SERĐ :XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERĐ :XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU"

Transkript

1 EKĐZ YAĞ VE SABUN SANAYĐĐ A.Ş. SERĐ :XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU a. Raporun Dönemi : b. Ortaklığın Unvanı : Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. Çıkarılmış Sermayesi: TL. Kayıtlı Sermayesi : TL. c. Yönetim Kurulu Üyeleri: Adı Soyadı Unvan Görev Süreleri Muhittin Ekiz Başkan yıl Đbrahim Ekiz Başkan Vekili yıl Hüsnü Ekiz Üye yıl Yetki Sınırları Gerek Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşmemizin 12. maddesinde belirlenen yetkilere haizdirler. Denetim Kurulu Üyeleri Ad soyadı Atama tarihi Görev Süresi Haluk Arslanbay yıl Yetki Sınırları Esas Sözleşmemizin 15. maddesine göre; Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesindedir. d. Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri: Dönem içerisinde Esas Sözleşmenin; 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28. Maddeleri değiştirilmiştir. e. Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları Şirketimizin tarihi itibariyle, beheri 1 TL. nominal değerde, adet A grubu nama, adet B grubu hamiline yazılı payı mevcuttur. f. Yatırımlar Şirketimizin 2010 yılında gerçekleşen yatırımları toplamı TL dir. Gerçekleşen yatırımlarımız; yatırım amaçlı gayrimenkul TL,bina TL Makina ve tesisler TL, demirbaşlar TL, Yapılmakta olan yatırımlar TL ve TL dir. 1

2 EKĐZ YAĞ VE SABUN SANAYĐĐ A.Ş. g. Üretim: ÜRÜN ADI 2009/ /12 KG KG RAFĐNE ZEYTĐNYAĞI RĐVĐERA ZEYTĐNYAĞI SIZMA ZEYTĐNYAĞI AMBALAJLI ZEYTĐNYAĞI AMBALAJLI ÇĐÇEKYAĞI AMBALAJLI MISIRYAĞI AMBALAJLI KANOLA MUHTELĐF SABUN SQUALENE h. Satışlar: 2010 yılında TL lık satış gerçekleşmiştir. Bu satışın TL sı ihracat, TL sı yurtiçi satıştır. ÜRÜN CĐNSĐ 2009/ /12 DÖKME YAĞLAR , ,94 RĐVĐERA , ,22 SIZMA , ,53 AYÇĐÇEK , ,51 MISIRÖZÜ , ,99 KANOLA ,92 0 RAFĐNE , ,27 SQUALENE , ,96 SABUN, SIVI SABUN, DUŞ JELĐ , ,66 DĐĞER , ,39 AYÇĐÇEK TOHUMU , ,99 TOPLAM , ,46

3 ı. Finansal Yapıya Đlişkin Bilgiler : EKĐZ YAĞ VE SABUN SANAYĐĐ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ 31 ARALIK 2010 TARĐHLĐ BĐLANÇO (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.) Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar - Đlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

4 Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Karşılıklar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Karşılıklar Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi Đhraç Primleri Değer Artış Fonları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) ( ) ( ) Net Dönem Karı / (Zararı) (95.983) TOPLAM KAYNAKLAR

5 BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ 31 ARALIK 2010 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT GELĐR TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.) SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) BRÜT KAR/(ZARAR) Araştırma Geliştirme Giderleri (-) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 ( ) ( ) FAALĐYET KARI/(ZARARI) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ KARI/(ZARARI) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri) -Dönem Vergi Gelir/(Gideri) 35 ( ) ( ) -Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) 35 (12.564) NET DÖNEM KARI/(ZARARI) (95.983) Hisse Başına Kazanç 36 (0,015) 0,067 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 31 ARALIK 2010 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT KAPSAMLI GELĐR TABLOSU 36 (0,015) 0,067 NET DÖNEM KARI/(ZARARI) 36 (95.983) Diğer Kapsamlı Gelir: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim - - Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim - - Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim - - Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine Đlişkin Vergi Gelir/(Giderleri) - - DĐĞER KAPSAMLI GELĐR (VERGĐ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELĐR (95.983)

6 j.üst Yönetim Adı Soyadı Hüseyin Ekiz Tahir Diri Semih Nalbantoğlu Canan Tufan Uğur Sadioğlu Görev Dış Ticaret Genel Koordinatörü Y.içi Satış Direktörü Mali ve Đdari işler Müdürü Kalite Kontrol ve Üretim Müdürü Tedarik Zinciri Müdürü k.bağışlar Şirket 2010 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır. l. Merkez dışı örgütler : Yoktur.

7 EKĐZ YAĞ VE SABUN SANAYĐĐ A.Ş. KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim Ilkeleri nde yer alan prensipler kısmen uygulanmaktadır. Alt bölümlerde gerekçelerine yer verilmiştir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir. 2. Şirket bünyesi içinde Pay Sahipleri ile Ilişkiler Birimi 2010 yılı içerisinde halka arz sürecinde oluşturulmuştur. Pay Sahipleri Đlişkileri Biriminde Sn. M.Semih Nalbantoğlu, Sn. Dilek Bilgin, Sn. Volkan Koç görev yapmaktadır. Đlgili birimin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. a-mustafa Semih Nalbantoğlu Pay sahipleri Đlişkiler Birimi Yöneticisi b-dilek Bilgin Pay sahipleri Đlişkiler Birimi Görevli c-volkan Koç Pay sahipleri Đlişkiler Birimi Görevli Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin görevleri aşağıda yer almaktadır: a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını sağlamak, e) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, f) Yatırımcı Đlişkileri faaliyetinin yürütülmesini sağlamak. Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Birimi, gerektiğinde diğer birimlerden görüş alarak ve bu birimlerle koordinasyon içerisinde pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde Şirket in faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur. Birim 2010 yılı içinde yaklaşık yatırımcıya telefon ve e-posta aracılığıyla bilgilendirmede bulunmuştur. 3. Pay sahiplerinin bilmesi gereken şirketimizi ilgilendiren önemli konular ve periyodik mali tablolar SPK tebliğlerine uygun olarak özel durum açıklamaları ile KAP ve web sitemiz aracılığıyla kamuya ve pay sahiplerine duyurulmaktadır. 2010

8 faaliyet yılında pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin SPK mevzuatı hükümlerince geciktirilmeksizin cevaplandırılmasına özen gösterilmiştir. Ana sözleşmede özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme bulunmamaktadır tarihinde 2009 yılı Olağan Genel Kurulu yapılmış ve TL sermayeyi temsil eden adet hisse senedinin tamamı asaleten temsil edilmiş ve kararların tamamı oybirliği ile alınmıştır. Türk Ticaret Kanunu nun 370. Maddesine göre toplantının ilansız yapılmış olmasına dair hissedarların bir itirazı olmamıştır. Toplantı esnasında toplantıya iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya soru gelmemiştir. Yönetim Kurulu üye sayısının 5 ten 3 e indirilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Şirketimiz, Esas sözleşme madde tadil tasarıları ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş için tarihinde olağanüstü genel kurulunu toplamıştır. 5. Olağanüstü ve Olağan genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir oy hakkı vardır. Ana sözleşmemizin 8.maddesine göre, Yönetim Kurulu nun beş ve/veya daha az üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi; beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerimiz bulunmaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy yöntemi kullanılmamaktadır. 6. Şirketimiz, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketimizin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketimizce ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirketimiz tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır: a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye, Şirketimiz kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate

9 alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir. Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5 i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şirketimiz, Genel Kurul kararı ile dağıtılabilir karının %5 ini aşmayacak bir tutarı, Yönetim Kurulu nun belirleyeceği dağıtım şekil ve şartları ile Şirket in müstahdem ve işçileri için kurulmuş olan vakıf ve fonlara ve/veya çalışanlarına kar payı olarak dağıtabilir. Şu kadar ki; Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Sermaye Piyasası Kanunu nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir. Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 7. Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. 8. Yönetim kurulumuz tarafından onaylanmış olan Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Đlkelerine uyum çalışmaları çerçevesinde bilgilendirme politikamız aşağıda yer almaktadır. Şirketimiz aşağıda sayılan bilgi verilecek menfaat sahiplerine kurumsal yönetim ilkeleri gereği ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere bilgilerin zamanında, doğru, anlaşılabilir, eksiksiz ve kolay ulaşılabilir bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme politikası oluşturmuştur. Şirketimiz, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĐMKB) düzenlemelerine uyar. Ayrıca, SPK Kurumsal Yönetim Đlkelerinin şirket bünyesinde hayata geçirilmesine azami gayret gösterir. Yönetim kurulumuz kamunun aydınlatılmasıyla ilgili olarak hazırladığı bilgilendirme politikasını genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar.

10 Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra, genel kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Sorumluluk Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Pay Sahipleri Đlişkiler Birimi bilgilendirme politikasını gözetmek ve takip etmekle sorumludur. Kapsam Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek menfaat sahipleri ve kuruluşlar şunlardır; a- Mevcut Yatırımcılar b- Potansiyel Yatırımcılar c- Menfaat sahipleri d- Düzenleyici kuruluşlar e- Kamuoyu Bilgilendirme Araçları: Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir. Web sitesi Yatırımcılara yönelik toplantılar Medya ve basın açıklamaları Ticaret Sicili Gazetesi, diğer gazeteler vasıtasıyla yapılan duyurular (Đzahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.) Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vs. ) Elektronik posta, mektup vs gibi iletişim araçları Telefon, Faks vs. Bilgilendirme Kapsamındaki Konular: Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar: Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılır. Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezi ve şubelerinde incelemeye açık tutulur ve internet ile kamuya duyurulur.

11 Her 3,6,9,12 aylık dönemlerde mali tablolar ve bağımsız denetim raporu ve ara dönem faaliyet raporu internet yolu ile kamuya duyurulur. SPK Seri:VIII, No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Đlişkin Esaslar Tebliği uyarınca kamuoyuna açıklanması gerekli özel durumların gerçekleşmesi durumunda bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları ĐMKB ye ve KAP a gönderilir. Yönetim Kurulu üyelerinin basın ile yapacağı görüşmeler Pay Sahipleri ile Đlişkiler Birimi tarafından planlanır ve organize edilir. Tebliğe göre şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek gelişmeler söz konusu olduğunda yapılacak açıklamalar aşağıda yeralan bilgi vermeye yetkili kişiler tarafından yapılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Đlkelerini uygulayıp uygulamadığına ilişkin uyum raporuna; uygulayamadığı konularda bu hususlara ve gerekçelerine yıllık faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer verir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır. Oluşturulan etik kuralları bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanır. Geleceğe yönelik şirket faaliyetlerinde önemli etkileri bulunması beklenen gelişmeler bilgilendirme politikası kapsamında açıklanır. Đçerden öğrenenlerin ticaretine ilişkin bilgiler bilgilendirme politikası kapsamında açıklanır. Đnternet sitesi bilgilendirmede aktif olarak kullanılır, periyodik güncellemelere yapılır. Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler: Yukarıda yer alan kamuya yapılan açıklamalar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi talebinin düzeyine göre Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür, Mali Đşler Müdürü, Sermaye Piyasaları Koordinatörü, Pay Sahipleri Đlişkiler Birimi tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. 9. Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 7 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir. 10. Kurumsal Yönetim Ilkeleri Uyum Raporu internet sitemizde yer almaktadır. Internet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri II.Bölüm madde te sayılan bilgilere yer verilmiştir. Şirketimiz internet web adresi, dur.

12 11. Şirketimizin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle sermaye yapısına mali tablo dipnotlarında yer verilmiştir. 12. Içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda yer almaktadır. AD SOYADI MUHİTTİN EKİZ İBRAHİM EKİZ HÜSNÜ EKİZ HÜSEYİN EKİZ M.SEMİH NALBANTOĞLU DİLEK BİLGİN VOLKAN KOÇ GÖREVĐ YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ DIŞ TİCARET GENEL KOORDİNATÖRÜ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ MALİ İŞLER YÖNETMENİ GENEL MÜDÜR ASİSTANI *Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Bekir Pakdemirli tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. 13. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda karşılıklı görüşmelerle, ticari sır niteliğinde bulunan bilgiler haricinde bilgilendirilmektedir. 14. Menfaat sahipleri yönetime katılmamaktadır. 15. Şirketimiz çalışanlarının görev tanımları ve dağılımları şirket yönetimi tarafından belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur. Eğitim, tayin ve terfi kararlarında mümkün olduğunca objektif verilerin kullanılmasına ve şirket menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasına özen gösterilir. Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırımlarına yönelik eğitim planları yapılmaktadır. Çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çalışanlarımız ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanlarımızı ilgilendiren gelişmeler çalışanlarımıza bildirilmektedir. Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır. 16. Şirketimizin kalite politikası, bünyesinde bulundurduğu uzman ve deneyimli kadroları güçlü teknolojik ve finansal altyapısı, sürekli geliştirme ve iyileştirme anlayışı, deneyimli bayileriyle kaliteli ürün ve hizmet sunmayı ve bunların devamlılığını taahhüt etmektedir. Şirketimiz ISO9001 ve ISO belgelerine sahiptir. Hizmetin tüm aşamalarında müşterinin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında müşteriler bilgilendirilir. Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilmektedir.

13 17. Şirketimiz bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karşılaşmamıştır. 18. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir. AD SOYADI GÖREVĐ MUHİTTİN EKİZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM EKİZ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ HÜSNÜ EKİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yoktur. Ana sözleşmemizde böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması yönünde herhangi bir sınırlama yoktur. Ana sözleşmemizde böyle bir düzenleme yoktur. 19. Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri Kurumsal Yönetim Ilkeleri nin ilgili maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Ana sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin esaslar bulunmamaktadır. 20. Misyonumuz, hijyenik şartlarda Türk Gıda Kodeksi ne ve diğer mevzuatlara uygun ürünler ve güvenli gıda üretmektir. Bu misyonumuzun gerçekleşmesi için stratejik hedeflerimiz, Yönetim Kurulu nca düzenli olarak izlenip değerlendirilmektedir. 21. Şirketimiz bünyesi içinde Iç Denetimden sorumlu bölüm bulunmakta olup, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanılır. 22. Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde yer verilmiştir. Madde 12- Şirket in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket in işbu Ana Sözleşme nin Amaç ve Konu maddesinde öngörülen bütün işlemler hakkında karar almak, münhasıran Genel Kurul a bırakılmış yetkiler dışında, tamamen Yönetim Kurulu na aittir. Keza üçüncü kişilerle yapılacak her türlü işlemde ve Şirket adına her türlü belge düzenlenmesinde Şirket i bütünüyle temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kurulu na aittir. Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulabilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen ve her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak denetimden

14 sorumlu bir komite kurulması konusunda Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hareket eder. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen görevleri yerine getirmenin yanı sıra, Şirketin kamuyu bilgilendirme politikasını, Şirket ve çalışanları için etik kuralları ve kurulacak komitelerin çalışma esaslarını belirler. Pay sahipleri haklarının kullanılması ve pay sahipleri ile ilişkileri yürütebilmek amacıyla bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığında pay sahipleri ile ilişkiler komitesi kurulur. Komite çalışmaları hakkında üç ayda bir yönetim kuruluna rapor verir. Şirketimizin yöneticilere ilişkin yasakları ana sözleşmemizin 17.maddesinde yer almaktadır. Madde 17-Yönetim kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu nun alacağı kararlarda taraf olan kimseler arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş olması veya eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunması durumunda, bu durumda bulunan Yönetim Kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kurulu na bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve füruu ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirket in, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır. 23. Dönem içinde 22 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantılarda her Yönetim Kurulu üyesinin 1 oy hakkı vardır. Her Yönetim Kurulu üyesinin karşı oy beyan etme ve bunu zapta geçirme hakkı bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Ilkeleri IV. Bölümü maddesinde yer alan konularda toplantılara fiilen katılım sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu çalışma esasları Şirket Ana sözleşmesi Madde 11 de aşağıdaki şekliyle düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Ancak ayda en az bir kez toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu üyelerinden veya denetçilerden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı, çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

15 Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul ve ayrıntılı red gerekçesini yazarak imzalar ve şirket denetçilerine iletir. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılınabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. 24. Şirket in 2010 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2009 yılına ilişkin genel kurulunda, yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335.maddesini ilgilendiren konularda yetki verilmiş olmakla beraber, dönem içerisinde idare meclisi azalarından herhangi biri, kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla Şirket le şirket konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamıştır 25. Gerek Yönetim Kurulu üyeleri ve gerekse şirket çalışanları genel kabul görmüş etik kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadırlar. Şirketimizin etik kuralları aşağıda yer almaktadır. Ekiz Yağ; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan genel kurulun bilgisine sunulan ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanan aşağıdaki etik kurallara bağlı kalarak her türlü faaliyetlerinin yürütülmesinde Şeffaflık, Dürüstlük ve Sorumluluk ilkelerinin ışığı altında hareket etmektedir. Etik ilkelere yönelik olarak meydana gelecek aykırılıklarda Yönetim Kurulu sorumlu olacaktır. 1) Pay Sahipleri Ekiz Yağ; sahip olunan hisse miktarına bakılmaksızın her hissedarına aynı değeri verir. Şirket; pay sahiplerinin yatırımlarını en verimli şekilde yönetmeyi hedefler.

16 Ekiz Yağ; Şirketin kamuyu aydınlatmakla yükümlü olduğu konularda güncellemeleri en hızlı şekilde sağlayarak pay miktarına bakılmaksızın her hissedarının bu bilgiye doğru zamanda ve en az maliyetle ulaşmasını sağlar. 2) Çalışanlar Şirket ve çalışanları kanunlara, mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun hareket eder. Her türlü ilişkide etik değerler gözetilerek hareket edilir. Şirket ve çalışanlar her türlü çıkar çatışmasının önlenmesinde azami özeni gösterir. Çalışanlara adil davranılır, eşit şartlarda eşit olanakların sunulması benimsenir. Ekiz Yağ, herhangi bir çalışanının ayrımcılık, dışlama, yıldırma vb. psikolojik tacizlere maruz kalmasını ya da benzer rahatsızlıkları vermesini kabul etmez. Ekiz Yağ, şirkette her çalışanının önerisini organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına bir fırsat olarak görür. Ekiz Yağ, her çalışanının özlük haklarının tam/doğru ve zamanında verilmesini sağlar. Ekiz Yağ, herhangi bir çalışanının cinsel, sosyal ve fiziksel konularda taciz ve rahatsız edilmesini ya da benzer rahatsızlıkları vermesini kabul etmez. Ekiz Yağ çalışanlarının Şirketin adını ve saygınlığını benimsemeleri ve korumaları beklenir. Tekliflere, ihale hazırlıklarına veya sözleşme görüşmelerine katılan ilgili Ekiz Yağ çalışanları, verdikleri tüm ifadelerin, yazışmaların ve beyanların doğru ve gerçek olmasından şirket yönetimine karşı sorumludur. 3) Müşteriler Ekiz Yağ, müşterilerine zarar verecek ve/veya onları yanıltacak mal veya hizmet sunmaz. Ekiz Yağ, müşterilerinin veya tedarikçilerinin boykotu amacıyla rakip firmalarla bağlantı kurup anlaşma yapmaz. Ekiz Yağ, satış ve pazarlama faaliyetlerinde yanlış, yalan ya da aldatıcı reklâm vermez, yalan beyanda bulunmaz.

17 4) Tedarikçiler - Rakipler Ekiz Yağ, menfaat sahipleri ile kurduğu ilişkilerinin uzun vadeli ve güven esaslı olmasını amaçlar. Ekiz Yağ, basında rakipleri ve onların yöneticileri aleyhine isim vererek olumsuz beyanatta bulunmaz. Ekiz Yağ, yeni rakiplerin engellenmesi, mal ve hizmet fiyatlarında sabitlenmeye gidilmesi, bölge/pazar/müşteri paylaşılması gibi konularda rakip firmalarla bağlantı kurup anlaşma yapmaz. Ekiz Yağ, diğer şirketlerle ilgili bilgilere erişmede, hiçbir zaman etik olmayan veya yasadışı yollara başvurmaz, çalışanlarının bu yollara başvurmalarını engeller. Ancak şirketlerin kamuya mal olmuş bilgilerinin (web sitesi, fiyat listesi, reklâm, yayınlanmış yazı vb.) kullanılmasında sakınca görmez. 5) Yasal Kurumlarla Đlişkiler Ekiz Yağ, hizmet alırken ve hizmet sunarken ilgili tüm mevzuata (yasa, tüzük, yönetmelik vb.) ve etik ilkelere uygun hareket eder. Ekiz Yağ, tüm faaliyet ve işlemlerini yürütürken, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede durur. 6) Kamuyu Aydınlatma Şirketin Bilgilendirme Politikasında yeralan bilgilendirme araçları pay ve menfaat sahiplerinin azami düzeyde ve en kolay şekilde faydalanmasını sağlayacak şekilde kullanılır. Ekiz Yağ; Şirketin kamuyu aydınlatmakla yükümlü olduğu konularda ve ayrıca pay ve menfaat sahiplerinin ihtiyaç duydukları bilgilerin kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde teminini ve güncellemesini sağlar. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler mevzuat ile belirlenen süre içerisinde bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılır. 7) Sosyal Sorumluluk Ekiz Yağ; sektöründe faaliyet gösterirken sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eder. Ekiz Yağ, çalışanlarını sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılmaları konusunda destekler.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal yönetim yaklaşımımız, eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramları üzerine kurulmuştur. Bu

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GALATA YATIRIM A.Ş. 31.12.2012 FAALİYET RAPORU Yönetim kurulu olarak Genel Kurula sunduğumuz faaliyet raporumuzda belirtilen hususlar kapsamında, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Sayfa No: 1 31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Şirketimiz, 2013 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM atılım TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM Sağlık hizmeti, insan hakları arasında ve sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde temel vatandaşlık haklarının ayrılmaz parçası sayıldığı halde, bu kavramların

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim ilkeleri (Corporate Governance Principles), ülkelerinde kurumsal yönetim ile ilgili yasal, kurumsal ve düzenleyici çerçeveyi değerlendirmek ve geliştirmek

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012/31.12.2012 EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 67 YILLIK TARİH

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2012 / 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2012 30.06.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 30.06.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 30.06.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 30.06.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01.2010-31.12.2010 Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu a) Raporun Dönemi: 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın

Detaylı

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC.A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 FAALİYET RAPORU

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC.A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 FAALİYET RAPORU ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC.A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 FAALİYET RAPORU ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1991 yılında Konya da Simpaş Seydişehir İhtiyaç Maddeleri

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-30.09.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 30.09.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş.NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş.NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş.NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN 27.01.2014 TARİH VE 2/35 SAYILI KARARI İLE YENİLENEN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Raporumuz 3 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2011 / 31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2011 / 31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2011 / 31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 31.12.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-30.09.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro B Tipi Menkul

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01/01/2013 30/06/2013 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01/01/2013 30/06/2013 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01/01/2013 30/06/2013 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliğine istinaden hazırlanmıştır. 2 1. İŞLETMENİN FAALİYET

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 48 Akenerji, faaliyetlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını

Detaylı

2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 YILI YÖNETİM KURULU a) Raporun dönemi : 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Unvanı : İhlas Madencilik Anonim Şirketi Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan

Detaylı

GELECEĞİN ADRESİ BELLİ

GELECEĞİN ADRESİ BELLİ GELECEĞİN ADRESİ BELLİ SAF GYO faaliyet raporu 2012 2 içindekiler giriş 02 kısaca saf gyo 06 temel göstergeler 10 vizyon, misyon yönetim den 12 yönetim kurulu başkanı nın mesajı 14 yönetim kurulu 18 genel

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK-31 ARALIK 2014 www.taraf.com.tr Sayfa 2 TARAF GAZETECİLİK

Detaylı