, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ", ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z"

Transkript

1 , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

2 Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler 10 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Vazgeçilmez De erleri 12 Garanti'nin Sektördeki Konumu 13 Kârl l k Oranlar ve Bafll ca Rekabet Üstünlükleri 14 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri Y l nda Garanti 20 Ödüller 22 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 24 Genel Müdür'ün Mesaj 28 Araflt rma Gelifltirme Uygulamalar Y l Faaliyetleri Bireysel Bankac l k Konut Finansman Özel Bankac l k Yat r m Bankac l fiubesiz Bankac l k / Alternatif Da t m Kanallar Ödeme Sistemleri / Kredi ve Banka Kartlar Sigorta ve Bireysel Emeklilik KOB Bankac l Ticari Bankac l k Kurumsal Bankac l k Nakit Yönetimi ve fllem Bankac l Proje Finansman Uluslararas Bankac l k Hazine ABACUS nsan Kaynaklar Toplumsal Paylafl m Projeleri 60 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri'nin Faaliyetleri 72 Türkiye'de 2007 Y l Geliflmeleri BÖLÜM II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 76 Yönetim Kurulu ve Denetçiler 78 Üst Yönetim 80 Komiteler ve Komite Toplant lar na Kat l m 82 Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 83 ç Kontrol, ç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin flleyifllerinin Denetim Komitesi Taraf ndan De erlendirilmesi 84 nsan Kaynaklar Uygulamalar 85 Banka'n n Dahil Oldu u Risk Grubuna liflkin Aç klamalar 87 Destek Hizmeti Al nan Kifli ve Kurulufllar 88 Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu BÖLÜM III - Konsolide Olmayan Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine liflkin De erlendirmeler 98 Denetçiler Raporu 102 Türkiye Garanti Bankas Afi nin 31 Aral k 2007 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu 170 Mali Durum De erlendirmesi 173 Risk Yönetimi Politikalar BÖLÜM IV - Konsolide Finansal Bilgiler 183 Ba ms z Denetim Raporu 184 Türkiye Garanti Bankas Afi ve Finansal Kurulufllar n n 31 Aral k 2007 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Finansal Raporu 264 Garanti Hisselerinin Performans 264 Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler Adresler

3 Bugün Türkiye'nin ikinci büyük özel sektör bankas * olan Garanti Bankas, 61 y ll k köklü tarihinin en baflar l y l n geride b rakt. Fark yaratma yetkinli ine sahip dinamik insan kayna, Garanti'nin bu ola anüstü baflar s nda en büyük paya sahip olan unsurdur. Faaliyetlerini en geliflkin teknolojiyle destekleyen Garanti, böylece çal flanlar n n yetkinli ini sürekli güçlü k lmay baflar yor. Banka, bu üstünlüklerini müflteri odakl yenilikçi ürün ve hizmetleri ve en iyi müflteri iliflkileri yönetimi çözümleriyle birlefltirerek sektörde yaratt farkla 2007 y l nda 2,4 milyar YTL'lik rekor bir kâr elde etmeyi baflard. Öte yandan güçlü marka alg s ve sayg nl sayesinde Euromoney Mükemmellik Ödülünü (The Euromoney Award for Excellence) sekizinci kez alarak Türkiye'nin En yi Bankas seçildi. Geçti imiz bir y l içinde 105 yeni flube açan Garanti, genifl flube a n merkezilefltirilmifl operasyonlar yla, üstün veri ambar ve yönetici raporlamas yla, entegre finansal hizmet sunumuyla ve alternatif da t m kanallar n n etkin kullan m yla destekliyor. Uluslararas baflar lar n ve itibar n her geçen gün daha da art ran Garanti Bankas, sahip oldu u rekabet üstünlüklerinden ald güçle, gelece e güvenle bak yor. * 2007 Konsolide mali tablolar na göre

4 Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi Genel Kurulu'na: Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi'nin 31 Aral k 2007 tarihi itibar yla haz rlanan y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibar yla düzenlenen ba ms z denetim raporu ile uyumlulu unu ve do rulu unu denetlemifl bulunuyoruz. Rapor konusu y ll k faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, y ll k faaliyet raporu üzerinde görüfl bildirmektir. Denetim, 5411 say l Bankac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan y ll k faaliyet raporu haz rlanmas na ve yay mlanmas na iliflkin usul ve esaslar ile ba ms z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, y ll k faaliyet raporunda önemli bir hatan n olup olmad konusunda makul güvence sa lamak üzere planlanmas n ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüflümüze göre, iliflikteki y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar yla, Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi'nin 31 Aral k 2007 tarihi itibar yla 5411 say l Bankac l k Kanununun 40' nc maddesi gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Banka'n n finansal durumuna iliflkin bilgileri do ru bir biçimde yans tmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile taraf m zca verilen ba ms z denetçi görüflünü içermekte olup, ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlarda verilen bilgiler ile uyumludur. stanbul, 14 Mart 2008 Akis Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi Murat Alsan Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

5 OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 1- Aç l fl, Baflkanl k Divan 'n n teflkili, 2- Baflkanl k Divan 'na Ola an Genel Kurul Tutana n n imzalanmas için yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlar n n okunmas ve müzakeresi, 4- Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplar n n okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kâr da t m yla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüflülerek kabulu veya reddi, 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakk ve ücretlerinin tespiti, 7- Yap lan ba fllar n ortaklar n bilgisine sunulmas, 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile ifl yapabilmeleri için, Bankalar Kanunu hükümleri sakl kalmak kayd yla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gere ince izin verilmesi.

6 4 BÖLÜM I: SUNUfi GARANT HAKKINDA Garanti Hakk nda Kurumsal Profil 1946 y l nda Ankara'da kurulan Garanti Bankas, y llar içinde sürekli artan baflar grafi iyle bugün Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankas * konumundad r. Kurumsal bankac l k, ticari bankac l k, KOB bankac l ve bireysel bankac l k alanlar nda faaliyet gösteren Garanti, müflteri odakl bir yaklafl mla, kaliteden ödün vermeksizin çok yönlü finansal hizmetler sunmaktad r. Banka'n n ana hissedarlar Do ufl Holding ve GECF, eflit ortakl k ilkesiyle hareket etmektedirler. H zl büyüme trendini sürdürmeyi hedefleyen Garanti'nin, yurtiçinde 583 flubesi ve 'ü aflan çal flan vard r. Banka, yurtiçindeki organizasyonunun yan s ra yurtd fl ndaki Lüksemburg, Malta ve K br s flubeleri; fianghay, Londra, Moskova, Düsseldorf temsilcilikleri ve dokuz finansal hizmet ifltirakiyle entegre bir finansal hizmetler grubu niteli indedir. Sektöründe bölgesel bir oyuncu olma vizyonu tafl yan Garanti, çevresindeki genifl bir co rafyada bulunan pazarlarla yak n ve kal c bir iliflki içindedir y l sonu itibarıyla Garanti'nin toplam aktifleri 65,6 milyar ABD dolar, kredi toplam 33,6 milyar ABD dolar ve mevduat toplam ise 37,7 milyar ABD dolar d r.* Garanti, Öncü ve Yenilikçi Ürünlerle Büyüyor Garanti Bankas, Türk ve dünya bankac l nda ilk kez uygulanan çok say da ürün ve hizmet gelifltirmifltir. Garanti, rekabet stratejilerini sadece fiyatlama üzerine kurmamakta, hizmette rekabeti ön plana ç karmaktad r. Bu amaçla müflterileriyle daha kal c ve yak n iliflkiler kurmaya, yenilikçi olmaya, fark yaratmaya ve dinamizme büyük önem vermektedir. Kredi Kartlar nda Örnek Uygulamalar Garanti'nin en baflar l oldu u alanlardan biri kredi kartlar d r. Bugüne dek pek çok ilke imza atan Garanti, 6,5 milyon kredi kart na hizmet sunan dev bir ödeme sistemleri altyap s n yönetiyor. Garanti, Türkiye'nin ilk çipli ve çok markal kredi kart Bonus'u, 2000 y l nda pazara sundu. Bugüne dek pek çok ödüle lay k görülen Bonus, k sa zamanda Garanti'nin, kredi kart programlar hakk nda dünyan n dört bir yan nda dan flmanl k vermeye bafllamas n sa lad. Ayn y l Türk Hava Yollar ile gerçeklefltirdi i iflbirli i çerçevesinde, kart sahiplerine harcamalar karfl l nda uçufl mili kazand ran Shop&Miles' hizmete sundu. 2004'te Shop&Miles' n tüm özelliklerine sahip olman n yan s ra, üyelerinin özel hayatlar na daha fazla vakit ay rmalar ve keyifli zaman geçirmeleri için çözümler sunan Shop&Miles &club' gelifltirdi. Garanti, 2006 y l nda, faydalar iyi analiz eden, kendi tercihlerine göre yaflayan ve yenilikleri yak ndan izleyen müflterileri için Flexi'yi tasarlad. Farkl harcama ve ödeme al flkanl klar na göre haz rlanan seçenekleri tercih edebilen kart sahipleri, dilerlerse kart n tasar m n, bonus oran n, kampanyas n, faiz oran n hatta taksit özelli ini kendi belirleyebiliyor. Garanti, 2006'dan bu yana, Türkiye'de American Express Centurion Line ve Business kartlar n verme ve üye iflyeri kabul etme yetkisine sahip tek banka konumunda bulunuyor. Ayn y l, MasterCard' n ödeme sistemlerinde dünya çap nda devrim yaratan, düflük bedelli harcamalar için sunulan Öde-Geç uygulamas, Avrupa'da ilk kez Garanti'nin Bonus Trink kredi kart yla hayat buldu y l nda ise Garanti, yine Avrupa çap nda bir ilke imza atarak, kredi kartlar n al fl lm fl formundan ç kartt, kol saati, etiket ve anahtarl klara tafl d. Mortgage Uzman Garanti! Mortgage alan nda piyasa lideri olan Garanti, 2007 y l nda, emlak ofislerini konut finansman konusunda bilgilendirmek amac yla e itimler düzenlemeye bafllad. Garanti, flube çal flanlar n bu alanda uzmanlaflt rmak amac yla, stanbul Bilgi Üniversitesi'nin iflbirli iyle bir sertifika program oluflturdu. Ekonominin Belkemi i KOB 'ler, Garanti Alt nda KOB 'lere yönelik bankac l k hizmetlerini ayr bir iflkolu olarak ele alan ilk Türk bankas olan Garanti, giriflimcilerin ticari ve bireysel bankac l k ihtiyaçlar na tek elden çözüm sunuyor. Garanti, iflletmelere nakit ak fllar n planlama ve fiyatland rma konular nda destek olmak amac yla 2004 y l nda Gani (Garantili Nakit daresi) ürün paketini hizmete sundu. 2005'te ise de iflik sektörlerin ve yörelerin yat r m ihtiyaçlar na, yap lar na göre farkl laflt r lan ürünler sunmaya bafllad. Türkiye'de ilk kez kad n giriflimcilere özel destek paketi haz rlayan Garanti, Türkiye Kad n Giriflimciler Derne i'yle (KAG DER) birlikte kad nlara özel e itim programlar yürütüyor. Garanti, Anadolu'daki sanayici ve yöneticilerle ülkenin önde gelen uzmanlar n buluflturmak ve bölgesel çözümleri birlikte gelifltirmek amac yla 2002 y l nda Garanti Anadolu Sohbetleri'ni bafllatt. Dünya gazetesinin iflbirli iyle 37 ilde düzenlenen 48 toplant da, 'e yak n KOB ile buluflma olana yakaland. Garanti, 2005 y l nda da, KOB 'leri Basel II sermaye uzlafl s hakk nda bilgilendirmek üzere Basel II Toplant lar düzenlemeye bafllad. 14 ilde gerçeklefltirilen 17 toplant arac l yla, yaklafl k KOB 'ye, Basel II'nin yarataca f rsatlar hakk nda bilgi verildi. * 2007 Konsolide mali tablolar na göre

7 5 fiubesiz! Alternatif da t m kanallar na sürekli yat r m yapan Garanti, bu sayede operasyonel etkinli ini ve kârl l n önemli ölçüde art r yor. Garanti'de, para çekme dâhil tüm bankac l k ifllemlerinin %85'i, alternatif kanallardan gerçeklefltiriliyor. Ülkenin en büyük ça r merkezlerinden (Alo Garanti: ) birine sahip olan Garanti, internet bankac l nda (garanti.com.tr) da lider konumda bulunuyor. Garanti, internet flubesinin 10. y ldönümünü kutlad 2007 y l nda, Cep fiubesi'ni hizmete sundu. nternet üzerinden gerçeklefltirilen bankac l k ifllemlerinin ço unu, WAP veya internet eriflimi bulunan cep telefonlar na tafl d. Garanti, Daha Kaliteli Bir Yaflam çin Çal fl yor Verimli, kârl ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izleyerek, ekonomiye ve topluma de er katan bankac l k hizmetleri tasarlayan Garanti, ayn yaklafl m toplumsal paylafl m projelerine de yans t yor. Garanti; kültür, sanat, çevre, e itim, spor gibi bireyin ve toplumun vizyonunu gelifltiren alanlarda uzun soluklu projeler yarat yor ya da sponsorluk deste i veriyor. Üstlendi i misyonu bir ad m ileriye tafl yan Garanti, bünyesinde oluflturdu u kurumlarla (Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi, Garanti Galeri, Osmanl Bankas Müzesi), toplumun kültürel birikiminin yan s ra kendi kurum kültürünü de gelifltirmeyi amaçl yor. Dünya çap nda birçok önemli sanat etkinli ine sponsorluk deste i veren Garanti, bu projelerle geçmiflten gelece e fl k tutmay ve Türkiye'nin tan t m na katk da bulunmay hedefliyor. Garanti'nin Tarihindeki Kilometre Tafllar 1946 y l nda Ankara'da kurulan Garanti, 1983'te finans, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Do ufl Grubu'na kat ld y l nda ilk halka arz n gerçeklefltirdi. Banka'n n hisseleri MKB'de ifllem görmeye bafllad. 1993'te Türkiye'de ilk kez yurtd fl na hisse ihrac gerçeklefltiren kurum oldu. 1995'te Türkiye'nin ilk Nakit Yönetimi Hesab E.L.M.A.'y sundu. 1997'de Türkiye'nin gerçek zamanl online hizmet sunan ilk çok flubeli özel bankas oldu. 1997'de internet ve telefon bankac l n bir arada sunan ilk Türk bankas oldu. 1999'da dünyada ilk ihracat alacaklar seküritizasyonunu gerçeklefltirdi 2000'de Türkiye'nin ilk çipli ve çok markal kredi kart Bonus Card' sundu. 2001'de Do ufl Grubu'nun di er bankac l k ifltiraki olan Osmanl Bankas ile birleflti. 2002'de Türkiye'nin ilk bankalararas kart platformunu Bonus ile kurdu. 2005'te cep telefonuyla havale hizmeti CepBank uygulamas n bafllatan dünyadaki ilk banka oldu. 2005'te finansaldan görsele tüm parametreleri kiflisellefltirilebilen, dünyan n ilk esnek kredi kart Flexi Card' sundu. 2005'te General Electric, Do ufl Grubu ile yapt anlaflma ile Garanti'ye eflit stratejik ortak oldu. 2006'da temass z çip teknolojsiyle Dokun&Geç özelli ine sahip Bonus Trink'i hizmete sunarak banka kart n plastik kart olma özelli inden ç kar p farkl bir boyuta tafl d. 2007'de Türkiye'de ilk kez mobil internet bankac l n bafllatt. Garanti, yenilikçi ürünleri ve üstün hizmet kalitesiyle bireylerin hayat nda fark yaratma ya 2008 ve sonras nda da devam edecektir.

8 6 BÖLÜM I: SUNUfi GARANT HAKKINDA Ortakl k Yap s T. Garanti Bankas Afi Ortakl k Yap s (31 Aral k 2007) Hisse Adedi Nominal (YTL) Hisse Oran (%) Do ufl Holding Afi ,36 26,6619 Do ufl Araflt rma Gelifltirme ve Müflavirlik Hizmetleri Afi ,56 3,7989 Do ufl Nakliyat ve Tic. Afi ,79 0,0550 Do ufl Grubu Toplam ,71 30,5158 GE Araflt rma ve Müflavirlik Limited fiirketi ,49 20,8503 Di er Ortaklar ,80 48,6339 Genel Toplam ,00 100,0000 Do ufl Grubu Toplam %30,52 Di er Ortaklar %48,63 GE Araflt rma ve Müflavirlik Limited fiirketi %20,85 Yönetici Hisseleri Banka'n n yönetim kurulu baflkan ve üyeleriyle genel müdür ve yard mc lar Banka'da pay sahibi de ildirler.

9 7 Ana Sözleflme De ifliklikleri Garanti Bankas 'n n tarihindeki Ola anüstü Genel Kurul Toplant s nda, Banka Ana Sözleflmesi'nin "Rey" bafll kl 38. maddesinin ve "Kâr n Taksimi" bafll kl 45. maddesinin yeniden düzenlenen metinleri oy çoklu uyla kabul edilerek onaylanm flt r. T.Garanti Bankas Afi Ana Sözleflmesi 38. ve 45. Madde De ifliklikleri: ESK MET N REY: Madde 38- Befl yüz lira itibari de erde pay ve pay senetlerinden her biri sahibine bir oy hakk verir. KÂRIN TAKS M : Madde 45- Banka'n n bir y ll k çal flmalar ndan elde edilen gelirlerden bütün giderler ç kar ld ktan sonra kalacak net kâr afla da yaz l s raya uyularak ifllem görür. A) %5 kanuni yedek akçe, B) Kalan k s mdan ödenmifl sermayenin %5'i oran nda ilk kâr pay olarak pay sahiplerine da t l r. C) Kalan k sm n %5'i ola anüstü yedek akçeye ayr l r, D) Yukar da A-C f kralar nda belirtilen tahsis ve tevzilerden sonra kalan n: - %5'ine kadar Yönetim Kurulu üyelerine, - %5'i Banka'n n müdür ve memurlar na, - %10'u kurucu (intifa) senetlerine da t l r. Bu kâr paylar en son esas sermayeye düflen safi kâra göre belirlenir. E) Kalan kâr n k smen veya tamamen kâr pay olarak pay sahiplerine da t lmas na veya k smen yahut tamamen ola anüstü yedek akçeye ayr lmas na Genel Kurul yetkilidir. F) Türk Ticaret Kanunu'nun 466'nc maddesinin 2'nci f kras n n 3'üncü bendi hükmü sakl d r. Kanuni yedek akçeler ile flirket tüzel kiflili ine düflen mali yükümlülükler karfl l tamamen ayr lmad kça, yukar da C-D-E bentlerinde yaz l da t m yap lamaz. YEN MET N REY: Madde 38- Bir yeni kurufl itibari de erde pay ve pay senetlerinden her biri sahibine bir oy hakk verir. KÂRIN TAKS M : Madde 45- Banka'n n bir y ll k çal flmalar ndan elde edilen gelirlerden bütün giderler ç kt ktan sonra kalacak net kâr afla da yaz l s raya uyularak ifllem görür. A) %5 kanuni yedek akçe, B) Kalan k s mdan ödenmifl sermayenin %5'i oran nda ilk kâr pay olarak pay sahiplerine da t l r. C) Kalan k sm n %5'i ola anüstü yedek akçeye ayr l r, D) Yukar da A-B-C f kralar nda belirtilen tahsis ve tevzilerden sonra kalan n: - %10'u kurucu (intifa) senetlerine da t l r. Bu kâr paylar en son esas sermayeye düflen safi kâra göre belirlenir. E) Kalan kâr n k smen veya tamamen kâr pay olarak pay sahiplerine da t lmas na veya k smen yahut tamamen ola anüstü yedek akçeye ayr lmas na genel kurul yetkilidir. F) Türk Ticaret Kanunu'nun 466'nc maddesinin 2'nci f kras n n 3'üncü bendi hükmü sakl d r. Kanuni yedek akçeler ile flirket tüzel kiflili ine düflen mali yükümlülükler karfl l tamamen ayr lmad kça, yukar da C-D-E bentlerinde yaz l da t m yap lamaz.

10 8 BÖLÜM I: SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER Finansal Göstergeler* AKT F (milyar YTL) Nakit De erler ve Bankalar 7,8 12,8 Menkul K ymetler 16,0 18,8 Krediler 29,2 39,0 Di er 4,1 5,6 Toplam Aktifler 57,1 76,2 TL Krediler (milyar YTL) Garanti nin TL kredileri bir önceki y la oranla %34 artm flt r. 16,9 %34 22,7 YP Krediler (milyar ABD dolar ) , Garanti nin YP kredileri bir önceki y la oranla %60 artm flt r. %60 14,1 PAS F (milyar YTL) Mevduat 33,8 43,7 Al nan Krediler ve Repo 15,1 20,2 Di er 3,4 5,2 Özkaynaklar 4,8 7,1 TL Mevduat (milyar YTL) Garanti nin TL mevduat bir önceki y la oranla %41 artm flt r. 14,3 %41 20,2 YP Mevduat (milyar ABD dolar ) , Garanti nin YP mevduat bir önceki y la oranla %45 artm flt r. %45 20,3 * 2007 Konsolide mali tablolar na göre

11 9 (milyar YTL) Düzeltilmifl net faiz marj 1,8 2,7 Net ücret ve komisyonlar 1,0 1,3 Ola an Bankac l k Gelirleri 2,9 3,8 Faaliyet Giderleri (1,8) (2,1) Normalize Kâr* 1,2 1,6 Bir defaya mahsus gelirler-net - 0,8 Net Kâr 1,2 2,4 Normalize Kâr (milyar YTL) , Garanti nin normalize kâr bir önceki y la oranla %41 artm flt r. %41 1,6 Net Kâr (milyar YTL) * Garanti Sigorta ve Emeklilik flirketlerinin hisselerinin sat fllar ndan 2006 kaynaklanan tek seferlik 669 milyon YTL lik (vergi sonras ) ve 1,2 112 milyon YTL lik (vergi sonras ) gelirlerden ar nd r lm flt r ,4 Garanti nin net kâr bir önceki y la oranla %108 artm flt r. %108 Garanti'nin Kredi Notlar Standard & Poor's Uzun Vadeli YP Karfl Taraf BB- (Dura an) Uzun Vadeli YP Mevduat BB- (Dura an) Moody's Uzun Vadeli YP Mevduat B1 (Dura an) Uzun Vadeli TL Mevduat A3 TL Mevduat Görünüm Dura an K sa Vadeli TL Mevduat Prime-2 Finansal Güç C- Finansal Güç Görünüm Dura an Ulusal - Uzun Vade / K sa Vade Aaa.tr / TR-1 Fitch Ratings Uzun Vadeli YP* K sa Vadeli YP Bireysel Destek 4 Uzun Vadeli TL* K sa Vadeli TL Ulusal Not BB (Dura an) *2007 sonu itibarıyla Garanti Bankas 'na Fitch Ratings taraf ndan verilen uzun vadeli TL temerrüt notu "BBB-" ve uzun vadeli YP temerrüt notu "BB", s ras yla, Türkiye'ye verilen ülke notlar n n iki ve bir barem üzerindedir. B C BBB- (Dura an) F3 AAA (TUR) (Dura an)

12 10 BÖLÜM I: SUNUfi GARANT N N V ZYONU, M SYONU, STRATEJ S VE VAZGEÇ LMEZ DE ERLER Garanti nin......vizyonu Avrupa'da en iyi banka olmakt r....misyonu Etkinli i, çevikli i ve örgütsel verimlili iyle müflterilerine, hissedarlar na, çal flanlar na, topluma ve çevreye katt de eri sürekli ve belirgin bir biçimde art rmakt r....stratejisi Sürekli de er yaratarak uzun vadeli sürdürülebilir büyüme kaydetmektir....stratejisinin Temel Yap tafllar Müflteriye odakl l k - Yenilikçi ürün ve yüksek hizmet kalitesi - Rakipsiz bir yetkinlik, deneyim ve uygulama yetisi - Banka çap nda üstün ifl süreçleri - Müflteri memnuniyeti anayasas Teknolojik yenili in süreklili ine odakl l k - fl alanlar yla bütünleflik, sürekli geliflen, en iyi ve h zl teknolojik donan m - En güncel biliflim altyap s Yetkin insan kayna na odakl l k - nsan kaynaklar n n yetkinlik ve verimlili inin sürekli gelifltirilmesi - Performans tabanl teflvik sistemi Disiplinli büyümeye odakl l k - Gerçek bankac l k do rultusunda, sürdürülebilir ve kârl bilanço büyümesi - Güçlü aktif kalitesi - Hedef piyasalara ve yayg n müflteri taban na ulaflmak için üstün hizmet ve da t m yetkinlikleri Sürdürülebilir gelir kaynaklar na ve kârl l a odakl l k - Yüksek getirili ürünlere ve kârl ifl alanlar na yo unlaflmak - Faiz d fl gelirleri art rmak - Müflteri kaynakl gelir yaratmaya önem vermek - Fonlama maliyetini ve serbest sermayeyi sürekli olarak gelifltirmek - Müflteri ba l l yaratan ürün ve paketlere öncelik vererek, üst ve çapraz sat fl f rsatlar n gelifltirmek Operasyonel etkinli e odakl l k - Verimlilik art fl na odakl l k - Maliyet ve gelir sinerjilerine odakl l k Güçlü da t m kanallar na odakl l k - Yayg n ve verimli flube a - Alternatif da t m kanallar n n etkin ve a rl kl kullan m Risk yönetimi ve denetimine odakl l k - Uluslararas standartlarda risk ölçümlemeleri - Riskin getiri ile iliflkilendirilerek ekonomik sermayenin optimum da l m n sa layan portföy baz nda risk yönetimi - Proaktif denetim sistemleri Kurumsal yönetim ve sosyal sorumlulu a odakl l k - Kurumsal yönetim, etik ve kurumsal de erlere ba l l k - Toplum ve çevre için de er üretmeyi gözeten bir yaklafl mla, toplumsal geliflim için yüksek standartlar gelifltirmek ve bu alanda aktif bir rol oynamak

13 11...Vazgeçilmez De erleri Garanti, vizyon ve misyonunu gerçeklefltirmek için izleyece i stratejilerini belirlerken tüm çal flanlar n n uyaca kurumsal de erlerini de tan mlam flt r. Her kademedeki Garanti çal flan için vazgeçilmez olan bu de erler, onlar n ayn zamanda özümsedikleri birer ifl ve yaflam biçimi kural d r. Müflterilerimiz... - Müflterilerimiz, tüm faaliyet ve çabalar m z n odak noktas d r. - Müflterilerimizin memnuniyetini her zaman beklentilerinin üzerinde sa lamay hedefleriz. - Dürüst, sayg l, nazik, yard mc, çözümcü ve güler yüzlüyüz. yi ahlakl banka ve bankac lar z - Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uyar z, bundan taviz vermeyiz. - Birey ve örgüt olarak vicdan m z n rahat olmas çok önemlidir. Bizim için en önemli unsur insand r - En büyük önemi insan beynine veririz ve sürekli insana yat r m yapar z. - Kalitemizin gücü ve teminat tüm çal flanlar m zd r. - Her bir çal flan m z kaliteyi amaç edinmifltir. - Elemanlar m z n yetkilendirilmesine önem veririz. - nsanlar inisiyatif kullanmaya özendiririz. - Onlar yarat c ve üretken k lan stek enerjisine inan r z ve bunu sa lar z. - Bankam zda çal flan herkesin Kendi flinin Lideri oldu una ve yapt ifli en iyi onun bildi ine inan r z. Ekip çal flmas - Etkin ekip çal flmas na ve aç k iletiflime inan r z. Bunlardan ödün vermeyiz. - Kat hiyerarfliye karfl y z. - Genel Müdür'den en alt kademedeki personelimize ve iliflkide bulundu umuz tüm kurulufllara kadar vizyonumuza ulaflmak için, tek vücut halinde çal fl r z. - Etkin ekip çal flmas n artan bir iflbirli iyle, karfl l kl güven ve sayg içinde sürdürürüz. Sürekli geliflim - Kalitemizi -statükoyu korumak yerine- sürekli geliflimle sürdürürüz. - Sürekli geliflim için çal flanlar m za ve teknolojiye yat r m yapmak, politikam z n ayr lmaz bir parças d r. - Hepimizin asli görevi, kalite standartlar m z sa lamak, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli gelifltirmektir. - Kalitemizi gelifltirme konusundaki yaklafl m tarz m z proaktiftir. Yani, müflterilerimiz, ihtiyaç ve beklentilerini dile getirmeden önce, bizler bunlar saptay p, giderme yönünde çaba gösteririz. Sosyal sorumluluklar m z - Topluma, do al çevreye ve insanl a yararl olmak için azami çaba gösteririz. - Garanti'nin ortaya koydu u mükemmel örne in, sadece bankac l k sektöründe de il, ülke ekonomisi genelinde örnek al naca na ve ülkemizin geliflmesine büyük katk s olaca na inan r z.

14 12 BÖLÜM I: SUNUfi GARANT N N SEKTÖRDEK KONUMU Garanti nin Sektördeki Konumu Garanti, 2007 y l nda, faaliyet gösterdi i her alanda pazar pay n art rm flt r. Toplam aktiflerini %33 büyüterek Türkiye nin konsolide bazda ikinci büyük özel sektör bankas olmufltur. Nakdi ve gayri nakdi krediler toplam nda sektör liderli ini ele geçiren Garanti, aktiflerde ve mevduattaki büyümesiyle sektör ortalamas n n yaklafl k iki kat üstüne ç km flt r. Garanti/Sektör* Büyüme Oranlar Garanti nin Pazar Paylar * (%) Toplam Aktifler (%) Garanti Sektör 15,4 Toplam Krediler (%) Garanti Sektör Toplam Mevduat (%) Garanti Sektör fiube Say s (%) Garanti Sektör Çal flan Say s (%) Garanti Sektör 15,4 11,3 10,6 21,6 21,8 33,3 33,4 29,7 29,3 De iflim (Puan) Toplam Aktifler 10,7 12,4 1,7 Toplam Krediler 13,0 13,8 0,9 TL Krediler 10,6 11,1 0,5 YP Krediler 19,3 22,1 2,8 Toplam Mevduat 9,7 11,0 1,3 TL Mevduat 7,5 8,6 1,1 YP mevduat 13,3 15,6 2,3 Vadesiz Mevduat 12,0 13,1 1,1 Vadeli Mevduat 9,3 10,6 1,4 Kredi Kart Say s 17,3 17,4 0,1 Banka Kart Say s 6,2 7,1 0,9 Acquiring fllem Hacmi** 22,2 23,0 0,8 ATM Say s 8,8 9,9 1,1 Toplam D fl Ticaret 14,5 15,5 1,0 hracat 15,3 16,9 1,6 thalat 14,0 14,6 0,6 Toplam Çek fllemleri 10,2 11,5 0,9 * Sektör verilerinde mevduat bankalar baz al nm flt r. ** Acquiring fllem Hacmi: Üye flyeri ve ATM fllem Hacmi

15 KÂRLILIK ORANLARI VE BAfiLICA REKABET ÜSTÜNLÜKLER 13 Kârl l k Oranlar Ortalama Aktif Kârl l (%) , ,52* 3,71 Gider/Gelir Oran (%) , ,8* 50,1 Ortalama Özkaynak Kârl l (%) , ,4* 40,4 Hisse Bafl na Kâr (%) , ,78* 1,15 *Garanti Sigorta ve Emeklilik fiirketlerinin hisselerinin sat fllar ndan kaynaklanan 669 milyon YTL lik (vergi sonras ) ve saklama hizmeti faaliyetlerinin sat fl ndan kaynaklanan 112 milyon YTL lik (vergi sonras ) tek seferlik gelirlerden ar nd r lm flt r. Bafll ca Rekabet Üstünlükleri Fark yaratma yetkinli ine sahip dinamik insan kayna En geliflkin teknoloji Müflteri odakl yenilikçi ürün ve hizmetler En iyi müflteri iliflkileri yönetimi çözümleri Güçlü marka ve sayg nl k Üstün veri ambar ve yönetici raporlamas Merkezilefltirilmifl operasyonlar Entegre finansal hizmet sunumu Genifl flube a Alternatif da t m kanallar kullan m

16 14 BÖLÜM I: SUNUfi GARANT F NANSAL H ZMETLER GRUBU fi RKETLER Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri Bank International N.V. Hollanda'n n yan s ra Romanya, sviçre, Almanya, Çin, Ukrayna ve Kazakistan'da faaliyet gösteren GarantiBank International, 1991 y l ndan bu yana ticaret finansman ifllemlerinde bölgesel uzmanl na s kça baflvurulan bir bankad r. Türk sermayeli bir bankan n flu ana dek ald en yüksek derecelendirme notuna sahip GBI, gerek bireysel ve özel bankac l k hizmetleri gerekse kurumlara yönelik do rudan ve yap land r lm fl ifllemlerle genifl bir yelpazede finansal ürünler sunmaktad r.(bkz. s. 60) Bank Moscow Ana faaliyet alan kurumsal ve ticari bankac l k olan GarantiBank Moscow, 1996 y l ndan bu yana deneyimi ve hizmet kalitesiyle Rus ekonomisinin çeflitli sektörlerinde yer alan Rus firmalar ile Rusya'da faaliyet gösteren önde gelen Türk ortakl firmalar n öncelikli tercihidir. Uluslararas fon ak fllar nda, küçük ve orta ölçekli firmalar n para transferleri ihtiyaçlar na da çözümler sunan GBM, Türkiye-Rusya turizm ifllemlerinde de sahip oldu u pazar pay ile lider konumdad r. (Bkz. s. 61) Yat r m 1991 y l nda kurulan Garanti Yat r m, kurumsal finansman, araflt rma ve arac l k faaliyetleri alanlar nda verdi i hizmetlerle Türkiye'nin önde gelen arac kurumlar ndan biridir. fiirket birleflme ve sat n almalar, halka arzlar ve özellefltirmeler, özel sektör borçlanmalar, yurt içi ve yurt d fl arac l k faaliyetleri, takas ve saklama hizmetleriyle Garanti Yat r m, sermaye piyasalar ndaki lider konumunu sürdürmektedir. (Bkz.s. 62) Portföy Sektörünün ilk ve öncü flirketi olarak 1997 y l nda faaliyete bafllayan Garanti Portföy Yönetimi Afi, müflterilerine yat r m ve bireysel emeklilik fonlar ile kurumsal ve bireysel portföylerin yönetimi konular nda hizmet vermektedir. Garanti Portföy, analitik düflünceye dayanan kurumsal yat r m ve yönetim anlay fl, yetkin insan kayna ve geliflkin teknolojik altyap s yla Türkiye'nin en iyi portföy yönetim hizmet sa lay c lar ndan biridir. (Bkz. s. 63) Leasing Finansal kiralama sektöründe 1990 y l ndan bu yana faaliyet gösteren Garanti Leasing, sektördeki en yayg n da t m kanal ile kurumsal, ticari ve küçük ve orta boy iflletmelerin kara ulafl m araçlar, ifl makineleri, imalat makineleri, tar m makineleri, tekstil makineleri ve matbaa makineleri gibi mal ve ekipman yat r mlar ile gayrimenkul yat r mlar n leasing yoluyla finanse etmektedir y l ndan bu yana Türkiye'de al nabilecek en yüksek kredi notlar yla de erlendirilen Garanti Leasing, sektöründe lider konumda bulunmaktad r. (Bkz. s. 64)

17 15 Factoring 1990 y l nda Türkiye'nin ilk factoring flirketlerinden biri olarak faaliyete bafllayan Garanti Factoring, yayg n bayi veya tedarikçi a na sahip kurulufllar, ithalatç ve ihracatç kimli i ile ön plana ç kan kurumsal flirketler ve KOB 'ler için karfl l kl kazan m ilkesine dayanan ürünler sunmaktad r. Geleneksel faktoring ürünlerinin yan s ra sektör ve müflteri özelliklerine göre yap land r lm fl faktoring ürünleriyle hizmetlerinde çeflitlilik yaratan Garanti Factoring, yenilikçi, yarat c, dinamik ve müflteri odakl hizmet anlay fl yla Türkiye'nin önde gelen faktoring flirketlerinden biridir. (Bkz. s. 65) Emeklilik ve Hayat 1992 y l nda kurulan Garanti Emeklilik ve Hayat, sektördeki önde gelen konumunu Mart 2007'de Eureko B.V.(%15) ile yapt ortakl k anlaflmas yla pekifltirerek, Avrupa'daki ürün çeflitlili ini ülkemize tafl maya, tüm yurtçap nda hizmet verme kabiliyeti ve sa lam mali yap s yla bireysel emeklilik ve hayat sigortac l alan nda müflterilerine en iyi hizmeti vermeye odaklanm flt r. (Bkz. s. 66) Konut Finansman Garanti Mortgage, dünya finansal sisteminin en önemli yap tafllar ndan biri olan Konut Finansman 'n n Türkiye'deki büyüme potansiyeline paralel olarak, 2007 Ekim ay nda sektörde bir ilk olarak kurulmufl olup, Garanti Bankas 'n n bu konudaki uzman konumunu gelifltirip, sektördeki liderli ini pekifltirmeyi hedeflemektedir. (Bkz. s. 32) Ödeme Sistemleri Garanti Bankas taraf ndan 1999 y l nda Türkiye'de ilk defa kredi kart operasyonlar di er bankac l k operasyonlar ndan ayr larak kurulan Garanti Ödeme Sistemleri Afi, Garanti'ye çip bazl çok markal ve ortak markal kart programlar, ticari kartlar, sanal kartlar, ifl yeri pazarlama ve e-ticaret hizmetleri vermektedir. Ülkemizin kredi ve banka kart pazar n n lider hizmet sa lay c s olan GÖSAfi, yenilikçi ve vizyoner yap s yla gerek Türkiye gerekse uluslararas alanda birçok ilkin öncüsü konumundad r. (Bkz. s. 68) Teknoloji Garanti Teknoloji, bankac l k ve finansal hizmetler baflta olmak üzere, otomotiv, inflaat, medya ve turizm alanlar nda faaliyet gösteren flirketlere teknoloji altyap s, çeflitli platformlarda yaz l m gelifltirme, internet uygulamalar, entegrasyon, sistem yönetimi, güvenlik yönetimi, proje yönetimi ve ofis uygulamalar hizmetleri sunmakta ve bu konularda dan flmanl k hizmetleri vermektedir. Üstün hizmet kalitesi, altyap güvenli i, kesintisiz ifllem yetkinli i ve yarat c teknolojik çözümler sunma becerisiyle Garanti Teknoloji, kendini farkl laflt rm fl ve sektörde "ilk"leri sunan kurum olarak tan nm flt r. (Bkz. s. 68)

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Sürdürülebilir bir dünya için...

Sürdürülebilir bir dünya için... Sürdürülebilir bir dünya için... Yıllık rapor 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - Sunuş 02 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 03 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Garanti Hakkında 06 Garanti nin Vizyonu, Misyonu,

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı