T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 307, 308 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 52 NUMBER: 2003/8 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /256, 307, 308 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. III Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V.

4 PREPACE The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 I N T RO D U C T I O N BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER GENEL STAT ST KLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L HELEN K D LLER KLAS K YUNANCA DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...65 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT VII

8 690 B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N B Ankara Beklenen Mahalli dareler SB 121 Ankara 1991 SB 48 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi A Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica , Ek Say : Omuz Ekleminde Rotator Manflet Sorunlar stanbul 1967 SB 460 Bilig Ankara 1996 SB 43 stanbul 1963 SA 41 Bilim ve Teknik Adam Sanat Ankara stanbul 1968 SA SA 36 Bilim ve Teknik. 429/Eki: Günefl D fl Adli T p Bülteni Gezegenler.2003 stanbul Ankara 2002 SB SA 27 Adnan Menderes Üniversitesi T p Bilim ve Ütopya Fakültesi Dergisi , stanbul Ayd n 1995 SC SB 380 Bilimname Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kayseri Dergisi , SA 19 Eskiflehir Birikim SA 47 stanbul Ankara Üniversitesi Difl Hekimli i 1975 SB 50 Fakültesi Dergisi Bo aziçi Journal Ankara stanbul 1976 SA SA 12 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bornova Veteriner Kontrol ve Araflt rma Dergisi Enstitüsü Dergisi Ankara zmir 1956 SA SA 12 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Ç Ankara Ça dafl E itim SA 186 Ankara ANKEM Dergisi SA 19 stanbul 1987 SA 101 D Arredamento Mimarl k Derim stanbul Antalya 1989 SB SA 73 Atatürk Üniversitesi Difl Hekimli i Dirim Fakültesi Dergisi stanbul Erzurum 1956 SA SB 194 Diyanet Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Ankara Fakültesi Dergisi SC 6 Erzurum Do u Bat SB 100 Ankara Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 1999 SB 86 Enstitüsü Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi T p Erzurum Dergisi SA 62 zmir Atlas SA 207 stanbul Dünya G da Dergisi SB 328 stanbul Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi Ankara stanbul 1992 SA SA 27 Avrasya Etüdleri Ankara 1995 SA 5 IX 1995 SB 392 Düflünen Adam E E , stanbul Fakültesi

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N 1999 SB 160 Ege T p Dergisi GEME'den Bak fl zmir Ankara 1962 SA SB 122 Ekonomik Forum 2003, ktisat Dergisi Ankara stanbul 1994 SB SA 47 Elektrik letiflim: Araflt rmalar Ankara Ankara 1993 SB SA 50 Erciyes T p Dergisi Kayseri nönü Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi SA 11 Malatya Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kayseri Ankara 1987 SA SA 17 Evrensel Kültür stem stanbul Konya 1992 SB SA SB 238 slâmiyât , TÜ Dergisi/d: Mühendislik F stanbul F rat Üniversitesi Sa l k Bilimleri Dergisi 2002 SA zmir Atatürk E itim Hastanesi T p Elaz Dergisi SA 80 zmir Finans Dünyas SA 87 stanbul 1993 SB 473 J Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Jeopolitik stanbul stanbul 2002 SB SA 5 Fizyoterapi Rehabilitasyon K Ankara Kar nca SA 76 Ankara 1963 SB 50 G Kulak Burun Bo az htisas Dergisi , Gazi Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi Dergisi stanbul Ankara 1993 SB SA 155 Gaziosmanpafla Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi L Liberal Düflünce Tokat Ankara 1987 SA SB 150 G da Ankara 1976 SB 110 M G da Teknolojisi Made in Turkey stanbul Ankara 1999 SB SB 10 Gümrük Dergisi Maden Tetkik ve Arama Dergisi Ankara Ankara 1992 SA SB 334 Makina & Metal Teknolojileri stanbul H 1992 SB 136 Haseki T p Bülteni Mali Hukuk stanbul Ankara 1965 SA SA 7 Hürriyet Gösteri Maliye Dergisi stanbul Ankara 1981 SB SB 15 Maltepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi X

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N stanbul Sanat ve Hayat SA 54 stanbul Medikal Network Kardiyoloji SB 377 Ankara Selçuk Üniversitesi Mühendislik SB 432 Medikal Network Klinik Bilimler & Doktor Mimarl k Fakültesi Dergisi Konya 1986 SB 160 Ankara Sigorta Dünyas SB 248 stanbul Metal-Makina SB 15 stanbul Solunum 4/Özel Say SB 70 stanbul Mimar.ist SB 296 stanbul Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi SB 68 Ankara Mimarl k SA 18 Ankara Stratejik Analiz SB 71 Ankara Mimarl k Dekorasyon SB 177 stanbul 1990 SB 296 T Tarih ve Toplum N stanbul National Geographic Türkiye SB 53 stanbul Tekstil & Teknik SB 195 stanbul 1985 SB 42 O Toraks Dergisi Ondokuz May s Üniversitesi Ziraat Ankara Fakültesi Dergisi SB 420 Samsun Turkish Journal of Agriculture and 1987 SA 5 Forestry , Orman Mühendisli i Ankara Ankara 1980 SA SB 212 Turkish Journal of Botany Orman ve Av Ankara Ankara 1985 SB SB 245 Turkish Journal of Cancer Ankara 1969 SA 128 P Turkish Journal of Earth Sciences Pazarlama Dünyas Ankara stanbul 1993 SB SB 12 Turkish Journal of Medical Sciences Pediatrik Cerrahi Dergisi stanbul Ankara 1987 SB SB 304 Peryön Turkish Journal of Physics stanbul Ankara 2002 SB SA 48 Popüler Tarih Türk Dili stanbul Ankara 2000 SB SA 60 PTT Hastanesi T p Dergisi Türk Dili Dergisi stanbul stanbul 1979 SA SA 20 Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi Q Quintessence stanbul 2003 SB 267 S Sa l k ve Toplum Ankara 1990 SB 186 XI stanbul 1977 SA 47 Türk Nöroflirürji Dergisi Ankara 1991 SB 139 Türk Oftalmoloji Gazetesi stanbul 1960 SA 110 Türk Oftalmoloji Gazetesi. 4/ stanbul

12 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N 1960 SA 110 Y Türk Ortodonti Dergisi Yang n ve Güvenlik Ankara stanbul 1988 SB SB 219 Türk Veterinerlik ve Hayvanc l k Dergisi Yap stanbul Ankara 1973 SA SA 85 Yerel Yönetim ve Denetim Türk Yurdu Ankara Ankara 1996 SA SB 27 Türk-Koop Ekin Ankara 1998 SB 27 Türkiye Jeoloji Bülteni Ankara 1971 SA 161 Türkiye Klinikleri Gö üs Hastal klar Dergisi Ankara 2004 SB 42 Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi Ankara 1991 SB 279 Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 4/Özel Say : Konjenital Kalp Hastal klar.2003 Ankara 1988 SB 289 Türkiye Klinikleri T p Bilimleri Dergisi Ankara 1982 SB 47 Türkiye Noterler Birli i Hukuk Dergisi Ankara 1973 SB 381 Türkiye'de Sanat , stanbul 1992 SB 6 Türktar m Ankara 1986 SB 74 U Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi stanbul 2004 SB 57 V Varl k , 1151/Kitap Eki stanbul 1964 SB 152 Vergi Dünyas stanbul 1982 SA 23 Vergi Sorunlar Dergisi stanbul 1978 SA 44 Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog stanbul 1985 SA 5 XII

13 000 GENEL KONULAR Balamir, Aydan. UIA 2005 stanbul'un Tan t m : nternet Ortam nda Uluslararas Logo Yar flmas. Arredamento Mimarl k (160) , ss SB 5 760, (1) Bora, Uzay. Bilgisayar Destekli Kompozisyon Yöntemlerinde Yeni Yönelimler. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi (4) 2003, ss. ng. özet SB , 780 Çetintafl, Hüseyin Sadi - Ayhan Turna. Bilgisayarl Gümrük fllemleri. Gümrük Dergisi 12(43) , ss SA , 000 Uçman, Abdullah Y l nda Yap lan Bir Edebiyat Anketi: "En Güzel Eseri Kim Yazd?" Tarih ve Toplum 40(236) , ss SB , (3) Zerzan, John. Yapay Zeka, Yapay Yaflam. Sanat ve Hayat (7) , ss SB KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Algaç, fieyda. Anadolu Selçuklular ve Beylikleri Döneminde Kütüphaneler, Kitap Koleksiyonlar ve Telif Edilen Eserlere K sa Bir Bak fl. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi (4) 2003, ss. ng. özet SB (2) 060 GENEL KURULUfiLAR Ç k n, Ayd n. CATIA V5.11. Metal - VE MÜZEC L K Makina 16(142) , ss. 060 (1) 1990 SB 70 Cengizkan, Ali. "Söz" ve Tarih: 000 "Ankara Etnografi Müzesi nk lâb fiu'besi" Arredamento Mimarl k (160) , ss. Pro/Engineer Wildfire Kal p Yaz l m (Tool Design Option) Metal-Makina 16(142) , ss SB , 000 Sayg l o lu, Nevzat. 21. Yüzy la Girerken E-Gümrük. GEME'den Bak fl 7(24) , ss SB , SB (2) Kelefl, Vedat. Modern Müzecilik ve Türk Müzecili i. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(1-2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA

14 Özsoy, skender. Türkiye çin Bir 100 (2) ' lk' Ad m... Sporun da Müzesi Olacak! Aysever, R. Levent. "Söz"ün Popüler Tarih 4(36) , Yurtsuzlu u. Adam Sanat (211) ss , ss SB SA , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Ataman, Bora. Frans z Devrimi ve Aksak Ulaklar. Bilim ve Ütopya (110) , ss SC , 070 Atefl, fieref. Türk-Alman Medya liflkilerinde De iflen Stratejiler. Liberal Düflünce 8(30-31) 2003, ss SB , (1) Tarinas, Stratis D. stanbul Türk Bas n nda Rum Gazeteci ve Yay nc lar. Tarih ve Toplum 40(236) , ss SB (6) Kayg, Yaz c, Nesimi. Maarif Dergisi Penceresinden Osmanl Baflkentinde 1892 Ramazan na Bir Bak fl. stem 1(1) 2003, ss. ng. özet. 100 (3) Günefl, Yaflar. 20. Yüzy l n Toplumbilimsel-Felsefi Söylemlerinin Felsefi Miras. Adam Sanat (211) , ss SA (4) Hac kadiro lu, Vehbi. " nsan n Özgürlük Düzeyi Bilgi Düzeyine Ba l " [Söylefli] Adam Sanat (211) , ss SA (5) Hilav, Selahattin. "Felsefenin Yapmas Gereken fl, nsanca ve Hakça Bir Dünyaya Ifl k Tutmaya Çal flmakt r [Söylefli] Adam Sanat (211) , ss SA Abdullah. Felsefenin Karfl Karfl ya Oldu u En Büyük Sorun. Adam Sanat (211) , ss SA SA 8 297, 956.1, (7) Kay ran, 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 1964 SB (1) Akarsu, Bedia. Soruflturma. Varl k 71(1151) , ss. 100 (8) 1964 SB , 300 Yücel. Dünya Sorunlar Karfl s nda Felsefe. Varl k 71(1151) , ss. Kuçuradi, oanna - Abdullah Kayg. "Felsefe Ça n Sorunlar n n Çözümüne 2

15 Katk da Bulunabilir [Söylefli] Adam Turan, Ertu rul R. Bat Metafizi i ve Sanat (211) , ss. Savafl. Do u Bat 6(24) , 1985 SA ss SB , (9) Kuçuradi, oanna. [Felsefe Kurulufllar Üzerine Söylefli] Varl k 71(1151) , ss SB (10) Kuçuradi, oanna. Üçüncü Biny l n lk, Tarihinin 21. Dünya Felsefe Kongresi stanbul'da Düzenleniyor [Söylefli] Konuflan: Ruken K z ler, Bilim ve Ütopya (110) , ss SC (11) Türer, Celal. William James'in E itim Anlay fl. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2002, ss SA , METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Orhan, Ahmet. Felsefe Yoksullu u Okumal d r. Adam Sanat (211) , ss. 140 (1) 1985 SA SA (2) 140 Tepe, Harun. Yaflam ve Bilgi: Felsefe Yaflam n Neresindedir? Adam Sanat (211) , ss SA EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Erdem, Hüseyin Subhi. Ayd nlanma ve Romantizm Kavfla nda Nietzsche'nin Epistemolojisi. Bilimname 1(1) 2003, ss SA (2) Özgür rade Savunmas. Çeviren: Cenan Kuvanc, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2002, ss SA , (3) Palmer, Richard E. Hermenötik [Kitap Tan t m ] Tan tan: brahim Görener, Bilimname 1(1) 2003, ss SA BEL RL FELSEF OKULLAR Kay ran, Yücel. Adaletsizlik Fenomeni. Adam Sanat (211) , ss. 150 PS KOLOJ 150 (1) Acar, Füsun. Duygusal Zeka ve Liderlik. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

16 (12) 2002, ss. Türkçe özet SA , (2) Koç, Mustafa. Geliflim Psikolojisi Aç s ndan Yafll l k Döneminde Ruhsal Geliflim. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2002, ss. Türkçe özet SA (2) Kayal, 160 MANTIK 160 (1) Günday, fieref. Do ru ve Do ruluk Kuramlar. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(1-2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Ceylan, Yasin. slam, Bat ve Terörizm. Çeviren: Hatice Nur Erk zan, Evrensel Kültür (140) , ss SB , 320 Kurtulufl. "Türk Düflünce Dünyas nda Fazla Felsefeci Yok" [Söylefli] Adam Sanat (211) , ss SA MODERN BATI FELSEFES 170 ET K (AHLAK 190 (1) Türer, Celal. Whitehead'in Medeniyet FELSEFES ) Anlay fl. Bilimname 1(1) 2003, ss. 170 (1) 2004 SA 19 Cevad, Ahmed. "Ahlâk Sohbetleri" 190, 300 Haz rlayanlar: dil Kürflat, Tevfik Temelkuran, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (79) , ss SB D N (1) Çelik, Sinan Kadir. Etik-Siyaset Ay, Eyyüp. Din ve fiiddetin Anlak liflkisinin Geriliminde Mefisto Olmak Karelerinden Kesitler... slâmiyât ya da Olmamak. Evrensel Kültür 5(1) , ss. (140) , ss SA SB , , 170 fiahin, Yusuf. Kim Oldu unu Söyle Nas l Bir Çevreci Oldu unu Söyleyeyim! Liberal Düflünce 8(30-31) 2003, ss SB , (2) Günay, Ünver. Din Bilimlerinin Teorik ve Metodolojik Sorunlar. Bilimname 1(1) 2003, ss SA , 300 4

17 200 (3) 260 (2) Günay, Ünver. Din Sosyolojisinin Tarihsel Geliflimi ve Temel Sorunlar. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2002, ss. Türkçe özet SA Özgür rade Savunmas. Çeviren: Cenan Kuvanc, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2002, ss SA , HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M Çaha, Ömer. Amerikan Modeli: nanç ile Özgürlü ün Buluflmas. Liberal Düflünce 8(30-31) 2003, ss SA SB , 240 Fowler, Robert B. - Alan D. Hertzke - Laura L. Olson. Modern Amerikan Toplumunda Din ve Siyasal Kültür. Çeviren: Talip Küçükcan, Liberal Düflünce 8(30-31) 2003, ss SB , 240 Gündüz, fiinasi. H ristiyanl kta fiiddetin Meflruiyet Zemini. slâmiyât 5(1) , ss SA HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Adam, Baki. Yahudilik ve fiiddet. slâmiyât 5(1) , ss SA (2) Celil, Abdürreflit. Sar Uygur Türklerinde, Budist nanç Muhitindeki fiamanizm nanc. Avrasya Etüdleri (24) 2003, ss. ng. özet. 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Abdûh, Muhammed. Ta'assub. Çeviren: Mehmet Âkif Ersoy, slâmiyât 5(1) , ss SA HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 297 (2) 260 (1) Benlisoy, Stefo. stanbul'da Yaflayan Nevflehirli Ortodokslar Taraf ndan Kurulan Papa Yeorgios Nam Cemiyet-i slahiyyesi. Tarih ve Toplum 40(236) , ss. Akdemir, Salih. Kur'an Çevirilerinde Dikkate Al nmayan Önemli Bir Üslûp Özelli i Üzerine. slâmiyât 5(1) , ss SA (3) 1984 SB 53 Algül, Hüseyin. Hz. Ebû Bekir'in 260, 360 slâm' n lk Y llar ndaki Faaliyetlerine 5

18 Genel Bir Bak fl. stem 1(1) 2003, ss. ng. özet. 297 (9) Çavuflo lu, Ali. Somuncu Baba'n n 2004 SA O lu Yûsuf- Hakîkî'nin Dilinden fieyhi Hac Bayram- Velî. Bilimname 1(1) 2003, ss. 297 (4) 2004 SA 19 Alpya l, Recep. Olgu-Nass 297 liflkisinin Romantik Yorumundan Ayd nlanmac Yorumuna -Hipoleptik Çelik, Celaleddin. De iflkenler ve Bir Bilince Do ru- slâmiyât 5(1) , ss SA , (5) Altuntafl, Halil. "Millet" Demekle Yanl fl m Yapt k? Diyanet (152) , ss SC 6 297, (6) Apayd n, H. Yunus. Müslüman Siyaset Gelene inde Din-Devlet liflkisi. Bilimname 1(1) 2003, ss SA Arabac, Fazl. Millet fiuuru ve Bir Arada Yaflamada Dinin Rolü. Diyanet (152) , ss SC 6 300, (7) Ayd n, Hasan. Elefltirel Akl n Ifl nda Yeniden Yap lanmac - Postmodern slamc l n Temel Argümanlar. Bilim ve Ütopya (110) , ss SC (8) Çal flkan, smail. Allah- nsan liflkisinde Arac Fikri: Vesilecilik. slâmiyât 5(1) , ss. Boyutlar Ba lam nda Türk Toplumunda Dini Hayat n ncelenmesi. Bilimname 1(1) 2003, ss SA , SA SA (10) Çelik, Celaleddin. Mevlana'n n Fikirlerinin Türklerin Dinî Hayat na Etkileri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2002, ss. Türkçe özet SA (11) Demirci, Mehmet. Kur'an- Kerim Ifl nda Sab r Kavram. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2002, ss. Türkçe özet SA (12) Erdem, Mustafa. Türklerin slama Girifli ve slam n Fergana Bölgesinde Yay lmas. Avrasya Etüdleri (24) 2003, ss. ng. özet SA 5 297, (13) Ferruh, Ömer. slâm Tarihinin Ana Kaynaklar ve Müracaat Eserleri. Çeviren: Adem Apak, stem 1(1) 2003, ss. ng. özet. 6

19 297 (14) 297 (19) Ford, F. Peter, Jr. Kutsal Metin Olarak Kur'an: Ça dafl H ristiyan Bak fl Aç s na Göre Bir De erlendirme. Çeviren: brahim Görener, Bilimname 1(1) 2003, ss SA (20) 297 (15) Görener, brahim. The Qur'anic Approach to the Identity of Jesus (Kur'an'a Göre Hz. sa'n n Kimli i) Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2002, ss. ng. ve Türkçe özet SA Kapar, M. Ali. Hz. Peygamber'in Güvenilirli i. stem 1(1) 2003, ss. ng. özet SA Karagöz, smail. Kur'an'da Befl Vakit Namaz Var m? Diyanet (152) , ss SC (16) 297 (22) Güler, lhami. Kur'an'da 'Cihad' n Teoloji-Politi i. slâmiyât 5(1) , ss SA SA (17) 297, Hatibo lu, Mehmet Sait. Hz. Peygamber'e Nesebî Yak nl n De eri. slâmiyât 6(3) , ss. 297 (21) Karl a, Bekir. slâm'da Cihad, Gaza ve Fetih Ruhu. Diyanet (152) , ss SC Kemikli, Bilal. Kütahya Mevlevîli i: Mevlevî Kültürünün Merkezlerinden Biri Olarak Kütahya. stem 1(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (23) K l ç, Atabey. Ege Bölgesine Âit Alevî-Bektaflî-Rifâ'î Esasl Bilinmeyen 1998 SA 17 Bir Mahallî Tarikat: Ma'rifîlik. 297 Bilimname 1(1) 2003, ss SA (18) 297 Hatibo lu, Mehmet Sait. slâm' n Aktüel De eri Üzerine. slâmiyât 5(1) , ss. 297 (24) K rbaflo lu, M. Hayri. slam'a 1998 SA 17 Yamanan Sanal fiiddet: Recm ve 297 rtidad Meselesi. slâmiyât 5(1) , ss. Ifl k, Emin. Milletlerin Kolletif Haf zas Tarih. Diyanet (152) , ss SC 6 300, 297, SA (25) K rca, Celal. Kur'an ve De iflim: Analitik Bir De erlendirme.

20 Bilimname 1(1) 2003, ss SA (26) Kister, M. J. Bi'rimaûne Seferi. Çevirenler: Ünal K l ç, Ali Aksu, stem 1(1) 2003, ss. ng. özet SA SC (27) 297 (32) Kolk ran, Gönül. Recm Cezas -Ayet ve Hadis Tahlilleri- [Yusuf Ziya Keskin'in "Recm Cezas " Adl Eseri Üzerine Bir De erlendirme"] slâmiyât 5(1) , ss SA (28) Kutlu, Sönmez. Alevili in Dinî Statüsü: Din, Mezhep, Tarikat, Heterodoksi, Ortodoksi veya Metadoksi. slâmiyât 6(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (34) 297 (29) Küçük, Hülya. Bektaflilik ve Alevili in Sufi ve Esoterik Boyutu Karfl laflt rmal Kavram Analizi. slâmiyât 6(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. Onat, Hasan. K z lbafll k Farkl laflmas Üzerine. slâmiyât 6(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (31) Özdemir, Mehmet. Fetih-Tebli liflkisi. Diyanet (152) , ss. Özkan, sa. 19. ve 20. Yüzy l Uygur Tarihleri ve Ahmet Yesevî'nin Do um Yeri Meselesi. Bilig (26) 2003, ss. Türkçe, ng. ve Rusca özet SB , (33) Özsoy, Ömer. Ça dafl Kur'an(lar) Üretimi Üzerine -'Kar Dövme' Olgusu Ba lam nda 4. Nisâ, 34 Örne i- slâmiyât 5(1) , ss SA , 300 Öztürk, Mustafa. Alevilerin Kur'an Tasavvuru Üzerine. slâmiyât 6(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (35) 297 Öztürk, 297 (30) Oktar, Adnan. Bar fl ve Güvenli in Kayna : slam Ahlak. slâmiyât 5(1) , ss SA Mustafa. Kur'an'da Uhrevi Azap Figürleri. slâmiyât 5(1) , ss SA (36) Pazarbafl, Erdo an. Kur'an'a Göre Halifelik ve Toplumsal Süreklilik. 8

21 Bilimname 1(1) 2003, ss SA (37) Sar kaya, M. Saffet. Alevilik ve Bektaflili in Ahilikle liflkisi -Fütüvvetnâmelere Göre- slâmiyât 6(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (42) Üzüm, lyas. Alevilerin Caferi Mezhebine Mensubiyetinin Arka Plan Alevilik-Caferilik liflkisi veya liflkisizli i. slâmiyât 6(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (43) 1998 SA 17 Yak t, smail. Tan d m Ça dafl Bir 297 slâm Düflünürü ve Türk Dostu: Prof. 297 (38) Severcan, fiefaettin. Peygamberlik Dr. Muhammed Hamidullah. Türk Yurdu 23(192) , ss SB 27 Anlay fllar ve Hz. Muhammed (S.) 297, 920 Bilimname 1(1) 2003, ss SA (39) Subafl, Necdet. Anadolu Alevili i Üzerine. Bilimname 1(1) 2003, ss SA (45) Subafl, Necdet. S rr Fâfl Eylemek: Alevi(lik) Araflt rmalar nda Yöntem Sorunlar. slâmiyât 6(3) , 297 (44) Yaz c, Nesimi. Maarif Dergisi Penceresinden Osmanl Baflkentinde 1892 Ramazan na Bir Bak fl. stem 1(1) 2003, ss. ng. özet SA 8 297, 956.1, 070 Yeflilyurt, Temel. Alevi-Bektaflili in nanç Boyutu. slâmiyât 6(3) , ss. Türkçe ve ng. özet ss SA SA , (46) 297 (40) Y ld r m, Ahmet. Alevi-Bektafli Tercumân- Bektafliyân. Yay na haz rlayan: Ömer Faruk Teber, slâmiyât 6(3) , ss SA Edebiyat nda Kullan lan Hadisler ve De erlendirilmesi. slâmiyât 6(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (41) Uyar, Ahmet. Sünnetin Târihî Süreci Hakk nda Fazlurrahman' n Görüflleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2002, ss. Türkçe özet SA TOPLUM B L MLER Akarsu, Bedia. Soruflturma. Varl k 71(1151) , ss SB , 300 9

22 300 (1) 300 (5) Alatafl, Evrim. Bir Kimlik Buluflmas. Ayd n, Mehmet. [Kad n ve Aile Sanat ve Hayat (7) , Üzerine Söylefli] Konuflanlar: Hafsa ss. Fidan, Aliye Abdurrahman, Diyanet 2002 SB , SC Alpya l, Recep. Olgu-Nass liflkisinin Romantik Yorumundan Ayd nlanmac Yorumuna -Hipoleptik Bir Bilince Do ru- slâmiyât 5(1) , ss SA , 300 (152) , ss. 300 (6) Benlisoy, Foti. fiiddet ve Kolayc l k. Birikim (172) , ss SB , 320 Altuntafl, Halil. "Millet" Demekle Yanl fl m Yapt k? Diyanet (152) 300 (7) , ss. Bilgen, H. Nihat. E itim. Ça dafl 1969 SC 6 E itim 28(300) , 297, ss SA (2) 300 Arabac, Fazl. Millet fiuuru ve Bir Arada Yaflamada Dinin Rolü. 300 (8) Diyanet (152) , ss. Çatalbafl, Dilruba. Savafl Aktarmak 1969 SC 6 ve Anlamland rmak: Gazetecili in 300, 297 Profesyonel De erleri ve Yayg n Medyan n Tutumu. Do u Bat 6(24) , ss. 300 (3) Aslan, Umut Tümay. Görsel Olan Okumak: Elefltirel Görsel Okur- Yazarl k. letiflim: Araflt rmalar 1(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (9) 2003 SA 50 Çelik, Celaleddin. De iflkenler ve 300 Boyutlar Ba lam nda Türk Toplumunda Dini Hayat n ncelenmesi. Bilimname 1(1) 2003, ss. 300 (4) Atefl, fieref. Türk-Alman Medya liflkilerinde De iflen Stratejiler. Liberal Düflünce 8(30-31) 2003, ss SA , SB , (10) Çetin, Kenan. Türk E itim Tarihinde Ay, Eyyüp. Din ve fiiddetin Anlak Karelerinden Kesitler... slâmiyât 5(1) , ss SA , SA , Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgilerin Tarihsel Süreci. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(1-2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet.

23 300 (11) Efli i. Birikim (172) , Demirdöven, smail H. "Dünya ss. Sorunu" Dedi imiz Zaman... Varl k 1975 SB 50 71(1151) , ss. 300, SB 152 Gençtürk-H zal, G. Senem. Bir 300 letiflim Biçimi Olarak Moda: "Modus" un S n rlar. letiflim: Araflt rmalar 300 (12) 1(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. Demirtafl, H. Andaç. Sosyal Kimlik özet. Kuram, Temel Kavram ve Varsay mlar. letiflim: Araflt rmalar 1(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA (13) Direk, Zeynep. Dünya Sorunlar Karfl s nda Felsefenin Görevi. Adam Sanat (211) , ss SA (14) Erçel, Kenan - Yahya M. Madra. Meta m, S n f m? Evet, Lütfen! Birikim (172) , ss SB , SA , (18) Gökdemir, Orhan. Halt De il Halk Otobüsü. Sanat ve Hayat (7) , ss SB Günay, Ünver. Din Bilimlerinin Teorik ve Metodolojik Sorunlar. Bilimname 1(1) 2003, ss SA , 300 Hamowy, Ronald. Çevresel Hareketin Retori i Üzerine Birtak m Mülâhazalar. Çeviren: Yusuf fiahin, Liberal Düflünce 8(30-31) 2003, ss SB , (15) Erengezgin, Çelik. Enerji ve Ekoloji. 300 (19) Yap (261) , ss. ng. Ifl k, Emin. Milletlerin Kolletif özet. Haf zas Tarih. Diyanet (152) 1973 SA , ss. 300, SC 6 300, 297, (16) Erkan, Rüstem - Faruk Bozgöz. Kabîle-Aflîret, Asabiyet ve Savafl. 300 (20) Do u Bat 6(24) , mamo lu, ss. Tuncay. Ahmet Hamdi 1999 SB , (17) Erten, Ba fl. Y ld z Teknik'teki 2003 SA 62 Kavga ve Solun Provokasyona Gelme 300 Tanp nar'da Süreklilik ve De iflim. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(1-2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. 11

24 300 (21) Meriç, P nar Özdemir - ge P rnar Kaçmaz, Nuri. Hakikat Savafl. Tavmergen. Turizm Endüstrisinde Sanat ve Hayat (7) , Medya liflkilerinin Önemi ss SB Pazarlama Dünyas 17(4) , ss SB , (22) Kafal, Mustafa. Millet Kavram ve Tarih fiuuru. Diyanet (152) , 300 (26) 4-6. ss SC 6 300, (23) K l ç, Yavuz. Yanl fl Sorulmufl Bir Soru: nsan Do as Var m d r? Yok mudur? Adam Sanat (211) , ss SA (24) K z laslan, Nuray. K rdan Kente Göç E ilimi: Tokat li Erbaa lçesi Örne i. Gaziosmanpafla Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20(2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA Kiriflçio lu, Fatih. Ana Dil. Türk Yurdu 23(192) , ss SA SB , , 300 Korat, Gürsel. Karanl ktaki Dil Karamanl ca. Foto raflar: fiebnem Erafl, Atlas (125) , ss SB , 480, SC (25) Laçiner, Ömer. Bir Elefltiri Vesilesiyle Meta Sorunsal Üzerine Notlar. Birikim (172) , ss SB SB , , 300 Metin, Ali. Kültür Miras na Yönelik fiuursuzlu un Trajedisi. Diyanet (152) , ss SC (27) Oktay, Ahmet. "Yaz nsal Metnin Sadece Bir Haz Nesnesi Olarak De erlendirilmesi, Edebiyat n Tümüyle Ticarilefltirilmesidir [Söylefli] Adam Sanat (211) , ss SA (28) Onat, Hasan. K z lbafll k Farkl laflmas Üzerine. slâmiyât 6(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (29) Ortayl, lber. [Millet Olma fiuuru Üzerine Söylefli] Konuflan: Hafsa Fidan, Diyanet (152) , ss. Osman Hakan A. Tarif De il 'Kültür' Meselesi. Hürriyet Gösteri (250) , ss. 12

25 300 (30) fienyap l, Tans. Kapal Yerleflmeler Özarslan, Osman. Cennet Kapal Banliyöler, Kapal Siteler. Yeflili/Haki Yeflil Renkler. Sanat ve Arredamento Mimarl k (160) Hayat (7) , ss SB , ss SB , (31) Özbek, Sinan. Dünya Sorunlar Üzerine. Adam Sanat (211) , ss SA Özsoy, Ömer. Ça dafl Kur'an(lar) Üretimi Üzerine -'Kar Dövme' Olgusu Ba lam nda 4. Nisâ, 34 Örne i- slâmiyât 5(1) , ss SA , (32) Paker, Can. Sistem Analiziyle fade Özgürlü ünü Anlamak. Liberal 300 (35) Tarhan, Belk s Ayhan. Görmek, Gözlemek, Savafl ve Teknoloji. Do u Bat 6(24) , ss SB , 355 Tafl, Tevfik. Siverek Afliretler Kona. Foto raflar: fiebnem Erafl, Atlas (125) , ss SB , (36) Timur, Taner. "Light" Bir Japonya "Seyahatname"si... Evrensel Kültür (140) , ss. Düflünce 8(30-31) 2003, ss SB SB Türer, Celal. Whitehead'in Medeniyet Anlay fl. Bilimname 1(1) 2003, 300 (33) Sa ocak, Mehtap. nsan n Nesnelerle liflkisi ve Tüketim Olgusu. Yap (261) , ss. ng. özet ss SA , SA (37) 300 Yüksel, Ahmet Turan. Bernard Sancar, Nuray - Gökhan Yad rg. Levis'in "Ortado u'da Irk ve Kölelik Bir Tarih Sorgulamas " 1992 NewYork fiimdi Dünya Daha Renkli. Evrensel simli Eseri Hakk nda" stem 1(1) Kültür (140) , ss. 2003, ss. ng. özet SB , (34) Subafl, Necdet. S rr Fâfl Eylemek: Alevi(lik) Araflt rmalar nda Yöntem Sorunlar. slâmiyât 6(3) , ss SA , SA GENEL STAT ST KLER 310 (1) Güngör, Mehmet - Salih Özçelik. Ki- Kare Testi Uygulamalar Üzerine. Anadolu Üniversitesi Fen

26 Fakültesi Dergisi (5) 2001, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (2) Özmen, Ahmet. Dura anl n Araflt r lmas nda ADF Testi ve Türkiye GNP'si Üzerine Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi (5) 2001, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Atefl, Toktam fl. Cumhuriyet'in 80 Y l. ktisat Dergisi (440) , ss. 320 (6) Ba ce, H. Emre. Küresel Savafllar n Efli inde Kant ve Hegel'i Yeniden Okumak: Sürekli Bar fl çin Savafl Gerekli mi? Do u Bat 6(24) , ss SB S YASAL B L MLER 320 (7) 320 (1) Bal, dris. Jeopolitik Güç Merkezleri Aras nda Güç Mücadelesi ve ABD- Türkiye Ortakl (28) , ss. Akal, Cemal Bâli. Masumlar Öldürülemez-Masumlar Öldürülebilir: Vitoria, El Inca ve Spinoza'da letiflim Hakk. Do u Bat 6(24) , ss SB SB (8) 320 (2) Baflat, smail Mert. Sanat, ktidar Aktafl, Ümit. Özgürlükçü ve Demokrasi. Evrensel Kültür Demokrasiden Muhafazakâr (140) , ss. Demokrasiye: Bir Söylemsel De iflimin Elefltirisi. Birikim (172) , ss SB SB (9) 320 (3) Baydarol, Can. "AB Seçim Mezesi Arslan, D. Ali. Çok Partili Dönem Yap lmamal..." [Söylefli] Ekonomik Türk Siyasi Elitlerinin Sosyolojik Forum 9(7) , ss. Profilleri. Jeopolitik 2(7) 2003, 1994 SB ss. Türkçe ve ng. özet. 320, SB (4) Ataman, Bora. Frans z Devrimi ve Aksak Ulaklar. Bilim ve Ütopya (110) , ss SB SC , , (10) Baykal, Bekir S tk. Lord Salisbury'nin stanbul Fevkâlade Elçili i. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (79) , ss.

27 320 (11) 6(24) , ss. Bayraktar, Rasim. Sürgündeki Halk Ah ska Türkleri ve Yusuf Servero lu SB (28) , ss. 320, SB (17) 320, 940 Cafl n, Mesut Hakk. Lozan Bar fl Andlaflmas n n 80'inci Y l nda Türk- Benlisoy, Foti. fiiddet ve Kolayc l k. Yunan liflkilerinde Yeni Yol Haritas. Birikim (172) , ss. Jeopolitik 2(7) 2003, ss SB SB , , (12) Ceylan, Yasin. slam, Bat ve Berifl, Yakup. Hangi Bat? Avrupa- Terörizm. Çeviren: Hatice Nur Amerika liflkilerinde K r lmalar ve Erk zan, Evrensel Kültür (140) liflkilerin Gelece i. Made in Turkey 2(10) , ss , ss SB SB , (18) 320 (13) Çaha, Ömer. Amerikan Modeli: nanç Bora, Tan l. Türk Milliyetçili i ve ile Özgürlü ün Buluflmas. Liberal Kriz: Bayraklar ve Rüzgârlar. Birikim Düflünce 8(30-31) 2003, ss. (172) , ss SB SB , (19) 320 (14) Çavdar, Tevfik. Cumhuriyetin 80. Bulut, Süleyman. Amerikan Y l nda Siyasal Kat l m n Dehfletinin Mimarlar : Neoconlar. Neresindeyiz? ktisat Dergisi (440) 2023 (28) , ss , ss SA SB (15) 320 (20) Burget, Faz l A. Afganistan'da Karzai Yönetimini Üç Temel Ç kmaz : Güvenlik, Anayasa ve Ulusal Ordu. Stratejik Analiz 4(40) , ss SB , Çayhan, Esra. The European Union's Central Asia Strategy. Bilig (26) 2003, ss. Türkçe, ng. ve Rusca özet SB (16) 320 (21) Büyükak nc, Erhan. Uluslararas Çelik, Abdullah - Abdulvahap Uluç. liflkilerdeki Savafl ncelemelerinde Yeni Demokrasi Anlay fl Üzerine. "Tarih"in Metodolojik Araç Olarak Maltepe Üniversitesi ktisadi ve Kullan m na Bir Bak fl. Do u Bat dari Bilimler Fakültesi (2) 2003, 15

28 ss. Türkçe ve ng. özet. Toplum 40(236) , ss SA SB , (22) Denktafl, Rauf R. K br s' n Yunan Çelik, Fikret. Hint Yar madas 'ndaki Adas Olmas n Engellemeye ve Ortado u'daki Toplumlar n Çal fl yoruz [Söylefli] Konuflanlar: Uluslaflmalar Örnekleri Ifl nda, Dursun Y lmaz, F. Yavuz Taflolar, Sömürge Toplumlar n n Uluslaflma Türk Yurdu 23(192) , 7-9. ss. Süreci. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(1-2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA (23) Çelik, Sinan Kadir. Etik-Siyaset liflkisinin Geriliminde Mefisto Olmak ya da Olmamak. Evrensel Kültür (140) , ss SB , (24) Çubukçu, Ayd n. Gerçek ve Propaganda Aras nda National Geographic. Evrensel Kültür (140) , ss SB Daldal, Asl. Türk Sinemas nda Toplumsal Gerçekçilik: Bir Tan m Denemesi. Birikim (172) , ss SB , (25) Demira, Yelda. Kafkasya'da Türk ve Rus Politikas. Stratejik Analiz 4(40) , ss SB (26) Demircio lu, smail H. ngiliz Konsolos William Gifford Palgrave'in Trabzon Hat ralar. Tarih ve SB , (27) Do an, Mesut. Büyük srail Projesi ve Türkiye. Jeopolitik 2(7) 2003, ss SB (28) Do an, Nejat. Kutadgu Bilig'in Devlet Felsefesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2002, ss. Türkçe özet SA (29) Ekber, Sülheddin. Yeni Dünya Düzeni Hakk nda: Yeni-Özgür, Demokratik Dünya Düzeni Bir Hayal mi? Stratejik Analiz 4(40) , ss SB (30) Erdem, Tanju. ABD Yeni Jeopoliti i ve Türkiye. Jeopolitik 2(7) 2003, ss SB (31) Erhan, Ça r. Türk-Amerikan liflkileri ve K r lma Noktalar [Söylefli] 2023 (28) , ss SB

29 320 (32) 320 (37) Erkmen, Serhat. 4 Temmuz'dan Gedizlio lu, M. Levent. Yeni Dünya Sonra Türkiye'nin Kuzey Irak'taki Düzeni'nde Ütopya Kurulabilir mi? Askerî Varl. Stratejik Analiz Bilim ve Ütopya (110) , 4(40) , ss ss SB SC Erten, Ba fl. Y ld z Teknik'teki Kavga ve Solun Provokasyona Gelme Efli i. Birikim (172) , ss SB , (33) Eslen, Nejat. Avrasya Co rafyas nda Yeni Hamleler. Jeopolitik 2(7) 2003, ss SB (34) Fedayi, Cemal. Cumhuriyet'in Habercisi Bir Siyasal Geliflme Olarak 1921 Anayasas. Maltepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA (35) Fowler, Robert B. - Alan D. Hertzke - Laura L. Olson. Modern Amerikan Toplumunda Din ve Siyasal Kültür. Çeviren: Talip Küçükcan, Liberal Düflünce 8(30-31) 2003, ss SB , (36) Gambetti, Zeynep - Refik Güremen. "Liberal Totalitarizm" Birikim (172) , ss SB SB (38) Gerger, Haluk. Bunal m Miras n n Yap sal Kökenleri. Sanat ve Hayat (7) , ss SB , (39) Göçer, Derya - Alper Birdal. Irak' n flgâli, Senaryolar ve Elefltiriler. Birikim (172) , ss SB (40) Göktürk, Gülay. Özgürlük Yolculu u Üzerine... Konuflan: Atilla Yayla, Liberal Düflünce 8(30-31) 2003, ss SB (41) Görmüfl, Alper. Süleymaniye Bask n ve "Millî Gazetecilik" Birikim (172) , ss SB (42) Gürgür, Nuri. Türkiye-ABD liflkileri Test Sürecinde. Türk Yurdu 23(192) , 2-5. ss SB (43) Gürses, Emin. ABD D fl Politikas nda Realizm ve dealizm. Jeopolitik 2(7) 2003, ss. 17

30 320 (44) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (79) Güven, Veli Fatih. Topluma , ss. Kazand rma Yasas ve KADEK (PKK) Terör Örgütü Mensuplar n n Durumu SB Stratejik Analiz 4(40) , ss. 320 (50) 2001 SB 177 Kantarc, fienol. Türk-Amerikan 320, 340 liflkileri Tarihçesinden lgi Çekici Notlar (28) , 320 (45) ss. Howard, Harry N. Paris-San Remo- Sevr'de Türkiye'yi Yok Etme Planlar. Çeviren: Müge Y lmaz, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (79) , ss SB , (46) Isenberg, David. ABD Ordusunun Gittikçe Büyüyen Ayak zleri. Stratejik Analiz 4(40) , ss SB (47) brahimo lu, Ayd n. Üçüncü Azerbaycan Cumhuriyeti: ç Konumu ve liflkilerin Jeopoliti i (Durumun Karfl laflt rmal De erlendirmesi) Jeopolitik 2(7) 2003, ss SB (48) lhan, Attila. "ABD, Türkiye'yi Tan m yor" "Üç fiey Milli Olmal : E itim, Ekonomi ve Savunma [Söylefli] Konuflan: Bar fl Doster, Jeopolitik 2(7) 2003, ss SB , (49) ttihat ve Terakki Cemiyeti Paris fiubesi ile lgili Gizli Belgeler ( ) "Lübnan ve M s r Örgütlenmesi" SB (51) Karaosmano lu, Ali L. Kendi Kaderini Tayin, Ülke Bütünlü ü, Uluslararas stikrar ve Demokrasi. Do u Bat 6(24) , ss SB , (52) Kibaro lu, Mustafa. Kitle mha Silahlar n n Yay lmas Sorunu ve Türkiye. Do u Bat 6(24) , ss SB , (53) Klare, Michael. ABD'nin So uk Savafltan Sonra Yeni Bir Tehdit Yaratma Çabalar. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (79) , ss SB (54) Koç, fianl Bahad r. 'Çirkin Amerikal ' ile 'Güven Bunal m ': 'Süleymaniye Krizi' ve Türk-Amerikan liflkileri. Stratejik Analiz 4(40) , ss SB (55) Kukathas, Chandran. Liberal Bir Toplum lliberal Unsurlara Müsamaha

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

Necdet Subaşı kimdir?

Necdet Subaşı kimdir? On5yirmi5.com Necdet Subaşı kimdir? Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Başbakan Başdanışmanlığına getirilen Necdet Subaşı kimdir? Yayın Tarihi : 5 Ocak 2016 Salı (oluşturma : 6/18/2016) 1961 yılında Artvin

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/5 Türkiye

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Artuklu İlahiyat Bilimleri Dergisi Journal of Artuklu Academia Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/9 Türkiye

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/5 Türkiye

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 SAĞLAMA ADRESĐ: Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 Đskitler-ANKARA Tel: 0312 341 89 96 0532 203 96 57 alter@alteryayincilik.com YAZIŞMA YÖNETĐMĐ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/11 Türkiye

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı