Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. K. Zerrin, E. Doğru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. K. Zerrin, E. Doğru"

Transkript

1 Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi K. Zerrin, E. Doğru GİRİŞ VE AMAÇ: Günümüzde iş yaşamında ortaya çıkan değişiklikler, insana verilen değeri artırarak motivasyon konusunun gerekliliğini gündeme getirmektedir. İşletmelerde motivasyonun temel amacı, çalışanların örgüt amaçları doğrultusunda çaba göstermelerini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, çalışanların etkin ve verimli çalışmaları gerekir. Çalışanların etkin ve verimli çalışmaları ise, bireylerin davranışlarında etkili bir süreç olan motivasyon ile sağlanır (2). Bilgi düzeyi, sosyal ve kültürel birikimleri giderek gelişen bireyler, artık çalıştıkları kurumlarda parasal beklentilerinin yanında ve en az onun kadar sosyal tatmin unsurlarını da aramaktadırlar. Birey çalıştığı ve yaşantısının büyük bir bölümünü geçirdiği örgütten sağladığı tatmin oranında, örgütün amaçlarını benimsemekte ve verimli olabilmektedir (3). Burada yöneticinin karşısına, farklı özelliklere sahip personelin, örgüt amaçlarını gerçekleştirecek şekilde davranmaya nasıl sevk edeceği sorunu çıkmaktadır (4,5). Yönetici kendine sorar: Neden bazı kişiler geç saatlere kadar çalışır ve neden bazıları çalışma saatinin bitişi yaklaşırken, bürosunu ya da çalıştığı ortamı terk etmek üzere hazırlanmaya başlar? Kişilerin aynı davranışı göstermeleri nasıl sağlanabilir? İşgörenleri motive eden nedir ve nasıl motive edilirler? Personelin gereksinimleri nelerdir? Çalışanlar, yöneticinin istekleri ve kurumun amaçları doğrultusunda nasıl daha fazla çaba sarf etmeye yöneltilebilirler? Yönetici tüm bu sorulara cevap arayarak astlarını örgütsel amaçları gerçekleştirecek şekilde davranmaya sevk etmeye çalışır (1,6,7). Bu bilgilerin ışığında, acaba bugün ülkemizde sağlık hizmetleri içinde önemli bir yeri dolduran hemşireliğin motivasyon durumu nedir?(8) Ülkemizde hemşirelerin motivasyonel durumlarını irdeleyen çalışmalara bakıldığında hemşirelerin motivasyonunun düşük olduğu saptanmıştır. Bunlardan Sarı nın 188 hemşire ile yürüttüğü çalışmada hemşirelerin motivasyon düzeylerinin düşük olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin motivasyonel durumlarının düşük olduğunu gösteren çalışmalardan birisini de Ançel yapmıştır. Ançel in Hemşirelerde Zamanı Verimli Kullanma adlı çalışmasının sonucuna göre, hemşireler hasta bakımı dışında kalan süreyi boş olarak geçirmektedirler. Örnek vermek gerekirse, bu çalışmada dahiliye servislerindeki hemşirelerin planlanmış işlerin dışında kalan sürenin %77.2 sini sohbet ederek geçirdikleri saptanmıştır (1,8,6,7). Oysa hedef, işin gereklerini yerine getirmeye motive olmuş bir personele sahip olmak ise, hastanenin amaçlarının gerçekleştirilmesinde öneme sahip olan hemşirelerin motivasyonu önem kazanmaktadır(6). Bu nedenle, bu araştırma, ameliyathane hemşirelerinin motivasyon düzeylerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

2 GEREÇ VE YÖNTEM. Araştırmanın Şekli ve Amacı: Bu çalışma, ameliyathane hemşirelerinin motivasyon düzeylerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman: Araştırma 01 Kasım Ocak 2009 tarihleri arasında İstanbul' da ki dört özel hastanede gerekli izinler alınarak gerçekleştirildi Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi: Araştırmanın Evreni: Araştırmanın evrenini İstanbul' da ki dört özel hastanede çalışan ameliyathane hemşirelerinin tümü oluşturdu Araştırmanın Örneklemi: Örneklem grubunu 01 Kasım Ocak 2009 tarihleri arasında İstanbul' da ki dört özel hastanede çalışan, araştırmaya katılmayı kabul eden ve ulaşılabilen 54 hemşire oluşturdu Verilerin Toplanması: Veriler İstanbul' da ki dört özel hastanede çalışan ameliyathane hemşirelerinin sosyo-demografik özellikleri ile çalıştıkları ortamı değerlendirmeyi sağlayan 17 soruluk bilgi formu ile motivasyon kaynakları envanteri kullanılarak toplandı Motivasyon Kaynakları Envanteri : 1998 yılında J.E. Barbuto ve R.W. Scholl tarafından geliştirilmiştir. Envanter önce 78 maddelik ölçek şeklinde hazırlanmış, sonra uzmanlarca teorik tanımlara uygunluğu, aşırılıkları incelenmiş ve ölçek 60 maddelik hale getirilmiştir. Hinkin ve Schriesheim tarafından geçerlilik, güvenirlilik çalışması yapılmıştır. Necla Dölek tarafından Türkçe ye çevrilmiştir yılında Prof. Dr. İsmail Ataay, Prof. Dr. Güngör Oral, Prof. Dr. Mehtap Köktürk, Doç. Dr. Ömer Sağdullah, Yard. Doç. Dr. Oya Özçelik tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılmıştır (Cronbach alpha: 0,807 ) Ölçeğin Alt Grupları: Sadece eğlenceli şeyleri yapmaktan hoşlanırım. ; Çalıştığım yerden, yaptığım işten hoşlanmazsam ayrılırım. ; Daha eğlenceli başka bir şey yapabilmek için sık sık elimdeki işi ertelerim. ; İş seçiminde genellikle en eğlenceli görünen işi seçerim. ; Zamanımı birlikte geçirmeyi seçtiğim kişi, birlikte olmaktan en çok keyif aldığım kişidir. ; İki iş arasında tercih yapıldığında, en önemli kriter hangisinin daha eğlenceli olduğudur. Maddeleri kapsayan İç güdüsel süreç alt grubu dur İş esnasında ne kadar gayret sarfedeceğimi iş gereksinimleri belirler. ; Bir günlük ücret veriyorlarsa bir günlük iş yaparım. ; Göstereceğim gayretin bana daha yüksek ücret olarak döneceğini bilirsem, daha fazla çalışabilirim. ; İş seçiminde genellikle en fazla ücret ödenen işi seçerim. ; İşte haftanın en sevdiğim günü ücret ödenen günüdür. ; İnsanlar daha iyi iş fırsatları için gözlerini ve kulaklarını daima açık tutmaktadırlar. Araçsal alt grubu dur. Benim için, davranışlarımı diğer insanların onaylaması önemlidir. ; Kararlarımı sık sık diğer insanların ne düşüneceğine dayanarak alırım. ; Eğer bir projenin sonunda halkın takdiri varsa, o projede daha fazla çalışırım. ; İş seçerken başarılarımla tanınmamı sağlayacak olan işi tercih ederim. ; Çok arkadaşı olanlar hayatlarını dolu dolu yaşarlar. ; Çabamın kurumdaki en yetkili kişilerce görülebileceğini bilirsem var gücümle çalışırım. Maddelerini kapsayan Dış benlik kavramı alt grubu dur. Aldığım kararlar kendim için koyduğum yüksek standartları yansıtır. ; Yetenek ve becerilerimi kullanmama

3 izin verecek bir şirkette çalışmak benim için önemlidir. ; Kişisel davranış standartlarımla tutarlılık gösteren kararlar almaya çalışırım. ; Kendi kendini motive edebilen bir insan olduğumu düşünüyorum. ; Bana kişisel başarı duygusu veren şeyleri yapmaktan hoşlanırım. ; Benim beceri ve değerlerimin kurumun başarısını etkilediğini bilmeye gereksinim duyarım. Maddelerini kapsayan İçsel benlik kavramı alt grubu dur. Misyonunu onaylamadığım bir kurumda çalışmam. ; Kurumun hedefine ulaşmasında sıkı çalışacaksam önce bir nedene inanmam gerekir. ; Bu nedene inanmıyorsam çok çalışmam. ; Çalışacağım kurumu seçerken inanç ve değerlerimi savunanı ararım. ; Çok çalışmam için bir organizasyonun misyonunun benim değerlerimle uyumlu olması gerekir. ; Eğer bir kurum onaylamadığım hedefler doğrultusunda çalışıyorsa böyle bir kurumun başarısındaki payımın ön plana çıkıp çıkmaması önemli değildir. Maddelerini kapsayan Hedef içselleştirme alt grubu dur. Ölçekteki her madde 1 Kesinlikle katılmıyorum ile 7 Kesinlikle katılıyorum arasında sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7 şeklinde değerlendirilecek şekilde düzenlenmiştir Verilerin Değerlendirilmesi: Elde edilen verilerin istatistiksel analizi bilgisayar ortamında yüzdelik, student t ve Ölçek tutarlılık testi olarak Split-Half testi ve normal dağılıma uygunluğun incelenmesi için Kolmogorov-Smirnov uygunluk testinden yararlanıldı. ( α: 0.807, split-half değeri:0.539 ). BULGULAR VE TARTIŞMA: Ameliyathanede çalışan hemşirelerin Motivasyon Kaynakları Envanteri ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarına göre; hemşirelerin motivasyon içsel alt grup puan ortalamasının diğer motivasyon alt grup puan ortalamalarından yüksek olduğu bulundu. Ameliyathane hemşirelerinin %77.8 inin yaş grubunda, %59.3 ünün bekar, %70.4 ünün çocuğunun olmadığı, %40.7 sinin sağlık meslek lisesi, %51.9 unun vardiyalı çalıştığı, %48.1 inin 2-5 yıl sektörde çalışma süresi, %59.3 ünün 0-5 yıl meslek deneyim süresi, %33.3 ünün bugüne kadar çalıştıkları kurum sayısının 1 olduğu, %100 ünün mesleğini sevdiği, %96.3 ünün servisini sevdiği, %100 ünün yaptığı işin önemli olduğunu düşündüğü, %92.6 sının işiniz size başardım duygusu veriyor mu? sorusuna evet dediği, %90.7 sinin çalıştığı üniteyi kendi isteğiyle seçtiği, %64 ünün çalıştığı üniteyi seçme nedeni olarak gelişme ve ilerleme imkanı sağladığı, %87 sinin ünitelerinin yeterli olduğunu, %57.4 ünün aylık ücretlerinin kısmen yeterli olduğu belirlendi.

4 Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyonun Belirlenmesi İçin Aldıkları Ortalama Puanların Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırılması 1. Hemşirelerin Yaşları İle Motivasyon Ölçeğinde Aldıkları Ortalama Puanın Karşılaştırılması Yaş (p) , , ,8% , , ,2% 12 0,010 0,922 H 0 : Ameliyathanede çalışan hemşirelerin yaşları ile motivasyonunun belirlenmesi için aldıkları ortalama puan arasında farklılık yoktur. Hemşirelerin sorulara verdikleri ortalama puan; yaş için 4,6586, için 4,6817 dir. Bu ortalama puan değerleri arasında fark olmadığı hipotezin kabul edildiği;( Sig. (p) = 0,922 > 0,05) 0,05 anlamlılık düzeyinde söylenebilir. Ayrıca hemşirelerin %77,8 i yaş grubunda, %22,2 si ise yaş grubundadır. 2. Hemşirelerin Medeni Durumu İle Motivasyon Ölçeğinde Aldıkları Ortalama Puanın Karşılaştırılması Medeni Durum Evli 0, , ,7% 22 Bekar 0, , ,3% 32 0,183 0,671 H 0 : Ameliyathanede çalışan hemşirelerin medeni durumu ile motivasyonunun belirlenmesi için aldıkları ortalama puan arasında farklılık yoktur. Hemşirelerin sorulara verdikleri ortalama puan; Medeni durumu, Evli için 4,6136, Bekar için 4,6981 dir. Bu ortalama puan değerleri arasında fark olmadığı hipotezin kabul edildiği; ( Sig. (p) = 0,671 > 0,05) 0,05 anlamlılık düzeyinde söylenebilir. Ayrıca hemşirelerin %40,7 lik oranı Evli, %59,3 lük oranı ise Bekar dır. 3. Hemşirelerin Medeni Durumu İle Motivasyon Ölçeğinde Aldıkları Ortalama Puanın Karşılaştırılması Çocuk Sayısı Yok 0, , ,4% , , ,6% 16 1,546 0,219 Hemşirelerin sorulara verdikleri ortalama puan; Çocuk sayısı, Yok için 4,7411, 1 için 4,4800 dir, Ayrıca hemşirelerin % 70,4 ünün çocuğu yok ve %29,6 sının ise 1 çocuğu vardır.

5 4. Hemşirelerin Eğitim Durumu İle Motivasyon Ölçeğinde Aldıkları Ortalama Puanın Karşılaştırılması Eğitim Durumu Sağlık Meslek Lisesi 0, , ,7% 22 Onlisans 0, , ,9% 14 Lisans 0, , ,3% 18 1,237 0,299 H 0 : Ameliyathanede çalışan hemşirelerin eğitim durumu ile motivasyonunun belirlenmesi için aldıkları ortalama puan arasında farklılık yoktur. Hemşirelerden sorulara; Sağlık Meslek Lisesi mezunu olanlar ortalama 4,7132 puan, Önlisans mezunları 4,8436 puan, Lisans mezunları 4,4633 puan vermiştir. Bu ortalama puan değerleri arasında fark olmadığı hipotezin kabul edildiği;( Sig. (p) = 0,299 > 0,05) 0,05 anlamlılık düzeyinde söylenebilir. Ayrıca hemşirelerin %40,7 si Sağlık Meslek Lisesi, %25,9 u Önlisans, %33,3 ü ise Lisans mezunudur 5. Hemşirelerin Çalışma Şekli İle Motivasyon Ölçeğinde Aldıkları Ortalama Puanın Karşılaştırılması Çalışma Şekli Vardiya 0, , ,9% 28 Gündüz 0, , ,1% 26 0,845 0,362 H 0 : Ameliyathanede çalışan hemşirelerin çalışma şekli ile motivasyonunun belirlenmesi için aldıkları ortalama puan arasında farklılık yoktur. Hemşireler sorulan sorulara; Vardiyalı çalışanlar 4,5782 puan, Gündüz çalışanlar 4,7558 puan vermişlerdir. Bu ortalama puan değerleri arasında fark olmadığı, hipotezin kabul edildiği;( Sig. (p) = 0,362 > 0,05) 0,05 anlamlılık düzeyinde söylenebilir. Ayrıca hemşirelerin %51,9 u Vardiyalı, %48,1 i Gündüz çalışmaktadır. 6. Hemşirelerin Bulunduğu Sektörde Çalışma Süresi İle Motivasyon Ölçeğinde Aldıkları Ortalama Puanın Karşılaştırılması Bulunduğu Sektörde Çalışma Süresi 0-1 Yıl 0, , ,2% Yıl 0, , ,1% Yıl 0, , ,8% Yıl - 5,1300 1,9% 1 1,727 0,173 H 0 : Ameliyathanede çalışan hemşirelerin bulunduğu sektörde çalışma süreleri ile motivasyonunun belirlenmesi için aldıkları ortalama puan arasında farklılık yoktur.

6 Hemşirelerden sorulan sorulara; 0-1 Yıl olanlar 4,4963 puan, 2-5 Yıl olanlar 4,8612 puan, 6-10 Yıl olanlar 4,3613 puan, Yıl olanlar 5,13 puan vermiştir. Bu ortalama puan değerleri arasında fark olmadığı hipotezin kabul edildiği; ( Sig. (p) = 0,173 > 0,05) 0,05 anlamlılık düzeyinde söylenebilir. Ayrıca hemşirelerin bulunduğu sektörde çalışma süresi; %35,2 oranında 0-1 Yıl, %48,1 oranında 2-5 Yıl, %14,8 oranında 6-10 Yıl ve %1,9 oranında Yıl dır. 7. Hemşirelerin Meslek Deneyimi İle Motivasyon Ölçeğinde Aldıkları Ortalama Puanın Karşılaştırılması Meslek Deneyimi 0-5 Yıl 0, , ,3% Yıl 0, , ,4% Yıl 0, , ,7% 9 16 Yıl ve Üzeri 1, ,3200 3,7% 2 0,410 0,746 H 0 : Ameliyathanede çalışan hemşirelerin meslek deneyim süreleri ile motivasyonunun belirlenmesi için aldıkları ortalama puan arasında farklılık yoktur. Hemşirelerden sorulara; 0-5 Yıl meslek deneyimli olanlar 4,6244 puan, 6-10 Yıl meslek deneyimli olanlar 4,8427 puan, Yıl deneyimli olanlar 4,6611 puan ve 16 Yıl ve Üzeri deneyimli olanlar 4,32 puan vermişlerdir. Bu ortalama puanlar arasında fark olmadığı, hipotezin kabul edildiği; ( Sig. (p) = 0,746 > 0,05) 0,05 anlamlılık düzeyinde söylenebilir. Ayrıca hemşirelerin meslek deniyim süreleri; %59,3 oranda 0-5 Yıl, %20,4 oranda 6-10 Yıl, %16,7 oranda Yıl ve %3,7 oranda ise 16 Yıl ve Üzeri dir. 8. Hemşirelerin Bugüne Kadar Çalıştıkları Kurum Sayısı İle Motivasyon Ölçeğinde Aldıkları Ortalama Puanın Karşılaştırılması Bugüne Kadar Çalışılan Kurum Sayısı 1 0, , ,3% , , ,3% 25 3 ve Daha Fazlası 0, , ,4% 11 1,393 0,257 Hemşirelerin sorulara verdikleri ortalama puan, bugüne kadar çalıştıkları kurum sayısı; 1 olanlar 4,7356 puan, 2 olanlar 4,5048 puan, 3 ve Daha Fazlası olanlar 4,9073 puan dır. Ayrıca hemşirelerin bugüne kadar çalıştıkları kurum sayısı; 1 olanların oranı %33,3 lük, 2 olanların oranı %46,3 lük ve 3 ve Daha Fazlası olanların oranı ise %20,4 lük kısmını oluşturur.

7 9. Hemşirelerin Mesleğinizi Seviyor musunuz Sorusuna Verdikleri Cevap İle Motivasyon Ölçeğinde Aldıkları Ortalama Puanın Karşılaştırılması Mesleğinizi Seviyor musunuz? Evet 0, , ,0% Hemşirelerin sorulara verdikleri ortalama puan, mesleğinizi seviyor musunuz? sorusuna Evet verenler 4,6637 puan vermiştir. Ayrıca hemşirelerin %100 ü Mesleğinizi Seviyor musunuz? soruna Evet yanıtını vermiştir. 10. Hemşirelerin Servisinizi Seviyor musunuz Sorusuna Verdikleri Cevap İle Motivasyon Ölçeğinde Aldıkları Ortalama Puanın Karşılaştırılması Servisinizi Seviyor musunuz? Evet 0, , ,3% 52 Hayır 0, ,7500 3,7% 2 0,30 0,863 Hemşirelerin sorulara verdikleri ortalama puan, servisinizi seviyor musunuz? denildiği zaman cevabı; Evet olanlar 4,6604 puan Hayır olanlar ise 4,75 puandır. Ayrıca Servisinizi Seviyor musunuz? sorusuna verilen cevapların % 96,3 ü Evet, %3,7 si ise Hayır dır. 11. Hemşirelerin Yaptığınız İşin Önemli Olduğunu Düşünüyor musunuz? Sorusuna Verdikleri Cevap İle Motivasyon Ölçeğinde Aldıkları Ortalama Puanın Karşılaştırılması Yaptığınızın İşin Önemli Olduğunu Düşünüyor musunuz? Evet 0, , ,0% Hemşirelerin sorulan sorulara vermiş oldukları ortalama puan, yaptığınız işin önemli olduğunu düşünüyor musunuz denildiğinde cevabı; Evet olanlar için 4,6637 dir. Ayrıca hemşirelerin %100 ü Yaptığınız işin önemli olduğunu düşünüyor musunuz? sorusuna Evet cevabı vermiştir. 12. Hemşirelerin İşiniz Size Başardım/Başarılıyım Duygusu Veriyor mu? Sorusuna Verdikleri Cevap İle Motivasyon Ölçeğinde Aldıkları Ortalama Puanın Karşılaştırılması İşiniz Size Başardım/Başarılıyım Duygusu Veriyor mu?

8 Evet 0, , ,6% 50 Hayır 0, ,9450 7,4% 4 0,678 0,414 Hemşirelerin sorulara vermiş oldukları ortalama puan; İşiniz size başardım/başarılıyım duygusu veriyormu sorusuna cevabı Evet olanlar 4,6412 puan, Hayır olanlar 4,945 puandır. Ayrıca hemşirelere İşiniz size başardım/başarılıyım duygusu veriyor mu? sorulduğu zaman, %92,6 lık kesim Evet, %7,4 lük kesim ise Hayır cevabını vermiştir. 13. Hemşirelerin Çalıştığınız Üniteyi Kendi İsteğinizle mi Seçtiniz? Sorusuna Verdikleri Cevap İle Motivasyon Ölçeğinde Aldıkları Ortalama Puanın Karşılaştırılması Çalıştığınız Üniteyi Kendi İsteğinizle mi Seçtiniz? Evet 0, , ,7% 49 Hayır 0, ,7920 9,3% 5 0,178 0,675 Hemşirelerin sorulara vermiş oldukları ortalama puan; Çalıştığınız üniteyi kendi isteğinizle mi seçtiniz sorusuna cevabı Evet olanlar 4,6506 puan, Hayır olanlar 4,792 puandır. Ayrıca hemşirelere Çalıştığınız üniteyi kendi isteğinizle mi seçtiniz sorusuna cevabı Evet olanlar 4,6506 puan, Hayır olanlar 4,792 punadır. 14. Hemşirelerin Çalıştıkları Üniteyi Seçme Nedeni (13. Soruya Cevapları Evet İse) İle Motivasyon Ölçeğinde Aldıkları Ortalama Puanın Karşılaştırılması Seçme Nedeniz? Gelişme ve ilerleme imkanı sağlamak 0, , ,0% 32 Çalışma koşullarının uyması 1, ,2775 8,0% 4 2,085 0,136 İstediği için 0, , ,0% 14 Toplam 0, , ,0% 50 Hemşirelerin sorulara vermiş oldukları ortalama puan; Çalıştığınız üniteyi seçme nedeni Gelişme ve ilerleme imkanı sağlamak olanlar için 4,7916 puan, Çalışma koşullarının uyması olanlar için 4,2775 puan, İstediği için olanlar için 4,3979 puandır. Ayrıca hemşirelerin çalıştığı üniteyi seçme nedeni, Gelişme ve ilerleme imkanı sağlamak olanlar %64 oranında, Çalışma koşullarının uyması olanlar %8 oranında, İstediği için olanlar ise %28 oranındadır.

9 15. Hemşirelerin Üniteniz Sizce Yeterli mi? Sorusuna Verdikleri Cevap İle Motivasyon Ölçeğinde Aldıkları Ortalama Puanın Karşılaştırılması Üniteniz Sizce Yeterli mi? Evet 0, , ,0% 47 Hayır 0, , ,0% 7 0,395 0,533 Hemşirelerin sorulara vermiş oldukları ortalama puan; Üniteniz sizce yeterlimi sorusu için cevabı Evet olanlar için 4,6402 puan ve cevabı Hayır olanlar için 4,8214 puandır. Ayrıca hemşirelerin Üniteniz Sizce Yeterlimi? sorusuna cevabı %87 oranda Evet, %13 oranında Hayır olmuştur. 16. Hemşirelerin Aylık Ücretiniz Yeterli mi? Sorusuna Verdikleri Cevap İle Motivasyon Ölçeğinde Aldıkları Ortalama Puanın Karşılaştırılması Aylık Ücretiniz Yeterli mi? Hayır 0, , ,6% 23 Kısmen 0, , ,4% 31 0,002 0,968 Hemşirelerin sorulara vermiş oldukları ortalama puan; Aylık ücretiniz yeterlimi sorusu için cevabı Hayır olanlar için 4,6591 puan ve cevabı Kısmen olanlar için 4,6671 puandır. Ayrıca hemşirelerin Aylık ücretiniz yeterlimi sorusuna cevabı %42,6 oranda Hayır, %57,4 oranda Kısmen olmuştur. 17. Hemşirelerin Ekip İçi İletişim Yeterli mi? Sorusuna Verdikleri Cevap İle Motivasyon Ölçeğinde Aldıkları Ortalama Puanın Karşılaştırılması Ekip İçi İletişim Yeterli mi? Evet 0, , ,7% 29 Hayır 0, , ,3% 25 0,037 0,849 Hemşirelerin sorulara vermiş oldukları ortalama puan; Ekip içi iletişim yeterlimi sorusuna cevabı Evet olanlar için 4,6810 puan, Hayır olanlar için 4,6436 puandır. Ayrıca hemşirelerin Ekip içi iletişim yeterlimi? sorusuna cevabı %53,7 Evet, %46,3 Hayır olmuştur.

10 6. TARTIŞMA Motivasyon insanların istek, gereksinim ve davranışları üzerinde durur. Kişinin işini iyi yaptığında yaşadığı başarı duygusu, doyum ve kendine saygısı ne kadar yüksek olursa, işe yönelik motivasyonu da o kadar yüksek olmaktadır(1) Ameliyathane hemşirelerinin motivasyon düzeylerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada elde edilen bulgular literatür bilgileri doğrultusunda tartışıldı. Hemşirelik personelinin motivasyon düzeyine bakıldığında, çoğunluğunun içsel motivasyon ( Aldığım kararlar kendim için koyduğum yüksek standartları yansıtır. ; Yetenek ve becerilerimi kullanmama izin verecek bir şirkette çalışmak benim için önemlidir. ; Kişisel davranış standartlarımla tutarlılık gösteren kararlar almaya çalışırım. ; Kendi kendini motive edebilen bir insan olduğumu düşünüyorum. ; Bana kişisel başarı duygusu veren şeyleri yapmaktan hoşlanırım. ; Benim beceri ve değerlerimin kurumun başarısını etkilediğini bilmeye gereksinim duyarım. ) düzeyi yüksek bulundu. Bu hastanenin hemşirelik personeli daha çok içsel olarak motive olmaktadır. Fletcher çalışmasında içsel iş değerlerini, kişilerin değerlerini içeren ve çalışmalarında başardığı ya da beklediği sonuç ya da ödüller olarak tanımlamıştır.bu hemşireler tarafından tanımlanan içsel iş değerleri, sık sık hastanın yaşamında bir farklılık yapma ya da hasta bakım faaliyetlerinden sonra duyulan his olarak tanımlamıştır. Fletcher her ne yapıyorsam bunu aşkla yaparım ve büyük bir doyum / zevke ulaşırım, böylece onu tekrar yaparım, yönetimden ayrıldıktan sonra daha hoşlandığım, severek yaptığım hasta bakımına şimdi geri dönüyorum, bir hemşire olmayı ve hastalara bakmayı seviyorum, insanların yaşamında gereksinim duydukları zaman hem fiziksel hem de ruhsal anlamda onlara yardım edebilirim ve insanlar bana yapmak zorunda olmadığım zaman bile neden çalıştığımı soruyorlar. Çünkü ben bunu yapmaktan gerçekten hoşlanıyorum ifadeleri, hemşirelerin içsel iş değerleri olarak tanımlanmıştır (1, 6) SONUÇLAR: Sonuç olarak, çalışma süresi yıl arasında olanların, çalıştıkları üniteyi gelişme ve ilerleme imkanı sağladığı için seçenlerin, çocuğu olmayan, önlisans mezunu olan ameliyathane hemşirelerinin motivasyonunun yüksek olduğu saptandı. Bu sonuçlar doğrultusunda; 1. Önlisans mezunu hemşireleri içten etkileyen motivatörler (yetenek ve becerilerini kullanmaya izin verecek bir kurumda çalışmak önemlidir, kişisel davranış standartlarıyla tutarlılık gösteren kararlar almaya çalışır, beceri ve değerlerinin kurumun başarısını etkilediğini bilmek ister, kişisel başarı duygusu veren işler yapmaktan hoşlanır, iş esnasında ne kadar gayret sarfedeceğini işin gereksinimleri belirler, aldığı kararlar kendisi için koyduğu yüksek hedefleri yansıtır ) tanımlanmalı ve bu motivatörleri kullanabilmeleri için fırsatlar oluşturarak, beklentilere cevap verilmesi, yıllık deneyime sahip hemşirelerin motivasyon düzeyi artırılarak performanslarını yükseltmek için kurumun misyonu, hedefleri, yapılacak işlerin nedenleri ve bireysel roller açığa kavuşturulmalıdır. Ayrıca motivasyonun sağlanması ile birlikte hemşirelerin, bilgisi ve yetenekleri sürekli eğitim programları ile geliştirilerek performanslarının arttırılması,.önerilebilir.

11 KAYNAKLAR 1. Akhan U.L. Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri, Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul, Demirtaş S., Çalışma Yaşamında Motivasyonun Önemi ve Teşvik Araçlarının Yeri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Durgun B., Motivasyon Teorilerindeki Gelişmeler ve Bir Uygulama Araştırması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesi Organizasyon ve İşletme Politikası Yüksek Lisans Programı, İstanbul, Öner L., Tüzün B., Motivasyon, Epsilon, 1. Baskı, İstanbul, Polat Ş., Başarı Değerlemenin Motivasyon Üzerine Etkileri ve İstanbul İl Sınırları İçinde Yer Alan Hastanelerde Hemşirelik Hizmetlerinde Başarı Değerleme Çalışmalarına Yönelik Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesi Organizasyon ve İşletme Politikası Yüksek Lisans Programı, İstanbul, Oktay S., Öztürk H.., Hemşirelerin Motivasyon ve Performans Düzeyleri, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Cilt 8, İstanbul, Öztürk H., Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri ve Performans Düzeyleri, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul, Eyüpoğlu B., Bir Sağlık İşletmesinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1999.

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Medicana İnternational Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Uz.Hem.Ayşe MUTLU KARİYER Kariyer kişisel ve örgütsel hedeflerle

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI AMAÇ Bu çalışma, hastane de çalışan tüm personelin hasta güvenliği kültürünü ölçerek bilgi sahibi olmak ve çalışanların

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde mesleki katılım Baş hekimler ve hemşireler için anket (PTE1) Baş hekimler ve hemşirelerin hastanede yönetici rolü oynadıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda resmi yönetim rolleri de

Detaylı

Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma ÖZET Anahtar kelimeler: GİRİŞ

Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma ÖZET Anahtar kelimeler: GİRİŞ Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma *Aysun Çakır, **Sibel Yıldırım,**Süleyman Çırak, ** Figen Bozkurt, * Eğitim ve Gelişim Hemşiresi, Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

5. Sağlık sorununuz var mı? Var ( ) Yok ( ) Varsa açıklayınız:...

5. Sağlık sorununuz var mı? Var ( ) Yok ( ) Varsa açıklayınız:... EKLER ek s.0 EK 1: Araştırmada Kullanılan Demografik Anket Örneği Sayın katılımcı, Yürütülmekte olan bir araştırma için sizin görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırma sırasında vermiş olduğunuz

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı.

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. HS-003 Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. İstanbul) Sezgi ÇINAR PAKYÜZ (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

SİMÜLASYONLU PERİTON DİYALİZ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR BECERİLERİ ÖZ- YETERLİLİĞİNE ETKİSİ

SİMÜLASYONLU PERİTON DİYALİZ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR BECERİLERİ ÖZ- YETERLİLİĞİNE ETKİSİ SİMÜLASYONLU PERİTON DİYALİZ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR BECERİLERİ ÖZ- YETERLİLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Eylem TOPBAŞ, Öğr. Gör. Gülay BİNGÖL, Öğr. Gör. Öznur GÖRGEN, Yrd. Doç. Dr. Banu TERZİ

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ REHBERLİĞİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN ORYANTASYONU. Hazırlanma Tarihi: 21.09.2010

KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ REHBERLİĞİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN ORYANTASYONU. Hazırlanma Tarihi: 21.09.2010 KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ REHBERLİĞİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN ORYANTASYONU Hazırlanma Tarihi: 21.09.2010 İşe yeni başlayan hemşirelerin oryantasyonu Oryantasyon eğitimi, kurumda yeni göreve başlayan

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

Referans Araştırması Formu

Referans Araştırması Formu Referans Araştırması Formu../../... REFERANS ARAŞTIRMASI FORMU Adayın Adı Soyadı Başvurduğu Pozisyon Referansına Başvurulan Kişinin Adı Soyadı Çalıştığı Kuruluş Ünvanı Aday ile ilişki derecesi Adayı tanıdığı

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ ve MOTİVASYON

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ ve MOTİVASYON DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ ve MOTİVASYON SULTAN YURTSEVER Uzm. Diyabet Eğitim Hemşiresi 23 Nisan 2014 T.C S.B Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul Diyabet hemşirelerinin motivasyonunu etkileyen

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

ÇALIŞAN İŞ DOYUMU VE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

ÇALIŞAN İŞ DOYUMU VE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI ÇALIŞAN İŞ DOYUMU VE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI D.E.Ü TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI İdil Akman, Semra Yakan, Yüksel Özmen, Fadime Akman Radyasyon Onkolojisi Kliniklerinin riskli

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 13 Ekim 2003 8 Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Saadet Yazıcı ÖZET Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Performans Değerlendirme Doç. Dr.Ersin KAVİ Performans Nedir? Aynı okuldan mezun olan, aynı eğitimi alan, aynı yaştaki, aynı zamanda aynı mesleğe atanan kişilerin bir süre sonra yolları ayrılmakta, birisi

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sidar AYTEKİN* Fatma KORUK** * İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Malatya ** Harran Üniversitesi

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 8 Mart 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27515 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmeti

Detaylı

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle yöneticileri

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ Özlem Bulantekin Düzalan*, Sezgi Çınar Pakyüz** * Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık

Detaylı

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Neslihan GÜNÜŞEN DANIŞMAN Prof.Dr. Besti ÜSTÜN Tanımlayıcı Tükenmişlik Araştırmaları Randomize değil Kesitsel

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ Çalışma hayatı insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Günün en aktif döneminin yaşandığı çalışma ortamları,

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

EĞİTİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ

EĞİTİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ Hemşirelik bölümünde toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen ruhen ve sosyal bakımdan sağlığın bozulması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerileri hasta bakım hizmetleri uygulaması takip edilmesi

Detaylı

İki farklı hastanede hasta tiplerine göre hemşirelik bakım süreleri arasındaki farkın belirlenmesi*

İki farklı hastanede hasta tiplerine göre hemşirelik bakım süreleri arasındaki farkın belirlenmesi* İki farklı hastanede hasta tiplerine göre hemşirelik bakım süreleri arasındaki farkın belirlenmesi* *Yıldırım D, Oktay S, İki Farklı Hastanede Hasta Tiplerine Göre Hemşirelik Bakım Süreleri Arasındaki

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı

Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı Proje kapsamında verilerin elde edileceği hastanede onkoloji hastaları ile çalışan tüm hemşireleri içine alan bir program yapılması kararlaştırıldı. Hemşirelerle

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU İZLEME FORMU AİLE BİLGİLERİ.

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU İZLEME FORMU AİLE BİLGİLERİ. Sınıfı: Tarih Öğrencinin Adı Soyadı: Okul Numarası: Cinsiyeti Kadın Erkek Mezun Olduğunuz Lise ve İli Öğrencinin İletişim Bilgileri: Adres: Medeni Durumunuz: Danışmanın Adı Soyadı: ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI HEMŞİRELİK ESASLARI HEM102

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI HEMŞİRELİK ESASLARI HEM102 UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI HEMŞİRELİK ESASLARI HEM102 Adı Soyadı Okul Numarası Tarih YAZ STAJI ÇALIŞMASI Adı Soyadı : Okul Numarası : Staj Başlama Tarihi : Staj Bitirme

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Özel Bir Hastanenin Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Yapılan Örnek Çalışma

Özel Bir Hastanenin Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Yapılan Örnek Çalışma Özel Bir Hastanenin Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Yapılan Örnek Çalışma Aysun Çakır, Sevgili Gürel Kadıköy Acıbadem Hastanesi GİRİŞ VE AMAÇ Kuruluşların

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Midwives and Nurses Communication Skills, Who Work in the Family Health Center

Detaylı

Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği

Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Giriş Tükenmişlik; işi gereği yoğun duygusal taleplere maruz kalan ve sürekli diğer insanlarla yüz yüze çalışmak durumunda olan kişilerde

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ENSAR VAKFI EĞİTİM PLATFORMU (EVEP) SEMİNER ATÖLYESİ ITESTPLUS EĞİTİM PLATFORMU - IT+# !!!!!!!!!!! TEOG - YGS-LYS NEDİR?GS-LYS Nedİr?

ENSAR VAKFI EĞİTİM PLATFORMU (EVEP) SEMİNER ATÖLYESİ ITESTPLUS EĞİTİM PLATFORMU - IT+# !!!!!!!!!!! TEOG - YGS-LYS NEDİR?GS-LYS Nedİr? TEOG - YGS-LYS NEDİR?GS-LYS Nedİr? TEOG & YGS- LYS Dedikleri Bu seminerimizle TEOG & YGS- LYS sisteminde yapılan son değişiklikleri sizlere aktarıyoruz. Örneğin, A) Sınava toplam kaç başvurunun olduğu,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Giriş Gebeliğin periodontal sağlığı olumsuz etkilediği kabul edilmektedir. Diş ve diş etlerinde

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon

Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 1-10/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon Job Satisfaction and Motivation

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwe rtyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui opgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopg Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu üasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasd

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

HEMODİYALİZ HEMŞİRELERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

HEMODİYALİZ HEMŞİRELERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ HEMODİYALİZ HEMŞİRELERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ *Eylem TOPBAŞ, *Buğra Burak TURAN,*Umut ÇITLAK,*Ahmet Hüdai EMİR,*Hakan BAY **Tuğba KAVALALI ERDOĞAN, ***Lale

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ 1. AMAÇ Performans en basit anlamıyla verimliliğin ölçülmesidir. Bu ölçme kurum için yapılırsa Kurumsal

PERFORMANS DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ 1. AMAÇ Performans en basit anlamıyla verimliliğin ölçülmesidir. Bu ölçme kurum için yapılırsa Kurumsal PERFORMANS DEĞER ÖLÇÜTLERĐ 1. AMAÇ Performans en basit anlamıyla verimliliğin ölçülmesidir. Bu ölçme kurum için yapılırsa Kurumsal Performans, çalışanlara yönelik yapılırsa personel performans değerlendirmesi

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

11. BÖLÜM. Ücret Yönetimi

11. BÖLÜM. Ücret Yönetimi 11. BÖLÜM Ücret Yönetimi Ücret Ücret, çalışanlara çalışmaları karşılığı yapılan tüm ödemelerin (ödülleri) toplamıdır. İşgörenin aldığı ücret geliri, çoğunlukla çalışmasının ana nedenidir. İşveren açısından

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

Bekar Evli Boşanmış Eşi ölmüş Diğer. İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans

Bekar Evli Boşanmış Eşi ölmüş Diğer. İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans Form no : Tarih : Bu anket hastalığınızı daha iyi anlayabilmek ve sizlere daha yararlı olabilmek için düzenlenmiştir. Lütfen olabildiğince nesnel (objektif) yanıtlamaya özen gösterin. Ankete kimliğinizi

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

Hızlı İstatistikler Anket 'Bilgisayar Programcılığı Programı Program Çıktıları (PÇ) Anketi Eğitim Öğretim Yılı' Sonuçlar

Hızlı İstatistikler Anket 'Bilgisayar Programcılığı Programı Program Çıktıları (PÇ) Anketi Eğitim Öğretim Yılı' Sonuçlar Sonuçlar Anket 678817 Bu sorgudaki kayıt sayısı: 64 Anketteki toplam kayıt: 64 Toplama göre yüzde: 100.00% sayfa 1 / 31 q1 için alan özeti PÇ-1 Bilgisayar Programcılığı alanındaki çalışmalar için gerekli

Detaylı

PODOLOG A- GÖREVLER. - Ayak sağlığı ve korunmasına yönelik farkındalık geliştirilmesi çalışmalarında görev alır,

PODOLOG A- GÖREVLER. - Ayak sağlığı ve korunmasına yönelik farkındalık geliştirilmesi çalışmalarında görev alır, TANIM Bireylerin ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir

Detaylı

İNFERTİL ÇİFTLERDE, İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ESNASINDA ERKEKLERDEKİ PSİKOSOSYAL DURUMUN İNCELENMESİ

İNFERTİL ÇİFTLERDE, İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ESNASINDA ERKEKLERDEKİ PSİKOSOSYAL DURUMUN İNCELENMESİ T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNFERTİL ÇİFTLERDE, İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ESNASINDA ERKEKLERDEKİ PSİKOSOSYAL DURUMUN İNCELENMESİ Nilüfer TOK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

Tip 1 Diyabetlilerde Grup Eğitimi ve Motivasyonel Görüşmelerin Etkinliği

Tip 1 Diyabetlilerde Grup Eğitimi ve Motivasyonel Görüşmelerin Etkinliği 1 Tip 1 Diyabetlilerde Grup Eğitimi ve Motivasyonel Görüşmelerin Etkinliği Şenay Yanık Zuhur, Tülay Tokgöz, Ertuğrul Kıykım, Çiğdem Aktuğlu Zeybek, Ahmet Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Detaylı

HEMŞİRELİKTE LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ MEDİCANA İNTERNATİONAL İSTANBUL HASTANESİ TÜM BİRİMLER SORUMLUSU/EĞİTİM HEMŞİRESİ

HEMŞİRELİKTE LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ MEDİCANA İNTERNATİONAL İSTANBUL HASTANESİ TÜM BİRİMLER SORUMLUSU/EĞİTİM HEMŞİRESİ HEMŞİRELİKTE LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ MEDİCANA İNTERNATİONAL İSTANBUL HASTANESİ TÜM BİRİMLER SORUMLUSU/EĞİTİM HEMŞİRESİ Uz. Hem. Z. İpek CANPOLAT YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

ÖĞRETİM DÖNEMİ HEMŞİRELİK VE SAĞLIK II UYGULAMASI MODÜLÜ UYGULAMA DEĞERLENDİRME GRAFİKLERİ

ÖĞRETİM DÖNEMİ HEMŞİRELİK VE SAĞLIK II UYGULAMASI MODÜLÜ UYGULAMA DEĞERLENDİRME GRAFİKLERİ 2013-2014 ÖĞRETİM DÖNEMİ HEMŞİRELİK VE SAĞLIK II UYGULAMASI MODÜLÜ UYGULAMA DEĞERLENDİRME GRAFİKLERİ UYGULAMA KOORDİNATÖRLERİ Doç.Dr. Aynur UYSAL TORAMAN Doç. Dr. Ülkü GÜNEŞ UYGULAMA SEKRETERLERİ Araş.

Detaylı

K.K.T.C. YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ BELİRLENMESİ

K.K.T.C. YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ BELİRLENMESİ K.K.T.C. YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ BELİRLENMESİ Gülsen Müsteyde ALTAN HEMŞİRELİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ LEFKOŞA

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VIII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VIII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VIII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hazırlayan: Uzm. Hem. Pınar AKÇAY-Tıbbi

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

KLİNİK UYGULAMA (STAJ) REHBERİ

KLİNİK UYGULAMA (STAJ) REHBERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA (STAJ) REHBERİ ÖNSÖZ Hemşirelik eğitimi, kuramsal ve uygulamalı öğrenme yaşantılarını gerektiren

Detaylı

Özel Bir Hastanede Hemşireler Çalışma Zamanlarını Nasıl Kullanıyorlar?

Özel Bir Hastanede Hemşireler Çalışma Zamanlarını Nasıl Kullanıyorlar? Özel Bir Hastanede Hemşireler Çalışma Zamanlarını Nasıl Kullanıyorlar? Doç. Dr. Dilek Ekici* Uzm. Hem. Emel Gürçay** *Gazi Üniversitesi, SBF, Hemşirelik Bölümü **Güven Hastanesi, Hemşirelik Hizmerleri

Detaylı