Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ"

Transkript

1 GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS) ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ile Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) alımları için hazırlanmış olan bu doküman, yazılım, teknolojik altyapı ve diğer gerekler için bir çerçeve çizmekte ve konuyla ilgili teknik önerileri kapsamaktadır. Hedef: Bu dokümanın hedeflediği personel: Proje Yöneticileri Hastane Yöneticileri PACS Alımında Görev Alacak Devlet Hastanesi Personeli Teftiş Kurulu Başkanlığı Personeli Hukuk Müşavirliği Personeli Strateji Geliştirme Başkanlığı Personeli Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Bu doküman, bir şartname değildir. Şartname hazırlığında göz önüne alınacak bazı önerileri içermektedir. Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ Doküman Sürüm No: 1.0 Tarih: Şubat 2008 Durum: Onaylı T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2 İÇİNDEKİLER 1.G E N E L BİLGİ L E R İşin Adı Giriş A m a ç ve Kaps a m Kı s alt m a l a r Tabl o s u G e n e l Ş artlar KÜ Ç Ü K VE O R T A ÖL Ç E K L İ HA S T A N E L E R İÇİN PA C S- RB S SİST E Mİ G ö r ü n t ü Yöneti m i Ve Arşiv Sist e m i Yazılı m ı (PAC S) W e b Görü n t ü Dağıtı m Sist e m i Yazılı mı Ra d y o l oji Bilgi Siste m i Yazılı m ı (RBS) Yerel Gör ü n t ül e m e/ R a p o r l a m a Sist e m i Yazılımı BÜ Y Ü K ÖL Ç E K L İ HA S T A N E L E R İÇİN PA C S- RB S SİST E Mİ P A C S Siste m i Gen el Özellikleri W e b Görü n t ü Dağıtı m Sist e m i Yazılı mı Radyo l oji Bilgi Siste m i Yazılı m ı (RBS) Y er el Gör ü n t ül e m e/ R a p o r l a m a Sist e m i Yazılımı P A C S Siste m i Uygul a m a Yazılı ml a r ı (Opsiyo n e l: İ htiyaç vars a isten m e l d i r.) DİKT A S Y O N SİST E M L E R İ Dijital Dikt a s y o n Siste m i (Opsiyo n e l: İ htiyaç vars a isten m e li di r.) Dijital Ses Tanı m a Siste m i (Opsiyo n e l: İ htiyaç vars a isten m e li di r.) EĞİTİ M KU R U L U M VE KO N Fİ G U R A S Y O N TE K Nİ K SE R Vİ S, M U A Y E N E VE KA B U L, G A R A N T İ, YE D E K PA R Ç A P A C S, RB S, Dikta s y o n siste m i için gen el koş ullar Ka b ul ve Muayene

3 8. İST E Nİ L E N DO K Ü M A N L A R IH E UY U M L U L U Ğ U P A C S R B S D O N A N I M GENEL BİLGİLER 1.1.İşin Adı Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi nin (PACS) Tedarik Edilmesi Açıklamalar: Tedarik Edilme Metodun (Satın Alınması/Hizmet Alınması) şeklindeki her kurum idaresi kendi karar verecektir. Doküman içerisinde şeklindeki boşluklara ya da (xx: Kurum sayıyı belirtecektir.) şeklindeki ifadelere atanacak olan değerler kurum idareleri tarafından belirlenecektir. Kurumlar lisans sayılarını hesaplarken ihtiyaç duyulması muhtemel en üst miktarı göz önüne almalıdır. (Opsiyonel), (Opsiyonel: ihtiyaç varsa istenmelidir.) şeklindeki açıklamaların yer aldığı maddeler titizlikle tetkik edilerek ihtiyaç varsa şartnamelere konacaktır. 1.2.Giriş Bilgisayar Teknolojilerindeki gelişmeler hemen daima Sağlık Sektörüne yansımakta, tedavi hizmetlerinin kalite ve performansında ciddi değişimlere neden olmaktadır. Son yıllarda Ülkemizdeki tedavi kurumlarında ivme kazanmış olan bilgisayarlaşma sürecinde Tıbbi kayıtların elde edilmesi, saklanması, iletimi, paylaşılması ve kullanılması bakımından ileri adımların atılması kaçınılmazdır. 3

4 Bakanlığımıza bağlı tüm tedavi kurumları, finansal çevirimin tamamını kapsayan ve diğer bazı bilgi sistemleri ile entegre olmuş uygulamalara sahiptir. Bu kurumlarımızın önemli bir bölümünde de Tıbbi Kayıtların tutulmasının önemi kavranmış olup bu doğrultuda çalışmalar olanca hızıyla sürdürülmektedir. Tıp alanındaki görüntüleme teknolojilerinin gelişimi ve çeşitlenmesi, tedavi kurumlarındaki iş süreçlerinin önemli bir bölümünü oluşturan tıbbi görüntülerin arşivlenmesi ve kullanılmak üzere arşivden geri çağrılmasından doğan gereksinim nedeniyle bu işlemlerin de elektronik ortama taşınmaya başlaması standardizasyon, maliyet, vb. birçok amaçla bu alanda bir düzenleme yapılması zorunluluğu doğurmaktadır. 1.3.Amaç ve Kapsam Bilgi üretimi, iletimi ve paylaşımı için ortak bir dilin kullanılması zorunludur. Bu amaca hizmet eden bazı ulusal ve uluslararası kodlama ve sınıflandırma sistemleri mevcuttur. Bakanlığımıza bağlı hastanelerde kurulacak olan Tıbbi Görüntü Arşiv ve İletişim Sistemlerinde(PACS) ulusal ve uluslar arası bazı standartların uygulanması zorunluluğunu vardır. Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri Yerel Alan Ağ Alt Yapısı(kablo, hub, switch, modem, router vb. elemanlardan oluşan Network), Donanım(ana sunucu, istemci bilgisayarlar, yazıcılar vb), Yazılım(İşletim Sistemleri, Hastane Bilgi Sistemi gibi Uygulama Yazılımları, Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Firewall, Antivirüs vb. güvenlik yazılımları, Ağ yönetim yazılımları, vb.) Veri ve Kullanıcılardır. Bu bileşenlerden Yerel Alan Ağ Alt Yapısı (Network) ve Donanım alımları hakkındaki bilgiler, Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından her yıl güncellenerek yayımlanan Bilgisayar, Çevre Birimleri, Ağ, Depolama, Yedekleme ve Güvenlik Cihazları Alım Kılavuzu nda ayrıntılı olarak yer almaktadır. Bu dokümanda PACS ın yazılım bileşenleri ile ilgili teknik öneriler yer almakta olup Donanım ihtiyaçları için Bilgisayar, Çevre Birimleri, Ağ, Depolama, Yedekleme ve Güvenlik Cihazları Alım Kılavuzu ndan yararlanılmalıdır. Bu doküman, PACS tedarik süreçlerinde kurumlara kılavuzluk etmek bakımından hazırlanmıştır, gerektikçe güncellenerek ihtiyaç sahibi kurumların kullanımına sunulmaya devam edilecektir. 1.4.Kısaltmalar Tablosu Kısaltma CD cd BR BT DICOM SCP SCU dpi DR CR Tanım Compact Disc Candela Bilgisayarlı Radyografi Bilgisayarlı Tomografi Digital Imaging and Communication in Medicine Service Class Provider Service Class User Dots per inch Digital Radiography Computed Radiography 4

5 Kısaltma Tanım DVD Digital Versatile Disc DVI Digital Video Interface DX Digital X-ray GB GigaByte Gbps Giga bit per second GHz GigaHertz, HDD Sabit Disk Sürücüsü (Hard Disk Drive) HBS Hastane Bilgi Sistemi HL7 Health Level 7 Hz Hertz LCD Liquid Crystal Display LTO Linear Tape Open MB MegaByte, MG MammoGraphy mm: Mili Metre Modalite Her bir görüntüleme sistemi (Mammografi, Ultrasonografi gibi) MR Magnetic Resonance Imaging NM Nuclear Medicine PACS Görüntü Arşivleme ve İletim Sistemi RAID Redundancy Array Independent Discs RAM Random Access Memory (Ana Bellek) RF Radyo Frekans (Radio Frequency) RIS/RBS Radyoloji Bilgi Sistemi Rpm Rotations Per Minute RT RadyoTerapi SAN Storage Area Network SCSI Small Computer System Interface TB TerraByte TFT Thin Film Transistor UPS Kesintisiz Güç Kaynağı (Uninterrupted Power Supply) US Ultrasonografi USB Evrensel Seri Yol Denetleyicisi (Universal Serial Bus) VAC Volt Alternatif Akım (Volt Alternative Current) IHE Integrating the Healthcare Enterprise MIP Maximum Intensity Projection MINIP Minimum Intensity Projection MPR Mannose-6-Phosphate Receptor SSD Single Step to Digital IVP İntravenöz Piyelografi 5

6 1.5.Genel Şartlar Yüklenici firma, kurumun ileride RBS ve PACS sistemlerini değiştirmesi durumunda, teklif ettiği RBS ve PACS sistemleri verilerinin, yeni alınacak RBS ve/veya PACS sistemlerine aktarılması için gerekli desteği vereceğini taahhüt etmelidir Uygulamalar gizlilik, güvenlik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde yürütülecektir. Bu açıdan tüm taraflar eşit derecede sorumludur. 2. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ HASTANELER İÇİN PACS-RBS SİSTEMİ Yıllık görüntüleme tetkiki sayısı arası olan hastaneler için tavsiye edilmektedir. 2.1.Görüntü Yönetimi Ve Arşiv Sistemi Yazılımı (PACS) Görüntü Değerlendirme, Arşivleme ve İletişim Sistemi olarak görev yapacaktır PACS sistemi online kavramında çalışarak tüm arşiv üzerindeki görüntülere tüm iş istasyonları üzerinden sorgulama yapılarak ulaşılabilmelidir PACS sistemi nearline mantığında çalışan DAS, NAS, SAN veya HSM gibi depolama mimarilerini destekleyebilmelidir. (Bu itibarla, kurum aşağıdaki opsiyonlardan birini seçmelidir.) Birincil Depolama Ünitesi ( Online ) İkincil Depolama Ünitesi ( Nearline/Arşiv ) Disk Teyp Kütüphanesi Disk İkincil Disk Depolama Ünitesi Tanimlanabilen zaman araliklariyla otomatik olarak imaj(lar) İkincil Depolama Ünitesi (Nearline/Arşiv) arşivlenebilmelidir DICOM 3.0 Query/Retrieve SCP/SCU ve DICOM Store SCP/SCU, DICOM Print SCU, DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist desteğine sahip olacaktır Yazılımın desteklediği arşiv büyüklüğünde bir sınırlama olmayacaktır Firma yıllık xx adet görüntüleme tetkik sayısını karşılayacak lisans teklif edecektir. Depolama alanı hacminde herhangi bir lisans kısıtlaması olmayacaktır. (xx: Kurum sayıyı belirtecektir.) Yazılım kümeleme (clustering) mimarisini destekleyebilmelidir Sistem kümelenmiş (clustured) olarak kurulmalıdır. (Opsiyonel) Sistem merkezi bir veri tabanına sahip olmalıdır Yazılım ilgili noktalar arasında HL7 protokolü ile haberleşmelidir.. Radyoloji Bilgi sistemine (RBS) ye güncelleme mesajı geldiğinde arşivde bulunan hasta verileri de güncellenmelidir PACS sistemi uygulama yazılımı arayüzü, kullanıcı klavuzları ve yardım menüleri Türkçe olmalıdır Raporlama iş istasyonlarından sorgulanabilmelidir Diğer sistem sağlayıcılarının DICOM 3.0 uyumlu iş istasyonları ile de çalışabilmelidir. Sistem DICOM 3.0 Query/Retrieve SCP/SCU ve DICOM Store SCP/SCU, DICOM Print SCU, DICOM Worklist desteğine sahip olacaktır. 6

7 Yazılım yönetim arayüzü LAN üzerindeki PC lerden web ile erişilebilir olmalıdır. PACS a kontrolsüz gönderilmiş RBS ile eşleşmemiş görüntüler web arayüzü üzerinden kontrol edilerek düzeltilebilmeli ve RBS ile eşleştirilmesi sağlanabilmelidir Sistem kullanıcı girişleri kullanıcı ismi ve şifre ile yetki seviyeli olmalıdır. Sisteme girişler RBS üzerinden tek bir şifre ile yapılabilinmelidir İstekli teklif ettiği PACS yazılımının Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında hangi sınıfa girdiğini beyan edecektir Teklif edilen sistem en az DICOM Lossy JPEG ve DICOM Lossless JPEG veya DICOM Lossless JPEG2000 görüntü sıkıştırma algoritmalarını destekleyecektir. Bu sıkıştırma türlerinden bir veya birkaçı kullanım amacına bağlı olarak seçilebilir olmalıdır (Tanı amaçlı, Web, Klinik versiyonları v.s) Tüm bu özelliklerin belirtildiği Dicom Conformance Statement lar teklif dosyasına eklenmelidir Entegre Edilecek Cihaz Listesi: Cihaz Adı Marka Model Bulunduğu Servis Ort. Günlük Tetkik Adedi Ort. Tetkik Başına Görüntü Adedi Dicom Send/ Receive (Evet/ Hayır) Dicom Print (Evet/ Hayır) Dicom MPPS (Evet/ Hayır) Dicom Worklist (Evet/ Hayır) Dicom için Lisans gerektiren modüller Yukarıdaki tabloda belirtilen tüm DICOM 3.0 uyumlu Modalitelerin bağlanması/sisteme dahil edilmesi işi yüklenici firmaya aittir Ayrıca yukarıdaki tabloda listesi verilen Dicom uyumlu olmayan cihazların Dicom Dönüştürücü (örnek; frame grabber) vasıtasıyla Dicom standardında görüntü üretebilmesi sağlanmalıdır. 2.2.Web Görüntü Dağıtım Sistemi Yazılımı Görüntülerin web üzerinden dağıtılabilmesi için Web Dağıtım Sistemi kurulacaktır PACS sistemini üzerinde çalışacak olan Web görüntü dağıtım sistemleri bu proje kapsamında arşivlenen tüm radyolojik ve diğer görüntülere erişim imkânı sağlamalıdır. Bu iş için 7

8 kullanılacak web görüntü dağıtım sistemi sunucusu yazılımı dışında istemcilere ayrı bir kurulum yapılmamalıdır Görüntü Dağıtım Web Sunucu yazılımı, PACS veritabanındaki görüntüleri web üzerinden hizmete açan bir yazılımdır. Görüntü Dağıtımı Web Sunucu yazılımından RBS de bulunan onaylı Hasta Raporlarına erişilebilmelidir Görüntü Dağıtım Sunucu yazılımı, kullanılacak istemciler Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP veya üstü işletim sistemi ve Internet Explorer 5.5 veya üzeri sürümlerin veya muadili web tarayıcıların desteğine sahip olmalıdır Görüntü Dağıtım Sunucu yazılımı, erişim kısıtlama, yetkilendirme, SSL gibi kullanıcı güvenlik mekanizmalarını desteklemelidir Hastane birimlerinde radyolojik inceleme isteği yapan kullanıcılar, yerel alan ağı ve bu ağ üzerindeki kişisel bilgisayarlar ile sistemi kullanarak, oluşan görüntülere Görüntü Dağıtım Sunucusu üzerinden erişecektir Teklif edilen Web görüntü dağıtım sistemi yüksek rezolüsyonlu monitor desteği olacaktır Teklif edilen Web görüntü dağıtım sistemi çoklu monitorleri destekleyecektir. (Opsiyonel: ihtiyaç varsa istenmelidir.) Herhangi bir lisans kısıtlaması olmamalıdır. Web görüntü Dağıtım sistemi limitsiz kullanıcı lisansı ile birlikte gelmelidir Kullanıcılar lokalde bağlı olan yazıcı üzerinden baskı alabilmelidir Kullanıcı seviyelerinde ayrı ayrı sınırlandırılabilen fonksiyonlar şunlardır; Layout değiştirme Cine butonları Pencereleme Kenar keskinleştirme Sürekli yakınlaştırma Optik kaydırma Döndürme, aynalama Renkleri ters çevirme Görüntü yazılarını gösterme/kaldırma Windows'a görüntü aktarma(copy-paste) Mesafe ve açı ölçümü alma 2.3.Radyoloji Bilgi Sistemi Yazılımı (RBS) RBS, hasta tetkik istem yönetimi, inceleme, raporlama, istatistikler ve sistem yönetimi konularında entegre işlevleri yerine getirmelidir Radyoloji Bilgi Sistemi; İstem Kayıt, Doktor Atama, Hasta Tıbbi Bilgi Girişi, Hasta Tıbbi Bilgi Görüntüleme ve Görüntü Raporlama, Radyoloji Raporu Hazırlama, Radyoloji İstatistik Raporlama gibi fonksiyonları kapsamalıdır RBS, modalitelere DICOM 3.0 Worklist (DWL) standardında iş listeleri göndermelidir. 8

9 2.3.4.Yazılımın arayüzü ve yardım menüleri Türkçe olmalıdır. Herhangi bir şekilde arayüzü ve yardım menüleri Türkçe olmayan yazılımlar kabul edilmeyecektir Radyoloji Bilgi Sistemi, randevulama ve doktor atama işlemlerini gerçekleştirebilecektir Verilmiş olan randevuların akıbeti ve ne aşamada olduğu yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından sistem üzerindeki raporlar kullanılarak takip edilebilecektir Gerek yeni randevu planlanması, gerekse takipte olan hastaların randevu planlaması yapılabilecektir Onaylanmış raporlar için yazma koruması olmalıdır, rapor ekleme desteği bulunmalıdır RBS, gerektiğinde Türkçe konuşma tanıma yazılımı sistemleri ile bütünleşik çalışabilmeyi desteklemelidir RBS veritabanında rapor durum bilgilerinin otomatik güncellemesi olmalıdır. (Yeni, Çekim yapıldı, Raporlandı, Dikte edildi, Tamamlandı) Hasta bilgilerinin birleştirilmesi ve değiştirilmesi olanağı sunulmalı, bu işlem RBS üzerinden yapılabilmelidir. Yapılan bu değişikliklerin takibi arşiv üzerinde yapılabilmelidir Radyoloji sonuç raporları, raporların hekim tarafından düz metin olarak üretildiği birimlerde (Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, vb.) önceden tanımlanmış olan şablonlar üzerinden düzenlenecektir. Yeni şablonların tanımlanması mümkün olacaktır. Bu şablonların içerisine jpeg veya bitmap görüntü içerebilmelidir Raporlarda kullanılacak olan tanı, işlem, sonuç kodları gibi kodların liste ve menülerden seçilmesi mümkün olacaktır RBS sunucusu, üzerinde aynı anda web üzerinden veya istemci olarak xx sayıda kullanıcının bağlanabileceği RBS lisansı temin edilecektir. (xx: Kurum sayıyı belirtecektir.) RBS ve PACS Sistemlerinin yazılımları sistem bütünlüğü açısından tam entegre çalışmalıdır ve Türkçe arayüze sahip olmalıdır. Her iki sistem için Türkçe olmayan çözümler değerlendirme dışı bırakılacaktır Medikal uyarılar, istek sebebi, istekte bulunan doktor, istekte bulunan bölüm, dışarıdan istekte bulunan kurum, hastanın taşınabilme durumu, tetkik yapan doktor-teknisyen bilgisi gibi bilgiler saklanacak ve dokümante edilebilecektir ICD- 10 hastalık sınıflandırması kodlarını kullanılabilecektir Sistemde yer alan her hastaya ait RBS nin ihtiyaç duyduğu klinik ve kimlik bilgileri HBS den HL7 mesajları ile alınacak ve otomatik olarak görüntülenebilecektir; bu şekilde bu modül üzerinde tekrar tanımlamaya/veri girişine gerek kalmayacaktır Tarih-saat ve cihaz bazında randevu verilecek, iptal edilebilecek ve istenildiğinde, acil durumlarda özel saatsiz randevu verme imkânı da olacaktır Verilmiş olan randevuların akıbeti ve ne aşamada olduğu yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından sistem üzerindeki raporlar kullanılarak takip edilebilecektir Gerek yeni randevu planlanması, gerekse takipte olan hastaların randevu planlaması yapılabilecektir Randevu bilgilerindeki herhangi bir değişiklik neticesinde üretilebilecek sistemin ihtiyaç duyduğu komutlar ve veriler PACS ve HBS sistemine otomatik olarak iletilecektir Randevu Yönetimi rutin kullanımda çift randevuya izin vermemelidir. Gerekli durumlarda kullanıcı uyarılarak çift randevu sağlanabilmelidir Radyoloji bölümü tarafından modaliteler belirli zaman dilimleri, belirli birimler ya da özellikli uygulamalar için rezerve edilebilecektir Firma xx sayıda iş istasyonunda kullanılmak üzere lisans verecektir. (xx: Kurum sayıyı belirtecektir.) Yapılan işlemlerin kullanıcı bazında logları tutulmalıdır. 9

10 2.4.Yerel Görüntüleme/Raporlama Sistemi Yazılımı Görüntüleme iş istasyonu yazılımı ile arşiv sunucusu üzerindeki görüntülere kayıpsız olarak ulaşılacaktır Görüntüleme iş istasyonu yazılımı ile görüntülerin pul resmi (thumbnail) olarak gösterimi sağlanacaktır Görüntüleme iş istasyonu yazılımı ile herhangi bir hastanın herhangi bir modaliteye ait değişik zamanlarda çekilen görüntülerinin karşılaştırılması ve radyolojik bulguların geriye dönük değerlendirilmesi sağlanacaktır Görüntüleme iş istasyonu yazılımında farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermek üzere asılı protokoller (adaptive hanging protocols) bulunacaktır Görüntüleme iş istasyonu yazılımında en az 1x1 (bir çarpı bir), 1x2 (bir çarpı iki), 2x2 (iki çarpı iki), 3x3 (üç çarpı üç) ve 4x4 (dört çarpı dört) satırxsütun görüntüleme modlarında gösterim yapılacaktır Görüntüleme iş istasyonu yazılımında tek veya seri görüntüler içeren 2 (iki) ayrı çalışma, yan yana gösterilebilecektir ve bu görüntüleme modunda ekran yatay veya dikey olarak bölünebilecektir Görüntüleme iş istasyonu yazılımında tam ekran (full screen) görüntüleme yapılabilecektir Görüntüleme iş istasyonu yazılımında görüntüler yüklenirken ekranda modaliteye ve tetkik türüne göre uygun diziliş biçimi (layout) otomatik olarak seçilecektir Görüntüleme iş istasyonu yazılımı ile otomatik veya interaktif olarak peş peşe saniyede en az 15 (cine) görüntüleme yapılacaktır Görüntüleme iş istasyonu yazılımı ile DICOM Store SCU, DICOM Query/Retreive SCU, özelliklerine sahip olacaktır. Görüntüleme iş istasyonu yazılımı, bunlara ek olarak DICOM Print özelliğine sahip olacaktır Görüntüleme iş istasyonu yazılımında görüntü büyütme (zoom) ve seçilen görüntünün fare kontrolünde yer değiştirmesi (pan) yapılacaktır Görüntüleme iş istasyonu yazılımında görüntüler döndürülebilecektir (rotate) Görüntüleme iş istasyonu yazılımında görüntüyü yatay ve dikey eksende ters çevirme özelliği olacaktır. (mirror & flip image) Görüntüleme iş istasyonu yazılımında kalibrasyon fonksiyonlu mesafe, açı, ölçme gibi işlemler yapılabilecektir Görüntüleme iş istasyonu yazılımında görüntünün herhangi bir yerine yazı veya şekil yerleştirme özelliği olacaktır. Bu işlem esnasında orijinal görüntü dosyasında herhangi bir değişiklik veya bozulma olmamalıdır Görüntüleme iş istasyonu yazılımlarının birinde modalitelerde veya hastane bilgi sisteminde yanlış girilen hasta kayıtlarının PACS arşiv sunucusunda düzeltilebilmelidir Hasta CD/DVD leri oluştumak mümkün olacak ve oluşturulan her bir hasta CD/DVD si içerisinde görüntüleme yazılımı da sistem tarafından otomatik olarak eklenecektir. 10

11 Hastanın sisteme kayıtlı eski tetkiklerinin mevcudiyeti görülebilmeli, gerektiğinde ekran bölünecek şekilde çağrılarak karşılaştırmalı raporların yazılmasına imkan vermelidir Firma xx sayıda iş istasyonunda kullanılmak üzere lisans verecektir. (xx: Kurum sayıyı belirtecektir.) Kesitler incelendiğinde, kesitlere ait referans görüntüler varsa bu görüntüler üzerinde incelenen kesit veya kesitlerin lokasyonu grafiksel olarak gösterilebilmelidir. (CT Scout Lines, MR Reference Lines) 3. BÜYÜK ÖLÇEKLİ HASTANELER İÇİN PACS-RBS SİSTEMİ Yıllık görüntüleme tetkiki sayısı den fazla olan hastaneler için tavsiye edilmektedir. 1.1.PACS Sistemi Genel Özellikleri Görüntü Değerlendirme, Arşivleme ve İletişim Sistemi, radyoloji departmanı bünyesinde Radyoloji Bilgi Sistemi ile birlikte çalışacak arşivleme sistemidir. Arşiv sunucusu, görüntü üreten cihazlardan gelen görüntüyü saklayan ve istendiğinde bu görüntüleri istemciye gönderen yazılım ve bu yazılımın üzerinde çalıştığı sunucu donanımından oluşur. Sistem, görüntü ve iş akışlarını düzenleyecek ve yeni alınacak modalite ve yazılımlara açık standartlarda uygun bağlantı desteği imkânını sunacaktır PACS sistemi sunucu yazılımları Unix/Linux veya Windows altyapısı üzerinde çalışmalıdır. PACS istemci yazılımı ve 3 boyutlu görüntüleme yazılımları RBS yazılımı ile entegre çalışmalıdır PACS sistemi online kavramında çalışarak tüm arşiv üzerindeki görüntülere tüm iş istasyonları üzerinde anında ulaşılabilir olmalıdır. İş istasyonları üzerinde görüntü tutulmamalıdır PACS sistemi nearline mantığında çalışan DAS, NAS, SAN veya HSM gibi depolama mimarilerini destekleyebilmelidir. (Bu itibarla, kurum aşağıdaki opsiyonlardan birini seçmelidir.) Birincil Depolama Ünitesi ( Online ) İkincil Depolama Ünitesi ( Nearline/Arşiv ) 1 Disk Teyp Kütüphanesi 1 1

12 2 Disk İkincil Disk Depolama Ünitesi Tanımlanabilen zaman aralıklarıyla otomatik olarak imaj(lar) İkincil Depolama Ünitesi (Nearline/Arşiv) arşivlenebilmelidir Arşiv sunucu yazılımının desteklediği arşiv büyüklüğünde bir sınırlama ve veri miktarı lisanslaması olmayacaktır Arşiv sunucu yazılımı, kümeleme ve replikasyon (clustering ve data replication) destekleyebilmeli ve clustered olarak yapılandırılmalıdır. (Opsiyonel) Firma yıllık xx görüntüleme tetkik sayısını karşılayacak lisans teklif edecektir. Depolama alanı hacminde herhangi bir lisans kısıtlaması olmayacaktır. (xx: Kurum sayıyı belirtecektir.) HBS sisteminde RBS ye güncelleme mesajı geldiğinde arşivde bulunan hasta veri tabanı da otomatik olarak güncellenecektir PACS sistemi uygulama yazılımı arayüzü ve yardım menüleri Türkçe olmalıdır Raporlama iş istasyonlarından sorgulanabilmelidir Sistem DICOM Send özelliği ile istekte bulunan iş istasyonuna hasta görüntülerini gönderebilmelidir. Şartname cevabı ile birlikte sistem ait tüm DICOM Conformance Statement lar verilmelidir. DICOM 3.0 uyumluluğu, aşağıda listelenen fonksiyonları kapsamalıdır; DICOM Store SCP, SCU DICOM Query/Retreive SCP, SCU DICOM Print SCU DICOM Storage Commitment Dicom Worklist Tüm görüntüler sistem üzerinde PACS sunucularında tutulmalı, hangi iş istasyonundan istenir ise istensin o iş istasyonu üzerinde en geç 2 (iki) sn. içerisinde görüntülenebilinmelidir. Görüntülenen tetkik kesitsel bir çalışma ise ekranda bölünmüş görüntüleme alanının tamamı, ekran kaça bölünmüş olursa olsun en geç 2 (iki) sn. içerisinde yüklenmelidir. Fare ile kesitler üzerinde ileri veya geri gidildiğinde herhangi bir bekleme söz konusu olmamalıdır. (İdeal ortamda ve veri iletişim hızının en az 100 Mbps olduğu ağlar varsayılmıştır.) Arşiv sistemi, diğer sistem sağlayıcılarının DICOM 3.0 uyumlu iş istasyonları ile de çalışabilmelidir Arşiv sistemi yönetimi arayüzü LAN üzerindeki PC lerden web ile erişilebilir olmalıdır. PACS a kontrolsüz gönderilmiş RBS ile eşleşmemiş görüntüler web arayüzü üzerinden kontrol edilerek düzeltilebilmeli ve RBS ile eşleştirilmesi sağlanabilmelidir PACS veritabanında rapor durum bilgilerinin otomatik güncellemesi olmalıdır. (Yeni, Çekim yapıldı, Raporlandı, Dikte edildi, Tamamlandı) Sistem merkezi bir veri tabanına sahip olmalıdır. Dağıtık mimarideki çözümler kabul edilmeyecektir. Cihazlardan gelen görüntüler ilk olarak sistem tarafından alınacaktır ve iş istasyonlarına merkezi veri tabanından aktarılacaktır Sistem kullanıcı girişleri kullanıcı ismi ve şifre ile yetki seviyeli olmalıdır. Sisteme girişler RBS üzerinden ve/veya PACS üzerinden tek bir şifre ile olmalıdır. Sisteme RBS üzerinden girilirse PACS veya PACS üzerinden girilirse RBS otomatik olarak açılmalıdır. 12

13 Hasta bilgilerinin birleştirilmesi ve değiştirilmesi olanağı sunulmalıdır İstekli teklif ettiği sistemin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında hangi sınıfa girdiğini beyan edecektir Teklif edilen sistem en az DICOM Lossy JPEG ve DICOM Lossless JPEG veya DICOM Lossless JPEG2000 görüntü sıkıştırma algoritmalarını destekleyecektir. Bu sıkıştırma türlerinden bir veya birkaçı kullanım amacına bağlı olarak seçilebilir olmalıdır (Tanı amaçlı, Web, Klinik versiyonları v.s) Tüm bu özelliklerin belirtildiği Dicom Conformance Statement lar teklif dosyasına eklenmelidir Entegre Edilecek Cihaz Listesi: Cihaz Adı Marka Model Bulunduğu Servis Ort. Günlük Tetkik Adedi Ort. Tetkik Başına Görüntü Adedi Dicom Send/ Receive (Evet/ Hayır) Dicom Print (Evet/ Hayır) Dicom MPPS (Evet/ Hayır) Dicom Worklist (Evet/ Hayır) Dicom için Lisans gerektiren modüller Yukarıdaki tabloda belirtilen tüm DICOM 3.0 uyumlu Modalitelerin bağlanması/sisteme dahil edilmesi işi yüklenici firmaya aittir Ayrıca yukarıdaki tabloda listesi verilen Dicom uyumlu olmayan cihazların Dicom Dönüştürücü (örnek; frame grabber) vasıtasıyla Dicom standardında görüntü üretebilmesi sağlanmalıdır. 1.2.Web Görüntü Dağıtım Sistemi Yazılımı Hastane iletişim ağına bağlı bütün departmanlar tarafından radyolojik görüntülere erişim imkanı sağlanmalıdır. Bu iş için kullanılacak web görüntü dağıtım sistemi sunucusu yazılımı dışında istemcilere ayrı bir kurulum yapılmamalıdır. Arşiv sistemindeki verilerle eşzamanlı olarak yeni veriler görüntü dağıtım sisteminde bulunmalıdır Görüntü Dağıtım Web Sunucu yazılımı, arşiv veritabanındaki görüntüleri web üzerinden hizmete açan bir yazılımdır. Görüntü Dağıtımı Web Sunucu yazılımından RBS de bulunan onaylı Hasta Raporlarına erişilebilmelidir Görüntü Dağıtım Sunucu yazılımı, kullanılacak istemciler Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP veya üstü işletim sistemi ve Internet Explorer 5.5 veya üzeri sürümlerin veya muadili web tarayıcıların desteğine sahip olmalıdır Web görüntü dağıtım sistemi üzerindeki görüntülere kullanıcılar Internet Explorer üzerinden sorgulama yaparak ulaşabildikleri gibi mevcut Hastane Bilgi Sistemi ile yapılacak Open API entegrasyonu sayesinde kullanıcılar hastane bilgi sistemi istemci yazılımının içerisindeki hasta dosyasından görüntü link ini klikleyerek görüntülere ulaşıabilmelidir. Firma bu entegrasyonu Hastane Bilgi Sistemi firması ile müştereken sorumlu olacaktır Görüntü Dağıtım Sunucu yazılımı, erişim kısıtlama, yetkilendirme, SSL gibi RBS de tanımlı kullanıcı güvenlik mekanizmalarını desteklemelidir. 13

14 3.2.6.Hastane birimlerinde radyolojik inceleme isteği yapan kullanıcılar, yerel alan ağı ve bu ağ üzerindeki kişisel bilgisayarlar ile sistemi kullanarak, oluşan görüntülere Görüntü Dağıtım Sunucusu üzerinden erişecektir Herhangi bir lisans kısıtlaması olmamalıdır. Web görüntü Dağıtım sistemi limitsiz kullanıcı lisansı ile birlikte gelmelidir Teklif edilen Web görüntü dağıtım sistemi yüksek rezolüsyonlu monitor desteği olacaktır Teklif edilen Web görüntü dağıtım sistemi çoklu monitorleri destekleyecektir. (Opsiyonel: ihtiyaç varsa istenmelidir.) Kullanıcılar lokalde bağlı olan yazıcı üzerinden baskı alabilmelidir Kullanıcı seviyelerinde ayrı ayrı sınırlandırılabilen fonksiyonlar şunlardır; Layout değiştirme Cine butonları Pencereleme Kenar keskinleştirme Sürekli yakınlaştırma Optik kaydırma Döndürme, aynalama Renkleri ters çevirme Görüntü yazılarını gösterme/kaldırma Windows'a görüntü aktarma(copy-paste) Mesafe ve açı ölçümü alma 1.3.Radyoloji Bilgi Sistemi Yazılımı (RBS) RBS, Dijital Radyoloji Departmanında, hasta tetkik istem yönetimi, inceleme, raporlama, sarf malzemeleri, istatistikler ve sistem yönetimi konularında entegre işlevler yerine getirerek radyolojik görüntüler haricindeki tüm işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlamalıdır. RBS ve PACS ile tam bir uyum içerisinde çalışarak iş akışını düzenlemeli ve PACS'ın bu iş akışına uygun çalışmasını sağlamalıdır RBS, PACS kapsamındaki modalitelere DICOM 3.0 Worklist (DWL) standardında iş listeleri göndermelidir. DICOM uyumlu tüm cihazlara RBS ten gönderilen demografik ve istem bilgilerine ait iş listelerinin gönderilmesi için gerekli donanımlarının sağlanması ihaleyi kazanan firma tarafından gerçekleştirilmelidir RBS ve PACS uygulama yazılımlarının arayüzü ve yardım menüleri Türkçe olmalıdır. Herhangi bir şekilde arayüzü ve yardım menüleri Türkçe olmayan yazılımlar kabul edilmeyecektir RBS sunucusu, üzerinde aynı anda web üzerinden veya istemci olarak xx sayıda kullanıcının bağlanabileceği RBS lisansı temin edilecektir. (xx: Kurum sayıyı belirtecektir.) 14

15 Sistemde yer alan her hastaya ait RBS nin ihtiyaç duyduğu klinik ve kimlik bilgileri HBS den HL7 mesajları ile alınacak ve otomatik olarak görüntülenebilecektir; bu şekilde bu modül üzerinde tekrar tanımlamaya/veri girişine gerek kalmayacaktır Tarih-saat ve cihaz bazında randevu verilecek, iptal edilebilecek ve istenildiğinde, acil durumlarda özel saatsiz randevu verme imkânı da olacaktır Verilmiş olan randevuların akıbeti ve ne aşamada olduğu yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından sistem üzerindeki raporlar kullanılarak takip edilebilecektir Gerek yeni randevu planlanması, gerekse takipte olan hastaların randevu planlaması yapılabilecektir Randevu bilgilerindeki herhangi bir değişiklik neticesinde üretilebilecek sistemin ihtiyaç duyduğu komutlar ve veriler PACS ve HBS sistemine otomatik olarak HL7 mesajları ile iletilecektir Randevu Yönetimi rutin kullanımda çift randevuya izin vermemelidir. Gerekli durumlarda kullanıcı uyarılarak çift randevu sağlanabilmelidir Radyoloji bölümünün izniyle modaliteler belirli zaman dilimleri, belirli birimler ya da özellikli uygulamalar için rezerve edilebilecektir Gerekli donanım ve veritabanı lisansları yüklenici tarafından sağlanacaktır RBS ile PACS'ın HBS'ye entegrasyonu HL7 (Health Level 7) ve Dicom standartları doğrultusunda sağlanmalıdır RBS, HBS den gelen mesajlar (ADT (Admin, Discharge ve Transfer) ve ORM (Order Request Message vb..)) ışığında incelemeyi planlamalı ve inceleme ile ilgili, Randevu bilgilerini faturalamaya yansıyacak tetkik bilgilerini, İnceleme Raporlarını ve Malzeme kullanım verilerini Hastane Bilgi Yönetim Sistemine HL7 (ORU veya DFT) mesajlarını kullanarak aktarmalıdır Raporlama iş istasyonu ile entegre çalışabilen PACS sayesinde, RBS iş listesinde oluşturulmuş hasta görüntüleri otomatik olarak PACS tarafında (monitörlerinde) görüntülenebilmelidir Yapılan işlemlerin kullanıcı bazında logları tutulmalıdır Radyoloji Hasta Kabul Önceden randevusunu almış hastaya yönelik RBS nin ihtiyaç duyduğu hasta kayıt bilgileri HBS den HL7 mesajları ile alınacaktır Radyoloji hasta kabul modülünde sekreter listesi oluşturulurken hangi tür tetkiklerin iş listesine girmeyeceğinin seçilebileceği bir altyapıya sahip olacaktır Bu kayıt sırasında hasta iş listesinden seçilmeli ve gerekli cihaza randevu verilmesi sağlanmalıdır Radyoloji İş Akış-Durum Takibi Sistemdeki herhangi bir terminalden yapılan radyolojik görüntüleme isteği görülebilecek, kaydedilebilecek ve işlemin sonuçlanıp sonuçlanmadığına dair bilgiler isteyen kişiye iletilecektir Sonuçlanmış olan radyoloji isteklerine yönelik radyoloji raporları isteği yapan doktor görüntülenebilmeli ve raporlar elektronik hasta dosyasına entegre olarak saklanmalıdır PACS ta mevcut olan hasta radyolojik görüntüsü, raporu ile birlikte istekte bulunan doktora iletilebilecek ve bu görüntüler gerektiğinde görüntülenebilecektir. 15

16 Radyoloji birimlerinde görevli personelin yapacağı işler otomatik olarak görüntülenecek, personel tarafından tamamlanan işin bir sonraki iş adımına yine otomatik olarak geçişi sağlanacaktır RBS işlerin durumu, iş adımı, sonuç, gerçekleştiren kişi, cihaz vb. bazında takibi yapılacaktır. Tetkik durum takibi (hasta geldi, sonuç alındı, rapor yazıldı v.b.) statü bazında takip edilecektir Radyolojik Tetkik Radyolojik tetkik yapıldıktan sonra yapılan işlem bilgilerinin (görüntü raporu değil) girilmesini sağlayan alt modüldür Tetkiklerle ilgili günlük, haftalık, aylık ve istenen tarih aralığında istatistikler alınabilecektir RBS Dicom Modality Modality Performed Procedure Step (MPPS) özelliğini desteklemelidir. Bu özelliği sağlayan cihazlarda tetkik parametreleri, alınan X ışını dozu, modalite tipi, prosedür kodu organ bilgisi RBS sistemine aktarılarak dokümante edilebilmelidir. Uygulama zamanında kurumda bulunan DICOM MPPS (DICOM Modality Performed Procedure Step) destekleyen modaliteler RBS tarafında MMPS olarak entegre edilmelidir. (Opsiyonel: İhtiyaç varsa istenmelidir.) Radyoloji Sonuç Raporlama Radyolojik sonuçlarının girilmesini sağlayan fonksiyondur Raporlama kelime işlem aracı olarak dış bir kelime işlem aracı kullanılması veya raporlamanın entegre sistem içinde yapıldığı bir çözüm önerilmelidir Onaylanmış raporlar için yazma koruması olmalıdır, rapor ekleme desteği bulunmalıdır RBS, Türkçe konuşma tanıma yazılımı ile bütünleşik çalışabilmelidir Radyoloji sonuç raporları, raporların hekim tarafından düz metin olarak üretildiği birimlerde (ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, vb.) önceden tanımlanmış olan şablonlar üzerinden düzenlenecektir. Yeni şablonların tanımlanması mümkün olacaktır Raporlarda kullanılacak olan tanı, işlem, sonuç kodları gibi kodların liste ve menülerden seçilmesi mümkün olacaktır Sarf Malzeme Takibi (Opsiyonel: İhtiyaç varsa istenmelidir.) Birim, kişi ve cihaz bazında malzeme kullanım detayları görüntülenecektir Sarf malzemelerinin son kullanım tarihine ve süresine yönelik takipler yapılabilmeli ve sistem bu duruma ilişkin rapor üretebilecek bir altyapıya sahip olmalıdır. 1.4.Yerel Görüntüleme/Raporlama Sistemi Yazılımı Raporlama İş İstasyonu ve Görüntü Dağıtım Sisteminde görüntülerin pul resmi (thumbnail) olarak gösterimi sağlanacaktır Raporlama İş İstasyonu ve Görüntü Dağıtım Sisteminde, herhangi bir hastanın herhangi bir modeliteye ait değişik zamanlarda çekilen görüntülerinin karşılaştırılması ve radyolojik bulguların geriye dönük değerlendirilmesi sağlanacaktır Raporlama İş İstasyonu ve Görüntü Dağıtım Sisteminde (1x1 1x2, 2x2, 3x3, 4x4 4x8, v.b.) satırxsütun görüntüleme modlarında gösterim yapılacaktır. 16

17 Raporlama İş İstasyonu ve Görüntü Dağıtım Sisteminde tek veya seri görüntüler içeren 2 (iki) ayrı çalışma, yan yana gösterilebilecektir ve bu görüntüleme modunda ekran yatay veya dikey olarak bölünebilecektir Raporlama İş İstasyonu ve Görüntü Dağıtım Sisteminde tam ekran (full screen) görüntüleme yapılabilecektir Raporlama İş İstasyonu ve Görüntü Dağıtım Sisteminde görüntüler yüklenirken ekranda modaliteye uygun diziliş biçimi (layout) otomatik olarak seçilecektir Raporlama İş İstasyonu ve Görüntü Dağıtım Sisteminde görüntü ebatları önceden tanımlı (preset) olarak kaydedilecektir ve görüntüler bu ebatlarda gösterilecektir Raporlama İş İstasyonu ve Görüntü Dağıtım Sisteminde saniyede en az 15 (onbeş) görüntüye kadar otomatik veya interaktif olarak (kullanıcının fare hareketleri ile) peş peşe (cine) görüntüleme yapılacaktır Raporlama İş İstasyonu üzerinden, DICOM Print yapılabilmelidir Raporlama İş İstasyonu ve Klinik Dağıtım Sisteminde Sistemde görüntü büyütme (zoom) ve seçilen görüntü kesitinin fare kontrolünde yer değiştirmesi (pan) yapılacaktır Raporlama İş İstasyonu ve Görüntü Dağıtım Sisteminde görüntüler döndürülebilecektir (rotate) Raporlama İş İstasyonu ve Görüntü Dağıtım Sisteminde görüntüyü ters çevirme özelliği olacaktır (mirror image) Raporlama iş istasyonu yazılımında kalibrasyon fonksiyonlu mesafe, açı, ölçme gibi işlemler yapılabilecektir Raporlama İş İstasyonunda görüntünün herhangi bir yerine yazı veya şekil yerleştirme özelliği olacaktır Görüntüler ve bu görüntülere ait raporların sistemde birlikte saklanması sağlanacaktır Raporlama İş İstasyonunda özel okuma aparatı ile dijital ortama okunan raporların, her bir hasta için ayrı ses dosyaları halinde en az rapor onaylanana kadar saklanması sağlanacaktır Kesitler incelendiğinde, kesitlere ait referans görüntüler varsa bu görüntüler üzerinde incelenen kesit veya kesitlerin lokasyonu grafiksel olarak gösterilebilmelidir. (CT Scout Lines, MR Reference Lines...) Firma xx sayıda iş istasyonunda kullanılmak üzere lisans verecektir. (xx: Kurum sayıyı belirtecektir.) 1.5.PACS Sistemi Uygulama Yazılımları (Opsiyonel: İhtiyaç varsa istenmeldir.) Sistem ile birlikte PACS ile entegre tüm iş istasyonlarında çalışabilen aynı anda aşağıda belirtilen sayıda kullanıcının kullanabildiği, BT, MDBT ve MRG için kullanılabilecek o kullanıcılı MIP, (Opsiyonel) o kullanıcılı MIP MPR, (Opsiyonel) o kullanıcılı MIP 3D MPVR,(Opsiyonel) o kullanıcılı MIP 3D VRT, (Opsiyonel) o kullanıcılı MIP 3D SSD (Opsiyonel) o kullanıcılı MIP organ içinden uçuş (Fly-Through, Navigation v.b.) (Opsiyonel) gibi yazılımlar bulunacaktır xx adet iş istasyonunda anatomi ve kemik dokusunun birbirinden ayrılmasını sağlayacak önceden programlanmış protokollere sahip kemik yapısı ayırım programı (Bone Removal, 17

18 Bone Exract, AutoBone vb.) bulunacaktır. Teklif edilen iş istasyonlarının hepsinde bu özellik bulunacaktır. Lisanslama her bir iş istasyonu için Concurrent lisans halinde yapılabilinecektir. Bu yazılımların özellikleri aşağıdaki kriterleri karşılayabilmelidir. (xx: Kurum sayıyı belirtecektir.) VRT (Volume Rendering Technique) İncelenen organ sagittal koronal ve aksial planda Mouse un bir hareketi ile izlenebilmelidir. Tespit edilen bir lezyonun lokalizasyonu bir işaretleme ile her üç anatomik planda da izlenebilmelidir. Böylece patolojilerin diğer organlarla olan ilişkisi volumetrik olarak saptanabilmelidir Organa uygun dansite, opasite ve renkler otomatik olarak kolayca ayarlanabilmelidir Organ, kontrast madde ve kemik gibi farklı dokular klinik görünüme uygun renk ve dansitelerde oluşturulabilmelidir Oluşturulan 3D imajlara, interaktif olarak sadece mouse kullanılarak istenilen her dansite ve kontrast farkı uygulanabilmelidir Organların renklendirilmesinin yanı sıra parlaklık ve opasite gibi ayarlar da ayrıca yapılabilmeli ve bunlar sabitlenerek kaydedilebilmelidir Zoom yapılan VRT imajlarda hiçbir şekilde rezolüsyon ve renk kontrast ayarlarının kaybı olmamalı, bu sayede boyut olarak küçük olan patoloji ve organların daha rahat gösterilebilmesi, imajların büyük olarak incelenebilmesi ve basılabilmesi sağlanmalıdır Daha önceden kaydedilmiş olan VRT presetleri (görüntülenmek istenen organa göre) mouse un (fare) tek bir seçimi ile hızlı bir şekilde ekrana getirilebilmelidir Hazır VRT presetleri önceden bir galeriye yüklenmiş olarak workstationlarda hazır olarak bulunmalıdır. Galeriden seçilen presetler başka modalitelerde çekilmiş olan DICOM formatındaki tüm imajlara uygulanabilmelidir Hastanın önceki incelemelerinin farklı modalitelerde yapılmış olması halinde mevcut patolojinin takibi, ölçümlerinin karşılaştırılması ve yeniden VRT yapılması mümkün olabilmelidir İmajların rotasyon, kesme ve renklendirme işlemleri iş istasyonlarına takılmış olan extra görüntü işleme hızlandırıcı kartlar sayesinde real time olarak uygulanabilmelidir. Bu hızlandırıcı kartlar, yeni ayar yapıldıktan sonra yeni görüntü oluşturulması için gereken beklenme süresini milisaniye (ms) bazına indirebilmelidir VRT, MPR, MIP, MINIP görüntüleri clip planlar şeklinde kesilebilmeli, istenmeyen organlar görüntü kapsamından çıkarılarak kaliteli görüntüler elde edilebilmelidir Tüm görüntüler üzerinde freehand ve clipplane kesme ve çıkarma işlemleri uygulanabilmelidir. Uygulanan kesme-çıkarma işlemleri imajlara kaydedilebilmelidir. (Böylece imajlar her açıldığında kesme-çıkarma işlemlerinin tekrarı ortadan kalkmış olacaktır.) Oluşturulan volumetrik görüntülerin kesit kalınlıkları cihaz tarafından otomatik hesaplanabilmeli ve istendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir VRT görüntüler üzerinde kesme-çıkarma işlemleri yapılabildiğinden organlar birbirinden rahat ayırt edilebilmeli ve bu özellik kullanıcıya işlemler sırasında kolaylık sağlayabilmelidir Threshold değerini değiştirerek kemik yapıları yok etmek ya da yeniden eklemek mümkün olabilmelidir (Bone Removal özelliği). Kemik yapılar temizlendikten sonra görüntüler bu şekilde kaydedilebilmelidir. Dokuların threshold değerleri otomatik olarak hesaplanabilmeli, çıkartılacak organın threshold değeri bu şekilde belirlenebilmelidir. Ve yanılma payı 18

19 olmaksızın kemik yapıları silme işlemi gerçekleştirilebilmelidir. Buna ek olarak, yalnızca kemik, yalnızca damar veya yalnızca kemik ile damar görüntülenebilmelidir Threshold değeri girdikten sonra kemikleri yok etmeden önce istenirse yok edilecek bölgeler piksel bazında genişletilebilmeli veya daraltılabilmelidir SSD görüntülerde threshold değerleri değiştirilerek Kemik yapıdan yumuşak dokunun tam olarak ayırt edilebilmesi sağlanabilmelidir. (Böylece kemik kırıklarının yumuşak doku ile dolarak kırığın gizlenmesi önlenebilmelidir.) MIP (Maximum Intensity Projection), MINIP (Minimum Intensity Projection), MPR (Mannose-6-Phosphate Receptor), SSD (Single Step to Digital) Aksial, koronal, ve sagittal planda MPR MIP MIP thick MIP thin MINIP, MINIP thick görüntüler elde etmek mümkün olabilmelidir Görüntülere açı verilebilmelidir Anjiografik görüntüler elde edilebilmeli, MIP görüntüleme tekniği ile yumuşak dokuların silinmesi ve sadece damar yapıların görüntülenmesi sağlanabilmelidir. Bu MIP tekniği MR ve BT imajlarına aynı şekilde kolayca tatbik edilebilmelidir MIP kullanılarak kemik görüntüleme sağlanabilmelidir SSD görüntüleme tekniği ile hem kemik yapılar hem de anjıografik görüntüler elde edilebilmelidir MINIP tekniği ile özellikle akciğer parenkim havalanmasına bağlı hastalıklar kolayca görüntülenebilmelidir Dansite kontrast ve opasite ayarlamaları yapılabilmelidir. Mouse ile kolayca değiştirilebilmelidir. Oluşturulan kesitler sagittal, aksial ve koronal planda kaydedilebilip, filme aktarılabilmelidir Dansite ve metrik ölçümler yapılabilmeli, yapılan ölçümler kaydedilebilip, filme aktarılabilmelidir Freehand ve clipplane araçları ile kesme-çıkarma işlemleri yapılabilmelidir. Elde edilen görüntüler istenilen rotasyon ve dansitede kaydedilebilmelidir DICOM formatındaki diğer imajlar yüklenebilmeli ve bütün bu işlemler bu görüntüler üzerinde de uygulanabilmelidir Curved plane görüntüleme teknikleri MIP MPR MINIP MIP thick MIP thin görüntüler üzerinde kolaylıkla uygulanabilmelidir. Uygulanan Curved Plane a paralel istenilen sayıda kesit elde edilebilip, kaydedilebilmeli ve filme basılabilmelidir Curved Plane kalınlıkları ve kesit sayısı kullanıcı isteğine göre değiştirilebilmelidir Elde edilen imajlar üzerinde notlar yazılabilmeli ve lezyonun yerini belirleyici işaret ve markerlar eklenebilmeli ve iptal edilebilmeli, kaydedilebilmeli ve filme basılabilmelidir Volumetrik imajlar üzerinden kullanıcının isteğine bağlı kesit kalınlıklarında yeni kesitler oluşturulabilmelidir Endoskopik İncelemeler (Fly Through) Endoskopik incelemeler, kolon, trakea, damar, içi hava dolu organlarda gerçekleştirilebilmelidir Endoskopik görünüm renkli olarak yapılabilmelidir. Renkler, opasite, kontrast, dansite ayarları kullanıcı isteğine göre değiştirilebilmelidir Lümen içinde uçmak mouse un (fare) tek hareketi ile gerçekleştirebilmelidir. Yol boyunca ilerleme otomatik olarak gerçekleştirebilmelidir. Yön belirlemek için başka tuşlara ihtiyaç duyulmamalıdır. 19

20 Gidilen yol istenilen sıklıkta kesitler halinde renkli imajlar olarak kaydedilebilmelidir. İmajları kaydetmek için her imajı kayd etmek gerekli olmayıp, ne sıklıkla kaydedileceği belirlendikten sonra yalnızca lümen içinde ilerlemek yeterli olabilmelidir Lümen içinde bir yönde ilerledikten sonra cihaz otomatik olarak path (yön) kaydedebilmelidir. Kıvrım arkalarını görmeden ilerlediğimiz yoldan otomatik olarak geri uçmak mümkün olabilmelidir. (Böylece kolon gibi kıvrımlı organlarda birkez baştan sona uçmak, sondan başa görüntülemeyi sağlayabilmelidir.) D endoskopik görüntüleme ile MPR görüntüleri sagittal, aksial, koronal planda eş zamanlı takip edilebilmelidir Endoskopik uygulamalar CT, MR ve 3D-XA imajları ile gerçekleştirilebilmelidir Diğer modalitelerde yapılmış DICOM formatındaki imajlar endoskopik uygulamalarda kullanılabilmeli, sonuçlar kaydedilebilmeli ve filme basılabilmelidir Lümen içinde ilerleme sırasında mouse (fare) ile yön değiştirilebilmeli her dört yöne ve geriye bakış sağlanabilmelidir. Trakea gibi gittikçe dallananan organlarda gidilecek olan yön tayin edilebilmeli, gidilen yön MPR görüntülerinden takip ve teyid edilebilmelidir Başlangıç noktası kullanıcının isteğine göre belirlenebilmelidir. Lümende tıkanıklık veya geçilemeyen bölüm varsa isteğe bağlı atlanarak yeni başlangıç yeri tayin edilebilmelidir. (Böylece endoskopik görüntülemenin tamamlanabilmesi için lümen bütünlüğü şartı aranmayacaktır.) Endoskopik görünümde saptanan lezyonun boyutları MPR görüntülerde ölçülebilip, sonuçlar kaydedilebilmelidir. 4. DİKTASYON SİSTEMLERİ 4.1.Dijital Diktasyon Sistemi (Opsiyonel: İhtiyaç varsa istenmelidir.) RBS sistemi ile tamamen entegre olmalıdır Asgari olarak toplam... sayıda lokasyondan rapor verilerinin ses olarak girilebileceği ve toplam xx sayıda lokasyondan sesli raporların dinlenerek dikte edilebileceği sistem teklif edilmelidir. (xx: Kurum sayıyı belirtecektir.) Her bir raporlama iş istasyonunun RBS ve diktasyon sistemi entegrasyonu yapılmalıdır Dikte edilen kayıtları rapor sekreterleri sisteme entegre edilen herhangi bir kelime işlem programı ile yazılı hale getirmelidir Sistem, rapor ve hasta görüntü bilgileri arasında bir bağlantı kurabilmelidir Raportör kendisine ait RBS iş listesinde çalışmalıdır Radyoloji raporlarının direkt ses olarak elde edileceği, saklanacağı ve daha sonraki adımlarda ilgili kullanıcı tarafından dinlenerek sisteme girileceği yapı ve mekanizmalar Radyoloji Modülü bünyesinde entegre olarak sağlanacaktır. Bu işlemler direk bu modül içersinde, ilgili iş adımında, herhangi bir şekilde uygulama/kontrol değişikliği yapılmaksızın, entegre olarak gerçekleştirilecek; indirekt, kopuk, parçalı ve münferit çözümler kullanılmayacaktır. 4.2.Dijital Ses Tanıma Sistemi (Opsiyonel: İhtiyaç varsa istenmelidir.) RBS sistemi ile bütünleşik gerçek zamanlı Türkçe ses tanıma sistemi verilecektir Türkçe ses tanıma sistemi ile doktorların bir mikrofon aracılığı ile konuşmalarının yazıya dönüştürülerek raporlanması sağlanacaktır. 20

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU BİLGİ YÖNETİMİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu Yayın

Detaylı

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır.

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. BİLGİ YÖNETİMİ Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalı, o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Intel Xeon Processor L5638 (12M Cache, 2.00 GB boş disk RAID

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ KAPSAM AMP Doğrudan Temin programı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacak doğrudan teminlere ilişkin uygulama

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI UYGULAMA SERVER TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel Hususlar ALICININ ŞARTLARI FİRMANIN CEVABI 1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı,

Detaylı

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 TARAFLAR : YÜKLENİCİ Bu şartnameye konu olan iş için sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ÇORUH EDAŞ Bu şartnameye konu

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 199e. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 199e. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 199e Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk GB boş disk *** Disk sistemi için pil yedeklemeli, yüksek ön bellekli (512 MB ve üstü) RAID control kartı ve RAID seviyesi

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 9451 03/05/2012 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH :

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/5 2016 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 1. Amaç: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuz birimlerinde kullanılmak üzere muhtelif kurgu yazılım ve donanımının teknik özelliklerini

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH :

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/3 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 4.5 Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/4 2014

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/4 2014 TEKNİK ŞARTNAME T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/4 2014 1. Bu onaylı teknik şartname,

Detaylı

8Ak 1. Bu onaylı teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

8Ak 1. Bu onaylı teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA YAZILIM LİSANSI TEDARİKİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU.: 201-0000-7010-147-000 TARİH 8Ak 1. Bu onaylı teknik şartname yayım tarihinden itibaren

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

Ürün Kutusu. Kargoyla teslim edilen ürün kutusu. Ürün kutusundaki temel bileşenler

Ürün Kutusu. Kargoyla teslim edilen ürün kutusu. Ürün kutusundaki temel bileşenler Kurulum Sunumu Ürün Kutusu Kargoyla teslim edilen ürün kutusu Ürün kutusundaki temel bileşenler Not: Kutu içerisindeki tüm bileşenlerin eksiksiz teslim edildiğinden emin olunmalıdır. Ürün Kutusundaki Bileşenler

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır. TEKNİK ŞARTNAME A) MASA ÜSTÜ BİLGİSAYARLAR (150 ADET) 1) İŞLEMCİ ve CHIPSET Bilgisayarların, merkezi işlemci birimi en az 6 MB akıllı ön bellekli, saat hızı en az 3.2 Ghz, maximum turbo frekansı en az

Detaylı

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU size özel çözümlerle daha yalın ve hızlı süreçler Bilgiyi, insan yaşamının vazgeçilmez parçası olarak gören Akgün Yazılım, 1986 yılında Trabzon da kurulmuştur.

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter PERSONEL GEÇİŞ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Parmak izi onaylama hızı 0.3 saniye veya daha az olmalıdır. Hata kabul oranı 0,00001 den daha yüksek olmamalıdır. Hatalı reddetme %0,01 veya daha az olmalıdır. Cihaz

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 18/01/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2012356 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/01/2012 TARİHİ,

Detaylı

BİLGİSAYARLI RADYOLOJİ (CR) SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİLGİSAYARLI RADYOLOJİ (CR) SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BİLGİSAYARLI RADYOLOJİ (CR) SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU: Bu teknik şartname, Bilgisayarlı Radyoloji (CR) sistemine geçiş ve hastanede çekilen radyolojik görüntülerin bilgisayar ortamına aktarılması,

Detaylı

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede TRT Devamlılık Stüdyoları nda yer alandevamlılık Merkezi Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi nde kullanılmak üzere satın

Detaylı

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir?

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Başlangıç Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Bilgisayar Bilgisayar, kendisine verilen bilgiler

Detaylı

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ PAPERWORK ECM TEKNİK MİMARİ 1. Şekilde (1) numara ile gösterilen Content Server adı verilen Uygulama Sunucusudur. Content Server tüm iş mantığını içerir. Veri Tabanına ve arşivlenen belgelere erişim yetkisi

Detaylı

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat. Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat. Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü VIII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Kasım 2011 Antalya SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİNE

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı Nedir? Kalite Yönetim Sistemi; gereklerinin yerine getirildiğinin

Detaylı

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi Kullanıcı Ham Veri İşlenmiş Veri Kullanıcı Giriş İşleme Çıkış Yazılı Çizili Saklama Server PC Laptop PDA (Personal Digital Assitance) Netbook Tablet PC BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM Scanner (Tarayıcı)

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLPOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLPOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLPOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından satın alınacak

Detaylı

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) 1 TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Mikropipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır. 2.Mikropipetler elektronik ve renkli ekrana

Detaylı

Teklif edilen makinenin baskı hızı en az dakikada en az 30 kopya maksimum A3 baskı hızında olmalıdır.

Teklif edilen makinenin baskı hızı en az dakikada en az 30 kopya maksimum A3 baskı hızında olmalıdır. EK-1 DİJİTAL SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ : Teklif edilen makinenin baskı hızı en az dakikada en az 30 kopya maksimum A3 baskı hızında Teklif edilen fotokopi makinesi dakikada en az

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Kurumun otomasyon üzerindeki tüm bilgilerinin yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli işlevlerinin korunmasını düzenleyen kuralları ve uygulamaları belirlemeyi amaçlar. 2. KAPSAM: Bu talimat,

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

Yeni Üye Test Sistemi Teknik Bilgilendirme

Yeni Üye Test Sistemi Teknik Bilgilendirme Yeni Üye Test Sistemi Teknik Bilgilendirme İÇERİK I. GİRİŞ... 2 II. MATERYAL... 2 III. ERİŞİM BİLGİLERİ... 3 IV. PRO-MARK UYGULAMA KURULUMU... 3 PC Konfigürasyon... 3 Kurulum Adımları... 4 V. RISK INFORMER

Detaylı

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir?

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? SORULAR (-36) SORU - Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? A) Ses kartı B) Klavye C) Yazıcı D) Ekran SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? A) Paralel

Detaylı

DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Cihaz, Lazer-Doppler Akımölçme (Flowmetre) yöntemi ile çalışmalıdır. 2. Cihaz, Mikro vasküler alanda kan akımı saptanması amacına uygun tasarlanmış olmalıdır. 3. Deney

Detaylı

Yeni Ü ye Test Sistemi Teknik Bilgilendirme

Yeni Ü ye Test Sistemi Teknik Bilgilendirme Yeni Ü ye Test Sistemi Teknik Bilgilendirme İÇERİK I. GİRİŞ... 2 II. MATERYAL... 2 III. ERİŞİM BİLGİLERİ... 3 IV. PRO-MARK UYGULAMA KURULUMU... 3 PC Konfigürasyon... 3 Kurulum Adımları... 4 V. RISK INFORMER

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

NetCAD Kurulum. Dr. Cemal Sevindi

NetCAD Kurulum. Dr. Cemal Sevindi NetCAD Kurulum Dr. Cemal Sevindi Minimum Donanım İhtiyacı Kurulum Öncesi Gerekli Minumum Donanım htiyacı Pentium (PIII 650Mhz veya daha üstü islemci) veya Celeron tabanlı Microsoft Windows uyumlu PC @sletim

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına madde 3 te belirtilen koşullar

Detaylı

Primal Pictures:Yeni Özellikler. Primal Pictures PowerPoint Sunumu

Primal Pictures:Yeni Özellikler. Primal Pictures PowerPoint Sunumu Primal Pictures:Yeni Özellikler Primal Pictures PowerPoint Sunumu Primal Pictures: Yeni Özelliklere Bakış Yeni ürün arayüzünün gösterimi Yeni ürünlerin gösterimi Sistematik Anatomi Dişçilik Anatomisi Bölgesel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/04/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20112935 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/05/2011 TARİHİ,

Detaylı

ARAÇ PLAKA TANIMLAMA VE ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ

ARAÇ PLAKA TANIMLAMA VE ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ARAÇ PLAKA TANIMLAMA VE ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ Araç Altı Görüntüleme Sistemi 1. Araç altı görüntüleme sisteminde en az 2048 2 (ikibinkırksekiz çarpı iki) piksel çözünürlüğe sahip line scan kamera

Detaylı

E-Netsis.Net Yenilikleri

E-Netsis.Net Yenilikleri E-Netsis.Net Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu Uygulama [X] Yeni Fonksiyon @6 E-Netsis.Net parametrelerinin başka şubeden okunması Bu uygulama,

Detaylı

KONU: GENEL ÖZELLİKLER

KONU: GENEL ÖZELLİKLER Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Röntgen Ünitesine Getirilen Rutin Olguların Dijital Radyografi ile Değerlendirilmesine Ait TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU: Kurumumuzun ihtiyacı için alınacak 1 Adet Dijital

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:4

Zeyilname Zeyilname No:4 Zeyilname Zeyilname No:4 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 7 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:4 1/6 GİRİŞ 4x4 MOBİL HABERLEŞME ARACI ALIMI (GA4.18) ZEYİLNAME NO: 4 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 17 Eylül 2012 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman Numarası

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

Selahattin Esim CEO

Selahattin Esim CEO info@esimyazilim.com www.esimyazilim.com Selahattin Esim CEO A private cloud is a new model for IT delivery. It turns a datacenter s infrastructure resources into a single compute cloud and enables the

Detaylı

Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı

Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı İçindekiler Dijital Varlık Nedir?...2 BÖLÜM-1 Dijital Varlık Ekleme...3 Dijital Varlık Bilgi Alanı... 3 Yayın Alanı... 5 BÖLÜM-2 Dijital Varlık Güncelleme... 6 Yeni

Detaylı

ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006)

ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006) ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006) Firmanız, birden çok kurum veya kuruluşun şartnamelerini takip etmek zorunda ise geliştirmiş olduğumuz Şartname Takip Programı mızı kullanarak bu bilgilerinizi yönetebilirsiniz.

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına madde 3 te belirtilen koşullar

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı Bilgisayarı yapısal olarak; bilgilerin girilmesi, girilen bilgilerin belirtilen durumlara

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kullanıcıdan aldığı veri ya da bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri ya da bilgileri sabit disk,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10962 29/06/2010 Konu : Sunucu Bilgisayar Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Sunucu Bilgisayar Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

efatura UYGULAMASI HAKKINDA

efatura UYGULAMASI HAKKINDA BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ GİB PORTAL KULLANIM YÖNTEMİ Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları; -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor. -Firma dosyası sınırlaması yok. -Firma dosya sayısına bağlı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU Hazırlayan: DAS A.Ş. 1 S a y f a D A S R & D Amaç ve Kapsam Bu doküman ile, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı Çerçeve Anlaşmalar ve Münferit Sözleşmeler Kapsamında EKAP Üzerinde Yapılan Yeni Geliştirmeler

Detaylı

PROBEL Radyoloji Bilgi Sistemi

PROBEL Radyoloji Bilgi Sistemi PROBEL Radyoloji Bilgi Sistemi Eğitim Dökümanı Doküman No Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No PRBL-HBYS-30002 12.020.2018 Konu Probel Radyoloji Bilgi Sistemi Eğitim Dökümanı Menüler Uygulamayı Genel

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ KONU: Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının Oluşturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını İçeren Alım

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ses sistemleri ve restorasyon setlerinde ağ destekli saklama alanı ihtiyacını karşılamak üzere satın

Detaylı

www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA

www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA EV KULLANICILARI SERİSİ BL-C101CE EŞZAMANLI MPEG-4/MJPEG, 10X DİJİTAL ZOOM, ÇOKLU-KAMERA İZLEME, ENTEGRE MİKROFON, HAREKET ALGILAMA, KAYIT YAZILIMI İÇERİR,

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

GÜVENLİK AMAÇLI 8 KANAL NVR TEKNİK ŞARTNAMESİ (ZAVIO NVC-2080)

GÜVENLİK AMAÇLI 8 KANAL NVR TEKNİK ŞARTNAMESİ (ZAVIO NVC-2080) GÜVENLİK AMAÇLI 8 KANAL NVR TEKNİK ŞARTNAMESİ (ZAVIO NVC-2080) 1- Cihaz, IP kameralara TCP/IP data protokolü üzerinden erişim sağlayarak kayıt ve görüntü transferi yapabilen NVR Network Video Kaydedicisi

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUARI WEB MODÜLÜ

HALK SAĞLIĞI LABORATUARI WEB MODÜLÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI WEB MODÜLÜ SIRASIYLA YAPILACAK İŞLEMLER ve SORULMASI MUHTEMEL SORULAR: 1. Web modülüne giriş yapma (Login) --> Kullanıcı Adı ve Şifre nasıl alınır? 2. Hastanın muayene işlemleri

Detaylı

Kalite Kontrol Yenilikler

Kalite Kontrol Yenilikler Kalite Kontrol Yenilikler Amaç ve Fayda Kalite Kontrol modülünde önemli kalite performans ölçümlerinden biri olan Parts Per Million (PPM) kullanımının desteklenmesine, işleyişin daha kontrollü, güvenli

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

Primal Pictures Kullanım Kılavuzu. www.primalpictures.com

Primal Pictures Kullanım Kılavuzu. www.primalpictures.com Primal Pictures Kullanım Kılavuzu www.primalpictures.com 2 Başlangıç http://ovidsp.ovid.com adresine gidiniz Kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz. Start OvidSP sekmesine tıklayınız Kurumsal IP tanımlı erişim

Detaylı

Bilgisayar Temel kavramlar - Donanım -Yazılım Ufuk ÇAKIOĞLU

Bilgisayar Temel kavramlar - Donanım -Yazılım Ufuk ÇAKIOĞLU Bilgisayar Temel kavramlar - Donanım -Yazılım Ufuk ÇAKIOĞLU Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; Kullanıcıdan aldığı bilgilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemler yapabilen, Yaptığı işlemleri saklayabilen, Sakladığı

Detaylı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı... 3 1.3

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 11 Temmuz 2013 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman

Detaylı