LABORATUVARLARININ. Akreditasyonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LABORATUVARLARININ. Akreditasyonu"

Transkript

1 EA 4/10 M KROB YOLOJ LABORATUVARLARININ Akreditasyonu

2 1. Giri ve belgenin uygulama alanı 1.1 Akreditasyon genel artları,deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterlili i için genel artlar olarak uluslararası standardizasyon te kilatı nda yer almaktadır. (Bundan böyle bu belgede ISO/IEC olarak geçecektir) Akreditasyon almak isteyen tüm laboratuarlar bu artları yerine getirmekle yükümlüdür. 1.2 Bu belge, ISO i mikrobiyolojik deney yapan laboratuarlara ve yetkililerine, özel bir yönetmelik sa lamak amacı ile tanımlanmaktadır. Belge, ISO in açıklanmasında, materyal ürün ve katı maddeleri inceleyen laboratuarlara detaylı bir bilgilendirme sa lamaktadır. Bu yönetmelik, rutin olsun olmasın tüm objektif ölçüm i lemlerine yada ara tırmanın belli bir bölümüne uygulanabilir. lk olarak gıda ve çevreyle ilgili mikrobiyolojik deneyler için olu turulmu olsa da, genel prensipler di er alanlara da uygulanabilir. ISO bu konuda yetki sahibi belgedir ve anla mazlık durumlarında, akreditasyon yetkilileri çözümlenemeyen konularda hüküm verirler. Bu belge de sunulan bilgiler, aynı zamanda di er kalite standartlarına kayıtlı çalı anlar içinde kullanılabilir. ( Örn: GLP,GMP, GCP ) 1.3 Bu belge ISO in B ekinde yer alan mikrobiyoloji deneyleri için ba vuru formu olarak da dü ünülebilir. Belge EURACHEM ve EA tarafından EA üyesi ülkeler için özellikle de EA çok taraflı anla masında yer alan ülkeler arasında laboratuar akreditasyonuna tutarlı bir yakla ım sa lamak amacıyla olu turulmu tur. 1.4 Mikrobiyoloji deneyleri ; Sterilizasyon deneylerini, mikroorganizmaların ( virüsler, bakteriler, mantar ve tek hücreliler (protozoa) ) tespitini, izolasyonunu, sayımını, tanımlanmasını ve bu mikroorganizmaların farklı materyal ve ürünlerdeki yan ürünleri kapsar yada bu deneyler, mikroorganizmaların, ekoloji deneylerinin yanı sıra bir mikroorganizmanın tespit edilmesi sistemi olarak kullanılan her türlü tahlilide kapsar. Bu duruma göre ; bu belgedeki bazı bilgilerin ön laboratuar ortamının, buna ba lı olarak açıklanması gerekti i ortaya çıkıyor. Bu belge aynı zamanda ; biyokimya, moleküler biyoloji ve hücre kültürü alanlarıyla ilgili teknikleri kullanan laboratuarlara da ilave artlara ihtiyaç duyabilmelerine ra men bir bilgilendirme sa layabilir. 1.5 Bu belge test sonuçları ile ili kilidir ve özelikle sa lık ve güvenlik konuları ile ilgili de ildir. Fakat laboratuar çalı maları, ulusal sa lık ve güvenlik yasalarına uygun olmalıdır. Bazı durumlarda sa lık ve güvenlik konularının testlerin kalitesi üzerinde etkisinin bulundu unun göz önüne alınması önemlidir ve laboratuarların bunu göz önüne alması gerekir. 1.6 Kullanılan terimlerin tanımları Appendix A da verilmi tir.

3 2 Personel 2.1 Mikrobiyoloji deneyleri tecrübeli ( mikrobiyoloji yada dengi bir bölümden diploma sahibi) bir ki i tarafından yapılmalı yada denetlenmelidir. Yukarıdaki yetkilere (diploma vs) sahip olmasa da, Personel laboratuar akreditasyon alanı ile ilgili kapsamlı bir deneyime sahip ise, istenen artları yerine getirebilir. Personelin akreditasyon kapsamına giren bir i i denetleme yapılmaksızın gerçekle tirmesine müsaade edilmeden önce yada akredite edilmi i le ilgili denetleme tecrübesine sahip oldu u dü ünülmeden önce bu konu ile ilgili pratik i deneyimine sahip olması gerekir. Konu ile ilgili ulusal yönetmelikler, bu belgedeki yönetmelikten daha geçerli bir konumda olabilir. 2.2 E er laboratuar, raporlardaki test sonuçlarının açıklamalarını ve konuyla ilgili görü leri de veriyorsa, bu i lem yeterli deneyim ve bu i lem ile ilgili örne in yasal ve teknolojik artlar ve kabul edilebilirlik kriteriyle ilgili bilgiye sahip yetkili bir personel tarafından yapılmalıdır. 2.3 Laboratuar yönetimi, tüm personele deneylerin yapılması ve araçların kullanılması için yeterli e itimi sa lamalıdır. Bu e itim, deney camlarının temizlenmesi, koloni sayımı, aseptik tekni i gibi basit i lemleri objektif kriterlerin kullanılması ile belirlenmi bir kabul edilebilirlik ilkesi ile kapsamalıdır. Personel bu deneyleri ancak uygulamaya yeterli görülüyorsa yada yeterli denetleme ile uygulayabiliyorsa gerçekle tirebilir. Personeldeki mevcut yeterlilik gerekli oldu u durumlarda tekrar e itim verme dü üncesi ile tarafsız bir ekilde gözlenmelidir.bir metod yada tekni in düzenli olarak kullanılmadı ı durumlarda, deney yapılmadan önce personelin uygulama konusundaki yeterlili inin ara tırılması gerekebilir. Deneylerdeki kritik bo luklar tespit edilmeli ve belgelendirilmelidir. Mikroorganizmaların tanımlanması ve ara tırılmasında test sonuçlarının yorumlanması, analizi gerçekle tirenin deneyimine ba lıdır. Ve analizi yapan her ki i düzenli bir ekilde izlenmelidir. 2.4 Bazı durumlarda yeterlili i özel bir yöntem yada belgeye ba lamak metodlara ba lamaktan daha uygun olabilir. 3 Ortam 3.1 Teknik artlar (kuruma ait) Tipik bir laboratuar, deney araçlarından ( spesifik mikrobiyoloji deneyleri ve ili kili çalı malar gerçekle tirilir ) ve yan bölümlerden olu ur ( giri ler, koridorlar, idari bölümler, vestiyer ve tuvaletler, depolar, ar ivler vs.) olu ur. Genellikle deney i lemleri için çevre ile ilgili özel artlar vardır. Yapılmakta olan deneyin türüne ba lı olarak, mikrobiyoloji laboratuarına giri yetkili personelle sınırlı olmalıdır. Bu kısıtlamaların uygulandı ı durumlarda, personel unların bilincinde olmalıdır. 1. Belirli bir alanın kullanımı. 2. Bu alanlarda çalı ırken uygulanan kısıtlamalar. 3. Bu kısıtlamaların uygulanma sebepleri. 4. Uygun sınırlandırma seviyeleri.

4 3.1.2 Uygulanan deneyin sonuçları açısından çapraz kontaminasyon riskinin önem ta ıdı ı durumlarda ; laboratuar bu riski minimize edecek ekilde düzenlenmelidir. Bu hedefi gerçekle tirecek yollar unlardır ; a.) Laboratuarı geri dönü yok-no way back prensibi ile yapılandırmak. b.) Prosedürleri sırası ile ve; deney ve numune bütünlü ünü sa layacak ekilde gerçekle tirmek. c.) Yapılacak i lemleri yer ve zamana göre sınıflandırmak Farklı mekanlarda yada ayrı ayrı isimlendirilmi alanlarda çalı mak u sebeplerden ötürü yararlı bir uygulama olarak dü ünülür ; Numune alımı ve depo alanları Numune hazırlama ( Örn: ayrılan mekan kontamine olma riski yüksek olan toz eklindeki ürünler için kullanılmalıdır.) Numunelerin incelenmesi ( inkübasyon dahil ) Referans organizmaların korunması Besiyeri ve ekipmanların hazırlanması (sterilizasyonu dahil) Sterilitenin de erlendirilmesi. Dekontaminasyon. Dekontaminasyondan sonra, mikrobik büyümeye etki yapabilecek kalıntı (kirli atıklar) transferlerine kar ı, gerekli tedbirler alınması artıyla yıkama i lemleri için ayrılan alan laboratuarın di er bölümleriyle ortak kullanılabilir. Fiziki ayırma i lemine, laboratuara has çalı malar temel alınarak karar verilmelidir. ( Örn: yapılan deneylerin tip ve sayısı ) Laboratuar gereçleri ; kazayla olu acak bir çapraz kontaminasyonu önlemek açısından devamlı yer de i tirmemelidir. Moleküler biyoloji laboratuarlarında ; tahsis edilmi pipetler, uçlar, santrifüjler her çalı ma alanına ayrıca yerle tirilmelidir Çalı ma alanlarının temiz ve düzgün olmasını sa lamak için bo yer sa lanmalıdır. htiyaç duyulan alan analizlerin hacmi ve laboratuarın genel iç düzeniyle orantılı olmalıdır. Ayrıca alan e er mevcut ise ulusal yasalarda belirtildi i kadar olmalıdır Çalı ma odaları uygun bir ısıya kadar, gerekti i ekilde havalandırılmalıdır. Bu do al yada güç gerektiren bir havalandırmayla yada bir klima ile yapılabilir. Klima kullanılıyorsa ; filtreler uygun olmalı, kontrolü, bakımı ve yerle tirmesi, yapılan i in tipine göre gerçekle tirilmelidir Kontaminasyonun azaltılması u ekilde sa lanabilir. Duvar, tavan, taban ve zemin yüzeylerinin pürüzsüz olması (bir yüzeyin pürüzsüzlü ü, ne kadar kolay temizlenebildi ine ba lıdır.) seramik (fayans) zemin kaplamaları için önerilen bir materyal de ildir. Taban, duvarlar ve tavan arasında içbükey ba lantılar. Deneyler yapılırken kapı ve pencerelerin en az oranda açılması.

5 Dı kısımlara güne lik perdelerin konması. Güne liklerin dı kısma asılamayaca ı durumda temizli i kolay güne liklerin seçilmesi. çerisinde sıvı bulunan malzemelerin, üzerlerine su sızdırmaz kapaklar konmadan, çalı ma alanlarının üzerinden geçirmeyiniz. (Dökülebilir.) Havalandırma sisteminde toz filtreli hava giri i konulmalı. Tercihen manuel olmayan, ayrılmı el yıkama sistemleri. Tavana kadar dolaplar Sert ve açık tahtalar olmamalı. Sabit e yaların ve aksesuarların ah ap yüzeylerinin sızdırmazlı ının yeterince sa lanmalıdır. Araçların ve ekipmanın kolay temizlenecek ekilde düzenlenmesi. Deney i lemlerinde zorunlu olarak kullanılanların dı ında gereksiz mobilya, doküman ve di er araçlara yer verilmemesi. Bu liste ayrıntılı bir liste de ildir ve bütün örnekler her duruma uygun olmayacaktır. Tavanlar için ideal olanı düzgün bir yüzey ve bol aydınlatmadır. Bunun mümkün olmadı ı durumlarda ( asma tavan ve asma ı ıklandırma yapılmamı sa ) laboratuar, hijyeni riske atabilecek tüm araçların kontrolünü sa ladı ına dair kanıtları belgelendirmelidir. Örn; yüzey temizleme ve tefti programları Laboratuarlarda ki çalı ma alanlarında, personel bu bölgedeki kontaminasyon riskinin bilincinde olmalı ve böyle bir durumun olu maması için gereken tedbirlerin alındı ını göstermelidir. 3.2 Çevrenin gözlenmesi Uygun bir çevre gözlem programı, örne in havadaki üremeyi kontrol etmek için kültür plakları ve yüzey swabları, içine alacak ekilde tasarlanmı olmalıdır. Kabul edilebilecek eski sayımlar belirtilmeli ve bu limitlerin a ılmı oldu u durumlarda i lem yapabilmek için yazılı bir prosedür olmalıdır. Verilerin incelenmesi, saptanacak kontaminasyon düzeylerindeki e ilimi vermelidir. 3.3 Hijyen Laboratuardaki sabit e yalar, araçlar ve yüzeyler için yazılı bir temizlik programı olmalıdır. Bu program çevre gözlem sonuçlarını ve çapraz kontaminasyon ihtimalini hesaba katmalıdır. Dökülmü maddelerle (Örn: besiyerinin yere dü üp kırıması gibi) ilgili i lem yapabilmek için bir prosedür olmalıdır Toz birikimini önlemek için yeterli saklama ( depo) alanı sa lamak, laboratuarda en az düzeyde ka ıt i i yapmak, bitki ve ki isel e yaları laboratuar çalı ma alanından uzak tutmak yoluyla tedbir alınmalıdır.

6 3.3.3 Mikrobiyoloji laboratuarında uygulanan testin Kalitatifi ine uygun kıyafet giyilmelidir (gerekirse saç, sakal, eller, ayakkabılar vs. korunmalı) ve deney alanından çıkmadan önce bu kıyafetler çıkarılmalıdır. Bu durum örne in yüksek DNA yükü alanından, dü ük DNA alanlarından birine geçi esnasında istenmeyen bir çapraz kontaminasyon olu turabilecek moleküler mikrobiyoloji laboratuarında özel bir önem ta ır. Pek çok laboratuarda, bir laboratuar elbisesi yeterli olabilir Yeterli el yıkama olanakları sa lanmalıdır. 4 Deney yöntemlerinin validasyonu (geçerlili i) 4.1 Mikrobiyoloji deney yöntemlerinin validasyonu gerçek deney artlarını yansıtmalıdır. Bu do al yollarla kontamine olmu ürünleri kullanmakla veya önceden belirlenen seviyede kontamine edici organizmalarla karı tırılmı ürünlerin kullanılması ile sa lanabilir. Tahlili yapan ki i unun bilincinde olmalıdır; kontamine edici organizmalar eklenirken bunlar do al olarak var olan kontaminasyonlara göre çok az olmalı ve yüzeysel olmalıdır. Gerekli validasyon uzunlu u metoda ve uygulamaya ba lıdır. Laboratuar, standart prosedürde belirtilmeyen matriksler(kalıplar) için standart metotlar uygulamaya koymalıdır. 4.2 Kalitatif mikrobiyoloji deney yöntemlerinin ; örne in sonucun saptanan / saptanamayan ve onaylama ve tespit etme prosedürleri açısından ifade edildi i durumlarda e er uygunsa : (kendi özelli i ) göreceli do rulu u pozitif, negatif sapma, saptama limiti matriks etkisi, tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik açısından validasyonu gerekir. 4.3 Kalitatif mikrobiyoloji test metodları için, kendine özgüllük hassaslık, göreceli gerçeklik (do ruluk) pozitif sapma, negatif sapma, tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik ve tanımlanan bir de i kenlik alanındaki determinasyon limiti göz önünde tutulmalı ve gerekliyse tahlillerde nicel olarak belirtilmelidir. Matrikslerden kaynaklanan farklılıklar, farklı numune tipleriyle deney yapılırken göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuçlar uygun istatistiksel metodlarlla de erlendirilmelidir. 4.4 Laboratuarlar onaylama verisini laboratuarlarda kullanılan ticari deney sisteminin üzerinde tutmalıdır. Bu onaylama verisi, ortak bir deneyden elde edilmi olabilir, üreticiye sunulur ve üçüncü tarafın de erlendirmesine tabidir. Onaylama verileri mevcut de ilse veya tamamiyle uygulanamıyorsa, laboratuar metodun onaylanmasından sorumlu olmalıdır. 4.5 E er metodun modifiye edilmi bir ba ka versiyonunun asıl metotla aynı özellikleri kar ılaması gerekiyorsa yapılan i lemi tam anlamıyla sa lamak için kıyaslama i lemleri gerçekle tirilmelidir. Deneyin dizaynı ve sonuçların analizi istatistiksel açıdan geçerli olmalıdır. 4.6 Onaylama /do rulama i lemi tam olsa bile, kullanıcı yine de düzenli bir ekilde belge edilmi uygulamayı, örne in, birbirine katılmı numunelerde yada ilgili matrikslerdeki referans maddelerle do rulamaya ihtiyaç duyacaktır. 5 Ölçümlerin Belirsizli i 5.1 Ölçümlerin belirsizli inin uluslar arası tanımı ISO uluslar arası temel ve genel metroloji sözlü ünde verilmi tir. Deneylerde, Avrupa Akreditasyon yetkililerinin bekledi i, belirsizli i

7 de erlendirme ve ifade etme yakla ımı, Uluslar arası A ırlık komitesi tarafından olu turulan tavsiyelere dayanmaktadır. 5.2 Mikrobiyoloji deneyleri genel olarak katı metrolojik ve istatiksel açıdan geçerli ölçüm belirsizli ini hesaplamasının imkansız oldu u bir kategoridedir. Genellikle belirsizlik tahminini yalnız tekrarlanabilirlik ve yeniden üretilebilirlik temeline dayandırmak uygundur, fakat ideal olanı e ilimleri ( hüküm) dahil etmektir. (Örne in ustalık deneme planı sonuçları ) Belirsizli in tek ö eleri tanımlanmalı ve kontrol altında oldukları gösterilmelidir ve sonuçların de i kenli ine katkıları de erlendirilmelidir. Bazı ö eler (Örne in pipetleme, tartma ve su koyma etkileri) zaten ölçülebilir ve belirsizli in bütününde gözardı edilebilecek bir etkiye sahip oldu u gösterilebilir. Di er ö eler (Örne in numune stabilitesi ve numune hazırlama) do rulama ölçülemez ve etkileri istatiksel bir ekilde de erlendirilemez fakat, sonuçların de i kenli i açısından bunların önemi göz önünde bulundurulmalıdır. 5.3 Akredite edilmi mikrobiyoloji laboratuarların organizmaların deney yapıldıkları matrikslerdeki da ılımı ve bunun alt numune alımı sırasında göz önüne alınması konusu ile ilgili bir anlayı a sahip olmaları beklenir. Ancak mü terinin ihtiyaçları ba ka türlü de ilse, bu belirsizlik ö esinin ölçümlere dahil edilmesi tavsiye edilen bir durum de ildir. Bunun temel nedenleri unlardır ; Ürün matriksindeki organizmaların da ılımında kaynaklanan belirsizlik laboratuarın performansı ile ilgili bir fonksiyon de ildir ve bunlar her numune kendine özgü olabilir ve deney metotları numune ölçülerini dü ük homojeniteyi hesaba katarak belirlemelidir ( belirtmelidir). 5.4 Belirsizlik kavramı nicel deney sonuçlarına do rudan uygulanamaz örne in saptama deneyleri yada incelenenin Kalitatifi ine ait vasıfların belirlenmesi. Fakat, de i kenli ine kendi ba ına kaynak olu turan sebepler ; örne in reaktif performans tutarlılı ı ve analizi yapanın yorumu ( açıklaması) belirlenmeli ve kontrol altında oldu u gösterilmelidir. Buna ek olarak, saptama limitinin uygunluk açısından önem ta ıdı ı deneylerde, limiti belirlemede kullanılan a ı ile birle en belirsizlik tahmin edilmeli ve önemi de erlendirilmelidir. Laboratuarlar aynı zamanda, kullandıkları kalitatif deneylerle ba lantılı olabilecek yanlı pozitif ve yanlı negatif sonuçlarında bilincinde olmalıdır. 6 Ekipman bakımı, kalibrasyon ve performansın verifikasyonu ( ISO 17025, paragraf 5.5 ) Kalite sisteminin bir parçası olarak laboratuarların ekipmanın bakım, kalibrasyon ve performans verifikasyonu için yazılı bir program kullanması gerekir.

8 6.1 Bakım ( Ekipman bakımına yönelik kılavuz ISO 7218 de bulunmaktadır.) Temel ekipmanın bakımı, kullanma sıklı ı gibi faktörler göz önüne alınarak belirlenen aralıklarla yapılmalıdır. Detaylı kayıtlar saklanmalıdır Appendix F de ekipman bakımı ve interval örnekleri verilmi tir Ekipmandan kaynaklanabilecek çapraz kontaminasyon riskine dikkat edilmelidir. Kullanımdan sonra atılan ekipman, yerinde temiz ve steril olmalıdır. Tekrar kullanılan cam araçlar uygun bir ekilde temizlenmi ve steril edilmi olmalıdır. deal olan laboratuarların kontaminasyonu engellemek için ayrı bir otoklav edinmesidir. Fakat, e er ayrı bir sterilizasyon için ve kontaminasyon engelleyici tedbirler uygun ekilde alınmı sa ve belgelendirilmi (yazılı) bir temizlik programı otoklavın hem iç hem dı ortamı için uygulamada ise tek bir otoklavda kabul edilebilir Tipik olarak, u ekipmanların bakımı temizleme ve onarım hasar kontrolü, genel verifikasyon ve ilgili durumlarda steril etme eklinde yapılır. Genel bakım ekipmanları, filtrasyon aparatları, cam yada plastik konteynerler ( i eler, deney tüpleri ) cam yada plastik petri kapları, numune alma araçları, platin telleri yada dü ümleri nikel / krom yada tek kullanımlık plastik. Su banyoları, inkübatörler, mikrobiyoloji kabinleri, otoklavlar, homojenizatör, buzdolabları ve dondurucular. Hacim ölçme araçları, pipetler, otomatik dispanserler, spiral levhalar ( kaplayıcılar) Ölçüm araçları, termometreler, zaman sayaçları, teraziler, ph metreler, Koloni sayıcılar. 6.2 Kalibrasyon ve performans verifikasyonu Laboratuar deney sonuçlarına do rudan etkisi olan ekipmanın bakımı ve verifikasyonu için bir program kurmalıdır. Bu kalibrasyon ve performans verifikasyonunun sıklı ı, yazılı geçmi deneyimlere göre kararla tırılmalı ve ekipmanın önceki performansına, tipe ve ihtiyaca ba lı olmalıdır. Kalibrasyon ve verifikasyon aralıkları ekipmanın gözlenen kabul edilebilir dı limitlerine ula ma süresinden daha kısa olmalıdır. Kalibrasyon aralıkları ve çe itli laboratuar araçlarına ait tipik performans kontrol örnekleri appendix D ve E de verilmi tir Isı ölçüm cihazları a) Isının deney sonuçlarına yada araçların performansına do rudan etki etti i durumlarda, ısı ölçüm cihazlarının örne in inkübatör ve otoklavlarda kullanılan platin rezistans termometreleri, termocouple ve içinde sıvı bulunan termometreler istenen do rulu u verecek kalitede olmalıdır. b) Kalibrasyon cihazları Ulasal yada uluslar arasıısı standartlarında izlenebilir olmalıdır. Do ruluk Kalitatifi ine sahipse, ulusal ve uluslar arası kabul edilen bir üretim özelli ine uygun olma artını gösteren cihazlar kullanılabilir.( Örne in içinde sıvı bulunan termometreler için ISO 1770 bu cihazlar örne in saklama dolapları ve dondurucular ve aynı zamanda hedef

9 ısı civarında kabul edilebilirlik tolaransında olan inkübatör ve su banyoları (benmari) içinde kullanılabilirler, bu cihazların performanslarının verifikasyonu gereklidir nkübatörler, su kapları ve fırınlar Isı stabilitesi, ısı da ılımının tek düzeli i ve inkübatörlerde denge artlarını sa lamak için gerekli süre su kapları, fırınlar ve ısı kontrollü odalar özellikle tipik kullanıma göre ba langıçta kurulmalı ve belgelendirilmelidir. Ekipmanın ilk kullanımı esnasındaki tutarlılık karakteristi i her önemli tamir ve modifikasyondan sonra kontrol edilmeli ve kayıt edilmelidir. Laboratuarlar bu tip bir ekipmanın çalı maısısını izlemeli ve kayıtları saklamalıdır Besi yeri hazırlayıcıları dahil olmak üzere otoklavlar. A a ıdakiler, kalibrasyona ve performansın olu turulmasına ve izlenmesine yönelik beklenen genel yakla ımı göstermektedir. Ancak, kabul edilen udur ki otoklav tarafından i lemden geçirilen bir defada alınan miktarlar arasında ve içinde de i im üzerine uygun bir ekilde de erlendirme yapabilen materyal ve parçalar e de er bir kalite güvencesi sa layabilir. a) Otoklavlar belirli zaman ve ısı toleranslarını kar ılayabilmelidir. Yalnızca, bir basınç ölçme aracı ile çalı an düdüklü tencereler kabul edilemez. Operasyon halkalarını izlemek yada kontrol etmek için de verifikasyon i lemi yapılmı kalibrasyon ve performans sayaçları gereklidir. b) Ba langıç validasyonu, performans çalı malarını ( mekana ait ısı da ılımı ara tırmalarını ) her bir operasyon halkası ve uygulamada kullanılan her yük konfigürasyonu için içermelidir. Bu süreç, her önemli tamir ve modifikasyondan sonra ( örne in ; termo regülatör sondalarının yada programcılarının yerlerinin de i tirilmesi, yükleme düzenlemeleri, operasyon halkası ) yada araçlar üzerindeki besi yeri kontrollerinden alınan sonuçlarca belirtilen durumlarda tekrar edilmelidir. yeterli ısı sensörleri yük içerisine konum ( örne in sıvı ve besi yerleri ile doldurulmu konteynerler) farklılıklarını göstermek için yerle tirilmelidir. Üniformısıtmanın ba ka bir yolla mümkün olmadı ı besi yeri preparatörleri içinse, bir tanesi çok yakın olmak üzere iki sensör kullanımının uygun oldu u dü ünülür. Validasyon ve validasyon tekrarı sterilizasyon ısısını oldu u kadar yükselme ve dü me zamanlarınıda göz önüne almalıdır. c) açık operasyon talimatları validasyon ve tekrar validasyon esnasındaki tipik kullanımlar için belirlenen ısıtma profillerine dayanılarak sa lanmalıdır. kabul etme/etmeme kriterleri olu turulmalı ve ısı ve zamanıda kapsamak üzere otoklav operasyonlarının kayıtlarına her i lem halkası için bakılmalıdır. d) zleme a a ıdakilerden bir tanesi ile gerçekle tirilebilir. I. Bir çizelge yada çıktı olu turabilmek için bir termocouple yada kayıt cihazı kullanma. II. Ula ılan maksimum ısı ve bu ısıya ula ılan zamanın gözlemlenmesi ve kayıt edilmesi bir otoklavınısısının do rudan izlenmesine ek olarak, her halkadaki operasyon etkilili i de kimyasal yada biyolojik indikatörlerce sterilizasyon ve kontaminasyonu önleme amaçları ile kontrol edilebilir. Otoklav eritleri yada indikatör çizgileri sadece ; bir yükün i lemden geçti ini göstermek için kullanılmalıdır, kabul edilebilir bir halkanın tamamlanmasını göstermek için de il.

10 6.2.5 A ırlıklar ve balanslar A ırlıklar ve balanslar izlenebilir bir ekilde düzenli aralıklarla kalibre edilmelidir ( tasarlanan kullanımlarına göre ) Volümetrik ekipman a) otomatik dispenserler, dipenser / sulandırıcılar mekanik el pipetleri ve tek kullanımlık pipetlerde mikrobiyoloji laboratuarların da kullanılabilir. Laboratuarlar volumetrik ekipmanın ba langıç verifikasyonunu yaptırmalı ve daha sonra ekipmanın istenen özellikler dahilinde i leyi ini sa lamak için düzenli ekilde kontrolleri yapılmalıdır. Belirli bir toleransa kadar onaylanmı olan cam araçlar için verifikasyon gerekli olmayabilir. Ekipman volüm da ılımının do rulu u açısından ortam hacmine kar ı (çe itli hacim araçları bulunması durumunda ortaya çıkabilecek pek çok farklı ortam için ) tekrar edilen da ılımların do rulu u ölçülmelidir. b) Tek kullanımlık volumetrik araçlar için ; laboratuarlar, kabul edilmi ve ilgili bir kalite sistemine sahip olan bir irketten araç gereçleri edinmelidir. Ürünün ilk uygunluk validasyonu açısından rastgele kontroller yapılması tavsiye edilir. Tedarikçi irketin tanınmı ( onaylanmı ) bir kalite sistemi yoksa, her grup araç gereci uygunluk açısından kontrolden geçirmelidir Di er ekipman letkenlik ölçüm araçları, oksijen metreler, ph metreler ve di er benzer araçların düzenli bir ekilde yada her kullanımdan önce verifikasyonu yapılmalıdır. Verifikasyon amacıyla kullanılan tamponlar uygun artlarda yerle tirilmeli ve son kullanma tarihi üzerine yazılmalıdır. Nemlili in deneyin sonucu açısından önem ta ıdı ı durumlarda hidrometreler, kalibrasyon ulusal ve uluslar arası standartlarda izlenebilecek ekilde kalibre edilmelidir. Otoklav sayaçlarınıda içermek üzere tüm sayaçlar kalibre bir sayaç yada ulusal bir zaman sembolü ile verifiye edilmelidir. Deney prosedürlerinde, senrifüjlerin kullanıldı ı durumlarda setrifüj gücünün kritikli i üzerine de erlendirme yapılmalıdır. Kritikse, sertifüj kalibrasyon gerektirecektir. 7 Reaktifler ve kültür besi yerleri ISO 17025, paragraf 4.6 ve Reaktifler laboratuarlar, kullanılan reaktiflerin ilgili deneye uygunlu unu sa lamalıdır. Deney için kritik olan her reaktifin uygunlu u ba langıçta ve raf ömrü esnasında kabul edilen ulusal ve uluslar arası kültür koleksiyonlarında izlenebilen pozitif ve negatif kontrol organizmaları kullanılarak verifikasyonu yapılmalıdır. 7.2 In-house ( evde) hazırlanmı besi yerleri In-house kültür besi yerleri seyrelticiler ve di er süspansiyon sıvıları performans açısından, ilgili yerlerde a a ıdakiler göz önünde bulundurularak kontrol edilmelidir ; Hedef organizmaların, iyile me ve ya amını sürdürme bakımları. Hedef olmayan organizmaların engellenmesi ve men edilmesi.

11 Biyokimyasal özellikler ( ayırt edici ve te his edici ) Fiziksel özellikler ( örn: ph, hacim ve steriliti ) yile me ve ya atma de erlendirmesinde nicel prosedürler tercih edilir lenmemi besiyerleri ( hem ticari hazır formülasyonlar hem de tarafımızdan hazırlanan ) uygun ko ullarda saklanmalıdır. ( örn: serin, kuru ve karanlık ortamda ) bütün toz besiyerlerinin kapakları sıkıca su ve nem almayacak ekilde kapatılmalıdır. Topakla mı, çatlamı yada renk de i imi gösteren toz besiyerleri kullanılmamalıdır. Damıtılmı, deiyonize edilmi yada ters ozmozdan üretilen, bakterisidal içermeyen su, ayrı tırıcı yada karı tırıcı maddeler deney metodu ba ka ekilde tavsiye etmedikçe hazırlama için kullanılmalıdır Hazırlanmı ve belirlenen saklama ko ullarına uygun saklanmı besiyerlerinin raf ömrü belirlenmeli ve verifikasyonu yapılmalıdır. 7.3 Hazır besiyerleri kullanımında Tüm besiyerlerinin ( ve seyrelticiler ve di er süspansiyon sıvıları ) ister kullanıma hazır, ister kısmen tamamlanmı olsun kullanımından önce validasyonu gereklidir. Hedef organizmaların iyile me ve ya amaları ve hedef olmayan organizmaların inhibisyon ve suprese edilme performansının de erlendirmesi tamamen kantitatif olmalıdır, bununla ilgili olan ( örne in fiziksel ve biyokimyasal özellikler) objektif kriterlerle de erlendirilmelidir Validasyon i leminin bir parçası olarak, kullanıcı laboratuarın üreticinin kalite özellikleri konusunda yeterli bilgiye sahip olması gerekir. En azından a a ıdaki özellikleri içeren bilgileri. Araçların isimleri ve ekler dahil olmak üzere parçaların listesi. Raf ömrü ve uygulanan kabul edilebilirlik kriterleri. Saklama ko ulları. Numune rejimi / oranı Sterilite kontrolü. Kullanılan hedef ve hedef olmayan kontrol organizmalarının büyüklü ünün ve kabul edilebilirlik kriterlerinin kontrolü. artnamenin çıkma tarihi Besiyeri örnekleri tanımlanabilir olmalıdır. Alınan her parçanın kalite artnamesine uygunlu una dair kanıtı beraberinde olmalıdır. Kullanıcı, laboratuar, üreticinin kalite artnamesindeki herhangi bir de i ikli i kendisine iletmesini sa lamalıdır Üreticinin kabul edilen bir kalite sistemi altında ( örn: ISO 9000 serisine kayıtlı ) kullanıma hazır yada kısmen hazır besi yerleri üretti i durumlarda kullanıcı laboratuarın ilk validasyonda tanımlanan artları tutarlılık beklentisi ile uygulanabilir. Di er durumlarda alınan her örnek için yeterli kontroller gerekli olacaktır. 7.4 Etiketleme Laboratuarlar tüm reaktiflerin ( stok solüsyonları dahil ) besi yerlerinin, seyrelticilerin ve di er sıvıların uygun bir ekilde tanım, konsantrasyon, saklama ko ulları, hazırlanma tarihi, geçerli son kullanma tarihi ve / veya tavsiye edilen saklama dönemlerini gösterecek ekilde

12 etiketlenmesini sa layacaktır. Hazırlama i leminden sorumlu ki i kayıtlardan ö renilebilmelidir. 8 Referans materyaller ve referans kültürler ISO paragraf Referans materyaller ve onaylı referans materyaller ( tanımı için bkz. Appendiks A ) ölçümlerde önemli bir izlenebilirlik sa lar ve unlar için kullanılır ; Sonuçların do rulu unu göstermede Ekipmanların kalibre edilmesinde Laboratuar performansının izlenmesinde Metodların validasyonunda ve metodların kar ıla tırılmasını sa lamalı Mümkünse referans materyaller uygun matrikslerde kullanılmalıdır. 8.2 Referans kültürler Referans kültürler besi yerlerine metodların validasyonunda ve sürmekte olan performansın de erlendirmesinde kullanılır. zlenebilirlik örn: deney kitleri için besi yeri performansı olu turulurken ve metodların validasyonunda gereklidir. zlenebilirli i göstermek için laboratuarlar kabul edilmi, ulusal yada uluslar arası bir koleksiyondan do rudan bunların bulundu u yerden referans bir mikroorganizma zinciri edinmelidir. Buna alternatif olarak laboratuar tarafından kullanım alanından e de erlik ile ilgili tüm özellikleri gösteren ticari türevlerde kullanılabilir ISO e göre ; referans stokları sa lamak için referans zincirleri bir kereli ine alt kültür yapılabilir. Saflık ve biyokimyasal kontrolleri uygun ekilde paralel olarak yapılmalıdır. Referans stokların ister derin dondurucu ister lyophilised bir alikuot ta saklanması tavsiye edilir. Rutin kullanım için çalı ılan kültürler referans sto unun birinci alt kültürleri olmalıdır ( bkz. Appendiks C ) referans stokları çözülmü ise ; bunlar tekrar dondurulmamalı ve tekrar kullanılmamalıdır Çalı ılan stoklardan, gerekli olmadıkça ve bir standart belirlenmemi se yada laboratuarlar, ilgili bir özellikte hiçbir de i iklik olmadı ını belgeli bir ekilde ispatlayamadıkça alt kültür olu turulmamalıdır. Çalı ılan stoklardan, referans stokların yerine konulmak için alt kültür olu turulmamalıdır. Referans türlerin ticari türevleri yalnızca çalı ma kültürleri için kullanılabilir. 9 Numune alma ISO paragraf 5.7

13 9.1 Pek çok durumda deney laboratuarları, deney parçalarını edinmek amaçlı numune alımında sorumlu de ildir. Sorumlu oldukları durumlarda, numune alma i inin bir kalite yada ideal olanı bir akreditasyon kapsamında olmasıısrarla tavsiye edilmektedir. 9.2 Nakliye ve saklama i lemleri numunenin bütünlü ünü bozmayacak artlar altında yapılmalıdır. ( örn: uygun oldu u durumlarda donmu yada so uk bir ekilde. ) artlar izlenmeli ve kayıtlar saklanmalıdır. Uygun durumda, nakliye sorumlulu u, numune alma ve bunun deney laboratuarına ula ması arasındaki saklama ko ulları açık bir ekilde belgelendirilmelidir. Numunelerin incelenmesi numune alma i leminden hemen sonra yapılmalı ve ilgili standartlara ve / veya ulusal / uluslar arası yasal düzenlemelere uygun olmalıdır. 9.3 Numune alma i lemi sadece e itimli personel tarafından gerçekle tirilmelidir. Bu i lem aseptik bir ekilde ve steril ekipman kullanılarak yapılmalıdır. Hava konteminasyonu ve ısı gibi çevre artları izlenmeli ve numune alanına kaydedilmelidir. Numunenin alınma anı kaydedimelidir. 10 Numunenin ele alınması ve tanımlanması ISO paragraf 5.7 ve Mikrobiyal flora, ısı veya saklama ve nakliye müddeti gibi faktörlere hassas olabilir bu nedenle numunenin alındı ı andaki durumu kontrol edilmeli ve kayıt edilmelidir Laboratuar, numunelerin da ılımını ve tanımlanmalarını içeren prosedürlere sahip olmalıdır. Yetersiz numune varsa yada numune fiziksel bozulma, yanlı ısınma, yırtık ambalaj yada yetersiz etiketleme yüzünden zayıf durumda ise laboratuar bu numunenin üzerinde deney yapılmasına yada red etmeye karar vermeden önce mü teri ile görü melidir. Her durumda numunenin durumu deney raporlarında belirtilmelidir Laboratuar tüm ilgili bilgiyi ve özellikle a a ıdakileri kaydetmelidir. a.) Tarih ve ilgili ise alınma tarihi b.) Alındı ı esnada numunenin durumu ve gerekli ise ısısı c.) Numune alma i leminin karakteristi i ( numune alma tarihi, numune alma artları vs Bekletilen numuneler, mikrobiyal bir populasyon varlı ındaki de i imi minimize etmek için uygun ko ullarda saklanmalıdır Paketleme ve numunelerden alınan etiketler yüksek oranda kontamine olmu olabilir ve kontaminasyonun yayılmasını engellemek için dikkatli bir ekilde saklanmaları gerekir Deneyden hemen önce laboratuarca yapılan alt numune i lemi deney metodunun bir parçası olarak dü ünülür. Bu i lem varsa ulusal yada uluslar arası standartlara göre yada validasyonu yapılmı in-house bir metoda göre yapılmalıdır. Alt numune alma prosedürleri mikroorganizmaların düzensiz da ılımını göz önünde tutacak tasarlanmalıdır Numunelerin tutulması ve atılmasına ili kin bir prosedür yazılmalıdır. Numuneler, test sonuçları alınıncaya kadar gerekiyorsada daha uzun süre saklanmalıdır. Yüksek oranda kontamine oldu u bilinen laboratuar numune parçaları atılmadan önce kirlili i de yok edilmelidir.

14 11 Atıkların ortadan kaldırılması 11.1 Kontamine materyallerin do ru bir ekilde ortadan kaldırılması numunenin incelenmesini do rudan etkileyemeyebilir buna ra men prosedürler, deney ortamını ve materyalleri kontamine etme riskini minimize edecek ekilde tasarlanmalıdır. Fakat bu laboratuarın iyi bir ekilde yönetilmesi ile ilgili bir meseledir ve ulusal / uluslar arası çevre yada sa lık ve güvenlik yasalarına uygun olmalıdır. 12 Sonuçların kalite güvencesi / performansın kalite kontrolü ISO paragraf Dahili kalite kontrol Dahili kalite kontrolü,laboratuar tarafından i lerin devamlı olarak de erlendirilmesi için üstlenilen prosedürlerden olu ur.temel amaç gün gün alınan sonuçların tutarlılı ını ve bunların tanımlanan kriterlerle uygunlu unu sa lamaktır De i kenli in (örn.analizi yapanlar arasında ve ekipman yada materyaller arasında) kontrol altında oldu unu gösterecek bir periyodik kontrol programı gereklidir. Laboratuarın akreditasyon alanı dahilindeki tüm deneyler bu kapsama dahil edilmelidir. Program unları içerebilir; Spiked numunelerin kullanılması Referans materyellerin kullanılması Deneyin tersine yapılması Deney sonuçlarının tersine de erlendirilmesi Kontroller arasındaki zaman aralıkları programın yapılandırılması ve gerçek deneylerin sayısıdan etkilenmektedir. Mümkün olan durumlarda deneyler performansın izlenmesi için kontrollerle birle melidir Özel durumlarda, bir laboratuar seyrek olarak yapılan bir deney için akredite edilebilir. Böyle durumlarda kullanılmakta olan dahili kalite kontrol programının uygun olmayabilece i kabul edilir ve deneyle paralel olarak yapılan ve tatmin edici bir performans gösteren bir düzen daha uygun olabilir Harici Kalite De erlendirmesi Laboratuvarlar düzenli olarak akreditasyon alanlarıyla ilgili olarak yeterlilik testlerinde yer almalıdır, uygun matriksleri kullanan yeterlililk deney düzenleri tercih edilmelidir. Özel durumlarda katılım zorunlu olabilir.

15 Laboratuarlar,harici kalite de erlendirmesini sadece laboratuar yargılarını de erlendirmede de il aynı zamanda tüm kalite sisteminin geçerlili ini kontrol etmede kullanılır. 13 Deney Raporları ISO17025 Paragraf Enumerasyon sonuçları negatifse Saptanamamı tır yada tanımlı bir ünite için saptama limitinin altıdır eklinde rapor edilmelidir. Sonuç tanımlı ünite açısından sıfır ifadesi ile düzenleyici bir gereksinim olmadıkça belirtilmemelidir. Kalitatif deney sonuçları belirli bir Kalitatifikte yada hacimde saptandı/saptanamadı eklinde rapor edilmelidir. Aynı zamanda belirlenen organizma sayısı metodun saptama limitini a arsa ve mü teride buna katılırsa belirlenen bir ünitede tanımlı organizma sayısından daha azdır eklinde ifade edilmelidir Deney raporunda ifade edilmi deney sonuçlarına dair bir belirsizlik tahmini varsa,tüm sınırlandırmalar (özellikle,tahmin numune içerisinde mikroorganizmaların da ılımınca olu turulmayan bile eni içermiyorsa ) mü teriye açıklanmalıdır.

16 Kalibrasyon Sertifikalı Referans Matreyal Limit of determination Limit of detection Negative deviation Pozitif deviation Referans Kültür Ek A Terimler Sözlü ü

LABORATUVAR DONANIMI

LABORATUVAR DONANIMI LABORATUVAR DONANIMI «Tüberküloz laboratuvarlarında kullanılan donanımın takibi ve bakımı uygulamaları» Hülya ŞİMŞEK Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı 08-10 Mayıs 2015-Mersin Sunum İçeriği Laboratuvar

Detaylı

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com KOZMETĐKTE GMP UYGULAMALARI ĐYĐ ÜRETĐM TEKNIKLERI www.egmdanismanlik.com GMP Nedir? Personel, Eğitim ve Hijyen Tesis ve Alt Yapı Ekipmanlar Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim Bitmiş Ürünler Kalite

Detaylı

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. 14 KASIM 2011 ANTALYA 1 İyi Laboratuvar Yönetimi İyi tanımlanmış, uluslararası kabul

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

Mikrobiyolojide Ölçüm Belirsizliği

Mikrobiyolojide Ölçüm Belirsizliği Mikrobiyolojide Ölçüm Belirsizliği Doç. Dr. Hilal B. HALKMAN Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Türkiye 11. Gıda Kongresi 10-12 Ekim 2012, Antakya/ Hatay Tanımı Çok iyi bilindiği şekli ile hiçbir ölçüm mükemmel

Detaylı

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın ECE BAĞUÇ tarafından

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

Isıyla kapatma işlemlerinin validasyonu. Her zincir ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür

Isıyla kapatma işlemlerinin validasyonu. Her zincir ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür 1 2 Isıyla kapatma işlemlerinin validasyonu ISO 11607 bölüm 2 Hans Wolf Hawo Genel Direktörü Her zincir ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür 3 4 İşlem basmakları aletlerin hazırlanması 5 genel kabul 6

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Su Kalitesinin İzlenebilirliği Uygun koşullarda ve doğru usulde numune alımı Su kalitesinin tespiti Uygun koşullarda doğru metotlarla analiz Neden Numune Alınır?

Detaylı

Mikrobiyoloji Uzmanlarının Bir Günlük Kalite Kontrol Çalışması

Mikrobiyoloji Uzmanlarının Bir Günlük Kalite Kontrol Çalışması Mikrobiyoloji Uzmanlarının Bir Günlük Kalite Kontrol Çalışması Dr. Aydan Özkütük Dr. Rukiye Berkem Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma

Detaylı

1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDĠTASYONU VE GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 16-18 Mayıs 2013 KALĠBRASYON (5N+1K) İbrahim AKDAĞ

1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDĠTASYONU VE GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 16-18 Mayıs 2013 KALĠBRASYON (5N+1K) İbrahim AKDAĞ 1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDĠTASYONU VE GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 16-18 Mayıs 2013 KALĠBRASYON (5N+1K) İbrahim AKDAĞ E-Posta: ibrahim@uzmanakreditasyon.com Web: http: // www.uzmanakreditasyon.com Konusunda

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri Biyoloji Bölümünde Merkezi Araştırma Laboratuarlarının Kurulumu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

OTOMATİK TARTI ALETLERİNİN KALİBRASYONUNDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

OTOMATİK TARTI ALETLERİNİN KALİBRASYONUNDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 1 OTOMATİK TARTI ALETLERİNİN KALİBRASYONUNDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER Burcu BİLİR ESİT Elektronik Sistemler İmalat ve Tic. Ltd. Şti. Nişantepe Mah. Handegül Sk. No:6 Alemdağ Çekmeköy/İSTANBUL Tel: 0216 585

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013 HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013 Sunum Planı Mevzuat Tanımlar Hazır Ambalajlı Mamullerin Kontrolü Sektörün

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Sterilizasyonun kontrolü. Validasyon. 1.Kalite yönetim sistemi. 2.Sterilizanın karekterizasyonu 21.09.2012

Sterilizasyonun kontrolü. Validasyon. 1.Kalite yönetim sistemi. 2.Sterilizanın karekterizasyonu 21.09.2012 Sterilizasyonun kontrolü Sterilizasyon Sürecinin Kontrolleri ve Validasyon n Sterilizasyon prosesinin bir veya daha fazla değişkenini kontrol ederek n Proses sırasında oluşabilecek problemleri ERKEN ve

Detaylı

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden Sterilizasyon Ünitesinin Yapılanması ve İş Akışı Hmş. Aycan YILDIRIM MESA Hastanesi Ameliyathane ve Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi, ANKARA Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu

Detaylı

Biyosidal Ürünlerin Mikrobiyolojik Analizlerinde Karşılaşılan Genel Sorunlar

Biyosidal Ürünlerin Mikrobiyolojik Analizlerinde Karşılaşılan Genel Sorunlar Biyosidal Ürünlerin Mikrobiyolojik Analizlerinde Karşılaşılan Genel Sorunlar Güven Özdemir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir guven.ozdemir@ege.edu.tr Biyosidal ürünlerin laboratuvar

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri belirlenirken

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

DOKÜMANTE EDİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ

DOKÜMANTE EDİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ MUHAFAZA ZİNCİRİ Nº Uygunluk Kriteri Seviye MUHAFAZA ZİNCİRİ (Muhafaza zinciri standartları, hasat sonrası üretim süreci boyunca sertifikasyon durumu ile ilgili olarak İTU Sertifikalı üretim sürecinden

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR20/KYB Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında yerleşim

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER)

VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER) VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER) Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının

Detaylı

Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol

Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol Prof. Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Sunum planı Kalite gereklilikleri Yöntem geçerli kılma İç Kalite Kontrol

Detaylı

GIDA LABORATUVARLARI. 2015 Yılı Eğitim Programı

GIDA LABORATUVARLARI. 2015 Yılı Eğitim Programı GIDA LABORATUVARLARI 2015 Yılı Eğitim Programı Gıda Laboratuvarları Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile teknik farkındalık yaratmakta ve sektörde faaliyet gösteren şirketlere uzman

Detaylı

Yumurta Kabu u S cakl n n Ölçülmesi

Yumurta Kabu u S cakl n n Ölçülmesi S cakl k ( C) YUMURTA KABU U SICAKLI I NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? yi kalitede civcivlerin al nmas için, do ru inkübatör s cakl kritik önem ta maktad r. nkübatör s cakl, yumurtan n içindeki embriyo taraf ndan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı: B100TSH0120010 Konu: Halk Sağlığı Laboratuvarı 17.10.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı: B100TSH0120010 Konu: Halk Sağlığı Laboratuvarı 17.10. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: B100TSH0120010 Konu: Halk Sağlığı Laboratuvarı ANKARA 17.10.2002 15702... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2002 / 111 Bakanlığımızın

Detaylı

Her inkübatördeki s cakl ölçmek için ayn ekipman kullan n ve test termometrelerinin uygun ekilde kalibre edildi inden emin olun.

Her inkübatördeki s cakl ölçmek için ayn ekipman kullan n ve test termometrelerinin uygun ekilde kalibre edildi inden emin olun. NKÜBATÖR SICAKLI I DE KENL KLER NEDEN ZLENMEL D R? nkübatörler aras farkl l klar ve içerideki s cakl klar n izlenmesi, kuluçkahane bak m programlar n n kontrol edilmesi aç s ndan güçlü bir araçt r. Bir

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETIK ÜRÜNLERIN MIKROBIYOLOJIK KONTROLÜNE İLIŞKIN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETIK ÜRÜNLERIN MIKROBIYOLOJIK KONTROLÜNE İLIŞKIN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETIK ÜRÜNLERIN MIKROBIYOLOJIK KONTROLÜNE İLIŞKIN KILAVUZ Amaç MADDE 1-(1) Kozmetik Yönetmeliği nin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün,

Detaylı

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I 1 SÜREÇ NED R? Bir girdiyle ba layan (insan gücü,makine,malzeme,teknol oji) ve bu girdiye katma

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü CİHAZLAR: Analitik Terazi (DENVER).3 Analitik Terazi (AND GX600)..3 Biyogüvenlik Kabini (NUAIRE)

Detaylı

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR VERİFİKASYON Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının ölçülerek dökümante

Detaylı

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır.

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. ECZANE HİZMETLERİ Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. Eczanenin işleyişine yönelik yazılı düzenleme

Detaylı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı TANIMLAR Dr. Neriman AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı In-vitro tanı Sürekli doğru sonuç Amaca uygun Zamanında Uygun maliyet In-vitro tanı elemanları Kitler

Detaylı

MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ

MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ Dr. Duygu PERÇİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Kayseri Sterilizasyonun tanımı Mikrobiyolojik tanım Sterilite güvence düzeyi

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Kanun, Yönetmelik, Rehber 2 Kanun, Yönetmelik, Rehber Madde 14 (2): Hizmet Birimi Binası: Mobil alanlar dahil

Detaylı

ODA STAT K BASINCI NED R?

ODA STAT K BASINCI NED R? ODA STAT K BASINCI NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? ODA STAT K BASINCI NED R? Oda bas nc, odadaki bas nç ile bu bas nc n kar la t r ld referans bas nç aras ndaki farkt r. E er odan n bas nc +5 Pascal (Pa) / 0,02 inç

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri Akreditasyon Danışmanlık Konusunda 25 yıllık bilgi ve deneyimini sizinle paylaşmak için! ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri İbrahim AKDAĞ Kimya Mühendisi ATAKENT 3.ETAP B.32 Blok D.14

Detaylı

TEMİZODALARDA TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON: TEMİZLİK DETAYDA SAKLIDIR!

TEMİZODALARDA TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON: TEMİZLİK DETAYDA SAKLIDIR! TEMİZODALARDA TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON: TEMİZLİK DETAYDA SAKLIDIR! SİNAN CERAN Endüstri Mühendisi Temizoda Marketi TEMİZODA (ISO 14644-1: 2015) Havadan gelen partikül sayısı konsantrasyonunun kontrol

Detaylı

EAL EAL-G12. Ölçme ve Test Cihazlarının Ulusal Standartlara zlenebilirli i. Avrupa birli i. Referans Yayın

EAL EAL-G12. Ölçme ve Test Cihazlarının Ulusal Standartlara zlenebilirli i. Avrupa birli i. Referans Yayın EAL Laboratuarların EAL-G12 ÖLÇÜM Akreditasyonu ZLENEB L RL için Avrupa birli i Referans Yayın EAL-G12 Ölçme ve Test Cihazlarının Ulusal Standartlara zlenebilirli i AMAÇ Kalite sistemleri için ISO 9000

Detaylı

Cengiz TAŞDEMİR Makine Mühendisi (İTÜ) Hijyen Bilimci

Cengiz TAŞDEMİR Makine Mühendisi (İTÜ) Hijyen Bilimci Cengiz TAŞDEMİR Makine Mühendisi (İTÜ) Hijyen Bilimci TANIM Validasyon ; Geçerli olma durumu, geçerlilik anlamına gelir. Kullanılan yöntemin doğru ve kesin olarak sürekli bir şekilde bekleneni gerçekleştirdiğinin

Detaylı

Laboratuar ortamındaki kullanımı

Laboratuar ortamındaki kullanımı Laboratuar ortamındaki kullanımı İçindekiler Velcorin Laboratuar ortamındaki kullanımı Sayfa 3 5 Giriş Sayfa 3 Güvenlik tedbirleri Sayfa 3 Çalışma metodu (sensorik) Sayfa 4 Çalışma metodu (mikrobiyolojik)

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON

BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON AYŞE ARI ayse.ari@anadolusaglik.org 2007 NİSAN STERİLİZASYON Tanı ve tedavi amaçlı bir uygulamada kullanılan medikal aletlerin yeniden kullanıma hazır hale getirilmesidir.

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA ASAT MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA AS.PR.39.02FR03/rev01/19.01.2015 Sayfa 1 / 7 NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 1. Kabul Saatleri 08:00 12:30 ile 13:3016:00 arasındadır.

Detaylı

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013 Centro Zaragoza Motosiklet Tamiri Genel Kriterleri kapsamında sınıflandırma ve uzmanlık alanlarına göre belirlenecek servislerin CZTURK Motosiklet Servis Standardıdır. Yayınlama tarihi : Ocak 2013 İstanbul,

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti Teknik dosya içeriğinde aşağıda belirtilen hususları içerir; - Ürüne ait genel tanımlama, - Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin

Detaylı

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi:

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: Doküman Adı: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 30.12.2011 Hazırlayan: Kontrol: Onay: Halil İbrahim ÇETİN Gökhan

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BAŞVURU SÜRECİ KADİR KADİROĞULLARI İSG UZMAN YRD.

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BAŞVURU SÜRECİ KADİR KADİROĞULLARI İSG UZMAN YRD. İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BAŞVURU SÜRECİ KADİR KADİROĞULLARI İSG UZMAN YRD. BAŞVURU DİLEKÇESİ ÜCRET DEKONTU İŞYERİ BİLGİ FORMU EK-3 DE BELİRTİLEN FORM YETKİ

Detaylı

İŞ YERİ HİJYENİ. Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi

İŞ YERİ HİJYENİ. Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi İŞ YERİ HİJYENİ Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gıda işletmelerinde; üretilen gıda maddelerinde kalite ve güvenliği sağlamak, üretilen ürünlerin planlanan özelliklere uygun

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle Tibbi Laboratuvarlarda ISO 15189 Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle Dr. Diler Aslan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı IFCC Diyabet Biyobelirteçlerinin

Detaylı

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ LABORATUVARLARINDA MEVZUAT İLE KALİTE SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ŞUBAT 2015 BİLGİLENİDRME TOPLANTISI

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN 15085-2. Şubat 2016 Rev.00

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN 15085-2. Şubat 2016 Rev.00 DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN 15085-2 Şubat 2016 Rev.00 Bureau Veritas Gozetim Hizmetleri Ltd. Sti. Centrum İş Merkezi Aydinevler Sanayi Cad. No: 3 34854 Küçükyalı

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

KÜTÜPHANE PROJESİ. Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü; örnek ve öncü kurum olma hedefi doğrultusunda, toplumsal

KÜTÜPHANE PROJESİ. Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü; örnek ve öncü kurum olma hedefi doğrultusunda, toplumsal KÜTÜPHANE PROJESİ Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü; örnek ve öncü kurum olma hedefi doğrultusunda, toplumsal Yıl:8 Sayı :95 okuma bilincinin geliştirilmesine katkı amacıyla ve Gıda Kontrol Genel

Detaylı

ASEPTİK ALAN DENETİMLERİNDE DENETÇİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR. Beril Tezcanlı Mefar İlaç Sanayii A.Ş e-mail: beril.tezcanli@mefar.

ASEPTİK ALAN DENETİMLERİNDE DENETÇİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR. Beril Tezcanlı Mefar İlaç Sanayii A.Ş e-mail: beril.tezcanli@mefar. ASEPTİK ALAN DENETİMLERİNDE DENETÇİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beril Tezcanlı Mefar İlaç Sanayii A.Ş e-mail: beril.tezcanli@mefar.com Toplantı Adı: Aseptik Alan Validasyonları Mayıs 2-3, 2002 İstanbul

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

RTA DNA qpcr Probe Master Mix

RTA DNA qpcr Probe Master Mix RTA DNA qpcr Probe Master Mix Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi -- 2012-01 DNA'nın gerçek zamanlı tayini ve miktar ölçümü için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09030025 25 test 09030100 100 test 09030500

Detaylı

BRC 6. Versiyon değişiklikler

BRC 6. Versiyon değişiklikler PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK BRC 6. Versiyon değişiklikler Madde içerikleri Güray zomp / Fırat ÖZEL 2/26/2012 GSM. 0 507 454 33 57 Tel. 0 236 239 04 53 firatozel@gmail.com http://firatozel.wordpress.com/

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ II. STAJ DEFTERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ II. STAJ DEFTERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ II. STAJ DEFTERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ Fotoğraf Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

Tüm kimyasallar analitik saflıkta olmalıdır.

Tüm kimyasallar analitik saflıkta olmalıdır. Tüm kimyasallar analitik saflıkta olmalıdır. 0.02-0.2 ml ARASI AYARLANABİLİR 1. Pipetlerin hacim aralıkları, hacim ayarlama değeri, ve hata payları aşağıdaki gibi olmalıdır: Sistematik Rasgele Hacim Hacim

Detaylı

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Tetkik Gün Sayısı Tespiti 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:...2 2.UYGULAMA...2 2.1. İLAÇ VE MALZEME İSTEMLERİNİN ECZANEYE BİLDİRİLMESİ... 2 2.2. İLAÇ VE MALZEMELERİN TEMİNİ... 2 2.3. TESLİM ALINMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ... 2 2.4. SAKLAMA

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S TARTIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-W SER S Ç NDEK LER I. Özellikler:. Tu takımı komutları:... letim:.. IV. Alarm belirtileri:. I. Özellikler: l Dahili arj edilebilir akü, arj i lemi sırasında teraziyi

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte, tetkik zamanı bina turlarında geçen süreleri, planın dışında geçen süre, dokümanların gözden

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır.

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. STERİLİZASYON 1 STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. Hücre kültüründe; kullanılan besi yeri, malzeme,

Detaylı

Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt

Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt Ürün tanımı Fenomastic Emulsion Matt yüksek kalitede, akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, düşük uçucu organik bileşik (VOC) değerine sahip bir iç cephe

Detaylı

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Literatür Tanı Rehberleri Kongre İyileştirme Ğereksinimi Uzman Klinisyen İsteği

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 500;501;499 1,5 500 epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, solvent içermeyen, amin kürlenmeli epoksi esaslı bir kaplamadır. Şeffaftır. Atmosferik koşullara açık beton yüzeylerde,

Detaylı

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü P704 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK tarafından akredite olmak

Detaylı

Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler

Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Dr. Hamide Z Şenyuva 16 17 Ekim 2007, Bursa İçerik Giriş- Analitik Kalite Güvence neden önemli? Formal Kalite Güvence Sistemleri Metot validasyonu İç Kalite

Detaylı

TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 2015 İSMAİL BEZİRGANOĞLU

TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 2015 İSMAİL BEZİRGANOĞLU TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 2015 İSMAİL BEZİRGANOĞLU Diyalizin ilk yıllarında: akut diyaliz kavramı vardı Şehir suyu kullanılırdı. MEVZUAT Su Arıtma Sistemi Yönergesi Bakanlığımız 28.10.2011 tarih ve 44047

Detaylı