BÖLÜM 1 FELSEFENİN KONUSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 1 FELSEFENİN KONUSU"

Transkript

1 BÖLÜM 1 FELSEFENİN KONUSU Bu toplumda biliyor olmak mutlak surette bir haksızlığa maruz kalmak demektir. Çünkü bilgi borçlandırır, anlamak zorunda bırakır. Cahil, acıma duygusu uyandırır. Yıkıcılığı bağışlanır. Bu, onların lüksüdür. Oysa, aydın bilgilenmek gibi bağışlanmaz bir suçtan müebbeten mahkum edilmiştir' FELSEFENİN KONUSU Tarihsel gelişim süreci içerisinde insan düşüncesi ve aklı öyle bir aşamaya gelmiştir ki yalnız pratik ve teknik bilgilerle yetinmez olmuştur. İnsan sadece kendi yaşamını değil bireyi, toplumu, toplumsal yaşamın özelliklerini ve maddeyi sorgulamaya başlamıştır. İşte felsefe böyle bir düşüncenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Felsefe, sorun haline getirilmemiş olan birçok konuları, sorun haline getirmiştir. Bu da birçok bilimin ortaya çıkmasına, toplumsal gelişim ve değişimlere neden olmuştur. Bu dönemde yalnız bilmek için bilme isteği, pratik yaşamın üstüne teorik düşüncenin de yükselmesine neden olmuştur. FELSEFE : Varolanlar üzerinde bilinçli, planlı bir düşünmeden doğmuştur. Öteden beri yalnız cevapları dinden, mitoslardan edinilen bir takım sorunlar bir zaman gelip te eleştiren bir düşünmenin ve gözlemin konusu yapılınca felsefe tarihi de başlamıştır. 5

2 Bu soruların başında: Varolanların kökeni, dolayısıyla evrenin meydana gelişiyle, insanın bu dünyadaki yeri ve ödevinin ne olduğu soruları gelir. Felsefe M.Ö 6 yy da Thales in doğayı sorgulamasıyla ilk defa sistemli ve tümel düşünceye dayanan bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Felsefe sözcüğü Yunanca philosophia sözcüğünden gelir. philia : Sevgi sophia : bilgelik philosophia : Bilgeliği sevme, bilgiyi sevme Bu sözcüğü ilk kullanan Pitagoras olmuştur. Epikuros a göre felsefe, bir yaşam biçimidir. Mutlu bir yaşan sağlamak için tasarlanmış eylemsel bir sistemdir. Ortaçağ da : Augustinus a göre felsefe, tanrıyı bilmektir. Aguino lu Thomas a göre felsefe tanrının tanıtılmasıdır. Abaelardus a göre felsefe, inanılanların inanılmaya değer olup olmadığını araştırmaktadır. İbni Sina ya göre bilim, insan usuyla yanılgısız nesneleri algılamaktır. Bu kanıtlarıyla yapılırsa bunun adına felsefe denir. Felsefe öyle bir bilimdir ki insan onunla yetkinleşir. Yeniçağ da : Philosophos (filozof) bilgeliği seven, bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen kişidir. Filozof; yaşamın anlamını bulmaya ve bu anlama uygun biçimde yaşamaya çalışır, durup dinlenmeden doğruyu, bilgi edinmeyi kendine amaç edinir. Filozoflar görüşlerini bütüncü ve sistemli bir şekilde açıklamaya çalışırlar. Felsefenin Amacı: Felsefenin amacı da yalnızca kuramsal bilgi elde etmek ve vermek değil, aynı zamanda doğru davranışlarda bulunmamızı sağlamak, ahlaklı ve mutlu yaşamın yollarını öğretmektir. Felsefe, insan evren ve değerleri anlamak ve bu amaçla sürdürülen geniş bir araştırma, birleştirici ve bütünleştirici çabalarla ürünler ortaya koymaktadır. Felsefeye genel olarak farklı iki bakış alanı vardır. Felsefe İlkçağ da : Sokrates e göre felsefe, neleri bilmediğini bilmektir. Platon a göre felsefe, doğruyu bulma yolunda düşünme çabasıdır. Aristoteles e göre felsefe, ilkeler ya da ilk nedenler bilimidir. Maddeciler, Gerçek dünya maddesel olup düşünce ondan türetilmektedir. İdealistler; Gerçek dünya zihnin bir ürünüdür. Francis Bacon a göre, gözlem ve deneye dayanan bilimsel sonuçlar üzerinde düşünmektir. Descartes e göre, felsefe bir bilimdir. Onu, kesin bir bilim yapmak için geometrik yöntemi felsefeye uygulamak gerekir. Leibniz e göre, gerçekte doğru olanı aramaktır. Göklerden yere inmelidir. Konusu duyu organlarımızla kavranan şeylerdir. Locke e göre, filozofların gözlerini gerçek evrene açmak için, bütün düşüncelerimizin, duyumlarımızla gerçek evrenden nasıl oluştuğunu öğrenmektir. Kant a göre, insan bilgisinin nasıl oluştuğunu öğrenmektir. Hegel e göre, düşüncenin kendi karşıtlarıyla çelişerek ilerlemesinin bilimidir. Auguste Comte a göre, bütün bilimleri birleştiren bir bilimdir. Georges Politzer e göre felsefe, belirli bir davranış tarzına kaynaklık eden genel bir dünya görüşüdür. Felsefe, Yeni gerçeklere açık olan, onları irdeleyen ve eleştiren; her konuyu kökünden ele alarak aydınlığa kavuşturmak isteyen derinlemesine düşünme çabasıdır. Felsefenin İlgilendiği Konular; Evren, doğa ve insanla ilgili genel sorunlar Olayların ardında kalan, duyularla kavranamayan gerçekleri ortaya koymaya çalışır. Çözüme ulaşmamış sorunları çözmeye ve açıklamaya çalışır. 6

3 Dünya'yı ve insan yaşamını yorumlama Bilimlerin yöntemini irdeleme Mantıksal çıkarımlarla gerçeğe yaklaşma, Madde ve ruh ilişkisini araştırma İşçi ve grev hakkı Özgürlük ve eşitlik Düşünme ile maddi dünya arasındaki ilintinin ne olduğu İnsan düşüncesinin dünyanın doğru bir yansımasını verip vermeyeceği Evrensel nitelikteki konuları ele alır. Felsefenin Temel Bazı Sorunları; Nesne mi, yoksa bilinç mi önce gelir? İnsan bilgisinin olanak ve sınırları nelerdir? İnsan hayatının amacı nedir? Mutluluk, erdem ve vicdan nedir? Sanatsal yaratma ve güzellik nedir? Toplum ve siyasal toplum nedir? Devlet ve demokratik devlet nedir? Egemenlik ve özgürlük nedir? İnsan nedir? Değer nedir? Varlık nedir? BİLGİ VE BİLGİ TÜRLERİ Bilgi: Suje (ben) ile obje (nesne) arasındaki ilişkiden doğan sonuçlara denir. Felsefi bilgiden beklenen, bir defada ortaya konan ve bütün zamanlar için geçerli olan bir bilgi değildir. Üzerinde uğraşılan konunun her defasında daha açık ve daha belirgin bir zeminde anlaşılmasına imkan sağlayan eleştirici, yaratıcı bir araştırma zihniyeti ve alışkanlığı kazanmaktır. Bu nedenle felsefede sürekli olarak sorular sorulur. Felsefenin kendine özgü bir anlatım biçimi vardır. Ele aldığı bilgiyi eleştirir. Her şeye kuşkuculukla bakar ve sorularıyla bilinçlenmeyi sağlar. İnsan bilgiyi akıl ve duyu organları ile elde eder. Aklın işlevinin çok yönlülüğü karşımıza bilgi çeşitlerini çıkarır. a) Gündelik Bilgi : Salt duyu organları aracılığıyla dış dünyanın açıklanma biçimidir. Gündelik hayatın bilgisinde bulduğumuz doğruluk, akıl ile temellendirilen doğruluk olmayıp, sadece sezgi ile kavranılan doğruluklardır. Duyu organları yoluyla elde edilen ve aralarında zorunlu bağlantılar aranmayan gelişigüzel düzensiz bilgilere denir. Özellikleri : 1. Sübjektiftir. 2. Sonuçları kesin değildir. Genellenemez. 3. Yararlı bilgidir. Ama aynı zamanda insanları yanıltabilir. 4. Sistemsiz ve yöntemsizdir. 5. Tek teklerin bilgisidir. 6. Düzensiz bilgidir. b) Dinsel Bilgi : Mutlak gerçekliği yani Tanrıyı, Tanrının karşısında evrenin yeri ve görevini iman temelinde açıklayan sistemli bilgilerdir. Dinsel bilgide suje ile obje arasındaki ilgiyi inanç(iman) kurar. Özellikleri 1. Sezgi ve iman temeline dayanır. 2. Kayıtsız koşulsuz inanılması zorunludur. 3. İbadet biçimlerini ve ahlak kurallarını içerir. 4. İnsanın iç yaşamını ve toplumsal yaşamını düzenleyen kuralları taşır. 5. Şüpheye yer verilmez. 6. Dogmatiktir. 7. Nesnel değildir. Sistemlidir. c) Teknik Bilgi : Doğal nesneleri, bilimin verilerinden yararlanarak yaşamda kullanılabilir duruma getirmenin bilgisidir. Bilim teorik bir sonuç, teknik pratik bir uygulamadır. İnsanın doğaya egemen olma gücünü artırır. Özellikleri : 1. İnsana yarar sağlamak. 2. İnsan yaşamını kolaylaştırmak. 3. Evrenseldir. 4. İnsanın doğaya egemen olma gücünü artırır. Bilgi Çeşitleri d) Sanat Bilgisi : Nesnel gerçekliğin, estetik duygusu yaratacak biçimde insan beyninde yeniden 7

4 yaratılmasına, güzelin ve güzelliğin kavranmasına denir. Güzeli yaratan ve anlatan faaliyetlerdir. Özellikleri : 1. Sezgilere ve yaratıcı hayal gücüne dayanır. 2. Subjektif ve duygusaldır. 3. Kavramaya ve yorumlamaya dayanır. 4. Ürünleri somuttur. 5. Sanatın dili evrenseldir. Buradaki suje herhangi birisi değil, kendine özgü kişiliği olan sanatçı sujesidir. e) Bilimsel Bilgi : Aklın bir alanda, belli bir yöntemle elde ettiği tutarlı, düzenli ve sistemli bilgidir. Bu bilgi objesine bilmek için bilmek ereği ile yönelir. Özellikleri : 1. Yöntemli ve deterministtir. 2. Kesin ve genelleştirilmiştir. Yasa ve kanunlara ulaşır. 3. Evrenseldir, dogmatik değildir. 4. Yığılan ve ilerleyen bilgidir. 5. Objektiftir ve akla dayanır. 6. Deney metodunu kullanır. 7. Verilere dayanarak önerilerde bulunulur. 8. Sürekli bir araştırmadan oluşur. 9. İnsanın merak ve hayretinden kaynaklanır. 10. Akla dayanır. Bilimsel bilgi konusu ve metodu bakımından üç bilim grubuna ayrılır. a) Formel Bilimler Bunlar matematik ve mantık bilimleridir. Bu bilimlere formel denmesinin nedeni, araştırdıkları konularının doğa dünyasındaki şeyler ya da zaman - mekan dünyasının olguları olmayışı nedeniyledir. Formel: Gerçek olmayan -duyularla kavranamayan varlıktır. Örnek: Matematiğin konusu olan sayılar ve Geometrinin konusu olan şekiller. Gerek sayılar gerekse şekiller, doğal nesneler olmadıkları için, onlar deney metodu ile induction (tümevarım) ile araştırılamaz. Ancak tümdengelim (dedüction) yöntemiyle incelenebilir. Mantık içinde bu böyledir. Mantığın konusu önermeler ve önermelerin birbirleriyle olan ilgisidir. Önermeler içerikleri bakımından değil, formları bakımından ele alınırlar. Bunlar düşünmenin formlarıdır. Tümdengelim yöntemiyle ele alınırlar. b) Doğa Bilimleri Bu bilimlerin konusu doğa ve doğada olup biten şeylerdir. Doğa bilimleri bu olayları birbirleriyle ilişkisi bakımından kavramak ve böylece doğada tek tek karşılaştığımız olayları birleştirmek ve genelleştirmek ister. Bu bilimler yasalara ulaşmak için deney yöntemini ve tümevarımı uygular. Yasalara ulaşmak için temel kabülü: Aynı şartlarda daima aynı şey olup biter. Özellikleri: 1. Metodu tümevarımdır. 2. Genelleştirilmiş bilgidir. 3. Kesin ve birleştirilmiş bilgidir. 4. Objektif bilgidir. 5. Konusu doğadır. 6. Neden -sonuç bağı kurulur. 7. Evrenseldir. c) İnsan Bilimleri İnsan dünyasını, toplumu ve tarihini araştırmayı amaç edinmiş bilimlerdir. Araştırma konusu olan olaylar insanın varlığına, yapıp etmelerine dayanan olaylardır. İnsan bilimlerinin amacı, sebep- sonuç ilkelerinden kalkarak bir olayı açıklamak değil, onu anlamaktır. Bu yönteme dayanarak ulaştıkları sonuçlar (açıklamalar) birer yasa değildir. Ama bu onun bir bilim ve bir bilimsel bilgi olmasını ortadan kaldırmaz. İnsan Bilimleri (örneğin) : Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Antropoloji d) Felsefi Bilgi Felsefe, bilimlerin belirli ve sınırlı varlık alanlarını bir varlık bütünlüğü halinde birleştirmek ve bütünsel bir evren görüşü ortaya koymak ister. Felsefe bilgisi, evreni veya varolanları parçalamadan bütün olarak anlamak, bilmek ve tümel bir açıklamaya ulaşma etkinliğinin ürünü olan bir bilgidir. Bu bilgi insanın temelde soru sorabilen varlık olmasından kaynaklanır. 8

5 Felsefe Sistemi: Evreni, varlığı tümüyle açıklamaya çalışan, birleştirilmiş, kendi içinde mantıkça tutarlı olan bilgiye denir. Özellikleri: 1. Birleştirici, bütünleştirici bir bilgi ve düşünüştür. 2. İnsanın merak ve hayretinden kaynaklanır. 3. Birikimsel (kümülatif) bir bilgi türüdür. 4. Sonuçları kesin değildir. Test edilemez. 5. Refleksiyonlu bir bilgidir. 6. Sistemli ve genelleştirilmiştir. 7. Öznel ve görecelidir. 8. Evrensel ve yaratıcıdır. 9. Eleştirici ve şüphecidir. 10. Olması gerekeni inceler. 11. Tam birleştirilmiştir. 12. Toplumu etkiler ve ondan etkilenir. 13. Bilmek için bilmek arzusundan doğmuştur. 14. Çokluğu teklik içerisinde açıklar. 15. Deneye dayanmaz. 16. Akla dayanır. Felsefi Bilgi İle Bilimsel Bilginin Ortak Yönleri: a) Her ikiside birbirinden yararlanır. b) Her ikiside doğruya ulaşmayı amaç edinir. c) Bilmek için bilmek arzusundan doğmuşlardır. d) Her ikiside sistemli ve evrenseldir. e) Yaratıcı ve eleştirel bir tavrın ürünüdürler. f) Mantık ilkelerini kullanarak evreni, insanı ve hayatı açıklamaya çalışırlar. Ayrı Yönleri: a) Bilmin sonuçları kesin, felsefenin varsayımlıdır. b) Bilimsel bilgi olanı, felsefi bilgi olması gerekeni de inceler. c) Felsefenin sonuçları test edilemez, bilimin test edilir. d) Felsefede yaklaşımlar terk edilmez, bilimde kuram yanlışlandığı zaman terk edilir. e) Felsefe konunun özünü kavramaya çalışıp kavramları açıklar, bilim kendi alanında genel bir yasaya ulaşmak ister. f) Bilimsel bilgi deneye dayanır. g) Felsefi bilgi birikimli, bilimsel bilgi birikimli ilerler. FELSEFENİN DİĞER ALANLARLA İLİŞKİSİ a) Felsefe- Bilim: Felsefe ve bilimler sağlam bilgiler edinmeyi amaç edinirler, doğru olanı bulup ortaya çıkarmaya çalışırlar. bu bakımdan felsefe ile bilimler arasında amaç bakımından fark yoktur. Fark, bilimlerin ele aldıkları olaylar arasındaki ilişki ve bağıntıları belirtmekle yetinmeleri; Felsefe ise bu ilişkilerin daha derinine;incelenen alanın kökenine, temel ilkelerine yönelmektedir. Felsefe neliği, bilim nasılı ortaya koymaya çalışmaktadır. Bilimlerin felsefeden ayrılması; İnsanın ilk ortaya koyduğu tümel bilgi, felsefedir. Bunun için felsefe bütün bilimlerin anasıdır. İlk filozoflar aynı zamanda bilim adamları idiler. İlkçağda felsefe ile bilimler arasında kesin bir fark yoktu. Felsefe bütün bilimleri kapsıyordu ve bilimler, genellikle kendi sınırlı ve özel alanlarını; Yöntemlerini henüz ortaya koymamışlar ve felsefeden ayrılıp bağımsız duruma gelmemişlerdi. Bugün felsefeden bağımsız olarak tanıdığımız bu tek tek bilimler bilimsel bilginin gelişmesi içinde farklı devirlerde bir ana bilim olan felsefeden ayrılmışlardır. b) Felsefe- Din: İkisi arasında yöneliş benzerliği vardır; En temel olana yaklaşarak evreni, insanı ve hayatı anlamak ve açıklamak amacı güder, herhangi bir dini benimseyen kişi, doğrunun kendisine verilmiş olduğunu ve kendisinin doğruyu bildiğini sanan kimsedir. Dinde, bu acaba böyle midir? diye sorulmaz. Felsefe hazır cevapların hiçbirini kabul etmez dinleri, doğmaları, inançları, önyargıları, gelenekleri, sürekli olarak irdeler ve eleştirilir. Dinin, nereden, nasıl ve ne için ortaya çıktığını, etkili oluşunun nedenlerini felsefe araştırabilir. Ama din ve dinsel düşünüş, felsefeyi kapsayamaz ve açıklayamaz. Dinde ortaya konan doğrular vahiy yoluyla Tanrı elçileri aracılığı ile iletilmişken felsefede gerçeklere, ancak akıl ve akıl yürütme yoluyla ulaşılır. 9

6 Felsefe ve Din Farkı 1. Din kaynağı bakımından ilahi, felsefe insansaldır. 2. Din eleştiri kabul etmeyen, felsefe eleştirilerle gelişen bilgidir. 3. Dinsel bilgi kesin (doğmatik), felsefi bilgi varsayımlıdır. 4. Dinde doğrular vahiyle, felsefede akıl yürütmelerle anlaşılır. 5. Düşünme yolları ve işlevleri birbirinden farklıdır. 6. Felsefe bilim ve mantığa, din doğmalara dayanır. c) Felsefe- Sanat: Bir bilgi türü olarak sanat, insana ilişkin bazı bilgiler verir. Bunlar, insanın yaşantısı, imkanlarıyla ilgili bilgilerdir. Yaratıcı bir faaliyet olarak sanat, bir insan etkinliğidir. İnsanoğlu varolduğundan beri çeşitli sanatsal etkinliklerde bulunmuştur. Sanat ve sanat ürünleri çağdan çağa, toplumdan topluma çok değişik biçimde ortaya çıkmıştır. Her ikiside varlığı, hayatı ve insanı, yaratıcı bir zeka ile kavrar ve yorumlar. Dış gerçekliği kişisel bir duyuş gücüyle, yaratıcı bir yetenekle aşar ve dile getirir. Sanat Bir kerede olan bir yaratıştır. Güzel olanı bulmak, duymak ve ifade etmeye çalışır. Estetik haz ve beğeni duygusunu geliştirilir. Kazandırır. Felsefe Bilgisini, kavramlarla ve mantık, ilkeleri ile dile getirilir. Doğru olanı arar, dile getirilir. Disiplinli düşünme alışkanlığı Felsefe ve Metafizik: Metafizik, felsefenin belirli bir bölümüdür. Bu bölümde, varlık nedir? Bir dış dünya var mıdır? Tanrı var mıdır? Ruh ölümlü müdür, ölümsüz müdür? gibi sorulara cevap aranır. Ayrıca, bilginin nereden geldiği, neleri bilebileceğimiz de araştırılır. Ama metafizikteki asıl araştırma konuları, evren, tanrı ve ruhtur. Filozoflar tarih boyunca, metafizik sözcüğüne farklı anlamlar verdiler. Andronikos, Aristoteles in (I. Ö ) yazılarını bir araya getirdiği zaman, fiziğe ilişkin bölümden sonraki yazılara, metafizik yani fizikten sonra gelen, ya da fizik ötesi adını verdi. Aristotelesin bu yapıtında incelediği konular daha sonra, metafiziğin konuları olarak kabul edildi. Tanrı, kaç çeşit neden olduğu, varolmanın koşulları v.b. Metafizik konular deyince, duyularımızı ve algılarımızı aşan konular anlaşıldı. Alanlara ilişkin metafizikler: kategoride toplanır. Kant a göre üç 1. Rasyonel kozmoloji (evren bilim) : Evrenin varlığını kanıtlamaya çalışır. 2. Rasyonel teoloji (Tanrı bilim) : Tanrının varlığını kanıtlamaya çalışır. 3. Rasyonel Psikoloji : Ruhun ölmezliğini kanıtlamaya çalışır. İnsan aklı bu alanlara ilişkin kesin bilgi veremez. Problem metafiziği : Sonuna kadar çözülemeyen, çözülme imkanı olmayan problem demektir. Kapsamı Bakımından Bilgiler 1. Düzensiz bilgi (Birleştirilmemiş bilgidir). 2. Bilimsel bilgi (Kısmen birleştirilmiş bilgidir). 3. Felsefi bilgi ( Tam birleştirilmiş bilgidir). Felsefenin Gereği: Felsefe bütün çağlarda, hem elde edilmiş bilgiler, hem de kendisi konusunda, daha eleştirel, açık ve bilinçli bir kavrayışa ulaşmaya yönelen bir çabadır. Felsefe sistemlerini yaratarak ve sürekli bir eleştiriyle, kendi kendini daha fazla açıklığa ve bilince kavuşturan insan düşüncesidir. Bilgileri, yaratışları, umutları, özlemleri üzerinde sürekli olarak derinleşen insanoğlunun düşünsel çabasıdır. 19. yy. başlarından bu yana, felsefe ile bilimin kökten farklı olduğunun düşünülmesi, felsefeyi, evren ve insan konusunda, son sözü söylediğini ileri süren genel açıklamalar yapmaktan çok; Zihnin ve düşüncenin bilginin ve değerlerin araştırılmasına ve incelenmesine yöneltti. Böylece, bilgi kuramı, bilim felsefesi, değerler felsefesi ağır bastı. FELSEFENİN ALT DALLARI 10

7 Felsefe insanın toplumsal yaşamından doğan ve düşünme alanına giren her türlü sorunla ilgilenir: Felsefenin bu çok yönlülüğü birçok felsefe dallarını doğurmuştur. 1. BİLGİ FELSEFESİ (EPİSTEMOLOJİ) Bilgi, doğruluğu yada yanlışlığı söz konusu olabilen bir önermedir. Bilginin kendisini ve nasıl oluştuğunu konu edinir. Bilginin kaynağı, değeri ve sınırını irdeler. Bilgimizin doğruluğu ve geçerliliği nedir? Sorusuna yanıt arar. Bu sorunlar, bilimlerin sorun alanına girmez, çünkü bilimlerin amacı doğru bilgi üretmektir. Bilgi felsefesi, bilgi nedir sorusunu sorarak diğer felsefe disiplinlerinin yapmadığı bir şeyi yapar. Bilgi diğer felsefe dallarında ve bilimlerde bir sonuç olarak ortaya çıkar. Oysa bilgi felsefesi bilginin kendisini ele alır. Bilginin ne olduğunu, mutlak doğru olup olmadığını, bilginin deneyden mi yoksa deney öncesi mi olduğunu araştırır. 2. BİLİM FELSEFESİ Bilimin konusu, kendisi, metodu, bilimin ulaştığı sonuçlar ve bilimsel yasalar gibi sorunlarla ilgilenir. Neden - sonuç ilişkilerine göre ulaşılan bilgilerin doğruluğu ve yanlışlığını sorgular. İnsanların ve toplumların sahip olduğu ahlaksal ve sanatsal değerlerin ölçütünü bulmaya çalışır. İnsanlar nelere iyi-kötü, çirkin-güzel demektedir veya demelidir, gibi sorunları sistematik olarak araştırır. İnsanların sahip oldukları değerler ve değer ölçütlerini ortaya koymaya çalışır: İki temel alana ayrılır: a) Ahlak Felsefesi (Ethik): İnsan davranışlarının iyi ve kötü olarak değerlendirilmesinin ölçütünü ve oluşumunu araştırır. Eylemlerimizin bir amacı var mıdır? Bu erek iyi ve mutluluk mudur? O halde iyi nedir? Mutluluk nedir? Bu sorulara ve benzerlerine yanıt aramaya çalışır. b) Sanat Felsefesi (Estetik): Güzelliğin ve insanda güzellik duygusu oluşturan sanat eserlerinin ölçütünü konu edinir. Bir ürün hangi değerleri ve ölçütleri taşırsa sanat eseri olma özelliği kazanır. Ayrıca sanat eserlerini sistemli bir şekilde değerlendirecek ölçütler ne olmalıdır, araştırmalarını yapmaktadır. Doğada bulduğumuz estetik değer(güzellik) ile sanatta bulduğumuz estetik değer (güzellik) aynı mıdır? Estetik yargıların bir genel geçerliği var mıdır? Sanatın ereği nedir? Güzellik ile diğer değerler arasındaki ilişkiler nelerdir? sorularına yanıt aramaktadır. 5. TOPLUM FELSEFESİ 3. VARLIK FELSEFESİ (ONTOLOJİ) Varlığı, varlığın özünü, kaynağını, tüm niteliklerini araştıran felsefe dalıdır. Varlık felsefesi varlığı bir bütün olarak inceler ve varoluşun ilkelerini saptamaya çalışır. Varlık, tinsel ve fiziksel olarak varolan herşeydir. Her türlü belirlenimden bağımsız olarak tanımlanan felsefi kavramdır. Varlık felsefesi, metafiziği kapsar. Metafizik, duyusal olarak algıladığımız, görünüşlerin üstünde bulunan özleri kendi başına var olan varlığı, gerçek varlığı araştırır. Konusu, duyularla kavranamayan, mekan - zaman dışı olan değişmeyen ve daima kendi kendisiyle aynı kalan özler ya da ideal varlıklardır. Topumun kültür, hukuk, tarihsel yönünü ve toplumsal yaşamı sorgular. İdeal toplumsal düzenin nasıl olması gerektiği konusunda ilke ve yasaları bulmaya çalışır. 6. TARİH FELSEFESİ Tarihsel konuların niteliği üzerinde sistematik çalışmalar yapar, tarihsel bilginin özelliklerini irdeler. Tarihsel bilgilerin doğruluğu ve yanlışlığı sorgulanır. 7. DOĞA FELSEFESİ Doğanın ana maddesi, özü, öğeleri konusuna yanıt arar. 4. DEĞER FELSEFESİ (AKSİYOLOJİ) Ayrıca felsefenin başlıca diğer alt dalları; 11 Siyaset Felsefesi

8 Hukuk Felsefesi Devlet Felsefesi Dil Felsefesi Din Felsefesi Eğitim Felsefesi 12

philia (sevgi) + sophia (bilgelik) Philosophia, bilgelik sevgisi Felsefe, bilgiyi ve hakikati arama işi

philia (sevgi) + sophia (bilgelik) Philosophia, bilgelik sevgisi Felsefe, bilgiyi ve hakikati arama işi FELSEFE NEDİR? philia (sevgi) + sophia (bilgelik) Philosophia, bilgelik sevgisi Felsefe, bilgiyi ve hakikati arama işi Felsefe değil, felsefe yapmak öğrenilir KANT Felsefe, insanın kendisi, yaşamı, içinde

Detaylı

FELSEFİ PROBLEMLERE GENEL BAKIŞ

FELSEFİ PROBLEMLERE GENEL BAKIŞ FELSEFİ PROBLEMLERE GENEL BAKIŞ FELSEFENİN BÖLÜMLERİ A-BİLGİ FELSEFESİ (EPİSTEMOLOJİ ) İnsan bilgisinin yapısını ve geçerliğini ele alır. Bilgi felsefesi; bilginin imkanı, doğruluğu, kaynağı, sınırları

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ. 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ. 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL FELSEFENİN ANLAMI Philla (sevgi, seven) Sophia (Bilgi, bilgelik) PHILOSOPHIA (Bilgi severlik) FELSEFE

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Felsefe Nedir OKG 1201 EĞİTİM FELSEFESİ. Felsefe: Bilgelik sevgisi Filozof: Bilgelik, hikmet yolunu arayan kişi

Felsefe Nedir OKG 1201 EĞİTİM FELSEFESİ. Felsefe: Bilgelik sevgisi Filozof: Bilgelik, hikmet yolunu arayan kişi Felsefe Nedir OKG 1201 EĞİTİM FELSEFESİ Felsefe: Bilgelik sevgisi Filozof: Bilgelik, hikmet yolunu arayan kişi GERÇEĞİ TÜMÜYLE ELE ALIP İNCELEYEN VE BUNUN SONUCUNDA ULAŞILAN BİLGİLERİ YORUMLAYAN VE SİSTEMLEŞTİREN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 İÇİNDEKİLER Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 I. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 23 A. Eğitim ve Öğretim 23 B. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 24 II.

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı 1.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? Felsefenin

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ)

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) Estetik sözcüğü yunanca aisthesis kelimesinden gelir ve duyum, duyularla algılanabilen, duyu bilimi gibi anlamlar içerir. Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik

Detaylı

BILGI FELSEFESI. Bilginin Doğruluk Ölçütleri

BILGI FELSEFESI. Bilginin Doğruluk Ölçütleri BILGI FELSEFESI Bilginin Doğruluk Ölçütleri Bilimsel bilgi Olgusal evreni, toplum ve insanı araştırma konusu yapar. Bilimler; Formel bilimler Doğa bilimleri Sosyal bilimler olmak üzere üç grupta incelenir.

Detaylı

Temel Kavramlar Bilgi :

Temel Kavramlar Bilgi : Temel Kavramlar Bilim, bilgi, bilmek, öğrenmek sadece insana özgü kavramlardır. Bilgi : 1- Bilgi, bilim sürecinin sonunda elde edilen bir üründür. Kişilerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile çaba

Detaylı

FELSEFE + SANAT => SANAT FELSEFESI

FELSEFE + SANAT => SANAT FELSEFESI FELSEFE + SANAT => SANAT FELSEFESI Kemal ULUOAG* Özne olan insan ile nesne olan doğa arasındaki, insan etkinliklerinin temeli, insanın doğayı kendi denetimine alma çabasıdır. Insan etkinliklerinin ve çabasının

Detaylı

ÜNİTE:1. Felsefe Nedir? ÜNİTE:2. Epistemoloji ÜNİTE:3. Metafizik ÜNİTE:4. Bilim Felsefesi ÜNİTE:5. Etik ÜNİTE:6. Siyaset Felsefesi ÜNİTE:7.

ÜNİTE:1. Felsefe Nedir? ÜNİTE:2. Epistemoloji ÜNİTE:3. Metafizik ÜNİTE:4. Bilim Felsefesi ÜNİTE:5. Etik ÜNİTE:6. Siyaset Felsefesi ÜNİTE:7. ÜNİTE:1 Felsefe Nedir? ÜNİTE:2 Epistemoloji ÜNİTE:3 Metafizik ÜNİTE:4 Bilim Felsefesi ÜNİTE:5 Etik 1 ÜNİTE:6 Siyaset Felsefesi ÜNİTE:7 Estetik ÜNİTE:8 Eğitim Felsefesi 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM

Detaylı

1.Estetik Bakış, Sanat ve Görsel Sanatlar. 2.Sanat ve Teknoloji. 3.Fotoğraf, Gerçeklik ve Gerçeğin Temsili. 4.Görsel Algı ve Görsel Estetik Öğeler

1.Estetik Bakış, Sanat ve Görsel Sanatlar. 2.Sanat ve Teknoloji. 3.Fotoğraf, Gerçeklik ve Gerçeğin Temsili. 4.Görsel Algı ve Görsel Estetik Öğeler 1.Estetik Bakış, Sanat ve Görsel Sanatlar 2.Sanat ve Teknoloji 3.Fotoğraf, Gerçeklik ve Gerçeğin Temsili 4.Görsel Algı ve Görsel Estetik Öğeler 5.Işık ve Renk 6.Yüzey ve Kompozisyon 1 7.Görüntü Boyutu

Detaylı

Bilgisayar II, 2013-2014 Bahar, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 08-15 Nisan

Bilgisayar II, 2013-2014 Bahar, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 08-15 Nisan FİLOZOF BEYİN Yücel KILIÇ İstanbul Kültür Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Bilgisayar II: «Konular ve Sunumlar» İstanbul, 08-15 Nisan

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (1) Y R D. D O Ç. D R. C. D E H A D O Ğ A N

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (1) Y R D. D O Ç. D R. C. D E H A D O Ğ A N BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (1) Y R D. D O Ç. D R. C. D E H A D O Ğ A N İnsan var olduğu günden bu yana, evrende olup bitenleri anlama, tanıma, sırlarını çözme ve doğayı kontrol altına alarak rahat ve

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN TEMEL KAVRAMLARI

DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN TEMEL KAVRAMLARI 1 DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN TEMEL KAVRAMLARI Örgütte faaliyette bulunan insan davranışlarının anlaşılması ve hatta önceden tahmin edilebilmesi her zaman üzerinde durulan bir konu olmuştur. Davranış bilimlerinin

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10. ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.2013) Derslik B301 1 BİLGİ EDİNME İHTİYACI:

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

EĞİTİM FELSEFESİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM FELSEFESİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTE- LERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. EĞİTİM FELSEFESİ KISA ÖZET 1 KOLAYAOF

Detaylı

BİLİM TARİHİ I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Bilim ve Bilgi

BİLİM TARİHİ I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Bilim ve Bilgi BİLİM TARİHİ I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Bilim ve Bilgi BİLİM NEDİR? Bilimsel düşüncelerin doğuşunu ve yayılışını, Bilim adamlarının düşünce biçimlerini, Bilimsel bilginin felsefe, din, sanat gibi düşünsel

Detaylı

Matematik Ve Felsefe

Matematik Ve Felsefe Matematik Ve Felsefe Felsefe ile matematik arasında, sorunların çözümüne dayanan, bir bağlantının bulunduğu görüşü Anadolu- Yunan filozoflarının öne sürdükleri bir konudur. Matematik Felsefesi ; **En genel

Detaylı

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar 225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar Bilgi Nedir? Bilme edimi, bilinen şey, bilme edimi sonunda ulaşılan şey (Akarsu, 1988). Yeterince doğrulanmış olgusal bir önermenin dile getirdiği

Detaylı

ORTAÇAĞ FELSEFESİ MS

ORTAÇAĞ FELSEFESİ MS ORTAÇAĞ FELSEFESİ MS.476-1453 Ortaçağ Batı Roma İmp. nun yıkılışı ile İstanbul un fethi ve Rönesans çağının başlangıcı arasındaki dönemi, Ortaçağ felsefesi ilkçağ felsefesinin bitiminden modern düşüncenin

Detaylı

Öğretmenlik Meslek Etiği. Sunu-2

Öğretmenlik Meslek Etiği. Sunu-2 Öğretmenlik Meslek Etiği Sunu-2 Tanım: Etik Etik; İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: ELSEEYLE TANIŞMA KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak sunulmuştur.

Detaylı

BİLİM İLE BİLİMSEL YÖNTEM İLİŞKİSİ

BİLİM İLE BİLİMSEL YÖNTEM İLİŞKİSİ BİLİM İLE BİLİMSEL YÖNTEM İLİŞKİSİ Bilim Bilim, genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve sistemli bilgi açıklamasıdır. Bilimin Amacı: Doğayı ve doğa olaylarını anlamak, Daha iyi yaşama

Detaylı

I. FELSEFEYE GİRİŞ FELSEFENİN ANLAMI. 1. Bilginin Tanımı: 2. Bilgi Türleri: a) Gündelik Bilgi (Empirik bilgi)

I. FELSEFEYE GİRİŞ FELSEFENİN ANLAMI. 1. Bilginin Tanımı: 2. Bilgi Türleri: a) Gündelik Bilgi (Empirik bilgi) I. FELSEFEYE GİRİŞ FELSEFENİN ANLAMI Bugünkü bildiğimiz anlamda, felsefeyi ilk olarak ortaya koyanın eski Yunanlılar olduğu kabul edilir. Böyle bir felsefe, Klasik Çağ ya da Antik Çağ adı verilen, yalnız

Detaylı

ESTETİK; Estetiğin konusu olarak güzel;

ESTETİK; Estetiğin konusu olarak güzel; TASARIM ve ESTETİK ESTETİK; Estetiğin konusu olarak güzel; Plato( İ.Ö. 427-347) her alanda kusursuzu arayan düşünce biçimi içersinde nesnel olan mutlak güzeli aramıştır. Buna karşın, Aristoteles in (İ.Ö.

Detaylı

FELSEFİ YAPIDA EĞİTİM MODELLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

FELSEFİ YAPIDA EĞİTİM MODELLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ FELSEFİ YAPIDA EĞİTİM MODELLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ FELSEFE Felsefe, kavramlar yaratmayı içeren bir disiplindir.

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir?

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri BİLİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Suat ÇELİK Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim tarihi hangi bileşenlerden oluşmaktadır. Ders nasıl işlenecek? Günümüzde

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV 2+0 2 2 Ön Koşul Dersler Yardımcıları Amacı Öğrenme Bu dersin genel amacı; felsefe adı verilen rasyonel faaliyetin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB211 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bilim ve Araştırma. ar Tonta. H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bilim ve Araştırma. ar Tonta. H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilim ve Araştırma Yaşar ar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tonta@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html Bilim Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

4.HAFTA/KONU: IMMANUEL KANT IN ETİK GÖRÜŞÜ: İNSANIN DEĞERİ. Temel Kavramlar: Ahlak yasası, isteme, ödev, pratik akıl, maksim.

4.HAFTA/KONU: IMMANUEL KANT IN ETİK GÖRÜŞÜ: İNSANIN DEĞERİ. Temel Kavramlar: Ahlak yasası, isteme, ödev, pratik akıl, maksim. 4.HAFTA/KONU: IMMANUEL KANT IN ETİK GÖRÜŞÜ: İNSANIN DEĞERİ Temel Kavramlar: Ahlak yasası, isteme, ödev, pratik akıl, maksim. Kazanımlar: 1- Immanuel Kant ın etik görüşünü diğer etik görüşlerden ayıran

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 12. SINIF VE MEZUN GRUP FELSEFE GRUBU DERSLERİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KONULARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 12. SINIF VE MEZUN GRUP FELSEFE GRUBU DERSLERİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KONULARI VE TESTLERİ AY 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP FELSEFE HAFTA DERS SAATİ KONU ADI.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A- Felsefe Nedir? - Felsefenin Anlamı - Felsefenin Alanı - Geçmişten Geleceğe Felsefenin

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Temel Kavramlar Dr. Seher Yalçın 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın 1 Bilginin Kaynağı İnsanlar sürekli olarak kendilerini ve çevrelerini aydınlatma, tanıma, olay ve oluşumları açıklama

Detaylı

AHLAK FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI

AHLAK FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI Ahlak ve Etik Ahlak bir toplumda kendisine uyulmaya zorlayan kurallar bütünü Etik var olan bu kuralları sorgulama, ahlak üzerine felsefi düşünme etkinliği. AHLAK FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI İYİ: Ahlakça

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

BİLGİ EDİNME İHTİYACI İnsan; öğrenme içgüdüsünü gidermek, yaşamını sürdürebilmek, sayısız ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve geleceğini güvence altına a

BİLGİ EDİNME İHTİYACI İnsan; öğrenme içgüdüsünü gidermek, yaşamını sürdürebilmek, sayısız ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve geleceğini güvence altına a BİLİMSEL YÖNTEM Prof. Dr. Şahin Gülaboğlu Mühendislik Fakültesi -------------------------------------------------------------------- BİLİM, ETİK ve EĞİTİM DERSİ KONUŞMASI 19 Ekim 2007, Cuma, Saat-15.00

Detaylı

6 Sofistlerin O rtaya Ç ıkışın d a Etkili O lan Felsefe-D ışı N edenler ıo Felsefi N ed enler

6 Sofistlerin O rtaya Ç ıkışın d a Etkili O lan Felsefe-D ışı N edenler ıo Felsefi N ed enler İçindekiler xiii Önsöz ı BİRİNCİ KISIM Sofistler 3 1 Giriş 6 Sofistlerin O rtaya Ç ıkışın d a Etkili O lan Felsefe-D ışı N edenler ıo Felsefi N ed enler 17 K a y n a k la r 17 Sofistlerin G enel Ö zellikleri

Detaylı

1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı. 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus

1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı. 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus 1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus 4.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-2: İslâm Ortaçağı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : FELSEFEYE GİRİŞ Ders No : 0070160018 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Bilgi Kavramıyla Anlaşılan şey Nedir?

Bilgi Kavramıyla Anlaşılan şey Nedir? Bilgi Kavramıyla Anlaşılan şey Nedir? Bilgi edinme insanın en temel güdülerinden birisidir. İnsan bu özelliği sayesinde diğer canlılardan ayrılır. İnsan yalnızca varlığın sürdürebilme gereksinimiyle yaşamaz.

Detaylı

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar Ahlâk Kavramı Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Yönetimine Etik Yaklaşım Dersi Etik Türleri Mesleki Etik Türleri 2017 Ruhumu kudret altında tutan Allah'a yemin ederim

Detaylı

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ Hazırlayan Doç. Dr. Adnan BOYACI Eğitimin Felsefi Temelleri FELSEFENİN ANLAMI VE İÇERİĞİ 2 Felsefe, bilgelik sevgisi anlamına gelen Yunanca philosophia teriminden türemiştir.

Detaylı

Eğitim Bilimine Giriş. Her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime Hz. Ali Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU

Eğitim Bilimine Giriş. Her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime Hz. Ali Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Eğitim Bilimine Giriş Her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime Hz. Ali Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Gençken bilgi ağacını dikelim ki, yaşlandığımız zaman gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun. (Chesterfield)

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri AHMET SALİH ŞİMŞEK (DR)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri AHMET SALİH ŞİMŞEK (DR) Bilimsel Araştırma Yöntemleri AHMET SALİH ŞİMŞEK (DR) Ders İçeriği Bilgi, bilgi edinme yolları, bilim, bilimsel bilgi Bilimsel araştırma süreci ve basamakları, araştırma problemi, hipotez Araştırma türleri

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

Economic Policy. Opening Lecture

Economic Policy. Opening Lecture Economic Policy Opening Lecture Neden buradasın? economic policy iktisat üniversite Neden buradasın? iktisat öğrenmek (varsayalım!) geleceğin için üniversite diploma bilgi Neden buradasın? bilgi bilmek

Detaylı

BİLGİ FELSEFESİ Felsefenin, insan bilgisinin yapısını ve geçerliliğini ele alan dalına bilgi felsefesi denir. O, belli bir bilgi türünü değil de,

BİLGİ FELSEFESİ Felsefenin, insan bilgisinin yapısını ve geçerliliğini ele alan dalına bilgi felsefesi denir. O, belli bir bilgi türünü değil de, BİLGİ FELSEFESİ Felsefenin, insan bilgisinin yapısını ve geçerliliğini ele alan dalına bilgi felsefesi denir. O, belli bir bilgi türünü değil de, bilen özne ile bilinen obje arasındaki ilişki ile ortaya

Detaylı

Aristoteles (M.Ö ) Felsefesi

Aristoteles (M.Ö ) Felsefesi Aristoteles (M.Ö. 384-322) Felsefesi -Aristoteles 17-18 yaşlarındayken Platon un Akademisine girmiş ve filozofun ölümüne kadar (367-347) 20 yıl onun derslerini dinlemiştir. Platon un öğrencisi iken ruhun

Detaylı

Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü http://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/bologna/genel/listesi_prn.cfm?ed=0 1 / 5 22.05.2018 15:50 Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Adı 2017/2018 Listesi 1. YARIYIL TLU Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Detaylı

Hazırlayan. Ramazan ANĞAY. Bilimsel Araştırmanın Sınıflandırılması

Hazırlayan. Ramazan ANĞAY. Bilimsel Araştırmanın Sınıflandırılması Hazırlayan Ramazan ANĞAY Bilimsel Araştırmanın Sınıflandırılması 1.YAKLAŞIM TARZINA GÖRE ARAŞTIRMALAR 1.1. N2tel Araştırmalar Ölçümlerin ve gözlemlerin kolaylık ve kesinlik taşımadığı, konusu insan davranışları

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Davranış Bilimleri üzerine Davranış Bilimleri insan davranışını, davranışa etki eden toplumsal, psikolojik, grupsal ve

Detaylı

ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı. ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri. ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri

ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı. ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri. ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri ÜNİTE:4 Bilişsel Psikoloji 1 ÜNİTE:5 Çocuklukta Sosyal Gelişim ÜNİTE:6 Sosyal

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ «Bilim, Anlamı ve Kapsamı»

BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ «Bilim, Anlamı ve Kapsamı» 2015-2016 BBDT-Sunu_1 BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ «Bilim, Anlamı ve Kapsamı» Dr. Aysun Ö. KAPLAN Dersin Akışı Bilimin doğası kart oyunu sonuçlarının tartışılması Tercih edilen kartlar Bilim tanımlarında

Detaylı

FELSEFE BÖLÜMÜ SOFİSTLER DERSİ DERS NOTLARI (3)

FELSEFE BÖLÜMÜ SOFİSTLER DERSİ DERS NOTLARI (3) DOĞRULUK / GERÇEKLİK FARKI Gerçeklik: En genel anlamı içinde, dış dünyada nesnel bir varoluşa sahip olan varlık, varolanların tümü, varolan şeylerin bütünü; bilinçten, bilen insan zihninden bağımsız olarak

Detaylı

4. Yaşımız büyüdükçe dünyaya hayret etme yeteneğimizi. 5. Her şeyi olduğu gibi kabul eden, merak etmeyen,

4. Yaşımız büyüdükçe dünyaya hayret etme yeteneğimizi. 5. Her şeyi olduğu gibi kabul eden, merak etmeyen, ÜNİTE 1: YLE TANIŞMA Felsefenin Anlamı, Doğuşu; Felsefe, Bilgelik ve Hikmet-Felsefi Düşüncenin Nitelikleri-Felsefe Nedir? UYGULAMA TESTİ 1 ASF 1. Felsefe, bilgeliği incelemedir. (Rene Descartes) Felsefe,

Detaylı

AŞKIN BULMACA BAROK KENT

AŞKIN BULMACA BAROK KENT AŞKIN BULMACA 18.yy'da Aydınlanma filozoflarıyla tariflenen modernlik, nesnel bilimi, evrensel ahlak ve yasayı, oluşturduğu strüktür çerçevesinde geliştirme sürecinden oluşur. Bu adım aynı zamanda, tüm

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI FELSEFE

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI FELSEFE YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI FELSEFE CEVAP 1: (TOPLAM 7 PUAN) Galileo Galilei Dünya yuvarlaktır dediğinde, hiç kimse ona inanmamıştır. Bir dönem maddenin en küçük parçası molekül zannediliyordu. Eylemsizlik

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

A. Kadir ÇÜÇEN kadir@uludag.edu.tr

A. Kadir ÇÜÇEN kadir@uludag.edu.tr A.KADIR ÇÜÇEN A. Kadir ÇÜÇEN kadir@uludag.edu.tr Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN, 1961 yılında Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İzmit'te tamamladı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ PROF. DR. EMRAH CENGİZ Bilim Tanımı, Nitelikleri ve Temel Kavramlar Bilim Tanımı Bilimsel

Detaylı

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ FEL-101 Felsefeye Giriş Felsefenin temel problem, kavram, akım ve alt disiplinlerine genel bir giriş. FEL-103 Eskiçağda Felsefe Kredi (Teorik-Pratik-Lab.)

Detaylı

YGS Felsefe BİLGİ FELSEFESİ

YGS Felsefe BİLGİ FELSEFESİ Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 YGS Felsefe BİLGİ FELSEFESİ YGS Felsefe BİLGİ FELSEFESİ başlığı ile hazırladığımız yazıyı okuyarak bilgi ve bilgi çeşitlerini, doğru bilginin ne olduğu veya ulaşılıp ulaşılamayacağını,

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Kapsam GİRİŞ Bu ders, araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerini, araştırma basamakları, veri toplama, analiz, yorumunu,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Law 221 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

BİLGİNİN SERÜVENİ Necati Öner Vadi Yayınları, Ankara 2005, 80 s. Yakup YÜCE

BİLGİNİN SERÜVENİ Necati Öner Vadi Yayınları, Ankara 2005, 80 s. Yakup YÜCE sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 15 / 2007, s. 215-219 kitap tanıtımı BİLGİNİN SERÜVENİ Necati Öner Vadi Yayınları, Ankara 2005, 80 s. Yakup YÜCE Bilgi sorunu ilkçağlardan beri insanoğlunun

Detaylı

UNITE 1=Felsefe Nedir?

UNITE 1=Felsefe Nedir? UNITE 1=Felsefe Nedir? Philosophia, bilgiyi veya bilgeliği sevmek, araştırmak ve peşinden koşmak demektir. İlk olarak Pythagoras (M.Ö. 580 500) tarafından Philosophia terimi kullanılmıştır. Bu terim, tam

Detaylı

İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal

İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal Test 5 1. İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran felsefi disipline ne denir?

Detaylı

ETKILI BIR FEN ÖĞRETMENI

ETKILI BIR FEN ÖĞRETMENI FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNDE DEĞİŞİM VE GEREKÇELER Öğrencinin performansını yükseltmek istiyorsanız kaliteli öğretmen yetiştirmek zorundasınız Alan bilgisi Genel eğitim ve kültür dersleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı GENEL KAMU

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Allah

Detaylı

MÜHENDİSLİK ETİĞİ Emin Direkçi

MÜHENDİSLİK ETİĞİ Emin Direkçi MÜHENDİSLİK ETİĞİ 12.10.2016 Emin Direkçi 1962-Ankara Metalurji Y.Müh. 1979-1988 Üretim Koord. 1989-1992 Üretim Müdürü 1992-1997 Genel Müdür 1997-2000 Genel Müdür 2001-2006 Genel Müdür 2007-2011 Kurucu

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Sıra Sayfa 1 1. paragraf Felsefe, bilgiyi sevmektir. Felsefe merakla başlar. Felsefi düşünce ise sorgulamakla ortaya çıkar. Ben i, varlığı, evreni,

Detaylı

Estetik (MTT194) Ders Detayları

Estetik (MTT194) Ders Detayları Estetik (MTT194) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Estetik MTT194 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : UYGULAMALI SAHA ARAŞTIRMALARI Ders No : 0020090028 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri II

Bilimsel Araştırma Yöntemleri II Bilimsel Araştırma Yöntemleri II Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER vturker@marmara.edu.tr vturker@gmail.com www.volkanturker.com.tr Bilim Nedir? Nesnel geçerliliği olan bilgi bütünü Neden-sonuç ilişkilerinin

Detaylı

I. KİTAP: BATI FELSEFE GELENEĞİ: ÖĞRETİ VE KAVRAMLAR AÇISINDAN YAKLAŞIM FELSEFEYE GİRİŞ

I. KİTAP: BATI FELSEFE GELENEĞİ: ÖĞRETİ VE KAVRAMLAR AÇISINDAN YAKLAŞIM FELSEFEYE GİRİŞ I. KİTAP: BATI FELSEFE GELENEĞİ: ÖĞRETİ VE KAVRAMLAR AÇISINDAN YAKLAŞIM FELSEFEYE GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM İnsan kültürünün biçimleri: Büyü, din, bilim ve sanat... 17 1. Büyü...17 2. Teknik...19 3. Din...21

Detaylı

V. ÜNİTE SANAT FELSEFESİ

V. ÜNİTE SANAT FELSEFESİ V. ÜNİTE SANAT FELSEFESİ A. SANAT FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLARI 1. Estetik ve Sanat Felsefesi 2. Sanat ve Felsefe İlişkisi 3. Sanat Felsefesinin Temel Kavramları B. SANATI AÇIKLAYAN FELSEFİ GÖRÜŞLER 1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I

İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I Eleştirel Düşünme Nedir?... 1 Bazı Eleştirel Düşünme Tanımları... 1 Eleştirel Düşünmenin Bazı Göze Çarpan Özellikleri... 3 Eleştirel Düşünme Yansıtıcıdır... 3 Eleştirel Düşünme Standartları

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik

1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik 1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik ilkeleridir. Hakkaniyet, bütün kararların tutarlı, tarafsız ve

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

SUNUM PLANI Bilim nedir? Bilimin Doğası kavramı Bilimsel çalışma nasıl yapılır? Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki Bilim-Teknoloji ve Sosyal

SUNUM PLANI Bilim nedir? Bilimin Doğası kavramı Bilimsel çalışma nasıl yapılır? Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki Bilim-Teknoloji ve Sosyal SUNUM PLANI Bilim nedir? Bilimin Doğası kavramı Bilimsel çalışma nasıl yapılır? Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki Bilim-Teknoloji ve Sosyal Değişme arasındaki ilişki Sosyal Bilgiler programında Bilim-Teknoloji

Detaylı

ÖDEV ETİĞİ VE İMMANUEL KANT

ÖDEV ETİĞİ VE İMMANUEL KANT 18. yüzyıl Aydınlanma Dönemi Alman filozofu ÖDEV ETİĞİ VE İMMANUEL KANT Yrd. Doç. Dr. Serap TORUN Ona göre, insan sadece çevresinde bulunanları kavrayıp onlar hakkında teoriler kuran teorik bir akla sahip

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN GELİŞİMİ VE TANIMI DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN UYGULAMA ALANI EĞİTİM KURUMLARINDA DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN GELİŞİMİ VE TANIMI DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN UYGULAMA ALANI EĞİTİM KURUMLARINDA DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 İÇERİK DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN GELİŞİMİ VE TANIMI DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN UYGULAMA ALANI EĞİTİM KURUMLARINDA DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİ OLUŞTURAN BİLİMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN

Detaylı