LABORATUVARLARININ. Akreditasyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LABORATUVARLARININ. Akreditasyonu"

Transkript

1 EA 4/10 M KROB YOLOJ LABORATUVARLARININ Akreditasyonu

2 1. Giri ve belgenin uygulama alanı 1.1 Akreditasyon genel artları,deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterlili i için genel artlar olarak uluslararası standardizasyon te kilatı nda yer almaktadır. (Bundan böyle bu belgede ISO/IEC olarak geçecektir) Akreditasyon almak isteyen tüm laboratuarlar bu artları yerine getirmekle yükümlüdür. 1.2 Bu belge, ISO i mikrobiyolojik deney yapan laboratuarlara ve yetkililerine, özel bir yönetmelik sa lamak amacı ile tanımlanmaktadır. Belge, ISO in açıklanmasında, materyal ürün ve katı maddeleri inceleyen laboratuarlara detaylı bir bilgilendirme sa lamaktadır. Bu yönetmelik, rutin olsun olmasın tüm objektif ölçüm i lemlerine yada ara tırmanın belli bir bölümüne uygulanabilir. lk olarak gıda ve çevreyle ilgili mikrobiyolojik deneyler için olu turulmu olsa da, genel prensipler di er alanlara da uygulanabilir. ISO bu konuda yetki sahibi belgedir ve anla mazlık durumlarında, akreditasyon yetkilileri çözümlenemeyen konularda hüküm verirler. Bu belge de sunulan bilgiler, aynı zamanda di er kalite standartlarına kayıtlı çalı anlar içinde kullanılabilir. ( Örn: GLP,GMP, GCP ) 1.3 Bu belge ISO in B ekinde yer alan mikrobiyoloji deneyleri için ba vuru formu olarak da dü ünülebilir. Belge EURACHEM ve EA tarafından EA üyesi ülkeler için özellikle de EA çok taraflı anla masında yer alan ülkeler arasında laboratuar akreditasyonuna tutarlı bir yakla ım sa lamak amacıyla olu turulmu tur. 1.4 Mikrobiyoloji deneyleri ; Sterilizasyon deneylerini, mikroorganizmaların ( virüsler, bakteriler, mantar ve tek hücreliler (protozoa) ) tespitini, izolasyonunu, sayımını, tanımlanmasını ve bu mikroorganizmaların farklı materyal ve ürünlerdeki yan ürünleri kapsar yada bu deneyler, mikroorganizmaların, ekoloji deneylerinin yanı sıra bir mikroorganizmanın tespit edilmesi sistemi olarak kullanılan her türlü tahlilide kapsar. Bu duruma göre ; bu belgedeki bazı bilgilerin ön laboratuar ortamının, buna ba lı olarak açıklanması gerekti i ortaya çıkıyor. Bu belge aynı zamanda ; biyokimya, moleküler biyoloji ve hücre kültürü alanlarıyla ilgili teknikleri kullanan laboratuarlara da ilave artlara ihtiyaç duyabilmelerine ra men bir bilgilendirme sa layabilir. 1.5 Bu belge test sonuçları ile ili kilidir ve özelikle sa lık ve güvenlik konuları ile ilgili de ildir. Fakat laboratuar çalı maları, ulusal sa lık ve güvenlik yasalarına uygun olmalıdır. Bazı durumlarda sa lık ve güvenlik konularının testlerin kalitesi üzerinde etkisinin bulundu unun göz önüne alınması önemlidir ve laboratuarların bunu göz önüne alması gerekir. 1.6 Kullanılan terimlerin tanımları Appendix A da verilmi tir.

3 2 Personel 2.1 Mikrobiyoloji deneyleri tecrübeli ( mikrobiyoloji yada dengi bir bölümden diploma sahibi) bir ki i tarafından yapılmalı yada denetlenmelidir. Yukarıdaki yetkilere (diploma vs) sahip olmasa da, Personel laboratuar akreditasyon alanı ile ilgili kapsamlı bir deneyime sahip ise, istenen artları yerine getirebilir. Personelin akreditasyon kapsamına giren bir i i denetleme yapılmaksızın gerçekle tirmesine müsaade edilmeden önce yada akredite edilmi i le ilgili denetleme tecrübesine sahip oldu u dü ünülmeden önce bu konu ile ilgili pratik i deneyimine sahip olması gerekir. Konu ile ilgili ulusal yönetmelikler, bu belgedeki yönetmelikten daha geçerli bir konumda olabilir. 2.2 E er laboratuar, raporlardaki test sonuçlarının açıklamalarını ve konuyla ilgili görü leri de veriyorsa, bu i lem yeterli deneyim ve bu i lem ile ilgili örne in yasal ve teknolojik artlar ve kabul edilebilirlik kriteriyle ilgili bilgiye sahip yetkili bir personel tarafından yapılmalıdır. 2.3 Laboratuar yönetimi, tüm personele deneylerin yapılması ve araçların kullanılması için yeterli e itimi sa lamalıdır. Bu e itim, deney camlarının temizlenmesi, koloni sayımı, aseptik tekni i gibi basit i lemleri objektif kriterlerin kullanılması ile belirlenmi bir kabul edilebilirlik ilkesi ile kapsamalıdır. Personel bu deneyleri ancak uygulamaya yeterli görülüyorsa yada yeterli denetleme ile uygulayabiliyorsa gerçekle tirebilir. Personeldeki mevcut yeterlilik gerekli oldu u durumlarda tekrar e itim verme dü üncesi ile tarafsız bir ekilde gözlenmelidir.bir metod yada tekni in düzenli olarak kullanılmadı ı durumlarda, deney yapılmadan önce personelin uygulama konusundaki yeterlili inin ara tırılması gerekebilir. Deneylerdeki kritik bo luklar tespit edilmeli ve belgelendirilmelidir. Mikroorganizmaların tanımlanması ve ara tırılmasında test sonuçlarının yorumlanması, analizi gerçekle tirenin deneyimine ba lıdır. Ve analizi yapan her ki i düzenli bir ekilde izlenmelidir. 2.4 Bazı durumlarda yeterlili i özel bir yöntem yada belgeye ba lamak metodlara ba lamaktan daha uygun olabilir. 3 Ortam 3.1 Teknik artlar (kuruma ait) Tipik bir laboratuar, deney araçlarından ( spesifik mikrobiyoloji deneyleri ve ili kili çalı malar gerçekle tirilir ) ve yan bölümlerden olu ur ( giri ler, koridorlar, idari bölümler, vestiyer ve tuvaletler, depolar, ar ivler vs.) olu ur. Genellikle deney i lemleri için çevre ile ilgili özel artlar vardır. Yapılmakta olan deneyin türüne ba lı olarak, mikrobiyoloji laboratuarına giri yetkili personelle sınırlı olmalıdır. Bu kısıtlamaların uygulandı ı durumlarda, personel unların bilincinde olmalıdır. 1. Belirli bir alanın kullanımı. 2. Bu alanlarda çalı ırken uygulanan kısıtlamalar. 3. Bu kısıtlamaların uygulanma sebepleri. 4. Uygun sınırlandırma seviyeleri.

4 3.1.2 Uygulanan deneyin sonuçları açısından çapraz kontaminasyon riskinin önem ta ıdı ı durumlarda ; laboratuar bu riski minimize edecek ekilde düzenlenmelidir. Bu hedefi gerçekle tirecek yollar unlardır ; a.) Laboratuarı geri dönü yok-no way back prensibi ile yapılandırmak. b.) Prosedürleri sırası ile ve; deney ve numune bütünlü ünü sa layacak ekilde gerçekle tirmek. c.) Yapılacak i lemleri yer ve zamana göre sınıflandırmak Farklı mekanlarda yada ayrı ayrı isimlendirilmi alanlarda çalı mak u sebeplerden ötürü yararlı bir uygulama olarak dü ünülür ; Numune alımı ve depo alanları Numune hazırlama ( Örn: ayrılan mekan kontamine olma riski yüksek olan toz eklindeki ürünler için kullanılmalıdır.) Numunelerin incelenmesi ( inkübasyon dahil ) Referans organizmaların korunması Besiyeri ve ekipmanların hazırlanması (sterilizasyonu dahil) Sterilitenin de erlendirilmesi. Dekontaminasyon. Dekontaminasyondan sonra, mikrobik büyümeye etki yapabilecek kalıntı (kirli atıklar) transferlerine kar ı, gerekli tedbirler alınması artıyla yıkama i lemleri için ayrılan alan laboratuarın di er bölümleriyle ortak kullanılabilir. Fiziki ayırma i lemine, laboratuara has çalı malar temel alınarak karar verilmelidir. ( Örn: yapılan deneylerin tip ve sayısı ) Laboratuar gereçleri ; kazayla olu acak bir çapraz kontaminasyonu önlemek açısından devamlı yer de i tirmemelidir. Moleküler biyoloji laboratuarlarında ; tahsis edilmi pipetler, uçlar, santrifüjler her çalı ma alanına ayrıca yerle tirilmelidir Çalı ma alanlarının temiz ve düzgün olmasını sa lamak için bo yer sa lanmalıdır. htiyaç duyulan alan analizlerin hacmi ve laboratuarın genel iç düzeniyle orantılı olmalıdır. Ayrıca alan e er mevcut ise ulusal yasalarda belirtildi i kadar olmalıdır Çalı ma odaları uygun bir ısıya kadar, gerekti i ekilde havalandırılmalıdır. Bu do al yada güç gerektiren bir havalandırmayla yada bir klima ile yapılabilir. Klima kullanılıyorsa ; filtreler uygun olmalı, kontrolü, bakımı ve yerle tirmesi, yapılan i in tipine göre gerçekle tirilmelidir Kontaminasyonun azaltılması u ekilde sa lanabilir. Duvar, tavan, taban ve zemin yüzeylerinin pürüzsüz olması (bir yüzeyin pürüzsüzlü ü, ne kadar kolay temizlenebildi ine ba lıdır.) seramik (fayans) zemin kaplamaları için önerilen bir materyal de ildir. Taban, duvarlar ve tavan arasında içbükey ba lantılar. Deneyler yapılırken kapı ve pencerelerin en az oranda açılması.

5 Dı kısımlara güne lik perdelerin konması. Güne liklerin dı kısma asılamayaca ı durumda temizli i kolay güne liklerin seçilmesi. çerisinde sıvı bulunan malzemelerin, üzerlerine su sızdırmaz kapaklar konmadan, çalı ma alanlarının üzerinden geçirmeyiniz. (Dökülebilir.) Havalandırma sisteminde toz filtreli hava giri i konulmalı. Tercihen manuel olmayan, ayrılmı el yıkama sistemleri. Tavana kadar dolaplar Sert ve açık tahtalar olmamalı. Sabit e yaların ve aksesuarların ah ap yüzeylerinin sızdırmazlı ının yeterince sa lanmalıdır. Araçların ve ekipmanın kolay temizlenecek ekilde düzenlenmesi. Deney i lemlerinde zorunlu olarak kullanılanların dı ında gereksiz mobilya, doküman ve di er araçlara yer verilmemesi. Bu liste ayrıntılı bir liste de ildir ve bütün örnekler her duruma uygun olmayacaktır. Tavanlar için ideal olanı düzgün bir yüzey ve bol aydınlatmadır. Bunun mümkün olmadı ı durumlarda ( asma tavan ve asma ı ıklandırma yapılmamı sa ) laboratuar, hijyeni riske atabilecek tüm araçların kontrolünü sa ladı ına dair kanıtları belgelendirmelidir. Örn; yüzey temizleme ve tefti programları Laboratuarlarda ki çalı ma alanlarında, personel bu bölgedeki kontaminasyon riskinin bilincinde olmalı ve böyle bir durumun olu maması için gereken tedbirlerin alındı ını göstermelidir. 3.2 Çevrenin gözlenmesi Uygun bir çevre gözlem programı, örne in havadaki üremeyi kontrol etmek için kültür plakları ve yüzey swabları, içine alacak ekilde tasarlanmı olmalıdır. Kabul edilebilecek eski sayımlar belirtilmeli ve bu limitlerin a ılmı oldu u durumlarda i lem yapabilmek için yazılı bir prosedür olmalıdır. Verilerin incelenmesi, saptanacak kontaminasyon düzeylerindeki e ilimi vermelidir. 3.3 Hijyen Laboratuardaki sabit e yalar, araçlar ve yüzeyler için yazılı bir temizlik programı olmalıdır. Bu program çevre gözlem sonuçlarını ve çapraz kontaminasyon ihtimalini hesaba katmalıdır. Dökülmü maddelerle (Örn: besiyerinin yere dü üp kırıması gibi) ilgili i lem yapabilmek için bir prosedür olmalıdır Toz birikimini önlemek için yeterli saklama ( depo) alanı sa lamak, laboratuarda en az düzeyde ka ıt i i yapmak, bitki ve ki isel e yaları laboratuar çalı ma alanından uzak tutmak yoluyla tedbir alınmalıdır.

6 3.3.3 Mikrobiyoloji laboratuarında uygulanan testin Kalitatifi ine uygun kıyafet giyilmelidir (gerekirse saç, sakal, eller, ayakkabılar vs. korunmalı) ve deney alanından çıkmadan önce bu kıyafetler çıkarılmalıdır. Bu durum örne in yüksek DNA yükü alanından, dü ük DNA alanlarından birine geçi esnasında istenmeyen bir çapraz kontaminasyon olu turabilecek moleküler mikrobiyoloji laboratuarında özel bir önem ta ır. Pek çok laboratuarda, bir laboratuar elbisesi yeterli olabilir Yeterli el yıkama olanakları sa lanmalıdır. 4 Deney yöntemlerinin validasyonu (geçerlili i) 4.1 Mikrobiyoloji deney yöntemlerinin validasyonu gerçek deney artlarını yansıtmalıdır. Bu do al yollarla kontamine olmu ürünleri kullanmakla veya önceden belirlenen seviyede kontamine edici organizmalarla karı tırılmı ürünlerin kullanılması ile sa lanabilir. Tahlili yapan ki i unun bilincinde olmalıdır; kontamine edici organizmalar eklenirken bunlar do al olarak var olan kontaminasyonlara göre çok az olmalı ve yüzeysel olmalıdır. Gerekli validasyon uzunlu u metoda ve uygulamaya ba lıdır. Laboratuar, standart prosedürde belirtilmeyen matriksler(kalıplar) için standart metotlar uygulamaya koymalıdır. 4.2 Kalitatif mikrobiyoloji deney yöntemlerinin ; örne in sonucun saptanan / saptanamayan ve onaylama ve tespit etme prosedürleri açısından ifade edildi i durumlarda e er uygunsa : (kendi özelli i ) göreceli do rulu u pozitif, negatif sapma, saptama limiti matriks etkisi, tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik açısından validasyonu gerekir. 4.3 Kalitatif mikrobiyoloji test metodları için, kendine özgüllük hassaslık, göreceli gerçeklik (do ruluk) pozitif sapma, negatif sapma, tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik ve tanımlanan bir de i kenlik alanındaki determinasyon limiti göz önünde tutulmalı ve gerekliyse tahlillerde nicel olarak belirtilmelidir. Matrikslerden kaynaklanan farklılıklar, farklı numune tipleriyle deney yapılırken göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuçlar uygun istatistiksel metodlarlla de erlendirilmelidir. 4.4 Laboratuarlar onaylama verisini laboratuarlarda kullanılan ticari deney sisteminin üzerinde tutmalıdır. Bu onaylama verisi, ortak bir deneyden elde edilmi olabilir, üreticiye sunulur ve üçüncü tarafın de erlendirmesine tabidir. Onaylama verileri mevcut de ilse veya tamamiyle uygulanamıyorsa, laboratuar metodun onaylanmasından sorumlu olmalıdır. 4.5 E er metodun modifiye edilmi bir ba ka versiyonunun asıl metotla aynı özellikleri kar ılaması gerekiyorsa yapılan i lemi tam anlamıyla sa lamak için kıyaslama i lemleri gerçekle tirilmelidir. Deneyin dizaynı ve sonuçların analizi istatistiksel açıdan geçerli olmalıdır. 4.6 Onaylama /do rulama i lemi tam olsa bile, kullanıcı yine de düzenli bir ekilde belge edilmi uygulamayı, örne in, birbirine katılmı numunelerde yada ilgili matrikslerdeki referans maddelerle do rulamaya ihtiyaç duyacaktır. 5 Ölçümlerin Belirsizli i 5.1 Ölçümlerin belirsizli inin uluslar arası tanımı ISO uluslar arası temel ve genel metroloji sözlü ünde verilmi tir. Deneylerde, Avrupa Akreditasyon yetkililerinin bekledi i, belirsizli i

7 de erlendirme ve ifade etme yakla ımı, Uluslar arası A ırlık komitesi tarafından olu turulan tavsiyelere dayanmaktadır. 5.2 Mikrobiyoloji deneyleri genel olarak katı metrolojik ve istatiksel açıdan geçerli ölçüm belirsizli ini hesaplamasının imkansız oldu u bir kategoridedir. Genellikle belirsizlik tahminini yalnız tekrarlanabilirlik ve yeniden üretilebilirlik temeline dayandırmak uygundur, fakat ideal olanı e ilimleri ( hüküm) dahil etmektir. (Örne in ustalık deneme planı sonuçları ) Belirsizli in tek ö eleri tanımlanmalı ve kontrol altında oldukları gösterilmelidir ve sonuçların de i kenli ine katkıları de erlendirilmelidir. Bazı ö eler (Örne in pipetleme, tartma ve su koyma etkileri) zaten ölçülebilir ve belirsizli in bütününde gözardı edilebilecek bir etkiye sahip oldu u gösterilebilir. Di er ö eler (Örne in numune stabilitesi ve numune hazırlama) do rulama ölçülemez ve etkileri istatiksel bir ekilde de erlendirilemez fakat, sonuçların de i kenli i açısından bunların önemi göz önünde bulundurulmalıdır. 5.3 Akredite edilmi mikrobiyoloji laboratuarların organizmaların deney yapıldıkları matrikslerdeki da ılımı ve bunun alt numune alımı sırasında göz önüne alınması konusu ile ilgili bir anlayı a sahip olmaları beklenir. Ancak mü terinin ihtiyaçları ba ka türlü de ilse, bu belirsizlik ö esinin ölçümlere dahil edilmesi tavsiye edilen bir durum de ildir. Bunun temel nedenleri unlardır ; Ürün matriksindeki organizmaların da ılımında kaynaklanan belirsizlik laboratuarın performansı ile ilgili bir fonksiyon de ildir ve bunlar her numune kendine özgü olabilir ve deney metotları numune ölçülerini dü ük homojeniteyi hesaba katarak belirlemelidir ( belirtmelidir). 5.4 Belirsizlik kavramı nicel deney sonuçlarına do rudan uygulanamaz örne in saptama deneyleri yada incelenenin Kalitatifi ine ait vasıfların belirlenmesi. Fakat, de i kenli ine kendi ba ına kaynak olu turan sebepler ; örne in reaktif performans tutarlılı ı ve analizi yapanın yorumu ( açıklaması) belirlenmeli ve kontrol altında oldu u gösterilmelidir. Buna ek olarak, saptama limitinin uygunluk açısından önem ta ıdı ı deneylerde, limiti belirlemede kullanılan a ı ile birle en belirsizlik tahmin edilmeli ve önemi de erlendirilmelidir. Laboratuarlar aynı zamanda, kullandıkları kalitatif deneylerle ba lantılı olabilecek yanlı pozitif ve yanlı negatif sonuçlarında bilincinde olmalıdır. 6 Ekipman bakımı, kalibrasyon ve performansın verifikasyonu ( ISO 17025, paragraf 5.5 ) Kalite sisteminin bir parçası olarak laboratuarların ekipmanın bakım, kalibrasyon ve performans verifikasyonu için yazılı bir program kullanması gerekir.

8 6.1 Bakım ( Ekipman bakımına yönelik kılavuz ISO 7218 de bulunmaktadır.) Temel ekipmanın bakımı, kullanma sıklı ı gibi faktörler göz önüne alınarak belirlenen aralıklarla yapılmalıdır. Detaylı kayıtlar saklanmalıdır Appendix F de ekipman bakımı ve interval örnekleri verilmi tir Ekipmandan kaynaklanabilecek çapraz kontaminasyon riskine dikkat edilmelidir. Kullanımdan sonra atılan ekipman, yerinde temiz ve steril olmalıdır. Tekrar kullanılan cam araçlar uygun bir ekilde temizlenmi ve steril edilmi olmalıdır. deal olan laboratuarların kontaminasyonu engellemek için ayrı bir otoklav edinmesidir. Fakat, e er ayrı bir sterilizasyon için ve kontaminasyon engelleyici tedbirler uygun ekilde alınmı sa ve belgelendirilmi (yazılı) bir temizlik programı otoklavın hem iç hem dı ortamı için uygulamada ise tek bir otoklavda kabul edilebilir Tipik olarak, u ekipmanların bakımı temizleme ve onarım hasar kontrolü, genel verifikasyon ve ilgili durumlarda steril etme eklinde yapılır. Genel bakım ekipmanları, filtrasyon aparatları, cam yada plastik konteynerler ( i eler, deney tüpleri ) cam yada plastik petri kapları, numune alma araçları, platin telleri yada dü ümleri nikel / krom yada tek kullanımlık plastik. Su banyoları, inkübatörler, mikrobiyoloji kabinleri, otoklavlar, homojenizatör, buzdolabları ve dondurucular. Hacim ölçme araçları, pipetler, otomatik dispanserler, spiral levhalar ( kaplayıcılar) Ölçüm araçları, termometreler, zaman sayaçları, teraziler, ph metreler, Koloni sayıcılar. 6.2 Kalibrasyon ve performans verifikasyonu Laboratuar deney sonuçlarına do rudan etkisi olan ekipmanın bakımı ve verifikasyonu için bir program kurmalıdır. Bu kalibrasyon ve performans verifikasyonunun sıklı ı, yazılı geçmi deneyimlere göre kararla tırılmalı ve ekipmanın önceki performansına, tipe ve ihtiyaca ba lı olmalıdır. Kalibrasyon ve verifikasyon aralıkları ekipmanın gözlenen kabul edilebilir dı limitlerine ula ma süresinden daha kısa olmalıdır. Kalibrasyon aralıkları ve çe itli laboratuar araçlarına ait tipik performans kontrol örnekleri appendix D ve E de verilmi tir Isı ölçüm cihazları a) Isının deney sonuçlarına yada araçların performansına do rudan etki etti i durumlarda, ısı ölçüm cihazlarının örne in inkübatör ve otoklavlarda kullanılan platin rezistans termometreleri, termocouple ve içinde sıvı bulunan termometreler istenen do rulu u verecek kalitede olmalıdır. b) Kalibrasyon cihazları Ulasal yada uluslar arasıısı standartlarında izlenebilir olmalıdır. Do ruluk Kalitatifi ine sahipse, ulusal ve uluslar arası kabul edilen bir üretim özelli ine uygun olma artını gösteren cihazlar kullanılabilir.( Örne in içinde sıvı bulunan termometreler için ISO 1770 bu cihazlar örne in saklama dolapları ve dondurucular ve aynı zamanda hedef

9 ısı civarında kabul edilebilirlik tolaransında olan inkübatör ve su banyoları (benmari) içinde kullanılabilirler, bu cihazların performanslarının verifikasyonu gereklidir nkübatörler, su kapları ve fırınlar Isı stabilitesi, ısı da ılımının tek düzeli i ve inkübatörlerde denge artlarını sa lamak için gerekli süre su kapları, fırınlar ve ısı kontrollü odalar özellikle tipik kullanıma göre ba langıçta kurulmalı ve belgelendirilmelidir. Ekipmanın ilk kullanımı esnasındaki tutarlılık karakteristi i her önemli tamir ve modifikasyondan sonra kontrol edilmeli ve kayıt edilmelidir. Laboratuarlar bu tip bir ekipmanın çalı maısısını izlemeli ve kayıtları saklamalıdır Besi yeri hazırlayıcıları dahil olmak üzere otoklavlar. A a ıdakiler, kalibrasyona ve performansın olu turulmasına ve izlenmesine yönelik beklenen genel yakla ımı göstermektedir. Ancak, kabul edilen udur ki otoklav tarafından i lemden geçirilen bir defada alınan miktarlar arasında ve içinde de i im üzerine uygun bir ekilde de erlendirme yapabilen materyal ve parçalar e de er bir kalite güvencesi sa layabilir. a) Otoklavlar belirli zaman ve ısı toleranslarını kar ılayabilmelidir. Yalnızca, bir basınç ölçme aracı ile çalı an düdüklü tencereler kabul edilemez. Operasyon halkalarını izlemek yada kontrol etmek için de verifikasyon i lemi yapılmı kalibrasyon ve performans sayaçları gereklidir. b) Ba langıç validasyonu, performans çalı malarını ( mekana ait ısı da ılımı ara tırmalarını ) her bir operasyon halkası ve uygulamada kullanılan her yük konfigürasyonu için içermelidir. Bu süreç, her önemli tamir ve modifikasyondan sonra ( örne in ; termo regülatör sondalarının yada programcılarının yerlerinin de i tirilmesi, yükleme düzenlemeleri, operasyon halkası ) yada araçlar üzerindeki besi yeri kontrollerinden alınan sonuçlarca belirtilen durumlarda tekrar edilmelidir. yeterli ısı sensörleri yük içerisine konum ( örne in sıvı ve besi yerleri ile doldurulmu konteynerler) farklılıklarını göstermek için yerle tirilmelidir. Üniformısıtmanın ba ka bir yolla mümkün olmadı ı besi yeri preparatörleri içinse, bir tanesi çok yakın olmak üzere iki sensör kullanımının uygun oldu u dü ünülür. Validasyon ve validasyon tekrarı sterilizasyon ısısını oldu u kadar yükselme ve dü me zamanlarınıda göz önüne almalıdır. c) açık operasyon talimatları validasyon ve tekrar validasyon esnasındaki tipik kullanımlar için belirlenen ısıtma profillerine dayanılarak sa lanmalıdır. kabul etme/etmeme kriterleri olu turulmalı ve ısı ve zamanıda kapsamak üzere otoklav operasyonlarının kayıtlarına her i lem halkası için bakılmalıdır. d) zleme a a ıdakilerden bir tanesi ile gerçekle tirilebilir. I. Bir çizelge yada çıktı olu turabilmek için bir termocouple yada kayıt cihazı kullanma. II. Ula ılan maksimum ısı ve bu ısıya ula ılan zamanın gözlemlenmesi ve kayıt edilmesi bir otoklavınısısının do rudan izlenmesine ek olarak, her halkadaki operasyon etkilili i de kimyasal yada biyolojik indikatörlerce sterilizasyon ve kontaminasyonu önleme amaçları ile kontrol edilebilir. Otoklav eritleri yada indikatör çizgileri sadece ; bir yükün i lemden geçti ini göstermek için kullanılmalıdır, kabul edilebilir bir halkanın tamamlanmasını göstermek için de il.

10 6.2.5 A ırlıklar ve balanslar A ırlıklar ve balanslar izlenebilir bir ekilde düzenli aralıklarla kalibre edilmelidir ( tasarlanan kullanımlarına göre ) Volümetrik ekipman a) otomatik dispenserler, dipenser / sulandırıcılar mekanik el pipetleri ve tek kullanımlık pipetlerde mikrobiyoloji laboratuarların da kullanılabilir. Laboratuarlar volumetrik ekipmanın ba langıç verifikasyonunu yaptırmalı ve daha sonra ekipmanın istenen özellikler dahilinde i leyi ini sa lamak için düzenli ekilde kontrolleri yapılmalıdır. Belirli bir toleransa kadar onaylanmı olan cam araçlar için verifikasyon gerekli olmayabilir. Ekipman volüm da ılımının do rulu u açısından ortam hacmine kar ı (çe itli hacim araçları bulunması durumunda ortaya çıkabilecek pek çok farklı ortam için ) tekrar edilen da ılımların do rulu u ölçülmelidir. b) Tek kullanımlık volumetrik araçlar için ; laboratuarlar, kabul edilmi ve ilgili bir kalite sistemine sahip olan bir irketten araç gereçleri edinmelidir. Ürünün ilk uygunluk validasyonu açısından rastgele kontroller yapılması tavsiye edilir. Tedarikçi irketin tanınmı ( onaylanmı ) bir kalite sistemi yoksa, her grup araç gereci uygunluk açısından kontrolden geçirmelidir Di er ekipman letkenlik ölçüm araçları, oksijen metreler, ph metreler ve di er benzer araçların düzenli bir ekilde yada her kullanımdan önce verifikasyonu yapılmalıdır. Verifikasyon amacıyla kullanılan tamponlar uygun artlarda yerle tirilmeli ve son kullanma tarihi üzerine yazılmalıdır. Nemlili in deneyin sonucu açısından önem ta ıdı ı durumlarda hidrometreler, kalibrasyon ulusal ve uluslar arası standartlarda izlenebilecek ekilde kalibre edilmelidir. Otoklav sayaçlarınıda içermek üzere tüm sayaçlar kalibre bir sayaç yada ulusal bir zaman sembolü ile verifiye edilmelidir. Deney prosedürlerinde, senrifüjlerin kullanıldı ı durumlarda setrifüj gücünün kritikli i üzerine de erlendirme yapılmalıdır. Kritikse, sertifüj kalibrasyon gerektirecektir. 7 Reaktifler ve kültür besi yerleri ISO 17025, paragraf 4.6 ve Reaktifler laboratuarlar, kullanılan reaktiflerin ilgili deneye uygunlu unu sa lamalıdır. Deney için kritik olan her reaktifin uygunlu u ba langıçta ve raf ömrü esnasında kabul edilen ulusal ve uluslar arası kültür koleksiyonlarında izlenebilen pozitif ve negatif kontrol organizmaları kullanılarak verifikasyonu yapılmalıdır. 7.2 In-house ( evde) hazırlanmı besi yerleri In-house kültür besi yerleri seyrelticiler ve di er süspansiyon sıvıları performans açısından, ilgili yerlerde a a ıdakiler göz önünde bulundurularak kontrol edilmelidir ; Hedef organizmaların, iyile me ve ya amını sürdürme bakımları. Hedef olmayan organizmaların engellenmesi ve men edilmesi.

11 Biyokimyasal özellikler ( ayırt edici ve te his edici ) Fiziksel özellikler ( örn: ph, hacim ve steriliti ) yile me ve ya atma de erlendirmesinde nicel prosedürler tercih edilir lenmemi besiyerleri ( hem ticari hazır formülasyonlar hem de tarafımızdan hazırlanan ) uygun ko ullarda saklanmalıdır. ( örn: serin, kuru ve karanlık ortamda ) bütün toz besiyerlerinin kapakları sıkıca su ve nem almayacak ekilde kapatılmalıdır. Topakla mı, çatlamı yada renk de i imi gösteren toz besiyerleri kullanılmamalıdır. Damıtılmı, deiyonize edilmi yada ters ozmozdan üretilen, bakterisidal içermeyen su, ayrı tırıcı yada karı tırıcı maddeler deney metodu ba ka ekilde tavsiye etmedikçe hazırlama için kullanılmalıdır Hazırlanmı ve belirlenen saklama ko ullarına uygun saklanmı besiyerlerinin raf ömrü belirlenmeli ve verifikasyonu yapılmalıdır. 7.3 Hazır besiyerleri kullanımında Tüm besiyerlerinin ( ve seyrelticiler ve di er süspansiyon sıvıları ) ister kullanıma hazır, ister kısmen tamamlanmı olsun kullanımından önce validasyonu gereklidir. Hedef organizmaların iyile me ve ya amaları ve hedef olmayan organizmaların inhibisyon ve suprese edilme performansının de erlendirmesi tamamen kantitatif olmalıdır, bununla ilgili olan ( örne in fiziksel ve biyokimyasal özellikler) objektif kriterlerle de erlendirilmelidir Validasyon i leminin bir parçası olarak, kullanıcı laboratuarın üreticinin kalite özellikleri konusunda yeterli bilgiye sahip olması gerekir. En azından a a ıdaki özellikleri içeren bilgileri. Araçların isimleri ve ekler dahil olmak üzere parçaların listesi. Raf ömrü ve uygulanan kabul edilebilirlik kriterleri. Saklama ko ulları. Numune rejimi / oranı Sterilite kontrolü. Kullanılan hedef ve hedef olmayan kontrol organizmalarının büyüklü ünün ve kabul edilebilirlik kriterlerinin kontrolü. artnamenin çıkma tarihi Besiyeri örnekleri tanımlanabilir olmalıdır. Alınan her parçanın kalite artnamesine uygunlu una dair kanıtı beraberinde olmalıdır. Kullanıcı, laboratuar, üreticinin kalite artnamesindeki herhangi bir de i ikli i kendisine iletmesini sa lamalıdır Üreticinin kabul edilen bir kalite sistemi altında ( örn: ISO 9000 serisine kayıtlı ) kullanıma hazır yada kısmen hazır besi yerleri üretti i durumlarda kullanıcı laboratuarın ilk validasyonda tanımlanan artları tutarlılık beklentisi ile uygulanabilir. Di er durumlarda alınan her örnek için yeterli kontroller gerekli olacaktır. 7.4 Etiketleme Laboratuarlar tüm reaktiflerin ( stok solüsyonları dahil ) besi yerlerinin, seyrelticilerin ve di er sıvıların uygun bir ekilde tanım, konsantrasyon, saklama ko ulları, hazırlanma tarihi, geçerli son kullanma tarihi ve / veya tavsiye edilen saklama dönemlerini gösterecek ekilde

12 etiketlenmesini sa layacaktır. Hazırlama i leminden sorumlu ki i kayıtlardan ö renilebilmelidir. 8 Referans materyaller ve referans kültürler ISO paragraf Referans materyaller ve onaylı referans materyaller ( tanımı için bkz. Appendiks A ) ölçümlerde önemli bir izlenebilirlik sa lar ve unlar için kullanılır ; Sonuçların do rulu unu göstermede Ekipmanların kalibre edilmesinde Laboratuar performansının izlenmesinde Metodların validasyonunda ve metodların kar ıla tırılmasını sa lamalı Mümkünse referans materyaller uygun matrikslerde kullanılmalıdır. 8.2 Referans kültürler Referans kültürler besi yerlerine metodların validasyonunda ve sürmekte olan performansın de erlendirmesinde kullanılır. zlenebilirlik örn: deney kitleri için besi yeri performansı olu turulurken ve metodların validasyonunda gereklidir. zlenebilirli i göstermek için laboratuarlar kabul edilmi, ulusal yada uluslar arası bir koleksiyondan do rudan bunların bulundu u yerden referans bir mikroorganizma zinciri edinmelidir. Buna alternatif olarak laboratuar tarafından kullanım alanından e de erlik ile ilgili tüm özellikleri gösteren ticari türevlerde kullanılabilir ISO e göre ; referans stokları sa lamak için referans zincirleri bir kereli ine alt kültür yapılabilir. Saflık ve biyokimyasal kontrolleri uygun ekilde paralel olarak yapılmalıdır. Referans stokların ister derin dondurucu ister lyophilised bir alikuot ta saklanması tavsiye edilir. Rutin kullanım için çalı ılan kültürler referans sto unun birinci alt kültürleri olmalıdır ( bkz. Appendiks C ) referans stokları çözülmü ise ; bunlar tekrar dondurulmamalı ve tekrar kullanılmamalıdır Çalı ılan stoklardan, gerekli olmadıkça ve bir standart belirlenmemi se yada laboratuarlar, ilgili bir özellikte hiçbir de i iklik olmadı ını belgeli bir ekilde ispatlayamadıkça alt kültür olu turulmamalıdır. Çalı ılan stoklardan, referans stokların yerine konulmak için alt kültür olu turulmamalıdır. Referans türlerin ticari türevleri yalnızca çalı ma kültürleri için kullanılabilir. 9 Numune alma ISO paragraf 5.7

13 9.1 Pek çok durumda deney laboratuarları, deney parçalarını edinmek amaçlı numune alımında sorumlu de ildir. Sorumlu oldukları durumlarda, numune alma i inin bir kalite yada ideal olanı bir akreditasyon kapsamında olmasıısrarla tavsiye edilmektedir. 9.2 Nakliye ve saklama i lemleri numunenin bütünlü ünü bozmayacak artlar altında yapılmalıdır. ( örn: uygun oldu u durumlarda donmu yada so uk bir ekilde. ) artlar izlenmeli ve kayıtlar saklanmalıdır. Uygun durumda, nakliye sorumlulu u, numune alma ve bunun deney laboratuarına ula ması arasındaki saklama ko ulları açık bir ekilde belgelendirilmelidir. Numunelerin incelenmesi numune alma i leminden hemen sonra yapılmalı ve ilgili standartlara ve / veya ulusal / uluslar arası yasal düzenlemelere uygun olmalıdır. 9.3 Numune alma i lemi sadece e itimli personel tarafından gerçekle tirilmelidir. Bu i lem aseptik bir ekilde ve steril ekipman kullanılarak yapılmalıdır. Hava konteminasyonu ve ısı gibi çevre artları izlenmeli ve numune alanına kaydedilmelidir. Numunenin alınma anı kaydedimelidir. 10 Numunenin ele alınması ve tanımlanması ISO paragraf 5.7 ve Mikrobiyal flora, ısı veya saklama ve nakliye müddeti gibi faktörlere hassas olabilir bu nedenle numunenin alındı ı andaki durumu kontrol edilmeli ve kayıt edilmelidir Laboratuar, numunelerin da ılımını ve tanımlanmalarını içeren prosedürlere sahip olmalıdır. Yetersiz numune varsa yada numune fiziksel bozulma, yanlı ısınma, yırtık ambalaj yada yetersiz etiketleme yüzünden zayıf durumda ise laboratuar bu numunenin üzerinde deney yapılmasına yada red etmeye karar vermeden önce mü teri ile görü melidir. Her durumda numunenin durumu deney raporlarında belirtilmelidir Laboratuar tüm ilgili bilgiyi ve özellikle a a ıdakileri kaydetmelidir. a.) Tarih ve ilgili ise alınma tarihi b.) Alındı ı esnada numunenin durumu ve gerekli ise ısısı c.) Numune alma i leminin karakteristi i ( numune alma tarihi, numune alma artları vs Bekletilen numuneler, mikrobiyal bir populasyon varlı ındaki de i imi minimize etmek için uygun ko ullarda saklanmalıdır Paketleme ve numunelerden alınan etiketler yüksek oranda kontamine olmu olabilir ve kontaminasyonun yayılmasını engellemek için dikkatli bir ekilde saklanmaları gerekir Deneyden hemen önce laboratuarca yapılan alt numune i lemi deney metodunun bir parçası olarak dü ünülür. Bu i lem varsa ulusal yada uluslar arası standartlara göre yada validasyonu yapılmı in-house bir metoda göre yapılmalıdır. Alt numune alma prosedürleri mikroorganizmaların düzensiz da ılımını göz önünde tutacak tasarlanmalıdır Numunelerin tutulması ve atılmasına ili kin bir prosedür yazılmalıdır. Numuneler, test sonuçları alınıncaya kadar gerekiyorsada daha uzun süre saklanmalıdır. Yüksek oranda kontamine oldu u bilinen laboratuar numune parçaları atılmadan önce kirlili i de yok edilmelidir.

14 11 Atıkların ortadan kaldırılması 11.1 Kontamine materyallerin do ru bir ekilde ortadan kaldırılması numunenin incelenmesini do rudan etkileyemeyebilir buna ra men prosedürler, deney ortamını ve materyalleri kontamine etme riskini minimize edecek ekilde tasarlanmalıdır. Fakat bu laboratuarın iyi bir ekilde yönetilmesi ile ilgili bir meseledir ve ulusal / uluslar arası çevre yada sa lık ve güvenlik yasalarına uygun olmalıdır. 12 Sonuçların kalite güvencesi / performansın kalite kontrolü ISO paragraf Dahili kalite kontrol Dahili kalite kontrolü,laboratuar tarafından i lerin devamlı olarak de erlendirilmesi için üstlenilen prosedürlerden olu ur.temel amaç gün gün alınan sonuçların tutarlılı ını ve bunların tanımlanan kriterlerle uygunlu unu sa lamaktır De i kenli in (örn.analizi yapanlar arasında ve ekipman yada materyaller arasında) kontrol altında oldu unu gösterecek bir periyodik kontrol programı gereklidir. Laboratuarın akreditasyon alanı dahilindeki tüm deneyler bu kapsama dahil edilmelidir. Program unları içerebilir; Spiked numunelerin kullanılması Referans materyellerin kullanılması Deneyin tersine yapılması Deney sonuçlarının tersine de erlendirilmesi Kontroller arasındaki zaman aralıkları programın yapılandırılması ve gerçek deneylerin sayısıdan etkilenmektedir. Mümkün olan durumlarda deneyler performansın izlenmesi için kontrollerle birle melidir Özel durumlarda, bir laboratuar seyrek olarak yapılan bir deney için akredite edilebilir. Böyle durumlarda kullanılmakta olan dahili kalite kontrol programının uygun olmayabilece i kabul edilir ve deneyle paralel olarak yapılan ve tatmin edici bir performans gösteren bir düzen daha uygun olabilir Harici Kalite De erlendirmesi Laboratuvarlar düzenli olarak akreditasyon alanlarıyla ilgili olarak yeterlilik testlerinde yer almalıdır, uygun matriksleri kullanan yeterlililk deney düzenleri tercih edilmelidir. Özel durumlarda katılım zorunlu olabilir.

15 Laboratuarlar,harici kalite de erlendirmesini sadece laboratuar yargılarını de erlendirmede de il aynı zamanda tüm kalite sisteminin geçerlili ini kontrol etmede kullanılır. 13 Deney Raporları ISO17025 Paragraf Enumerasyon sonuçları negatifse Saptanamamı tır yada tanımlı bir ünite için saptama limitinin altıdır eklinde rapor edilmelidir. Sonuç tanımlı ünite açısından sıfır ifadesi ile düzenleyici bir gereksinim olmadıkça belirtilmemelidir. Kalitatif deney sonuçları belirli bir Kalitatifikte yada hacimde saptandı/saptanamadı eklinde rapor edilmelidir. Aynı zamanda belirlenen organizma sayısı metodun saptama limitini a arsa ve mü teride buna katılırsa belirlenen bir ünitede tanımlı organizma sayısından daha azdır eklinde ifade edilmelidir Deney raporunda ifade edilmi deney sonuçlarına dair bir belirsizlik tahmini varsa,tüm sınırlandırmalar (özellikle,tahmin numune içerisinde mikroorganizmaların da ılımınca olu turulmayan bile eni içermiyorsa ) mü teriye açıklanmalıdır.

16 Kalibrasyon Sertifikalı Referans Matreyal Limit of determination Limit of detection Negative deviation Pozitif deviation Referans Kültür Ek A Terimler Sözlü ü

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2006; 31 (2); 96 101. Görüş [Opinion] Yayın tarihi 21 Haziran, 2006 TurkJBiochem.com [Published online 21 June, 2006] TS EN ISO/IEC

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Gastrointestinal Endoskopide Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Tel : 0212 281 92 81 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ GASTROİNTESTİNAL

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARINDA A IR TA IT TRAF N N VE YÜK TA IMACILI ININ ÖZELL KLER VE E L MLER 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü UBAT 2011

Detaylı

Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması

Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması Kiş inin kendi kendinin kan ş ekerini ölçmesi ş eker hastalığ ı tedavisinin önemli bir parçasıdır. Acon'un amacı yüksek kaliteli kan ş eker ölçümünü uygun fiyatta kullanıma sunmaktır. ON CALL REDI yi tercih

Detaylı

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin amacı, 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik

Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı Dayanak:18.05.2012 tarihli ve 1179 sayılı Olur. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı