeteciler ve bas n da bunlar yay nlad nda onlara soruflturma aç l yor ve hapisle tehdit ediliyor. yi de soruflturmay yürütenler gizli bilgileri neden gazetecilere servis yap yor? Amaçlar ne? Neden gazetecilerin bafl belaya sokuluyor? Burada savc ve yarg çlar n sorumlulu u bence çok. Acaba; emniyet mensuplar, savc ve yarg çlar m yap yor, bu servisleri? nanm yorum ama bir yerlerden soruflturman n gizlili inin ihlâl edildi i de bir gerçek. E er ça dafl bir toplum olacaksak; bas n m z ve gazetecilerimiz özgür ve serbest olmal d r? Gazetecilerimizi hapse atmakla, bas n m z vergi cezalar yla korkutmakla önlemler al nma 2. Avrupa Birli i kriterlerine uyulacaksa, veya özgür bir toplum olunacaksa bas n ve gazeteciler özgür b rak lmal d r. Yoksa; her partinin, her zenginin, her iktidar n gazetecileri ve bas n kendinin olur. Bu da özgürlük demek de ildir. 3 Hayrettin VG N TÜRK YE DE BASIN VE GAZETEC LER ÖZGÜR MÜ?

4 4 YARIN ESK fieh R, parklar ve müzeler kenti olacak ESK fieh R - DEN Z AÇIK - Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti kapsam nda yap lmas planlanan Türk Dünyas Park, Türk Dünyas Bahçesi, Türk dünyas ndaki güzel eserlerin maketlerinin yer ald MiniaTürk, Göç Müzesi, Demiryolu Müzesi ve birçok merkezle kentin parklar ve müzeler flehri olmas planlan yor. Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna, AA muhabirine yapt aç klamada, Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti etkinleri kapsam nda kente baz eserler kazand rmak istediklerini belirterek, kal c eserlerin planlanmas, projelendirilmesi, imalat, inflaat aflamalar ve haz r hale gelmesinin zaman gerektirdi ini kaydetti. Kal c eserler için 2014 y l n da kullanmak istediklerini ifade eden Tuna, flöyle konufltu: Bu, 2014 Türk Dünyas Kültür Baflkenti olacak Tataristan n Kazan kentinin faaliyet yapmas na engel de il. Biz bir tak m faaliyetler yapmaya devam edece iz. En önemli kalc eserimiz çocuklar m za yapt m z yat r md r. Eskiflehir in bundan sonra Türk dünyas n n kalbinin att bir flehir olmas n istiyoruz. Türk dünyas ndan gelen misafirlerimiz kendinden bir fleyler bulabilsin. Bu süreçte üzerinde çal flt m z bir kaç proje var. Tuna, Eskiflehir i parklar ve müzeler kenti yapmak istediklerini bildirdi. Eskiflehir i turizmde ve kültürde bir yere getirmek istediklerini anlatan Tuna, flöyle devam etti: Bunun alt yap s n iyi oluflturmak laz m. Elimizde Odunpazar Bölgesi var. Burada geçmiflten kalan bir tak m sivil mimari örnekleri var. Bunlar iyi korumak, restore etmek ve fonksiyon kazand rmak, müze haline getirip turizme ve kültürümüze kazand rmay amaçl yoruz. Bu konuda çal flmalar m z var. (AA) ZM R - zmir Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan ve Türkiye Kruvaziyer Platformu Baflkan Ekrem Demirtafl, kruvaziyer turizmiyle 2013 y l sonuna kadar kente 500 bin yolcu gelece ini, hedeflerinin 2 milyon yolcuya ulaflmak oldu unu bildirdi. Demirtafl, yapt yaz l aç klamada, 22 ülkede 100 den fazla limana sahip, 30 üyesi olan Akdeniz Kruvaziyer Limanlar Birli i (MedCruise) Genel Kurul toplant s na kat ld n belirtti. Genel Kurul toplant s nda zmir Ticaret Odas n n kruvaziyer turizminde yapt çal flmalar hakk nda bilgi verdi ini kaydeden Demirtafl, aç klamas nda flunlar kaydetti: 10 y l önce gemiler bize neden gelmiyor diye sorgulad k. Ayakbast ve liman ücretleri yüksekti. zmir Alsancak Liman yolcu salonu uygun halde de ildi, çal flt k, Ulaflt rma Bakan m z Say n Binali Y ld r m n katk s ile hepsini uygun hale getirdik. Costa flirketi 2003 y l nda yeni yapt rd Costa Mediterranea adl gemisini 5 May s 2004 tarihinde zmir Alsancak Liman na getirme karar ald. Pier Luigi Foschi ye flükran borçluyuz. Odam z n yo un çabalar ile gerçeklefltirilen kruvaziyer turizmi projesinde 2004 ile 2012 y llar aras nda 1233 sefer ile 2 milyon 611 bin 272 yolcu zmir e geldi y l sonuna kadar yaklafl k NEVfiEH R - YAS N TEMEL - Tarihi ve do al güzellikleri ile dünyan n dört bir yan ndan turist çeken Kapadokya bölgesi, yap lan fl kland rma sayesinde ayr bir güzelli e büründü ü gece de manzaras yla turistleri büyülüyor. Kapadokya bölgesinin en çok ziyaret edilen merkezlerinin bafl nda gelen Göreme ve Uçhisar beldelerinde tarihi doku, geceleri yap lan fl kland rma ile bambaflka bir güzelli e bürünüyor. Ziyaretçileri gündüz farkl gece farkl bir güzelli in bekledi i Kapadokya da Uçhisar ve Göreme nin panoramik manzaras turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler gündüz oldu u gibi gece de bölgeye hakim noktalardan Kapadokya manzaras n n foto raf n çekerek, ölümsüzlefltiriyor. Göreme de gece manzaras n n en iyi izlendi i nokta olan Ayd nk ra mevkiine gelen turistler, Turizm 200 sefer yap lm fl olacak. Yolcu say s 500 bin. Ancak bizim hedefimiz 2 milyon yolcu. zmir in kruvaziyer turizmindeki baflar s n n ödülle tescillendi ini belirten Demirtafl, Dünya Seyahat Ödülleri nde zmir in üç y l arka arkaya Avrupa n n En yi Kruvaziyer Destinasyonu ödülünü ald n hat rlatt. Kruvaziyerde bir baflar hikayesi yazd klar na iflaret eden Demirtafl, aç klamas nda ayr ca flu ifadelere 2 Aral k 2013 Kruvaziyer turizminde hedef 2 milyon yolcu yer verdi: Tüm Türkiye nin iskele ve limanlar n n baflar l olas n istiyoruz. Kurvaziyer turizminin yükselifli bizim için önemli. Bugün burada bulunan sektörün devlerine sesleniyorum. Avrupa, Amerika pazar bir flekilde daral yor. Oysa Karadeniz, Ege ve Do u Akdeniz bölgeleri size çok müflteri sa lar. 75 milyon Türkiye nin yüzde 15 i yurt d fl na her y l gidiyor. (AA) Kapadokya da 24 saat manzara keyfi buradan Kapadokya n n eflsiz manzaras n seyrediyor. Kolombiyal Juan Pablo Bohorquez, Göreme yi gece görmek için tepe noktas na ç kt klar n belirterek, Gece manzaras için buraday z çok güzel. Kapadokya ya ilk defa geliyorum. Daha önce gelmedi im için de çok üzgünüm dedi. (AA)

5 2 Aral k 2013 Soldan sa a: 1.Vücudun belden afla k s mlar n y kamada kullan lan tuvalet arac. Meyvelerden yay lan hofl koku. 2. Tahsisat. Uzakl k anlat r. 3. nce kalpli. Yöntemine uygun düzgün sar lm fl halat yuma. 4. Japonya da bir kent. Bir organ m z. 5. Y lan n deri de ifltirirken att deri. talya da bir kent. 6. Bir do a olay. Toplardamar genifllemesi. 7. Kentin su, elektrik, yol, temizlik gibi ifllerine bakan kurulufl. 8. Köpek. Arapçada su. Dualardan sonra söylenir. 9. Kokulu bir kavun türü. 10. Bir anda oluveren, apans z. Bir yerin güvenlik içerisinde olma durumu. 11. Bir nota. Yüksek, yüce. 12. Çobanlar n çald sl k. Yabani hayvan bar na. 13. Tuzak, kapan. Temelsiz, e reti yap. 14. Orta oyununda Kavuklu ile konuflarak oyunu açan kimse. 15. Rusçada evet. Bir fleyin geçti i ya da önce bulundu u yerde b rakt belirti, niflan, alamet. Difli deve. 16. Okul. Tavlada bir say. Tembel hayvan. 17. Mirasta hak sahibi olma. 18. Suni. fienlik kemeri. 19. Taflk n su. Bakanlar Kurulu. 20. Vilayet. Güzel, zarif, modaya uygun. Adale. Yukar dan afla ya: 1.Türlü katk larla yap lan hamurlu bir yiyecek. Taraf tutmayan, tarafs z. Çay n tav. Bir nota. 2. Kaz Da lar na mitolojik devirlerde verilen ad. Oje ç kartan madde. Akarsuyun kollar na ayr ld yer. Rüzgâr. 3. Ray aral 60 cm olan küçük demiryolu. Fasulye ile yap lan bir tür yemek. Beyzi, sobe. 4. Dost, arkadafl. Gökyüzü. sim. Yük gemisi. 5. Borsada kesin vadeli de erlerin kuru ile prim de er kuru aras ndaki fark. Veri, muta, done. Afl r fliflman. Alkollü bir içecek. 6. Yumurtan n bir bölümü. Bir meyve. Parazit, tufeyli. Bir fleyin y k lmamas için dayat lan a aç, destek, payanda. 7. Kutsal Hint destan. Bir gezegen. 8. Otomobil sözcü ünün k saltmas. Cennet. fiaflma anlatan ünlem. Mesafe. Töre bilimi, ahlak bilimi. 9. Metalik. Karfl l k beklemeden yap lan yard m. Bir cins iri at. 10. Sar msa n antibiyotik etkisi gösteren maddelerinden biri. dare lambas. Jimnastik ayakkab s. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

6 6 YARIN Ekonomi Numan Kurtulmufl: Bedelli askerlik gündemde yok 2 Aral k 2013 Yüksek maafllar sviçre nin en önemli cazibesi Avrupa n n ortas nda Avrupa Birli i'ne üye olmayan sviçre, AB nin kendisine dayatt ikili anlaflmalar konusunda da çok so uk davran yor. CENEVRE - Özellikle bankac l k sektöründe kendine has kurallar uygulayan sviçre, ülkeler aras bilgi paylafl m konusunda da bin dereden su getiriyor. Bununla birlikte düflük iflsizlik rakamlar ve ifl piyasas n n ihtiyac olan kalifiye personel ihtiyac n n devam etmesi ile özellikle AB de yaflanan ekonomik krizin etkisiyle gurbetçi pozisyonuna düflen Avrupal lar n ifl konusunda ak llar ndan geçen ilk ülke sviçre y l nda yürürlü e giren ikiili anlaflmalar sayesinde sviçre de ifl bulduklar takdirde oturum iznine sahip olan Avrupa Birli i vatandafllar - n n 2009 y l ndan itibaren h zl bir art fl gösteren nüfus oranlar ülkede muhafazakar kesimi ciddi oranda rahats z ediyor. Mevcut durumun daha iyi anlafl lmas için Almanlar n nüfusunun son 10 y lda 100 binden fazla artmas n örnek gösteren SVP, geçmifl y llarda Müslüman göçmenler üzerinden yürüttü ü siyasetini son y llarda AB li göçmenlere kayd rm fl durumda. Hükümet siyasi bask lar neticesinde AB vatandafllar n n oturum alma hakk n ANKARA - Ak Parti Genel Baflkan Yard mc s Numan Kurtulmufl, bedelli askerlik konusunda Milli Savunma Bakan ile görüfltü ünü ve bakanl n askerlik konusunda herhangi bir çal flmalar n n olmad n söyledi. Ankara Rixos Otel de Kent Ekonomileri Forumu Marka fiehirler için Kent Ekonomileri Forumu program na kat lan Numan Kurtulmufl, program sonunda bas n mensuplar n n sorular n cevaplad. Ç kt bir televizyon program nda askerlikle alakal kiflisel görüfllerini paylaflan Kurtulmufl, tekrar sorulmas üzerine askerlikle ilgili bir çal flma yap labilece ini flöyle anlatt : "Geçen gün ben bir tv program nda bunlar kiflisel görüflüm olarak ifade ettim. Tabi kamuoyunda ciddi bir talep var ve biz siyasetçilerin bu taleplerle ilgilenmek durumunday z. Dün ben de savunma bakan m zla görüfltüm flu anda devam eden bir çal flma yok. Türkiye de askerlik sisteminin yap s yla ilgili bir organizasyona gidilebilir. 3 ad m olabilir. Bir tanesi flu andaki bir y l süre ile kontenjana tabi tutarken ülkede en çok oyu alan sviçre Halk Partisi (SVP) de gelecek flubat ay nda halk n önüne gelecek olan Kitlesel göçe karfl ismini tafl yan yasa tasar s ile konuya hukuki bir boyut katmay planl yor. Öncelikli olarak yaflam kalitesi ile ilk ve ortaokul ö reniminin AB standartlar n n bile üzerinde olmas n n avantaj na sahip olan sviçre de en cazip konu maafllar n yüksek olmas. mevcut askerlik sisteminin belki çok say da yüz binlerce askere ihtiyaç duyulan ordudan ziyade yine Milli Savunma Bakanl 'na ba l bir uzman ordu kurulabilir. Gençlerimizin askerlik süresi k salt labilir. Bununla ilgili geçmiflte hükümetimizin bir karar yla askerlik süresi k salt lm flt. Üçüncüsü ise bir seferlik birikmifl olan flu anda 400 bine yak n askerlik bekleyen arkadafl m z var. Onlarla ilgili belki son defal k bedelli askerlik uygulamas düflünülebilir." Söz konusu görüfllerinin bir temenniden ibaret oldu unu vurgulan Numan Kurtulmufl, "Benim dedi im bundan ibarettir yoksa bir çal flma var bu çal flman n kamuoyuyla paylafl lmas de- ildir zaten bu konuda yetkili olan milli savunma bakanl m zd r. Dolay s yla ben kiflisel görüflümü ifade ettim." dedi. Bedelli askerlik konusunun henüz görüflülmedi ini belirten Kurtulmufl, Baflbakan Erdo an a gerekli yerlerde kendi görüflünü paylaflaca n da sözlerine ekledi.(cha) sviçre de çal flan bir kiflinin y ll k ortalama kazanc n n 56 bin Euro oldu u bir yerde AB ülkelerinde bu rakama en yak n kazanca sahip olan 32 bin Euro ile Lüksemburg olurken, onu 25 bin Euro ile Danimarka, 21 bin Euro ile Finlandiya takip ediyor. sviçre de sol partilerin minimum maafllar yükseltmek için çabalar devam ederken meslekler aras en düflük ayl k kazanç 3 bin 200 frank ile 3 bin 845 frank aras nda de ifliyor. Bununla birlikte ifl piyasas nda medyan olarak tarif edilen en yüksek kazanan ile en düflük kazanan kiflilerin ortas nda yer alan miktar ise 5 bin 979 Frank. AB ülkelerinin en düflük maafl s - ralamas na bak ld nda en iyi durumda olan ülke bin 874 Euro ile Lüksemburg. Bu ülkeyi vatandafl na bin 502 Euro ile en düflük maafl imkan tan yan Belçika izlerken, s ralamay Hollanda, rlanda ve Fransa takip ediyor. Bu arada istatistiki bilgilerde Türkiye 429 Euro ile 12. s rada yer al - yor. (CHA)

7 2 Aral k 2013 Ekonomi YARIN ES DEF üyeleri befl ülkeden 56 ifladam yla ifl görüflmesi yapt Türkiye fladamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) taraf ndan stanbul da düzenlenen D fl Ticaret Zirvesi 2013 program na kat - lan bir grup ifladam, ikili ifl görüflmeleri yapmak üzere zmir e geldi. 7 ZM R - Ege ve Bat Akdeniz Sanayici ve fladamlar Federasyonu (ES DEF) nun düzenledi i Ticaret Forumu ve kili fl Görüflmeleri program nda Türk ifladamlar yla biraraya geldiler. Hilton Otel deki görüflmelere Filipinler, Hindistan, Kazakistan, Pakistan ve Venezuela dan 56 firma temsilcisiyle zmir den 200 ifladam kat ld. ES DEF Baflkan Vekili Ömer Yerkazano lu, misafir ifladamlar n Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2013 G da ve Tar m Program 'ndan sonra tekrar zmir de a rlamaktan onur duyduklar n belirterek, "D fl Ticaret Zirvesi 2013 Program n n ard ndan Ege Bölgesi ndeki ES DEF e üye dernekler, birçok ülkeyi konuk ediyor. Bu vesileyle zmir de de Filipinler, Hindistan, Kazakistan, Pakistan ve Venezuela ülkelerini misafir ederek, hem ticari hem kültürel yak nlaflman n temellerine bir basamak daha koymufl oluyoruz. dedi. Dünyada mesafelerin k sald n, ticareti verimli ve inovasyona aç k bir flekilde yapan n baflard n ifade eden Yerkazano lu, globalleflen dünya pazarlar na ticaret için verimli ve inovatif ürünler gerekti ini vurgulad. Bu anlay fltan yola ç karak dünya pazar n üyelerinin aya- na getirip hem ticari kazan mlar elde etmenin gereklili ini hem de vizyonu olan n baflaraca n göstermek istediklerini dile getiren Yerkazano lu, flöyle devam etti: Bu ba lamda üyelerimizin kat ld - zirvede Ege den birçok firma, ön görüflme yapt yabanc firmalarla iyi niyet anlaflmalar imzalad. Ticaret ve yat r m düflündükleri ülkelere fizibilite amac yla gidecekleri tarihleri karfl l kl kararlaflt rd lar. nan yoruz ki gelen misafirlerimiz bizleri daha yak ndan tan y nca hem ticaretimiz artar hem de birlikteli imiz. Birçok firmam z ihracat yapt ülkelerin say s n art r rken kimileri de ilk defa ihracat n kap lar n aralad. Bu organizasyonun Türkiye ve KOB lerimiz için ne kadar önemli oldu unu bize bir kez daha gösterdi. De iflen ve geliflen dünya ekonomisinde Türkiye nin haketti i yere bu tür organizasyonlar n katk yapaca n inan yorum. Yerkazano lu, bugün Paris teki EXPO 2020 oylamas nda da zmir e baflar lar diledi. Heyette yer alan Filipinler nflaat Federasyonu Baflkan Agusto Manuolo ise Türkiye yi TUSKON sayesinde tan d klar n söyledi. Ülkesinin iki hafta önce meydana gelen tayfunda büyük zarar gördü- ünü hat rlatan Manuolo, Bu konuda da TUSKON un yard mlar ndan dolay teflekkür ederim. Filipinler de 800 üyesi olan bir federasyonuz. nflaat ve yap sektörüyle görüflmeler için geldik. Zirvede dört gün boyunca iyi temaslar m z oldu. Filipinler, Güneydo u Asya da 110 milyon nüfuslu bir ülke. Özellikle inflaat alan nda büyük ifl potansiyeli var. Buradan Türk ifladamlar n iflbirli ine ça r yorum. TUSKON sayesinde iflbirliklerimizi artt rarak güzel ifllere imza ataca- m z ümit ediyorum. fleklinde konufltu. PayPal'da yüz tan ma metoduyla ödeme sistemi BERL N - Online banka hesab flirketi PayPal, yüz tan ma metoduyla ödeme sistemine geçiyor. Pilot proje Berlin deki baz yerlerde bafllad. Ebay in alt flirketi olan PayPal, online ödemelerde yeni bir sistemi devreye koydu. Almanya n n baflkenti Berlin de pilot proje olarak bafllat lan sistem yüz tan ma metoduyla çal fl yor. Buna göre, ios veya Andorid ak ll telefonu olan müflteriler, PayPal da açt klar hesapta yüzlerini ödeme sistemine tan tacaklar. PayPal ile anlaflmal çal - flan restoran ve cafe gibi yerlerde kasaya geldiklerinde ödeyecekleri miktar kendilerine gösterilecek. Devam nda ak ll telefon veya kasadaki yüz tan ma modüllü ödeme aleti müflterinin yüzüne tutulacak ve ödeme böylelikle gerçekleflecek. Son olarak ise kiflinin hesab na ödemeye iliflkin fatura gönderilecek. Check-In ad verilen ödeme sistemiyle ilgili bir aç klama yapan PayPal an Almanya sorumlusu Arnulf Keese, Ak ll telefonlar üzerinden yap lan mobil ödemelerde öncü olmak istiyoruz. fleklinde konufltu. Benzer bir faturaland rma sistemini mobil ödeme hizmeti veren SumUp da hayata geçirmeyi planl yor. fiirket, Berlin de yak n zamanda pilot uygulamaya bafllayacak.(cha)

8 8 YARIN Ekonomi Her ailenin de bir sosyal destek uzman olacak Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, Türkiye de günlük 4 dolar n alt nda gelirle yaflamaya çal flan vatandafllar n yüzde 2,8 e geriledi ine iflaret ederek, 7-8 bin civar nda uzman aile aile görevlendirerek bu sorunu çözüyoruz. ANKARA - fiu anda yasas Meclis te, muhtemelen sal günü komisyonda görüflülmeye bafllanacak dedi. Babacan, Ankara l Baflkanl taraf ndan düzenlenen Ankara Kent Ekonomileri Forumu nda yapt konuflmada, kentlerin ekonominin çok önemli unsurlar ndan biri haline geldi ini söyledi. Ülkelerin kalk nmas n n kentlerin kalk nmas yla mümkün oldu unu dile getiren Babacan, Ankara da özellikle son 11 y lda yaflanan de iflim ve dönüflümün her türlü takdirin ötesinde oldu unu, bunda Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in çok büyük katk s bulundu unu ifade etti. Dünyada 1950 de nüfusun 29 u kentlerde yaflarken, bunun 2010 da yüzde 51 e geldi ini, bugün dünyan n yar dan fazlas n n kentlerde yaflad n belirten Babacan, 2050 de bunun yüzde 67 ye ulaflmas n n beklendi ini bildirdi. Babacan, Türkiye de kentleflme rakam n n dünya ortalamas n n üzerinde oldu unu, 1965 te nüfusun yüzde 34 ü kentlerde yaflarken geçen y l sonu itibariyle bu rakam n yüzde 77 ye ulaflt n kaydetti. Dünyada nüfusu 100 y l önce 1 milyonun üzerinde olan kent say s - n n 20 iken bugün bu say n n 450 ye ç kt na iflaret eden Babacan, bunlar n 20 sinin de Türkiye de bulundu una dikkati çekti. Ankara n n y llarca memur flehri olarak an ld n, idari, yarg ve yasama birimlerinin merkezinin burada bulundu unu anlatan Babacan, Ankara n n bir ticaret ve sanayi flehri olma özelli inin her zamankinden daha fazla öne ç kt n söyledi. Babacan, Ankara ekonomisinin yüzde 72 sini hizmetler, yüzde 24,6 s n sanayi, yüzde 2,9 unu tar m sektörlerinin oluflturdu unu, geçen y l Ankara dan yap lan ihracat n 7 milyar dolar geçti ini vurgulad. Ankara n n savunma sanayi baflta olmak üzere sadece Türkiye de de il dünyada sanayisiyle bilinen bir flehir oldu una de inen Babacan, Ankara da 10 sanayi bölgesi, 6 teknopark, 19 üniversite bulundu unu söyledi. Ankara n n 5 milyonluk nüfusuyla 8-9 AB üyesinden daha fazla nüfusa sahip bulundu unu ifade eden Babacan, bütün bu göstergelerin Ankara n n ne kadar önemli bir güç oldu- unu gösterdi ini belirtti. Babacan, Ankara daki ulaflt rma projelerini çok önemsediklerini vurgulayarak, flöyle konufltu: Merkezi hükümet kaynaklar nda çok ciddi kaynaklar ay rmaya bafllad k Ankara n n ulaflt rma projeleri için. Özellikle metrolar n art k önümüzdeki dönemde h zla tamamland - n göreceksiniz. Asl nda çok önce tamamlanmas gerekiyordu fakat hukuki engeller, baz yarg süreçleri maalesef gecikmelere sebep oldu. Aral k ay nda Ankara da önemli hatlar n devreye girdi ini görece iz. Ulafl m n, özellikle metrolar n art k kentlerin olmazsa olmaz haline geldi ini ifade eden Babacan, önümüzdeki dönemde sadece Ankara da de il pek çok büyükflehir için benzer desteklerin devam edece ini söyledi. Babacan, flehir ekonomilerindeki kalk nman n sürdürülebilir olmas gerekti ini belirterek, bu noktada finansal sürdürülebilirli in hayati önem tafl d n vurgulad. Projeler ortaya koyarken kaynak oluflturma konusunda da çal fl lmas gerekti ini kaydeden Babacan, Projeler, iyi tan mlanm fl ve kaynaklar iyi belirlenmifl projeler de ilse ço u ka t üzerinde kal yor. Taahhütler yerine gelemeyebiliyor, bu da çok çok riskli bir durum dedi. Babacan, kaynak üretmeye iliflkin projelerin de tart fl lmas gerekti inin alt n çizerek, Türkiye ekonomisinin bütçe kayna sadece vergi gelirleri. Bizim petrol ve do al gaz gibi kaynaklar m z yok. Biz harcad m z her bir kuruflun vergisini vatandafltan al - yoruz, dolay s yla yap lacak projelerin rasyonel ve etkin bir kaynak yönetimiyle yap lmas büyük önem tafl - yor de erlendirmesinde bulundu. Devlet olarak yap lan 1 milyar liral k harcaman n karfl l n bulmak zorunda olduklar n belirten Babacan, bunun vergi yoluyla tahsil edilmek zorunda kal naca na iflaret etti. Babacan, borçlulu un pek çok yerel yönetim için önemli bir problem oldu unu hat rlatt. fiehir ekonomilerinde kalk nman n sürdürülebilir olmas n n di er önemli ayaklar n n sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik oldu unu ifade eden Babacan, yoksullu u ortadan kald rmak amac yla at lan ad mlarda önemli baflar lar sa land n anlatt. Türkiye nin ekonomik modelinin özel sektöre dayal oldu una iflaret eden Babacan, devletin ve yerel yönetimlerin yat r mlar n n tümüne bak ld nda bunlar n ekonomik büyümeye katk - s n n s f ra yak n oldu unu söyledi. Özel sektör iflin içindeyse daha rasyonel ve verimlilik odakl bir bak fl aç s n n ortaya ç kt n dile getiren Babacan, her fleyi ben yapar m anlay - fl yla hareket etmenin do ru olmayaca n ifade etti.(aa) 2 Aral k 2013 Okul sütü ihalesi onayland ANKARA - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl taraf ndan 22 Kas m 2013 tarihinde yap lan okul sütü ihalesi onayland. Yenilenen okul sütü ihalesi ile 17 milyon 685 bin lira kamu yarar sa land e itim-ö retim y l nda 6 milyon 330 bin 215 ö renciye, haftada 3 gün da t lmak suretiyle toplam 303 milyon adet, 200 ml UHT süt da t lacak. 12 Kas m 2013 tarihinde yap lan aç k ihalede birim kutu için ortalama 57,53 kurufl ve toplamda 174 milyon 709 bin lira teklif verilmiflti. Ancak verilen birim teklif ve toplam tutar n fazla olmas nedeniyle ihale iptal edilmiflti. Pazarl k usulü ile 22 Kas m 2013 tarihinde tekrar ihale edilen okul sütü için birim fiyat ortalama 51,70 kurufl verildi. Toplam teklif tutar ise 157 milyon 024 bin lira olarak gerçekleflti. Böylece iptal edilen ihaleye göre yeni yap lan ihaleyle 17 milyon 685 bin lira kamu yarar sa lanm fl oldu. (CHA)

9 2 Aral k 2013 ANKARA - Malatya merkezde alt gelir projesi kapsam nda infla edilen 225 konuta baflvuru 14 kat aflt. 225 konuta 3 bin 319 baflvuru yap l rken, yine Malatya merkezde sosyal konut kapsam nda infla edilen 229 konuta ise 27 Aral k 2013 tarihi itibariyle 895 baflvuru gerçekleflti. dare, Malatya, Edirne, Bursa, Bal kesir ve Gaziantep teki toplam bin 914 konutun hak sahiplerini aral k ay nda belirleyecek. TOK nin Malatya merkezde alt gelir projesi kapsam nda infla etti i 225 konuta rekor baflvuru gerçekleflti. Konutlara baflvuru say s, konut say s n n 14 kat n aflarak 3 bin 319 u buldu. Alt gelir projesi kapsam nda infla edilen 225 konut 83 metrekare büyüklü ünde, 2+1 niteli inde planland. Konutlar n peflin fiyatlar 61 bin liradan bafll - yor. Yüzde 12 peflin 180 ay vade ile sat lacak konutlar n ayl k taksitleri ise 303 liradan bafllayacak. Konutlar n hak sahipleri, 5 Aral k 2013 te saat da Malatya Atatürk Spor Salonu nda düzenlenecek kura program ile belirlenecek. Malatya merkezde sosyal konut kapsam nda infla edilen 229 konuta da vatandafllar n yo un ilgisi sürüyor. 229 konuta 27 Kas m 2013 tarihi itibariyle 895 baflvuru yap ld. Bu konutlar n baflvuru süresi 29 Kas m da sona erecek. Sosyal konut projesi kapsam ndaki, 229 konut 147 metrekare büyüklü ünde, 3+1 olarak infla edildi. Konutlar n peflin fiyatlar 112 Ekonomi bin liradan bafll yor. Yüzde 10 peflin 96 ay, yüzde 15 peflin 108 ay ve yüzde 25 peflin 120 ay gibi üç farkl ödeme seçene i sunulan projede en düflük ayl k taksit 705 lira. Bu konutlar n kuras ise 5 Aral k 2013 te saat da Malatya Atatürk Spor Salonu nda çekilecek. TOK, aral k ay içinde, Edirne Keflan, Bursa Gürsu ve Bal kesir Ayval k ta infla etti i toplam 944 konutun hak sahiplerini belirleyecek. Edirne Keflan da infla edilen 736 yoksul konutun 428 i 47 metrekare büyüklü ünde 1+1, 308 i de 67 metrekare büyüklü- ünde 2+1 olarak planland. Peflinats z 240 ay vade ile sat lacak konutlar n hak sahipleri 2 Aral k 2013 tarihinde saat da Keflan Belediyesi Kapal Spor Salonu nda yap lacak kura program ile belirlenecek. dare, Bursa Gürsu daki 160 yoksul konutun kuras n 12 Aral k ta, Bal kesir Ayval k Alt nova daki 48 yoksul konutun kuras n ise 13 Aral k ta gerçeklefltirecek. TOK, Gaziantep in Nizip ilçesine ba l Menderes Mahallesi nde, 258 i alt gelir grubu, 86 s sosyal konut ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi nde infla etti i 172 sosyal konutun baflvurular devam ediyor. Konutlar için baflvurular Halk Bankas n n tüm flubeleri taraf ndan 20 Aral k 2013 tarihine kadar kabul edilecek. dare Gaziantep teki toplam 516 konutun hak sahiplerini, 26 Aral k 2013 tarihinde YARIN TOK nin Malatya daki konutlar na 14 kat baflvuru Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl n n (TOK ), 'Kira ödemek yerine kendi evinizin taksitini ödeyin' slogan yla sat fla ç kard konutlara vatandafllar n yo un ilgisi nedeniyle talep patlamas yaflan yor. ANKARA - Tüketici E ilim Anketi sonuçlar ndan hesaplanan Tüketici Güven Endeksi 2013 Kas m ay nda bir önceki aya göre yüzde 2,6 oran nda artt. Ekim ay nda 75,5 olan endeks Kas m ay nda 77,5 de erine yükseldi. Tüketici güven endeksi yüzde 2,6 artt Türkiye statistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas iflbirli i ile yürütülen Tüketici E ilim Anketi sonuçlar ndan 2013 y l Kas m ay na ait Tüketici Güven Endeksi verileri paylafl ld. Ekim ay nda 101,6 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5,6 oran nda artarak Kas m ay nda 107,3 de- erine yükseldi. Bu art fl, gelecek 12 ayl k dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olaca yönünde beklentisi olan tüketicilerin say s n n bir önceki aya göre artt n gösterdi. 9 belirleyecek. Nizip Menderes Mahallesi nde alt gelir gurubu kapsam nda infla edilen konutlar, 74 metrekare büyüklü ünde, 2+1 niteli inde planland. Konutlar n peflin fiyatlar 56 bin liradan bafll yor. Yüzde 12 peflin 180 ay vade ile sat lacak konutlar n ayl k taksitleri 278 liradan bafllayacak. Nizip Menderes Mahallesi nde sosyal konut kapsam ndaki 86 konut, 106 metrekare büyüklü ünde, 3+1 niteli inde infla edildi. Konutlar n peflin fiyatlar 84 bin liradan bafll yor. Yüzde 10 peflin 96 ay, yüzde 15 peflin 108 ay ve yüzde 25 peflin 120 ay gibi üç farkl ödeme seçene i sunulan projede en düflük ayl k taksit 531 lira olacak. TOK, Nizip Fatih Sultan Mehmet Mahallesi nde infla etti i 172 sosyal konutu, 106 metrekare büyüklü ünde, 3+1 niteli inde planlad. Peflin fiyatlar 91 bin liradan bafllayan konutlardan almak isteyenler, yüzde 10 peflin 96 ay, yüzde 15 peflin 108 ay ve yüzde 25 peflin 120 ay gibi üç farkl ödeme seçene inden yararlanabilecek. Konutlar n ayl k taksitleri 574 liradan bafllayacak. Konutlar n kuralar yla ilgili ayr nt l bilgiye internet adresinden ulafl labilecek. Ancak Ekim ay nda 84 olan gelecek 12 ayl k dönemde iflsiz say s beklentisi endeksi yüzde 2,2 oran nda artarak, Kas m ay nda 85,9 de erine yükseldi. Bu art fl, iflsiz say s nda art fl bekleyenlerin oran ndaki düflüflten kaynakland. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi 2 Aral k 2013 Star Rafinerisi ne Azerbaycan dan 475 milyon dolar transfer edildi SOCAR n rafineri yat r m nda kullan lmak üzere Azerbaycan dan Türkiye ye 475 milyon dolar transfer edildi. SOCAR Türkiye Baflkan Kenan Yavuz, yapt aç klamada, STAR Rafinerisi için flimdiye kadar harcad m z yaklafl k 350 milyon dolara ilave olarak, önümüzdeki aylarda gerçeklefltirece imiz harcamalar için gerekli 475 milyon dolar n transferini Azerbaycan dan gerçeklefltirdik. dedi. ZM R - Türkiye nin en büyük do rudan yat r mc flirketi SOCAR n, rafineri yat r - m nda kullan lmak üzere yapt 475 milyon dolarl k transfer, flimdiye kadar Türkiye ye bir kerede gelen en büyük do rudan yat r m harcamas oldu. Petkim yar madas nda devam eden ve rafineri, petrokimya, enerji, lojistik entegrasyonunun hedeflendi i 9 milyar dolar tutar ndaki yat - r mlar n en önemli aya n rafinerinin oluflturdu unu belirten Yavuz, burada kullan lmak üzere transfer edilen 475 milyon dolarla rafineri flirketinin sermayesini 1,9 milyar dolara ç kard klar n kaydetti. Konuyla ilgili de erlendirmelerde bulunan Yavuz, grup flirketlerinden Star Rafineri A.fi. taraf ndan Petkim yar - madas nda çal flmalar devameden "Star Rafinerisi" projesi kapsam nda bugüne kadar yaklafl k 350 milyon dolar harcad klar n, sermaye artt r - m sebebiyle transfer edilen 475 milyon dolar n da proje kapsam nda harcanaca n söyledi. Rafinerinin toplam maliyetinin 5,5 milyar dolar olaca ve 1,9 milyar dolar - n n özkaynaklardan karfl lanaca bilgisini veren Kenan Yavuz, bu sermayenin fiilen harcanmas ndan sonra proje finansman olarak kredilendirilecek d fl kayna n kullan m na bafllanmas n n planland n kaydetti. Entegrasyon hedefi kapsam nda yap lacak 9 milyar dolarl k yat r m portföyünün en önemli halkas n n Star Rafinerisi oldu unu dile getiren Yavuz, Bugüne kadar rafineri yat r m m z için 350 milyon dolar harcama yapt k ve bu tutar n tamam n özkaynaklar - m z ile karfl lad k. Yat r m m - z n toplam maliyeti yaklafl k 5,5 milyar dolar olacak ve bu rakam n yaklafl k 1,9 milyar dolar özkaynak olarak harcanacak. Kalan k sm ise proje finansman olarak kredilendirilecek. Proje finansman için sürdürdü ümüz görüflmeler çerçevesinde sermayemizi 1,9 milyar dolar olarak belirledik ve bu kapsamda sermaye artt r m ifllemimizi bu transferle birlikte hayata geçiriyoruz. Ödenmifl sermayemizin yüzde 50 lik k sm n n fiilen harcanmas n müteakip d fl kaynak kullan m na da bafllayaca z. Bu kapsamda bugün itibar yla harcanm fl olan 350 milyon dolara ilave olarak harcanmak üzere 475 milyon dolar daha transfer gerçeklefltirildi. Bu transfer, ülkemizde flimdiye kadar do rudan yat r m amac yla bir kerede gelen en büyük hacimli para transferidir. SOCAR olarak ülkemizde söz verdi imiz ve kamuoyunu bilgilendirdi imiz tüm yat r mlar - m z gerçeklefltirmenin gururu içindeyiz. ki Devlet, Bir Millet ülküsünü Türkiye ve Azerbaycan olarak hayata geçirmenin verdi i heyecan kamuoyumuzla bir kez daha paylaflmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. de erlendirmesinde bulundu.(cha) TCMB'den BDDK'n n 'kredi tedbirleri'ne destek ANKARA - Para otoritesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB), bankac l k otoritesi Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kredi muslu unu k smaya dönük ad mlar na destek verdi. Merkez Bankas, "Küresel piyasalarda oynakl n art fl e iliminde oldu u yeni dönemde, kredi büyüme h z n n makul seviyelere gerileyece i ve finansal istikrara katk sa layaca düflünülmektedir. Bu ba lamda, kredi büyümesi ve da l m na yönelik BDDK taraf ndan al nmakta olan tedbirler olumlu karfl lanmaktad r." aç klamas yapt. TCMB, 28 Kas m 2013 tarihli Finansal stikrar Raporu ndan öne ç kan mesajlarla ilgili bilgilendirme notu yay nlad. Raporda, finansal istikrara yönelik güncel geliflmelere ve 'Özel Konular' bafll alt nda finansal sisteme yönelik araflt rma çal flmalar na yer verildi i aktar lan notta, finansal istikrara iliflkin olumlu görünümün korundu unun gözlendi i vurguland. Türkiye'nin milli gelirine oranla kullan lan kredinin en çok artan ve y ll k nominal kredi büyümesi en yüksek olan ülkelerden biri oldu unun alt çizildi y l son çeyre inden itibaren gerçekleflen h zl kredi büyümesinde, 2013 y l n n ilk yar s nda tarihi düflük seviyelere gerileyen faiz oranlar n n ve uzayan vadelerin de etkisiyle konut ve ihtiyaç kredileri, May s ve Haziran aylar nda özellikle özellefltirme ve kamu altyap yat r mlar na ba l olarak kulland r lan yabanc para proje finansman kredilerinin belirleyici oldu u aktar lan notta, kredi büyümesi ve da l m na yönelik BDDK taraf ndan al nmakta olan tedbirlerin olumlu karfl land belirtildi. Aktif kalitesi, likidite ve sermaye yeterlili i aç s ndan bankac l k sektörünün güçlü yap s n korudu u, tahsili gecikmifl alacak oranlar n n 2013 y l boyunca yatay seyretti i, 2011 y l ndan itibaren yükselifl e ilimindeki çeklerin karfl l ks z ç kma oran - n n ise y l içinde kademeli bir flekilde düfltü ünü dile getiren para otoritesi, sermaye yeterlili i oranlar n n da, farkl flok senaryolar alt nda oluflabilecek zararlar karfl layacak kadar yüksek bir seviyede bulundu- unu teyit etti. (CHA)

11 Gündem 2 Aral k YARIN Çin den Do u Avrupa aç l m Çin Baflbakan Li Keqiang Bükrefl'te Bulgaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya baflbakanlar yla görüfltü. PEK N - Çin-Orta ve Do u Avrupa Ülkeleri Liderler Toplant s na kat lmak için Romanya ya giden Li, temaslar n sürdürüyor. Li Keqiang toplant çerçevesinde Bulgaristan Baflbakan Plamen Oresharski, Slovakya Baflbakan Robert Fico, Polanya Baflbakan Donald Tusk ve Çek Cumhuriyeti Baflbakan Jiri Rusnok ile görüfltü. 16 Do u ve Orta Avrupa ülkesinin devlet ve hükümet baflkanlar yla buluflma imkân bulan Li, toplant ya kat lan liderlerle ayr ayr görüflmeler yap yor. 300'ü Çin'den olmak üzere ifl dünyas ndan yaklafl k bin kiflinin kat ld toplant da nükleerden elektrik elde etme, demiryolu, tar m ve inflaat malzemeleri alanlar nda iflbirli i ele al n yor. Bu konuda Çin in finansman na büyük ihtiyaç duyuluyor. Medyaya yans yan haberlere göre, Çin, bu ülkelerdeki projelere 10 milyar dolar harcayacak. Çin ile Romanya aras nda enerji, ihracat ve kültür alan nda iflbirli inin güçlendirilmesini öngören 13 iyi niyet anlaflmas imzaland. Cernavoda nükleer santralinde yeni reaktörlerin inflas planlayan Romanya, Çin'in finansman ile toplam 8,5milyar Euro tutar ndaki projeleri hayata geçirmeyi planl yor. Li, an zamanda son 19 y ldan bu yana ilk kez bir Çin Baflbakan olarak Romanya'y ziyaret ediyor ve bu ziyaret ayn zamanda Li nin Baflbakanl k dönemindeki ilk Orta ve Do u Avrupa ziyareti oluyor. Çin ile Orta ve Do u Avrupa ülkeleri aras nda bu y l n ilk 10 ay nda gerçeklefltirilen ticaret hacmi, 45,4 milyar dolar oldu. Çin ile Orta ve Do u Avrupa ülkeleri aras ndaki ticaret geçen y l 50 milyar dolar gerçekleflti ancak bu rakam Çin in Avrupa daki ticaretinin sadece onda birini oluflturuyor. Çin, 2012 den beri Orta ve Do u Avrupa ile iliflkilere odaklanan bir sekreterlik oluflturmufltu. Çin Baflbakan, Romanya'n n ard ndan fianghay flbirli i Örgütü Baflbakanlar 20. toplant s na kat lmak üzere Ukrayna'ya geçecek. (CHA) KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Ö Z E L E T R 2 D K L M 3 E Y P A A A G 4 N A T O A K F E 5 E R E M O F O B 6 K E M K E N E E 7 T C A R O N 8 K N E R T E L 9 A N A N K A S 10 Ç E T N N A N A 11 A T K A T R A F 12 M A N E H K A 13 A M E L Y A T R 14 K E M E R E N 15 L A M L A P A 16 K E S P K O 17 O A K A L A A T 18 K O Z K L E R 19 K R A L A M A K 20 O M A L A K T

12 12 YARIN Ekonomi 2 Aral k 2013 hracatç lara ipad'i örnek gösterdi: Yükte hafif pahada a r ürünler satmal y z Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) taraf ndan tertip edilen Türkiye novasyon Haftas bafllad. stanbul Kongre Merkezi nde yap lan ve Kas m tarihlerini kapsayan etkinli in aç l fl törenine Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, T M Baflkan Mehmet Büyükekfli ile Arçelik Genel Müdürü Levent Çak ro lu kat ld. STANBUL -Törende söz alan Bakan Ça layan, fiu an flartlar gayet iyi. Hat rlar m biz, cin fikirler üretti imizde, yenilik yapt - m zda büyüklerimiz taraf ndan icat ç karmay n, eski köye yeni adet getirmeyin diye azarlan rd k. Ama biz, flu an gençlere diyoruz ki Allah aflk na icat ç kar n, Allah aflk na eski köye yeni adet getirin. fiu an teknik flartlar ve imkanlar olumlu. Daha evvel tekstil makineleri vard, flu an cep telefonlar ve lap toplar var. Sorulan sorunun cevab n birkaç saniyede Google amcaya sorarak al yorsunuz. ifadelerini kulland için konulan hedefi milli gelirde 2 trilyon dolar, ihracatta 500 milyon dolar olarak s ralayan Ça layan, bu rakamlar n inovatif ürünler ile yakalanabilece ini dile getirdi ve Türkiye nin bu yap ile gelece i yer buras. Türkiye yi 2023 hedeflerine götürecek yol inovasyondan geçiyor. dedi. Türkiye nin ihracatta önemli merhale ald n belirten Ça layan, flunlar aktard : 2009 da 102 milyar dolar ihracat yap yordu, Türkiye. hracat n bir kilogram 1,19 Cent idi. 2010, 2011, 2012 derken ihracat n 1 kilogram n 1,59 sente yapar hale geldik. Yeter mi? Yetmez. Rakiplerimiz Almanya n n kilogram ihracat 4 dolar iken, Japonya ve Güney Kore nin 3-3,5 dolar. Bundan böyle hamall k yapmayaca z. Ar-Ge, tasar m ile biz de onlar gibi yükte hafif, pahada a r ürünler sataca z. novasyon da budur. inovasyon bunlar ele almakt r. Kalifiye ürünün yan nda markaya odaklan lmas - n öneren Ça layan, Apple n marka de eri 90 milyar dolara yak n, Coca Cola n n marka de eri 60 milyar dolar, Samsung un marka de eri 50 milyar dolar seviyelerinde. Türkiye de toplam 100 markan n de eri 31 milyar dolar. Bu durum bize rakiplerimizin ne denli kuvvetli oldu una iflaret ediyor. Ama ben biliyorum hayal eder, hedefler belirler, örgütlenirsek onlardan daha iyi bir yere geliriz. Rakiplerimiz bizden daha ak ll de- il. dedi. Ça layan, 2013 te Ar-Ge harcamalar n n milli gelirin binde 9 u oldu unu; 2023 te bu oran n yüzde 3 ü bulaca n duyurdu. fiu an Ar-Ge ye yap lan 6 milyar dolar harcaman n 60 milyar dolar görece ine temas etti. Ekonomi Bakan, firmalara da Ar-Ge alan nda süratli olmay, rehavete kap lmamay ö ütledi ve flöyle devam etti: Biz yükte hafif, pahada ürünler satmal y z. Sataca z da. Bak n bir ipad 3,5 kilogram olup bin 500 dolara mal oluyor. Bir kilogram 500 dolar. Bir kilogram pad e karfl l k biz 20 kat demir çelik ürünü sat yoruz. Onun için, katma de erli ürün üretmek için yeni bir teflvik modeli ortaya koyduk. nflaallah bu model meyvelerini verir. nflaallah bizler yeni dönemin flartlar n yerine getiririz. T M Baflkan Mehmet Büyükekfli de Türkiye nin ihracat n n önemli oranda artt ndan söz etti. hracat n ekonomide pay n n artaca n ifade eden Büyükekfli, burada inovasyonun önemli rol oynaca n vurgulad. 500 milyar dolar ihracat hedefinin inovasyon kültürü ile yakalanabilece ini kaydetti. Ülkeye yap lacak en büyük yat r - m n inovatif önderler yetifltirmek oldu unu belirtti. Türkiye novasyon Haftas ile ilgili ayr nt l bilgiler veren Büyükekfli, Etkinli e Ar-Ge alanlar, teknopark ve okullardan büyük kat l m oldu. Sanayiciler de ra bet etti. Türkiye novasyon Haftas nda bu sene 500 ü aflk n Ar-Ge ve tasar m projesi vitrine konuldu. 168 projenin ürünlerine yer verildi. Ayr ca 53 Ar-Ge alan, 16 Teknopark; 8 bilim yeri, 53 e itim kurumu stant açt. aç klamalar nda bulundu. Büyükekfli, Türkiye novasyon Haftas kapsam nda sosyal a dan yararlanan, medya organlar nda görev yapan ve okullarda e itim gören 20 ismi sviçre nin Cern flehrine göndereceklerini de sözlerine ekledi. Arçelik Genel Müdürü Levent Çak ro lu da konuflmas nda flirket olarak inovasyonu önemli gördüklerini; tüm proseslerde temel ald klar n anlatt. Google X in mimar Udicty CE- O su Sebastian Thrun, Wake Forest Instute un önemli isimlerinden Anthony Atala ile How kitab n n yazar LRN CEO su Dov Seidman konuk oldu u Türkiye novasyon Haftas na ö renciler büyük ilgi gösteriyor. (CHA) Ortak görüfl: EXPSanayici, sektörle ilgili dedikodulardan rahats z KAYSER - Kayseri Sanayi Odas (KAYSO) Baflkan Mustafa Boydak, kredi kart na taksitlendirmeye yönelik yap lan s n rland rma uygulamas nda tasla n makul oldu unu belirtti. Bundan sonra ek bir düzenlemenin sorun oluflturaca- na iflaret eden Mustafa Boydak, sektör baz nda hurda teflviki verilece i, katma de er vergi oranlar nda indirim yap laca yönündeki dedikodular n perakende sat fllar n ve üretimi vurdu unu dile getirdi. Kayseri Sanayi Odas n n Kas m ay meclis toplant s yap ld. Meclis toplant s n n aç l fl konuflmas n KAYSO Meclis Baflkan Nureddin Okandan yapt. Daha sonra konuflma yapan Oda Baflkan Boydak, ekonomik geliflmelerle ilgili bilgiler verdi. Mustafa Boydak, Baflbakan Yard mc s Ali Babacan n kat l m ile düzenleyecekleri Kayseri Sanayi Gecesi nde, ülke ve dünyadaki ekonomide yaflanan geliflmeleri birinci a zdan herkesi dinleme f rsat bulaca n ifade etti. Ekonomik aç dan geçen ay yapt klar baz de erlendirmeleri hat rlatan Boydak, küçük ve orta boy iflletmelerin durumu, finans eriflimi noktas ndaki imkanlar ndan bahsettiklerini belirterek, Finans kullan m n n daha kolay olmas, kamu ve KOSGEB in küçük iflletmelere yönelik geçmifl dönemde uygulanan kredi f rsatlar n n sunulmas n alt n çizmifltik. dedi. Ekonomide s klaflt rmada yans - malar n bafllad n anlatan Boydak, tüketim harcamalar na yönelik tedbir alma ihtiyac hissedildi ini söyleyerek, flu bilgileri verdi: "Hükümet otomotiv, elektrikli efllayar, elektronik eflyalar, beyaz eflya, mobilya al flverifllerinde düzenleme yap yor. Bu konuda BBDK n n yapt s n rlama tasla var. Burada biz flunu söyledik. Evet bir düzenleme yap lmas icap ediliyorsa tamam. Ama piyasay çok s k flt rmadan olmal d r y l nda s k laflt rma, 2008 y l ndaki Amerika da yaflanan durumdan sonra Türkiye de tüketim adeta dondu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ekonomik örgütleri tüketimi özendirmek için sayfalarca reklamlar yap ld. Bu dönemi çok iyi bir flekilde ayarlay p tüketim al flkanl n kaybetmemeliyiz. Ki iç tüketim bizlerin dinami idir. (CHA)

13 2 Aral k 2013 Ukrayna da AB yanl lar eylemlerini sürdürüyor K EV - Ukrayna da hükümetin, Rusya n n bask lar üzerine Avrupa Birli i (AB) ile ortakl k anlaflmas n ask ya almas na yönelik eylemler devam ediyor. 21 Kas m da al nan karar n ard ndan baflkent Kiev de eylemlere bafllayan AB yanl s protestocular, Ukrayna Baflbakanl k binas, Avrupa Meydan ve Turuncu Devrim'in yap ld Ba ms zl k Meydan nda eylemlerini aral ks z sürüyor. Pazar günü say lar 100 bini aflan eylemcilerin say s hafta içi mesaisinin bafllamas yla birlikte oldukça düfltü. Olaylar n nabz ve mitinge kat lanlar n say s oldukça düfltü. Baflbakanl k önündeki eyleme kat lan M kola Bonder, Cihan Haber Ajans na (Cihan) yapt aç klamada; Biz, Vilnius'ta AB ile yola devam etme karar almal yd k. Türkiye, Belçika, Almanya, Fransa, Romanya gibi ülkeler AB içinde yer al rken Kiev neden d flar da kals n. Biz Kiev in Avrupa içinde olmas için çabal yoruz. dedi. Eylem için ülkenin bat s nda ki Lviv flehrinden gelen Bogdan Guysak ise Cihan a; Ukrayna hükümeti Avrupa Birli i istikametinden Rusya ya döndü. Hayat standartlar m z Rusya daki gibi olacak. Rusya n n flehirlerinden buran n fark yok. Ama biz Avrupa y istiyoruz. Avrupa standartlar n istiyoruz. Ben kendim ve gelecekte benim çocuklar m Avrupa da e itim almas n istiyorum. Ben inan yorum ki her fley güzel olacak. Bizim ülkemiz de düzelecek. diye konufltu. Havalar n so udu u Kiev de zaman zaman s cakl n s f r n alt na düflmesi eylemcileri zorluyor. Eylemciler, Avrupa Meydan nda kurulan çad r kent yan ndaki odun yanan variller sayesinde s n yor. (CHA) D fl Haberler BANGKOK - Hükümet karfl t gruplar n lideri Suthep Thaugsuban önderli inde ülkenin dört bir yan nda eylemler devam ediyor. Bangkok d fl ndan gelen eylemciler Bakanl k bölgesinde kurduklar çad rlarda kal yor. Sokaklarda verdikleri mesajlarda göstericiler, Tayland' n devrik Baflbakan Thaksin Shinawatra'yi ülkeyi, sürgünde oldu u ülkelerden yönetmekle suçlad. Devlet dairelerindeki Thaksin yanl lar n n istifa etmesini istedi. Protestocular, Bangkok Sam Sen flehrinde bulunan bir benzin istasyonunda sabahki gösteriler için haz rlanan güvenlik güçlerinin araçlar n n lastiklerini indirdi; benzin istasyonunun etraf çevrilerek araçlar n ç k fllar na izin verilmedi. Baflkent Bangkok ta bulunan Tar m, Turizm, Ulaflt rma, çiflleri, D fliflleri, Spor bakanl klar protestocular taraf ndan kuflat lm fl durumda. Bakanl klar n girifl ve ç k fllar nda bulunan kap lara kilit vuruldu. Protestocular taraf ndan ülkenin baz bölgelerinde otoban girifl ve ç k fllar kapat ld. Kapat lma sonucu bölgedeki trafik dururken, otobandan gitmek isteyen yolcular saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kald. Polis in protestocular YARIN Tayland'daki protestolar gittikçe büyüyor? Tayland da üç gün sürecek protestolar n ikinci gününde halk sokaklarda, bakanl k binalar nda, al flverifl merkezlerinin önünde eylemlerine devam ediyor. Bakanl k binalar n iflgal eden göstericiler, Baflbakan Yingluck Shinawatra y, kardefli ve devrik Baflbakan Thaksin Shinawatra n n kuklas olmakla suçlayarak, istifas n talep etti. iknas sonucu yollar tekrar aç ld. Hükümet karfl t grublar n lideri olan Suthep Thaugsuban için soruflturma aç ld. Soruflturma gerekçesi olarak ülkede protestolara izinsiz önderlik yapmas gösterildi. (CHA) 23 ülkeden Tayland'a seyahat uyar s BANGKOK - Tayland'da düzenlenen gösteriler sebebiyle 23 ülke, vatandafl na seyahat uyar s yapt. Ülkeler, Tayland da bulunan vatandafllar n n protestolardan uzak durmas n istedi. Seyahat uyar s yapan ülkeler aras nda Amerika Birleflik Devletleri, Fransa, talya, sveç, Danimarka, Norveç ve Çin de bulunuyor. D fliflleri Bakanl binas nda toplanan 56 ülke büyükelçisi ve 6 uluslararas kurulufl temsilcisi ülkedeki gösterileri masaya yat rd. D fliflleri Bakanl Sekreteri Sihasak Phuangketkeow, gündemdeki protesto olaylar na de indi. Toplant da ayr ca Tayland Baflbakan ve Savunma Bakan Yingluck Shinawatra n n önceki aç klamas tekrar edildi. Halk n duygu ve düflüncesini ifade etme özgürlü üne sahip oldu u, baz noktalarda ç Güvenlik Yasas 'n n (ISA) devreye girece i belirtildi. Tayland'da daha önce de meclisin onaylad ve Senato'nun onay na sunulmas beklenen tasar n n sürgündeki devrik Baflbakan Thaksin Shinawatra'y da kapsayacak olmas on binlerce kifliyi sokaklara dökmüfl, 8 ülke vatandafllar na seyahat uyar s nda bulunmufltu.(cha)

14 14 YARIN Avrupa Konseyi nden Türkiye de medyay hedef alan söylemlere son verin ça r s ANKARA - Avrupa daki hükümetler aras en genifl organizasyon olan Avrupa Konseyi nin nsan Haklar Komiseri Nils Muiznieks, Türkiye de yetkililerin medyay hedef alan tutumuna son vermesi gerekti ini söyledi. Today s Zaman a özel mülakat veren Muiznieks, "Türkiye de profesyonel gruplara karfl, medyaya ve di- erlerine karfl misillemede bulunuldu una iliflkin yayg n bir alg lama var. Ben bunun durdurulmas gerekti- ini düflünüyorum." dedi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n geçen hafta Zaman medya grubunun dershanelerle ilgili haberleri yüzünden televizyonda canl yay nda kara propaganda yapmakla suçlamas konusundaki bir soru üzerine Muiznieks, Belli bir aç klamaya iliflkin yorumda bulunmak istemiyorum. Çünkü siyasi liderlerden çok say da aç klamalar var. Ben, bunlara bir son verilmesi gerekti ini düflünüyorum. karfl l n verdi. Muiznieks, sözlerine flöyle devam etti: "Örne in, sosyal medya kullan c lar n hedef almak ya da göz yaflart c silahlarla gazetecileri hedef almak, bunun ifade özgürlü ü üzerinde çok ciddi bir etkisi var ve çok çok ciddiye al nmal. Muiznieks, iki hafta önce Adalet Bakan Sadullah Ergin ile bir araya geldi ini ve kayg lar n iletti ini de söyledi. Muiznieks, "Türkiye de çok güçlü insan haklar n temel alan profesyonel gruplar, doktorlar, hukukçular ve di er akademik uzmanlar var. Bu eflsiz bir kaynak ve Türk yetkililer bu gruplar insan haklar temelli reformlar ilerletmede kullanmal. diye konufltu. May s ay nda bafllay p yaklafl k iki ay süren Gezi olaylar n n ard ndan Ankara ve stanbul da Türk yetkililer, sivil toplum kurulufllar, gazeteciler, akademisyenlerle bir araya gelen Muiznieks, edindi i bilgileri bir raporda toplad. Muiznieks raporunda, Gezi olaylar s ras nda polisin afl r güç kulland n ve insan haklar ihlallerinde bulunan polis hakk nda hiçbir ifllem yap lmamas n n halkta güvensizli e yol açt n yazd. (CHA) AfiKABAT - ran ile s n r ve bu ülkeyle yak n iflbirli i bulunan Tacikistan D fliflleri Bakanl, Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1) ile ran aras nda sa lanan anlaflmadan memnuniyet D fl Haberler duydu unu aç klad. Konuyla ilgili yap lan yaz l bas n aç klamas nda, ran' n nükleer anlaflmaya evet demesinin cesaret verici oldu u belirtildi. Bas n aç klamas nda: "Bir yandan ran'a bar flç l nükleer program uygulama hakk - n n tan nmas, di er yandan bu ülkeye uygulanan yapt r mlar n bir k sm n n kald r lacak olmas, bu anlaflman n olumlu yönlerini öne ç kar yor" ifadeleri yer ald. Aç klamada, Tacikistan yönetiminin at lan ilk ad mdan memnun kald 2 Aral k 2013 Putin, talya da konufltu: Ukrayna n n bize 30 milyar dolar borcu var Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Avrupa Birli i ülkelerinin Ukrayna üzerinden Rusya y elefltirmelerine sert tepki gösterdi. talya da düzenlenen bas n toplant - s nda konuflan Putin, Ukrayna n n Rus bankalar na borcunun 30 milyar dolar buldu unu hat rlatt. MOSKOVA - Ukraynal partnerlerinin Rus bankalar Sberbank, Gazprombank, VEB ve VTB'e olan borçlar n hat rlatan Rus lider, Toplam borç 20 milyar dolar ve 280 milyar ruble. Bu da 29 milyar dolar n üzerinde bir rakam yap yor. Biz Ukrayna ile çal fl yoruz ve çal flaca z. Enerji ve finansal alanda da çal flmalar m z sürecek dedi. Rusya ile iliflkilerini zora sokmamak için Avrupa Birli i ile iflbirli i anlaflmas n imzalamay ask ya alan Kiev, Rusya ve AB karfl tlar olarak ikiye bölünmüfl durumda. Ukrayna n n kendi seçimini yapma konusunda özgür oldu unu ifade eden Putin, Ukrayna ve Avrupa Birli i ile iliflkilerinde Rusya n n nas l etkilenece ini de erlendirmeye ihtiyac n oldu unu belirtti. Brüksel deki dostlar - m za sert aç klamalarda bulunmamalar n tavsiye ediyorum. ça r s nda bulunan Putin, Rusya, Ukrayna ve AB aras ndaki iliflkilerin siyasetten ar nd r lmas gerekti ini kaydetti. Putin, 2009 da Ukrayna ile imzalanan do algaz anlaflmas n Ukrayna Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç le müzakere etmediklerini söyledi. talya Baflbakan Enrico Letta ile bas n toplant - s nda konuflan Putin, Avrupa Birli i nde baz ülkelerde genç nüfus aras nda iflsizli in yüzde 40 lara kadar ulaflt n, Rusya da bu oran n yüzde 5,3 oldu unu hat rlatt. Putin, talya temaslar çerçevesinde Vatikan da Papa Francis le de bir araya geldi.(cha) Tacik D fliflleri Bakanl : ran ile sa lanan anlaflma cesaret verici ve bir sonraki müzakere aflamalar nda bu sorunun nihai çözüme kavuflaca - na inand belirtildi. Böylece konunun, hassas bölgede bar fl ve istikrar n güçlendirilmesi için iyi bir temel oluflturaca bildirildi.(cha)

15 1 Aral k 2013 Ankara 'Gezi olaylar yla Ankara ya ihanet ettiler' ANKARA - Ankara Rixos Otel de Kent Ekonomileri Forumu Marka fiehirler için Kent Ekonomileri Forumu program na Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Ak Parti Genel Baflkan Yard mc s Numan Kurtulmufl da kat ld. lerleyen dönemde Ankara ile ilgili hedeflerini anlatan Melih Gökçek, "Sanayide ikinci flehir olmay hedefliyoruz. Sanayinin geliflmesi için ara eleman yetifltirmek üzere kurslar düzenledik. 101 bin kifli mezun oldu. Ücret de alm yoruz, bu ö rencileri sanayiye yönlendiriyoruz." dedi. Expo ya Ankara n n aday olmas temennisinden bahseden Gökçek, "Önümüzdeki dönem Expo yu zmir alamazsa, biz talip olaca z." dedi. Ankara da inflaat sektörünü destekleyeceklerine iflaret eden Gökçek, " nflaat sektöründe birleflerek bir araya gelerek, bizden proje talep eden herkese yard mc olaca z." diye konufltu. Marka fiehirler için Kent Ekonomileri Forumu nun 80.sini Ankara da gerçeklefltirdiklerini belirten Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, "Sadece Ankara de il, birçok büyükflehir için metrolar önümüzdeki dönemde devreye girecek." diye konufltu. OECD ülkeleri aras nda gelir da l m düzelen sadece 5 ülkenin oldu unu dile getiren Babacan, Türkiye nin söz konusu ülkeler aras nda en h zl düzelen ülke oldu unu ifade etti. (CHA) YARIN 15 Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Ankara y gelifltirmek için yapt klar projelerden bahsederken Shopping Fest ten bekledikleri Gezi Olaylar nedeniyle alamad klar n aç klad. Gökçek, "Gezi olaylar yla Ankara ya ihanet ettiler.bu y l Shopping Fest gezi olaylar nedeniyle amac na ulaflamad." dedi. Halk E itim Merkezleri bile dershanelerin kapat lamayaca n gösteriyor ANKARA - Sevgi E itim ve Dayan flma Derne i (Sevda-Der) Genel Baflkan Demet Kökten, Milli E itim Bakanl na ba l Halk E itim Merkezlerinin bile, e itim sistemindeki eksikler kapat lmad sürece dershanelerin kapat lamayaca gerçe ini gösterdi- ini söyledi. Ankara n n Maltepe semtinde, dershanelerin kapat lacak olmas ndan duyduklar endifleyi dile getirmek için dernek üyesi kad nlarla birlikte toplant düzenleyen Demet Kökten, toplumun ileri seviyelere tafl nabilmesi için e itimin nas l bir katk pay na sahip oldu unun fark nda olduklar n dile getirdi. Kökten, Bu nedenle toplumun e itim seviyesinin yükselebilmesi için lise ve üniversite okuyan ve okumak isteyen gençlere desteklerimizi sürdürmekteyiz. Bu desteklerin önem tafl d ülkemizde son zamanlarda dershanelerin kapat lmas na yönelik at lan ad mlar büyük bir endifle ile takip ediyoruz. Üzülerek ifade ediyoruz ki devlet okullar nda hala üniversite s nav n kazand rabilecek yeterlilikte e itim verilememektedir. Milli E itim Bakanl n n açt Halk E itim Kurslar dahi gösteriyor ki e itim sistemindeki aç klar kapat lmad sürece dershaneler kapat lmamal - d r. K sacas e itime destek hiçbir kurum ve kurulufl daha ileri daha büyük Türkiye için kapat lmamal - d r. dedi. Bu sanc l sürecin tüm taraflar n taleplerine uygun bir flekilde son bulmas n dileyen Kökten, ö rencilerin hayallerini gerçeklefltirme ad na bu e itim aç n ancak dershanelerde kapat labildi ini vurgulad. Kökten, E itim sisteminde var olan sorulara, çözüm olarak dershaneler gösterilirken bunlar çözmek yerine, çözüm oda olan dershanelerin kapat lmak istenmesi daha çok sorunun ortaya ç kmas demektir. Genç nüfusun ço unlukta oldu u ülkemizde verilen e itim çok önemli olmakla birlikte, e itime destek veren kurum ve kurulufllar için bir o kadar önem arz etmektedir. Hal böyle iken dershanelerin kapat lma konusunun demokrasinin yafland ülkemizde paydafllarla dan fl lmadan aksine daralt lm fl seçeneklerle bir dayatma biçiminde temsilcilere sunulmas ve tüm dershane temsilcilerinden tepki gelmesine ra men, dershanelerin kapat lmas sorunu sadece yüzde 25 olarak telaffuz edilen bir kesimin sorunu, bir kesimin mücadelesiymifl gibi gösterilmesi son derece yanl flt r. aç klamas n yapt.(cha)

16 16 YARIN Ankara 2 Aral k 2013 Sincan da nikahlar canl yay nlan yor Sincan Belediyesi, ilçede k y lan nikâhlar n internetten üzerinden dünyan n dört bir yan ndaki yak nlara ulaflmas n sa l yor. HABER MERKEZ - Sincan Belediyesi hay rl bir hizmete daha imza att. Belediye, ilçede k y lan nikahlar çiftlerin r zas n alarak internet üzerinden yay nl yor. Ücretsiz sunulan bu hizmetle nikah törenleri, çiftlerin uzakta olan ve bu özel güne kat lamayan yak nlar taraf ndan adresinden canl olarak izlenebiliyor. nternet üzerinden, tüm yak nlar - n n bu ana tan kl k etmeleri sa layan proje vatandafl n be enisini topluyor. Özellikle yurt d fl nda yaflayan yak nlar sisteme büyük ilgi gösteriyor. Evlili in kutsal ve önemli oldu- una vurgu yapan Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; nsanlar en güzel günlerini sevdikleriyle paylaflmak ister. Belediye olarak; yak nlar n n nikah na gelemeyen vatandafllar m z için uygulamaya koydu umuz projeyle, nikahlar internetten canl izlenebiliyor. Uygulamaya soktu umuz proje vatandafl m zdan da büyük ilgi görüyor, bu da bizi memnun ediyor. dedi. Sincan Belediyesi nin Belediye Nikâh Salonu nda hizmete sundu- u projeye olan ilgi her geçen gün daha da art yor. Nikah salonunda iki adet kamera çekim yap yor. Bu kameralardan bir tanesi gelin-damat masas n gösterirken di er ise davetlileri gösteriyor. Nikâhlar n n internetten izlenmesini isteyen çiftler, nikah günü almaya gittiklerinde görevli personelden bilgi al - yor. Bu uygulamadan isteyen herkes faydalanabiliyor. lginin çok yo un oldu unu belirten nikâh memuru Lütfü Karahan; Projeye olan ilgi her geçen gün art yor. Çiftlerimiz uygulamadan oldukça memnun Kameradan sevdiklerine el sallayan da var, nikah defterini gösteren de Uzaklar n yak n oldu u bu mutlu günü çiftler yak nlar yla birlikte en güzel flekilde geçiriyor. dedi. Baflkan Odabafl halka aflure da tt Fidanlar Elmada da toprakla bulufltu HABER MERKEZ - Orman ve Su flleri Bakanl n n Kamu a açland rma çal flmalar kapmas nda Elmada da, Bin fidan toprakla bulufltu. Hasano lan Mahallesi Ced deresi mevkiinde düzenlenen fidan dikme program na, lçe Kaymakam Resul K r, lçe Garnizon Komutan Ahmet Keleflo lu, Belediye Baflkan Yard mc s Davut Gündo- an, lçe Milli E itim Müdürü Hüseyin Omaç, lçe Daire Amirleri, vatandafllar, ö retmenler ve çok say da ö renci kat ld. Ö renciler taraf ndan haz rlanan halk oyunlar gösterileri ile bafllayan program da, Orman ve Su iflleri Bakanl ndan görevliler, do ru fidan dikme tekniklerini anlatt lar. Fidanlar toprakla buluflturman n heyecan n yaflayan miniklerin heyecanlar ise görülmeye de erdi. Diktikleri fidanlar sürekli ziyaret edeceklerini bak mlar n yapacaklar n belirten minik ö renciler, böyle bir organizasyona kat ld klar için çok mutlu olduklar n söylediler. Elmada Belediyesi taraf ndan, Fidan dikiminden sonra, ö rencilere meyve suyu ve kek ikram edildi. HABER MERKEZ - Gölbafl Belediyesi, Muharrem ay dolay s yla ilçede namaz sonras bütün cami önlerinde vatandafllara aflure da tt. Belediye Baflkan Yakup Odabafl da, aflure da t m na Oyaca Mahallesinde kat ld ve vatandafllara aflure ikram etti. Baflkan Odabafl, Oyaca da ziyaret etti i esnaflara da aflure ikram nda bulundu. Oyacal esnaf ve vatandafllar ile sohbet eden Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, aflurenin Muharrem ay n n bir gelene i olarak y llard r sürdürüldü ünü belirterek, tüm vatandafllar n Muharrem aylar n kutlad. Bu arada Gölbafl merkezindeki bütün camilerde de Muharrem ay dolay s yla aflure da t ld. Gölbafl Belediyesi ekipleri, bütün camilerde seferber olurken adet aflure da tt.

17 2 Aral k 2013 ANKARA- En çok ceza s ras yla Kocaeli, Tekirda, Ankara, Bursa ve stanbul da kesildi. Çevre ve fiehircilik Bakanl, çevre kirlili inin önlenmesi amac yla sanayi tesisleri ve di er faaliyetlere yönelik denetimlerini aral ks z sürdürüyor. ÇED zin ve Denetim Genel Müdürlü ünden al nan bilgiye göre, ÇED zleme ve Çevre Denetimi Dairesi Baflkanl ile Çevre ve fiehircilik l müdürlüklerince geçen y l yap lan 23 bin 292 çevre denetimi sonucunda, 57 milyon 290 bin 684 lira idari para cezas verildi. Ayr ca 111 tesisin faaliyeti durduruldu. Bu y l n 9 ay nda ise toplam 27 bin 757 denetim yap ld. Denetimler sonucunda çevreyi kirletti i belirlenen tesislere toplam 50 milyon 574 bin 371 lira ceza uyguland. Bu y l faaliyeti durdurulan tesis say s ise 107 oldu. ÇED zleme ve Çevre Denetimi Ankara Dairesi Baflkanl, cezalar n yüzde 52 sini at klar nedeniyle keserken, bunu yüzde 35 suyun kirletilmesi, yüzde 10 ÇED cezalar, yüzde 3 havan n kirletilmesi izledi. l müdürlükleri ise en çok cezay yüzde 22 ile havay kirletenlere verdi. Bunu yüzde 19 ile su, yüzde 18 ile at k, yüzde 11 ile gürültü ve yüzde 30 ile di er cezalar takip etti. En fazla çevre cezas n n kesildi- YARIN En çok çevre cezas Kocaeli nde Çevre ve fiehircilik Bakanl nca y l n 9 ay nda yap lan denetimlerde, çevreyi kirletti i belirlenen tesislere toplam 50 milyon 574 bin lira idari para cezas uyguland. ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK) verilerine göre vatandafl en fazla faturalardan flikayetçi oldu. AA muhabirinin BTK verilerinden derledi i bilgilere göre, BTK Tüketici Haklar Dairesine 1 A ustos 2012 ile 15 Kas m 2013 tarihleri aras nda 80 bin 967 baflvuru yap ld. Söz konusu flikayetlerin 75 bin 984 ü cevapland r - l rken, 133 ü kurum içinde baflka birimlere yönlendirildi, 2 bin 60 reddedildi, 2 bin 353 ü ise henüz sonuçlanmad. Tüketici flikayetlerinin sektörel da- l m nda en fazla flikayetin yüzde 50,63 ile GSM hizmetleriyle ilgili olmas dikkati çekti. GSM flikayetlerini yüzde 30,55 ile internet servis sa lay - c l, yüzde 11,92 ile uydu platformu ve yüzde 6,41 ile sabit telefon hizmetleri takip etti. Tüketicinin en az flikayet etti i sektör 0,49 oran yla kablo TV hizmetleri oldu. Türkiye deki tüketicilerin en fazla flikayet etti i konu ise faturalar oldu. GSM kategorisindeki flikayetlerde faturalar yüzde 34,57 ile ilk s rada yer ald. nternet servis sa lay c lar yla ilgili flikayetlerin yüzde 19,61 inin, kablo TV abonelerinden gelen flikayetlerin yüzde 18,57 sinin faturalarla ilgili oldu u görüldü. Sabit telefon hizmetleri kategorisinde ise tüketiciler en çok ba lant sorunu ndan flikayetçi oldu. Uydu platformu hizmeti kategorisinde de yüzde 45,8 ile fesih ve geçici durdurma ilk s rada yer ald.(aa) i il ise 6 milyon 951 bin lirayla Kocaeli oldu. Kocaeli nin ard ndan 3 milyon 937 bin lirayla Tekirda, 3 milyon 576 bin lirayla Ankara, 2 milyon 51 bin lirayla Bursa, 2 milyon 7 bin lirayla stanbul geldi. Mu la 1 milyon 843 bin, Antalya 1 milyon 65 bin, Manisa 892 bin, Karabük 844 bin, Zonguldak da 728 bin lirayla en çok cezan n kesildi i flehirler aras nda ilk 10 a girdi. Bakanl k yetkilileri, bir taraftan etkin çevre denetimleri sürdürülürken bir taraftan da çevre mevzuat ve uygulamalar konusunda sanayicilere yönelik e itim sürecinin bafllat ld n bildirdi. Çevre Mevzuat Kapsam nda Fark ndal n Artt r lmas Projesi ile stanbul, zmir, Kocaeli ve Bursa da e itim program düzenlendi- ini anlatan yetkililer, di er illerde de sanayicilerin bilgilendirilmesine yönelik çal flmalar n sürdürülece ini kaydetti. (AA) Vatandafl en çok faturalardan flikayetçi

18 18 YARIN ANKARA - Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Karakaya, Toprak Mahsülleri Ofisinin genel müdürlü ü ve üniversite hocal yapt n anlatt. Tan nmad n yönündeki elefltirilere belli oranda kat ld n belirten Karakaya, Ama temelde bir dinami in de oldu unu ifade etmek istiyorum. O dinamikler harekete geçmeye bafll yor. Benim için Tan nma oran düflük, seçilebilirlik oran yüksek diye tan mlama da yap l yor. Ad - m tan nmayana ç kard lar ama tan nmaya tan nmaya baflkan olaca- z inflallah diye konufltu. Karakaya, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in 20 y ld r görev yapt na iflaret ederek, flöyle devam etti: Melih Bey iktidara geldi inde üniversitede doçent olmufltum, 13 y ld r da profesörüm, emeklilik yafl m geldi. 20 y l Ankara da belediye baflkanl yapt. Bu 20 y l içerisinde mutlaka iyi fleyler de yapt. Tafl üstüne tafl koyan herkese teflekkür etmek laz m. Topyekün tu kaka demenin çok do ru oldu unu düflünmüyorum. Ancak Melih Bey in art k marjinal faydas tükenmifltir, bu saatten sonra Ankara ya verece i bir de er, bir fayda Gündem kalmam flt r. Bu saatten sonra Ankara ya daha faydas dokunacak, Ankara n n de erine de er katacak, katmade erini art racak bir flahsiyetin olmas gerek. O da insan, biraz dinlensin, çok yoruldu. Melih Gökçek in yerel seçimlerde Ben gelmezsem sol gelecek diyerek oy ald n ifade eden Karakaya, Ben de diyorum ki Ben Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan olaca m, ben gelmezsem Melih Gökçek gelecek. Onun için Ankaral lardan yetki istiyorum. Beni belediye baflkan yapacak oy, 1 oy. Onun için herkesin oyu benim için çok k ymetli. 1 kiflinin oyu ile kazanaca m ama o 1 kifli oy veren herkes olacak dedi. Karakaya, adayl n n Melih Gökçek e destek olarak nitelendirilmesini de elefltirerek, Bu, haks zl k. çeride böyle bir fley yok. Ankara da Melih Bey gitsin diyen genifl bir kitle var. Melih bey, bunu o kitleleri ayr flt rarak, bir k sm n kendine çekerek, bir k sm n korkutarak yönetti diye konufltu. Bir önceki seçimde MHP nin aday olan Mansur Yavafl için kofltuklar n belirten Karakaya, Bu dönem onun da bize katk verece- ini düflünüyorum dedi. Karakaya, Yavafl n MHP nin oylar n bölece ine inanmad n ifade ederek, parti teflkilatlar n n 2 ayd r sahada çal flt n bildirdi. Yerel seçimlerde Ankara da yaklafl k 13 bin sand k kuruluca - n dikkati çeken Karakaya, herkesin oy verdi i sand a sahip ç kmas gerekti ini söyledi. Ankara daki milletvekilleri ile tecrübeli isimleri, birlefltirme tutanaklar n n tutuldu u yerde görevlendirerek ifli s k tutaca z diyen Karakaya, sand a at lan oylar n hepsine sahip ç kacaklar n, tüm tercihlere sayg duyduklar n, önemli sand a giren oylar n aynen YSK sonuçlar na yans mas oldu unu anlatt. Karakaya, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl na seçilirse hiçkimsenin yard m n n kesilmeyece- ini belirterek, bu konuda endifle edilmesinin gerekmedi ini söyledi. Baflkas gelirse yard m n z kesilir diye propogandalar yap ld n öne süren Karakaya, Ben, çok aç k ve net, fleref sözü diyorum, hiçkimsenin yard m kesilmeyecek dedi. Ankara da yaya yollar - n n olmad n, ulafl m n lastik tekerleklerle yap ld n belirten 2 Aral k 2013 MHP Ankara Büyükflehir Belediyesi Baflkan Aday Karakaya, Gökçek in art k Ankara ya verece i bir fayda kalmad n belirtti ve ekledi: Gökçek yoruldu MHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mevlüt Karakaya, Ben gelmezsem Melih Gökçek gelecek. Onun için Ankaral lardan yetki istiyorum dedi. Karakaya, Ankara da ulafl mda bisiklet kullan lamad n söyledi. Ankara da ulafl m n sadece yüzde 5 inin rayl sistemle yap ld na iflaret eden Karakaya, Ondan sonra da Ankara da trafik sorununu çözmek için asfalt yapacaks - n z, ODTÜ den yol geçirip tart flacaks n z. ODTÜ den yol geçirmek de il, ODTÜ nün tamam n yol yapsan z yine çözemezsiniz bu ifli. Yeni yollar n aç lmas, yeni AVM inflaatlar na da zemin oluflturur diye konufltu.(cha) Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor: ANKARA (AA) - Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün Twitter daki takipçi say s 4 milyonu geçti.teknolojiyi yak ndan takip eden ve zaman zaman fikirlerini Twitter üzerinden takipçilerine aç klayan Gül ün, sosyal medya araçlar Facebook, Twitter, YouTube, Vidivodo, Instagram ve Flickr da hesaplar bulunuyor. Gül ün 9 Aral k 2009 da aç lan ve ziyaretlerinde çekti i foto raflarla programlar na iliflkin bilgileri paylaflt Twitter hesab n n takipçi say s, 4 milyonu aflt. Türkiye de, 5 milyon 285 bin takipçi ile komedyen Cem Y lmaz ve 4 milyon 11 bin 677 takipçi ile Cumhurbaflkan Gül, en yüksek takipçi say s na ulaflt. ABD Baflkan Barack Obama 40 milyonun üzerindeki takipçi say s yla devlet baflkanlar s ralamas nda birinci s rada yer al yor. kinci s ray Papa Francisco 4 milyon 233 bin takipçisi ile, Cumhurbaflkan Gül de 4 milyon 11 bin civar ndaki takipçisi ile üçüncü s ray ald. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an da 3 milyon 725 bin civar ndaki takipçi say s ile 4 milyon s n r na yak n durumda bulunuyor. Twitter daki ilk paylafl m n 14 May s 2010 da Ayd n ziyareti s ras nda yapan Gül, 18 May s 2010 dan sonra da Twitter üzerinden soru yan tlamas yla dikkati çekmiflti. Cumhurbaflkanl n n resmi internet sitesinde Gül ün, Facebook, YouTube, VidiVodo, Instagram, Flicker, iphone ve android uygulamalar n n k sa yollar - na da yer veriliyor. Gül ün programlar ve Çankaya Köflkü ile ilgili bilgilerin yer ald iphone uygulamas da çok say da kullan c taraf ndan indirildi. Gül, YouTube, VidiVodo ve Flickr dan temas ve ziyaretlerine iliflkin görüntü ve foto raflar takipçileri ile paylafl rken, Instagram dan be endi i veya kendi çekti i foto raflar yay ml - yor. Gül, Facebook ta cbabdullahgul kullan c ad yla video, albüm ve foto raflar n paylafl yor.

19 2 Aral k 2013 E itim Türkiye deki okullara Fransa dan baflar ödülü ANKARA - Aralar nda Saint Benoit, Galatasaray Lisesi ve Tevfik Fikret Lisesi'nin de bulundu u çift dilli e itim veren 9 okula Fransa taraf ndan baflar ödülü verildi. Fransa n n Ankara Büyükelçili i nde düzenlenen takdim töreninde Fransa ve Türkiye aras ndaki e itim alan ndaki iyi iflbirli ine vurgu yap ld. Fransa n n Türkiye Büyükelçisi Laurent Bili, takdim töreninde yapt de erlendirmede verilen sertifikan n, 10 u Amerika Birleflik Devletleri nde ve 9 unun Türkiye de olmak üzere, dünyada sadece 32 e itim kurumuna lay k görüldü ünü aktard. Baflar sertifikas ile sunulan e itimin, pedagojik kadrolar n ve kurumun e itim yap s n n kalitesini Frans zca çift dilde e itim normlar do rultusunda garanti edildi ini kaydeden Büyükelçi, dünyada her 32 kifliden birisinin Frans zca konufltu una dikkat çekti. fiehir d fl ndaki program dolay s yla duyurulmas na ra men büyükelçilikteki takdim program na kat lamayan Milli E itim Bakan Nabi Avc n n yerine konuflan MEB D fliflleri Genel Müdürü Ziya Yediy ld z, Türkiye nin Fransa ile köklü iliflkiler içinde oldu unu ifade ederek, ifl birli in e itim alan nda da sürdürülmesinden duydu u memnuniyeti dile getirdi. ABD ve Almanya dan sonra Türk ö rencilerin en çok tercih etti i üçüncü ülkenin Fransa oldu unu kaydeden Yediy ld z, Fransa ya Türkçe derslerinde gösterdikleri destekten dolay da teflekkür etti. Siyaset, akademi ve e itim dünyas ndan birçok temsilciyi bir araya getiren takdim töreni vesilesiyle, Fransa n n Büyükelçilik Rezidans nda, Türkiye de çift dilli e itim veren 'Frankofon Liseler'in müdürlerine Label FrancEducation sertifikalar takdim edildi. Türkiye nin önde gelen Türkçe- Frans zca çift dilli e itim veren devlet ve özel okullar, Fransa D fliflleri Bakan Laurent Fabius taraf ndan Label FrancEducation sertifikas na lay k görüldü: Galatasaray Lisesi ( stanbul), Tevfik Fikret Lisesi (Ankara ve zmir), Saint Joseph Lisesi ( stanbul ve zmir), Saint Benoît Lisesi ( stanbul), Sainte Pulchérie Lisesi ( stanbul), Notre Dame de Sion Lisesi ( stanbul) ve Saint Michel Lisesi ( stanbul). YARIN Gönüllü ö retmenler Midyatl çocuklara akflam okullar nda e itim veriyor MARD N - Mardin in Midyat ilçesinde, evde ders çal flma olana olmayan ö renciler için akflam okullar n kap s aç l yor. Sobal evlerde ders çal flma olana bulunmayan ö renciler için kaloriferler yak l rken, sessiz ve temiz ortamda ö retmenler eflli- inde etüt çal flmas yap l yor. Gönüllü ö retmenlerin kat ld derslerde, ö renciler s cak ortamda ders çal flman n heyecan yaflad. Akflam okulu ziyaret eden Kaymakam O uzhan Bingöl'ün, karfl laflt manzara karfl s nda duyguland gözlenirken, lçe Milli E itim Müdürü brahim fiiflman okula gelen ö rencileri ve velilerini kap da karfl lad. Cumhuriyet Mahallesi Fahrettin Önen lkokulu'nda bafllat - lan uygulama, ö renciler ve velileri mutlu etti. Kalabal k nüfusa sahip ailelerin çocuklar n n sobal evde ve ders çal flma f rsat bulmad n göz önünde bulunduran yetkililer hareket geçti. Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz in talimatlar do rultusunda çal flma bafllatan lçe Milli E itim Müdürlü ü, projeyi hayata geçirdi. Hafta içi 4 gün boyunca akflam saatleri aras nda ders çal flacak ö renciler, s cak ve sessiz ortamda ödevlerini yapacak. Çal flmay yerinde inceleyen Kaymakam O uzhan Bingöl, duyguland gözlenirken, ö rencilerle sohbet etti. Akflam ders çal flmak için gelecek ö rencilere e lenceli saatler de planlan yor. Akflam okula gelen ö renci ve velileri lçe Milli E itim Müdürü brahim fiiflman kap da karfl larken, çocuklar n heyecanl olmas dikkatlerden kaçmad. Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz in talimatlar do rultusunda harekete geçtiklerini ifade eden Kaymakam O uzhan Bingöl, Özellikle bu bölgedeki ö rencilerimizin kendi evlerinde ders çal flmaya imkânlar yok, tabiî ki baflta burada fedakar idarecilerimiz, ö retmenlerimizin sayesinde bu çocuklar akflamlar burada bir etüt merkezi fleklinde buradaki hizmetlerden yararlanacaklar ayn zamanda 19 ö retmenler bir dan flmanl k hizmeti verecekler burada, bu çocuklar n en az ndan geri kalm fl yörelerdeki bu dezavantaj n da bu flekilde gidermeye çal flaca- z. dedi. Midyat a 4 farkl okulda çal flmalara bafllad klar n belirten lçe Milli E itim Müdürü brahim fiiflman ise Bu çocuklar m z akflamleyin biliyorsunuz iflte özellikle bu bölgemiz bizim biraz daha yoksul çocuklar n ailelerinin oldu u yerler. Akflam çocu un ders çal flma ortam yok bir soba yan yor, bu çocuktan bizde ders istiyoruz, bizim önce baflar y elde edecek ortam sa layabilmemiz için ona biz destek olmam z laz m bu proje ondan ç kt zaten. Amac m z derslerde kurstan öte imkan olmayan akflamleyin evde ders çal flmaya imkan olmayan çocuklar n s - cak bir ortamda ders çal flmas n sa lamakt r. Midyat m zda çal flma imkan olmayan tüm çocuklar m z akflam s cak bir ortamda kaloriferli temiz yerde e itim ö retimle haz rlamak. diye konufltu. (CHA)

20 20 YARIN ANKARA - fienay ÜNAL - TU BA ÖZGÜR DURMAZ - Kültür ve Turizm Bakanl, sanat sezonunda özel tiyatrolara verdi i deste i artt rd. Bakanl k, bu y l önemli bir ilke daha imza atarak, Diyarbak r baflta olmak üzere K rflehir ve Kastamonu'daki özel tiyatrolara da devlet yard m yapt. Kültür ve Turizm Bakanl ndan edinilen bilgiye göre, özel tiyatrolara bu sanat sezonunda 4 milyon 312 bin lira ödenek sa land. Bu tutar, 850 bin lira yard m yap lan 2002 y l ndan bu yana özel tiyatrolar n projelerine verilen en yüksek miktarda destek oldu. Bakanl k, ayr ca bu y l 221 tiyatronun projesine destek sunarak bu zamana kadar bir sanat sezonu için desteklenen en fazla tiyatro say s na ulaflt y llar aras nda toplam yard m alan tiyatro say s ndaki art fl oran ise yüzde 275 oldu. - lk kez yeni kurulan tiyatrolara destek De erlendirme Komisyonu, bu y la kadar prensip karar olarak profesyonel kategoride ilk defa baflvuru yapan özel tiyatrolar n projelerine yard m vermiyordu. Bu y l, yeni kurulmufl ve ilk defa baflvuru yapm fl olan özel tiyatrolar n projelerine de destek verilmeye baflland y l nda 59 özel tiyatro yard m ald, bunlardan yaln zca 6's Bakanl k yard m ndan ilk kez yararlanm flt y l nda ise toplam yard m alan özel tiyatro say s 221'e ç karken ilk defa yararlananlar n say s da 87'ye ulaflt. Yard mlardan ilk defa yararlanan özel tiyatro say s ise geçmifl y llarla k yasland nda 13 kat artm fl oldu. -Türk oyun yazarlar unutulmad Geçmiflten bugüne stanbul d fl nda yerleflik en yüksek say da özel tiyatroya yard m bu sezonda gerçekleflti. 2002'de stanbul d fl nda yard m yap lan özel tiyatro say s 27'de kal rken Bakanl k, 2013'te bu say y 116'ya ç kartarak sanat n yayg nlaflmas na katk sundu. Diyarbak r, K rflehir ve Kastamonu'daki özel tiyatrolar ilk kez Bakanl ktan destek ald. Türk oyun yazarlar na ait eserlere en fazla bu sezonda destek verildi. Destek verilen say 2002 y l na göre yaklafl k 2,5 kat artt sezonunda bu say 52 oldu. -Çocuklar ve engelliler de desteklendi Çocuk oyunlar, amatör ve geleneksel tiyatrolar kategorileri için toplam ödenekten geçen y la oranla daha fazla pay ayr ld. Hem engelliler taraf ndan kurulan hem de engellilere yönelik oyunlar haz rlayan özel tiyatrolar da Kültür ve Turizm Bakanl nca bu sezonda desteklendi. -Çad r tiyatrosundan köylü kad nlardan oluflan tiyatroya herkese destek Destek almaya hak kazanan tiyatrolar yurdun dört bir yan nda sahne aflk n yaflatmak için büyük çaba gösteriyor. Bu sezon destek alan kurulufllar aras nda sadece okuma yazma bilerek tiyatro aflk na tutulmufl köylü kad nlardan oluflan "Arslanköy Çad r Tiyatrosu Kad nlar Toplulu u" da var. Toplulu un Müdürü Hüseyin Arslanköylü, 12 y l önce kurduklar tiyatroda, 13 kad n n görev ald n ve Mersin'de köy köy gezerek tiyatro sanat n tan tt klar n söyledi. Devletin deste i sayesinde eserlerin sahnelenmesinin kolaylaflt n anlatan Arslanköylü, özellikle yerli eserleri seçtiklerini belirtti. 12 bin lira destek ald klar n anlatan Arslanköylü, yerleflik tiyatrolardan farkl olmalar nedeniyle zaman zaman prosedürlerin kendilerini zorlad n bu konuda da bir destek beklediklerini vurgulad. Van Bölge Tiyatrosundan Yavuz Görmen de 20 y l önce kurduklar tiyatrolar n n, Bakanl n sundu u katk sayesinde maddi imkans zl klar aflabildi ini söyledi. Van depreminin ard ndan halen bir tiyatro salonlar Kültür Sanat Bakanl n tiyatrolara yard m stanbul'dan Anadolu'ya kayd olmad n belirten Görmen, gösterilerini çad r tiyatrosunda sahnelediklerini ancak buna ra men vatandafl n ilgisinin her geçen y l artt n sözlerine ekledi. Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosunun kurucusu Gülüm Pekcan, kuruldu u 1991 y l ndan beri en az 18 kez amatör tiyatro kategorisinde Kültür ve Turizm Bakanl ndan destek ald klar n söyledi. Bu y l "Kum Saati" adl dans tiyatrosu için 12 bin lira destek ald klar n belirten Pekcan, miktar n de il, devletin bir sanat eserini de erlendirip desteklemesinin önemli oldu unu ifade etti. -"Biz ald k sevinçliyiz" "Roller Kar flt " adl tirajikomik oyunla Bakanl ktan 60 bin lira destek alan Kartal Sanat Tiyatrosunun Genel Sanat Yönetmeni Nihat Ülger de 1987 y l nda kurulduklar n ve y llar ndan beri bakanl kça desteklendiklerini belirtti. Ülger, tiyatrosu olmayan bir bölgede 250 kiflilik sahnesiyle yerleflik bir özel tiyatro olduklar na iflaret ederek, kira, su do algaz gibi giderlerinin yan s ra çocuk ve yetiflkin oyunlar haz rlayan bir iflletme için sezon bafllar nda verilen desteklerin büyük yard mc oldu unu dile getirdi. Kendilerinin gifleyle ayakta durmaya çal flt klar n ve özel kurumlarla rekabet etme flanslar n n bulunmad n söyleyen Ülger, "Kültür ve Turizm Bakanl ndan gelen destek, bir tiyatronun ayakta kalabilmesi aç s ndan azd r ama sezon bafl itibar yla bu deste in sa lanmas, bir tiyatronun yaz döneminden ç kmas yla yeni oyun projesi noktas nda çok de erli bir katk olarak görüyorum" dedi. (AA) 2 Aral k 2013 Misafir En yi Belgesel ödülüne lay k görüldü MARD N - Mardin deki Deyrulzafaran Manast r na 10 yafl nda b rak lan 77 yafl ndaki Bahe nin hayat hikayesinin konu edindi i Misafir adl belgesel filmin, Kuzey Amerika n n ilk Türk belgesel ve k sa film yar flmas niteli indeki 8. Boston Belgesel ve K sa Film Yar flmas nda En iyi Belgesel ödülüne lay k görülmesi film ekibinde memnuniyetle karfl land. Filmin Mardinli yönetmeni Haydar Demirtafl, AA muhabirine yapt aç klamada, Boston Türk Filmleri Festivalinde belgesel ve k sa film kategorisinde 40 filmin yar flt n, bu filmler aras nda manast rdakiler taraf ndan büyütülen ve Bahe olarak tan nan Circis Kaplan n yürekleri ac tan hikayesini ve annesine duydu u özlemi Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice anlatt klar Misafir adl belgesel filmin de bulundu unu söyledi. Daha önce ayn festivalden Babam Tarih Yap yor adl belgesel ile En iyi izleyici özel ödülü nü ald klar n, bu y l da Misafir adl belgesel filmi ile En yi Belgesel ödülünü kazand klar n hat rlatan Demirtafl, flöyle konufltu: Bizleri Bahe nin hayat hikayesi çok etkilemiflti. Bunu belgesel film yapt k. Bu belgesel film, baflta dünyan n en prestijli film festivali olan 66. Cannes Film Festivali, Short Film Corner olmak üzere 3. Amed Belgesel Film Festivali, 6. stanbul Belgesel Günleri, 50. Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali, 19. Film Festival DellaLessinia Film Festival, 2. Uluslararas Duhok Film Festivali, 2.Uluslararas Zeugma Film Festivali ve 4.Uluslararas Malatya Film Festivalinde seyirci ile buluflmufltu. Geçen y llarda Babam Tarih Yap yor adl belgesel ile En yi zleyici Özel Ödülü nü ald m z 8. Boston Belgesel ve K sa Film Yar flmas nda bu y l da Misafir belgesel filmi ile En yi Belgesel Ödülü nü kazand k. Çok mutluyuz ve guruluyuz Demirtafl, baflar lar n n hakl gururunu yaflad klar n anlatarak, bu baflar n n büyük bir ekip ve emek ile geldi ini belirtti. (AA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı