KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri"

Transkript

1 Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) / 3402 E-Posta: EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İlahiyat Ankara 1989 Yüksek Tefsir Ankara 1992 Tefsir Ankara 1998 Yardımcı Doçentlik Tefsir Cumhuriyet Şubat 1999 Doçentlik Tefsir Cumhuriyet Nisan 2004 Profesör Tefsir Cumhuriyet Eylül 2009 Profesör Tefsir Yıldırım Beyazıt Şubat 2013 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi Diyanet İşleri Başk. Türkiye Kırıkkale Diyanet İşleri Başk. Vaiz Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye Sivas İlahiyat Fakültesi Arş. Gör Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye Sivas Temel İslam Yrd. Doç. Dr. Şubat 1999 Üniversitelerarası Kurul Türkiye Temel İslam Doçentlik (Eğitim) Nisan 2004 Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye Sivas Temel İslam Doçentlik (Kadro) Haziran 2004 Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye Sivas Temel İslam Profesör Eylül 2009 Yıldırım Beyazıt Türkiye Ankara Temel İslam Profesör Şubat 2013

2 Üniversitesi Dönem İLİTAM Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER Dersin Adı Tefsir Usulü Tefsir Tarihi Tefsir I-II Tefsir Tarihi ve Usulü Kur an a Çağdaş Yaklaşımlar (Seçmeli) Kur an ın Ana Konuları (Seçmeli) Günümüz Tefsir Problemleri (Seçmeli) Tefsir Tarihi ve Usulü (Seçmeli) Kur an Tercüme Teknikleri (seçmeli) Kur an Okuma Tefsir Metinleri Konulu Tefsir İşari Tefsir Metinleri Geleneksel ve Çağdaş Yorum Sistemleri Kur an Araştırmalarında Kavram Çalışmaları Çağdaş Kur an Okumaları Klasik ve Çağdaş Anlama Yöntemleri Kur an Yorumunda Siyasal Yönelimler Kur an Yorumunda Siyasal Yönelimler Kur an ı Anlama ve Yorumlama Usulü TEZLER 1. Yüksek : Kur an-ı Kerim e Göre Tevessül ve Vesile, : Kur an-ı Kerim de Din Kavramı, KİTAPLAR 1. Kur an da Din Kavramı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara J. M. S. Baljon, Modernist Düşüncenin Şekillenişi -Şah Veliyyullah Dehlevi nin Din Anlayışı ve Düşünce Yapısı, (İngilizce den çeviri), Ankara Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci, 1. baskı, Ankara Okulu Yay., Ankara 2003, 2. baskı: Ankara Okulu Yay., Ankara Muhammed Esed in Kur an Mesajı nın Tahlil ve Tenkidi, Ankara Okulu Yay., Ankara Muhammed Esed ve Düşünce Dünyası, İnsan Yay., İstanbul, Ağustos Müslüman Hayatında Görevler, İlkeler, Modeller -100 Emir, 100 Sünnet, 100 Edep- (Türkçe, Kazakça ve Rusça), 1. Baskı, Türkistan baskı, İslam Medeniyeti Men Bilimin Koldac Korı, Astana Tapsir Tarihı, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Turan Baspahanası, Türkistan Tapsir Edistemesi, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Turan Baspahanası, Türkistan Kuran Karimdi Körkem Okıv Kağidaları (Tajvid), Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Turan Baspahanası, Türkistan İslam Kukığı (Ahmet Yıldırım ile birlikte), Hoca Ahmet Yesevi Üniver., Turan Baspahanası, Türkistan MAKALELER

3 1. Çağdaş Bir Düşünür ve Müfessir Olarak Muhammed Esed, Cumhuriyet Ü. İlahiyat F. Der., sayı II, 1998, sayfa Kur an a Göre Dinin Hitap Alanı, EKEV Dergisi, sayı III, 1998, sayfa Allah-İnsan İlişkisinde Aracı Fikri: Vesilecilik, İslamiyat Dergisi, cilt V. sayı 1, 2002, sayfa Kur an ın Muhtevasının Epistemolojik Taksimi, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, cilt VII, sayı 1, 2003, sayfa Kur an Araştırmalarında Batılı Yaklaşımda Değişim ve Baljon, Marife Dergisi, yıl 3, sayı 2, güz 2003, sayfa Tefsir Tarihi Tasavvurunun Yeniden İnşasının Gerekliliği Üzerine, İslamiyat Dergisi, cilt 8, sayı 1, Ocak-Mart 2005, sayfa Dinî Bir Tutum Olarak Ötekine Yaklaşımın Kur anî Temelleri, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XI/1, 2007, sayfa Sivaslı Bir Müfessir: Tefsîrî Mehmed Efendi, Sultanşehir, Mart-Mayıs 2008, yıl 2, sayı 6, sayfa Mealcilikte Taklitin Son Örneği -Mustafa Sağ ın Yazdığı Kur an Mealinin Orjinalliği Üzerine, Eskiyeni, sayı 9, İlkbahar 2008, sayfa Tefsir Usûlü nün Oluşum Sürecinde İlk Yazılı Kaynaklar -İbn Vehb ve Muhâsibînin Eserleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Tahlil-, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Der., XII/2, 2008, sayfa The Message Of The Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi, İslami Araştırmalar Dergisi, cilt 21, sayı 3, Aralık 2010, s Modern Zamanlarda Tefsirin Rotası ve Muhammed Esed Örneği, EskiYeni (Modernizmin Zihniyet Krizi sayısı), sayı 17, İlkbahar 2010, s Kazakistan ın Dini-Sosyal Yapısı ve Kur an-tefsir Çalışmaları, Türk Yurdu Dergisi, Haziran 2010, cilt 30, sayı 274,?. 14. Kazakistandağı Kuran Jane Tapsir Edebiyeti (Kazakşa Jane Orısşa Şığarmaşılıktar I-II (Kazakça), Қазақстанның ғылымы мен өмірі=наука и жизнь Казахстана, (Science and life of Kazakhstan - International popular sience journal), т. 3.-С б ve т. 4.-С б Asırda Asya da Din Politikaları: Çarlık Rusya ve Sovyetler Birliği Hâkimiyetinde Belirleyenler ve Belirlenenler, Küresel ve Bölgesel Politikalarda Orta Asya, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti yayını, Ankara-Türkistan 2012, s Tefsirde Maturidi yi Keşfetmek -İmam Maturidi ve Te vilatu l-kur an ın Tefsir İlmindeki Yeri, Milel ve Nihal (Maturidi Özel Sayısı), cilt 7, sayı 2, Mayıs-Ağustos 2010, Bir Tefsir Dersi Örneği, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, XVI/1, 2012, s Orta Asya da Üç İslam Anlayışı, Orta Asya da İslam -Temsilden Fobiye, editör: M. Savaş Kafkasyalı, Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk-Kazak Üniversitesi yay., Ankara 2012, I, Geçmişle Gelecek Arasında Çağdaş Tefsirin Umumi Manzarası, Eskiyeni, Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi (Kur an özel sayısı), sayı 26, bahar 2013, Kur an / Tefsir Sempozyumları ve Zümre Toplantıları -Tarihsel Gelişim ve Muhteva Tahlili-, TALID (Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi), Türkiye'de Tefsir Tezleri ( Tezleri), TALID (Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi), Tefsir Dersleri: Bir Durum Değerlendirmesi ve Öneriler, Eğitime Bakış Dergisi, (Mevcut Durumdan Geleceğe 21. Yüzyılda Yüksek Din Eğitimini Yeniden Düşünmek adlı özel sayı), sayı 28, Ekim-Kasım- Aralık Hakikat ve Mecazın Belirleyicisi Müfessirdir -Günümüz Tefsirinde Mecazın İmkanlarından İstifade Edilmesi-, İslami İlimler Dergisi (İslam Düşüncesinde Hakikat ve Mecaz Özel Sayısı), Kazakistan ın Kur an ve Tefsir Literatürü (Kazakça ve Rusça Eserler), Bilig Dergisi, 2014.

4 ANSİKLOPEDİ MADDESİ: ÇEVİRİ MAKALELER 1. J. M. S. Baljon, Şah Veliyyullah Dehlevî nin Şeriat Anlayışı (Abdullah Kahraman ile birlikte İngilizce den Tercüme), İslamiyat Dergisi, cilt I, sayı IV, 1998, sayfa J. M. S. Baljon, Şah Veliyyullah Dehlevî ye Göre Hak ve Batıl Din (İngilizce den Tercüme), Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: III, 1999, sayfa Eşref Hacı Abdurrahman, Wan İbrahim Wan Ahmed, Nurayhan Ali, Fî Zılâli l-kur ân: Seyyid Kutub un Çağdaş Kur an Tefsiri, (İngilizce den Tercüme), Eskiyeni Dergisi, sayı 22, Yaz 2011, ss İhvan-ı Safa Risaleleri (9. Risale), (Kitapta Bölüm) çev.: İsmail Çalışkan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2012, cilt 1, s İhvan-ı Safa Risaleleri, (9. ve 11. Risale), (Kitapta Bölüm), çev.: İsmail Çalışkan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2013, cilt 2, s , SEMPOZYUM BİLDİRİ ve MÜZAKERELERİ 1. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimine Kur an Perspektifinden Bir Yaklaşım, Nisan 2005 İst./İSAV sempozyumunda sunulan tebliğ (Yetişkinlik Dönemi Eğitimi ve Problemleri (Sempozyum Bildirileri), Ensar Neşriyat, İst. 2006, s ) 2. Tefsir Tarihi Yazımında Yenilenmenin Gerekliliği -Eleştiriler, Gerekçeler, Teklifler, I. Tefsîr Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Tefsîr Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Problemleri Sempozyumu, Van Haziran (Tefsir Eğitim ve Öğretiminin Problemleri -sempozyum tebliğ ve müzakereleri-, Kurav yay., Bursa 2007, ). 3. Gerçek Ve Tamamlanmış Din Önermesinin Son Din Ve Üstün Din Söylemine Dönüşmesi (tebliğ), Kur an ın Farklı İnanç Mensuplarına Yaklaşımı Sempozyumu, Mayıs 2006 Konya. Yayın: Gerçek Ve Tamamlanmış Din Önermesinin Son Din Ve Üstün Din Söylemine Dönüşmesi, Kur an ın Farklı İnanç Mensuplarına Yaklaşımı (Sempozyum Bildirileri), Konya İbn Rüşd de Dîn Kavramının Muadilleri Olarak Şerî at, Şer ve Millet Kavramları, Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu, 9-11 Ekim 2008, Sivas, I, "Tefsirî Mehmed Efendi nin Tefsîr-i Tibyân Adlı Eserinin Osmanlı Dönemi Tefsir Faaliyetindeki Yeri ve Dönemin Siyasi-Sosyal Yapısı İçin Anlamı", Kur'an ve Tefsir Akademisi Sempozyumu (2-6 Ağustos 2010, İstanbul). Yayın: Osmanlı Toplumunda Kur an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları, İlim Yayma Vakfı, İstanbul 2011, s Çağdaş Dünyada Çoğulcu Toplum ve İslam -Kazakistan Örneği-, İslam Uygarlığı ve Kazakistan daki Dini Meseleler -Uluslararası Sempozyum/Konferans (H.Ahmet Yesevi U. Türk-Kazak Ü., Kazakistan/Türkistan 3-5 Kasım 2009) Jinağı, Türkistan 2010, s Қожа Ахмет Яссауидің дуниетанымындағы Құранның алатын орны, Бекет Ата Тағылымы (Бекет Атанын 260 жыды толуына арналған Халыкаралық Конференця), Eylül 2010, Aktav Ата Тағылымы (Mangistav Oblisi). 8. Заманауи Әлемнің Күйзелісі Тұсында Рухани Көсемдердің Орны (Бекет Ата Үлгісі), Ел иесі, Жер киесі (Бекет Атанын 260 жыды толуына арналған Халыкаралық Конференця), Ekim 2010, Çimkent (Ontustik Kazakistan Oblisi). 9. Kazakistan da Dini Bilim Berudin Mümkindikteri, Artıkşılıktarı Men Kemşilikteri, Kazakistan da Din Eğitimi (Uluslararası Sempozyum) (7-8 Nisan 2011, Türkistan / Kazakistan) sempozyumunda sunulan tebliğ. 10. Bir Arada Yaşamanın Dini Esasları (Bir Arada Ömir Sürüvdin Dini Negizderi), İslam: Adam Jane Koğam Dini Adlı Uluslararası Sempozyum, Şet Tilder Jane İskerlik Kariera Yüniversitesi, Almatı Mayıs 2011.

5 11. Kur an Vahyinin Mekke Yıllarında Kelimelerle ve Kavramlarla Zihniyet İnşası, 9. Tefsir Akademisyenleri Buluşması, Çorum, 29 Haziran-1 Temmuz Son Dönem Kur an Yorumcularını Nasıl Okuyalım?, Dinî ve Felsefî Metinler: 21. Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama, (Uluslararası Sempozyum, İstanbul Ü. İlahiyat Fak. ve Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul Ekim 2011), I-II cilt, İst. 2012, II, Elmalılı Abduh a Neden Kızdı -Bir Yorum ve Bir Eleştirinin Anatomisi-, Elmalılı Hamdi Yazır Sempozyumu, Antalya-Elmalı, 2-4 Kasım İslami Araştırmalar ve İslamiyat Dergilerinin Kur an ve Tefsir Yayınlarının Değerlendirilmesi, Kur an ve Tefsir Çalışmalarının Dünü Bugünü ve Yarını Çalıştayı (Kur an ve Tefsir Akademisi), İstanbul, Hidiv Kasrı, Ekim 2013 Yüksek Tezleri YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ 1. Harun Çevik, Mısır da Çağdaş Tefsir Hareketi -Mahmut Şeltut Örneği, Dan.: İsmail Çalışkan, C. Ü. Sosyal Bil. Enst. Sivas 2003, sayfa: II Döne Uğur, Sosyal Münasebetler Bakımından Müzzemmil Suresinin İncelenmesi, Danışman: İsmail Çalışkan, C. Ü. Sosyal Bil. Enst. Sivas 2004, sayfa: V Kiriş, Mustafa, Ragıb el-isfahani nin Mukaddimetu t-tefsir Adlı Eseri ve Fatiha Suresindeki Uygulamasının Tefsir Usulü Açısından Değerlendirilmesi, dan.: İsmail Çalışkan, Sivas 2006, sayfa: III Kuşgöz, Emine, İbn Haldün ün Kur an ve Tefsir Anlayışı, dan.: İsmail Çalışkan, Sivas 2007, sayfa: III Kaya, Ayhan, Kur an da İnfak Kavramı, dan.: İsmail Çalışkan, CÜ. Sosyal B.E., Sivas 2009, XII Zeynep Ceran, Kur an da Ahiret Hayatının Aşamalarını Anlatan Kavramların Tasnif ve Tahlili, Cumhuriyet Ü. SBE, Sivas Tezleri 1. Mehmet Kılıçaslan, İbnu l-cevzi nin Tefsir Metodu, Sivas 2012 (Devam ediyor) SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ 1. Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu/Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu, 9-11 Ekim 2008, Sivas. 2. Uluslararası Kazakistan da Din Eğitimi, Türkistan / Kazakistan Nisan KİTAP/SEMPOZYUM TANITIMLARI 1. Türkçe de İlk Şii Tefsir (Kitap Tanıtımı), Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, cit V, sayı 1, 2001, sayfa Her Karşılaşma Bir Dönüm Noktasıdır (İslamiyat ın I. Karşılaşma: Kur an Vahyi ve Tarih sayısının değerlendirmesi), İslamiyat Bülten 13, Ekim-Aralık 2004, sayfa I. Tefsîr Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı Ve Tefsîr Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Problemleri Sempozyumu (11-12 Haziran 2005 Van (Sempozyum Değerlendirmesi), Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, X/1, Haziran 2006, sayfa Tefsîr Anabilim Dalı II. Koordinasyon Toplantısı (8-9 Temmuz 2006 Kayseri) (Sempozyum Değerlendirmesi), Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi Der., X/2, Aralık 2006, sayfa

6 5. Kültürümüz ve Kitap (Sempozyum tanıtımı), Sultanşehir, Sivas, Haziran-Ağustos 2007, yıl 1, sayı 3, sayfa Tefsîr Anabilim Dalı IV. Koordinasyon Toplantısı (Toplantı Tanıtımı Ve Değerlendirmesi), Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XI,1, 2007, sayfa Selahattin Sönmezsoy, Kur an ve Oryantalistler, (Kitap tanıtımı), İslam Araştırmaları Derg./İSAM, sayı 14, İstanbul 2005, sayfa Murat Sülün, Kur an-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi, (Kitap tanıtımı), İslam Araştırmaları Derg./İSAM, İstanbul 2006, sayı 16, sayfa İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı, (Yusuf Alemdar la birlikte toplantı tanıtımı ve değerlendirmesi), Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Der., XII/I, 2008, sayfa Ö. Faruk Yavuz, Kur an da Sembolik Dil, (Kitap tanıtımı), İslami İlimler Dergisi, cilt 3, yıl 3, sayı 2, Güz 2008, Tarihte Ve Günümüzde Kur an İlimleri Ve Tefsir Usûlü (Kur an ve Tefsir Akademisi I, Ağustos 2008), (Semp. Tanıtımı), Marife, yıl 8, sayı 2, güz 2008, İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı VI. Koordinasyon Toplantısı (3-5 Temmuz 2009 Erzurum), Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Der., XIII/I, 2009, s Tarihten Günümüze Kur an a Yaklaşımlar Usûlü (Kur an ve Tefsir Akademisi II, Ağustos 2009), (Semp. Tanıtımı), Marife Dergisi, yıl 9, sayı 2, Güz 2009, sayfa: Osmanlı Toplumunda Kur an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları ( Yüzyıllar) (İstanbul, Ağustos 2010) (Sempozyum tanıtım), Marife Dergisi, yıl 10, sayı 2, Güz 2010, sayfa: Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması ve Kur ân ın Anlasılmasına Katkısı Açısından Kur ân Öncesi Mekke Toplumu Sempozyumu, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, cilt XV, sayı 1, Sivas 2011,, s Osmanlı Toplumunda Kur an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları II ( Yüzyıllar) (İstanbul, Eylül 2011) (Sempozyum tanıtım), Marife Dergisi, yıl 11, sayı 1, Bahar 2011, sayfa: Maturidi nin Tefsir Anlayışı (T.Özdeş), Milel ve Nihal (Maturidi Özel Sayısı), cilt 7, sayı 2, Mayıs- Ağustos 2010, Tefsir Akademisyenleri Buluşması ve Kur an Nüzûlünün Mekke Dönemi Sempozyumu (29 Haz.-1 Temmuz, Çorum), Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, cilt xvı, sayı 1, Sivas 2012, Tanzimattan Cumhuriyete Osmanlı Modernleşme Sürecinde Kur an ve Tefsir Çalışmaları (Kur an ve Tefsir Akademisi, Temmuz 2012), Marife Dergisi, Bahar 2012, yıl 12, sayı 1, ss ATIFLAR 1. Meryem Demiray, Muhammed Esed in Kur an Mesajı İsimli Tefsirindeki Metodu (Yüksek tezi). 2. Adil Çiftçi, Anlayıcı Yaklaşım 3. K. Kahraman, Muhammed Esed maddesi, DİA, 4. İshak Özgel, "Kur'an'daki Olağanüstü Olayları Yorumlaması Ekseninde Muhammed Esed'in "Ayet" Kelimesi Çevirisi Üzerine", S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19, , 2007, s. 155; 5. Mustafa Akman, Kur an Mesajında Muhammed Esed -Eleştirel Bir Yaklaşım-, Çıra yay., İst. 2007, Mustafa Akman, Muhammed Esed in Kur an Mesajı Adlı Meal-Tefsiri Üzerine Bir İnceleme İslami Araştırmalar Dergisi, silt 16, sayı 1, 2003, Hasan Hüseyin Kalaycı Tefsir Disiplini Geleneğinde Şefaat Kavramı (yüksek lisans tezi), Ankara Ü. SBE, Ankara Hasan Yılmaz, Kur an da Her Konu ve Bilgi Var mı?, Atatürk Ü. İlahiyat F.Der., 2006., sayı 26, , dipnot: 8, Mesut Kaya, Çağdaş Tefsirlerde İsrailiyyata Yaklaşım ve Kitab-ı Mukaddes Bilgilerinin Kullanımı, (doktora), Konya 2013.

7 10. Hasan Yılmaz, Kur an ve Muhtevası (Tematik ve Sistematik Bir İnceleme), Fecr yay., Ankara Metin Özdemir, Selefi Aklın Kozmik Sistemi Anlamadaki Yöntem Sorunu, İslamiyat, c 10, s 1, Ocak-Mart 2007, Mustafa Karagöz, Tefsir Tarihi Yazımı ve Problemleri, Ankara 2012,s. 14, 18, 19, 20, 98, 120, 127, 133, 140, 150, 167, 176, 193, 194, 195, Harun Bekiroğlu, Tefsir tarihi Çerçevesinde el-burhan ve el İtkan a Yöneltilen Tenkitler, Hitit Üni. İlahiyat Fak. Dergisi, Kazım Arıcan, Dini Tekelcilik 15. Mustafa Şentürk, Kur an ın Sünni ve ŞiiYorumu -İbn Atıyye ve Tabersi Örneği-, İnsan yay., İst Mevlüt Albayrak, Felsefe ve Din Din Felsefesine Giriş, Asil yay., Ankara 2007, s Kadir Gürler, Kur ân ın Re y İle Tefsirini Yasaklayan Rivâyetlere Eleştirel Bir Yaklaşım, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/1, C. Iıı, Sayı: 5, Ss Mevlüt Erten, Kur an da Hakikat Ve Mecazın Tespitinde Bağlam 19. Ziya Şen, Şianın Kıraatlere ve Kur an Tarihine Bakışı, 22, 27, 45, 46, 49, Nihat Uzun Hicri II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi (), Bursa 2008, Yayın: Pınar Yay., İst İsmail Aydın, Kur an Mübhemleri Olarak Zamirler, İzmir 2012, Abdulkadir Evgin, Hadislerde Hızır-Gayb İlişkisi, Ank. 2007, 34, Ali Bulut, Erken Dönem Tefsir Mukaddimelerinin Tefsir Usulü Açısından Değerlendirilmesi, doktora, Isparta 2009, 69, 72, Faruk Tuncer, Tefsir Anabilim Dalı Toplantıları Üzerine Bir Değerlendirme 25. Orhan İyibilgin Ayıntâbî nin Tercüme-İ Tibyan Tefsirinin Muhteva Ve Metod Bakımından Değerlendirilmesi, Sakarya Ü. İlahiyat Fak. Dergisi 26. Mürsel Atamov, Rus Dilinde Yayınlanan Kur an (doktora tezi). 27. İsmail Bulut, Ş.V. Dehlevi nin Kelami Görüşleri, doktora, Ankara İsmail Bulut, Dehlevi Düşüncesinde Mistik Yapı ve Rüya Kavramının Önemi, Kelam Araştırmaları, 9:2 (2011), ss EDİTÖR/EDİTÖR YARDIMCILIĞI 1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. (Editör Yardımcılığı).(2007-). 2. Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu Uluslararası Sempozyum, 9-11 Ekim 2008, Sivas.(VI. Bölüm/ Part VI -Aydınlanma Ve Hıristiyan Teolojisi/ Enlightenment and Christian Theology- Editörü). 3. Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi ile Nobel yayınevi tarafından yayınlanan Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi nin (Turkish Journal of Scientific Reviews) (www.nobel.gen.tr) İlahiyat Özel Sayısı Editörlüğü. 4. Çeşitli Yönleriyle Kerbela, Sivas, (VI. Bölüm Editörlüğü). AKADEMİK VE SOSYAL FAALİYET ALANINA GİREN ETKİNLİKLER VS. 1. Sevgi ve Nefretin Hz. Peygamber in Hayatındaki Yeri, (Konferansı), Suşehri Müftülüğü nün tertiplediği Kutlu Doğum Haftası programı, Nisan Kur an ın Öngördüğü İnsan -Müslüman Bilinci İnşasına Doğru-, (Panel konuşması), Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. nin Ramazan İkliminde Kur an ın Anlaşılması paneli, Sivas Siyasal Tefsir, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Konferans Salonu, Sivas Kur an ve Ahlak İlkeleri, Dört Eylül Kültür ve Dayanışma Derneği nin düzenlediği Ramazan Sohbetleri, Sivas Belediyesi Kültür Salonu,

8 5. Kur an Nasıl Okunmalıdır, Ramazan Etkinlikleri (Sivas AKÇED Ahlak, Çevre ve Kültür Derneği), 30 Ekim 2005/26 Ramazan 1426 Pazar/Kadir gecesi) Belediye Kültür Salonu, İrfan ve Hikmet Okulu Geleneksel konuşmalarının birincisi). 6. Ana, , Sivas Belediye Kültür Merkezi, STM nin Yılın Annesi Programı 7. Medar-ı İslam Hadisler (Konuşma) Hayat Ağacı Ramazan Çadırı Etkinlikleri, arasında TRT Radyo 1 de yayınlanan toplam 14 konuşma 9. Bir Başarı Öyküsü: Kölelikten Başkomutanlığa Zeyd ve Usame (Bir Hayat Eşliğinde Muhammedi Ahlakın ve Nebevi Öğretinin Tahlili), 2007 Kutlu Doğum Haftası, 19 Nisan 2007 tarihinde Sivas Cumhuriyet Anadolu Lisesi. 10. Kur an Nasıl Okunmalı ve Anlaşılmalıdır, Yıldızeli (Sivas) İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu, Mart Yusuf Ve Zindan (Konferans), Sivas Ceza ve Tutukevi, Ekim İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy ( ), 12 Mart 2008, İstiklal Marşı nın kabulünün 87. Yıldönümünde Kırıkkale Müftülüğünün düzenlediği anma toplantısı. 13. Mevlana nın Bilgi Kaynakları ve Mesajı, ( tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Ün. Ahmet Yesevi Yolu Öğrenci Külübü nün düzenlediği Mevlana yı Anma Toplantısında sunulan konferans). 14. İslam ve Kadın, Ahmet Yesevi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fuzuli Öğrenci Kulubü nün Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle düzenlediği panelde yapılan konuşma ( ). 15. Mehmet Akif Ersoy un Manevi Cephesi 12 Mart 2011 de İstiklal Marşı nın kabulünün 90. Yıldönümü münasebetiyle Ahmet Yesevi Üniversitesi nde düzenlenen Mehmet Akif konulu panelde ( ) yapılan konuşma. 16. Kırgızistan da yapılan Etniklerarası Diyalog: Uzlaşma Ve Hoşgörü Adlı Uluslararası Konferansa Türkiye tarafı temsilcisi olarak katılım, özel seksiyonda değerlendirme konuşması (Issık Göl, Kırgızistan, 2 Ekim 2010). 17. Güncel Meselelere İslami Çözümler, Taraz Gumanitarlık Üniversitesi, Nisan 2011, Taraz, Kazakistan (konferans) 18. İslam ve Aile, Kazakistan Telearna/Cambıl TV programı, 27 Nisan Hoca Ahmet Yesevi (Türk Dünyasından İzler programı), TRT Avaz, 25 Mayıs Din ve Güncel Sorunlar, TV58, Biz Bize Programı, , saat arası, Sivas 21. Sürdürülebilir Kardeşlik, Konferansları: 2012 Kardeşlik Ahlakı ve Hukuku Konulu Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde 4 konferans. 22. Kur an Bize Ne Verebilir, Çağrı Eğitim Kültür Vakfı, Çorum, 20 Şubat 2012 (konferans) Ramazan da TRT Radyo 1 de 3 iftar programında canlı yayında konuşmacı Ramazan da 2.gün (10 Temmuz) TRT Okul TV de Ramazan Sevinci programında canlı yayında konuşmacı. 25. Oltunun Sesi Gazetesi Yazıları, Şubat-Temmuz 2009 toplam 20 yazı. 26. Kazakistan: Uzak Topraklardaki Yakın Ülke, İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafya Etütleri Dergisi, Yıl 2, sayı 2-3, Bahar 2010, sayfa Beyaz Rahmet, Diyanet Aylık Dergi, Şubat 2012, sayı 254, s Sorun İlahiyatlardan Felsefenin Tasfiyesi midir?, Yeni Şafak Gazetesi, 19 Eylül İDARİ GÖREVLER 1. Cum. Ü. İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi -Yrd. Doç. Temsilcisi olarak: Aralık Cum. Ü. İlahiyat Fak. Fakülte Kurulu üyeliği -Doç. Temsilcisi olarak: Cum. Ü. İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu -Doç. Temsilcisi üyeliği: Şubat 2009

9 4. Cum. Ü. İlahiyat Fakültesi Fakülte Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yrd.: ve Yurtdışı Görevlendirme (Ahmet Yesevi Ü. Türkistan / Kazakistan): 1 Şubat Haziran Cumhuriyet Ü. Senato Üyeliği: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı ( ) 8. Bölüm Başkanlığı, Yıldırım Beyazıt Ü. İslami İlimler Fak BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr I li m Kültür San at // k ag e m Akademi www.tdvk agem.org.tr 2014-2015 Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 1996 yılında kurulmuştur. 2011 yılında yeniden yapılandırılarak ilgi

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar 2014 / Hicrî 1435 Ağustos / Zilkade Sayı: 7 (Özel) MÜİF REMEL KULÜBÜ ÇALIŞMASIDIR özelı say 2014-2015 Remel Kulüp İlah yat Rehber Eğitim ve Barınma İmkânları Burs Veren Kurumlar Üniversiteliye Çeşitli

Detaylı

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK 02 10 20 34 36 38 42 48 64 86 88 92 94 KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK ve İSLAM BÜYÜKLERİ

Detaylı

BAŞKAN DAN İnsan, maddi ve manevi iki temel birikimi sağlamak üzere dünyasını mamur eder. Varlığımızın maddi yönüne taalluk eden ihtiyaçlarımızla beraber manevi dünyamızın da ihtiyaçları vardır. Geleneğimizdeki

Detaylı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı YIL: 8 / SAYI: 35-36 - İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür A.Ş. nin ortaklaşa düzenlediği 30.

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN

PROF. DR. AHMET BURAN PROF. DR. AHMET BURAN I. HAYATI Ahmet Buran, 20. 06. 1962 tarihinde Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde altı çocuklu Abdullah Efendi ile Zahire Hanım ın 4. çocuğu olarak dünyaya gelir.

Detaylı

e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00 85 İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu.

e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00 85 İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu. Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Köycü Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e-mail: ekoycu@bartin.edu.tr; e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00

Detaylı

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 Tefsir Anabilim Dalı VI. Koordinasyon Toplantısı Günlüğü İsmail ÇALIŞKAN * İlahiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalları VI.

Detaylı

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - II / İNSAN 19 Aralık 2009 - İstanbul SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - III / İSLAM, EKONOMİ

Detaylı

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İSTANBUL GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2010 Sayı 1 BULTEN İGEDER den Bir Kasım Geleneği Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İGEDER de Branşlar Zirve Yapıyor Geleceğin Eğitimcilerini

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

SEVİNÇ ÇOKUM ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU PROF. DR. RHOADS MURPHEY NİN KONFERANSLARI İLGİ GÖRDÜ NEVRUZ ÜNİVERSİTEMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI

SEVİNÇ ÇOKUM ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU PROF. DR. RHOADS MURPHEY NİN KONFERANSLARI İLGİ GÖRDÜ NEVRUZ ÜNİVERSİTEMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI SEVİNÇ ÇOKUM ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU HİTİTSEM1 Yaşında PROF. DR. RHOADS MURPHEY NİN KONFERANSLARI İLGİ GÖRDÜ Sayfa 15 Sayfa 18 Sayfa 21 www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 17

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

ilmi etüdler derneği

ilmi etüdler derneği İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ (İLEM) 2002 yılında kurulan İlmi Etüdler Derneği, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı

Detaylı

2008-2009 2013-2014 RAPORU

2008-2009 2013-2014 RAPORU yeni bir dünya için çalışıyoruz BEŞ YILLIK FAALİYET 2008-2009 2013-2014 RAPORU Birçok yerel ve ulusal farklı etkinlikleri gerçekleştiren Yeni Dünya Vakfı devam eden projeleriyle de daha kalıcı, köklü ve

Detaylı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir yayındır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir yayındır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir yayındır. Yayınlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

genc akademisyenler buluşması

genc akademisyenler buluşması genc akademisyenler buluşması 17-19 haziran 2011 özet kitapçığı İSAGEM İSM İLİMLER VE SANATLAR MERKEZİ bilgi ve toplum özet kitapçık Genç Akademisyenler Buluşması, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı