BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER (1250-1382)"

Transkript

1 T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER ( ) Hazırlayan Yasemin Kaçar Tarih Ana Bilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Danışman Yrd. Doç Dr. Bahattin Keleş TOKAT-2006

2 BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER ( ) Tezin Kabul Ediliş Tarihi: 03 /02 /2006 Jüri Üyeleri (Unvanı, Adı Soyadı) Başkan : Prof. Dr. Münir ATALAR Üye : Yrd. Doç. Dr. Bahattin KELEŞ Üye : Yrd. Doç.Dr. Mustafa ASLAN Üye :.. Üye :.. İmzası Bu tez Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun /../ tarih ve. sayılı oturumunda belirlenen jüri tarafından kabul edilmiştir. Enstitü Müdürü : Prof.Dr. Osman DEMİR Mühür İmza

3 i TEŞEKKÜR Yüksek lisans çalışmalarım süresince benden yardımlarını esirgemeyen ve özel kütüphanesini hizmete sunan değerli hocam Prof. Dr. Münir Atalar a, beni görüşleriyle yönlendiren ve her zaman destekleyen değerli danışman hocam Yrd. Doç.Dr. Bahattin Keleş e, kaynaklarından ve bilgilerinden yararlandığım Yrd. Doç. Dr. Ergin Erginer e ve tez çalışmalarımda benden desteklerini esirgemeyen aileme özellikle de ablam Hilal Kaçar a teşekkürü bir borç bilirim.

4 ii ÖZET Mısır ve Suriye de yaklaşık iki buçuk asır hüküm süren Memlûk Devleti, İslâm ve Türk tarihinde önemli bir yer alır. Ortadoğu nun stratejik bölgelerinde kurulan bu Türk devleti, pek çok alanda Türk kültürünün çeşitli öğelerini ve izlerini taşır. Bahrî Memlûk Devleti, teşkilâtında en yetenekli gençlerin sivrilmeleri, idare tarzının esasını teşkil etmesinden dolayı, ancak olağanüstü özelliklere sahip kimseler işbaşına geçebilirdi. Bu nedenle genç köleler en mükemmel olanlardan seçildikleri gibi, oldukça ciddî bir askerî terbiyeye tâbi tutularak yetiştirilirlerdi. Yetişen emirlerin, ayrı olarak oluşturdukları gruplar sayesinde devleti merkezileştirerek oluşturdukları ordular yakın-doğu tarihinde önemli bir rol oynamayı başarmıştı. Memlûk Devleti bilimsel ve kültürel gelişmelerle Ortaçağa damgasını vuran en önemli Türk devletlerinden biridir. Eğitim alanındaki gelişmelerde Memlûk sultanlarının ve devlet adamlarının eğitimi ve bilim adamlarını desteklemesinin büyük payı vardır. Bu dönemde yetişen bilim adamları yalnızca bulundukları bölgede yenilikler ve eserler yapmakla kalmamış, aynı zamanda diğer ülkeleri de etkilemişlerdir. Sanat ve mimarî alanında da bıraktıkları eserlerle diğer bilim adamlarına rehberlik etmişlerdir. Memlûk Devleti zengin bir kültürel mirâsa sahip olmasına rağmen, onların kültürel hayatlarıyla özellikle de Eğitim Sistemi ile ilgili pek fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle Memlûk Devleti nin eğitim sitemi ve o dönemdeki medreselerle ilgili tez çalışmasını hazırlamanın bilim dünyasına ve yeni araştırmacılara alt yapı oluşturması açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz.

5 iii Bahrî Memlûk Devleti, 132 yıllık zaman dilimi içerisinde sadece eğitim sistemiyle değil, aynı zamanda bu dönemde yetişen ve eserleri hala kaynak olarak kullanılan önemli ilim adamları sayesinde de Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. medrese Anahtar Kelimeler: Memlûk Devleti, memlûk (köle), eğitim sistemi,

6 iv ABSTRACT Mamluk State which prevailed nearly 2,5 centuries in Egypt and Syra takes an important place in Islamic and Turkish history. This Turkish State established in strategical regions of the Middle East bears its Marks and various elements in many areas.since the foundation of Mamluk State is to promote the most gifted youth, only thosse who are extremelly intelligent could come to pover and could be in the administrative positions.for tihs reason as young slaves were selected from the most capable ones, they would also take a very strict military training. Thanks to trained military commanders groups armies which constituted centralized state, the state played an important role in Near-East history. Mamluk State is one of the most important states which earmarks Medieval Era with scientific and cultural developments. In developments of educational parts, there is a great allocation of Mamluk sultans and statesmen who supported education and scientists. Scientists trained in this period not only contrubuted to innovations but they also influenced other countries. They guided other scientists in the yields of art and architecture. Although Mamluk State has a rich cultural heritages, there aren t enough studies about their cultural life especially about Mamlukid education system. For this reason, we believe that a thesis on this subject will contribute to scholarly Works and researchers. In 132 years, Bahrî Mamlukid States, not only has an important place in Turkish history with its education system, but also thanks to important scientists and scholars, whose contributions are being used as a source in this time. Key Words: Memlûk Devleti, slave, education system, madrasah

7 v İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR..i ÖZET ii ABSTRACT...iv İÇİNDEKİLER..v KISALTMALAR LİSTESİ xiii TABLOLAR LİSTESİ xiv 1.GİRİŞ BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ SULTANLARI İzzeddin Aybek el-melik el- Muiz Melik el-mansur Nureddin Ali b. Aybek Melik el-muzaffer Seyfeddin Kutuz Baybars el-melikü z-zahir Rükneddin es-salihi el-bundukdâri Berke Han Bedreddin Sülemiş Seyfeddin Kalavun Melik el-eşref Selahaddin Halil b. Kalavun Nasiruddin Muhammed in Birinci Saltanatı Zeyneddin Ketboğa Hüsameddin Laçin el-mansur Nâsıruddin Muhammed in İkinci Saltanatı Melik el-muzaffer Rukneddin Baybars el-çeşnigir Nâsıruddin Muhammed in Üçüncü Saltanatı.15

8 vi Seyfeddin Ebubekir el-mansur Alâaddin Küçük el-melik el-eşref Şihabeddin Ahmed en-nâsır İmadeddin İsmail es-salih Melik el-kamil Seyfeddin Şaban Zeyneddin el-haccî el-muzaffer Nâsırüddin Hasan en-nâsır Selahaddin es-salih Nâsırüddin Hasan en-nâsır ın 2. Saltanatı Selahaddin Muhammed el-mansur b. Zeyneddin I. Haccî Zeyneddin II. Şaban el-eşref Alaaddin el-mansur Zeyneddin el-haccî es-salih MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE EĞİTİM KURUMLARI 3.1. Memlûkler den Önce Eğitim Sistemi ve Eğitim Kurumları Bahrî Memlûk Devleti nin Eğitim Sistemi MemlûklerDönemindeki Eğitim Kurumları Mektepler (İlköğretim Kurumları) Câmiler (Mescidler) Hangâh, Ribât ve Zâviyeler Hastaneler Kütüphaneler Umûmî Kütüphaneler Yarı Umûmî Kütüpheneler 44

9 vii Özel Kütüpheneler Medreseler.45 Medreselerden Önceki Öğretim Yerleri Küttâblar Saraylar Edebi Salonlar Bâdiye (çöl) Medrese Öğretim Kadrosu Müderris (profesör) Muid (Asistan) Müfid (Doçent) Öğrenciler Medreselerin Fizikî Yapısı Avlu Eyvan Kışlık Dershane Mescid Türbe Öğrenci Hücreleri Aşhane Memlûk Askerî Eğitim Sistemi Memlûk Devleti nde Kadınlar ın Eğitimi MEMLÛK MEDRESELERİ Daru l-tıblar..78

10 viii 4.2 Daru l-kurrâlar Daru l-hadisler Medreselerin Mezhepler ve Okutulan İlimlere Göre Dağılımı BAHRÎ MEMLÛKLER DEVRİNDE KURULAN MEDRESELER Sahabiyye Medresesi Zâhiriye Medresesi el-fârîkâniyye Medresesi Mansuriyye Medresesi et-tıfciyye Medresesi el-mencunmariyye Medresesi el-nâsıriyye Medresesi Kerâsenkariyye Medresesi el-Cemâliyye Medresesi Taybarsiyye Medresesi es-sâîdiyye Medresesi el-melikiyye Medresesi el-caveliyye Medresesi el-akbağciyye Medresesi el-kısrâniyye Medresesi Fârısiyye Medresesi Sırğatmaşiyye Medresesi Sultan Hasan Medresesi el-bedriyye Medresesi Hicâziyye Medresesi...98

11 ix el-beşeriyye Medresesi Sâbıkıyye Medresesi El-Cây-ı Yusufî Medresesi el-bakariyye Medresesi İbn Arâm Medresesi Memlûklerde Kadınların Yaptırdığı Medreseler BAHRÎ MEMLÛKLER DÖNEMİNDEKİ ÜNLÜ ÂLİMLER 5.1. DİNÎ (NAKLÎ) İLİMLER Hadis İlmi ve Muhaddisler Nevevî, Muhyiddin Yahya b. Şeref ez-zehebî, Muhammed b. Ahmed Fıkıh İlmi ve Bu Alanda Yetişmiş Ünlü Fâkihler İzzeddin b. Abdusselam Takiyyuddin es-subkî Ali b. Abdulkâfi el-hazrecî Takiyyuddin Ahmed İbn Teyymiyye Kıraat İlmi ve Kıraat Alanında Yetişen Âlimler İbn el-cezerî Tefsir İlmi Ve Ünlü Memlûk Müfessirleri Muhammed b. Ahmed el-hazrecî el-endelûsî (Kurtubî) İbn Kesîr Tasavvuf İlmi ve Mutasavvıflar Ahmed el-bedevî İbn Ataullah el-iskenderî Muhammed Vefa Şazelî..110

12 x Kelâm İlmi AKLÎ İLİMLER Tarih Ve Coğrafya Alanında Yetişen Âlimler Baybars el-mansûrî el-yunînî, Kutbeddin Musa b. Muhammed İbn el-sukkâ î, Fazlullah b. Ebi l-fahr el-himyerî, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdulmünim Ebu l-fidâ, İmameddin İsmail b. Ali el-nüveyrî, Ahmed b. Abdulvahhab İbn Seyyid el-nâs, Muhammed b. Muhammed el-birzâlî, Alemeddin el-kasım b. Muhammed Yusuf el-cezerî el-edfüvî İbnu l-verdî, Ömer b. Muzaffer el-kuraşî İbn Fadlullah, Ahmed b. Yahya el-umerî Safedî, Halil b. Aybek Moğoltay, b. Kılıç b. Abdullah el-bakrâcî Kütübî, İbn Şakir İbn Haldun İbn Râfi, Takiyyüddin Muhammed b. Rafi İbn Habîb Bedreddin el-hasan b. Ömer el-dimaşkî İbn el-furât İbn Dokmak, İbrahim b. Muhammed Aydemir İbn el-şıhne

13 xi İbn Hıccî, Şihabeddin Ebu l-abbas Ahmed Kalkaşandî, Ahmed b. Ali Riyâzî İlimler (Matematik, Geometri), Astronomi, Felsefe, Mantık Ve Kimya Alanlarında Yetişen Âlimler el-huveyyi Muhammed b. Ahmed Ali b. Muhammed Aladdin el-bâcî Şemseddin el-mizzî el-kutb et-tahtânî Ali b. Muhammed el-cildekî İbnu ş-şâtır Ali b. İbrahim Musa b. Muhammed el-halilî İbnu l-mecdî Ahmed b. Receb b. Tanboğa İbnu l-hâim Ahmed b. Muhammed Sıbtu l-mardînî EDEBİYAT Şiir Nesir Gölge Oyunları Hikâyecilik Biyografi Dilbilimi İbn Malik, Muhammed b. Abdullah el-ceyyanî İbn Manzur, Muhammed b. Mükerrem el-hazrecî. 130

14 xii TIP İLMİ VE BU ALANDA YETİŞEN BİLİM ADAMLARI Ebu l -Hasan Ali İbn un-nefis. 131 Ebu Huleyka Reşidüddin b. Faris.131 Ali b. Yusuf b. Haydara er- Rahabî..132 İbnu l-lebbûdî Yahya b. Muhammed.132 Duneysirî Muhammed b. Abbas İbn Said.133 İbn Cemâa Muhammed Ebubekr el-mısrî.133 Ali b. Abdulkerim el-kehhal el-hamevî İbnu l-emşâtî Mahmud b. Ahmed el-aynî Muvaffakuddin Yakub b. Es-Sâmirî Yahudi Doktorlar Veterinerler Göz Hastalıkları Tıp Tarihi LİTERATÜR ÖZETİ MATERYAL VE YÖNTEM BULGULAR SONUÇ.145 BİBLİYOGRAFYA..148 ÖZGEÇMİŞ

15 xiii KISALTMALAR LİSTESİ A. : Ansiklopedi B.K.A. : Büyük Kültür Ansiklopedisi c. : Cilt ç. : çoğul çev. D.G.B.İ.T. : Çeviren : Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Târihi F. : Fakülte İ.A. M.E.B. Nşr. : İslâm Ansiklopedisi : Milli Eğitim Bakanlığı : Neşreden S.D.K.S.İ.T. : Sosyal, Dini, Kültürel, Siyasal, İslâm Târihi T.A. T.D.V. Terc. T.İ.D. T.T.K. : Türkler Ansiklopedisi : Türkiye Diyanet Vakfı : Tercüme : Tarih İncelemeleri Dergisi : Türk Tarih Kurumu Ü. : Üniversite Y. : Yayınevi, yayınları

16 xiv TABLOLAR LİSTESİ Tablo No Tablo Adı Sayfa No 4.1. Nizamiye Medreseleri nde İşlenen Dersler Memlûk Medreseleri nde Okutulan Dersler Memlûkler Döneminde Yaptırılan Medreseler, Hangâh, Ribat ve Zaviyeler

17 1 1. GİRİŞ Memlûk kelimesi Arapça meleke fiil kökünden türemiştir ve sözlük anlamı bir kimsenin emrinde bulunan esir demektir. Terim anlamı olarak da, savaşlarda esir düşerek ya da tüccarlardan satın alınan beyaz köle demektir. Bu anlam ise memlûk hükümdar veya emirlerin muhafız birliklerinde görev yapan özel sosyal ve hukukî bir statüye sahip olan ücretli askeri ifade etmektedir. Bunların kurdukları devlete de Memlûk Devleti adı verilmiştir (Kopraman, 1992: ). Memlûkler Mısır da uzun süre hizmette bulunmuşlar ve orada birinci derecede rol oynamışlardır. XIII.yüzyılın başlarında Eyyûbîler döneminde sayıları artmıştı ve genellikle Ravza Adası nda (Nil üzerinde bir ada) üslenen seçme bir birlik oluşturuyorlardı. Bu yüzden Bahrîler adıyla anılmışlardır. Bunlar özellikle Harizm ve Kıpçak kökenli Türklerdi. Ancak aralarında Çerkesler, Slavlar, Alanlar yakın ya da uzak Asya dan satın alınarak ya da kaçırılarak kervanlarla ve İtalyan gemileriyle getirilmiş her çeşit insan vardı (Roux, 1998:171). Memlûkler, Mısır ve çevre ülkeleri Eyyûbîler den devraldılar. Moğol istilâlarını Mısır kapılarında durdurarak İslâm âleminin tamamının müşrik Moğollar ın eline düşmesini engelleyerek dünya ve İslâm tarihinin akışını değiştirmişlerdir (Öztuna, 1992:457). Eyyûbîler dönemindeki askerler Türk memlûklerinden oluşuyordu. Onların son dönemlerinde kardeş mücadeleleri nedeniyle iktidar memlûk emirlerin elindeydi de iktidar, Turan Şah ın öldürülüp Aybek in sultan olmasıyla Memlûkler in eline geçti. İbn İyas bu tarihi Türk devletinin başlangıcı olarak kabul eder (Rásonyı,1971:170).

18 2 Memlûkler, İslâm uygarlığının ayrı bir özelliği olarak daha IX. yüz yılda Müslüman ordularında önemli bir yer tutuyordu. Bağdat ta Abbâsî halifesi Mutâsım ın başlattığı bu uygulama kısa sürede İslâm dünyasına yayıldı. Uygulamanın siyasal sonucu da hemen her yerde aynı oldu. Köleler askeri güçlerini kullanarak genellikle kısa, ama bazen şaşılacak kadar uzun sürelerle meşru siyasal otoriteyi denetimleri altına aldılar. Mısır ve Suriye yi yöneten Memlûk hanedanı köle kökenli komutanların iktidarı ele geçirme sürecinin sonucu olarak ortaya çıktı (Ana Britannica,1986: 250). Memlûkler, Fâtimîler ve Eyyûbiler den sonra Mısır da kurulmuş olan bir Türk devletidir. Bu devletin kurucu ve hükümdarları kölelikten geldikleri için bu adı almıştır. Orta Doğu nun o zamanki güçlü devletlerinden olan Fatımîler ve Eyyûbiler savaşlarda esir veya satın aldıkları köleleri zamanla asker olarak devlet hizmetine almışlar bu askeri komutanlar da kazandıkları başarılarla, ordu komutanlığı ve başkomutanlığa kadar yükselmişlerdir. Zaman ve fırsatını bulunca da idareyi ellerine geçirerek tarihte Memlûkler (Kölemenler) adı ile anılan bu devleti kurmuşlardır (Büyük Kültür Ansiklopedisi,1984:3168). Bu devletin târihi, genellikle sultanların menşeine göre iki döneme ayrılarak incelenmiştir. Birinci dönem Bahrî Memlûkler ya da diğer adıyla Türk Memlûkleri Dönemi dir yılları arasında hüküm süren Memlûk sultanlarının neredeyse tamamı Türk asıllıdır. Eyyûbi sultanlarından Salih Necmeddin Eyyûb memlûklerin bir kısmını Ravza Adası ndaki kalelere yerleştirmişti. Bu adanın karayla bağlantısını Nil Nehri nin kesmesi nedeniyle buradaki memlûklere Bahrî Memlûkler adı verilmiştir (Sobernheim, MEB. İ.A., c.vii, 1979: 689)

19 3 İkinci dönem ise Burcî Memlûkler veya diğer adıyla Çerkes Memlûkleri dönemidir arasındaki bu devrede Kal atu l-cebel deki burçlarda ikâmet etmeleri sebebiyle el-memâlikü l- Burciyye lâkabını alan Memlûk sultanlarının ikisi hariç tamamı Çerkes asıllıdır. Bu nedenle onlara el-memâlikü l-cerâkize adı verilmiştir (Tekindağ, 1961:53). Biz tez çalışmamızı, Bahrî Memlûk Devlet nin eğitim sistemi ve o dönemde kurulan medreseler üzerine yoğunlaştırdık. Tez, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Bahrî Memlûk Devleti nin siyâsî tarihinden kısaca bahsedilmektedir. İkinci bölümde, Bahrî Memlûkler in eğitim sisteminden, eğitim kurumlarından ve bu eğitim kurumlarından biri olan medreselerin fizikî yapısı anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde, bu dönemde kurulan önemli medreseler ve medreselerde okutulan dersler yer almıştır. Dördüncü bölümde ise, bu dönemde yetişen âlimler, onların eserleri ve eğitime yaptıkları katkılar zikredilmiştir.

20 4 2. BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ SULTANLARI Eski Türk devlet geleneğine göre hükümdar olabilmek için soylu olmak ve hanedana mensup olmak şarttı. Ancak Memlûk Devleti nde buna dikkat edilmemiştir. Memlûk sultanları küçük yaşta esir pazarından satın alınıp uzun yıllar sade birer asker olarak görev yapmışlardır. Memlûk Devleti nde saltanat babadan oğula geçen tabi bir hak olarak görülmüyordu. Buna rağmen sultanlar kendi oğullarını veliaht tayin etmek suretiyle onlara sultanlık kapısını aralamak istemişlerdir. Fakat bu yolla sultan olanların saltanatı uzun sürmemiş ve yerlerini büyük emirlerden birine terk etmek zorunda kalmışlardır (Aktan, 1996:619). Bu dönemde yirmi üç sultan hüküm sürmüştür. İlk tahta çıkan ve bir bayan olan Şecerû d-dûr olsa da ilk sultan İzzeddin Aybek kabul edilir İzzeddin Aybek el-melik el- Muiz ( / ) Aybek tahta geçmeden önce Bahrî Memlûkler Şecerû d-dûr u sultan ilan etmişlerdi. İzzeddin Aybek de atabetü l-asâkir olarak tayin edilmişti (Makrizî, 1956: 368). Bahri Memlûkler i saltanata götüren yolda köprü görevi gören Şecerû d- Dûr un sultanlığına karşı gösterilen tepkiler üzerine Mısır ümerâsı tarafından sultan ilan edilen İzzeddin Aybek, aslen Türk tü. Memlûk birliklerinin kurucusu kabul edilen Eyyûbî hükümdarı Melik Salih Necmeddin Eyyub un Bahrî Memlûkleri ndendir. İzeddin Aybek in Mısır tahtına oturmasıyla bir taraftan Haçlı seferleri hala devam ederken diğer yandan doğudan gelen Moğol saldırılarının İslam ülkelerini yıktığı bu dönemde bu iki düşmanı defalarca yenerek İslam bayrağını şerefle dalgalandıran Bahrî Memlûkleri kurulmuştur. Ancak tahta Eyyûbi ailesinden olmayan birinin gelmesi, Suriye Eyyûbî emirlerini harekete geçirdi. Sonuçta

21 5 kendilerine kalkan görevi yapacak altı yaşındaki bir Eyyûbî prensi olan Musa yı başa geçirmeye karar verdiler. Aybek de ona atabek tayin edildi. Yani devlet işleri bütünüyle yine İzzedddin Aybek tarafından yürütülüyordu. Eyyûbîler bunu da yeterli görmeyince iki ordu Abbâsiye civarında karşılaştı.yenilen Eyyûbîler Suriye ye geri çekildi. Bu zafer İzzeddin Aybek in Mısır daki durumunu sağlamlaştırdı(1251). Aybek, iç ve dış düşmanlarına karşı başarılı bir mücadele vermiş, saltanatını tehdit eden zorlukları aşarak tahtının temellerini sağlamlaştırdı. Suriye Eyyûbî emirleri ve Mısır daki muhaliflerine karşı kazandığı başarılarla Mısır daki durumunu sağlamlaştırdıktan sonra bazı Müslüman emirleri üzerinde nüfuz sağlamak için teşebbüste bulundu. Bu amaçla Musul emiri ile akrabalık yoluyla ilişki kurmak için kızıyla nişanlandı. Ama bu teşebbüsü hayatına maloldu (Yiğit, 1991:23-25). Aybek iç ve dış tehlikelerin hepsini bertaraf edip, düşmanlarına başarı ile karşı koyarak zorlukların hepsinin üstesinden gelmiş iken ölümü seksen gün müddetle saltanatı tadan karısının elinden olmuştur. Şecerû d-dûr Aybek ile evlenip tahttan feragat ederken bunu sadece Müslümanları tatmin etmek için yapmış fakat bunu yaparken Aybek e tahakküm ederek bütün devlet işlerini elinde bulundurmayı kafasına koymuştu. Gerçekten de kocasına hükmederek onu ilk karısından ve oğlu Ali den ayırmıştır. Şecerû d-dûr u öldürten de Aybek in ilk karısıdır (Kopraman, 1992:448). 2.2.Melik el-mansur Nureddin Ali b. Aybek( ) Aybek in öldürülmesinden sonra ileri gelen emirler toplanarak Aybek in oğlu Nureddin Ali yi sultan seçtiler(1257). Kendisine el-mansur ünvanı verildi. On beş yaşında olduğundan ülkeyi koruyabilmesi ve güçlü emirlere direnebilmesi mümkün değildi.

22 6 Bahriye ümerâsı Mısır ı ele geçirme teşebbüslerinde bulunuyorlardı. Moğol tehlikesinin yaklaştığı haberlerinin Suriye yi karışıklığa sevkettiği sırada el-muğis Ömer i tekrar kendileriyle birlikte Mısır ı almaya teşvik ettiler. Kutuz tekrar onları yendi ve dağıttı (1258). Bu sırada Moğol tehlikesi gerek Memlûkler i gerekse Eyyûbiler i tehdit etmeye başlamıştı (Kopraman, 1992:450). Sultanın kısa süren saltanatı sırasında devlet işleri bütünüyle Kutuz tarafından yürütülürdü. Saltanatı iki yıl sekiz ay süren Nureddin Ali nin zamanı Dimaşk a kaçan Bahriye Memlûkleri ne karşı verilen mücadele ile geçti (Yiğit, 1991:28). Sultan Aybek döneminde Kutbiyye ve Sahabiyye Medreseleri inşa edilmiştir Melik el-muzaffer Seyfeddin Kutuz( ) İzzeddin Aybek tarafından alınan Kutuz onun el-muizziye adı verilen memlûkler arasına girdi. Üstün zekâ ve kâbiliyeti yanında cesaretiyle de kısa sürede kendisini gösterdi. Askeri hiyerarşide yükselerek ikinci sultanlık olarak da anılan nâibü s-saltana makamına tayin edildi. Nureddin Ali zamanında bu makama geçti daha sonra yönetimi bütünüyle eline alıp devam ettirdi (Yiğit,1991:28). Kutuz sultan olduğu sıralarda Suriye Moğol istilasına maruz kalmıştı. Memlûkler Moğol istilasına karşı birleştiler ve 3 Eylül 1260 günü Ayn-ı Calût Savaşında Memlûkler Moğollar ı büyük bir yenilgiye uğrattılar. Bu savaş tarihteki önemli savaşlardan biridir. Bu zafer yalnızca Mısır ı değil aynı zamanda Suriye yi de Moğol hakimiyetinden kurtarmıştır. Ayn-ı Calût zaferinin en önemli sonuçlarından biri XII. yüzyıldan beri Nureddin Mahmud Zengi ve Selahaddin Eyyûbî nin bütün güçleriyle çabalayarak sağladıkları Mısır ve Suriye birliğinin tekrar sağlanmış olmasıdır. Öte yandan bu zafer Moğollar ile Müslümanlar arasında olduğu kadar Eyyûbî ve Memlûkler

23 7 arasındaki mücadeleyi de ayıran bir savaştı. Böylece bu savaş Eyyûbî Devleti nin güneşinin battığının ve Memlûk devletinin yıldızının parladığının bir göstergesi olmuştur. Ayn-ı Calût savaşından sonra Kutuz Fırat tan itibaren bütün Mısır ın efendisi oldu (Kopraman,D.G.B.İ.T., C.VI, 1992: ). Baybars da Ayn-ı Calut savaşının kazanılmasında önemli rol oynayan emirlerden birisidir. Buradaki başarılarından dolayı Kutuz dan Halep nâibliğine tayinini istedi ancak kabul edilmedi. Hem bu isteğinin kabul edilmemesi hem de Bahriye Memlûkleri nin reisi Aktay ın öldürülmesi işine karışmasından dolayı Kutuz a kin duyan Baybars ona suikast plânladı ve arkadaşlarının yardımıyla onu öldürdü (1260) (Kopraman,TDV İslam Ansiklopedisi,1992:221). Sultan Baybars ın saltanatı esnasında Zâhiriyye Mâcidiyye, Muhedhibiya ve Fârikâniyye medreseleri inşâ edilmiştir Baybars el-melikü z-zahir Rükneddin es-salihi el-bundukdâri ( / ) Kıpçak kabilelerinden Borçoğlu veya Borlu kabilesine mensuptur. Emir Alaaddin Aytekin el-bundukdari tarafından satın alındı ve onunla birlikte Kahire ye gitti. Burada Bahriyye Memlûkleri ne katıldı ve onların önde gelen liderleri arasına girdi. Turan Şah zamanında Dimyat ı ele geçirip ilerleyen Fransa Kralı nın yenilgiye uğratılıp esir düşmesinde rol oynadı. Bahriyye Memlûkleri nin ileri gelenleri Kutuz un katli üzerine Baybars ı sultan ilân ettiler. Baybars 1260 ta tahta geçti.onun tahta çıkışıyla Memlûk tarihinde yeni bir dönem başladı. On yedi yıllık saltanatı sırasında Memlûk devletinin gerçek manada kurucusu oldu (Kopraman, TDV.İslam Ansiklopedisi,1992: ).

24 8 Sultan Baybars saltanatının ilk günlerinde önemli görevlere sâdık adamları arasından atamalarda bulundu. Bahriye ümerâsını etrafına toplamaya çalıştı. Emirlere ve halka iyi muamele etti. Kutuz un Moğol savaşına hazırlık için koyduğu ağır vergileri kaldırmasıyla halkın gönlünü kazandı (Yiğit, 1992:41). Baybars Haçlılar a karşı da başarıyla savaşmıştır te Kayseriyye, Aslis, Arsuf ve Yafa yı, 1266 da ise Safed ve er-remle şehirlerini aldı. Nisan 1268 de de kısa bir kuşatmadan sonra Antakya yı fethetti. Böylece Haçlılar ın Doğu Suriye deki tahtı sona erdi. Bâtınîler üzerine de sefer düzenleyip onların Haçlılar a ödedikleri parayı Memlûkler e ödemelerini sağlamıştır(hitti, 1995:1092) yılında Baybars İlhanlılar ı Harran da yendi.1277 de İlhanlılar ın himayesinde bulunan Anadolu Selçuklular ın üzerine yürümüştür. Baybars ve ordusu Selçuklu ve İlhanlı ordusunu 1277 de yendi (Yaltkaya, 1941:84). Baybars 1271 de Trablus Prensliği ne saldırarak birçok şehir ve kaleyi ele geçirdi de tekrar Anadolu seferine çıkan Baybars Adana, Sis, Tarsus ve Ayas ı yağmaladı. Baybars Anadolu ya düzenlediği bir seferde Elbistan Ovası nda Moğollar la yaptığı savaşta onları yendi ve seferden döndüğü sıralarda aniden hastalanarak vefat etti. Devlet idâresine getirdiği yenilikler ve kurduğu müesseselerle haleflerinin gelecekte takip edecekleri siyasetin ana hatlarını çizmiş halk hikayelerine konu olacak kadar büyük ün kazanmıştır. Cengiz yasasını uyguladı. Düzenli ve çalışkan bir devlet adamı olarak ülkenin idaresini sıkı kontrol altında tutar, adalete hak ve hukuka önem verirdi. Dört büyük Sünnî mezhep mensuplarının işlerini görmek için her mezhebe ait ayrı ayrı kadıların başına kâdılkudâtlar tayin etme işini ilk kez o yapmıştır. Devlete merkeziyetçi bir yapı kazandırmaya çalıştığı gibi bütün ülkeyi düzenli bir yol şebekesiyle Kahire ye bağladı. Mükemmel bir posta

25 9 teşkilatı kurdu. Orduyu yeni silahlarla donattı, İskenderiye, Kahire, Dimyat tersanelerini daha da geliştirdi. Baybars bir asker ve kumandan olarak Ortaçağ İslam-Türk tarihinin büyük simalarından birisidir. Baybars ın hayatı hakkındaki en önemli kaynaklar onunla ilgili yazılan üç özel tarihtir. Bunlar; 1-İbn Abduzzâhir,er-Ravzü z-zâhir fî-sîreti l-meliki z-zâhir 2-İbn Şeddad, Sîretu l-meliki z-zahir Baybars 3-Şâfi b. Ali, Hüsnü l-menâkibi s-sırriyeti l-münteze a mine s-sîreti z- Zâhiriyye dir (Kopraman,TDV. İslâm Ansiklopedisi,1992:222) Berke Han ( ) Baybars tan sonra tahtına oğlu ve veliahdı Nâsırüddin Berke Han geçti. Henüz 18 yaşında olan sultan emirleri ve diğer devlet adamlarını birbirine düşüren bir siyaset izledi. Yaşlı ve tecrübeli emirleri azledip yerlerine genç ve tecrübesiz hasekiler atadı. Bu hasekilerin tahrikleri sonucu nüfuzlu emirlerden bazılarını tutukladı. Bu uygulama muhalif ümerayı daha da kızdırdı. Onlar Dimaşk ta bulunan sultandan ayrılıp Mısır a gittiler. Onların peşinden gelen sultanı Kal atu l-cebel e giren sultanı kuşatma altına aldılar. Zor durumda kalan Berke Han saltanattan ayrıldığını söyleyip kendisine Kerek emirliğinin verilmesini istedi ve kabul edildi. Kerek e gitti aynı yıl içinde orada vefat etti. Saltanatı esnasında önemli bir icraatı olmadı (Yiğit, 1991:57) Bedreddin Sülemiş (1280) Berke nin saltanattan ayrılmasını sağlayan emirler liderleri Seyfeddin Kalavun u tahta çıkarmak istediler ama o kabul etmedi. Bunun üzerine Baybars ın 7 yaşındaki oğlu Bedreddin Sülemiş el-melik el-âdil ünvânıyla sultan ilan edildi. Ancak idâre onun atabeyi olan Kalavun un elindeydi. Onun sultanlık teklifini reddi

26 10 saltanatın Baybars ın soyunda kalma arzusundan değildi. Asıl amacı ordunun çoğunluğunu oluşturan Baybars Memlûkleri nin çıkarabileceği isyanları yatıştırmak ve şartlar uygun olunca da Sülemiş i tahttan indirip sultan olmaktı. Saltanata el koymasına uygun şartlar oluşunca emirleri bir araya toplayarak, Sülemiş in yaşının küçüklüğünden bahsederek ülkenin ancak olgun biri tarafından idare edilebileceğini söyledi. Emirler Sülemiş i azlederek Kerek e gönderdiler. Kalavun Melik el- Mansur ünvanıyla sultan ilan edildi (Yiğit,1991:57) Seyfeddin Kalavun ( ) Aslen Kıpçak Türklerindendir. Küçüklüğünde memlûk olarak Mısır a getirilmiştir. Memlûkler çoğu kez satın alınırken kendilerine ödenen miktara nisbetle lâkaplandırılırlardı. Seyfeddin Kalavun da bin altına satın alındığı için el-elfî olarak adlandırılmıştır.1279 da el-melik el-mansur ünvanıyla tahta geçen Kalavun selef ya da haleflerinin çoğu gibi saltanatını sağlamlaştırıncaya kadar kendisine güvenerek tahta göz koyan emirlerin ve Baybars ın oğullarının isyanlarıyla karşılaştı (Yiğit,1991:61-63). Sultan Kalavun İlhanlılar a karşı Baybars ın politikasını takip etti ve 1281 de İlhanlılar ın Suriye ye yaptıkları iki hücumu bertaraf etti e kadar Sungur ile meşgul oldu. Haçlılar la çatışmamaya özen göstererek on yıllık barış yaptı ama bu barışı kendisi bozarak 1285 de el-markab Kalesini aldı. Bu sırada Haçlılar Batı Avrupa dan gelen yardımların kesilmesi nedeniyle ölüm döşeğindeki hasta gibiydiler. Memlûkler de Suriye deki son Haçlı kalıntılarını temizlemek için harekete geçtiler. Emir Hüsameddin Toruntay komutasındaki ordu Antakya Haçlı Prensliği nin son kalıntısı olan el-lazikiyye yi fethetti.(1287) Kalavun memlûklerinden Çerkes ve As asıllı olan üçbinyediyüz askeri kale burçlarına

27 11 yerleştirmiş ve onlara el-burciyye adını vermiştir (Kopraman, D.G.B.İ.T.1992: ). Franklar Müslümanlara ait yerleşim yerlerini yağmalamışlardı Kalavun hazırlıklarını yapıp Kahire den ayrıldı bu sırada hastalanarak öldü (1290) (Makrizî, 1956:238). Kalavun imâr işlerine büyük önem vermişti. Yaptırdığı binaların en meşhuru laboratuarları, mutfakları, erzak ve ilaç depoları ve büyük koğuşların bulunduğu hastanedir. el-maristan el-mansurî adını taşıyan bu hastanede, çeşitli hastalıklara mahsus özel bölümler vardı. Hastanenin yanına da 1283 de cami, medrese bir de kendisi için türbe yaptırmıştı (Yiğit,1991:63). Sultan Kalavun dan sonra aşağı yukarı bütün sultanlar başarı veya ihtilal yoluyla geçmişlerdir. Bu yüzden birçok sultanın saltanat süresi çok kısa olurken otuz kırk yıl gibi uzun saltanat sürenler de olmuştur (Büyük Kültür Ansiklopedisi,1984:3168). Sultan Kalavun uzun süre tahtta kaldığı için onun zamanında daha fazla medrese, hangâh, câmii ve hastane inşâ edilmiştir. Mansuriyye, Tıfciyye, Mencunmariyye, Nâsıriyye, Cemâliyye, Taybarsiyye, Sâidiyye, Melikiyye, Caveliyye ve Bektemiriyye Medreseleri bu dönemde yapılmıştır. Buradan Sultan Kalavun un eğitime çok fazla önem verdiği anlaşılmaktadır Melik el-eşref Selahaddin Halil b. Kalavun ( ) Kalavun 1290 da ölünce veliaht tayin ettiği oğlu Halil ümerânın biâtıyla sultan oldu de babasının ölümüyle yarım kalan Akka seferini tamamlayarak bu şehri fethetti. Ayrıca Sur, Hayfa, Antartus, Aslis kaleleri ele geçirildi. Yaklaşık 200 yıl süren Haçlı Seferleri sona erdi ve Suriye sahilleri Haçlılar dan temizlendi.

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular *Abbasiler *Me mun döneminden Mu temid dönemine kadar Mu temid Döneminden İtibaren Kaynaklar: *Hakkı Dursun Yıldız, Şerare Yetkin, Abbasiler, DİA, I, 1-56. * Philip

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Konular *Emeviler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Kaynaklar *İrfan

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken Kerbela Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken ve dış tehlike belirtileri de baş gösterince

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S )

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S ) İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S. 226-652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü:

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu. Abbasiler Devleti Ders Anlatım Notu ABBASİLER ( )

Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu. Abbasiler Devleti Ders Anlatım Notu ABBASİLER ( ) Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu Abbasiler Devleti Ders Anlatım Notu ABBASİLER (750-1228 ) Ebu Müslim in Emevi Devleti ni yıkarak Kûfe de Ebul Abbbas ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu.

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

Gazneliler ( ):

Gazneliler ( ): Gazneliler (963-1187): Devlet, ismini Doğu Afganistan'da bulunan ve devlet merkezi olarak seçilen Gazne şehrinden almıştır. Samanoğulları Devleti`nin (819-1005) dağılmaya başladığı dönemde, bu devlette

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular * Emeviler * Ömer b. Abdülaziz ve Sonrası * Yıkılış Kaynaklar *İsmail Yiğit, A. Engin Beksaç, Emeviler, DİA, XI, 87-108. * İrfan Aycan-İbrahim Sarıçam, Emevîler,

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti:

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti: Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Kutsal Mescid in kutlu komşularının evlerini restore ederek onlara karşı vefa borcumuzu öderken Aksa dan Müslümanları uzaklaştırıp Yahudilere yer açmaya çalışan

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979'da Mekke'de gerçekleşen ve günümüzde hala bazı yönleri gölgede kalan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 03.06.2017 / 11:26 20 Kasım 1979

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR 1 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Adı Soyadı: Ebru ALTAN Doğum Tarihi: 5.11.1969 Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TARİH İSTANBUL ÜNİ. 199 Y. Lisans ORTAÇAĞ TARİHİ İSTANBUL ÜNİ. 1995

Detaylı

TARİH TÜRKLER DEN ÖNCE ANADOLU HAÇLI SEFERLERİ VE ANADOLU DA HAÇLI DEVLETLERİ

TARİH TÜRKLER DEN ÖNCE ANADOLU HAÇLI SEFERLERİ VE ANADOLU DA HAÇLI DEVLETLERİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ TARİH TÜRKLER DEN ÖNCE ANADOLU HAÇLI SEFERLERİ VE ANADOLU DA HAÇLI DEVLETLERİ Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY 2009 ANKARA 2.4. Haçlı Seferleri

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Körfez'in petrol zengini ülkesi: Kuveyt

Körfez'in petrol zengini ülkesi: Kuveyt Körfez'in petrol zengini ülkesi: Kuveyt Kuveyt, dünyada bilinen ham petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 10 una sahip ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliğinin (OPEC) 5. büyük petrol üreticisi konumunda.

Detaylı

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi 1990 yılında Latin Amerika'nın ada ülkesinde bir grup Müslüman ülkedeki yönetimi ele geçirmek için silahlı darbe girişiminde bulunmuştu.

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 TOLUNOĞULLARI Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır da kurulmuştur. Abbasiler bu devlete

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Siyasi Tarihinde Muhalefet Hareketleri II. Ders No : 8110020027 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

EHLi SÜNNET GRUBU IRAK TA ŞİİLEŞTİRME PROJESİ. www.sapitanlar.com SAMARRA ÖRNEĞİ

EHLi SÜNNET GRUBU IRAK TA ŞİİLEŞTİRME PROJESİ. www.sapitanlar.com SAMARRA ÖRNEĞİ IRAK TA ŞİİLEŞTİRME PROJESİ SAMARRA ÖRNEĞİ 2011 www.sapitanlar.com IRAK TA ŞİİLEŞTİRME PROJESİ: SAMARRA ÖRNEĞİ El Reşid Araştırmalar Merkezi nden Dr. Hüseyin Samarrai nin kaleme aldığı ve Türkçe ilk defa

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T Tufan Buzpmar H ÍL A FE T VE SALTANAT a l f a : 2987 I ALFA İNCELEME-ARAŞTIRMA 88 H İLAFET VE SALTANAT II. Abdiilhamid Döneminde Halifelik ve Araplar Ş. TUFAN BUZPINAR 1961 yılında Kadirli ye bağlı Esenli

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ Kamil ERON Tarihi kaynaklarda II.Süleyman Şah ın tahta çıkış tarihi H. 7 Zilkade 592 olarak yazmaktadır. Fakat bu tarihin doğru olması nümismatik

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri İslam ve Hemşirelik Savaşta Kadınların Görevleri Savaşta Yaralı Bakımı Kahraman Kadın Savaşçılar Ümmü Habibe Kahraman Havle Hastabakıçısı Rufeyde Hasta Bakım

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi

İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi Emevi Halifeliği zamanında müslüman Araplar, Suriye ve İran'ı hâkimiyetlerine alarak Maverâünnehir bölgesine ulaşmışlardı. Seyhun ve Ceyhun

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

MEMLÛK DEVLETİ NDE ASKERÎ KÖLELİK HUKUKU *

MEMLÛK DEVLETİ NDE ASKERÎ KÖLELİK HUKUKU * 133 MEMLÛK DEVLETİ NDE ASKERÎ KÖLELİK HUKUKU * Doç. Dr. İlyas GÖKHAN * Özet Bu makalede kölelikten yetişen memlûk askerlerinin hukuku üzerinde durulacaktır. Bu askerî sistem, en mükemmel şekilde Mısır

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Savaşın başından bu yana yedinci hac dönemi yaklaşırken hac ibadetini yerine getirmeyi çok isteyen, farklı şehirlerde yaşayan üç Suriyelinin hikayesi.

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur.

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Bilim Tarihi I Ders Notları ESKİÇAĞ DA BİLİM ANADOLU MEDENİYETLERİ Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Hititler Anadolu da kurulan

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 ROMALILARDA BİLİM http://www.tarihbilimi.gen.tr/icerik_resimler/roma-imparatorlugu.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü GİRİŞ M.Ö.3.y.y. da Romalılar bütün

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz İçindekiler xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz ı BİRİNCİ KISIM AĞALAR VE HOCALAR: CUMHURIYET DÖNEMININ ÛF ILÇESI 3 BİRİNCİ BÖLÜM Hafıza Kaybı: Klan Toplumu ve Ulus

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi OSMANLILAR 1 2 3 Osmanlılarda Eğitimin Genel Özellikleri Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, toplumun derinden etkilemişlerdir. Azınlıkların çocuklarını üst düzey yönetici

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

Goldziher. Goldziher ve Hadis. Hadis. Hüseyin AKGÜN. Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis. Hüseyin AKGÜN

Goldziher. Goldziher ve Hadis. Hadis. Hüseyin AKGÜN. Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis. Hüseyin AKGÜN 117 Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis Oryantalizm tarihinde, Yahudi kökenli bir Macar olan Goldziher in ayrı bir yeri vardır. Zira o, gerek Batı da, gerekse Doğu da görüşleriyle çok sayıda araştırmacı üzerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı