GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl en çok cep faturalar ndan flikayetçi HABER 17 DE En çok çevre cezas Kocaeli nde HABER 17 DE HABER 18 DE Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün Twitter'daki takipçi say s 4 milyonu geçti. Teknolojiyi yak ndan takip eden ve zaman zaman fikirlerini Twitter üzerinden takipçilerine aç klayan Gül'ün, sosyal medya araçlar Facebook, Twitter, YouTube, Vidivodo, Instagram ve Flickr'da hesaplar bulunuyor. Türkiye'de, 5 milyon 285 bin takipçi ile komedyen Cem Y lmaz ve 4 milyon 11 bin 677 takipçi ile Cumhurbaflkan Gül, en yüksek takipçi say s na ulaflt. MHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Karakaya, Gökçek in art k Ankara ya verece i bir fayda kalmad n belirtti ve ekledi: GÖKÇEK YORULDU HABER 18 DE MHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mevlüt Karakaya, "Ben gelmezsem Melih Gökçek gelecek. Onun için Ankaral lardan yetki istiyorum" dedi. Karakaya, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek'in 20 y ld r görev yapt na iflaret ederek, Ancak Melih Bey'in art k marjinal faydas tükenmifltir, bu saatten sonra Ankara'ya verece i bir de er, bir fayda kalmam flt r. Bu saatten sonra Ankara'ya daha faydas dokunacak, Ankara'n n de erine de er katacak, katmade erini art racak bir flahsiyetin olmas gerek. O da insan, biraz dinlensin, çok yoruldu." fleklinde konufltu. Karakaya, adayl n n Melih Gökçek'e destek olarak nitelendirilmesini de elefltirerek, "Bu, haks zl k. çeride böyle bir fley yok. Ankara'da 'Melih Bey gitsin' diyen genifl bir kitle var. Melih bey, bunu o kitleleri ayr flt rarak, bir k sm n kendine çekerek, bir k sm n korkutarak yönetti" diye konufltu. S NCAN DA N KAHLAR CANLI YAYINLANIYOR Haberi 16 da F DANLAR TOPRAKLA BULUfiTU Haberi 16 da BAfiKAN ODABAfiI HALKA AfiURE DA ITTI Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin Arzum Onan dizi oyunculu unu b rakt STANBUL - Ünlü oyuncu Arzum Onan, dizi oyunculu una veda etti ini aç klad. Ünlü oyuncu geçti imiz hafta gelen bölüm bafl 35 bin liral k teklifi reddetti. Ünlü oyuncu Arzum Onan, iyi bir sinema projesinde yer alabilece ini ancak bir daha dizilerde rol almayaca n söyledi. Onan, Diziler son derece h zl tüketiliyor. Üretim alan olarak da gittikçe irtifa kaybetti ini düflünüyorum. Rekabet ortam, çal flma flartlar, dizi süreleri bana uygun de il. O lumla vakit geçirmek her zaman önceli im diye konufltu. Geçti imiz hafta ünlü bir yap m flirketinin bölüm bafl 35 bin TL lik teklifini geri çeviren Onan, 9 y ld r u raflt heykelt rafll n kendisini daha mutlu hissettirdi ini, dizilerin stresine ve yorgunlu una katlanamayaca n belirtti. 2 Aral k 2013 Jennifer Love Hewitt anne oldu NEW YORK - Amerikal sinema ve dizi oyuncusu Jennifer Love Hewitt anne oldu. Hewitt in sözcüsü Sarah Fuller, e-postayla yapt aç klamada, ünlü oyuncu ile The Client List teki rol arkadafl Brian Hallisay in dün bir k z çocuklar n n dünyaya geldi ini söyledi. Yak n bir süre önce evlenen çiftin çok mutlu oldu u, bebe e Autumn James Hallisay ad n n verildi i belirtildi. Hewitt ve Hallisay, The Client List te kar kocay canland r yordu. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Su ve Atefl, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Yerçekimi, Ç lg n H rs z 2. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum (Armada) Sona Do ru, Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Uzay Oyunlar, Kahraman kili, Thor: Karanl k Dünya, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Last Vegas, Benim Dünyam. Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili,, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam.

3 2 Aral k 2013 Yaflam ANKARA - MERVE YILDIZALP - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Engelli ve Yafll Hizmetleri Genel Müdürü Aylin Çiftçi, Eriflilebilirlik zleme ve Denetleme Komisyonlar n n art k denetlemelere bafllayaca n ve ceza kesme karar alabilece ini belirterek, Okullar ve hastaneler 2014 y l nda önceli imiz olacak, komisyonlar ilk izleme ve denetimlerini buralara yapacak dedi. Herkesin kullan m için infla edilen binalar n, tüm aç k ve kapal alanlar n ve ulafl m araçlar n n engellilerin kullan m na uygun hale getirilmelerini sa lamak üzere eriflilebilirlik konusundaki izleme ve denetim mekanizmas Eriflilebilirlik zleme ve Denetleme Komisyonlar nca yürütülecek. Komisyonlar, kamu kurum ve kurulufllar na ait mevcut resmi yap, yol, kald r m, yaya geçidi, aç k ve yeflil alanlar, spor alanlar, benzeri sosyal ve kültürel altyap alanlar, gerçek ve tüzel kifliler taraf ndan yap lm fl ve umuma aç k hizmet veren her türlü yap lar, büyükflehir belediyeleri ve belediyeler, flehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu tafl ma hizmetlerini, ayr ca yönetmelikte yer alan binalar, aç k alanlar ve toplu tafl ma araçlar izleme ve denetleme formlar nda yer alan sorular do rultusunda denetleyecek. Çiftçi, AA muhabirine yapt aç klamada, Eriflilebilirlik zleme ve Denetleme Komisyonlar n n nas l çal flaca, izleme ve denetleme faaliyetlerinin nas l gerçeklefltirilece ine dair ilk bilgilendirme toplant s n n Ankara da yap ld n belirtti. Eriflilebilirlik zleme ve Denetleme Yönetmeli i kapsam nda, her ilde takip ve denetlemeleri gerçeklefltirecek Eriflilebilirlik zleme ve Denetleme Komisyonlar kuruldu unu hat rlatan Çiftçi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, çiflleri Bakanl, Çevre ve fiehircilik Bakanl, Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl, engelliler ile ilgili sivil toplum kurulufllar n n temsilcilerinden oluflan komisyonlar n çal flmalar na bilgilendirme toplant s n n ard ndan fiilen bafllayaca n bildirdi. Eriflilebilirlik uygulamalar na çok önem verdiklerine dikkati çeken Çiftçi, uygulamada ceza kesmenin öncelikleri olmad n, ilerlemeyi, dönüflüm gerçeklefltirerek yapmak istediklerini ifade etti. Çiftçi, Ancak eriflilebilirlik uygulamalar n yerine getirmeyenlere yönetmelik gere i ceza kesilecek. Komisyonlar art k denetlemelere bafllayacak ve ceza karar alabilecek. Okullar ve hastaneler 2014 y l nda H CR RUM msak : Muharrem 19 Teflrin-i Sani Günefl : Ö le : Engellilere engel olanlara ceza geliyor önceli imiz olacak, komisyonlar ilk izleme ve denetimlerini buralara yapacak diye konufltu. Çiftçi, komisyonlara vatandafllar n da flikayetlerini iletebilece ini belirterek, flahsi baflvurular n komisyon gündemine girebilece ini söyledi. - Binan n daha kap s ndan girilemiyorsa cezas daha yüksek olacak Komisyonlar n hem yerinde inceleme hem de önceden yap lm fl incelemeler üzerinde de erlendirme yapabilece ini anlatan Çiftçi, dönüflümlerin bugüne kadar sa lanmas gerekti inin alt n çizdi. Yönetmelikte tan ml uygulamalar yerine getirmeyenlere art k çok uzun ek süreler verilmeyece ini vurgulayan Çiftçi, flunlar kaydetti: Sadece iyi niyet olarak bir kaç haftal k süre veriliyor. Hala yerine getirilmemiflse komisyon karar al yor, il müdürlüklerimiz tutana haz rlay p cezalar kesiyor. Cezalar de ifliyor. Bin liradan 5 bin liraya, 5 bin liradan 25 bin liraya kadar farkl aral klarla, iflin önemine göre olacak. Biz öncelikleri belirledik. Mesela binan n daha kap s ndan girilemiyor olmas çok büyük bir eksiklik, bunun ceza oran daha fazla. Ama içeride ufak bir düzenleme eksikse bunun derecesi daha hafif. Çiftçi, cezalar kapal ve aç k alanlar için ayr ayr belirlediklerini dile getirerek, Aç k alanlarda kesiksiz bir cadde bizim için bir bina gibi. Caddenin üstündeki küçük eksiklikler caddenin bütününe ceza getiriyor. Bu durumda da cadde hangi belediyeye ba l ysa ceza ona yaz l yor. Bunlar n hepsi bilgisayar ortam nda objektif kriterlere ba l oldu u ve eksikliklerin puan tan ml oldu u için kar fl kl a sebep olmayacak de erlendirmesinde bulundu. Tek komisyonun yeterli olmayaca büyük flehirlerde, ikinci ve üçüncü komisyonlar n oluflturulmas yla ilgili çal flmalara bafllanaca n söyleyen Çiftçi, engellilerle ilgili sivil toplum kurulufllar ndan gelen komisyon üyelerinin resmi olarak görevlendirilmeleri için de düzenleme yapacaklar n sözlerine ekledi.(aa) kindi : Akflam : Yats : YARIN KÜLTÜREL BOYUT 212 say l Bas n Kanunu nun, yasalaflt 10 Ocak 1961 tarihinden bu yana; her 10 Ocak Çal flan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktad r. Hepimiz biliyoruz ki Bas n Kanunu nda her dönemde de ifliklikler yap lmakta; kâh gazeteciler lehine, kâh aleyhine hükümler konulmaktad r. Bir s k nt var Türkiye de bas n ve gazetecilerle ilgili olarak. Gazeteciler ve bas n; sürekli hukuk mücadelesi içinde bulunuyorlar. Ama bir türlü tafllar yerine oturmad. Yine onlarca gazeteci hapiste, binlerce hatta on binlerce dava dosyalar adliyelerin gündeminde. Son üç y l içinde Türkiye de gazeteciler için yedibine yak n dava aç lm fl durumda. Öyle gazeteciler var ki y l civar nda ceza istemiyle yarg lan yorlar. S n r Tan mayan Gazeteciler adl uluslararas bir örgüt var. Ekim ay nda bir rapor yay mlad. Bu rapora göre, bas n özgürlü ü s ralamas nda Türkiye 178 ülke aras nda 138 s rada yer al yor. Yani bas n özgürlü ünün en kötü durumda oldu u 40 ülke aras nda bulunuyor. Ay p bir fley! Hem övünüyoruz, ekonomik geliflmesini tamamlam fl 20 ülke aras nda onyedinciyiz diye, hem de gazetecilerimizi, yazarlar m z hapislere at yoruz. Bu durum henüz Türkiye de özgürlüklerin yerli yerine oturmad n gösteriyor. flin en ac taraf, bu özgürlüklerin temini yolunda niyetin ve olumlu anlay fl n olmamas d r. Hiç bir iktidar n ve hiç kimsenin, elefltirilmeye tahammülü yok. Gazetecilere aç lan davalara bak n %50 sinden fazlas hakaret davalar d r. Büyük bir bölümü de soruflturman n gizlili i ile ilgili hükümlerin ihlâli ni oluflturuyor. Türkiye de öyle gariplikler oluyor ki; soruflturma gizlidir deniliyor ama o gizli bilgiler gazetecilere ve bas na servis ediliyor. Gazeteciler ve bas n da bunlar yay nlad nda onlara soruflturma aç l yor ve hapisle tehdit ediliyor. yi de soruflturmay yürütenler gizli bilgileri neden gazetecilere servis yap yor? Amaçlar ne? Neden gazetecilerin bafl belaya sokuluyor? Burada savc ve yarg çlar n sorumlulu u bence çok. Acaba; emniyet mensuplar, savc ve yarg çlar m yap yor, bu servisleri? nanm yorum ama bir yerlerden soruflturman n gizlili inin ihlâl edildi i de bir gerçek. E er ça dafl bir toplum olacaksak; bas n m z ve gazetecilerimiz özgür ve serbest olmal d r? Gazetecilerimizi hapse atmakla, bas n m z vergi cezalar yla korkutmakla önlemler al nma 2. Avrupa Birli i kriterlerine uyulacaksa, veya özgür bir toplum olunacaksa bas n ve gazeteciler özgür b rak lmal d r. Yoksa; her partinin, her zenginin, her iktidar n gazetecileri ve bas n kendinin olur. Bu da özgürlük demek de ildir. 3 Hayrettin VG N TÜRK YE DE BASIN VE GAZETEC LER ÖZGÜR MÜ?

4 4 YARIN ESK fieh R, parklar ve müzeler kenti olacak ESK fieh R - DEN Z AÇIK - Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti kapsam nda yap lmas planlanan Türk Dünyas Park, Türk Dünyas Bahçesi, Türk dünyas ndaki güzel eserlerin maketlerinin yer ald MiniaTürk, Göç Müzesi, Demiryolu Müzesi ve birçok merkezle kentin parklar ve müzeler flehri olmas planlan yor. Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna, AA muhabirine yapt aç klamada, Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti etkinleri kapsam nda kente baz eserler kazand rmak istediklerini belirterek, kal c eserlerin planlanmas, projelendirilmesi, imalat, inflaat aflamalar ve haz r hale gelmesinin zaman gerektirdi ini kaydetti. Kal c eserler için 2014 y l n da kullanmak istediklerini ifade eden Tuna, flöyle konufltu: Bu, 2014 Türk Dünyas Kültür Baflkenti olacak Tataristan n Kazan kentinin faaliyet yapmas na engel de il. Biz bir tak m faaliyetler yapmaya devam edece iz. En önemli kalc eserimiz çocuklar m za yapt m z yat r md r. Eskiflehir in bundan sonra Türk dünyas n n kalbinin att bir flehir olmas n istiyoruz. Türk dünyas ndan gelen misafirlerimiz kendinden bir fleyler bulabilsin. Bu süreçte üzerinde çal flt m z bir kaç proje var. Tuna, Eskiflehir i parklar ve müzeler kenti yapmak istediklerini bildirdi. Eskiflehir i turizmde ve kültürde bir yere getirmek istediklerini anlatan Tuna, flöyle devam etti: Bunun alt yap s n iyi oluflturmak laz m. Elimizde Odunpazar Bölgesi var. Burada geçmiflten kalan bir tak m sivil mimari örnekleri var. Bunlar iyi korumak, restore etmek ve fonksiyon kazand rmak, müze haline getirip turizme ve kültürümüze kazand rmay amaçl yoruz. Bu konuda çal flmalar m z var. (AA) ZM R - zmir Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan ve Türkiye Kruvaziyer Platformu Baflkan Ekrem Demirtafl, kruvaziyer turizmiyle 2013 y l sonuna kadar kente 500 bin yolcu gelece ini, hedeflerinin 2 milyon yolcuya ulaflmak oldu unu bildirdi. Demirtafl, yapt yaz l aç klamada, 22 ülkede 100 den fazla limana sahip, 30 üyesi olan Akdeniz Kruvaziyer Limanlar Birli i (MedCruise) Genel Kurul toplant s na kat ld n belirtti. Genel Kurul toplant s nda zmir Ticaret Odas n n kruvaziyer turizminde yapt çal flmalar hakk nda bilgi verdi ini kaydeden Demirtafl, aç klamas nda flunlar kaydetti: 10 y l önce gemiler bize neden gelmiyor diye sorgulad k. Ayakbast ve liman ücretleri yüksekti. zmir Alsancak Liman yolcu salonu uygun halde de ildi, çal flt k, Ulaflt rma Bakan m z Say n Binali Y ld r m n katk s ile hepsini uygun hale getirdik. Costa flirketi 2003 y l nda yeni yapt rd Costa Mediterranea adl gemisini 5 May s 2004 tarihinde zmir Alsancak Liman na getirme karar ald. Pier Luigi Foschi ye flükran borçluyuz. Odam z n yo un çabalar ile gerçeklefltirilen kruvaziyer turizmi projesinde 2004 ile 2012 y llar aras nda 1233 sefer ile 2 milyon 611 bin 272 yolcu zmir e geldi y l sonuna kadar yaklafl k NEVfiEH R - YAS N TEMEL - Tarihi ve do al güzellikleri ile dünyan n dört bir yan ndan turist çeken Kapadokya bölgesi, yap lan fl kland rma sayesinde ayr bir güzelli e büründü ü gece de manzaras yla turistleri büyülüyor. Kapadokya bölgesinin en çok ziyaret edilen merkezlerinin bafl nda gelen Göreme ve Uçhisar beldelerinde tarihi doku, geceleri yap lan fl kland rma ile bambaflka bir güzelli e bürünüyor. Ziyaretçileri gündüz farkl gece farkl bir güzelli in bekledi i Kapadokya da Uçhisar ve Göreme nin panoramik manzaras turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler gündüz oldu u gibi gece de bölgeye hakim noktalardan Kapadokya manzaras n n foto raf n çekerek, ölümsüzlefltiriyor. Göreme de gece manzaras n n en iyi izlendi i nokta olan Ayd nk ra mevkiine gelen turistler, Turizm 200 sefer yap lm fl olacak. Yolcu say s 500 bin. Ancak bizim hedefimiz 2 milyon yolcu. zmir in kruvaziyer turizmindeki baflar s n n ödülle tescillendi ini belirten Demirtafl, Dünya Seyahat Ödülleri nde zmir in üç y l arka arkaya Avrupa n n En yi Kruvaziyer Destinasyonu ödülünü ald n hat rlatt. Kruvaziyerde bir baflar hikayesi yazd klar na iflaret eden Demirtafl, aç klamas nda ayr ca flu ifadelere 2 Aral k 2013 Kruvaziyer turizminde hedef 2 milyon yolcu yer verdi: Tüm Türkiye nin iskele ve limanlar n n baflar l olas n istiyoruz. Kurvaziyer turizminin yükselifli bizim için önemli. Bugün burada bulunan sektörün devlerine sesleniyorum. Avrupa, Amerika pazar bir flekilde daral yor. Oysa Karadeniz, Ege ve Do u Akdeniz bölgeleri size çok müflteri sa lar. 75 milyon Türkiye nin yüzde 15 i yurt d fl na her y l gidiyor. (AA) Kapadokya da 24 saat manzara keyfi buradan Kapadokya n n eflsiz manzaras n seyrediyor. Kolombiyal Juan Pablo Bohorquez, Göreme yi gece görmek için tepe noktas na ç kt klar n belirterek, Gece manzaras için buraday z çok güzel. Kapadokya ya ilk defa geliyorum. Daha önce gelmedi im için de çok üzgünüm dedi. (AA)

5 2 Aral k 2013 Soldan sa a: 1.Vücudun belden afla k s mlar n y kamada kullan lan tuvalet arac. Meyvelerden yay lan hofl koku. 2. Tahsisat. Uzakl k anlat r. 3. nce kalpli. Yöntemine uygun düzgün sar lm fl halat yuma. 4. Japonya da bir kent. Bir organ m z. 5. Y lan n deri de ifltirirken att deri. talya da bir kent. 6. Bir do a olay. Toplardamar genifllemesi. 7. Kentin su, elektrik, yol, temizlik gibi ifllerine bakan kurulufl. 8. Köpek. Arapçada su. Dualardan sonra söylenir. 9. Kokulu bir kavun türü. 10. Bir anda oluveren, apans z. Bir yerin güvenlik içerisinde olma durumu. 11. Bir nota. Yüksek, yüce. 12. Çobanlar n çald sl k. Yabani hayvan bar na. 13. Tuzak, kapan. Temelsiz, e reti yap. 14. Orta oyununda Kavuklu ile konuflarak oyunu açan kimse. 15. Rusçada evet. Bir fleyin geçti i ya da önce bulundu u yerde b rakt belirti, niflan, alamet. Difli deve. 16. Okul. Tavlada bir say. Tembel hayvan. 17. Mirasta hak sahibi olma. 18. Suni. fienlik kemeri. 19. Taflk n su. Bakanlar Kurulu. 20. Vilayet. Güzel, zarif, modaya uygun. Adale. Yukar dan afla ya: 1.Türlü katk larla yap lan hamurlu bir yiyecek. Taraf tutmayan, tarafs z. Çay n tav. Bir nota. 2. Kaz Da lar na mitolojik devirlerde verilen ad. Oje ç kartan madde. Akarsuyun kollar na ayr ld yer. Rüzgâr. 3. Ray aral 60 cm olan küçük demiryolu. Fasulye ile yap lan bir tür yemek. Beyzi, sobe. 4. Dost, arkadafl. Gökyüzü. sim. Yük gemisi. 5. Borsada kesin vadeli de erlerin kuru ile prim de er kuru aras ndaki fark. Veri, muta, done. Afl r fliflman. Alkollü bir içecek. 6. Yumurtan n bir bölümü. Bir meyve. Parazit, tufeyli. Bir fleyin y k lmamas için dayat lan a aç, destek, payanda. 7. Kutsal Hint destan. Bir gezegen. 8. Otomobil sözcü ünün k saltmas. Cennet. fiaflma anlatan ünlem. Mesafe. Töre bilimi, ahlak bilimi. 9. Metalik. Karfl l k beklemeden yap lan yard m. Bir cins iri at. 10. Sar msa n antibiyotik etkisi gösteren maddelerinden biri. dare lambas. Jimnastik ayakkab s. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

6 6 YARIN Ekonomi Numan Kurtulmufl: Bedelli askerlik gündemde yok 2 Aral k 2013 Yüksek maafllar sviçre nin en önemli cazibesi Avrupa n n ortas nda Avrupa Birli i'ne üye olmayan sviçre, AB nin kendisine dayatt ikili anlaflmalar konusunda da çok so uk davran yor. CENEVRE - Özellikle bankac l k sektöründe kendine has kurallar uygulayan sviçre, ülkeler aras bilgi paylafl m konusunda da bin dereden su getiriyor. Bununla birlikte düflük iflsizlik rakamlar ve ifl piyasas n n ihtiyac olan kalifiye personel ihtiyac n n devam etmesi ile özellikle AB de yaflanan ekonomik krizin etkisiyle gurbetçi pozisyonuna düflen Avrupal lar n ifl konusunda ak llar ndan geçen ilk ülke sviçre y l nda yürürlü e giren ikiili anlaflmalar sayesinde sviçre de ifl bulduklar takdirde oturum iznine sahip olan Avrupa Birli i vatandafllar - n n 2009 y l ndan itibaren h zl bir art fl gösteren nüfus oranlar ülkede muhafazakar kesimi ciddi oranda rahats z ediyor. Mevcut durumun daha iyi anlafl lmas için Almanlar n nüfusunun son 10 y lda 100 binden fazla artmas n örnek gösteren SVP, geçmifl y llarda Müslüman göçmenler üzerinden yürüttü ü siyasetini son y llarda AB li göçmenlere kayd rm fl durumda. Hükümet siyasi bask lar neticesinde AB vatandafllar n n oturum alma hakk n ANKARA - Ak Parti Genel Baflkan Yard mc s Numan Kurtulmufl, bedelli askerlik konusunda Milli Savunma Bakan ile görüfltü ünü ve bakanl n askerlik konusunda herhangi bir çal flmalar n n olmad n söyledi. Ankara Rixos Otel de Kent Ekonomileri Forumu Marka fiehirler için Kent Ekonomileri Forumu program na kat lan Numan Kurtulmufl, program sonunda bas n mensuplar n n sorular n cevaplad. Ç kt bir televizyon program nda askerlikle alakal kiflisel görüfllerini paylaflan Kurtulmufl, tekrar sorulmas üzerine askerlikle ilgili bir çal flma yap labilece ini flöyle anlatt : "Geçen gün ben bir tv program nda bunlar kiflisel görüflüm olarak ifade ettim. Tabi kamuoyunda ciddi bir talep var ve biz siyasetçilerin bu taleplerle ilgilenmek durumunday z. Dün ben de savunma bakan m zla görüfltüm flu anda devam eden bir çal flma yok. Türkiye de askerlik sisteminin yap s yla ilgili bir organizasyona gidilebilir. 3 ad m olabilir. Bir tanesi flu andaki bir y l süre ile kontenjana tabi tutarken ülkede en çok oyu alan sviçre Halk Partisi (SVP) de gelecek flubat ay nda halk n önüne gelecek olan Kitlesel göçe karfl ismini tafl yan yasa tasar s ile konuya hukuki bir boyut katmay planl yor. Öncelikli olarak yaflam kalitesi ile ilk ve ortaokul ö reniminin AB standartlar n n bile üzerinde olmas n n avantaj na sahip olan sviçre de en cazip konu maafllar n yüksek olmas. mevcut askerlik sisteminin belki çok say da yüz binlerce askere ihtiyaç duyulan ordudan ziyade yine Milli Savunma Bakanl 'na ba l bir uzman ordu kurulabilir. Gençlerimizin askerlik süresi k salt labilir. Bununla ilgili geçmiflte hükümetimizin bir karar yla askerlik süresi k salt lm flt. Üçüncüsü ise bir seferlik birikmifl olan flu anda 400 bine yak n askerlik bekleyen arkadafl m z var. Onlarla ilgili belki son defal k bedelli askerlik uygulamas düflünülebilir." Söz konusu görüfllerinin bir temenniden ibaret oldu unu vurgulan Numan Kurtulmufl, "Benim dedi im bundan ibarettir yoksa bir çal flma var bu çal flman n kamuoyuyla paylafl lmas de- ildir zaten bu konuda yetkili olan milli savunma bakanl m zd r. Dolay s yla ben kiflisel görüflümü ifade ettim." dedi. Bedelli askerlik konusunun henüz görüflülmedi ini belirten Kurtulmufl, Baflbakan Erdo an a gerekli yerlerde kendi görüflünü paylaflaca n da sözlerine ekledi.(cha) sviçre de çal flan bir kiflinin y ll k ortalama kazanc n n 56 bin Euro oldu u bir yerde AB ülkelerinde bu rakama en yak n kazanca sahip olan 32 bin Euro ile Lüksemburg olurken, onu 25 bin Euro ile Danimarka, 21 bin Euro ile Finlandiya takip ediyor. sviçre de sol partilerin minimum maafllar yükseltmek için çabalar devam ederken meslekler aras en düflük ayl k kazanç 3 bin 200 frank ile 3 bin 845 frank aras nda de ifliyor. Bununla birlikte ifl piyasas nda medyan olarak tarif edilen en yüksek kazanan ile en düflük kazanan kiflilerin ortas nda yer alan miktar ise 5 bin 979 Frank. AB ülkelerinin en düflük maafl s - ralamas na bak ld nda en iyi durumda olan ülke bin 874 Euro ile Lüksemburg. Bu ülkeyi vatandafl na bin 502 Euro ile en düflük maafl imkan tan yan Belçika izlerken, s ralamay Hollanda, rlanda ve Fransa takip ediyor. Bu arada istatistiki bilgilerde Türkiye 429 Euro ile 12. s rada yer al - yor. (CHA)

7 2 Aral k 2013 Ekonomi YARIN ES DEF üyeleri befl ülkeden 56 ifladam yla ifl görüflmesi yapt Türkiye fladamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) taraf ndan stanbul da düzenlenen D fl Ticaret Zirvesi 2013 program na kat - lan bir grup ifladam, ikili ifl görüflmeleri yapmak üzere zmir e geldi. 7 ZM R - Ege ve Bat Akdeniz Sanayici ve fladamlar Federasyonu (ES DEF) nun düzenledi i Ticaret Forumu ve kili fl Görüflmeleri program nda Türk ifladamlar yla biraraya geldiler. Hilton Otel deki görüflmelere Filipinler, Hindistan, Kazakistan, Pakistan ve Venezuela dan 56 firma temsilcisiyle zmir den 200 ifladam kat ld. ES DEF Baflkan Vekili Ömer Yerkazano lu, misafir ifladamlar n Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2013 G da ve Tar m Program 'ndan sonra tekrar zmir de a rlamaktan onur duyduklar n belirterek, "D fl Ticaret Zirvesi 2013 Program n n ard ndan Ege Bölgesi ndeki ES DEF e üye dernekler, birçok ülkeyi konuk ediyor. Bu vesileyle zmir de de Filipinler, Hindistan, Kazakistan, Pakistan ve Venezuela ülkelerini misafir ederek, hem ticari hem kültürel yak nlaflman n temellerine bir basamak daha koymufl oluyoruz. dedi. Dünyada mesafelerin k sald n, ticareti verimli ve inovasyona aç k bir flekilde yapan n baflard n ifade eden Yerkazano lu, globalleflen dünya pazarlar na ticaret için verimli ve inovatif ürünler gerekti ini vurgulad. Bu anlay fltan yola ç karak dünya pazar n üyelerinin aya- na getirip hem ticari kazan mlar elde etmenin gereklili ini hem de vizyonu olan n baflaraca n göstermek istediklerini dile getiren Yerkazano lu, flöyle devam etti: Bu ba lamda üyelerimizin kat ld - zirvede Ege den birçok firma, ön görüflme yapt yabanc firmalarla iyi niyet anlaflmalar imzalad. Ticaret ve yat r m düflündükleri ülkelere fizibilite amac yla gidecekleri tarihleri karfl l kl kararlaflt rd lar. nan yoruz ki gelen misafirlerimiz bizleri daha yak ndan tan y nca hem ticaretimiz artar hem de birlikteli imiz. Birçok firmam z ihracat yapt ülkelerin say s n art r rken kimileri de ilk defa ihracat n kap lar n aralad. Bu organizasyonun Türkiye ve KOB lerimiz için ne kadar önemli oldu unu bize bir kez daha gösterdi. De iflen ve geliflen dünya ekonomisinde Türkiye nin haketti i yere bu tür organizasyonlar n katk yapaca n inan yorum. Yerkazano lu, bugün Paris teki EXPO 2020 oylamas nda da zmir e baflar lar diledi. Heyette yer alan Filipinler nflaat Federasyonu Baflkan Agusto Manuolo ise Türkiye yi TUSKON sayesinde tan d klar n söyledi. Ülkesinin iki hafta önce meydana gelen tayfunda büyük zarar gördü- ünü hat rlatan Manuolo, Bu konuda da TUSKON un yard mlar ndan dolay teflekkür ederim. Filipinler de 800 üyesi olan bir federasyonuz. nflaat ve yap sektörüyle görüflmeler için geldik. Zirvede dört gün boyunca iyi temaslar m z oldu. Filipinler, Güneydo u Asya da 110 milyon nüfuslu bir ülke. Özellikle inflaat alan nda büyük ifl potansiyeli var. Buradan Türk ifladamlar n iflbirli ine ça r yorum. TUSKON sayesinde iflbirliklerimizi artt rarak güzel ifllere imza ataca- m z ümit ediyorum. fleklinde konufltu. PayPal'da yüz tan ma metoduyla ödeme sistemi BERL N - Online banka hesab flirketi PayPal, yüz tan ma metoduyla ödeme sistemine geçiyor. Pilot proje Berlin deki baz yerlerde bafllad. Ebay in alt flirketi olan PayPal, online ödemelerde yeni bir sistemi devreye koydu. Almanya n n baflkenti Berlin de pilot proje olarak bafllat lan sistem yüz tan ma metoduyla çal fl yor. Buna göre, ios veya Andorid ak ll telefonu olan müflteriler, PayPal da açt klar hesapta yüzlerini ödeme sistemine tan tacaklar. PayPal ile anlaflmal çal - flan restoran ve cafe gibi yerlerde kasaya geldiklerinde ödeyecekleri miktar kendilerine gösterilecek. Devam nda ak ll telefon veya kasadaki yüz tan ma modüllü ödeme aleti müflterinin yüzüne tutulacak ve ödeme böylelikle gerçekleflecek. Son olarak ise kiflinin hesab na ödemeye iliflkin fatura gönderilecek. Check-In ad verilen ödeme sistemiyle ilgili bir aç klama yapan PayPal an Almanya sorumlusu Arnulf Keese, Ak ll telefonlar üzerinden yap lan mobil ödemelerde öncü olmak istiyoruz. fleklinde konufltu. Benzer bir faturaland rma sistemini mobil ödeme hizmeti veren SumUp da hayata geçirmeyi planl yor. fiirket, Berlin de yak n zamanda pilot uygulamaya bafllayacak.(cha)

8 8 YARIN Ekonomi Her ailenin de bir sosyal destek uzman olacak Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, Türkiye de günlük 4 dolar n alt nda gelirle yaflamaya çal flan vatandafllar n yüzde 2,8 e geriledi ine iflaret ederek, 7-8 bin civar nda uzman aile aile görevlendirerek bu sorunu çözüyoruz. ANKARA - fiu anda yasas Meclis te, muhtemelen sal günü komisyonda görüflülmeye bafllanacak dedi. Babacan, Ankara l Baflkanl taraf ndan düzenlenen Ankara Kent Ekonomileri Forumu nda yapt konuflmada, kentlerin ekonominin çok önemli unsurlar ndan biri haline geldi ini söyledi. Ülkelerin kalk nmas n n kentlerin kalk nmas yla mümkün oldu unu dile getiren Babacan, Ankara da özellikle son 11 y lda yaflanan de iflim ve dönüflümün her türlü takdirin ötesinde oldu unu, bunda Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in çok büyük katk s bulundu unu ifade etti. Dünyada 1950 de nüfusun 29 u kentlerde yaflarken, bunun 2010 da yüzde 51 e geldi ini, bugün dünyan n yar dan fazlas n n kentlerde yaflad n belirten Babacan, 2050 de bunun yüzde 67 ye ulaflmas n n beklendi ini bildirdi. Babacan, Türkiye de kentleflme rakam n n dünya ortalamas n n üzerinde oldu unu, 1965 te nüfusun yüzde 34 ü kentlerde yaflarken geçen y l sonu itibariyle bu rakam n yüzde 77 ye ulaflt n kaydetti. Dünyada nüfusu 100 y l önce 1 milyonun üzerinde olan kent say s - n n 20 iken bugün bu say n n 450 ye ç kt na iflaret eden Babacan, bunlar n 20 sinin de Türkiye de bulundu una dikkati çekti. Ankara n n y llarca memur flehri olarak an ld n, idari, yarg ve yasama birimlerinin merkezinin burada bulundu unu anlatan Babacan, Ankara n n bir ticaret ve sanayi flehri olma özelli inin her zamankinden daha fazla öne ç kt n söyledi. Babacan, Ankara ekonomisinin yüzde 72 sini hizmetler, yüzde 24,6 s n sanayi, yüzde 2,9 unu tar m sektörlerinin oluflturdu unu, geçen y l Ankara dan yap lan ihracat n 7 milyar dolar geçti ini vurgulad. Ankara n n savunma sanayi baflta olmak üzere sadece Türkiye de de il dünyada sanayisiyle bilinen bir flehir oldu una de inen Babacan, Ankara da 10 sanayi bölgesi, 6 teknopark, 19 üniversite bulundu unu söyledi. Ankara n n 5 milyonluk nüfusuyla 8-9 AB üyesinden daha fazla nüfusa sahip bulundu unu ifade eden Babacan, bütün bu göstergelerin Ankara n n ne kadar önemli bir güç oldu- unu gösterdi ini belirtti. Babacan, Ankara daki ulaflt rma projelerini çok önemsediklerini vurgulayarak, flöyle konufltu: Merkezi hükümet kaynaklar nda çok ciddi kaynaklar ay rmaya bafllad k Ankara n n ulaflt rma projeleri için. Özellikle metrolar n art k önümüzdeki dönemde h zla tamamland - n göreceksiniz. Asl nda çok önce tamamlanmas gerekiyordu fakat hukuki engeller, baz yarg süreçleri maalesef gecikmelere sebep oldu. Aral k ay nda Ankara da önemli hatlar n devreye girdi ini görece iz. Ulafl m n, özellikle metrolar n art k kentlerin olmazsa olmaz haline geldi ini ifade eden Babacan, önümüzdeki dönemde sadece Ankara da de il pek çok büyükflehir için benzer desteklerin devam edece ini söyledi. Babacan, flehir ekonomilerindeki kalk nman n sürdürülebilir olmas gerekti ini belirterek, bu noktada finansal sürdürülebilirli in hayati önem tafl d n vurgulad. Projeler ortaya koyarken kaynak oluflturma konusunda da çal fl lmas gerekti ini kaydeden Babacan, Projeler, iyi tan mlanm fl ve kaynaklar iyi belirlenmifl projeler de ilse ço u ka t üzerinde kal yor. Taahhütler yerine gelemeyebiliyor, bu da çok çok riskli bir durum dedi. Babacan, kaynak üretmeye iliflkin projelerin de tart fl lmas gerekti inin alt n çizerek, Türkiye ekonomisinin bütçe kayna sadece vergi gelirleri. Bizim petrol ve do al gaz gibi kaynaklar m z yok. Biz harcad m z her bir kuruflun vergisini vatandafltan al - yoruz, dolay s yla yap lacak projelerin rasyonel ve etkin bir kaynak yönetimiyle yap lmas büyük önem tafl - yor de erlendirmesinde bulundu. Devlet olarak yap lan 1 milyar liral k harcaman n karfl l n bulmak zorunda olduklar n belirten Babacan, bunun vergi yoluyla tahsil edilmek zorunda kal naca na iflaret etti. Babacan, borçlulu un pek çok yerel yönetim için önemli bir problem oldu unu hat rlatt. fiehir ekonomilerinde kalk nman n sürdürülebilir olmas n n di er önemli ayaklar n n sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik oldu unu ifade eden Babacan, yoksullu u ortadan kald rmak amac yla at lan ad mlarda önemli baflar lar sa land n anlatt. Türkiye nin ekonomik modelinin özel sektöre dayal oldu una iflaret eden Babacan, devletin ve yerel yönetimlerin yat r mlar n n tümüne bak ld nda bunlar n ekonomik büyümeye katk - s n n s f ra yak n oldu unu söyledi. Özel sektör iflin içindeyse daha rasyonel ve verimlilik odakl bir bak fl aç s n n ortaya ç kt n dile getiren Babacan, her fleyi ben yapar m anlay - fl yla hareket etmenin do ru olmayaca n ifade etti.(aa) 2 Aral k 2013 Okul sütü ihalesi onayland ANKARA - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl taraf ndan 22 Kas m 2013 tarihinde yap lan okul sütü ihalesi onayland. Yenilenen okul sütü ihalesi ile 17 milyon 685 bin lira kamu yarar sa land e itim-ö retim y l nda 6 milyon 330 bin 215 ö renciye, haftada 3 gün da t lmak suretiyle toplam 303 milyon adet, 200 ml UHT süt da t lacak. 12 Kas m 2013 tarihinde yap lan aç k ihalede birim kutu için ortalama 57,53 kurufl ve toplamda 174 milyon 709 bin lira teklif verilmiflti. Ancak verilen birim teklif ve toplam tutar n fazla olmas nedeniyle ihale iptal edilmiflti. Pazarl k usulü ile 22 Kas m 2013 tarihinde tekrar ihale edilen okul sütü için birim fiyat ortalama 51,70 kurufl verildi. Toplam teklif tutar ise 157 milyon 024 bin lira olarak gerçekleflti. Böylece iptal edilen ihaleye göre yeni yap lan ihaleyle 17 milyon 685 bin lira kamu yarar sa lanm fl oldu. (CHA)

9 2 Aral k 2013 ANKARA - Malatya merkezde alt gelir projesi kapsam nda infla edilen 225 konuta baflvuru 14 kat aflt. 225 konuta 3 bin 319 baflvuru yap l rken, yine Malatya merkezde sosyal konut kapsam nda infla edilen 229 konuta ise 27 Aral k 2013 tarihi itibariyle 895 baflvuru gerçekleflti. dare, Malatya, Edirne, Bursa, Bal kesir ve Gaziantep teki toplam bin 914 konutun hak sahiplerini aral k ay nda belirleyecek. TOK nin Malatya merkezde alt gelir projesi kapsam nda infla etti i 225 konuta rekor baflvuru gerçekleflti. Konutlara baflvuru say s, konut say s n n 14 kat n aflarak 3 bin 319 u buldu. Alt gelir projesi kapsam nda infla edilen 225 konut 83 metrekare büyüklü ünde, 2+1 niteli inde planland. Konutlar n peflin fiyatlar 61 bin liradan bafll - yor. Yüzde 12 peflin 180 ay vade ile sat lacak konutlar n ayl k taksitleri ise 303 liradan bafllayacak. Konutlar n hak sahipleri, 5 Aral k 2013 te saat da Malatya Atatürk Spor Salonu nda düzenlenecek kura program ile belirlenecek. Malatya merkezde sosyal konut kapsam nda infla edilen 229 konuta da vatandafllar n yo un ilgisi sürüyor. 229 konuta 27 Kas m 2013 tarihi itibariyle 895 baflvuru yap ld. Bu konutlar n baflvuru süresi 29 Kas m da sona erecek. Sosyal konut projesi kapsam ndaki, 229 konut 147 metrekare büyüklü ünde, 3+1 olarak infla edildi. Konutlar n peflin fiyatlar 112 Ekonomi bin liradan bafll yor. Yüzde 10 peflin 96 ay, yüzde 15 peflin 108 ay ve yüzde 25 peflin 120 ay gibi üç farkl ödeme seçene i sunulan projede en düflük ayl k taksit 705 lira. Bu konutlar n kuras ise 5 Aral k 2013 te saat da Malatya Atatürk Spor Salonu nda çekilecek. TOK, aral k ay içinde, Edirne Keflan, Bursa Gürsu ve Bal kesir Ayval k ta infla etti i toplam 944 konutun hak sahiplerini belirleyecek. Edirne Keflan da infla edilen 736 yoksul konutun 428 i 47 metrekare büyüklü ünde 1+1, 308 i de 67 metrekare büyüklü- ünde 2+1 olarak planland. Peflinats z 240 ay vade ile sat lacak konutlar n hak sahipleri 2 Aral k 2013 tarihinde saat da Keflan Belediyesi Kapal Spor Salonu nda yap lacak kura program ile belirlenecek. dare, Bursa Gürsu daki 160 yoksul konutun kuras n 12 Aral k ta, Bal kesir Ayval k Alt nova daki 48 yoksul konutun kuras n ise 13 Aral k ta gerçeklefltirecek. TOK, Gaziantep in Nizip ilçesine ba l Menderes Mahallesi nde, 258 i alt gelir grubu, 86 s sosyal konut ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi nde infla etti i 172 sosyal konutun baflvurular devam ediyor. Konutlar için baflvurular Halk Bankas n n tüm flubeleri taraf ndan 20 Aral k 2013 tarihine kadar kabul edilecek. dare Gaziantep teki toplam 516 konutun hak sahiplerini, 26 Aral k 2013 tarihinde YARIN TOK nin Malatya daki konutlar na 14 kat baflvuru Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl n n (TOK ), 'Kira ödemek yerine kendi evinizin taksitini ödeyin' slogan yla sat fla ç kard konutlara vatandafllar n yo un ilgisi nedeniyle talep patlamas yaflan yor. ANKARA - Tüketici E ilim Anketi sonuçlar ndan hesaplanan Tüketici Güven Endeksi 2013 Kas m ay nda bir önceki aya göre yüzde 2,6 oran nda artt. Ekim ay nda 75,5 olan endeks Kas m ay nda 77,5 de erine yükseldi. Tüketici güven endeksi yüzde 2,6 artt Türkiye statistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas iflbirli i ile yürütülen Tüketici E ilim Anketi sonuçlar ndan 2013 y l Kas m ay na ait Tüketici Güven Endeksi verileri paylafl ld. Ekim ay nda 101,6 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5,6 oran nda artarak Kas m ay nda 107,3 de- erine yükseldi. Bu art fl, gelecek 12 ayl k dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olaca yönünde beklentisi olan tüketicilerin say s n n bir önceki aya göre artt n gösterdi. 9 belirleyecek. Nizip Menderes Mahallesi nde alt gelir gurubu kapsam nda infla edilen konutlar, 74 metrekare büyüklü ünde, 2+1 niteli inde planland. Konutlar n peflin fiyatlar 56 bin liradan bafll yor. Yüzde 12 peflin 180 ay vade ile sat lacak konutlar n ayl k taksitleri 278 liradan bafllayacak. Nizip Menderes Mahallesi nde sosyal konut kapsam ndaki 86 konut, 106 metrekare büyüklü ünde, 3+1 niteli inde infla edildi. Konutlar n peflin fiyatlar 84 bin liradan bafll yor. Yüzde 10 peflin 96 ay, yüzde 15 peflin 108 ay ve yüzde 25 peflin 120 ay gibi üç farkl ödeme seçene i sunulan projede en düflük ayl k taksit 531 lira olacak. TOK, Nizip Fatih Sultan Mehmet Mahallesi nde infla etti i 172 sosyal konutu, 106 metrekare büyüklü ünde, 3+1 niteli inde planlad. Peflin fiyatlar 91 bin liradan bafllayan konutlardan almak isteyenler, yüzde 10 peflin 96 ay, yüzde 15 peflin 108 ay ve yüzde 25 peflin 120 ay gibi üç farkl ödeme seçene inden yararlanabilecek. Konutlar n ayl k taksitleri 574 liradan bafllayacak. Konutlar n kuralar yla ilgili ayr nt l bilgiye internet adresinden ulafl labilecek. Ancak Ekim ay nda 84 olan gelecek 12 ayl k dönemde iflsiz say s beklentisi endeksi yüzde 2,2 oran nda artarak, Kas m ay nda 85,9 de erine yükseldi. Bu art fl, iflsiz say s nda art fl bekleyenlerin oran ndaki düflüflten kaynakland. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi 2 Aral k 2013 Star Rafinerisi ne Azerbaycan dan 475 milyon dolar transfer edildi SOCAR n rafineri yat r m nda kullan lmak üzere Azerbaycan dan Türkiye ye 475 milyon dolar transfer edildi. SOCAR Türkiye Baflkan Kenan Yavuz, yapt aç klamada, STAR Rafinerisi için flimdiye kadar harcad m z yaklafl k 350 milyon dolara ilave olarak, önümüzdeki aylarda gerçeklefltirece imiz harcamalar için gerekli 475 milyon dolar n transferini Azerbaycan dan gerçeklefltirdik. dedi. ZM R - Türkiye nin en büyük do rudan yat r mc flirketi SOCAR n, rafineri yat r - m nda kullan lmak üzere yapt 475 milyon dolarl k transfer, flimdiye kadar Türkiye ye bir kerede gelen en büyük do rudan yat r m harcamas oldu. Petkim yar madas nda devam eden ve rafineri, petrokimya, enerji, lojistik entegrasyonunun hedeflendi i 9 milyar dolar tutar ndaki yat - r mlar n en önemli aya n rafinerinin oluflturdu unu belirten Yavuz, burada kullan lmak üzere transfer edilen 475 milyon dolarla rafineri flirketinin sermayesini 1,9 milyar dolara ç kard klar n kaydetti. Konuyla ilgili de erlendirmelerde bulunan Yavuz, grup flirketlerinden Star Rafineri A.fi. taraf ndan Petkim yar - madas nda çal flmalar devameden "Star Rafinerisi" projesi kapsam nda bugüne kadar yaklafl k 350 milyon dolar harcad klar n, sermaye artt r - m sebebiyle transfer edilen 475 milyon dolar n da proje kapsam nda harcanaca n söyledi. Rafinerinin toplam maliyetinin 5,5 milyar dolar olaca ve 1,9 milyar dolar - n n özkaynaklardan karfl lanaca bilgisini veren Kenan Yavuz, bu sermayenin fiilen harcanmas ndan sonra proje finansman olarak kredilendirilecek d fl kayna n kullan m na bafllanmas n n planland n kaydetti. Entegrasyon hedefi kapsam nda yap lacak 9 milyar dolarl k yat r m portföyünün en önemli halkas n n Star Rafinerisi oldu unu dile getiren Yavuz, Bugüne kadar rafineri yat r m m z için 350 milyon dolar harcama yapt k ve bu tutar n tamam n özkaynaklar - m z ile karfl lad k. Yat r m m - z n toplam maliyeti yaklafl k 5,5 milyar dolar olacak ve bu rakam n yaklafl k 1,9 milyar dolar özkaynak olarak harcanacak. Kalan k sm ise proje finansman olarak kredilendirilecek. Proje finansman için sürdürdü ümüz görüflmeler çerçevesinde sermayemizi 1,9 milyar dolar olarak belirledik ve bu kapsamda sermaye artt r m ifllemimizi bu transferle birlikte hayata geçiriyoruz. Ödenmifl sermayemizin yüzde 50 lik k sm n n fiilen harcanmas n müteakip d fl kaynak kullan m na da bafllayaca z. Bu kapsamda bugün itibar yla harcanm fl olan 350 milyon dolara ilave olarak harcanmak üzere 475 milyon dolar daha transfer gerçeklefltirildi. Bu transfer, ülkemizde flimdiye kadar do rudan yat r m amac yla bir kerede gelen en büyük hacimli para transferidir. SOCAR olarak ülkemizde söz verdi imiz ve kamuoyunu bilgilendirdi imiz tüm yat r mlar - m z gerçeklefltirmenin gururu içindeyiz. ki Devlet, Bir Millet ülküsünü Türkiye ve Azerbaycan olarak hayata geçirmenin verdi i heyecan kamuoyumuzla bir kez daha paylaflmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. de erlendirmesinde bulundu.(cha) TCMB'den BDDK'n n 'kredi tedbirleri'ne destek ANKARA - Para otoritesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB), bankac l k otoritesi Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kredi muslu unu k smaya dönük ad mlar na destek verdi. Merkez Bankas, "Küresel piyasalarda oynakl n art fl e iliminde oldu u yeni dönemde, kredi büyüme h z n n makul seviyelere gerileyece i ve finansal istikrara katk sa layaca düflünülmektedir. Bu ba lamda, kredi büyümesi ve da l m na yönelik BDDK taraf ndan al nmakta olan tedbirler olumlu karfl lanmaktad r." aç klamas yapt. TCMB, 28 Kas m 2013 tarihli Finansal stikrar Raporu ndan öne ç kan mesajlarla ilgili bilgilendirme notu yay nlad. Raporda, finansal istikrara yönelik güncel geliflmelere ve 'Özel Konular' bafll alt nda finansal sisteme yönelik araflt rma çal flmalar na yer verildi i aktar lan notta, finansal istikrara iliflkin olumlu görünümün korundu unun gözlendi i vurguland. Türkiye'nin milli gelirine oranla kullan lan kredinin en çok artan ve y ll k nominal kredi büyümesi en yüksek olan ülkelerden biri oldu unun alt çizildi y l son çeyre inden itibaren gerçekleflen h zl kredi büyümesinde, 2013 y l n n ilk yar s nda tarihi düflük seviyelere gerileyen faiz oranlar n n ve uzayan vadelerin de etkisiyle konut ve ihtiyaç kredileri, May s ve Haziran aylar nda özellikle özellefltirme ve kamu altyap yat r mlar na ba l olarak kulland r lan yabanc para proje finansman kredilerinin belirleyici oldu u aktar lan notta, kredi büyümesi ve da l m na yönelik BDDK taraf ndan al nmakta olan tedbirlerin olumlu karfl land belirtildi. Aktif kalitesi, likidite ve sermaye yeterlili i aç s ndan bankac l k sektörünün güçlü yap s n korudu u, tahsili gecikmifl alacak oranlar n n 2013 y l boyunca yatay seyretti i, 2011 y l ndan itibaren yükselifl e ilimindeki çeklerin karfl l ks z ç kma oran - n n ise y l içinde kademeli bir flekilde düfltü ünü dile getiren para otoritesi, sermaye yeterlili i oranlar n n da, farkl flok senaryolar alt nda oluflabilecek zararlar karfl layacak kadar yüksek bir seviyede bulundu- unu teyit etti. (CHA)

11 Gündem 2 Aral k YARIN Çin den Do u Avrupa aç l m Çin Baflbakan Li Keqiang Bükrefl'te Bulgaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya baflbakanlar yla görüfltü. PEK N - Çin-Orta ve Do u Avrupa Ülkeleri Liderler Toplant s na kat lmak için Romanya ya giden Li, temaslar n sürdürüyor. Li Keqiang toplant çerçevesinde Bulgaristan Baflbakan Plamen Oresharski, Slovakya Baflbakan Robert Fico, Polanya Baflbakan Donald Tusk ve Çek Cumhuriyeti Baflbakan Jiri Rusnok ile görüfltü. 16 Do u ve Orta Avrupa ülkesinin devlet ve hükümet baflkanlar yla buluflma imkân bulan Li, toplant ya kat lan liderlerle ayr ayr görüflmeler yap yor. 300'ü Çin'den olmak üzere ifl dünyas ndan yaklafl k bin kiflinin kat ld toplant da nükleerden elektrik elde etme, demiryolu, tar m ve inflaat malzemeleri alanlar nda iflbirli i ele al n yor. Bu konuda Çin in finansman na büyük ihtiyaç duyuluyor. Medyaya yans yan haberlere göre, Çin, bu ülkelerdeki projelere 10 milyar dolar harcayacak. Çin ile Romanya aras nda enerji, ihracat ve kültür alan nda iflbirli inin güçlendirilmesini öngören 13 iyi niyet anlaflmas imzaland. Cernavoda nükleer santralinde yeni reaktörlerin inflas planlayan Romanya, Çin'in finansman ile toplam 8,5milyar Euro tutar ndaki projeleri hayata geçirmeyi planl yor. Li, an zamanda son 19 y ldan bu yana ilk kez bir Çin Baflbakan olarak Romanya'y ziyaret ediyor ve bu ziyaret ayn zamanda Li nin Baflbakanl k dönemindeki ilk Orta ve Do u Avrupa ziyareti oluyor. Çin ile Orta ve Do u Avrupa ülkeleri aras nda bu y l n ilk 10 ay nda gerçeklefltirilen ticaret hacmi, 45,4 milyar dolar oldu. Çin ile Orta ve Do u Avrupa ülkeleri aras ndaki ticaret geçen y l 50 milyar dolar gerçekleflti ancak bu rakam Çin in Avrupa daki ticaretinin sadece onda birini oluflturuyor. Çin, 2012 den beri Orta ve Do u Avrupa ile iliflkilere odaklanan bir sekreterlik oluflturmufltu. Çin Baflbakan, Romanya'n n ard ndan fianghay flbirli i Örgütü Baflbakanlar 20. toplant s na kat lmak üzere Ukrayna'ya geçecek. (CHA) KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Ö Z E L E T R 2 D K L M 3 E Y P A A A G 4 N A T O A K F E 5 E R E M O F O B 6 K E M K E N E E 7 T C A R O N 8 K N E R T E L 9 A N A N K A S 10 Ç E T N N A N A 11 A T K A T R A F 12 M A N E H K A 13 A M E L Y A T R 14 K E M E R E N 15 L A M L A P A 16 K E S P K O 17 O A K A L A A T 18 K O Z K L E R 19 K R A L A M A K 20 O M A L A K T

12 12 YARIN Ekonomi 2 Aral k 2013 hracatç lara ipad'i örnek gösterdi: Yükte hafif pahada a r ürünler satmal y z Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) taraf ndan tertip edilen Türkiye novasyon Haftas bafllad. stanbul Kongre Merkezi nde yap lan ve Kas m tarihlerini kapsayan etkinli in aç l fl törenine Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, T M Baflkan Mehmet Büyükekfli ile Arçelik Genel Müdürü Levent Çak ro lu kat ld. STANBUL -Törende söz alan Bakan Ça layan, fiu an flartlar gayet iyi. Hat rlar m biz, cin fikirler üretti imizde, yenilik yapt - m zda büyüklerimiz taraf ndan icat ç karmay n, eski köye yeni adet getirmeyin diye azarlan rd k. Ama biz, flu an gençlere diyoruz ki Allah aflk na icat ç kar n, Allah aflk na eski köye yeni adet getirin. fiu an teknik flartlar ve imkanlar olumlu. Daha evvel tekstil makineleri vard, flu an cep telefonlar ve lap toplar var. Sorulan sorunun cevab n birkaç saniyede Google amcaya sorarak al yorsunuz. ifadelerini kulland için konulan hedefi milli gelirde 2 trilyon dolar, ihracatta 500 milyon dolar olarak s ralayan Ça layan, bu rakamlar n inovatif ürünler ile yakalanabilece ini dile getirdi ve Türkiye nin bu yap ile gelece i yer buras. Türkiye yi 2023 hedeflerine götürecek yol inovasyondan geçiyor. dedi. Türkiye nin ihracatta önemli merhale ald n belirten Ça layan, flunlar aktard : 2009 da 102 milyar dolar ihracat yap yordu, Türkiye. hracat n bir kilogram 1,19 Cent idi. 2010, 2011, 2012 derken ihracat n 1 kilogram n 1,59 sente yapar hale geldik. Yeter mi? Yetmez. Rakiplerimiz Almanya n n kilogram ihracat 4 dolar iken, Japonya ve Güney Kore nin 3-3,5 dolar. Bundan böyle hamall k yapmayaca z. Ar-Ge, tasar m ile biz de onlar gibi yükte hafif, pahada a r ürünler sataca z. novasyon da budur. inovasyon bunlar ele almakt r. Kalifiye ürünün yan nda markaya odaklan lmas - n öneren Ça layan, Apple n marka de eri 90 milyar dolara yak n, Coca Cola n n marka de eri 60 milyar dolar, Samsung un marka de eri 50 milyar dolar seviyelerinde. Türkiye de toplam 100 markan n de eri 31 milyar dolar. Bu durum bize rakiplerimizin ne denli kuvvetli oldu una iflaret ediyor. Ama ben biliyorum hayal eder, hedefler belirler, örgütlenirsek onlardan daha iyi bir yere geliriz. Rakiplerimiz bizden daha ak ll de- il. dedi. Ça layan, 2013 te Ar-Ge harcamalar n n milli gelirin binde 9 u oldu unu; 2023 te bu oran n yüzde 3 ü bulaca n duyurdu. fiu an Ar-Ge ye yap lan 6 milyar dolar harcaman n 60 milyar dolar görece ine temas etti. Ekonomi Bakan, firmalara da Ar-Ge alan nda süratli olmay, rehavete kap lmamay ö ütledi ve flöyle devam etti: Biz yükte hafif, pahada ürünler satmal y z. Sataca z da. Bak n bir ipad 3,5 kilogram olup bin 500 dolara mal oluyor. Bir kilogram 500 dolar. Bir kilogram pad e karfl l k biz 20 kat demir çelik ürünü sat yoruz. Onun için, katma de erli ürün üretmek için yeni bir teflvik modeli ortaya koyduk. nflaallah bu model meyvelerini verir. nflaallah bizler yeni dönemin flartlar n yerine getiririz. T M Baflkan Mehmet Büyükekfli de Türkiye nin ihracat n n önemli oranda artt ndan söz etti. hracat n ekonomide pay n n artaca n ifade eden Büyükekfli, burada inovasyonun önemli rol oynaca n vurgulad. 500 milyar dolar ihracat hedefinin inovasyon kültürü ile yakalanabilece ini kaydetti. Ülkeye yap lacak en büyük yat r - m n inovatif önderler yetifltirmek oldu unu belirtti. Türkiye novasyon Haftas ile ilgili ayr nt l bilgiler veren Büyükekfli, Etkinli e Ar-Ge alanlar, teknopark ve okullardan büyük kat l m oldu. Sanayiciler de ra bet etti. Türkiye novasyon Haftas nda bu sene 500 ü aflk n Ar-Ge ve tasar m projesi vitrine konuldu. 168 projenin ürünlerine yer verildi. Ayr ca 53 Ar-Ge alan, 16 Teknopark; 8 bilim yeri, 53 e itim kurumu stant açt. aç klamalar nda bulundu. Büyükekfli, Türkiye novasyon Haftas kapsam nda sosyal a dan yararlanan, medya organlar nda görev yapan ve okullarda e itim gören 20 ismi sviçre nin Cern flehrine göndereceklerini de sözlerine ekledi. Arçelik Genel Müdürü Levent Çak ro lu da konuflmas nda flirket olarak inovasyonu önemli gördüklerini; tüm proseslerde temel ald klar n anlatt. Google X in mimar Udicty CE- O su Sebastian Thrun, Wake Forest Instute un önemli isimlerinden Anthony Atala ile How kitab n n yazar LRN CEO su Dov Seidman konuk oldu u Türkiye novasyon Haftas na ö renciler büyük ilgi gösteriyor. (CHA) Ortak görüfl: EXPSanayici, sektörle ilgili dedikodulardan rahats z KAYSER - Kayseri Sanayi Odas (KAYSO) Baflkan Mustafa Boydak, kredi kart na taksitlendirmeye yönelik yap lan s n rland rma uygulamas nda tasla n makul oldu unu belirtti. Bundan sonra ek bir düzenlemenin sorun oluflturaca- na iflaret eden Mustafa Boydak, sektör baz nda hurda teflviki verilece i, katma de er vergi oranlar nda indirim yap laca yönündeki dedikodular n perakende sat fllar n ve üretimi vurdu unu dile getirdi. Kayseri Sanayi Odas n n Kas m ay meclis toplant s yap ld. Meclis toplant s n n aç l fl konuflmas n KAYSO Meclis Baflkan Nureddin Okandan yapt. Daha sonra konuflma yapan Oda Baflkan Boydak, ekonomik geliflmelerle ilgili bilgiler verdi. Mustafa Boydak, Baflbakan Yard mc s Ali Babacan n kat l m ile düzenleyecekleri Kayseri Sanayi Gecesi nde, ülke ve dünyadaki ekonomide yaflanan geliflmeleri birinci a zdan herkesi dinleme f rsat bulaca n ifade etti. Ekonomik aç dan geçen ay yapt klar baz de erlendirmeleri hat rlatan Boydak, küçük ve orta boy iflletmelerin durumu, finans eriflimi noktas ndaki imkanlar ndan bahsettiklerini belirterek, Finans kullan m n n daha kolay olmas, kamu ve KOSGEB in küçük iflletmelere yönelik geçmifl dönemde uygulanan kredi f rsatlar n n sunulmas n alt n çizmifltik. dedi. Ekonomide s klaflt rmada yans - malar n bafllad n anlatan Boydak, tüketim harcamalar na yönelik tedbir alma ihtiyac hissedildi ini söyleyerek, flu bilgileri verdi: "Hükümet otomotiv, elektrikli efllayar, elektronik eflyalar, beyaz eflya, mobilya al flverifllerinde düzenleme yap yor. Bu konuda BBDK n n yapt s n rlama tasla var. Burada biz flunu söyledik. Evet bir düzenleme yap lmas icap ediliyorsa tamam. Ama piyasay çok s k flt rmadan olmal d r y l nda s k laflt rma, 2008 y l ndaki Amerika da yaflanan durumdan sonra Türkiye de tüketim adeta dondu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ekonomik örgütleri tüketimi özendirmek için sayfalarca reklamlar yap ld. Bu dönemi çok iyi bir flekilde ayarlay p tüketim al flkanl n kaybetmemeliyiz. Ki iç tüketim bizlerin dinami idir. (CHA)

13 2 Aral k 2013 Ukrayna da AB yanl lar eylemlerini sürdürüyor K EV - Ukrayna da hükümetin, Rusya n n bask lar üzerine Avrupa Birli i (AB) ile ortakl k anlaflmas n ask ya almas na yönelik eylemler devam ediyor. 21 Kas m da al nan karar n ard ndan baflkent Kiev de eylemlere bafllayan AB yanl s protestocular, Ukrayna Baflbakanl k binas, Avrupa Meydan ve Turuncu Devrim'in yap ld Ba ms zl k Meydan nda eylemlerini aral ks z sürüyor. Pazar günü say lar 100 bini aflan eylemcilerin say s hafta içi mesaisinin bafllamas yla birlikte oldukça düfltü. Olaylar n nabz ve mitinge kat lanlar n say s oldukça düfltü. Baflbakanl k önündeki eyleme kat lan M kola Bonder, Cihan Haber Ajans na (Cihan) yapt aç klamada; Biz, Vilnius'ta AB ile yola devam etme karar almal yd k. Türkiye, Belçika, Almanya, Fransa, Romanya gibi ülkeler AB içinde yer al rken Kiev neden d flar da kals n. Biz Kiev in Avrupa içinde olmas için çabal yoruz. dedi. Eylem için ülkenin bat s nda ki Lviv flehrinden gelen Bogdan Guysak ise Cihan a; Ukrayna hükümeti Avrupa Birli i istikametinden Rusya ya döndü. Hayat standartlar m z Rusya daki gibi olacak. Rusya n n flehirlerinden buran n fark yok. Ama biz Avrupa y istiyoruz. Avrupa standartlar n istiyoruz. Ben kendim ve gelecekte benim çocuklar m Avrupa da e itim almas n istiyorum. Ben inan yorum ki her fley güzel olacak. Bizim ülkemiz de düzelecek. diye konufltu. Havalar n so udu u Kiev de zaman zaman s cakl n s f r n alt na düflmesi eylemcileri zorluyor. Eylemciler, Avrupa Meydan nda kurulan çad r kent yan ndaki odun yanan variller sayesinde s n yor. (CHA) D fl Haberler BANGKOK - Hükümet karfl t gruplar n lideri Suthep Thaugsuban önderli inde ülkenin dört bir yan nda eylemler devam ediyor. Bangkok d fl ndan gelen eylemciler Bakanl k bölgesinde kurduklar çad rlarda kal yor. Sokaklarda verdikleri mesajlarda göstericiler, Tayland' n devrik Baflbakan Thaksin Shinawatra'yi ülkeyi, sürgünde oldu u ülkelerden yönetmekle suçlad. Devlet dairelerindeki Thaksin yanl lar n n istifa etmesini istedi. Protestocular, Bangkok Sam Sen flehrinde bulunan bir benzin istasyonunda sabahki gösteriler için haz rlanan güvenlik güçlerinin araçlar n n lastiklerini indirdi; benzin istasyonunun etraf çevrilerek araçlar n ç k fllar na izin verilmedi. Baflkent Bangkok ta bulunan Tar m, Turizm, Ulaflt rma, çiflleri, D fliflleri, Spor bakanl klar protestocular taraf ndan kuflat lm fl durumda. Bakanl klar n girifl ve ç k fllar nda bulunan kap lara kilit vuruldu. Protestocular taraf ndan ülkenin baz bölgelerinde otoban girifl ve ç k fllar kapat ld. Kapat lma sonucu bölgedeki trafik dururken, otobandan gitmek isteyen yolcular saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kald. Polis in protestocular YARIN Tayland'daki protestolar gittikçe büyüyor? Tayland da üç gün sürecek protestolar n ikinci gününde halk sokaklarda, bakanl k binalar nda, al flverifl merkezlerinin önünde eylemlerine devam ediyor. Bakanl k binalar n iflgal eden göstericiler, Baflbakan Yingluck Shinawatra y, kardefli ve devrik Baflbakan Thaksin Shinawatra n n kuklas olmakla suçlayarak, istifas n talep etti. iknas sonucu yollar tekrar aç ld. Hükümet karfl t grublar n lideri olan Suthep Thaugsuban için soruflturma aç ld. Soruflturma gerekçesi olarak ülkede protestolara izinsiz önderlik yapmas gösterildi. (CHA) 23 ülkeden Tayland'a seyahat uyar s BANGKOK - Tayland'da düzenlenen gösteriler sebebiyle 23 ülke, vatandafl na seyahat uyar s yapt. Ülkeler, Tayland da bulunan vatandafllar n n protestolardan uzak durmas n istedi. Seyahat uyar s yapan ülkeler aras nda Amerika Birleflik Devletleri, Fransa, talya, sveç, Danimarka, Norveç ve Çin de bulunuyor. D fliflleri Bakanl binas nda toplanan 56 ülke büyükelçisi ve 6 uluslararas kurulufl temsilcisi ülkedeki gösterileri masaya yat rd. D fliflleri Bakanl Sekreteri Sihasak Phuangketkeow, gündemdeki protesto olaylar na de indi. Toplant da ayr ca Tayland Baflbakan ve Savunma Bakan Yingluck Shinawatra n n önceki aç klamas tekrar edildi. Halk n duygu ve düflüncesini ifade etme özgürlü üne sahip oldu u, baz noktalarda ç Güvenlik Yasas 'n n (ISA) devreye girece i belirtildi. Tayland'da daha önce de meclisin onaylad ve Senato'nun onay na sunulmas beklenen tasar n n sürgündeki devrik Baflbakan Thaksin Shinawatra'y da kapsayacak olmas on binlerce kifliyi sokaklara dökmüfl, 8 ülke vatandafllar na seyahat uyar s nda bulunmufltu.(cha)

14 14 YARIN Avrupa Konseyi nden Türkiye de medyay hedef alan söylemlere son verin ça r s ANKARA - Avrupa daki hükümetler aras en genifl organizasyon olan Avrupa Konseyi nin nsan Haklar Komiseri Nils Muiznieks, Türkiye de yetkililerin medyay hedef alan tutumuna son vermesi gerekti ini söyledi. Today s Zaman a özel mülakat veren Muiznieks, "Türkiye de profesyonel gruplara karfl, medyaya ve di- erlerine karfl misillemede bulunuldu una iliflkin yayg n bir alg lama var. Ben bunun durdurulmas gerekti- ini düflünüyorum." dedi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n geçen hafta Zaman medya grubunun dershanelerle ilgili haberleri yüzünden televizyonda canl yay nda kara propaganda yapmakla suçlamas konusundaki bir soru üzerine Muiznieks, Belli bir aç klamaya iliflkin yorumda bulunmak istemiyorum. Çünkü siyasi liderlerden çok say da aç klamalar var. Ben, bunlara bir son verilmesi gerekti ini düflünüyorum. karfl l n verdi. Muiznieks, sözlerine flöyle devam etti: "Örne in, sosyal medya kullan c lar n hedef almak ya da göz yaflart c silahlarla gazetecileri hedef almak, bunun ifade özgürlü ü üzerinde çok ciddi bir etkisi var ve çok çok ciddiye al nmal. Muiznieks, iki hafta önce Adalet Bakan Sadullah Ergin ile bir araya geldi ini ve kayg lar n iletti ini de söyledi. Muiznieks, "Türkiye de çok güçlü insan haklar n temel alan profesyonel gruplar, doktorlar, hukukçular ve di er akademik uzmanlar var. Bu eflsiz bir kaynak ve Türk yetkililer bu gruplar insan haklar temelli reformlar ilerletmede kullanmal. diye konufltu. May s ay nda bafllay p yaklafl k iki ay süren Gezi olaylar n n ard ndan Ankara ve stanbul da Türk yetkililer, sivil toplum kurulufllar, gazeteciler, akademisyenlerle bir araya gelen Muiznieks, edindi i bilgileri bir raporda toplad. Muiznieks raporunda, Gezi olaylar s ras nda polisin afl r güç kulland n ve insan haklar ihlallerinde bulunan polis hakk nda hiçbir ifllem yap lmamas n n halkta güvensizli e yol açt n yazd. (CHA) AfiKABAT - ran ile s n r ve bu ülkeyle yak n iflbirli i bulunan Tacikistan D fliflleri Bakanl, Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1) ile ran aras nda sa lanan anlaflmadan memnuniyet D fl Haberler duydu unu aç klad. Konuyla ilgili yap lan yaz l bas n aç klamas nda, ran' n nükleer anlaflmaya evet demesinin cesaret verici oldu u belirtildi. Bas n aç klamas nda: "Bir yandan ran'a bar flç l nükleer program uygulama hakk - n n tan nmas, di er yandan bu ülkeye uygulanan yapt r mlar n bir k sm n n kald r lacak olmas, bu anlaflman n olumlu yönlerini öne ç kar yor" ifadeleri yer ald. Aç klamada, Tacikistan yönetiminin at lan ilk ad mdan memnun kald 2 Aral k 2013 Putin, talya da konufltu: Ukrayna n n bize 30 milyar dolar borcu var Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Avrupa Birli i ülkelerinin Ukrayna üzerinden Rusya y elefltirmelerine sert tepki gösterdi. talya da düzenlenen bas n toplant - s nda konuflan Putin, Ukrayna n n Rus bankalar na borcunun 30 milyar dolar buldu unu hat rlatt. MOSKOVA - Ukraynal partnerlerinin Rus bankalar Sberbank, Gazprombank, VEB ve VTB'e olan borçlar n hat rlatan Rus lider, Toplam borç 20 milyar dolar ve 280 milyar ruble. Bu da 29 milyar dolar n üzerinde bir rakam yap yor. Biz Ukrayna ile çal fl yoruz ve çal flaca z. Enerji ve finansal alanda da çal flmalar m z sürecek dedi. Rusya ile iliflkilerini zora sokmamak için Avrupa Birli i ile iflbirli i anlaflmas n imzalamay ask ya alan Kiev, Rusya ve AB karfl tlar olarak ikiye bölünmüfl durumda. Ukrayna n n kendi seçimini yapma konusunda özgür oldu unu ifade eden Putin, Ukrayna ve Avrupa Birli i ile iliflkilerinde Rusya n n nas l etkilenece ini de erlendirmeye ihtiyac n oldu unu belirtti. Brüksel deki dostlar - m za sert aç klamalarda bulunmamalar n tavsiye ediyorum. ça r s nda bulunan Putin, Rusya, Ukrayna ve AB aras ndaki iliflkilerin siyasetten ar nd r lmas gerekti ini kaydetti. Putin, 2009 da Ukrayna ile imzalanan do algaz anlaflmas n Ukrayna Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç le müzakere etmediklerini söyledi. talya Baflbakan Enrico Letta ile bas n toplant - s nda konuflan Putin, Avrupa Birli i nde baz ülkelerde genç nüfus aras nda iflsizli in yüzde 40 lara kadar ulaflt n, Rusya da bu oran n yüzde 5,3 oldu unu hat rlatt. Putin, talya temaslar çerçevesinde Vatikan da Papa Francis le de bir araya geldi.(cha) Tacik D fliflleri Bakanl : ran ile sa lanan anlaflma cesaret verici ve bir sonraki müzakere aflamalar nda bu sorunun nihai çözüme kavuflaca - na inand belirtildi. Böylece konunun, hassas bölgede bar fl ve istikrar n güçlendirilmesi için iyi bir temel oluflturaca bildirildi.(cha)

15 1 Aral k 2013 Ankara 'Gezi olaylar yla Ankara ya ihanet ettiler' ANKARA - Ankara Rixos Otel de Kent Ekonomileri Forumu Marka fiehirler için Kent Ekonomileri Forumu program na Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Ak Parti Genel Baflkan Yard mc s Numan Kurtulmufl da kat ld. lerleyen dönemde Ankara ile ilgili hedeflerini anlatan Melih Gökçek, "Sanayide ikinci flehir olmay hedefliyoruz. Sanayinin geliflmesi için ara eleman yetifltirmek üzere kurslar düzenledik. 101 bin kifli mezun oldu. Ücret de alm yoruz, bu ö rencileri sanayiye yönlendiriyoruz." dedi. Expo ya Ankara n n aday olmas temennisinden bahseden Gökçek, "Önümüzdeki dönem Expo yu zmir alamazsa, biz talip olaca z." dedi. Ankara da inflaat sektörünü destekleyeceklerine iflaret eden Gökçek, " nflaat sektöründe birleflerek bir araya gelerek, bizden proje talep eden herkese yard mc olaca z." diye konufltu. Marka fiehirler için Kent Ekonomileri Forumu nun 80.sini Ankara da gerçeklefltirdiklerini belirten Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, "Sadece Ankara de il, birçok büyükflehir için metrolar önümüzdeki dönemde devreye girecek." diye konufltu. OECD ülkeleri aras nda gelir da l m düzelen sadece 5 ülkenin oldu unu dile getiren Babacan, Türkiye nin söz konusu ülkeler aras nda en h zl düzelen ülke oldu unu ifade etti. (CHA) YARIN 15 Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Ankara y gelifltirmek için yapt klar projelerden bahsederken Shopping Fest ten bekledikleri Gezi Olaylar nedeniyle alamad klar n aç klad. Gökçek, "Gezi olaylar yla Ankara ya ihanet ettiler.bu y l Shopping Fest gezi olaylar nedeniyle amac na ulaflamad." dedi. Halk E itim Merkezleri bile dershanelerin kapat lamayaca n gösteriyor ANKARA - Sevgi E itim ve Dayan flma Derne i (Sevda-Der) Genel Baflkan Demet Kökten, Milli E itim Bakanl na ba l Halk E itim Merkezlerinin bile, e itim sistemindeki eksikler kapat lmad sürece dershanelerin kapat lamayaca gerçe ini gösterdi- ini söyledi. Ankara n n Maltepe semtinde, dershanelerin kapat lacak olmas ndan duyduklar endifleyi dile getirmek için dernek üyesi kad nlarla birlikte toplant düzenleyen Demet Kökten, toplumun ileri seviyelere tafl nabilmesi için e itimin nas l bir katk pay na sahip oldu unun fark nda olduklar n dile getirdi. Kökten, Bu nedenle toplumun e itim seviyesinin yükselebilmesi için lise ve üniversite okuyan ve okumak isteyen gençlere desteklerimizi sürdürmekteyiz. Bu desteklerin önem tafl d ülkemizde son zamanlarda dershanelerin kapat lmas na yönelik at lan ad mlar büyük bir endifle ile takip ediyoruz. Üzülerek ifade ediyoruz ki devlet okullar nda hala üniversite s nav n kazand rabilecek yeterlilikte e itim verilememektedir. Milli E itim Bakanl n n açt Halk E itim Kurslar dahi gösteriyor ki e itim sistemindeki aç klar kapat lmad sürece dershaneler kapat lmamal - d r. K sacas e itime destek hiçbir kurum ve kurulufl daha ileri daha büyük Türkiye için kapat lmamal - d r. dedi. Bu sanc l sürecin tüm taraflar n taleplerine uygun bir flekilde son bulmas n dileyen Kökten, ö rencilerin hayallerini gerçeklefltirme ad na bu e itim aç n ancak dershanelerde kapat labildi ini vurgulad. Kökten, E itim sisteminde var olan sorulara, çözüm olarak dershaneler gösterilirken bunlar çözmek yerine, çözüm oda olan dershanelerin kapat lmak istenmesi daha çok sorunun ortaya ç kmas demektir. Genç nüfusun ço unlukta oldu u ülkemizde verilen e itim çok önemli olmakla birlikte, e itime destek veren kurum ve kurulufllar için bir o kadar önem arz etmektedir. Hal böyle iken dershanelerin kapat lma konusunun demokrasinin yafland ülkemizde paydafllarla dan fl lmadan aksine daralt lm fl seçeneklerle bir dayatma biçiminde temsilcilere sunulmas ve tüm dershane temsilcilerinden tepki gelmesine ra men, dershanelerin kapat lmas sorunu sadece yüzde 25 olarak telaffuz edilen bir kesimin sorunu, bir kesimin mücadelesiymifl gibi gösterilmesi son derece yanl flt r. aç klamas n yapt.(cha)

16 16 YARIN Ankara 2 Aral k 2013 Sincan da nikahlar canl yay nlan yor Sincan Belediyesi, ilçede k y lan nikâhlar n internetten üzerinden dünyan n dört bir yan ndaki yak nlara ulaflmas n sa l yor. HABER MERKEZ - Sincan Belediyesi hay rl bir hizmete daha imza att. Belediye, ilçede k y lan nikahlar çiftlerin r zas n alarak internet üzerinden yay nl yor. Ücretsiz sunulan bu hizmetle nikah törenleri, çiftlerin uzakta olan ve bu özel güne kat lamayan yak nlar taraf ndan adresinden canl olarak izlenebiliyor. nternet üzerinden, tüm yak nlar - n n bu ana tan kl k etmeleri sa layan proje vatandafl n be enisini topluyor. Özellikle yurt d fl nda yaflayan yak nlar sisteme büyük ilgi gösteriyor. Evlili in kutsal ve önemli oldu- una vurgu yapan Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; nsanlar en güzel günlerini sevdikleriyle paylaflmak ister. Belediye olarak; yak nlar n n nikah na gelemeyen vatandafllar m z için uygulamaya koydu umuz projeyle, nikahlar internetten canl izlenebiliyor. Uygulamaya soktu umuz proje vatandafl m zdan da büyük ilgi görüyor, bu da bizi memnun ediyor. dedi. Sincan Belediyesi nin Belediye Nikâh Salonu nda hizmete sundu- u projeye olan ilgi her geçen gün daha da art yor. Nikah salonunda iki adet kamera çekim yap yor. Bu kameralardan bir tanesi gelin-damat masas n gösterirken di er ise davetlileri gösteriyor. Nikâhlar n n internetten izlenmesini isteyen çiftler, nikah günü almaya gittiklerinde görevli personelden bilgi al - yor. Bu uygulamadan isteyen herkes faydalanabiliyor. lginin çok yo un oldu unu belirten nikâh memuru Lütfü Karahan; Projeye olan ilgi her geçen gün art yor. Çiftlerimiz uygulamadan oldukça memnun Kameradan sevdiklerine el sallayan da var, nikah defterini gösteren de Uzaklar n yak n oldu u bu mutlu günü çiftler yak nlar yla birlikte en güzel flekilde geçiriyor. dedi. Baflkan Odabafl halka aflure da tt Fidanlar Elmada da toprakla bulufltu HABER MERKEZ - Orman ve Su flleri Bakanl n n Kamu a açland rma çal flmalar kapmas nda Elmada da, Bin fidan toprakla bulufltu. Hasano lan Mahallesi Ced deresi mevkiinde düzenlenen fidan dikme program na, lçe Kaymakam Resul K r, lçe Garnizon Komutan Ahmet Keleflo lu, Belediye Baflkan Yard mc s Davut Gündo- an, lçe Milli E itim Müdürü Hüseyin Omaç, lçe Daire Amirleri, vatandafllar, ö retmenler ve çok say da ö renci kat ld. Ö renciler taraf ndan haz rlanan halk oyunlar gösterileri ile bafllayan program da, Orman ve Su iflleri Bakanl ndan görevliler, do ru fidan dikme tekniklerini anlatt lar. Fidanlar toprakla buluflturman n heyecan n yaflayan miniklerin heyecanlar ise görülmeye de erdi. Diktikleri fidanlar sürekli ziyaret edeceklerini bak mlar n yapacaklar n belirten minik ö renciler, böyle bir organizasyona kat ld klar için çok mutlu olduklar n söylediler. Elmada Belediyesi taraf ndan, Fidan dikiminden sonra, ö rencilere meyve suyu ve kek ikram edildi. HABER MERKEZ - Gölbafl Belediyesi, Muharrem ay dolay s yla ilçede namaz sonras bütün cami önlerinde vatandafllara aflure da tt. Belediye Baflkan Yakup Odabafl da, aflure da t m na Oyaca Mahallesinde kat ld ve vatandafllara aflure ikram etti. Baflkan Odabafl, Oyaca da ziyaret etti i esnaflara da aflure ikram nda bulundu. Oyacal esnaf ve vatandafllar ile sohbet eden Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, aflurenin Muharrem ay n n bir gelene i olarak y llard r sürdürüldü ünü belirterek, tüm vatandafllar n Muharrem aylar n kutlad. Bu arada Gölbafl merkezindeki bütün camilerde de Muharrem ay dolay s yla aflure da t ld. Gölbafl Belediyesi ekipleri, bütün camilerde seferber olurken adet aflure da tt.

17 2 Aral k 2013 ANKARA- En çok ceza s ras yla Kocaeli, Tekirda, Ankara, Bursa ve stanbul da kesildi. Çevre ve fiehircilik Bakanl, çevre kirlili inin önlenmesi amac yla sanayi tesisleri ve di er faaliyetlere yönelik denetimlerini aral ks z sürdürüyor. ÇED zin ve Denetim Genel Müdürlü ünden al nan bilgiye göre, ÇED zleme ve Çevre Denetimi Dairesi Baflkanl ile Çevre ve fiehircilik l müdürlüklerince geçen y l yap lan 23 bin 292 çevre denetimi sonucunda, 57 milyon 290 bin 684 lira idari para cezas verildi. Ayr ca 111 tesisin faaliyeti durduruldu. Bu y l n 9 ay nda ise toplam 27 bin 757 denetim yap ld. Denetimler sonucunda çevreyi kirletti i belirlenen tesislere toplam 50 milyon 574 bin 371 lira ceza uyguland. Bu y l faaliyeti durdurulan tesis say s ise 107 oldu. ÇED zleme ve Çevre Denetimi Ankara Dairesi Baflkanl, cezalar n yüzde 52 sini at klar nedeniyle keserken, bunu yüzde 35 suyun kirletilmesi, yüzde 10 ÇED cezalar, yüzde 3 havan n kirletilmesi izledi. l müdürlükleri ise en çok cezay yüzde 22 ile havay kirletenlere verdi. Bunu yüzde 19 ile su, yüzde 18 ile at k, yüzde 11 ile gürültü ve yüzde 30 ile di er cezalar takip etti. En fazla çevre cezas n n kesildi- YARIN En çok çevre cezas Kocaeli nde Çevre ve fiehircilik Bakanl nca y l n 9 ay nda yap lan denetimlerde, çevreyi kirletti i belirlenen tesislere toplam 50 milyon 574 bin lira idari para cezas uyguland. ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK) verilerine göre vatandafl en fazla faturalardan flikayetçi oldu. AA muhabirinin BTK verilerinden derledi i bilgilere göre, BTK Tüketici Haklar Dairesine 1 A ustos 2012 ile 15 Kas m 2013 tarihleri aras nda 80 bin 967 baflvuru yap ld. Söz konusu flikayetlerin 75 bin 984 ü cevapland r - l rken, 133 ü kurum içinde baflka birimlere yönlendirildi, 2 bin 60 reddedildi, 2 bin 353 ü ise henüz sonuçlanmad. Tüketici flikayetlerinin sektörel da- l m nda en fazla flikayetin yüzde 50,63 ile GSM hizmetleriyle ilgili olmas dikkati çekti. GSM flikayetlerini yüzde 30,55 ile internet servis sa lay - c l, yüzde 11,92 ile uydu platformu ve yüzde 6,41 ile sabit telefon hizmetleri takip etti. Tüketicinin en az flikayet etti i sektör 0,49 oran yla kablo TV hizmetleri oldu. Türkiye deki tüketicilerin en fazla flikayet etti i konu ise faturalar oldu. GSM kategorisindeki flikayetlerde faturalar yüzde 34,57 ile ilk s rada yer ald. nternet servis sa lay c lar yla ilgili flikayetlerin yüzde 19,61 inin, kablo TV abonelerinden gelen flikayetlerin yüzde 18,57 sinin faturalarla ilgili oldu u görüldü. Sabit telefon hizmetleri kategorisinde ise tüketiciler en çok ba lant sorunu ndan flikayetçi oldu. Uydu platformu hizmeti kategorisinde de yüzde 45,8 ile fesih ve geçici durdurma ilk s rada yer ald.(aa) i il ise 6 milyon 951 bin lirayla Kocaeli oldu. Kocaeli nin ard ndan 3 milyon 937 bin lirayla Tekirda, 3 milyon 576 bin lirayla Ankara, 2 milyon 51 bin lirayla Bursa, 2 milyon 7 bin lirayla stanbul geldi. Mu la 1 milyon 843 bin, Antalya 1 milyon 65 bin, Manisa 892 bin, Karabük 844 bin, Zonguldak da 728 bin lirayla en çok cezan n kesildi i flehirler aras nda ilk 10 a girdi. Bakanl k yetkilileri, bir taraftan etkin çevre denetimleri sürdürülürken bir taraftan da çevre mevzuat ve uygulamalar konusunda sanayicilere yönelik e itim sürecinin bafllat ld n bildirdi. Çevre Mevzuat Kapsam nda Fark ndal n Artt r lmas Projesi ile stanbul, zmir, Kocaeli ve Bursa da e itim program düzenlendi- ini anlatan yetkililer, di er illerde de sanayicilerin bilgilendirilmesine yönelik çal flmalar n sürdürülece ini kaydetti. (AA) Vatandafl en çok faturalardan flikayetçi

18 18 YARIN ANKARA - Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Karakaya, Toprak Mahsülleri Ofisinin genel müdürlü ü ve üniversite hocal yapt n anlatt. Tan nmad n yönündeki elefltirilere belli oranda kat ld n belirten Karakaya, Ama temelde bir dinami in de oldu unu ifade etmek istiyorum. O dinamikler harekete geçmeye bafll yor. Benim için Tan nma oran düflük, seçilebilirlik oran yüksek diye tan mlama da yap l yor. Ad - m tan nmayana ç kard lar ama tan nmaya tan nmaya baflkan olaca- z inflallah diye konufltu. Karakaya, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in 20 y ld r görev yapt na iflaret ederek, flöyle devam etti: Melih Bey iktidara geldi inde üniversitede doçent olmufltum, 13 y ld r da profesörüm, emeklilik yafl m geldi. 20 y l Ankara da belediye baflkanl yapt. Bu 20 y l içerisinde mutlaka iyi fleyler de yapt. Tafl üstüne tafl koyan herkese teflekkür etmek laz m. Topyekün tu kaka demenin çok do ru oldu unu düflünmüyorum. Ancak Melih Bey in art k marjinal faydas tükenmifltir, bu saatten sonra Ankara ya verece i bir de er, bir fayda Gündem kalmam flt r. Bu saatten sonra Ankara ya daha faydas dokunacak, Ankara n n de erine de er katacak, katmade erini art racak bir flahsiyetin olmas gerek. O da insan, biraz dinlensin, çok yoruldu. Melih Gökçek in yerel seçimlerde Ben gelmezsem sol gelecek diyerek oy ald n ifade eden Karakaya, Ben de diyorum ki Ben Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan olaca m, ben gelmezsem Melih Gökçek gelecek. Onun için Ankaral lardan yetki istiyorum. Beni belediye baflkan yapacak oy, 1 oy. Onun için herkesin oyu benim için çok k ymetli. 1 kiflinin oyu ile kazanaca m ama o 1 kifli oy veren herkes olacak dedi. Karakaya, adayl n n Melih Gökçek e destek olarak nitelendirilmesini de elefltirerek, Bu, haks zl k. çeride böyle bir fley yok. Ankara da Melih Bey gitsin diyen genifl bir kitle var. Melih bey, bunu o kitleleri ayr flt rarak, bir k sm n kendine çekerek, bir k sm n korkutarak yönetti diye konufltu. Bir önceki seçimde MHP nin aday olan Mansur Yavafl için kofltuklar n belirten Karakaya, Bu dönem onun da bize katk verece- ini düflünüyorum dedi. Karakaya, Yavafl n MHP nin oylar n bölece ine inanmad n ifade ederek, parti teflkilatlar n n 2 ayd r sahada çal flt n bildirdi. Yerel seçimlerde Ankara da yaklafl k 13 bin sand k kuruluca - n dikkati çeken Karakaya, herkesin oy verdi i sand a sahip ç kmas gerekti ini söyledi. Ankara daki milletvekilleri ile tecrübeli isimleri, birlefltirme tutanaklar n n tutuldu u yerde görevlendirerek ifli s k tutaca z diyen Karakaya, sand a at lan oylar n hepsine sahip ç kacaklar n, tüm tercihlere sayg duyduklar n, önemli sand a giren oylar n aynen YSK sonuçlar na yans mas oldu unu anlatt. Karakaya, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl na seçilirse hiçkimsenin yard m n n kesilmeyece- ini belirterek, bu konuda endifle edilmesinin gerekmedi ini söyledi. Baflkas gelirse yard m n z kesilir diye propogandalar yap ld n öne süren Karakaya, Ben, çok aç k ve net, fleref sözü diyorum, hiçkimsenin yard m kesilmeyecek dedi. Ankara da yaya yollar - n n olmad n, ulafl m n lastik tekerleklerle yap ld n belirten 2 Aral k 2013 MHP Ankara Büyükflehir Belediyesi Baflkan Aday Karakaya, Gökçek in art k Ankara ya verece i bir fayda kalmad n belirtti ve ekledi: Gökçek yoruldu MHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mevlüt Karakaya, Ben gelmezsem Melih Gökçek gelecek. Onun için Ankaral lardan yetki istiyorum dedi. Karakaya, Ankara da ulafl mda bisiklet kullan lamad n söyledi. Ankara da ulafl m n sadece yüzde 5 inin rayl sistemle yap ld na iflaret eden Karakaya, Ondan sonra da Ankara da trafik sorununu çözmek için asfalt yapacaks - n z, ODTÜ den yol geçirip tart flacaks n z. ODTÜ den yol geçirmek de il, ODTÜ nün tamam n yol yapsan z yine çözemezsiniz bu ifli. Yeni yollar n aç lmas, yeni AVM inflaatlar na da zemin oluflturur diye konufltu.(cha) Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor: ANKARA (AA) - Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün Twitter daki takipçi say s 4 milyonu geçti.teknolojiyi yak ndan takip eden ve zaman zaman fikirlerini Twitter üzerinden takipçilerine aç klayan Gül ün, sosyal medya araçlar Facebook, Twitter, YouTube, Vidivodo, Instagram ve Flickr da hesaplar bulunuyor. Gül ün 9 Aral k 2009 da aç lan ve ziyaretlerinde çekti i foto raflarla programlar na iliflkin bilgileri paylaflt Twitter hesab n n takipçi say s, 4 milyonu aflt. Türkiye de, 5 milyon 285 bin takipçi ile komedyen Cem Y lmaz ve 4 milyon 11 bin 677 takipçi ile Cumhurbaflkan Gül, en yüksek takipçi say s na ulaflt. ABD Baflkan Barack Obama 40 milyonun üzerindeki takipçi say s yla devlet baflkanlar s ralamas nda birinci s rada yer al yor. kinci s ray Papa Francisco 4 milyon 233 bin takipçisi ile, Cumhurbaflkan Gül de 4 milyon 11 bin civar ndaki takipçisi ile üçüncü s ray ald. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an da 3 milyon 725 bin civar ndaki takipçi say s ile 4 milyon s n r na yak n durumda bulunuyor. Twitter daki ilk paylafl m n 14 May s 2010 da Ayd n ziyareti s ras nda yapan Gül, 18 May s 2010 dan sonra da Twitter üzerinden soru yan tlamas yla dikkati çekmiflti. Cumhurbaflkanl n n resmi internet sitesinde Gül ün, Facebook, YouTube, VidiVodo, Instagram, Flicker, iphone ve android uygulamalar n n k sa yollar - na da yer veriliyor. Gül ün programlar ve Çankaya Köflkü ile ilgili bilgilerin yer ald iphone uygulamas da çok say da kullan c taraf ndan indirildi. Gül, YouTube, VidiVodo ve Flickr dan temas ve ziyaretlerine iliflkin görüntü ve foto raflar takipçileri ile paylafl rken, Instagram dan be endi i veya kendi çekti i foto raflar yay ml - yor. Gül, Facebook ta cbabdullahgul kullan c ad yla video, albüm ve foto raflar n paylafl yor.

19 2 Aral k 2013 E itim Türkiye deki okullara Fransa dan baflar ödülü ANKARA - Aralar nda Saint Benoit, Galatasaray Lisesi ve Tevfik Fikret Lisesi'nin de bulundu u çift dilli e itim veren 9 okula Fransa taraf ndan baflar ödülü verildi. Fransa n n Ankara Büyükelçili i nde düzenlenen takdim töreninde Fransa ve Türkiye aras ndaki e itim alan ndaki iyi iflbirli ine vurgu yap ld. Fransa n n Türkiye Büyükelçisi Laurent Bili, takdim töreninde yapt de erlendirmede verilen sertifikan n, 10 u Amerika Birleflik Devletleri nde ve 9 unun Türkiye de olmak üzere, dünyada sadece 32 e itim kurumuna lay k görüldü ünü aktard. Baflar sertifikas ile sunulan e itimin, pedagojik kadrolar n ve kurumun e itim yap s n n kalitesini Frans zca çift dilde e itim normlar do rultusunda garanti edildi ini kaydeden Büyükelçi, dünyada her 32 kifliden birisinin Frans zca konufltu una dikkat çekti. fiehir d fl ndaki program dolay s yla duyurulmas na ra men büyükelçilikteki takdim program na kat lamayan Milli E itim Bakan Nabi Avc n n yerine konuflan MEB D fliflleri Genel Müdürü Ziya Yediy ld z, Türkiye nin Fransa ile köklü iliflkiler içinde oldu unu ifade ederek, ifl birli in e itim alan nda da sürdürülmesinden duydu u memnuniyeti dile getirdi. ABD ve Almanya dan sonra Türk ö rencilerin en çok tercih etti i üçüncü ülkenin Fransa oldu unu kaydeden Yediy ld z, Fransa ya Türkçe derslerinde gösterdikleri destekten dolay da teflekkür etti. Siyaset, akademi ve e itim dünyas ndan birçok temsilciyi bir araya getiren takdim töreni vesilesiyle, Fransa n n Büyükelçilik Rezidans nda, Türkiye de çift dilli e itim veren 'Frankofon Liseler'in müdürlerine Label FrancEducation sertifikalar takdim edildi. Türkiye nin önde gelen Türkçe- Frans zca çift dilli e itim veren devlet ve özel okullar, Fransa D fliflleri Bakan Laurent Fabius taraf ndan Label FrancEducation sertifikas na lay k görüldü: Galatasaray Lisesi ( stanbul), Tevfik Fikret Lisesi (Ankara ve zmir), Saint Joseph Lisesi ( stanbul ve zmir), Saint Benoît Lisesi ( stanbul), Sainte Pulchérie Lisesi ( stanbul), Notre Dame de Sion Lisesi ( stanbul) ve Saint Michel Lisesi ( stanbul). YARIN Gönüllü ö retmenler Midyatl çocuklara akflam okullar nda e itim veriyor MARD N - Mardin in Midyat ilçesinde, evde ders çal flma olana olmayan ö renciler için akflam okullar n kap s aç l yor. Sobal evlerde ders çal flma olana bulunmayan ö renciler için kaloriferler yak l rken, sessiz ve temiz ortamda ö retmenler eflli- inde etüt çal flmas yap l yor. Gönüllü ö retmenlerin kat ld derslerde, ö renciler s cak ortamda ders çal flman n heyecan yaflad. Akflam okulu ziyaret eden Kaymakam O uzhan Bingöl'ün, karfl laflt manzara karfl s nda duyguland gözlenirken, lçe Milli E itim Müdürü brahim fiiflman okula gelen ö rencileri ve velilerini kap da karfl lad. Cumhuriyet Mahallesi Fahrettin Önen lkokulu'nda bafllat - lan uygulama, ö renciler ve velileri mutlu etti. Kalabal k nüfusa sahip ailelerin çocuklar n n sobal evde ve ders çal flma f rsat bulmad n göz önünde bulunduran yetkililer hareket geçti. Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz in talimatlar do rultusunda çal flma bafllatan lçe Milli E itim Müdürlü ü, projeyi hayata geçirdi. Hafta içi 4 gün boyunca akflam saatleri aras nda ders çal flacak ö renciler, s cak ve sessiz ortamda ödevlerini yapacak. Çal flmay yerinde inceleyen Kaymakam O uzhan Bingöl, duyguland gözlenirken, ö rencilerle sohbet etti. Akflam ders çal flmak için gelecek ö rencilere e lenceli saatler de planlan yor. Akflam okula gelen ö renci ve velileri lçe Milli E itim Müdürü brahim fiiflman kap da karfl larken, çocuklar n heyecanl olmas dikkatlerden kaçmad. Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz in talimatlar do rultusunda harekete geçtiklerini ifade eden Kaymakam O uzhan Bingöl, Özellikle bu bölgedeki ö rencilerimizin kendi evlerinde ders çal flmaya imkânlar yok, tabiî ki baflta burada fedakar idarecilerimiz, ö retmenlerimizin sayesinde bu çocuklar akflamlar burada bir etüt merkezi fleklinde buradaki hizmetlerden yararlanacaklar ayn zamanda 19 ö retmenler bir dan flmanl k hizmeti verecekler burada, bu çocuklar n en az ndan geri kalm fl yörelerdeki bu dezavantaj n da bu flekilde gidermeye çal flaca- z. dedi. Midyat a 4 farkl okulda çal flmalara bafllad klar n belirten lçe Milli E itim Müdürü brahim fiiflman ise Bu çocuklar m z akflamleyin biliyorsunuz iflte özellikle bu bölgemiz bizim biraz daha yoksul çocuklar n ailelerinin oldu u yerler. Akflam çocu un ders çal flma ortam yok bir soba yan yor, bu çocuktan bizde ders istiyoruz, bizim önce baflar y elde edecek ortam sa layabilmemiz için ona biz destek olmam z laz m bu proje ondan ç kt zaten. Amac m z derslerde kurstan öte imkan olmayan akflamleyin evde ders çal flmaya imkan olmayan çocuklar n s - cak bir ortamda ders çal flmas n sa lamakt r. Midyat m zda çal flma imkan olmayan tüm çocuklar m z akflam s cak bir ortamda kaloriferli temiz yerde e itim ö retimle haz rlamak. diye konufltu. (CHA)

20 20 YARIN ANKARA - fienay ÜNAL - TU BA ÖZGÜR DURMAZ - Kültür ve Turizm Bakanl, sanat sezonunda özel tiyatrolara verdi i deste i artt rd. Bakanl k, bu y l önemli bir ilke daha imza atarak, Diyarbak r baflta olmak üzere K rflehir ve Kastamonu'daki özel tiyatrolara da devlet yard m yapt. Kültür ve Turizm Bakanl ndan edinilen bilgiye göre, özel tiyatrolara bu sanat sezonunda 4 milyon 312 bin lira ödenek sa land. Bu tutar, 850 bin lira yard m yap lan 2002 y l ndan bu yana özel tiyatrolar n projelerine verilen en yüksek miktarda destek oldu. Bakanl k, ayr ca bu y l 221 tiyatronun projesine destek sunarak bu zamana kadar bir sanat sezonu için desteklenen en fazla tiyatro say s na ulaflt y llar aras nda toplam yard m alan tiyatro say s ndaki art fl oran ise yüzde 275 oldu. - lk kez yeni kurulan tiyatrolara destek De erlendirme Komisyonu, bu y la kadar prensip karar olarak profesyonel kategoride ilk defa baflvuru yapan özel tiyatrolar n projelerine yard m vermiyordu. Bu y l, yeni kurulmufl ve ilk defa baflvuru yapm fl olan özel tiyatrolar n projelerine de destek verilmeye baflland y l nda 59 özel tiyatro yard m ald, bunlardan yaln zca 6's Bakanl k yard m ndan ilk kez yararlanm flt y l nda ise toplam yard m alan özel tiyatro say s 221'e ç karken ilk defa yararlananlar n say s da 87'ye ulaflt. Yard mlardan ilk defa yararlanan özel tiyatro say s ise geçmifl y llarla k yasland nda 13 kat artm fl oldu. -Türk oyun yazarlar unutulmad Geçmiflten bugüne stanbul d fl nda yerleflik en yüksek say da özel tiyatroya yard m bu sezonda gerçekleflti. 2002'de stanbul d fl nda yard m yap lan özel tiyatro say s 27'de kal rken Bakanl k, 2013'te bu say y 116'ya ç kartarak sanat n yayg nlaflmas na katk sundu. Diyarbak r, K rflehir ve Kastamonu'daki özel tiyatrolar ilk kez Bakanl ktan destek ald. Türk oyun yazarlar na ait eserlere en fazla bu sezonda destek verildi. Destek verilen say 2002 y l na göre yaklafl k 2,5 kat artt sezonunda bu say 52 oldu. -Çocuklar ve engelliler de desteklendi Çocuk oyunlar, amatör ve geleneksel tiyatrolar kategorileri için toplam ödenekten geçen y la oranla daha fazla pay ayr ld. Hem engelliler taraf ndan kurulan hem de engellilere yönelik oyunlar haz rlayan özel tiyatrolar da Kültür ve Turizm Bakanl nca bu sezonda desteklendi. -Çad r tiyatrosundan köylü kad nlardan oluflan tiyatroya herkese destek Destek almaya hak kazanan tiyatrolar yurdun dört bir yan nda sahne aflk n yaflatmak için büyük çaba gösteriyor. Bu sezon destek alan kurulufllar aras nda sadece okuma yazma bilerek tiyatro aflk na tutulmufl köylü kad nlardan oluflan "Arslanköy Çad r Tiyatrosu Kad nlar Toplulu u" da var. Toplulu un Müdürü Hüseyin Arslanköylü, 12 y l önce kurduklar tiyatroda, 13 kad n n görev ald n ve Mersin'de köy köy gezerek tiyatro sanat n tan tt klar n söyledi. Devletin deste i sayesinde eserlerin sahnelenmesinin kolaylaflt n anlatan Arslanköylü, özellikle yerli eserleri seçtiklerini belirtti. 12 bin lira destek ald klar n anlatan Arslanköylü, yerleflik tiyatrolardan farkl olmalar nedeniyle zaman zaman prosedürlerin kendilerini zorlad n bu konuda da bir destek beklediklerini vurgulad. Van Bölge Tiyatrosundan Yavuz Görmen de 20 y l önce kurduklar tiyatrolar n n, Bakanl n sundu u katk sayesinde maddi imkans zl klar aflabildi ini söyledi. Van depreminin ard ndan halen bir tiyatro salonlar Kültür Sanat Bakanl n tiyatrolara yard m stanbul'dan Anadolu'ya kayd olmad n belirten Görmen, gösterilerini çad r tiyatrosunda sahnelediklerini ancak buna ra men vatandafl n ilgisinin her geçen y l artt n sözlerine ekledi. Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosunun kurucusu Gülüm Pekcan, kuruldu u 1991 y l ndan beri en az 18 kez amatör tiyatro kategorisinde Kültür ve Turizm Bakanl ndan destek ald klar n söyledi. Bu y l "Kum Saati" adl dans tiyatrosu için 12 bin lira destek ald klar n belirten Pekcan, miktar n de il, devletin bir sanat eserini de erlendirip desteklemesinin önemli oldu unu ifade etti. -"Biz ald k sevinçliyiz" "Roller Kar flt " adl tirajikomik oyunla Bakanl ktan 60 bin lira destek alan Kartal Sanat Tiyatrosunun Genel Sanat Yönetmeni Nihat Ülger de 1987 y l nda kurulduklar n ve y llar ndan beri bakanl kça desteklendiklerini belirtti. Ülger, tiyatrosu olmayan bir bölgede 250 kiflilik sahnesiyle yerleflik bir özel tiyatro olduklar na iflaret ederek, kira, su do algaz gibi giderlerinin yan s ra çocuk ve yetiflkin oyunlar haz rlayan bir iflletme için sezon bafllar nda verilen desteklerin büyük yard mc oldu unu dile getirdi. Kendilerinin gifleyle ayakta durmaya çal flt klar n ve özel kurumlarla rekabet etme flanslar n n bulunmad n söyleyen Ülger, "Kültür ve Turizm Bakanl ndan gelen destek, bir tiyatronun ayakta kalabilmesi aç s ndan azd r ama sezon bafl itibar yla bu deste in sa lanmas, bir tiyatronun yaz döneminden ç kmas yla yeni oyun projesi noktas nda çok de erli bir katk olarak görüyorum" dedi. (AA) 2 Aral k 2013 Misafir En yi Belgesel ödülüne lay k görüldü MARD N - Mardin deki Deyrulzafaran Manast r na 10 yafl nda b rak lan 77 yafl ndaki Bahe nin hayat hikayesinin konu edindi i Misafir adl belgesel filmin, Kuzey Amerika n n ilk Türk belgesel ve k sa film yar flmas niteli indeki 8. Boston Belgesel ve K sa Film Yar flmas nda En iyi Belgesel ödülüne lay k görülmesi film ekibinde memnuniyetle karfl land. Filmin Mardinli yönetmeni Haydar Demirtafl, AA muhabirine yapt aç klamada, Boston Türk Filmleri Festivalinde belgesel ve k sa film kategorisinde 40 filmin yar flt n, bu filmler aras nda manast rdakiler taraf ndan büyütülen ve Bahe olarak tan nan Circis Kaplan n yürekleri ac tan hikayesini ve annesine duydu u özlemi Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice anlatt klar Misafir adl belgesel filmin de bulundu unu söyledi. Daha önce ayn festivalden Babam Tarih Yap yor adl belgesel ile En iyi izleyici özel ödülü nü ald klar n, bu y l da Misafir adl belgesel filmi ile En yi Belgesel ödülünü kazand klar n hat rlatan Demirtafl, flöyle konufltu: Bizleri Bahe nin hayat hikayesi çok etkilemiflti. Bunu belgesel film yapt k. Bu belgesel film, baflta dünyan n en prestijli film festivali olan 66. Cannes Film Festivali, Short Film Corner olmak üzere 3. Amed Belgesel Film Festivali, 6. stanbul Belgesel Günleri, 50. Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali, 19. Film Festival DellaLessinia Film Festival, 2. Uluslararas Duhok Film Festivali, 2.Uluslararas Zeugma Film Festivali ve 4.Uluslararas Malatya Film Festivalinde seyirci ile buluflmufltu. Geçen y llarda Babam Tarih Yap yor adl belgesel ile En yi zleyici Özel Ödülü nü ald m z 8. Boston Belgesel ve K sa Film Yar flmas nda bu y l da Misafir belgesel filmi ile En yi Belgesel Ödülü nü kazand k. Çok mutluyuz ve guruluyuz Demirtafl, baflar lar n n hakl gururunu yaflad klar n anlatarak, bu baflar n n büyük bir ekip ve emek ile geldi ini belirtti. (AA)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı