Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı"

Transkript

1 Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı Osman Zahit Küçükler * Özet: 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren kapsamlı bir modernleşme çabasına giren Osmanlı Đmparatorluğu, hem mevcut kurumlarında bazı değişiklikler yapmış hem de yeni kurumlar oluşturmuştur. Avrupa daki bilimsel kuruluşlar gibi faaliyet göstermesi amaçlanarak 1851 yılında kurulan Encümen-i Daniş, hem Osmanlı tarihinde hem de Đslam âleminde bir ilktir ve kurumsal yapısı Đmparatorluğun diğer kurumlarına göre farklılıklar içermektedir. Bu farklılıkların bazıları bilimsel bir kurum olmasından, bazıları ise devlet yöneticilerinin tecrübesizliklerinden ve kafa karışıklıklarından kaynaklanmıştır. Her ne kadar 12 yıl gibi kısa bir süre faaliyet göstermiş olsa da Encümen-i Daniş in incelenmesi bize Osmanlı Devletinde modern kurumların nasıl oluşturulmaya çalışıldığı ve bu dönemdeki devlet zihniyeti hakkında ipuçları sağlamaktadır. Bu çalışmada özellikle kuruluş nizamnamesi bağlamında bu özel kuruluşun kurumsal yapısı incelenecektir. Anahtar Sözcükler: Encümen-i Daniş, Osmanlı modernleşmesi, kamu kurumu. The Institutional Structure of Encumen-i Daniş Abstract: From the second quarter of nineteenth century, the Ottoman Empire initiated an extensive modernization. In this framework, the Empire made a number of alterations to its existing foundations, and established new ones. Encümen-i Daniş, which was established in 1851 to operate like the scientific institutions in Europe, was the first of its kind in both the Ottoman history and the Islamic world. Its organizational structure was significantly different from other institutions of the Empire. Some of these differences stemmed from its being a scientific institution, while some from the inexperience and confusion of state administrators. Despite Encümen-i Daniş operated for a short period of time, like 12 years, studying Encümen-i Daniş will give us some clues about how modern foundations in the Ottoman Empire were attempted to be established as well as the mentality of the government of the era. This study will primarily focus on the institutional structure of this special institution in the context of the founding charter. Key Words: Encümen-i Daniş, Ottoman modernization, public institution. Osmanlı Đmparatorluğu, 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren önceki dönemlerden daha köklü modernleşme girişimlerinde bulunmuş ve devlet yapısında ciddi değişiklikler gerçekleştirmişti (Seyitdanlıoğlu, 1995: 337). Bu değişiklikler ihtiyaç görülen alanlarda yeni kanunlar yapmak ve yeni kurumlar oluşturmaktı. Eğitim ve bilim alanında kurulan yeni kuruluşlardan birisi de Encümen-i Daniş adlı akademi benzeri bir kurumdu. Kendine has özellikleri bulunan bu ku- * Okutman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Bahçe Meslek Yüksekokulu, 80500, Bahçe/Osmaniye/Türkiye. Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45, Sayı 2, Haziran 2012, s

2 134 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 rumun ne Osmanlı ne de Đslam tarihinde bir benzeri yoktu. Encümen-i Daniş in bir akademi olup olmadığı, hatta bir kamu kurumu olup olmadığı tartışmalıdır. Bu çalışmamızda daha çok kuruluş nizamnamesini temel alarak Encümen-i Daniş in kurumsal yapısını ortaya koymaya çalışacağız. Encümen-i Daniş hakkında geniş bilgi veren orijinal birkaç belgeden biri olduğu için kuruluş nizamnamesi Kenan Akyüz, Cahit Bilim, Ahmet Karaçavuş gibi araştırmacılar tarafından kullanılmıştır. Ancak bu çalışmalarda Encümen hakkında genel bilgiler verilmiş, kurumsal yapı incelemesi yapılmamıştır. Kuruluş ve kurumsallaşmasını Ortaçağ ve Yeniçağda gerçekleştirmiş olan Osmanlı Đmparatorluğu, 19. yüzyıla girilirken halen eski kurumlarıyla hüküm sürmekteydi. Zaman zaman yaşanan problemler karşısında yeni uygulamalar yapılsa da devletin kurumsal yapısında önemli sayılabilecek bir değişiklik yapılmamıştı. Özellikle maliye alanında yeni birimler kurulsa da bunlardan bazıları kısa ömürlü olmuş bazıları da mevcut sisteme eklemlenmiştir. Devlet yapısında asırlar boyunca büyük çaplı değişimler yaşanmamasının pek çok sebebi vardır. Öncelikle işler yürüdüğü sürece değişikliğe ihtiyaç hissedilmemiştir. Problemlerle karşılaşıldığında ise bunun sistemin yetersizliğinden olduğu düşünülmemiş, aksine sistem tam işletilemediği için olduğu kanaati savunulmuş ve sistemin işlemesi için gerekirse sert önlemler alınmıştır. Osmanlı Đmparatorluğu modern öncesi bir devlet olarak neredeyse sadece güvenlik, asayiş ve adalet konularıyla ilgilenmekteydi. Günümüzde devletlerin asli görevleri arasında kabul edilen eğitim, sağlık, bayındırlık hizmetleri gibi görevler vakıflar tarafından yerine getirilmekte, sadece Enderun mektebi veya asker sağlığı gibi konularla devlet doğrudan ilgilenmekteydi. Devletin bu gibi konulara el atması II. Mahmut döneminde başlamıştır. II. Mahmut, 1824 yılında yayınlanan bir fermanla ülke çapında ilköğretimi mecburi hale getirmiştir (Cevat, 1338: 1-2). Her ne kadar bu fermanda ilköğretimden kasıt dini bir eğitim olsa da bu alanda atılan ilk adımdır. Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra reformlara girişen Padişah önce Tıbbiye yi (1827), daha sonra Harbiye yi (1831) kurarak ilk modern okulları açmıştır. Bu okullar da ordunun ihtiyacı içindir elbette. Ancak bu okullardan mezun olanların bazıları sadece askeri alanda değil bilim ve yönetim alanlarında da hizmetlerde bulunmuştur. Yine II. Mahmut döneminde Avrupa ya öğrenci gönderilmesi, Takvim-i Vekayi adıyla ilk gazetenin çıkarılması gibi eğitim konusuyla doğrudan veya dolaylı bazı girişimlerde bulunulmuştur. Eğitim konusunda kurumsal denilebilecek ilk girişim ise 1838 yılında Meclis-i Umur-ı Nâfia (Yararlı Đşler Meclisi) adıyla bir meclis oluşturulmasıdır. Çeşitli konularda yapılması gereken işleri görüşüp tavsiye mahiyetinde raporlar yazmakla görevli olan bu meclis, eğitim konusunda da bir rapor hazırlamıştır.

3 Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı 135 Bilgi ve eğitimin önemi vurgulanarak başlayan raporda ilköğretimin düzenlenmesi, ikinci kademe (ortaöğretim) okulların kurulması ve bunlardan mezun olan çocukların mekâtib-i aliyyeye (yüksekokullar) alınması gerektiği belirtilmiştir (Akyıldız, 1993: 224). Bu raporla ilk defa Osmanlı eğitim sistemi üç dereceli hale getirilmiştir. Bu rapordan sonraki bir yıl içinde Mekteb-i Maarif-i Adliye ve Mekteb-i Ulum-ı Edebiye adlarıyla iki tane ortaöğretim okulu kurulmuştur. Sonradan rüşdiye adıyla anılacak bu okullar daha ziyade devlete memur yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu iki okulla ve daha sonra kurulacak rüşdiyelerle ilgilenmek üzere de Mekâtib-i Rüşdiye Nezareti adıyla bir kurum oluşturulmuştur ki bu kurum ilerleyen dönemde kurulacak olan Maarif Nezareti nin (Eğitim Bakanlığı) çekirdeğidir. Oluşturulan bu kurumların önemi sadece modern olmalarından kaynaklanmamaktadır. Bu okullar ve kurumlar sayesinde eğitim konusu yavaş yavaş ulema denetiminden çıkmaktadır. O zamana kadar var olan eğitim kurumları, sıbyan mektebi denilen ilköğretim okulları ve medreselerdir. Bu okullar hem vakıf olmaları hem de din ağırlıklı eğitim sebebiyle ilmiye sınıfının yani ulemanın kontrolünde olmuştur. Yeni açılan okullarda ise dini öğretimin oranı bir hayli azaltılmıştır ve yukarda belirtildiği üzere bu okullar devlet denetimine alınmıştır. Eğitim alanında yapılan bu düzenlemelerden kısa süre sonra, 1839 yılında, Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Ferman bir hükümet programına benzer vaatlerden ibarettir ancak bu vaatleri yerine getirecek bir bürokratik yapı olmadığı için yeni kurumlar ve kanunlar yapılmasına devam edilmiş ve Đmparatorlukta modern anlamda kurumsallaşma bu fermanın ilanından sonra daha da hız kazanmıştır. Tanzimat fermanında eğitim konusundan hiç bahsedilmemiştir. Belki de fermanın yayınlanmasından kısa süre önce eğitim alanında yapılanlar o zaman için yeterli görülmüştür. Bu veya başka bir sebeple altı yıl boyunca eğitim konusunda yeni bir şey yapılmamıştır. E CÜME -Đ DA ĐŞ Đ KURULUŞU 1845 yılında Padişah Abdülmecit, o dönemde yasama organı gibi bir işlev gören Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye yi ziyareti sırasında Tanzimat Fermanının ilanından itibaren yapılan çalışmaların pek çok konuda yetersiz kaldığını belirten bir hatt-ı hümayun okutmuştur. Bu hattın bir fıkrasında da din ve dünya için herkese lazım olduğu üzere ve halkın bilgisizliğini gidermek maksadı ile dini bilimlerin öğrenilmesi ve başka faydalı bilgilerin de elde edilmesi gibi önemli bir konunun gerektirdiği tedbirlerin alınması (Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, A.AMD: 374/30) istenmektedir.

4 136 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Bu ziyaretten sonra Meclis-i Vâlâ konuyu iki ay boyunca incelemiş ve ordu, bürokrasi ve medreseden seçilen üst düzey görevlilerden oluşan bir Meclis-i Muvakkat (Geçici Meclis) kurulmasına karar vermiştir (Bilim, 1985: 85). Yedi kişiden oluşan bu meclis haftada iki gün toplanarak çalışmış ve bir yıl sonra hazırladıkları raporu Meclis-i Vâlâ ya sunmuştur. Meclis raporu temel olarak dört husus içermektedir: 1. Sıbyan mektepleri denilen ilkokullara düzen verilmesi, 2. Rüşdiyelerin, herkesçe bilinmesi gereken bilgileri öğretebilecek okullar haline getirilmesi, 3. Bütün bilimleri ve fenleri öğrenmek isteyenler için Đstanbul da bir Darülfünun (Üniversite) açılması, 4. Bütün bunları gerçekleştirilebilmesi için de, Meclis-i Maarif-i Umumiye (Genel Eğitim Meclisi) adıyla, bu işleri takip edecek sürekli bir eğitim meclisi kurulması. Geçici meclisin çalışması bu tekliflerden ibaret değildir. Görüşülen bir konu daha vardır ve anlaşıldığı kadarıyla onunla ilgili çalışmalar daha uzun sürmüş ve o konuyu daha sonra ayrı bir rapor halinde Meclis-i Maarif-i Umumiye ye sunmuştur. Geçici meclis, bu ikinci raporda yapılacak olan Darülfünun tamamlandığında okutulacak derslerin kitaplarını hazırlamak üzere bir Encümen-i Dâniş oluşturulmasını teklif etmiştir 1 (Cevat, 1338: 27-28). Bu Encümen ayrıca ülkede genel olarak bilimsel faaliyetleri teşvik edecek ve yazılan eserlerin halkın anlayabileceği sade bir dille kaleme alınması için çaba gösterecektir. Meclis-i Maarif-i Umumiye bu rapor üzerinde konunun özüne ilişkin olmayan bazı değişiklikler yapmış ve daha ayrıntılı ayrı bir rapor olarak Sadaret e sunmuştur. Bu rapora ek olarak encümenin çalışma usulüne dair bir tüzük tasarısı ve encümen üyeliği için uygun görülen kişilerin bir listesi de eklenmiştir. Raporda yapılan değişikliklerden biri de encümenin kuruluşu için Darülfünunun kuruluşunun beklenmeden hemen faaliyete geçirilmesidir. Sadaret, Bâb-ı Meşihat (Şeyhülislamlık) ve Meclis-i Vâlâ nın da görüşlerini aldıktan sonra bu evrakları Padişahın onayına sunmuştur. Padişahın yapılan bütün teklifleri onaylaması ile 15 Nisan 1851 tarihinde Encümen-i Daniş in kurulması için gereken işlemler tamamlanmıştır. Kuruluşuna dair prosedür tamamlandıktan 45 gün sonra Encümen-i Daniş in nizamnamesi, üyelerinin isimleri ve kuruluş amacını açıklayan bir beyanname 1 Haziran 1851 tarihli Takvim-i Vekayi de yayınlanarak halka duyuruldu. Encümenin bir an önce açılması için yoğun faaliyetlerin ardından 18 Temmuz 1 Bu rapor Takvim-i Vekayi nin 21 Temmuz 1846 (27 Recep 1262) tarihli ve 303 nolu sayısında da yayınlanmıştır. Ayrıca raporun son paragrafında bir üye listesinden bahsedilmektedir ancak böyle bir liste evraklar arasında bulunamamıştır.

5 Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı de Padişahın da katıldığı bir törenle açılış gerçekleştirildi. Gerek encümenin açılması sırasında gerek açılış törenindeki konuşmalarda ve gerekse yayınlanan nizamnamede encümenin özellikleri ve kurulma amacı aşağı yukarı aynı ifadelerle belirtilmiştir: Encümenin kuruluşu için yazılan raporlarda Đslâm dininin bilgiye verdiği öneme dair ayet veya hadislerden alıntı yapılarak söze başlanmaktadır. Daha sonra bilgi ve eğitimin ne kadar önemli ve gerekli olduğu ve genelde doğu ülkelerinde özelde de Đslam dünyası ve Osmanlı Đmparatorluğunda bilim alanında geri kalındığı vurgulanmaktadır. Dini bilimler ve edebiyat alanında ise pek çok bilgin ve edebiyatçı yetişmektedir ancak bunlar da verdikleri eserleri Arapça veya Farsça yazmakta ve bu dilleri bilmeyenler bu eserlerden yararlanamamaktadır. Türkçe bir eser yazanlar ise oldukça süslü ve ağır ifadeler kullanmakta ve halk bunları anlamamaktadır. Đşte Encümen-i Daniş ten beklenen bütün bu meseleleri halletmesidir; Đmparatorlukta bilimin gelişmesi, eğitim için gerekli görülen eserlerin Türkçe olarak yazılması ve halkın anlayabileceği sade bir üslup kullanılması. Bu kadar geniş kapsamlı bir görev verilen bu kurulun oluşturulma ve çalışma şekli dört bölüm ve yirmi altı maddeden oluşan bir nizamname ile belirlenmiştir. E CÜME -Đ DA ĐŞ Đ ĐZAM AMESĐ 2 I.Bölüm: Encümen-i Daniş in Oluşturulması ve Üyelerinin Seçilme Şekli alt başlığını taşımaktadır ve sekiz maddeden oluşmaktadır. Bu bölümde encümen başkanları ile üyelerinin nasıl seçileceği belirtilmektedir. Bu bölüme göre encümenin iki tür üyesi vardır. Dâhili üyeler denilen ve sayısı kırk kişi ile sınırlandırılan asli üyeler ve sayı sınırlaması olmayan harici üyeler. Encümenin birinci ve ikinci başkan olarak iki başkanı olacaktır. Rutin işler için de iki kâtip bulunacaktır. Türkçesi kitap yazmaya yeterli olmayanların yazdıkları eserlerde düzeltme yapmak için üyeler arasından bir veya daha fazla kişi geçici musahhih olarak görevlendirilecektir. Encümen-i Daniş in üye ve başkanlıkları ilk olarak Meclis-i Maarif-i Umumiye tarafından belirlenmişse de ilerleyen zamanda bir dâhili üyelik boşaldığında, mevcut dâhili üyeler, harici üyeler arasından bir kişiyi aday gösterebilecektir. Seçim günü herkes kendi gösterdiği adayın liyakat ve vasıflarından bahsedecek ve sonrasında oylama yapılacaktır. Çoğunluk oyu alan kişinin adı önce Meclis-i Maarif-i Umumiye ye, orada onaylandıktan sonra da Padişaha gönderilecektir. Padişahın da onayıyla üye seçilmiş olacaktır. 2 Nizamnamenin orijinal metni için bkz. Takvim-i Vekayi, No: 449, 1 Haziran 1851 (1 Şaban 1267).

6 138 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Başkanlıklardan biri herhangi bir nedenle boşaldığında, Meclis-i Maarif-i Umumiye de dâhili üyelerden biri oy çokluğu ile seçildikten sonra, saltanat tarafından da uygun görülürse gereği yapılacaktı. Başkanlardan biri herhangi bir görevle taşrada bir yere giderse veya Encümen deki başkanlık görevini yerine getirmesine engel bir durum ortaya çıkarsa, dâhili üyeliği saklı kalacaktı. Ancak, yerine belirtilen yönteme uygun olarak yeni bir başkan seçilecekti. Üyelerden herhangi biri, bir görevle başka bir yere giderse üyeliğine bir zarar gelmeyecekti. Başkanların ataması kendilerine bir berat verilerek yapılacaktır. Dâhili ya da harici üyeler, seçim sonucu atandıktan sonra, onlara Meclis-i Maarif-i Umumiye tarafından bir ru us ve Encümen-i Daniş tarafından bir şehadetname verilecekti. Buna ek olarak Encümen-i Daniş üyeliği bir şeref ve özel bir meziyet olduğundan buna nail olanlar, bunu unvan olarak kullanabilecekti. II. Bölüm: Encümen-i Daniş Üyelerinde Aranan Özellikler başlığı altında düzenlenen ve dört maddeden oluşan bu bölüm, Encümen e üye olarak seçilecek kişilerde olması gereken özellikleri anlatmaktadır. Dâhili üyeler bizzat Encümen de bulunarak, harici üyeler ise Encümen le haberleşerek bilgi birikimleri ve yazdıkları eserler ile eğitim, bilim ve düşüncenin gelişmesine katkıda bulunabilecek seviyede olmalıdırlar. Dâhili üyelerin her biri bir fende kâmil olmalı ya da bir ecnebi lisanını yeter derecede bilmelidir. Türkçeyi bilmeli, yani Türkçe kitap yazmaya veya Arapça ve Farsça dan herhangi birinden Türkçeye kitap tercüme etmeye ve meramını ifade etmeye muktedir olması şarttır. Fakat Türkçe yazmaya yeterli olmadığı halde, eğer lisanı ecanibde ve sair fenlerde bilgisi var ise üye olabilecektir. Harici üyelerin Türkçe bilmeleri şart değildir. Hangi dilde olursa olsun, Encümen e bilgi vererek maarif-i umumi için bir biçimde faydalı olabilmeleri yeterli olacaktır. Encümen de böyle bir bilgi çeşitliliği olacağından, yani ya ulum-u Arabiye veya Farisiye de veyahud fünun ve elsine-yi ecnebide bilgisi olacağından, sürekli olarak başkanlardan biri ulum-u âliye-yi mezkureye diğeri de fünun ve elsine-yi ecnebi ile ilgili bilgiye sahip olmak durumundadır. Başkanların her ikisinin de aynı tür bilgiye sahip olması uygun değildir. III. Bölüm: Bu bölüm Encümen-i Daniş in Hizmeti alt başlığı altında düzenlenmiştir ve sekiz maddeden oluşmaktadır. Burada Encümen in çalışma yöntemleri ve hangi işleri yapacağı anlatılmaktadır. Encümen in ilk görevi, tercüme veya telif yoluyla çeşitli fenlerle ilgili gerekli kitapların Türkçe olarak yazılmasına ve Türkçenin gelişmesine hizmet etmektir. Eğer Meclis-i Maarif-i Umumiye, herhangi bir kitabın Türkçeye çevrilmesine karar verip, bu işle Encümen i görevlendirirse, üyelerden biri oy çokluğu ile seçilerek bu görevi yerine getirecektir. Eğer Encümen in kendisi bir kitabın çevrilmesini gerekli görürse, Meclis-i Maarif-i Umumiye den izin aldıktan sonra

7 Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı 139 bir üyesini bu işle görevlendirebilecektir. Bundan başka üyeler, gerek belirlenen günlerde, gerekse olağanüstü olarak toplantı yapacaktır. Bu toplantılarda üyeler, bilim ve yararlı fenlerin yayılması ve tahsiline ilişkin düşüncelerini, yazılı veya sözlü olarak sunacaklardı. Bu düşünce ve öneriler üzerinde tartışma yapılacak ve tartışma tutanakları bir mazbata ile Meclis-i Maarif-i Umumiye ye gönderilecekti. Bir kitabın tercüme ya da telifi gerekli görüldüğü zaman, Encümen başkanı dâhili üyeler arasında bu işi yapmaya yeterli gördüğü kişilere duyuracaktı. Örnek olmak üzere her birine birkaç sayfa yazdırıldıktan sonra, karşılaştırma yapılacak ve bundan sonra oy çokluğu ile seçilecek olan kişi, bu işle görevlendirilecekti. Harici üyeler, Encümen e sadece çalışılmasını istedikleri konularla ilgili önerilerini ya da yazdıkları kitabı sunabileceklerdi. Yazılan kitaplar, içerik ve üslup açısından Meclis-i Maarif tarafından incelendikten sonra, yayınlanması uygun görülürse, usulüne uygun olarak hazırlanan bir mazbatayla padişaha sunulacaktı. Eğer padişah da uygun görürse kitap yayınlanacaktı. Encümen-i Daniş in toplantılarını yapabilmesi için Đstanbul da bulunan üyelerinin üçte birinin katılımı gerekmektedir. Üyelerin mazeretsiz olarak olağan ya da olağanüstü toplantılara katılmamaları düşünülemez. Mazereti olanlar gerekçelerini yazılı olarak bildirecekler ve bu gerekçe, toplantıda katılımcı üyelere okunacaktır. Toplantılara mazeretsiz olarak devam etmeyenler, önce başkan tarafından uyarılacak, eğer bu hal devam ederse, bir yıla yakın toplantıya katılmayanların üyelikleri düşürülecek ve yerlerine yeni üyeler atanacaktır. Encümen in dâhili ve harici üyelerinden Đstanbul ya da Osmanlı Devleti sınırları dışında yaşayanlar, bulundukları bölgelerin dikkat çeken özelliklerini ve eğitim ile ilgili durumlarını Encümen e yazılı olarak rapor edeceklerdi. Encümen de bu raporları, Meclis-i Maarif-i Umumiye ye gönderecekti. Encümen in dâhili üyeleri, belirlenen bir yerde her ayın ilk Cumartesi günü sabahları toplantı yapacaklardı. Toplantı saati, yaz mevsiminde saat dört, kış mevsiminde ise saat altı olacaktı. Eğer ilerleyen dönemde işler çoğalır ve aylık bir toplantı yetmemeye başlarsa, işlerin yoğunluğuna göre toplantılar, on beş günde bir ya da haftada bir yapılabilecekti. Olağanüstü bir konu gündeme gelir de toplantı yapmak gerekli görülürse, üyeler başkan tarafından bir tezkire ile davet edileceklerdi. Fünun ve sanayiye dair yazılacak kitaplar, herkesin anlayacağı bir biçimde adi Türkçe ile yazılacaktı. Kaleme alınan eserler, gerektiği gibi takdir edilecek, böylece kitap yazımı teşvik edilecekti. IV. Bölüm: Bu bölüm Ödüllendirme Yöntemleri alt başlığını taşımaktadır. Altı maddeden oluşan bu bölümde Encümen aracılığı ile bilim, eğitim ve düşünceye hizmet edenlerin nasıl ödüllendirilecekleri anlatılmaktadır.

8 140 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Buna göre maarife hizmet edenler, yaptıkları işin değerine göre hiyerarşik bir biçimde üç dereceye ayrılmaktadırlar. Kendiliğinden bir kitap yazanlar ya da bir eseri çevirenler, bu ortaya çıkardıkları çalışma faydalı görülürse bu çalışma üçüncü derece sayılacaktır. Ülkede ve toplumda bilim, düşünce ve eğitimin gelişmesi ve yaygınlaşması için gerekli bir eseri, kendiliğinden ya da Encümen tarafından görevlendirilerek yazan ya da tercüme edenler ikinci derece olarak nitelenmektedir. Devlet ve topluma çok büyük yararları olan bir eser ortaya çıkarılır, yani emr-i maarife veya fenn-i mahsusa dair yeni bir şey yapılırsa, bu eserler birinci derecede görülecektir. Yaptığı iş üçüncü dereceden bir hizmet görülenler, eserlerini yayınlama ve elde edilecek kazancı kendilerine ait olma hakkına sahiptiler. Ancak bunların eserleri karşılığında belirgin bir ücret ödenerek yayın hakkını, dolayısıyla buradan doğacak kazancı elde etme ayrıcalığını Meclis-i Maarif-i Umumiye alabilirdi. Đkinci dereceden hizmeti görülenler de, eserlerinin satış hakkına ve elde edilecek kazanca sahip olmaktaydılar. Aynı biçimde, onların eserlerine de belirli bir ücret ödenerek yayın hakkını ve elde edilecek kazançları Meclis-i Maarif-i Umumiye alabilirdi. Ayrıca bu kişilerin adları Encümen deki, levha-yı imtiyaza yazılacaktı. Yaptığı iş birinci dereceden bir hizmet olarak görülenler de çalışmalarını yayın hakkı ve satıştan elde edilecek kâr kendilerine kalmak kaydı ile yayınlayabileceklerdi. Aynı şekilde bunun yerine, eser sahiplerine belirli bir ücret ödenerek eserin basımından elde edilecek kazancın, Meclis-i Maarif-i Umumiye kalabilmesi de olanaklıydı. Đkinci derecede olduğu gibi Encümen e konulacak olan levha-yı imtiyaza eser sahiplerinin adları yazılabilecekti. Bunlara ek olarak da ikinci ve üçüncü derece hizmeti görülenlerden farklı olarak bir madalya ile ödüllendirileceklerdi. Bu haklar, hem dâhili hem de harici üyeler için geçerliydi. Bu dereceler, eserler Encümen-i Daniş te incelendikten sonra oy çokluğu ile belirlenecekti. Bundan sonra sonuç, bir mazbatayla Meclis-i Maarif-i Umumiye ye gönderilecekti. Eğer orada yapılan inceleme sonucunda yayınlanması uygun görülürse, padişahın onayına sunulacaktı. E CÜME -Đ DA ĐŞĐ KURUMSAL YAPISI Tanzimat Fermanı, Padişahın halka bir takım önemli konularda vaatlerde bulunduğu bir belgedir. Tarihimizde Tanzimat Dönemi olarak anılan dönem ise Osmanlı Đmparatorluğunun modern anlamda kurumsallaşma ve kanunlaştırma hareketlerinin görüldüğü bir dönemdir. Çünkü söz konusu ferman yayınlandıktan sonra, mevcut devlet yapısının fermandaki vaatleri gerçekleştirmek için yeterli olmadığı ortaya çıkmıştır. Yeni kanunlar hazırlanırken veya yeni kurumlar

9 Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı 141 oluşturulurken Avrupa devletleri örnek alınmıştır elbette ancak pek çok konuda bir tür sentez oluşturulmaya çalışılmıştır. Encümen-i Daniş de bu dönemde oluşturulan kurumlardan birisidir ancak kendine has bazı özellikleri vardır. Bu farklılıkların bazıları onun bir bilim kurulu olmasından, bazıları ise o dönem bürokratlarının kafa karışıklığından kaynaklanmıştır diyebiliriz. Bir Encümen-i Daniş kurulması fikrinin kimden çıktığı konusunda birkaç isimden bahsedilir. Çoğu araştırmacı, defalarca Paris ve Londra elçiliklerinde bulunmuş olan Mustafa Reşid Paşa nın bu işe öncülük ettiğini söylerken, Ekmeleddin Đhsanoğlu ise uzun süre Fransa da eğitim görmüş olan ve Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulduğunda başkan olarak atanan Ferik Emin Mehmed Paşa nın etkili olduğunu söyler (Đhsanoğlu, 1999: 345). Encümen-i Danişin kurumsal kimliği konusunda görüş ayrılıkları da vardır. Genel olarak Encümenin bir kamu kurumu olduğu düşüncesi yaygınsa da, daha önce bahsettiğimiz meclislerin raporlarında encümenin sık sık cemiyet olarak nitelendirilmesi ve bu kelimenin dernek anlamında da kullanılıyor olması sebebiyle Encümen-i Danişin tüzel kişiliğe sahip bilimsel bir dernek olduğu ifade edenler vardır (Karaçavuş, 2006: 189). Bu düşünceye yakın bir araştırmacı da şöyle demektedir: Encümen-i Daniş in kurulması, 1845 yılında Meclis-i Muvakkat in bir darülfünun kurulması hakkında almış olduğu karar çerçevesinde öngörülmüştür. Bu karar üzerine kısa zaman içinde kurulan Encümen-i Daniş in ne Đslam şer i hukukunda, ne de Osmanlı örfi hukukunda daha önce örneği yoktu. Nizamnamesinden, özel hukuka bağlı bir kamu kuruluşu hüviyetine sahip olduğu anlaşılmaktadır (Đhsanoğlu, 1999: 345). Günümüzde geçerli olan tanıma göre kamu yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları belirleme ve uygulama, yapısal anlamda ise devletin örgütsel yapısını ifade eder (Eryılmaz, 1999: 3). Kamu yönetiminin işlevsel anlamda temel kavramlarından birisi de kamu hizmetidir. Bir faaliyetin kamu hizmeti sayılması için bazı özelliklerine bakılmalıdır: a. Kamu hizmeti, kamuya yönelik ve kamuya yararlı bir hizmettir. b. Bir hizmetin kamu hizmeti sayılıp sayılmaması siyasal kararlarla belirlenir. c. Kamu hizmeti, ülkesel, yerel veya bölgesel olabileceği gibi toplumun belli kesimine yönelik de olabilir. d. Kamu hizmetleri, kural olarak, kamu kuruluşlarınca sağlanır. Kamu hizmetlerinin kamu kuruluşlarınca yapılması zorunlu değildir; kamu kuruluşunun denetimi altında, özel kesimce de yürütülebilir (Gözübüyük, 1982: 182).

10 142 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Bu özelliklere göre Encümen-i Daniş i inceleyecek olursak; Gerek encümenin kurulmasını teklif eden raporlarda gerekse yapılan konuşmalarda bilgi ve eğitimin, birey, toplum ve devlet için ne kadar gerekli ve önemli olduğu ısrarla vurgulanmış bir husustur. Ve encümenin bu konudaki önemli bir eksikliği gidermek için kurulduğu belirtilmiştir. Nizamnamenin üçüncü bölümünü oluşturan maddelerde de yabancı dildeki bilimsel eserlerin Türkçeye kazandırılması, Türkçe bilimsel eserler yazılması ve Türkçenin geliştirilmesi gibi çok önemli faaliyetler encümenin birinci görevi olarak yer almıştır. Bu faaliyetler açıkça kamuya yönelik ve kamu yararı içeren faaliyetlerdir. Devletin, geçmişte vakıflar aracılığıyla yürütülen halkın eğitimi konusuna el atarak bu konuda kurumlar oluşturması, okullar açması bu konuda yeni bir politika belirlendiğini göstermektedir. Encümenin ülkede bilimin gelişmesi, eserlerin sade bir Türkçe ile halkın anlayabileceği şekilde yazılması gibi görevleri genel olarak toplumun tamamı düşünülerek belirlenmiştir. Bununla beraber, kurulacak olan darülfünunda okutulacak kitapların hazırlanması ve eser yazanların ödüllendirilmesi gibi konular ise hizmetin toplumun belli kesimine yönelik kısmını oluşturmaktadır. Encümen-i Daniş zaten özellikle belirtilen hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Devlet tarafından ve devlet içerisinde oluşturulmuş bir yapıdır ve sivil bir tarafı yoktur. Encümen-i Daniş in kurumsal kimliği ile ilgili tartışmalı olan ikinci konu ise bir akademi olup olmadığıdır. Akademi, bilim ve düşünce adamlarının bir araya gelerek oluşturdukları bilimsel ve düşünsel topluluk ya da kurumlardır. Encümen-i Daniş bazı yönlerden çağdaşı olan akademilere benzemekte bazı yönlerden ise ayrışmaktadır. Encümenin bir akademi olduğunu savunanların temel argümanı Encümen-i Daniş kurulurken Fransız Akademisinin örnek alındığı düşüncesidir. Bu hususta Ahmet Cevdet Paşa nın Paris in akademi nam meclisi tarzında bir Cemiyeti ilmiye teşkiliydi (Cevdet, 1991: 40/46) sözü delil kabul edilmiştir. Kenan Akyüz ise Gerçekten de, encümenin başlıca fonksiyonları arasında Türkçeyi geliştirme ve ilerletmenin yer alışı, asli üye sayısının 40 olarak tespiti, boşalan üyelikler için asli üyelerden her birinin aday gösterebilmesi ve üyeliğe kabul edilecek aday hakkında encümen huzurunda tanıtıcı mahiyette bir konuşma yapması, beğenilen eserler için mükafat sisteminin kabul edilmesi gibi hususlar, bu kuruluşla Fransız Akademisi arasında bazı formel ve seremoniel benzerlikler bulunduğunu hatıra getirmektedir (Akyüz, 1975: 29-30) diyerek encümenin akademi olup olmadığı konusuna şüpheyle yaklaşmaktadır. Encümenin akademi olmadığını savunanların temel dayanağı ise günümüzde bir akademi için vazgeçilmez şart olan bilimsel özgürlüğün bulunmayışıdır. Gerçekten de nizamnameye göre encümenin bütün faaliyetleri hem Meclis-i

11 Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı 143 Maarif in hem de Padişahın onayına muhtaçtır. Sadece bilimsel açıdan değil her yönden sıkı sıkıya denetim altında tutulan bir kurum görünümü arz etmektedir. Üyelerinin yaklaşık yarısının bürokrat oluşu da bu hususta akademik yapıyı daha da zayıflatmaktadır. Bizce Encümen-i Daniş, Avrupa daki akademi ve enstitü gibi bilimsel kuruluşlar örnek alınarak ve onlar gibi faaliyetler yapması beklenerek oluşturulmuş bir kurumdur. Zira o dönemde ve sonrasında yapılan bazı yazışmalarda Fransız Encümen-i Daniş i (BOA, MF.MKT: 93/145), Berlin Encümen-i Daniş i (BOA, MF.MKT: 131/87), Kopenhag Encümen-i Daniş i (BOA, MF.MKT: 779/13) gibi ifadeler göze çarpmaktadır. Ancak kurumu oluşturanlar akademik zihniyete sahip olmadıkları için muhtemelen farkında dahi olmadan yanlış bir yapı oluşturmuşlardır. Avrupa daki akademileri faaliyet olarak incelemişler fakat o faaliyetlerin yapılabilmesi için gereken maddi ve manevi bazı şartları anlayamamışlardır. Bu sebeple Encümen-i Daniş akademik bir kimlikten mahrum kalmıştır. Encümen-i Daniş in nizamnamesini incelediğimiz zaman göze çarpan bazı hususları şöyle sıralayabiliriz: Nizamname ile ilgili göze çarpan ilk husus, üyelerin çeşitleri, sayıları, seçim ve tayin usulleri, özellikleri, görevleri ve hizmet karşılığı elde edecekleri haklar gibi konuların birbirini gayet mantıklı bir sırayla takip ediyor olduğudur. O dönemin kanun tekniğiyle hazırlanan bu belge dönemine göre bir bilim kurulunun çalışmalarını düzenlemek bakımından yeterince dikkat ve titizlikle hazırlanmış görünmektedir. Nizamnamenin birinci bölümünde görüldüğü üzere üye seçiminde encümen üyeleri oylamayla birini seçeceklerdir ancak seçilen kişi onay makamlarından geçecektir. Başkan seçiminde ise üyelerin hiçbir söz hakkı yoktur, yetki tamamen Maarif Meclisindedir. Bu sıkı yapının, o dönemin mutlakiyetçi anlayışının bir sonucu olduğu düşüncesindeyiz. Her ne kadar Osmanlı modernleşmesinde en çok Fransa ve Đngiltere den etkilenildiği düşüncesi yaygınsa da, özellikle idari kurumların oluşturulmasında Đngiliz ve Fransız modellerinin fazlasıyla liberal ve meşruti olduğu ve dolayısıyla Osmanlı yönetim geleneğine uymadığı gerekçesiyle daha mutlakiyetçi olan Avusturya ve Prusya modellerinin örnek alındığını biliyoruz (Akyıldız, 1993: 293). Dolayısıyla Encümen-i Daniş in kuruluşunda oluşturulan bu sıkı denetim, akademik özgürlük denilen kavram bilinmeden, herhangi bir kurumda olduğu veya olabileceği gibi yapılmış bir uygulamadır. Đkinci bölüme bakıldığında dâhili üyeler için hayli yüksek standartlar belirlendiğini görmekteyiz. Türkçeyi iyi bilmek, tercüme yapabilecek kadar iyi derecede bir yabancı dil bilmek ve bir bilim dalında uzman olmak gibi şartlar aranmaktadır. O zamana kadar Osmanlı da ansiklopedist, yani pek çok konuda bil-

12 144 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 gisi olan âlim tipi muteberdir. Ancak görülmektedir ki artık Kethüda-zade Mehmet Arif Efendi ye yakıştırılan biçimi ile Mısır Çarşısı na benzeyen bilim adamı anlayışından vazgeçilmiş ve bunun yerine herhangi bir bilim dalında uzmanlaşmış insanlar aranır olmuştur (Karaçavuş, 2006: 135). Harici üyeler sayesinde de uluslararası bir bilgi paylaşımı düşünülmüştür. Yine bu bölümde ilim ve fen kavramları ile elsine-i selase ve elsine-i ecnebiye isimlendirmeleri dikkat çeker. Đlim klasik Đslam-Osmanlı bilgisi, fen ise Avrupa bilgisi anlamındadır. Elsine-i selase (Üç Dil) Türkçe, Arapça ve Farsça, elsine-i ecnebiye ise Avrupa dilleridir. Artık Osmanlı devlet adamları doğu ve batı bilgisini sentezlemeye çalışmaktadır. Nizamnamenin üçüncü bölümünde en dikkat çekici husus ise Türkçe vurgusudur. Eserlerin basit Türkçe ile yazılması, bilimin Türkçeleştirilmesi ve Türkçenin geliştirilmesi Encümenin ilk görevi olarak belirtilmektedir. Bu konuda 1827 yılında Padişah II. Mahmut eğitim dili Fransızca olarak belirlenen Tıbbiyenin açılış nutkunda benzer bir söylemde bulunmuştur. Sizlere Fransızca okutmaktan muradım, Fransız lisanı tahsil ettirmek değildir. Ancak fenn-i tıbbı öğretip, refte refte kendi lisanımıza almaktır... (Hatemi - Işıl, 1989: 19-21). Bu konuşmadan yirmi dört yıl sonra bu konu resmi bir belgeye girmiştir. Bu bölümde ayrıca encümenin normalde ayda bir kez toplanması ve toplantı yeter sayısının da dâhili üye sayısının üçte biri olmasının kararlaştırıldığını görüyoruz. Toplantı yeter sayısının düşük tutulmasının en önemli sebebi encümene üye olarak atanan kişilerin önemli bir kısmının bürokrat olmasıdır. Başta Sadrazam Mustafa Reşid Paşa olmak üzere pek çok devlet adamı Encümen üyesidirler. Dönemin Hariciye Nazırı Âli Paşa biz (devlet ricali) bu işe girmeyelim, ahengini bozarız diyerek uzak görüşlü bir düşünceyi dile getirmiş olsa da dikkate alan olmamıştır (Ülkütaşır, 1964: 165). Nizamnamenin dördüncü bölümü ise detaylı sayılabilecek şekilde bilimsel eserler yazılmasını ve tercüme edilmesini teşvik etmek için bir ödül sistemi getirmektedir. Nizamnamede açıkça belirtilmeyen bazı detaylar da vardır. Üçüncü maddede encümenin sıradan işleri için iki kâtibi olacaktır denilmektedir. Meclis-i Muvakkat konu hakkında yazdığı raporda encümenin işlerini yürütmek için sürekli bir kâtibi olmasını teklif etmişti. Ancak Meclis-i Maarif buna gerek görmeyerek, daha ziyade masraftan kaçınmak için, devlet dairelerinde çalışan kâtipler arasından gönüllü olarak bu işi yapacak iki kâtibin görevlendirilmesini uygun görmüştür. Yine Meclis-i Muvakkat, eser yazanlara Padişah ihsanı şeklinde bir ödül verilmesini teklif etmişken, Meclis-i Maarif, encümen masrafları için yeni ödenek verilmesine gerek olmadığını ve ödül olarak verilecek paranın Maarif Nezareti

13 Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı 145 bütçesine kitap telif ve tercümesi için konulmuş olan ödenekten karşılanmasına karar vermiştir (Akyüz, 1975: 20). Buna göre denilebilir ki Encümen-i Daniş kendine ait memuru, bütçesi ve hizmet binası olmayan bir kurumdur. Encümen-i Daniş in işleyişine dair elimizde çok az belge mevcuttur. Nizamnameye göre Encümenin toplantı tutanakları Maarif Meclisine gönderilmiş olsa gerektir. Ancak bugüne kadar arşivlerde bunlardan sadece birkaç tanesi bulunmuştur. Detaylı bir genel tarih kitabı yazılmasına dair bir Encümen kararı mevcuttur örneğin. Bu metinde, neden böyle bir esere ihtiyaç duyulduğu açıklanmış, encümen üyelerine bu konuda görev dağılımı yapılmış ve bu konuda çalışma yapacak kişilere kütüphanelerde kolaylık gösterilmesi istenmiştir (BOA, Đ. DH: 264/16459). Bunun dışında, bir encümen üyesinin yazdığı Bina Tercümesi adlı kitabın basılması (BOA A.AMD, 35/46) ve Kavaid-i Osmaniye adlı gramer kitabının Fransızca ya tercüme edilmesine dair karar (BOA, A.AMD: 35/18) metinleri mevcuttur ancak bunlarda Encümen üyelerinin mühürleri yoktur. Muhtemelen bu ikisi özetlenerek onaya sunulan belgelerdir. Encümenin faaliyetlerine ilişkin elimizdeki bir başka belge (BOA, Đ. DH: 259/16023) ise; vefat eden bir dâhili üyenin yerine harici üyelerden birinin atanmasına dairdir. Bu olay Encümen kurulduğu yıl gerçekleşmiştir. Sonraki yıllarda ise Encümenin dâhili üye sayısı konusunda aynı özenin gösterilmediğini görüyoruz. Kuruluşundan sekiz yıl sonraki 1858 senesi devlet yıllığında dâhili üye sayısı 34 tür. Encümen in devlet yıllığında son olarak görüldüğü 1863 yılında ise dâhili üye sayısı 27 ye düşmüştür. Encümen-i Daniş in toplanmasına dair ise elimizde iki küçük belge vardır. Bir tanesi bir Encümen toplantısı için üyelere gönderilen davet pusulasıdır. Nizamnameye göre cumartesi günleri toplanması gereken Encümen in pazartesi günü yapacağı bir toplantıyı üyelere haber vermek için kaleme alınmıştır (BOA, A.TŞF: 11/84). Diğer belge ise Encümen-i Daniş bu cumartesi günü akdolunacak iken hasbel-maslaha gelecek cumartesiye bırakılmıştır (Ceride-i Havadis, 6 Aralık 1851: 1) şeklindeki bir gazete haberidir. DEĞERLE DĐRME Encümen-i Daniş o güne kadar Đslam dünyasında benzeri olmayan bir kurumdu. Şekil ve usullerle ilgili bazı benzerliklere ek olarak, hedef ve gayeleri bakımından da 1635 te Fransa da kurulan Academie Française e benzeyen Encümen-i Daniş, Osmanlı ilmî ve meslekî cemiyetlerinin ilk nüvesini oluşturmuştu (Đhsanoğlu, 1999: 345). Dolayısıyla, eksikliklerinin ve eleştiriye açık yönlerinin ilk olmasından kaynaklandığı düşünülebilir.

14 146 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Salname denilen devlet yıllıklarında sadece on iki yıl göründüğü için bu tarihten itibaren sona erdiği varsayılan Encümen-i Daniş, kendisinden beklenen önemli görevleri tam olarak yerine getirememiş olsa da oldukça önemli bir girişimdir (Chambers, 1976: 1283). Tanzimat döneminin eski ile yeni arasında belirginleşen ikili yapısı encümenin kuruluşunda da kendini göstermiştir. O dönemde Avrupa bilim ve tekniğinin üstünlüğü kabul edilmeye zaten başlanmıştı ancak Encümenin kuruluşuyla ilgili çalışmalarda bunun da ötesinde bir zihniyet değişimi de göze çarpmaktadır. Bu konuda yazılan belgelerde halkın eğitimi ile çağdaş batı medeniyetine ulaşma arasındaki sıkı bağlılık dikkate değerdir (Akyüz, 1975: 26). Ayrıca ilmi ve kültürel ilerlemenin önemi defalarca vurgulanmış ve medeniyet kavramı üzerinde durulmuştur. Bunlar yapılırken doğu ve Đslam kültürü de unutulmamıştır. Osmanlı Đmparatorluğu nun bir Đslam devleti olması ve halkının dini ve manevi değerlere verdiği önem çok üst düzeydedir ve elbette o dönemin devlet adamları da benzer şekilde düşünmektedir. Zaten Encümen-i Daniş i kuran ve içerisinde yer alan pek çok medrese mezunu âlim veya devlet adamı vardır. Encümenin kurumsal yapısıyla ilgili bahsettiğimiz eksiklik veya yanlışlıklar ise modern kurumlaşmanın yeni başladığı bir dönemin ürünü olan bu kurum için doğal karşılanmalıdır. O dönemin devlet adamları her ne kadar batıdan az veya çok etkilenmişseler de, bir sentez yapmaya çalıştıkları için, tabiri caizse el yordamıyla yollarını bulmaya çalışan kişiler gibidirler. Yaptıkları şeylerin çoğunun o döneme kadar Đslam dünyasında bir örneği yoktur. Örnek alabilecekleri bir şey olmadığından her ayrıntıyı kendileri düşünmek ve gerçekleştirmek zorunda kalmışlardır. Üstelik yaptıklarına temelden karşı çıkan veya eleştirmeye hazır bekleyen çevrelerle de mücadele etmeleri gerekmiştir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Türk gibi başlamak deyimini haklı çıkarır bir şekilde özenli bir çalışmayla güzel bir nizamname hazırlanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Ancak birkaç yıl içerisinde açılması planlanan Darülfünunun bir türlü açılamaması, dönemin siyasi çalkantıları, sık sık yaşanan hükümet değişiklikleri ve bürokratik çekişmelerin Encümen içine taşınması gibi sebeplerle beklenen fayda elde edilememiştir. Encümenin kapanışına ilişkin herhangi bir belge bulunamamıştır. Yukarıda bahsedildiği gibi devlet yıllıklarında en son 1863 yılında adı geçmektedir. Bu tarihten sonra da hukuki varlığını sürdürdüğü ve II. Abdülhamit döneminde tamamen kapatıldığını iddia edenler varsa da buna dair bir belge de yoktur. Ayrıca II. Abdülhamit e sunulan bir lâyihada Türkçenin gelişmesi için bir Encümen-i Daniş kurulması istenmiştir (Aktepe, 1968: 26). Eğer Encümeni II. Abdülhamit kapatmış olsaydı, herhalde kendisine böyle bir teklif götürülmezdi diye düşünüyoruz.

15 Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı 147 Türkiye Cumhuriyeti döneminde bir bilimler akademisi ancak 1983 yılında kurulabilmiştir. Gerçi Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu gibi iki önemli kurum oluşturulmuştur ancak ülkenin akademi ihtiyacı devam etmiştir (Şapolyo, 1968: 443). Bu durum bizce Encümen-i Daniş in ne kadar önemli bir girişim olduğunu bir kez daha göstermektedir, zira bilim ve eğitim kurumlarının köklü olması oldukça önemlidir. Encümen-i Daniş yaşatılabilseydi, zaman içinde eksiklikleri giderilebilir ve ülkemizin de köklü ve gelenekleri oturmuş bir bilim akademisi olurdu. KAY AKÇA Ahmet Cevdet Paşa (1991), Tezakir, (Haz. Cavit Baysun), Tetimme 40, TTK Basımevi, Ankara. Aktepe, Münir (1968), Türkiye de Akademi Meselesi ve II. Abdülhamit e Dil Akademisi Hakkında Sunulan Lâyiha, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı 8-9. Akyıldız, Ali (1993), Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, Eren Yayıncılık, Đstanbul. Akyüz, Kenan (1975), Encümen-i Daniş, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. Bilim, Cahit (1985), Đlk Türk Bilim Akademisi: Encümen-i Daniş, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt III, Sayı 2, Ankara. Chambers, Richard (1976), The Encümen-i Daniş and Otoman Modernization, VIII. Türk Tarih Kongresi Bildiriler, Cilt II, TTK Basımevi, Ankara. Eryılmaz, Bilal (1999), Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, Đstanbul. Gözübüyük, A. Şeref (1982), Yönetim Hukuku, Sevinç Matbaası, Ankara. Hatemi, H. Hüsrev - Işıl, Yeşim (1989), Bir Bilim Dili Mücadelesi ve Tanzimat, Đşaret Yayınları, Đstanbul. Đhsanoğlu, Ekmeleddin (Ed.) (1999), Osmanlı Medeniyeti Tarihi C I, Feza Gazetecilik, Đstanbul. Karaçavuş, Ahmet (2006), Tanzimat Dönemi Osmanlı Bilim Cemiyetleri, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Mahmut Cevat (1338), Maarif-i Umumiye ezareti Tarihçe-i Teşkilat ve Đcraatı, Matbaa-yı Amire, Đstanbul. Seyitdanlıoğlu, Mehmet (1995), Türkiye'de Yönetim Tarihi Araştırmalarının Gelişimi ve Durumu (Osmanlı Dönemi), Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, C L, Ankara, s Şapolyo, E. Behnan (1968), Encümen-i Daniş in Tarihçesi, Türk Kültürü Dergisi, Cilt VI, Sayı 67, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, s Ülkütaşır, M. Şakir (1964) Encümen-i Daniş (Đlk Türk Akademisi), Türk Kültürü Dergisi, Cilt II Sayı 17-18, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, s Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri: Maarif Mektubi Kalemi Dosya No: 93, Gömlek No:145.

16 148 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Maarif Mektubi Kalemi Dosya No: 779, Gömlek No:13. Maarif Mektubi Kalemi Dosya No: 131, Gömlek No:87. Đrade Dahiliye Dosya No: 259, Gömlek No: Đrade Dahiliye Dosya No: 264, Gömlek No: Sadaret Teşrifat Kalemi Dosya No: 11, Gömlek No:84. Sadaret Amedi Kalemi Dosya No: 35, Gömlek No: 18. Sadaret Amedi Kalemi Dosya.No: 35, Gömlek No: 46. Takvim-i Vekayi, No: 449, 1 Haziran 1851(1 Şaban 1267). No: 303, 21 Temmuz 1846 (27 Recep 12621). Ceride-i Havadis, No: Aralık 1851 (11 Safer 1268).

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL YÖNERGESİ Amaç Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş Madde 1. Bu yönerge, Gebze Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

İ L A N. Adalet Bakanlığından

İ L A N. Adalet Bakanlığından İ L A N Adalet Bakanlığından Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, uygulama sınavını yapmak üzere Sınav Birimi olarak yetki verilen

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi nde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin, öğrencilerin, kurum

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 Aralık 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29192 ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831 de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (18.10.2010-R.G. 177- EK III-A.E. 638 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, araştırma,

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 gün ve 2013/12 No.lu kararı ile kabul edilmiştir. Hazırlayan Riskin Erken

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : 19.08.2005 Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir.

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir. TURİZM BAKANLIĞI ÖDÜLLER YÖNETMELİĞİ Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 21/11/1992 Resmi Gazete Sayısı: 21412 BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu nun

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı.

: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. T.C. HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 33136620/100/5986779 31.05.2016 Konu: Mesleki lar ( Haziran -2016). DAĞITIM YERLERİNE İlgi : İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30.05.2016 tarih

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ GIDA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN ÜNİVERSİTESİ GIDA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 28 Temmuz 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29428 YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ GIDA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058 TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 224058 Bankamızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIKEĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIKEĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIKEĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Kuruluş ve Amaç Madde-1. 2547 sayılı kanununun 16. Maddesininb bendinin

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA

Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı