Zararl Yaz l m Tespit, Takip ve Analiz Yöntemleri Geli tirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zararl Yaz l m Tespit, Takip ve Analiz Yöntemleri Geli tirilmesi"

Transkript

1 6 th INTRNATIONAL INFORMATION SCURITY & CRYPTOLOGY CONFRNC Zararl Yaz l m Tespit, Takip ve Analiz Yöntemleri Geli tirilmesi Mustafa ALKAN, Burak Ç FTR ve lif Tu ba KILIÇ Özet Geli en teknolojiyle birlikte siber sald r lar n artmas, hem kamu kurumlar n n hem de özel kurulu lar n daha güvenli sistemler kullanmas n zorunlu hale getirmektedir. Bu çal mada sistemleri tehdit eden zararl yaz l mlar n tespit edilmesi, takip edilmesi ve müdahale edilmesi yöntemi geli tirilmeye çal lm t r. WB sitelerinin takibini anl k yapan ve tamamen merkezi bulut tabanl (Software as a Service-SaaS) olarak çal an ve WB tabanl olarak platform ba ms z kullan l p yönetilebilen bir yaz l m sistemi geli tirilmeye çal lm t r. WB sitelerini, sistemlerin DNS altyap lar n, SSL sertifikalar n, a eri im ad mlar n, hem içeri ini hem de yap sal durumunu sürekli takip ederek hack edilip edilmedi ini, güvenlik zafiyeti bar nd r p bar nd rmad n, özellikle zararl yaz l m yay p yapmad n analiz edecek olan bu uygulama ile zararl yaz l mlar tespit edilerek anl k (real time) bilgi ve alarm sa layacakt r. Bu uygulama ile sisteme kullan c taraf ndan girilen WB sitelerini, yine kullan c n n belirledi i aral klarla kontrolü gerçekle tirip güvenlik problemlerini tespit ederek ve bununla ilgili yetkili yöneticileri uyararak acilen müdahale edilmesine destek vermektedir. Anahtar Kelimeler Bilgi güvenli i, siber güvenlik, tehdit analizi, zararl yaz l m Abstract The increase of cyber attacks along with the developing technology makes it imperative to utilize more secure systems for both public and private organizations. In this study, the method of detection, monitoring, and intervention of the malicious software that threatens the systems has been tried to be developed. A software system implementing instantly the followup of WB sites, running completely as centralized cloud-based (Software as a Service-SaaS), and able to use and manage the platform based on WB has been tried to be developed. With this application that will analyze WB sites, DNS infrastructure of the systems, SSL certificates, network access steps, whether it is hacked by continuously monitoring both its content and structural condition, whether it includes security weakness, and especially whether it spreads malicious software, real time information and alarm will be provided by detecting the malicious software. Moreover, with this application, by Mustafa ALKAN Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi lektrik lektronik Mühendisli i Bölümünde Bölüm Ba kan olarak görev yapmaktad r (Telefon: , Burak Ç FTR, BOA Bilgi Teknolojileri ve Güvenli i irketinde güvenlik alaninda projelerde fiilen görev yapmaya devam etmektedir (Telefon: , lif Tu ba KILIÇ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri nstitüsü Kazalar n Çevresel ve Teknik Ara t r lmas Bölümünde Yüksek Lisans e itimine devam etmektedir (Telefon: , ). performing the control of the WB sites entered by the user within the user-defined intervals, it identifies the security problems and gives support to intervene urgently by alerting the authorized managers. Index Terms Information security, cyber security, threat analysis, malicious software I. G R ürkiye de de, dünyada oldu u gibi siber sald r lar ve siber Tgüvenlik hassasiyeti son y llarda artm t r. Bunun sebebi ise artan ileti im kaynaklar ve geli en internet servisleri sayesinde hedef olmaya müsait sistemlerin atmas d r. Sald r lar n dünya ve Türkiye gündemlerine hemen hemen e zamanda girmeleri ise art k sald r lar n ülke ve s n r tan mamas ve dünya gündeminde olan herhangi bir organize sald r n n ayn anda Türkiye yi de etkilemesinden kaynaklanmaktad r. Yani siber güvenlik gündemimiz sadece bizim taraf m zdan olu turulmamakta, dünyadaki geli melerle ayn do rultuda ilerlemektedir. Bu durum çerçevesinde hem kamunun hem de özel kurulu lar n bilgi güvenli i çal malar yapmalar kaç n lmazd r. Bilgi güvenli i tesis ve sistemlerinin hemen hepsi yurtd men eilidir. Türkiye de siber güvenlik alan nda her alana uyarlanabilecek bir ürünün geli tirilmesi, ülke ekonomisi aç s ndan yurtd na yönelebilecek kayna n yurtiçinde kalmas n sa layacakt r. Bununla birlikte, güvenlik yat r mlar n n temel gerekçesi, tehdit durumunun ölçümlenmesidir. Türkiye de hali haz rda güvenlik ihlal durumlar n n kay tlar n n tutuldu u ve y ll k olarak yay nlanabilecek bir veri havuzu bulunmamaktad r. Bu uygulama sayesinde tüm kamu kurumlar n n WB altyap lar takip edilerek otomatik olarak hack edilen sistemler kay t alt na al nacak böylelikle resmi olarak her y l ya anan güvenlik ihlalleri ile ilgili rapor üretilebilecektir. Söz konusu uygulama ayn zamanda kullanan kurumlara da ekonomik fayda sa layacakt r. Özellikle veri çal nmas veya web sitesinin hack edilmesi neticesinde ya ad klar itibar kayb, kurumlara do rudan ve dolayl ekonomik kay p olarak dönmektedir. Bu sayede kurumlar n hem zafiyetleri proaktif olarak sald rganlardan önce tespit edilerek hem de sald r durumunda yetkililere derhal haber verip müdahale etmeleri sa lanarak veri s z nt s ve prestij kayb n n önlenmesi sa lanacakt r. Ayn zamanda sosyal olarak uygulamay kullanan özellikle merkezi takip yapan kurumlar n di er kurumlardaki bilgi güvenli i ekipleri ile koordineli September /ylül 2013 Ankara / TURKY 221

2 6 th INTRNATIONAL INFORMATION SCURITY & CRYPTOLOGY CONFRNC çal mas n sa layacak bu sayede hem sosyal hem de organizasyonel anlamda fayda sa layacakt r. Ayr ca kullan c lar n da takip edilen sitelerde (özellikle e- devlet uygulamalar nda) kendini daha güvende hissetmesini sa layacak ve internet üzerinden hizmet kullan m na güvenlik kayg s sebebiyle yana mayan insanlar n da bu mecraya ta nmas na yard mc olacakt r. II.S BR GÜVNL K Siber güvenlik, siber ortamda kurum, kurulu ve kullan c lar n varl klar n korumak amac yla kullan lan araçlar, politikalar, güvenlik kavramlar, güvenlik teminatlar, k lavuzlar, risk yönetimi yakla mlar, faaliyetler, e itimler, en iyi uygulamalar ve teknolojiler bütünüdür[1]. Kurum, kurulu ve kullan c lar n varl klar, bilgi i lem donan mlar n, personeli, altyap lar, uygulamalar, hizmetleri, telekomünikasyon sistemlerini ve siber ortamda iletilen ve/veya saklanan bilgilerin tümünü kapsamaktad r[2]. Siber güvenlik, kurum, kurulu ve kullan c lar n varl klar na ait güvenlik özelliklerinin siber ortamda bulunan güvenlik risklerine kar koyabilecek ekilde olu turulmas n ve idame edilmesini sa lamay amaçlamaktad r. Siber güvenli in temel hedefleri eri ilebilirlik, bütünlük (asl na uygunluk ve inkâr edilemezli i de kapsar) ve gizliliktir. Siber güvenli in temel hedefleri, 10. Ula t rma uras nda; eri ilebilirlik, bütünlük ve gizlilik olarak ifade edilmi tir [3]. Bilgi güvenli i, bilginin ve bilgi teknolojileri altyap s n n bir varl k olarak hasarlardan korunmas, do ru teknolojinin, do ru amaçla ve do ru ekilde kullan larak bilginin her türlü ortamda, istenmeyen ki iler taraf ndan elde edilmesini önlemektir. Buna uygun tan m : elektronik ortamlarda verilerin veya bilgilerin saklanmas ve ta nmas esnas nda bilgilerin bütünlü ü bozulmadan, izinsiz eri imlerden korunmas için, güvenli bir bilgi i leme platformu olu turma çabalar n n tümüdür. Bunun sa lanmas için duruma uygun güvenlik politikas n n belirlenmesi ve uygulanmas gereklidir. A. Siber Güvenlik Politikalar Faaliyetlerin sorgulanmas, ri imlerin izlenmesi, De i ikliklerin kay tlar n n tutulup de erlendirilmesi, Silme i lemlerinin s n rland r lmas gibi baz kullan m ekillerine indirgenebilmektedir. Bilgisayar teknolojilerinde yer alan bilgisayar güvenli inin amac ise; ki i ve kurumlar n bu teknolojilerini kullan rken kar la abilecekleri tehdit ve tehlikelerin analizlerinin yap larak gerekli önlemlerin önceden al nmas d r[4]. Güvenlik aç klar, geli en teknolojiyle birlikte tüm firmalar taraf ndan çok ciddi para, zaman, kritik bilgi ve itibar gibi maddi ve manevi kay plara sebep olmaktad r. Firmalar bilgi ve sistem güvenli i için astronomik rakamlar ödemekle beraber, buna ra men hala ciddi kay plar ya amaktad r. Bu çal mada kullan lan yöntem ile WB sitelerinin ve hizmet vermesi için kulland DNS sistemleri gibi bile enlerin takibinin anl k yap lmas sa lanarak, sistemlerin hack edilip edilmedi ini, zararl yaz l m (malware) yay l p yay lmad n, güvenlik aç klar n n olup olmad, sisteme DDOS (Distributed denial of service attack) sald r lar n n olup olmad n n, SSL sertifikalar n n do rulu u ve güvenilirli inin kontrol edilerek anl k (real time) bilgi sa layacak siber sald r takip ve uyar sistemi geli tirililmi tir. III. S BR SALDIRILAR Güvenlik aç klar, geli en teknolojiyle birlikte tüm kamu kurumlar ve özel irketler taraf ndan çok ciddi para, zaman, kritik bilgi ve itibar gibi maddi ve manevi kay plara sebep olmaktad r. Firmalar bilgi ve sistem güvenli i için astronomik rakamlar ödemekle beraber, buna ra men hala ciddi kay plar ya amaktad r. Bunlara örnek olarak ünlü aktivist hacker gruplar ndan Anonymous, LuLzSec, Syrian lectronic Army, RedHack in, devlet kurumlar ba ta olmak üzere, birçok ülke, kurum ve firmalara kar yapt sald r lar gösterebiliriz. Dünyaca ünlü elektronik devi SONY, u rad sald r sonucu USD zarar etti ini ve bunun yan nda mü terilerinin kredi kart bilgilerinin çal nd n aç klam t r. Sald r sonras nda hacker grubu ise: Çok basit bir yöntemle SONY nin tüm bilgilerine ula t k. Bu kadar kolay ula labilen bir irkete neden güveniyorsunuz? eklinde bir aç klamada bulunmu tur[5]. Ülkemizdeki WB sistemlerinin birço unda tehdit durumunu takip edecek bir sistem olmamakla birlikte kritik altyap lar n güncel takip edilememesinden kaynakl siber sald r lar n takibi yap lamamaktad r. Birçok kamu kurum ve kurulu lar n gov.tr uzant l siteleri son y llarda hack olaylar ile s kça gündemde yer edinmi tir bunun en önemli sebebi sistemlerin siber sald r lara kar zay f olmas n n yan s ra anl k tehdit takibinin yap lmamas ndan kaynaklanmaktad r. Bunun yan s ra, ülkemizde en az ndan devlet sitelerini takip ederek kar la t klar hack sald r lar na ait kay tlar tutan bir sistem bulunmamakta, bu sebeple u anda dahi kaç sald r gerçekle ti i veya kaç kamu sitesinin hack edildi i, nas l ve hangi yollarla sald r lar n gerçekle tirildi i bilinememektedir. Geli en teknolojiyle birlikte siber sald r lar n artmas, kurumlar n ve ah slar n daha güvenli sistemler kullanmas n zorunlu hale getirmektedir. e-devlet uygulamalar devlet politikas olarak desteklenmektedir ve devlet web sitelerinin güvenli i, güvenli inin takibi, halk n bu sistemleri kullanmaya te vik edilmesi için de oldukça önemlidir. Bu gerekçeyle yola ç k larak yap lan bu çal ma sayesinde; Öncelikle kritik altyap ya sahip kurumlar n siber güvenlik tehditlerine kar uyar /alarm alabilmeleri sa lanacak, Kritik altyap lara yap lacak olas siber sald r lar n tespitinin yap larak takip edilmesi, Web sayfalar üzerinden yay lan zararl yaz l m (Malware) ve geli mi kal c tehditler (APT Advanced Persistent Threat) tespit edilecek ve yay lmas na izin verilmeden önlem al nmas, Dijital sosyal medya ortamlar nda ve sald rganlar n September /ylül 2013 Ankara / TURKY

3 6 th INTRNATIONAL INFORMATION SCURITY & CRYPTOLOGY CONFRNC ekil. 1. Takip edilecek sistem giri i süreç ak kulland klar payla m platformlar nda kurumlarla ilgili bir if a veya ön haz rl k durumunun hemen tespit edilmesi Tespiti yap lan siber sald r larla ilgili olarak yetkili birimlere alarm vermek ve gerekli ilk önlemlerin al nmas sa lanabilecektir. Bu çal ma ile Yaz l m sisteminin software as a service (servis olarak yaz l m hizmeti) amaçl sistem tasar m gerçekle tirilerek, sistemin kullan ma haz r hale getirilmesi ile internet servis sa lay c lar n n gereksinimleri kar lanabilecektir. Ayr ca devlet kurumlar n n siber sald r lara kar korunmas h zl, güvenilir ve do ru ekilde gerçekle tirilmi olacakt r. IV. WB S TS N N G R LMS V LK VR LR N TOPLANMASI WB sitesi yöneticisi WB alan ad n websitesi.com sisteme kay t eder. Alan ad n n kay tl oldu unun teyidi yap l r Alan ad na ait kay t bilgileri (WHOIS) sorgulan p ilgili alanlar normalize/standardize edilir. WB sitesinin son kullan c taraf ndan görüntülendi i ekilde ekran görüntüsü al nmas için ekran görüntüsü alma motoru çal t r l r. Alan ad na ait DNS kay tlar (A, CNAM, PTR, MX, PTR, vb) al n r. WB sitesinin e er SSL sertifikas varsa bu sertifikaya ve sertifika sa lay c s na ait bilgiler al n r. Bilgiler yönetici taraf ndan do rulanmak üzere gösteriliyor ve do rulu unun onaylanmas istenir. A. Sayfa Adresleri (URL) Ay klama ve Adres Seçimi WB sitesi üzerindeki sayfalar n adresleri (URL) link ay klama motoru taraf ndan al n r; elde edilen URL ler üzerinde takip edilmesi istenen URL ler için ekleme ve ç kartma yap lmak üzere yöneticiye gösteriliyor ve onay talep edilir. B. çerik ve itim Verilerinin Olu turulmas Onay verilen sayfa adresleri (URL), sayfa motoruna iletilir URL lere eri im süreleri al n r URL lerin cevaben döndü ü HTTP hata kodlar al n r (HTTP 10x, 20x, 30x, 40x, 50x gibi) URL lerin içerikleri al n r ve içerik analiz motoruna gönderilir. çerik analiz motoru sayfa içerikleri ile ilgili veri madencili i (data mining), veri analizi (data analysis) ve metin madencili i (text mining) yaparak içerik ile ilgili standart de erleri olu turulur. C.Onay ve Kay t Tüm veriler yönetici taraf ndan do rulanmak üzere gösterilir. Onay verildi inde veriler sisteme i leniyor ve sistem yeni eklenen siteyi analiz etmeye ba lar. Uygulama düzenli olarak verilen aral klarla takip edilmesi istenen siteye normal bir ziyaretçi olarak girmektedir. Her giri inde ve siteyi normal bir ziyaretçi gibi gezmesi esnas nda elde etti i verileri analiz edip yorumlar ve daha önceki verileri ile kar la t r r. Bu veriler ile ili kili çe itli di er verileri ise internet üzerindeki veri kaynaklar ndan (DNS sunucular, WHOIS kay t sorgulama sunucular gibi) kontrol eder. zlenen sitenin eri im bilgileri, sayfalar n eri im süreleri ve eri ilebilirlikleri, sayfalar n içeri indeki kritik HTML kodlar September /ylül 2013 Ankara / TURKY 223

4 6 th INTRNATIONAL INFORMATION SCURITY & CRYPTOLOGY CONFRNC VR SIZINTISI KONTROLÜ ALAN ADI KAYIT B LG S SSL B LG LR STK CVAPLARI INTRNT S T M ALARM V UYARILAR YTK L YÖNT C veya B LG LND R LCK K ZARARLI YAZILIM TSP T R M B LG LR ÇR K KONTROLÜ R M B LG LR DNS KAYITLARI ZAF YT ANAL Z ANAHTAR KL M KONTROLÜ SSL B LG LR STK CVAPLARI KRAN GÖRÜNTÜSÜ GÖZTLNN WB SUNUCUSU DNS SUNUCUSU ekil. 2. Genel çal ma düzeni istenmeyen anahtar kelimeler ve sistemin hack edildi ine i aret eden imzalar, alan ad ile ilgili DNS sunucusundaki kay t de i iklikleri ve alan ad kay t (WHOIS) bilgilerinin de i iklikleri, SSL sertifikas verileri uygulama taraf ndan incelenir. Sayfalarda ve sitedeki dosyalarda zararl yaz l m taramas yap l r. Uygulama ayn zamanda WB sitesinin ekran görüntüsünü al r ve ekran görüntüsü üzerinde resim i leme yaparak sitenin görsel de i iklik oran n hesaplar, e ik de erlerin üzerinde olup olmad n kontrol eder. Bu uygulama sayesinde web sitesi üzerinde normalin üzerinde bir de i iklik varsa ve bunu anahtar kelimeleri kontrol ederek yakalayamasa dâhi, görsel de i iklik analizi tabanl anormallik kontrolü ile sitenin hack edilip edilmedi ini tespit ederek uyar verir. Sayfayla ilgili elde etti i içeri i analiz ederek, içerikten XHTML iskeletini ve okunabilir içeri i (Human Readable) ay klar, ay klad XHTML içerisinde yap sal de i iklik olup olmad n kontrol eder. Ayr ca XHTML içerisinde tehlikeli kabul edilen XHTML etiketlerini takip eder ve sitede tehlikeli kabul edilen XHTML etiketleri eklenmi ise bunlar bildirir. Bu çal mada WB sayfas n ve WB sitesi içerisindeki dosyalar zararl yaz l m analizi motorundan geçirir, böylelikle WB sayfalar üzerinden yay lan zararl yaz l mlar ile APT ataklar n n gerçekle tirilmesini engeller. WB sayfas n n kullan c ya gönderdi i SSL sertifikas n kontrol eden uygulama, bu sertifikan n do rulu unu ve tutarl l n kontrol ederek, sertifikan n gerçekten do ru sistem taraf ndan m üretildi ini yoksa SSL araya-girme sald r s m gerçekle tirilmeye çal ld n tespit eder ve uyar verir. Bu çal ma çoklu dil deste i ve rol tabanl kullan c eri imi (RBAC Role Based Access Control) ile tasarlanm t r. Kullan c lar yönetici seviyesinde (Administrator) veya sadece takip edecek operatör seviyesinde (View Only Operator) yetkilendirilebilmektedir[6]. Uygulama sistem üzerinde aktif olarak gerçekle tirdi i bu analizlerin yan s ra, takip etti i web sitelerinden sald rganlar taraf ndan yayg n olarak kullan lan platformlarda bahsedilip bahsedilmedi ini kontrol eder. Bu sayede, organize bir sald r için birbiriyle ileti im kurmaya çal an sald rganlar n ileti imleri yakalanarak, siber sald r yla ilgili erken uyar ve tehdit istihbarat gerçekle tirilir. Ayn zamanda internet üzerinde WB sitesi ile ilgili veri s z nt s /if as bulunuyorsa bununla ilgili yöneticiye alarm verir. ZAF YT TSP T SSL SRT F KASI ANAL Z ANAHTAR KL M/ MZA TSP T R M KONTROL KRAN GÖRÜNTÜSÜ DNS KONTROL ZARARLI YAZILIM TSP T WHOIS KONTROL SOSYAL MDYA V VR SIZINTISI TAK P ekil. 3. Birbirini tamamlayan motorlar ÇR K ANAL Z September /ylül 2013 Ankara / TURKY

5 6 th INTRNATIONAL INFORMATION SCURITY & CRYPTOLOGY CONFRNC Çal ma kapsam nda geli tirilen, sisteminin içeri i Web sitelerinin takibini anl k yapan ve tamamen WB tabanl (SaaS) olarak çal an bir yaz l md r. WB sitelerini sürekli takip ederek hack edilip edilmedi ini, güvenlik aç klar n tespit eder. Takip edilen site üzerinden herhangi bir zararl yaz l m (malware) yay l p yay lmad n kontrol ederek anl k (real time) bilgi sa lar ve alarm üretir. Uygulama, sisteme kullan c taraf ndan girilen WB sitelerini yine kullan c n n belirledi i aral klarla sürekli ziyaret ederek güvenlik problemlerini tespit eder ve bununla ilgili yöneticileri uyar r. Uygulaman n ana modülleri a a da aç klanm t r: 1. ri im Kontrol Modülü Günümüzde en çok kar la lan problemlerden biri sistemlerin servislerini durdurmaya veya aksatmaya yönelik sald r lard r. Servis aksatma (Denial of Service) sald r lar olarak isimlendirilen bu sald r lar n mümkün olabilecek en k sa sürede bildirilmesi ve önlenmesi önemlidir. Bu çal mada, bu tür ataklar n bildirilmesi ve önlenebilmesi için bir tak m önlemler geli tirilmi tir. Periyodik aral klarla alan ad cevap süreleri ve URL kontrolleri gibi unsurlara bakarak sunucuya yap lacak olan herhangi bir ata n önceden belirlenmesi sa lanm t r. 2. Anahtar Kelime Kontrol Modülü WB uygulamalar veya WB siteleri sald rganlar taraf ndan ele geçirildikten sonra içerikleri de i tirilmektedir. Bu de i iklikler genelde sitenin ele geçirildi ine dair ibarelerden olu maktad r. Bu modül sayesinde bu tip içerik de i ikliklerine kar web sitelerini periyodik aral klarla takip ederek olas de i iklikler tesbit edilebilmektedir. Bu takip süreçlerini gerçekle tirmek ve sald r tespiti yapabilmek için sadece içerik de i ikliklerine de il, URL tabanl kontroller uygulayarak farkl vektörlerde de i iklik tespiti yapabilmektir. 3. Zararl HTML Kod Tespit Modülü Sald rganlar, geli mi kal c sald r lar olarak adland r lan organize ataklar gerçekle tirdiklerinde ele geçirilen web siteleri üzerinden zararl yaz l m da t m yapmaktad r. Bu modül sald rganlar taraf ndan ele geçirilen web siteleri üzerinden herhangi bir zararl yaz l m da t m yap l p yap lmad n kontrol etmektedir. Ayr ca bu tip sald r lar n tespit edilebilmesi için site içerisinde bulunan ve sald rganlar taraf ndan eklenmi olabilecek iframe, javascript, embedded gibi içerik kodlar na bakarak bildirim yapabilmektedir[7]. 4. çerik De i iklik Modülü Bu modül ile takibini gerçekle tirmek istedi iniz WB uygulamas n veya WB sitesini, uygulama veri taban na ekledikten sonra ekledi iniz sitenin anl k görüntüsü veri taban na kaydedilir. Bu i lemden sonra içerik de i imleri statik ve dinamik kodlar kar la t r larak bildirim sa lan r. Ayr ca bu kar la t r lman n yap labilmesi için gerekli periyodik aral klar n belirlenebilmesi noktas nda esneklik sa lamaktad r. Statik ve dinamik kar la t rma sonucunda üpheli durumlar tespit ederek do ruluk oran yla birlikte bildirim gerçekle tirilmektedir. 5. Yap sal De i iklik Kontrol Modülü Bu modülde statik içeri e ait de i imlerin belirlenebilmesi için birden fazla yöntem kullanmaktad r. çerik De i im kontrollerine benzer olarak sitenin sisteme bildiriminden sonra anl k XHTML içeri i al narak statik içerik içerisinde dinamik analizler gerçekle tirilmektedir. Site içerisinde kullan lan, de i tirilen veya eklenen HTML etiketlerinin dahi belirlenerek kullan m oranlar n n ç kar lmas ve üpheli durumlar n bildirilmesi sa lanmaktad r. 6. SQL S z nt s Zafiyeti Kontrol Modülü Günümüzde web sitesi sald r lar n n büyük bir bölümü SQL njeksiyon sayesinde gerçekle tirilmektedir.[8] WB sitelerinin dinamik, de i ken ve modüler yap lar ndan dolay güvenlik kontrollerinin sürekli olarak gerçekle tirilmesi oldukça zordur. Bu modül web sitelerini periyodik aral klarla tarayarak SQL njeksiyon kaynakl kritik güvenlik aç klar n tespit etmektedir. Ayn zamanda güvenlik aç klar n kritiklik düzeylerine göre s n fland rabilmektedir. Bunun yan nda, periyodik aral klarla sistemi taramas n n yan s ra güvenlik aç klar na dair detayl rapor sunabilmekte ve sundu u rapor içerisinde tespit edilen her güvenlik aç na dair detayl bilgi bar nd rmaktad r. 7. WB kran Görüntüsü Analiz Modülü Bu modül veri taban na herhangi bir WB sitesi dâhil edildikten sonra alan ad bazl ekran görüntülerini periyodik aral klarla almaya ba layacakt r. Uygulama periyodik olarak ald ekran görüntülerini piksel tabanl kar la t rarak de i im oranlar na göre bildirim yapacakt r.[9] 8. DNS Kay t Kontrol Modülü Uygulama ilk kurulum esnas nda WB sitesine ait DNS kay tlar n veri taban üzerinde saklamakta. Olas DNS de i ikliklerine veya üpheli i lemlere kar periyodik olarak tarama yapmaktad r. Bunun yan nda tüm DNS kay tlar n tek tek inceleyerek de i iklikleri tespit etmekte, de i ikli in yap ld andan itibaren bildirim sa layarak sitenin istenmeyen durumlarda servis d kalmas n önlemektedir[10]. 9. Alan Ad Kay tlar Kontrol Modülü Bu modül sitelere ait whois bilgilerinde sald r lardan kaynakl olabilecek de i iklikleri tespit ederek bildirmeyi amaçlamaktad r. Hizmet al nan firmaya veya sunucuya ait isim sunucular, kay tl elektronik posta adresleri gibi birçok farkl unsura bakarak sitenin risk alt nda olup olmad n belirlemektedir. Ayr ca olas ataklar ve belirledi i de i iklikleri do ruluk oranlar na göre bildirerek, olas bir sald r dan kaynakl olu abilecek hasar en az kay pla sonland r lmas na ve önlem al nmas na yard mc olmaktad r September /ylül 2013 Ankara / TURKY 225

6 6 th INTRNATIONAL INFORMATION SCURITY & CRYPTOLOGY CONFRNC 10. A Yolu Kontrol Modülü Bu modül web sitesine eri im esnas nda kullan c n n hangi ola an yollardan geçti ini ö renerek bunun d nda eri imde geçilen yollar tespit etmekte. Trafi in sald rgan taraf ndan yönlendirildi i durumlarda siteye eri im engellenebilmekte veya de i tirilebilmektedir. Bu gibi durumlara kar, uygulama bu ileti im yollar n sürekli takip ederek, gerçekle en de i iklikleri an nda bildirmektedir. Düzenlenen sald r lara kar an nda aksiyon al nabilmesi için uygulama kullan c lar n bildirim yap lmaktad r 11. SSL Sertifikas Kontrol Modülü Uygulama kontrol etti i WB siteleri üzerinde SSL Sertifikalar n n do rulu unu teyit etmek için bir tak m kontroller gerçekle tirmektedir. SSL sertifikas n n do rulanm biti tarihi, seri numaras ve imza algoritmas gibi kontroller gerçekle tirilmesi oldukça önemlidir. Bu modülle do rulama i lemlerini gerçekle tirememesi durumunda kontrol paneli üzerinden an nda bildirim gerçekle tilmesi sa lanmaktad r. 12. Zararl Yaz l m Kontrol Modülü Bu modül sayesinde geli mi kal c tehditler ad verilen organize ve srarl düzenlenen sald r lara kar güvenlik çözümleri geli tirilmi tir. Zararl yaz l m analizi ve kontrolü bu süreçlerden sadece bir tanesidir. Bu modül web siteleri üzerinde bulunan zararl yaz l m yay lmas amac yla yayg n olarak kullan lan PDF, HTML/JS, X, DLL ve benzeri uzant lardaki dosyalar anti-virüs taramas ndan geçirerek zararl içeriklere sahip dosyalar listeleyebilmektedir. Bunun yan nda site üzerinde belli uzant larda tespit edilen dosyalar birden fazla anti-virüs ile tarayarak ve ayn zamanda statik analiz süreçlerine tabii tutarak zararl olabilecek dosyalar belirlemektedir. WB siteleri üzerinden zararl yaz l m da t m yap ld n tespit etmesi durumunda an nda bildirim sa lamaktad r. Tüm tarama süreçleri uygulama üzerinden ve periyodik aral klarla gerçekle tirilmektedir. 13. Veri S z nt s Takip Modülü Veri s z nt lar günümüzde birçok kurulu un en büyük problemlerinden biridir. Sald rganlar ele geçirdikleri sistemlere ait gizli/önemli bilgileri kurumlardan çalarak ço u zaman internet üzerinden yay nlamaktad r. [11] Bu modül ile benzeri durumlara kar veri s z nt s n önlemek ad na çözümler geli tirilmi tir. Bir çok veriyi sosyal medya platformlar, IRC benzeri sohbet ortamlar, web tabanl metin saklama alanlar gibi birçok platformu sürekli tarayarak takip etmektedir. Ayr ca muhtemel veri s z nt lar na kar tespit etti i bilgileri site/içerik sahipleri ile payla arak an nda bildirim sa lamaktad r. V.BU ÇALI MADA ZLNCK YÖNTM V TKN KLR Çal ma kapsam nda öncelikle ekil 2 de geli tirilen kavramlar, ekil 3 te gösterilen uygulaman n içeri inde bahsedilen modüler motorlar ile ilgili akademik ara t rmalar, daha önce geli tirilmi teknikler incelenecek olup buna gore yeni yakla mlar ve çal malar gerçekle tirilebilecektir. Çal ma kapsam nda nesne tabanl ve katmanl yap olarak geli tirilecek sistem, temelde üç ana k s mdan olu maktad r: Ara Yüz Katman Katman Veri Taban ve Motor Katman WB ARAB R M (WB INTRFAC) H ZMT MRKZL M MAR ARA KATMANI (SRVIC ORINTD ARCHITCTUR MIDDLWAR) L K SL SQL VR TABANI (RLATIONAL SQL DATABASS) ekil. 4. Yaz l m mimarisi-katmanlar BLGY DAYALI VR TABANI (DOCUMNT BASD DATABAS) MOB L ARAB R M (MOBIL INTRFAC) MOTORLAR (NGINS) ARAYÜZ KATMANI ARA KATMAN VR TABANI V MOTOR KATMANI A. Arayüz Katman Web ve Mobil arabirim, ara katman üzerinden verileri alacak ve yönetici veya kullan c lara gösterecektir. Ara katman kullan m sayesinde hiçbir ekilde uygulamalar n do rudan veritaban na eri memesi sa lanacak böylelikle güvenlik ihlallerinin önüne geçilecektir. Zira ara katman, sadece kendisi üzerinde tan mlanan komutlara cevap veren ve sadece belirli sorgular veritaban nda çal t rmak üzere tasarlanmaktad r. B. Katman Kurumlar veya kullan c lar, kendi geli tirdikleri uygulamalar veya farkl programlar üzerinden de kendi sistemlerine ait verileri almak ve görüntülemek istedikleri durumda buna cevap verebilmek amac yla ara katman tamamen API ve SOAP yakla m yla tasarlanm t r. Ara katman eri imleri temin edilen API-KY ile PKI ile gerçekle tirilerek ve trafik SSL üzerinden gerçekle tirilerek güvenli i sa lanmaya çal lm t r. C.Veri Taban ve Motor Katman Motorlar toplad klar verileri ve yapt klar analiz sonuçlar n iki farkl mimarideki veri taban na do rudan kaydedetmektedir. li kisel verilerden olu an verileri SQL tabanl veri taban na, belgeye dayal verileri ise NoSQL veri taban na i lenmektedir. Site kurulumu safhas nda sitelerle ilgili temel bilgilerin toplanarak kaydedilmesi için, ara katman (i katman ) sadece kendine ayr lm alandaki motora istek göndererek gerekli verileri al p temel de erler olarak veri taban na i lenmektedir September /ylül 2013 Ankara / TURKY

7 6 th INTRNATIONAL INFORMATION SCURITY & CRYPTOLOGY CONFRNC Bu çal mada çe itli dilleri en uygun olduklar alanlarda kullanarak ve kesinlikle bir dil ba ml l olmadan geli tirilmeye çal lm t r. VI. SONUÇ Sonuç olarak: Öncelikle kritik altyap ya sahip kurumlar n siber güvenlik tehditlerine kar uyar /alarm alabilmeleri sa lanm t r. Yaz l m sisteminin Software as a Service Servis olarak yaz l m hizmeti amaçl sistem tasar m n n gerçekle tirilerek, sistemin kullan ma haz r hale getirilmesi ile internet servis sa lay c lar n n gereksinimleri kar lanacakt r. Ayr ca devlet kurumlar n n siber sald r lara kar korunmas h zl, güvenilir ve do ru ekilde gerçekle tirilebilecektir. Geli tirilecek ürün, WB sitelerinin ve ba l olduklar DNS servislerinin güvenlik durumlar n sürekli takip edecek, sitelere kar gerçekle tirilen bir siber sald r y tespit etti i anda ilgili ki ilere alarm vererek derhal müdahale edilmesini sa layacakt r. Siber sald r gözlem ve kay t ürünü olarak; özellikle kamu sitelerinin siber sald r sebebiyle eri ilmez duruma gelmeleri, siteye propaganda mesaj b rak lmas, siteye bir zararl yaz l m/virus/solucan bula mas veya bula t r lmas, sitelerin güvenli ileti im kurmalar n sa layan SSL sertifikalar nda bozulma gerçekle tirilmesi durumunda derhal uyar verecek ve bu sald r yla ilgili bilgileri, sald r sonucundaki durumu daha sonradan incelenebilmesi için kay t alt na alacakt r. Bunun yan nda; Kritik altyap lara yap lacak olas siber sald r lar n tespitinin yap larak takip edilmesi sa lanacak, WB sayfalar üzerinden yay lan zararl yaz l m (Malware) ve geli mi kal c tehditler (APT Advanced Persistent Threat) tespit edilecek ve yay lmas na izin verilmeden önlem al nmas sa lanabilecek, Dijital sosyal medya ortamlar nda ve sald rganlar n kulland klar payla m platformlar nda kurumlarla ilgili bir if a veya ön haz rl k durumu hemen tespit edilebilecek ve gerekli tedbir al nabilecek, Tespiti yap lan siber sald r larla ilgili olarak yetkili birimlere alarm vermek ve gerekli ilk önlemleri almas sa lanacakt r. KAYNAKÇA [1] Bilgi Güvenli i Derne i Siber Güvenlik Ulusal Strateji Belgesi [2] [3] 38_10472_1_66697.pdf [4] [5] [6] Sandhu, R., Coyne,.J., Feinstein, H.L. and Youman, C.. (August 1996). "Role-Based Access Control Models" (PDF). I Computer (I Press) 29 (2): [7] (Haziran 2013) [8] (Haziran 2013) [9] Deltchev, Krassen. "Yeni Web 2.0 Sald r lar ". Lisans Tez. Ruhr- University Bochum. 18 ubat 2010 [10] en.htm [11] A ustos2013 Mustafa ALKAN rciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, lektronik Mühendisli i Bölümünden mezun olan Alkan, Ayn Fakültede Ara t rma Görevlisi olarak göreve ba lad. Yüksel Lisans ve Doktora e itimini rciyes Üniversitesinde tamamlad Y llar nda lektronik Bölüm Ba kanl, Meslek Yüksekokulu Müdürlü ü görevlerinde bulundu Y l nda Doçent oldu Y llar nda Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumunda Kurum Ba kan yard mc s olarak görev yapt Y l nda Prof. oldu. Halen Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi lektrik lektronik Mühendisli i Bölümünde Bölüm Ba kan olarak görev yapmaktad r. lektronik ve Bili im alan nda ulusal ve uluslar aras dergi ve sempozyumlar da yay nlanm 100 den fazla eseri bulunmaktad r. Bilgi Güvenli i, Kriptoloji, nternet Alan Adlar, IPv6, Siber Güvenlik, lektronik mza, Kay tl lektronik Posta Sistemleri, gibi konularda proje çal malar bulunmaktad r. Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ulusal Koordinasyon Kurulu Ba kanl, lektronik mza Koordinasyon Kurulu Ba kanl klar gibi görevleri yürütmü tür. Bili im alan nda yap lan birçok Ulusal ve Uluslararas Konferans n e ba kanl n yapmaktad r. Burak Ç FTR 2000'lerin ba ndan beri bilgi güvenli i alan nda denetmen ve dan man ünvanlar yla görev ald. Yerli ve yabanc bir çok finans kurumuna, telekom servis sa lay c s na ve kamu kurumlar na hizmet ve destek verdi. Özellikle uygulama ve a güvenli i alan nda yapt çal malarda yayg n kullan lan bir çok ticari ve aç k kaynak kodlu yaz l mda güvenlik aç klar buldu. Ço unlukla yabanc güvenlik komünitelerinde faliyet gösterdi y l nda BOA Bilgi Teknolojileri ve Güvenli i irketini kurdu ve güvenlik alan ndaki çal malar n bu çat alt na toplad. Halen güvenlik alaninda projelerde fiilen görev yapmaya devam eden Burak Çifter, artan ulusal risk ve milli çozüm ihtiyac sebebiyle çal malar n ulusal kritik altyap lar ve milli siber güvenlik üzerine yo unla t rd. Bilgi Güvenli i Derne i'nin aktif üyesi olan Burak Çifter, siber güvenlik ile ilgili fikirlerini ve güncel olaylar blog'unda (http://www.burakcifter.com/) payla maktad r." September /ylül 2013 Ankara / TURKY 227

8 6 th INTRNATIONAL INFORMATION SCURITY & CRYPTOLOGY CONFRNC lif Tu ba KILIÇ 05 Aral k 1987 y l nda Ankara da do du y llar aras nda lise e itimini yabanc dil a rl kl e itim almak suretiyle Antalya Atatürk Lisesi nde tamamlad y llar aras nda Kara Harp Okulu nda lisans e itimini tamamlad ve 2009 y l nda Muhabere Te men olarak mezun oldu y llar aras nda MBS Okulu ve itim Merkezi Komutanl (ANKARA) nda icra edilen 56 nc Dönem Muhabere S n f Subay Temel Kursu nu 2 ncilikle bitirdi. Subay Temel Kursu nu tamamlamay müteakip y llar aras nda GS K.l (ANKARA) nda görev yapt. K.K.K.l n n 2012 Y l Genel Atamalar ile MBS Okl.ve t.mrk.k.l (ANKARA) na atanm t r Y l nda Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri nstitüsü Kazalar n Çevresel ve Teknik Ara t r lmas Bölümünde Yüksek Lisans e itimine ba lam t r ve hali haz rda e itim süreci devam etmektedir. bekar olup, ngilizce bilmektedir September /ylül 2013 Ankara / TURKY

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Android Uygulamalarında Güvenlik Testi

Android Uygulamalarında Güvenlik Testi Android Uygulamalarında Güvenlik Testi Şubat ayında Gartner tarafından yayımlanan bir rapora göre dünya genelinde 2011 yılının 4. çeyreğinde satılan akıllı telefonların %50.9 unda Android işletim sisteminin,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu Serpil YETGİN * Öz Günümüzde daha fazla bilginin elektronik olarak elde edilmesi,

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, Belge Sayı Sistemi Yönetmeliği olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Bu Yönetmelikte, metin başka türlü gerektirmedikçe;

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, Belge Sayı Sistemi Yönetmeliği olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Bu Yönetmelikte, metin başka türlü gerektirmedikçe; MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI 15/1990, 22/1994 ve 84/2007 Sayılı Yasalar) Madde 10 Altında Yapılan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Milli Arşiv Kurulu Çalışma

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir.

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir. Gizlilik İlkesi Bu gizlilik ilkesi ( Gizlilik İlkesi ) zaman zaman değiştirilebilir. Değişiklikleri size özellikle bildirmeyeceğiz, bu nedenle bu Gizlilik İlkesi'ni yeniden okumak ve değişikliklerden haberdar

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yolsuzlukla İçindekiler Amaç 1 1. Kapsam 2 2. Tanımlar 3 3. Görev ve Sorumluluklar 4 3.1. Yönetim Kurulu 4 3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi 4 3.3. Çalışanlar 5 3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Ah o Netsec etkinliğinde bende olsaydım deyipte katılamayanlar için yapmış olduğum sunumu kısaca yazıya dökmeye karar verdim. Ön bilgi olarak Flash kısaca web sayfalarına

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2014

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2014 ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2014 ONUR SEZĞİN onur.sezgin@tav.aero GÖRKEM AKDEMİR gorkem.akdemir@tav.aero ECE 581 1 İÇERİK Veri Nedir? Veri Merkezi Nedir? Veri Merkezleri

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Man In The Middle Attack Ve ARP Poisoning

Man In The Middle Attack Ve ARP Poisoning Man In The Middle Attack Ve ARP Poisoning ARP POSINING ARP Poisoning, ARP zehirleme anlamına gelmektedir. ARP protokolünün temel çalışmasındaki zaafiyetleri kullanarak gerçekleştirilir. ARP (Adress Resolution

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

" YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

 YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU " YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2016 Bu Kılavuz SEGEM ve SEDEV işbirliğiyle düzenlenecek

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01 Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.edefter.gov.tr internet

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi

Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi Yine bir gün twitter.com/hack4career hesabından duyurulan hack edilmiş ve/veya zararlı yazılım barındıran web sitelerine göz atarken gün aşırı tespit edilen,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

E. DOSYA KONUSU: www.evdi.com.tr adlı internet sitesinin yıkıcı fiyat uyguladığı iddiası.

E. DOSYA KONUSU: www.evdi.com.tr adlı internet sitesinin yıkıcı fiyat uyguladığı iddiası. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI 10 Dosya Sayısı : 2008-2-101 (İlk İnceleme) Karar Sayısı : 08-37/487-171 Karar Tarihi : 5.6.2008 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof.

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı