CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar"

Transkript

1 CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO9001&ISO/TS949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR

2 Y e n i l i k JIASHAN CSB BEARINGS COMPANY JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS COMPANY http: //www.csb-bearing.com DIN EN ISO 9001: 00 ISO TS 949: 02 Zertifikat: Headquarter Jiashan Changsheng Sliding Bearings Co., Ltd. Add : Economic Development Zone Jiashan Zhejiang China Code : Tel : /447/4552 Fax : /4552 The tech. data of this catalogue are base on our current product, any improved will not notify in separate letter The tech. data of earlier publications will be rendered if have be changed. CSB have rights to make changes by technological development.

3 R Sayın O-PAK Müflterisi, O-PAK ad yla 1993 y l nda faaliyete bafllayan firmam z, sanayimizin s zd rmazl k ve yatak konulu ihtiyaçlar n Perpa Ticaret Merkezinde bulunan 650 m 2 ma aza ve deposundan karfl lamaktad r. Ana konumuz muhtelif s zd rmazl k ve yatak elemanlar ithalat ve pazarlamas olup, uzun y llar boyu edindi imiz tecrübe ve bilgi birikimimizle muhtelif sektörlere dan flmanl k ve pazarlama hizmeti vermekteyiz. Otomotiv Ana ve Yan Sanayi, Demir-Çelik Endüstrisi, Hidrolik ve Pnömatik, Makine malat, fl ve nflaat Makineleri, Baraj ve benzeri teknik yap lar, G da, laç, Kimya ve daha bir çok sektörün ileri gelen firmalar referans listelerimizi oluflturmaktad r. Temsilcisi ve distribütörü oldu umuz firmalardan temin etti imiz malzemelerin tümü dünya standartlar nda olup, belge ve test raporlar (DIN, JIS, ANSI, ISO) arflivlerimizde bulunmaktad r. Otomotiv a rl kl çal flmalar m zda özellikle TS 949 ba l PPAP belgelendirme dosyalar haz rlanarak kullan c lara teslim edilmektedir. Faaliyetlerimiz hakk nda k saca verilen bu bilgiler ihtiyaç duydu unuz s zd rmazl k ve yatak elemanlar n n temini aç s ndan sizlere yard mc olaca düflüncesindeyiz. Sektördeki tüm yenilikleri zaman nda sizlere aktarabilmek ve yüksek kalitede bir malzemeyi sizlere en uygun flartlarda ulaflt rabilmek firmam z n ana amac d r. CSB bak m gerektirmeyen yatak konusunun lider kurulufllar ndan olup, Türkiye de O-PAK taraf ndan temsil edilmekte ve ayr ca komflu ülkelere sat fl hakk yine firmam zda bulunmaktad r. Bu çal flmay yapmaktan mutluluk duyuyor ve gelece e yönelik projelerimizde bizi motive edece ine inan yoruz. Ürünlerimiz ve Firmamız hakkında daha fazla bilgi almak için web sitesini ziyaret edebilir veya / mail adreslerine yazabilirisiniz. fllerinizde baflarılar dileriz. Saygılarımızla, Arden AREVYAN- Erdal EVSEN O-PAK thalat ve hracat Ltd.fiti.

4 Merkezi teknik birikim & samimi ve ciddi ekip gelece i oluflturacakt r iashan CSB Bearings Co., Ltd. and CSB self-lub. materials Co., Ltd. kendinden ya lamal yataklar konusunun iki uzman kuruluflu olarak tüm bu ürünlerin üretim ve pazarlamas n kendi bünyesinde yapmaktad r. 500 çal flan ve y ll k 60 milyon yatak kapasitesi ile güçlü bir üretim potansiyeli sergilemektedir. y l aflan süre içinde araflt rma ve gelifltirmeye verilen önem neticesinde birçok yeni ürün ve malzeme sektöre kazand r lm flt r. Ürünlerimizin kullan m alan çok genifl olup, büronuzdaki fotokopi makinan zdan, en a r ifl makinalar na, otomotivden, g da sektörüne uzanabilmektedir. K saca, mekanik hareketin oldu u her alanda kullan m imkan do maktad r. Hedefimiz, yüksek kaliteye sahip ürünlerimizi, profesyonel ve eksiksiz servis imkanlar m zla birlefltirerek konumuzun lider kurulufllar aras nda olmakt r ISO9002 Kalite Belgesi 02/0 ISO9001 Kalite Belgesi 03/03 ISO/TS949 Kalite Belgesi

5 KEND DEN YA LAMALI KOMPOZ T YATAKLAR PTFE/Pb yatak yüzeyli, sinter bronz katmanlı, çelik gövdeli burç Yap s 1. PTFE/Pb karıfl mı mm, ilk çalıflma anında mükemmel bir transfer filmi oluflturarak hareketli yüzeye sıvanır, kaplanan yüzey oksit türü katı ya layıcı özelli indedir. 2. Sinterize Bronz katman mm, PTFE/Pb yüzeye tutucu zemin oluflturur. Termal geçirgenli i sayesinde yatak yüzeyinde oluflan ısının h zla da lmas n sa lar. Özellikleri Kuru çalıflmaya elverifllidir. Düflük sürtünme katsayısı nedeniyle afl nmalar en alt seviyededir. Dinamik yüzeye sıvanabilme yetene i bu yüzeyin korunmasını sa lar. Radial ve eksenel uygulamalarda kullanılabilir. Kimyasal dayanımı yüksek, su emme kapasitesi düflüktür. Boyutsal kararl l k iyi olup ya lanmalı ortamda iyi sonuç alınır. (Gres tipi ya lar hariç) Teknik Veriler 3. Düflük karbon çelik gövde, elemana yüksek tafl ma gücü özelli i kazandırır. Isı da lımına yardımcı olur. 4. Bakır/ Kalay kaplama 0.002mm, korozyona karfl dayanım sa lar. b c d e Maksimum Yük Statik Düflük H z Dönüfl- Sal n m 0 N/mm 2 0 N/mm 2 60 N/mm 2 Sürtünme Katsay s Kuru Çal flma Maksimum H z Hidrodinamik Çal flma Ortam 0.03~0. 2 m/sn >2 m/sn Maksimum PV Kuru Çal flma K sa Süreli Uygulama Sürekli Uygulama 3.6 N/mm 2 *m/sn 1. N/mm 2 *m/sn Is l Geçirgenlik Is l Genleflme Katsay s 42 W(m*K) -1 11* -6 *K -1 S cakl k S n r -195 C ~+20 C Tipik Uygulamalar Ya lanmalı veya kuru ortamda uzun ömür ve sorunsuz çalıflması ile yüksek bir verimlilik sergiler. Otomotiv: Traktör, biçerdöver, inflaat iflmakineleri, otomatik makineler, hidrolik direksiyon üniteleri, diflli pompalar, fren ve debriyaj pistonlar, amortisörler... Büro ve benzeri makinalar: Fotokopi, daktilo, yazıcı, posta makineleri... Hidrolik ve vanalar: Pompalar, mafsallar, küresel ve kelebek vanalar, buhar kazanları... Ev uygulamalar : Teyp, buzdolabı, klima, temizleme ve parlatma aletleri, çamafl r makinesi, otomatik diflfırçası... Ayr ca tekstil makineleri, denizcilik, paketleme, kaldırma ve istifleme... 1

6 D d L x L ( ) f 1 f 2 060CS B d φ L -0.3 d>φ L -0.4 KEND DEN YA LAMALI KOMPOZ T YATAKLAR Silindirik metrik burçlar Yuva H7 D fl çap tolerans Yerlefltirme sonras iç çap Cidar kal nl Yar k Detay X min. 0.3 Birim: mm

7 L f 1 f Yuva H7 D fl çap tolerans Yerlefltirme sonras iç çap Cidar kal nl Birim: mm Silindirik metrik burçlar

8 KEND DEN YA LAMALI KOMPOZ T YATAKLAR Flanfll metrik burçlar R1 ± 0.5 Yar k min. 0.3 x Detay X Yuva H D fl çap tolerans 6 Yerlefltirme sonras iç çap Gösterim F0 F06040 Cidar kal nl f 1 f 2 Birim: mm Boyut d 1 d 2 d 3 ± 0.5 L ± F06070 F F0075 F070 F F0 F070 F090 F0 F F0 F090 F F0 F F0 F0 F F1 F5 F F220 F F1 F5 F F0 F F350 F F40260 F

9 Metrik sürtünme pulu ve plakalar Metrik sürtünme pulu T h t d D M Gösterim WC WC WC WC WC WC WC22 WC24 WC26 WC2 WC32 WC3 WC42 WC4 WC52 WC62 Pul boyutu Yerlefltirme boyutu d +0. D -0. T M±0.5 h t± Birim: mm D Standart metrik plakalar T L W Tip Uzunluk±1 Genifllik±1 Kal nl k Birim: mm SP SP SP SP

10 D d L x IB06 06IB06 0IB0 09IB IB IB0 IB IB IB IB 22IB24 24IB 2IB32 IB36 32IB24 02IB03 0IB04 03IB04 04IB06 05IB0 06IB04 07IB 0IB06 09IB0 IB0 IB06 13IB IB06 IB0 IB IB 22IB 24IB 26IB24 2IB24 IB 32IB 02IB02 0IB0 03IB03 04IB04 05IB06 06IB03 07IB0 0IB04 09IB06 IB04 11IB IB04 13IB IB04 IB06 IB06 IB06 22IB 24IB0 26IB 2IB IB 32IB0 06IB0 0IB 09IB IB IB IB IB IB IB 22IB2 24IB 32IB2 06IB 0IB IB IB IB IB IB 24IB24 32IB32 06IB 0IB IB IB IB24 IB2 24IB32 32IB40 KEND DEN YA LAMALI KOMPOZ T YATAKLAR Silindirik Inch burçlar Tavsiye edilen Yar k Detay X Yuva Yerlefltirilmifl yatak Uzunluk±0.0 Birim: inch"

11 IB32 40IB26 44IB36 46IB36 4IB36 52IB36 56IB36 5IB36 60IB36 64IB36 6IB36 70IB36 72IB36 76IB36 0IB36 4IB36 IB36 92IB36 96IB36 0IB36 4IB36 IB36 1IB IB4 36IB2 40IB 44IB32 46IB32 4IB32 52IB32 56IB32 5IB32 60IB32 64IB32 6IB32 70IB32 72IB32 76IB32 0IB32 4IB32 IB32 92IB32 96IB32 0IB32 4IB32 IB32 1IB32 40IB76 44IB0 46IB0 4IB0 52IB0 56IB0 5IB0 60IB0 64IB0 6IB0 70IB0 72IB0 76IB0 0IB0 4IB0 IB0 92IB0 96IB0 0IB0 4IB0 IB0 1IB0 36IB40 40IB32 44IB40 46IB40 4IB40 52IB40 56IB40 5IB40 60IB40 64IB40 6IB40 70IB40 72IB40 76IB40 0IB40 4IB40 IB40 92IB40 96IB40 0IB40 4IB40 IB40 1IB40 36IB4 40IB40 44IB4 46IB4 4IB4 52IB4 56IB4 5IB4 60IB4 64IB4 6IB4 70IB4 72IB4 76IB4 0IB4 4IB4 IB4 92IB4 96IB4 0IB4 4IB4 IB4 1IB4 36IB56 40IB4 44IB56 46IB56 4IB56 52IB56 56IB56 5IB56 60IB56 64IB56 6IB56 70IB56 72IB56 76IB56 0IB56 4IB56 IB56 92IB56 96IB56 0IB56 4IB56 IB56 1IB56 36IB60 40IB56 44IB60 46IB60 4IB60 52IB60 56IB60 5IB60 60IB60 64IB60 6IB60 70IB60 72IB60 76IB60 0IB60 4IB60 IB60 92IB60 96IB60 0IB60 4IB60 IB60 1IB60 36IB64 40IB60 44IB64 46IB64 4IB64 52IB64 56IB64 5IB64 60IB64 64IB64 6IB64 70IB64 72IB64 76IB64 0IB64 4IB64 IB64 92IB64 96IB64 0IB64 4IB64 IB64 1IB64 36IB72 40IB64 44IB72 46IB72 4IB72 52IB72 56IB72 5IB72 60IB72 64IB72 6IB72 70IB72 72IB72 76IB72 0IB72 4IB72 IB72 92IB72 96IB72 0IB72 4IB72 IB72 1IB72 40IB72 44IB76 46IB76 4IB76 52IB76 56IB76 5IB76 60IB76 64IB76 6IB76 70IB76 72IB76 76IB76 0IB76 4IB76 IB76 92IB76 96IB76 0IB76 4IB76 IB76 1IB76 Tavsiye edilen Yuva Uzunluk±0.0 Yerlefltirilmifl yatak Birim: inch" Silindirik Inch burçlar

12 x / / 2 1-3/4 1-3/ 1-1/5 1-1/ 13/ 11/ 06FIB04 0FIB04 FIB06 FIB06 FIB0 FIB0 FIB 24FIB 2FIB 06FIB06 0FIB06 FIB0 FIB0 FIB FIB FIB 24FIB24 2FIB24 06FIB0 0FIB0 FIB FIB FIB FIB FIB24 24FIB32 2FIB32 06FIB 0FIB 0FIB FIB FIB FIB R1 ± KEND DEN YA LAMALI KOMPOZ T YATAKLAR Flanfll Inch burçlar Yar k Detay X Yuva Yerlefltirilmifl yatak d 1 Uzunluk±0.0 Nominal Flanfl d 3 Flanfl kal nl Birim: Inch"

13 Inch sürtünme pulu T h t d D M Birim: Inch" Pul boyutu Yerlefltirme de erleri Gösterim ç çap d +0.0 D fl çap D -0.0 T M h +0.0 t±0.0 D WC06IB WC07IB WC0IB WC09IB WCIB WC11IB WCIB WC13IB WCIB WCIB WCIB WCIB WC22IB WC24IB WC26IB WC2IB WCIB WC32IB

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

Ad yamanl lar y llard r. Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk. Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü. ) 2012/324 fiubat 43

Ad yamanl lar y llard r. Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk. Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü. ) 2012/324 fiubat 43 Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk Baraj Gölü üzerinde infla edilmekte olan Nissibi Köprüsü hakk nda nflaat Yüksek Mühendisi Say n Altok KURfiUN dan bilgi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

Kendi kendini temizleyen boyalardan,

Kendi kendini temizleyen boyalardan, 12 Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAYINDIR K a p a k Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü Ulusal Nanoteknoloji Araflt rma Merkezi Nanoteknoloji hayat m zda Kendi kendini temizleyen boyalardan, kirlenmeyen kumafllara;

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji Türkiye de nanoteknoloji A USTOS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR : Bilkent Üniversitesi - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Prof. Dr. Salim Ç rac - Prof. Dr. Ekmel Özbay - Doç. Dr. O uz Gülseren

Detaylı

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI 27.

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

Sahip olman n yeni yolu

Sahip olman n yeni yolu Sahip olman n yeni yolu Türkiye de kiralanan her 4 araçtan biri Intercity den %25 Intercity, flirketinizin ihtiyaç duydu u tüm araçlara güvenli, sürekli ve sorunsuz bir flekilde sahip olman z sa lar. Bizi

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz*

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Sigorta Sektörüne Özel Çözümler Türk Sigorta Sektörü son y llarda h zl de iflimlere sahne olmufl ve sektördeki uygulamalar n karmafl kl artm

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı