Zararl Yaz l m Tespit, Takip ve Analiz Yöntemleri Geli tirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zararl Yaz l m Tespit, Takip ve Analiz Yöntemleri Geli tirilmesi"

Transkript

1 6 th INTRNATIONAL INFORMATION SCURITY & CRYPTOLOGY CONFRNC Zararl Yaz l m Tespit, Takip ve Analiz Yöntemleri Geli tirilmesi Mustafa ALKAN, Burak Ç FTR ve lif Tu ba KILIÇ Özet Geli en teknolojiyle birlikte siber sald r lar n artmas, hem kamu kurumlar n n hem de özel kurulu lar n daha güvenli sistemler kullanmas n zorunlu hale getirmektedir. Bu çal mada sistemleri tehdit eden zararl yaz l mlar n tespit edilmesi, takip edilmesi ve müdahale edilmesi yöntemi geli tirilmeye çal lm t r. WB sitelerinin takibini anl k yapan ve tamamen merkezi bulut tabanl (Software as a Service-SaaS) olarak çal an ve WB tabanl olarak platform ba ms z kullan l p yönetilebilen bir yaz l m sistemi geli tirilmeye çal lm t r. WB sitelerini, sistemlerin DNS altyap lar n, SSL sertifikalar n, a eri im ad mlar n, hem içeri ini hem de yap sal durumunu sürekli takip ederek hack edilip edilmedi ini, güvenlik zafiyeti bar nd r p bar nd rmad n, özellikle zararl yaz l m yay p yapmad n analiz edecek olan bu uygulama ile zararl yaz l mlar tespit edilerek anl k (real time) bilgi ve alarm sa layacakt r. Bu uygulama ile sisteme kullan c taraf ndan girilen WB sitelerini, yine kullan c n n belirledi i aral klarla kontrolü gerçekle tirip güvenlik problemlerini tespit ederek ve bununla ilgili yetkili yöneticileri uyararak acilen müdahale edilmesine destek vermektedir. Anahtar Kelimeler Bilgi güvenli i, siber güvenlik, tehdit analizi, zararl yaz l m Abstract The increase of cyber attacks along with the developing technology makes it imperative to utilize more secure systems for both public and private organizations. In this study, the method of detection, monitoring, and intervention of the malicious software that threatens the systems has been tried to be developed. A software system implementing instantly the followup of WB sites, running completely as centralized cloud-based (Software as a Service-SaaS), and able to use and manage the platform based on WB has been tried to be developed. With this application that will analyze WB sites, DNS infrastructure of the systems, SSL certificates, network access steps, whether it is hacked by continuously monitoring both its content and structural condition, whether it includes security weakness, and especially whether it spreads malicious software, real time information and alarm will be provided by detecting the malicious software. Moreover, with this application, by Mustafa ALKAN Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi lektrik lektronik Mühendisli i Bölümünde Bölüm Ba kan olarak görev yapmaktad r (Telefon: , Burak Ç FTR, BOA Bilgi Teknolojileri ve Güvenli i irketinde güvenlik alaninda projelerde fiilen görev yapmaya devam etmektedir (Telefon: , lif Tu ba KILIÇ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri nstitüsü Kazalar n Çevresel ve Teknik Ara t r lmas Bölümünde Yüksek Lisans e itimine devam etmektedir (Telefon: , ). performing the control of the WB sites entered by the user within the user-defined intervals, it identifies the security problems and gives support to intervene urgently by alerting the authorized managers. Index Terms Information security, cyber security, threat analysis, malicious software I. G R ürkiye de de, dünyada oldu u gibi siber sald r lar ve siber Tgüvenlik hassasiyeti son y llarda artm t r. Bunun sebebi ise artan ileti im kaynaklar ve geli en internet servisleri sayesinde hedef olmaya müsait sistemlerin atmas d r. Sald r lar n dünya ve Türkiye gündemlerine hemen hemen e zamanda girmeleri ise art k sald r lar n ülke ve s n r tan mamas ve dünya gündeminde olan herhangi bir organize sald r n n ayn anda Türkiye yi de etkilemesinden kaynaklanmaktad r. Yani siber güvenlik gündemimiz sadece bizim taraf m zdan olu turulmamakta, dünyadaki geli melerle ayn do rultuda ilerlemektedir. Bu durum çerçevesinde hem kamunun hem de özel kurulu lar n bilgi güvenli i çal malar yapmalar kaç n lmazd r. Bilgi güvenli i tesis ve sistemlerinin hemen hepsi yurtd men eilidir. Türkiye de siber güvenlik alan nda her alana uyarlanabilecek bir ürünün geli tirilmesi, ülke ekonomisi aç s ndan yurtd na yönelebilecek kayna n yurtiçinde kalmas n sa layacakt r. Bununla birlikte, güvenlik yat r mlar n n temel gerekçesi, tehdit durumunun ölçümlenmesidir. Türkiye de hali haz rda güvenlik ihlal durumlar n n kay tlar n n tutuldu u ve y ll k olarak yay nlanabilecek bir veri havuzu bulunmamaktad r. Bu uygulama sayesinde tüm kamu kurumlar n n WB altyap lar takip edilerek otomatik olarak hack edilen sistemler kay t alt na al nacak böylelikle resmi olarak her y l ya anan güvenlik ihlalleri ile ilgili rapor üretilebilecektir. Söz konusu uygulama ayn zamanda kullanan kurumlara da ekonomik fayda sa layacakt r. Özellikle veri çal nmas veya web sitesinin hack edilmesi neticesinde ya ad klar itibar kayb, kurumlara do rudan ve dolayl ekonomik kay p olarak dönmektedir. Bu sayede kurumlar n hem zafiyetleri proaktif olarak sald rganlardan önce tespit edilerek hem de sald r durumunda yetkililere derhal haber verip müdahale etmeleri sa lanarak veri s z nt s ve prestij kayb n n önlenmesi sa lanacakt r. Ayn zamanda sosyal olarak uygulamay kullanan özellikle merkezi takip yapan kurumlar n di er kurumlardaki bilgi güvenli i ekipleri ile koordineli September /ylül 2013 Ankara / TURKY 221

2 6 th INTRNATIONAL INFORMATION SCURITY & CRYPTOLOGY CONFRNC çal mas n sa layacak bu sayede hem sosyal hem de organizasyonel anlamda fayda sa layacakt r. Ayr ca kullan c lar n da takip edilen sitelerde (özellikle e- devlet uygulamalar nda) kendini daha güvende hissetmesini sa layacak ve internet üzerinden hizmet kullan m na güvenlik kayg s sebebiyle yana mayan insanlar n da bu mecraya ta nmas na yard mc olacakt r. II.S BR GÜVNL K Siber güvenlik, siber ortamda kurum, kurulu ve kullan c lar n varl klar n korumak amac yla kullan lan araçlar, politikalar, güvenlik kavramlar, güvenlik teminatlar, k lavuzlar, risk yönetimi yakla mlar, faaliyetler, e itimler, en iyi uygulamalar ve teknolojiler bütünüdür[1]. Kurum, kurulu ve kullan c lar n varl klar, bilgi i lem donan mlar n, personeli, altyap lar, uygulamalar, hizmetleri, telekomünikasyon sistemlerini ve siber ortamda iletilen ve/veya saklanan bilgilerin tümünü kapsamaktad r[2]. Siber güvenlik, kurum, kurulu ve kullan c lar n varl klar na ait güvenlik özelliklerinin siber ortamda bulunan güvenlik risklerine kar koyabilecek ekilde olu turulmas n ve idame edilmesini sa lamay amaçlamaktad r. Siber güvenli in temel hedefleri eri ilebilirlik, bütünlük (asl na uygunluk ve inkâr edilemezli i de kapsar) ve gizliliktir. Siber güvenli in temel hedefleri, 10. Ula t rma uras nda; eri ilebilirlik, bütünlük ve gizlilik olarak ifade edilmi tir [3]. Bilgi güvenli i, bilginin ve bilgi teknolojileri altyap s n n bir varl k olarak hasarlardan korunmas, do ru teknolojinin, do ru amaçla ve do ru ekilde kullan larak bilginin her türlü ortamda, istenmeyen ki iler taraf ndan elde edilmesini önlemektir. Buna uygun tan m : elektronik ortamlarda verilerin veya bilgilerin saklanmas ve ta nmas esnas nda bilgilerin bütünlü ü bozulmadan, izinsiz eri imlerden korunmas için, güvenli bir bilgi i leme platformu olu turma çabalar n n tümüdür. Bunun sa lanmas için duruma uygun güvenlik politikas n n belirlenmesi ve uygulanmas gereklidir. A. Siber Güvenlik Politikalar Faaliyetlerin sorgulanmas, ri imlerin izlenmesi, De i ikliklerin kay tlar n n tutulup de erlendirilmesi, Silme i lemlerinin s n rland r lmas gibi baz kullan m ekillerine indirgenebilmektedir. Bilgisayar teknolojilerinde yer alan bilgisayar güvenli inin amac ise; ki i ve kurumlar n bu teknolojilerini kullan rken kar la abilecekleri tehdit ve tehlikelerin analizlerinin yap larak gerekli önlemlerin önceden al nmas d r[4]. Güvenlik aç klar, geli en teknolojiyle birlikte tüm firmalar taraf ndan çok ciddi para, zaman, kritik bilgi ve itibar gibi maddi ve manevi kay plara sebep olmaktad r. Firmalar bilgi ve sistem güvenli i için astronomik rakamlar ödemekle beraber, buna ra men hala ciddi kay plar ya amaktad r. Bu çal mada kullan lan yöntem ile WB sitelerinin ve hizmet vermesi için kulland DNS sistemleri gibi bile enlerin takibinin anl k yap lmas sa lanarak, sistemlerin hack edilip edilmedi ini, zararl yaz l m (malware) yay l p yay lmad n, güvenlik aç klar n n olup olmad, sisteme DDOS (Distributed denial of service attack) sald r lar n n olup olmad n n, SSL sertifikalar n n do rulu u ve güvenilirli inin kontrol edilerek anl k (real time) bilgi sa layacak siber sald r takip ve uyar sistemi geli tirililmi tir. III. S BR SALDIRILAR Güvenlik aç klar, geli en teknolojiyle birlikte tüm kamu kurumlar ve özel irketler taraf ndan çok ciddi para, zaman, kritik bilgi ve itibar gibi maddi ve manevi kay plara sebep olmaktad r. Firmalar bilgi ve sistem güvenli i için astronomik rakamlar ödemekle beraber, buna ra men hala ciddi kay plar ya amaktad r. Bunlara örnek olarak ünlü aktivist hacker gruplar ndan Anonymous, LuLzSec, Syrian lectronic Army, RedHack in, devlet kurumlar ba ta olmak üzere, birçok ülke, kurum ve firmalara kar yapt sald r lar gösterebiliriz. Dünyaca ünlü elektronik devi SONY, u rad sald r sonucu USD zarar etti ini ve bunun yan nda mü terilerinin kredi kart bilgilerinin çal nd n aç klam t r. Sald r sonras nda hacker grubu ise: Çok basit bir yöntemle SONY nin tüm bilgilerine ula t k. Bu kadar kolay ula labilen bir irkete neden güveniyorsunuz? eklinde bir aç klamada bulunmu tur[5]. Ülkemizdeki WB sistemlerinin birço unda tehdit durumunu takip edecek bir sistem olmamakla birlikte kritik altyap lar n güncel takip edilememesinden kaynakl siber sald r lar n takibi yap lamamaktad r. Birçok kamu kurum ve kurulu lar n gov.tr uzant l siteleri son y llarda hack olaylar ile s kça gündemde yer edinmi tir bunun en önemli sebebi sistemlerin siber sald r lara kar zay f olmas n n yan s ra anl k tehdit takibinin yap lmamas ndan kaynaklanmaktad r. Bunun yan s ra, ülkemizde en az ndan devlet sitelerini takip ederek kar la t klar hack sald r lar na ait kay tlar tutan bir sistem bulunmamakta, bu sebeple u anda dahi kaç sald r gerçekle ti i veya kaç kamu sitesinin hack edildi i, nas l ve hangi yollarla sald r lar n gerçekle tirildi i bilinememektedir. Geli en teknolojiyle birlikte siber sald r lar n artmas, kurumlar n ve ah slar n daha güvenli sistemler kullanmas n zorunlu hale getirmektedir. e-devlet uygulamalar devlet politikas olarak desteklenmektedir ve devlet web sitelerinin güvenli i, güvenli inin takibi, halk n bu sistemleri kullanmaya te vik edilmesi için de oldukça önemlidir. Bu gerekçeyle yola ç k larak yap lan bu çal ma sayesinde; Öncelikle kritik altyap ya sahip kurumlar n siber güvenlik tehditlerine kar uyar /alarm alabilmeleri sa lanacak, Kritik altyap lara yap lacak olas siber sald r lar n tespitinin yap larak takip edilmesi, Web sayfalar üzerinden yay lan zararl yaz l m (Malware) ve geli mi kal c tehditler (APT Advanced Persistent Threat) tespit edilecek ve yay lmas na izin verilmeden önlem al nmas, Dijital sosyal medya ortamlar nda ve sald rganlar n September /ylül 2013 Ankara / TURKY

3 6 th INTRNATIONAL INFORMATION SCURITY & CRYPTOLOGY CONFRNC ekil. 1. Takip edilecek sistem giri i süreç ak kulland klar payla m platformlar nda kurumlarla ilgili bir if a veya ön haz rl k durumunun hemen tespit edilmesi Tespiti yap lan siber sald r larla ilgili olarak yetkili birimlere alarm vermek ve gerekli ilk önlemlerin al nmas sa lanabilecektir. Bu çal ma ile Yaz l m sisteminin software as a service (servis olarak yaz l m hizmeti) amaçl sistem tasar m gerçekle tirilerek, sistemin kullan ma haz r hale getirilmesi ile internet servis sa lay c lar n n gereksinimleri kar lanabilecektir. Ayr ca devlet kurumlar n n siber sald r lara kar korunmas h zl, güvenilir ve do ru ekilde gerçekle tirilmi olacakt r. IV. WB S TS N N G R LMS V LK VR LR N TOPLANMASI WB sitesi yöneticisi WB alan ad n websitesi.com sisteme kay t eder. Alan ad n n kay tl oldu unun teyidi yap l r Alan ad na ait kay t bilgileri (WHOIS) sorgulan p ilgili alanlar normalize/standardize edilir. WB sitesinin son kullan c taraf ndan görüntülendi i ekilde ekran görüntüsü al nmas için ekran görüntüsü alma motoru çal t r l r. Alan ad na ait DNS kay tlar (A, CNAM, PTR, MX, PTR, vb) al n r. WB sitesinin e er SSL sertifikas varsa bu sertifikaya ve sertifika sa lay c s na ait bilgiler al n r. Bilgiler yönetici taraf ndan do rulanmak üzere gösteriliyor ve do rulu unun onaylanmas istenir. A. Sayfa Adresleri (URL) Ay klama ve Adres Seçimi WB sitesi üzerindeki sayfalar n adresleri (URL) link ay klama motoru taraf ndan al n r; elde edilen URL ler üzerinde takip edilmesi istenen URL ler için ekleme ve ç kartma yap lmak üzere yöneticiye gösteriliyor ve onay talep edilir. B. çerik ve itim Verilerinin Olu turulmas Onay verilen sayfa adresleri (URL), sayfa motoruna iletilir URL lere eri im süreleri al n r URL lerin cevaben döndü ü HTTP hata kodlar al n r (HTTP 10x, 20x, 30x, 40x, 50x gibi) URL lerin içerikleri al n r ve içerik analiz motoruna gönderilir. çerik analiz motoru sayfa içerikleri ile ilgili veri madencili i (data mining), veri analizi (data analysis) ve metin madencili i (text mining) yaparak içerik ile ilgili standart de erleri olu turulur. C.Onay ve Kay t Tüm veriler yönetici taraf ndan do rulanmak üzere gösterilir. Onay verildi inde veriler sisteme i leniyor ve sistem yeni eklenen siteyi analiz etmeye ba lar. Uygulama düzenli olarak verilen aral klarla takip edilmesi istenen siteye normal bir ziyaretçi olarak girmektedir. Her giri inde ve siteyi normal bir ziyaretçi gibi gezmesi esnas nda elde etti i verileri analiz edip yorumlar ve daha önceki verileri ile kar la t r r. Bu veriler ile ili kili çe itli di er verileri ise internet üzerindeki veri kaynaklar ndan (DNS sunucular, WHOIS kay t sorgulama sunucular gibi) kontrol eder. zlenen sitenin eri im bilgileri, sayfalar n eri im süreleri ve eri ilebilirlikleri, sayfalar n içeri indeki kritik HTML kodlar September /ylül 2013 Ankara / TURKY 223

4 6 th INTRNATIONAL INFORMATION SCURITY & CRYPTOLOGY CONFRNC VR SIZINTISI KONTROLÜ ALAN ADI KAYIT B LG S SSL B LG LR STK CVAPLARI INTRNT S T M ALARM V UYARILAR YTK L YÖNT C veya B LG LND R LCK K ZARARLI YAZILIM TSP T R M B LG LR ÇR K KONTROLÜ R M B LG LR DNS KAYITLARI ZAF YT ANAL Z ANAHTAR KL M KONTROLÜ SSL B LG LR STK CVAPLARI KRAN GÖRÜNTÜSÜ GÖZTLNN WB SUNUCUSU DNS SUNUCUSU ekil. 2. Genel çal ma düzeni istenmeyen anahtar kelimeler ve sistemin hack edildi ine i aret eden imzalar, alan ad ile ilgili DNS sunucusundaki kay t de i iklikleri ve alan ad kay t (WHOIS) bilgilerinin de i iklikleri, SSL sertifikas verileri uygulama taraf ndan incelenir. Sayfalarda ve sitedeki dosyalarda zararl yaz l m taramas yap l r. Uygulama ayn zamanda WB sitesinin ekran görüntüsünü al r ve ekran görüntüsü üzerinde resim i leme yaparak sitenin görsel de i iklik oran n hesaplar, e ik de erlerin üzerinde olup olmad n kontrol eder. Bu uygulama sayesinde web sitesi üzerinde normalin üzerinde bir de i iklik varsa ve bunu anahtar kelimeleri kontrol ederek yakalayamasa dâhi, görsel de i iklik analizi tabanl anormallik kontrolü ile sitenin hack edilip edilmedi ini tespit ederek uyar verir. Sayfayla ilgili elde etti i içeri i analiz ederek, içerikten XHTML iskeletini ve okunabilir içeri i (Human Readable) ay klar, ay klad XHTML içerisinde yap sal de i iklik olup olmad n kontrol eder. Ayr ca XHTML içerisinde tehlikeli kabul edilen XHTML etiketlerini takip eder ve sitede tehlikeli kabul edilen XHTML etiketleri eklenmi ise bunlar bildirir. Bu çal mada WB sayfas n ve WB sitesi içerisindeki dosyalar zararl yaz l m analizi motorundan geçirir, böylelikle WB sayfalar üzerinden yay lan zararl yaz l mlar ile APT ataklar n n gerçekle tirilmesini engeller. WB sayfas n n kullan c ya gönderdi i SSL sertifikas n kontrol eden uygulama, bu sertifikan n do rulu unu ve tutarl l n kontrol ederek, sertifikan n gerçekten do ru sistem taraf ndan m üretildi ini yoksa SSL araya-girme sald r s m gerçekle tirilmeye çal ld n tespit eder ve uyar verir. Bu çal ma çoklu dil deste i ve rol tabanl kullan c eri imi (RBAC Role Based Access Control) ile tasarlanm t r. Kullan c lar yönetici seviyesinde (Administrator) veya sadece takip edecek operatör seviyesinde (View Only Operator) yetkilendirilebilmektedir[6]. Uygulama sistem üzerinde aktif olarak gerçekle tirdi i bu analizlerin yan s ra, takip etti i web sitelerinden sald rganlar taraf ndan yayg n olarak kullan lan platformlarda bahsedilip bahsedilmedi ini kontrol eder. Bu sayede, organize bir sald r için birbiriyle ileti im kurmaya çal an sald rganlar n ileti imleri yakalanarak, siber sald r yla ilgili erken uyar ve tehdit istihbarat gerçekle tirilir. Ayn zamanda internet üzerinde WB sitesi ile ilgili veri s z nt s /if as bulunuyorsa bununla ilgili yöneticiye alarm verir. ZAF YT TSP T SSL SRT F KASI ANAL Z ANAHTAR KL M/ MZA TSP T R M KONTROL KRAN GÖRÜNTÜSÜ DNS KONTROL ZARARLI YAZILIM TSP T WHOIS KONTROL SOSYAL MDYA V VR SIZINTISI TAK P ekil. 3. Birbirini tamamlayan motorlar ÇR K ANAL Z September /ylül 2013 Ankara / TURKY

5 6 th INTRNATIONAL INFORMATION SCURITY & CRYPTOLOGY CONFRNC Çal ma kapsam nda geli tirilen, sisteminin içeri i Web sitelerinin takibini anl k yapan ve tamamen WB tabanl (SaaS) olarak çal an bir yaz l md r. WB sitelerini sürekli takip ederek hack edilip edilmedi ini, güvenlik aç klar n tespit eder. Takip edilen site üzerinden herhangi bir zararl yaz l m (malware) yay l p yay lmad n kontrol ederek anl k (real time) bilgi sa lar ve alarm üretir. Uygulama, sisteme kullan c taraf ndan girilen WB sitelerini yine kullan c n n belirledi i aral klarla sürekli ziyaret ederek güvenlik problemlerini tespit eder ve bununla ilgili yöneticileri uyar r. Uygulaman n ana modülleri a a da aç klanm t r: 1. ri im Kontrol Modülü Günümüzde en çok kar la lan problemlerden biri sistemlerin servislerini durdurmaya veya aksatmaya yönelik sald r lard r. Servis aksatma (Denial of Service) sald r lar olarak isimlendirilen bu sald r lar n mümkün olabilecek en k sa sürede bildirilmesi ve önlenmesi önemlidir. Bu çal mada, bu tür ataklar n bildirilmesi ve önlenebilmesi için bir tak m önlemler geli tirilmi tir. Periyodik aral klarla alan ad cevap süreleri ve URL kontrolleri gibi unsurlara bakarak sunucuya yap lacak olan herhangi bir ata n önceden belirlenmesi sa lanm t r. 2. Anahtar Kelime Kontrol Modülü WB uygulamalar veya WB siteleri sald rganlar taraf ndan ele geçirildikten sonra içerikleri de i tirilmektedir. Bu de i iklikler genelde sitenin ele geçirildi ine dair ibarelerden olu maktad r. Bu modül sayesinde bu tip içerik de i ikliklerine kar web sitelerini periyodik aral klarla takip ederek olas de i iklikler tesbit edilebilmektedir. Bu takip süreçlerini gerçekle tirmek ve sald r tespiti yapabilmek için sadece içerik de i ikliklerine de il, URL tabanl kontroller uygulayarak farkl vektörlerde de i iklik tespiti yapabilmektir. 3. Zararl HTML Kod Tespit Modülü Sald rganlar, geli mi kal c sald r lar olarak adland r lan organize ataklar gerçekle tirdiklerinde ele geçirilen web siteleri üzerinden zararl yaz l m da t m yapmaktad r. Bu modül sald rganlar taraf ndan ele geçirilen web siteleri üzerinden herhangi bir zararl yaz l m da t m yap l p yap lmad n kontrol etmektedir. Ayr ca bu tip sald r lar n tespit edilebilmesi için site içerisinde bulunan ve sald rganlar taraf ndan eklenmi olabilecek iframe, javascript, embedded gibi içerik kodlar na bakarak bildirim yapabilmektedir[7]. 4. çerik De i iklik Modülü Bu modül ile takibini gerçekle tirmek istedi iniz WB uygulamas n veya WB sitesini, uygulama veri taban na ekledikten sonra ekledi iniz sitenin anl k görüntüsü veri taban na kaydedilir. Bu i lemden sonra içerik de i imleri statik ve dinamik kodlar kar la t r larak bildirim sa lan r. Ayr ca bu kar la t r lman n yap labilmesi için gerekli periyodik aral klar n belirlenebilmesi noktas nda esneklik sa lamaktad r. Statik ve dinamik kar la t rma sonucunda üpheli durumlar tespit ederek do ruluk oran yla birlikte bildirim gerçekle tirilmektedir. 5. Yap sal De i iklik Kontrol Modülü Bu modülde statik içeri e ait de i imlerin belirlenebilmesi için birden fazla yöntem kullanmaktad r. çerik De i im kontrollerine benzer olarak sitenin sisteme bildiriminden sonra anl k XHTML içeri i al narak statik içerik içerisinde dinamik analizler gerçekle tirilmektedir. Site içerisinde kullan lan, de i tirilen veya eklenen HTML etiketlerinin dahi belirlenerek kullan m oranlar n n ç kar lmas ve üpheli durumlar n bildirilmesi sa lanmaktad r. 6. SQL S z nt s Zafiyeti Kontrol Modülü Günümüzde web sitesi sald r lar n n büyük bir bölümü SQL njeksiyon sayesinde gerçekle tirilmektedir.[8] WB sitelerinin dinamik, de i ken ve modüler yap lar ndan dolay güvenlik kontrollerinin sürekli olarak gerçekle tirilmesi oldukça zordur. Bu modül web sitelerini periyodik aral klarla tarayarak SQL njeksiyon kaynakl kritik güvenlik aç klar n tespit etmektedir. Ayn zamanda güvenlik aç klar n kritiklik düzeylerine göre s n fland rabilmektedir. Bunun yan nda, periyodik aral klarla sistemi taramas n n yan s ra güvenlik aç klar na dair detayl rapor sunabilmekte ve sundu u rapor içerisinde tespit edilen her güvenlik aç na dair detayl bilgi bar nd rmaktad r. 7. WB kran Görüntüsü Analiz Modülü Bu modül veri taban na herhangi bir WB sitesi dâhil edildikten sonra alan ad bazl ekran görüntülerini periyodik aral klarla almaya ba layacakt r. Uygulama periyodik olarak ald ekran görüntülerini piksel tabanl kar la t rarak de i im oranlar na göre bildirim yapacakt r.[9] 8. DNS Kay t Kontrol Modülü Uygulama ilk kurulum esnas nda WB sitesine ait DNS kay tlar n veri taban üzerinde saklamakta. Olas DNS de i ikliklerine veya üpheli i lemlere kar periyodik olarak tarama yapmaktad r. Bunun yan nda tüm DNS kay tlar n tek tek inceleyerek de i iklikleri tespit etmekte, de i ikli in yap ld andan itibaren bildirim sa layarak sitenin istenmeyen durumlarda servis d kalmas n önlemektedir[10]. 9. Alan Ad Kay tlar Kontrol Modülü Bu modül sitelere ait whois bilgilerinde sald r lardan kaynakl olabilecek de i iklikleri tespit ederek bildirmeyi amaçlamaktad r. Hizmet al nan firmaya veya sunucuya ait isim sunucular, kay tl elektronik posta adresleri gibi birçok farkl unsura bakarak sitenin risk alt nda olup olmad n belirlemektedir. Ayr ca olas ataklar ve belirledi i de i iklikleri do ruluk oranlar na göre bildirerek, olas bir sald r dan kaynakl olu abilecek hasar en az kay pla sonland r lmas na ve önlem al nmas na yard mc olmaktad r September /ylül 2013 Ankara / TURKY 225

6 6 th INTRNATIONAL INFORMATION SCURITY & CRYPTOLOGY CONFRNC 10. A Yolu Kontrol Modülü Bu modül web sitesine eri im esnas nda kullan c n n hangi ola an yollardan geçti ini ö renerek bunun d nda eri imde geçilen yollar tespit etmekte. Trafi in sald rgan taraf ndan yönlendirildi i durumlarda siteye eri im engellenebilmekte veya de i tirilebilmektedir. Bu gibi durumlara kar, uygulama bu ileti im yollar n sürekli takip ederek, gerçekle en de i iklikleri an nda bildirmektedir. Düzenlenen sald r lara kar an nda aksiyon al nabilmesi için uygulama kullan c lar n bildirim yap lmaktad r 11. SSL Sertifikas Kontrol Modülü Uygulama kontrol etti i WB siteleri üzerinde SSL Sertifikalar n n do rulu unu teyit etmek için bir tak m kontroller gerçekle tirmektedir. SSL sertifikas n n do rulanm biti tarihi, seri numaras ve imza algoritmas gibi kontroller gerçekle tirilmesi oldukça önemlidir. Bu modülle do rulama i lemlerini gerçekle tirememesi durumunda kontrol paneli üzerinden an nda bildirim gerçekle tilmesi sa lanmaktad r. 12. Zararl Yaz l m Kontrol Modülü Bu modül sayesinde geli mi kal c tehditler ad verilen organize ve srarl düzenlenen sald r lara kar güvenlik çözümleri geli tirilmi tir. Zararl yaz l m analizi ve kontrolü bu süreçlerden sadece bir tanesidir. Bu modül web siteleri üzerinde bulunan zararl yaz l m yay lmas amac yla yayg n olarak kullan lan PDF, HTML/JS, X, DLL ve benzeri uzant lardaki dosyalar anti-virüs taramas ndan geçirerek zararl içeriklere sahip dosyalar listeleyebilmektedir. Bunun yan nda site üzerinde belli uzant larda tespit edilen dosyalar birden fazla anti-virüs ile tarayarak ve ayn zamanda statik analiz süreçlerine tabii tutarak zararl olabilecek dosyalar belirlemektedir. WB siteleri üzerinden zararl yaz l m da t m yap ld n tespit etmesi durumunda an nda bildirim sa lamaktad r. Tüm tarama süreçleri uygulama üzerinden ve periyodik aral klarla gerçekle tirilmektedir. 13. Veri S z nt s Takip Modülü Veri s z nt lar günümüzde birçok kurulu un en büyük problemlerinden biridir. Sald rganlar ele geçirdikleri sistemlere ait gizli/önemli bilgileri kurumlardan çalarak ço u zaman internet üzerinden yay nlamaktad r. [11] Bu modül ile benzeri durumlara kar veri s z nt s n önlemek ad na çözümler geli tirilmi tir. Bir çok veriyi sosyal medya platformlar, IRC benzeri sohbet ortamlar, web tabanl metin saklama alanlar gibi birçok platformu sürekli tarayarak takip etmektedir. Ayr ca muhtemel veri s z nt lar na kar tespit etti i bilgileri site/içerik sahipleri ile payla arak an nda bildirim sa lamaktad r. V.BU ÇALI MADA ZLNCK YÖNTM V TKN KLR Çal ma kapsam nda öncelikle ekil 2 de geli tirilen kavramlar, ekil 3 te gösterilen uygulaman n içeri inde bahsedilen modüler motorlar ile ilgili akademik ara t rmalar, daha önce geli tirilmi teknikler incelenecek olup buna gore yeni yakla mlar ve çal malar gerçekle tirilebilecektir. Çal ma kapsam nda nesne tabanl ve katmanl yap olarak geli tirilecek sistem, temelde üç ana k s mdan olu maktad r: Ara Yüz Katman Katman Veri Taban ve Motor Katman WB ARAB R M (WB INTRFAC) H ZMT MRKZL M MAR ARA KATMANI (SRVIC ORINTD ARCHITCTUR MIDDLWAR) L K SL SQL VR TABANI (RLATIONAL SQL DATABASS) ekil. 4. Yaz l m mimarisi-katmanlar BLGY DAYALI VR TABANI (DOCUMNT BASD DATABAS) MOB L ARAB R M (MOBIL INTRFAC) MOTORLAR (NGINS) ARAYÜZ KATMANI ARA KATMAN VR TABANI V MOTOR KATMANI A. Arayüz Katman Web ve Mobil arabirim, ara katman üzerinden verileri alacak ve yönetici veya kullan c lara gösterecektir. Ara katman kullan m sayesinde hiçbir ekilde uygulamalar n do rudan veritaban na eri memesi sa lanacak böylelikle güvenlik ihlallerinin önüne geçilecektir. Zira ara katman, sadece kendisi üzerinde tan mlanan komutlara cevap veren ve sadece belirli sorgular veritaban nda çal t rmak üzere tasarlanmaktad r. B. Katman Kurumlar veya kullan c lar, kendi geli tirdikleri uygulamalar veya farkl programlar üzerinden de kendi sistemlerine ait verileri almak ve görüntülemek istedikleri durumda buna cevap verebilmek amac yla ara katman tamamen API ve SOAP yakla m yla tasarlanm t r. Ara katman eri imleri temin edilen API-KY ile PKI ile gerçekle tirilerek ve trafik SSL üzerinden gerçekle tirilerek güvenli i sa lanmaya çal lm t r. C.Veri Taban ve Motor Katman Motorlar toplad klar verileri ve yapt klar analiz sonuçlar n iki farkl mimarideki veri taban na do rudan kaydedetmektedir. li kisel verilerden olu an verileri SQL tabanl veri taban na, belgeye dayal verileri ise NoSQL veri taban na i lenmektedir. Site kurulumu safhas nda sitelerle ilgili temel bilgilerin toplanarak kaydedilmesi için, ara katman (i katman ) sadece kendine ayr lm alandaki motora istek göndererek gerekli verileri al p temel de erler olarak veri taban na i lenmektedir September /ylül 2013 Ankara / TURKY

7 6 th INTRNATIONAL INFORMATION SCURITY & CRYPTOLOGY CONFRNC Bu çal mada çe itli dilleri en uygun olduklar alanlarda kullanarak ve kesinlikle bir dil ba ml l olmadan geli tirilmeye çal lm t r. VI. SONUÇ Sonuç olarak: Öncelikle kritik altyap ya sahip kurumlar n siber güvenlik tehditlerine kar uyar /alarm alabilmeleri sa lanm t r. Yaz l m sisteminin Software as a Service Servis olarak yaz l m hizmeti amaçl sistem tasar m n n gerçekle tirilerek, sistemin kullan ma haz r hale getirilmesi ile internet servis sa lay c lar n n gereksinimleri kar lanacakt r. Ayr ca devlet kurumlar n n siber sald r lara kar korunmas h zl, güvenilir ve do ru ekilde gerçekle tirilebilecektir. Geli tirilecek ürün, WB sitelerinin ve ba l olduklar DNS servislerinin güvenlik durumlar n sürekli takip edecek, sitelere kar gerçekle tirilen bir siber sald r y tespit etti i anda ilgili ki ilere alarm vererek derhal müdahale edilmesini sa layacakt r. Siber sald r gözlem ve kay t ürünü olarak; özellikle kamu sitelerinin siber sald r sebebiyle eri ilmez duruma gelmeleri, siteye propaganda mesaj b rak lmas, siteye bir zararl yaz l m/virus/solucan bula mas veya bula t r lmas, sitelerin güvenli ileti im kurmalar n sa layan SSL sertifikalar nda bozulma gerçekle tirilmesi durumunda derhal uyar verecek ve bu sald r yla ilgili bilgileri, sald r sonucundaki durumu daha sonradan incelenebilmesi için kay t alt na alacakt r. Bunun yan nda; Kritik altyap lara yap lacak olas siber sald r lar n tespitinin yap larak takip edilmesi sa lanacak, WB sayfalar üzerinden yay lan zararl yaz l m (Malware) ve geli mi kal c tehditler (APT Advanced Persistent Threat) tespit edilecek ve yay lmas na izin verilmeden önlem al nmas sa lanabilecek, Dijital sosyal medya ortamlar nda ve sald rganlar n kulland klar payla m platformlar nda kurumlarla ilgili bir if a veya ön haz rl k durumu hemen tespit edilebilecek ve gerekli tedbir al nabilecek, Tespiti yap lan siber sald r larla ilgili olarak yetkili birimlere alarm vermek ve gerekli ilk önlemleri almas sa lanacakt r. KAYNAKÇA [1] Bilgi Güvenli i Derne i Siber Güvenlik Ulusal Strateji Belgesi [2] [3] 38_10472_1_66697.pdf [4] [5] [6] Sandhu, R., Coyne,.J., Feinstein, H.L. and Youman, C.. (August 1996). "Role-Based Access Control Models" (PDF). I Computer (I Press) 29 (2): [7] (Haziran 2013) [8] (Haziran 2013) [9] Deltchev, Krassen. "Yeni Web 2.0 Sald r lar ". Lisans Tez. Ruhr- University Bochum. 18 ubat 2010 [10] en.htm [11] A ustos2013 Mustafa ALKAN rciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, lektronik Mühendisli i Bölümünden mezun olan Alkan, Ayn Fakültede Ara t rma Görevlisi olarak göreve ba lad. Yüksel Lisans ve Doktora e itimini rciyes Üniversitesinde tamamlad Y llar nda lektronik Bölüm Ba kanl, Meslek Yüksekokulu Müdürlü ü görevlerinde bulundu Y l nda Doçent oldu Y llar nda Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumunda Kurum Ba kan yard mc s olarak görev yapt Y l nda Prof. oldu. Halen Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi lektrik lektronik Mühendisli i Bölümünde Bölüm Ba kan olarak görev yapmaktad r. lektronik ve Bili im alan nda ulusal ve uluslar aras dergi ve sempozyumlar da yay nlanm 100 den fazla eseri bulunmaktad r. Bilgi Güvenli i, Kriptoloji, nternet Alan Adlar, IPv6, Siber Güvenlik, lektronik mza, Kay tl lektronik Posta Sistemleri, gibi konularda proje çal malar bulunmaktad r. Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ulusal Koordinasyon Kurulu Ba kanl, lektronik mza Koordinasyon Kurulu Ba kanl klar gibi görevleri yürütmü tür. Bili im alan nda yap lan birçok Ulusal ve Uluslararas Konferans n e ba kanl n yapmaktad r. Burak Ç FTR 2000'lerin ba ndan beri bilgi güvenli i alan nda denetmen ve dan man ünvanlar yla görev ald. Yerli ve yabanc bir çok finans kurumuna, telekom servis sa lay c s na ve kamu kurumlar na hizmet ve destek verdi. Özellikle uygulama ve a güvenli i alan nda yapt çal malarda yayg n kullan lan bir çok ticari ve aç k kaynak kodlu yaz l mda güvenlik aç klar buldu. Ço unlukla yabanc güvenlik komünitelerinde faliyet gösterdi y l nda BOA Bilgi Teknolojileri ve Güvenli i irketini kurdu ve güvenlik alan ndaki çal malar n bu çat alt na toplad. Halen güvenlik alaninda projelerde fiilen görev yapmaya devam eden Burak Çifter, artan ulusal risk ve milli çozüm ihtiyac sebebiyle çal malar n ulusal kritik altyap lar ve milli siber güvenlik üzerine yo unla t rd. Bilgi Güvenli i Derne i'nin aktif üyesi olan Burak Çifter, siber güvenlik ile ilgili fikirlerini ve güncel olaylar blog'unda (http://www.burakcifter.com/) payla maktad r." September /ylül 2013 Ankara / TURKY 227

8 6 th INTRNATIONAL INFORMATION SCURITY & CRYPTOLOGY CONFRNC lif Tu ba KILIÇ 05 Aral k 1987 y l nda Ankara da do du y llar aras nda lise e itimini yabanc dil a rl kl e itim almak suretiyle Antalya Atatürk Lisesi nde tamamlad y llar aras nda Kara Harp Okulu nda lisans e itimini tamamlad ve 2009 y l nda Muhabere Te men olarak mezun oldu y llar aras nda MBS Okulu ve itim Merkezi Komutanl (ANKARA) nda icra edilen 56 nc Dönem Muhabere S n f Subay Temel Kursu nu 2 ncilikle bitirdi. Subay Temel Kursu nu tamamlamay müteakip y llar aras nda GS K.l (ANKARA) nda görev yapt. K.K.K.l n n 2012 Y l Genel Atamalar ile MBS Okl.ve t.mrk.k.l (ANKARA) na atanm t r Y l nda Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri nstitüsü Kazalar n Çevresel ve Teknik Ara t r lmas Bölümünde Yüksek Lisans e itimine ba lam t r ve hali haz rda e itim süreci devam etmektedir. bekar olup, ngilizce bilmektedir September /ylül 2013 Ankara / TURKY

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması

Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması Şeref SAĞIROĞLU, Onur BEKTAŞ, Murat SOYSAL Özet IPv4 ün yerini almak için tasarlanm olan IPv6 yak n bir gelecekte internete ba lanmak için yeni standart

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2 Host Intrusion Prevention System (HIPS) H Bir HIPS ürününün mimarisi 2 BEYAZfiAPKA ost Intrusion Prevention System (HIPS), sunuculara ve istemcilere gelen tüm ataklar

Detaylı

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE ALTYAPI S STEMLER N B RLE LMES NAN NCE YÜKSEK L SANS TEZ LG SAYAR MÜHEND SL ANAB M DALI HAZ RAN 2013 TRAKYA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ i KABUL ve ONAY S

Detaylı

Lojistik Bili im Sistemleri

Lojistik Bili im Sistemleri Lojistik Bili im Sistemleri G R Bili im Sistemleri, verinin toplanmas, i lenmesi, depolanmas ve bilgisayar a lar üzerinden istenen bir uca güvenli bir ekilde iletilerek kullan c lar n hizmetine sunulmas

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Dr. ZZET GÖKHAN ÖZB LG N* fl Gelifltirme ve Analiz Grup Baflkan Sermaye Piyasas Kurulu zzet Gökhan Özbilgin

Detaylı

web.enerjiuzmanlari.org

web.enerjiuzmanlari.org web.enerjiuzmanlari.org ENERJ P YASA VE DÜZENLEME enerji piyasas na ve düzenlenmesine ili kin makalelerinizi beklemektedir. Enerji Piyasa ve Düzenleme Dergisi, Enerji Uzmanlar Derne i taraf ndan y lda

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı