AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ"

Transkript

1 BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1

2 I) SÛRENİN ÂYETLERİYLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER : Sûrenin bu bölümünde Hz. İbrâhim ile babası arasında geçen şirk ve tevhid mücadelesi anlatılır. Hz. İbrâhim in hem Yahudilik te hem Hıristiyanlık ta önemli bir peygamber olduğu dikkate alındığında bu sûrede onun babasıyla yaptığı tartışmanın bir bakıma Ehl-i kitaba ve özellikle hıristiyanlara yönelik bir mesaj niteliğinde olduğu görülür. Ayrıca bu kıssa ile bir anlamda Habeşistan a sığınanlar da teselli edilmektedir. Çünkü Hz. İbrâhim de onlar gibi babasından, ailesinden ve toplumundan gördüğü baskılarla memleketinden ayrılmaya zorlanmıştır. Burada dolaylı olarak Mekkeli müşriklere kendilerinin Hz. İbrâhim e işkence yapanların konumunda oldukları hatırlatılmakta 1, kendilerini tevhid inancının temsilcisi ve Kâbe nin bânisi olan Hz. İbrâhim in soyundan saydıkları halde onun dinini terkederek putlara tapan Araplar ın dikkati çekilmektedir 2. Kureyşliler Hz. İbrâhim i dinî önderleri olarak görüyor ve onun soyundan gelmekle iftihar ediyorlardı. Bununla beraber babası ve yakınlarının Hz. İbrâhim e karşı uyguladıkları eziyet, işkence, yurdundan hicrete zorlanma gibi olumsuzlukları, Kureyşliler de İbrâhim in yolunda olan Hz. Muhammed e revâ görmüşlerdir 3. 1 Meryem Sûresi, DİA, XXIX, Kur an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, III, s.601 vd. 3 A.g.e., III, s

3 II- ÂYETLERİN AÇIKLAMALI MEÂLİ : يم ا ين ه ك ا ن و اذ ك ر ي ف ال ك ي ت ا يب ا ي ب ر ه ي صد يق ا ن بيي ا Kitap ta İbrâhim i de an. Şüphesiz ki o bir sıddık, bir peygamber idi Ey Muhammed! Kur an daki İbrâhim kıssasını da Mekke müşriklerine anlat! Çünkü onlar İbrâhim in soyundan geldiklerini biliyorlardı. O hanîf bir Müslümandı, Allah a denk tuttuğu ortaklar koşmuyordu. O halde kendileri neden putlara tapıyorlar? 4 Şüphesiz ki o âdeti doğruluk olan, hakkı ziyâdesiyle tasdik eden bir insandı. Öyle ki sıddıklık vasfıyla meşhur olmuştu 5. Sıdkı bütün 6 ; sözünde, fiilinde ve her halinde doğru idi 7. Allah ona vahiy göndermiş, onu peygamber yapmıştı. ا ي ذ ق ال ي ل بي ي ه ي ا ا ب ي ت يل ت ع ب د م ا ل ي س م ع و ل ر و ل ي غ ين ع ن ك ش ي ئ ا 14 ي ب ي ص 42. Vaktiyle o babasına şöyle demişti : Ey babacığım! O işitmez, görmez ve sana hiç faydası olmaz şeylere niçin taparsın? Hz. İbrâhim putlara tapan ve kendisine karşı son derece kaba ve tehditkâr ifadeler kullanın babası Âzer e saygılı ve kibâr bir şekilde hitap ederek dedi ki : Babacığım! Kendilerine ibâdet ederken çıkardığın sesleri, okuduğun duâları ve yaptığın övgüleri hiçbir şekilde duymayan; huzurlarında eğildiğini, yaptığın ibâdetleri, korku yahut ümit içinde 4 Kurtubî, el-câmi li ahkâmi l-kur ân, VI (XI. Cüz), s Râzî, Mefâtihu l-ğayb, XXI. Cüz, s Çantay, Hasan Basri, Kur ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm, Meryem, Arslan, Ali, Büyük Kur an Tefsiri, II,

4 sergilediğin ruh halini görmeyen; sana hiçbir faydaları olmadığı gibi senden hiçbir zararı da savamayan bu putlara niçin tapıyorsun? 8 ي ا ا ب ي ت ا ي ن ق د ج ا ء ن يم ن ال ع ي ل يم م ا ل ي ا تي ك ف ات بيع ين ا ه يد ك ي صر اط ا س يوي ا Babacığım, şüphesiz ki ilimden sana gelmeyen kesin bana gelmiştir; bana tâbi ol ki, seni bir düz yola çıkarayım. Babacığım, şurası muhakkak ki bana bir makam (peygamberlik) ve ilim (vahiy) verilmiştir ki senin bunlar hakkında hiçbir bilgin yoktur. Ben, senin bilmediğin bir takım hakîkatleri biliyorum. Dolayısıyla gel, seni dâvet ettiğim yola tâbi ol. Nasihatimi kabul et 9 ki seni kurtuluşun kendisiyle olacağı dosdoğru yola ileteyim 10. ي ا ا ب ي ت ل ت ع ب ي د الش ي ط ان ا ي ن الش ي ط ان ك ان ل ي لر ح ين ع ي صي ا Babacığım, şeytana tapma! Şüphesiz ki şeytan Rahmân a âsî olmuştur. Babacığım, artık şeytana tapmayı bırak, ona uyarak küfür ve inkâr yoluna girme 11! Unutma ki şeytan Allah a isyân etmiş ve bu isyânkârlığı yüzünden ilâhî huzurdan kovulmuştur 12. ا خ ا ف ا ن ي س ك ي ا ا ب ي ت ا ي ن عذ اب ي من الر ح ين ف ت ك ون ل ي لش ي ط ا ين و ل ي ي ا 14 8 Büyük Kur an Tefsiri, II, 107; Sâbûnî, Safvetü t-tefâsîr, (tercüme ve tahric : Sadrettin Gümüş, Nedim Yılmaz), III, Safvetü t-tefâsîr, III, el-câmi li ahkâmi l-kur ân, VI ( XI. Cüz), s Mefâtihu l-ğayb, XI. (Cüz, 21), s

5 45. Babacığım, Rahman dan sana bir azap gelir çatar da şeytana yâr olursun diye cidden korkuyorum. Babacığım, eğer sen bu hal üzere devam edip kâfir olarak ölürsen ben senin Allah ın elem verici azabına uğramandan ve dolayısıyla şeytanla cehennemde birlikte olmandan cidden çok korkuyorum 13. ب ر هيم ل ئي ن ل ت ن ت ي ه ل ر ج ن ك و اه ج ر ن م ل ي ي ا 14 ق ال ا ر ا ي غب ا ن ت ع ن ا ي ل يت ي ا ا ي 46. Dedi ki : Sen benim ilâhlarımdan yüz mü çeviriyorsun Ey İbrâhim? Yemin olsun ki eğer vazgeçmezsen seni kesinlikle taşlarım! Uzun bir müddet benden uzak ol!. Baba Âzer cehâleti ve atalarını taklid etmesi sebebiyle taptığı varlıkların ilâhlığı konusunda ısrar edip 14, kendisini nâzik ve kibar bir şekilde irşâd eden oğlu İbrâhim e sert ve kaba bir üslûpla şöyle mukâbelede bulundu 15 : Ey İbrâhim, sen benim ilâhlarımdan yüz çevirip başkalarına mı yöneliyorsun 16? Eğer onları kötülemekten vazgeçmezsen yemin ediyorum, seni muhakkak taşlarım ( döverim/sözle taşlarım/sövüp sayarım 17 ). Haydi uzun bir müddet benden uzak ol, benden sana bir kötülük gelmeden, şeref ve haysiyetini kurtarmak için yanımdan ayrıl, beni terket 18! ق ال س ل م ع ل ي ك س ا س ت غ ي فر ل ك ر ب ا ين ه ك ا ن ب ح ي في ا el-câmi li ahkâmi l-kur ân, VI ( XI. Cüz), s. 75; Safvetü t-tefâsîr, III, Mefâtihu l-ğayb, XI. (Cüz, 21), s Safvetü t-tefâsîr, III, el-câmi li ahkâmi l-kur ân, VI ( XI. Cüz), s

6 47. Dedi ki : Selâm sana olsun, senin için rabbimden mağfiret dileyeceğim, şüphesiz ki o bana çok lütûfkârdır. İbrâhim şöyle dedi : Selâm olsun sana, selâmet içinde kal. Benden yana emin ol 19. Artık bundan böyle seni rahatsız edecek bir şey söylemeyeceğim. Sadece Allah tan seni doğru yola iletmesini ve günahlarını bağışlamasını isteyeceğim. Şüphe yok ki rabbim bana çok lütufkâr ve çok merhametlidir 20. و ا ع ت يزل ك م و م ا ت د ع ون ي من د وين الل ي ه و ا د ع وا ر ب ع س ى ا ل ا ك ون بيد ع ا يء ر ب ش ي قي ا Sizi de sizin Allah tan başka taptıklarınızı da terkediyorum ve ben rabbime dua ediyorum. Umarım rabbime yaptığım duada bedbaht olmam. Artık ben bundan böyle hem sizi hem Allah tan başka ilâh edinip taptığınız putları terkedip gidiyorum. Ben yalnız rabbime ibadet ve duâ ediyorum. Ve bu ayrılık neticesinde yalnızlığımı giderecek bir hayır (aile, evlat) ihsan etmesi için yapacağım duada umarım rabbim beni mahcup etmez, eli boş çevirmez 21. ف ل م ا اع ت ز ل م و م ا ي ع ب د ون ي من د وين الل ي ه و ه ب ن ا ل ه ا ي س ح ق و ي ع ق وب و ك ل ج ع ل ن ا ن بيي ا O, kavminden ve onların Allah tan başka taptıklarından uzaklaşınca biz ona İshak ı ve Ya kûb u ihsan ettik. Ve hepsini de peygamber yaptık Safvetü t-tefâsîr, III, el-câmi li ahkâmi l-kur ân, VI ( XI. Cüz), s

7 Hz. İbrâhim kavminin dinini ve yaşadığı beldeyi terkedip rabbine hicret etmeyi tercih edince 22, onların Allah tan başka taptığı putları bırakıp aralarından ayrılınca biz ona yalnızlığını gidermek üzere evlat verdik 23 ; İshak ı ve ardından torunu Ya kûb u bağışladık Her birini peygamber yaptık. و و ه ب ن ا ل م ي من ر ح ت ي ن ا و ج ع ل ن ا ل م ل ي س ان ي صد ق ع ل ي ي ا Biz onlara rahmetimizden lütuflarda bulunduk ve hepsine çok yüce sadâkat dili de verdik. Onlara rahmetimizden ihsanlarda bulunduk, peygamberlik, mal ve evlât verdik. Onlara doğruluk dili verip, güzel övgülerle anılma 24 nimetini bahşettik, onlardan güzel övgülerle söz ettik Mefâtihu l-ğayb, XI. (Cüz, 21), s el-câmi li ahkâmi l-kur ân, VI ( XI. Cüz), s Mefâtihu l-ğayb, XI. (Cüz, 21), s el-câmi li ahkâmi l-kur ân, VI ( XI. Cüz), s

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 1. Hafta

Detaylı

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin;

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin; DUANIN ÇEŞİTLERİ Dua; söz ve kalple, fiil ve hâl ile yapılır. Dua, hayır dua ve beddua şeklinde olabilir. Dua, insanın kendisine veya başkasına yönelik olabilir. İçeriği açısından dua, maddî veya manevî

Detaylı

GİRİŞ KABUL olan DUALAR

GİRİŞ KABUL olan DUALAR KABUL OLAN DUALAR Mü min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini

Detaylı

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 277 ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde Kur an-ı Kerim e göre Allah ın has ve sevimli kullarından söz edeceğiz. Allah ın has kullarının kimler

Detaylı

1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır.

1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır. 416 HELAK EDİLEN KAVİMLER VE HELAK SEBEPLERİ 1 Yüce Allah, yaratılmışların en şereflisi olan insana akıl ve irade vermiş ve bunun sonucunda ona bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukları yerine

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR 436 İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأراكن اإلسالم باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren Muhammed Şahin İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 2 AKİDE

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR KUR ÂNÎ MAARIFET SIRLARI NIN BEYANI IÇIN, DÜŞÜNCELERE DÜŞEN IŞIKLAR KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR (YUSUF SURESİ) Prof. Mecdî Dawoud 3 Yusuf Suresi Ve Kur an Mülahazaları Cilt 1 - Bölüm 1 Şeyh Mecdî

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1 Kur'ân'da "Rabbinize ibadet edin" 4 ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1, 2 edin" "Allah'a iman ف ا م ن وا ب الل edin" 3 "Allah'a itaat و ا ط يع وا للا 1 و اع ب د وا ر ب ك م ve buyrulmaktadır.

Detaylı

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV 178 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde aile terbiyesinde bilinmesi ve uygulanması gerekli on görevden söz etmek

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ

ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ HASAN HÜSEYİN KARATAŞ 110111003

Detaylı

Hz Yak'up, Hz İbrahim'in oğlu mudur?

Hz Yak'up, Hz İbrahim'in oğlu mudur? On5yirmi5.com Hz Yak'up, Hz İbrahim'in oğlu mudur? Hz Yakup oeygamber ile ilgili bir kıssa Yayın Tarihi : 11 Ağustos 2012 Cumartesi (oluşturma : 7/10/2015) Hz. İshak ve Ya'kub, Hz. İbrahim'in 1. eşinden,

Detaylı

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 225 İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET Değerli mü minler! Bugünkü va zımızda İslâm Tarihinin en önemli olayı olan Hicretten bahsedeceğiz. Hicret olayını şu üç başlık altında

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد رش رش تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Muhammed b. Salih el-useymin Terceme eden : M.Beşir Eryarsoy 2009-1430 كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

Kullanıldığı Bağlamlar ve İfade Ettiği Anlamlar Açısından Kur ân-ı Kerim de Ferah Kavramı

Kullanıldığı Bağlamlar ve İfade Ettiği Anlamlar Açısından Kur ân-ı Kerim de Ferah Kavramı Ahmet Akbaş Kur Ân-ı Kerim de Ferah Kavramı Kullanıldığı Bağlamlar ve İfade Ettiği Anlamlar Açısından Kur ân-ı Kerim de Ferah Kavramı Ahmet AKBAŞ The Concept of Farah with the respect to terms Stated and

Detaylı

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı