İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KISALTMALAR... VI ÖNSÖZ... VIII GİRİŞ TARİHSELCİLİK VE İLGİLİ KAVRAMLARIN ANLAM ÇERÇEVESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KISALTMALAR... VI ÖNSÖZ... VIII GİRİŞ TARİHSELCİLİK VE İLGİLİ KAVRAMLARIN ANLAM ÇERÇEVESİ"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KISALTMALAR... VI ÖNSÖZ... VIII GİRİŞ TARİHSELCİLİK VE İLGİLİ KAVRAMLARIN ANLAM ÇERÇEVESİ I) Tarih... 3 II) Tarihsel... 6 III) Tarihsellik... 7 IV)Tarihselcilik... 9 A) Anlama ve Tarihselcilik B) Tarihsel Görecelik ve Tarihselcilik C) Tarihselcilik Krizi ve Kavram Farklılaşması V) Tarihsicilik (Kötü Tarihselcilik) VI)Tarihsel Yorum A) Friedrich Ast ( ) B) F Schleiermacher ( ) C) Dilthey ( ) I

2 BİRİNCİ BÖLÜM TARİHSELCİLİK DÜŞÜNCESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİM SÜRECİ I) Tarih Felsefelerinin Temel Konuları A) Tarih Kelimesinin Anlamı B) Tarihin Mahiyeti (Theoria-Historia Karşıtlığı) C) Tarihin Öznesi D) Tarihin Yönü E) Doğa Bilim Tin Bilim Karşıtlığı II) İlkçağ Felsefesi'nde Tarihe Dair Düşünceler A) Sokrates Öncesi Dönem (Antikçağ) (1) Tabiat Filozofları (2) Herakleitos (MÖ ) (3) Sofistler B) Sokrates ve Sonrası Dönem (Büyük Sistemler Devri) (1) Sokrates (MÖ ) (2) Platon (MÖ ) (3) Aristoteles (MÖ ) C) İlkçağ'da Tarih (1) İlkçağ'da Tarih Kelimesinin Anlamı (2) İlkçağ'da Tarihin Konusu ve Tarih Yazıcılığı (3) İlkçağ'da Tarihin Öznesi ve Yönü D) Hellenistik Dönemde Tarih III) Ortaçağ Felsefesi'nde Tarihe Dair Düşünceler A) Patristik Felsefe ve Augustinus ( ) (1) Ortaçağ'da Tanrı Merkezli Çizgisel Tarihe Geçiş (2) Ortaçağ'da Theoria-Historia Karşıtlığı (3) Ortaçağ'da Tarih Yazıcılığı ve Tarihsel Yorum B) İslâm Ortaçağı'nın Tarih Anlayışı İbn Haldun ( ) C) Skolastik Dönem'de Tarih IV) Aydınlanma ve Sonrasında Tarihe Dair Düşünceler A) Rönesans'ta Tarihe Dair Düşünceler II

3 (1) F Bacon ( ) (2) Rönesans Dönemi'nde Tarih B) Aydınlanma Dönemi'nde Tarih Felsefeleri (1) Vico ( ) (2) Voltaire ( ) (3) JG Herder ( ) (4) Kant ( ) C) Tarihselcilik Düşüncesi (1) Hegel ( ) (2) W Dilthey ( ) D) Varoluşçu Yorum Metodu (1) Martin Heidegger (l ) (2) Hans-Georg Gadamer ( ) İKİNCİ BÖLÜM TARİHSELCİLİK DÜŞÜNCESİ ÇERÇEVESİNDE KUR ÂN, KUR ÂN İLİMLERİ VE ÇAĞDAŞ İSLÂM DÜŞÜNÜRLERİ I) Tarihselcilik Düşüncesi ve Tarihsel Yorum Çerçevesinde Kur ân ve Tarih 119 A) Kur ân'a Göre Tarihin Öznesi B) Kur ân'a Göre Tarihin Yönü C) Kur ân'a Göre Tarihin Mahiyeti II) Tarihselcilik Düşüncesi ve Tarihsel Yorum Çerçevesinde Kur ân İlimleri 137 A) Kur ân Kıssaları B) Nüzul Sebepleri C) Sualler ve Cevaplar D) Nasih-Mensuh E) İ'cazu'l-Kur ân F) Mekkî-Medenî G) Emsalü'l-Kur ân H) Diğer Kur ân İlimleri III) Tarihselcilik Düşüncesi ve Tarihsel Yorum Çerçevesinde Çağdaş İslâm Düşünürleri A) Muhammed Arkoun III

4 B) Hasan Hanefi C) Nasr Ebu Zeyd D) Fazlur Rahman ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KUR ÂN IN TARİHSEL YORUMU VE UYGULAMA İMKANI (METODOLOJİK TEKLİF) I- Kur ân ve Tarihsel Yorum İlişkisi II- Tarihsel Yorum Tanımı A) Tarihsel Yorum ve Hermeneutik B) Kur ân 'm Tarihsel Olması (1) Kur ân'ın Arapça Oluşu (2) Kur ân'ın Üslubu (3) Kur ân'ın Anlaşılabilir Olması (4) Kur ân'ın Konuları C) Tarihsel Bağlam D) Yorumcunun Tarihselliği III- Tarihsel Yorum Metodu (Teklif) A) Yorumcunun Kur ân Karşısındaki Duruşu B) Tarihsel Öğenin Tespiti Açısından Kur ân Ayetleri (1) İnançların Anlatılması Nedeniyle Tarihsel Öğe (2) Gelenekler Nedeniyle Tarihsel Öğe a) Zıhar b)haram Ay (3) Sosyal Statüler Nedeniyle Tarihsel Öğe a) Köle ve Cariye (4) Yerleşik Hayat Nedeniyle Tarihsel Öğe a) Başkasının Evine Girme b) Odaya Girerken Üç Vakitte İzin Alma (5) Teknoloji Nedeniyle Tarihsel Öğe (6) Yaşanan Bir Olay Nedeniyle Tarihsel Öğe (7) Muhatabı Nedeniyle Tarihsel Öğe a) Konu Olarak Hz Peygamber IV

5 b) Hz Peygamber'e Hitaplar C ) Ayetlerin Kendi Tarihselliklerindeki Anlamlarının Tespiti D) Anlamın Değişmesi (l) El Kesme Cezası E- Anlamın Farklı Bir tarihselliğe Taşınması IV - Tefsir Tarihi Ve Tarihselcilik A) Tefsirin Doğuşu B) Sahabe Tefsiri C) Tefsir Tarihi D) Bilimsel Tefsir V-Tarihsel Yorumun İmkanı Açısından Kaynaklar A) Tarihsel Veri Açısından Kur ân B) Tarihsel Veri Açısından Arap Şiiri C) Tarihsel Veri Açısından Hadis ve Haberler D) Tarihsel Veri Açısından İslâm Tarihi Kaynakları E) Tarihsel Veri Açısından Diğer Kaynaklar SONUÇ BİBLİYOGRAFYA V

6 KISALTMALAR a.g.e. a.g.m. A.Ü : Adı geçen eser : Adı geçen makale : Ankara Üniversitesi b. : bin bkz. : Bakınız C. : Cilt Çev. D.E.Ü D.İ.A D.İ.B. Der: EKEV Fak. H./h. Hz. İ.F.A.V İ.Ü. krş. M.E.B. M.Ö. M.Ü. Neş. Öğr. Gör. : Çeviren : Dokuz Eylül Üniversitesi : Diyanet İslâm Ansiklopedisi : Diyanet İşleri Başkanlığı : Derleyen : Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı : Fakültesi : Hicrî : Hazreti : İlahiyat Fakültesi Vakfı : İstanbul Üniversitesi : Karşılaştırınız : Milli Eğitim Bakanlığı : Milattan Önce : Marmara Üniversitesi : Neşreden = Nâşir : Öğretim Görevlisi s. : Sayfa S. : Sayı VI

7 S.B.E S.D.Ü. S.Ü. Sad: T.D.K. T.D.V. Tah: Ter. Trs. Ünv. v.b v.d. v.s Y.İ.E y.y : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Süleyman Demirel Üniversitesi : Selçuk Üniversitesi : Sadeleştiren : Türk Dil Kurumu : Türkiye Diyanet Vakfı : Tahkik eden = Muhakkik : Tercüme Eden : Tarihsiz. : Üniversitesi : Ve benzeri : Ve diğerleri : Ve saire : Yüksek İslâm Enstitüsü : Yayın yeri yok VII

8 ÖNSÖZ Yeryüzünde halife olarak yaratılan insan diğer varlıklardan farklı kılınmış, kendisini yaratanı tanıyıp ona kul olmakla sorumlu tutulmuştur. İnsan, yaratanını makro âlem olan yaşadığı ortam ile mikro âlem olan kendi varlığını anlamlandırarak tanıma imkanına sahiptir. Bundan dolayı Allah, insana akıl vermiş, gönderdiği vahiy ile ona yol göstermiştir. Allah, her topluma içlerinden seçtiği, kendi dillerini konuşan elçileri vasıtasıyla mesajlarını ulaştırmış, son mesajını da Hz. Muhammed le göndermiştir. Artık insanlık nihai bir mesaj ve değişen şartlar ile karşı karşıya kalmıştır. Yapılabilecek şey son vahyi yorumlamaktır. Bu konuda ilk yorumcu Hz. Muhammed dir. O, tebliğ ve beyan görevlerini yerine getirerek hem bu mesajın başka toplumlara ve devirlere ulaşabilmesini sağlamış hem de yaşantısı ve açıklamaları ile Allah ın mesajlarını yorumlamıştır. Onun vefatından sonra her geçen gün yeni problemler ile karşılaşan Müslümanlar, Kur ân ın yorumuna daha fazla ihtiyaç duymuşlardır. Böylece Kur ân muhtelif açılardan ele alınarak yorumlanmış, her dönemde farklı yöntemler ve bakış açıları ile Allah ın muradını anlama gayretleri ortaya konmuştur. Bu açıdan yazılı ve sözlü İslâmî literatür oldukça zengindir. Geçmişteki birikime baktığımızda her dönemdeki yorum metodlarının o dönemin bilgi, anlayış ve yaşantılarının bir ürünü olduğunu görmekteyiz. Kültürlerin ve anlayışların birbirine karıştığı, teknolojinin ve bilimsel gelişmelerin hızla yayıldığı çağımızda, beşerî-toplumsal alandaki problemler hızla artmış, değişerek gelişmiştir. Değişen karşısında sabit olan Kur ân ın bu sorunlara ve ihtiyaçlara ne denli cevap verebileceği önemli bir sorun olmuştur. İşte böyle bir zamanda Kur ân ın tarihsel yorumu çare olarak görülmüş ve İslâm dünyasında tartışılmaya başlanmıştır. Ülkemize özellikle Fazlur Rahman ın yazılarının tercüme edilmesiyle giren bu düşünce etrafında klasik ve modernist tanımlaması yapılan iki farklı görüş ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri tarihsel yorumun gerekliliğini savunurken diğeri bu yöntemin Batı dan alındığı, Kur ân a uygulanamayacağını iddia etmektedir. Her iki görüş arasında yoğun tartışmalar yapılmaktadır. 1 Bu konuda yapılan tartışmalar üzerindeki araştırmalarımız sonucunda konunun derinlemesine ele alınması gerektiği kanaatine vardık. Çağımız problemlerini çözme hususunda Kur ân ın tarihsel yorumunun kendi tarihselliğimize uygun bir metod 1 Bu konudaki tartışmalar için bkz. Kur ân ı Anlamada Tarihsellik Sempozyumu, Bayrak Yayınları, İstanbul 2000; Haksöz Dergisi, S. 75, İstanbul 1997 VIII

9 olabileceği ve bu konu sistemli ve felsefî arka planı oluşturularak ele alınmadıkça sağlıklı bir sonuca ulaşılamayacağı düşüncesiyle tarihsel yorum konusunu çalışmayı istedik. 2 Öncelikle konunun boyutunu, sorunları ve ilgili olduğu alanları tespit ettik. Köken itibariyle iki farklı düşünce ortamına ait kavramların bir arada kullanıldığı, birden fazla bilimsel disiplini ilgilendiren tarihsel yorumun, Batı da ortaya çıkan tarihselcilik düşüncesinin bir ürünü olduğu için Batı felsefesi, Kur ân a uygulanacağı için de Kur ân ilimleri ve Tefsir ile ilişkili olduğu kanaatine ulaştık. Bu noktada yapılması gereken ilk iş, bu konudaki kavram kargaşasını gidermekti. Bu nedenle giriş bölümünde Tarihselcilik kelimesinin türetildiği tarih/historia kelimesi ve ondan türetilen; tarihsel-tarihî, tarihsellik-tarihîlik, tarihselcilik-tarihîyye, tarihsicilik, tarihsel yorum-tarihî tefsir kavramlarının anlam çerçevesi, hem batı dillerindeki, hem de Türkçe mizdeki manaları incelenerek belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kavramlar Batı da var olan tarih alanına dair düşüncelerin ürünleri olmaları nedeniyle tarihselcilik düşüncesinin Batı da ortaya çıkışı ve gelişimi çalışmamızın birinci bölümünde ele alınmıştır. Tarihselcilik düşüncesinin ortaya çıkışı esas alınmasına rağmen sadece bu düşüncenin ortaya çıktığı dönem değil, daha gerilere giderek, tarihselcilik düşüncesinin çıkışını hazırlayan nedenlerin Batı düşüncesindeki kökenleri tespit edilmiştir. Oldukça eskilere dayanan tarihe dair bu düşünceler ele alınırken, ağırlıklı olarak son iki yüzyıl üzerinde yoğunlaşılmıştır. Böylece, tarihselcilik düşüncesinin çıkışındaki temel etkenler ve fikirler belirlenmek suretiyle, İslâm dünyasında son zamanlarda gözlemlenen Kur ân eksenli tarihselcilik tartışmalarının daha sağlam ve tutarlı bir zemine taşınmasına katkıda bulunulmak istenmiştir. İkinci bölümde, tarihselcilik anlayışının sadece Batı düşüncesindeki gelişimini ele almanın yeterli olmadığı düşüncesiyle her ne kadar bu isim altında olmasa da Kur ân ilimleri dahilinde tarihselcilik anlayışına benzer yaklaşımların olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Önce tarihselcilik düşüncesinin üzerine bina edildiği tarih alanına dair görüşler doğrultusunda, Kur ân ın tarihe bakışı incelenmiş, ardından Kur ân ilimleri ele alınarak bunlar arasından Kur ân ın tarihselliği ve tarihsel yorum ile ilgili hususlar içerdiği tespit edilen; Kur ân Kıssaları, Nüzul Sebepleri, Sualler ve Cevaplar, Nasih Mensuh, İ câzu l- Kur ân, Mekkî-Medenî ayırımı, Emsâlü l-kur ân v.b konulara yer verilmiştir. Bunun 2 Bu konuyu tez olarak çalışmayı planladığımız zaman ülkemizde henüz bu konuda akademik tez bazında bir çalışma yapılmamıştı. Ancak tezimizi yazma safhasına geldiğimizde A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kur ân ve Tarihsellik (Ankara-2001) başlığıyla bu konun doktor tezi olarak çalışıldığını duyduk. Daha sonra kitap olarak yayınlanan (Şevket KOTAN, Kur ân ve Tarihselcilik, Beyan Yayınları, İstanbul 2001) Şevket Kotan Bey tarafından yapılan bu çalışmayı tez savunulduktan sonra kendisiyle görüşerek temin ettik ve tezi okuma fırsatı bulduk. Bu çalışma ile kendi çalışmamız arasında bazı konularda bir paralellik olmakla beraber, gerek içerik ve gerekse metod başta olmak üzere bir çok konuda farklı bir perspektife sahip olduğumuzu gördük. En temel fark, biz doğrudan Tarihsel Yorumu u hedeflerken söz konusu çalışma teorik bir yaklaşımda kalmıştır. Bu nedenle konuları ele alışımız ve değerlendirmelerimiz farklı olduğu gibi ulaştığımız sonuçlar da birbirinden farklı olmuştur. IX

10 ardından çağdaş İslâm düşünürleri arasından tarihselcilik düşüncesi ve tarihsel yorum ile ilgili görüşler belirten ve ülkemizde tanınan Muhammed Arkoun, Hasan Hanefî, Nasr Ebu Zeyd ve Fazlur Rahman ın görüşleri aktarılmıştır. Giriş, birinci ve ikinci bölüm çalışmamızın teorik arka planını oluşturmaktadır. Üçüncü bölümde ise tarihselcilik düşüncesi bağlamında bir tarihsel yorum teklifinde bulunarak bunun nasıl uygulanacağı örneklerle ortaya konulmuştur. İslâm dünyasının son zamanlarda tanıştığı tarihsel yorumun, kendi Tefsir geleneğimiz ile olan ilişkisi de teklif edilen yöntemin tutarlılığı açısından önemlidir. Bu nedenle kendi teklifimizden sonra bu bölümün ikinci kısmında Tefsir tarihi bu perspektifle ele alınıp değerlendirilmiştir. Bunun ardından Kur an ın tarihsel yorumu ile ilgili mevcut çalışmalarda bize göre ihmal edilen bir diğer husus olan tarihsel yorumun uygulanabilirliği yani Kur ân ın indiği dönemi kavrayabilecek verilerin olup olmadığı Kur ân, Hadis ve haberler, İlk dönem İslâm tarihi kaynakları, Arap şiiri ve diğer kaynaklar başlıkları ile incelenmiş bunların güvenirlilik ve kullanılabilirlik imkanları araştırılmıştır. Her eser gibi çalışmamız da bir tarihselliğin ürünüdür. Bunun içinde yaşadığımız çağın, ülkenin ve mesaimizi tükettiğimiz şehrin, üniversite ve fakülte ortamının imkanları, beraber olduğumuz insanların etkileri ve katkıları vardır. Şüphesiz bunlar arasında bazı kişilerin katkısı daha fazla öne çıkmaktadır. Bu nedenle ilk danışmanım Prof. Dr. Mustafa ÇETİN in emekli olması üzerine son bir yıl danışmanlığımı yapan, böyle bir konuyu çalışmam gerektiği fikrini ilk defa dile getiren ve başından beri tez izleme jürimde bulunan görüşlerinden istifade ettiğim sayın Prof. Dr. İsmail YAKIT Bey e teşekkürlerimi arz ederim. Ayrıca çalışmamın her aşamasında benimle müzakerede bulunan ve bir çok fikrin ortaya çıkmasını sağlayan Arş Gör. Celalettin DİVLEKÇİ başta olmak üzere mesai arkadaşlarımı, gerek tezin bazı bölümlerini gerekse tümünü okuyarak eleştirileri ile katkıda bulunan Yrd. Doç Dr. İsmail HACINEBİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Musa KOÇAR, Yrd. Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM Arş. Gör. Nejdet DURAK ve diğer arkadaşlarımı, bana kütüphanelerinden istifade etme imkanı tanıyan herkesi, özellikle tezin tarihselliğinde varolan yakınlarımı şükranla anmak isterim. İshak ÖZGEL Isparta 2002 X

11 GİRİŞ TARİHSELCİLİK VE İLGİLİ KAVRAMLARIN ANLAM ÇERÇEVESİ Dil, doğadaki nesnelerin, olayların ve durumların anlatımı esnasında bir takım ses bileşimlerinden yararlanarak bunların kavramlaştırılması ile oluşur. Anlambilimde anlamlama denen 1 bu işlemde, fiilleri, objeleri ve kavramları açıklamak için ihdas edilen kelimeler, o kavramı tam olarak ifade etmez ve yanlış anlaşılmalara meydan verecek şekilde kullanılırsa, bu bir anlam kargaşasına neden olabilir. 2 Kavram kargaşasını gidermek için, herhangi bir fikrin aktarımında, anlatanın, kullandığı sözcüklere hangi anlamları yüklediğini belirtmesi ve alıcının da bu sözcükleri, o anlam içeriği ile algılaması gerekir. Bu işlem, ele alınan bir konunun kavramsal çerçevesinin tespit edilmesi, konu ile ilgili kavramların anlam içeriklerinin ve anlam sınırlarının belirlenip, benzer kavramlar ile ilişkisinin açıklanması ile gerçekleştirilebilir. Çalışmamızın konusu olan tarihselcilik kavramının kullanımı hakkında ülkemizde bir kavram kargaşasının olduğu görülmektedir. Bu nedenle biz bu bölümde konumuzla ilgili kavramların anlam çerçevesini tespit etmeye çalışacağız. Ama daha önce kavram ın oluşumu ve değişmesi üzerinde kısaca durmak istiyoruz. Kavram nedir? sorusu, felsefe tarihi boyunca tartışılan bir soru olmuştur. Tartışma daha ziyade felsefî bir zeminde, kavramın dilden bağımsız bir niteliğinin olup olmadığı noktasında yoğunlaşmakla beraber 3, kavramın düşünce alanına ait olması, en genel özelliği olarak kabul edilmiştir. 4 Kavram, çeşitli yönleri ele alınarak 5 muhtelif şekillerde tarif edilmiştir. 6 Mantık kitaplarında kavram, Bir şeyin zihindeki tasavvuru şeklinde tanımlanmış, 7 kavramın söz veya kelime ile ifadesine ise terim denilmiştir Doğan AKSAN, Anlambilim, Engin Yayınları, Ankara 1988, s İsmail YAKIT, Sadreddin Konevî nin Düşüncesinde İdrak ve Hakikat Bilgisi, Felsefe Arkivi, S. 28, İstanbul 1991, s Doğan ÖZLEM, Mantık, Anahtar Yayınları, İstanbul 1996, s. 57. Betül ÇOTUKSÖKEN, Felsefeyi Anlamak Felsefe İle Anlamak, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 1995, s bkz. Teo GRÜNBERG, Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara Doğan AKSAN, Her Yönüyle Dil, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1995, C. III, s Necati ÖNER, Kavram, Felsefe Üzerine Düşünceler, M.E.B Yayınları, İstanbul 1995, s. 116.(Kavram) Necati ÖNER, Klasik Mantık, Ankara 1974, s. 14. (Mantık) 1

12 Kavramın anlam içeriği ve neliği 9 bir başka ifadeyle, kavramın açıklığı ve seçikliği, 10 söz konusudur. İçeriği/açıklığı değişebilirken, neliği/seçikliği değişmeden kalır. Zira nelik, düşünülenin tasarımı ve onu diğerlerinden ayıran niteliğidir. İçerik ise epistemolojik açıdan farklılaşarak değişmekte ve gelişebilmektedir. 11 Kavram, düşünmede, ya da dilde 12 varolana dair verilen hükümler yığınıdır. Bu hükümler varolana nüfuz ettikçe çoğalır ve değişir. Bu nedenle kavramın içeriğinde farklılaşmalar görülebilir. 13 Kavramda görülen bu değişme, delalet ettiği şeyin değişmesinden ya da anlamlandıran kişinin yönelimi ve kavrayışından kaynaklanabilir. Bunlardan birincisi, somut kavramlara ait oldukça tartışmalı bir değişme iken, ikincisi soyut kavramlara ait değişmedir. 14 Sosyal bilimler alanındaki kavramlarda daha ziyade ikinci tür değişim ve gelişimden bahsedilebilir ki, konumuz itibariyle ele alacağımız kavramlar da soyut kavramlardır. Kavramı anlamlandırmada; insanın yetiştiği çevre 15, bilme gücü, bilmeye yöneliş tarzı, 16 bilgi birikimi, 17 etkili olmaktadır. Çalışmamızda görüleceği üzere tarihsellik ile ilgili kavramların, bazı filozoflar tarafından farklı şekillerde tanımlanmasında da bu hususlar etkili olmuştur. Ayrıca kavram, biriktirilmiş, depo edilmiş, yoğunlaştırılarak bir sözcükte toplanmış bilgidir. 18 Bu nedenle kavram, birden fazla bilim alanını ilgilendirebilir. Yapılan tanımlarda bunlardan bir kısmının ön plana çıkarılması veya bir kısmının ihmal edilmesi de kavrama yüklenen anlamı değiştirebilmektedir. Kavramların farklı içeriklerle kullanılmasındaki bir diğer etken ise kavramın kendisinin de tarih içerisinde şekillenmiş oluşudur. Buna kavramın tarihsel oluşu diyebiliriz. Kavram bir tarihsel süreç içinde değişmekte ve gelişmektedir. Bu açıdan bakıldığında herhangi bir düşünürün, konusu ile ilgili bir kavramı, eğer geçmişte var ise oradan aldığı, ya aynen ya da geliştirerek kullandığı görülmektedir. Kavramların kullanıldıkları çağa göre farklılık arz etmesinde, hem dilin hem de medeniyetin gelişmesinin rolü vardır Doğan ÖZLEM, Mantık, s. 60. Necati ÖNER, Kavram, s Necati ÖNER, a.g.e., s. 118; Doğan ÖZLEM, a.g.e., s. 60 Betül ÇOTUKSÖKEN, Felsefi Söylem Nedir?, Ara Yayıncılık, İstanbul 1991, s. 18. Necati ÖNER, a.g.e., s Soyut ve somut ayırımı için bkz. Necati ÖNER, Kavram, s. 116; Şafak URAL, Temel Mantık, Çantay Kitapevi, İstanbul 1995, s. 15. Doğan AKSAN, Anlambilim, s. 41. Necati ÖNER, a.g.e., s Doğan ÖZLEM, a.g.e., s. 59 Doğan ÖZLEM, a.g.e., s

13 Aynı kavramları kullandıkları halde insanların aynı konuda anlaşamamalarının sebeplerinin başında, genellikle kavramda oluşan bu değişim ve gelişmelerin göz ardı edilmesi gelmektedir. Ele alacağımız kavramlar etrafındaki tartışmaların ardında da bu problemin olduğu görülmektedir. Tarihselcilik düşüncesi uzun bir süreçte gelişmiş, farklı filozoflarca farklı anlam içerikleri ile kullanılmıştır. Buna ilave olarak söz konusu kavramın, başka bir düşünce ortamından dilimize ve düşüncemize aktarılması tartışmaları derinleştirmiş neticede bir kavram kargaşası doğmuştur. Bu nedenle biz öncelikle Tarihselcilik kelimesinin türetildiği tarih/historia kelimesi ve ondan türetilen; tarihsel-tarihî, tarihselliktarihîlik, tarihselcilik-tarihîyye, tarihsicilik-tarihîcilik, tarihsel yorum-tarihî tefsir, kavramlarının anlam çerçevesini, hem batı dillerindeki, hem de Türkçe mizdeki anlamlarını inceleyerek belirlemeye çalışacağız. Önce bu kavramların kendisinden türetildiği tarih kelimesini ele alacağız. I) TARİH Batı dillerinde Grekçe istoria, Latince historia dan türetilen sözcüklerle ifade edilen tarih kelimesi, dilimize Arapça dan geçmiştir. 19 Tarih kelimesinin aslının Arapça olup olmadığı hususu tartışmalıdır. 20 Bazılarına göre aslı Arapça dır 21 ve vahşi sığırın yavrusu 22 anlamına gelen irh sözcüğünden türetilmiştir, aradaki bağ, yavrunun meydana gelmesinin önemli bir hadise sayılmasından hareketle herhangi bir olayın meydana gelişini tespit etmektir. 23 Nitekim irh kelimesi ise özlemek anlamında eraha dan geldiği söylenmektedir. 24 Bu da bu yavrunun beklenen ve özlenen bir olay olarak görüldüğü, dolayısıyla onun doğumunu (doğduktan şu kadar zaman sonra veya doğduğu zaman gibi) merkeze alan bir tarih belirleme anlamını içerdiğini göstermektedir. O halde bu kökten türeyen tarih kelimesi vakti tayin anlamına gelmektedir. Ayrıca irh in vakit anlamına geldiği ve bundan türetilen tarih in de zamanı tayin etmek, süre belirlemek olduğu da söylenmiştir. 25 Bu görüşe göre, ilk defa Yemen deki T.D.K Türkçe Sözlük, Komisyon, T.D.K Yayınları, Ankara trs., s. 1419; Ali PÜSKÜLLÜOĞLU, Türkçe Sözlük, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995, s Ebu Mansur el-cevâlikî, el-muarrab mine l-kelâmi l-e câmî alâ Hurûfi l-mu cem, Tah: F. Abdurrahman, Dimaşk 1990, s (el-muarrap) Ebu Bekir Muhammed b. el-hasan b. DÜREYD, Kitâbu Cemhereti l-lüğa, Dârü l-ilmi l-melâyin, Beyrut 1987, C.I, s İsmail b. Hammad el-cevherî, Tâcü l-lüğâ ve Sıhâhu l-arabiyye, Tah: Ahmed Abdulgafur ATTAR, Dârü l- İlmi l-melâyin, Beyrut 1984, C. I, s. 419 (es-sıhah) Ebu l-fadl Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem İBN MANZUR, Lisânü l-arap, Darü l-fikr, Beyrut 1990, C. III, s. 4. es-seyyid Muhammed Murteza el-hüseynî ez-zebîdî, Tâcu l-arûs, Tah: Mustafa HİCAZİ, Dârü l-kütübi l- İlmiyye, Beyrut 1992, C.VII, s el-cevâlikî, el-muarrap, s

14 kitabelerde rastlandığı söylenen irh kelimesi 26, müştereken Sâmi dillerinde ay (kamer ve şehr) anlamına gelen vrh kökünden türetilmiştir. 27 Mesela, İbranca da yâreh ay (kamer), yerh ise ay (şehr) demektir. Süryanca da, yerha ve yerh ay (şehr) anlamına gelmektedir. Buna göre tarih ay ın tarifi demek olur ki, bu mana bir taraftan bir hadisenin, tarihi vakıanın, zamanının tayini ve tespiti, diğer yandan bunun vukuu anını, zamanını ifade etmektedir. 28 Yani tarih kelimesi, ilk olarak gerek bir sığır yavrusunun doğumu ile gerekse ayın evrelerini belirleme 29 ile olsun vakit tayini için kullanılmış, bugünkü anlam içeriğini daha sonra kazanmıştır. 30 Tarih kelimesinin aslının Arapça olmadığını kabul edenlere göre, Farsça, ay (şehr 31 ) anlamındaki mah ile gün (yevm) anlamındaki rûz dan müteşekkil mah-rûz tabiri önce müerrih şeklinde Arapçalaşmış, 32 sonra bundan mastar ve müştakları türetilmiştir. 33 Bu durumda, tarih kelimesi zamanı tayin anlamına gelmektedir. Ancak bu görüş çok fazla kabul edilmemiştir 34. Bir başka görüşe göre de, Müslümanlar bu kelimeyi, Ehl-i kitap tan almışlardır. 35 Nitekim Yunanca dan Latince ye geçen historia kelimesi de aynı şekilde Arapça ya esâtir olarak geçmiş ve Kur ân da 36 da kullanılmıştır. 37 Bu arada tarih kelimesinin Kur ân da yer almadığını da belirtelim. İster aslı Arapça olsun isterse olmasın, her iki halde de tarih kelimesinin başlangıçta zamanı tayin etme ve zamanın bir bölümünü tahdid amacıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır. Tarih kelimesinin Batı dillerinde yer alan, geçmişte yaşanan olaylar ve bunların bilgisi anlamı, Arapça da haber kelimesinin çoğulu ahbar v.b ile ifade edilmiştir. 38 Daha sonra bu anlam, tarih kelimesine yüklenmiştir. Yani başlangıçta vakit Muhammed HAMİDULLAH, İslâm Tarihine Giriş, Ter: Ruhi ÖZCAN, Beyan Yayınları, İstanbul trs. s. 18. İBN MANZUR, Lisânü l-arap, C. III, s H. A. R. GIBB, Tarih, İslâm Ansiklopedisi, M.E.B Yayınları, Ankara 1978, C. XI, s Arapça da gökteki ay ve bu ayın çeşitli durumları vasıtasıyla, vakti tahdit için ayrıca takmir (aylamak) kelimesi de kullanılmıştır. Takvim yapmada, belirli sayıdaki günlerin toplamını ay ile isimlendirmek, sadece Araplara mahsus değildir. Ay ile zamanı tayin etme işi, bir çok dilde bu şekilde ifade edilmiştir. Mesela; İngilizce de moon gökteki ay month ise takvimdeki ay anlamına kullanılır. Almanca, mond gökteki ay monat takvimdeki ay demektir. (Muhammed HAMİDULLAH, İslâm Tarihine Giriş, s. 18) Ayların bu şekilde tesbit edilmesi Kur ân da da yer almaktadır. (Yunus 10/5) el-cevâlikî, el-muarrap, s Türkçe deki Ay kelimesi Arapça daki, Şehr ve Kamer kelimelerinin karşılığı olarak kullanılır, Halbuki Kamer gökteki ay, Şehr ise takvimdeki ay anlamına gelir. Bu nedenle biz hangi ayı kastettiğimizi parantez içinde belirtmeye çalıştık. el-cevâlikî, el-muarrap, s Muhammed HAMİDULLAH, a.g.e., s. 17. H. A. R. GIBB, Tarih, C. XI, s İBN MANZUR, Lisânü l-arap, C. III, s. 4. Kur ân da on defa geçmektedir. bkz. 6/En am/25; 8/Enfal/31; 16/Nahl/24 v.d. A. Zeki Velidî TOGAN, Tarihte Usûl, Enderun Kitabevi, İstanbul 1981, s. 2. Sabri HİZMETLİ, İslâm Tarihçiliği Üzerine, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara 1991, s. 6. 4

15 tayini için kullanılan tarih kelimesinin anlamı genişlemiş ve daha önce farklı kelimeler ile ifade edilen geçmiş olaylar ve bunların bilgisi anlamlarını da kapsayan bir genelliğe kavuşmuştur. Tarih kelimesinin bu gelişimi Araplar arasındaki tarihe verilen önemin değişimi hakkında bize bilgi vermektedir. Başlangıçta şiir ve edebiyata meraklı bir toplum olan Araplar arasında geçmişi araştırarak nakletme anlamında bir tarih anlayışının önemi yoktur. Sadece şiir ve edebiyatta övgü için kullanılan ve efsane/ustûre anlamında geçmişin eyyâm, ensâb, ahbâr v.b kelimelerle anlatımı söz konusudur. 39 İslâmiyet le ve özellikle Hz. Peygamberin vefatıyla birlikte, daha ziyade hukukî problemlerin çözümü bağlamında Araplar arasında bir tarih anlayışı gelişmiştir. 40 Nitekim günümüz Arapça sında da kelimenin üç temel anlamı vardır. Zamanı tayin, geçmişte meydana gelen olaylar ve bu olayları inceleyen bilim dalının ismi. 41 Tarih kelimesi, Türkçe de benzer şekilde iki anlama sahiptir; bir anlamıyla tarihsel olayları, olayın gününü, ayını ve yılını bildirmekte iken, öteki anlamıyla da bu olayları araştıran ve inceleyen bir bilim dalının adıdır. 42 Türkçe mize Arapça dan geçen tarih kelimesinin Arapça da ve Türkçe deki anlamlarını tespit ettikten sonra şimdi de tarih kelimesinin batı dillerindeki anlamı üzerinde duracağız. Zira ele aldığımız tarihselcilik düşüncesi Batı da ortaya çıkmış ve gelişmiş bir düşüncedir. Batı dillerinde tarih kelimesi, iki temel anlamı taşımaktadır. Buna göre tarih; belli bir bireyin yahut toplumun, yaşadığı ana kadar bilincine varabildiği birikim anlamına geldiği gibi, aynı zamanda bu birikimin üstünde düşünerek bu olayları, sebep sonuç bağları içinde değerlendirmeyi de ifade etmektedir. 43 Birinci bölümde ayrıntılı olarak üzerinde duracağımız gibi, historia kelimesi önceleri, sadece doğa olaylarının aktarımı anlamı taşırken ardından, beşerî olayların nakledilmesi anlamını kazanmış, belirli bir süreçten sonra ise bu anlatımda edebî bir amaç yerine araştırarak anlatma anlamını ifade etmiştir. Tarihin bir bilim olarak algılanması ise Batı düşüncesinde oldukça uzun bir zaman sonra, ancak XVII. yüzyıla doğru gerçekleşmiştir Seyyide İsmail KAŞİF, İslâm Tarihinin Kaynakları ve Araştırma Metodları, Çev: Mehmet ŞEKER Rıza SAVAŞ Ramazan ŞİMŞEK, İl- Vak Yayınları, İzmir 1997, s Abdullah LAOURİ, Tarihselcilik ve Gelenek, Çev: Hasan BACANLI, Vadi Yayınları, Ankara 1998, s el-mu cemu l-arabiyyi l-esâsî, Komisyon, Larousse, Tunus 1988, s. 82. T.D.K Türkçe Sözlük, s. 1419; Ali PÜSKÜLLÜOĞLU, Türkçe Sözlük, s ; Önay SÖZER, Anlayan Tarih, Yazko Yayınları, İstanbul 1981, s. 21. Teoman DURALI, Tarihin Dayanılmaz Ağırlığı, (Ayhan BIÇAK, Tarih Bilimi içinde), Çantay Kitapevi, İstanbul 1999, s. VII. William L. REESE, Dictionary of Philosophy and Religion, New Jersey Humanities Press, England 1980, s

16 Bu sözcük, iyon lehçesinde bildirme, haber alma yoluyla bilgi edinme anlamlarında kullanılmıştır. Attika lehçesinde ise görerek tanık olarak bilme anlamına gelmektedir. 45 Aslı Yunanca historia olan history kelimesi, bilgi, malumat, haber ve soruşturma, araştırma anlamlarına gelmektedir. 46 Ancak genel olarak haber anlamı taşıyan bu kelime ile doğru veya yanlış hikayeler ya da tarihî gerçeklik ve tarih bilgisi anlamları kastedildiği için aradaki fark kolayca ayırt edilememektedir. 47 Bu nedenle tarih kelimesinin anlam kapsamı, yani neyin bilgisi olduğu ve elde edilen bilginin değeri hakkındaki tartışmalar tarih felsefelerinin önemli bir sorunu olmuştur. 48 Ayrıntılarına birinci bölümde değineceğimiz, tarih kelimesinin Batı da bu tarz bir anlam çokluğuna sahip olması dolaylı olarak Tarihselcilik düşüncesini de etkilemiştir. Tarihin kesinlik bildiren bir bilgi alanı olarak algılanmayışı, beraberinde XVII. yüzyılda tarih biliminin bağımsızlığı mücadelesini getirmiş, buna bağlı olarak da Tarihselcilik düşüncesi doğmuştur. Halbuki, Kur ân çerçevesinde bu tür bir tartışma gereksiz kalmaktadır. Zira ikinci bölümde de değineceğimiz gibi, Kur ân, tarihî bilgiyi de epistemolojik değere sahip bir bilgi olarak görmüş ve kullanmıştır. II) TARİHSEL Tarihsel kelimesi, Osmanlı Türkçesi nde tarihî, İngilizce de historical sözcükleri ile ifade edilen bir sıfattır. Tarihe değin, tarihe ait anlamına gelir. 49 Bazı sözlükte bu kelimeye tarihi ilgilendiren, tarih aracılığıyla bilinen, anılmaya hatırlanmaya değer, tarih yardımıyla korunmaya layık gibi anlamlar verilmiştir. 50 Tarihselcilik düşüncesi içinde sıkça kullanılan bu sözcük; tarihsel dil, tarihsel akıl v.s gibi herhangi bir isim yahut olayı vasıflayan bir sıfattır. Fakat kelime kimi zaman tarihselcilik düşüncesi ile karıştırılmıştır. Halbuki tarihsel kelimesi bir sıfat olarak bir nesnenin, fikrin, değerin vs. tarihe ait olması anlamında kullanılırken, bir düşünce sisteminin adı olarak kullanılmaz. Bilakis tarihselcilik bir düşünce sisteminin adıdır. Tarihsel olma ile iki bağımlılık kastedilir. Herhangi bir eserin, olayın v.s nin kendi zamanı ile veya yaşandığı ortam ile olan ilişkisinden dolayı, zamana ve mekana bağımlılığından, yani tarihselliğinden bahsedilebilir. Bu anlamda tarihsel olanın karşıtı trans-historical tarihi aşan/tarih üstü olarak algılanır ki; zamanının ve doğduğu ortamın dışında olması anlamına gelir. Tarihsel olanın evrensel karşıtı olarak kullanılması bu Doğan ÖZLEM, Tarih Felsefesi, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 1998, s. 19. William L. REESE, Dictionary of Philosophy and Religion, England 1980, s Léon-E. HALKIN, Tarih Tenkidinin Unsurları, Çev: Bahaeddin YEDİYILDIZ, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1989, s. 4. Bahaeddin YEDİYILDIZ, Metodoloj: Çağdaş Tarihçilik, Fırat Üniversitesi Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu Bildirileri, Elazığ 1990, s. 25. Orhan HANÇERLİOĞLU, Felsefe Ansiklopedisi, Remzi Kitapevi, İstanbul 1993, C. VI, s Ali PÜSKÜLLÜOĞLU, Türkçe Sözlük, s

17 anlamda doğru değildir. Dilthey in bunu genel geçerlik karşıtı olarak algılaması, tarihsel olanın değeri bağlamında genel geçer olup olmadığının tartışılmasıdır. 51 Nitekim Hegel, tarihsel olanın etkililiğini savunurken de aynı amacı gütmektedir. 52 Bu anlamda biz tarihselin evrensel karşıtı olarak algılanmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz. Zira kimi düşünceler, hukuk kuralları, sanat eserleri v.b olgular her ne kadar tarihe mal olmuş olsalar da, etkinliliklerini ve geçerliliklerini devam ettirebilmektedirler. Bu konuların detaylarına birinci bölümde değineceğiz. Ancak şu hususun altını çizelim ki, tarihsel kelimesi her zaman evrenselin karşıtı olarak kullanılmamaktadır. Kur ân merkezli çalışmalarda da benzer yaklaşımların olduğu görülmektedir. Kur ân etrafında bu kavram, Kur ân ın tarihsel ortam ile olan ilişkisi bağlamında, yani onun tarih üstü olup olmadığını araştırmak sadedinde kullanılabilir. Kur ân a tarihsel vasfı yüklenirken onun evrensel olmadığı kastedilmiş olmaz. Nitekim, metnin tarihsel bağlamlarının kurulması ile ulaşılacak anlam, metnin başka ortamlara da hitap etmesini sağlamaktadır. III) TARİHSELLİK Tarihsellik kelimesi, Osmanlı Türkçesi nde tarihîlik, İngilizce de historicity sözcükleri ile ifadelendirilmektedir. Tarihsellik, tarihsel olma halini bildiren sıfatın isim halidir. Tarih biliminin kullandığı teknik bir terim olan bu kelime, çok anlamlı bir sözcük 53 olmakla beraber, felsefi anlamda, tarihsel olanın mahiyeti ile ilgilenen bir kavramdır. 54 Tarihsellik kavramı, tarihselcilik düşüncesinin fikirlerini üzerine bina ettiği oldukça önemli bir kavramdır. Burada ayrıntılarına girmeden kısaca hangi anlamlarda kullanıldığını belirteceğimiz bu kavramı ileride ayrıntılı olarak ele alacağız. Tarihsellik; Tarihsel olanın zamana bağlılığı ve gelip geçiciliği 55 tarihsel olayların olgusallığı 56 tarihsel olanın varlık biçimi, tarihe bağlı olma 57 gibi anlamlarda kullanılmıştır. İlk olarak İngiliz tarihçi Henry More tarafından kullanılan historicity, historicalness terimi, daha sonra E. Bayer tarafından tarihsel olayların etkililiği anlamında kullanılmıştır. Kavramı felsefî anlamda ilk olarak kullanan Hegel olmuştur. O, tarihselliği geçmişte olup biten her şeyin geçmişte kalmış olmasına rağmen etkisini sürdürmekte olma hali ve sürekli tarihsel etkilik olarak iki anlamda kullanmıştır. Birinci anlamda; insan tininin Doğan ÖZLEM, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, İnkılâp Kitapevi, İstanbul 2000, s. 92. Doğan ÖZLEM, Tarih Felsefesi, s Doğan ÖZLEM, a.g.e., s Orhan HANÇERLİOĞLU, Felsefe Ansiklopedisi, C. VI, s Orhan HANÇERLİOĞLU, a.g.e., C. VI, s Doğan ÖZLEM, Tarih Felsefesi, s Bedia AKARSU, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, İstanbul 1999, s Tin kelimesi bir toplumun yada olayın ruhu, özü gibi ortaya çıkmasında etkili olan her türlü etkeni, yani onu oluşturan ortamı ifade için kullanılmaktadır. Almanca Geisteswissenschaften olan bu kelime Türkçe mize 7

18 tarihsel varoluş tarzını vurgulamış, tinin kendini açtığı tarihi ortamı kastetmiştir. 59 Doğa dünyası ve tinsel dünya olmak üzere iki dünya anlayışına sahip olan ve buna bağlı olarak idenin kendisini düşüncede, fiziksel doğada ve tinde açtığını söyleyen Hegel 60 birinci anlamıyla tarihselliği, tinin tarihte görünüşe çıktığı formlar olarak algılamıştır. Onun bu kelime ile kastettiği ikinci anlam ise bir çağı yapan etkililiktir. Burada herhangi bir dönemi oluşturan özellikler bütünü söz konusudur. Mesela Grek tini denildiğinde, özgürlük ve güzellik idelerinin anlaşılması gibi. 61 Bu kavramı felsefesinin merkezine yerleştiren Dilthey, Bizim gerçeklik hakkındaki tasarım ve bilgimizin en önemli yapıtaşları; öğeleri, kişisel yaşamın birliği, dış dünya, dışımızdaki bireyler, onların zaman içindeki yaşamları ve bu yaşamların birbirlerine karşı etkileridir. 62 şeklinde anlar. Biraz açmak gerekirse Tarihsellik, insanın tarih içinde neliğini, mahiyetini yapan, tarihsel olup bitmeler içinde insanı hem oluşturan, hem de insanın oluşturduğu bir şey olarak bizzat tinsellikten başka bir şey değildir. 63 Dilthey de Hegel gibi tarihselliği tinsellikte bulmuştur. Ancak aradaki fark, Hegel de tanrısal tin söz konusu iken Dilthey de, tinsellik sadece insana özgü ve insana aittir. Bu kavram özellikle Dilthey sonrasındaki felsefelerin vazgeçilmez konuları arasında yer almıştır. Heidegger ve Gadamer bu kavramı, ontolojik bir bakışla, insanın varoluş dairesi olarak değerlendirmişlerdir. Buna göre insan, her zaman bu daire içinde yer almakta ve her an varoluşu ile birlikte bu daire değişip gelişmektedir. 64 Tanımları tahlil ettiğimizde, tarihsellik terimi ile tarihsel olanın, oluşumundaki mahiyet, yani nasıl oluştuğunun belirlendiği görülmektedir. Bu husus, kavramın farklı anlam içerikleri ile kullanılmasına neden olmuştur. Kimi zaman sadece zaman ve mekan bağımlılığı kastedilirken, kimi zaman da başka unsurlar ve oluşumlar da dahil edilerek kişi, kurum ve olayların tarihselliğinden söz edilmiştir. Özetle diyebiliriz ki; bu kavram, tarihsel olana, oluş biçimleri yönüyle yaklaşımı ifade etmektedir farklı karşılıklar ile çevrilmiştir. Tin Bilimler, Beşerî Bilimler, Manevî Bilimler, Toplum Bilimler, Kültür Bilimler, Tarih Bilimleri, İdiografik Bilimler v.d. Biz tezimizde bu kelimeyi genellikle fikrin sahibine ve alıntı yaptığımız kimsenin düşüncesine uygun olarak kullandık ve bir tasarrufta bulunmadık. Ancak diğer kullanımlar hep başka bilimleri çağrıştırdığı için tin bilimleri ifadesinin isabetli bir seçim olup olmadığı bir tarafa en azından bu ayırımı vurguladığını düşünüyoruz. krş. Ahmet CEVİZCİ, Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul 1999, s Doğan ÖZLEM, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, s. 90 (Kültür Bilimleri). Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Tarihte Akıl, Çev: Önay SÖZER, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 1995, s Doğan ÖZLEM, Kültür Bilimleri, s. 90. Wilhelm DİLTHEY, Tin Bilimlerine Giriş, Çev: Doğan ÖZLEM, Paradigma Yayınları, İstanbul 1999, s Doğan ÖZLEM, Kültür Bilimleri, s Önay SÖZER, Anlayan Tarih, s ; Rüdiger BUBNER, Modern Alman Felsefesi, Çev: Aziz YARDIMLI, İdea Yayınevi, İstanbul 1993, s

19 Çoğu zaman tarihsellik ile tarihselcilik birbirine karıştırılmaktadır. Oysa tarihsellik tarihsel olanın neliği ile ilgilenirken, tarihselcilik tarihselliğin nasıl ele alınacağı ve elde edilen bilginin değeri üzerinde oluşturulmuş oldukça kapsamlı bir düşünce sistemidir. Beşerî bilimlerin pozitif bilimlere ait yöntemler ile ele alınamayacağı ve elde edilen bilginin genel geçerliliği hakkındaki tartışmalar tarihselcilik düşüncesini doğurmuştur. Yani tarihsellik, tarihselcilik düşüncesinin üzerine bina edildiği önemli bir kavram olmuştur. Kur ân bağlamında bu anlamdaki tarihsellik kavramı Kur ân ın tarihsel bir metin olarak nasıl oluştuğu, daha açık bir ifade ile onun tarihsel oluşunun nasıllığı konu edinilebilir. Kur ân ve Tarihsellik gibi mutlak bir başlık bu açıdan yerinde kullanılmalıdır. Eğer bununla sadece Kur ân ın tarihsel olduğu kastediliyorsa Kur ân ın tarihselliği denilmelidir. Şayet, Kur ân, tarihselcilik düşüncesi çerçevesinde ele alınacaksa, Kur ân ve Tarihselcilik veya benzeri başlıklar kullanılmalıdır. 65 Ancak şunu hemen ifade edelim ki; tarihselcilik düşüncesinin temel kavramı olarak kullanılan anlamıyla Kur ân ın tarihselliği konusu, ilahî bir vahy olması nedeniyle farklı bir form kazanır ki, bu konu ileride detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Maalesef, bu kavramın kullanımında da yüzeysel anlayıştan kaynaklanan değerlendirmeler yapılarak Kur ân ın tarihselliğinden söz edilemeyeceği bir çırpıda söylenebilmektedir. 66 Biz bu tartışmaları ilerideki bölümlere bırakarak burada sadece kavram ile Kur ân arasındaki kurulabilecek ilişkinin ne olabileceğini belirlemekle yetiniyoruz. IV) TARİHSELCİLİK Tarihselcilik, Osmanlı Türkçesi nde; tarihîyye, İngilizce; historism, sözcükleri ile ifade edilmektedir. İlk kez Romantiklerden Novalis tarafından XIX. yüzyılın ilk yarısında kullanılan kavram, özellikle Hegel sisteminin ardından yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. 67 Tarihselcilik genel olarak doğa bilimleri egemenliği altındaki bilim anlayışlarının karşısında tarih bilimlerinin önemini vurgulamak için ortaya çıkmıştır. Aristoteles in bilimler tasnifinde tarihe bilim olarak yer vermemesi, ardından Bacon un bunu teyit edici çalışmaları ile Batı düşüncesinde bilim anlayışları doğa bilim örnekliğinde kabul görmüştür. İlk defa Vico nun tarihin önemine değinmesi, ardından Voltaire ve Herder in beşerî olaylar sahasında da kuralların olduğunu ileri sürmesi ile epistemolojik alanda tartışılmaya başlanan beşerî bilimler, bu dönemlerde beşerî alana yine doğa bilim benzeri yasalar ile yaklaşılması söz konusu olmuştur. Aydınlanma da bu tarz bir beşerî bilim anlayışı hakim Nitekim, Ankara Üniversitesi nde Kur ân ve Tarihsellik başlığı ile bir doktora tezi yapılmış, sonra bu yanlışlığın farkına varılmış olacak ki doğru bir başlık ile Kur ân ve Tarihselcilik olarak basılmıştır. bkz. Şevket KOTAN, Kur ân ve Tarihselcilik, Beyan Yayınları, İstanbul Zeki ÖZCAN, Teolojik Hermenötik, s Doğan ÖZLEM, Kültür Bilimleri, s

20 iken, Alman aydınlanması içinde özellikle romantik ekol, beşerî bilimlerin doğa bilimlerden bağımsız olarak ele alınması gerektiği ve bu alanda değişimin hakim olduğu görüşünü dile getirmişlerdir. Herder ile başlayan bu anlayış, Alman tarih okulu ile devam etmiş, nihayet bu geleneğin içinde yetişmiş olan Dilthey in beşerî bilimleri temellendirme girişimi ile kendini kabul ettirmiştir. En genel hatlarıyla böyle bir tarihsel süreç içinde oluşan tarihselcilik düşüncesi zaman içerisinde farklı şekillerde gelişmiştir Sözlüklerde tarihselcilik şu şekillerde tanımlanmaktadır. Tarihselcilik; İnsan varoluşunun özünü onun tarihselliğinde gören, tarihselliği insan yaşamının canlı temeli diye anlayan, böylece de dünyayı tarih olarak kavrayan felsefî düşünme doğrultusu dur. 68 Olayları ve nesneleri belli tarihsel gelişimlerin ürünleri olarak gören, bunların nasıl ortaya çıkıp, nasıl geliştiğini, nasıl bugünkü durumlarına geldiğinin araştıran ve bugünü geçmişe bağlayarak açıklayan yaklaşımlara verilen addır. 69 Kısaca, olayların açıklanmasında tarihe öncelik veren tarihsel düşünce eğilimleridir ki; bu olaylar, tarihsel durumlarından ve tarihsel koşullarından hareketle anlaşılmaya çalışılır. Ayrıca, bu düşüncede, olayların bugünkü anlamlarının ancak geçmişe, kendi şartlarında bakmakla elde edilebileceği de iddia edilmektedir. 70 Tarihselcilik, insan etkinliği ve başarılarına ilişkin geçerli bilginin temel ve gereksinimlerinin ancak tarihsel bilginin felsefeye dayalı olarak açıklanmasıyla elde edilebileceğini düşünür. Bu bağlamda toplumsal ve kültürel bilimlerin yeniden ele alınmasını öngörür. 71 Herhangi bir şeyin tabiatının kafi derecede anlaşılması ve değerinin münasip bir surette takdir edilmesi, bu nesnenin işgal ettiği mekan ve bir gelişme prosesi içinde oynadığı rol mülahaza edilmek suretiyle mümkündür. 72 Beşerî - toplumsal davranışların trans-historical, tarih üstü yaklaşımlardan ziyade, insanlara ait ide, değer ve davranışların ortaya çıktığı zemini önceleyerek tarihsel olarak yorumlanması gerektiğini belirten teorik ve pratik düşünce sistemidir. 73 Metin bağlamında ele alındığında ise tarihselcilik; metni ya da metinleri geçmişteki tarihsel ortamları içinde anlamayı amaçlamaktadır. 74 Sözlüklerdeki bu tanımları iki kısımda mütalaa etmek gerekir. Buna göre tarihselciliğin epistemolojik ve metodolojik olmak üzere iki boyutu vardır. Beşerî ve toplumsal olayların, tarihsel olduğunu ve gerçek bilginin ancak bu tarihselliği görmekle Bedia AKARSU, Felsefe Terimleri Sözlüğü, s Özer OZONKAYA, Temel Toplumbilim Terimleri Sözlüğü, Cem Yayınevi, İstanbul 1995, s Bedia AKARSU, Felsefe Terimleri Sözlüğü, s David MİLLER Janet COLEMAN William CONNOLLY Alan RYAN, Blackwell in Siyasal Düşünce Ansiklopedisi, Çev: Bülent PEKER - Nevzat KIRAÇ, Ümit Yayıncılık, Ankara C.II, s M. MANDELBAUM, Historicism, Çev: Şahin UÇAR, Tarih Felsefesi Meseleleri, Nehir Yayınları, İstanbul 1997, s. 53. Gordon MARSHALL, The Concise Oxford Dictionary of Sociology; Oxford University Press, Great Britain, 1994, s Peter BROOKER, A Concise Glossary of Cultural Theory, Arnold, Oxford 1999, s

Tarihe Kritik ve Analitik Bakış: Tarih Felsefesi -İbn Haldun Örneğinde Tarih ve İnsan-

Tarihe Kritik ve Analitik Bakış: Tarih Felsefesi -İbn Haldun Örneğinde Tarih ve İnsan- 209 Tarihe Kritik ve Analitik Bakış: Tarih Felsefesi -İbn Haldun Örneğinde Tarih ve İnsan- 1 Nejdet DURAK ve * 2 Muhammet İRĞAT 1 Doç. Dr., İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri ABD, Isparta Süleyman

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2014, ss. 53-78 Journal of Theology Faculty of Bülent Ecevit University, Vol. 1, No. 2, 2014, pp. 53-78 TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Hilmi UÇAN Haziran 2010 AFYONKARAHİSAR T.C. AFYON KOCATEPE

Detaylı

KUR ÂN A GÖRE NEFİS EĞİTİMİ

KUR ÂN A GÖRE NEFİS EĞİTİMİ KUR ÂN A GÖRE NEFİS EĞİTİMİ KUR ÂN A GÖRE NEFİS EĞİTİMİ Yrd. Doç. Dr. Hamza AKTAŞ Gümüşhane - 2013 1 Yrd. Doç. Dr. Hamza AKTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon:

Detaylı

TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1

TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1 TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1 Yrd. Doç Dr. Erhan METİN Çankırı Karatekin Üniversitesi, Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Giriş Sosyal bilimler içerisinde ele alınan tarih; geçmişte

Detaylı

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2057 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1091 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET Editör Prof.Dr. Mefail HIZLI Yazarlar Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRK ULUSAL BİLGİ POLİTİKALARINDA BİLGİ MERKEZİ SORUNSALI Yüksek Lisans Tezi H. Ekrem UZUNOSMANOĞLU Ankara - 2007

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ i ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Sait KAR FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN EĞERLENDİRİLMESİ

İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN EĞERLENDİRİLMESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN

Detaylı

SANAT ALANI OLARAK MİZAH: SANAT, MİZAH, KARİKATÜR İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE DEN ÜÇ ÖRNEK

SANAT ALANI OLARAK MİZAH: SANAT, MİZAH, KARİKATÜR İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE DEN ÜÇ ÖRNEK T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT ALANI OLARAK MİZAH: SANAT, MİZAH, KARİKATÜR İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE DEN ÜÇ ÖRNEK CANAN GÜNERİ Danışman: Doç Dr. Metin COŞAR İnönü Üniversitesi Lisansüstü

Detaylı

KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş. What is not Quran? Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s.

KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş. What is not Quran? Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 21-53 KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş Özet Kur ân ın Allah ın kelamı olduğu vahiyle ilk muhataplara bildirilmiş; ancak onlar

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR 1 FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR Y. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I. GİRİŞ İnsanı yaratıp yeryüzünde yaşamasına imkân veren Yüce Allah, onu bu âlemde başıboş bırakmamıştır

Detaylı

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA 1 PEYZAJ MİMARLIĞI 2. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU - 2012 "Yeni Yüzyılda Peyzaj Mimarlığının Gelişimi, Değişimi, Dönüşümü" ÇAĞRI`MIZDIR "PMOGenç geçmiş Peyzaj Mimarlığı öğrenci örgütlenmelerinin bugüne devrettiği

Detaylı

İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü

İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü 72 Usûl İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü Gıyasettin ARSLAN * The Sciences of The Quran and Interpretation Method in Ibn Khaldun s Muqaddima Ibn Khaldun is a genius in History,

Detaylı

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(6) 2305-2326 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.6.2318

Detaylı

Proje No: 2009BSP012

Proje No: 2009BSP012 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No: 2009BSP012 Yr.Doç.Dr.Selçuk Burak Haşıloğlu OCAK 2011 DENİZLİ 1 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No:

Detaylı

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ 31 Mart 2012 Oturum Başkanı Eyyüp Said Kaya Konuşmacılar Ali Hakan Çavuşoğlu H. Tuncay Başoğlu Harun Yılmaz Hazırlayan Harun Yılmaz Medeniyet Araştırmaları

Detaylı

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi İbrahim M. Abu Rabî, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 2003, 188 s. Elif DEDE * Çağımız Müslümanlarının karşı karşıya kaldığı en temel problemlerden biri, batılılaşma ve

Detaylı

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN MODERN BİLİM: TANRI VAR Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Modern Bilim: Tanrı

Detaylı

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2009, Sayı:20, ss.103-120. Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış Emel KOÇ * ÖZET Felsefe, varlık, bilgi

Detaylı

Sosyoloji ve Tarih İlişkisi

Sosyoloji ve Tarih İlişkisi Sosyoloji ve Tarih İlişkisi Dr. Mustafa AKSOY Marmara Üni. Atatürk Eğitini Fak. Öğr. Gör. Tarihi, geçmişe ait bilgi ya da geçmişin araştırılması olarak alırsak, içinde yaşanılan sosyal grup veya onun sosyo-kültürel

Detaylı

Eş arî Kelâmcılarından Abdülkâhir el-bağdâdî nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme)

Eş arî Kelâmcılarından Abdülkâhir el-bağdâdî nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme) 182 Usûl Eş arî Kelâmcılarından Abdülkâhir el-bağdâdî nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme) Hüseyin DOĞAN * Theologians of Al-Ashari The Abd Al-Kahir Al-Baghdadi and a Critical Aproach to His Epistemology

Detaylı

HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009/1, c. 8, sayı: 15, ss. 135-158. HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Ali ARSLAN ** Özet Hadis Kaynaklarındaki

Detaylı

genc akademisyenler buluşması

genc akademisyenler buluşması genc akademisyenler buluşması 17-19 haziran 2011 özet kitapçığı İSAGEM İSM İLİMLER VE SANATLAR MERKEZİ bilgi ve toplum özet kitapçık Genç Akademisyenler Buluşması, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler

Detaylı