Kullaným kýlavuzu Baský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský"

Transkript

1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu Baský

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION Ltd. olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHM-5NX ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný adresinde bulabilirsiniz. Copyright Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Xpress-on, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. "Nokia tune", Nokia Corporation'ýn ses markasýdýr. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz.

3 Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz.

4 Hýzlý ve kolay Bu Nokia telefonu tercih ettiðiniz için teþekkürler! Aþaðýdaki sayfalarda telefonunuzun kullanýmýna yönelik bazý ipuçlarý sunulmaktadýr. Bu kýlavuzun farklý bölümlerinde daha ayrýntýlý bilgi sunulmaktadýr. Q Telefonunuzu kullanmadan önce 1. Telefona bir SIM kart takýn. Bkz. SIM kartý takma sayfa Bataryayý yerine takýn ve þarj edin. Bkz. SIM kartý takma sayfa 24 ve Bataryayý þarj etme sayfa tuþunu basýlý tutarak telefonunuzu açýn (bkz. sayfa 27). Ayrýca bkz. Ekran göstergeleri sayfa 21. Q Arama fonksiyonlarý Arama yapma Sýrasýyla alan kodunu ve telefon numarasýný tuþlayýn ve (Arama yap) tuþuna basýn. Aramayý bitirme (Bitir) tuþuna basýn. Gelen aramayý cevaplama (Cevapla) tuþuna basýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4

5 Telefon numarasýný yeniden çevirme Bekleme modunda tuþuna bir kez basýn veya tuþunu kullanarak istediðiniz numaraya ilerleyin ve (Arama yap) tuþuna basýn. Kulaklýk ses seviyesini ayarlama Görüþme sýrasýnda veya tuþuna basýn. Telesekreterinizi arama Bekleme modunda tuþunu basýlý tutun. Ayrýca bkz. Telesekreter numarasý (Menü 2-9) sayfa 66. Sesli aramayla arama yapma Ýstediðiniz telefon numarasýna bir ses etiketi ekleyin (bkz. sayfa 54). Bekleme modunda tuþunu basýlý tutun ve arama yapmak için ses etiketini söyleyin. Q Telefon rehberi fonksiyonlarý Hýzlý kaydet Telefon numarasýný tuþlayýn ve tuþunun üstündeki metni Kaydet olarak deðiþtirmek için veya tuþuna basýn. (Kaydet) tuþuna basýn. Ýsmi tuþlayýn ve (Tamam) tuþuna basýn. Hýzlý bul Bekleme modunda, tuþuna basýn, (ismin ilk harfini girin) ardýndan istediðiniz ismi görüntülemek için veya tuþuna basarak ilerleyin.ýlgili telefon numarasýný görüntülemek için tuþunu basýlý tutun. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5

6 Q Menü fonksiyonlarýna girme ve çýkma Girme (Menü) tuþuna basýn. Ýstediðiniz menü fonksiyonuna gitmek için veya tuþunu kullanýn ve (Seç) tuþuna basýn. Alt menüler ve ayarlama seçenekleri için bu iþlemi yineleyin. Çýkma Önceki menü düzeyine dönmek için tuþuna basýn. Bekleme moduna dönmek için tuþunu basýlý tutun. Q Diðer gerekli fonksiyonlar Tuþ takýmýný kilitleme / kilidi açma Bekleme modunda, hýzlý biçimde ve sonra tuþuna basýn. Telefon seslerini farklý ortamlar için ayarlama Hýzlý biçimde tuþuna basýn ve istediðiniz seçeneðe gitmek için veya tuþunu kullanýn ve (Tamam) tuþuna basýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 6

7 Ýçindekiler Hýzlý ve kolay... 4 Ýçindekiler... 7 Güvenliðiniz Ýçin Genel bilgiler Satýþ paketi üzerindeki etiketler Güvenlik kodu Þebeke hizmetleri Aksesuarlar Telefonunuz Tuþlarý kullanma Açma-kapatma tuþu Sayý tuþlarý Navi tuþu Kaydýrma tuþlarý C tuþu Ekran göstergeleri Bekleme modu Menü fonksiyonlarýyla ilgili temel göstergeler Baþlarken SIM kartý takma SIM kartý kullanma SIM kartý telefona takma Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7

8 Bataryayý þarj etme Telefonu açma ve kapatma Telefonu açma Telefon PIN kodu veya güvenlik kodu girilmesini isterse: Telefonu kapatma Temel fonksiyonlar Arama yapma Ahisesiz kullaným moduna geçme Uluslararasý aramalar Kulaklýk ses düzeyinin ayarlanmasý Mikrofonu kapatma En son aranan numarayý yeniden arama Telefon rehberini kullanarak arama yapma Telefon numarasýný hýzlý arama Görüþme sýrasýnda yeni bir arama yapma Gelen aramayý cevaplama Aramayý aktarma veya reddetme Görüþme sýrasýnda gelen bir aramayý cevaplama Sesli mesajlarý dinleme Tuþ takýmýný kilitleme Zil sesi tonu seçme (Menü 5-1) Tüm telefon tonlarýný tek bir ayarla ayarlama Telefon numaralarýný isimle kaydetme Metin yazma Akýllý metin giriþini kullanma Bileþik sözcükler yazma Akýllý metin giriþi için sözlük seçme Akýllý metin giriþini kapatma Normal metin giriþi Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8

9 4. Menüleri kullanma Menü fonksiyonlarýna eriþme Ýlerleyerek Kýsayol kullanarak Menü fonksiyonundan çýkma Menü fonksiyonlarýnýn listesi Rehber (Menü 1) Ýsim veya telefon numarasý çaðýrma (Menü 1-1) Servis numarasý arama (Menü 1-2) Ýsim veya telefon numarasý kaydetme (Menü 1-3) Ýsim ve telefon numarasý silme (Menü 1-4) Kaydedilen isim ve telefon numarasýný düzeltme (Menü 1-5) Telefon numarasýna zil sesi tonu atama (Menü 1-6) Ýsim ve telefon numarasý yollama ve alma (Menü 1-7) Ýsim ve telefon numarasý alma Görünüm tipi ve hafýza durumu (Menü 1-8) Kaydedilen isimlerin ve telefon numaralarýnýn nasýl görüntüleneceðini seçme - Tarama tipi Rehberdeki boþ yer miktarýný kontrol etme - Hafýza durumu Hýzlý arama tuþuna telefon numarasý atama (Menü 1-9) Hýzlý arama tuþlarýný kullanma Sesli arama (Menü 1-10) Ýsim ve telefon numarasýna ses etiketi ekleme Ses etiketi kullanarak arama yapma Ses etiketi dinleme Ses etiketini deðiþtirme Ses etiketini silme Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9

10 6. Mesajlar (Menü 2) Yazýlý mesaj yazma ve gönderme (Menü 2-1) Mesaj yazma Yazýlý mesaj okuma (Gelen mesajlar - Menü 2-2) Saklanan bir mesajýn görüntülenmesi (Giden mesajlar - Menü 2-3) Resimli mesajlar (Menü 2-4) Þablonlar (Menü 2-5) Suratlar (Menü 2-6) Mesaj ayarlarý (Menü 2-7) Ayar grubu 1 (Menü 2-7-1) Mesaj merkezi numarasý Mesaj tipi Mesaj geçerliliði Ortak 1 (Menü 2-7-2) Ýletim raporlarý Ayný merkez yoluyla yanýtla Karakter desteði Bilgi servisi (Menü 2-8) Telesekreter numarasý (Menü 2-9) Servis komutu yazýmý (Menü 2-10) Sohbet (Menü 3) Sohbet baþlatma Arama kaydý (Menü 4) Cevapsýz aramalar (Menü 4-1) Arayan numaralar (Menü 4-2) Aranan numaralar (Menü 4-3) Son arama listelerinin silinmesi (Menü 4-4) Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10

11 Arama süresini göster (Menü 4-5) Arama ücretlerini göster (Menü 4-6) Arama ücreti ayarlarý (Menü 4-7) Arama ücreti limiti Ücreti göster Önceden ödenmiþ kredi (Menü 4-8) Zil sesleri (Menü 5) Zil sesi tonu (Menü 5-1) Zil sesi seviyesi (Menü 5-2) Gelen arama bildirimi (Menü 5-3) Besteleyici (Menü 5-4) Yeni bir zil sesi oluþturma Zil sesi alma Mesaj bildirim tonu (Menü 5-5) Tuþtakýmý ses tonlarý (Menü 5-6) Uyarý tonlarý (Menü 5-7) Titreþimle bildirim (Menü 5-8) Profil grafiði (Menü 5-9) Ayarlar (Menü 6) Arama ayarlarý (Menü 6-1) Otomatik tekrar arama Hýzlý arama Arama bekletme seçenekleri Numaranýzýn yollanmasý Kullanýlan telefon hattý Otomatik cevap Telefon ayarlarý (Menü 6-2) Dil Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11

12 Hücre bilgi ekraný Açýlýþ notu Þebeke seçimi Aydýnlatma SIM güncelleme bildirimleri Güvenlik ayarlarý (Menü 6-3) PIN kodunun sorulmasý Arama engelleme servisi Sabit arama Sýnýrlý abone grubu Telefon güvenliði Giriþ kodlarýnýn deðiþtirilmesi Fabrika ayarlarýna geri dön (Menü 6-4) Aktarma (Menü 7) Aktarma modu seçme Oyunlar (Menü 8) Oyun seçeneklerini kullanma Hesaplamalar (Menü 9) Hesaplama yapma Para birimi dönüþtürme iþlemi yapma Bekleme modunda para birimi dönüþtürme Hatýrlatmalar (Menü 10) Hatýrlatma ekleme Hatýrlatmalarý görüntüleme Hatýrlatma silme Hatýrlatma zamaný geldiðinde Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12

13 15. Saat (Menü 11) Çalar saat (Menü 11-1) Saat ayarlarý (Menü 11-2) Tarihi ayarla (Menü 11-3) Kronometre (Menü 11-4) Geri sayým sayacý (Menü 11-5) Tarih ve saat oto. güncelleme (Menü 11-6) Tercihler (Menü 12) Tercih seçme Bir tercihte yer alan ayarlarý düzeltme Tercih içinde kullanabileceðiniz ayarlar Zil sesi tonu Zil sesi seviyesi Gelen arama bildirimi Mesaj bildirim tonu Tuþtakýmý ses tonlarý Uyarý tonlarý Titreþimle bildirim Profil grafiði Yeni isim SIM servisleri (Menü 13) Referans bilgileri DTMF tonlarý gönderme Nokia Xpress-on kapaklarýný deðiþtirme Giriþ kodlarý Güvenlik kodu PIN kodu Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13

14 PIN2 kodu PUK kodu PUK2 kodu Engelleme þifresi Batarya özellikleri Þarj Etme ve Boþaltma BAKIM VE ONARIM ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ Dizin Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14

15 Güvenliðiniz Ýçin Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr. Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Motorlu taþýt kullanýrken cep telefonuyla konuþmayýn. GÝRÝÞÝM Tüm mobil telefonlar, performansý düþüren etkileþime maruz kalabilir. HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonunuzu kapatýn. UÇAKTA TELEFONU KAPATIN Kablosuz cihazlar uçakta etkileþime neden olabilir. BENZÝN ÝSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN Telefonu benzin pompalarýnýn yanýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn. PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN Patlama yapýlan yerlerde telefonu kullanmayýn. Kýsýtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15

16 DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. YETKÝLÝ SERVÝS Telefonu yalnýzca uzman personel monte edebilir veya onarabilir. AKSESUARLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý aksesuar ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. SUYA DAYANIKLILIK Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Kuru tutun. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik yönergeleri için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. ARAMA Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Telefon numarasýný alan koduyla birlikte tuþlayýn ve (Arama yap) tuþuna basýn. Konuþmayý bitirmek için (Bitir) tuþuna basýn. Gelen aramayý cevaplamak için (Cevapla) tuþuna basýn. ACÝL ARAMALAR Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek için (örneðin, aramadan, menüden, vb. çýkmak için) tuþuna gerektiði kadar basýn. Acil numarayý tuþlayýn ve sonra (Arama yap) tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayý bitirmeyin. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16

17 Genel bilgiler Q Satýþ paketi üzerindeki etiketler Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müþteri desteði ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu etiketleri güvenli bir yerde saklayýn. Q Güvenlik kodu Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanýmlara karþý korur. Bu kod telefonla birlikte verilir. Kod için deðeri önceden ayarlanmýþtýr. Kodu deðiþtirin (bkz. Giriþ kodlarýnýn deðiþtirilmesi, sayfa 85) ve telefonu bu kodu isteyecek biçimde ayarlayýn (bkz. Telefon güvenliði, sayfa 85). Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutma olasýlýðýna karþý gizli bir yerde yazýlý bir kopyasýný saklayýn. Q Þebeke hizmetleri Bu kullaným kýlavuzunda açýklanan cep telefonu, GSM 900 ve GSM 1800 þebekelerinde kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Dualbant, þebekeye baðlý bir özelliktir. Bu özelliðe abone olup olamayacaðýnýzý ve kullanýp kullanamayacaðýnýzý öðrenmek için yerel hizmet saðlayýcýnýza baþvurun. Bu kýlavuzdaki bazý özelliklere Þebeke Hizmetleri adý verilir. Bunlar, kablosuz hizmet saðlayýcýnýz aracýlýðýyla sizin düzenlediðiniz özel hizmetlerdir. Bu Þebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet saðlayan kuruluþlardan abone olmanýz ve kullaným yönergelerini almanýz gerekir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17

18 Not: Bazý þebekeler, tüm dile baðlý karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir. Q Aksesuarlar Bu cihazla kullanacaðýnýz herhangi bir þarj cihazýnýn önce model numarasýný denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8, LCH-9 ve DCV-10 güç kaynaklarý ile kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Uyarý! Bu telefon modeliyle birlikte, yalnýzca kullanýlmasý telefon imalatçýsý tarafýndan onaylanan bataryalarý, þarj cihazlarýný ve aksesuarlarý kullanýn. Baþka tip malzeme kullanýlmasý, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kýlacak ve tehlikeli olacaktýr. Onaylý aksesuarlarý edinmek için bayinize baþvurun. Herhangi bir aksesuarýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi çekin. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18

19 1. Telefonunuz Bu bölümde, telefonunuzun tuþlarý ve ekran göstergeleri tanýtýlmýþtýr. Bu kýlavuzun farklý bölümlerinde daha ayrýntýlý bilgi sunulmaktadýr. Q Tuþlarý kullanma Açma-kapatma tuþu tuþunun basýlý tutulmasý, telefonun açýlmasýný veya kapanmasýný saðlar Bekleme modunda bu tuþa kýsa bir süre basýlýrsa, telefonun seslerinin farklý ortamlar için ayarlanmasýný saðlayan tercih listesi kýsa bir süre görüntülenir. Bir menü fonksiyonunda bu tuþa kýsa bir süre basýlýrsa, ýþýklar 15 saniye için yanar. Sayý tuþlarý - arasýndaki tuþlar, sayýlarý ve harfleri tuþlamanýzý saðlar. ve, farklý fonksiyonlarda çeþitli amaçlar için kullanýlýr. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19

20 Navi tuþu Telefonun kullanýmý genellikle, ekranýn altýndaki (2) Nokia Navi tuþuna ( ) dayalýdýr. Bu tuþun fonksiyonu, üstünde gösterilen kýlavuz metne (1) göre deðiþir. Bu kullaným kýlavuzunda, simgesinin ardýndan ilgili kýlavuz metin gelmektedir; örneðin, (Menü) veya (Seç). Kaydýrma tuþlarý Bekleme modunda:, Telefon rehberinde saklanan isimleri ve telefon numaralarýný gösterir., en son aranan numaralarýn listesini gösterir. Menüde: Bu tuþlar, menüleri ve ayarlarý görüntülemenizi saðlar. Bir isim veya numara tuþlarken veya mesaj metni yazarken: imleci sola taþýr ve imleci saða taþýr. Arama sýrasýnda: Bu tuþlar kulaklýk ses düzeyini ayarlar. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20

21 C tuþu Bir isim veya numara tuþlarken: Bu tuþ soldaki karakteri siler. Bu tuþ basýlý tutulduðunda, ekrandaki tüm karakterler silinir. Bir menü fonksiyonunda: Bu tuþ, bir önceki menü düzeyine dönmenizi saðlar. Menüden çýkmak için bu tuþu basýlý tutun. Arandýðýnýzda: Bu tuþa basýlmasý, aramanýn reddedilmesini saðlar. Q Ekran göstergeleri Ekran göstergeleri, size telefonun yapmakta olduðu iþlemle ilgili bilgi verir. Bekleme modu Aþaðýda tanýmlanan göstergeler, telefon kullanýma hazýr olduðunda ve kullanýcý tarafýndan henüz bir giriþ yapýlmadýðýnda görüntülenir. Bu ekran görüntülendiðinde, telefon bekleme modu ndadýr. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 21

22 1. Telefonunuzun þu anda hangi hücresel þebekede kullanýldýðýný gösterir. 2. Bulunduðunuz yerdeki hücresel þebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir. 3. Batarya þarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir. 4. Nokia Navi tuþunun ( ) geçerli fonksiyonunu gösterir. Menü fonksiyonlarýyla ilgili temel göstergeler Telefon bekleme modundayken, aþaðýdaki göstergelerden birisi veya birden çoðu görüntülenebilir: Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 22

23 Bir metin veya resim mesajý aldýðýnýzý gösterir. Bkz. Yazýlý mesaj okuma (Gelen mesajlar - Menü 2-2) sayfa 59 ve Resimli mesajlar (Menü 2-4) sayfa 61. "Gelen çaðrý uyarýsý" ayarý Kapalý olarak ayarlandýðýndan, arandýðýnýzda telefonun çalmayacaðýný ve sinyal sesi duyulmayacaðýný gösterir. Bkz. Zil sesleri (Menü 5) sayfa 74 ve Tercihler (Menü 12) sayfa 100. Telefonun tuþ takýmýnýn kilitli olduðunu gösterir. Bkz. Tuþ takýmýný kilitleme, sayfa 35. Çalar saatin açýk olduðunu gösterir. Bkz. Çalar saat (Menü 11-1), sayfa 96. Tüm aramalarýnýzýn aktarýlacaðýný belirtir. Bkz. Aktarma (Menü 7), sayfa 87. Aramalarýnýzýn bir sýnýrlý abone grubu ile kýsýtlanmýþ olduðunu belirtir (þebeke hizmeti). Bkz. Sýnýrlý abone grubu, sayfa Yalnýzca telefon hattý 2 yi kullanarak arama yapabileceðinizi belirtir (þebeke hizmeti). Bkz. Kullanýlan telefon hattý, sayfa 80. Arka planda kronometrenin çalýþmakta olduðunu belirtir. Bkz. Kronometre (Menü 11-4), sayfa 97. Arka planda geri sayma sayacýnýn çalýþmakta olduðunu belirtir. Bkz. Geri sayým sayacý (Menü 11-5), sayfa 97. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 23

24 2. Baþlarken Telefonu kullanmadan önce, bir SIM kart takmanýz ve bataryayý takýp þarj etmeniz gerekir. Q SIM kartý takma Telefon yalnýzca geçerli bir SIM kart takýlarak kullanýlabilir. Kartý þebeke operatörünüzden veya servis saðlayýcýnýzdan edinebilirsiniz. SIM kartý kullanma Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde saklayýn. SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylýkla zarar görebileceðinden, kartý tutarken, yerine takarken ya da yerinden çýkartýrken dikkatli olun. SIM kartý telefona takma SIM kartý takmadan önce daima telefonun kapalý olmasýna dikkat edin ve bataryayý çýkartýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 24

25 1. Arka kapaðý çýkartýn: Kilitleme mandalýna (1) basýn, kapaðý (2) kaydýrýn ve kaldýrýn (3). 2. Bataryayý çýkartýn: Ýki mandalý ters yönde itin (4) ve bataryayý kaldýrarak çýkartýn (5). 3. SIM kartý takýn: SIM kartý dikkatli bir þekilde SIM kartý yuvasýna yerleþtirin (6). Kartýn üzerindeki altýn konnektörlerin aþaðý ve kesik köþenin sola gelmesine dikkat edin. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 25

26 4. Bataryayý takýn: Bataryanýn üzerindeki altýn konnektörleri telefon üzerindeki ilgili konnektörlerle hizalayýn ve bataryanýn diðer ucunu yerine oturuncaya kadar itin (7). 5. Arka kapaðý takýn: Arka kapak üzerindeki iki mandalý telefonun içindeki ilgili yuvalara takýn (8) ve kapaðý yerine oturuncaya kadar telefonun alt kýsmýna doðru kaydýrýn (9). Q Bataryayý þarj etme Kapaklarýn biri veya her ikisi çýkarýlmýþ durumdayken bataryayý þarj etmeyin. Ayrýca bkz. Batarya özellikleri sayfa Þarj cihazýnýn fiþini telefonun alt kýsmýna takýn. 2. Þarj cihazýný prize takýn. Batarya gösterge çubuðu aþaðý yukarý hareket etmeye baþlar. Açýk durumdaysa, telefon þarj sýrasýnda kullanýlabilir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 26

27 Batarya tamamen boþaldýysa, þarj göstergesinin görünmesi birkaç dakika alabilir. Þarj süresi, kullanýlan þarj cihazýna, bataryaya ve bataryada ne kadar güç kaldýðýna baðlýdýr. Örneðin, telefonla birlikte verilen bataryanýn þarj edilmesi, ACP-7 þarj cihazýyla en çok altý saat sürer. Þarj olmuyor görüntülenirse, þarj askýya alýnmýþ demektir. Bir süre bekledikten sonra, þarj cihazýnýn fiþini prizden çekin ve tekrar takarak iþlemi yeniden deneyin. Þarj iþlemi yine de gerçekleþmiyorsa, ürün yetkili satýcýsýna baþvurun. 3. Batarya tam olarak þarj edildiðinde, gösterge çubuðu durur. Þarj cihazýnýn önce fiþini prizden çekin ve ardýndan diðer baðlantý ucunu telefondan çýkartýn. Q Telefonu açma ve kapatma Telefonu açma tuþunu bir saniye süreyle basýlý tutun. Telefon PIN kodu veya güvenlik kodu girilmesini isterse: Kodu girin ve (Tamam) tuþuna basýn. Ayrýca bkz. PIN kodunun sorulmasý, sayfa 83, Telefon güvenliði, sayfa 85, ve Giriþ kodlarý, sayfa 106. Uyarý! Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 27

28 Not: Telefonu yalnýzca her iki kapak da takýlýyken kullanýn. ETKÝLÝ KULLANIM ÝÇÝN ÝPUÇLARI: Telefonunuzda yerleþik bir anten bulunmaktadýr (resimdeki mavi alan). Diðer radyo vericisi aletlerde de olduðu gibi, telefon açýkken her iki antene de gerekmedikçe dokunmayýn. Antenle temas, konuþma niteliðini etkiler ve telefonun gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir. Görüþme sýrasýnda antene dokunulmamasý, telefonunuzla en uygun sinyal algýlama performansýna ve konuþma süresi deðerine ulaþýlmasýný saðlar. Telefonu kapatma tuþunu bir saniye süreyle basýlý tutun. Ýpucu: Ýsterseniz, bekleme modunda tuþuna hýzlý bir biçimde basýn, veya tuþunu kullanarak Kapat! seçeneðine ilerleyin ve (Tamam) tuþuna basýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 28

29 3. Temel fonksiyonlar Q Arama yapma 1. Bekleme modunda, ve arasýndaki tuþlarý kullanarak telefon numarasýný tuþlayýn. Menü metni Arama yap olarak deðiþir. Hatalý bir karakter tuþladýðýnýzda, soldaki karakteri silmek için tuþuna basýn. 2. (Arama yap) tuþuna basýn ve yanýt bekleyin. Arama yap metni Bitir olarak deðiþir. 3. Aramayý bitirmek (veya arama giriþimini iptal etmek için (Bitir) tuþuna basýn. Ahisesiz kullaným moduna geçme Telefonu PPH-1 ahisesiz kullaným araç kitiyle kullanýrken, PPH1 i telefondan ayýrarak, ahisesiz kullaným modundan özel moda geçebilirsiniz. Ahisesiz kullaným moduna geri dönmek için, PPH-1 i telefona takýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 29

30 Uluslararasý aramalar 1. Bekleme modunda, uluslararasý eriþim kodu yerine geçen + karakterinin görünmesi için tuþuna iki kez hýzlý bir þekilde basýn. 2. Ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki 0 ý kaldýrýn) ve telefon numarasýný tuþlayýn. 3. Numarayý aramak için (Arama yap) tuþuna basýn. Kulaklýk ses düzeyinin ayarlanmasý Arama sýrasýnda kulaklýk ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Kulaklýk sesini yükseltmek için tuþuna ve düþürmek için tuþuna basýn. Telefon, gelen arama uyarýsýnda bulunurken kulaklýk sesini ayarlamak isterseniz, tuþuna iki kez basýn ve ses düzeyini ayarlayýn. Mikrofonu kapatma Arama sýrasýnda telefonun mikrofonunu kapatmak için: ve sonra (Seçenekler) tuþuna basýn, Sustur seçeneðine ilerleyin, (Seç) tuþuna basýn. Mikrofonu açmak için: ve sonra (Seçenekler) tuþuna basýn, Sesi aç seçeneðine ilerleyin, (Seç) tuþuna basýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 30

31 En son aranan numarayý yeniden arama Görüþtüðünüz veya aradýðýnýz son 20 telefon numarasýndan birisini yeniden arayabilirsiniz. Ayrýca bkz. Aranan numaralar (Menü 4-3) sayfa 70. Bu son aranan numaralardan birini yeniden aramak için: 1. Bekleme modunda, aranan numaralarýn listesini görmek için tuþuna bir kez basýn. 2. Ýstediðiniz isme veya numaraya eriþmek için veya tuþunu kullanýn. 3. Numarayý aramak için (Arama yap) tuþuna basýn. Telefon rehberini kullanarak arama yapma Bir numarayý telefon rehberine kaydederseniz, ilgili ismi kullanarak bu numarayý arayabilirsiniz. Telefon numaralarýný isimle kaydetmek için bkz. sayfa Bekleme modunda (Menü) tuþuna basýn. 2. (Seç) tuþuna basýn (Rehber görüntülendiðinde). 3. (Seç) tuþuna basýn (Bul seçildiðinde). 4. Ýsmin ilk harfini tuþlayýn ( ve arasýndaki tuþlarý kullanarak) ve (Tamam) tuþuna basýn. Örneðin, S harfiyle baþlayan ilk ismi görmek için tuþuna dört kez hýzlý bir þekilde basýn. Ýsterseniz bu adýmý atlayabilirsiniz. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 31

32 5. veya tuþuyla istediðiniz isme ilerleyin. tuþunu basýlý tutarak ilgili telefon numarasýný kontrol edebilirsiniz. 6. (Arama yap) tuþuna basýn. Hýzlý bul: Bekleme modunda tuþuna basýn. Rehberdeki ilk isim (ve/ veya telefon numarasý) görüntülenir. Ýlk harfini tuþlayarak ve veya tuþuna basarak istediðiniz ismi bulun. Telefon numarasýný hýzlý arama - arasýndaki hýzlý arama tuþlarýndan birine bir telefon numarasý atarsanýz, telefon numarasýný aþaðýdaki yollardan birini kullanarak arayabilirsiniz (bekleme modunda): Ýlgili hýzlý arama tuþuna ve sonra (Arama yap) tuþuna basýn. Hýzlý arama fonksiyonu açýk olarak ayarlandýysa: Arama baþlayýncaya kadar, ilgili hýzlý arama tuþunu basýlý tutun. tuþunun basýlý tutulmasý, telesekreterinizin aranmasýna neden olur. Ayrýca bkz. Hýzlý arama tuþuna telefon numarasý atama (Menü 1-9), sayfa 53 ve Hýzlý arama, sayfa 79. Görüþme sýrasýnda yeni bir arama yapma Ayný anda iki arama yapabilirsiniz (þebeke hizmeti). 1. Bir görüþme sýrasýnda, üstündeki metni Bitir iken Seçenekler olarak deðiþtirmek için tuþuna basýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 32

33 2. (Seçenekler) tuþuna basýn, Yeni arama seçeneðine ilerleyin, (Seç) tuþuna basýn, telefon numarasýný tuþlayýn veya telefon rehberinden çaðýrýn ve (Arama yap) tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. Etkin arama ile, bekleyen arama ile gösterilir. 3. Ýki arama arasýnda geçiþ yapmak için: (Seçenekler) tuþuna basýn, Deðiþtir seçeneðine ilerleyin ve (Seç) tuþuna basýn. 4. Etkin aramayý bitirmek için: (Seçenekler) tuþuna basýn, Aramayý bitir seçeneðine ilerleyin, (Seç) tuþuna basýn. Bekleyen arama etkinleþir. Her iki aramayý da bitirmek için: (Seçenekler) tuþuna basýn, Aramalarý bitir seçeneðine ilerleyin ve (Seç) tuþuna basýn. Q Gelen aramayý cevaplama Biri sizi aradýðýnda, telefon çalar, (Gelen arama bildirimi ayarý Kapalý olarak ayarlanmadýysa), telefonun ýþýklarý yanýp söner ve ilgili metin görüntülenir. Þebeke arayanýn numarasýný saptayamazsa, Arama görüntülenir. Arayan saptanýrsa, arayanýn telefon numarasý (veya rehberde saklýysa, ismi) ve arýyor metni görüntülenir. 1. Gelen aramayý cevaplamak için (Cevapla) tuþuna basýn. Arama baþka bir telefon numarasýndan yönlendirildiyse, Arama veya arýyor metninden sonra > iþareti gösterilebilir (þebeke hizmeti). 2. Görüþmeyi bitirmek için (Bitir) tuþuna basýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 33

34 Aramayý aktarma veya reddetme Aramayý cevaplamak istemezseniz, tuþuna basýn. Arayan, hat meþgul sinyali duyar. Meþgulse aktar fonksiyonu etkinse, (bkz. sayfa 87), arama örneðin telesekreterinize yönlendirilir. Görüþme sýrasýnda gelen bir aramayý cevaplama Arama bekletme seçenekleri fonksiyonu etkinse (bkz. sayfa 80), arandýðýnýzda telefon bip tonu çalar ve ilgili metin görüntülenir. Görüþme sýrasýnda arama yaparken yaptýklarýnýzý yapýn, ancak bu kez Cevapla seçeneðini seçin. Bir arama listesinde, bekleyen arama ile gösterilir. Aramayý yanýtlamak istemezeniz, Reddet seçeneðini seçin. Q Sesli mesajlarý dinleme 1. Bekleme modunda, telesekreterinizi aramak için tuþunu basýlý tutun. Telesekreter numarasýný, hizmet saðlayýcýnýzdan edinebilirsiniz. 2. Telefon, telesekreter numarasýný girmenizi isterse, numarayý tuþlayýn ve (Tamam) tuþuna basýn. Ayrýca bkz. Telesekreter numarasý (Menü 2-9), sayfa 66) ve Aktarma (Menü 7), sayfa Gelen mesajlarý dinleyin. 4. Aramayý bitirmek için (Bitir) tuþuna basýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 34

35 Ýpucu: tuþunun üstünde Dinle metni gösterilirse, bu tuþa basarak telesekreterinizi arayabilirsiniz. Q Tuþ takýmýný kilitleme Tuþ takýmý kilidi, örneðin telefon cebinizde veya çantanýzdayken, tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný engeller. Tuþ takýmýný kilitlemek için: Bekleme modunda, (Menü) tuþuna ve sonra tuþuna hýzlý biçimde basýn. Kilidi açmak için: (Tuþ aç) ve ardýndan tuþuna hýzlý biçimde basýn. Tuþ takýmý kilitli olduðunda: göstergesi görüntülenir. Bir aramayý normal þekilde yanýtlayabilir, bitirebilir veya reddedebilirsiniz. Arama sýrasýnda, telefonu normal þekilde kullanabilirsiniz. HDC-5 kulaklýklý mikrofon seti normal þekilde kullanýlabilir. Not: Tuþ muhafazasý açýkken, telefonunuzdaki programlanmýþ acil telefon numaralarýný (112) arayabilirsiniz. Acil numarayý tuþlayýp, (Arama yap). tuþuna basýn. Numara, ancak son rakamý da tuþlandýktan sonra görüntülenir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 35

36 Q Zil sesi tonu seçme (Menü 5-1) 1. Bekleme modunda, (Menü) tuþuna basýn. 2. veya tuþu ile Zil sesleri seçeneðine ilerleyin ve (Seç) tuþuna basýn. 3. Zil sesi tonu seçeneðine ilerleyin ve (Seç) tuþuna basýn. 4. Ýstediðiniz zil sesi tonuna ilerleyin (bir örnek çalýnýr) ve seçmek için (Tamam) tuþuna basýn. 5. Bekleme moduna dönmek için tuþunu basýlý tutun. Ayrýca bkz. Zil sesi tonu sayfa 101. Q Tüm telefon tonlarýný tek bir ayarla ayarlama Bir ayar grubu ( profil ) seçerek, tüm telefon tonlarýný (örn. zil sesleri) ve ekran koruyucusu fonksiyonunu istediðiniz þekilde çalýþacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Bu olanak, tonlarýn farklý ortamlar ve olaylar (örneðin, açýk havada yapýlan etkinlikler) için ayarlanmasýný kolaylaþtýrýr. Ayrýntýlý bilgi için, bkz. Tercihler (Menü 12), sayfa 100 ve Zil sesleri (Menü 5), sayfa Bekleme modunda, açma/kapama tuþuna ( ) kýsaca basýn. 2. veya tuþu ile istediðiniz tercihe ilerleyin (örneðin, zil sesi tonlarýný kapatmak için Sessiz). 3. Ayarý doðrulamak için (Tamam) tuþuna basýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 36

37 Q Telefon numaralarýný isimle kaydetme Yeni bir isim ve telefon numarasýný telefon rehberine kaydetmek için: 1. Bekleme modunda, (Menü) tuþuna (Rehber görüntülenir) ve sonra (Seç) tuþuna basýn. 2. tuþu ile Ýsim ekle seçeneðine ilerleyin ve (Seç) seçeneðini seçin. 3. Ekranda Ýsim: metni görüntülenirken, istediðiniz ismi tuþlayýn (bkz. Metin yazma, sayfa 38). 4. Ýsmi yazdýktan sonra, (Tamam) tuþuna basýn. 5. Telefon numarasý: görüntülendiðinde, isimle birlikte kaydetmek istediðiniz alan kodunu ve telefon numarasýný tuþlayýn. Hatalý bir karakter tuþladýðýnýzda, soldaki karakteri silmek için tuþuna basýn. Ýpucu: Telefon numarasýný yurt dýþýndayken kullanmak isterseniz, + karakteri için tuþuna iki kez hýzlý biçimde basýn ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse + basamaðýný kaldýrýn) ve telefon numarasýný tuþlayýn. 6. Telefon numarasýný yazdýktan sonra, (Tamam) tuþuna basýn. Ýsim ve telefon numarasý telefon rehberine kaydedilir. 7. Ýsim ve numaraya bir ses etiketi eklemek isterseniz, bkz. Sesli arama (Menü 1-10), sayfa 54. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 37

38 Hýzlý kaydet: Bekleme modunda, telefon numarasýný tuþlayýn. üstündeki metni Kaydet olarak deðiþtirmek için veya tuþuna basýn. (Kaydet) tuþuna basýn. Ýsmi tuþlayýn ve (Tamam) tuþuna basýn. Q Metin yazma Telefon, yazýlý mesajlar ve hatýrlatma notlarý yazmak için iki yol saðlar: akýllý metin giriþi ve normal metin giriþi. Herhangi bir zamanda metin giriþi modundan bekleme moduna geçmek için, tuþuna iki kez basýn ve basýlý tutun. Veya: (Seçenekler) tuþuna basýn, Çýk seçeneðine ilerleyin ve (Tamam) tuþuna basýn. Akýllý metin giriþini kullanma Akýllý metin giriþi, örneðin yazýlý mesajlar ve anýmsatýcý notlarý yazmak için kolay bir yoldur. Bu giriþ yönteminde, her harf için tek bir tuþa basmanýz yeterlidir. Bastýðýnýz tuþlara göre, telefon seçili olan sözlükten doðru sözcüðü bulmaya çalýþýr. (Sözlük seçmek için, bkz. sayfa 40.) Akýllý metin giriþini kullanmak istediðinizde, ekranýn üst kýsmýnda görüntülendiðinden emin olun. Akýllý ve normal metin giriþi modlarý arasýnda geçiþ yapmak için tuþuna iki kez basýn. Akýllý metin giriþinin Unicode karakterlerini kullanabileceðini unutmayýn. Ayrýntýlý bilgi için bkz: Yazýlý mesaj yazma ve gönderme (Menü 2-1), sayfa 57. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 38

39 1. Her harf için bir tuþa basarak istediðiniz sözcüðü yazýn. Örneðin, Nokia yazmak için þu tuþa basýn: Yukarýdaki çizimde görebileceðiniz gibi, tuþlara basýldýkça sözcük deðiþir. Bu nedenle, tüm sözcüðü tuþlamadan ekranda neler olduðuna dikkat etmeniz gerekmez. Soldaki karakteri silmek için tuþuna basýn. Küçük harf veya büyük harf arasýnda geçiþ yapmak için tuþunu kullanýn ve ekranýn üst kýsmýnda görüntülenen göstergeyi kontrol edin. Örneðin, küçük harfler kullanýlýrken abc gösterilir. Sayý girmek için, istediðiniz sayý tuþunu basýlý tutun. Sayý girmek için, tuþunu basýlý tutarak sayýlarý tuþlayýn. Baþka bir yöntem için, bkz. adým 3. Noktalama iþareti girmek için tuþuna arka arkaya basýn. Özel bir karakter girmek için: tuþunu basýlý tutun, istediðiniz karaktere ilerleyin ve (Kullan) tuþuna basýn. 2. Sözcüðü yazmayý tamamladýðýnýzda, doðru olup olmadýðýný kontrol edin. Sözcük doðruysa: tuþuna basýn ve sonraki sözcüðü yazýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 39

40 Sözcük doðru deðilse: istediðiniz sözcük görününceye kadar tuþuna arka arkaya basýn. Baþka bir yöntem için, bkz. adým 3. Sözcükten sonra? karakteri gösterilirse: Sözlükte, bastýðýnýz tuþlara karþýlýk gelen baþka sözcük yok demektir. Sözlüðe sözcük eklemek için: (Normal yazým) tuþuna basýn, normal metin giriþini kullanarak sözcüðü tuþlayýn ve (Tamam) tuþuna basýn. 3. tuþunun üzerinde Seçenekler metni görüntülenirse, geçerli fonksiyona baðlý olmak üzere bu tuþu kullanarak aþaðýdaki seçeneklere eriþebilirsiniz: Uyan metinler: Bastýðýnýz tuþlarla eþleþen sözcüklerin listesi görüntülenir. Ýstediðiniz sözcüðe ilerleyin ve (Kullan) tuþuna basýn. Kelime girin: Sözlüðe elle sözcük eklemenizi saðlar. Sözcüðü normal metin giriþini kullanarak yazýn ve (Tamam) tuþuna basýn. Numara girin: Her sayý tuþuna bir kez basarak sayý girmenizi saðlar. Simge girin: Listeden özel bir karakter seçmenizi saðlar. Ýstediðiniz karaktere (örneðin %) ilerleyin ve (Kullan) tuþuna basýn. Bileþik sözcükler yazma Sözcüðün ilk bölümünü yazýn, tuþuna basýn ve daha sonra kalan kýsmýný yazýn. Akýllý metin giriþi için sözlük seçme 1. Mesaj yaz menüsünde (Menü 2-1), (Seçenekler) tuþuna basýn. 2. Sözlük seçeneðine ilerleyin ve (Tamam) tuþuna basýn. 3. Ýstediðiniz dile ilerleyin ve (Tamam) tuþuna basýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 40

41 Akýllý metin giriþini kapatma 1. Mesaj yaz menüsünde (Menü 2-1), (Seçenekler) tuþuna basýn. 2. Sözlük seçeneðine ilerleyin ve (Tamam) tuþuna basýn. 3. Sözlük kapalý seçeneðine ilerleyin ve (Tamam) tuþuna basýn. Normal metin giriþi Cep telefonlarýnda genellikle normal metin giriþi kullanýlýr. Normal metin giriþinde, istediðiniz karakter görüntüleninceye kadar ilgili tuþa basarsýnýz. Normal metin giriþini kullanmak istediðinizde, ekranýn üst kýsmýnda görüntülendiðinden emin olun. 1. Bir metin yazarken, istediðiniz karakter görüntülenene kadar, karakterin üzerinde bulunduðu sayý tuþuna ( ve arasýnda) arka arkaya basýn. Kullanýlabilecek karakterler, ekran metinleri için seçilen dile baðlý olarak deðiþir (bkz. "Dil",, sayfa 81). Kullanýlabilecek tüm karakterlerin tuþlar üzerinde yazýlý olmadýðýný unutmayýn. 2. Metni düzenlemek için aþaðýdaki fonksiyonlarý kullanabilirsiniz: Boþluk eklemek için tuþuna basýn. Noktalama iþareti veya özel karakter girmek için tuþuna arka arkaya basýn. Veya: tuþuna basýn, istediðiniz karaktere ilerleyin ve (Kullan) tuþuna basýn. Ýmleci sola veya saða taþýmak için veya tuþuna basýn. Soldaki karakteri silmek için tuþuna basýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 41

42 Ekraný temizlemek için tuþunu basýlý tutun. Büyük ve küçük harf arasýnda geçiþ yapmak için, tuþuna kýsaca basýn. Sayý eklemek için, istediðiniz numaranýn bulunduðu tuþu basýlý tutun. Harfler ve sayýlar arasýnda geçiþ yapmak için tuþunu basýlý tutun. 123 görüntülendiðinde sayý girilebilir. Öncekiyle ayný tuþ altýnda olan bir karakteri tuþlamak için, veya tuþuna basýn (veya bir saniye bekleyin) ve yeni karakteri tuþlayýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 42

43 4. Menüleri kullanma Telefonunuzda, onu gereksinimlerinize göre ayarlamanýza olanak tanýyan bir dizi fonksiyon bulunmaktadýr. Bu fonksiyonlar, ilerleme yöntemi veya ilgili kýsa yollar kullanýlarak eriþilebilecek menülere ve alt menülere yerleþtirilmiþtir. Q Menü fonksiyonlarýna eriþme Ýlerleyerek 1. Bekleme modunda (Menü) tuþuna basýn. 2. Ýstediðiniz ana menüye, örneðin Ayarlar menüsüne ilerlemek için veya tuþuna basýn. 3. Ana menüye girmek için (Seç) tuþuna basýn. 4. Ana menü alt menüler içeriyorsa, veya tuþunu kullanarak istediðiniz alt menüye eriþebilirsiniz (örneðin, Arama ayarlarý). 5. Alt menüye girmek için (Seç) tuþuna basýn. Alt menü baþka alt menüler içeriyorsa, (örneðin, Hýzlý arama), 4 ve 5 numaralý adýmý yineleyin. 6. Ýstediðiniz seçeneðe ilerlemek için veya tuþuna basýn (örneðin, Kapalý). 7. Seçilen ayarý doðrulamak için (Tamam) tuþuna basýn. Ayarý deðiþtirmek istemezseniz, tuþuna basýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 43

44 Kýsayol kullanarak Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandýrýlmýþtýr ve bunlara, ilgili kýsayol numarasý kullanýlarak kolaylýkla ulaþýlabilir. Ýlgili kýsayol numarasý, ekranýn sað üst köþesinde gösterilir. 1. (Menü) tuþuna basýn. 2. Hýzlý þekilde (üç saniye içinde) ulaþmak istediðiniz menünün numarasýný tuþlayýn. Alt menüler için bu adýmý yineleyin. 3. Üç saniye içinde, istediðiniz fonksiyon ve ayar seçeneðinin numarasýný tuþlayýn. Q Menü fonksiyonundan çýkma tuþuna basarak önceki menü düzeyine dönebilir veya tuþunu basýlý tutarak menüden çýkabilirsiniz. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 44

45 Q Menü fonksiyonlarýnýn listesi 1. Rehber 1. Bul 2. Servis No.larý 1 3. Ýsim ekle 4. Sil 5. Düzelt 6. Ton ata 7. Kartvizit yolla 8. Seçenekler 1. Tarama tipi 2. Hafýza durumu 9. Hýzlý arama 10.Ses etiketi 2. Mesajlar 1. Mesaj yaz 2. Gelen mesajlar 3. Giden mesajlar 4. Resimli mesajlar 5. Þablonlar 6. Suratlar 7. Mesaj ayarlarý 1. Yalnýzca SIM kartýnýz tarafýndan destekleniyorsa gösterilir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 45

46 1. Ayar grubu Mesaj merkezi numarasý 2. Mesaj tipi 3. Mesaj geçerliliði 2. Ortak 2 1. Ýletim raporlarý 2. Ayný merkez yoluyla yanýtla 3. Karakter desteði 3 8. Bilgi servisi 9. Telesekreter numarasý Servis komutu yazýmý 3. Sohbet 4. Arama kaydý 1. Cevapsýz aramalar 2. Arayan numaralar 3. Aranan numaralar 4. Son arama listelerinin silinmesi 5. Arama süresini göster 1. Son arama süresi 2. Tüm arama süreleri 1. Gruplarýn sayýsý, SIM kartýnýzýn sunduðu grup sayýsýna baðlýdýr. Her grup kendi alt menüsünde görünür ve herhangi bir isimde olabilir. 2. Bu menünün kýsayol numarasý, varolan ayar gruplarýnýn sayýsýna baðlý olarak deðiþir. 3. Bu menünün kullanýlabilirliði servis saðlayýcýnýza göre deðiþebilir. 4. Telesekreter numarasý þebeke operatörünüz veya servis saðlayýcý tarafýndan SIM karta kaydedildiyse, bu menü görüntülenmez. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 46

47 3. Gelen aramalar 4. Aranan numaralar 5. Zaman sayaçlarýný sýfýrla 6. Arama ücretlerini göster 1. Son arama ücreti 2. Tüm arama ücretleri 3. Sayaçlarý sýfýrla 7. Arama ücreti ayarlarý 1. Arama ücreti limiti 2. Ücreti göster 8. Önceden ödenmiþ kredi 5. Zil sesleri 1. Zil sesi tonu 2. Zil sesi seviyesi 3. Gelen arama bildirimi 4. Besteleyici 5. Mesaj bildirim tonu 6. Tuþtakýmý ses tonlarý 7. Uyarý tonlarý 8. Titreþimle bildirim 9. Profil grafiði 6. Ayarlar 1. Arama ayarlarý 1. Otomatik tekrar arama 2. Hýzlý arama Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 47

48 3. Arama bekletme seçenekleri 4. Numaranýzýn yollanmasý 5. Kullanýlan telefon hattý 6. Otomatik cevap * 2. Telefon ayarlarý 1. Dil 2. Hücre bilgi ekraný 3. Açýlýþ notu 4. Þebeke seçimi 5. Aydýnlatma * * 6. SIM güncelleme bildirimleri 3. Güvenlik ayarlarý 1. PIN kodunun sorulmasý 2. Arama engelleme servisi 3. Sabit arama 4. Sýnýrlý abone grubu 5. Telefon güvenliði 6. Giriþ kodlarýnýn deðiþtirilmesi 4. Fabrika ayarlarýna geri dön 7. Aktarma 1 1. Tüm sesli aramalarý çalmadan aktar 2. Meþgulse aktar 3. Cevap verilmezse aktar 4. Kapsama alaný dýþýnda veya kapalýysa aktar 1. Þebeke operatörünüz tarafýndan desteklenmeyen aktarma seçenekleri gösterilmeyebilir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 48

49 5. Ulaþýlamýyorsa aktar 6. Tüm aktarmalarý iptal et 8. Oyunlar 9. Hesaplamalar 10. Hatýrlatmalar 11. Saat 1. Çalar saat 2. Saat ayarlarý 3. Tarihi ayarla 4. Kronometre 5. Geri sayým sayacý 6. Tarih ve saat oto. güncelleme 12. Tercihler 13. SIM servisleri 1 1. Yalnýzca SIM kart tarafýndan destekleniyorsa görüntülenir. Ýsim ve içindekiler SIM karta baðlý olarak deðiþir. * Bu ayar yalnýzca, telefon PPH-1 araç kitine veya HDC-5 kulaklýk setine baðlý olduðunda görüntülenir. ** Bu ayar yalnýzca, telefon PPH-1 araç kitine baðlý olduðunda görüntülenir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 49

50 5. Rehber (Menü 1) Rehber menüsünde telefon numaralarýný ve ilgili isimleri SIM karta kaydedebilirsiniz. kaydedilen isimleri ve telefon numaralarýný çeþitli biçimlerde yönetebilirsiniz Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda, (Menü) tuþuna basýn ve ardýndan (Seç) seçeneðini seçin. Arama sýrasýnda Rehbere girmek için, tuþuna basarak üstündeki metni Seçenekler olarak deðiþtirin, (Seçenekler) tuþuna basýn ve Rehber seçeneðini seçin. Q Ýsim veya telefon numarasý çaðýrma (Menü 1-1) Bul fonksiyonu, istediðiniz isin ve telefon numarasýný rehberden ekrana çaðýrarak aramanýzý saðlar. Ayrýca bkz. Telefon rehberini kullanarak arama yapma sayfa 31. Q Servis numarasý arama (Menü 1-2) Servis No.larý fonksiyonu, servis saðlayýcýnýzýn servis numaralarýný kolayca aramanýzý saðlar. Bu menü yalnýzca, SIM kartýnýza kayýtlý servis numaralarý varsa görüntülenir. Ýstediðiniz servis numarasýný seçin ve (Arama yap) tuþuna basýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 50

51 Q Ýsim veya telefon numarasý kaydetme (Menü 1-3) Ýsim ekle fonksiyonu, rehbere isim ve telefon numaralarý eklemenizi saðlar. Ayrýntýlý bilgi için, bkz. sayfa 37. Telefon 250 ye kadar isim ve telefon numarasý kaydedebilen SIM kartlarý destekler. Ancak, Rehbere kaç tane isim ve telefon numarasý kaydedebileceðiniz, SIM karta baðlýdýr. Q Ýsim ve telefon numarasý silme (Menü 1-4) Sil fonksiyonu, Rehberdeki isimleri ve telefon numaralarýný birer birer (Sýrayla) veya tümünü bir kerede (Tümünü sil) silmenizi saðlar. Q Kaydedilen isim ve telefon numarasýný düzeltme (Menü 1-5) Düzelt fonksiyonu, Rehbere kaydedilen isimleri ve telefon numaralarýný düzeltmenizi saðlar. Ayrýntýlar için, bkz. Telefon numaralarýný isimle kaydetme, sayfa 37. Q Telefon numarasýna zil sesi tonu atama (Menü 1-6) Ton ata fonksiyonu, telefonu, belirli bir telefon numarasýndan arandýðýnýzda özel bir zil sesi tonuyla çalacak þekilde ayarlamanýzý saðlar. Rehberdeki bir isme veya telefon numarasýna ilerleyin ve (Ata) tuþuna basýn. Ýstediðiniz zil sesi tonuna ilerleyin (Varsayýlan, Menü 12 te geçerli tercih için seçilen zil sesi tonudur) ve (Tamam) tuþuna basýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 51

52 Q Ýsim ve telefon numarasý yollama ve alma (Menü 1-7) Kartvizit yolla fonksiyonu, Rehberinizden baþka bir telefona isim ve telefon numarasý yollamanýzý saðlar. Kartvizit yolla seçeneðini seçin, yollamak istediðiniz isme ve telefon numarasýna ilerleyin ve (Yolla) seçeneðini seçin. Alýcýnýn telefon numarasýný girin veya Rehberden çaðýrýn ve (Tamam) tuþuna basýn. Ýsim ve telefon numarasý alma Biri size bir telefon numarasý ve ilgili ismi yolladýðýnda, bir mesaj tonu duyarsýnýz ve Kartvizit alýndý mesajý görüntülenir. Numarayý veya ismi görüntülemek, kaydetmek veya silmek için, (Seçenekler) tuþuna basýn, istediðiniz fonksiyona ilerleyin ve (Tamam) tuþuna basýn. Q Görünüm tipi ve hafýza durumu (Menü 1-8) Kaydedilen isimlerin ve telefon numaralarýnýn nasýl görüntüleneceðini seçme - Tarama tipi Bu fonksiyon, telefonunuzun kaydedilen isimleri ve telefon numaralarýný nasýl görüntüleyeceðini seçmenizi saðlar. Seçenekler þunlardýr: Ýsim listesi: Bir kerede üç isim görüntülenir. Ýsim, numara: Bir kerede bir isim ve numara görüntülenir. Büyük font: Bir kerede büyük fontla bir isim görüntülenir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 52

53 Rehberdeki boþ yer miktarýný kontrol etme - Hafýza durumu Bu fonksiyon, kaç isim ve telefon numarasýnýn kaydedildiðini ve daha ne kadar kaydedilebileceðini kontrol etmenizi saðlar. Q Hýzlý arama tuþuna telefon numarasý atama (Menü 1-9) - arasýndaki sayý tuþlarýnýn tümünü, hýzlý arama tuþu olarak çalýþmasý için ayarlayabilirsiniz. Hýzlý arama fonksiyonunu kullanarak, istediðiniz telefon numarasýný bu tuþlardan birine atayabilirsiniz. 1. Ýstediðiniz tuþa ilerleyin ve (Ata) tuþuna basýn. Ata, telefon bir telefon numarasýný otomatik olarak bir hýzlý arama tuþuna atadýðýnda da görüntülenir. 2. Rehberde istediðiniz ismi ve/veya telefon numarasýný bulun ve seçmek için (Tamam) tuþuna basýn. Önce (Seçenekler) tuþuna basarak ve ardýndan istediðiniz fonksiyonu seçerek, yaptýðýnýz atamalarý görüntüleyebilir, deðiþtirebilir veya kaldýrabilirsiniz. Hýzlý arama tuþlarýný kullanma Þunlardan birini yapýn: Bekleme modunda, istediðiniz hýzlý arama tuþuna ve sonra (Arama yap) tuþuna basýn. Veya, Hýzlý arama etkinse, (bkz. sayfa 79): Bekleme modunda, istediðiniz hýzlý arama tuþuna basýn ve arama baþlayýncaya kadar basýlý tutun. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 53

54 Q Sesli arama (Menü 1-10) Bir telefon numarasýný, numaraya iliþtirilmiþ bir veya birkaç sözcüðü ( ses etiketi ) söyleyerek arayabilirsiniz. Ses etiketi sözlü herhangi bir sözcük olabilir, örneðin bir isim. Ayný anda rehberdeki en fazla sekiz telefon numarasýnýn ses etiketi olabilir. Sesle aramayý kullanmadan önce aþaðýdakilere dikkat edin: Ses etiketleri dile baðlý deðildir. Bunlar, konuþanýn sesine baðlýdýr. Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlýdýr. Bunlarý sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapýn. Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulaðýnýza yakýn tutun. Çok kýsa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanýn ve farklý numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçýnýn. Not: Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediðiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneðin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koþulda yalnýzca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir. Ýsim ve telefon numarasýna ses etiketi ekleme 1. Ses etiketi menüsünde, Ses etiketi ekle seçeneðini ve ardýndan ses etiketi eklemek istediðiniz ismi ve telefon numarasýný seçin. 2. Ses etiketi ekle tuþuna basýn. 3. Baþlat'a basýn ve sinyalden sonra konuþun mesajý görüntülendiðinde tuþuna basýn (Baþlat). Telefon bir uyarý sesi verir ve Lütfen þimdi konuþun mesajý kýsaca gösterilir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 54

55 4. Telefonu kulaðýnýza yakýn tutun ve ses etiketi olarak eklemek istediðiniz sözcükleri anlaþýlýr biçimde söyleyin. 5. Kayýttan sonra, telefon kaydedilen etiketi çalar (Ses etiketi çalýnýyor görüntülenir) ve kaydeder. Ses etiketleri telefona kaydedilir ve telefona yeni bir SIM kart taktýðýnýzda kaldýrýlýr. Ses etiketi kullanarak arama yapma 1. Bekleme modunda, (Menü) tuþunu basýlý tutun. Telefon bir baþlangýç sinyali verir ve Lütfen þimdi konuþun metni görüntülenir. 2. Telefonu kulaðýnýza yakýn tutun ve ses etiketi olarak eklemek istediðiniz sözcükleri anlaþýlýr biçimde söyleyin. 3. Telefon ses etiketini dinletir ve ilgili telefon numarasýný arar. Ses etiketiyle eþleþen bir numara bulunamazsa veya ses etiketi algýlanmazsa, telefon yeniden denemenizi isteyebilir. Ses etiketini yeniden söylemek için (Evet) tuþuna basýn veya bekleme moduna dönmek için tuþuna basýn. HDC-5 kulaklýklý mikrofon setini kullandýðýnýzda 1. Kulaklýk düðmesine basýn ve kýsa bir ton duyuncaya kadar basýlý tutun. 2. Ses etiketini anlaþýlýr biçimde söyleyin. 3. Telefon ses etiketini dinletir ve ilgili telefon numarasýný arar. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 55

56 Ses etiketi dinleme 1. Ses etiketi menüsünde, Çal seçeneðini seçin. 2. Ses etiketini dinlemek istediðiniz isme veya telefon numarasýna ilerleyin ve (Seç) tuþuna basýn. Ses etiketini deðiþtirme 1. Ses etiketi menüsünde, Deðiþtir seçeneðini seçin. 2. Ses etiketini deðiþtirmek istediðiniz isme (veya telefon numarasýna) ilerleyin ve (Seç) tuþuna basýn. 3. Kaydý baþlatmak için (Baþlat) tuþuna basýn. Telefon bir baþlangýç sinyali verir ve Lütfen þimdi konuþun metni görüntülenir. 4. Ses etiketi olarak kaydetmek istediðiniz sözcükleri anlaþýlýr bir þekilde söyleyin. Telefon yeni ses etiketini dinletir ve kaydedildiðini doðrular. Telefon ses etiketini çalarken (Çýk) tuþuna basarsanýz veya çok kýsa olduðu için telefon sözcüðü kabul etmezse, orijinal ses etiketi silinir. Ses etiketini silme 1. Ses etiketi menüsünde, Sil seçeneðini seçin. 2. Ses etiketini silmek istediðiniz isme (veya telefon numarasýna) ilerleyin ve (Sil) tuþuna basýn. Ses etiketi silinsin mi? metni görüntülenir. 3. Ses etiketini silmek için (Tamam) tuþuna basýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 56

57 6. Mesajlar (Menü 2) Mesajlar menüsünde, sesli, yazýlý ve resimli mesajlarla ilgili çeþitli mesaj fonksiyonlarý görebilirsiniz. Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda, (Menü) tuþuna basýn, Mesajlar seçeneðine ilerleyin ve (Seç) seçeneðini seçin. Q Yazýlý mesaj yazma ve gönderme (Menü 2-1) Birçok normal yazýlý mesajdan oluþan çok parçalý mesajlar gönderebilir ve alabilirsiniz (þebeke hizmeti). Bu, bir mesajýn faturalanmasýný etkileyebilir. Mesaj yollamadan önce, mesaj merkezinin telefon numarasýnýn telefona kaydedildiðinden emin olun (bkz. Mesaj merkezi numarasý, sayfa 64). Bu numarayý servis saðlayýcýnýzdan alýrsýnýz. Bu moddan bekleme moduna geçmek için, tuþuna iki kez basýn ve tuþu basýlý tutun. Veya: (Seçenekler) tuþuna basýn, Çýk seçeneðini seçin ve (Tamam) tuþuna basýn. Not: SMS þebekesi aracýlýðýyla mesaj gönderirken, telefonunuz "Mesaj yollandý" yazýsýný görüntüleyebilir. Bu, mesajýn telefonunuzda programlanmýþ mesaj merkez numarasýna gönderildiðini gösterir. Ancak, mesajýn istenilen hedefe ulaþtýðýný göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi için, hizmet saðlayýcýnýza baþvurun. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 57

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353374

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354296

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355583 3. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355583 3. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355583 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NAM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3 Kullaným Kýlavuzu 9354644 Sayý 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355223 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr.

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr. Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullanýcý Kýlavuzu 9352305

Detaylı

Nokia 1101 Kullaným Kýlavuzu. 9238200 Sayý 1

Nokia 1101 Kullaným Kýlavuzu. 9238200 Sayý 1 Nokia 1101 Kullaným Kýlavuzu 9238200 Sayý 1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-75 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Baský

Kullaným Kýlavuzu Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354245

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356113 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NEM-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu 9356321 2. baský

Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu 9356321 2. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9235631 1. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9235631 1. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9235631 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu 9311581 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu. 9311955 2. Baský

Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu. 9311955 2. Baský Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu 9311955 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-53 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355749 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu 9238648 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-37W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2600 Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 2600 Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 2600 Kullaným Kýlavuzu 9232901 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-59 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9310236 4. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9310236 4. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9310236 4. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-12 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Yayýn 3

Kullaným Kýlavuzu Yayýn 3 Kullaným Kýlavuzu 9355047 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPL-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu 9250696 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-69 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu. 9311098 1. Baský TR

Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu. 9311098 1. Baský TR Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu 9311098 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-23 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9240691 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354202 Issue 1 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9354202 Issue 1 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) 9354202

Detaylı

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu 9312021 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere MD-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu 9310658 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia 2310 Kullaným Kýlavuzu. 9248570 2. Baský

Nokia 2310 Kullaným Kýlavuzu. 9248570 2. Baský Nokia 2310 Kullaným Kýlavuzu 9248570 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-189 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu 9234043 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-47 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu 9230899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-12W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-12W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-165 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu 9356694 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-3W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu. 9240183 3. Baský

Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu. 9240183 3. Baský Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu 9240183 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-70 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu 9242053 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-78 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204664/2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-98W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Nokia 1110i/1112 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 1110i/1112 Kullaným Kýlavuzu Nokia 1110i/1112 Kullaným Kýlavuzu 9247862 2. TR baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-93 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu. 9245058 1. Baský

Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu. 9245058 1. Baský Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu 9245058 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-145 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR Kullaným Kýlavuzu 9362105 4. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-10 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1 Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252959/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-33W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-78 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı