BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER (1250-1382)"

Transkript

1 T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER ( ) Hazırlayan Yasemin Kaçar Tarih Ana Bilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Danışman Yrd. Doç Dr. Bahattin Keleş TOKAT-2006

2 BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER ( ) Tezin Kabul Ediliş Tarihi: 03 /02 /2006 Jüri Üyeleri (Unvanı, Adı Soyadı) Başkan : Prof. Dr. Münir ATALAR Üye : Yrd. Doç. Dr. Bahattin KELEŞ Üye : Yrd. Doç.Dr. Mustafa ASLAN Üye :.. Üye :.. İmzası Bu tez Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun /../ tarih ve. sayılı oturumunda belirlenen jüri tarafından kabul edilmiştir. Enstitü Müdürü : Prof.Dr. Osman DEMİR Mühür İmza

3 i TEŞEKKÜR Yüksek lisans çalışmalarım süresince benden yardımlarını esirgemeyen ve özel kütüphanesini hizmete sunan değerli hocam Prof. Dr. Münir Atalar a, beni görüşleriyle yönlendiren ve her zaman destekleyen değerli danışman hocam Yrd. Doç.Dr. Bahattin Keleş e, kaynaklarından ve bilgilerinden yararlandığım Yrd. Doç. Dr. Ergin Erginer e ve tez çalışmalarımda benden desteklerini esirgemeyen aileme özellikle de ablam Hilal Kaçar a teşekkürü bir borç bilirim.

4 ii ÖZET Mısır ve Suriye de yaklaşık iki buçuk asır hüküm süren Memlûk Devleti, İslâm ve Türk tarihinde önemli bir yer alır. Ortadoğu nun stratejik bölgelerinde kurulan bu Türk devleti, pek çok alanda Türk kültürünün çeşitli öğelerini ve izlerini taşır. Bahrî Memlûk Devleti, teşkilâtında en yetenekli gençlerin sivrilmeleri, idare tarzının esasını teşkil etmesinden dolayı, ancak olağanüstü özelliklere sahip kimseler işbaşına geçebilirdi. Bu nedenle genç köleler en mükemmel olanlardan seçildikleri gibi, oldukça ciddî bir askerî terbiyeye tâbi tutularak yetiştirilirlerdi. Yetişen emirlerin, ayrı olarak oluşturdukları gruplar sayesinde devleti merkezileştirerek oluşturdukları ordular yakın-doğu tarihinde önemli bir rol oynamayı başarmıştı. Memlûk Devleti bilimsel ve kültürel gelişmelerle Ortaçağa damgasını vuran en önemli Türk devletlerinden biridir. Eğitim alanındaki gelişmelerde Memlûk sultanlarının ve devlet adamlarının eğitimi ve bilim adamlarını desteklemesinin büyük payı vardır. Bu dönemde yetişen bilim adamları yalnızca bulundukları bölgede yenilikler ve eserler yapmakla kalmamış, aynı zamanda diğer ülkeleri de etkilemişlerdir. Sanat ve mimarî alanında da bıraktıkları eserlerle diğer bilim adamlarına rehberlik etmişlerdir. Memlûk Devleti zengin bir kültürel mirâsa sahip olmasına rağmen, onların kültürel hayatlarıyla özellikle de Eğitim Sistemi ile ilgili pek fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle Memlûk Devleti nin eğitim sitemi ve o dönemdeki medreselerle ilgili tez çalışmasını hazırlamanın bilim dünyasına ve yeni araştırmacılara alt yapı oluşturması açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz.

5 iii Bahrî Memlûk Devleti, 132 yıllık zaman dilimi içerisinde sadece eğitim sistemiyle değil, aynı zamanda bu dönemde yetişen ve eserleri hala kaynak olarak kullanılan önemli ilim adamları sayesinde de Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. medrese Anahtar Kelimeler: Memlûk Devleti, memlûk (köle), eğitim sistemi,

6 iv ABSTRACT Mamluk State which prevailed nearly 2,5 centuries in Egypt and Syra takes an important place in Islamic and Turkish history. This Turkish State established in strategical regions of the Middle East bears its Marks and various elements in many areas.since the foundation of Mamluk State is to promote the most gifted youth, only thosse who are extremelly intelligent could come to pover and could be in the administrative positions.for tihs reason as young slaves were selected from the most capable ones, they would also take a very strict military training. Thanks to trained military commanders groups armies which constituted centralized state, the state played an important role in Near-East history. Mamluk State is one of the most important states which earmarks Medieval Era with scientific and cultural developments. In developments of educational parts, there is a great allocation of Mamluk sultans and statesmen who supported education and scientists. Scientists trained in this period not only contrubuted to innovations but they also influenced other countries. They guided other scientists in the yields of art and architecture. Although Mamluk State has a rich cultural heritages, there aren t enough studies about their cultural life especially about Mamlukid education system. For this reason, we believe that a thesis on this subject will contribute to scholarly Works and researchers. In 132 years, Bahrî Mamlukid States, not only has an important place in Turkish history with its education system, but also thanks to important scientists and scholars, whose contributions are being used as a source in this time. Key Words: Memlûk Devleti, slave, education system, madrasah

7 v İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR..i ÖZET ii ABSTRACT...iv İÇİNDEKİLER..v KISALTMALAR LİSTESİ xiii TABLOLAR LİSTESİ xiv 1.GİRİŞ BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ SULTANLARI İzzeddin Aybek el-melik el- Muiz Melik el-mansur Nureddin Ali b. Aybek Melik el-muzaffer Seyfeddin Kutuz Baybars el-melikü z-zahir Rükneddin es-salihi el-bundukdâri Berke Han Bedreddin Sülemiş Seyfeddin Kalavun Melik el-eşref Selahaddin Halil b. Kalavun Nasiruddin Muhammed in Birinci Saltanatı Zeyneddin Ketboğa Hüsameddin Laçin el-mansur Nâsıruddin Muhammed in İkinci Saltanatı Melik el-muzaffer Rukneddin Baybars el-çeşnigir Nâsıruddin Muhammed in Üçüncü Saltanatı.15

8 vi Seyfeddin Ebubekir el-mansur Alâaddin Küçük el-melik el-eşref Şihabeddin Ahmed en-nâsır İmadeddin İsmail es-salih Melik el-kamil Seyfeddin Şaban Zeyneddin el-haccî el-muzaffer Nâsırüddin Hasan en-nâsır Selahaddin es-salih Nâsırüddin Hasan en-nâsır ın 2. Saltanatı Selahaddin Muhammed el-mansur b. Zeyneddin I. Haccî Zeyneddin II. Şaban el-eşref Alaaddin el-mansur Zeyneddin el-haccî es-salih MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE EĞİTİM KURUMLARI 3.1. Memlûkler den Önce Eğitim Sistemi ve Eğitim Kurumları Bahrî Memlûk Devleti nin Eğitim Sistemi MemlûklerDönemindeki Eğitim Kurumları Mektepler (İlköğretim Kurumları) Câmiler (Mescidler) Hangâh, Ribât ve Zâviyeler Hastaneler Kütüphaneler Umûmî Kütüphaneler Yarı Umûmî Kütüpheneler 44

9 vii Özel Kütüpheneler Medreseler.45 Medreselerden Önceki Öğretim Yerleri Küttâblar Saraylar Edebi Salonlar Bâdiye (çöl) Medrese Öğretim Kadrosu Müderris (profesör) Muid (Asistan) Müfid (Doçent) Öğrenciler Medreselerin Fizikî Yapısı Avlu Eyvan Kışlık Dershane Mescid Türbe Öğrenci Hücreleri Aşhane Memlûk Askerî Eğitim Sistemi Memlûk Devleti nde Kadınlar ın Eğitimi MEMLÛK MEDRESELERİ Daru l-tıblar..78

10 viii 4.2 Daru l-kurrâlar Daru l-hadisler Medreselerin Mezhepler ve Okutulan İlimlere Göre Dağılımı BAHRÎ MEMLÛKLER DEVRİNDE KURULAN MEDRESELER Sahabiyye Medresesi Zâhiriye Medresesi el-fârîkâniyye Medresesi Mansuriyye Medresesi et-tıfciyye Medresesi el-mencunmariyye Medresesi el-nâsıriyye Medresesi Kerâsenkariyye Medresesi el-Cemâliyye Medresesi Taybarsiyye Medresesi es-sâîdiyye Medresesi el-melikiyye Medresesi el-caveliyye Medresesi el-akbağciyye Medresesi el-kısrâniyye Medresesi Fârısiyye Medresesi Sırğatmaşiyye Medresesi Sultan Hasan Medresesi el-bedriyye Medresesi Hicâziyye Medresesi...98

11 ix el-beşeriyye Medresesi Sâbıkıyye Medresesi El-Cây-ı Yusufî Medresesi el-bakariyye Medresesi İbn Arâm Medresesi Memlûklerde Kadınların Yaptırdığı Medreseler BAHRÎ MEMLÛKLER DÖNEMİNDEKİ ÜNLÜ ÂLİMLER 5.1. DİNÎ (NAKLÎ) İLİMLER Hadis İlmi ve Muhaddisler Nevevî, Muhyiddin Yahya b. Şeref ez-zehebî, Muhammed b. Ahmed Fıkıh İlmi ve Bu Alanda Yetişmiş Ünlü Fâkihler İzzeddin b. Abdusselam Takiyyuddin es-subkî Ali b. Abdulkâfi el-hazrecî Takiyyuddin Ahmed İbn Teyymiyye Kıraat İlmi ve Kıraat Alanında Yetişen Âlimler İbn el-cezerî Tefsir İlmi Ve Ünlü Memlûk Müfessirleri Muhammed b. Ahmed el-hazrecî el-endelûsî (Kurtubî) İbn Kesîr Tasavvuf İlmi ve Mutasavvıflar Ahmed el-bedevî İbn Ataullah el-iskenderî Muhammed Vefa Şazelî..110

12 x Kelâm İlmi AKLÎ İLİMLER Tarih Ve Coğrafya Alanında Yetişen Âlimler Baybars el-mansûrî el-yunînî, Kutbeddin Musa b. Muhammed İbn el-sukkâ î, Fazlullah b. Ebi l-fahr el-himyerî, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdulmünim Ebu l-fidâ, İmameddin İsmail b. Ali el-nüveyrî, Ahmed b. Abdulvahhab İbn Seyyid el-nâs, Muhammed b. Muhammed el-birzâlî, Alemeddin el-kasım b. Muhammed Yusuf el-cezerî el-edfüvî İbnu l-verdî, Ömer b. Muzaffer el-kuraşî İbn Fadlullah, Ahmed b. Yahya el-umerî Safedî, Halil b. Aybek Moğoltay, b. Kılıç b. Abdullah el-bakrâcî Kütübî, İbn Şakir İbn Haldun İbn Râfi, Takiyyüddin Muhammed b. Rafi İbn Habîb Bedreddin el-hasan b. Ömer el-dimaşkî İbn el-furât İbn Dokmak, İbrahim b. Muhammed Aydemir İbn el-şıhne

13 xi İbn Hıccî, Şihabeddin Ebu l-abbas Ahmed Kalkaşandî, Ahmed b. Ali Riyâzî İlimler (Matematik, Geometri), Astronomi, Felsefe, Mantık Ve Kimya Alanlarında Yetişen Âlimler el-huveyyi Muhammed b. Ahmed Ali b. Muhammed Aladdin el-bâcî Şemseddin el-mizzî el-kutb et-tahtânî Ali b. Muhammed el-cildekî İbnu ş-şâtır Ali b. İbrahim Musa b. Muhammed el-halilî İbnu l-mecdî Ahmed b. Receb b. Tanboğa İbnu l-hâim Ahmed b. Muhammed Sıbtu l-mardînî EDEBİYAT Şiir Nesir Gölge Oyunları Hikâyecilik Biyografi Dilbilimi İbn Malik, Muhammed b. Abdullah el-ceyyanî İbn Manzur, Muhammed b. Mükerrem el-hazrecî. 130

14 xii TIP İLMİ VE BU ALANDA YETİŞEN BİLİM ADAMLARI Ebu l -Hasan Ali İbn un-nefis. 131 Ebu Huleyka Reşidüddin b. Faris.131 Ali b. Yusuf b. Haydara er- Rahabî..132 İbnu l-lebbûdî Yahya b. Muhammed.132 Duneysirî Muhammed b. Abbas İbn Said.133 İbn Cemâa Muhammed Ebubekr el-mısrî.133 Ali b. Abdulkerim el-kehhal el-hamevî İbnu l-emşâtî Mahmud b. Ahmed el-aynî Muvaffakuddin Yakub b. Es-Sâmirî Yahudi Doktorlar Veterinerler Göz Hastalıkları Tıp Tarihi LİTERATÜR ÖZETİ MATERYAL VE YÖNTEM BULGULAR SONUÇ.145 BİBLİYOGRAFYA..148 ÖZGEÇMİŞ

15 xiii KISALTMALAR LİSTESİ A. : Ansiklopedi B.K.A. : Büyük Kültür Ansiklopedisi c. : Cilt ç. : çoğul çev. D.G.B.İ.T. : Çeviren : Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Târihi F. : Fakülte İ.A. M.E.B. Nşr. : İslâm Ansiklopedisi : Milli Eğitim Bakanlığı : Neşreden S.D.K.S.İ.T. : Sosyal, Dini, Kültürel, Siyasal, İslâm Târihi T.A. T.D.V. Terc. T.İ.D. T.T.K. : Türkler Ansiklopedisi : Türkiye Diyanet Vakfı : Tercüme : Tarih İncelemeleri Dergisi : Türk Tarih Kurumu Ü. : Üniversite Y. : Yayınevi, yayınları

16 xiv TABLOLAR LİSTESİ Tablo No Tablo Adı Sayfa No 4.1. Nizamiye Medreseleri nde İşlenen Dersler Memlûk Medreseleri nde Okutulan Dersler Memlûkler Döneminde Yaptırılan Medreseler, Hangâh, Ribat ve Zaviyeler

17 1 1. GİRİŞ Memlûk kelimesi Arapça meleke fiil kökünden türemiştir ve sözlük anlamı bir kimsenin emrinde bulunan esir demektir. Terim anlamı olarak da, savaşlarda esir düşerek ya da tüccarlardan satın alınan beyaz köle demektir. Bu anlam ise memlûk hükümdar veya emirlerin muhafız birliklerinde görev yapan özel sosyal ve hukukî bir statüye sahip olan ücretli askeri ifade etmektedir. Bunların kurdukları devlete de Memlûk Devleti adı verilmiştir (Kopraman, 1992: ). Memlûkler Mısır da uzun süre hizmette bulunmuşlar ve orada birinci derecede rol oynamışlardır. XIII.yüzyılın başlarında Eyyûbîler döneminde sayıları artmıştı ve genellikle Ravza Adası nda (Nil üzerinde bir ada) üslenen seçme bir birlik oluşturuyorlardı. Bu yüzden Bahrîler adıyla anılmışlardır. Bunlar özellikle Harizm ve Kıpçak kökenli Türklerdi. Ancak aralarında Çerkesler, Slavlar, Alanlar yakın ya da uzak Asya dan satın alınarak ya da kaçırılarak kervanlarla ve İtalyan gemileriyle getirilmiş her çeşit insan vardı (Roux, 1998:171). Memlûkler, Mısır ve çevre ülkeleri Eyyûbîler den devraldılar. Moğol istilâlarını Mısır kapılarında durdurarak İslâm âleminin tamamının müşrik Moğollar ın eline düşmesini engelleyerek dünya ve İslâm tarihinin akışını değiştirmişlerdir (Öztuna, 1992:457). Eyyûbîler dönemindeki askerler Türk memlûklerinden oluşuyordu. Onların son dönemlerinde kardeş mücadeleleri nedeniyle iktidar memlûk emirlerin elindeydi de iktidar, Turan Şah ın öldürülüp Aybek in sultan olmasıyla Memlûkler in eline geçti. İbn İyas bu tarihi Türk devletinin başlangıcı olarak kabul eder (Rásonyı,1971:170).

18 2 Memlûkler, İslâm uygarlığının ayrı bir özelliği olarak daha IX. yüz yılda Müslüman ordularında önemli bir yer tutuyordu. Bağdat ta Abbâsî halifesi Mutâsım ın başlattığı bu uygulama kısa sürede İslâm dünyasına yayıldı. Uygulamanın siyasal sonucu da hemen her yerde aynı oldu. Köleler askeri güçlerini kullanarak genellikle kısa, ama bazen şaşılacak kadar uzun sürelerle meşru siyasal otoriteyi denetimleri altına aldılar. Mısır ve Suriye yi yöneten Memlûk hanedanı köle kökenli komutanların iktidarı ele geçirme sürecinin sonucu olarak ortaya çıktı (Ana Britannica,1986: 250). Memlûkler, Fâtimîler ve Eyyûbiler den sonra Mısır da kurulmuş olan bir Türk devletidir. Bu devletin kurucu ve hükümdarları kölelikten geldikleri için bu adı almıştır. Orta Doğu nun o zamanki güçlü devletlerinden olan Fatımîler ve Eyyûbiler savaşlarda esir veya satın aldıkları köleleri zamanla asker olarak devlet hizmetine almışlar bu askeri komutanlar da kazandıkları başarılarla, ordu komutanlığı ve başkomutanlığa kadar yükselmişlerdir. Zaman ve fırsatını bulunca da idareyi ellerine geçirerek tarihte Memlûkler (Kölemenler) adı ile anılan bu devleti kurmuşlardır (Büyük Kültür Ansiklopedisi,1984:3168). Bu devletin târihi, genellikle sultanların menşeine göre iki döneme ayrılarak incelenmiştir. Birinci dönem Bahrî Memlûkler ya da diğer adıyla Türk Memlûkleri Dönemi dir yılları arasında hüküm süren Memlûk sultanlarının neredeyse tamamı Türk asıllıdır. Eyyûbi sultanlarından Salih Necmeddin Eyyûb memlûklerin bir kısmını Ravza Adası ndaki kalelere yerleştirmişti. Bu adanın karayla bağlantısını Nil Nehri nin kesmesi nedeniyle buradaki memlûklere Bahrî Memlûkler adı verilmiştir (Sobernheim, MEB. İ.A., c.vii, 1979: 689)

19 3 İkinci dönem ise Burcî Memlûkler veya diğer adıyla Çerkes Memlûkleri dönemidir arasındaki bu devrede Kal atu l-cebel deki burçlarda ikâmet etmeleri sebebiyle el-memâlikü l- Burciyye lâkabını alan Memlûk sultanlarının ikisi hariç tamamı Çerkes asıllıdır. Bu nedenle onlara el-memâlikü l-cerâkize adı verilmiştir (Tekindağ, 1961:53). Biz tez çalışmamızı, Bahrî Memlûk Devlet nin eğitim sistemi ve o dönemde kurulan medreseler üzerine yoğunlaştırdık. Tez, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Bahrî Memlûk Devleti nin siyâsî tarihinden kısaca bahsedilmektedir. İkinci bölümde, Bahrî Memlûkler in eğitim sisteminden, eğitim kurumlarından ve bu eğitim kurumlarından biri olan medreselerin fizikî yapısı anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde, bu dönemde kurulan önemli medreseler ve medreselerde okutulan dersler yer almıştır. Dördüncü bölümde ise, bu dönemde yetişen âlimler, onların eserleri ve eğitime yaptıkları katkılar zikredilmiştir.

20 4 2. BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ SULTANLARI Eski Türk devlet geleneğine göre hükümdar olabilmek için soylu olmak ve hanedana mensup olmak şarttı. Ancak Memlûk Devleti nde buna dikkat edilmemiştir. Memlûk sultanları küçük yaşta esir pazarından satın alınıp uzun yıllar sade birer asker olarak görev yapmışlardır. Memlûk Devleti nde saltanat babadan oğula geçen tabi bir hak olarak görülmüyordu. Buna rağmen sultanlar kendi oğullarını veliaht tayin etmek suretiyle onlara sultanlık kapısını aralamak istemişlerdir. Fakat bu yolla sultan olanların saltanatı uzun sürmemiş ve yerlerini büyük emirlerden birine terk etmek zorunda kalmışlardır (Aktan, 1996:619). Bu dönemde yirmi üç sultan hüküm sürmüştür. İlk tahta çıkan ve bir bayan olan Şecerû d-dûr olsa da ilk sultan İzzeddin Aybek kabul edilir İzzeddin Aybek el-melik el- Muiz ( / ) Aybek tahta geçmeden önce Bahrî Memlûkler Şecerû d-dûr u sultan ilan etmişlerdi. İzzeddin Aybek de atabetü l-asâkir olarak tayin edilmişti (Makrizî, 1956: 368). Bahri Memlûkler i saltanata götüren yolda köprü görevi gören Şecerû d- Dûr un sultanlığına karşı gösterilen tepkiler üzerine Mısır ümerâsı tarafından sultan ilan edilen İzzeddin Aybek, aslen Türk tü. Memlûk birliklerinin kurucusu kabul edilen Eyyûbî hükümdarı Melik Salih Necmeddin Eyyub un Bahrî Memlûkleri ndendir. İzeddin Aybek in Mısır tahtına oturmasıyla bir taraftan Haçlı seferleri hala devam ederken diğer yandan doğudan gelen Moğol saldırılarının İslam ülkelerini yıktığı bu dönemde bu iki düşmanı defalarca yenerek İslam bayrağını şerefle dalgalandıran Bahrî Memlûkleri kurulmuştur. Ancak tahta Eyyûbi ailesinden olmayan birinin gelmesi, Suriye Eyyûbî emirlerini harekete geçirdi. Sonuçta

21 5 kendilerine kalkan görevi yapacak altı yaşındaki bir Eyyûbî prensi olan Musa yı başa geçirmeye karar verdiler. Aybek de ona atabek tayin edildi. Yani devlet işleri bütünüyle yine İzzedddin Aybek tarafından yürütülüyordu. Eyyûbîler bunu da yeterli görmeyince iki ordu Abbâsiye civarında karşılaştı.yenilen Eyyûbîler Suriye ye geri çekildi. Bu zafer İzzeddin Aybek in Mısır daki durumunu sağlamlaştırdı(1251). Aybek, iç ve dış düşmanlarına karşı başarılı bir mücadele vermiş, saltanatını tehdit eden zorlukları aşarak tahtının temellerini sağlamlaştırdı. Suriye Eyyûbî emirleri ve Mısır daki muhaliflerine karşı kazandığı başarılarla Mısır daki durumunu sağlamlaştırdıktan sonra bazı Müslüman emirleri üzerinde nüfuz sağlamak için teşebbüste bulundu. Bu amaçla Musul emiri ile akrabalık yoluyla ilişki kurmak için kızıyla nişanlandı. Ama bu teşebbüsü hayatına maloldu (Yiğit, 1991:23-25). Aybek iç ve dış tehlikelerin hepsini bertaraf edip, düşmanlarına başarı ile karşı koyarak zorlukların hepsinin üstesinden gelmiş iken ölümü seksen gün müddetle saltanatı tadan karısının elinden olmuştur. Şecerû d-dûr Aybek ile evlenip tahttan feragat ederken bunu sadece Müslümanları tatmin etmek için yapmış fakat bunu yaparken Aybek e tahakküm ederek bütün devlet işlerini elinde bulundurmayı kafasına koymuştu. Gerçekten de kocasına hükmederek onu ilk karısından ve oğlu Ali den ayırmıştır. Şecerû d-dûr u öldürten de Aybek in ilk karısıdır (Kopraman, 1992:448). 2.2.Melik el-mansur Nureddin Ali b. Aybek( ) Aybek in öldürülmesinden sonra ileri gelen emirler toplanarak Aybek in oğlu Nureddin Ali yi sultan seçtiler(1257). Kendisine el-mansur ünvanı verildi. On beş yaşında olduğundan ülkeyi koruyabilmesi ve güçlü emirlere direnebilmesi mümkün değildi.

22 6 Bahriye ümerâsı Mısır ı ele geçirme teşebbüslerinde bulunuyorlardı. Moğol tehlikesinin yaklaştığı haberlerinin Suriye yi karışıklığa sevkettiği sırada el-muğis Ömer i tekrar kendileriyle birlikte Mısır ı almaya teşvik ettiler. Kutuz tekrar onları yendi ve dağıttı (1258). Bu sırada Moğol tehlikesi gerek Memlûkler i gerekse Eyyûbiler i tehdit etmeye başlamıştı (Kopraman, 1992:450). Sultanın kısa süren saltanatı sırasında devlet işleri bütünüyle Kutuz tarafından yürütülürdü. Saltanatı iki yıl sekiz ay süren Nureddin Ali nin zamanı Dimaşk a kaçan Bahriye Memlûkleri ne karşı verilen mücadele ile geçti (Yiğit, 1991:28). Sultan Aybek döneminde Kutbiyye ve Sahabiyye Medreseleri inşa edilmiştir Melik el-muzaffer Seyfeddin Kutuz( ) İzzeddin Aybek tarafından alınan Kutuz onun el-muizziye adı verilen memlûkler arasına girdi. Üstün zekâ ve kâbiliyeti yanında cesaretiyle de kısa sürede kendisini gösterdi. Askeri hiyerarşide yükselerek ikinci sultanlık olarak da anılan nâibü s-saltana makamına tayin edildi. Nureddin Ali zamanında bu makama geçti daha sonra yönetimi bütünüyle eline alıp devam ettirdi (Yiğit,1991:28). Kutuz sultan olduğu sıralarda Suriye Moğol istilasına maruz kalmıştı. Memlûkler Moğol istilasına karşı birleştiler ve 3 Eylül 1260 günü Ayn-ı Calût Savaşında Memlûkler Moğollar ı büyük bir yenilgiye uğrattılar. Bu savaş tarihteki önemli savaşlardan biridir. Bu zafer yalnızca Mısır ı değil aynı zamanda Suriye yi de Moğol hakimiyetinden kurtarmıştır. Ayn-ı Calût zaferinin en önemli sonuçlarından biri XII. yüzyıldan beri Nureddin Mahmud Zengi ve Selahaddin Eyyûbî nin bütün güçleriyle çabalayarak sağladıkları Mısır ve Suriye birliğinin tekrar sağlanmış olmasıdır. Öte yandan bu zafer Moğollar ile Müslümanlar arasında olduğu kadar Eyyûbî ve Memlûkler

23 7 arasındaki mücadeleyi de ayıran bir savaştı. Böylece bu savaş Eyyûbî Devleti nin güneşinin battığının ve Memlûk devletinin yıldızının parladığının bir göstergesi olmuştur. Ayn-ı Calût savaşından sonra Kutuz Fırat tan itibaren bütün Mısır ın efendisi oldu (Kopraman,D.G.B.İ.T., C.VI, 1992: ). Baybars da Ayn-ı Calut savaşının kazanılmasında önemli rol oynayan emirlerden birisidir. Buradaki başarılarından dolayı Kutuz dan Halep nâibliğine tayinini istedi ancak kabul edilmedi. Hem bu isteğinin kabul edilmemesi hem de Bahriye Memlûkleri nin reisi Aktay ın öldürülmesi işine karışmasından dolayı Kutuz a kin duyan Baybars ona suikast plânladı ve arkadaşlarının yardımıyla onu öldürdü (1260) (Kopraman,TDV İslam Ansiklopedisi,1992:221). Sultan Baybars ın saltanatı esnasında Zâhiriyye Mâcidiyye, Muhedhibiya ve Fârikâniyye medreseleri inşâ edilmiştir Baybars el-melikü z-zahir Rükneddin es-salihi el-bundukdâri ( / ) Kıpçak kabilelerinden Borçoğlu veya Borlu kabilesine mensuptur. Emir Alaaddin Aytekin el-bundukdari tarafından satın alındı ve onunla birlikte Kahire ye gitti. Burada Bahriyye Memlûkleri ne katıldı ve onların önde gelen liderleri arasına girdi. Turan Şah zamanında Dimyat ı ele geçirip ilerleyen Fransa Kralı nın yenilgiye uğratılıp esir düşmesinde rol oynadı. Bahriyye Memlûkleri nin ileri gelenleri Kutuz un katli üzerine Baybars ı sultan ilân ettiler. Baybars 1260 ta tahta geçti.onun tahta çıkışıyla Memlûk tarihinde yeni bir dönem başladı. On yedi yıllık saltanatı sırasında Memlûk devletinin gerçek manada kurucusu oldu (Kopraman, TDV.İslam Ansiklopedisi,1992: ).

24 8 Sultan Baybars saltanatının ilk günlerinde önemli görevlere sâdık adamları arasından atamalarda bulundu. Bahriye ümerâsını etrafına toplamaya çalıştı. Emirlere ve halka iyi muamele etti. Kutuz un Moğol savaşına hazırlık için koyduğu ağır vergileri kaldırmasıyla halkın gönlünü kazandı (Yiğit, 1992:41). Baybars Haçlılar a karşı da başarıyla savaşmıştır te Kayseriyye, Aslis, Arsuf ve Yafa yı, 1266 da ise Safed ve er-remle şehirlerini aldı. Nisan 1268 de de kısa bir kuşatmadan sonra Antakya yı fethetti. Böylece Haçlılar ın Doğu Suriye deki tahtı sona erdi. Bâtınîler üzerine de sefer düzenleyip onların Haçlılar a ödedikleri parayı Memlûkler e ödemelerini sağlamıştır(hitti, 1995:1092) yılında Baybars İlhanlılar ı Harran da yendi.1277 de İlhanlılar ın himayesinde bulunan Anadolu Selçuklular ın üzerine yürümüştür. Baybars ve ordusu Selçuklu ve İlhanlı ordusunu 1277 de yendi (Yaltkaya, 1941:84). Baybars 1271 de Trablus Prensliği ne saldırarak birçok şehir ve kaleyi ele geçirdi de tekrar Anadolu seferine çıkan Baybars Adana, Sis, Tarsus ve Ayas ı yağmaladı. Baybars Anadolu ya düzenlediği bir seferde Elbistan Ovası nda Moğollar la yaptığı savaşta onları yendi ve seferden döndüğü sıralarda aniden hastalanarak vefat etti. Devlet idâresine getirdiği yenilikler ve kurduğu müesseselerle haleflerinin gelecekte takip edecekleri siyasetin ana hatlarını çizmiş halk hikayelerine konu olacak kadar büyük ün kazanmıştır. Cengiz yasasını uyguladı. Düzenli ve çalışkan bir devlet adamı olarak ülkenin idaresini sıkı kontrol altında tutar, adalete hak ve hukuka önem verirdi. Dört büyük Sünnî mezhep mensuplarının işlerini görmek için her mezhebe ait ayrı ayrı kadıların başına kâdılkudâtlar tayin etme işini ilk kez o yapmıştır. Devlete merkeziyetçi bir yapı kazandırmaya çalıştığı gibi bütün ülkeyi düzenli bir yol şebekesiyle Kahire ye bağladı. Mükemmel bir posta

25 9 teşkilatı kurdu. Orduyu yeni silahlarla donattı, İskenderiye, Kahire, Dimyat tersanelerini daha da geliştirdi. Baybars bir asker ve kumandan olarak Ortaçağ İslam-Türk tarihinin büyük simalarından birisidir. Baybars ın hayatı hakkındaki en önemli kaynaklar onunla ilgili yazılan üç özel tarihtir. Bunlar; 1-İbn Abduzzâhir,er-Ravzü z-zâhir fî-sîreti l-meliki z-zâhir 2-İbn Şeddad, Sîretu l-meliki z-zahir Baybars 3-Şâfi b. Ali, Hüsnü l-menâkibi s-sırriyeti l-münteze a mine s-sîreti z- Zâhiriyye dir (Kopraman,TDV. İslâm Ansiklopedisi,1992:222) Berke Han ( ) Baybars tan sonra tahtına oğlu ve veliahdı Nâsırüddin Berke Han geçti. Henüz 18 yaşında olan sultan emirleri ve diğer devlet adamlarını birbirine düşüren bir siyaset izledi. Yaşlı ve tecrübeli emirleri azledip yerlerine genç ve tecrübesiz hasekiler atadı. Bu hasekilerin tahrikleri sonucu nüfuzlu emirlerden bazılarını tutukladı. Bu uygulama muhalif ümerayı daha da kızdırdı. Onlar Dimaşk ta bulunan sultandan ayrılıp Mısır a gittiler. Onların peşinden gelen sultanı Kal atu l-cebel e giren sultanı kuşatma altına aldılar. Zor durumda kalan Berke Han saltanattan ayrıldığını söyleyip kendisine Kerek emirliğinin verilmesini istedi ve kabul edildi. Kerek e gitti aynı yıl içinde orada vefat etti. Saltanatı esnasında önemli bir icraatı olmadı (Yiğit, 1991:57) Bedreddin Sülemiş (1280) Berke nin saltanattan ayrılmasını sağlayan emirler liderleri Seyfeddin Kalavun u tahta çıkarmak istediler ama o kabul etmedi. Bunun üzerine Baybars ın 7 yaşındaki oğlu Bedreddin Sülemiş el-melik el-âdil ünvânıyla sultan ilan edildi. Ancak idâre onun atabeyi olan Kalavun un elindeydi. Onun sultanlık teklifini reddi

26 10 saltanatın Baybars ın soyunda kalma arzusundan değildi. Asıl amacı ordunun çoğunluğunu oluşturan Baybars Memlûkleri nin çıkarabileceği isyanları yatıştırmak ve şartlar uygun olunca da Sülemiş i tahttan indirip sultan olmaktı. Saltanata el koymasına uygun şartlar oluşunca emirleri bir araya toplayarak, Sülemiş in yaşının küçüklüğünden bahsederek ülkenin ancak olgun biri tarafından idare edilebileceğini söyledi. Emirler Sülemiş i azlederek Kerek e gönderdiler. Kalavun Melik el- Mansur ünvanıyla sultan ilan edildi (Yiğit,1991:57) Seyfeddin Kalavun ( ) Aslen Kıpçak Türklerindendir. Küçüklüğünde memlûk olarak Mısır a getirilmiştir. Memlûkler çoğu kez satın alınırken kendilerine ödenen miktara nisbetle lâkaplandırılırlardı. Seyfeddin Kalavun da bin altına satın alındığı için el-elfî olarak adlandırılmıştır.1279 da el-melik el-mansur ünvanıyla tahta geçen Kalavun selef ya da haleflerinin çoğu gibi saltanatını sağlamlaştırıncaya kadar kendisine güvenerek tahta göz koyan emirlerin ve Baybars ın oğullarının isyanlarıyla karşılaştı (Yiğit,1991:61-63). Sultan Kalavun İlhanlılar a karşı Baybars ın politikasını takip etti ve 1281 de İlhanlılar ın Suriye ye yaptıkları iki hücumu bertaraf etti e kadar Sungur ile meşgul oldu. Haçlılar la çatışmamaya özen göstererek on yıllık barış yaptı ama bu barışı kendisi bozarak 1285 de el-markab Kalesini aldı. Bu sırada Haçlılar Batı Avrupa dan gelen yardımların kesilmesi nedeniyle ölüm döşeğindeki hasta gibiydiler. Memlûkler de Suriye deki son Haçlı kalıntılarını temizlemek için harekete geçtiler. Emir Hüsameddin Toruntay komutasındaki ordu Antakya Haçlı Prensliği nin son kalıntısı olan el-lazikiyye yi fethetti.(1287) Kalavun memlûklerinden Çerkes ve As asıllı olan üçbinyediyüz askeri kale burçlarına

27 11 yerleştirmiş ve onlara el-burciyye adını vermiştir (Kopraman, D.G.B.İ.T.1992: ). Franklar Müslümanlara ait yerleşim yerlerini yağmalamışlardı Kalavun hazırlıklarını yapıp Kahire den ayrıldı bu sırada hastalanarak öldü (1290) (Makrizî, 1956:238). Kalavun imâr işlerine büyük önem vermişti. Yaptırdığı binaların en meşhuru laboratuarları, mutfakları, erzak ve ilaç depoları ve büyük koğuşların bulunduğu hastanedir. el-maristan el-mansurî adını taşıyan bu hastanede, çeşitli hastalıklara mahsus özel bölümler vardı. Hastanenin yanına da 1283 de cami, medrese bir de kendisi için türbe yaptırmıştı (Yiğit,1991:63). Sultan Kalavun dan sonra aşağı yukarı bütün sultanlar başarı veya ihtilal yoluyla geçmişlerdir. Bu yüzden birçok sultanın saltanat süresi çok kısa olurken otuz kırk yıl gibi uzun saltanat sürenler de olmuştur (Büyük Kültür Ansiklopedisi,1984:3168). Sultan Kalavun uzun süre tahtta kaldığı için onun zamanında daha fazla medrese, hangâh, câmii ve hastane inşâ edilmiştir. Mansuriyye, Tıfciyye, Mencunmariyye, Nâsıriyye, Cemâliyye, Taybarsiyye, Sâidiyye, Melikiyye, Caveliyye ve Bektemiriyye Medreseleri bu dönemde yapılmıştır. Buradan Sultan Kalavun un eğitime çok fazla önem verdiği anlaşılmaktadır Melik el-eşref Selahaddin Halil b. Kalavun ( ) Kalavun 1290 da ölünce veliaht tayin ettiği oğlu Halil ümerânın biâtıyla sultan oldu de babasının ölümüyle yarım kalan Akka seferini tamamlayarak bu şehri fethetti. Ayrıca Sur, Hayfa, Antartus, Aslis kaleleri ele geçirildi. Yaklaşık 200 yıl süren Haçlı Seferleri sona erdi ve Suriye sahilleri Haçlılar dan temizlendi.

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ Bilal DELİSER Gümüşhane 2012 ISBN: 978-605-61345-8-6 Copyright Gümüşhane Üniversitesi Tasarım : Veysel Cebe Baskı : Afşar Matbaası, İvedik OSB 21. Cad. 599. Sok.

Detaylı

Büyük Selçuklular Döneminde İsfahan ın Siyasî Durumu

Büyük Selçuklular Döneminde İsfahan ın Siyasî Durumu ARAŞTIRMA VE İNCELEME Büyük Selçuklular Döneminde İsfahan ın Siyasî Durumu Nurulah YAZAR a a İslam Tarihi AD, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.01.2014 Ka bul

Detaylı

MÜFERRİCÜ L - KURUB A GÖRE EYYÛBÎ SULTANLARININ ÖRNEK DAVRANIŞLARI

MÜFERRİCÜ L - KURUB A GÖRE EYYÛBÎ SULTANLARININ ÖRNEK DAVRANIŞLARI 3307 MÜFERRİCÜ L - KURUB A GÖRE EYYÛBÎ SULTANLARININ ÖRNEK DAVRANIŞLARI YARAR ÇAKIROĞLU, Hülya * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ABSTRACT According to Muferricu l-kurub the Commendable Conducts of Eyyubi Sultans Eyyubi

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41 İÇİNDEKİLER MİLAT KARATAY LİSESİ Yayın Organıdır. Yıl: 1 Sayı: 1 Sahibi: Fehmi CEYLAN Okul Müdürü Yazı İşleri Sorumlusu: Şener ŞEKER Tarih Öğretmeni Yayın Kurulu: Şükran KIZILKAYA (Tarih Öğretmeni) İbrahim

Detaylı

DİNİ TARİHİ VE SOSYOLOJİK BOYUTUYLA TALİBAN HAREKETİ

DİNİ TARİHİ VE SOSYOLOJİK BOYUTUYLA TALİBAN HAREKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI DİNİ TARİHİ VE SOSYOLOJİK BOYUTUYLA TALİBAN HAREKETİ AKBARSHAH AHMADİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3. Hayatı

ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3. Hayatı ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3 Hayatı Tam adı Abdülkâdir b. Muhyiddîn b. Mustafa dır. Nesebi Hz. Hasan vasıtasıyla Hz. Peygamber e (sav) ulaşır. Uzun süre Fas ta ikâmet ettikten sonra

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

eni devlet savaşların yakasını bir türlü bırakmadığı Ortadoğu>da

eni devlet savaşların yakasını bir türlü bırakmadığı Ortadoğu>da Türk Dünyasının Sesi Gazetesı Yıl:1 Sayı: 3 Ekim 2013 Türk Birliği`nin bir gün hakikat olacağına inancım tamdır. Mustafa Kemal Atatürk: www.turkboy.org Asya ile Avrupator denizin altından birleşti Ponta

Detaylı

YEZİDİLİK ve OSMANLI YÖNETİMİNDE YEZİDİLER

YEZİDİLİK ve OSMANLI YÖNETİMİNDE YEZİDİLER YEZİDİLİK ve OSMANLI YÖNETİMİNDE YEZİDİLER Yurdaer ABCA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ Eskişehir Ağustos, 2006

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR Hazırlayan: Ebru ESENKAL Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZGİN Lisansüstü Eğitim, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

TÜRKÇE VE HİNTÇE-URDUCADA ORTAK KELİMELER. Gous Mashkoor KHAN

TÜRKÇE VE HİNTÇE-URDUCADA ORTAK KELİMELER. Gous Mashkoor KHAN TÜRKÇE VE HİNTÇE-URDUCADA ORTAK KELİMELER Gous Mashkoor KHAN Yüksek Lisans Tezi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF)

ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF) ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF) Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOGLU ÖZET Günümüzde sadece Türkiye de değil, dünyanın belirli ülkelerinde de kendisini hissettiren önemli sorun alanlarından birisi

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

Mısır'ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha

Mısır'ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha Mısır'ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha A Report Submitted to Abdülhamit II on Administrative and Social- Economic Structures of Egypt Yunus ÖZGER * Özet XIX.

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİN ADI 21.YÜZYILDA KERKÜK TEKİ GELİŞMELER, TÜRKİYE YE YANSIMALARI VE BÖLGEDEKİ TÜRKMEN HALKIN

Detaylı

STRATEJİK RAPOR NO: 54 ORTADOĞU DA DURZÎLER. HAZIRLAYAN İzzettin ARTOKÇA

STRATEJİK RAPOR NO: 54 ORTADOĞU DA DURZÎLER. HAZIRLAYAN İzzettin ARTOKÇA İzzettin ARTOKÇA STRATEJİK RAPOR NO: 54 ORTADOĞU DA DURZÎLER HAZIRLAYAN İzzettin ARTOKÇA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. DÜRZİLİK ve DÜRZİLİĞİN TARİHİ... 4 A. Dürzî Tarihi... 4 B. Dürzi İnancı... 7 C. Dürzi

Detaylı

SERDAR ÇAVUŞDERE YÜKSEK LİSANS TEZİ

SERDAR ÇAVUŞDERE YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİMDALI 14. YÜZYIL İTALYAN KAYNAKLARINDA (ZİBALDONE DA CANAL, FRANCESCO BALDUCCİ PEGOLOTTİ, PİGNOL ZUCCHELLO) TÜRKİYE TİCARET

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1. Yusuf KESKİN 2

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1. Yusuf KESKİN 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1 Öz Yusuf KESKİN 2 1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Âli Yücel

Detaylı

Genç Birikim den... Biz Sadece Islah Edicileriz derler. başlıklı yazısında Üsame bin Ladin i konu edinmiş. da ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.

Genç Birikim den... Biz Sadece Islah Edicileriz derler. başlıklı yazısında Üsame bin Ladin i konu edinmiş. da ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz. Genç Birikim den... Bizleri tekrar kavuşturan Allah a (c.c.) hamdolsun. Aradan bir ay geçti. Ama aradan geçen bir ay içerisinde yaşanan gelişmelere baktığımızda Müslümanlar açısından kan, gözyaşı ve zulümden

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA TRABLUSGARP CEPHESİ VE AFRİKA GRUP- LARI KOMUTANI NURİ PAŞA ( KİLLİGİL )

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA TRABLUSGARP CEPHESİ VE AFRİKA GRUP- LARI KOMUTANI NURİ PAŞA ( KİLLİGİL ) TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- Yıl: 2011, Sayı: 6 Sayfa: 251-282 THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH- Year: 2011, Issue:

Detaylı

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ İÇİNDEKİLER 1. FAS, TUNUS, MISIR, LİBYA, CEZAYİR 1.1. KISACA TARİHİ 1.2. İKLİMİ 1.3. TABİ KAYNAKLARI 1.4. ETNİK YAPI

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

OSMANLI-İRAN DEVLETLERİNİN IRAK IN KUZEYİNDEKİ AŞİRETLERE YÖNELİK SİYASETLERİ VE BABAN MUTASARRIFI ABDURRAHMAN PAŞA OLAYI (1790-1813)

OSMANLI-İRAN DEVLETLERİNİN IRAK IN KUZEYİNDEKİ AŞİRETLERE YÖNELİK SİYASETLERİ VE BABAN MUTASARRIFI ABDURRAHMAN PAŞA OLAYI (1790-1813) 647 OSMANLI-İRAN DEVLETLERİNİN IRAK IN KUZEYİNDEKİ AŞİRETLERE YÖNELİK SİYASETLERİ VE BABAN MUTASARRIFI ABDURRAHMAN PAŞA OLAYI (1790-1813) BAYRAK, Şaban * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Doğu Anadolu ve Irak ın önemli

Detaylı

XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN DA ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAPÇA ÖĞRETİMİ

XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN DA ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAPÇA ÖĞRETİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN DA ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAPÇA

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OSMANLI DA TANZİMAT DÖNEMİNDE MERKEZİYETÇİLİK VE BU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OSMANLI DA TANZİMAT DÖNEMİNDE MERKEZİYETÇİLİK VE BU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OSMANLI DA TANZİMAT DÖNEMİNDE MERKEZİYETÇİLİK VE BU BAĞLAMDA YAPILAN İDARİ DÜZENLEMELER Hazırlayan Şerife GÜLPİNAR Kamu Yönetimi Anabilim

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı