BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : Karar No. : 15-7 I. BÖLÜM Genel hükümler Amaç Madde 1- Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini arttırmak ve daha ilerki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak Hizmet İçi Eğitim ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usullerini tesbit etmektir. Kapsam Madde 2- Bu yönetmelik Genel Müdürlükte görevli personelin her türlü eğitim faaliyetlerini kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Hizmet içi eğitim hedefleri Madde 4 - Genel Müdürlüğün Hizmet İçi Eğitimi ; Devlet Memurları eğitimi genel planında ve kalkınma planlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yöneliktir. a) Personelin bilgilerini ve verimliliklerini artırarak yetişmelerini sağlamak, hizmete olan ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak ve üst görev kadrolarına hazırlamak. b) Personelin görev ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek. c) Yönetimde ve uygulamada etkinliğin arttırılmasını sağlamak. Hizmet içi eğitimin ilkeleri Madde 5- Eğitimin istenen amaca ulaştırılması için aşağıda belirtilen ilkeler uygulanır. a) Eğitimin sürekli olması. b) Eğitimin, Genel Müdürlüğün amaç ve ihtiyaçları dikkate alınarak, düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması.

2 c) Her amirin mahiyetinde çalışan personelin yetiştirilmesinden ve eğitime gönderilmesinden sorumlu olması. d) Hizmet İçi Eğitimde öncelikler esas alınarak personele fırsat eşitliği sağlanması. e) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları esnasında ve bitiminde anket, gözlem, mülakat ve benzeri değerlendirmeler ile sınav usullerinin uygulanması. f) Eğitim yerlerinin eğitimin şartlarına uygun olması ve yeterli araç ve gereçlerle donatılması. g) Eğitime tabii tutulan personelin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi. II. BÖLÜM Eğitim teşkilatı Teşkilat Madde 6- Kurumun Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri. a) Eğitim Kurulu, b) Personel Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eğitim kurulu Madde 7- Genel Müdür veya Genel Müdür ün belirleyeceği Yardımcısının başkanlığında tüm daire başkanlarından oluşur. Görevleri: a) Kuruluşun genel esaslarını belirlemek, b) Bir önceki yıl içinde uygulanan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesini yapmak, c) Yıllık plan ve programını görüşerek Makamın Onayına sunmaktır. Eğitim Kurulu her yıl Kasım ayında gerektiğinde Genel Müdür ün çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun Raportörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına bağlı ilgili Şube Müdürlüğünce yapılır. Personel Daire Başkanlığının görevleri Madde 8- Personel Dairesi Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğü; Daire Başkanlıkları nın da görüşlerini alarak Kurumun eğitim ihtiyaçlarını tesbit eder ve hazırlayacağı plan ve programları karar organlarına sunar.

3 Ayrıca; a) Hazırlanan ve Makamın onayı ile kabul edilen yıllık eğitim plan ve programlarının işlerliğini sağlar, gerekli kayıtlar tutar ve devreler itibariyle faaliyet raporunu hazırlar. b) Belirlenen tarihlerde yapılan eğitim sonu raporlarını düzenler ve gerekli istatistiki bilgileri hazırlar. c) Eğitim için gerekli araç ve gereç ihtiyacını tesbit eder ve temini için girişimlerde bulunur. d) Kamu ve Özel kurumlarda mevcut eğitim tesislerinden, Üniversiteler ve diğer Öğretim Müesseselerinden faydalanmak imkanlarını araştırır. e) Kuruluş personeli için çeşitli konuları içeren Hizmet İçi Eğitim Programı düzenler. Kuruluş dışında Eğitim Müesseseleri, Meslek Kuruluşları ve diğer teşekküller tarafından düzenlenen Teknik ve Bilimsel Eğitim faaliyetlerine ilgililerin katılmalarını sağlar. f) Eğitim çalışmaları bitiminde eğitime katılanların belgelerini hazırlamak ve sonuçlarını özlük dosyasına konmak üzere ilgili Şube Müdürlüğüne gönderir. g) Eğitimle ilgili yayın ve yenilikleri dikkatle izler, bunlardan faydalanma yollarını araştırır. h) Eğitim çalışmalarının sonuçlarını her 6 aylık dönem bitiminde en geç bir ay sonra Yıllık Eğitim Programının iki örneğini yıl başından önce Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bir raporla bildirir. III. BÖLÜM Eğitim görevlileri Uzman personel Madde 9- Eğitim bitiminde görev alacak Eğitim Uzmanlarının nitelikleri ve görevleri; a ) Nitelikleri: 1 - Eğitim konusunda yüksek öğrenim görmüş olmak, 2 - Eğitim ve araştırma ile ilgili konularda gerekli tecrübe sahibi olmak. b) Görevleri: 1- Birimin görevleri ile ilgili konularda bilimsel inceleme ve araştırma çalışmaları yapmak, sonuçlarını rapor halinde sunmak, 2- Eğitim plan, program, bütçe istatistiklerini hazırlamak, eğitim metod ve teknikleri hakkında rapor hazırlamak,

4 3- Eğitim programlarının hazırlanmasını, yürütülmesini ve değerlendirilmesi konularında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, 4- Eğitim görevlisi olarak görevlendirildiği takdirde bu görevi yerine getirmek. Eğitim görevlilerinin seçimi Madde 10- Hizmet İçi Eğitim Programlarının uygulanmasında öncelikle Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki personelden yararlanılır. Ancak eğitim konusu hakkında Kuruluş bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun daha yetkili kimseler tarafından yürütülmesinde fayda görülmesi halinde; Yüksek Öğrenim görmüş ve konusunda tecrübe sahibi olan Kuruluş dışı Kurum veya Kuruluşlar personeliyle Üniversite, Akademi, Yüksek Okul, TODAİE Öğretim Üye ve Görevlileri çağrılabilir. Eğitim görevlilerinin seçimi Personel Daire Başkanlığının teklifi ve Makamın onayı ile kesinlik kazanır. Eğitim görevlilerinin görevleri ve sorumlulukları MADDE 11- Eğitim görevlileri: 1- Gerekli hazırlıkları yapmak, 2- Konuları ile ilgili ders notları hazırlamak, 3- Verecekleri derslerin planını hazırlamak, 4- Konuların öğretiminde müfredat programına uymak ve uygulama çalışmalarına geniş ölçüde yer vermek, 5- Verecekleri derslerin daha faydalı olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 6- Zorunlu bir sebeple eğitime katılmayacak ise, durumunu gerekçesiyle birlikte eğitim başlama tarihinden 3 gün önce ilgili birime bildirmekle, sorumludur. Program yöneticisi MADDE 12- Program yöneticisi: Program Yöneticisi, program gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlığı yapmak, eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğaltarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamak, lüzumlu araç ve gereci eğitimde hazır bulundurmak ve programı gerçekleştirmekle, eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapmakla, eğitime katılanların devam durumlarını ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle, eğitim çalışmalarında ve eğitim yerlerinde görülen aksaklıkları tesbit ederek alınması gereken tedbirleri almak veya karar organlarına sunmakla, eğitimle ilgili dosyaları hazırlamak, gerekli işlemleri yapmak ve muhafazasını sağlamakla, gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamakla, Hizmet İçi Eğitim sonunda eğitime katılan personelin devam durumları, eğitime olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlamakla ve Hizmet İçi Eğitim konusunda verilen diğer görevleri yapmakla hükümlüdür.

5 IV. BÖLÜM Hizmet içi eğitimin planlaması ve uygulanması Yıllık eğitim planı Madde 13- İdarenin Hizmet İçi Eğitim uygulamaları Yıllık Eğitim Plan ve Programları doğrultusunda yürütülür. Buna göre Personel Daire Başkanlığı, birimlerinden her yıl Ekim ayı sonuna kadar sağlayacağı bilgilerle kuruluşun yıllık programını hazırlar. Bu Plan ve Programlar Kasım ayında Eğitim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve Makamın onayı ile kesinleşir. Kesinleşen Plan ve Programlar ilgili Daire Başkanlıklarına duyurulur. Eğitim planında değişiklik Madde 14- Yıllık Eğitim Planlarının uygulama devresinde yapılması zorunlu görülen değişiklikler Makamın Onayı ile yapılır ve değişiklikler ilgili daire başkanlıklarına duyurulur. Hizmet içi eğitim Madde 15- Hizmet içi eğitim: 1- Adaylık Süresi İçinde: Temel Eğitim, Hazırlayıcı eğitim ve Staj şeklinde aday memurların yetiştirilmesine ilişkin yönetmelik esaslarına göre, 2- Asli Memurluk Süresi İçinde : Verimliliği arttırma eğitimi ile üst görev kadrolarına hazırlanma eğitimi olarak bu yönetmelik esaslarına göre yapılır. Eğitim programları ve şekilleri Madde 16- Eğitim programları: Programın amacı, kursa katılacakların görev ve hizmet nitelikleri, ders yeri, eğitim görevlilerinin durumu ve süre gibi esaslar dikkate alınarak tesbit edilir. Eğitim programları: 1- Bilgi tazeleme eğitimi, 2- Değişikliklere intibak eğitimi, 3- Üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi, başlıkları altında düzenlenir. Yukarıdaki programlarda verilecek dersler, ilgili Daire Başkanlıkları ile işbirliği yapılarak Personel Daire Başkanlığı tarafından tesbit edilir ve uygulanması sağlanır. Hizmet içi eğitim programları: Kurs, Semimer, Konferans, Uygulamalı Eğitim (Staj) gibi şekillerden bir veya birkaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

6 Eğitim konuları Madde 17- Bu yönetmeliğe göre yapılacak Hizmet İçi Eğitimde yer alacak konular: Personelin hizmet ve çalışma alanına göre, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda ve sorunların çözümüne yardım sağlayacak nitelikte olanlardan seçilip bunlardan başka Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Davranış Kuralları, Yabancı Dil, Personel Eğitimi, Araştırma Metodları, Yönetim Bilimindeki değişiklikleri ve benzeri konulara yer verilir. Programların süreleri Madde 18- Programların süreleri verilmek istenen amaca uygun olarak ve programı oluşturacak unsurların (Programın Yeri, Tahsis Olunacak Para, Eğitim Görevlileri Eğitime Katılanlar diğer programlarla ilişkisi gibi) her biri dikkate alınarak tesbit edilir. İdare zorunluluk olmadıkça aynı programları eşit sürelerle uygular. Yabancı dil eğitimi Madde 19- Yabancı Dil Eğitimi, yurt dışına gönderilecek veya yabancı dil bilmesi gereken elemanlara yabancı dil öğretmek veya bildikleri yabancı dili geliştirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimdir. Yurt dışında eğitim Madde 20- Teknik gelişmelerin ileri düzeyde olduğu memleketlerdeki yenilik ve gelişmeleri izleyerek bunları Yurdumuzda da uygulayabilmek için gerek İdari imkanlardan gerekse yabancı teknik yardım programlarından yararlanarak yetenekli, lisan bilen Teknik ve İdari Personel yurt dışında eğitime gönderilebilir. Bu hususla ilgili işlemler Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. V. BÖLÜM Eğitime katılma - sınavlar Eğitime katılma zorunluluğu Madde 21- Eğitime katılacakların sayı nitelikleri programlarda belirlenir. Buna göre tesbit edilen kontenjana uygun olarak Daire Başkanları Eğitime katılacak personeli ismen tesbit ederek Personel Daire Başkanlığına bildirirler. Personel Daire Başanlığınca yapılacak inceleme sonucu Eğitime çağırılacaklar, zamanında Eğitim yerinde bulunurlar. Haklarında adli ve idari kovuşturma yapılanlar kovuşturma sonuçlanıncaya kadar Eğitime katılamazlar. Personelin düzenlenecek Hizmet İçi Eğitime katılması zorunludur. Daire Başkanları tarafından özürleri uygun görülenler o programa katılamazlar ve bunların aynı düzeydeki diğer Eğitim programlarına katılmaları sağlanır. Geçerli bir özüre dayanmaksızın eğitime katılmayanlar hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin Hükümleri uygulanır.

7 Eğitim süresi hastalık ve diğer geçerli bir özüre dayansa bile Eğitim süresinin 1 / 8 i oranında devamsızlığı olanların programla ilişkileri kesilir ve aynı düzeydeki diğer programlara katılmaları sağlanır. Başka Kurum ve Kuruluşlarda Eğitime katılanlar o kuruluşların eğitimle ilgili özel hükümlerine tabidirler. Sınavlar Madde 22- Eğitime katılan personelin başarıları: Gerektiğinde Eğitim sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla tesbit olunur. Bu sınavlar eğitim programlarında belirlenir. Eğitim süresi içinde sınav yapılabilir. Sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur. Sınavlarda test usulü uygulanabilir. Eğitim süresi içinde sınavları eğitim görevlileri yapar. İstedikleri takdirde program yöneticisi tarafından kendilerine yeteri kadar gözlemci verilir. Görevleriyle ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırılmasını amaçlayan eğitim programlarının sonunda yapılacak sınavlarda: Program Yöneticisi, ilgili Daire Başkanlığından katılacak bir yetkili ve eğitim görevlisinden oluşan bir başkan, iki üyeden kurulu bir Sınav Komisyonu teşekkül ettirilir. Yazılı sınavların süreleri, sorular ve cevap anahtarları sınavdan en geç 2 saat önce Sınav Komisyonunca belirlenir. Sınav Komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini belgeleyen bir tutanak düzenlenir. Sınavda kopya çekenler ve sınav disiplinini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca İdari işlem yapılır. Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır. Ayrıca haklarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplinle ilgili hükümleri uygulanır. Yazılı sınav kağıtları Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlar: Her sınav için bir liste düzenlenerek en kısa sürede ilgililere duyurulur. Sınav Komisyonunca bütün ders puanlarının ortalaması tesbit edilerek başarı listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir. Eğitim sonu sınav dönemi içinde açıklanmayan sınav sonuçları ilgiliye yazılı olarak duyurulur. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Komisyonu Başkanına yapılır. Bu itirazlar komisyonca incelenir ve sonuç dilekçenin Kuruma intikalinden en geç 10 gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden

8 sonra verilen puan kesindir. Sınav kağıtları Personel Daire Başkanlığınca 3 yıl süreyle saklanır. Değerlendirme ve başarı Madde 23- Sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılmak için en az 60 puan almak gereklidir. Daha düşük puan alanlar başarısız sayılır ve aynı programa bir kere daha çağırılabilirler. Eğitim sonu sınavlarının yazılı, sözlü veya uygulamalı yapılması halinde başarı puanı sınav puanlarının ortalamasıdır. Sınavlarda alınan puanlardan 0.50 den aşağı kesirler dikkate alınmaz ve daha yukarı kesirler tamsayı olarak değerlendirilir. Puanlardan: 0-59 Başarısız, olanlar Orta, olanlar İyi, olanlar Pekiyi olarak kabul edilirler. Eğitime katılanlara Personel Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Eğitime Katılma Belgesi verilir. Belgelerin bir sureti de ilgilinin özlük dosyasına konulur. İzinler Madde 24- Hizmet İçi Eğitim süresince eğitime katılanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin A, B, C fıkraları dışında izin kullanamazlar. Başka Kurum ve Kuruluşlarda eğitime katılanlar o kuruluşların izinle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar. Disiplin Madde 25- Eğitim ve staj süresince, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin Hükümlerine aykırı davrananlar ile izinsiz ve özürsüz derslere devam etmeyenler aynı Kanundaki disiplin cezaları uygulanmak üzere ceza vermeye yetkili Amire bildirilir. Gerekirse gerekçesi de belirtilmek suretiyle programla ilişkileri kesilir. VI. BÖLÜM Mali hükümler Eğitim giderleri

9 Madde 26- Hizmet İçi Eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili bütün giderler Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Bütçesinden ödenir. Eğitim görevlilerinin giderleri Madde 27- Eğitim Görevlilerinin eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunları Hükümlerine göre gerekli ödemeler yapılır. Eğitime katılanlarin giderleri MADDE 28- Hizmet İçi Eğitime katılanlara 6245 Sayılı Harcırah Kanunlarının ilgili hükümlerine göre geliş ve gidiş yolluk ve gündelikleri ile kurs müddetince kurs gündeliği verilir. Eğitim görev mahallinde yapılması halinde kurs gündeliği ödenmez. VII. BÖLÜM Diğer hükümler Yürürlük Madde 29- Bu Yönetmelik Genel Kurulun kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 30- Bu Yönetmeliği BUSKİ Genel Müdürü yürütür. Yazılma Tarihi :25 Okunma Sayısı766

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Sağlık Bakanlığı nda görevli Devlet Memurlarının yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Küçükçekmece Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- TMO nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım, Dayanak, Hedef, İlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Başbakanlık

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI 2010 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6

İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI 2010 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6 UYGULAMA PROGRAMI ÖRNEĞİ (EK-1)... 10 EĞİTİM GÖREVLİLERİ LİSTESİ

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 10 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28229 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN ADAYLIK İŞLEMLERİ İLE SİCİL VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNERGE

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN ADAYLIK İŞLEMLERİ İLE SİCİL VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNERGE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN ADAYLIK İŞLEMLERİ İLE SİCİL VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜMGENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, a)özel öğretim kurumlarında

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ (15/2/1991 tarihli ve

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı