TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / TDE 1. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen diller doğru kutucuklarda yer almaktadır. II numaralı kutucukta bulunan Fenikece, Hint - Avrupa dillerinde değil, Hami - Sami dil ailesinde yer almaktadır. Hami - Sami Dilleri: Arapça Akatça İbranice Fenikece Aramice Berberice Habeşçe TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 4. Soruda verilen şiir biçim - içerik özellikleri bakımından incelendiğinde şiirin Çağatay Türkçesine ait olduğu görülmektedir. Şiirde Farsçanın çok yaygın olduğu, insanlara şevk verdiği, Türkçenin Farsçaya göre daha az yaygın olduğu dile getirilmiştir. Sanatçı; efsaneyi Türkçe hikâye ettiğini, Türkçenin şöhretinin cihanı kaplayacağını dile getirmiştir. Şiir Ali Şir Nevaî ye aittir. TG A, B, C ve D seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Beyitte dönüşlülük zamirine yer verilmiştir. özüngni (kendini) sözcüğü dönüşlülük zamiridir. Zarf - fiil eki almış sözcüklere (ögrete, istep, kılıp) yer verilmiştir. Beyitin dil özelliklerine bakıldığında Babür sözcüğü ile Babürname den alındığı anlaşılmaktadır. Yani beyit Çağatay Türkçesi Dönemi ne ait bir eserdir. mu + n + ça eşitlik eki zamir n si işaret zamiri E seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. öz + üng + ni belirtme hâli eki 2. teklik kişi iyelik eki isim kökü 2. Yakutça, Türkmence ve Halaçça aslî ünlü uzunluklarını koruyan Türk lehçeleri arasındadır. 5. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen sanatçılar Harezm sahası sanatçıları arasındadır. Hüssam Kâtip ise XIV. yüzyıl Kıpçak sahası sanatçıları arasındadır. Kıpçak sahasının önemli eserlerinden Cümcümename nin yazarıdır. Seyf-i Sarayi, Ebu Hayyan diğer Kıpçak sahası sanatçılarındandır. 3. Soruda verilen cümlede boş bırakılan yere Necip Asım getirilmelidir. Türkiye de Bilge Kağan ve Köl Tigin Yazıtları nın ilk çevirisi ve kısa Göktürkçe gramerini Necip Asım yayımlamıştır. Yazıtları Türkiye de ikinci defa ise Hüseyin Namık Orkun yayımlamıştır. 6. Soruda verilen beyitler Gülşehri ye ait Mantıku t - Tayr adlı eserden alınmıştır. Kuş Dili anlamına gelen eser İranlı şair Feridüddin Attar ın aynı adlı eserinin çevirisidir. Gülşehri nin Türkçenin üstünlüğünü ortaya koyduğu bu eserde Mevlana nın Mesnevi sinden, Kelile ve Dimne den, Kabusname den alınan hikâyelere yer verilmiştir. 8. A, B, D ve E seçeneklerindekiler Çağatayca sözlüklerdir. Çağatayca sözlükler: Abuşka Sözlüğü Bedâi a l - Lugat Fazlullah Han Sözlüğü Kitab-ı Zeban-ı Türkî Senglâh Lugatı Hülase-i Abbasî Lügat-ı Çağatay ve Türki-i Osmanî Cevâhirü l Esdâf adlı eser Harezm Türkçesi Dönemi eserlerinden Müinü l - Murid in sayfa kenarlarına yazılmış altı kıtadan oluşan metindir. 3

4 9. A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler modern Türk dil ve lehçelerinin tasnifinde kullanılan ölçütlerdir. r-z ve l-ş ses denklikleri Sözcük başındaki /h/ sesinin durumu Söz içi ve söz sonundaki /d/ sesinin durumu Çok heceli sözcüklerin sonundaki -ıġ / -ig ses gruplarının durumu Sözcük başındaki /t/ sesinin durumu Tek heceli sözcüklerin sonundaki ıġ sesi grubunun durumu 12. Sözcükler köküne ve eklerine ayrıldığında meydana gelen ses olayları ortaya çıkar. anla + t + dık + lar + ım +, -dık sıfat fiil ekinin başındaki d ünsüzü benzeşmeye uğrayarak t ye dönüşmüştür. Sokak + ın sözcüğünde sözcüğün sonundaki k ünsüzü ğ ye dönüşerek yumuşamaya uğrar. yan + ın + da + ki sözcüğünde herhangi bir ses olayı olmamıştır. sev + inç + i + n + den sözcüğünde ç ünsüzü c ye dönüşerek yumuşamaya uğrar. kayıp + et + mek sözcüğünde ise hem sözcüklerin birleşmesinden dolayı ünlü düşmesi hem de ünsüz yumuşaması vardır. 14. Soruda özellikleri verilen tür tekerleme dir. Doğu Anadolu da döşeme, Güney Anadolu da sayışma gibi adlar alan tekerleme diğer Türk lehçelerinde sanama, sanavaç, sanaş gibi sözcükler ile karşılık bulur. Divanü Lügâti t Türk te tekerleme örneklerine rastlanır. 10. Birye tabgaç bodun yagı ermiş. Yer zarfı (Güneyde) Kaganı ölti, buyrukı beġleri yeme ölti. Bağlaç Bilgesi çabışı ben ök ertim. Pekiştirme edatı 11. Her şey yolunda gidiyordu ki araba bozuldu. cümlesi yapısına göre ki li birleşik cümle örneğidir. ki li birleşik cümle yan cümlelerin ki bağlacıyla asıl cümleye bağlandığı cümlelerdir (A). Onun hakkında söylenenler beni çok üzdü. cümlesinde yan cümle fiilimsiden oluşmuştur. Dolayısıyla girişik birleşik cümle örneği (B). O Yaşlı kadın uzun zamandır bu kasabaya uğramamıştı. cümlesinin yüklemi çekimli fiildir yani fiil cümlesidir. Aynı zamanda bu cümle tek yargı içermektedir. Cümlede yüklem dışında yan yargı (fiilimsi, şart çekimli fiiller...) yoktur. Dolayısıyla basit bir cümle (D). Tam yargı bildiren bir cümlenin başka bir cümle içine girmesiyle oluşan cümlelere iç içe birleşik cümle denir. E seçeneğinde olduğu gibi III. cümle devrik, yapısına göre basit bir isim cümlesidir. 13. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen eşleştirmeler doğrudur. Paul Bunyan Alman değil Amerikan fıkra tiplerindendir. Till Eulenspiegel Alman fıkra tipidir. Bunlar dışında; Kerempuh, Era - Yugoslav; Ebu Nüvaş Cuha Arap; Bertoldo - İtalyan fıkra tipleridir. 15. Parçada sözü edilen motif rüya motifi dir. Bu motif, destan kahramanlarının önceden başlarına gelecek iyi ya da kötü olaylardan rüyaları veya sezgileri yoluyla haberdar olmalarıyla ilgilidir. Bu motif toplumun kadere ve geleceğe bakış açısını gözler önüne serer. Göktürk destanları hariç diğer bütün destanlarda görülür. 4

5 16. Soruda örneği verilen türkü ezgilerine göre usulsüz türkülerdendir. Bozlak, Hoyrat, Koşma, Divan, Kayabaşı, Maya, Çukurova, Garip, Kerem, Müstezat, Eğin, Türkmanî, Kesik usulsüz türküler arasındadır. Karşılama (Marmara ve Trakya da) ise usullü türkülerdendir. 19. Parçada sözü edilen sanatçı Dede Ömer Ruşenî dir. Halvetiliğin Ruşeniyye kolunun kurucusu olan şair XV. yüzyıl tekke edebiyatının önemli isimlerindendir. Miskinname, Çobanname, Der-Beyân-ı Sıfat-ı Kelam (Kalemname), Neyname, Âsâr-ı Âşk gibi eserleri vardır. 22. Parçada sözü edilen sanatçı Neşati dir. Sekbihindi akımının önemli şairlerindendir. Gazellerindeki engin hayal gücü, mübalağalı ifadeler, orijinal benzetmeler onun bu üsluba yakınlığını göstermesi açısından önemlidir. Kasidelerinin duygu, hava ve üslup yönünden Nefi ye benzediği görülür. Hilye-i Enbiya, Edirne Şehrengizi, Şerh-i Müşkilat-ı Urgi, Kavaid-i Deriye, Tuhfetü l Uşak; Divan ı dışındaki diğer eserleridir. 17. Eşrefoğlu Rumî, Bayburtlu Zihni, Âşık Ömer, Dertli Divan sahibi sanatçılardandır. Kayıkçı Kul Mustafa âşıklar arasında yeniçeri şairlerin üstadı olarak kabul edilmektedir. Bilinen en ünlü eseri askerler arasından derlediği ve oluşturduğu Genç Osman Destanı dır. Âşık, klasik şiirden hiç etkilenmemiştir. 20. Türk kaynağından gelenler: Dede Korkut Hikâyeleri Köroğlu Arap - İslam kaynağından gelenler: Leyla ile Mecnun Binbir Gece Masalları İran - Hint kaynağından gelenler: Ferhat ile Şirin Kelile ve Dimne 23. Parçada sözü edilen sanatçı Mihrî Hatun dur. Divan şairlerinden olan Mihrî Hatun Güvahi ile karşılıklı beyitler söylemiştir. Necati yi taklit eden, ona nazireler yazan Mihrî Hatun un dili Necati den daha sadedir. 18. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen eserler dinî - tasavvufi halk edebiyatına ait eserlerdir. Makalat Hacı Bektaş-ı Veli, Kitab-ı Miglate Kaygusuz Abdal, Bakırgan Kitabı Süleyman Hâkim Ata, Müzekkin Nüfus Eşrefoğlu Rumi ye aittir. Kitab-ı Hikâye-i Garibe adlı eser ise âşık edebiyatı sanatçılarından Bayburtlu Zihni ye aittir. 21. Soruda sözü edilen bölüm fasıl dır. Tekerleme bittikten sonra fasıl bölümüne geçilir ve Zenne, Rumelili, Kayserili... gibi tipler bu bölümde oyuna dâhil olur. Bölüm Pişekar ın Kavuklu ya ev veya dükkân kiralaması ile başlar. Oyunlar bu bölümde temsil edilen olaylara göre Büyücü, Eskici Abdi gibi isimler alır. 24. Parçada tanıtılan eser XVI. yüzyıl tezkirelerinden Meşairü ş - Şuara dır. Âşık Çelebi tarafından kaleme alınmıştır. Giriş ve şair biyografileri olmak üzere iki bölümden oluşan eser, II. Selim e sunulmuştur. Biyografik bilgileri diğer yazarlarınkinden pek farklı olmayan Âşık Çelebi, kendine has, samimi, esprili bir üslup ortaya koymuştur. 5

6 25. İsfendiyar İranlıların efsanevi kahramanlarındandır. Heft Han adı verilen yolu geçmeyi başaran İsfendiyar, Rüstem ile yaptığı savaşta ölmüştür. Divan şiirinde Rüstem le yaptığı savaşta kahramanlığı ile anılır. Rûyiten ile de vücudunun silah işlememe özelliğine işaret edilir. 28. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Soruda verilen parça Dede Korkut Hikâyeleri nden alınmıştır. Eserin dili, XIV. ve XV. yüzyılda konuşulan halk Türkçesi olmakla birlikte içerisinde Arapça ve Farsça sözcüklere de rastlanmaktadır. Son derece canlı ve hareketli bir anlatımı olan eserde çok sayıda sıfata yer verilmiştir. Eserde geçen kişilerden bir kısmı insanüstü kuvvete sahiptir. Şahısların birçoğu beyler, hatunlar, bey çocukları olup soylulardandır. Dil, üslup, dünya görüşü ve içinde yaşanan hayatlar yönü ile tam anlamıyla millî bir eserdir ancak bazı yabancı eserlerle benzerlikleri de vardır. 30. Soruda verilen dörtlük rubai örneğidir ve A, B, C ve D seçeneklerinde rubai ile ilgili verilen bilgiler doğrudur. İran edebiyatına özgü bir nazım biçimi olan rubai kendine özgü aruz vezinleriyle ve dörtlük hâlinde yazılır. Bu nazım şeklinde felsefi ve sosyal içerikli mesajlar verilir. 26. Divan edebiyatında karşılıklı konuşma şeklinde yazılan gazellere mürâca a gazel denir. Bunlar genellikle dedim - dedi biçiminde ve sorulu - cevaplı şekildedir. Verilen beyitler de mürâca a gazel örneğinden alınmıştır. 31. Şinasi Tanzimat Dönemi nde akıl a verdiği değerle klasik anlayışa ilk ve en somut tepkiyi vermiştir. Sanatçı Türk düşünce dünyasına birçok yeni değer kazandırmıştır. Akıl, Adalet, Kanun, Medeniyet, Millet, Devlet, Vatan fikirleri bunlardan bazılarıdır. Sanatçı aklı, oldukça engin bir değer olarak ele almıştır. Şinasi birçok yazı ve şiirinde insanı insan yapan bu önemli vasfı büyük bir titizlikle kullanmıştır. 27. Hâkâniyem, ben Muhteşem ifadeleri bu beyitlerin kasidenin fahriye bölümünden alındığını gösterir. Kasidenin herhangi bir yerinde her iki mısrası da kafiyeli bir beyit yer alıyorsa buna tecdîd-i matla denir. Soruda verilen beyitlere bakıldığında şairin mahlasının geçtiği beyit olan taç beyitten bir önceki beyitin mısraları birbiriyle kafiyelidir. Dolayısıyla bu beyit tecdîd-i matladır. 29. Soruda verilen beyitler tehzîl örneğini oluşturmaktadır. Ünlü bir şiire şaka ve alay yoluyla aynı ölçü ve uyakta yazılan şiirlere tehzil adı verilir. 32. Rüya adlı eser Ziya Paşa nın rüyasında padişahla ülkenin sorunları üzerine konuşmalarını, siyasi düşüncelerini ve özellikle de Âli Paşa ya yönelik eleştirilerini içermektedir. Ziya Paşa Londra da padişaha vermek üzere bir dilekçe yazar. Arz-ı Hâl de bu dilekçeden oluşmaktadır. Eserde yine Âli Paşa ya kızgınlıklarını, öfkesini dile getirmiştir. Defter-i A mâl de çocukluk hatıralarına yer vermiştir. Engizisyon Tarihi nde ise İspanya daki Engizisyon mahkemelerinin uygulamaları anlatılmıştır. 6

7 33. Güngör Dilmen; mitoloji ve tarihten seçtiği konuları yer yer fantastik ögelerle kaynaştırarak anlatan tiyatrolar yazmıştır. Hiçbir akıma ya da anlayışa katılmamış tiyatro yazarlarımızdandır. Orhan Asena; ilk oyunu Tanrılar ve İnsanlar dır. Edebiyata şiirle başlamıştır. Hürrem Sultan, Tohum ve Toprak, Simavnalı Şeyh Bedrettin sanatçının eserleridir. Refik Erduran; eserlerinde sosyal - gerçekçiliğin etkileri görülür. Bir Kilo Namus, Deli, Cengiz Han ın Bisikleti, Karayar Köprüsü sanatçının eserlerindendir. Turan Oflazoğlu; konusunu tarihten alan tiyatrolar yazmıştır. İlk oyunlarını (Keziban, Allah ın Dediği Olur) 1967 de ABD de yazmıştır. Deli İbrahim, Sokrates Savunuyor, IV. Murat, Kösem Sultan sanatçının eserleridir. Soruda Recep Bilginer e ait bir bilgiye yer verilmemiştir. 35. Öncülde verilen dizeler Nazım Hikmet in Nikbinlik şiirinden alınan bir bölümdür. Şair makinenin, makineleşmenin ve makinelerin olduğu bir geleceğin kendisinde uyandırdığı izlenimleri anlatmıştır. Dizeler biçim ve içerik yönünden incelendiğinde fütürizmi verir. Fütürizmin bir özelliği makineyi, makineleşmeyi övmek, kalabalık kentlerin gürültülü ahengi, motor sesini şiire sokmaya çalışmaktır. Nazım Hikmet bu akımdan etkilenmiştir. 36. Türk fikir hayatında etkisi görülen ve entüsyonizm (sezgicilik) anlayışının kurucusu olan kişi Bergson dur. Paris te Yüksek Öğretmen Okulunu bitiren Bergson, College de France da felsefe profesörü olarak ders vermiştir de Nobel Edebiyat Ödülü nü kazanmıştır. 38. Parçada sözü edilen sanatçı Falih Rıfkı Atay dır. Edebiyatımızda anı, fıkra, makale, gezi yazısı gibi türlerin gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Atatürk ün Bana Anlattıkları, Çankaya anı türünde yazdığı eserleridir. Faşist Roma - Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya, Denizaşırı, Bizim Akdeniz, Taymis Kıyıları, Tuna Kıyıları, Hint, Yolcu Defteri gezi yazılarıdır. Eski Saat, Pazar Konuşmaları fıkra türündeki eserleridir. Babanız Atatürk, Atatürkçülük Nedir? biyografi inceleme türündeki eserleridir. İnkılap Kadro Şevket Süreyya Aydemir in inceleme - deneme türündeki eseridir. 39. Soruda özellikleri verilen sanatçı Pınar Kür dür. Romanlarında toplumsal sorunları ve kadınların yaşadığı sıkıntıları işlemiştir. Yarın Yarın adlı eserinde kadının gözünden topluma dair tüm olumsuzlukları ortaya koymaya çalışmıştır. Romanları; Küçük Oyuncu, Asılacak Kadın, Bitmeyen Aşk, Bir Cinayet Romanı, Sonuncu Sonbahar, Cinayet Fakültesi, Akışı Olmayan Sular, Bir Deli Ağaç, Hayalet Hikâyeleri sanatçının öykü kitaplarıdır. 34. Parçada boş bırakılan yerlere Halkın Dostları / Ağaç getirilmelidir. Halkın Dostları adlı derginin ilk sayısı 1970 te Aylık Devrimci sanat ve Kültür Dergisi alt başlığıyla İstanbul da yayımlanmıştır. Dergi Ataol Behramoğlu ile İsmet Özel tarafından çıkarılmıştır. Ağaç ise Necip Fazıl Kısakürek in 1936 da on yedi sayı olarak yayımladığı dergidir. Dergide sezgici ve millî bir sanat anlayışı vardır. 37. Parçada sözü edilen sanatçı Hüseyin Nihal Atsız dır. Şiirler, romanlar yazan sanatçı edebiyat tarihi ve tarih alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır. Şiirlerinin bazılarında aruz veznini kullanmıştır fakat daha çok halk şiiri tarzında, hece vezniyle şiirler yazmıştır. Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor, Deli Kurt, Ruh Adam sanatçının romanlarıdır. 40. Parçada boş bırakılan yere Üç İstanbul getirilmelidir. Dil özellikleri yönüyle millî edebiyata bağlı olan Mithat Cemal Kuntay inceleme yazıları, şiir ve tiyatro yazmıştır. Üç İstanbul adlı eserinde geniş halk kitleleri değil aydın ların, üst sosyete deki kişilerin şekilden şekle girişleri anlatılır. 7

8 41. Egzistansiyalizm (varoluşçuluk), Fransız yazar Jean Paul Sartre tarafından II. Dünya Savaşı yıllarında edebiyata uyarlanmış felsefi bir akımdır. Descartes in Düşünüyorum, öyleyse varım. düşüncesine dayanan akımda varlık önce doğar sonra kendi benliğini oluşturur. Bu akım varoluşa engel olan tüm değerlere karşıdır. Olayların değil durumların işlendiği eserlerde bunalım havası vardır. İnsanların yaşadıkları bunalımları, filozof bakışıyla yansıtmaya çalışmışlar ve felsefî romanı edebiyata kazandırmışlardır. 45. Sentez basamağı, bilgilerin kullanımıyla özgün ve yeni bir ürün ortaya koymayı gerektirir. Birleştirme, yaratma, tasarlama, planlama, derleme, örgütleme, formüle etme, bulma, önerme davranışları sentez düzeyinde gerçekleşir. 48. Birinci Yeni (Garip akımı) sanatçıları şiirde ölçü ve kafiyeye karşı çıkmış, günlük konuşma dilini şiire uygulamaya çalışmışlardır. Sürrealizm akımının tesirinde kalmışlardır. Mecaza, süse, suniliğe karşı çıkıp basitlik, sadelik, aleladelik düşüncesini benimsemişlerdir. Sıradan insanlar şiirin konusu olmuş ve şairler yaşama sevinçlerini şiire yansıtmışlardır. Öncülde verilen şiir Oktay Rıfat Horozcu ya aittir. Şiir, içerik ve söyleyiş özellikleri dikkate alınarak incelendiğinde Birinci Yeni şiir anlayışıyla kaleme alınmış olduğu görülecektir. 42. Hakkâri de Bir Mevsim Ferit Edgü ye ait, Bir Cinayet Romanı Pınar Kür e ait, Gölgesizler Hasan Ali Topbaş a ait Pinhan Elif Şafak a ait postmodern anlayışla yazılmış olan eserlerdir. Ötelerin Çocuğu ise Halikarnas Balıkçısı na ait bir Akdeniz romanıdır. 43. Tarık Buğra ya ait Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara da, Firavun un İmanı; Orhan Kemal e ait Baba Evi, Avare Yıllar, Dünya Evi; Ayşe Kulin e ait Dönüş, Sevdalinka, Veda, Umut; Adalet Ağaoğlu na ait Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Hayır romanları nehir (ırmak) roman niteliğinde eserlerdir. Ancak Nazlı Eray ın nehir roman özelliği gösteren eserleri yoktur. 44. Nihat Sami Banarlı Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İsmail Habip Sevük Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi adlı eserleri, Kenan Akyüz ve Mehmet Kaplan eserleri edebiyat tarihi araştırması yapan bir kişinin faydalanabileceği eserlerdir. Ancak Kemal Bilbaşar ın edebiyat tarihi alanında yapmış olduğu bir çalışması yoktur. Bilbaşar, halka mutsuzluğun nedenlerini gösteren tezli romanlar ve hikâyeler yazar. Hicivcidir. 46. Bağlantılar içeren iki boyutlu şema denildiğinde akla kavram haritaları gelmelidir. Kavram haritaları bir konunun (içeriğin) öğretiminde, özetlenmesinde ve/veya ölçülmesinde kullanılır. Kavram haritalarının kavramlar arası ilişkilerin öğrenilmesinde, konunun bütünlüğünün görülmesinde ve özetlenmesinde kullanımının yanı sıra öğrenciye yaptırılarak, öğrencinin kavramları ne düzeyde öğrendiğini ölçmede kullanılır. Hatta bazı kavramların yerleştirilip bazılarının yerleştirilmediği bu boşlukları öğrencinin doldurması istenerek de öğrenmeler değerlendirilebilir. Özellikle anlamlı öğrenmede öğretmen tarafından bilginin sunulmasında kullanılan kavram haritalarından yapılandırmacılıkta öğrenci bilgiyi kendi zihinsel deneyimlerine göre oluştururken de yararlanılıp öğrenmeleri ve bunların değerlendirilmesi sağlanabilir. 47. Analoji tekniği, gerçeğinin gösterilemediği durumlarda benzerinden örnek vermeye dayalı uygulamalardır. Genellikle fen ve teknoloji derslerinde kullanılmaktadır. Örneğin, öğrencilere Beyin konusunu anlatan bir öğretmen beyni gösteremediği durumlarda Beyin aynı cevize benzer. diyerek benzerinden örnek verebilir. Öncülde de edebiyat öğretmeni edebiyatın birçok kaynaktan besleniyor oluşunu denizlerin ırmaklardan beslenmesine benzeterek anlatmış ve analoji yapmıştır. 49. Salih Zeki Aktay, Mustafa Seyit Sutüven, Halikarnas Balıkçısı, Azra Erhat, Sabahattin Eyüpoğlu gibi isimler Yahya Kemal in Yunanlara bırakılmasını istemediği havza kültürünü, Akdeniz ve Ege mitoslarını yerlileştiren isimlerdir. Bu sanatçılar hümanist mitosçular olarak anılabilirler. Bu isimler Nevyunanîlikten beslenen modern sanatçılardır. 50. Altı şapkalı düşünme yöntemi yaratıcılığı ve farklı açılardan düşünme becerisini geliştirmeyi amaçlayan, problem çözerken bireyin egosundan bağımsız düşünmesini sağlamaya yönelik bir yöntem olarak özetlenebilir. Bu yöntemde öğrenci kendi bakış açısında sabitlenip kalmak yerine farklı yönlerden de düşünmeye teşvik edilir. Bu durumda öncülde verilen özellikleri öğrencisine kazandırmak isteyen bir öğretmenin altı şapkalı düşünme modelini kullanması gerektiğini söyleyebiliriz. 8

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA 1547 MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA * TAŞTAN, Zeki TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türk şiiri, Tanzimat tan sonra üç kaynaktan beslenir: Batı edebiyatı, halk edebiyatı ve

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER *

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER * CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER * Common Ways in the First Decade of the Republic Period Turkish Poetry Общие тенденции поэзии в первое десятилетие Турецкой республики Dinçer

Detaylı

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981,

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981, KENDİ GÖK KUBBEMİZ DE ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRLARI Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Yahya Kemal, Divan edebiyatı kaynağından geniş bir şekilde yararlanmıştır. Onu Eski şiirin temsilcisi olarak göstermek doğru değildir.

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

MUSTAFA KUTLU NUN BU BÖYLEDİR VE YILDIZ RAMAZANOĞLU NUN MEHTAP ADLI HİKÂYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME * ÖZET

MUSTAFA KUTLU NUN BU BÖYLEDİR VE YILDIZ RAMAZANOĞLU NUN MEHTAP ADLI HİKÂYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 123-132, ANKARA-TURKEY MUSTAFA KUTLU NUN BU BÖYLEDİR VE YILDIZ RAMAZANOĞLU NUN MEHTAP ADLI HİKÂYELERİ ÜZERİNE

Detaylı

İLKÖĞRETİM YÜZ TEMEL ESERİN TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ TEMALAR AÇISINDAN ANALİZİ

İLKÖĞRETİM YÜZ TEMEL ESERİN TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ TEMALAR AÇISINDAN ANALİZİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 15, s. 175-200 İLKÖĞRETİM YÜZ TEMEL

Detaylı

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli 187 Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Detaylı

CUMHURİYETİN ONUNCU YIL DÖNÜMÜ ANISINA YAPILAN EDEBÎ YAYINLAR Selçuk ÇIKLA *

CUMHURİYETİN ONUNCU YIL DÖNÜMÜ ANISINA YAPILAN EDEBÎ YAYINLAR Selçuk ÇIKLA * CUMHURİYETİN ONUNCU YIL DÖNÜMÜ ANISINA YAPILAN EDEBÎ YAYINLAR Selçuk ÇIKLA * Literary Publications in the Rememberance of the Tenth Anniversary of Turkish Republic. Abstract In Türkiye, art and artists

Detaylı

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ *

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2002(2) Sayı:12 60 TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * ÖZET Türk kültürünün ve sözlü edebiyatımızın

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ - II DERS NOTLARI 1. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com MİT Mit, kutsal bir öyküyü; en eski zamanda, başlangıçtaki masallara özgü zamanda

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Temmuz 2008 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS TDE 101 101020 Salı, 15:00-16.00 4+0 4 6 Dersin Adı

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL 102619015 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI CANAN AYKENT 2007 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın

Detaylı

FARKLI BİR BAKIŞLA ANAYASA GERÇEĞİ - Sayfa 1

FARKLI BİR BAKIŞLA ANAYASA GERÇEĞİ - Sayfa 1 FARKLI BİR BAKIŞLA ANAYASA GERÇEĞİ - Sayfa 1 FARKLI BİR BAKIŞLA ANAYASA GERÇEĞİ - Sayfa 2 Ekip çalışmamız içinde kendileriyle gurur duyduğumuz Kahramanmaraşın değerli gençlerine, Ahmet Kazan, Osman Sığırgüden,

Detaylı

Ahmet Talat [ONAY], Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev î, İstanbul, 1928, s. 7. 2. Hikmet İLAYDIN, Türk Edebiyatında Nazım, İstanbul, 1964, s.

Ahmet Talat [ONAY], Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev î, İstanbul, 1928, s. 7. 2. Hikmet İLAYDIN, Türk Edebiyatında Nazım, İstanbul, 1964, s. 1 HALK ŞİİRİNDE BİÇİM VE TÜR Dr. Doğan KAYA Halk şiirinde biçim ve tür konusu üzerinde yıllardan beri tartışmalar yapılmışsa da hâlâ bir sonuca varılamamıştır. Halk şairlerinin ortaya koydukları ürünlerin

Detaylı

SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER

SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER Yrd. Doç. Dr. Bayram BAŞ * ÖZ: Bu çalışma, söz varlığı araştırmalarında karşılaşılan temel güçlüklere kısaca değinmek, bunlara çözüm yolları getirmek

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var 477 Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Fatih Altuğ, Mehmet Fatih Uslu, Ömer Faruk Yekdeş Sorular: Hazel Melek Akdik Monograf

Detaylı

ÇEVİRİ VE YÖNLENDİRME: SABİHA VE ZEKERİYA SERTEL İN ÇEVİRİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİ. Özet

ÇEVİRİ VE YÖNLENDİRME: SABİHA VE ZEKERİYA SERTEL İN ÇEVİRİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİ. Özet R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i 2 0 1 5. 2 ( N i s a n ) / 93 Çeviri ve Yönlendirme: Sabiha ve Zekeriya Sertel in Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserleri / A.

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı